Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Micah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܡܝܼ̣ܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ ܡܝܼܟܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܬܘܼܒ ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܡܝܼ̣ܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ ܡܝܼܟܐ ܐܬܼܢܒܝܼ ܒܙܒܢ ܗܘܼܫܥ ܘܝܘܿܐܠ ܘܥܡܘܿܣ܆ ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܝܘܼܬܡ ܘܐܚܿܙ ܘܚܙܩܝܐ ܡ̈ܠܟܐ ܨ̄܆ ܩܕܡܝܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܓܠܝܢܗ. ܫܡܼܥܘ ܟܿܠܟܘܢܿ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܠܫܼܒ̈ܛܐ ܩܿܪܐ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܠܬܪܬܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ. ܨܘܼܬܝ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܬܫܡܼܥܝ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܟܠܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܿܢ ܢܿܦܩ ܐܝ̣ܿܐ ܕܥܡܿܪ. ܘܢ݀ܚܬ: ܘܕܪܟ ܥܠ ܪܘܡܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܕܐܫܿ ܠܗܘܿܢ ܠܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܬܚܘܼܬܘܗܝ ܠܡ̈ܠܟܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܗ̄ ܩܘܼܛܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܟܢܼܫܐ ܟܿܠܗ ܢܬܦܼܫܪ. ܐܝܟ ܫܥܘܼܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܡ̈ܝܐ ܕܢܪܕܝܼܢ ܗ̄ ܕܢܚܿܬܝܼܢ ܒܡܚܼܬܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܗܿܟܢܐ ܒܚܐܦܐ ܡܬܼܕܒܪܝܼܢ ܡܼܢ ܫܒ̈ܝܐ. ܡܿܢܘ ܥܘܠܗ ܕܝܥܩܘܿܒ ܗ̄ ܐܠܐ ܐܢ ܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܫܿܡܪܝܼܢ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܕܝܼܗܘܼܕܐ. ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܐܥܿܒܕܝܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ ܚܛ̈ܗܐ ܚܿܪܩܐ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܗܿܘܝܐ ܒܝܬ ܚܫܚܼܬܐ ܠܙܪܥܐ ܕܟܿܠ ܓܢܣ. ܘܐܟܿܫܐ ܟܐܦ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܥ݀ܩܪܝܼܢ ܐܟܪ̈ܐ ܡܕܝܪ̈ܝܗܿ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܫܬܼܐܣܝܗܿ ܘܟܿܫܝܢ ܟܐܦܝ̈ܗܿ ܒܝܓܪܐ ܐܝܟ ܕܝܬܝܼܪ ܬܚܼܫܚܝ ܠܕܒܪܐ ܕܦܕܢܐ ܘܠܪܡܝܐ ܕܙܪܥܐ ܘܠܡܘܥܝܼܬܐ ܕܟܪܡܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܐܓܪܐ ܕܙܢܝܼܬܐ ܐܬܼܘ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܐܓܪܐ ܠܕܝܘ̈ܐ ܕܙܢܝܼܘ ܒܗܘܿܢ ܘܠܐܓܪܐ ܕܙܢܝܼܬܐ ܕܢܐܙܼܠܘܢܼ ܟܕ ܐܓܪܐ ܩܿܪܐ ܠܬܒܼ݁ܬܐ ܕܡܩܿܒܠܝܼܢ. ܘܡܛܼܬ ܠܝܼܗܘܼܕܐ ܗ̄ ܡܿܛܝܐ ܘܡܼܬܝܒܠܐ ܐܦ ܠܘܿܬ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܡܪܩܘܼܕܐ ܕܒܟܼܝܐ. ܒܓܬ ܠܐ ܬܚܼܕܘܿܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܚܼܕܘܿܢ ܐܘܿ ܒܢ̈ܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܕܓܬ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܐܟܡܿܢ ܕܝܪܬܝܼܬܘܿܢ ܐܪܥܗܘܿܢ ܘܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܡܫܼܬܒܝܢ ܐܢܬܘܿܢ. ܘܡܒܼܥܐ ܠܐ ܬܒܼܥܘܢܿ ܗ̄ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܠܐ ܥܠ ܢܦܫܼܟܘܿܢ ܒܟܼܘ. ܕܠܐ ܠܡܒܼܟܐ. ܐܦܿܠܐ ܠܡܚܼܕܐ ܡܫܼܬܒܩܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ܀ ܒܒ̈ܬܐ ܕܥܘܼܦܪܐ. ܩܪܝܼܬܗ ܘܓܕܥܘܢ. ܐܬܦܠܼܦܠܘ ܒܥܦܪܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܒܝܕ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܕܠܐ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܬܓܼܕܫܟܘܢܿ. ܡܼܢ ܚܕܐ

ܩܪܝܼܬܐ ܕܥܘܼܦܪܐ ܐܡܿܪ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܗܘܿܢ. ܥܒܕܝ ܠܟܝ ܥܿܡܘܿܪܬܐ ܗ̄ ܗܿܐ ܐܢܿܐ ܠܡ ܗܿܐ ܩܕܡܿܬ ܐܬܠܚܡܿܬ ܗܿܠܝܢ. ܐܢܬܝ ܕܝܢ ܥ݀ܡܘܼܪܬܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܥܒܼܕܝ ܠܟܝ ܕܫܦܝܼܪ ܐܘܿ ܒܝܕ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܐܘܿ ܒܝܕ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܥܘܼܕܪܢܟܝ. ܥܪܛܠ ܢܦܼܩܬ݀ ܗ̄ ܥܪܛܠ ܢܦܩܼܬ݀ ܩܕܡ ܫܒ̈ܝܐ ܥܡܘܿܪܬܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܕܥܡܼܪܬ݀ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܒܨܥܢ. ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܟܕ ܗܼܘܘ ܒܡܨܪܝܢ. ܡܪܩܘܼܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܨܘܠ ܗ̄ ܬܣܒܼܠܘܿܢ ܠܡ ܡܚܘܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܦܚܿܡܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܒܐܨܘܿܠ ܡܕܝܼܢܬܐ. ܟܕ ܡܢܼ̣ܘܢܿ ܢܣܿܒܝܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܒܘܼܝܐܐ ܠܢܦܼܫܗܘܿܢ ܐܟܡܿܢ ܕܩܫܼܝܐܝܼܬ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܚܘܼ̄ ܕܐܬܼܬ݀ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܟܼܪܗܬ݀ ܠܛܒܿܬܐ ܗ̄ ܡܬܼܟܪܗܐ ܘܢ݀ܦܠܐ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܫܒܼܝܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܐܬܟܪܗܬ݀ ܘܐܬܡܚܼܠܬ݀ ܠܡܣܼܥܪ ܛܒܿܬܐ ܘܡ.ܪܕܬ݀ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܢܒ̈ܝܐ. ܥܠ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܝܡ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܠܡ ܡܪܝܐ ܕܡܬܼܒܙܚ ܐܢܼܐ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܡܙܝܼܥ ܐܢܐ ܘܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܝܡ ܡܪ̈ܟܒܬܐ ܘܪ̈ܟܫܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܥ݀ܡܘܿܪܬܐ ܕܠܟܝܼܫ ܗ̄ ܡܢܼܗܿ ܫܪܝܼ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܪܘܼܫܥܐ ܘܐܬܝܒܼܠ ܨܝܕ ܐܘܿܪ̈ܫܠܡܝܐ ܥܡܘܿܪ̈ܝ ܠܡ ܠܟܝܼܫ ܗܼܘܘ ܥܠܼܬܐ ܕܬܚܼܘܿܕܝ ܒܗܿܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܛܘܼܥܝܝ ܕܒܥܠܐ ܘܥܓܠܐ ܕܝ̄ ܫܒ̈ܛܝܼܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܪܫܐ ܐܠܟܝܼܫ ܥܠ ܕܐܬܩܼܛܠ ܒܗܿ ܐܡܘܿܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܘܗܝܼ ܒܟܼܪܬ݀ ܠܡܩܼܛܠ ܡܠܟܐ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܘܗܝܼ ܒܟܼܪܬ݀ ܠܡܩܼܛܠ ܡܠܟܐ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܒܕܡܘܼܬ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܐ. ܡܛ݀ܠ ܗܿܢܐ ܬܬܼܠܝܼܢ ܫܘܼܒܩܢܐ ܗ̄ ܝܪܬܘܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܩܢܼܝܬ ܡܼܢ ܦܠ̈ܫܬܝܐ. ܬܫܼܬܒܩܝ ܡܢܼܟܝ ܒܫܼܒܝܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܬܫܼܒܩܝܼܢ ܐܪܥܟܝ ܘܢܐܬܼܘܢܼ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܢܐܪܬܘܼܢܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡܝܗܘܿܢ ܡܫܼܬܒܝܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܡܪܘܿܛܝ ܘܓܘܿܙܝ. ܐܝܟ ܕܢܫܼܪܐ ܗ̄ ܕܬܚܼܫܝܼܢ ܠܡ ܡܪܝܼܪܐܝܼܬ ܙ݀ܕܩ ܠܟܝ ܟܕ ܬܗܼܘܝܢ ܒܫܼܒܝܐ. ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܢܫܪܐ ܒܙܒܼܢ ܣܝܒܘܼܬܗܿ ܠܟܿܠܗ ܡܠܓܗ ܫܿܠܚ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܐܢܬܝ ܐܡܼܬܝ ܕܡܿܛܐ ܙܒܢܼܐ ܕܦܣܼܩ ܥܠܝܟܝ ܐܠܗܐ ܫܿܠܚܐ ܐܢܬܝ ܟܿܠܗ ܨܒܬܼܟܝ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܀ ܨܚ̄ ܕܒ̄ ܠܐ ܬܕܡܥܼܘܢܿ ܗ̄ ܠܐ ܬܕܡܼܥܘܼܢ ܥܠ ܥܩ̈ܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟܘܿܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܥܠ ܚܛܗ̈ܝܟܘܿܢ ܕܡܥܼܘ ܘܒܟܼܘ. ܐܪܓܙܼܘ ܪܘܼܚܗ ܗ̄ ܡܪܡܼܪܘ ܨܒܝܿܢܗ. ܗܿܐ ܡܠ̈ܝ ܡܐܛܒ̈ܢ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܬܗܼܘܐ ܠܟܘܿܢ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܚܝܼܠ ܟܿܠ ܡܼܨܐܼ ܐܢܼܐ ܕܐܝܟ ܕܐܬܓܡܼܪ̈ܝ ܘܐܫܼܬܡ̈ܠܝܼ ܡ̈ܠܝ ܛܒ̈ܬܐ ܐܒܗܝ̈ܗܘܿܢ ܒܥܒܿܕܐ. ܗܿܟܢܐ ܡܠ̈ܝܼ ܕܒܫܒܼ̈ܝܐ ܘܠܘܼܚܡ̈ܝܟ ܕܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܐܬܝ̈ܢ ܘܡܬܼܡ̈ܠܝܢ ܥܠܟܘܿܢ. ܥܡܝ ܐܝܟ ܓܢܒܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܓܢܼܒܐ ܕܒܐܡܝܼܢܘܼ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܐܦ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܠܘܼܩܒܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܡܿܠܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܫܠܡܐ ܘܛܒ̈ܬܐ. ܡܫܼܟܗ ܬܫܼܛܘܢܿ ܗ̄ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܡܿܢܐ ܢܗܼܘܐ ܠܥܡܐ. ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܡܫܟܼܗ ܢܫܼܛܘܢܼ. ܕܬܥܼܒܪܘܢܼ ܗ̄ ܥܘܼܬܪܐ ܗ݀ܘ ܕܚܼܛܦ ܡܼܢ ܡܣܟܼ̈ܢܐ ܘܬܟܝܼܠ ܗܼܘܐ ܘܣܿܒܪ ܕܡܩܕܐ ܠܗ. ܘܬܗܼܦܟܘܿܢ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ. ܒܝܕ ܥܘܠܟܘܢܿ ܐܗܦܼܟܬܘܿܢ ܥܠܝܟܘܿܢ ܩܪܒܐ. ܕܬܘܼܒ ܢܐܼܬܘܢܼ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܢܩܼܪܒܘܢܼ ܥܡܼܟܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܛܢܦܘܼܬܐ ܗ̄ ܛܢܦܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܦܠܼܚܬܘܿܢ ܒܗܿ ܒܐܪܥܐ

ܗܿܕܐ. ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܢܝܿܚܬܐ. ܗܝܼ ܬܚܒܼܠܝ ܥܠܝܟܘܿܢ ܘܢܘܒܼܕܟܘܿܢ܀ ܓܒܪܐ ܕܡܗܿܠܟ. ܘܪܘܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܢܒܝܐ ܠܡ ܕܓܠܐ ܕܡܗܿܠܟ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܘܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܩܪܐ. ܗܘܼ ܐܛܦܼ ܠܟ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܫܡܼܗ ܕܡܨܕܪ ܘܡܪܘܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܿܣܐ ܒܐܝܼܕܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܬܗܼܘܐ ܐܝܟ ܗ̄ ܡܢܼܗܿ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܕܒܠܝܼܥ ܒܗܿ ܥܡܐ ܡܫܼܬܦܥܐ ܒܕܡܘܼܬ ܡܛܘܼܦܝܼܬܐ. ܐܦ ܥܠ ܢܒܝ̈ܐ ܕܐܛܥܝܼܘܗܝ܀ ܠܟܘܼܠܟ ܝܥܩܘܿܒ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܠܡ ܐܙܿܠܝܼܢ ܗܿܫܐ ܠܡܼܬܓܘܣܘܼ ܒܡܨܪ̈ܝܐ ܐܘܿ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘܿܬ ܥܡ̈ܡܼܐ ܠܐ ܡܬܼܗܢܝܢ ܡܕܡ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܢܿܐ ܡܟܿܢܫ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܒܘܼܕܪܐ ܠܐܘܿܪܫܠܝܡ. ܘܐܥܿܒܕܝܼܘܝܗ ܐܝܟ ܥܢ̈ܐ܆ ܡܼܢ ܐܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܢܬܚܼܒܫܘܼܢ ܒܓܘ ܐܘܿܪܫܠܡ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܢܬܐܼܠܨܘܢܿ ܒܕܡܘܼܬ ܥܢ̈ܐ ܕܪܒܝܼܥܐ ܘܡܓܼܢܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܓܙܼܝܐ ܡܼܢ ܝܨ̈ܘܿܦܐ ܘܪ̈ܥܘܬܐ. ܘܐܢ ܐܬܿܐ ܐܬܿܝܐ ܐܘܿ ܕܐܒܐ ܠܟܿܠܗܿ ܡܿܘܒܕ. ܣܠܼܩ ܬܪܘܿܥ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܕܬܪܥܝܼܢ ܠܗ ܠܫܘܼܪܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܩܕ̄ܡ ܕܝܘܼ̈ܕܝܐ ܘܡܿܦܩܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ. ܘܡܪܝܐ ܒܪܝܼܫܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܠܗ݀ܝ ܐܬܡܼܨܝܼܘ ܒܒܠ̈ܝܐ ܠܡܣܼܥܪ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܕܡܪܝܐ ܐܬܿܐ ܒܪܝܼܫ ܡܫܪܝܼܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܘܗܘܼ ܡܩܿܪܒ ܥܡ ܝܘܼܕ̈ܝܐ..ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ܀ ܨܚ̄ ܕܓ̄ ܡܿܟܪܙܝܼܢ ܥܠܘܗܝ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܡܬܼܠܚܡ ܥܿܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡܿܢ ܕܠܐ ܡܿܘܟܠ ܠܗܘܿܢ ܠܚܡܐ ܡܬܼܢܒܝܢ ܥܠܘ̄ ܒܝܼܫܬܐ. ܡܛܿܠܗܿܢܐ ܠܠܝܐ ܟܿܠܗ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܿܝܬܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܚܫܘܿܟܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܒܗ ܡܬܼܬܚܕܝܼܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܿ ܡܬܒܼܚܪ ܠܗܘܿܢ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܠܦܘܼܨܝܗܘܿܢ܀ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܿܐ ܡܿܠܐܼ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܢܒܝܐ ܦܘܼܪܫܢܗ ܕܡܼܢܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ. ܡܿܠܐܼ ܐܢܼܐ ܠܐ ܪܡܼܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܐܠܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼ̄ܕ ܡܿܠܐܼ ܐܢܼܐ ܘܡܢܼܗܿ ܩܢܝܿܬ ܚܝܠܐ ܓܢܒܪܐ ܕܠܐ ܚܿܐܒ. ܘܛܘܿܪ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬ ܥܒܐ ܗ̄ ܗܝܠܟܐ ܥܡ ܛܘܼܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܿܢܐܼ ܢܚܼܪܒ ܘܢܐܼܥܘܢܼ ܒܗ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܒܛܘܼܪܐ ܚܪܒܐ܀ ܨ܆ ܕܕ̄ ܛܘܿܪ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܬܼܩܢ ܒܪܝܼܫ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪܡ ܡܼܢ ܪ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܚܿܠܛ ܡܚܕܝ̈ܢܝܬܐ. ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܠܡ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܡܐ ܕܐܬܟܼܢܫܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܢܬܼܝܼܕܥ ܠܟܿܠ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܛܘܼܪܐ ܗܿܢܐ ܕܨܗܝܘܿܢ ܕܒܿܢܐܼ ܥܠܘܗܝ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܪܡ ܘܫܒܝܼܚ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܕܥ݀ܡܪܬܐ ܘܡܫܼܪܪ ܕܠܐ ܙܘܼܥܙܥ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܗ݀ܘ ܕܥܿܡܪ ܒܗ. ܘܬܕܘܿܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܕܢܕܘܢܿ ܘܢܟܣܼ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܪܘܼܚܩܐ ܘܠܗܼܠ. ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܪܡܿܙ. ܘܢܐܼܪܥܘܢܿ ܣܦܣܝܼܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܐܬܚܼܪܒܘ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܢܫܚܼܠܗܘܢܼ ܟܿܠܗܘܢܿ ܥܡ̈ܡܼܐ ܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܗܘܿܢ ܠܐ ܟܪܘܼܬܐ ܟܕ ܠܐ ܬܘܼܒ ܩܿܢܝܢ ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܩܪܒܐ ܠܘܼܩܒܠ ܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܓܕܠܐ ܪܥܝܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܗܿܦܟ ܡܬܼܠܚܡ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܡܓܕܠܐ ܩܿܪܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܡܛ݀ܠ ܗܝܟܠܐ ܕܒܓܘܗܿ. ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܠܗܘܿܢ ܪܥܝܐ ܘܡܕܿܒܪܐ ܥܡܘܿܛܐ ܩܪܗܿ ܐܟܡܿܢ ܕܥܡܼܛܬ݀ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܘܐܬܼܛܠܩ ܡܼܢܗܿ ܢܘܼܗܪܐ ܕܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ܀ ܙܒܢܼܟܝ ܡܛܝܼ ܗ̄ ܕܬܚܘܼܬܝܼܢ ܠܒܿܒܝܠ ܒܫܼܒܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܫܠܝܼܛܐ ܗ̄ ܫܠܝܼܛܐ

ܠܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܩܿܪܐ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܐܬܼܐ ܠܗ ܢ݀ܒܘܟܕܢܨܪ ܕܡܫܼܬܠܛ ܥܠܝܟܝ ܘܡܿܫܥܒܕ ܠܟܝ. ܩܕ̄ܡ ܩܼܪܝܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܪܒܘܼܬܗ ܘܚܝܠܗ ܘܕܠܟܿܠ ܩܕܡܝ ܒܫܘܼܠܛܢܗ. ܚܒܼܠܝ ܘܚܣܼܢܝ ܗ̄ ܣܝܒܼܪܝ ܠܡ ܚܒܼܠܐ ܕܐܕܪܟܘܼܢܝ ܙܕܩܐܝܼܬ ܘܚܣܼܢܝ ܐܢܘܿܢ ܐܢ ܡܫܼܟܚܐ ܐܢܬܝ ܒܕܡܘܼܬ ܒܛܢܬܐ ܕܡܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܚܿܣܢܐ ܠܟܐܒ̈ܐ ܘܡܬܼܦܠܛܐ. ܙܒܢܼܐ ܓܝܪ ܙܥܘܿܪܐ. ܐܦ ܐܢܬܝ ܣܿܒܠܐ ܐܢܬܝ ܗܿܠܝܢ ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܓܗܝܐ ܐܢܬܝ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܡܟܝܼܠ ܢܬܟܼܢܫܘܿܢ ܥܠܝܟܝ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܘܕܥܡܼܗܘܿܢ ܣܠܼܩܘ ܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ. ܬܬܛܢܼܦܝ ܨܗܝܘܿܢ ܗ̄ ܕܡܣܿܟܝܢ ܗܼܘܘ ܕܢܛܢܼܦܘܢܼ ܩܘܼܕܫܗܿ ܕܨܗܝܘܿܢ ܘܢܚܼܙܘܿܢ ܚܪܒܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܒܝܕ ܚܪܒܐ ܕܡܫܿܡܠܝܢ ܒܗܿ. ܡܟܝܼܠ ܬܦܼܩܝܼܢ ܒܓܝܣܐ ܗ̄ ܬܦܼܩܝܼܢ ܘܬܓܝܣܝܼܢ ܠܟܿܗܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܼܘ ܕܢܓܝܣܘܼܢܟܝ. ܠܓܝ̈ܣܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܡܘܿܫ ܘܝܫܘܿܥ ܘܕܘܝܼܕ ܡܛ݀ܠ ܙܟܘܿܬܗܘܿܢ ܕܒܩܪܒܐ. ܕܩܡܼܘ ܥܠܝ ܘܡܚܼܘ ܗ̄ ܕܗܿܢܐ ܗܼܘܐ ܛܘܼܝܒܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܫܼܒܛܐ ܥܠ ܦܢ̈ܝܢ ܢܡܼܚܘܼܢܢ ܩܫܝܐܝܼܬ ܠܢ ܥܡ ܪܝܼܫܐ ܕܥܡܢ. ܐܢܬܝ ܕܝܢ ܒܝܬܠܚܡ ܗ̄ ܗܿܫܐ ܥܠ̄ܘ. ܕܡܕܒܪܢܢܐ ܕܩܪܒܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܡܫܼܬܥܐ. ܡܢܼܟܝ ܢܦܘܼܩ ܗ̄ ܐܦܿܠܢ ܠܡ ܙܥܘܿܪܝܐ ܐܢܬܝ ܒܝܬ ܠܚܡ ܒܚܝܠܐ ܘܒܡܢܝܿܢܐ ܒܦܚܡܼܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܠܐ ܣܿܦܩܐ ܐܢܬܝ ܠܡܩܼܡ ܒܪ̈ܝܼܫܝ ܐ̈ܠܦܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܐܝܟ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ. ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܥܣܼܩܐ ܗܿܕܐ ܕܠܟܿܠܗܿ ܣܿܓܝܐܼܘܼܬܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܢܘܒܕ ܡܢܼܫܝܠܝ ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܡܢܼܟܝ ܢܦܘܼܩ ܗ̄ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܡܠܟܟܝ. ܡܢܼܟܝ ܓܝܪ ܥܬܝܼܕ ܠܡܦܼܩ ܘܢܙܼܟܐ ܠܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܡܦܼܩܗ ܡܼܢ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܠܚܡ̈ܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܙܘܼܪܒܒܝܠ ܒܙܒܢܼ̈ ܕܫܒܼܝܐ ܐܬܝܼܠܕ ܘܠܘ ܡܼܢ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܘܝܘܡ̈ܝ ܥ݀ܠܡܐ ܐܬܝܼܠܕ ܨ̄܆ ܕܗ̄ ܘܢܫܠܼܡ ܐܢܘܿܢ܀ ܝܿܠܕܬܐ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ ܩܿܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܩܝܿܡܐ ܒܥܩ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܒܚܒܼ̈ܠܐ ܘܡܣܿܟܝܐ ܕܢܬܝܼܠܕ ܒܗܿ ܦܪܘܿܩܐ ܘܢܫܼܬܪܘܿܢ ܚܒܼܠ̈ܝܗܿ. ܘܐܡܿܪ ܕܡܟܝܼܠ ܢܫܠܼܡ ܐܢܘܿܢ ܠܥܩ̈ܬܐ ܕܫܒܼܝܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܼܢܐ ܕܡܬܝܼܠܕ ܠܗܿ ܦܘܼܢܝܐ ܗ̄ ܘܥܕܡܐ ܕܦܢܿܝܢ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ ܡܫܼܬܡ̈ܠܝܢ ܗܿܠܝܢ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ. ܢܫܼܠܡ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܫܝܼܚܐ ܒܒܣܼܪ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܢܬܼܦܢܘܢܿ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܡܣܼܬܕܩܝܼܢ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܠ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܚ̈ܐ ܠܚܕ ܪܝܼܫܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܡܫܼܬܥܒܕܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܡܟܝܼܠ܀ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܘܡܼܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܒܦܘܼܢܝܐ ܗܿܝܕܝܢ ܝܿܪܒ ܘܡܫܼܬܒܚ ܫܡܼܗ ܒܟܿܠܗܿ ܥ݀ܡܪܬܐ܆ ܘܢܗܼܘܐ ܫܠܡܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܢܦܼܠ ܓܘܿܓ. ܢܐܚܘܼܕ ܠܟܿܠ ܫܝܢܐ. ܘܐܬܘܪܝܐ ܡܐ ܕܐܬܼܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܪ̈ܚܝܼܩܢ ܗܼܘ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܠܫܘܼܪܪܐ ܕܝܼܠܗܝܢ ܡܬܼܥܗܕ ܗܿܠܝܢ ܕܠܘܿܬ ܚܙܼܩܝܐ ܕܒܗ ܒܙܒܼܢܐ ܡܼܫܬ̈ܡܠܝܢ ܗܼܘ̈. ܢܩܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܫܒܼܥܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܣܒܼܘ ܠܟܘܿܢ ܕܡܘܿܒܕ ܐܠܗܐ ܠܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܕܡܿܘܒܕ ܐܦ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܘܠܚܝܠܗ ܒܡܣܡܒܪܝܼܫܐ.

ܘܗ݀ܝ ܕܫܒܼܥܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܬܡܢܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܥܠ ܡܚܘܼܬܐ ܡܫܼܡܠܝܬܐ ܘܓܡܝܼܪܬܐ ܘܫܦܝܼܥܬܐ ܕܐܕܪܟܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܪܡܿܙ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܗܒ ܡܢܿܬܐ ܠܫܒܼܥ ܐܦ ܠܬܡܢܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ. ܫܒܥܐ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܢܒ̈ܝܐ ܕܩܕܡ ܡܣܼܩܬܗ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܐܢܘܿܢ. ܕܡܬܼܢܒܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܡܦܘܼܠܬܗ. ܬܡܢܝܐ ܡ̈ܟܐ. ܚܙܩܝܐ ܘܕܥܡܗ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܢܐܼܪܥܘܿܢ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܗ̄ ܡܙܝܼܥ ܥܠܘܗܝ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܘܐܬܿܝܢ ܘܚܿܪܒܝܼܢ ܠܐܪܥܗ ܘܠܡܠܟܘܼܬܗ ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܚܒܠܐ ܡܼܢ ܢܡܼܪܘܿܕ. ܘܢܗܼܘܐ ܫܪܟܗ ܕܚܩܘܿܒ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܢܦܼܠ ܐܬܘܼܪܝܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܫܼܬܘܚܪܘ ܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܢܚܼܘܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܪ̈ܚܝܼܡܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܐܝܟ ܛܠܐ ܡܐ ܕܢ݀ܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܝܟ ܪ̈ܣܝܼܣܐ. ܠܒܪܢܫ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܛܠܐ ܐܘܿ ܪ̈ܣܝܼܣܐ ܡܐ ܕܡܫܩܠܝܼܢ ܠܐ ܡܩܘܝܢ ܐܘܿ ܡܟܬܪܝܼܢ ܠܐܢܫ. ܗܿܟܢ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܡܼܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܥܪܩܼܘ ܘܐܣܬܼܬܪܘ ܒܗܘܿܢ ܗ݀ܦܟܝܼܢ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܡܐ ܕܢܦܼܠ ܐܬܘܪܝܐ ܘܥܼܪܩ ܠܐܬܪܗ܀ ܬܬܼܪܝܼܡܝ ܐܝܼܕܟ ܗ̄ ܚܙܩܝܐܝܠ ܥܠ ܣܢ̈ܐܝܟ܀ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܟ ܗ̄ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܢܐܼܒܕܘܢܼ ܗ̄ ܐܘܿ ܒܕ ܪ̈ܟܫܝܟ ܡܼܢ ܓܘܟ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܡܣܡܒܪܝܼܫܐ ܕܡܿܕܪܟ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܫܬܠ̈ܬܟ ܗ̄ ܥܒ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܩܘܼܡ ܕܘܢܿ ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܬܘܼܒ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܩܘܼܡ ܠܟ ܐܢܬ ܢܒܝܐ. ܘܕܘܢܿ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܕܩܒܼܠܘ ܫܠ̈ܕܝܗܘܿܢ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܘܐܫܼܡܥ ܐܢܘܿܢ ܕܢܬܟܼܢܫܘܢܼ ܠܒܝܬ ܕܝܼܢܗܕܐܠܗܐ. ܘܢܫܼܡܥܘܢܼ ܚܪ̈ܫܐ ܚܠܼܦ ܦܪ̈ܘܿܫܐ. ܘܢܒܣܼܘܢܼ ܫܬ̈ܝܼܩܐ ܠܡ̈ܠܠܐ ܕܐܚܼܪܫܘ ܢܦܫܼܗܘܿܢ ܨ̄܆ ܕܘ̄ ܕܕܐ݀ܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܟܣ ܠܗ ܥܠ ܛܠܘܿܡܘܿܬܗ. ܥܡܝ ܡܿܢܐ ܗ̄ ܪܫܐ ܠܗ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܗܘܼ̈ܝ ܠܘܿܬܗ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܐܫܼܬܟܚ ܗܼܘ ܛ݀ܠܡ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܢܼܝ ܐܬܪܥܝܼ ܗ̄ ܡܥܿܗܕ ܠܗ ܗܿܝ ܕܒ݀ܠܩ ܟܕ ܒܥܼܐ ܗܼܘܐ ܕܒܝܕ ܠܘܛܬܐ ܕܒܠܡ ܢܐܼܒܕ ܥܡܐ. ܘܡܿܢܐ ܥܢܼܝܗܝ ܒܠܥܼܡ ܗ̄ ܒܩܕܡܝܬܐ ܘܐܢܿܐ ܟܠܝܿܬܗ ܘܐܗܟܿܬ ܠܠܘܛ̈ܬܐ ܠܒܘܼܪ̈ܟܬܐ. ܡܼܢ ܣܿܛܝܼܡ ܥܕܡܐ ܠܓܠܓܠ ܦܪܝܼܣܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܫܪܝܼܬܐܥܕܐܡ ܠܫܘܼܠܡܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܗ̄ ܐܦ ܗܼܘ ܒܠܥܡ ܝܼܕܥ ܙܕܝܼܩܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܓܘ ܥܡܐ ܘܠܐ ܫܦܼܪ ܠܗ ܕܢܬܼܬܠܝܼܛ. ܒܡܿܢܐ ܐܩܿܕܡ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝܢܒܝܐ ܣܢܓܪܐ ܠܥܡܐܐܡܿܪ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦܗܘܿܢ ܐܡܿܪ ܗܿܠܝܢ. ܘܐܫܿܦܪ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܟܿܠܗܝܢ ܐܬܚܙܝܿܬ ܕܐܝܿܬܝ ܛܠܘܿܡܐ ܠܛܒ̈ܬܗ.. ܠܐ ܡܨܛܒܼܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܡܦܿܢܐ ܢܒܝܐ ܠܥܡܐ. ܐܢ ܐܩܿܪܒ ܒܘܼܟܪ̈ܝ ܗ̄ ܡܚܼܕܐ ܐܡܿܪ ܠܗܿܕܐ ܢܒܝܐ ܡܼܢ ܦܪܨܘܿܦ ܥܡܐ. ܬܥܼܒܕ ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܡܚܼܕܐ ܡܚܿܘܐ ܢܒܝܐ ܕܡܿܢ ܙܕܿܩ ܢܼܩܪܒ. ܘܬܪܚܼܡ ܛܝܒܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܕܠܘܿܬ ܡܣܼܡ̈ܐ. ܘܬܗܼܘܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܠܡܐܼܙܠ ܗ̄ ܦܘܼܫ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܒܝܕ ܕܒܼܚ̈ܐ ܬܫܼܦܪ ܠܐܠܗܐ. ܘܝܼܨܦ ܕܗܿܠܝܢ ܕܦܩܼܕ ܡܘܿܫܐ ܚܘܼܒܐ ܕܠܘܿܬ

ܐܠܗܐ ܘܪܚܡܼܬܐ ܕܠܘܿܬ ܩܪ̈ܝܼܒܐ. ܫܡܼܥ ܫܒܛܐ ܡܿܢ ܢܣܼܗܕ ܗ̄ ܡܿܢܘ ܢܣܼܗܕ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܫܒܛܐ ܘܝܪܬܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܼܣܝܼܡܝ ܢܘܼܪܐ ܥܠ ܩܝܣ̈ܐ ܘܠܐ ܬܘܩܼܕܝ ܐܢܘܿܢ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܠܐ ܥܘܠܐ ܕܒܒ̈ܬܝܟܘܿܢ ܟܿܫܐܼ ܐܝܟ ܕܒܐܘܨܪ̈ܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܡܘܩܕ ܠܟܘܿܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܠܩܝ̈ܣܐ ܡܘܿܩܕ ܥܘܠܐ ܠܣܿܥܘܿܪ̈ܘܗܝ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܠܟܘܿܢ ܕܒܐܘܨܪ̈ܐ ܕܥܘܠܐ. ܘܒܡܬܩ̈ܠܐ ܘܟܝ̈ܠܐ ܕܥܘܠܐ ܪܒܝܼܬܘܼܢܗܿ ܠܚܛܝܼܬܟܘܿܢ. ܡܪܣܘܿܦܐ ܕܡܿܐ ܠܟܝܼܣܐ ܘܡܬܼܬܣܝܼܡܝܼܢ ܒܗ ܡܬܩ̈ܠܐ. ܘܥܒܪܬܐ ܬܗܼܘܐ ܗ̄ ܪܘܓܙܐ ܐܠܗܿܝܐ ܒܝܕ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܥܿܒܪ ܒܐܪܥܟܘܿܢ. ܘܟܿܠ ܡܕܡ ܕܐܟܿܠ ܠܐ ܡܟܬܪ ܒܗܿ ܘܪܓܼܬܗ ܠܐ ܡܬܡܼܠܝܐ ܗ̣ܿܢܐܬܗܼܘܐ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ ܟ݀ܠ ܡܐ ܕܩܢܼܝܬ. ܘܬܕܪܟ ܗ̄ ܐܦ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܕܪܟ ܐܢܬ ܢܫܼܬܩܠ̈ܢ ܡܼܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܘܠܐ ܣܿܦܩܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟ ܕܬܦܼܨܐ ܐܢܝܢ. ܘܚܣܼܕܗ ܕܥܡܝ ܗ̄ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܚܠܼܦ ܚܣܼܕܗ (ܘܦܘܼܪܥܢܗ) ܘܓܘܼܕܦܗ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܥܡܐ ܡܩܿܒܠ ܒܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠ ܕܚܿܙܐ ܠܗܿ ܡܚܣܿܕ ܠܗ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܐ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܣܿܒܠ ܗܠܝܢ ܨ̄܆ ܕܙܙ̄ ܘ݀ܝܠܝܼ ܕܗܘܝܿܬ ܗ̄ ܗܘܼ ܢܒܝܐ ܢܣܼܒ ܠܚܫܗܘܿܢ. ܘܐܠܐ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܕܐܫܬܼܚܠܦܘ ܡܼܢ ܛܒܿܬܐ ܠܒܝܼܫܬܐ. ܐܝܟ ܠܩܼܛܐ ܕܩܝܛܐ ܗ̄ ܘ݀ܝ ܠܝܼ ܠܡ ܡܿܢܘ ܗܿܢܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܒܥܡܐ ܗܿܢܐ ܕܟܕ ܦܠܝܼܚ ܗܼܘܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ: ܗܘܼܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܦܠܚܐ ܕܡܣܟܐ ܕܢܥܼܦܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܒܙܒܼܢ ܐܒܕܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ. ܡܕܡ ܙܥܘܿܪܐ ܡܠܩܛ ܘܡܟܿܢܫ. ܘܠܒܟܪܬܐ ܪܓܬ݀ ܢܦܫܼܝ ܗ̄ ܒܟܪܬܐ ܠܪܝܼܫܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܡܫܡܿܗ ܘܐܡܿܪ ܕܐܬܪܓܪܓܿܬ ܕܐܫܿܟܚ ܒܗܘܿܢ ܐܢܫ ܕܚܿܫܚ ܠܨܒܝܿܢܐ ܐܠܗܿܝܐ ܐܝܟ ܣܓܘ̈ܠܐ ܕܥܢܼ̈ܒܐ ܗ̄ ܘܪܒܐ ܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܠܡ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܓܝ̈ܓܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܼܝܬܝܘܼ ܫܘܼܚܕܐ ܡܡܿܠܠ ܘܠܘ ܠܦܘܼܬ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܀ ܝܘܡܐ ܕܕܘ̈ܩܝܟܝ ܗ̄ ܟܕ ܡ݀ܗܠ ܒܗܿ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ. ܕܡܛܝܼ ܠܡ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܠܦܘܼܬ ܒܘܼܕ̈ܩܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܡܬܼܦܪܩܬܝ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܠܡܪܝܐ ܐ݀ܚܘܿܕ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦܗܘܿܢܐܡܿܪ ܒܙܒܢ ܦܘܼܢܝܐ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܛ݀ܒ ܠܡ ܡܼܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܚܕܝܼܪ ܐܢܼܐ ܠܐ ܦ݀ܣܩ ܐܢܼܐ ܣܒܼܪܐ ܕܦܘܼܪܩܢܝ. ܐܠܐ ܟܕ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ ܚܿܐܪ ܐܢܼܐ ܬܟܝܼܠ ܐܢܼܐ ܕܫܿܡܥ ܠܝܼ ܘܫܿܪܐ ܠܥܩ̈ܬܝ܀ ܠܐ ܬܚܕܝܢ ܠܝܼ ܗ̄ ܠܐܕܘܡ ܩ݀ܪܐ ܒܥܠܕܒܒܬܐ. ܐ݀ܦܢ ܠܡ ܢܦ݀ܠܬ ܒܫܒܼܝܐ. ܬܘܼܒ ܩܝܿܡܐ ܐܢܼܐ ܒܦܘܼܢܝܐ. ܢܚܼ̈ܙܝܢ ܒܗܿ. ܗ̄ ܪܡܿܙ ܗܼܘܐ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܡܕܪܟ ܠܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܒ݀ܬܝ ܦܘܼܢܝܐ ܕܡܼܢ ܥܡܐ. ܬܗܼܘܐ ܠܪܝܼܫܐ ܗ̄ ܬܬܼܕܝܼܫܝ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܐܝܟ ܣܝܿܢܐ ܕܫܘܼ̈ܩܐ ܕܡܼܢ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܼܪܚܐ. ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܠܡܩܼܢܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ. ܢܬܒܼܢܘܢ ܫܘܼܪ̈ܝܟܝ ܕܬܪܝܼܥܝܼܢ ܠܒܥܠ̈ܕܒܒܐ. ܕܬܫܼܬܩܠܝܼܢ ܗ̄ ܩܪܒܼ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܬܫܼܬܩܠܝܼܢ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܐ ܕܥܡܐ. ܘܬܦܢܼܝܢ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܝܘܢܝܐ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܕܣܘܼܟܠܐ ܗܿܢܐ

ܐܡܿܪ ܝܘܡܐ ܗ݀ܘ ܕܬܬܬܼܣܓܝܼܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܘܬܫܼܬܩܠܝܼܢ ܡܼܢ ܐܪܥܟܝ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܘܢܠܚܼܟܘܿܢ ܥܦܪܐ ܗ̄ ܥܡ ܥܡܡ̈ܐ ܐܡܿܪ ܕܒܐܒܕܢܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܢܐܼܬܘܢܼ ܠܡܘܼ̣ܟܐ ܘܢܫܼܬܦܠܘܢܿ. ܘܐܝܟ ܚܘܼܠ̈ܕܝ ܗ̄ ܢܣܼܬܬܪܘܿܢ ܒܐܪܥܐ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܗܘܢ ܒܕܡܘܼܬ ܚܘܼܠ̈ܕܐ ܘܚܘܘ̈ܬܐ ܕܡܐ ܕܫܿܡܥܝܼܢ ܩܿܠܐ ܕܐܢܫ ܗ݀ܦܟܝܼܢ ܠܒܣܼܬܪܗܘܢܿ ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܚܿܠܕܝܢ ܒܗܿ ܒܕܘܼܟܬܗܘܿܢ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܥܡܡܼ̈ܐ ܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܒܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܗܿܦܟܝܼܢ ܡܼܢ ܥܘܼܬܕܐ ܕܠܩܪܒܐ. ܢܪܓܼܙܘܢܿ ܗ̄ ܦ݀ܝܫܝܼܢ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪܢܗܘܿܢ ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܐܬܥܼܬܕ. ܫܠܼܡ܀ ܢܘܼܗܪܐ ܡܼܢ ܡܝܼܟܐ ܢܒܝܐ ܡܝܼܟܐ ܩܛܠܼܗ ܝܘܼܪܡ ܒܪ ܐ݀ܚܒ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܐ ܡܪܝܐ ܢ݀ܦܩ ܡܼܢ ܐܬܪܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܘܿܪܫܠܡ ܢܦܼܩ ܓܝܪ ܡܬܼܝܕܥܢܐܝܼܬ ܒܪܐ ܡܼܢ ܐܬܪܗ ܫܡܝܿܢܐ ܘܐܬܼܐ ܠܘܿܬܢ ܘܗܼܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܕܪܟ ܒܪ̈ܓܠܐ ܕܦܓܪܐ ܕܢܣܒ ܥܠ ܪܘܡܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܐܬܦܫܼܪܘ ܛܘܼܪ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ. ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܘܫܐܕ̈ܐ. ܕܐܬܦܼܫܪ ܚܝܠܗܘܿܢ. ܘܥܘܼ̈ܡܩܐ ܐܬܬܠܼܚܘ ܗ̄ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܚܫܘܼ̈ܟܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܒܗܝܢ ܡܿܥܒܕ ܗܼܘܐ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܐܬܬܼܠ̈ܚܝ ܐܘܟܝܼܬ ܐܬܦܪ̈ܣܝܼܝܼܢ ܟܕ ܕܢܚܼ ܡܫܝܼܚܐ. ܐܝܟ ܫܥܘܿܬܐ ܕܡܬܼܦܫܪܐ ܘܢܿܦܠܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܢܬܦܼܫܪܘܢܿ ܒܢ̈ܝ ܫܿܡܪܝܼܢ ܘܢܚܼܬܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ ܡܣܪܗܒܐܝܼܬ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܕܢܚܿܬܝܼܢ ܒܡܚܼܬܬܐ. ܡܿܢܘ ܥܘܠܗ ܕܝܥܩܘܿܒ ܐܠܐ ܫܿܡܪܝܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܛܠܬ݀ ܢܒ̈ܝܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܘܦܛܡܬ݀ ܠܢܒ̈ܝܝ ܒܥܠܐ. ܘܐ݀ܥܒܕܝܗܿ ܠܫܿܡܪܝܼܢ ܐܝܟ ܕܒܪܐ ܠܚܩܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܨܒܼܬ ܠܡܩܼܒܠܘܼܒܗܿ ܕܬܙܕܪܥܼܝ ܒܗܿ ܘܒܨܒܝܢܗܿ ܡܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܥܿܒܕܝܗܿ ܢܨܼܒܬܐ ܕܟܪܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܫܦܼܪܬ݀ ܕܬܗܼܘܐ ܓܦܼܬܐ ܒܟܪܡܐ ܕܐܬܪܐ ܫܡܝܼܢܐ. ܐܟܿܫܐ ܟܐܦ̈ܐ ܒܝܓܪܐ ܗ̄ ܟܐܦ̈ܝܗܿ ܓܠ̈ܝܼܦܬܐ. ܘܓܠ̈ܝܼܦܝܗܿ ܕܬܟܝܼܠܐܗܼܘܬ݀ ܕܢܦܨܘܼܢܗܿ ܡܼܢ ܐܓܪܐ ܕܙ݀ܢܝܼܬܐ ܥܒܝܼܕܝܢ ܗܼܘܘ ܐܘܿ ܡܼܢ ܒܙܼܬܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܐܬܝܼܗܒܘ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܠܒܙܼܬܐ. ܥܒܼܕ ܡܪܩܘܕܬܐ ܐܝܟ ܕܚܪܘܿܪܐ ܗ̄ ܣܿܓܝܐܐ ܘܠܘ ܫܚܝܼܡܬܐ. ܒܕܫܒܥܝܼܢ ܐܝܟ ܬܢܝܼܢܐ ܗ̄ ܐܢ ܢܒܼܠܥ ܬܢܝܼܢܐ ܟܕ ܡܬܼܐܠܨ ܚܿܒܛ ܒܕܘܼܢܒܗ. ܘܣܝܼܪ̈ܝܼܢܘܿܣ ܦܪ̈ܚܬܐ ܐܢܝܢ ܕܝܕ̈ܥܢ ܩܝܼ̈ܢܬܐ ܘܒܥܘܼܒ̈ܐ ܕܝܡܐ ܪ̈ܒܥܢ ܘܟܕ ܡܬܼܢܣ̈ܒܢ ܒܝܼ̈ܥܐ ܘܩܼܢܝܗ̈ܝܢ ܡܼܢ ܓܠ̈ܠܐ. ܩܝܼܢܬܐ ܪܥܘܼܡܬܐ ܡܙܿܡܪ̈ܢ. ܗ݀ܟܢܐ ܠܡ ܬܐܠܐ ܫܿܡܪܝܼܢ ܠܐܒܕܢܐ ܕܒܢ̈ܝܗܿ. ܒ̈ܬܐ ܕܥܘܼܦܪܐ ܗ̄ ܩܪܝܼܬܐ ܕܓܥܘܢܿ ܕܚܪܒܬ݀ ܕܒ݀ܢܝܢ ܠܨܗܝܘܿܢ ܒܕܡܐ ܗ̄ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܕܐܫܿܕܝܼܢ ܘܠܐܘܿܪܫܠܡ ܒܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܕܥܘܠܐ ܕܕ݀ܝܢܝܼܢ. ܨܗܝܘܿܢ ܚܩܠܐ ܬܬܼܕܒܪܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܐܓܪܐ ܕܢܣܼܒܘ ܟܗܢ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܐܘܿܪܫܠܡ ܚܪܒܼܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܢܒܚܗܿ ܕܩ݀ܨܡܝܼܢ ܒܟܣܼܦܐ. ܢܗܼܘܐ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܬܩܢ ܗ̄ ܕܒ݀ܬܪ ܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ

ܐܬܒܼܢܝܼ ܐܪܙ ܥܕܬܐ ܕܐܬܒܼܢܝܬ݀ ܘܒܪܝܼܫ ܛܘܼܪܐ ܐܬܬܼܠܝܼ ܒܒܣܼܪ ܥܡܘܿܐܝܠ ܥܠ ܨܠܝܼܒܐ. ܘܠܐ ܢܫܼܩܘܿܠ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܣܝܦܐ ܗ̄ ܚܘܝܼ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܗܘܼ̈ܝ ܠܗܘܿܢ ܪܡܿܙ ܥܠ ܫܝܢܐ ܕܒܝܕ ܙܩܝܼܦܐ. ܘܢܪܥܘܿܢ ܣܦܣܝܼܪ̈ܝܗܘܿܢ ܠܣ̈ܟܝ ܦܕ̈ܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܡܦܼܠܚ ܐܪܥܐ ܕܟܘܼ̈ܒܐ. ܐܠܐ ܦܪܕܝܣܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܠܘ ܣܦܣܝܼܪܐ ܘܡܓܠܐ ܘܦܪܙܠܐ ܡܬܼܪܥܠܝܼܢ ܐܠܐ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ. ܕܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ ܠܛܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܣܝܦܐ ܕܣܢܼܐܬܐ ܐܫܼܬܚܠܦܘ ܠܡ ܠܒܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܠܫܝܢܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܦܼܢܘܢܿ ܦܟܐ ܠܗ݀ܘ ܕܡܿܚܐ. ܐܟܿܢܫ ܠܪ̈ܚܝܼܩܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܒܒܒܿܝܠ ܒܐܪܙ ܣܿܠܩܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܛܥ̈ܝܐ ܕܪܚܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܡܿܒܕܪܝܼܢ ܒܕܚ̈ܠܬܐ. ܘܟܢܫܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܣܒܼܪܬܐ ܘܗܘܼܘ ܚܕܐ ܥܕܬܐ. ܪܥܝܐ ܥܡܘܿܛܐ ܗ̄ ܨܕܩܝܐ. ܐܬܩܼܪܝܼ ܡܓܕܠܐ ܥܠ ܕܝܼܬܒ ܗܼܘܐ ܥܡܐ ܒܛܠܠܗ. ܘܪܥܝܐ ܡܛ݀ܠ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܥܡܘܿܛܐ ܡܛ݀ܠ ܛ݀ܥܝܘܼܬܗ. ܒܐܪܙ ܣܿܛܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚܫܘܿܟܐ ܐܚܼܕܗܿ ܠܢܦܼܫܐ ܡܬܝܼܠܬ݀ ܒܨܗܝܘܿܢ ܘܠܘ ܒܢܘܼܗܪܐ ܘܡܛܝܼ ܙܒܢܼܐ ܕܒܘܼܛܠܗܿ. ܘܬܐܼܙܠܝܼܢ ܠܒܿܒܝܠ ܘܬܡܿܢ ܬܬܼܦܨܝܢ ܗ̄ ܒܿܒܝܠ ܩܿܪܐ ܠܥܠܝܼܬܐ ܕܒܗܿ ܐܬܼܦܠܓܘ ܠܫ̈ܢܐ. ܘܬܦܼܩܝܼܢ ܒܓܝܣܐ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܠܘ ܒܓܝܨܐ ܘܫܒܼܝܐ ܒܝܼܫܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܗ݀ܘ ܕܫܒܼܐ ܫܒܝܼܬܐ ܘܣܠܼܩ ܠܡܪܘܡܐ ܡܐ ܕܐܬܼܐ ܠܐܪܥܐ. ܗ̄ ܒܪܬ݀ ܓܝܣ̈ܐ ܗ̄ ܐܒܪܗܡ ܘܕܘܝܼܕ ܕܫܒܼܘ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܫܐܕ̈ܐ܀ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܓܝܣ̈ܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ.. ܥܡ̈ܡܼܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܡܚܼܘ ܒܫܒܼܛܐ ܥܠ ܦܟܗ ܗ̄ ܠܨܕܩܝܐ. ܫܠܡܼܬܜ ܒܡܪܢ ܕܒܠܼܥ ܥܠ ܦܟܗ. ܐܦ ܐܢܬܝ ܒܝܬ ܠܚܡ. ܡܢܼܟܝ ܢܦܼܘܿܩ ܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܬܘܼܡܝܐ. ܘܡܦܼܩܗ ܡܼܢ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܐܠܗܐ ܗܿܘ. ܡܟܝܼܠ ܢܫܼܠܡ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܢܫܼܠܡ ܐܢܘܿܢ ܠܓܙܪ̈ܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܥܕܐܡ ܠܙܒܢ ܡܘܠܕܗ ܕܡܼܢ ܒܬܘܼܠܬܐ ܫܪܟܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܢܬܼܦܥܘܿܢ ܠܡܼܪܥܐ ܠܒܢ̈ܝ ܝܼܣܪܐܝܠ ܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܐܚ̈ܐ ܠܬܠ̈ܡܝܼܕܐ. ܘܢܩܘܼܡ ܘܢܼܪܥܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܫܢܿܬܐ ܡܩܒܼܠܬܐ. ܘܡܼܢ ܕܚܠܼܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ ܢܬܼܦܢܘܢ ܠܐܝܼܩܪܐ. ܘܝܪܒܬ݀ ܣܒܼܪܬܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬܡܼܠܝܼܘ ܡܢܼܗܿ ܣܘ̈ܦܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܫܠܡܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܥܠ̈ܝܐ ܠܬܚܬ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܫܠܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܘܿܪܝܐ ܗ̄ ܣܢܚܪܝܼܒ. ܢܩܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܫܒܼܥܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܗ̄ ܐܫܝܥܐ. ܗܘܼܫܥ. ܘܿܐܝܠ. ܥܡܘܿܣ. ܥܘܼܒܕܝܐ ܘܝܘܢܢ ܘܗܘܼ ܡܝܼܟܐ. ܘܬܡܢܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܚܙܩܝܐ. ܐܠܝܩܝܼܡ ܘܫܪܟܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܕܥܡܗ. ܐܬܘܼܪܝܐ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܕܚܼܪܒ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܘܠܬܡܢܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܬܘܼܒ ܫܒܼܥܐ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܢܒ̈ܝܐ ܘܬܡܢܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܫܠ̈ܝܼܚܐ. ܕܒܕܘܼܒܪܐ ܕܝܘ̈ܡܐ ܬܡܢܝܐ ܐܬܕܒܼܪܘ ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܒ ܡܢܿܬܐ ܠܫܒܥܐ ܐܦ ܠܬܡܢܝܐ. ܗܿܠܝܢ ܓܝܪ ܢܒ̈ܝܐ ܐܦ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܩܡܼܘ ܥܠܣܿܛܢܐ ܘܡܢܼܗܘܿܢ ܐܬܢܟܼܬ. ܒܕܫܒܥܝܼܢ ܬܡܿܢܐ ܢܘܼܟ̈ܬܬܐ

ܐܡܿܪ ܚܠܦ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܢܐܼܪܥܘܿܢ ܠܐܬܘܿܪ ܒܚܪܒܐ ܗ̄ ܒܨܠܘܿܬܐ ܕܙܕ̈ܝܼܩܐ. ܕܫܡܿܥ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܚܝܠܗ ܘܗܿܦܟ ܒܒܗܼܬܬܐ. ܐܝܟ ܛܠܐ܆ ܪܣܝܼܣܐ ܠܐ ܡܿܟܬܪܝܼܢ ܗ݀ܟܢܐ ܐܫܩܼܠܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܩܕܡ ܚܙܩܝܐ܀ ܩܘܼܡ ܕܘܿܢ ܥܡ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܢܫܼܡܥܘܿܢ ܩܿܠܟ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܣܗܕܘܼܬܗ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܘܢܫܼܡܥܘܿܢ ܩܿܠܟ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܣܗܕܘܼܬܗ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܕܐܬܚܼܙܝܼ ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܠܥܘܼ̈ܡܩܐ ܕܫܬܼ̈ܐܣܐ ܕܝܡܐ. ܐܝܿܢܐ ܕܐܬܼܦܠܓ ܩܕܡܿܝܗܘܿܢ܀ ܥܡܝ ܡܿܢܐ ܥܒܕܿܬ ܠܟ ܗ̄ ܬܢܿܐ ܠܬܡܝܼ̈ܬܐ ܕܣܥܼܪ ܒܦܘܼܪܩܢܗܘܿܢ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܡܘܿܫܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܿܡܪ ܕܐܢ ܐܦܪܝܿܬ ܠܟ ܒܡܕܡ ܚܘܐ ܘܐܣܼܗܕܝܢܝ. ܘܚܙܝܼ ܐܝ̣ܿܢܐ ܒܠܼܥ ܒ݀ܠܩ ܟܕ ܒܥܐ ܕܢܣܝܼܦܟ ܒܠܘܛܬܗ ܕܒܠܥܡ ܘܠܐ ܫܒܩܿܬ. ܡܼܢ ܣܛܝܼܡ ܘܥܕܡܐ ܠܓܠܓܠ ܗ̄ ܕܘܼ̣ܝ̈ܬܐ ܕܡܿܘܒܠ ܗܼܘܐ ܒ݀ܠܩ ܠܒܠܥܡ ܕܒܗܝܢ ܢܠܘܛ ܠܝܼܣܪܐܝܠ܀ ܒܡܿܢܐ ܐ݀ܦܕܡ ܠܡܪܝܐ܀ ܠܐ ܡܼܨܛܒܐ ܒܐ̈ܠܦܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܐܬܦܩܿܕܬ ܕܒܗܿܠܝܢ ܢܫܼܦܪ ܠܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܚܘܝܼܢܝ ܡܕܡ ܕܡܥܕܪ ܕܐܥܿܒܕ ܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ. ܥܠ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܕܠܐ ܟܦܢ ܠܠܚܡܐ ܗ̄ ܡܠܦ ܥܠ ܟܦܢܘܼܬܐ ܘܨܗܝܘܼܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܠܡܩܼܒܠܘܼ ܣܒܼܪܬܐ. ܬܐܼܟܘܿܠ ܘܠܐ ܬܣܒܼܥ. ܥܠ ܕܐܬܼܝܥܢܼܬ ܥܠ ܕܠܝܐ ܕܝܼܠܟ. ܬܐܟܼܘܿܠ ܡܼܢ ܕܝܼܠܟ. ܘܠܐ ܬܣܒܼܥ܀ ܬܘܼܒ ܥܡܐ ܝܼܠܦ ܟܬܒ̈ܐ ܘܠܐ ܝܼܬܪ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܥܒܼܪܬܐ ܬܗܘܐ ܒܓܘܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܪܬܐ ܥ݀ܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܟܬܒ̈ܐ ܒܡܫܼܡܥܬܐ ܕܥܡܐ ܘܠܐ ܡܗܝܿܡܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ. ܘܬܕܪܟ ܘܠܐ ܬܬܼܦܨܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܼܥܬܐ ܒܐܕܢܟ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܡܼ̈ܠܠܝ ܡܛ݀ܠܗܿܢܐ ܡܕܪܟ ܙܪܥܟ ܘܠܐ ܬܚܼܨܘܿܕ ܘܠܐ ܬܡܫܼܘܿܚ ܡܼܢ ܙܝܬ̈ܝܟ ܘܠܐ ܬܫܼܬܐ ܡܼܢ ܚܡܪܟ. ܒܕܫܒܥܝܼܢ܆ ܬܕܪܟ ܘܠܐ ܬܫܼܬܘܙܒ ܗ̄ ܟܕ ܡܬܼܪܕܦܝܼܢ ܡܼܢ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܠܡܕܪܣܼ ܠܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܬܬܨܝܼܕܘ ܡܼܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܢܫܼܬܘܙܒܘܢܿ ܠܣܝܦܐ. ܢܫܼܬܠܡܘܢܿ. ܟܿܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܥܡܝ ܗ̄ ܥܠ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܡܿܝܬܐ ܥܠ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܒܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܥܠܝܗܝܢ. ܐܝܟ ܠܩܼܛܐ ܕܩܝܛܐ ܗ̄ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܪܡܝܐ ܐܡܼܪܬ݀ ܗܿܠܝܢ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܠܝܬ ܣܓܘܼܠܐ ܠܡܐܼܟܠ ܗ̄ ܣܓܘܼܠܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܫܝܼܚܐ. ܠܗܿܢܐ ܪܐܓܿ ܗܼܘܐ ܘܠܣܼܒܪܬܐ ܐܝܟ ܕܠܒܟܪܬܐ ܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܒܼܕ ܡܼܢ ܥܡܐ. ܐܒܼܕ ܚܣܝܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ. ܠܐ ܬܚܼܕܝܼܢ ܠܝܼ ܒܥܠܕܒܒܬܝ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܐܘܿܪܫܠܡ ܐܡܿܪܐ ܠܒܿܒܝܠ ܕܐܫܬܒܝܿܬ ܐܘܟܝܼܬ ܢܦܿܠܬ ܡܬܼܦܪܩܐ ܐܢܐ܆ ܡܚܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܣܿܝܒܪ ܗ̄ ܐܣܿܝܒܪ ܒܫܒܝܼܬܐ ܥܠ ܕܚܛܝܿܬ ܠܗ ܒܓܘ ܫܝܢܐ. ܫܠ̈ܡܢ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܒܚܫܘܼܟܐ ܕܛ݀ܥܝܘܼܬܐ. ܝܿܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܒܝܕ ܕܫܒܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܣܿܛܢܐ. ܘܐܡܿܪܐ ܗܿܠܝܢ ܠܘܿܬ ܟܢܘܿܫܬܐ܀ ܘܐܚܿܙܐ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܗ ܗ̄ ܟܕ ܢܕܘܢܼ ܕܝܼܢܝ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܡܗܿܦܟ ܠܟ݀ܣܐ ܥܠ ܡܫܢ̈ܩܝ ܕܐܦܿܢ ܪܓܼܙ ܥܠܝ ܩܠܝܼܠ. ܗܼܢܘܢܿ ܝܬܝܼܪ ܥܕܪܘ ܠܒܝܼܫܬܐ. ܘܬܗܼܘܐ ܠܕܝܿܫܐ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܐܘܿ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܘܡ̈ܕܝܐ. ܠܡܒܼܢܐ ܣܝܓ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܫܘܼܪ̈ܝܟܝ ܐܘܿܪܫܠܡ.. ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܬܬܟܼܢܫܝܼܢ ܗ̄ ܒܕܢܚܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܬܟܢܼܫܬ݀ ܥܕܬܐ. ܪܥܝܼ ܠܥܡܟ ܒܚܘܼܛܪܟ ܗ̄ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܗ̄ ܐܪܙܢܐܝܼܬ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/251
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Micah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܡܝܼ̣ܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ ܡܝܼܟܐ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/251.
Bibliography:
Literal Commentary on Micah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܡܝܼ̣ܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ ܡܝܼܟܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/251.

Show Citation Styles