Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Nahum - ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ ܡܬܼܢܒܐ ܕܝܢ ܢܚܘܼܡ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܕܪܟ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܿܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܠܘܗܘܿܢ ܕܒܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܘܡܪܚܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܗܝܟܠܐ܆ ܨ̄܆ ܩܕܡܝܐ ܡܚܘܼܬܐ ܕܢܝܼܢܘܐ ܗ̄ ܡܚܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܢܒܝܘܼܬܐ ܕܥܠܝܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܡܚܘܼܬܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܩܼܒܠܘܼ ܢܝܼܢܘܐ ܩܿܕܡܐ ܗܼܘܬ ܡܒܿܕܩܐ. ܕܒܣܼܦܪܐ ܗ̄ ܕܒܚܼܙܘܐ ܕܪܘܼܚܐ ܚܙܼܐ ܢܚܘܼܡ ܘܐܬܦܩܼܕ ܕܒܣܼܦܪܐ ܢܟܼܬܘܿܒ ܠܢܒܝܘܼܬܐ ܘܢܝܒܼܠܝܼܗܿ ܠܥܡܐ. ܐܠܗܐ ܛܢܢܐ ܗ̄ ܛܢܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗ ܕܛ݀ܐܢ ܡܛ݀ܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܥܼܪܘ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܠܥܡܗ ܕܡܬܼܬܙܝܼܥ ܒܪܘܓܙܐ ܘܬܒܿܥ ܡܢܼܗܘܿܢ ܟܿܠ ܕܥܒܼܕܘ. ܡܪܝܐ ܒܥܠܥܠܐ ܗ̄ ܥܠܥܠܐ ܘܟܘܼܟܝܼܬܐ ܠܡܫܪܝܼܬܐܕ ܒܒܠ̈ܝܐ ܩ݀ܪܐ ܕܒܗܿ ܐܝܟ ܕܒܥܠܥܠܐ ܫܿܩܠ ܗܼܘܐ ܐܬܘܿܪܝܐ ܐܝܟ ܕܒܟܘܼܟܝܼܬܐ ܠܟܿܠ ܙܿܕܩ ܗܼܘܐ ܘܡܒܿܕܪ ܘܡܪܝܼܡ ܠܗܘܿܢ. ܟܘܼܟܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܒܡܼܨܥܬ݀ ܥܠܥܠܐ ܐܝܟ ܚܙܘܼܩܝܐ ܘܟܪܘܼ̣ܝܐ ܕܪܘܼܚܐܒܕܡܘܼܬ ܐܣܛܘܼܢܐ ܠܥܼܠ ܣܿܠܩܐ. ܐܘܼܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܣܘܼܥܪܢܗ ܩܿܪܐ. ܕܟܿܐܐ ܒܝܡܐ ܗ̄ ܒܐܬܘܿܪܝܐ ܘܡܿܘܒܫ ܠܗ. ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܘܚܝܠ̈ܘܬܐ ܐܢܘܿܢ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܚܿܪܒܝܼܢ܀ ܠܠܬ ܡܬܢܝܼܢ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܝܿܗܒ ܡܼܢܐܝܿܠܝܢ ܕܣܥܼܪ ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܒܥܡܐ ܒܝܕ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܘܦܪܥܐ ܕܠܒܼܢܢ ܗ̄ ܟܿܠܗܿ ܝܬܼܒܬܐ ܕܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܙܥܬ݀ ܡܼܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܗܿܕܐ ܒ݀ܥܐ ܠܡܐܼܡܪ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܿܝܕܝܢ ܣܥܼܬܘܿܢ ܐܢܬܘܿܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܠܘ ܒܚܝܠܟܘܢܿ ܐܫܼܬܡܠܝܼ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܗܼܘܐ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝܟܘܿܢ ܪܕܐ ܠܥܡܗ ܩܕܡ ܪܘܓܙܗ ܗ̄ ܡܦܣܝܼܢ ܐܢܬܘܿ ܢܐܘܿ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܕܠܝܬ ܕܡܼܨܐܼ ܩܿܐܡ ܠܘܼܩܒܠ ܪܘܓܙܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܒܝܕ ܚܡܼܬܗ ܡܦܿܩܕ ܠܡ̈ܠܟܐ ܘܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܘܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܛܘܼܪ̈ܐ. ܥܒܼܪ ܪܐܬܪܗ ܗ̄ ܥܿܒܪ ܐܠܗܐ ܠܐܬܪܗ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܪܕܦ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܡܿܪܡܐ ܠܗܘܿܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܒܚܫܘܼܟܐ. ܬܘܼܒ ܒ݀ܬܪ ܕܪܕܦܼ ܗܼܘܐ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܥܒܼܪ ܠܐܬܪܗ ܗ̄ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܡܿܢܐ ܡܬܚܼܫܒܝܼܢ ܗ̄ ܐܘܿ ܢܝܼܢ̈ܘܝܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܕܣܝܼܡܐ ܠܗ ܕܢܓܼܡܪܟܘܿܢ ܒܚܕܐ ܡܚܘܼܬܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܗ̄ ܠܘܿܬ ܐܒܕܢܟܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܒܡܚܘܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܓܿܡܪ ܠܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܐܟܼܠܘ ܘܐܬܡܪܠܝܼܘ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܟܼܠܘ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܪܥܐ ܐܢܘܿܢ ܪܘܓܙܐ ܐܠܗܿܝܐ ܐܝܟ ܕܠܚܒܬܐ ܘܥܡܝܼܪܐ. ܡܢܼܟܝ ܢܦܼܘܿܩ ܘܡܼܬܪܥܐ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܓܘܼܕ̈ܦܐ ܕܓܼܕܦܘ ܐܝܙܓ̈ܕ̄ܘ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܒܙܒܢ ܚܙܩܝܐ. ܥܠ ܪ̈ܝܼܫܝ ܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܦܣܼܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܩܿܪܐ. ܘܪܝܼܫܐ ܕܡ̈ܠܐ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܒܝܕ ܡ̈ܝܐ ܐܘܟܝܼܬ

ܥܡܡܼ̈ܐ ܠܟܿܠ ܫܿܒܝܢ ܗܼܘܘ. ܕܓܼܪܘ ܘܥܒܼܪܘ ܗ̄ ܐܬܬܓܼܪܘܘ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܥܒܼܪܘ ܡܼܢ ܐܪܥܗܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ. ܘܕܥܢܝܿܬܟܝ ܗ̄ ܒܙܒܢ ܝܘܢܢ. ܬܘܒ ܠܐ ܐܥܿܢܟܝ. ܘܐܘܿܒܕ ܓܠ̈ܝܼܦܐ. ܩܒܪܟܝ ܒܥܓܠ ܗ̄ ܕܐܒܿܕܝܢ ܠܡ ܦܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܡܬܼܚܦܝܢ ܗܼܢܘܿܢ ܥܡܼ̈ܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܩܼܒܪ̈ܐ. ܐܘܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܿܢ ܕܡܬܼܛܠܩܝܼܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒ̈ܬܐ ܕܐܠܗܝ̈ܗܘܿܢ܆ ܨ̄܆ ܕܒ̄܆ ܗܿܐ ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܗ̄ ܡܐ ܕܢܦܼܠܘ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܢܪܗܼܛܘܢܼ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܿܢ ܕܡܣܿܒܪܝܼܢ ܫܠܡܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܐܒܕܢܐ ܕܒܥܠܕܒܒ̈ܝܗܘܿܢ. ܥܒܕ ܝܼܗܘܼܕܐ ܗ̄ ܫܡܠܐ ܘܓܡܘܿܪ ܟ݀ܠ ܡܐ ܕܐܫܼܬܘܕܝܼܬ ܡܢܼܩܕ̄ܡ ܠܐܠܗܐ ܠܡܥܼܒܕ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܿܘܣܦ ܬܘܼܒ ܐܬܘܼܪܝܐ ܠܡܥܼܒܕ ܒܟ ܥܘܠܐ܀ ܣܠܼܩ ܡܕܒܪܢܐ܆ ܚܣܝܼܢ ܚܝܠܗ ܗ̄ ܗܘܼ ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܚܨܘܿܦܟܘܢܿ ܘܡܕܒܪܢܟܘܿܢ ܗܼܘ ܒܟܿܠ ܙܒܢ. ܢܿܛܪ ܠܟܘܿܢ ܘܚܿܐܪ ܠܡܼܘܒܕܘܼ ܠܟܿܠ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܣܠܼܩ ܡܛܠܬܟܘܢܿ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܢܫܼܡ ܥܠܝܗܘܿܢ ܪܘܓܙܐ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܗܿܟܢܐ ܟܿܠܗ ܚܝܠܬܢ ܕܟܕ ܐ݀ܚܕ ܥܠܝܗܘܿܢ ܚܨܐ ܠܟܿܠܗܘܾܿܢ ܪܡܿܐܼ ܘܚܿܒܛ ܒܐܪܥܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܦܢܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܐܦܿܢܐ ܠܝܥܩܘܿܒ ܐܝܼܩܪܐ ܗܿܘ ܕܐܘܒܼܕ ܗܼܘܐ ܒܫܒܼܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܥܩܘܿܒ ܫܡܐ ܗܿܘ ܟܝܿܢܝܐ. ܝܼܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܕܛܝܒܘܼܬܐ ܐܡܿܪ. ܕܡܿܦܢܐ ܐܢܼܐ ܠܗ ܐܝܼܩܪܐ ܕܦܿܐܐܼ ܠܫܘܼܡܗܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܕܫܼܘ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܐܪܫܿܠܬ ܠܡ ܗ݀ܝܕܝܟ. ܘܐܬܬܼܕܝܼܫܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܒܕܡܘܼܬ ܟܪܡܐ ܡܼܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕ=ܒܼܪܐ ܐܬܿܠ ܕܝܢ ܗܿܫܐ ܠܕܝܘܫ̈ܝܟܘܢ ܕܢܬܬܕܝܼܫܘܢܿ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܣܟܪܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܬܢܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܚܬܝܼܪܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܩܪܒܐ. ܕܓܢܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܡܣܡ̄. . . ܗܼ̈ܘܝ ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܒܕܡܐ ܕܩܛܝܼ̈ܠܐ ܕܡܪܡܝܢ ܗܼܘܘ ܒܟ݀ܠ ܥܡ̈ܡܝܼܢ. ܘܓܒܪ̈ܐ ܓܢܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܩܼܛܠܐ ܠܡ ܘܢܟܣܼܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܟ ܦܘܪܓܝܐ ܣܝܼܡ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܡܐܡܢܝܼܢ ܐܦܿܠܐ ܒܢܘܼܪܐ. ܠܡܼܚܘܝܘܼ ܚܬܝܼܪܘܼܬܐ ܕܛܘܼܠܝܼܩܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܝܢ ܠܡܦܐܕܝ̈ܗܘܢܿ ܠܢܝܙܟܝ̈ܗܘܿܢ ܡܦܫܿܩܝܼܢ ܐܝܟ ܕܐܚܝܼܕ ܠܡܦܐܕܐ ܐܘܿ ܢܦܛܝܼܪܐ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܓܝܐ ܐܚܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܢܝܙ̈ܟܐ ܘܐܝܟ ܒܪ̈ܩܐ ܪܗܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܝܕ ܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܗܘܿܢ ܒܬܢܘܼܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܢܐܼܚܕܘܢܼ ܠܫܠ̈ܝܼܛܢܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܢܐܚܼܕܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܠܫܠ̈ܝܛܢܝܗܘܿܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܥܪܩܝܼܢ ܢܬܥܪ̈ܩܠܢ ܗܠ̈ܟܬܗܘܿܢ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܘܢܬܬܼܩܠܘܢܿ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܬܪܥܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܗ̄ ܕܗܿܠܝܢ ܠܡ ܟ݀ܠܗܝܢ ܓܕ̈ܫܼܢ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܥܠ ܕܡܛܝܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܢܦܼܬܚܘܢܼ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܝܡ. ܘܢܥܩܼܪܘܢܿ ܠܗܝܟܠܐ. ܝܘܢܝܐ ܐܡܿܪ ܬܪܥܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܐܩܝܼܡܬ݀ ܦܪ̈ܫܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܐܩܝܼܡܬ݀ ܦܪ̈ܫܝܗܿ ܘܣܠܼܩܬ݀ ܠܡܼܛܪ ܡܕܝܼܢܬܐ. ܐܠܐ ܣܠܿܩܬ ܠܗܿ ܘܓܠܝܿܬܗܿ ܡܼܢ ܐܪܥܗܿ ܒܫܒܼܝܐ. ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܣܠܼܩܬ݀ ܕܢܐܼܡܪ ܕܣܿܠܩܐ ܘܡܫܼܬܒܝܐ. ܐ݀ܦܢ ܪܒܘܼ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܬܣܥܼܘܿܪܝ. ܘܐܡܗ̈ܬܗܿ ܗ̄ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܠܗܿ ܡܫܥ̈ܒܕܢ ܡܫ̈ܬܼܒܝܢ ܥܡܗܿ. ܢܝܼܢܘܐ ܐܝܟ ܝܡܼܬܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗܿ ܡܒܿܕܩ ܕܒܛܒ̈ܬܐ

ܫܕܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܼܬܦܪܦܥܐ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܝܡܼܬܐ ܥܡܝܼܩܬܐ ܒܣܘܿܓܐܐ ܕܦܠ̈ܚܐ. ܥܪܩܝܼܢ ܗ̄ ܘܗܿܫܐ ܥܿܪܩܝܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܦܠ̈ܚܝܗܿ. ܐܩܕܡܘ ܗ̄ ܡܗܠ ܒܗܘܿܢ ܘܐܡܿܪ ܐܩܝܼܡ ܐܘܿ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܩܕܡ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܠܘ ܕܡܬܦܢܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܒܪܗ ܘܚܿܐܪ ܘܡܕܝܼܩ ܥܠ ܟܢܿܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܚܼܒܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܥܪܩܼܘ. ܐܝ̣ܿܐ ܗܿܝ ܗ̄ ܡܬܼܥܗܕ ܠܫܘܼܠܛܢܗܘܿܢ ܩܕܡܝܐ ܘܐܡܿܪ ܡܫܐܠܢܐܝܼܬ ܕܐܝ̣ܿܐ ܗܿܝ ܠܡ ܕܢܝܼܢܘܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܡܪܒܘܼܥܝܼܬܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܕܐܬܘܿܪ ܕܠܝܬܝܗܿ ܘܐܒܕܬ݀ ܠܗܿ. ܕܐܙܼܠ ܐܪܝܐ ܗ̄ ܕܟܿܠ ܟܪ ܕܐܙܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܠ̈ܟܝܗܘܿܢ ܕܠܐ ܩܢܼܛܐ ܒܿܙܝܢ ܗܼܘܘ ܕܝܢ ܘܫܿܒܝܢ. ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܕܩܿܐܡ ܘܟܠܐ ܠܗܘܿܢ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ. ܐܝ̣ܿܐ ܕܠܐ ܐܙܠܼܘ ܐܝܟܥܝܿܕܐ. . ܐܪܝܐ ܬܒܼܪ.. ܘܡܪܒܘܼܥܝܼܬܗ ܒܪܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܠܡ ܕܚܿܠܐ. ܠܟܿܠ ܬܒܿܪܝܼܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܘܟ݀ܢܫܝܼܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܥܘܼܬܪܐ ܒܕܡܘܼܬ ܨܝܕ̈ܐ. ܘܬܒܿܪܐ ܕܣܿܦܩ ܠܒܢ̈ܝܐ ܕܒܿܬܪܟܢ܀ ܬܢܝ̈ܢܘܗܝ ܩܿܪܐ ܠܒܢ̈ܝܐ ܬܢܝ̈ܢܐ ܕܗܿܘܝܢ ܘܐܡܿܪ ܕܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܠܗ ܘܠܒܢ̈ܝܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܟܢܼܫ ܘܣܼܡ ܓܙܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܬܢܝܼ̈ܢܐ ܕܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܝܼܠܝܼܕܝܼܢ܀ ܘܡܿܠܐ ܡܪܒܘܼܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܡܠܟܘܼ̄ ܘܥܘܼܬܪܐ ܕܚܼܛܦ. ܘܐܘܒܼܕ ܡܼܢ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܗ ܘܡܿܘܒܕ ܐܢܼܐ ܠܟܝ. ܘܠܐ ܬ݀ܒܪܐ ܐܢܬܝ ܠܥܡܼܡ̈ܐ܀ ܨ̄܆ ܕܓ̄ ܘ݀ܝ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܕܕܡܐ ܗ̄ ܨܿܒܐ ܕܢܟܼܣ ܠܒܝܼܫܘܼܬܗܿ ܘܝܿܗܒ ܠܗܿ ܘܿܝܐ. ܟܕܒ̄ܘܼ ܐܡܿܪ ܥܠܗ݀ܝ ܕܥܒܼܕ ܪܒ ܫܩ̈ܐ ܕܐܫܼܬܘܕܝܼ ܠܥܡܐ ܕܢܘܒܼܠ ܐܢܘܿܢ ܠܐܪܥܐ ܕܛܒܿܐ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܠܐ ܡܬܼܬܡܝܼܫ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܡܿܝܫܐ ܘܬܒܿܪܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܗܿ. ܘܗ݀ܝ ܕܡܿܝܫܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܼܢ ܥܝܿܕܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܡܿܝܫܝܼܢ ܠܡܕܡ ܘܫܿܩܠܝܼܢ ܠܗ. ܩܿܠܐ ܕܫܘܛܐ ܘܩܿܠܐ ܗ̄ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܣܘܼܣܝܐ ܕܢ݀ܦܪ ܗ̄ ܕܒܚܐܦܐ ܩܠܝܼܠܐ ܛܪܕ ܒܿܒܠܝܐ ܠܡܐܼܬܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܟܕ ܡܙܗܪܝܼܢ ܘܡܒܪܩܝܼܢ ܣܝ̈ܦܐ ܘܢܝ̈ܙܟܐ܀ ܡܢܕܝܐ ܗ̄ ܡܫܘܪܐ ܡܚܒܿܛܐ ܘܐ݀ܣܚܘܦ ܫܦܘܼܠ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܒܒܠܝܐ ܐܝܿܬܐܥܠܝܟܝ ܡܚ̈ܘܬܐ ܕܠܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟܝ ܠܚܡ̈ܢ. ܟܕ ܣܚܘܼܦܝܐ ܕܫܦ̈ܘܼܠܐ ܕܟܘܼܬܝܼܢܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܐ ܥܠ ܨܥܪܐ ܡܒܿܕܩ. ܕܠܡܐ ܛ݀ܒܐ ܐܢܬܝ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܒܝܐܝܗܿ ܕܠܐ ܡܕܡ ܚܼܕܬܐܐܣܼܬܥܪ ܠܘܿܬܗܿ.. ܡܼܢ ܝܘܢ ܕܐܡܘܿܢ ܗ̄ ܕܠܡܼܐ ܛ݀ܒܐ ܐܢܬܝ ܡܼܢ ܝܘܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܝܼܬܝ ܕܐܡܘܿܢ ܦܬܟܪܐ ܕܡܼܢ ܚܕ ܓܒܗܿ ܝܡܐ ܘܒܓܡܐ ܐܚܪܢܐ ܢܝܼܠܘܿܣ ܘܠܗܿ ܩܿܪܐ ܐܪܡܝܐ ܐܡܘܿܢ ܕܡ̈ܝܐ ܘܐܝܼܬܝܗ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܒܢܼܗܿ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܐܘܪܒܗܿ ܘܦܬܝܗܿ. ܟܘܿܫ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܟܘܼ̈ܫܝܐ ܡܬܼܚܝܠܐ ܗܼܘܬ݀. ܐܦ ܒܫܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܫܒܝܬܘܼܢܗܿ ܐܢܬܘܢܿ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܗܿܫܐ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܩܒܠܼܘ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܠܘܿܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܼܥܪܘܬܘܿܢ.. ܡ̈ܝܐ ܒܐܘܼܠܨܢܐ ܗ̄ ܛܝܒܼܝ ܠܟܝ ܡ̈ܝܐ ܕܣܿܦܩܝܼܢ ܠܫܩܼܝܟܝ ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ ܘܡܠܝ ܠܚܐܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܫܘܼܪ̈ܝܟܝ. ܢܬܥܼܫܢ ܒܪܟܟܝ. ܘܐܥܫܼܢܢܝ ܡܘܼܟܠܢܐ

ܗ̄ ܫܪܪܝ ܗ݀ܘ ܕܡܠܼܟܬܝ ܘܐܫܼܬܘܕܝܼܬܝ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܕܐ݀ܬܝܢ ܘܡܥܕܪܝܼܢ ܠܟܝ ܠܘܼܩܒܠ ܒܒ̈ܠܝܐ. ܬܡܿܢ ܬܐܟܼܠܟܝ ܗ̄ ܬܡܢ ܠܡ ܒܓܘ ܡܕܝܼܢ̈ܬܟܘܿܢ. ܡܬܼܬܕܝܼܫܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܝܕܡܘܼܬ ܛܝܼܢܐ ܘܠܒܼܢܐ ܘܣܝܿܢܐ ܕܫܘܼ̈ܩܢܐ. ܐܝܟ ܙܚܿܠܐ ܗ̄ ܢܚܪܒܘܼܢܟܝ ܥܡܡܼ̈ܐ ܐܝܟ ܙ݀ܚܠܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܒܛܝܼܠܘܼܬܝ. ܙ݀ܚܠܐ ܫܠܼܚ ܘܦܼܪܚ ܗ̄ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܓܼܪܬܝ ܘܐܩܝܼܡܬܝ ܥܡܼܗܘܿܢ ܩܝܿܡܐ ܕܡܿܥܕܪܝܼܢ ܠܟܝ ܫܩܼܠܘ ܟܿܠ ܚܕ ܠܐܬܪܗ ܐܝܟ ܙܚܿܠܐ ܕܡܐ ܕܫܿܠܚ ܡܘܥܐ ܓ̈ܦܼܐ ܘܦܿܪܚ. ܘܟܬܝܼܫ̈ܝܟܝ ܐܝܟ ܩܡܨܐ ܗ̄ ܠܡ ܒܕܡܘܼܬ ܩܡܨܐ ܕܣܿܒܟ ܒܐܼܣ̈ܐ. ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܥܪܝܐ ܘܡܐ ܕܕܢܚܼ ܫܡܼܫܐ ܘܐܫܼܬܪܝܼ ܩܘܼܪܐ ܐܫܩܼܠ ܓܦܼ̈ܐ ܘܦܼܪܚ ܗܿܟܢܐ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܟܝ ܐܫܼܩܠܘ ܡܼܢ ܥܘܼܕܪܢܟܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܬܝܼܫ̈ܝܟܝ ܗܿܢܘܢܿ ܕܐܬܗܝܡܼܢܘ ܐܪ̈ܙܐ ܕܛܥܿܝܘܼܬܟܝ ܗ݀ܟܘܬ ܘܦܪ̈ܫܝܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܩܪܒܐ ܗܼܘܝܬܝ. ܢܡܼܘ ܚܒܪ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ ܠܡ ܘܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܐܪܥܟܝ ܢܡܼܘ ܘܫܟܼܒܘ ܐܝܟ ܕܒܫܢܼܬܐ ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܘܫܪܟܢܗܘܿܢ ܐܙܠܼܘ ܫܼܪܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܟܝܿܒܐ ܗܿܝ ܡܚܘܼܬܟܝ ܗ̄ ܩܫܼܝܐ ܘܠܐ ܡܬܐܼܣܝܐ. ܝܘܢܝܐ ܥܒܬ݀ ܡܚܘܼܬܟܝ ܗ̄ ܐܬܪܒܠܬ݀ ܘܐܬܥܫܼܢܬ݀ ܘܠܝܬ ܠܗܿ ܚܘܼܠܡܢܐ ܫܠܼܡ ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚܘܼܡ ܢܒܝܐ܆ ܐܬܢܼܒܝ ܢܚܘܼܡ ܒ݀ܬܪ ܝܘܢܢ ܘܝܗܼܒ ܐܬ݀ܐ ܥܠ ܢܝܼܢܘܐ. ܕܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܬܚܬܝܬܐ ܒܡ̈ܝܐ ܛܝܿܦܐ ܘܥܠܝܬܐ ܒܢܘܼܪܐ ܝܿܩܕܐ. ܐܬܢܼܒܝܼ ܡܛ݀ܠ ܚܝܠܐ ܐܠܗܿܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܫܠ̈ܝܼܚܐ. ܡܣܼܩܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܐܒܕܢܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܕܢܝܼ̈ܢܘܝܐ. ܫܒܼܝܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܥܘܼܬܪܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܩܕ̄ܡ ܫܒܼܝܐ.. ܡܚܘܼܬܐ ܕܢܝܼܢܘܐ.. ܒܕ ܫܒܥܝܼܢ ܡܣܼܬܬܘܼܬܐܗ̄ ܫܩܼܠܐ ܕܢܝܼܢܘܐ ܗ̄ ܢܒܝܘܼܬܐ ܕܐܫܼܬܩܠܬ݀ ܘܣܝܼܡܐ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܐ ܡܫܬܼܩܠܐ. ܡܪܝܐ ܒܥܠܥܠܐ ܗ̄ ܟܕ ܗܼܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܙܝܼܥ ܠܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܘܼܠ̈ܛܢܐ ܒܕ ܣܿܬܪ ܐܘܼܚܕܢܗܘܿܢ. ܘܟܘܼܟܝܼܬܐ ܗ̄ ܠܒܒܠ̈ܝܐ. ܩܿܪܐ ܥܠܥܠܐ ܘܟܘܼܟܝܼܬܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܿܚܪܒ ܠܢܝܼܢܘܐ. ܗܼܘ̈ܝ ܕܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܚܠܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܢܒ̈ܝܐ ܘܢܒܝܘ̈ܬܐ ܕܩܕܡ ܡܬܒܼܪܢܫܢܘܼܬܐ. ܐܟܙܼܢܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܗ݀ܘ ܕܡܿܗܠܟ ܦܿܪܚ ܚܼܠܐ ܗܿܟܢܐ ܘܩܕܡ ܡܪܝܐ ܢܒ̈ܝܐ ܦܪܚܼܘ ܘܫܘܕܥܘܼ ܥܠ ܡܐܼܬܝܼܬܐ. ܟ݀ܐܐ ܒܝܡܐ ܗ̄ ܫܘܠܛܢܐ ܘܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܘܡ̈ܠܟܘܬܐ. ܘܠܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܿܚܪܒ ܗ̄ ܠܫܘܼܠ̈ܛܢܝܗܘܿܢ. ܐܠܼܬ݀ ܡܬܢܝܼܢ ܗ̄ ܐܬܘܼܪܝܐ ܡܼܬܪܓܫܢܐ ܘܡܬܼܝܕܥܢܐ. ܚܒܼܬܐ ܝܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܒܙܼܬܐ ܘܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܘܩ̈ܕܢܝܬܐ. ܒܝܼܫܬܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܪܒ ܫܩ̈ܐ ܘܐܬܘܪܝܐ ܒܐܓܪ̈ܬܗ. ܥܠ ܪ̈ܝܼܫܝ ܡ̈ܝܐ ܕܓܼܪܘ ܘܥܒܼܪܘ ܗ̄ ܟܕ ܣܠܼܩܘ ܒܝܘܡ̈ܝ ܚܙܩܝܐ. ܕܥܢܝܼܬܢܝ ܗ̄ ܒܝܘܡ̈ܝ ܝܘܢܢ. ܢܝܼܪܗ ܗ̄ ܕܐܬܘܼܪܝܐ. ܘܚܢܩ̈ܝܟܝ ܐܦܿܣܘܿܩ ܗ̄ ܠܫܘܼܥܒܕܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܕܝܼܠܟܝ. ܗܿܐ ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܪ̈ܓܠܝ ܕܡܣܒܪܢܐ ܗ̄ ܙܘܼܪܒܒܝܠ. ܡܼܬܝܕܥܢܐܝܼܬ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܐܒܼܕܘ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܡܕܒܪܢܐܗ̄ ܡܠܐܟܐ ܗ݀ܘ ܕܒܝܬ ܣܢܚܪܝܼܒ. ܬܪ̈ܥܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܢܬܦܼܬܚܘܿܢ ܗ̄ ܕܬܥܼܘܿܠܝ ܓܠܘܿܬܐ. ܘܢܝܼܢܘܐ ܐܝܟ ܝܡܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܠܼܬ݀ ܕܚܕܝܼܪ ܠܗܿ ܘܡܫܡܫ ܠܡܫܪܝܼܬܐ ܕܚܕܝܼܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܩ݀ܪܐ ܝܡܼܬܐ. ܕܢܫܼܬܐ ܗ̄ ܡܫܪܝܼܬܗ ܕܐܬܘܿܪܝܐ ܥܠ ܬܪܥܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ. ܘ݀ܝ ܠܡܕܝܼܢܬܐܕܕܡܐ ܗ̄ ܢܝܼܢܘܐ. ܥܘܼܫܢܐ ܕܫܠ̈ܕܐ ܗ̄ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܒܝܕ ܐܬܘܿܪ̈ܝܐ. ܝܘܢ ܕܐܡܘܿܢ ܗ̄ ܐܠܟܣܕܢܪܝܐ. ܡܝ̈ܐ ܢܝܼܠܘܿܣ. ܚܒܪ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ ܕܐܬܘܿܪ. ܕܡܼܢ ܝܡܐ ܥܠܼܬܗܿ ܗ̄ ܩܪܒܬܢܘܼܬܗܿ. ܘܐܦ ܝܡܐ ܘܢܝܠܘܿܣ ܐܝܟ ܫܘܼܪܐ ܟܪܝܼܟܝܼܢ ܠܗܿ. ܣܠܼܩ ܕܢ݀ܦܚ ܒܦܪܨܘܼܦܐ ܕܝܼܠܟ. ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܟܕ ܡܓܿܕܦ ܐܢܫ ܣܿܕܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܢܚ̈ܬܐ ܗܿܟܢܐ ܘܗ݀ܝ ܕܠܡܼܦܚ ܒܦܪܨܘܼܦܐ ܕܗܿܢܘܿܢܕܟܪܝܼܗܝܼܢ ܣܿܥܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܐܼܣܘܿܢ ܥܡ ܠܘܼܚ̈ܫܬܐ ܕܚܪܫܘܼܬܐ܆ ܐܡܗ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܠܗܿ ܡܫܡ̈ܫܢ ܗ̈ܘܝ. ܡܢܗ̈ܡܢ. ܐܝܟ ܝܘܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܘ ܓܠܝܐܝܼܬ ܐܠܐ ܡܛܫܝܐܝܼܬ ܥܠ ܥܩ̈ܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܠܒܼܐ ܬܒܝܼܪܐ ܘܦܘܼܪܩ. ܒܕ ܫܒܥܝܼܢ ܢܘܼܦܨܐ ܘܗܘܼܦܟܟ ܢܘܼܦܨܐ ܗ̄ ܟܿܠ ܐܕܫܐ ܕܫܚܩܐ ܓܿܕܫ. ܗ݀ܝ ܕܢܬܢܼܦܨ ܘܢܗܼܦܘܼܟ ܢܬܢܼܦܨ ܒܬܒܪܐ ܘܕܚܠܼܐ. ܘܫܿܪܝܐ ܒܘܼܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܡܚܝܼܠܘܼܬܐ. ܥܠ ܝܩܝܼܪ̈ܝܗܿ ܐܪܡܝܼܘ ܦܼܨ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܛ̈ܠܝܐ ܘܛܠܝ̈ܬܐ. ܕܡܐ ܕܒܫܠ̈ܝܼ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܝܐܝܼܒ ܐܟܘܿܠܐ ܠܒܟܪܬܐ ܕܬ̈ܐܢܐ ܗܿܟܢܐ ܝܐܝܼܒܝܼܢ ܫ̈ܒܝܟܝ ܠܟܪ̈ܟܝܟܝ. ܐܝܟ ܢܫ̈ܐܼ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܢܡܪܘܿܕ܀ ܥܘܿܠܝ ܒܣܝܿܢܐ ܗ̄ ܥܘܿܠܝ ܒܥܡܼ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܒܣܿܢܐ. ܘܕܘܼܫܝ ܠܫܠ̈ܕܝܗܘܿܢ ܐܝܟ ܛܝܼܢܐ. ܩܿܠܐ ܕܫܘܛܐ. ܘܙܘܥܐ ܕܓܝ̈ܓܠܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܕܒܙܘܥܐ ܕܓܝ̈ܓܠܐ ܕܡܪ̈ܟܒܬܗܘܿܢ ܢ݀ܦܪܝܼܢ ܘܡܢܝܼܕܝܼܢ ܒܢܝܼܢܘܐ ܘܡܚܪܒܝܼܢ܀ ܫܠܡ ܕܢܚܘܡ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/252
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Nahum - ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/252.
Bibliography:
Literal Commentary on Nahum - ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/252.

Show Citation Styles