Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Habakkuk - ܢܘܼܗܪܐ ܕܚܒܩܘܿܩ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܕܦܿܐܐܼ ܠܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܕܢܡܘܿܣܐ. ܚܙܼܘ ܡܪ̈ܚܐ ܗ̄ ܡܬܼܠܚܡ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܪܘܼܫܥܗܘܿܢ. ܘܚܘܼܪܘ ܘܬܡܼܗܘ ܗ̄ ܚܘܼܪܘ ܘܐܬܼܒܩܘ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܡܢܼ̣ܘܿܢܘܕܥܘ ܕܠܘ ܠܓܡܪ ܡܣܿܝܒܪ ܠܟܘܿܢ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܪܚܝܼܩ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܛܝܒܼ ܠܟܘܿܢ ܡܼܢ ܠܘܿܬܗ. ܒܝܘ̈ܡܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܒܝܘܡ̈ܝܟܘܿܢ ܓܝܪ ܐܬܿܐ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܫܼܬܡܠܐ ܒܕܘܼܡܪܐ ܪܒܐ ܡܩܝܼܡ ܠܟܘܿܢ. ܘܚܙܼܩܗ ܡܦܩ ܗ̄ ܩܿܢܐܼ ܚܙܼܬܐ ܬܡܝܼܗܬܐ ܘܕܚܠܼܬܐ ܘܡܫܼܟܪܬܐ ܕܡܦܩܐ ܢܦܫܼ̈ܬܐ ܡܼܢ ܓܦܪ̈ܐ ܘܡܩܒܪ ܥܦܪܐ ܗ̄ ܟ݀ܫܐ ܠܡ ܡܕܪܐ ܘܡܟܿܢܫ ܐܝܟ ܬܠܠܐ ܕܥܦܪܐ ܘܒܗܿܘ ܣܿܠܩ ܥܠ ܫܘܼܪ̈ܐ ܘܟ݀ܒܫ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܘܐܚܿܕ ܠܗܝܢ. ܗܿܝܕܝܢ ܬܚܠܼܦܝ ܪܘܼܚܗ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܕܪܟ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܘܫܪܝܐ ܕܗܿܘܐ ܠܥܡܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܐܡܿܪ ܬܚܠܼܦܝ ܗ̄ ܢܒܼܛܠ ܨܒܝܿܢܗܿ ܒܝܼܫܐ ܘܬܥܒܼܪܝ ܓܐܝܘܼܬܗܿ. ܒܝܘܢܝܐ ܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܕܡܫܚܠܦ ܨܒܝܿܢܗܿ ܘܥܿܒܪ ܪܘܓܙܗ ܡܼܢ ܥܡܐ. ܘܢܬܼܚܝܒ ܗ̄ ܢܬܚܼܝܒ ܚܝܠܗ ܕܒܒܿܠܝܐ ܡܼܢ ܐܠܗܗ ܕܥܡܐ܆ ܕܐܢܬ ܗܼܘ ܡܼܢ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܗ̄ ܣܥܘܿܪܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܒܗܝܿ ܕܡܼܢ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܗ̄ ܣܥܘܿܪܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܟ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܪܝܼܫܬܐ ܐܢܬ ܣܥܼܪܬ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܘܿܬ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܟܢܥ̈ܢܝܐ. ܩܕܝܼܫܐܗ̄ ܚܝܠܟ ܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܗܿܕܐ ܡܣܟܠܐ ܗܿܝ ܕܩ̄ܕ܀ ܕܠܐ ܢܡܘܿܣ ܐܢܬ ܗ̄ ܟܕ ܒܢܡܘܿܣܐ ܬܚܡܼܬ ܕܟ݀ܠ ܕܩ݀ܛܠ ܩܼܛܠܐ ܢܬܩܼܛܠ. ܐܢܬ ܡܓܪ ܐܢܬ ܪܘܼܚܝܟ ܥܠܘܗܝ. ܘܠܘ ܒܛܟܼܣܐ ܕܥܒܝܼܕ̈ܐ ܟܕܝܼܢ ܐܢܬ ܬܚܝܬ ܢ݀ܡܘܿܣܐ.. ܣܡܼܬܝܗܝ ܠܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܩܕܡܼܬ ܥܬܕܬܼܝܗܝ ܠܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܘܓܒܠܼܬܢܝ ܠܝܼ ܕܐܟܿܘܿܣ ܐܢܘܿܢ ܘܐܚܿܘܐ ܕܟܐܢܐܝܼܬ ܣܿܒܠܝܢ ܠܗ. ܠܡܿܢܐ ܚܿܐܪ ܐܢܬ ܒܡܪ̈ܚܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܫܬܝܼܩ ܐܢܬ ܗ̄ ܡܼܢ ܬܒܥܼܬܐ. ܟܕ ܒܠܼܥ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܐܘܿ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܕܥܡܐ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܐܝܟ ܢܘܼ̈ܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܟ ܕܠܐ ܬܒܿܥ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ ܠܡܣܟܼܠ̈ܢܐ ܥܒܼܕܬ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܢܘܼ̈ܢܐ ܕܝܡܐ ܕܒܿܠܥܝܼܢ ܘܡܬܼܒܠܥܼܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܼܬܢܓܕ ܒܡܨܝܼܕܬܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܿܢ ܕܒܨܢܪܬܐ ܘܒܓܘܦܐ ܡܡܿܫ ܢܘܼ̈ܢܐ ܠܐ ܪܢܐ ܕܡܬܼܪܫܐ ܥܠ ܗ݀ܕܐ ܐܠܐ ܚܿܕܐ ܘܕܐܨܿܒܓܘܦܗ ܗܿܟܐܢ ܐܦ ܒܒܿܠܝܐ ܟܢܼܫ ܟܿܠ ܠܘܿܬܗ ܒܕܡܘܼܬ ܢܘܼ̈ܢܐ ܘܚܿܕܐ ܘܕܐܨܿ ܒܐܒܕܢܐ ܕܣܥܼܪ. ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܟܕ ܠܐ ܩܢܼܛ. ܘܕ݀ܒܚ ܠܡܨܝܕܬܗ ܗ̄ ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܣܿܥܪ ܠܐ ܡܿܪܓܫ ܕܡܿܢܘ ܝܗܼܒ ܠܗ ܗܿܢܐ ܚܝܠܐ ܐܠܐ ܚܝܠܐ ܕܢܦܼܫܗ ܘܠܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܗ ܡܐܩܨ ܘܝܿܗܒ ܠܗ ܠܣܘܼܥܪܢܐ. ܘܒܨܝܼܪ ܩܠܝܼܠ ܪܢܐ ܥܠ ܢܦܼܫܗ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܗܝܢ ܫܡܼܢܬ݀ ܗ̄ ܐܬܪܥܝܼ ܓܝܪ ܥܠ ܢܦܫܼܗ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܘܕܒܚܝܠܗ ܐܬܟܼܗܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗ ܘܐܫܼܬܪܬܚ ܦܬܘܿܪܗ ܒܛܒ̈ܬܐ܆ ܨ̄܆ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܕܘܼ̣ܬܝ ܐܩܿܘܿܡ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܠܡ ܐܟܡܿܢ ܕܩܿܢܐܼ ܐܢܼܐ ܣܘܼܥܝܐ

ܫܪܝܼܪܐ ܕܡܬܼܦܢܐ ܠܝܼ ܟܿܠ ܡܐ ܕܐܡܿܪܬ ܡܩܿܘܐ ܐܢܼܐ ܥܠ ܕܘܼܟܬܝ ܡܫܪܪܐܝܼܬ ܟܕ ܠܐ ܡܫܿܢܐ ܐܢܼܐ ܠܓܡܪ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܝܼ ܘܙܕܩܐ. ܐܢܿܐ ܡܣܿܟܐ ܐܢܼܐ ܕܚܠܼܦ ܥܠ ܐܒܕܢ̈ܿ ܕܒ݀ܒܝ ܘܐܚܿܘܪ ܘܐܚܙܐ ܡܿܢܐ ܥܿܢܐ ܠܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܩܒܘܼܠܝܐ ܕܩܪܒܿܬ ܩܕܡܘܗܝ. ܕܡܐ ܕܝ݀ܠܦܬ ܐܿܠܨܐܝܼܬ ܩܿܪܒ ܐܢܝܢ ܠܡܟܼܣܢܘܼܬܐ ܘܠܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܕܫ݀ܡܘ̈ܥܐ. ܘܗܿܕܐ ܗ݀ܝ ܗ݀ܝ ܕܡܿܢܐ ܡܬܝܼܒ ܠܝܼ܆ ܟܬܘܿ ܚܙܘܼܐ ܗ̄ ܕܚܘܝܼܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܟܬܘܿܒ ܥܠ ܠܘܼܚ̈ܐ ܩܪܝܢܗܝܢ܀ ܐܬܿܐ ܩܼܨܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܩܨܝܼܨ ܥܠ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܬܿܐ ܒܙܒܼܢܗ ܘܠܐ ܡܬܼܕܓܠ. ܠܐ ܬܬܩܼܛܥܝ ܠܟܘܿܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܐܠܗܐ ܒܥܘܠܐ ܕܠܐ ܡܫܪ ܠܫܘܼܘ̈ܕܝܘܗܝ. ܙܕܝܼܩܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܐܘܼܠܨܢܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܡܗܿܝܡܢ ܘܡܫܪ ܕܗܘ̈ܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܫܼܬܘܕܝܼ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܿܕܐ ܚܿܝܐ ܘܡܬܼܒܣܡ ܥܠ ܕܚܿܙܐ ܬܒܥܼܬܐ ܕܐܬܿܝܐ ܥܠ ܒܒܠܿܝܐ. ܠܐ ܣܿܒܥ ܗ̄ ܠܐ ܡܫܼܬܒܩ ܕܢܐܟܼܘܿܠ ܘܢܣܒܼܥ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ. ܒܕ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܬܬܼܒܥ. ܡܥܫܢ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܟܿܫܐ ܘܡܿܘܩܪ ܥܠܘܗܝ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܥܢܼܢܐ ܕܣܝܿܢܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܛܒܥ ܘܐܒܿܕ. ܗܿܐ ܡܼܢ ܫܠܼܝܐ ܢܩܘܼܡܘܢܼ ܗ̄ ܡ̈ܕܝܐ ܡܢܟ̈ܬܢܝܟ. ܘܢܬܬܼܥܝܼܪܘܢܿ ܥܝܼܠܝܼܡ̈ܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܡܥܙܥܙ̈ܢܝܟ܀ ܘ݀ܝ ܠܕ ܥ݀ܠܡ ܘܡܟܿܢܫ ܗ̄ ܣܿܒܪ ܠܗ ܕܐܝܟ ܡܕܡ ܕܣܝܼܡ ܒܪܘܡܐ ܘܠܐ ܕܠܝܼܠ ܡܬܚܼܣܢܘܼ ܡܬܼܦܨܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܼܢ ܬܒܥܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܐܦܐ ܡܼܢ ܐܣܼܬܐ ܓ݀ܥܝܐ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܓܝܪ ܟܿܠܗ ܪܒܝܼܬܗ ܠܥܿܠܘܼܒܘܼܬܟ. ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܒܒܝܬܟ ܕܠܘ ܡܼܢ ܥܠܘܿܒܝܐ ܘܒܙܼܬܐ ܡܟܢܼܫ ܥܕܡܐ ܠܒܼܙܩܐ ܙܥܘܿܪܐ܆ ܕܣܝܼܡ ܬܚܝܬ ܦܣܝܼܠܬܐ ܐܘܿ ܣܟܼܬܐ ܕܢܩܝܼܫܐ ܒܥܪ̈ܩܐ ܐܘܿ ܒܝܢܬ݀ ܩܪ̈ܝܬܐ. ܩܥ̈ܝܢ. ܘܡܣ̈ܗܕܢ ܕܡܼܢ ܒܙܼܬܐ ܕܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܡܟܢܫ̈ܢ. ܩܿܪܐ ܬܘܼܒ ܣܟܼܬܐ ܠܗ݀ܝ ܕܦܣܝܼܩܐ ܡܼܢ ܩܝܣܐ ܘܢܩܝܼܫܐ ܒܐܣܬܐ. ܥܒܪܝܐ ܚܠܼܦ ܣܟܼܬܐ ܐܣܦܝܢܐ ܐܡܿܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܩܝܣܐ ܙܥܘܿܪܐ ܕܡܫܝܼܦ ܘܡܬܼܢܩܫ ܐܝܟ ܕܢܠܼܒܘܼܟ ܥܪ̈ܩܐ ܐܘܿ ܬܚܝܬ ܩܪ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܠܪܒܝܼܨܘܼܬܐ ܘܝܬܝܼܪܬܐ ܡܬܬܼܣܝܼܡ. ܣܒܿܥܬ ܨܥܪܐ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܐ. ܩܕ̄ܡ ܕܩܿܢܐܼ ܗܿܘܝܬ܆ ܢܗܼܦܘܼ̣܀ ܥܠܝܟ ܟ݀ܣܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗ݀ܘ ܕܒܐܝܕ̈ܝܟ ܐܫܼܬܝܼܘ ܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܐܗܦܟܼ̈ ܐܠܗܐ ܥܠܝܟ ܘܒܗ ܡܪܘܐ ܘܡܨܕܪ ܠܟ. ܐܟܙܼܢܐ ܕܫܩܼܝܐ ܕܒܿܬܪ ܕܡܫܩܐ ܠܥܡܐ. ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܡܫܩܐ ܐܦ ܠܗ ܥܠ ܩܫܝܘܼܬܗܿ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܿܠܦ ܡܛ݀ܠ ܕܡܚܘܼܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܝܡܝܼܢܐ ܚܝܠܬܢܐ ܡܼܢ ܕܣܡܼܠܐ ܘܨܥܪܐ ܥܠ ܐܝܼܩܪܐ ܗ̄ ܢܬܼܚܦܐ ܟܿܠܗ ܐܝܼܩܪܟ ܒܨܥܪܐ ܕܡܿܛܐ ܠܟ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܡܪܝܐܐܘܿ ܢܬܼܚܠܦ ܐܝܼܩܪܟ ܩܕܡܝܐ ܠܨܥܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܛܘܼܦܝܐ ܕܠܒܼܢܢ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܚܠܼܦ ܚܛܘܼܦܝܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܒܛܘܼܪܐ ܕܠܒܼܢܢ ܥ݀ܡܪܝܼܢ ܢܟܘܫܝ̈ܢܝܟ. ܨ܆ ܕܓ̄ ܡܪܝܐ ܫܡܿܥܬ ܫܡܟ ܗ̄ ܡܬܼܦܢܐ ܠܗ ܠܘܿܬ ܨܠܘܿܬܐ ܘܒܗܿ ܡܒܕܿܩ ܥܠ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ ܒܥܒܪܝܐ ܨܠܘܿܬܐ ܕܥܠ ܛ݀ܥܝܘܼܬܐ

ܦܘܕܐ ܗܝ ܘܠܐ ܙܕܿܩ ܕܢܬܚܼܫܒ ܥܠ ܢܒܝܐ ܕܛܥܼܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܠܡ ܫܡܿܥܬ ܘܝܠܦܿܬ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܥܠ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܿܝܬܐ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܐ ܘܒܿܬܪܟܢ ܥܠ ܒܒ̈ܠܝܐ܆ ܐܬܡܠܝܿܬ ܕܚܠܼܬܐ. ܝܘܢܝܐ ܚܠܼܦ ܫܡܟ ܫܡܼܥܟ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܓܠܝܿܢܟ. ܒܓܘ ܫܝܢܐ ܗ̄ ܒܓܘ ܫܢ̈ܝܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܗܿܫܐ ܚܝ̈ܝܼܢ. ܘܒܓܘ ܕܪܐ ܗܿܢܐ ܕܩܿܐܡ ܡܬܓܠܝܢ ܥܒܕܿܝ̈ܟ ܘܗܿܕܐ ܥܠ ܥܡܐ ܐܡܼܪܗܿ. ܕܒܓܘ ܫܢ̈ܝܐ ܬܬܝܼܕܥ ܗ̄ ܒܫ̈ܢܝܐ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܠܡܐܼܬܐ ܒܝܕ ܐܒܕܢܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܘܦܘܼܢܝܐ ܕܥܡܐ ܡܬܼܝܼܕܥ ܐܢܬ ܠܟܿܠ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ.. ܒܪܘܓܙܐ ܪ̈ܚܼܡܝܟ ܗ̄ ܐܦܿܢ ܠܘܿܬ ܒܿܒܠܝܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܣܿܥܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠܘܿܬ ܥܡܐ ܒܪ̈ܚܼܡܐ ܐܬܚܼܫܚ ܘܒܡܨܥܬ݀ ܪܘܓܙܐ ܕܫܒܼܝܐ ܐܬܥܼܗܕ ܠܗܘܿܢ ܡܪܚܡܢܘܼܬܟ ܘܐܦܢ ܐܢܘܿܢ܀ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܘܿܪܫܠܡ ܐܬܿܐ ܥܠ ܒܿܒܝܠ ܘܡܿܘܒܕ ܠܗܿ ܘܦܿܪܩ ܠܥܡܗ. ܘܩܕܝܼܫܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܕܦܪܢ ܗ̄ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܐܬܿܐ ܥܠ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܘܡܐ ܕܚܿܪܒ ܠܗܘܿܢ ܒܝܕ ܥܡܐ ܐܬܿܐ ܘܫܿܪܐ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܒܙܝܼܘܐ ܘܗܕܐ. ܒܩܪܝܼܬܐ ܕܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܣܿܥܪ. ܗܿܕܐ ܕܒܡܼܥܒܕܢܘܼܬܐ ܐܬܒܢܼܝܬ݀ ܘܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܒܝܕ ܦܘܼܢܝܐ ܟܕ ܡܫܪܐ ܫܟܝܼܢܬܗ ܒܓܘ̈ܿ ܘ[]ܬܪ ܒܥܘܼܫܢܗ ܠܥܿܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܠܠܫܼܚܗܿ ܐܘܟܝܼܬ ܫܛܼܚܗܿ ܘܐܬܪܗܿ܆ ܬܘܼܒ ܠܟܿܠܗ ܐܬܪܗܿ ܘܫܛܼܚܗܿ ܐܘܟܝܼܬ ܠܩܚܗܿ ܡܒܣܿܡ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܓܠܝܿܢܐ. ܩܕܡܘܗܝ ܐܙܿܠ ܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܥܠ ܒ݀ܒܠܝܐ. ܘܢܿܦܩܩܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܬܼܬܙܝܼܥ ܐܠܗܐ ܘܢ݀ܦܩ ܠܡܫܼܡܠܝܘܼ ܡ̈ܠܼܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܥܠ ܒܒ̈ܠܝܐ ܢܿܦܩܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥܗܿ ܡ̈ܕܝܐ ܒܕܡܘܼܬ ܛܝܪܐ ܠܡܫܡܼܠܝܘܼ ܦܘܼܩܕܢܗ܆ ܚܪܼܘ ܘܕܓܠܼܘ ܗ̄ ܚܼܪ ܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܒܪܘܓܙܐ ܘܫܕܐ ܘܕܓܠ ܐܢܘܿܢ ܐܘܟܝܼܬ ܫܦܼܕ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܟܫܛܐ ܕܚܼܢܐܼ ܠܢܝܼܫܐ ܕܩܕܡ ܥܝܢ̈ܘܝܗ܆ ܬܚܝܬ ܐܘܿܢ܀ ܕܐܪܥ ܕܡܕܝܢ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܢܙܘܼ̈ܥܢ. ܕܙܿܐܥ ܐܝܼܬܝܗ ܕܠܘ ܠܡ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܒܒܠ̈ܝܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܠܡܣܼܥܪ ܡܛ݀ܠܬܢ ܒܚܪܬܐ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܟܕ ܐܝܿܬܝܢ ܒܐܪܥܢ ܚܙܼܝܢ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܕܡܕܝ̈ܢܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܬܚܝܬ ܛܠܼܠܐ ܕܐܘܿܢ ܦܬܟܪܐ ܝܿܬܒܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܟܕ ܐܘܒܼܕܬܝܗܝ ܠܟܘܼܫܢ ܥܘܿܠܐ ܡܠܟܗܘܿܢ ܘܠܒܪ ܚܝܠܗ ܒܝܕ ܐܢܫ̈ܐ ܡܚܝܼ̈ܠܐ ܕܡܢܼܢ. ܡܫܟܢܐ. ܕܟܘܼܫܢ ܐܡܿܪ ܥܠܗ݀ܝ ܕܐܬܒܼܕܩܬ݀ ܠܓܕܥܘܿܢ ܕܒܟܘܿܒܐ ܕܣܥܪܐ ܚܼ؛ܐ ܕܐܬܗܼܦܟ ܡܫܼ̣ܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܝܕܝ̈ܥܬܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܒܡܼܫ̈ܟܢܐ ܥܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܝܘܢܝܐ ܚܠܼܦ ܟܘܼܫܢ. ܟܘܼܫܝܐ ܐܡܿܪ ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܚܝܢܝܼܢ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܠܟܘܼܫ̈ܝܐ ܘܡܬܼܩܪܝܢ ܟܘܼܫ̈ܝܐ. ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܒܡ̈ܕܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܬܬܚܼܬܝ ܗ̄ ܬܬܒܼܙܙܝ ܘܬܨܕܐ ܘܬܫܼܬܗܐ ܐܦ ܬܫܼܬܒܐ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢ݀ܚܬܝܼܢ ܘܚܿܪܬܝܼܢ ܘܫ݀ܒܝܢ. ܚܙܼܐܘܼܘܟ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܕܡܿܝܢ ܗܼܘܘ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܘܠܙܪܝܼܦܬܐ

ܕܡ̈ܝܐ ܚܿܢܩܐ ܘܡܛܿܒܥܐ. ܗܿܝ ܕܙܥܼܘ ܘܥܒܼܪܬ݀ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܕܙܝܿܥܝܼܢ ܘܥܿܒܪܝܼܢ܀ ܐܪܒܝܼܡ ܬܗܘܼܡܐ ܩܿܠܗ ܗ̄ ܒܿܒܝܠ ܩܿܠܗܿ ܗ̄ ܕܩ݀ܥܩܐ ܘܡܨܪܚܐ ܡܼܢ ܩܫܝܘܼܬ ܡܚܘܼܬܐ ܕܒ݀ܠܥܐ. ܘܪܡܐ ܕܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܫܩܼܠ ܗ̄ ܠܘܿܬܟ ܠܡܬܼܟܫܦܘܼ ܠܟ ܘܠܐ ܡܬܥܼܢܝܐ. ܒ݀ܥܐ ܕܢܐܼܡܪ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܐܡܼܬܝ ܕܩ݀ܥܐ ܐܢܬܝ ܐܠܗܐ ܒܝܡܐ ܝܿܗܒ ܩܿܠܐ ܘܡܫܼܬܓܫ ܘܡܪܝܼܡ ܓܠ̈ܘܗܝ ܕܒܡܘܼܬ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܠܘܿܬܟ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܫܐ ܟܕ ܩ݀ܥܐ ܐܢܬ ܒܒܠ̈ܝܐ ܡܫܼܬܓܫܝܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ. ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܣܿܥܪ ܐܢܬ ܠܘܿܬ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܦܼܢܐ ܥܡܐ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ ܘܢܬܒܼܣܡ ܦܨܝܼܚܐܝܼܬ ܒܚܼܪܬܐ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܠܗ݀ܝ ܕܥܒܼܕ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܒܢܗܝܼܪܐ ܕܟܼܠܐ ܐܢܘܿܢ ܡܿܥܗܕ. ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܕܓܐܪ̈ܝܟ ܗ̄ ܓܠܝܐܝܼܬ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܗܪܐ ܢܗܼܠܟܘܿܢܼ ܓܐܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܬܘܼܒ ܒܢܘܼܗܪܐ ܠܡ ܕܡܬܝܼܠܕ ܒ݀ܬܪ ܐܒܕܢܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܗ݀ܘ ܕܒܝܕ ܓܐܪ̈ܝܟ ܡܫܼܬܡܠܐ. ܢܗܠܼܟܘܢܿ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܢܦܼܢܘܿܢ ܠܐܬܪܗܘܿܢ.. ܣܦܼܬ ܪܝܼܫܐ ܗ̄ ܐܥܒܼܪܬܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܡܼܢ ܓܢܣܼܗ ܕܒܒܿܠܝܐ ܟܕ ܫܒܼܩܬ݀ ܒܒܝܬܗ ܐܢܫ ܕܡܝܒ ܪܝܼܫܢܘܼܬܗ. ܘܐܫܠܼܚܬܝܗܝ ܗ̄ ܐܫܠܼܚܬܝܗܝ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܐ ܟܕ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܓܪܣܼܬ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܒܗ̈ܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܨܘܪܗ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܡܦܼܩܐ ܕܢܦܼܫܐ. ܐܘܿ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܩ݀ܪܐ ܨܘܪܐ. ܦܚܼܬܬ ܒܚܘܼܛܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܡ̈ܕܝܐ. ܕܫܠ̈ܝܼܛܢܘܗܝ ܗ̄ ܕܒܒܠܝܐ. ܦܚܬܼܬܐ ܗ̄ ܪܥܪܥܼܬ ܘܬܒܼܪܬ. ܕܪܟܼܬ ܒܝܡܐ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܒܿܒܝܠ. ܥܠ ܪ̈ܟܼܫܝܟ ܗ̄ ܡܠܐ̈ܟܐ ܐܘܿ ܡܕ̈ܝܐ ܘܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܕܡܿܝܢ ܗܼܘܘ ܠܟܢܼܫܐ ܕܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܫܓܫܼܬ ܘܕܠܚܼܬ. ܫܡܿܥܬ ܘܙܥܿܬ ܗ̄ ܟܕ ܫܡܿܥܬ ܠܡ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠ ܥܡܐ ܩܕܡܝܬ݀ ܘܥܠ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒܚܪܬܐ. ܟܘܼܠܝܼ ܒܙܘܥܐ ܘܪܥܠܼܐ ܩܡܿܬ. ܠܘܼܩܒܠ ܡܡܠܠܐ ܗ̄ ܕܗ݀ܘ ܡܐ ܕܐܬܼܦܢܝܼ ܠܝܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܠܘܼܩܒܠ ܡܠܠܐ ܕܨܠܘܿܬܐ ܕܣܼܦ̈ܘܬܝ ܕܒܕܩܼ ܠܝܼ ܘܚܘܝܼܘ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܥܬܝܼܕ ܠܡܐܼܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒ݀ܬܪܟܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܬܐ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܥܠ ܩܫܝܘܼܬ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܬܿܐ ܥܠ ܒܒ̈ܠܝܐ ܪ̈ܡܙܢ. ܕܥܡ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܐܦ ܒܡܓܙܝܘܼܬܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܘܕܥ̈ܠܠܬܐ ܡܬܼܪܕܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܡܐ ܐܬܼܪܕܝܼ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܒܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܪܨܘܿܦ ܥܡܐܐܡܿܪ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܬܟܝܼܠ ܥܠ ܫܘܼܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܒ݀ܬܪ ܫܒܼܷܐ ܥܿܒܕ ܦܘܼܢܝܐ܀ ܫܠܼܡ ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܚܒܩܘܿܩ܆ ܚܒܩܘܿܩ ܡܬܦܼܫܩ ܥܦܼܩ. ܗܿܢܐ ܟܕܐܬܼܐ ܢ݀ܒܘܼܟܕܢܨܪ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܥܪܩܼ ܘܒܿܬܪ ܟܢ ܟܕ ܗܿܦܟ ܠܐܪܥܗ ܘܡܫܿܡܫ ܗܼܘܐ

ܠܨܚܘ̈ܕܐ. ܫܩܼܠ ܒܘܼܫܠܐ ܘܐܬܼܢܒܝܼ ܠܕܝܼܠܗ ܕܐܙܿܠ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝܼܩܐ ܘܒܥܓܠ ܗܿܦܟ. ܘܐܙܼܠ ܠܒܿܒܝܠ ܘܝܗܼܒ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܗܦܼܟ ܘܐܣܼܬܟܠ ܕܒܥܓܠ ܗܿܦܟ ܥܡܐ.. ܐܬܢܼܒܝܼ ܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗ ܕܥܡܐ ܘܠܐ ܗܝܡܢܘܼܬܗ ܘܚܛܘܼܦܝܗ ܘܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ̄ܘ ܘܡܛ݀ܠ ܢ݀ܒܘܼܟܕܢܨܪ. ܢܒܝܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܡܫܝܼܚܐ ܘܥܕܬܐ ܘܡܛܾ݀ ܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܕܛܒܿܐ. ܡܣܒܪ ܚܒܩܘܿܩ ܕܠܘ ܟܐܢܐ ܗܿܘ. ܘܡܛܠܗܿܕܐ ܐܡܿܪܐ ܕܠܐ ܢ݀ܡܘܿܣ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܘܿܠܐ ܕ݀ܒܪ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܠܝܼܣܪ̈ܠܝܐ. ܘܕܒܼܚ ܠܡܨܝܼܕܬܗ ܗ̄ ܠܦܬܼܟܪ̈ܐ ܕܠܗܘܿܢ ܣܼܡ ܒܣܼܡ̈ܐ ܟܕ ܣܿܒܪ ܕܒܗܘܿܢ ܙ݀ܟܐ. ܥܠ ܕܘܼܟܬܝ ܐܩܿܘܼܡ ܗ̄ ܫܒܥܝܼܢ ܥܠ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܐ݀ܘܼܡ ܕܐܠܿܦ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܒܠܝܐ. ܘܙܕܝܼܩܐ ܒܗܝ̄ܡ ܢܚܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܡܗܿܝܡܢ ܕܥܬܝܼܕ ܒܿܒܠܝܐ ܕܢܐܼܒܕ. ܘܓܒܪܐ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܒܿܒܠܝܐ ܡܪܝܐ ܘܝܥܢܐ. ܟܐܦܐ ܡܼܢ ܐܣܼܬܐ ܓ݀ܥܝܐ ܗ̄ ܓܿܥܐ ܥܠܝܟ ܬܒܝܠ ܡܛ݀ܠ ܕܠܟܿܠ ܐܟܝܼܬ ܠܒܢܝܐ ܘܠܢܒܝܿܢܐ. ܠܕܒܿܢܐ ܡܕܝܼܢܬܐ ܒܕܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܡܫܼܬܩܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܝܼܪ ܒܿܬܪܗܿ ܗܿܝ ܕܬܬܼܡܠܐ ܐܪܥܐ ܘܫܪܟܐ ܕܠܐ ܐܬܡܠܼܝܬ݀ ܐܠܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܡܫܝܼܚܐ ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܥܠ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܝܼܣܪ̈ܠܝܐ. ܘ݀ܝ ܕܠܡܫܩܐ ܗ̄ ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܕܡܿܫܩ ܗܼܘܐ ܠܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ. ܕܫܒܼܐ ܐܦ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܚܡܪܐ ܕܚܠܝܼܛ ܒܗ ܡܕܡ ܕܡܪܘܐ ܐܝܟ ܕܢܦܠܘܢܼ ܘܢܬܓܼܠܘܢܼ ܦܘܼܪ̈ܣܝܗܘܿܢ ܘܢܓܼܚܟ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܡܠܒܫ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܘܼܫ̈ܐ ܕܠܐ ܚܿܝܛܝܼܢ ܫܒܼܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܡܪܝܐ ܫܡܿܥܬ ܫܡܟ ܗ̄ ܕܐܝܿܠܝܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܐܝܬܝܼܬ ܥܠ ܡܪ̈ܚܐ ܫܡܿܥܬ ܫܡܟ ܗ̄ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܫܡܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܫܢ̈ܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܙܒܼܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ. ܬܪܬܝܢ ܚܝܘ̈ܢ ܗ̄ ܥܡܐ ܘܥܡܼ̈ܡܐ ܕܝܕܥܘܼܗܝ ܕܐܬܓܼܠܝܼ ܒܒܣܼܪ ܬܘܼܒ ܚܝ̈ܘܢ ܬܪܝܢ ܓܝ̈ܣܐ܆ ܒܪܘܓܙܟ ܗ̄ ܕܟܠ ܐܪܓܼܙܟ ܒܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܬܪܚܼܡܬ ܘܢܚܼܬܬ ܘܦܪܩܼܬ.. ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܐܬܿܐ ܗ̄ ܢܘܼܗܪܐ ܘܦܨܝܼܚܘܼܬܐ. ܛܘܼܪܐ ܕܦܪܢ ܗ̄ ܫܡܿܝܐ ܚܝܠ̈ܘܬܐ. ܙܗܼܪܗ ܗ̄ ܣܒܼܪܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ܀ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܒܝܬܠܚܡ ܕܒܬܝܡܢܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܣܝܼܡܐ. ܛܘܼܪܐ ܕܦܪܢ ܗ̄ ܒܬܘܼܠܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܛܘܼܪܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܒܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܦܪܢ ܡܛܠܠܐ ܥܒܝܼܛܐ ܗ̄ ܡܫܝܼܚܐ ܡܼܢ ܓܢܝܼܙܘܼܬܗ ܠܥܒܝܘܼܬܐ ܕܒܣܼܪܐ ܕܠܗܿ ܡܕܡܿܐ ܒܡܛܠܠܐ ܥܒܝܼܛܐ. ܢ݀ܦܩܐ ܛܝܪܐ ܗ̄ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܗܝܡܼܢܘ ܘܢܦܩܼܘ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ ܘܚܫܘܿܟܐ ܠܢܘܗܪܐ. ܩܼܡ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܒܼܪܢܫ. ܟܕ ܡܝܼܬ. ܟܕ ܦܪܩܼ. ܟܕ ܩܼܡ܀ ܐܩܝܼܡ ܥܡ̈ܡܐ ܗ̄ ܫܐܕ̈ܐ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢܐ ܫܐܕ̈ܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܕܐܪܥܐ. ܗܠܼܟܬܐ ܗ̄ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܘܢܓܠ̈ܝܐ. ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܗ̄ ܢܗܝܡܼܢܘܢܼ ܘܢܙܘܼܥܘܢܼ ܡܕܝܼ̈ܢܝܐ ܡܼܢ ܣܒܼܪܬܐ܀ ܢܗܪܐ ܗ̄ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܐܘܿ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܪ̈ܟܫܐ. ܫܠ̈ܝܼܚܐ. ܐܘܢܓܠܝܘܿܢ. ܢܦܼܫܐ ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܡܪܟܼܒܬܐ

ܨܠܝܼܒܐ ܘܣܿܓܐܝܘܼܬܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܗܝܡܼܢܘ܀ ܐܪܝܼܡܘ ܩܠ̈ܝܗܘܿܢ ܒܟܪܘܿܙܘܼܬܐ ܘܠܫܘܼܒܚܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܕܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܥܘܼܬܪܐ ܘܟ݀ܠ ܕܒܥܿܠܡܐ ܫܩܠܗܿ ܥܡܢܘܿܐܝܠ ܒܙܕܩ̈ܬܐ. ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܗ̄ ܐܕܡ ܘܚܘܐ. ܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܓܘܢܐܝܼܬ ܡܕܝܪܐ ܗ̄ ܦܪܕܝܣܐ. ܦܘܼܢܝܐ ܕܠܗܘܿܢ ܕܢܗܼܘܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܨܠܡܐ. ܓܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܘܗܼܢܘܿܢ ܐܝܟ ܒܪ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܒܐ ܡܛ݀ܠ ܕܦܠܓܼܘ ܒܝܬ ܢܦܫܐ ܠܦܓܪܐ ܘܐܒܐ ܘܒܪܐ. ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܝܼܗܘܼܕ. ܥܡܼ̈ܡܐ ܗ̄ ܫܐܕ̈ܐ܀ ܢܦܩܼܬ ܗ̄ ܡܼܢ ܓܢܝܼܙܘܼܬܐ ܥܠ ܣܝܼܥܬܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܬܦܼܪܘܿܩ ܠܥܡܟ. ܠܡܫܝܼܚ̈ܝܟ ܗ̄ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒܪܘܼܚ ܐܬܡܫܼܚܘ. ܪܝܼܫܐ ܡܼܢ ܒܝܬܗ ܕܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܘܟܿܗܢܐ ܘܢܒܝܐ ܡܼܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܐܫܬܠܼܚܬ݀ ܡܢܼܗܘܿܢ ܟܗܢܘܼܬܐ ܛܝܒܘܼܬܐ. ܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܗ̄ ܣܿܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܒ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܕܪܟܼܬ ܗ̄ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܡܥܡܘܼ̄ܕܝܼ ܗܿܘܝܢ ܪܝܼܫܐ ܛܥܝܼܢ̈ܝ ܠܐܠܗܐ. ܕܢܐܼܟܠܘܿܢ ܒܛܘܼܫܝܐ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ ܗ̄ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܓܿܙܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܫܠ̈ܝܼܚܐ ܕܢܛܫܘܢܿ ܠܟܪܘܿܙܘܼܬܐ ܘܠܐ ܢܡܼܠܠܘܢܼ ܒܫܡܼܗ ܕܝܫܘܿܥ. ܕܥܠ ܥܡܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܿܠܝܢ. ܣܿܗܕ ܙܪܥܗ ܕܢܒܝܐ ܡܛ݀ܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡ̈ܠܼܠܝ ܣܼܦ̈ܘܬܗ. ܘܗܝ ܕܒܕܩ ܠܝܼ ܚܘܝܢܼܝ ܐܘܼܠܨܢܐ. ܬܐܬܐ ܗ̄ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܠܐ ܐܘܥܝܬ݀ ܐܠܐ ܝܒܫܼܬ݀. ܛܪ̈ܦܐ ܗ̄ ܝܼܕܥܬܐ. . ܐܒܗ ܕܙܝܬܐ ܗ̄ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܟܗܢܘܼܬܐ. ܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܬܡܝܼ̈ܡܐ ܕܒܗܘܿܢ܀ ܚܒܩܘܿܩ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܫܡܥܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܡܝܼܬ ܩܕܡ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܦܘܼܢܝܐ ܕܥܡܐ܀ ܫܠܼܡ ܕܒܚܩܘܿܩ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/253
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Habakkuk - ܢܘܼܗܪܐ ܕܚܒܩܘܿܩ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/253.
Bibliography:
Literal Commentary on Habakkuk - ܢܘܼܗܪܐ ܕܚܒܩܘܿܩ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/253.

Show Citation Styles