Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Zephaniah - ܢܘܗܪܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܢܘܗܪܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ܆ ܩܪܝܼܒܐ ܢܒܝܘܼܬܗ ܕܦܨܢܝܐ ܠܗ݀ܝ ܕܚܒܩܘܿܩ ܘܒܙܼܒܢܐ ܕܝܘܿܫܝܐ܆ ܡܬܼܢܒܐ. (ܨܦܢܝܐ) ܘܒܗ ܒܙܒܢܼܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘ ܐܦ ܐܪܡܝܐ. ܡܬܼܢܒܐ ܨܦܢܝܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܛܿܠ ܕܥܣܼܪ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܫܿܒܝܢܼ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܙܒܢܼܐ ܠܐܬܘܿܪܝܐ ܨ܆ ܩܕܡܝܐ ܡܥܒܪܘܼ ܡܥܒܪ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܚܘܼܒܠܐ ܓܡܝܼܪܐ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠ̈ܟܢܐ ܟܕ ܡܿܥܒܪ ܐܢܼܐ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܦ ܠܗܿܠܝܢ ܕܦܫܼܘ ܡܼܢ ܚܪܒܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ.ܡܿܥܒܪ ܐܢܼܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܚܪܒܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܡܿܥܒܪ ܐܢܼܐ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܗ̄ ܢܘܼ̈ܢܐ ܓܝܪ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܩܿܪܐ ܠܬܓܡ̈ܐ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ ܦܪܚܬܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܩܠܝܪܠܝܼܢ ܠܘܿܬ ܨܝ̈ܕܐ ܕܡ̈ܚܝܼܠܐ. ܢܘܼ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܟܢܼܫܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܘܼܛܢܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܟܕ ܪܫܦܝܼܢ ܠܘܿܬ ܥܘܠܐ ܚܕ ܠܚܕ ܒܿܠܥܝܼܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ ܐܡܝܼܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܐܡܼܬܝ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܿܒܪܝܼܢ ܐܦ ܚܫܚܼܬܐ ܕܒܥܝܼܪܐ ܘܕܢܘܼ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܐܒܿܕܝܼܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܝܼܬ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܚܼܫܚ ܒܗܘܿܢ ܘܠܘ ܕܢܘܼ̈ܢܐ ܥ݀ܒܪܝܼܢ ܐܡܿܪ܇ ܘܐܘܿܒܕ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܗܿܢܐ ܫܪܟܗ ܕܒܥܠܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܿܘܒܕ ܠܛܘܼܥܝܝ ܥܡ ܡܫܡܼ̈ܫܢܝܗܿ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܐܡܿܪ ܬܢܢ܆ ܕܟܣܼܝܐܝܼܬ ܠܫܐܕ̈ܐ ܡܕܿܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܛܝܒܼ

ܡܪܝܐ ܕܒܼܚܘ̈ܗܝ ܗ ܕܒܼܚ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܒܼܚ̈ܐ ܕܡܪܝܐ ܠܢܟܼܣܬܗ ܕܥܡܐ ܩܿܪܐ. ܘܙܡܼܢ ܩܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܩܪ̈ܘܗܝ ܠܒܒ̈ܠܝܐ ܕܡܿܙܡܢܝܼܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܗܿܕܐ ܒܕܡܘܼܬ ܩܪ̈ܝܐ ܕܡܬܼܩܪܝܢ ܠܫܪܘܬܐ ܐܘܿ ܠܕܒܚܼܬܐ. ܘܥܠ ܟܿܠ ܕܠܿܒܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܠܒܘܼܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܣ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܢܡܘܿܣܐ ܠܡܠܒܼܫ. ܐܟܙܼܢܐ ܕܦܬܼܟܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܬܝܼܟܐ. ܘܚܠܼܛܐ ܘܠܒܘܼ̈ܫܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܕܢܘܼܟܪ̈ܝܝܢ ܠܐܠܗܐ܀ ܕܡܫܪܝܐ ܡܼܢ ܬܪܥܐ ܕܨܝ̈ܕܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܗܿܟܢܐ ܡܬܼܟܢܐ ܗܼܘܐ ܐܘܿ ܠܗܘܿܢ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܨܝ̈ܕܐ ܟܕ ܥܠܼܘ ܒܬܪܥܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܐܝܟ ܨܝ̈ܕܐ ܙܪ̈ܝܼܙܐ ܠܒܟܼܘ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܗ݀ܘ ܠܡ ܙܒܼܢܐ ܩܥܬܐ ܪܒܼܬܐ ܗܿܘܝܐ ܬܡܿܢ. ܐܝܠܼܠܘ ܗ̄ ܐܝܠܼܠܘ ܘܐܙܥܩܼܘ ܥܠ ܥܩ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܡܟܬܫ ܗ̄ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܩܿܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܬܟܼܬܫܝ ܒܐܝܼܕܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܩܡܼܘ ܒܬܘܪܐ ܘܒܥܩܼܬܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܬܕܡܝܼܘ ܠܟܢܥ̈ܢܝܐ ܒܥܒܕܿܝ̈ܘܿܢ. ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܐܟܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܦܼܩ ܐܠܗܐ ܠܥܒܿܕܐ ܚܡܼܬܐ ܕܡܼܢ ܢܘܓܪܐ ܡܿܠܐܼ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܨ̄܆ ܕܒ̄܆ ܐܬܟܼܢܫܘ ܘܐܬܣܼܪܘ ܗ̄ ܒܡܪܬܝܢܘܼ̄ ܡܬܼܚܫܚ ܘܐܡܿܪ ܐܬܟܢܼܫܘ ܠܡ. ܐ݀ܦܢ ܗ݀ܫܐ ܡܼܢ ܦܗܼܝܐ ܕܛ݀ܥܝܘܼܬܟܘܿܢ ܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܬܬܼܪܕܘܢܼ ܒܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܒܕܡܘܼܬ ܥܘܼܪܐ ܕܥ݀ܒܪ ܬܫܼܬܩܠܘܢܿ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܐܠܗܿܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܐܙܐ ܗ̄ ܡܬܼܠܚܡ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢܿ ܥܠ ܕܐܥܘܠܘ ܒܥܡܐ ܘܡܿܫܪܐ ܡܼܢ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܣܿܓܝܼ. ܫܒܝܼܩܬܐ ܬܗܼܘܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܫ݀ܒܩܝܼܢ ܠܗܿ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܘܡܫܢܝܢ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܘ݀ܝ ܠܕܥ݀ܡܪܝܼܢ ܒܚܒܠ ܝܡܐ ܘܠܥܡܐ ܗ̄ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܩܪܝܼܛܝܼ ܐܬܼܘ ܒܬܓܪ̈ܬܐ ܘܬܬܼܘܬܒܘ ܒܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ ܕܒܣܦܪ ܝܡܐ ܘܐܡܿܪ ܕܠܘܝܐ ܫܿܘܝܢܼ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܗ݀ܝ ܐܪܥܐ ܥܡ ܩܪ̈ܝܼܛܝܐ ܕܐܬܬܘܬܼܒܘ ܥܡܼܗܘܿܢ. ܚܒܼܠ ܝܡܐ ܗ̄ ܡܢܬܐ ܕܐܪܥܐ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܚ̈ܒܠܐ ܡܬܡܼܫܚܐ. ܒܪܡܫܐ ܢܪܒܥܼܘܢܼ ܗ̄ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܥܿܐܠܝܼܢ ܘܢ݀ܦܩܝܼܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܒܡܕܝܼ̈ܢܬܗܘܿܢ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܬܘܼܒ ܡܬܼܐܡܪܐ ܕܡܐ ܕܙܪܥܝܼܢ ܥܡܐ ܠܐܪܥܗܘܿܢ ܕܦܠ̈ܫܬܐ ܗܿܝܕܝܢ ܒܪܡܼܫܐ ܡܪܒܥܝܼܢ ܓܙܪ̈ܝܗܘܢ ܒܒܬ̈ܝܗܘܿܢ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܢܦܼܩܘܼܕ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܢܼܗ̈ܘܝܢ ܠܡ ܗܿܠܝܢ ܐܡܼܬܝ ܕܢܦܼܩܘܿܕ ܐܠܗܐ ܘܢܦܼܢܐ ܠܥܡܗ ܐܡܼܪ ܬܘܼܒ ܥܠ ܥܡܘܼ̈ܢܝܐ ܘܡܘܼܐܒ̈ܝܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܡܬܼܚܪܒܝܼܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܥܠ ܕܚܣܼܕܘ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܓܕܦܼܘ ܥܠܘܗܝ ܘܡܚܿܦܛ ܠܟܿܠܢܫ ܠܣܓܕܬܐ ܕܝܼܠܗ܆ ܚܠܼܦ ܬܡܝܼ̈ܗܬܐ ܕܣܥܼܪ ܥܡܼܗܘܿܢ. ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܥܡܝ ܫܪܟܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܢܟܣܼܬܐ ܒܝܕ ܥܡܝ. ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܐܡܿܪ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܒܫܒܒܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡܕܝ̈ܢܝܐ. ܘܢܪܝܼܡ ܐܝܼܕܗ ܥܠ ܓܪܒܝܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܬܘܼܪܝܐ ܪܡܿܙ ܡܛ݀ܠ ܕܒܗܿܢܐ ܙܒܢܼܐ ܐܬܥܼܩܪܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ. ܠܗ

ܠܐܬܘܿܪܝܐ ܩܿܪܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܡܿܘܒܕ ܠܗ ܒܝܕ ܒܿܒܠܝܐ.. ܐܝ̣ܿܢܐ ܗܼܘ ܠܚܪܒܐ ܗ̄ ܡܚܣܕ ܠܚܬܝܼܘܼܬܗܘܿܢ܆ ܢܬܼܡܗ ܘܢܫܪܩ ܗ̄ ܟܕ ܡܬܼܕܡܪ ܥܠ ܫܘܼܚܠܦܗܿ. ܨ܆ ܕܓ̄ ܐܘܼܝܼ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܕܝܼܕܝܼܥܐ ܘܡܫܡܼܗܐ ܒܩܪܒܐ ܘܒܦܘܼܪܩܢܐ ܕܗܘܼܐ ܠܗܿ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ܆ ܕܝܘܢܢ ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܦܼܪܩܬ݀ ܒܐܝܼܕܗ ܘܒܟܪܘܿܙܘܼܬܗ ܡܼܢ ܐܒܕܢܐ. ܠܐ ܣܒܼܪܬ݀ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܟܼܪܙ ܠܗ ܢܒܝܐ܀ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܒܓܘ ܗ̄ ܡܗܠܢܐܝܼܬ ܡܬܼܥܗܕ ܠܚܝܠܐ ܕܩܿܢܝܢܼ ܗܼܘܘ܀ ܘܕܝܢ̈ܝܗܿ ܐܝܟ ܕܐܒ̈ܐ ܗ̄ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܫܿܡܠܝܢ ܗܼܘܘ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܥܘܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܦܪܝܼܫܝܼܢ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ. ܢܒܝ̈ܝܗܿ ܦܚ̈ܙܝܼܢ ܗ̄ ܩܨܘܿܡ̈ܝܗܿ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܢܒܝܢ ܠܗܿ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܟܗܢ̈ܝܗܿ ܛܘܫܼܘ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܟܿܗܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܿ ܠܫܐܕ̈ܐ ܕܡܿܠܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܫܼܬܡ̈ܥܢܝܗܘܿܢ ܕܢܣܼܩܘܢܼ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܢܛܘܫܘܢܼ ܗܝܟܠܐ ܕܒܓܘܿ. ܒܨܿܦܪܐ ܘܒܨܿܦܪܐ ܗ̄ ܕܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܬܘܼܗܝܐ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܓܠܝܐ ܘܢܗܝܼܪܐ. ܘܢܪܡܐ ܠܗܘܿܢ. ܗܿܪܟܐ ܨܿܦܪܐ ܠܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܫܿܡܗ ܘܢܘܼܗܪܐ ܠܓܠܝܘܼܬܐ. ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܿܢܐ ܢܒܝܐ ܐܒܼܕܘ ܐܬܘܿܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܐܘܒܿܕܬ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܕܟ݀ܠ ܐܘܒܿܕܬ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܕܡܿܥܕܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܢܝܼܢܘܐ ܘܐܬܚܒܼܠܬ݀ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܝܘܢܝܐ. ܥܠ ܥܡܐ ܐܡܿܪ ܗܿܠܝܢ. ܡܟܝܼܠ ܣܟܘܼܠܝܼ ܗ̄ ܡܠܿܒܒ ܘܡܬܟܠ ܥܠܡܐ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܡܟܝܼܠ. ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܨܝܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܙܕܿܩ ܠܟܘܿܢ ܐܘܿ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܠܡܚܼܪ ܠܘܿܬܝ ܘܠܡܼܣܟܝܘܼ ܠܝܘܡܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܡܿܫܪܪ ܐܢܼܐ ܠܣܗܕܘܼܬܐ ܕܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ ܒܝܕ ܐܒܕܢܐ ܕܒܿܒܝܠ ܘܦܘܼܢܝܐ ܕܝܼܠܟܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܛܝܼ ܕܝܼܢܝ ܠܡܟܼܢܫܘܼ ܗ̄ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܕܥܡ ܒܝܬ ܓܘܿܓ ܘܠܡܩܼܪܒܘܼ ܡܠ̈ܟܘܬܗܘܿܢ. ܕܝܼܢܐ ܩܿܪܐ ܠܬܒܼܥܬܐ ܟܐܢܬܐ ܕܡܿܩܒܠܝܼܢ. ܘܠܘ ܓܼܝܪ ܗܼܘ ܡܟܿܢܫ ܠܗܘܿܢ. ܐܠܐ ܥܠܗ݀ܝ ܕܫܿܒܩ ܠܗܘܿܢ ܕܢܬܼܟܢܫܘܢܿ ܪܡܿܙ܀ ܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܣܦܼܬܐ܀ ܡܼܢ ܪܒܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܬܡܼܗܐ ܢܐܚܼܘܿܕ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܟܕ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܣܦܼܘ̈ܬܗܘܿܢ ܠܬܫܼܒ̄ܘܿ ܕܐܠܗܐ ܘܒܚܕܐ ܫܠܡܼܘܼ̄ ܢܫܼܬܥܒܕܘܢܼ ܠܗ ܒܢܝܼܪܐ ܚܕ ܗ̄ ܬܚܝܼܬ ܢܝܼܪܐ ܕܡܪܘܼܬܗ. ܗ̣ܿܢܐܐܦ ܗ݀ܝ ܕܣܦܼܬܐ ܓܒܝܼܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܝ ܣܼܦ̈ܘܬܐ ܛܡܼ̈ܐܬܐ ܘܕܓܠ̈ܬܐ ܠܡ̈ܠܼܐ ܫܟܝܼܪ̈ܬܐ ܡܘܕ̈ܥܢ. ܗ݀ܟܢ ܘܗ݀ܝ ܕܣܦܼܬܐ ܓܒܝܼܬܐ ܠܡܼ̈ܠܐ ܕܬܫܼܒ̄ܘܿ ܕܓܒ̈ܝܢ ܡܼܢ ܡܡܠܠܐ ܕܫܪܟܐ ܐܡܿܪ. ܠܐ ܬܒܗܼܬܝܼܢ ܗ̄ ܒܢܨܝܿܢܐ ܕܙ݀ܕܩ ܕܬܬܼܩܪܐ ܠܐ ܠܡ ܡܬܟܼܚܕܐ ܐܢܬܝ ܡܢܼܝ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܣܥܼܪܬܝ ܩܕܡܝ. ܒܗܬܝ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܿܫܐ ܒܓܘܼܡܕܐ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܡܢܼܟܝ. ܐܝܟ ܕܠܨܥܪ̈ܐ ܕܝܼܠܝ. ܐܝܟ ܕܒܝܘܢܝܐ. ܠܐ ܒ݀ܥܝܐ ܢܘܼܩܙܐ ܥܨܝܿܢܐ. ܐܠܐ ܦܣܘܿܩܐ. ܕܠܐ ܒܗܬܼܬܝ ܗܿܝܕܝܟ ܐܠܐ ܡܬܚܼܪܪܬܝ ܡܼܢ ܒܗܼܬܬܐ

ܐܡܿܪ. ܘܠܐ ܬܘܣܼܦܝܼܢ ܗ̄ ܬܘܼܒ ܠܐ ܫܿܒܩܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܐܠܗܿܝܐ ܕܒܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܿܢ ܐܬܬܼܚܡ ܠܟܘܿܢ ܘܐܙܠܝܼܬܘܿܢ ܠܛܘܪ̈ܐ ܘܠܪ̈ܡܬܐ. ܠܡܼܕܒܚܘܼ ܐܝܟ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܨܝܕ ܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܚܿܝܪܐ ܡܠܬܼܗ. ܘܐܘܿܬܪ ܒܓܘܟܝ ܗ̄ ܕܕܿܟܐܼ ܡܢܿܟܠ ܫܘܼܒܗܪܐ. ܗܿܝ ܕܡܣܼ̣ܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܒܢܼܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܨܪܝܼܟ ܗܼܘܐ ܥܡܐ ܥܕܟܝܼܠ. ܐܥܒܼܪ ܡܪܝܐ ܕ݀ܝܢ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܠܥܠܼܬܐ ܕܚܕܘܼܬܗ ܕܥܡܐ܀ ܘܐ݀ܦܪܘܿܩ ܡܢܟܼܝ ܗ̄ ܕܝܿܢ̈ܐ ܓܝܪ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܘܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܩܜܪܐ܆ ܡܠܟܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܣܿܥܪ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܝܿܨܘܿܦܐ ܘܡܠܟܐ ܕܥܡܐ܀ ܫܠܼܡ ܟܬܘܿܒܐ ܐܦܘܼܕܝܩܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ [] ܠܚܕܘܿ ܚܐܚܝܐ܆ ܫܢܬ݀ ܐܨܿܥ̄ܒ ܡ̄ ܢܘܼܗܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ ܨܦܢܝܐ ܣܝܼܡܬ݀ ܐܝܼܬܝܐ ܡܬܼܦܫܩ. ܨܦܢܝܐ ܗܼܘ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܪܡܝܐ ܘܐܬܢܼܒܝܼ ܒܙܒܼܢ ܝܘܿܫܝܐ. ܓܙܿܡܐ ܘܡܪܬܝܢܘܼ̄ ܘܓܿܙܡܡ ܠܡܘܼܐܒ̈ܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܡܫܝܼܚܐ. ܐܒܕܢܐ ܕܢܝܼܢܘܐ. ܡܬܼܦܢܝܿܢܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܗܝܡܼܢܘ ܒܡܫܝܼܚܐ.. ܡܿܥܒܪ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܠܥܡܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܫܒܼܐ ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܘܐܘܒܼܕ ܡܼܢ ܐܬܪܐ.. ܠܐܠ̈ܗܐ ܘܣܓܘ̈ܕܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܒܥܠܐ ܘܠܡܠܟܘܿܡ.. ܛܝܒܼ ܡܪܝܐ ܕܒܼܚ̈ܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܩܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܚܝܘܬ݀ܫܼܢܐ. ܕܒܚܼܐ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܙܩܝܼܦܘܼܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܐܒܐ. ܕܗܿܐ ܫܪܘܼܬܝ ܡܛܝܒܼܐ. ܐ݀ܦܩܘܿܕ ܥܠ ܚܿܛܘ̈ܦܐ ܗ̄ ܒܝܘܡܐ ܓܝܪ ܕܕܒܚܼܗ ܕܡܪܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܚܿܕܬܐ ܐܠܦܼ ܕܠܐ ܢܚܛܘܿܦ ܒܠܚܘܼܕ ܐܠܐ ܕܢܬܼܠ ܠܡܕܡ ܕ݀ܩܢܝܢܢܼ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܘܥܠ ܟ݀ܠ ܕܠܿܒܫܝܼܢ ܠܒܘܼܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܟܗ̈ܢܐ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܡܒܣܼܪܢܘܼܬܐ ܠܐ ܠܿܒܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܠܒܘܼܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܘܼܒܪܐ ܒܠܒܘܼ̈ܫܐ ܕܢܟܼܦܘܼܬܐ ܘܩܕܝܼܫܘܼܬܐ. ܬܘܪܘ ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܐܘܿ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܕܡܿܐ ܒܟܢܥ̈ܢܝܐܐܘܿ ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܕܐܫܬܼܚܪܘ ܐܫܪܬܒܝܼܘ ܥܡܼܗܘܿܢ. ܢܛܘܿܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܢܒܝ̈ܝܗܘܿܢ. ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܐܟܬܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܟ݀ܣܐ ܕܐܬܓܙܓ ܠܟܿܠ ܥܡܡ̈ܝܼܢ. ܥܐܙܐ ܗ̄ ܓܐܙܐ܀ ܐܫܩܼܠܘܢܗ̄ ܥܣܩܠܐ ܕܡܬܚܼܒܠ̈ܢ ܐܦ ܗܼܢܝܢ. ܬܘܬܒ̈ܐ ܕܩܪ̈ܝܼܛܝܐ ܗ̄ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܦܠܣܛܝܼܢܝ ܕܥܡܪ̈ܢ ܠܘܿܬ ܝܡܐ. ܘܥܡܘܪ̈ܐ ܕܦܘܼܢܝܼܩܝܼ ܩ݀ܪܐ ܬܘ̈ܬܒܐ ܕܩܪܝܼܛܝܼ. ܡܼܢ ܥܠܼܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܕܐ܆ ܩܪܝܼܛܝܼ ܡܒܥܕܐܡܼܢ ܠܝܼܒܐܘܝ ܣܿܓܝܼ ܟܕ ܝܡܐ ܣܝܼܡ ܒܡܼܨܥܬܐ. ܟܕ ܪܘܼܚܐ ܢܫܿܒܐ ܡܼܢ ܥܩܼܪ̈ܐ ܕܩܪܝܼܛܝܼ ܪ̈ܝܼܚܢܐ ܪܗܛܝܼܢ ܘܩ݀ܛܠܝܼܢ ܠܚܝ̈ܘܬ ܫ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܐܫ̈ܕܝ ܡܪܬܐ ܒܠܝܼܒܐܘܝ ܘܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܢܦܩܼܘ ܘܚܠܦܼܘ ܡܥܡܪܐ ܘܒܢܼܘ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܦܘܼܢܝܼܩܝܼ. ܐܬܚܒܼܠܬ݀ ܢܨܒܼܬܝܗܝܢ ܗ̄ ܣܝܓ̈ܝܗܝܢ ܘܕܡܣܩܘܿܣ ܪܝܼܫܐ ܕܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܦܘܼܢܝܼ̈ܩܝܐ ܠܚܝܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܛܝܐ ܘܐܒܕܢܐ ܬܗܼܘܐ. ܘܢܥܼܒܕܝܼܗܿ ܠܢܝܼܢܘܐ ܠܚܒܿܠܐ ܗ̄ ܘܩ̈ܩܐ ܘܩܘܼܦ̈ܕܐ ܥܡܼܪܘ ܒܗܿ. ܢܒܝ̈ܝܗܿ ܦܚܙ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܕܢܝܼܢܘܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܬܠܼܡܕܘ ܠܝܘܢܢ. ܐܒܿܨܝܼܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܝܡ

ܗ̄ ܒܝܬ ܛ݀ܒܐ ܠܒܝܼܫܐ. ܠܢܛܘܿܪܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܡܫܝܼܚܐ. ܐܬܓܼܠܝܼ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܒܼܪܢܫ ܘܣܓܼ̈ܕܝ ܠܗ ܟܿܠܗܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܒܝܕ ܫܠ̈ܝܼܚܐ. ܡܟܝܼܠ ܣܦܼܘ ܠܝܼ ܗ̄ ܠܝܘܡܐ ܕܡܬܒܼܢܪܫܢܘܼܬܐ ܘܩܝܡܼܬܐ܀ ܘܣܿܗܕܐ ܗܿܝ ܕܐܗܦܼܟ ܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܣܦܼܬܐ ܓܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܕܢܩܼܪܘܢܼ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܢܦܼܠܚܘܢܼ ܒܢܝܼܪܐ ܚܕ ܗ̄ ܒܚܕܐ ܬܘܕܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܗܿܝ ܕܡܪܢ. ܘܫܒܼܚܝ ܒܪܬ݀ ܨܗܝܘܿܢ ܘܝܒܼܒܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܨܗܝܘܿܢ ܠܫܠ̈ܝܚܐ ܘܡܗܝܡܼ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܗܿܠܝܢ ܡܘܕ̈ܥܢ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܥܡܢܘܿܐܝܠ ܕܒܨܗܝܘܿܢ ܐܬܚܼܙܝ ܒܒܣܼܪ. ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܘܕܝܿܢ̈ܝ ܨܗܝܘܿܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܡܘܕ̈ܥܢ ܬܘܼܒ ܐܪܙ ܥܕܬܐ ܕܐܬܦܼܪܩܬ݀ ܡܼܢ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܘܫܐܕ̈ܐ ܕܕܝܿܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܿ ܘܐܿܠܨܝܼܢ ܒܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܓܢܒܪܐ ܘܦܪܘܿܩܐ ܗ̄ ܕܦܿܪܩ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܘܠܥܕܬܐ ܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܘܐܥܼܒܪ ܡܢܼܟܝ ܗ̄ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܠܼܠܘ ܥܠ ܥܕܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܛܪ̈ܘܼܢܐ ܘܚܢ̈ܦܼܐ. ܘ݁ܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܟܕ ܡܡܿܟܟܝܼܢ ܗ̄ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܘܒܢ̈ܝ ܠܘܿܛ ܒܡܕܐܬܐ ܩܕܡ ܙܘܼܪܒܒܝܠ. ܠܟܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܠܫܿܡܪܝܼܢ. ܘܠܪܚܝܼܩܬܐ ܐܟܿܢܫ ܗ̄ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܐܒܿܨܝܼܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܒܫܪܓܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܡܬܪܓܫܢܝܼܬܐ ܢ݀ܩܠ ܘܡܦܩ ܥܒܿܕ̈ܝ ܥܘܠܐ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܥܕܬܐ. ܨܒܝ̈ܢܝܐ ܡܒܐܫ̈ܢܐܘܥܒܿܕ̈ܐ ܣܢ̈ܝܐ ܡܦܼܩ ܒܢܘܼܗܪܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܕܡܠܼܬܗ܀ ܫܠܼܡ ܕܨܦܢܝܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/254
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Zephaniah - ܢܘܗܪܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/254.
Bibliography:
Literal Commentary on Zephaniah - ܢܘܗܪܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/254.

Show Citation Styles