Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Haggai - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܚܓܝ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܚܓܝ܆ ܗܘܼܫܥ ܘܝܘܿܐܝܠ ܘܥܡܘܿܣ ܘܡܝܼܟܐ ܥܠ ܬܪ̈ܥܣܪ ܫܒܼ̈ܛܐ ܐܬܢܼܒܝܼܘ. ܚܒܩܘܿܩ ܘܨܦܢܝܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܼ̈ܘܼܕܝܐ܀ ܥܘܼܒܕܝܐ ܘܢܚܘܼܡ ܘܝܘܢܢ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܐܬܢܒܝܼܘ. ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ ܘܡܠܐܟܝܼ ܥܠ ܫܒܼܝܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܒܒ̈ܠܝܐ ܘܐܦ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܐܬܼܢܒܝܼܘ. ܘܚܓܝ ܪܫܐ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܕܝܼܨܦܘ ܕܒܢܝܿܢ ܒܬܝ̈ܗܘܿܢ ܟܕ ܗܦܼܣ ܘܫܒܼܩܘ ܠܒܢܝܿܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܐܠܗܐ ܡܢܼ̣݀ܠ ܦܪܘܿܣ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܼܚܙܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܡܫܝܼܚܐ ܒܒܣܼܪ. ܡܒܿܕܩ ܬܘܼܒ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܐܘܟܝܼܬ ܣܩܘܼ̈ܬܝܐ܀ ܨ܆ ܩܕ̄ܡ ܒܫܼܢܬ݀ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܿܫ ܡܿܡܠܟ ܥܠ ܥܒܿܪ ܢܗܪܐ. ܐܡܠܼ̣ ܟܘܼܪܫ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗ݀ܘ ܕܐܗܦܼܟ ܠܥܡܐ. ܐܝܟ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܪܒܥ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ. ܘܒܐܘܿܪܫܠܡ ܥ݀ܡܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܐܡܼܠܟ ܗܼܘܐ ܡܫܪܪܐܝܼܬ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܐܝܟ ܙܒܼܢܐ ܕܒ݀ܬܪ ܫܪܒܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܘܒܿܬܪ ܟܘܼܪܫ ܐܡܠܼ̣ ܐܪܛܚܫܫܬ ܕܗܘܼ ܩܡܒܣܝܼܣ ܬܡܢ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܡܓܘܼܫ̈ܐ ܫܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܘܗܿܢܐ ܕܪܝܘܿܫ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܟܢܫ̈ܢ ܡܼܢ ܫܢܿܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܘܼܪܫ ܕܒܗܿ ܐܬܟܼܪܙ ܦܘܼܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܿܫ ܗܿܢܐܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢܝܼܢ. ܐܚܪܝܐ ܗܿܘ ܗܿܢܐ ܕܪܝܘܿܫ ܡܼܢ ܕܪܝܘܿܫ ܐܚܪܢܐ ܕܡܛ݀ܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ.

ܥܠ ܙܘܪܒܒܝܠ ܒܪ ܗ̄ ܪܒܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܩ݀ܪܐ ܠܙܘܪܒܿܒܝܠ. ܥܠ ܕܡܼܢ ܕܘܝܼܕ ܡܬܼܝܒܠ ܘܝܫܘܿܥ. ܡܼܢ ܐܗܪܘܿܢ ܟܗ̈ܢܐ. ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܗ̄ ܙܪܥ ܒܒܝܠ. ܐܕܟܪ ܐܢܘܿܢ ܢܒܝܐ ܘܠܼܣ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܫܡܼܥ ܐܢܘܿܢ ܥܡܐ. ܠܐ ܡܛܝܼ ܙܒܢܼܐ ܗ̄ ܟܕ ܓܝܪ ܣܠܼܩ ܥܡܐ ܒܦܘܼܩܕܢܐ ܕܟܘܼܪܫ ܘܣܡܼܘ ܫܬ̈ܐܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܒܚܣܿܡܐ ܡܥܿܘܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ. ܡܢ ܒܢܝܿܢܐܢ. ܘܗܼܢܘܿܢ ܐܣܒܼܪܘ ܕܡܿܕܝܢ ܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܡܼܛܐ ܙܒܼܢܐ. ܕܢܬܼܒܢܐ ܒܝܬܐ. ܘܠܘ ܗܿܢܘ ܦܘܼܢܝܐ ܕܐܟܼܪܙܘ ܠܗܘܿܢ ܢܒ̈ܝܐ ܘܒܗܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܐܗܡܝܼܘ ܡܼܢ ܒܢܝܿܢܐ ܕܐܢܬܘܿܢ ܝܿܬܒܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ ܗ̄ ܘܐܢ ܙܒܼܢܐ ܗܿܘ ܕܢܬܼܒܢܘܿܢ ܒܬܝ̈ܟܘܿܢ ܙܒܢܼܐ ܕܢܬܼܒܢܐ ܘܐܦ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܡܫܿܟܠܠܝܼܢ ܘܗܿܢܐ ܥܕܟܝܼܠ ܚܪܒܼ܆ ܣܝܼܡܘ ܠܒܼܟܘܿܢ ܗ̄ ܐܬܒܝܢܘ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟܘܿܢ ܐܝ̣ܿܢ ܡܬܼܚܒܠܝܼܢ ܘܠܐ ܐܬܿܝܢ ܠܩܕܡܝܗܘܿܢ. ܡܼܢ ܥܠܬ ܡܗܡܝܢܘܼܬܟܘܿܢ܇ ܙܪܥܝܼܬܘܿܢ ܣܿܓܝ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܬܼܚܒܠܝܼܢ ܘܫܪܟܐ ܕܐܡܿܪ ܨ܆ ܕܒ̄ ܡܿܢܘܼ ܐܫܼܬܚܪ ܒܟܘܿܢ ܕܚܙܝ̄ ܗ̄ ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܕܐܢ ܫܢܬ݀ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܿܫ ܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܫܘܼܠܡ ܫܒܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܕܫܒܼܝܐ. ܡܿܕܝܢ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܚܙܼܘ ܠܫܘܼ̄ܒ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬܐ ܐܕܙܠܼܘ ܒܫܒܝܼܬܐ ܘܦܢܼܘ܀ ܪܘܼܚܝ ܩܝܿܡܐ ܒܝܢܬܟܘܿܢ: ܡܚܿܝܠ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܒܢܿܝܢܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܝܨܝܼܦܘܼܬܝ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܝ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܪܘܼܚܐ ܒܗܿ ܡܬܼܚܝܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡܒܼܢܐ ܗܝܟܠܐ. ܬܘܼܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܙܝܼܥ ܐܢܼܐ. ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܣܿܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܠܡܒܼܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܫܒܼܝܐ ܐܬܟܢܫܼܘ ܘܡܣܼ̈ܟܢܐ ܗܼܘܘ. ܐܡܼܪ ܕܐܝܟ ܕܐܙܼܥܿܬ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܘܒܥܘܼܬܪܗܘܿܢ ܐܣܛܒܼܬ ܡܫܟܢ ܙܒܢܼܐ. ܘܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܒܙܼܒܢ ܚܙܩܝܐ ܘܫܒܼܩܘ ܥܘܼܬܪܗܘܿܢ ܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܫܐ ܫܿܒܩ ܐܢܼܐ ܕܢܐܼܬܘܢܼ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܘܘܡܿܝܬܝܢ ܥܘܼܬܪܗܘܿܢ ܠܒܢܝܿܢܐ ܠܐܘܿܪܫܠܝܡ. ܕܝܼܠܝ ܗܼܘ ܣܐܡܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܚܼܘܐ ܕܠܘ ܟܕ ܛ݀ܠܡ ܠܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܘܫܿܩܠ ܥܘܼܬܪܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ. ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܡ ܕܗܒܗܘܿܢ ܘܣܐܡܗܘܿܢ ܕܝܼܠܝ ܐܢܘܿܢ܆ ܘܢܼܗܼܘܐ ܪܒ ܫܘܼܒܚܗ ܗ̄ ܩܕܡܝܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܘ ܕܒܢܼܐ ܫܠܝܡܘܿܢ. ܐܚܪܝܐ ܕܝܢ ܠܗܿܢܐ ܕܒܢܼܐ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܡܼܢ ܪܒܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܐܘܟܝܼܬ ܣܩܘܼ̈ܬܝܐ. ܘܨܒܼܬܐ ܕܩܿܢܐ ܗܝܠܟܐ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܗܘܿܢ ܘܬܫܼܒ̈ܚܬܐ ܕܡܬܼܩܪ̈ܒܢ ܒܗ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܥܡ̈ܡܝܼܢ. ܡܬܼܚܙܐ ܕܪܒ ܫܘ̄ܒ ܕܗܿܢܐ ܒܝܬܐ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܩܕܡ ܫܒܼܝܐ܀ ܫܠܼܠ ܥܠ ܢܿܡܘܿܣܐ ܗ̄ ܡܬܿܪܨ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܒ݀ܣܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠ (ܢ݀ܡܘܿܣܐ) ܬܫܡܼܫܬܐ ܘܫܚܝܼܡܐܝܼܬ ܡܬܼܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡ̈ܐܢܐ ܕܟܿܗܢܘܼܬܐ. ܐܢ ܫ݀ܩܠ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܗ̈ܢܐ. ܒܣܪܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܕܒ̈ܚܼܐ ܒܟܢܼܦܐ ܕܡܪܛܘܼܛܗ ܘܩܿܪܒ ܗ̄ ܘܩܿܪܒܐ ܗܿܝ ܟܢܼܦܐ ܕܣܝܼܡ ܒܗܿ ܒܣܼܪܐ ܩܕ̄

ܠܠܚܡܐ ܘܠܒܘܼܫܠܐ ܗ̄ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܫܚܝܼܡ̈ܬܐ ܕܡܬܼܐܟܠ̈ܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠܢܫ܆ ܕܠܡܼܐ ܡܫܼܟܚ ܡܬܼܩܕܫ ܗ̄ ܡܫܟܚܝܼܢ ܡܬܩܕܫܝܼܢ ܗܿܠܝܢ ܫܚ̈ܝܼܡܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܐ ܕܠܟܢܼܦܐ ܗ݀ܝ ܕܣܝܼܡ ܒܗܿ ܒܣܼܪܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܥܢܼܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ ܠܐ ܗ̄ ܠܐ ܣܿܦܩܐ ܟܢܦܼܐ ܗܿ ܕܣܝܼܡ ܒܗܿ ܒܣܼܪܐ ܩܕ̄ ܕܠܐܘܼܟܠܐ ܫܚܝܼܡܐ ܬܩܕܫܝ. ܡܫܿܐܠ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܐܢ ܩܿܪܒ ܐܝܿܢܐ ܕܛܡܐܐ ܢܦܫܼܗ ܗ̄ ܐܢ ܩ݀ܪܒ ܐܝܿܢܐ ܕܛܡܼܐܐ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܛܡ̈ܐܢ ܒܢܿܡܘܿܣܐ ܠܐ ܡܣܼܬܝܒ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܼܩܪܒ ܠܗ. ܥܢܼܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܡܣܼܬܝܒ. ܒܿܥܐ ܐܓܝܪ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܢܐܼܡܪ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܝ ܟܢܼܦܐ ܕܣܝܼܡ ܒܗܿ ܒܣܼܪܐ ܩ̄ܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܩܼܕܫܝ ܠܕܡܬܼܩܪܒܐ ܠܗܝܢ. ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܛܡܼܐ ܐܢ ܢܬܼܩܪܒ ܗܿܟܢܐܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܠܟܘܿܢ ܠܡܼܪܢܐ. ܕܟܕ ܡܬܼܩܪܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܫܚܝܼܡܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܩܢܼܛܐ ܠܨܒܼ̈ܘܬܐ ܩܕܝܼ̈ܫܬܐ. ܠܘ ܩܕܝܼܫܘܼܬܗܝܢ ܕܗܿܠܝܢ ܠܟܘܿܢ ܡܩܿܕܫܐ ܐܠܐ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܛܡ̈ܐܐ ܠܩܕܝܼܫ̄ܘܼ ܕܗܿܠܝܢ ܡܣܿܝܒܝܼܢ ܘܗ݀ܟܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܇ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܬܫܡܼܫܬܐ ܕܡܿܩܪܒܝܼܢ ܠܝܼ. ܘܡܕܡ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܠܝܼ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܟܡܼܐ ܕܠܐ ܐܬܒܼܢܝܼ ܒܝܬܐ ܘܐܬܦܼܪ̈ܫܝ ܐܟܣܕܪ̈ܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܫܚܝܼܡܐܝܼܬ ܘܒܠܝܼܠܐܝܼܬ ܕܠܐ ܩܢܼܛܐ ܩܿܪܒܝܼܢ ܠܡ̈ܐܢܐ ܕܟ݀ܗܢܘܼܬܐ ܘܠܬܫܼ̄ܡ ܕܕܒ̈ܚܼܐ ܡܣܝܒܼ ܗܼܘ ܘܛܡܼܐܐ ܩܕܡܝ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܬܼܩܪܒ ܡܢܼ̈ܘܿܢ. ܡܟܝܼܠ ܣܝܼܡܘ ܠܒܼܟܘܿܢ ܒܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܬܥܼܗܕܘ ܠܡ ܕܒܐܝܿܕܐ ܡܓܙܝܘܼܬܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܐܚܝܼܕܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܬܫܼܪܘܿܢ ܒܒܢܝܿܢܗ ܕܒܝܬܐ܀ ܡܼܢ ܝܘܡܐ ܗܿܢܐ ܘܠܗܼܠ ܗ̄ ܥܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܥܒܼܪܘ ܐܡܼܪܘ ܘܠܘ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܒܿܬܪܟܢ܆ ܒܿܪܟ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܒܿܪܟ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܘܡܫܿܪܬܚ ܐܢܼܐ ܠܦܐܪ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܥܠ ܚܓܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܕܬܪܝܢ ܘܕܩܒܼܠ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܐܡܿܪ ܘܠܘ ܥܠ ܕܫܪܟܐ܆ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ݀ܘ ܗ̄ ܡܐ ܕܢܦܠܼܘ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ܆ ܐܣܿܒܟ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܗ̄ ܐܣܿܒܟ ܡܼܢ ܡܘܼܟܟܐ ܘܐܩܿܪܒܟ ܠܐܝܼܩܪܐ ܘܠܡܠܟܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܚܿܬܡܐ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܓܝܪ ܥܠ ܫܘܼܪܐ ܡܿܘܕܥ ܟܬܒܐ ܐܠܗܿܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚܬܡ̈ܐ ܘܛܒ̈ܥܐ ܡܫܪܪܝܼܢܢ ܘܢ݀ܛܪܝܼܢܢ ܠܨܒܼ̈ܘܬܐ ܡܥܠ̈ܝܬܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡܿܫܪܪ ܐܢܼܐ ܠܟ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܬܙܝܼ݁ ܐܢܬ ܒܡܕܡ ܢܒܝܘܼܬܗ ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ܆ ܚܝ ܐܬܢܼܒܝܼ ܒܙܒܢ ܕܪܝܘܿܫ. ܚܓܝ ܥܐܕܐ ܡܬܼܦܫܩ ܘܥܡ ܫܒܝܼܬܐ ܟܕ ܛܿܠܐܼ ܐܙܼܠ ܘܐܬܢܒܼܝ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܒܫܢܬ݀ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܿܫ. ܘܥܡܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܐ ܡܛܝܼ ܙܒܼܢܐ ܕܢܬܒܼܢܐ ܒܝܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܨܒܼܘ ܠܡܼܕܘܕܘ ܠܙܒܢ ܡܣܼܩܬܐ ܘܥܠ ܗܿܕܐ ܒܠܥܼܘ ܒܕ ܐܬܼܟܠܝܼ ܡܛܪܐ ܘܐܪܥ ܠܐ ܝܗܼܒܬ݀ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܠܿܥܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܐ ܣܿܒܥܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܫܪܟܐ ܕܡܼܚ̈ܘܬܐ ܕܐܝܬܝܼ

ܥܠܝܗܘܿܢ܀ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܛܝܼ ܙܒܢ ܒܢܝܿܢܐ ܐܪܙ ܣܿܦܪ̈ܐ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܠܐ ܡܢܥ ܙܒܢܼܐ ܕܢܐܼܬܐ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܟܿܐܐ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢ ܢܒܝܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܙܪܥܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܬܼܗܢܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܼܢ ܡܠܦܢܘܼܬܟܘܿܢ. ܘܠܐ ܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܒܢܦܼ̈ܫܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܪܘܼܚܝ ܩܝܿܡܐ ܒܝܢܬܟܘܿܢ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܕܐܫܿܬܘܕܝܿܬ ܓ݀ܡܪ ܐܢܼܐܠܗ ܒܝܕ ܙܘܼܪܒܒܝܠ. ܬܘܼܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܙܝܼܥ ܐܢܼܐ ܫܡܿܝܐ. ܐܙܝܼܥ ܠܡ̈ܠܟܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܘܐܝܬܝܼܘ ܥܘܼܬܪܐ ܠܨܗܝܘܿܢ. ܕܝܼܠܝ ܗܼܘ ܕܗܒܐ ܗ̄ ܕܗܒܐ ܗ݀ܘ ܕܚܼܛܦܘ ܡܼܢ ܨܘܿܪ ܘܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܠܝܼ ܡܿܝܬܝܢ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܗܝܿܡܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܡܬܼܒܢܐ ܒܝܬܐ ܘܡܨܼܛܒܬ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ. ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܕܝܼܠܝ ܗܼܘ ܕܗܒܐ ܘܠܐ ܣܢܝܼܩ ܕܢܐܙܼܦ ܐܝܟ ܒܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܡܨܿܒܬ ܐܢܼܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܪܒ ܫܘܼܒܚܗ ܗ̄ ܕܒܝܬܐ ܗܿܢܐ ܐܚܪܝܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܐܚܪܝܐ ܚܘܝܼ ܕܬܘܼܒ ܠܐ ܡܬܼܒܢܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܬܐ ܐܚܪܢܐ ܘܚܘܝܼ ܬܘܼܒ ܕܥ݀ܠܒ ܨܒܼܬܐ ܕܒܝܕ ܙܘܪܒܒܝܠ ܠܗ݀ܘ ܕܥܒܼܕ ܫܠܝܡܘܢܿ. ܢܗܼܘܐ ܫܘܼܒܚܗ ܕܒܝܬܐ ܗ̄ ܢܗܼܘܐ ܚܘܕܬܐ ܕܐܕܡ ܕܒܝܕ ܡܪܢ. ܕܥ݀ܠܡ ܠܬܘܼܩܢܗ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܐܬܬܼܣܝܼܡ ܒܦܪܕܝܣܐ. ܬܡܿܢ ܨܠܡܐ ܒܠܚܘܼܕ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܼܪܝܼ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܡܪܢ ܐܠܗ̈ܝܐ ܐܬܩܼܪܝܼܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ.. ܣܩܼܘ ܠܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܗܿܐ ܐܘܼܡܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܫܩܝܼܠ ܨܠܝܼܒܗ ܘܩܿܐܡ ܥܠ ܓܓܘܿܠܬܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡܿܢܕܨ݀ܒܐ ܕܢܚܼܐ ܢܦܫܼ̈ ܢܚܕܬܝܼܗܿ ܒܒܢܝܿܢܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ܀ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܪܙ ܟ݀ܠ ܢܦܫܼܐ܀ ܐܗܦܼ̣ ܡܪ̈ܟܒܬܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܚܪܒܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܓܘܿܓ܀ ܐ݀ܣܒܟ ܙܘܪܒܒܝܠ ܗ̄ ܚܘܝܼ ܕܒܝܕ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܐܬܚܼܪܒ ܓܘܿܓ. ܫܐܼܠ ܠܟܗ̈ܢܐ ܢܡܘܿܣܐ. ܐܢ ܫ݀ܩܠ ܐܢܫ ܒܣܼܪܐ ܗ̄ ܒܡܪܛܘܿܛܐ ܘܓܿܫܦ ܒܡܕܡ ܕܡܬܼܐܟܠ ܐܘܿ ܕܡܫܼܬܬܐ ܕܠܡܐ ܡܬܼܩܕܫ ܗܼܘ ܡܬܼܐܟܠܢܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܫܐ. ܘܦܢܝܼܘ ܟܗ̈ܢܐ ܕܠܐ. ܘܫܐܼܠ ܬܘܼܒ ܕܐܢ ܡܬܼܥܢܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܡܬܐܟܠ̈ܢܐ ܥܡ ܛܡܘܼܬܐ ܡܩܿܘܐ ܒܕܟܝܘܼܬܐ. ܘܦܢܝܼܘ ܕܠܐ ܡܩܿܘܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܡܕܡ ܡܬܐܼܟܠܢܐ ܐܢ ܓܿܫܦ ܒܒܣܼܪܐ ܩܕܝܼܐ ܠܐ ܡܬܼܩܕܫ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܥܡ ܛܡܐܘܼܬܐ ܡܬܼܥܢܐ ܡܣܼܬܝܒ ܗ̣ܿܢܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܡܼܬܝ ܕܓܿܫܦܝܼܢ ܒܡܝܬ̄ܪܘܼ ܠܐ ܫܿܩܠܝܼܢ ܡܢܼܗܿ. ܐܡܼܬܝ ܕܝܢ ܕܓܿܫܦܝܼܢ ܒܒܝܼܫܬܐ ܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܗܿܘܝܢ ܒܝܼܫ̈ܐ. ܐܢ ܫ݀ܩܠ ܓܒܪܐ ܒܣܼܪܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܘܡܩܿܪܒ ܠܠܚܡܐ ܘܠܠܒܘܼܫܐ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܡܩܿܕܫ ܗ݀ܘ ܒܣܼܪܐ ܩܕܝܼܫܐ ܠܗܿܠܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܡܕܡ ܕܛܡܼܐ ܡܬܼܩܪܒ ܠܠܚܡܐ ܐܘܿ ܠܠܒܘܫܐ ܒܪ ܫ݀ܥܬܗ ܡܣܿܝܒ ܠܗܘܿܢ. ܐܬܒܩܐ ܕܩܕܝܼܫܘܼܬܐ ܠܐ ܓܫܼܦܬ݀ ܒܨܒܼ̈ܘܬܐ. ܘܛܡܐܘܼܬܐ ܒܪ ܫܥܬܗܿ ܕܓܫܼܦܬ݀. ܗ݀ܟܘܬ ܛܒܿܬܐ ܩܛܝܼܪܐܝܼܬ ܡܬܼܩܢܝܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܕܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܬܼܝܠܦܐ. ܘܗ݀ܟܢܐ ܗܿܘ ܠܡ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܒܟܿܠ ܡܐ ܕܥ݀ܒܕܝܼܢ ܘܒܟܿܠ ܕܣܿܥܪܝܼܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/255
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Haggai - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܚܓܝ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/255.
Bibliography:
Literal Commentary on Haggai - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܚܓܝ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/255.

Show Citation Styles