Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Zechariah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܒܐܬܪܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܦܢܼܐ ܟܿܠܗ ܥܡܐ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܦܢܼܘ ܠܐ ܡܣܿܬܬܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܙܟܪܝܐ ܐܠܦܼ ܠܥܡܐ. ܕܗܿܢܘ ܦܘܼܢܝܐ ܫܪܝܼܪܐ ܕܐܟܼܪܙܘ ܢܒ̈ܝܐ. ܘܡܚܿܦܛ ܒܢܒܝܘܼܬܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܦܢܼܘ ܕܢܗܼܦܟܘܿܢ ܢܐܼܬܘܿܢ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܼ̈ܘܝ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼ̈ܕܢ ܐܡܿܪ ܠܗܝܢ܆ ܨܚܚܐ ܩܕܡܝܐ ܒܝܪܚܐ ܗ̄ ܪܫܼܡ ܠܙܒܢܼܐ ܕܒܗ ܩܒܼܠ ܠܓܠܝܢܐ܇ ܪܓܼܙ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܒܗܝ̈ܗܘܿܢ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܠܒ݀ܒܝܠ ܩ݀ܪܐ. ܪܘܓܙܐ ܠܗ݀ܝ ܕܥܩܼܪ ܘܫܢܝܼ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܪܥܗܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ. ܐܬܦܼܢܘ ܠܘܿܬܝ ܗ̄ ܘܐܨܿܦ ܕܝܼܠܟܘܢܿ ܚܙܝܿܬ ܒܠܠܝܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܓܠܝܢܐ ܕܡܒܿܕܩ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܠܘܿܬ ܥܡܐ. ܓܒܪܐ ܕܪܟܝܼܒ ܗ̄ ܩܒܿܠܬ ܓܠܝܢܐ ܕܒܗ ܐܬܬܼܨܝܼܪ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܒܠܠܝܐ ܐܡܼܪ. ܠܘ ܟܕ ܕܡܝܼܟ. ܚܙܼܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܿܕܐ ܠܘ ܚܠܡܼܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܦܿܠܐ ܓܠܝܢܐ ܕܒܪ̈ܓܫܼܐ ܡܬܼܚܘܐ܆ ܥܠ ܣܘܼܣܝܐ ܣܘܼܡܩܐ܀ ܦܝܣ̈ܟܝܐ ܘܚܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܪ̈ܟܒܐ ܪܟܝܼܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܟܫܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܚܼ؛ܐ ܒܝܢܬ݀ ܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܕ ܣܘܡܼܩܘܼܬܐ ܡܫܿܘܕܥ ܥܠ ܪܘܓܙܐ ܘܕܡܐ ܕܥܠ ܥܡܡܼ̈ܐ. ܒܚܘܪܘܼܬܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܦܪ̄ܓܘܼ ܕܦܘܼܢܝܐ. ܥܠ ܡܦܼܬܟܘܼܬܐ. ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܨܝܕ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܓܒ̈ܐ. ܒܝܕ ܪ̈ܟܫܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܗܘܿܢ ܘܕܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܡܫܡܿܠܝܢ ܟ݀ܠ ܡܐ ܕܡܬܼܦܩܕܝܼܢ ܗܼܢܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܢܐ܀ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܡܛܠܠܝܼܢ ܡܒܿܕܩܝܼܢ ܥܠ ܣܬܪܐ ܘܓܢܢܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܡܓܢ ܘܡܛ݀ܠ ܐܠܗܐ ܥܠ ܥܡܗ܆ ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܡܿܪ. ܥܢܼܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܪܟܝܼܒ ܣܘܼܡܩܐ. ܕܡܡܿܠܠ ܒܝ ܐܡܼܪ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܠܒܪ ܡܢܼܗ ܫܿܡܥ ܗܼܘܐ ܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܕܡܙܿܥܩ ܐܠܐ ܒܓܠܝܢܐ ܠܓܘ ܡܢܼ̈ ܡܬܼܪܫܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܥܝܿܢܗ܀ ܥܕܐܡܼܬܝ ܠܐ ܡܪܿܚܡ ܗ̄ ܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܡܠܐܟܐ ܕܩ݀ܐܡ ܗܼܘܐ ܒܝܢܬ݀ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܗ݀ܘ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܥܡܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܼܢ ܚܒܼܪ̈ܘܗܝ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܒܫܠܝܐ ܝܬܝܼܒܝܼܢ ܘܥܡܗ ܫܓܝܼܫ. ܚܫܼ ܘܟܐܒ ܠܗ ܘܥܠܗ݀ܝ ܫܪܝܼ ܒ݀ܥܐ ܡܛܿܠܬܗܘܿܢ ܘܡܬܼܟܫܦ. ܐܟܼܪܙ ܘܐܡܼܪ ܗ̄ ܐܬܼܐܟܼܠ ܡܠܐܟܐ ܥܠ ܦܬܓܼܡ̈ܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ. ܕܦܢܝܼ ܠܗ ܐܠܗܐ ܚܠܦ ܒܥܘܿܬܗ ܘܦܩܼܕܗ ܠܢܒܝܐ ܕܢܟܼܪܙ ܠܥܡܐ܀ ܛܢܿܬ ܠܡ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܬܗܿ ܘܚܠܦܼܝܗܿ ܛ݀ܐܢ ܐܢܼܐ ܘܬܒܿܥ ܐܢܼܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܚܘܝܼܘ ܠܘܿܬܗܿ ܚܪܡܘܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܕܝܼܠܝ ܡܬܼܡܚܘܼܗܝ ܗܢܼܘܿܢ ܠܡܣܼܡ ܒܪܝܼܫܐ܀ ܐܬܦܢܝܿܬ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܒܪ̈ܚܼܡܐ ܠܡ ܡܟܝܼܠ ܝ݀ܨܦ ܐܢܼܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܬܬܟܼܗܢܝ܀ ܘܫܘܝܿܬܐ ܬܬܡܼܬܚܝ

ܘܬܫܼܬܪܬܚܝ ܠܟܿܠ ܦܢܝ̈ܢ ܡܼܢ ܥܠܼܬ݀ ܣܓܝܐܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܟܢܫܝܼܢ ܠܗܿ ܫܘܝܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܒܠܐ ܕܡܬܼܡܬܚ ܥܠ ܒܢܝܿܢܐ. ܘܐܕܟܪ []ܫܘܝܬܐ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܒܫܘܝܿܬܐ ܡܫܿܪܬܚܝܼܢܢ ܡܿܪܘܚܝܼܢܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ܀ ܐܪܝܼܡܿܬ ܠܡ ܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܫܘܼܪܪܐ ܕܗܿܠܝܢ. ܡܫܼܬܥ ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܗܿܐ ܐܪܒܥ ܩܪ̈ܢܢ ܗ̄ ܐܪܒܥ ܡܠܟܘ̈ܬܐ. ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܒܒܠ̈ܝܐ ܘܡܕ̈ܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ. ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܘ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܥܒܼܪ̈ܝ ܗܼܘ̈ܝ ܘܒܛܼܠ̈ܝ. ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܪܒܥ ܠܘ ܥܠ ܡܢܝܿܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܡܥܩܿܒ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܢ ܐܬܒܼܕܪ ܥܡܐ ܠܦܘܼܬ ܐܘܼܚܕܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܫܒܼܐܘܘܗܝ ܐܡܿܪ ܗܿܠܝܢ܆ ܕܡܼ ܟ݀ܠ ܐܬܪ ܘܦܢܝ̈ܢ ܬܘܼܒ ܗ݀ܦܟܝܼܢ ܠܐܪܥܗܘܿܢ ܐ݀ܦܢ ܓܝܪ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܒܒܠ̈ܝܐ ܫܒܼܘ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܠܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܢ ܐܬܒܼܕܪܘ. ܐܪܒܥܐ ܢܓܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܕܒܐܪ̈ܒܥܦܢ̈ܝܢ ܡܫܠܛܝܼܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܢܓܪܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܠܦܘܼܬ ܐܣܟܼ̈ܡܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܬܚܼܙܝܼܘ ܘܐܬܼܘ ܗܿܠܝܢ ܕܢܙܝܼܥܘܢܼ ܗ̄ ܠܩܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܕܪ̈ܝ ܠܝܼܗܘܼܕܐ. ܕܢܐܼܡܪ ܕܢܟܼܟܘܢܼ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܕܫܥܼܒܕܘ ܠܥܡܐ ܘܢܘܬܼܒܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܒܒܗܼܬܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܐܝܿܢܐ ܕܡܪܟܢ ܪܝܼܫܗ ܒܒܗܼܬܬܐ ܘܐ݀ܦܠܐ ܕܢܡܠܼܠ ܡܫܼ̣ܚ: ܨ܆ ܕܒ̄ ܘܢܦܼܩ ܡܠܐܟܐ ܕܡܡܿܠܠ ܒܝܼ ܗ̄ ܟܕ ܚܿܕܐ ܘܪܘܙ ܕܐܫܼܬܡܥܬ݀ ܒܥܘܿܬܗ ܕܩܪܒ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܝܡ܀ ܘܡܠܐܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܼܐ ܗ̄ ܘܦܩܼܕܗ ܕܢܪܗܛ ܘܢܐܼܡܪ ܠܥܠܝܡܐ ܗ݀ܘ ܕܐܚܝܼܕ ܫܘܝܬܐ ܕܢܒܬܐ ܘܢܪܘܚ ܠܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܡܫܘܼܚܿܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܥܡܐ ܣܿܓܝܐܐ ܥܬܝܼܕ ܠܡܦܼܢܐ ܠܗܿ. ܥܠܝܡܐ ܩܼܪܝܗܝ ܠܦܘܼܬ ܐܣܟܡܐ ܕܒܗ ܐܬܚܼܙܝܼ. ܕܢܒܼܕܩ ܕܣܿܦܩ ܗܼܘ ܒܚܝܠܐ ܠܡܫܼܡܠܝܘܼ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܦܼܩܕ ܢܒܝܐ ܡܼܢ ܕܐܬܠܼܒܒ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܚܼܙܝܼܘ ܠܗ ܫܪܝܼ ܕܢܠܒܼܒ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܠܐ ܦܢܼܘ ܕܢܦܼܢܘܢܿ ܠܐܪܥܗܘܿܢ ܐܟܡܿܢ ܕܗܿܢܘ ܦܘܼܢܝܐ ܕܐܟܼܪܙܘ ܢܒ̈ܝܐ ܘܟܕ ܡܚܿܦܛ ܐܡܿܪ܀ ܐܘܿ ܨܗܝܘܿܢ ܐܫܼܬܘܙܒܝ ܗ̄ ܫܪܝܼܬܝ ܠܡ ܡܼܢ ܫܘܼܥܒܕܝ ܐܘܿ ܨܗܝܘܿܢ ܐܘܿ ܐܫܼܬܘܙܒܝ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܐܢܬܝ ܕܐܝܼܬܝܟܝ ܥ݀ܡܘܪܬܐ ܘܐܟܣܢܝܬܐ ܒܝܬ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܫܕܪܢܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܫܕܪܢܝ ܠܡ ܡܪܐ ܕܐܒܿܕܩ ܠܟܘܿܢ ܕܐܝܼܩܪܐ ܟ݀ܠܗ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܕܐܥܼܘܠܘ ܒܟܘܢܿ ܡܬܼܒܙܙ ܘܗܿܘܐ ܕܝܼܠܟܘܢܿ. ܡ ܕܐܬܡܢܼܥܬܘܢܿ ܠܐܪܥܟܘܢ݂ܿ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܨ̄܆ ܕܓ̄ ܘܚܘܝܢܝ ܠܝܫܘܿܥ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܥ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܕܟܗܢܘܼܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܘܡܛ݀ܠܕܗܼܢܝܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܪ̈ܝܼܫܝܬܐ ܠܘܿܬ ܣܘܼܢܩܢܐ ܕܓܘܐ ܥܠܗ݀ܝ ܙ݀ܕܩ ܕܢܬܼܦ̈ܢܝܢ ܠܗܘܿܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܒܿܕܩ ܩܕܡܐܝܼܬ ܥܠ ܟܗܢܘܼܬܐ ܕܡܥܠܼܝܐ ܡܼܢ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܪܒܐ ܕܝܢ ܩܼܪܝܗܝ ܐܟܡܿܢ ܕܡܼܢ ܐܗܪܘܿܢ ܡܼܬܝܒܠ܆ ܟܕ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܩܕܡ ܡܠܐܟܐ ܗ݀ܘ ܕܠܢܛܘܼܪܘܼܬܗ ܦܩܝܼܕ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܟܿܠ ܚܕ ܡܼܢܢ ܐܝܼܬ ܡܠܐܟܐ ܕܢܩܝܼܦ ܠܗ ܐܝܟ

ܕܠܢܘܼܛܪܗ ܕܩܿܐܡ ܡܼܢ ܝܡܝܼܢܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܢܘ ܥܒܿܕܐ ܕܣܿܛܢܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܢܥܘܟ ܠܫܦܝܼܪ̈ܬܐ. ܣܿܛܢܐ ܢܓܥܘܿܪ ܒܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܿܠܐܼܐܢܬ ܘܡܬܼܚܡ ܐܢܬ ܡܢܼܗ ܠܪܘܼܚܩܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܗ݀ܝ ܓܢܓܥܘܿܪ ܒܟ ܡܪܝܐ܀ ܗܿܢܘ ܐܘܕܐ ܗ̄ ܐܘܼܕܐ ܕܠܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܬܦܼܨܝܼ ܡܼܢ ܓܘܙܠܬܗܿ ܕܒܿܒܝܠ ܕܩܪܝܼܒ ܗܼܘܐ ܕܢܘܦܐ ܘܢܬܼܚܪܟ ܒܥܩܬܗ ܕܫܒܼܝܐ ܐܝܟܐܘܼܕܐ ܘܐܬܚܼܛܦ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܒܕܡܘܼܬ ܐܘܼܕܐ. ܢܚ̈ܬܐ ܨ̈ܐܐ ܡܫܿܘܕܥܝܼܢ ܠܐܒܼܠܐ ܘܛܡܐܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܗܦܟ ܗܼܘܐ ܒܫܒܼܝܐ ܟܕ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܬܫܼܡܝܬܐ ܘܦ݀ܠܚ ܥܒܕܘܼܬܐ. ܐܢܬ ܬܕܘܼܢܝܗܝ ܠܒܝܬܝ ܗ̄ ܬܫܬܼܠܛ ܒܒܝܬܝ ܘܬܛܪ ܕܪ̈ܘܗܝ ܟ݀ܠܗܝܢ ܘܡܼܢ ܚܕܐܕܪܬܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܪܡܿܙ. ܘܐܬܿܠ ܠܟ ܕܡܗܠܟܝܼܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܘܡܝܒܠܝܼܢ ܟܗܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܒܿܬܪܟ. ܒܝܢܬ݀ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܒܝܢܬ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܕܩܿܐܡ ܘܡܥܼܬܪ ܒܟܿܠܗ ܙܒܢܼܐ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܫܡܼܥ ܝܫܘܿܥ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܐܼܡܪ ܗܿܫܐ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܐ܆ ܐܢܬ ܘܚܒܼܪ̈ܝܟ ܗ̄ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܩܿܪܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܠܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܼܘܘ ܘܥܡܗ ܡܫܡܫܝܖܼܢ. ܠܥܒܕܝ ܕܢܚܐ ܗ̄ ܠܙܘܼܪܒܒܝܠ ܘܐ݀ܦܢ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܐܬܝܼ ܗܼܘܐ ܐܠܐ ܗܿܫܐ ܓܿܠܐ ܠܗ ܘܡܚܿܕܐ ܠܗ ܗܕܝܼܪܐ ܐܝܟ ܕܢܚܗ ܕܫܡܼܫܐ ܒܝܕ ܐܒܕܢܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܩܼܪܝܗܝ ܟܐܦܐ ܕܢܒܼܕܩ ܥܠ ܫܪܝܼܪܘܼܬ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܣܡܗ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܕܟܕ ܣܡܝܼܟ ܥܠܘܗܝ ܒܝܕ ܨܠ̈ܘܬܗ ܢܙܟܐ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܘܥܠ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܫܒܥ ܗ̄ ܡܠܦ ܒܗܿܕܐ ܕܙ݀ܕܩ ܠܟ݀ܗܢܐ ܕܢܬܼܐܒܠ ܥܠܘܗܝ. ܩܢܼܐ ܐܢܼܐ ܠܡ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܫܦܝܼܥܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܥܝ̈ܢܐ ܡܼܢ ܠܘܿܬܟ ܟܕ ܚܿܐܪ ܐܢܼܐ ܒܗ ܘܡܢܿܛܪ ܐܢܼܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܝ̈ܢܐ ܡܦܫܿܩܝܼܢ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܓܒܪ̈ܐ ܫܡܼ̈ ܕܬܕܡܘܼܪܬܐܐܟܡܿܢ ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܥܡ ܝܫܘܿܥ ܚܿܝܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗ ܨ̄܆ ܕܕ̄܆ ܕܚܙܝܿܬ ܡܢܪܬܐ ܕܕܗܒܐ ܗܿ̄ ܗܿܕܐ ܡܒܿܕܩܐ ܥܠ ܛܝܒܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܕܫܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܥܡܐ ܘܟ݀ܠ ܒܗܿ ܩܿܐܡ ܘܡܼܬܦܪܢܣ. ܚܙܼܐ ܕܝܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܢܪܬܐ ܟܦܼܬܐ ܕܡܿܒܕܩܐ ܥܠ ܢܘܼܗܪܗܿ ܕܛܝܒܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܪܘܡܐ ܠܥܼܠ ܘܠܬܚܼܬ ܡܿܢܗܪ ܗܼܘ ܢܟܦܼܬܐ ܝܼܬܝܗܿ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܣܐܬܐ ܘܐܝܟ ܡܙܡܟܐ. ܫܒܥܐ ܫܪ̈ܓܝܐ ܕܥܠ ܟܦܬܐ. ܡܫܡܠܝܘܼܬܐ ܕܛܝܒܘܼܬܐ ܪܡܿܙ. ܘܫܒܥܐ ܦܘܼ̈ܡܝܼܢ ܕܥܠ ܫܪܓܐ ܥܠ ܫܦܝܼܥܘܼܬܐ ܕܛܝܒܘܼܬܐ ܡܿܘܕܥ. ܕܕܗܒܐ ܗܘܬ݀ ܡܢܪܬܐ ܡܛܠ ܕܡܝܼܬܪ ܕܗܒܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܘܼܐܐ ܕܒܐܪܥܐ. ܬܪܝܢ ܙܝܬ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܝܫܘܿܥ ܘܙܘܪܒܒܝܠ ܘܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܒܢ̈ܝ ܕܘܼܗܢܐ ܕܚܕ ܐܬܡܫܼܚ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܘܐܚܢܐ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܘܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܛܝܒܘܼܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܪܝܢ ܪܝܬ̈ܝܼܢ ܟܗܢ̄ܘܼ ܘܡ̄ܠܟܘܼ ܘܣܘ̈ܟܐ ܝܫܘܿܥ ܘܙܘܼܪܒܒܝܠ ܕܡܕܒܪܝܢ ܬܪܬܝܢ ܪ̈ܝܼܫܢܘܬܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܫܘܼܡܢܗ ܘܕܗܝܼܢ̄ܘܼ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܗ̄ ܦܬܓܡܗ. ܐܡܿܪ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܡܢܪܬܐ ܗܿܕܐ ܕܚܙܼܝܬ ܥܒܿܕܐ ܗܿܘ ܕܛܝܒܘܼ̄. ܘܠܘ ܕܐܘܡܢܘܼܬܐ ܘܫܪ̈ܓܐ ܕܕܠܩܝܼܢ ܒܗܿ ܕܠܐ ܡܫܼܚܐ ܕܐܢܫܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܼܠܗ ܐܦܿܠܐ ܒܥܘܼܫܢܐ ܕܥܡܗ ܡܨܠܚ ܒܩܪ̈ܒܐ ܐܠܐ

ܒܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܨܠܚ ܐܝܟ ܫܡܫܘܢܿ ܕܘܝܼܕ. ܡܿܢܐܐܢܬ ܛܘܼܪܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܠܓܘܿܓ ܩܿܪܐ ܛܘܼܪܐ ܕܡܡܿܟܟ ܙܘܪܒܒܝܠ ܘܥܿܒܕ ܠܗ ܐܝܟ ܦܩܿܥܬܐ. ܘܐܦܼܩ ܠܟܐܦܐ ܪܝܼܫܝܬܐ ܗ̄ ܐܦܿܩ ܠܡ ܘܐܚܿܘܝܼ̄ܘ ܠܙܘܼܪܒܒܝܠ ܗܕܝܼܪܐ ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܪܝܼܫܝܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܛܒܿܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܓܢܣܼܐ ܪܝܼܫܝܐ ܕܕܘܝܼܕ ܐܬܝܒܼܠ. ܕܫܘܝܘܼܬܐ ܘܕܪ̈ܚܡܐ ܡܒܿܕܩ ܕܚܝܠܐ ܕܫܿܘܐܼ ܥܡ ܕܘܝܼܕ ܪܝܼܫ ܓܢܣܼܗ ܢ݀ܣܒ ܒܩܪܒܐ. ܘܠܪ̈ܚܼܡܐ ܐ̈ܠܗܝܐ ܡܫܼܬܘܐ ܒܕܡܘܼܬܗ. ܬܘܼܒ ܫܘܝܘܼܬܐ ܗܿܘܝܐ ܠܗ ܥܡ ܟܗܿܢܐ ܘܥܡܐ ܟܿܠܗ ܒܡܠܟܘܼܬܗ. ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܠܦܘܼܡ̈ܝܗܘܿܢ ܕܫܪ̈ܓܐ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܕܙܘܼܪܒܒܝܠ ܡܦܿܫܩܝܼܢ ܕܐܪܒܥܝܼܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܢܿܗܪܐ ܗܘܬ݀ ܗ̄ ܫܒܥ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܫܒܥ ܫܒܥ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܢܘܼ ܫܿܐܛ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܦܼܫܟܘܿܢ ܕܕܠܡܼܐ ܠܢܘܓܪܐ ܗ̈ܘܝܢ ܗܿܠܝܢ. ܘܬܫܘܼܛܘܢܼ ܠܡ̈ܠܝ ܡܛ݀ܠ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ ܗ̄ ܡ̄ܘ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܢܚܼܙܘܢܼ ܠܟܐܦܐ ܗ̄ ܟܐܦܐ ܕܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܩܿܪܐ ܠܚܝܠܐ ܡܣܬܬܬܐ ܕܩܼܢܐܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܐܫܼܬܪܪ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܐܝܟ ܟܐܦܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܥܝ̈ܢܝܗܘܿܢ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܚܼܙܝܗܿ. ܒܢܨܚܢܐ ܕܩܪܒܐ ܢܝܼܚ[] ܕܕܗܒܐ ܩܿܪܐ ܐܦ ܠܝܫܘܿܥ ܠܙܘܼܪܒܒܝܠ ܕܐܘܝܢ ܘܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܢ݀ܣܟܝܼܢ ܗ̄ ܪܕܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܗܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܠܓܘ ܡܢܼܗܘܿܢ ܡܫܼܬܦܥܐ ܗܘܬ݀. ܘܚܙܝܿܬ ܡܓܠܬܐ ܗ̄ ܒܗܿܢܐ ܓܠܝܢܐ ܡܠܦ ܥܠ ܬܒܥܬܐ ܕܢܛܝܼܪܐ ܠܥܒܿܕ̈ܝ ܥܘܠܐ. ܒܝܕ ܡܓܠܬܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܚܪܝܼܩܘܼܬܐ ܕܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܣܦܣܝܼܪܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܼܡ̈ܘܗܝ. ܕܦܿܪܚܐ ܗܘܬ݀ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܬܒܥܼܬܐ. ܐܘܼܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܡܿܘܕܥ ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܢܣܪܕ ܠܫܡܘܼ̈ܥܐ ܒܪܒܘܼܬܗܿ. ܟܿܠ ܕܓܿܢܒ ܡܢܼܗܿ ܐܟܘܿܬܗܿ ܙ݀ܟܐ ܗ̄ ܡܢܗܿ ܡܬܦܼܣܩ ܘܐܝܟ ܪܒܘܼܬܗܿ ܡܬܬܼܒܥ ܗ݀ܝ ܕܙ݀ܟܐ. ܠܐ ܙ݀ܟܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܘܟܝܼܬ ܡܬܼܚܝܒ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܙ݀ܟܐ ܡܬܼܢܦܨ ܐܡܿܪ. ܘܬܓܡܼܪܝ ܠܟܐܦ̈ܘܗܝ ܘܠܩܝܣ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܝܬܝܼܪ ܡܕܚܠ ܕܐܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܩܝܣ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܝܬܝܼܪ ܡܕܚܠ ܕܐܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܩܝܣ̈ܐ ܡܓܡܪܐ ܟܡܼܐ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܠܒ̈ܝܼܫܐ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܟܝܠܬܐ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܠܼܦ ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܫܪܝܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܚܘܝܼ ܟܝܠܬܐ ܕ݀ܟܫܝܢܼ ܒܗܿ ܚܘ̈ܒܐ ܕܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܒܗܿܕܐ ܥܠ ܡܟܝܼܠ ܐܠܗܐ ܠܚܛܗ̈ܐ ܕܟ݀ܠ ܘܠܦܘܼܬ ܚܛܗ̈ܐ ܡܟܝܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܬܘܼܒ ܟܝܿܠܬܐ ܫܘܼܘܕܥܐ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܘܕܠܘ ܐܝܟ ܪܕܐ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫ. ܟܟܪܐ ܕܐܒܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗܿ ܕܟܝܿܠܬܐ ܐܫܬܼܩܠܬ݀. ܘܐܢܬܬܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ ܒܝܕ ܟܟܪܐ ܕܐܒܪܐ ܥܠ ܝܘܼܩܪܗ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܪܡܿܙ ܕܡܝܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܒܟܝܠܬܐ ܘܣܼܡ ܥܠ ܦܘܼܡܗܿ ܟܟܪܐ ܕܢܚܼܘܐ ܕܡܫܼܬܬܩܠܐ ܚܛܝܼܬܐ ܘܥ݀ܒܪ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܼܢܗܿ ܘܡܣܼܬܟܪ ܦܘܼܡܗܿ ܐܝܟ ܕܐ݀ܦܠܐ ܠܡܡܠܠܘ ܬܬܼܡܨܐ ܗܿܐ ܬܪܬܝܢ ܗ̄ ܟܐܢܘܼܬܐ ܘܡܣܡܒܪܝܼܫܗܿ

ܘܫܩܼܠܗ ܠܟܝܿܠܬܐ ܒܝܬ ܐܪܥܐ ܠܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܕܢܚܼܘܐ ܕܫܢܝܬ݀ ܠܗܿ ܚܛܝܼܬܐ ܡܼܢ ܬܒܥܼܬܐ ܕܡܢܼܗܿ. ܡܼܢ ܓܘ ܥܡܐ ܨܝܕ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܿܢ ܨ܆ ܕܘ̄ ܕܢܒܼ̈ܢܝܢ ܠܗܿ ܒܝܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܢܥܼܩܪ̈ܢ ܠܒܿܒܝܠ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܿܘܬܗ ܕܒܝܼܠܛܫܨܪ ܥܩܝܼܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܡܕ̈ܝܐ. ܕܬܟܼܬܪܝ ܒܗܿ ܐܟܡܿܢ ܕܬܘܼܒ ܠܐ ܡܬܼܒܢܝܐ ܒܿܒܝܠ ܐܘܿ ܡܡܠܟܐ. ܘܗܿܐ ܐܪܒܥ ܡܪ̈ܟܒܢ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ ܐܢܘܿܢ ܕܡܫܠܛܝܼܢ ܒܐܪ̈ܒܥܦ̈ܢܝܢ. ܘܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܛܘܼܪ̈ܐ ܥܠ ܚܝܠܬܢܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗܘܿܢ ܡܫܿܘܕܥ. ܘܒܝܕ ܢܚܿܫܐ ܥܫܝܼܢܘܼܬܐ ܘܫܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܬܫܡܼܫܬܗܘܿܢ. ܐܪܒܥ ܪ̈ܘܼܚܝ ܗ̄ ܐܦ ܚܢܢ ܠܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܢ ܐܪܒܥ ܪ̈ܘܼܚܝܼܢ ܡܥܕܝܼܢܢ ܠܡܩܼܪܐ. ܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܠܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܠܐܬܘܿܪ ܘܠܒܿܒܝܠ. ܠܡܠܒܫܘܼ ܐܢܘܿܢ ܐܒܼܠܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܬܡܿܢ ܐܝܟ ܐܣܟܡܐ ܕܓܘܢܗܘܿܢ ܐܘܼܟܡܐ. ܘܚܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܝܿܗܒܝܼܢ ܫܪܝܐ ܘܦܘܼܢܝܐ ܠܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܕܠܐ ܦܢܼܘ܀ ܠܐܪܥ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܠܡܚܼܪܒ ܠܐܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܘܣܘܼ̈ܡܩܐ ܢܦܩܼܘ ܘܒܥܼܘ ܗ̄ ܐܦ ܗܿܠܝܢ ܐܘܪ̈ܓܐ ܗ̄ ܦܝܣ̈ܟܝܐܐܘܟܝܼܬ ܡܦܬܼ̈ܟܝ ܓܘܢܐ ܐܢܘܿܢ ܘܠܘ ܣܘܼ̈ܡܩܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܐܘܪ̈ܓܐ. ܐܦܘܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܡܐܼܙܠ ܘܠܡܗܼܠܟܘܼ ܒܐܪܥܐ ܟܕ ܪܕܝܢ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܘܡܛܢܝܢ ܠܥܡܐ ܠܘܿܬ ܡܦܼܬܟܘܼܬܐ ܕܓܘܢܗܘܿܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܝܼ ܚܙܝܼ ܗܿܠܝܢ. ܕܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܣܘܼ̈ܡܩܐ ܪܡܿܙ. ܕܗܼܢܘܿܢ ܐܦ ܠܬܝܡܢܐ ܐܫܬܕܪܘ ܡܛ݀ܠܬܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܕܚܙܝܼ ܘܠܘ ܥܠ ܐܘܪ̈ܓܐ. ܡܢܝܼܚܝܼܢ ܠܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܫܿܥܪܝܼܢ ܐܝܟ ܢܝܿܚܐ ܕܨܒܝܿܢܝ. ܝܘܢܝܐ ܚܠܼܦ ܪܘܼܚܝ ܚܡܼܬܝ ܐܡܿܪ. ܣܒܼ ܡܼܢ ܫܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܘܼܠܕܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܫܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܬܫܥܝܼܬܗ ܣܿܐܡ ܐܦ ܠܫܡ̈ܗܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܝܼܕܝܼܥܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܐܬܦܩܼܕ ܕܢܣܼܒ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܕܗܒܐ ܘܢܥܒܼܕ ܟܠܝܼܠܐ ܘܢܣܝܼܡ ܒܪܝܼܫܗ ܕܝܫܘܿܥ. ܘܫܡܗ ܕܢܚܐ ܗ̄ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܫܼܬܡܗ ܕܢܚܼܐ. ܘܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܢܕܢܚܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܘܼܟܟܐ ܘܠܐ ܝܼܕܝܼܥܘܼܬܐ ܨܡܚ ܘܕܢܿܚ ܡܢܼܫܝܠܝ ܘܡܬܝܼܕܥ ܠܟܿܠ ܘܡܼܢ ܩܪܒܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܓܘܿܓ. ܘܢܗܼܘܐ ܟܗܿܢܐ ܗ̄ ܢܗܼܘܐ ܝܿܬܒ ܝܫܘܿܥ ܟܗܿܢܐ ܡܼܢ ܝܡܝܼܢܗ ܕܙܘܪܒܒܝܠ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܟܗܢܘܼܬܐ܆ ܘܟܠܝܼܠܐ ܢܗܼܘܼܐ ܗ̄ ܒܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ. ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܢܗܼܘܐ ܠܕܘܼܟܪܢܐ ܒܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܟܡܿܢ ܕܐܓܪܐ ܪܒܐ ܥܿܦܝܢ ܚܠܦ ܡܘܗܒܬܐ ܗܿܕܐ ܨ܆ ܕܙܙ̄ ܘܗܼܘܐ ܒܫܢܬ݀ ܗ̄ ܪܫܿܡ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܓܕܫܼ̈ܝ ܒܗ ܒܙܒܢܼܐ܀ ܐܪܒܥ ܕܕܪܝܘܿܫ ܗ̄ ܩܕܡܝܬ݀ ܣܿܐܡ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܡܛ݀ܠܬܗܘܿܢ ܩܒܼܠ ܓܠܝܢܐ. ܘܫܕܪ ܠܒܝܬ ܐܝܼܠ. ܠܫܐܪܨܪ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܗܼܘܘ ܕܡܫܠܛܝܼܢ ܡܼܢ ܕܪܝܘܿܫ ܡܠܟܐ ܒܥܒܿܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܕܪܝܘܿܫ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܗ ܠܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܗܿܕܐ ܥܬܙܪܐ ܡܿܘܕܥ܀ ܘܫܠܼܚ ܡܠܟܐ܀ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܫܠܼܚ ܠܡ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܕܫܐܪܨܪ ܘܪܡܒܓ ܗܼܘ ܡܠܟܐ

ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܼܠܗ ܕܢܩܼܪܒܘܢܿ ܚܠܼܦܘܗܝ ܕܒ̈ܚܼܐ ܘܢܨܠܘܿܢ ܥܠܘܗܝ. ܦܩܼܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܐܼܡܪ ܐܦ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐ ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܕܐܒܿܟܐ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܘܼܪܒܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܘܐܬܼܢܙܪ. ܐܟܡܼܐ ܕܥܿܒܕ ܗܼܘܐ ܟܡܼܐ ܫܢ̈ܝܼܢ܀ ܝܪܚܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܠܐܒ ܩܿܪܐ ܕܒܗ ܚܪܒܬ݀ ܐܘܿܪܫܠܡ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܒܙܒܼܢܗ ܕܟܘܼܪܫ ܦܫܼܩ ܡܼܢ ܗ݀ܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܫܪܝܼ ܗܼܘܐ ܒܝܬܐ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܒܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܢ ܕܐܬܼܥܘܟ ܘܦܫܼ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܕܪܝܘܿܫ ܗܿܢܐ ܠܛܦܼܘ ܬܘܼܒ ܚܕܬܘ ܥܐܕܐ ܕܐܒܼܠܐ. ܐܫܼܬܘܬܦܘ ܠܗܘܿܢ ܕܝܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܒܐܒܼܠܐ ܡܛ݀ܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܟܬܗܘܿܢ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܐܬܓܼܙܪܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܼܥ ܗܼܘܐ ܠܗ ܒܢܝܢܿ ܒܝܬܐ ܘܗܦܟܼܘ ܥܐܕ̈ܐ ܕܐܒܼܠܐ ܠܚܕܘܼܬܐ. ܫܠܼܚ ܕܪܝܘܿܫ. ܕܐܢ ܙ݀ܕܝܩܐ ܕܢܿܒܟܐ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܥܠ ܚܘܼܪܒܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܐܘܿ ܚܛܝܼܬܐ ܗܿܝ. ܒܕ ܒܿܢܐܼ ܒܝܬܐ ܢ݀ܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܐܒܼܠܐ ܘܕܚܘܼܪܒܐ܀ ܣܼܡ ܢܒܝܐ ܠܗܿܕܐ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܢܚܼܘܐ ܥܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܫܦܝܼܐ ܕܐܕܪܟ ܠܥܡܐ ܘܕܐܝܿܟܢ ܡܠܟܐ ܐܚܼܒ ܐܢܘܿܢ. ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܆ ܐܡܼܪ ܠܟܿܠܗ ܥܡܐ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܢܒܝܐ ܟܕ ܩܪܝܼܒ ܥܡܐ ܘܐܝܙܓ̈ܕܐ ܕܡܠܟܐ ܢܟܼܪܙ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܐܼܬܘܢ. ܨܡܼܬܘܿܢ ܘܐܪܩܼܕܬܘܿܢ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܘܫܒܝܼܥܝܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܫܒܝܼܥܝܐ ܕܡܿܝܐ ܕܐܦ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܚܘܼܣܝܐ ܥ݀ܒܕܝܢ ܗܼܘܘ ܒܝܬ ܒܒܠ̈ܝܐ ܠܘ ܠܡ ܡܛ݀ܠܬܝ ܨܡܬܼܘܢ. ܐܠܐ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܥܪܼ̈ܨܝ ܥܠܝܟܘܢܿ ܥܒܼܕܬܘܢܿ. ܐ݀ܒܕܪ ܐܢܘܢܿ ܗ̄ ܒܕܿܪܬ ܐܢܘܿܢ. ܘܐܪܥܐ ܬܕܨܕܐ ܗ̄ ܨܕܬ ܘܗܘܬ݀ ܚܪܒܐ܆ ܨ̄܆ ܕܚ: ܡܼܢ ܩܕ̄ܡ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܬܫܼܪܘܢܿ ܒܒܢܝܿܢܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܓܪܐ ܠܒܪܢܫܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܥܡܠܼ ܐ݀ܦܠܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܒܒܥܝܼܪܐ ܡܼܬܬܓܪ ܗܼܘܐ ܘܠܕܢ݀ܦܩ ܗܼܘܐ ܘܥܿܐܠ ܗܼܘܐ ܠܡܦܼܠܚ ܘܠܡܬܬܓܪܘܼ ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܫܠܡܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܐܿܠܦܣܝܼܢ ܠܟܘܢܿ ܘܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܥܠ ܕܐܗܡܝܼܬܘܢܿ ܗܿܝܕܝܟ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܐ ܕܒܝܬܝ. ܗܿܐ ܡܓܪ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܟܝܼܠ ܕܫܪܝܼܬܘܢܿ ܠܡܐܼܨܦ ܕܒܢܝܿܢܐ ܡܿܓܪ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܒܨܒܝܿܢܗܘܿܢ ܕܢܚܼܪܒܘܢܿ ܚܕ ܠܚܕ ܘܢܘܒܕܘܢܼ ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܨܘܡܐ ܪܒܝܼܥܐ ܗ̄ ܠܘܼܩܒܠ ܫܘܼ̈ܐܠܐ ܕܫܐܼܠܠܘ ܗܿܢܘܢܿ ܕܐܫܼܬܕܪܘ ܡܼܢ ܕܪܝܘܿܫ ܦܢܝ ܗܿܠܝܢ. ܟܕ ܨܘܡܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܠܗ݀ܘ ܕܥܠ ܚܘܼܪܒܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܐܡܿܪ ܫܒܝܼܥܝܐ ܕܝܢ ܠܝܘܡܐ ܕܚܘܼܣܝܐ. ܪܒܝܼܥܝܐ ܕܥܣܝܼܪܝܐ ܠܐ ܡܬܚܡܝܼܢ ܡܼܢ ܢ݀ܡܘܿܣܐ ܟܒܪ ܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܥ̈ܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܬܦܼܪܫܘ ܡܼܢܗܘܿܢ ܘܨܡܼܘ ܐܢܘܿܢ܆ ܠܕܝܿܨܐ܀ ܘܠܥܕܥ̈ܐܕܐ ܛܒ̈ܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܥܐܕ̈ܐ ܕܐܒܼܠܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܒܼܢܝܼ ܠܗ ܗܝܟܠܐ ܘܫܪܝܼ ܥܡܐ ܠܡܬܼܟܗܢܘܼ. ܢܐܚܼܕܘܢܿ ܥܣܪܐ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܗ݀ܫܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܕܐܫܼܬܚܪܘ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܢܐܙܠ ܥܡܟ ܗ̄ ܒܗܿܢܐ ܐܝܼܩܪܐ ܦܢܿܝܢ ܐܝܟ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܠܘܿܬܗܘܿܢ

ܘܡܬܼܬܘܬܒܝܼܢ. ܢܦܝܼܣܘܢܼ ܐܢܘܿܢ ܕܢܣܩܘܢܼ ܐܢܘܿܢ ܥܡܼܗܘܿܢ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܗܿܝ ܕܥܣܼܪܐ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܡܿܙܐ ܘܠܘ ܥܠ ܡܢܝܿܢܐ. ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܚܕܪ̈ܝܟ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܐܡܿܪܐ ܕܩܒܿܠܬ ܓܠܝܢܐ ܐܦ ܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܟܘܿܢ. ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܡܫܬܼܥܒܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܩܪܒܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܕܒܚܼ̈ܐ ܐܟܘܿܬܟܘܢ܆ ܨܚܚܐ ܕܛ ܘܚܡܼܬܝ ܬܬܚܡܼܬܝ ܬܬܬܚܼܡܝ ܗ̄ ܡܬܬܼܚܡܐ ܐܦ ܗܝܼ ܒܗܿܕܐ ܫܦܝܼܪܬܐ ܕܕܪ̈ܡܣܘܼܩܝܐ ܟܕ ܡܫܪܬܥܒܕܐ ܐܦ ܗܝ ܥܡ ܕܫܪܟܐ ܠܐܠܗܐ. ܚܡܬ ܗ̄ ܚܐܡܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܨܘܿܪ ܘܨܝܕܢ ܗ̄ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛ݀ܠ ܪܡܘܼܬܗܘܿܢ ܠܐ ܨܒܼܘ ܠܡܫܼܬܥܒܕܘܼ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܬܼܟܠܘ ܥܠ ܚܟܡܼܬܗܘܿܢ ܘܥܘܼܬܗܘܿܢ ܢܩܒܼܠܘܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܘܥܐܙܐ ܬܬܟܼܪܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܕܫܛܬ݀ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܥܒܼܪ ܕܡܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܥܠ ܕܐܫܼܕܘ ܕܡܐ ܕܝܼܣܪ̈ܠܝܐ. ܘܛܢܦܘܼܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܢܐܼܒܕ ܠܡ ܫܡܼܗܘܿܢ ܐܦ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܬܪܣܝܬܐ ܚܫܝܼܒܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܥܩܪܘܿܢ ܬܗܼܘܐ ܐܝܟ ܚܒܪܘܢ ܗ̄ ܥܩܪܘܿܢ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ ܕܡܬܼܢܨܚܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܚܒܪܘܿܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܡܫܚܼܠܦܐ ܐܬܘܬܐ ܕܚ̄ ܒܥ̄ܐ. ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܥܒܪܘܿܢ ܝܒܘܿܣ ܐ݀ܡܪ ܐܘܿܟܝܼܬ ܐܘܿܪܫܠܝܡ. ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܐܝܟ ܕܫܪܟܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܒܝܬܝ ܩܝܘܿܡܐ ܗ̄ ܒܛܝܠܘܼܬܝ ܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܩܝܘܿܡܐ ܚܦܝܼܛܐ ܢܿܛܪ ܠܐܪܥܗܘܿܢ. ܡܿܢ ܕܥܿܒܪ ܕܬ݀ܐܒ ܐܘܿܟܝܼܬ ܗܿܦܟ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܠܡܟܝܘܼ ܐܢܘܿܢ. ܒܝܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܚܙܝܿܬ ܒܥܝ̈ܢܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܙܝܿܬ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܗܿܫܐ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܕܫܦܝܼܪ ܥܠܝ ܘܡܿܩܒ̈ܠܢ ܝ݀ܠܦܬ ܡܿܢܐ ܙ݀ܕܩ ܠܝܼ ܠܡܣܼܥܪ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܕܘܼܨܝ ܛ݀ܒ ܗ̄ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܕܒܡܠܟܘܼܬܗ ܡܬܓܡܪ̈ܢ ܗܿܠܝܢ܀ ܒܪܬ݀ ܨܗܝܘܿܢ ܗ̄ ܕܘܼܨܝ ܠܡ ܘܚܕܝ ܒܡܠܟܐ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܘܪܟܝܼܒ ܥܠ ܚܡܪܐ ܗ̄ ܕܗܿܫܐ ܕܦܢܼܐ ܡܼܢ ܫܒܝܼܬܐ. ܠܐ ܩܿܢܐܼ ܡܪ̈ܟܒܬܐ ܘܪ̈ܟܫܐ. ܢܘܒܕ ܡܪܟܒܬܐ ܡܼܢ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܕܒܡܪ̈ܟܒܬܐ ܘܣܘܼܣ̈ܘܬܐܕܠܐ ܡܢܝܿܢ ܐܬܼܘ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܘܢܬܼܒܪ ܩܫܼܬܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܒܩܪܒܐ. ܘܢܡܼܠܠ ܫܠܡܐ ܗ̄ ܥܡ ܫܒ̈ܛܐ. ܢܡܠܠ ܗ̄ ܢܥܼܒܕ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܪ̈ܡܙܢ ܟܕ ܒܦܘܼܫܩܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܥܠ ܟ݀ܠ ܚܕܐ ܡܐܪܙܝܼܢܢ ܘܢܫܼܠܛ ܡܼܢ ܝܡܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܝܡܐ ܡܥܪܒܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܝܡܢܝܐ܀ ܣܘ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܿܪܒ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܝܿܗܒ ܐܪܥܗܘܿܢ ܠܥܡܐ. ܐܦ ܐܢܬ ܒܕܡܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗ ܒܙܒܼܢܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܐܦ ܠܡ ܙܘܪܒܒܝܠ ܒܕܡܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܕܡܿܫܦܥ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܝܬܩܐ ܡܕܡ ܡܿܫܪܪ

ܐܢܬ ܠܡܠܟܘܼܬܟ ܥܠ ܥܡܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܐܣܝܼܪܝܢ ܕܫ݀ܥܬܐ ܒܫܒܼܝܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܐܝܟ ܕܒܓܘܼܡܨܐ ܚܪܒܐ ܕܓܠܝܼܙܝܼܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܛܒ̈ܢ ܫܿܪܐ ܐܢܬ ܘܡܿܚܪܪ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ܆ ܬܒܼܘ ܒܚܼܣܢܐ ܗ̄ ܚܣܼܢܐ ܠܐܘܿܪܼܫܠܡ ܩ݀ܪܐ ܕܡܚܣܢܐ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܐܣܝܼܪ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܐܣܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܒܿܒܝܠ ܘܚܠܦ ܚܕ ܝܘܿܡ ܗ̄ ܕܣܒܼܠܬܘܢܿ ܥܩܬܐ ܒܫܒܼܝܐ. ܬܪܝܢ ܦ݀ܪ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ ܗ̄ ܢܚ̈ܐ ܒܐܥ̈ܦܐ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܚܿܬ ܩܫܼܬܝ ܗ̄ ܕܡܘܚܕ ܐܢܼܐ ܩܫܼܬܝ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܟܕ ܡܠܝܐ ܘܚܿܪܒܝܼܢ ܠܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܘܫܕܝܿܬ ܒܢܝ̈ܟܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܗ݀ܘ ܕܡܿܠܐܼ ܩܫܼܬܐ ܕܢܫܼܕܐ ܡܛܝܒܼ. ܗܿܕܐ ܕܫܕܝܿܬ ܦܪܥܿܗܿ ܠܗ݀ܝ ܕܡܠܝܿܬ ܗ̄ ܡܫܿܕܪ ܐܢܼܐ ܠܒܢ̈ܝ ܨܗܝܘܿܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܝܘܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܓܐܪ̈ܐ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܡܿܘܒܕ ܐܢܼܐ ܠܝܘܢ̈ܝܐ܆ ܘܢܐܟܠܘܢܿ ܘܢܟܒܼܫܘܢܿ ܗ̄ ܢܚܪܒܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܕܠܝܼܠܐܝܼܬ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܐ݀ܟܠ ܠܚܡܐ ܟܕ ܦܦܢ. ܢܟܒܼܫܘܢܼ ܘܢܛܡܼܪܘܢܼ ܐܢܘܿܢ ܒܟ̈ܐܦܐ ܕܩܠܼܥܐ. ܐܚܢܝܐܝܼܬ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܚܪܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܢܒܕܪܘܢ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܟܐܦ̈ܐ ܕܩܠܥܐ. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ. ܘܢܬܼܡܠܘܢܼ ܐܝܟ ܡܙܓܐ ܗ̄ ܘܢܬܼܡܠܘܢܼ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܒܕܡܘܼܬ ܡܙܓܐ. ܕܡܪܩܐ ܘܡܨܿܕܪ ܘܢܪܕܐ ܘܢܫܬܦܥ ܕܡܼܗܘܢܿ. ܘܫܘܼܡܢܐ ܕܒܣܼܪܗܘܿܢ ܐܝܟ ܙ݀ܘܝܼܬܐ ܕܡܕܒܚܐ ܕܡܬܼܕܗܢܐ ܡܼܢ ܣܘܼܡܢܐ ܕܕܒܼܚ̈ܐ ܕܒܐܝܼܕܐ ܪܒܼܬܐ ܡܬܼܩܪܒܝܼܢ ܡܼܢ ܥܡܐ ܘܥܡ̈ܡܼܐ ܕܫ݀ܡܥܝܼܢ ܠܝܗܘܿܒܗܿ ܕܙ݀ܟܘܬܐ. ܘܢܦܼܪܘܩ ܐܢܘܿܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܡܬܼܦܪܩܝܼܢ ܐܡܿܪ ܡܛ݀ܠ ܕܟܐܦ̈ܐ ܗܼܘ̈ܝ ܩܕܝܼ̈ܫܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢ ܐܢܫ̈ܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܒܕܡܘܼܬ ܟܐܦ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܥܡ ܕܫܼܪܟܐ ܫܿܕܝܢܼ ܗܼܘܘ ܘܡܿܥܪܓܠܝܼܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܣܿܥܪ ܐܠܗܐ ܗܿܠܝܢ ܟܕ ܦ݀ܪܩ ܐܦ ܠܗܿܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܥܼܠܬܗܘܿܢ܆ ܨܚ̄ ܕܝ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܦܩܼܕ ܡܪܝܐ ܠܓܙܪܗ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ ܪܓܿܙܬ ܥܠ ܡ̈ܠܟܐ ܘܥܡ̈ܡܼܐ ܡܛ݀ܠ ܥܒܕ̈ܝܿܗܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ܐ ܡܼܢ ܗܿܫܐ ܦ݀ܩܕ ܐܢܼܐ ܘܡܟܿܢܫ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܓܙܪܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܐܝܟ ܣܘܼܣܝܐ ܗ̄ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܡܿܥܬܕܝܼܢ ܠܩܪܒܐ ܡܼܢܗܘܿܢ ܙ݀ܘܝܼܬ ܗ̄ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܗ݀ܘ ܕܒܕܡܘܼܬ ܙ݀ܘܝܼܬܐ ܡܣܬܪ ܠܟܿܠܗ ܥܡܐ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐ ܘܐܝܟ ܣܟܼܬܐ ܕܩܒܝܼܥܐ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܒܗ ܡܼܬܬܠܝܢ ܘܡܢܿܨܚ ܠܗܘܿܢ ܒܙܒ̈ܢܼܐ ܕܩܪܒܐ. ܘܡܢܼܗܘܿܢ ܢܦܼܩܘܢ ܗ̄ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܙܝܢܝܼܢ ܘܢ݀ܦܩܝܢ ܥܡܗ ܠܩܪܒܐ ܐܡܼܪ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ. ܘܐܙܿܪܘܿܥ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܘܡܛܜܠ ܕܠܐ ܐܚܿܕܐ ܠܗܘܿܢ ܐܪܥܗܘܿܢ ܡܙܕܪܥܝܼܢ ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܟܕ ܐܚܝܼܕܝܼܢ ܘܩܿܢܝܢ ܐܪ̈ܥܬܗܘܿܢ. ܘܢܥܒܼܪ ܒܝܡܐ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܝܡܐ. ܢܥܒܼܪ ܒܗܝܢ ܐܠܗܐ ܘܢܐܠܘܿܨ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܢܬܼܠ̈ܢ ܦܘܼܢܝܐ ܠܥܡܐ. ܘܥܘܼܡ̈ܩܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܩ݀ܪܐ ܠܥܡܼ̈ܡܼܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܢܗܪܐ ܥܡܝܼܩܐ܀

ܨܚܚܐ ܕܝ̄ܐ܆ ܦܬܼܚ ܠܒܼܢܢ ܬܪ̈ܥܝܟ ܗ̄ ܦܩܘܿܕܐܝܼܬ ܐܡܿܪ ܠܡܥܘ̈ܟܢܐܐܢܬܘܢܿ ܠܡ ܕܚܝܠܬܢܝܼܢ ܐܢܘܿܢ ܒܕܡܘܼܬ ܐܪ̈ܙܐ ܕܠܒܼܢܢ ܦܬܼܚܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܕܡܦܩܢܐ ܕܐܪ̈ܥܬܟܘܿܢ ܕܐܚܝܕܝܼܢ ܩܕܡ ܥܡܐ. ܕܢܦܼܢܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܠܗܿܝܐ ܢܕܪܟܟܘܿܢ ܘܢܘܒܕܟܘܿܢ. ܢܝܠܠ ܫܪܘܝܢܐ ܗ̄ ܫܪܘܝܢܐ ܠܡܚ̈ܝܼܠܐ ܩܿܪܐ ܕܡܝܠܠܝܢ ܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܡܬܼܬܒܪܝܼܢ. ܩܿܪܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ ܕܢ݀ܗܡܝܼܢ ܡܼܢ ܡܚܘܼܬܐ ܕܒܿܠܥܝܼܢ. ܕܐܬܒܼܙܙ ܥܘܼܫܢܗ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܗ̄ ܥܠ ܕܒܙܘܼܗܿ ܘܫܒܼܐܘܗܿ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܕܥܿܒܪ ܒܗܿ ܝܘܿܪܕܢܢ. ܥܠܗܿܕܐ ܢܢܗܼܡܘܢܼ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܕܪܟ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܝܼ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܫܼܬܥܐ ܥܠ ܒܘܼܠܒܠܐ ܕܐܥܼܠܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܥܡܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡ̈ܠܟܐ ܝܘܢ̈ܝܐ ܘܒܟܣܼܦܐ ܙ݀ܒܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܼܗܘܿܢ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܘܡܫܼܬܘܕܥܝܢ ܗܼܘܘ ܕܡܼܬܕܒܪܝܢ ܒܥܝ̈ܕܐ ܕܚܢܦܘܼܬܐ ܘܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܛܢܼܘ ܡܩܒ̈ܝܐ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܗܼ̈ܘܝ. ܪܥܝܼ ܠܥܢܐ ܩܛܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܦܩܘܿܕܐܝܬ ܐܡܿܪ ܠܗ݀ܝ ܕܥܬܝܼܕܐ ܩܛܝܼܢܬܐ ܩܛܝܼܠܬܐ. ܐܬܢܼܒܐ ܕܡܫܼܬܒܩܐ ܥܢ̈ܐ ܗ݀ܕܐ. ܡܼܢ ܐܝܼܕܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܟܐܢ̈ܐ. ܘܡܫܼܬܠܡܐ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܡܒܕܪܝܼܢ ܠܗܿ ܕܙܒܘ̈ܢܝܗܘܿܢ ܩ݀ܛܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܙܒܘ̈ܢܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܕܒܟܣܼܦܐ ܙ݀ܒܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܩ݀ܢܛܝܼܢ ܕܕܠܡܼܐ ܡܬܼܚܝܒܝܼܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܕܐ. ܘܡܙܒ̈ܢܢܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ ܠܡ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܕܡܙܒܢܝܼܢ ܠܪܝܼܫܢܘܼܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܒܪܝܼܟ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܚܘܣ̄ ܕܐܥܼܬܪܢ ܒܥܠܼܬܐ. ܡܛ݀ܠܗܿܢܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܚܿܘܿܣ ܥܠ ܥܡܘܼܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܘܗܿܐ ܡܫܠܡ ܗ̄ ܒܝܕ ܟ݀ܗܢܐ ܥܘܿܠܐ ܕܪܚܡ ܕܢܟܗܢ ܥܠܘܗܝ ܕܠܗ ܩ݀ܪܐ ܚܒܪܗ. ܘܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܕܐܙܼܠ ܐܬܓܼܘܣ ܒܗ. ܘܐܡܿܪܐ ܕܠܐ ܢܫܼܬܘܘܢܿ ܠܬܘܼܪܨܐ ܕܡܼܢܝ ܘܢܦܠܓܘܼܢܗܿ ܠܐܪܥܐ ܟܕ ܒܿܐܙܝܼܢ ܠܗܿ ܘܚܿܛܦܝܼܢ ܠܗܿ ܐܢܫ ܠܓܒܗ. ܘܠܐ ܐܦܿܨܝܗܿ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܠ̈ܥܢܐ ܩܛܝܼܢܬܐܗ̄ ܩܛܝܼܢܬܐ ܩܛܝܼܠܬܐ. ܬܘܼܒ ܩܛܝܼܢܬܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܥܒܝܘܼܬܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܬ݀ ܠܩܛܝܼܢܘܼܬܐ ܘܒܨܝܼܪܘܼܬܐ܀ ܘܪܥܝܿܬ ܠܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܪܥܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܪ̈ܥܝܘܬܐ ܡܓܪܣܢܝܼܬܐ ܥܠ ܕܗܘܼܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܕ ܟܘܼܫܝܐ ܡܪܘܿܕܐ ܘܡܡܪܡܪܢܐ ܕܨܒܝܿܢܝ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛ݀ܠ ܟܢܼܫܐ ܗ̄ ܕܪܥܝܿܬ ܐܢܘܿܢ ܘܝܨ݀ܦܬ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܟܢܼܫܐ ܙܥܘܪܐ ܕܩܕ̈ܝܼܫܐ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ ܬܪܝܢ ܚܘܼܛܪ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܐܡܿܪ ܕܢ݀ܣܒ ܐܢܼܐ ܠܗܿܠܝܢ ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܠܚܕ ܩܪܝܿܬ ܒܣܝܼܡܐ ܗ̄ ܠܗܿܠܝܢ ܦܪܫܿܬ ܠܟܗܢܐ ܘܠܡܠܟܐ ܕܚܕ ܢܗܼܘܐ ܡܒܣܿܡ ܠܥܡܐ. ܒܝܕ ܟܗܢܘܼܬܗ ܘܐܚܪܢܐ ܢܗܼܘܐ ܢ݀ܛܪ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܒܚܒܠܐ ܠܥܡܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܠܘܿܒ ܠܚܒܪܗ. ܘܐܘܒܿܕܬ ܬܠܬܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܗ̄ ܫܒܿܩܬ ܕܢܐܼܒܕܘܿܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܟܐܢ̈ܐ ܕܡܼܢ

ܝܫܘܿܥ ܒܪ ܝܘܿܙܕܩ ܘܥܕܡܐ ܠܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܪܥܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ. ܡܼܢ ܐܝܕ̈ܝ ܟܗ̈ܢܐ ܥܘܿܠ̈ܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܓܒܪ̈ܐ ܚܣ̈ܝܐ ܡܬܼܟܢܫܝܼܢ ܕܠܐ ܣܘܼܟܠܐ ܗ̄ ܡܝܼܬܘ ܕܠܐ ܣܘܼܟܠܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܒܝܼ̈ܫܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܫܼܬܒܩܘܿܢ ܠܡܬܼܢܣܝܘܼ ܒܥܩ̈ܬܐ ܕܥܿܠܡܐ. ܗ݀ܝ ܕܒܝܪܚܐ ܚܕ ܥܠ ܙܒܼܢܐ ܟܡܼܐ ܕܗܼܘ ܐܡܿܪ. ܘܒܝܕ ܬܠܬܐ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܡܿܙ. ܘܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܒܙ̈ܒܼܢܐ ܙܥܘܿܪ̈ܐ ܐܒܿܛܠ ܡܢܼܗܘܿܢ ܠܐܝܿܠܢ ܕܫܦܝܼܪ ܪܥܝܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܫܿܠܝܡ ܐܢܘܿܢ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܐܝܟ ܕܫܿܘܝܢ ܗܼܘܘ. ܘܡܐܢܬ݀ ܢܦܫܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܫܼܬܪܓܠܘ ܠܘܿܬ ܪܘܼܫܥܐ ܡܐܢܬ݀ ܠܝܼ ܠܣܡܼܝܒܪܘܼ ܐܢܘܿܢ. ܘܐܦ ܢܦܫ̈ܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܟܐܢܐܝܼܬ ܫܕܐ ܐܢܘܿܢ. ܥܘ̈ܝ ܥܠܝ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܟ̈ܠܒܐ ܠܘܼܩܒܠܝ ܢܒܚܼܘ ܕܐܝܿܬܝ ܡܪܗܘܿܢ ܘܠܘܼܩܒܠ ܟܗ̈ܢܐ ܕܡܼܢܝ ܐܬܬܼܣܝܼܡܘ ܕܢܪܥܘܢ ܐܢܘܿܢ. ܥܘ̈ܝ []ܢܗ̈ܡܝ ܐܡܿܪ ܝܘܢܝܐ. ܘܢܣܒܿܬ ܚܘܼܛܪܝ ܗ̄ ܐܬܿܒܪܝܼܗܿ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܪܝܼܚܐ ܒܣܼܝܡܐ ܕܥܼܡܗܘܿܢ ܘܐ݀ܫܬܘܕܝܿܬ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܕܢܐܼܬܘܢܿ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܠܡܼܩܪܒܘܼ ܕܒܚܼ̈ܐ ܩܕܡܝ. ܗ݀ܝ ܕܢܒܼܛܠ ܠܘ ܥܠܼܬܢܐܝܼܬ ܐܡܼܪܗܿ ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܓܫܐ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܫܓܘܼܫܝܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܡܐ ܘܠܐ ܣܿܠܩܝܼܢ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܒܼܛܠ ܒܗ ܗ̄ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܒܿܛܠܝܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܝܼܕܥܘ ܡܟܝܼ̈ܟܐ ܗ̄ ܡܟܝܼ̈ܟܐ ܕܥ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܡܩܒ̈ܝܐ. ܕܢ݀ܛܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܝܼ ܗ̄ ܕܚܿܝܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܕܐܡܼܬܝ ܡܦܩ ܐܠܗܐ ܠܥܒܿܕܐ ܗܿܠܝܢ ܕܩܕܡ ܦܣܼܩ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܿܐ ܕܚܿܙܝܢ ܗܼܘܘ ܕܗܘ̈ܝܢ ܡܫܼܬܘܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܦܘܼܣܩܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܼܘ̈ܝ. ܘܐܡܿܪܬ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܦ ܐܢܿܐ ܐܠܗܐ ܠܡܩܒ̈ܝܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܡܝܬܪ̈ܐ. ܐܢ ܫܦܝܼܪ ܗ̄ ܕܐܢ ܫܿܦܪܐ ܠܟܘܢܿ ܕܬܗܼܘܘܿܢ ܠܝܼ ܒܝܬ̈ܝܐ ܟܕ ܠܐ ܡܿܕܡܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܚܒܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܩܪܒܼܘ ܠܝܼ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܦܝܘܼܬ ܪܥܝܿܢܐ ܕܚܝܿܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܝܼ ܐܓܪܐ ܕܙ݀ܟܘܼܬܐ ܕܝܗܿܒܬ ܠܟܘܿܢ ܥܠ ܡܠ̈ܟܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ. ܐܘܿ ܛ݀ܠܡܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܝܼ ܗ̄ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܝܟܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܨܒܝܿܢܟܘܿܢ ܣܝܼܡܐ ܘܠܐ ܥܿܨܐ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ ܒܩܛܝܼܪܐ. ܘܬܩܼܠܘܼܗܝ ܠܐܓܪܝ ܗ̄ ܒܝܕ ܬܠܬܝܼܢ. ܥܠ ܫܦܝܘܼܬ ܪܥܝܿܢܐ ܕܟܝܐ ܕܩܪܒܼܘ ܠܐܠܗܐ ܡܿܘܕܥ ܘܗ݀ܝ ܕܬܩܼܠܘܼܗܝ ܥܠ ܒܚܝܼܪܘܼܬ ܨܒܝܿܢܐ ܛ݀ܒܐ ܡܿܠܦܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܬܩܠܐ ܡܬܒܼܚܪܐ ܪܝܼܫܢܝܘܼܬܐ ܕܟܣܼܦܐ. ܐܪܡܝܗܝ ܒܝܬ ܗ̄ ܐܬܢܒܼܐ ܕܡܼܬܪܡܐ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܕܐܠܗܐ ܩܘܼܪܒܢܗܘܿܢ ܗ݀ܘ ܕܚܠܦ̄ܘ ܡܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܡܼܢ ܬܡܿܢ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܙ݀ܟܘܼܬܐ܆ ܫܘܼ̄ܒ ܕܐܝܼܩܪܐ ܕܐܘܩܪܬ ܗ̄ ܡܫܼܬܒܚ ܐܢܼܐ ܘܡܼܬܝܩܪ ܐܢܼܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܚܠܦ ܕܝܩܿܪܬ ܘܝܗܒܿܬ ܠܗܘܿܢ ܙ݀ܟܘܼܬܐ. ܘܬܒܿܪܬ ܠܚܒܿܠܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܼܪ ܠܥܼܠ ܕܬܒܿܪ ܐܢܼܐ ܠܡܠܟܘܼ̄ ܗ݀ܝ ܕܒܚܒܠܐ ܡܿܫܚܐ ܗܘܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܡܦܿܠܓܐ܀ ܣܒ ܠܟ ܡ̈ܐܢܐ ܗ̄ ܪܫܘܿܡ ܒܩܢܘܿܡܟ ܛܘܼܦܣܐ

ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ. ܘܒܝܕ ܡ̈ܐܢܝܟ ܒܕܩ ܥܠ ܪܥܝܘܼ̄ ܕܣܟܼ̈ܠܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܟܕ ܠܐ ܩܿܢܝܢܼ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܠܿܚܡܝܼܢ ܠܪܒܘܼܬ ܟܗܢܘܼܬܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܡܟܿܗܢܝܼܢ. ܒܝܕ ܡ̈ܐܢܐ ܠܡ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܕܪܥܝܘܼܬ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܦܿܐܝܢܼ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܨܿܐܪ ܗܼܘܐ. ܕܗܿܐ ܐܢܿܐ ܡܩܝܼܡ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܗܘܼ ܐܩܝܼܡ ܐܠܐ ܕܫܒܼܩ. ܘܒܣܼܪܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܒܿܐܙ ܘܢ݀ܣܒ ܥܘܼܬܪܗܘܿܢ. ܘܟܪ̈ܥܝܗܝܢ ܗ̄ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ ܩܿܪܐ ܩܪ̈ܥܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܕܓ̈ܠܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܒܦܚܼܡܐ ܕܪ̈ܝܼܫܢܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܢܥܼܪܩ ܗ̄ ܡܿܦܨܐ ܘܢ݀ܣܒ ܐܦ ܫܛ̈ܝܬܐ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܟܦܢܐ ܕܡܥܪܩ ܠܓܪܡܐ ܕܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܒܣܼܪܐ. ܐܘܿ ܪܥܝܐ ܒܘܼܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܬܐܡܕ ܡܼܢ ܬܒܥܼܬܐ ܕܪܥܝܘܼ̄ܟ ܣܟܼܠܬܐ ܐܢܬ ܕܒܘܼܪܐ ܐܢܬ ܘܫܒܪܐ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܣܟܠܐ܀ ܨ̄܆ ܕܝܒ̄ ܚܙܼܘܐ ܕܦܬܓ̈ܡܘܗܝ ܗ̄ ܓܠܝܢܐ ܕܐܬܚܼܙܝܼ ܠܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܝܼܣܪܐܝܠ. ܬܪܥܐ ܕܪ̈ܥܠܐ ܗ̄ ܫܿܒܩ ܐܢܼܐ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܢܥܼܠܘܢܼ ܒܬܪ̈ܥܝܗܿ ܘܢܪܥܼܠܘܢܼ ܠܥܿܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܟܐܦܐ ܕܕܝܫܐ ܗ̄ ܕܡܬܼܬܝܕܼܫܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܒܕܡܘܼܬ ܟܐܦܐ ܕܣܝܼܡܐ ܒܬܪܥܐ. ܡܣܼܬܪܛܘ ܢܣܬܪܛܘܢܼ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܢܬܚܼܫܒ ܠܟܘܿܢ ܕܠܝܼܠܐ ܘܦܫܝܼܩܐ ܩܪܒܐ ܕܥܡܼܗܘܿܢ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܫܼܬܥܐ ܒܐܣ̈ܐ ܒܝܕ ܣܘܼܪ̈ܛܐ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ݀ܘ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܙ݀ܟܘܼܬܐ ܕܩܿܢܐ ܥܡܐ ܕܠܐ ܣܘܼܟܝ ܒܝܕ ܡܩܒ̈ܝܐ. ܐܡܿܚܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܟܫܝܗܿ ܗ̄ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܠܡ ܐ݀ܡܚܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܟܫܐ ܥܡ ܪ̈ܟܒܝܗܘܿܢ ܒܬܡܼ̈ܐ ܘܒܥܘܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܝܕ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܡܚܝܼ̈ܠܐ ܚܒܼܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܬܣܼܓܐ ܬܫܒܼ̄ܘܿ܀ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܥܿܠܒܐ ܙ݀ܟܘܼܬܗܘܿܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܝܬ ܕܘܝܼܕ ܥܠܗܿܕܐ ܬܫܼܒ̄ܘܿ ܕܒܙܒܼܢܐ ܗܿܢܐ ܩܿܢܝܢܼ ܡܩܒ̈ܝܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܚܝܠܗܘܿܢ ܙܟܼܘ ܟܕ ܡܫܼܬܘܕܥܝܼܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܥܠܼܬܐ ܕܙ݀ܟܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܘܢܗܼܘܐ ܟܪܝܼܗܐ ܕܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܘܝܼܕ ܕܩܼܛܠ ܠܓܘܼܠܝܕ. ܘܒܝܬ ܕܘܝܼܕ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܕܩܕܡܝܗܘܿܢ ܕܗܿܢܐ ܟ݀ܠܗ ܡܨܠܚܝܼܢ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܕܘܝܼܕ ܠܘܼܩܒܠ܆ ܝܘ̈ܢܝܐ ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܕܫܪܟܐ ܢܬܓܼܘܣܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐܗ݀ܘ ܕܟܕ ܨܠܝܼ ܒܗ ܚܙܩܝܐ ܢܦܼܩ ܡܠܐܟܐ ܘܚܼܪܒ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܢܗܼܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗ݀ܘ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܘܒܿܕܬ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܐܬܼܘ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܐ݀ܫܘܼܕ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܼ̈ܘܼܕܐ ܗ̄ ܒܛܝܼܠܘܼܬܝ ܘܛܝܒܘܼܬܝ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܓܘܗܿ. ܘܢܚܘܼܪܘܢܼ ܠܘܿܬܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܚܘܼܒܐ ܕܠܐ ܣܕܝܼܩ ܟܕ ܓܿܠܝܢ ܡܼܢ ܚܫܐ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܟܐܢ̈ܐ ܕܒܥܘܠܐ ܕܩܼܪܘ ܐܢܘܿܢ ܘܩܼܛܠܘ ܘܡܟܪܝܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܡܬܼܬܘܝܢ ܥܠ ܥܘܠܗܘܿܢ. ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܘܢܚܘܼܪܘܢ ܗ̄ ܒܝܼ̈ܘܼܕܐ ܡܩܒܝ. ܕܕܩܼܪܘܼܗܝ ܪ̈ܘܼܡܝܐ ܒܩܪܒܐ ܘܩܛܠܘܼܗܝ ܘܡܪܩܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܚܿܐܫܝܢ ܥܡܐ ܟܿܠܗ ܘܡܬܼܬܒܪܝܼܢ ܥܠ ܡܿܘܬܗ. ܬܣܼ̃ܐ ܡܪܩܘܼܕܬܐ ܗ̄ ܕܡܪܩܕܝܼܢ ܥܠ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐܬܩܼܛܠ. ܐܝܟ ܡܪܩܘܼܕܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܗܼܘܬ݀ ܥܠ

ܝܘܿܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܿܢ ܒܦܩܥܬ ܡܓܕܘ. ܕܡܼܝܗ ܠܚܫܐ ܕܥܠܘܝܗ ܠܕܝܘܿܫܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܛܢ̈ܢܐ ܗܼܘܘ. ܘܡܼܢ ܚܢ̈ܦܐ ܐܬܩܼܛܠܘ ܨ܆ ܕܝܒ ܢܗܼܘܐ ܡܒܘܼܥܐ ܠܪܣܣܐ ܘܠܬܕܟܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܒܿܕܩ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܫܘܼܚܠܿܦܐ ܕܠܡܝܬܪܘܼܬܐ ܕܩܿܢܝܢ ܒܝܕ ܝܘܼܢܬܢ ܐܚܘܼܗܝ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܡܩܒܝ ܗ݀ܘ ܕܩܼܡ ܒ݀ܬܪܗ. ܗ݀ܟܢܐ ܙܪܝܼܙ ܗܼܘܐ ܒܪܝܼܫܢܘܼܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܕܐ݀ܦ ܘܡܕܿܟܐ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܘܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܼܢ ܛܡܐܘܼܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܡܒܘܥܐ ܫܡܼ̈ ܠܦܘܼܪܩܢܐ ܕܗܼܘܐ ܒܐܝܼܕ̈ܘܝܗ ܐܟܡܿܢ ܕܠܘܿܬܗ ܪܗܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܠܡܼܦܝܓܘܼ ܨܗܝܐ ܕܥܿܩܬܗܘܿܢ ܘܡܨܡܚܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܘܕܡܩܒ̈ܝܐ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܣܝܦܐ ܐܬܬܼܥܝܼܪ ܗ̄ ܣܝܦܐ ܕܡܩܕܘܼ̈ܢܝܐ ܘܝܘܢ̈ܝܐ ܐܬܬܼܥܝܼܪ ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܝܼܠܝ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܟܼܫܪܘ. ܘܓܒܪܐ ܪܚܡܝ ܗ̄ ܡܣܼܬܒܪ ܪܚܡܐ ܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܢ݀ܡܘ̈ܣܝ ܒܝܕ ܚܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܐܗܿܦܟ ܐܝܼܕܝ ܗ̄ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ. ܢܣܘܼܦܘܢܼ ܘܢܐܒܼܕܘܢܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܗ̄ ܐܪܒܥܝܼܢ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܚܼܪܒ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܘܐܪܒܥܝܼܢ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܐܦܩܼ ܒܫܒܼܝܐ ܐܝܟ ܕܡܿܘܕܥ ܟܬܒܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ. ܗ݀ܢܐ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܝܼܣ ܟܕ ܢܦܼܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܒܙ݀ܟܘܼܬܐ. ܐܚܼܕ ܥܠܼܬܐ ܕܒ݀ܥܐ ܕܢܩܼܪܒ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܟܕ ܥܼܠ ܚܼܪܒ ܐܪܒܥܝܼܢ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܐܝܟ ܕܡܿܘܕܥ ܟܬܒܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ. ܘܬܘܼܠܬܐ ܢܫܼܬܚܪ ܗ̄ ܕܠ̈ܝܼܠܐ ܕܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܼܬܗܘܿܢ ܡܬܼܢܛܪܝܼܢ܆ ܨ܆ ܕܝܓ̄ ܘܐܨܿܪܘܿܦ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܒܟܘܼܪܐ ܕܡܘܕܝܢܘܼܬܐ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܐܬܢܼܣܝܼܘ ܒܐܘܼܠ̈ܨܢܐ. ܬܘܼܒ ܐܡܼܪ (ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܐܬܢܼܣܝܼܘ) ܥܠ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܣܿܒܠܐ ܐܘܿܪܫܠܡ ܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܨ܆ ܕܝܕ̄ ܘܬܬܼܦܠܓ ܒܙܼܬܟܝ ܗ̄ ܡܬܼܒܙܙܐ ܐܢܬܝ ܡܼܢ ܝܘ̈ܢܝܐ܇ ܘܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܠܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܬܘܼܠܬܐ ܕܡܫܼܬܚܪ ܒܐܪܥܐ. ܘܢܼܦܘܼܩ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܝܟܠܗ ܗ̄ ܘܢܬܟܼܬܫ ܒܝܕ ܡܩܒ̈ܝܐ ܥܡ ܝܘܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܐܬܟܼܬܫ ܥܡ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ. ܘܢܩܘܼ̈ܡܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܦܠܓܗ ܠܡܥܪܒܐ ܗ̄ ܢܚܼܘܼܬ ܠܡ ܘܢܩܘܼܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܘܢܪܥܠܝܼܘܗܝ ܠܟܿܠܗ ܛܘܼܪܐ ܐܝܟ ܕܢܣܬܼܒܪ ܕܡܬܼܦܠܓ ܠܬܪܝܢ ܘܢܣܼܓܘܿܫ ܠܝܘܢ̈ܝܐ ܕܫܿܪܝܢܼ ܚܕܪ̈ܘܗ̄ ܘܢܓܼܡܪ ܘܡܚܼܕܐ ܢܦܼܪܘܿܩ ܠܥܡܐ. ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܒܙܒܢܼܐ ܗܿܘ ܢܣܬܼܒܪ ܠܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܡܼܢ ܣܿܓܐܝܘܬ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܒܝܘܡܐ ܗ݀ܘ ܢܘܼܗܪܐ ܐܦܿܠܐ ܫܚܝܼܢܘܼܬܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܗ̄ ܕܠܐ ܕܡܿܐ ܠܕܫܪܟܐ ܒܝܕ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܗ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܘܦܘܼܪܩܢܐ ܕܒܝܬ̈ܝܐ. ܠܐ ܠܠܝܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܩ̈ܬܐ ܕܐܫ̈ܝܼܕܢ ܒܗ. ܠܐ ܠܠܝܐ ܐܦܠܐ ܐܝܼܡܡܐ ܡܣܼܬܒܪ ܘܠܥܕܢ

ܪܡܫܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܬܚܼܪܒܘ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܒܫܘܼܠܡܐ ܢܕܢܚ ܢܘܗܪܐ ܕܦܘܼܪܩܢܐ ܠܒ̈ܝܬܝܐ. ܘܢܦܼܢܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܕܡܢܬܼܟܪܙܐ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܡܫܼܬܦܥܐ ܘܡܼܬܝܒܐ ܡܼܢ ܥܡܐܐܦ ܨܝܕ ܥܡ̈ܡܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܘܡܒܥܪܐ ܥ݀ܡܪܝܼܢ. ܝܘܢܝܐ. ܘܝܡܐ ܩܕܡܝܐܘܝܡܐ ܐܚܪܝܐ. ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܗ̄ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܗܿܘܝܢ ܕܠܐ ܒ݀ܛܠܝܼܢ ܡܼܢ ܚܫܚܼܬܗܘܿܢ. ܘܢܚܕܪܝܗܿ ܠܟܿܠܗܿ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܘܼܪܐ ܠܦܩܥܼܬܐ ܢܚܕܪܝܗܿ ܐܠܗܐ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܡܼܢ ܓܒܥ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܠܓܪܒܝܐ ܡܼܢ ܐܘܿܪܫܠܝܡ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܢ ܕܠܬܝܡܢ ܡܢܗܿ. ܘܬܘܼܒ ܚܼܪܡܐ ܠܐ ܗ̄ ܕܢܘܼܟܪܝ ܠܐܠܗܐ ܗܿܢܐ ܚܪܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܿܢ ܕܠܐ ܪܚܿܡ ܠܡܪܢ ܢܗܼܘܐ ܚܪܡ܀ ܘܗܿܕܐ ܬܗܼܘܐ ܡܚܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܐܦ ܝܼܗܘܼܕܐ ܢܬܼܟܬܫ ܗ̄ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܡܬܼܟܬܫ ܠܒܝܼܒܐܝܼܬ ܥܡ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܒܝܕ ܙܘܪܒܒܝܠ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ. ܥܠ ܦܓܘܼܕܬܗ ܕܣܘܼܣܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܓܘܼܕܬܐ ܣܿܐܡ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܐ ܕܦܪܝܼܫܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܡܼܢ ܒܙܼܬܐ ܕܓܘܿܓ ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܕܘܝܼܕ ܠܣܝܦܗ ܕܓܘܠܝܕ. ܘܦܠ̈ܫܬܝܐ ܠܙܝܢܐ ܕܫܐܘܿܠ܆ ܦܪܫܘܼܗܝ ܠܐܣܬܪ̈ܝܬܐ܀ ܢܗܼܘܘܿܢ ܩܕܣ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܼܬܩܪܒܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܡܼܢ ܒܙܼܬܐ ܕܓܘܿܓ ܣܿܓܝܐܝܢ ܐܝܟ ܦܝܼ̈ܠܣܐ ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ܆ ܒܝܕ ܩܕ̈ܣܐ ܥܠ ܡ̈ܐܢܐ ܕܛܥܼܢܘ ܘܐܝܬܝܼܘ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܐܝܟ ܕܠܚܫܼܚܬܗܘܿܢ ܡܒܿܕܩ ܕܟܠܿܗܘܿܢ ܡܼܬܦܪܫܝܼܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܢܗܼܘܐ ܟܢܥܢܝܐ ܗ̄ ܕܡܡܪܐ ܘܡܬܼܕܡܐ ܒܕܘܼܒܪ̈ܐ ܕܟܢ̈ܥܢܝܐ ܥܒܪܝܐ ܬܓܪܐ ܐܡܿܪ ܚܠܦ ܟܢܥܢܝܐ: ܫܠܼܡ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܦܘܼܫܩܐ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/256
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Zechariah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/256.
Bibliography:
Literal Commentary on Zechariah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/256.

Show Citation Styles