Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Malachi - ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܠܐܟܝܼ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܟܕ ܓܝܪ ܦܢܼܐ ܥܡܐ ܘܐܬܼ̣ܗܢ. ܟܗ̈ܢܐ ܗܼܘܘ ܚܿܛܘ̈ܦܐ ܘܥܡܐ ܐܫܼܬܘܬܦܘ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐ ܕܟܝܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܬܦܼܩܕ ܡܠܐܟܝܼ ܠܡܟܼܣܘܼ ܐܢܘܿܢ. ܥܒܪܝܐ ܠܡܠܐܟܐ ܡܠܐܟܝܼ ܩܿܪܐ ܨ܆ ܩܕܡܝܐ ܚܙܼܘܐ ܕܦܬܓܼܡ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܙܼܘܐ ܐܠܗܿܝܐ ܡܒܿܕܩ ܡܠܐܟܝܼ ܠܥܡܐ ܦܬܓܡ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܐ. ܪܚܡܿܬܟܘܢܿ ܗ̄ ܩܕܡ ܕܢܟܼܣ ܠܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܒܝܼܫ̈ܐ ܥܠ ܪܚܡܼܬܗ ܕܠܘܿܬ ܓܢܣܼܗܘܿܢ ܡܡܿܠܠ ܗܼܘܐ. ܒܡܿܢܐ ܪܚܡܼܬܘܿܢ ܗ̄ ܠܘ ܒܡܠܼܬܐ ܦܢܝܼܘ ܐܠܐ ܠܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܚܠܼܦ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܡܬܥܼܗܕ ܠܥܣܘܼ ܕܐܣܼܬܠܝܼ ܘܝܥܩܘܿܒ ܕܐܬܪܚܼܡ. ܬܚܘܼܡܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܗ̄ ܕܡܛ݀ܠ ܚܛܝܼܬܐ ܕܥܡܘ̄ܪ̈ܘ ܚܪܝܼܒ ܘܠܐ ܡܬܼܒܢܐ. ܥܡܐ ܕܐܪܓܼܙ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܪܓܝܼܙ ܥܠܝܗܘܿܢܐܠܗܐ ܡܛ݀ܠ ܣܢܼܐܬܗܘܿܢ ܕܠܘܿܬܗܘܿܢ ܠܟܘܿܢ ܟܗ̈ܢܐ ܗ̄ ܡܟܣ ܠܟܗ̈ܢܐ. ܕܒܿܐܙܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܫܡܝ ܗ̄ ܡܨܿܥܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܗ݀ܘ ܕܒܿܐܙ ܡܨܿܥܪ ܘܗ݀ܘ ܕܡܬܼܒܙܙ ܡܨܛܥܪ. ܠܚܡܐ ܛܢܦܐ ܗ̄ ܟܕ ܠܚܡܐ ܩܿܪܐ ܠܚܡܝܼܥܐ ܡܛ݀ܠ ܕܛܡܼܐܐ ܗܼܘܐ ܒܢܡܘܿܣܐ. ܫܝܼܛ ܗܼܘܐ ܦܬܘܿܪܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܗܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܿܝܛܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܦܬܘܿܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܚܡܝܼܥܐ ܡܩܿܒܪܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܥܠ̄ܘ܀ ܨܠܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܒܪ ܬܫܼܬܘܘܿܢ ܠܪ̈ܚܼܡܐ. ܕܒܐܝܼܕ̈ܝܟܘܿܢ ܗܼܘܬ݀ ܗ̄ ܐܢܬܘܿܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܥܠܼܬܐ ܠܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗ݀ܘ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܩܠܝܼܠ ܣܒܼܠܬܘܿܢ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܟܘܿܢ ܣܝܼܡܐ ܕܬܐܼܨܦܘܿܢ ܕܬܘܼܪܨ ܚܝܝ̈ܟܘܿܢ. ܕܢܐܼܚܘܼܕ ܬܪܥܝ ܗ̄ ܕܠܝܬ ܒܟܘܿܢ ܐܢܫ ܕܐ݀ܦܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܘܼܕܫܐ ܫܿܘܐ ܕܢܐܼܚܘܼܕ ܘܢܦܼܬܚ. ܐܪܦܐ ܟܝܼܬ ܕܢܼܟܗܢ ܠܝܼ. ܦܬܘܿܪܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܬܘܿܪܐ ܠܡ ܫܝܚܼܡܐ ܕܡܕܡ ܝܬܝܼܪܐ ܠܐ ܩܿܢܼܐ ܡܼܢ ܕܫܪܟܐ ܚܫܝܼܒ ܠܟܘܿܢ ܦܬܘܿܪܝ. ܗܿܢܐ ܡܼܢ ܗܘܢܢ ܗܘܼ ܗ̄ ܕܐܦ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܿܩܪܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܥܨܝܢܐ ܘܩܛܝܼܪܐ ܕܟܐܡܼܬ݀ ܡܼܢ ܥܡܼܠܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܢ ܗܼܘ ܘܡܼܢ ܫܚܩܐ ܘܕܘܼܘܢܐ ܕܦ݀ܠܚܝܼܢܢ ܡܩܿܪܒܝܼܢܢ ܠܐܠܗܐ ܘܠܘ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܝܪܠܗ. ܨ̄܇ ܕܒ̄ ܗܿܐ ܓܿܥܪ ܐܢܼܐ ܒܙܪܥܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܿܘܒܕ ܐܢܼܐ ܠܗ ܒܝܕ ܫܘܒܐ ܘܒܪܕܐ. ܘܐܕܿܪܐ ܦܪܬܐ ܗ̄ ܕܕܪܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܠܕܒܚ̈ܝܟܘܿܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܟܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܬܐܒܼܬܐ ܡܛܘܫܬܐ ܚܫܝܼܒܝܼܢ ܠܝܼ ܗܼܢܘܿܢ ܥܡ ܥܕܥ̈ܐܕܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܬܼܩܪܒܝܼܢ. ܦܼܪܬܐ ܙܒܼܠܐ ܕܒܡܥ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܬܕܥܘܿܢ ܕܫܕܿܪܬ ܗ̄ ܬܪܓܼܫܘܿܢ ܠܡ ܡܢܼܗܿ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܕܥܠ ܕܐܒܣܝܼܬܘܿܢ ܒܦܘܼܩܕܢܐ

ܗܿܢܐ ܕܫܿܕܪܬ ܠܟܘܿܢ ܒܝܕ ܡܘܿܫܐ ܟܕ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܓܒܝܿܬܟܘܿܢ ܗܿܝܕܝܟ ܘܩܪܒܿܬܟܘܿܢ ܠܟܗܢܘܼ. ܕܬܗܼܘܐ ܕܝܬܩܐ ܗ̄ ܦܘܼܩܕܢܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܐܢܿܐ ܗܿܕܐ ܬܒܿܥ ܗܿܘܝܿܬ ܕܬܗܼܘܐ ܡܫܼܬܡܠܝܐ ܡܢܼܟܘܿܢ ܕܝܬܩܐ ܗܿܝ ܕܐܩܝܿܡܬ ܥܡ ܪܝܼܫ ܐܘܼܡܬܟܘܿܢ ܒܝܕ ܚܘܼܣܝܐ ܘܬܪܥ̄ܘܼ ܕܗܿܘܝܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟܘܿܢ ܠܟܿܠܗ ܥܡܐ. ܐܢܬܘܿܢ ܕܝܢ ܒܕܠܩܘܼܒܠܐ ܐܬܚܫܼܚܬܘܿܢ ܒܟܗ̄ܢܘܼ. ܠܡܿܢܐ ܡܕܿܓܠܝܼܢܢ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܗܼܘܘ ܥܠܼܬܐ ܠܥܡܐ ܠܡܕܓܠܘܼ ܒܐܠܗܐ. ܘܡܿܛܢܦܝܼܢܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܠܼܬ݀ ܪܦܝܘܼܬܟܘܿܢ ܐܘܿ ܟܗ̈ܢܐ. ܣܼܛܐ ܥܡܐ ܡܼܢ ܫܪܪܐ ܥܠ ܕܠܐ ܬܪܨܬܘܼܢܝܗܝ. ܘܛܢ̄ܦܘܼ ܐܬܥܼܒܕܬ݀ ܗ̄ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܐܫܬܼܪܬܚ ܡܼܢ ܥܠܼܬܟܘܿܢ ܒܟܿܠܗܿ ܥ݀ܡܪܬܐ. ܡܫܿܪܐ ܕܢܟܼܣ ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܡܬܼܥܒܪܢܘܼ̄ ܐܚܪܬܐ. ܒܿܬܪ ܓܝܪ ܕܦܢܼܘ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ ܫܒܼܩܘ ܢܫܝ̈ܗܘܿܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܢܣܼܒܘ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܥܡܐ ܘܐܚܿܝܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܼܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܬܐ. ܐܬܼܛܘܫ̈ܝܢ ܒܫܼܒܝܐ ܘܟܕ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܡܥܪܕܢܐ ܠܢܫ̈ܐ ܛܠ̈ܝܼܡܬܐ ܐܬܟܢܼ̈ܫܝ ܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܪ̈ܝܼ ܒܒܟܬܐ ܡܬܼܟܫ̈ܩܢ ܠܐܠܗܐ. ܟܣܝܿܬ ܕܡܥܼܬܐ ܗ̄ ܕܫܩܼܠܘ ܢܫ̈ܐ ܟܢܥܢ̈ܝܬܐ ܚܠܼܦ ܥܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܒܟܬܐ ܘܬܢܚܼܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܢܫ̈ܐ ܕܒܟ̈ܝܢ ܪܫܐ ܐܠܐ ܠܥܡܐ ܕܗܘܼܘ ܥܠܼܬܐ ܕܢܬܼܐܒ̈ܠܢ ܢܫ̈ܐ ܘܢܫ̈ܦܼܥܢ ܕܡ̈ܥܐ ܒܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܬܼܦܢܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܟܡܼܐܕܩ݀ܠ ܓܥܿܬܐ ܕܢܫܝ̈ܟܘܿܢ ܫܿܡܥ ܐܢܼܐ ܒܒܝܬܝ. ܘܐܢܿ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܢܬ ܕܓܠܬ ܒܗܿ ܗ̄ ܕܓܠܼܬ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܟ ܐܬܢܩܼܦܬ݀ ܠܟ ܗ݀ܝ ܕܥܠܝܗܿ ܐܣܗܼܕ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܒܪܝܫܝܼܬ ܕܢܫܼܒܘܿܩ ܠܐܒܐ ܘܠܐܡܐ ܘܢܩܼܦ ܠܐܢܬܬܐ. ܕܠܡܼܐ ܠܐ ܗܼܘܐ ܚܕ ܓܒܪ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܕܡ ܦܫܝܼܩ ܗܼܘܐ ܠܡ ܠܐܠܗܐ ܕܠܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܢܥܼܒܕ ܡܼܢ ܫܘܼܝܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܿܝܬܝܼܢ ܢܟܼܬܪܘܢܼ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܚܕ ܓܒܪ. ܘܒܦܘܼܪܣܐ ܕܙܘܘܓܐ ܢܛܝܼܪ ܘܡܬܼܝܒܠ. ܘܫܪܟܐ ܕܪ̈ܘܼܚܬܐ ܗ̄ ܡܢܼܗ ܠܡ ܡܼܢ ܐܕܡ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܕܫܼܪܟܘ ܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܝܼܬ ܘܡܬܼܝܒܠ̈ܢ ܚܕ ܒܥܼܐ ܙܪܥܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ܕܟܕ ܛ݀ܒ ܚܕ ܗܼܘܐ ܘܡܫܼܘܚܕ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐ ܫܢܝܼ ܡܼܢ ܢܩܦܼܐ ܕܐܢܬܬܗ ܥܩܼܪܬܐ ܕܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܗ ܐܬܢܩܼܦܬ݀ ܠܗ. ܐܠܐ ܣܝܒܼܪ ܟܕ ܫܿܐܠ ܕܢܥܼܦܐ ܡܢܼܗܿ ܙܪܥܐ ܕܒܢ̈ܝܐ. ܐܙܕܗܼܪܘ ܒܪܘܼܚܟܘܿܢ. ܘܥܘܠܐ ܒܡܪܛܘܼܛܗ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܬܛܫܼܘܢܼ ܚܘܼܫ̈ܒܝܟܘܿܢ ܘܐܝܟ ܕܒܡܪܛܘܼܛܐ ܬܚܦܼܘܢܼ ܘܬܟܣܼܘܢ ܥܘܠܐ ܕܒܠܼܒܟܘܿܢ. ܟܕ ܐܚܿܕܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܥܠ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܪܝܼܪ̈ܢ ܘܡܣܬܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܚܘܼܫ̈ܒܝܟܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܐܙܕܗܪܘ ܒܪܘܼܚܟܘܿܢ ܠܡܼܛܪ ܢܡܘܿܣܐ ܕܙܘܼܘܓܐ ܠܘܿܬ ܢܫܝ̈ܟܘܿܢ. ܐܠܝܼܬܘܿܢ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܕܡܬܥܝܼܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܒܿܥ ܠܒܝܼܫ̈ܐ ܡܚܼܕܐ ܕܚܿܛܝܢ. ܠܐܝܼ ܡܪܝܐ ܠܡܣܼܝܒܪܘܼ ܓܘܼܕ̈ܦܝܟܘܿܢ ܘܥܘܼܕ̈ܠܝܟܘܿܢ. ܡܿܢ ܕܥܿܒܕ ܕܒܝܼܫ ܗ̄ ܥܿܕܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܝ ܕܥܠ ܒܝܼܫ̈ܐ܆ ܨ̄ ܕܓ̄ ܡܫܿܕܪ ܐܢܼܐ ܡܠܐܟܝ ܗ̄ ܡܫ̄ܡ ܕܨܒܝܿܢܝ ܘܣܿܐܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܥܿܘ̈ܠܐ. ܘܡܠܐܟܐ ܕܩܝܿܡܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܡܫܿܡܫ ܠܩܝܿܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܦܘܼܬ ܢܡ̈ܘ̈ܣܘ ܬܒܿܥ ܠܡܣܟ̈ܠܢܐ ܕܨܿܒܝܼܬܘܿܢ ܗ̄ ܕܪܓܝܓܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡܐܬܝܬܗ ܘܠܬܒܥܼܬܐ ܕܡܢܼܗ ܒܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܝܼܟܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܗ ܕܥܡܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܗܿܠܝܢ ܐܦ ܗܼܢܝܢ ܕܫܪܟܐ ܥܠ ܝܘܿܚܢܢ ܡܥ̄ܡ ܠܚܡ̈ܢ. ܗ̄ ܡܢܘܼ ܡܣܿܝܒܪ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܒܙܼܒܢ ܡܩܒ̈ܝܐ ܥܬܝܼܕܢ ܠܡܼܥܪܨ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܢܘܼܪܐ ܗܿܘ ܕܨܪܦܐ ܗ̄ ܠܣܐܡܐ

ܘܐܝܟ ܟܒܪܝܼܬܐ ܕܡܚܿܘܪܐ ܗ̄ ܠܡ̈ܐܢܐ ܗܿܟܢ ܢܗܼܦܘܼܟ ܠܡܨܼܪܦ ܠܡܩܒ̈ܝܐ ܘܠܡܼܕܟܝܘܼ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܣܐܡܐ ܒܝܕ ܟܘܼܪܐ ܕܥܩ̈ܬܐ. ܘܐܗܿܘܐ ܣ݀ܗܕܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܐܢܿܐ ܐܝܿܬܝ ܣܿܗܕܐ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ ܐܝܟ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܚܪܝܼܦܐ ܘܩܠܝܼܠܐ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܟܕ ܐܪܚܼܩܘ ܡܼܢܝ ܒܟܿܠ ܙܢ̈ܝܼܢ ܕܚܛ̈ܗܐ ܐܬܗܦܼܟܘ. ܒܠ̈ܘܛܬܐ ܡܬܼܬܠܝܼܛܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܥ̈ܠܬܐ ܕܝܼܠܟܘܿܢ. ܗܿܠܝܢ ܡܠܼܠܘ ܕܚܠ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܒܝܼܪܝܼܢ ܘܡܿܢܝܢܼ ܒܝܬ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܨܬܼ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܗܿܠܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܐܠܗܐ ܕܡܬܡ̈ܠܠܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ. ܦܩܼܕܢܝ ܠܝܼ ܢܒܝܐ ܕܐܟܿܬܘܿܒ ܐܢܘܿܢ ܒܣܼܦܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܙܒܼܢܐܕܝܿܗܒܝܼܢ ܕܝܼܢܐ ܚܠܦܼܝܗܝܢ ܡܫܟܚܝܼܢ ܠܝܼ ܐܝܟ ܕܠܪ݀ܕܘܝܐ ܕܒܝܼܫ̈ܐ ܘܡܛܒܥܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܠܡܩܒ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܕܚܠ̈ܘܗܝ. ܐܚܿܘܿܣ ܥܠܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ܆ ܨ̄܆ ܕܕ̄ ܘܢܕܢܚܼ ܠܟܘܿܢ ܠܕܚܠ̈ܝ ܗ̄ ܠܟܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܩܿܒܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܫܡܝ ܡܼܢ ܡܨܥܬ݀ ܥܡܛܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܢܚܿ ܠܟܘܢܿ ܢܘܼܗܪܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܫܡܼܫܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܗܿܝ ܕܫܿܘܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܙܕܝܼܩܘܼܬܟܘܿܢ܆ ܘܐܣܿܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܥܡܗܿ ܕܡܠܼܬܐ ܢܩܿܦܐ ܐ݀ܣܝܘܼܬܐ ܠܦܘܼܩܕܢܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܬܘܼܒ ܗܿܟܢܐ ܦܫܝܼܩ ܠܝܼ ܠܡܐܣܝܘܼܬܟܘܿܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܕܠܝܼܠ ܠܡܗܦܟܘܼ ܠܠܫܼܢܗ ܘܠܡܡܼܠܠܘܼ. ܘܬܕܘܼܫܘܢܼ ܗ̄ ܠܝܘܢ̈ܝܐ ܘܠܒܝܼܫ̈ܐ ܕܥܡܐ ܬܕܘܼܫܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܕܕܝܫܝܼܢ ܬܘܪ̈ܐ ܠܐܕܪܐ. ܐܬܕܟܪܘ ܢܡܘܿܣܗ ܕܡܘܿܫܐ ܗ̄ ܡܛܿܠ ܕܐܚܪܐ ܗܿܘ ܡܠܐܟܝܼ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܢܒ̈ܝܐ. ܫܦܝܼܪ ܒܕܩܼ ܥܠ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܿܣܐ. ܐܬܕܟܼܪܘ ܠܡ ܘܠܐ ܬܼܛܥܘܿܢ ܢܡܘܿܣܐ ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܡܘܿܫܐ ܣ݀ܡܬ ܗ݀ܘ ܕܫܘܼܘܕܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܢܛܘܼܪܬܗ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܝ ܕܬܩܼܒܘܢܿ ܠܡܫܝܼܚܐ ܗ݀ܘ ܕܡܣܼܬܟܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܓܠܐ ܒܒܣܼܪ ܘܫܿܪܐ ܠܢܡܘܿܣܐ ܘܡܠܦ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܗܿܐ ܡܫܿܕܪ ܐܢܼܐ ܠܐܠܝܐ. ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܕܠܩܘܼܒܠܐ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܡܐܬܝܼܬܐ ܬܪܝܢܼܝܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܕܢܦܼܢܐ ܠܒܼܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܐܬܿܐ ܐܠܝܐ ܕܢܼܫܝܢ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܦܠܝܓܝܼܢ ܡܼܢܟܘܿܢ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܡܦܼܢܐ ܨܝܕ ܒܢܝ̈ܟܘܿܢ ܐܘܟܝܼܬ ܬܠ̈ܡܝܼܕܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܟܕ ܡܒܿܗܬ ܠܐܢܛܝܼܟܪܝܼܣܛܘܿܣ ܗ݀ܘ ܕܛ݀ܗܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒ݀ܬܪܗ. ܥܕܠܐ ܐ݀ܬܐ ܗ̄ ܕܥܠܐ ܥ݀ܬܐ ܘܬܒܿܥ ܠܡܪ̈ܘܕܐ ܘܪ̈ܫܝܼܥܐ. ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ. ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܗܿܫܐ ܡܫܿܕܪ ܐܢܼܐ ܡܠܐܟܝ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡ ܟܬܒܐ ܥܠ ܝܘܿܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܡܦܿܫܩ ܠܗܝܢ ܠܗ ܩ݀ܪܐ ܐܠܝܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/257
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Malachi - ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܠܐܟܝܼ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/257.
Bibliography:
Literal Commentary on Malachi - ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܠܐܟܝܼ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/257.

Show Citation Styles