Dionysius bar Salibi: Commentary on Ben Sira - ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪ ܐܣܝܼܪܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܬܘܼܒ ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪ ܐܣܝܼܪܐ ܕܝܼܠܗ ܕܡܪܝ ܕܝܘܢܢܣܝܘܿܣ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܡܢܥܼܢܢ ܒܦܘܼܫܐ ܕܩܦܣܝܼ̈ܩܬܐ ܥܕܡܐ ܠܟܬܒܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܕܝܫܘܿ ܒܪ ܫܡܥܘܿܢ ܫܼܡܬܼܩܪܐ ܣܝܪܟ. ܒܗ ܒܛܟܼܣܐ ܐܦ ܠܗܿܢܐ ܡܢܗܪܝܼܢܢ ܘܕ݀ܡܐ ܢܝܼܫܗ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܠܗ݀ܘ ܕܫܘܼܿܠܘܿܡܘܢܿ ܘܦܠܐܬܢܐܝܼܬ ܘܐܘܼܚܕܐܢܐܝܼܬ ܐܬܚܼܫܚ ܒܗ ܘܠܚܟܡܼܬܐ ܘܣܟܠܘܼܬܐ ܕܡܝܼ ܠܬܪܬܝܢ ܢܫ̈ܐ. ܗ݀ܟܘܬ ܐܦ ܨܝܪ̈ܐ ܡܥܕܝܢ ܕܢܨܘܼܪܘܢܿ ܠܝܥܢܘܬܐ ܘܠܟܐܢܘܼܬܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܢܫ̈ܐ. ܘܠܘܿܬ ܕܝܿܢܐ ܢܩܝܼܡܘܢܼ ܐܢܝܢ. ܘܠܝܥܢܘܼܬܐ ܨ݀ܝܪܝܼܢ ܟܕ ܒܿܠܥܐ ܕܝܼܢܪ̈ܐ. ܘܠܟܐܢܘܼܬܐ ܨ݀ܝܼܝܼܢ ܟܕ ܛܝܼ݁ܢܐ ܡܣܐܬܐ ܘܬܩܿܠܐ ܦܘܼܪܥܢܐ. ܘܒܡܫܘܼܚܬܐ ܣܿܐܡ ܠܡ̈ܠܘ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܫܘܼܠܘܿܡܘܿܢ ܘܡܩܿܠܣ ܠܚܟܼܡܬܐ ܕܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܒܚܟܼܡܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܘܪܕܝܘܼܬܐ ܕܝܼܘܠܦܢܐ ܡܠܼܠ ܠܟܬܒܗ ܘܠܘ ܐܝܟ ܫܘܼܠܘܿܡܘܿܢ ܒܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܘܚܿܒܫ ܫܡܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܓܘܿܢܝܬܐ ܕܡܬܼܩܝܡܐ ܒܬܼܘ̈ܩ̄ܢܘ ܕܐܠܗܐ ܠܙܢܼܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܕܪܘܼܟܒܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܠܗ݀ܘ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܗ݀ܘ ܕܟܝܢ̈ܝܬܐ ܘܗ݀ܘ ܕܝܘܼܠܦܢܐ ܘܗ݀ܘ ܕܡܘܗܒܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܘܗ݀ܘ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܗܿܢܐܙܢܐ ܐܚܪܝܐ ܫܪܝ ܕܢܡܼܠܠ. ܘܗܿܢܐ ܝܫܘܿܥ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪ ܫܡܥܘܿܢ ܒܪ ܚܘܼܢܝܐ ܪܒܟܗ̈ܢܐ. ܘܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܒܙܒܼܢܗ ܕܦܛܘܼܠܘܿܡܐܘܿܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܕܣܘܼܪܝܐ ܘܒܙܒܼܢܐ ܕܡܩ̈ܒܝܐ ܘܠܗܿܝ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪ ܠܚܕ ܡܢܼܗܘܿܢ ܒܟܬܒܗ ܘܐܦ ܒܙܒܼܢܗܘܿܢ ܥܢܼܕ ܩܕܝܼܫܐ܀ ܒܪ ܣܝܼܪܟ ܟܢܝܼ ܢܦܫܼܗ. ܘܐܠ ܒܙܒܼܢܗܘܿܢ ܥܢܼܕ ܟܕ ܡܬܚܼܫܚ ܒܫܡܐ ܫܝܼܛܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܪܗܡ ܩܼܪܐ ܢܦܫܼ̈ ܩܛܡܼܐ ܘܥܦܪܐ. ܘܕܘܝܼܕ ܬܘܠܥܐ. ܣܝܼܪܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܦܪܐ ܕܡܼܢ ܫܝܿܥܐ ܕܛܪܝܐ ܕܐܣ̈ܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪ ܕܣܝܼܪܟ ܐܣܝܼܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪ ܫܡܥܘܿܢ ܐܣܝܼܪܐܗ݀ܘ ܕܐܬܐܼܣܪ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܥܕܡܐ ܕܩܒܼܠ ܠܡܫܝܼܚܐ ܥܠ ܕܪ̈ܥܘܗܝ ܒܪܡ ܕܝܢ ܪܥܢܐ ܩܕܡܝܐ ܚܬܝܼܬ܀ ܟ݀ܠ ܚܟܼܡܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܚܟܡܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܟܝ̈ܢܐ ܚܪ̈ܫܐ ܘܒܡ̈ܠܝܼܠܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܼܒܬ݀. ܘܗܝܼ ܥܡܗܿ ܗܝܼ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܠܐ ܡܣܼܝܟܘܼܬܗܿ ܕܐܙܼܢܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܐ ܚܿܠܐ ܐܘܿ ܢܘܼܛ̈ܦܬܐ ܕܡܛܪܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܒܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܫܘܼܪܝܗ ܘܕܫܘܼܠܡܗ ܗ̣ܿܢܐܐܦܿܠܐ ܚܟܡܼܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܡܿܠܠ ܐܢܼܐ ܢ݀ܦܠܐ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܐܘ ܒܡܢܝܿܢܐ ܡܣܼܬܝܟܐ. ܫܪ̈ܫܝ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܥܩܪ̈ܝܗܿ ܠܡܿܢ ܐܬܓܠܝܼܘ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܼܠܢܐ ܡܛܫܼܝܢ ܥܩܼܪ̈ܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܘܫܪ̈ܫܘܗܝ ܠܬܼܚܬ ܒܥܘܼ̈ܡܩܝܗܿ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܗܼܝ ܚܟܡܼܬܐ ܟܣܼܝܐ ܒܐܠܗܐ.. ܘܛܡܼܪ̈ܝ ܣܟܘܼ̄ܠܬܢܘܼ. ܚܕ ܗܼܘ ܘܕܚܝܼܠ ܗ̄ ܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕ ܐܠܗܐ ܝܿܕܥ ܠܗܿ ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܥܒܘܿܕܗܿ ܘܗܼܘ ܬܚܼܡ ܣܡܼܗܿ ܒܐܘܨܪ̈ܐ ܐܝ̣ܿܐ ܕܡܬܼܢܝܐ. ܒܕܩܼܗܿ ܘܚܼܙܗܿ ܗ̄ ܒܝܕ ܒܘܼܕܩܐ ܡܿܘܕܥ

ܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܡܒܿܕܩܐ ܘܗ݀ܝ ܕܚܼܙܗܿ ܗܿܟܘܬ. ܘܬܘܼܒ ܥܠ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܿܢܐ ܕܚܿܙܐ ܠܡܕܡ ܕܡܝܬܼܪ ܐܦ ܝܿܨܦ ܕܝܼܠܗ. ܘܦܠܓܗܿ ܠܟܿܠ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠܝܗܿ ܕܚܟܡܼܬܐ ܟܝܢܿܝܬܐ ܗܿܝ ܕܒܫܼܬܐ ܙܢ̈ܝܐ ܩܝܿܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܒܥܠܼܬܐ ܕܟܬܒܐ ܕܗ݀ܕܐ ܠܡ ܐܣܼܢ ܘܣܼܡ ܒܟܝ̈ܢܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܪ̈ܝܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܘܨܪ̈ܝܗܿ. ܘܐܣܿܓܝܗܿ ܠܟܿܠ ܕܚܠ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܥܡ ܗ݀ܝ ܕܩܿܢܝܢܼ ܡܝܪܬ̈ܐ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܿܢܝܢܼ ܐܦ ܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܗܿܕܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܚܪ̈ܫܐ ܘܠܫܐܕ̈ܐ. ܚܕܘܼܬܐ ܘܕܝܨܐ ܗ̄ ܥ݀ܒܕܐ ܠܟܿܠ ܕܠܗܿ ܡܬܼܢܩܦܝܼܢ ܘܚ̈ܝܐ ܕܠܥܿܠܡ ܗ̄ ܝܿܗܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢ̈ܝܐ. ܘܥܡ ܡܗܝܼܡ̈ܢܐ ܡܼܢ ܟܪܣܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܒܼܪܝܼܘ ܘܐܬܬܼܨܝܼܪܘ ܡܗܼ̈ܝ̄ܡ. ܡܼܢ ܟܪܣܐ ܗ̄ ܡܝܬܪ̈ܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܢܩܝܼܦܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܚ݀ܕܝܐ ܒܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܥܘܼܡܪܐ ܦܐܝܐ. ܐܬܒܪܝܬ݀ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܪܡܿܙ. ܐܠܐ ܥܠ ܢܩܝܼܦܘܼܬܗܿ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܒܼܪܝܬ݀ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܪܡܿܙ. ܐܠܐ ܥܠ ܢܩܝܼܦܘܼܬܗܿ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܼܒܪܝܬ݀ ܥܡ ܟܪܘܼܒܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܘܗܝܼ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡ ܐܬܼܒܪܝܬ݀ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܡ ܬܘܼܩܢܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܟܕ ܡܫܿܪܪܐ ܘܡܛܝܒܼܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܬܘܼܩܢܐ ܠܫܘܼܪܪܐ ܡܟܿܢܐ. ܐܬܼܩܝܡ ܚܣܼܕܗܿ ܗ̄ ܪ̈ܚܡܼܝܗܿ. ܟܿܠ ܐܘܨܪ̈ܝܗܿ ܬܡܼܠܐ ܗ̄ ܐܝܿܢ ܕܠܗܿ ܐܚܝܼܕ ܡܬܡܼܠܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܣܝܼ̈ܡܬܐ ܕܡܼܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܠܗ ܝܿܗܒܐ. ܥܩܪ̈ܝܗܿ ܚ̈ܝܐ ܕܠܥܿܠܡܐ ܗ̄ ܥܩܼܪܐ ܡܫܿܡܗ ܠܫܘܼܪܝܐ ܕܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܕܠܘܿܬܗܿ. ܥܘܠܐ ܠܦܐܪ̈ܐ ܘܠܦܐܝܘܼܬܐ ܕܡܩܢܝܐ. ܡܠܐ̈ܟܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܚܼܕܘܢܼ ܗ̄ ܗܿܟܢ ܡܥܠܝܐ ܚܟܡܼܬܐ ܕܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܡ̈ܠܐܟܐ ܚܿܕܝܢ ܒܗܿ ܘܚܠܼܦ ܕܐܫܬܼܘܝܼܬ ܠܩܢܝܿܢܗܿ ܡܣܿܩܝܼܢ ܬܫܼܒ̄ܘܿ ܠܡܪܗܘܿܢ ܟܕ ܡܢܝܿܢܐ ܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܪܡܿܙ ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ ܕܡܿܢܐܼ ܚܬܝܼܬ ܥܠ ܡܢܝܗ. ܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܟ݀ܠܗ ܡܿܠܐܼ ܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܠܡ ܕܗܿܪܓ ܒܗ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܚ̈ܝܐ ܩܿܛܦ ܡܼܢ ܩܪܝܢܗ. ܠܐ ܬܟܕܒ ܒܕܚܼܠܬܗ ܗ̄ ܟܕܒܘܼܬܗ ܠܙܐܦܢܘܼܬܐ ܘܡܛܥܝܢܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܕܡܼܢ ܠܒܪ ܡܬܼܚܙܐ ܡܝܬܼܪܐ ܘܡܼܢ ܠܓܘ ܡܿܠܐܼ ܢܟܼܠܐ. ܘܐܡܿܪ. ܕܐܙܕܗܪ ܕܠܡܼܐ ܒܠܼܒܐ ܦܠܓܝܐ ܩܿܐܡ ܐܢܬ ܒܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܟܕ ܒܬܪܝܢ ܠ̈ܒܝܼܢ ܡܗܿܠܟ ܐܢܬ ܚܕ ܕܓܠܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܡܼܢ ܠܒܪ ܨܿܐܪ ܐܢܬ ܬܫ̄ܒܘܿ. ܕܠܡܼܐ ܒܕܝܼܢܐ ܠܥܝܼܢ ܟܢܘܼܫܬܐ ܬܬܼܦܪܣܐ. ܘܕܥ ܕܒܢܣܝ̈ܘܼܢܐ ܡܬܼܩܢܝܐ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ. ܗܼܘܝܬ ܙܗܝܼܪ ܠܚܕܐ ܗ̄ ܠܚܟܼܡܬܐ ܢܩܖܼܦ ܘܒܗܿ ܗܼܘܝܬ ܗܿܪܓ ܒܣܼ̈ܦܘܬܟ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܼܢ. ܘ݀ܝ ܠܟܘܿܢ ܓܢܒܪ̈ܝ ܗ̄ ܕܘ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܟܘܿܢ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܥܠ ܥܘܼܫܢܟܘܿܢ ܘܚܝܠܟܘܿܢ ܬܟܝܼܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ. ܡܪܝܐ ܓܝ ܫܒܼܚ ܠܐܒܐ ܗ̄ ܡܪܬܐ ܕܢ݀ܫܡܥ ܠܐܒܗ̈ܐ. ܥܠ ܒܢ̈ܝܐ ܘܝܗܼܒܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܢܚܟܼܡܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܘܦܩܼܕ ܠܒܢ̈ܝܐ ܕܢܝܩܼܪܘܢ ܠܐܒܗ̈ܐ. ܘܕܝܼܢܐ ܕܐܡܐ ܗ̄ ܕܝܼܢܐ ܠܢܡܘܿܣܐ ܕܐܬܬܼܣܝܼܡ ܡܛ݀ܠܬܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܩܿܪܐ. ܫܪܪ ܗ̄ ܥܠ ܩܘܼܝܡܗܿ ܕܨܒܘܼܬܐ ܘܐܡܿܪ ܕܐܝܼܩܪܐ ܠܡ ܟܝܿܢܝܐ ܗܿܘ ܕܚܝܿܒ ܒܪܐ ܠܡܦܼܪܥ ܠܐܡܗ ܫܪܪܗܿ ܐܠܗܐ ܀܀ ܐܦ ܒܢܿܡܘܿܣܐ ܕܟܬܒܗ ܒܝܕ ܢܿܡܘܿܣܐ ܕܙܗܼܪ ܠܒܢ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܡܘܠ̈ܕܢܝܗܘܿܢ. ܪ̈ܡܐ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܛܒ̈ܐ ܗ̄ ܡܪܡܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܦܪܥ ܡܢܼ̈. ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܒܟܿܠܕܘܼܟ ܠܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܩܿܪܐ. ܠܐ ܬܬܝܩܼܪ ܒܨܥܪܗ ܕܐܒܘܼ̣ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܟܕ ܡܼܨܛܥܪ ܐܒܘܼ̣ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܐܢ ܡܬܼܩܠܣ ܐܢܬ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܨܥܪܐ ܗܿܘ ܠܟ ܗܿܫܐ ܗܿܢܐ ܘܠܘ ܐܝܼܩܐ. ܒܥܘܼܬܪܟ ܒܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܢ ܩܿܢܐܐܢܬ ܥܘܼܬܪܐ ܕܥܿܠܡܐ ܐܘܿ ܐܫܼܬܟܢܬ݀ ܠܟ ܚܕܼܐ ܡܼܢ ܡܘܗܒ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗܿ ܡܿܥܬܪ ܐܢܬ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܢܬ ܒܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܠܘܿܬ ܐܒܗ̈ܝܟ ܗܠܼܟ. ܘܠܐ ܬܩܼܢܐ ܪܡܘܼܬ ܪܘܼܚܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܥܬܝܼܪ ܐܢܬ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܡܼܢ ܡܟܝܼ̣ܘܼܬܐ ܬܬܪܚܡ ܥܠ ܟܿܠܢܫ ܛܒܿ ܡܼܢ ܐܝܿܢܐ ܕܡܘܗ̈ܒܬܐ ܡܦܿܠܓ ܘܠܐ ܩܼܢܐܼ ܡܟܝܼ̣ܘܼܬܐ. ܐܙܥܼܪ ܢܦܼܫܟ ܗ̄ ܚܘܐ ܠܡ ܢܦܼܫܟ ܢܝܼܚܐ ܘܡܫܼܝܢܐ ܘܡܬܼܢܚܬܢܐ ܩܕܡ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܿܐܒܝܼܢ ܡܢܼܟ. ܟܕ ܡܙܿܥܪ ܐܢܬ ܠܩܢܘܿܟ. ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܐܝܿܐ ܕܗܼܘ ܕܒܐܝܿܕܐ ܕܗܝܼ ܐܝܼܬ ܠܗ ܐܝܼܩܪܐ ܡܼܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܡܼܢ ܗܿܕܐ ܡܬܼܢܚܬܢܘܼܬܐ ܬܬܝܼܩܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܬܬܼܚܡ ܡܼܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܀ ܟܡܼܐ ܕܐܫܼܠܛܘܼܟ ܗ̄ ܒܦܪܘܿܣܘܼܬܐ ܠܡ ܘܒܝܕܥܬܐ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܟ ܒܗܿ. ܐܣܬܟܠ ܝܿܬܟ ܡܐ ܕܡܿܛܐ ܠܟ ܫܘܼܠܛܢܐ܀ ܘܠܝܬ ܠܟ ܫܘܼܠܛܢܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܒܼ݁ܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܪ̈ܡܢ ܡܼܢ ܚܝܠܟ ܘܝܼܕܥܬܟ ܐܟܙܼܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܕܛܡܝܼܪܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܟ ܬܘܼܟܠܢܐ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܟܣܼ̈ܝܢ ܘܠܐ ܝܼܕܝܼ̈ܥܢ. ܘܡܐ ܕܓܿܗܪ ܐܢܬ ܡܼܢ ܝܼܕܥܼܬܐ ܗ̄ ܓܗܝܼܪ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܣܿܡܐܼ ܡܼܢ ܣܘܼܟܠܐ ܘܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܚܟܼܡܬܐ. ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܓܿܗܪܐ ܕܦܬܝܼ̈ܚܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܚܿܙܐ. ܐܘܿ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܓܿܗܪ ܡܼܢ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܕܫܡܼܫܐ ܘܠܐ ܚܿܙܐ܀ ܡܿܠܟ ܠܡܦܿܣܘܼ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܠܐ ܦܐܝܐ ܠܡܩܼܪܒܘܼ ܦܝܼܣܐ ܠܟܿܠ ܣܘܼܥܪܢ ܘܢܼܚܘܐ ܕܝܿܕܥ ܘܡܿܠܟ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡ̈ܠܟܐ ܕܚܟܼܡܬܐ. ܠܡܚܘܼܬܗ ܕܡܩܼܝܡܢܐ ܠܝܬ ܠܗܿ ܗ̄ ܠܡܚܘܼܬܗ ܕܡܒܙܚܢܐ ܗ̄ ܡܛܾ݀ ܕܡܼܢ ܪܡܘܼܬ ܪܘܼܚܐ ܘܡܒܣܼܪܢܘܼܬܐ ܕܥܠ ܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܗܿܘܝܐ ܠܝܬ ܠܗܿ ܐܣܿܝܘܼܬܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܡܼܢ ܢܨܼܒܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐ ܕܡܫܼܪ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܝܿܠܕܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗ ܢܘܼܪܐ ܕܝܿܩܕܐ ܢܕܥܼ̣ܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܣܼܒܪ ܕܠܝܬ ܫܘܼܒܩܢܐ ܠܡܡܝ̈ܩܢܐ ܐܡܿܪ ܗܿܕܐ ܕܐ݀ܦܢ ܠܡ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܒܚܛ̈ܗܐ ܝ݀ܩܕ. ܐܠܐ ܐܢ ܢܬܦܼܢܐ ܐܦ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܕܠܗܿ ܟܢܝܼ ܙܕܩܼܬܐܐܝܟ ܕܡܼܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܫ݀ܒܩܐ ܚܛ̈ܗܐ. ܕܥܿܒܕ ܕܫܦܝܼܪ ܥܬܝܼܪ ܘܡܫܼܬܪܪ ܘܡܣܬܬܬ ܒܐܪܥܗ ܒܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢ ܕܥܿܒܕ. ܠܐ ܬܛܪܦ ܠܡܣܼ̣ܢܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܬܠܼܙ ܘܬܫܼܚܘܿܩ ܠܐܝܿܢܐ ܕܡܥܿܩ. ܡܣܟܢܐ ܚܫܝܼܟܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܐܝܟ ܕܒܚܫܘܼܟܐ ܐܒܝܼܠ ܘܡܥܿܩ ܡܼܢ ܠܙܼܬܐ ܕܥܩ̈ܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܡܪܝܼܪ̈ܢ ܚܢܼ̈ܟܘܗܝ ܩܿܪܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܡܡ̈ܠܟܢ ܥܠܘܗܝ ܡܬܼܕܠܚ ܘܡܫܼܬܚܠܦ ܡܘܙܓܗ ܗܢܝܐܐ ܠܡܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܬܼܐܫܕܐ ܒܗܕ̈ܡܘܗܝ.

ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܝܐܘܼܬܐ ܕܡܐܟܘܼܠܬܐ ܠܡܪܝܼܪܘܼܬܐ ܐܬܼܗܒܒܝ ܒܚܼ̈ܢܟܘܗܝ܀ ܐܪܝܼܡ ܢܦܫܼܟ܀ ܘܠܫ̈ܠܝܼܛܐ ܦܪܘܿܥ ܗ̄ ܦܪܘܿܥ ܘܣܥܘܿܪ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܚܝܿܒ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ ܘܠܦܘܼܬ ܕܪܓܗܘܿܢ ܝܩܼܪ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܕܙܿܕܩ ܘܡܟܼܟ ܢܦܫܼܟ ܩܕܡ ܪܒܘܼܬܗܘܿܢ. ܦܪܘܿܩ ܐܠܝܼܨܐ ܡܼܢ ܐܠܘܿܨܐ ܗ̄ ܘܐܢ ܬܗܼܘܐ ܕܝܿܢܐ ܠܐ ܬܬܕܟܪܐ ܪܘܼܚܝ ܒܕܝܼܢܐ ܬܪܝܼܨܐ. ܐܠܐ ܦܪܘܿܩ ܠܕܐܠܝܼܨ ܒܕܝܼܢܐ ܘܐܠܗܐ ܝܿܨܦ ܕܝܼܠܟ ܐܝܟ ܕܠܒܪܐ ܚܒܝܼܒܐ. ܚܟܡܼܬܐ ܒܢ̈ܝܗܿ ܐܠܦܼܬ݀ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܡܪܬܝܢܘܼܬܐ ܕܠܘܿܬ ܝܿܠܘ̈ܦܐ ܡܪܬܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܒܢ̈ܝܗܿ ܠܡ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܪܫܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܒܚܟܡܼܬܐ ܕܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܢܨܚܬ݀ ܐܢܘܿܢܐܝܟ ܕܠܙܕܝܼ̈ܩܐ. ܠܟܿܠ ܕܡܼܣܬܟܠܝܼܢ ܗ̄ ܒܛܝܼܠ ܠܗܿ ܕܬܚܟܼܡܝ ܠܟܿܠ ܕܪܓܝܓܝܼܢ ܠܡ ܠܝܘܼܠܦܢܗܿ ܡܫܡܼ̈ܫܢܝܗܿ ܗ̄ ܗܿܟܢ ܡܬܼܝܩܪܝܼܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܗܿ ܢ݀ܩܦܝܼܢ ܐܝܟ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܫܿܡܫܝܼܢ ܒܝܬ ܩܘܼ̄ܕ ܕܐܠܗܐ. ܬܘܼܒ ܐܝܿܢܐ ܠܡ ܕܗܿܪܓ ܒܚܟܼܡܬܐ ܡܫܪܬܘܐ ܕܢܫܼܡܫ ܒܡܕܒܚܐ. ܢܕܘܢܼ ܫܪܪܐ ܗ̄ ܢܬܒܼܥ ܠܛܠܘܿܡܘ̄ ܕܫܪܪܐ ܘܢܣܼܠܐ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܢܫܼܪܐ ܠܓܘ ܡܢܼܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܠܒܝܼܫ ܐܣܼܛܠܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܚܙܐ ܫܒܝܼܚܐ. ܐܢܕܝܢ ܢܗܝܡܼܢ ܒܝܼ ܗ̄ ܕܡܨܝܐܐܢܼܐ ܕܐܘܿܪܒܗ. ܢܐܪܬܼܢܝ ܗ̄ ܒܙܒܼܢܐ. ܟܕ ܢܨܿܚ ܒܟܿܠ ܕܪ̈ܝܼܢ. ܥܕܢܐ ܛܪ ܗ̄ ܠܘ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܛܪܥܕܢܐ ܘܟܢ ܫܪܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܕܐܙܕܗܪ ܒܟܿܠܙܒܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܡܼܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܘܕܚܠܼ ܡܼܢ ܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܒܝܼܫܐ ܩܿܪܐ ܠܟܿܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܒܐܼܫ ܠܚܒܪܗ. ܘܡܼܢ ܢܦܫܟ ܐܘܟܝܼܬ ܪܓܼܬܐ ܕܝܼܠܟ ܘܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐܕܕܐܠ ܒܟ ܠܐ ܬܬܟܼܚܕ ܟܕ ܠܐ ܡܫܿܡܠܐ ܐܢܬ ܠܪܓܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܒܗܼܬܬܐ ܕܒܪܝܐ ܚܛܗ̈ܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܬܼܟܚܕ ܐܢܬ ܡܼܢ ܪܓܼܬܐ ܕܨܒܝܿܢܟ ܕܪܐ݀ܓ ܥܘܠܐ. ܘܚܛܘܿܦܝܐ ܘܡܼܢ ܗܿܕܐ ܒܗܬܼܬܐ ܠܚܛܗ̈ܐ ܡܬܼܢܓܕ ܐܢܬ܀ ܬܘܼܒ ܐܝܼܬ ܒܗܼܬܬܐ ܗ̄ ܐܡܼܬܝ ܕܐܝܟ ܕܐܝܼܬܝܟ ܕܝܿܢܐ ܠܐ ܬܒܗܼܬ ܡܼܢ ܐܢܫ ܪܒܐ ܐܘܿ ܣܿܒܐ ܘܬܣܼܒ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܘܬܼܨܠܼܐ ܕܝܢܼܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܗܼܬܬܐ ܚܛܗ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܢ݀ܓܕܐ ܠܟ. ܠܐ ܬܼܘܐ ܪܕܐ ܠܟܿܠ ܪܘܼܚ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܼܠ ܢܦܼܫܟ ܠܟܿܠ ܚܘܼܫܒ ܘܠܟܿܠ ܣܘܼܥܪܢ ܠܕܐ ܘ݀ܠܝܼܬܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܕܐ ܬܬܼܕܡܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܦ݀ܗܐ ܒܬܘܫܐ ܠܟܿܠܦܢ̈ܝܢ ܘܣܿܪܚ ܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ. ܣܿܓܝܼ ܘܙܥܘܿܪ ܠܐ ܬܣܼܪܘܿܚ ܗ̄ ܠܐ ܬܚܒܠ ܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢ ܐܢ ܪܒܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܐܢ ܙܥܘܿܪܐ.. ܠܐ ܬܫܬܼܠܡ ܒܐܝܼܕܐ ܐܝܟ ܬܘܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܬܫܼܬܥܒܕ ܠܚܘܼܫ̈ܒܝܟ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܨܒܝܿܢ ܢܦܫܼܟ ܕܠܐ ܬܦܠܼ ܒܒܝܼܫܬܐ ܪܒܼܬܐ ܘܐܦܿܠܐ ܚܝܠܐ ܬܫܟܼܚ ܐܡܼܬܝ ܕܬܼܨܒܐ ܕܬܐܼܬܐ ܠܘܼ̈ܠܝܼܬܐ ܘܓܿܕܫܐ ܠܟ ܗ݀ܝ ܕܗܿܘܝܐ ܠܬܘܪܐ ܕܣܿܐܒ ܘܡܬܼܡܚܠ. ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܡܫܟܼܚ ܕܢܦܼܢܐ ܘܢܩܢܼܐ ܥܘܼܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܘܼܠܚܢܗ. ܛܪ̈ܦܝܟ ܬܬܪܘܐ ܒܟ ܗ̄ ܠܒܘܼܫܐ ܠܡ ܐܢ ܐܝܼܬ ܠܟ ܐܦܼܩ ܘܠܒܼܫ ܘܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝ ܩܢܝܿܢܟ ܐܟܘܿܠ ܘܣܒܥ ܘܠܐ ܬܟܢܼܫ ܠܫܢ̈ܝܐ

ܒܕܠܐ ܠܥܿܠܡ ܡܩܿܘܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܥܕ ܩܠܝܼܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܡܫܼܬܒܩ ܐܢܬ ܐܝܟ ܐܼܠܢܐ ܝܒܝܼܫܐ. ܒܢܣܝܿܢܐ ܩܢܝܘܼܗܝ ܥܠ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܪܚܡܐ ܕܢܟܝܼܠ ܘܒܥܕܢ ܣܘܼܢܩܢܐ ܠܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܬܦܼܠ ܢܗܼܦܘܼ̣ ܒܟ ܗ̄ ܐܢ ܢ݀ܦܠ ܐܢܬ ܒܥܿܩܬܐ ܗܿܦܟ ܘܐܙܿܠ ܡܢܼܟ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܠܟ. ܚܣܝܼܪ̈ܝ ܠܒܼܐ ܗ̄ ܚܣܝܼܪ̈ܝ ܪܥܝܿܢܐ ܐܘܿ ܒܘܼܝܢܐ. ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܗܿܝ ܝܩܝܼܪܬܐ ܗ̄ ܕܘܼܡܝܐ ܛܥܝܼܢܐ ܚܟܡܼܬܐ. ܠܓܒܪܐ ܣܟܼܠܐ ܕܠܐ ܢܚܘܪ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܡܣܿܝܒܪ ܠܗ ܫܥܐ ܚܕܐ ܥܡܗ ܐܠܐ ܗ݀ܟܢܐ ܫܿܪܐ ܠܗܿ ܡܢܼܗ ܒܕܡܘܼܬ ܟܐܦܐ ܝܩܝܼܪܬܐ ܕܣܿ̃ܝܼ ܢܛܝܼܠܐ ܥܠ ܗ݀ܘ ܕܛܥܝܼܢ ܠܗܿ ܟܕ ܠܐ ܡܼܬܒܝܢ ܕܐܝ̣ܿܐ ܘܐܝ̣ܿܢܐ ܢܫܼܕܝܼܗܿ ܫܡܗܿ ܐܝܟ ܗ̄ ܕܠܦܘܼܬ ܫܡܗܿ ܕܪܫܝܼܡ ܘܝܩܝܼܪ ܥܠ ܟ݀ܠ ܡܩܿܒܠܼ ܗ̄ ܡܕܡ ܕܣܿܥܪܐ ܘܡܿܠܦܐ ܪܚܝܼܡ ܥܠ ܟ݀ܠܢܫ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܐܘܼܡ̈ܢܘܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ. ܠܐ ܬܙܼܪܘܿܥ ܥܠ ܟܪܒܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܗ̄ ܙܪܥܐ ܡܫܿܡܗ ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܕܥܘܠܐ.. ܕܠܐܚܕ܀ ܬܚܼܨܕܝܘܗܝ ܗ̄ ܚܨܕܐ ܠܦܘܼܪܥܢܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܘܐܡܿܪ ܕܠܐ ܬܚܼܛܐ ܕܠܐ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܫܡܼܠܝܐ ܐܓܪܐ ܕܥܡܼ̈ܠܝܟ ܥ݀ܦܐ ܐܢܬ. ܠܐ ܬܬܼܥܝܩ ܒܡܼ̈ܠܝ ܨܠܘܿܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܼܩܛܥ ܠܟ ܒܨܠܘܿܬܟ. ܠܐ ܬܬܪܥܼܐ ܒܝܼܫܬܐ. ܥܠ ܚܒܪܐ ܒܚܕܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܒܚܕܐ ܐܘܝܘܼܬܐ ܘܫܘܝܘܼܬܐ ܚܠܝܼܛܝܼܢ ܥܡܟ. ܠܐ ܢܬܼܢܟܘܿܢ ܡܢܼܟ ܒܥܝܕܐ ܡܼܢ ܥܠ̈ܬܐ ܕܡܣܿܓܦ̈ܢ܀ ܠܐ ܬܼܬܪ ܗ̄ ܠܐ ܬܥܡܼܪ ܥܡܼܗܘܿܢ ܒܟܢܘܼܫܝܗܘܿܢ ܕܠܐ ܬܫܼܬܘܬܦ ܠܗܘܿܢ ܒܒܝܼܫܘܼܬܗܘܢܿ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܬܣܼܬܪ ܗ̄ ܠܐ ܬܫܼܒܘܿܩ ܓܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܫܠ̈ܝܼܛܐ ܬܐܼܚܘܼܕ ܓܘܣܐ ܡܐ ܕܡܿܛܐ ܠܟ ܢܣܝܘܼܢܐ. ܠܐ ܬܫܚܼܠܦ ܡܠ̈ܝ ܨܠܘܿܬܟ ܗ̄ ܐܦܿܢ ܩܪܒܼܬ ܨܠܘܿܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܫܐܠ̈ܬܝ ܠܐ ܐܬܼܦ̈ܢܝܼ ܠܐ ܬܫܼܬܚܠܦ ܡܼܢ ܗܝܡܢܘܼܬܟ ܘܬܬܼܚܫܒ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܘܠ̈ܝܢ ܐܠܐ ܗܝܡܼܢ ܘܨܠܐ ܬܘܼܒ ܒܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܝܿܕܥ ܕܥܿܕܪܐ ܠܟ ܡܦܿܢܐ ܫܐܠ̈ܬܟ. ܚܼܣܕܐ ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܡܘܗܒܬܐ ܗ̄ ܕܒܠܼܒܐ ܚܕܝܐ ܡܬܼܝܗܒܐ ܒܥܝܢ̈ܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܦܪ̈ܘܿܫܐ. ܐܦ ܡܼܢ ܡܝܼܬܐ ܠܐ ܬܟܼܠܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܿܐܬ ܡܣܼ̣ܢܐ ܐܢܬ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܟ ܬܟܼܠܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܿܐܬ ܡܣܼܟܢܐ ܐܢܬ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܟ ܥܒܕ ܠܗ ܛܝܒܘܼܬܐ ܡ̈ܐܢܐ ܕܚܿܫܚܝܼܢ ܠܩܒܘܼܪܬܗ ܘܣܝܒܪܬܐ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܐܒܝܼܠܝܼܢ ܥܠܘܗܝ܀ ܠܐ ܬܬܼ݁ܢܐ ܥܡ܀ ܬܦܼܠ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܠܡܼܐ ܡܼܢ ܥܢܝܿܢܟ ܣܿܓܝܐ ܕܠܘܿܬܗ ܬܐܠܼܦ ܡܢܼܗ ܥܝܿܕܐ ܒܝܼܫܐ. ܡܿܕܝܢ ܡܝܬܪܐ ܕܬܬܪܚܼܦ ܡܢܼܗ. ܥܡ ܓܒܪܐ ܩܫܼܝܐ ܗ̄ ܓܒܪܐ ܚܪܝܝܐ ܘܢܨܝܐ ܠܐ ܬܼܬܘܬܦ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐܐܘܿ ܒܐܘܼܪܚܐ ܐܝܿܕܐ ܕܗܝܼ ܕܠܡܼܐ ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܫܐܼ ܡܢܼܟ ܡܝܬܐ ܥܠܝܟ ܒܝܼܫܬܐ ܘܚܘܼܣܪܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܠܘܼܩܒܠ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܘ ܒܚܐܦܼܐ ܕܢܦܼܫܗ ܕܒܝܼܪ ܘܣܿܥܪ ܟܿܠ ܕ݀ܐܬܝܐ ܠܗ. ܘܐܝܼܬ ܒܡܠܟܘܼܬܗ ܬܐܒܼܕ. ܥܡ ܙܡܪܬܐ ܠܐ ܬܣܼܬܘܕ ܗ̄ ܬܫܼܬܥ ܘܬܬܼܦܪܓܐ. ܬܬܚܼܝܒ ܒܦܪܢܝܼܬܗܿ ܗ̄ ܦܪܢܝܼܬܐ ܬܢܢ ܠܡܗܪܐ ܩܿܪܐ ܡܕܡ ܕܝܿܗܒ ܚܬܢܐ ܠܟܠܬܐ ܟܣܼܦܐ ܘܕܗܒܐ ܘܚܫܠ̈ܬܐ ܘܐܡܿܪ ܕܐܢܗܘܼ ܕܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܚܿܐܪ ܐܢܬ ܒܗܿ ܘܠܒܟ ܣܿܐܡ ܐܢܬ ܥܠܝܗܿ ܐܝܟ ܕܒܗܿ ܬܙܼܢܐ ܚܕ ܒܬܪܝܢ ܬ݀ܒܥܝܼܢ ܠܟ ܐܒܗ̈ܝܗܿ ܡܗܪܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬ ܬܬܼܪܕܐ ܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܗ ܕܢ݀ܡܘܿܣܐ܀ ܠܐ ܬܬܼܠ ܠܙ݀ܢܝܼܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܫܼܠܡ ܢܦܼܫܟ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܠܦܚܼܙܘܼܬܐ. ܘܬܬܟܼܬܒ ܒܓܘܪܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܗܿܫܐ ܢܛܝܼܪ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܚܘܒ̈ܝܟ ܘܕܓܘܪܐ ܕܣܥܼܪܬ. ܐܝܟ ܕܒܟܬܒܐ ܐܪܚܼܩ ܡܼܢ ܐܚܐ܆ ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܠܡ ܕܫܠܝܼܛ ܠܡܼܚܝܒܘܼ ܠܡܿܘܬܐ ܘܠܡܩܼܛܠ ܐܬܪܚܩ ܕܕܠܡܼܐ ܡܛ݀ܠ ܫܘܬܦܘܼܬܟ ܘܥܢܝܿܢܟ ܕܥܡܗ ܢ݀ܣܒ ܐܢܬ ܕܘܼܡܝܐ ܕܝܼܠܗ ܘܩܿܢܐ ܐܢܬ ܚܛܗ̈ܐ. ܓܒܪܐ ܦܟܢܐ ܩܿܪܐ ܠܢܨܝܐ ܘܗܪܪܐ ܘܟ݀ܠ ܕܢܣܼܒ ܥܠ ܦܘܼܡܗ ܡܣܼܬܢܐ ܘܡܣܼܬܩܪ ܡܼܢ ܫܡܘ̈̄ܥܘ ܘܡܬܬܫܝܼܛ. ܦܘܼܡܗ ܠܡܼܠ̈ܘܗܝ ܡܟܢܐ. ܓܐܘ̈ܬܢܐ ܠܚܬܝܼܪ̈ܐ ܘܠܓܐܝ̈ܐ ܩܿܪܐ. ܐܙܕܗܪ ܘܠܐ ܬܫܼܬܘܬܦ ܒܟܿܠ ܣܘܼܥܪܢ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܣܢܝܐ ܗܿܝ ܩܕܡ܀ ܘܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܢܝܕܼܕܐ. ܓܐܝܘܼܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܝܕ ܫܘܼܡܠܝܐ ܘܪܡܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܒܘܼܥܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܓܐܝܘܼܬܐ܆ ܡܚܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܟܢܐ ܒܝܼܫܝܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܪܡܝܢ ܥܡ ܐܿܠܝܢ ܕܙܢܝܢ. ܦܿܪܫ ܐܠܗܐ ܡܟܬܫ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܦܿܪܫ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܬܩܝܼ̈ܦܐ ܕܒܗܘܿܢ ܟܿܬܫ ܠܗܘܿܢ ܕܒܝܼܫ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܐܘܼܠ̈ܨܢܝܼܢ܀ ܡܟܬܫܐ ܩܿܪܐ ܠܡܼܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ ܕܠܘܿܬ ܟܿܠ ܒܝܼܫܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܟܬܫ ܐܢܫ܀ ܙܪܥܐ ܝܩܝܼܪܐ܀ ܕܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܠܡ ܕܡܬܝܼܠܕ ܒܥܿܠܡܐ ܘܐܬܿܐ ܠܗܘܿܝܐ ܘܩ݀ܕܡ ܠܿܒܟ ܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܗ ܕܘܼܒܪܐ ܕܬܩܢܘܼܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܐ ܪܚܝܼܡ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܗ݀ܝ ܕܝܨܝܼܦܩ ܕܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܢܛܘܼܪܘܼܬܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܐ. ܒܥܢܘܝܘܼܬܟ ܝܩܪ ܢܦܼܫܟ ܗ̄ ܒܗ݀ܘ ܡܐ ܕܥܿܢܐܼ ܐܢܬ ܒܗ ܐܢ ܒܡܣܼܟܢܘܼܬܐ ܘܐܢ ܒܐܝܿܢܐ ܕܗܘܼ ܣܘܼܥܪܢܐ. ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܥܠܝܟ ܝܩܝܼܪܐ ܘܡܣܠܝܐ. ܘܗܒ ܠܗܿ ܛܥܡܐ ܗ̄ ܘܥܡ ܥܡ̈ܠܐ ܕܩ݀ܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܓܠܘܿܙ ܢܦܼܫܟ ܡܼܢ ܣܝܒܪܬܐܐܠܐ ܐܬܚܫܼܚ ܒܕܡܘܬܪ ܐܢܬ ܢܦܼܫܟ. ܬܘܼܒ ܥܢܘܿܝܘܼܬܐ ܠܨܝܼܟܘܼ̄ ܩ݀ܪܐ ܘܐܡܿܪ ܕܒܙܒܼܢܐ ܠܡ ܕܨܪܝܼܟܘܼܬܟ ܗܒ ܠܗܿ ܣܝܒܪܬܐ ܠܢܦܼܫܟ ܒܛܥܡܐ. ܐܟܡܼܐ ܕܡܬܼܒܥܐ ܠܗܿ ܗ̄ ܒܡܼܫܘܼܚܬܐ ܠܦܘܼܬ ܡܣܟܢܘܼܬܟ ܬܪܣܼܐ ܢܦܫܼܟ ܘܒ݀ܬܪ ܝܬܝܼܪ̈ܬܐ ܠܐ ܬܦܼܘܿܩ܆ ܠܐ ܬܓܼܢܐ ܠܒܪܢܫܐ܀ ܥܠ̈ܠܬܐ ܐܒܗܿ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܬܫܼܘܿܛ ܘܬܒܼܙܚ ܒܐܢܫ ܡܛ݀ܠ ܣܢܝܘܼܬ ܚܙܼܬܗ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܨܪܝܼܟܘܼܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܡܘܿܢ ܩܿܢܐܼ ܡܼܢ ܠܓܘ. ܘܣܒ ܕܘܼܡܝܐ ܠܕܒܘܼܪܝܼܬܐ ܕܟܕ ܣܢܝܐ ܒܚܼ؛ܬܗܿ ܡܼܢ ܨܦܪ ܓܦܼܐ ܠܗܿܕܐ ܩܿܪܐ ܥܘܦܐ ܘܚܙܝܼ ܡܘܢܿ ܛ݀ܒܬܐ ܡܦܩܐ ܡܼܢ ܚܒܝܼܡܘܼܬܗܿ. ܐܒܗܿ

ܠܦܐܪܗܿ ܩܿܪܐ ܗ̄ ܠܟܒܪܝܼܬܐ ܕܥ݀ܒܕܐ. ܥܩܼܒ ܠܘܼܩܕܡ ܗ̄ ܩܕܡ ܟ݀ܠ ܣܘܼܥܢ ܕܡܬܼܩܪܒ ܐܢܬ ܠܡܥܼܒܕܘܼ ܐܬܚܼܫܒ ܡܗܘܢܐܝܼ ܕܐܝܿܟܢ ܗܿܘܐ ܫܘܼܠܡܗ ܘܒܿܬܪܟܢ ܫܪܐ ܒܥܒܿܕܐ. ܫܕܟ̈ܐ ܗ̄ ܫܘܼܠܡܐ. ܠܐ ܬܬܚܼܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܝܿܕܐ ܕܠܐ ܓܠܝܐ ܠܟ. ܘܒܓܘ ܥܘܠܐ ܬܣܓܼܐ ܗ̄ ܘܐܝ̣ܿܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܥܘܠܐ ܒܐܢܫ ܐܣܬܼܥܪ ܠܐ ܬܣܓܼܐ ܐܢܬ ܘܬܘܣܦ ܥܠܘܗܝ ܛܠܘܡܿܝܐ ܘܥܫܘܿܩܝܐ. ܕܠܡܼܐ ܐܦ ܥܠܝܟ ܣܿܓܝܐ ܒܝܼܫܬܐ. ܒܪܝ ܠܐ ܬܪܗܼܛ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܥܣܼܩܐ ܠܐܢܫ ܢܩܼܢܐ ܡܕܥܐ ܢܗܝܼܪܐ ܕܒܗ ܢܕܪܟ ܠܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ ܕܐܝܢ ܠܐ ܬܬܚܼܦܛ ܠܡܗܼܪܓ ܒܚܟܡܼܬܐ ܠܝܠ̈ܝ ܐܝܼܡܡ ܠܐ ܡܬܢܼܗܪܐ ܝܼܕܥܬܟ ܒܣܘܼܟܠܗܿ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܢܝ ܕܪܗܛܝܼܢ ܒܩܪܣܝܼܣ ܕܐܢ ܠܐ ܪܗܛܝܼܢ ܢܝܼܫܐ ܕܙܟܘܼܬܐ ܠܐ ܡܕܪܟܝܼܢ. ܐܝܼܬ ܪܗܿܛ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܪܗܛܝܼܢ ܒܟܿܠ ܥܕܢ ܒܿܬܪ ܚܟܡܼܬܐ ܘܥܘܼܬܐ ܘܣܢܝܼܩܝܼܢ ܥܠ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ. ܘܡܐܡܪܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ̄ܘ ܢܛܐܒ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܒܥܿܠܡܐ ܡܼܨܛܚܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܕܪܟ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܥܠܗܿܕܐ ܠܐ ܡܫܼܪܬܚ ܒܛܒ̈ܬܐ ܐܠܐ ܒܚܼܪܬܐ ܫܘܼܘܕܝܗ ܕܐܠܗܐ ܨܝܕ ܙܕ̈ܝܼܩܐ ܥ̄ܠܘ ܡܛܐܼܒ ܟܕ ܡܟܿܠܠ ܠܗ܀ ܒܪܝ ܩܘܼܡ ܡܫܪܪܐܝܼܬ ܥܠ ܐܘܼܪܚܟ ܗ̄ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܕܘ݀ܠܝܼܬܐ ܩܘܼܡ ܡܫܪܪܐܝܼܬ ܬܟܝܼܠܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܙܘܼܥܙܥ ܟܕ ܬܟܝܼܠ ܐܢܬܘܥܠܝܗܘܿܢ ܡܣܼܬܡܟ ܐܢܬ. ܘܒܥܒܿܕ̈ܝܗܿ ܙܠ ܗ̄ ܟܡܼܐ ܕܐܝܼܬܝܟ ܒܚ̈ܝܐ ܠܐ ܬܡܼܐܢ ܠܟ ܠܡܥܼܒܕ ܫܦܝܼܪ. ܒܐܫܼܬܗ ܕܝܘܡܐ ܗ̄ ܡܢܼܫܠܝ ܘܕܠܐ ܣܘܼ̣ܝ. ܡܫܼܟܚ ܡܣܼ̣ܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܛܒܿܬܐ ܒܪ ܝܘܡܗ ܘܩܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܚܪܬܼܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܢܝܿܚܐ ܕܡܿܘܬܐ ܕܒܗ ܫܿܠܐ ܡܼܢܥܩ̈ܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܐܝܟ ܚܓܠܐ ܨܝܼܕܐ ܒܩܠܘܼܒܝܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܚܓܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܩܒܥܐ ܕܨܝܼܕ ܘܚܒܝܼܫ ܒܡ̈ܐܢܐ ܓܕ̈ܝܼܠܐ ܕܫܒܘܼ̈ܩܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܩܠܘܼܒܝܐ ܘܡܣܼܘܚ ܕܢܼܦܘܿܩ ܘܠܐ ܡܫܼ̣ܚ ܘܩܿܪܐ ܘܡܚܬܚܬ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܢܦܠܼܝܘܢܼ ܒܦܚܐ ܕܚܒܝܼܫ ܒܗ ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܚܘܼܫܒܗ ܕܓܐܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܚܬܝܼܪܐ ܘܢܟܼܠܐ ܕܠܐ ܚܿܐܣ ܥܠ ܚܒܼܪ̈ܘܗܝ ܟܕ ܡܪܡܐ ܠܗܘܿܢ ܒܥܩ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܘܩܐ ܕܚܿܐܪ ܗ̄ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܘܩܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܡܝܼܢ ܚܿܐܪ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܠܡܦܘܼܠܬܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܕܠܩܘܼܒܠܐ. ܐܝܟ ܘܠܒܐ ܕܠܟܿܠ ܒܝ ܗ̄ ܠܟܿܠ ܒܝ ܥܿܐܠ ܘܫܿܓܫ ܗ̄ ܠܗܿܕܐ ܒܠܚܘܼܕ ܚܿܐܪ ܕܐܝ̣ܿܢ ܢܚܼܛܘܿܦ ܘܢܒܼܘܼܙ. ܘܒܡ̈ܐܢܝ ܪܓܼܬܐ ܗ̄ ܡ̈ܐܢܐ ܕܪܓܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܚܘܼܫ̈ܒܢܘܗܝ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܟ ܪܓܼܬܗ ܘܨܒܝܿܢܗ ܡܫܼܬܡܠܝܢ. ܕܚܠ ܡܼܢ ܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܐܙܕܗܪ ܡܢܼܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܒܝܼܫ ܒܿܪܐܼ ܗ̄ ܡܛܝܒܼ ܘܡܥܼܬܕ ܕܢܒܼܐܫ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܥܼܬܕ ܠܬܼܘܩܠܬܐ ܠܥܩ̈ܬܐ ܕܒܗܼܝܢ ܡܿܪܡܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܚܕ ܬܪܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܕܝܼܠܟ ܗ̄ ܒܝܼܫܐ ܠܡ ܟܕ ܡܫܼܟܚ ܥܠܝܟ ܐܬܪܐ ܥܦܝܼܦܐܝܼܬ ܡܣܒܠ ܠܟ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܐܡܼܬܝ

ܕܡܫܼܬܚܠܦ ܥܠܝܟ ܙܒܢܼܐ ܘܡܿܛܐ ܐܢܬ ܠܨܪܝܼܟ̄ܘܼ. ܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܟ ܠܐ ܬܬܼܠ ܠܗ ܗ̄ ܡܐܢ̈ܝ ܙܝܢܐ ܩܿܪܐ ܠܡܐܼܟܠܐ ܘܠܡܫܼܬܝܐ ܐܘܿ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܘܿ ܠܗܿܝ ܕܢܓܠܼܐ ܠܗ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܘܐܡܿܪ ܕܠܐ ܬܬܼܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܡܕܡ ܕܕܠܡܼܐ ܗܿܘܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܘܒܗ ܐܝܟ ܕܒܙܝܢܐ ܡܬܼܟܬܫ ܥܡܟ. ܗܒ ܠܡܟܝܼܟܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܬܚܼܟܡ ܗ̄ ܠܐ ܡܼܨܛܢܥ ܘܠܐ ܡܬܼܕܪܟ ܪ̈ܚܡܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܐܠܐ ܐܡܬܼܝ ܕܥܿܒܕ ܛ݀ܒܬܐ ܦܫܝܼܛܐܝܼܬ ܘܕܟܝܐܝܼܬ ܡܬܚܼܫܚ ܒܗܿ܀ ܠܐ ܬܗܝܼܡܢ ܒܣܿܐܢܐ܀ ܚܒܪܗ ܗ̄ ܕܗ̣ܿܢܐ ܡܟܝܐ ܠܟ ܩܪܝܼܒܘܼܬܗ ܒܕܡܘܼܬܗ ܕܢܚܫܐ ܗ݀ܘ ܕܒܝܕ ܪܝܼܚܗ ܒܝܼܫܐ ܡܛܢܿܦ ܘܡܚܿܒܠ ܠܚܒܪܗ ܒܝܕ ܢܩܦܼܗ. ܒܣܼܦ̈ܘܬܗ ܪܡܿܙ ܗ̄ ܣܿܐܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܠ̈ܘܗܝ ܢܟܝܼܠ̈ܬܐ ܡܼܬܝܼܕܥ ܚܘܼܫܒܗ ܒܝܼܫܐ ܘܦܪܨܘܼܦܗ ܙܐܦܢܐ. ܘܢܒܼ݁ܐ ܠܡܥܼܩܪܘܼ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܐܡܝܼܢ ܘܙ݀ܗܐ ܘܡܣܘܚ ܣܿܢܐܟ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܠܒܼܗ ܒ݀ܥܐ ܠܡܥܩܼܪܘܼ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟ ܘܗܘܼܦ̈ܟܝܟ ܕܒܐܪܥܐ܀ ܬܫܼܬܘܬܦܝ ܩܕܪܐ. ܘܬܒܪܐ ܠܗܿ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܩܕܪܐ ܕܦܚܪܐ ܡܚܝܼܠܐ ܩܕܡ ܐܝܼܪܐ ܕܢܚܿܫܐ ܕܚܠܝܼܡܐ. ܗ̣ܿܢܐ ܥܬܝܼܪܐ ܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܡܟܐ ܠܡܣܼܟܢܐ. ܐܝܼܪܐ ܕܢܚܿܫܐ. ܓܠܝܼܠܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܙܩܙܩ̈ܬܐ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܗܿܠܢ ܕܬܪ̈ܥܐ. ܥܕ ܥܿܒܕ ܨܒܝܿܢܗ ܥܡܟ ܒܟܿܠ ܕܨ݀ܒܐ ܕܢܥܒܼܕ ܒܟ. ܢܬܼܪܥܐ ܠܟ ܗ̄ ܡܚܘܿܐ ܠܟ ܦܪܨܘܿܦܐ ܕܬܪܥܘܼܬܐ ܕܟܐܡܼܬ݀ ܨܒܝܿܢܟ ܥܿܒܕ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܕܒܿܥܐ ܐܢܬ. ܡܿܢܐ ܬܫܠܼܡ ܐܦܥܐ ܠܟܠܒܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢ ܕܠܝܬ ܫܠܡܼܘܼܬܐ ܘܫܘܝܘܼܬܐ ܠܐ ܦܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝܕܢܐ ܨܝܕ ܟܠܒܐ ܐܠܐ ܒܪ ܫܿܥܬܗ ܕܚܿ؛ܐ ܠܗ ܪܗܛ ܕܢܩܼܛܠܝܼܘܗܝ ܗ̣ܿܢ ܐܦ ܥܬܝܼܪܐ ܨܝܕ ܡܣܼ̣ܢܐ܀ ܥܬܝܼܪܐ ܢܿܦܠ܆ ܡܼܢ ܒܝܼܫ ܠܒܝܼܫ ܗ̄ ܥܬܝܼܪܐ ܓܝܪ ܐܢ ܢܦܿܠ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܠܟܦܼܢܐ ܢܿܦܠ. ܡܣܼ̣ܢܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܟܦܢܼܐ ܢܿܦܠ ܠܐܘܼܠܨܢܐ ܕܡܿܘܬܐ. ܥܬܝܼܪܐ ܡܡܿܠܠ ܘܣܿܓܝܐܝܢ ܥܕܘܿܪ̈ܘ̄ ܗ̄ ܡܩܠܣ̈ܢܘܗܝ ܘܨܝܘ̈ܬܘܗܝ. ܓܘܿܥ ܗ̄ ܕܣܢ̈ܝܢ ܡ̈ܠܝܟ ܘܬܝܘܒܐ ܐܢܝܢ ܓܘܿܥ ܐܝܼܬܘܗܝ ܩ݀ܠ ܓܓܪܬܗ ܕܐܝܼܢܐ ܕܡܬܝܼܒ ܡܕܡ ܕܐܟܿܠ ܢܫܢܼܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦܐ ܡܬܝܼܕܥ ܪܥܝܢܐ ܐܢ ܛ݀ܒܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܐܢ ܒܝܼܫܐ. ܥܩܼܒ̈ܬܗ ܕܠܒܼܐ ܗ̄ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܥܡ̈ܝܼܩܐ ܕܢܦܫܼܐ ܡܬܼܝܕܥܝܢ ܕܫܦ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܦ̈ܐ ܕܦܨܝܼܚ̈ܢ ܘܢܗܝܼܪ̈ܢ. ܙܥܘܿܪܐ ܡܢܿܬܗ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܩܢܝܿܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܐܝܼܬ ܠܣܟܠܐ ܐܝܟ ܙܥܘܿܪܐ ܚܿܐܪ ܒܗ܆ ܡܢܿܬܐ ܠܡܕܡ ܕܩܿܢܐܼ ܩܿܪܐ. ܥܝܢܐ ܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܒܝܼܫܐ ܥܝܢܗ ܟܕ ܡܫܼܬܟܚ ܐܢܫ ܠܘܿܬܗ ܕܠܐ ܢܣܬܼܒܪ ܚܣܘܼܟܬܢܐ ܡܿܣܓܐ ܘܣܿܐܡ ܠܚܡܐ ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܼܚܦܝܐ ܡܚܣܟܘܼܬܗ ܒܗܿܝ ܕܠܚܡܐ ܢܓܝܼܒܐ ܘܦܪ̈ܟܘܼܢܐ ܕܡܼܢ ܢܘܓܪܐ ܣܿܐܡ. ܫܡܼܫ ܢܦܼܟ ܗ̄ ܐܢܝܼܚ ܢܦܫܼܟ ܒܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܟ ܘܠܐ ܬܼܣܝܼܡ ܠܝܘܡ̈ܬܐ ܘܠܫܒ̈ܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܟܒܼܪ ܠܐ ܡܿܛܐ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ܀ ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ ܠܐ ܐܬܼܚܙܝܬ݀ ܗ̄ ܕܐ݀ܦܢ ܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܚܙܼܝܬ ܡܘܬܐ. ܘܠܫܝܘܿܠ ܗ̄ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐܠܐ ܢܚܬܼܬ ܐܠܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܦܪܘܿܣ

ܓܙܝܼܪܐ ܠܟ ܕܡܿܐ. ܐܢܬ ܘܠܒܝܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܐܙܿܠ ܐܢܬ܀ ܐܝܟ ܛܪ̈ܦܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ܀ ܕܒܣܼܪܐ ܕܡܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܕܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܛܪ̈ܦܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܟܿܠܙܒܢ ܡܐ ܕܝܼܥܘ ܢܬܼܪܘ ܘܐ݀ܦܢ ܟܝܿܢܐ ܢܛܝܼܪ ܐܝܟ ܐܝܼܠܢܐ ܠܐ ܦܿܪܫܝܼܢܢ ܒܗܿܝ ܕܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܕܝܼܢܐܐܘܿ ܠܒܘܣܡܐ ܕܪܐ ܡܿܐܬ: ܡܬܼܒܕܩܝܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܕܪܐ ܕܒܿܬܪܗ ܡܬܼܚܘܝܢ ܘܡܬܼܒܕܩܝܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܿܬܪ ܫܘܼܢܝܗ ܕܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܘܐ݀ܦܢ ܕܪܐ ܡܬܚܒܠ ܐܠܐ ܥܒܕܿܘ̈ܗܝ ܡܛܿܫܝܢ ܥܕܡܐ ܠܕܝܼܢܐ ܕܢܬܼܦܪܥ ܐܢ ܕܛ݀ܒ ܘܐܢ ܕܒܝܼܫ. ܐܢܫ̈ܐ ܥܘܿܠ̈ܐ ܠܐ ܗ̄ ܠܚܟܡܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝ݀ܨܦܝܼܢ ܕܢܩܼܢܘܼܢܗܿ ܐܘܿ ܕܢܬܒܼܣܡܘܢ ܒܚܼܙܬܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܚܿܙܘܝܘܬܐ ܗܿܪܟܐ ܥܠ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܪܡܿܙ. ܘܕܫܠܝܼܛ ܒܗܿ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܝܿܠܦ ܠܗܿ ܡܫܼܬܠܛ ܒܗܿ. ܐܝܟ ܝܪܬܐ ܒܩܢܝܿܢܐ ܕܐܒܘܼܗܝ. ܗܘܼ ܡܼܢ ܒܪܝܼܫܝܼܢ ܟܕ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܡܫܠܼܛܐ ܘܒܝܕ ܨܒܝܿܢܗܘܿܢ ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ ܕܠܟܿܠ ܒܪ ܕܒܿܥܝܢ ܢܨܛܠܘܿܢ ܘܝܨܪܐ ܠܡܨܼܛܠܝܢܘܼ̄ ܘܡܬܼܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ ܡܫܿܡܗ. ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐ݀ܬܛܫܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܼܢܐ ܒܚܘܼܫܒܟ ܕܡܨܝܐ ܕܬܬܛܼܫܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܗܿܐ ܫܡ̈ܝܐ ܘܫܡ̈ܝ.. ܒܓܠܝܢܗ ܗ̄ ܗܿܐ ܫܡܿܝܐ ܘܫܪܟܐ ܟܕ ܥܿܒܕ ܥܠܝܗܘܿܢ ܓܠܝܢܗ ܒܕܚܼܠܐ ܪܒܐ ܟܕ ܥܪ̈ܛܠܝܼܝܢ ܘܓܿܠܝܢܼ ܩܝܿܡܝܼܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܥܩܪ̈ܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܟܣܼܝ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܟܕ ܡܬܼܚܙܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܢܣܥܼܘܿܪ ܐܢܘܿܢ ܒܪܥܼܠܐ ܩܝܿܡܝܼܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܡܿܕܝܢ ܠܐ ܢܬܼܦܠܓ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܬܓܼܠܐ ܘܢܦܼܪܘܿܥ ܠܟܿܠ ܚܕ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܘܿܗܝ܀ ܠܐ ܐ݀ܣܝܼܡ ܠܥ ܠܒܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܝܿܬܐ ܥܠ ܒܠܝ ܗܿܕܐ ܡܪܢܝܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܡܕܡ ܕܛܿܫܐܼ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܒܐܘܼܪ̈ܚܬܝ ܗ̄ ܡܿܢܘܼ ܢܕܪܟ ܘܢܕܥ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܛܘܼܫܝܐ ܣܿܥܪ ܐܢܼܐ ܐ݀ܡܪ ܣܟܠܐ. ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܘܩܒܼܠܘ ܗ̄ ܨܘܼܬܘ ܠܡ ܒܚܬܝܼܬ̄ܘܼ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܩܕܡܿܟܝܘܿܢ ܟܕ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ܆ ܦܠܓܼ ܢܡܘ̈ܣܿܘܗܝ܀ ܩܘܡܐ ܩܒܝܼܥܐ ܝܗܼܒ ܠܫܡܿܝܐ ܘܩܒܝܼܥܘܼܬܐ ܠܐܪܥܐ. ܘܠܫܡܼܫܐ ܘܠܗܣܪܐ ܝܗܼܒ ܢܡܘܿܣܐ ܕܢܪܕܘܿܢ ܒܛܟܣܼ̈ܝܗܘܿܢ ܒܙܒܼ̈ܢܐ ܡܡܫ̈ܚܼܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܥܒܿܕ̈ܘ̄ ܒܗܿܢܐ ܢܡܘܿܣܐ ܘܬܚܘܼܡܐ ܩܝܿܡ ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܢܥܼܠܘܿ ܒܚܕ ܠܚܒܪܗ ܢܦܫܼ̈ܬܐ ܕܟ݀ܠ ܚ̈ܝܐ ܡܿܠܐܼ ܗ̄ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܿܠ ܚܝ̈ܐ ܡܠܐܼ. ܢܦܼ̈ܫܬܐ ܬܢܢ ܥܠ ܚܝܘܼܬܐ ܘܒܥܝܼܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܪܚܫܐ ܕܒܓܘܗܿ ܐܡܿܪ. ܘܩܦܼܣ ܠܓܘܗܿ ܟܿܠ ܗ̄ ܒܓܘܗܿ ܩܦܣܼ ܘܚܡܼܠ ܐܢܝܢ ܠܟܿܠܒܪ̈ܝܬܐ ܕܒܼܪܐ܀ ܣܼܡ ܩܕܡܿܝܗܘܿܢ ܩܝܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܐܠܼܦ ܐܢܘܿ ܡܼܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡ. ܩܝܿܡܐ ܕܥܿܠܐܡ ܗ̄ ܐܢ ܕܥܠ̈ܠܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܐܢ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܒܗܿ. ܟܡܼܐ ܕܩܝܿܡ ܥܜܠܡܐ. ܡܐ ܣܿܓܝܐܝܢ ܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܚܿܦܛ ܥܠ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܬܗܿܪ ܒܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܡܐ ܕܥܿܒܪ ܫܡܫܼܐ ܗ̄ ܡܡܿܠܠ ܥܠ ܠܐ ܬܝ̈ܒܐ

ܕܡܐ ܕܡܫܿܢܐ ܫܡܼܫܐ ܡܼܢ ܪܗܼܛܐ ܕܗܿܠܝܢ ܝܒ̄ ܕܡܬܼܩܪ̈ܝܢ ܐܝܼܡܡܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܗܿܢܐ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܐܝܿܬܝܢ ܡܫܬܼܠܛ ܒܗ ܚܫܘܼ̣ܐ ܠܦܘܼܬ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܕܡܟܢܝܼܢ ܒܗ ܕܒܙܒܢ ܗܿܘܐ ܢܘܼ̈ܪܐ ܘܒܙܒܼܢ ܚܫܘܼܟܐ ܒܗ ܒܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܐܝܿܢܐ ܕܠܐ ܡܟܒܼܿܫ ܚܘܼܫܒܗ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ. ܡܿܢ ܕܥܿܒܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܒܫܚܘܼ̣ܐ ܗܿܘܐ ܒܕܝܼܢܐ ܕܥܬܝܼܕ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܼܪܐ ܘܕܡܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܕܪܚܿܡ ܚܝ̈ܐ ܕܦܓܪܗ ܘܠܐ ܟܒܫܼܗ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ ܠܐ ܢܬܦܼܠܛ ܡܼܢ ܕܝܼܢܐ ܕܥܬܝܼܕ܆ ܠܡܚܼܘܝܘܼ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒ݀ܥܝܢ ܕܢܕܥܘܿܢ ܕܒܐܝܿܢܐ ܙܢܼܐ ܕܐ݀ܢ ܐܠܗܐ. ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ. ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܐܘܟܝܼܬ ܕܝܼ̈ܢܘܗܝ ܕܒܗܘܿܢ ܕܐ݀ܢ ܠܟܿܠ ܘܓܒܪ̈ܘܬܗ ܕܣܿܥܪ ܒܣܚܘܼܦܝܐ ܕܡܪ̈ܘܕܐ ܡܿܢܘ ܡܫܼ̣ܚ ܠܡܚܼܘܝܘܼ. ܥ݀ܠܡܐ ܟ݀ܠܗ ܡܬܼܒܩܐ ܗ̄ ܡܬܼܒܚܪ ܒܕܝܼܢܐܐܟܚܼܕܐ ܒܚܕ ܪܦܦܐ. ܘܡܪܝܐ ܒܠܚܘܼܕ ܡܫܼܬܟܚ ܕܙܟܝ ܒܟܿܠ. ܒܕܝܼܢܐ ܕܥܿܒܕ ܗ݀ܝ ܡܬܼܒܚܪ. ܒܫܘܼܠܡܗܘܿܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܼܢܘܿܢ ܗ̄ ܡܘܣܿܦ ܬܗܼܪܐ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܚܕ ܡܼܢ ܙܢܝ̈ܗܿ ܕܙ݀ܟܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ.ܐܢܗܘܼ ܠܡ ܕܒ݀ܥܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܡܼܢܘܿܢ ܘܢܫܼܬܥܘܿܢ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܿܨܖܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܡܐ ܕܐܣܬܒܪܘ ܕܫܠܡܼܘ ܢܡܼܢܘܿܢ ܬܘܒܼ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܐܝܟ ܕܡܫܪܝܘܼ ܫܪܝܼܘ ܟܕ ܠܐ ܡܫܼܟܚܝܼܢ ܕܢܣܼܝܟܘܿܢ ܬܫܼܒ̈ܚܬܗ. ܕܐܢ ܬܘܼܒ ܡܬܼܦܢܝܢ ܕܢܬܘܼܒܘܢܼ ܘܢܡܼܢܘܼܢ ܬ݀ܡܗܝܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܝܗܘܿܢ ܘܠܐ ܡܫܼ̣ܚܝܼܢ ܠܡܚܼܘܝܘܼ ܬܘܼܒ ܘܒܫܘܼܠܡܗܘܿܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܘܼܪܝܗܘܿܢ ܕܒܢܝ̈ܫܢܐ ܗܿܟܢ ܫܘܼܠܡܗܘܿܢ. ܐܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܡܿܫܪܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܬܼܦܪܥ ܘܗ݀ܝ ܕܒܗܦܼܟܐ ܗܿܟܘܬ܀ ܡܬܝܼܟܐ ܥܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܡܒܼܗܬܐ ܥܝ̈ܢܐ ܕܡܩܒ̈ܠܢܝܗܿ ܒܝܕ ܨܥܪ̈ܐ ܘܚܣܼܕܐ ܕܐ݀ܫܕ ܒܗܘܿܢ. ܥܕܠܐ ܬܕܘܕ ܛܝܒܼ ܢܕܪ̈ܝܟ ܗ̄ ܥܡ ܕܢܕܪܬܼ ܫܡܼܠܐ. ܘܠܝܕܘ̈ܥܝܗܿ ܠܡܬܼܠ ܗ̄ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܝܿܕܥܝܼܢ ܠܚܟܼܡܬܐ ܗܼܢܘܿܢ ܡܬܩܼܠܣܝܼܢ. ܐܢܓܼܝܪ ܬܥܼܒܕ ܨܒܝܿܢܐ ܗ̄ ܕܟܿܠ ܐܝܿܢܐ ܕܥܿܒܕ ܪܓܼܬܐ ܕܦܓܪܗ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܗܼܘ ܕܥܿܒܕ ܪܓܼܬܐ ܕܣܿܐܢܗ ܘܕܒ݀ܥܐ ܠܡܩܼܛܠܗ܆ ܒܣܿܓܝܐܘܼܬܐ ܕܬܦܢܝܼ̈ܩܐ. ܡܣܿܟܝܼܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܝܼ ܠܟ ܡܡܫܚܐܝܼܬ ܐܣܬܼܝܒܪ ܘܠܐ ܬܚܼܕܐ ܒܣܿܓܝܐܘܼܬܐ ܦܘܼܢ̈ܩܐ ܘܦܘܼܪܦܥܐ ܕܠܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܠܐ ܥܦܝܼܦܐܝܼܬ ܡܕܪܟܐ ܠܟ ܨܪܝܼܟܘܼܬܐ. ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܡܣܟܝܼܢ ܘܪܘܝ ܘܦܩܩ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܥܪܘܿܩ ܦܐܪ̈ܐ ܐܢܝܢ ܕܪܚܡܼܬ݀ ܦܘܼܢ̈ܩܐ ܘܦܘܼܪ̈ܦܥܐ. ܦܩܩܘܼܬܐ ܡܡܠܼܠܐ ܒܛܠܐ. ܫܡܼ݁ ܡܠܼܬܐ ܬܡܘܼܬܝ ܒܠܒܼܟ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܥܨܝܐ ܠܟ ܕܬܦܘܼܩܝ. ܐܝܟ ܓܐܪܐ ܕܐܿܠܨ ܡܐ ܕܡܦܿܩܝܼܢ ܠܗ ܡܼܢ ܒܣܼܪܐ. ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܠܼܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܡ ܥܘܼܠܗܿ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬܗܿ ܕܝܿܠܕܬܐ ܕܝܐܝܼܒܐ ܘܡܣܘܚܐ ܕܐܡܼܬܝ ܢܫܼܬܪܘܢ ܚܒܠ̈ܝܗܿ. ܘܬܬܢܼܦܫܝ ܡܼܢ ܐܘܼܠܨܢܐ ܒܝܕ ܝܠܕܗܿ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܣܟܠܐ ܐܝܟ ܥܘܼܠܐ ܡܕܡ ܛܥܝܼܢ ܠܡܠܼܬܐ ܒܓܘ ܢܦܫܼܗ ܘܡܣ̣ܿܐ ܕܐܡܼܬܝ ܢܚܒܼܠ

ܘܢܐܼܠܕܝܗܿ. ܐܝܼܬ ܕܚܿܛܐ ܘܠܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܡܛܝܒܼ ܐܠܐ ܡܼܢ ܥܢܝ̈ܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܫܼܬܪܓܠ ܠܘܿܬ ܗܿܕܐ ܘܠܐ ܡܡܕ ܡܼܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܙܗܝܼܪ ܒܠܫܼܢܗ. ܘܐܝܼܬ ܕܡܬܼܬܩܠ ܘܠܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܥܬܕ ܗܼܘܐ ܠܡ̈ܠܐ ܗܿܠܝܢ ܐܠܐ ܡܼܢ ܚܒܼܪܘܼܬܐ ܕܣܟܼ̈ܠܐ ܢܦܼܠ ܒܚܛܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܡܕ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܀ ܡܘܗ̈ܒܬܗ ܕܣܟܠܐ܀ ܣܝܼ̈ܡܢ ܠܦܘܪܥܢܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܐ ܠܡ ܕܝܿܗܒ ܣܟܠܐ܀ ܡܕܡ ܠܐܢܫ ܐܘܿ ܡܘܿܙܦ ܠܗ ܡܛܿܠ ܕܣܝܼܡܐ ܠܗ ܕܢܣܼܒ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܐ ܕܝܿܗܒ. ܠܐ ܚܿܐܪ ܒܗܿ ܒܡܘܗܼܒܬܗ ܕܫܘܝܐܝܼܬ ܢܬܦܼܪܥ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܕܝܿܗܒ ܒܫܘܝܘܬܐ ܒ݀ܥܐ ܕܢܣܼܒ ܐܠܐ ܝܬܝܼܪܐ ܘܣܿܓܝܐܝܼܬ܇ ܝܘܡܿܢܐ ܡܘܿܙܦ ܕܦܘܼܪܥܢܘܼܬܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܓܿܒܐ ܘܦܿܪܫ ܕܢܬܼܠ ܚܿܐܪ ܕܢܓܼܒܐ ܘܢܣܼܒ ܒܦܘܪܥܢܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ. ܐܝܼܬ ܕܡܘܿܒܕ ܢܦܫܼܗ ܡܛ݀ܠ ܒܗܬܼܬܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܒܗܬܼܬܐ ܘܟܘܼܚܕܐ ܡܫܬܘܕܐ ܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܟܕ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܠܡܫܼܡܠܝܘܼ. ܬܘܼܒ ܐܝܼܬ ܕܟܕ ܚܿܕܐ ܠܐܚܘܼܗܝ ܕܚܿܛܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܒܿܗܬ ܕܢܟܣܼܝܼܘܗܝ ܘܫܿܒܩ ܠܗ ܒܚܛܝܼܬܗ ܠܗܿܢܐ ܡܘܿܒܕ ܐܠܗܐ ܒܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܡܛ݀ܠ ܒܗܼܬܬܗ. ܡܼܢ ܟܘܼܣܝ ܐܦܘ̈ܗܝ ܓܿܡܪ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܼܢ ܒܗܬܼܬܗ ܡܚܿܦܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܢܐ ܡܛ݀ܠ ܒܗܬܼܬܗ ܓܿܡܪ ܘܛ݀ܠܫ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܥܨܼܐ ܢܦܫܼܗ ܘܐܟܣܼ ܠܐܚܘܼܗܝ ܕܟܒܪ ܒܝܕ ܡܟܣܢܘܼܬܐ ܗܦܼܟ ܗܼܘܐ ܗ݀ܘ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܡܼܢ ܨܿܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܡܚܪܒܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܢܐ ܒܝܼܫ ܢܩܼܦܐ ܕܙܢܝܼܬܐ ܕܡܚܪܒܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܕܝܪܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܐܦܕ̈ܢܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܿܩܪܐ ܘܣ݀ܚܦܐ. ܕܒܿܢܐ ܒܝܬܗ ܒܚܝܠܐ ܗ̄ ܡܿܢ ܕܒܥܘܠܐ ܘܿ ܒܛܠܘܡܿܝܐ ܕܩܢܝܿܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܿܢܐܢ ܒܝܬܗ ܘܠܘ ܒܥܘܼܬܪܗ ܗܿܢܐ ܕܐ ܠܐܢܫ ܒܿܢܐ ܠܢܦܼܫܗ ܩܒܼܪܐ ܘܒܒܝܬܐ ܕܒܢܼܐ ܠܐ ܡܬܼܬܢܝܼܚ. ܟܐܦ̈ܐ ܠܝܓܪܗ ܗ̄ ܠܩܒܘܼܪܬܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܢܫܝܼܢ ܥܠ ܩܒܪܐ ܟܐܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܢ݀ܛܪ ܢܡܘܿܣܐ ܗ̄ ܕܐܠܗܐ. ܐܿܠܨ ܝܨܪܗ ܗ̄ ܕܢܬܼܟܕܢ ܒܢܝܼܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܝܿܗܒ ܠܪܓܬܐ ܬܫܼܬܠܛܝ ܒܗ. ܐܝܟ ܐܣܝܼܪ̈ܐ ܗܝܼ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܚܒܝܼܫ ܘܐܣܝܼܪ ܘܡܐܝܼܢܐ ܠܗ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܣܟܼܠܐ ܡܐ ܕܡܬܼܩܪܒ ܠܚܟܡܼܬܐ ܐܝܟ ܐܣܘܼܪܐ ܗܿܝ ܠܗ. ܐܝܟ ܩܘܼܠܒܐ ܗ̄ ܩܘܼܠܒܐ ܒܕܪܥܐ ܡܬܼܬܣܝܼܡ ܐܝܟ ܕܡܗܿܕܪ ܩܘܼܠܒܐ ܠܕܪܥܐ ܡܗܿܕܪܐ ܚܟܡܼܬܐ ܣܠܟܘܼܠܬܢܐ. ܘܐܝܟ ܨܒܼܬܐ ܥܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܿܨܒܬܐ ܫܐܪܐ ܕܕܗܒܐ ܠܕܩܿܢܐܼ ܠܗܿ܀ ܦܘܼܡܗ ܕܪܫܝܼܥܐ ܒܓܘܼܫܡܐ ܕܢܦܼܫܗ ܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܡܿܠܠ ܪܫܝܼܥܐ ܡܠܼܬܐ ܡܣܓܦܢܝܼܬܐ ܠܚܘܼܣܪܢܐ ܕܩܢܘܼܡܗ ܗܿܘܝܐ܀ ܦܘܼܡܗ ܕܣܟܼܠܐ ܗ̄ ܡܠ̈ܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܒܠܒܼܗ ܐܢܝܢ ܗ̄ ܠܐ ܡܬܼܚܫܒ ܕܐܝ̣ܿܢܐ ܡܡܿܠܠ ܐܠܐ ܒܪ ܫ݀ܥܬܗ ܕܣܠܼܩ ܠܗ ܚܘܼܫܒܐ ܐܫܼܕܗ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܨܚܢܬܐ ܗ̄ ܐܝܼܬ̄ܘ

ܣܟܠܐ. ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܕܓܥܝܼܨܐ ܘܣܝܡܐ ܬܘܼܩܠܬܐ ܘܟ݀ܠܢܫ ܥܿܪܩ ܡܼܢ ܬܒܿܪܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܕܡܝܬܐ ܡܼܢ ܪܝܼܚܐ ܣܪܝܐ ܕܡܦܩ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗ. ܗܿܢܝܢ ܕܡܚܣܪ̈ܢ ܐܝܟ ܪܝܼܫܝܐ ܣܪܝܐ ܠܣܘܩܐ. ܥܕ ܢܦܼܘܼܩ ܐܢܫ ܠܒܪ ܠܫܘܼܩܐ ܗ̄ ܐܢ ܒܿܥܐ ܐܢܫ ܠܡܦܼܩ ܠܫܘܼܩܐ ܘܦܓܿܥ ܒܗ ܣܟܠܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܩܿܒܠ ܨܥܪܐ ܡܢܼ̈ ܘܗܘܼ ܟܐܡܼܬ݀ ܗܘܬܼ݀ ܥܠܼܬ݀ ܨܥܪܗ ܟܕ ܠܐ ܐܙܕܗܼܪ ܘܟܢ ܢܦܼܩ. ܒܝܬ ܒܿܟܐ ܕܡܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܝܿܕܐ ܐܡܼܪܗܿ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܠܗ݀ܝ ܕܫܒܼܥܐ ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܼܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܒܿܟܝܢ ܥܠ ܡܝܼܬܐ ܐܘܿ ܬܘܼܒ ܥܠ ܡܫܡܼܠܝܘܼܬܐ ܐܡܿܪ. ܘܒܝܬ ܫ݀ܟܐ ܕܣܟܼ̈ܠܐ ܟ݀ܠ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܡܬܘܬܿܡ ܙܪܢܐ ܒܚܟܼܡܬܐ. ܐܝܟ ܥܪܩܬܐ ܕܩܝܣܐ܀ ܒܡܠܼ̣ܐ ܕܪܥܝܿܢܗ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܥܪܩܼܬܐ ܕܡܼܢ ܩܝܣ̈ܐ ܓܒܼ̈ܝܐ ܕܐܣܝܼܪܐ ܒܐܼܣ̈ܐ ܕܙܘܝ̈ܬܐ ܕܒܝܬܐ ܕܡܿܚܙܩܐ ܠܗܝܢ ܠܐܣ̈ܐ ܘܡܚܿܨܐ ܗ݀ܟܢܐ ܠܟܼܒܐ ܡܗܘܢܼܐ ܕܡܼܬܕܒܪ ܒܡܠܼ̣ܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܘܒܚܘܼܫܒܐ ܕܪܥܝܿܢܐ ܬܩܼܢܐ. ܨܪܪܐ ܙܥܘܿܪܐ ܥܠ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܨܪܪܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܣܝܼܡ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܪܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܗ ܡܬܼܕܒܪ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ. ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܡܐܢܐ ܕܟܬܢܐ ܘܥܡܪܐ ܡܛ݀ܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܗܘܿܢ ܠܐ ܩ݀ܝܡܝܼܢ ܩܕܡ ܪܘܼܚܐ ܘܥܠܥܠܐ ܬܩܝܼܦܬܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܠܡ ܠܒܼܗ ܗ̄ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܕܣ̣ܼܠܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܬܼܬܒܪܝܼܢ ܩܕܡ ܥܿܩܬܐ܆ ܬܫܼܡܘܿܛ ܣܝܦܐ ܠܐ ܬܕܚܼܠ ܗ̄ ܬܦܼܣܘܿܩ ܣܒܼܪܐ ܕܗܿܟܢ ܫܿܪܐ ܠܗ ܠܚܘܼܒܐ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ. ܐܝܼܬ ܠܗ ܡܦܩܼܢܐ ܗ̄ ܐܝܼܬ ܠܗ ܣܟܼܪܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܢܿܦܩ ܪܘܼܚܐ ܠܪܚܡܿܗ ܗ݀ܘ ܕܫܼܡܛ ܣܿܝܦܐ ܡܬܼܪܥܐ ܗ݀ܘ ܕܐܫܼܬܡܛ ܥܠ̄ܘ ܣܝܦܐ. ܩܕܡ ܢܘܼܪܐ ܥܿܛܪ. ܬܼܢܼܢܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܩܕܡ ܕܬܕܠܩܝ ܢܘܼܪܐ ܥܿܛܪ ܬܢܢܐ ܩܕܡܐܝܼܬ ܠܐ݀ܬܐ ܟܐܡܼܬ݀ ܕܡܫܼܬܠܗܒܐ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܒܿܬܪܟܢ ܗܿܟܢܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܐܼܬܘܢܿ ܠܐ݀ܫܕ ܕܡܐ ܗ̄ ܠܩܼܛܠܐ ܩܕܡܐܝܼܬ ܠܨܥܪܐ ܐܬܿܐ ܘܡܼܢ ܨܥܪܐ ܘܪܘܓܙܐ ܡܬܝܼܠܕ ܡܿܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ ܚܡܼܣܢ ܒܐܪܙ ܚܘܼܒܐ. ܡܿܢ ܕܝܢ ܐܩܝܼܡ ܥܠ ܦܘܼܡܝ ܢܛܘܿܪܐ ܗ̄ ܕܐܚܿܡܣܢ ܘܠܐ ܐܓܿܠܐ ܐܪܙܐ ܕܚܒܪ̈ܝ ܘܠܐ ܐܨܿܥܪܝܼܘ̄ ܒܗܿܕܐ ܥܠܼܬܐ. ܐܠܗܐ ܐ݀ܒܝ ܗ̄ ܘܫܐܠ ܠܗܿܕܐ ܒܨܠܘܿܬܐ ܐܡܿܪ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܟܝܿܢܐ ܘܐܒܐ ܐܝܟ ܕܒܛܝ̄ܒܘܼ ܠܐ ܬܬܩܼܠܢܝ ܡܛ݀ܠܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܘܐܦܿܠ ܒܚ̈ܛܗܐ ܕܡܛ݀ܠ ܦܘܼܡܝ ܘܠܫܼܢܝ ܘܣܼ̈ܦܘܬܝ ܘܬܪܥܝܼܬܝ ܐܬܬܼܩܠ. ܐܠܐ ܐܩܝܼܡ ܥܠܝܗܘܿܢ ܢܛܘܿܪ̈ܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܕܝܘܼܠ̈ܦܢܝܟ. ܒܕܟܢܘܼܬܫܗܘܿܢ ܠܐ ܢܐܼܪܬܘܿܢ ܗ̄ ܠܗܘܿܢ ܠܗܕ̈ܡܘܗܝ ܐܡܿܪ ܦܘܼܡܗ ܘܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܐܕ̈ܢܘܗܝ ܥܡ ܪ̈ܓܫܼܘܗܝ ܕܫܪܟܐ ܕܠܐ ܢܐܪܼܬܘܿܢ ܥܠܘܗܝ ܘܢܣܼܒܘܢܼ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܢܫܼܬܥܒܕ ܠܪܓܼܬܗܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܢܼܚܕܐ ܒܗ ܣܿܐܟܗ ܐܠܐ ܗܒ ܠܝܼ ܚܝܠܐ ܕܐ݀ܫܟܚ ܐܫܿܥܒܕ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܘܿܡ ܐܚܿܛܐ ܒܚܕ ܡܼܢ ܪ̈ܓܫܼܝ ܠܒܼܐ ܦܚܼ؛ܐ ܐܪܚܩܼ ܡܢܼܝ ܗ̄ ܦܚܼܙܘܼܬܐ ܗܿܪܟܐ ܠܢܟܝܼܠܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܘܐܡܿܪ ܕܟܿܠܡܕܡ ܕܡܒܿܛܠ ܡܢܼܝ ܠܚܘܼܒܐ ܫܪܝܼܪܐ ܐܪܚܼܩ ܡܢܼܝ. ܘܟ݀ܠܡܕܡ

ܕܫܦܝܼܪ ܠܐ ܢܦܠܼܛܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܢܬܪܚܼܩ ܡܼܢ ܨܝܕܝ. ܘܦܚܼܙܐ ܕܒܣܼܪܐ ܠܐ ܗ̄ ܙܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܡܬܦܼܠܚܐ ܓܠܝܐܝܼܬ ܐܠܐ ܐܙܕܠܼܠ ܒܗܿ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܒܣܼܪܐ ܘܨܚܢܘܼܬܐ ܪܡܿܙ. ܐܦ ܠܣܟܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܠܕܓܠܘܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܠܼܦ ܦܘܼܡܟ ܗ̄ ܢܦܫܟ. ܡ̈ܠܼܐ ܕܫܘܼܩܪܐ ܗ̄ ܥܘܠܐ ܕܒܩܪܝܼܒܐ ܐܬܕܟܪ ܕܐܒܐ ܐܡܐ ܗ̄ ܡܕܒܪܢܐ. ܘܐܡܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ ܐܝܼܬ ܠܟ. ܕܠܐ ܬܬܩܼܠ ܩܕܡܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܬܼܚܝܒ ܘܩܕܡܝܗܘܿܢ ܬܒܼܗܬ. ܘܒܝܘܼܠܦܢܟ ܬܼܨܛܥܪ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܝܘܼܠܦܢܐ ܒܝܼܫܐ ܘܥܝ̈ܕܐ ܣܢ̈ܝܐ ܕܕܓܠܘܼܬܐ ܕܝܼܠܦ ܦܘܼܡܟ ܡܨܛܥ ܐܢܬ ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܡܚܼܕܐ ܬܬܼܬܘܐ ܥܠ ܡܘܠܕܟ ܘܗܘܝܟ ܒܥ݀ܠܡܐ ܘܬܠܘܿܛ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܝܠܕܬ ܒܗ܀ ܬܪܝܢ ܙܢܝܼ̈ܢ. ܘܕܬܠܬܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܕܓܠܘܼܬܐ ܘܓܢܒܘܼܬܐ ܘܓܘܪܐ ܗܿܠܝܢ ܓܝܪ ܠܚܕ̈ܕܐ ܢܩܝܼܦܝܼܢ. ܟ݀ܠ ܓܝܪ ܕܓܿܐܪ ܡܕܓܿܠ ܘܓܿܢܒ ܘܦܪܫ ܘܡܚܼܕܐ ܚܠܛ ܐܢܘܿܢ ܓܒܪܐ ܕܦܚܙ ܒܨܥܪܐ ܕܒܣܼܪܗ ܗ̄ ܒܨܥܪܐ ܕܦܓܪܗ ܐܝܟ ܕܢܓܼܢܘܿܒ ܢܕܓܠ ܢܙܢܐ ܠܐ ܦ݀ܠܛ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܕܝܼܢܐ. ܠܒܣܼܪܐ ܕܓܒܪܐ. ܒܣܝܼܡ ܠܗ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܦܓܪܐ ܕܐܢܬܬܐ ܐܝܿܕܐ ܗܝܼ ܡܣܼܬܩܒܠܐ ܘܦ݀ܓܥܐ ܒܗ ܒܣܝܼܡ ܘܪܚܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܢܩܼܦܗܿ. ܝܘܢܝܐ ܚܠܼܦ ܟ݀ܠ ܒܣܪ. ܟ݀ܠ ܠܚܡ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܢܟܦܼܢ ܕܟ݀ܠ ܠܚܡܐ ܕܡܬܼܬܣܝܼܡ ܩܕܡܘܗܝ ܐܢ ܕܣܥܪ̈ܐ ܘܐܢ ܕܕܘܼܚܢܐ ܐܟܿܠ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܨܚ̈ܢܐ ܠܐ ܦܿܪܫܝܼܢ ܠܐܢܬܬܐ ܫܦܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܣܢܝܼܬܐ. ܓܒܪܐ ܕܡܫܩܪ ܗ̄ ܕܦ݀ܠܚ ܫܘܼܩܪܐ ܥܠ ܬܫܘܝܼܬܐ ܕܥܪܣܗ ܡܐ ܕܡܓܣ. ܘܡܼܬܪܥ ܒܢܦܼܫܗ ܕܠܝܬ ܕܚܿܙܐ ܠܗ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܕܐܠܗܐ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܒܼܪܝܼܘܗܝ ܡܦܿܣ ܒܗ ܕܡܘܿܢ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܡܢܼܗ ܘܡܘܿܢ ܣܿܥܪ. ܘܡܣܼܬܟܠ ܒܚܫܼܘܿܟܐ ܩܘܼܒܠܠܐ ܗ̄ ܕܗܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܟܣܝܐܝܼܬ ܘܐܝܟ ܕܒܚܼܫܘܼ̣ܐ ܗ݀ܟܢܐ ܓܠ̈ܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܦܘ̈̄ ܘܩܕܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܡܬܼܒܩܐ ܒܗܝܢ ܟ݀ܠ ܕܡܫܼܬܚܪܝܢ ܒܬܒܝܠ ܗ̄ ܬܒܝܠ ܠܝܬܒܐ ܩ݀ܪܐ. ܕܡܫܼܬܚܪܝܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܼܝܝܼܢ. ܚܟܡܼܬ ܬܫܒܼܚܝ ܢܦܫܼܗܿ ܗ̄ ܡܩܿܠܨ ܠܗܿ ܒܝܕ ܢ݀ܡܘܣ̈ܝܗܿ ܘܛܘܼܟ̈ܣܝܗܿ ܫܦܝܼܪܐ ܘܒܓܘ ܥܡܗ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܘܬܗ. ܐܢܿܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗ ܕܥܠܝܐ ܢܦܩܿܬ ܗ̄ ܒܛܘܼܪܐ ܕܣܝܼܢܝ. ܒܘܼܣܪܐ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܬܓ̈ܡܼܐ ܒܥܩܼܪ̈ܐ ܕܬܗܘܼ̈ܡܐ ܗ̄ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܬܚܬ̈ܝܐ ܕܬܗܘܼܡ ܕܝܡܐ ܕܣܘܦ. ܒܡܒܘܼ̈ܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܗ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܒܫܼܬ̈ܐܣܐ ܗ̄ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܘܒܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܘܐܝ̣ܿܐ ܕܐܝܼܬ ܥܡܡܼ̈ܐ ܥܡ ܫܪ̈ܒܬܗܘܿܢ ܐܫܼܬܠܛܬ݀. ܕܒܐܝܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܐ݀ܫܪܐ ܗ̄ ܕܥܡܐ ܐܘܿ ܕܥܡܼ̈ܡܐ. ܕܒܝܥܩܘܿܒ ܫܪܝܼ ܗ̄ ܥܡܼܪ. ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܗܿܫܐ ܐܬܪܥܝܼ ܗܼܘܐ ܡܿܪܐ ܟ݀ܠ ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܬܘܿܡ ܘܡܼܢ ܥ݀ܠܡ. ܘܒܡܫܼ̣ܢܐ. ܩܕܡܘܗܝ ܫܡܫܿܬ ܗ̄ ܬܘܼܩܢܗ

ܠܡ ܟ݀ܠܗ ܕܡܫܟܢܐ ܐܢܿܐ ܬܩܢܿܬ. ܐܝܟ ܐܪ̈ܙܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܪ̈ܙܐ ܕܒܠܼܒܢܢ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܡܫܿܕܪ ܐܢܼܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܠܐ ܙܘܼܥܙܥ. ܘܐܝܟ ܐܝܼܠܢܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܝܠܢܐ ܗ݀ܘ ܕܗܿܘܐ ܡܢܼܗ ܡܫܼܚܐ ܟܕ ܡܬܼܡܚܐ ܩܠܦܼܬܗ. ܛܘܼܪܐ ܕܬܠܓܐ ܠܗ݀ܘ ܕܠܐ ܕܥ݀ܒܪ ܡܢܼܗ ܬܠܓܐ܀ ܥܪܒܬ݀ ܘܪܕܐ ܗ̄ ܥܪ̈ܒܐ ܩܿܪܐ ܠܥܪ̈ܦܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܥܒ̈ܕܢ ܗܒ̈ܒܐ ܘܦܩܚܼ̈ܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܘܪ̈ܕܐ. ܦܘܼܪܣܡܐ. ܐܝܼܠܢܐ ܗ݀ܘ ܪܝܼܫܝܐ ܘܪܝܼܚܬܢܐ ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܥܠܘܗܝ ܕܐܡܼܬܝ ܕܠܐ ܡܬܼܡܕܟ ܥܡ ܡܕܡ ܘܢܪܝܼܚ ܒܗ ܐܢܫ ܣܓܝܼ ܘܡܣܝܡܼ ܡܢܼܗ ܥܠ ܪܝܼܫܗ ܡܚܼܕܐ ܡܫܿܕܪ ܠܗ ܠܐܢܫ. ܦܝܼܫܘܢܿ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܥܡܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܕܐܬܟܢܼܫܘ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ ܘܐܬܡܼܠܝܼܘ ܡܼܢ ܡܘܗܒܬܗ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܕܡܘܼܬ ܦܝܼܫܘܿܢ ܕܥܬܝܼܪ ܒܕܗܒܐ ܘܒܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܩܠܬ݀ ܗ̄ ܘܟܗܝܼܢ ܥܡܐ ܕܣܟܘܼܠܬܢܘܼܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܕܩܠܼܬ݀ ܡܐ ܕܡܥܠ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗ ܒܝܕ ܛܘܼ̈ܦܐ. ܘܡܛܝܦܐ ܗ̄ ܒܚܟܼܡܬܐ ܐܝܟ ܦܪܬ ܕܡܿܫܩܐ ܡܼܢ ܦܫܿܪܐ ܕܬܠܓܐ. ܘܐܝܟ ܓܝܼܚܘܿܢ ܗܿܘܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܓܝܼܚܘܿܢ ܗܿܘ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܓܝܼܚܘܿܢ ܗ݀ܘ ܕܡܿܫܩܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܕܟܘܿܫ ܒܙܼܒܢ ܩܛܦܐ ܒܝܪܚܐ ܬܫܪܝܢ܀ ܐܦ ܐܢܿܐ ܐܝܟ ܢܗܪܐ. ܘܐܝܟ ܐܡܐ ܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܡܐ ܩܿܪܐ ܠܥܝ̈ܢܬܐ ܘܠܡܒܘܼ̈ܥܐ ܕܡܬܼܦܠܓܝܼܢ ܡܢ̈ܿ ܬܦ̈ܐ. ܘܡܢܼܗܿ ܫ݀ܬܝܐ ܓܢܼܬܐ. ܕܐܫܿܩܐ ܓܢܬܼܝ ܗ̄ ܥܡܐ. ܘܐܪܘܐ ܡܫܟ̈ܒܬܝ ܗ̄ ܗܘܼ ܥܡܐ. ܡܫܟܼ̈ܒܬܐ ܡܫܪ̈ܐ ܕܙܪܥܐ. ܐܦ ܗܼܘܐ ܠܝܼ ܢܚܠܐ܆ ܥܠ ܝܡܐ ܗ̄ ܕܝܘܼܠܦܐ ܗܿܢܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܕܐܝܟ ܢܚܠܐ ܘܢܗܪܐ ܗܿܟܢܐ ܪܕܐ ܥܕܡܐ ܕܡܿܛܐ ܨܝܕ ܥܡ̈ܡܼܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܝܡܐ. ܝܘܼܠܦܢܝ ܒܨܿܦܪܐ ܐ݀ܡܪ ܗ̄ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܡܣܼܪܗܒܐܝܼܬ ܕܠܐ ܥܘܼܘܟܐ ܕܡܼܢ ܡܕܡ ܡܫܬܼܥܐ ܐܢܼܐ. ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܼܢ ܚܟܼܡܬܐ. ܐܘܿ ܡܦܪܓܐܝܼܬ ܘܫܒܝܼܚܐܝܼܬ ܐܡܿܪ ܝܘܼܠܦܢܐ ܗܿܢܐ. ܒܢܒܝܘܼܬܐ ܐܡܿܪ ܕܐܝܟ ܢܒܝܘܼܬܐ ܕܩܕܡܐ ܐܡܿܪ ܥܬܝܼ̈ܕܬܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܕܡܠܦ ܐܢܼܐ ܘܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܗܿܟܢ ܫܩܠ̈ܢ ܫܡܼܥܠܝܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܢܒܝܘܼ ܐܬܢܒܝܿܬ ܥܠܝܗܝܢ. ܐܘܿ ܗܼ̣ܢܐ ܪܚܝܼܡ ܝܘܼܠܦܢܝ ܐܝܟ ܡܠܼܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ. ܛܘܼܒܘܗܝ ܠܒܥܠܗܿ. ܒܚܡܪܐ ܐܟܚܕܐ ܗ̄ ܕܢܐܼܡܪ ܕܡܼܢ ܚܦܝܼܛܘܼܬܗ ܘܟܫܝܼܪܐܝܼܬ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܕܐܢܬܬܗ. ܠܐ ܐܬܼܐ ܠܡܣܼܟܢܘܼܬܐ ܘܠܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܼ̣ܚ ܬܪܝܢ ܬܘܪ̈ܐ ܐܘܿ ܬܪܝܢ ܚܡܪ̈ܐ ܐܠܐ ܕܒܼܪ ܒܬܘܪ̈ܐ ܘܒܚܡܪ̈ܐ. ܬܘܼܒ ܐܟܙܼܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܚܡܪܐ. ܬܘܼܒ ܐܟܙܼܢܐ. ܠܐ ܕܿܒܪܝܼܢ ܕܒܿܪܐ ܫܘܝܐ ܡܛ݀ܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܕܚܡܪܐ ܗ̣ܿܢܐ ܐ݀ܦܠܐ ܗܿܘܐ ܣܕܩܐ ܘܦܘܠܓܐ ܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ. ܟ݀ܠ ܡܚܘܼܬܐ ܘܠܐ ܗ̄ ܬܢܢ ܡܓܢܐ ܠܐܢܬܬܐ ܢܨܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܚܘܼܬܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܣܿܝܘܼ ܩ݀ܛܠܐ. ܐܢ ܒܓܐܪ̈ܐ ܓܕܿܫܐ ܘܐܢ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܘܡܼܢ ܟ݀ܠ ܒܝܼܫ̈ܢ ܗ݀ܝ ܕܩܫܼܝܐ. ܒܪܡ ܠܝܬ ܐܝܟ ܡܚܘܼܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܬܿܠܝܢܼ ܟ݀ܠ ܥܘܠ̈ܝܼܢ. ܒܗ݀ܝ ܕܡܡܪܐ

ܪܘܼܚܗ ܕܓܒܪܐ ܡܼܢ ܠܓܘ ܘܕܡܿܝܐ ܡܪܝܼܪܘܼܬܗܿ ܕܗܿܕܐ ܠܐܘܼܠܨܢ ܕܡܿܝܬܐ ܣܿܢܐܐ ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܐܘܿ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܦܿܪܥ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܡܿܢ ܕܐܟܼܝܗ. ܡܼܢ ܪܝܼܫܗ ܕܚܘܝܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܝܬ ܪܝܼܫܐ ܕܡܪܝܼܪ ܡܼܢ ܕܚܼܘܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܡܿܢ ܣܝܼܡܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܕ̈ܢܘܗܝ ܥܡ ܫܘܼܪܢܝܩܐ ܗ݀ܝ ܕܡܪܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܢܛܪ ܐܝܟ ܩܪܒܬܢܝܐ ܡܼܢ ܙܝܢܗ ܗܿܟܢܐ ܠܝܬ ܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ ܕܡܪܝܼܪܐ ܡܼܢ ܕܐܢܬܬܐ. ܦܼܨܬܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܬܦܠܼܝ ܥܠܝܗܿ ܗ̄ ܦܼܨܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܚܠܼܦ ܚܛܗ̈ܝܗܿ ܥܠܝܗܿ ܢ݀ܦܠܐ. ܬܘܼܒ ܐܢ ܠܡ ܡܬܼܪܡܝܐ ܦܼܨܬܐ ܕܐܝ̣ܿܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܚܛ̈ܗܐ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܒܝܕ ܦܨܼܬܐ ܕܠܘܿܬܗܿ ܥ݀ܡܪܝܼܢ. ܠܡ̈ܝܐ ܡܦܩܢܐ ܗ̄ ܕܘܼ̣ܬܐ ܠܡܪܕܝܼܬܐ. ܘܠܐ ܠܐܢܬܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܼܠ ܠܗܿ ܐܬܪܐ ܕܬܫܼܬܠܛܝ ܥܠܝܟ ܘܬܒܼܥܐ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܬܬܼܥܝ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܘܬܬܥܼܫܢܝ ܥܠܝܟ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܬܿܝܐ ܒܿܬܪܟ. ܡܼܢ ܒܝܬܟ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܐܬܿܝܐ ܒܿܬܪܟ ܘܒ݀ܥܝܐ ܢܩܼܦܟ ܘܒܚܘܼܒܗܿ ܠܐ ܫܪܝܼܪܐ ܠܘܿܬܟ. ܒܣܼܪܟ ܩܨܼܨ ܗ̄ ܒܟ݀ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܕܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܠܡܥܼܒܕ ܥܒܕ ܘܫܪܝܗܿ ܡܼܢ ܒܝܬܟ. ܠܒܨܝܼܪܘܼܬ ܦܘܼܡܐ ܕܠܐ ܢܗܼܘܐ ܐܢܫ ܓܓܪܢ ܐܘܿ ܐܟܿܠ ܝܥܢܐܝܼܬ ܐܘܿ ܡܡܿܠܠ ܠܐ ܣܒܼܥܐܝܼܬ. ܒܥܝܼ ܦܼܨܬܟ ܡܼܢ ܟܿܠ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܡܦܿܠܓ ܐܪܥܐ ܒܦܼܨ̈ܐ ܡܥܩܿܒ ܕܘܼ̣ܬܐ ܛܒܿܬܐ ܠܙܪܥܐ. ܐܘܿ ܠܒܢܝܿܢܐ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܝܼܨܦ ܕܬܩܼܢܐ ܐܢܬܬܐ ܟܫܝܼܪܬܐ ܕܝܿܗܒ ܦܐܪ̈ܐ ܘܡܼܨܒܬܐ ܒܫܦܝܼܪ̈ܬܐ܆ ܠܡܼܙܪܥ ܙܪܥܐ ܗ̄ ܐܦ ܙܪܥܟ ܠܡ ܟܕ ܡܬܝܼܠܕ ܬܟܝܼܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܕܝܼܠܟ ܐܝܼܬܘܝ ܐܟܡܿܢ ܕܝܼܕܝܼܥܐ ܗܿܝ ܡܢܿܬܟ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܙܪܥܼܬ. ܐܢܬܬܐ ܓܝܪܬܐ. ܠܠܐ ܡܕܡ ܬܬܚܼܫܒܝ ܗ̄ ܠܐ ܠܙܪܥ ܘܠܐ ܠܒܝܬܐ ܘܠܐ ܠܐܝܼܩܪܐ܆ ܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܝܕܢ ܬܬܚܫܼܒܝܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܓܝܪ ܕܡܓܕܠܐ ܐܘܿ ܦܘܼܪܩܣܐ ܡܿܐ ܕܢ݀ܦܠ ܥܠ ܐܝܧܠܝܢ ܕܡܣܼܬܩܒܠܝܪܢ ܬܚܘܼܬܘܗܝ ܩ݀ܛܠ ܠܗܘܿܢ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܐܢܬܬ݀ ܓܒܪܐ ܠܐܝܿܟܐ ܕܩܿܪܒ ܠܗܿ ܡܿܘܬܐ ܡܨܝܐ ܠܗ. ܘܗ̣ܿܢܐ ܡܬܚܼܫܒܐ ܐܝܟ ܡܓܕܠܐ ܩܛܘܿܠܐ. ܠܐܝܿܕܐ ܐܝܿܕܐ ܕܠܐ ܗ̄ ܐܝܿܕܐ ܕܡܢܚܐ ܒܡܪܚܘܼܬܐ ܘܒܚܨܝܼܦܘܼܬ ܐܦ̈ܐ. ܘܡܼܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܒܚ̈ܝܐ ܒܨܥܪܐ ܡܥܠܝܐ ܝܘܡ̈ܝܗܿ. ܐܢܬܬܐ ܩܗܠܢܝܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܝ ܕܡܪܝܼܡܐ ܩܿܠܗܿ ܒܡܨܘܼܬܐ ܘܒܥܠܬܼܗܿ ܟ݀ܢܫܝܼܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܩܗܠܢܝܬܼܐ ܩܿܪܐ ܗ̄ ܡܟܢܫܝܢܼܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܚܕ̈ܕܐ ܕܘܼܟܬܐ. ܐܝܟ ܩܪܢܐ ܡܠܒܛܢܝܼܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܩܪܢܐ ܕܝܘܼܒܒܐ ܒܙܼܒܢ ܩܪܒܐ ܡܙܝܼ݁ܐ ܘܡܟܿܢܫܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܠܩܪܒܐ ܗܿܟܢ ܐܦ ܐܢܬܬܐ ܢܨܝܬܐ ܒܡ̈ܠܼܝܗܿ ܘܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܡܙܝܼ݁ܐ ܠܟܿܠ ܡܨܘܼܬܐ. ܢܦܫܼܐ ܕܝܠܢ ܕܟ݀ܠ. ܬܬܪܼܡܐ ܗ̄ ܬܨܼܛܠܐ ܒܫܓܘܼܫܝܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܚܝ̈ܐ ܒܐܘܼܠܨܐܢ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܐܘܼܠܨܢܐ ܕܚܠ̈ܝܼܛܢ ܓܘܼ̈ܕܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܡܬܼܕܒܪܝܼܢ ܚܝ̈ܐ ܡܼܢ ܒܠ̈ܝܠܘܬܐ ܕܓܕܫ̈ܢ

ܘܕܠ̈ܝܼܠܐ ܐܢܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܦ݀ܠܛܝܼܢ ܕܠܐ ܡܚܘܼܬܐ ܡܼܢ ܬܡܿܢ. ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܥܣܼܩܐ ܠܡܡܕܘܼ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܚܫ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ܀ ܒܪܝ ܐܢ ܥܠ ܕܚܠܼܬܗ܆ ܬܚܣܼܪ ܗ̄ ܐܢ ܬܫܢܼܐ ܘܬܪܚܩܼ ܡܼܢ ܥܢܝܼܢܐ ܕܚܡܼܥܬܐ ܕܕܚܼܠܬܐ ܐܠܗܐ ܚܘܼܣܪܢܐ ܕܠܥܿܠܡ ܡܼܬܬܓܪ ܐܢܬ ܠܩܢܘܿܡܟ. ܐܝܟ ܕܬܢܼܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܡܬܼܚܙܐ ܥܠ ܢܘܼܪܐ ܕܟܫܝܐ ܩܕܡܐܝܼܬ ܘܒܿܬܪ ܟܢ ܡܐ ܕܐܬܪܡܝܼܘ ܒܗܿ ܩܝܣ̈ܐ ܡܬܓܼܘܙܠܐ. ܗܿܟܢ ܐܦ ܫܘܼܥ̈ܝܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܟܕ ܐܢܫ ܝܿܗܒ ܡܫܼܡܥܬܐ ܠܨܘܬܗܝܢ ܥܠ ܚܘܼܫܒܢܐ ܕܕܝܼܢܐ ܕܒ݀ܬܪܟܢ ܡܒ̈ܕܩܢ. ܐܝܟ ܦܘܼܠܚܢܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܦܘܼܠܚܢܐܕܐܝܼܠܢܐ ܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܒ݀ܬܪܟܢ ܗܿܟܢ ܐܦ ܚܘܼܫܒܢܗܘܿܢ ܕܒܕܝܼܢܐ. ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܥܠ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܿܢ ܕܥ̈ܘܿܠܐ ܟܐܢ̈ܐ. ܡܘܕ̈ܥܢ ܕܗܼܘ̈ܝ ܠܗܘܿܢ ܥܠܼܬܐ ܘܡܟܝܪ ܠܡܐ ܕܗܿܟܢ ܗܼܘܘ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܢ ܬܒܼܥܐ ܩܘܼܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܟܚܝܼܘ̄. ܡܛ݀ܠ ܡܥܼܛܦ ܠܟ ܐܠܗ ܫܘܼ̄ܒ ܕܠܥܿܠܡ. ܡܪܬܐ ܕܐܝ̣ܿܢ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܠܐ ܢܚܼܛܐ ܘܙ݀ܕܩ ܠܡܪܚܼܫܘܼ ܡܼܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ. ܒܝܬ ܣܟܼ̈ܠܐ ܠܡܼܛܪ ܥܕܢܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܣܟ̈ܠܐ ܠܡ ܥܕܢܐ ܙ݀ܕܩ ܕܡܠܼܬܐ ܐܘܿ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܕܕܠܡܼܐ ܢܚܼܛܐ ܐܢܫ ܐܝܟ ܡܨܛܠܝܢܐ. ܒܝܬ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܕܝܢ ܠܡܡܼܠܠܘܼ ܗ̄ ܬܟܝܼܠܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܠܢ. ܡܙܩܼܦܐ ܡ̈ܢܐ ܕܣܥܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܚܘܼܒܐ ܝܿܗܒ ܐܦ ܠܣܼܒܪܬܐ ܕܒܣܼܪܐ ܕܡܫܒܼܠܢܗ ܡܙܩܼܦܐ ܠܐܬ݀ܐ ܟܐܡܼܬ݀ ܕܣܘܼܪܕܢܐ ܕܠܒܼܗ. ܕܓܠܐ ܐܪܙܐ ܡܿܘܒܕ ܗ̄ ܩܘܼܫܬܐ ܠܡ ܘܫܪܪܐ ܕܥܠ ܫܘܬܦܗ ܡܿܘܒܕ ܠܗ. ܘܠܐ ܢܫܼ̣ܚ ܠܗ ܗ̄ ܘܡܟܝܼܠ ܠܐ ܡܫܼ̣ܚ ܠܗ ܪܚܡܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܒܝܕ ܕܓܿܠܐ ܐܪܙܐ ܕܚܒܪܗ ܗ݀ܘ ܕܐܬܬܟܼܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܟ݀ܠ ܐܢܫ ܥܿܪܩ ܡܼܢ ܢܩܦܼܗ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܬܚܼܙܝܼ ܫܪܝܼܪܐ ܨܝܕ ܪܚܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܩܢܼܐܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܗ̄ ܩܢܐܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܐܢܬܬܐ ܕܐܩܼܢܬ݀ ܒܐܢܫ ܘܪܘܓܙܐ ܠܛܢܢܐ ܒܝܼܫܐ. ܘܐܝܿܐ ܕܠܿܒܟ ܠܗܘܿܢ ܒܠܒܼܗ ܛܡܼܐ ܗܼܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܨܘܪܐ ܘܥܝܛܪܢܐ ܗ̄ ܥܿܒܕܝܼܢ ܠܢܘܼܪܐ ܕܬܬܢܼܒܪܫܝ. ܘܕܝܿܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܿܬܪ ܚܪܝܢܐ ܘܡܨܘܼܬܐ ܩ݀ܪܒܝܼܢ ܕܢܐܫܕܘܢܼ ܕܡܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܥܝܛܪܢܐ ܡܼܢ ܩܝܣܐ ܕܐܪܙܐ ܗܿܘܐ ܕܩܥܬܐ ܗܿܘ. ܘܐܦ ܠܫܼܢܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܩܿܪܐ ܕܡܬܼܚܫܒ ܡܕܡ ܘܡܡܿܠܠ ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ ܘܣܿܥܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܼܢ ܠܐ ܬܐܼܩܕܝ ܒܙܕܝܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܐܦܿܢ ܒܡܿܘܬܐ ܡܡܝܼܬ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܠܫܢܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܪܡ ܗܝܼ ܗ݀ܕܐ ܢܘܼܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܚܪܝܢܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܢܘܼܪܐ ܕܡܛܝܼܒ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ. ܠܐ ܬܬܩܼܪܒܝ ܠܙܕܝܼ̈ܩܐ. ܘܙܠ̈ܝܼܩܐ ܕܢܘܼܪܐ ܠܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܙܠ̈ܝܼܩܐ ܘܦܪܚܪ̈ܘܼܚܝܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܠܐ ܡܿܘܩܕܝܼܢ ܐܘܿ ܩܿܪܒܝܼܢ ܠܟ ܟ݀ܠ ܕܐܡܼܬܝ ܕܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܫܪܪ ܐܢܬ. ܘܐܩܝܼܡ ܡܠܼܬܟ ܘܐܬܼܩܝܡ ܗ̄ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܠܚܒܪܟ ܐܫܼܬܘܕܝܼܬ ܕܨܝܕܘܗܝ ܬܣܼ݁ܘܿܪ. ܐܩܝܼܡ ܒܫܪܪܐ. ܘܐܘܙܼܦܝܗܝ ܘܠܐ ܬܼܕܚܼܠ. ܬܫܼܟܚ

ܨܒܝܿܢܟ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܚܠܦ ܗܿܝ ܕܐܘܙܦܬ݀. ܨܒܝܿܢܐ ܛ݀ܒܐ ܬܫܼ̣ܚ ܨܝܕܘܗܝ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܗܿܟܢܐ ܡܥܬܕ ܕܢܢܝܼܚܟ ܒܟܿܠ ܟܡܼܐ ܕܡܿܨܐܼ ܚܝܠܗ܀ ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܕܒܥܼܘ ܝܼܙܦܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܙ݀ܕܩ ܕܬܬܟܼܠܐ ܡܼܢ ܕܠܡܼܘܙܦܘܼ ܠܪ̈ܚܡܿܝܟ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫ̈ܐ ܕܟܕ ܝ݀ܙܦܝܼܢ ܠܐ ܡܩܿܒܠܝܼܢ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܡܘܙ̈ܦܢܝܗܘܿܢ ܡܦܝܼܚ ܢܦܫܼܗ ܗ̄ ܡܩܪ ܠܗܿ ܠܢܦܼܫܗ܆ ܘܡܐܝܼܢܐ ܠܗ ܕܢܦܼܪܘܿܥ ܡܕܡ ܕܝܼܙܦ܀ ܦܨܐ ܢܦܫܼ̣ ܡܼܢ ܐܥܦܐ ܗ̄ ܝܼܨܦ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܘܚܦܼܛܘܼܗܝ ܠܝܿܙܘܿܦܐ ܕܢܼܝܬܐ ܘܢܦܼܪܘܥ ܡܕܡ ܕܝܼܙܦ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܦܨܐ ܘܫܘܙܒ ܢܦܼܫܟ ܡܼܢ ܝܥܢܘܼܬܐ ܕܠܐ ܬܦܼܠ ܒܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܕܝܙܼܦܬܐ ܚܕ ܒܬܪܝܢ ܘܒܐܥܦܐ. ܕܬܫܼܩܘܿܠ ܝܬܝܼܪܐ ܥܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܗܒܼܬ. ܪܝܼܫ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܕܠܐ ܢܐܼܨܦ ܝܬܝܼܪ̈ܬܐ. ܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܐܡܼܬܝ ܕܒܐ̈ܠܨܝܬܐ ܡܫܪܬܚ ܐܢܬ ܡܼܢ ܝܬܝܼܪܘܼ ܢ݀ܦܩ ܐܢܬ ܠܐܟܣܼܢܝܐ ܘܣܿܒܠ ܐܢܬ ܢܣܝܘܼ̈ܢܐ ܒܟܘܼܢܫܐ ܕܕܗܒܐ. ܛܒ̈ܝܼܢ ܐܢܘܿܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܠܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܬܟܿܣ ܕܠܐ ܢܦܼܘܿܩ ܠܐܟܣܼܢܝܘܼܬܐ ܒܒܥܿܬܐ ܕܥܘܼܬܪܐ. ܐܟܣܢܝܐ ܐܢܬ ܘܫܿܬܐ ܨܿܥܪܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܛܘܼܪܦܐ ܕܐܟܣܼܢܝܘܼܬܐ ܕܐܢ ܗܿܘܐ ܐܢܬ ܒܐܣܟܢܝܐ ܘܐܡܿܪ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܚܼܕܐ ܦ݀ܓܥܝܼܢ ܒܟ ܩܫܼܝܐܝܼܬ. ܘܦܫܝܼܩܐܝܼ ܡܡܿܠܠ ܐܬܢ ܨܿܥܪܐ ܘܨܘܼܚ̈ܝܬܐ. ܐܟܣܢܝܐ ܐܢܬ ܥܒܼܪ ܬܩܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܢܬ ܦܘܿܩ ܠܟ ܠܒܪ ܒܗ݀ܝ ܕܦܿܬܘܿܪܐ ܡܬܩܢܝܼܢ ܠܐܚܪܢܐ ܕܐܬܿܐ. ܘܐܢܬ ܠܥܣ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܐܚܝܼܕ ܒܐܝܼܕܟ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܚܐ ܐܣܬܼܩܒܠ ܕܡܝܼܬܪ ܡܢܼܟ. ܕܡܠܦ ܒܪܗ ܡܛܢ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠ ܐܡܼܬܝ ܕܣܿܠܩ ܒܪܗ ܒܫܒܝܼܚܘܼܬܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܐ ܣ̈ܢܐܘܗܝ ܒܿܗܬܝܼܢ ܘܗܼܘ ܡܫܼܬܒܚ ܠܥܝܼܢ ܪ̈݀ܚܡܘܗܝ. ܘܚܒܪ ܕܠܐ ܡܝܼܬ ܗ̄ ܕܐ݀ܦܢ ܡܿܐܬ ܐܒܘܼܗܝ ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܝܼܬ ܒܝܕ ܚܒܪܐ ܕܕ݀ܡ ܠܗ ܘܕܐܟܘܿܬܗ ܕܐܪܦܝܼ ܒ݀ܬܪܗ. ܕܡܦܼܢܩ ܒܪܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܘܼܢܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܝܘܼܬܐ ܩܿܢܐ ܨܘܼܠ̈ܦܬܐ ܒܓܘܼܫܡܗ ܘܚܛ̈ܗܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܦܘܼ̈ܢܩܐ. ܛ݀ܒܼ ܗܼܘ ܡܣܼܟܢܐ ܕܚܝ ܗ̄ ܕܟܿܬܫ ܒܒܣܼܪܗ ܗ̄ ܕܒܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܟܐܒ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܡܢܘܠ. ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܟܣ̈ܝܢ ܥܠ ܦܘܼܡܐ ܕܡܟܣܼܝ ܗ̄ ܡܟܣܼܝ ܟܐܡܼܬ݀ ܡܛ݀ܠ ܟܘܼܪܗܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܫܼ̣ܚ ܠܡܐܼܟܠ. ܕܣܝܼ̈ܡܢ ܥܠ ܩܒܼܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܬܘܿܪܐ ܕܣܝܼܡ ܩܕܡ ܡܝܼ̈ܬܐ. ܡܿܢܐ ܗܢܝܿܢܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢܐ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡܼܢ ܦܬܘܿܪܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܗܿܟܢܐ ܐܝܿܢܐ ܕܟܪܝܼܗ ܕܚܿ؛ܐ ܠܩܢܝܿܢܗ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܛ݀ܠܡ ܠܗ. ܐܝܟ ܡܗܝܡܼܢܐ ܕܕܡܿܟ ܥܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܗ̄ ܐܫܟ ܕܡܬܪܓܪܓ ܡܣܼܪܣܐ ܠܡܕܡܼܟ ܥܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܙܕܘܓ ܥܡܗܿ. ܘܡܪܝܐ ܬ݀ܒܥ ܠܨܒܝܿܢܗ ܙܢܝܐ: ܗ̣ܿܢܐ ܗܿܘ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܥܘܼܬܪܐ ܘܦܓܪܗ ܡܢܘܠ ܒܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܡܬܪܓܪܓ ܠܡܐܼܟܠ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܦ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܬܒܿܥ ܡܪܝܐ ܕܝܼܢܐ܆ ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܡܣܼܪܣܐ ܠܘܼ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ

ܦ݀ܐܫ ܡܼܢ ܙܘܘܓܐ ܗ̣ܿܐܢ ܐܦ ܥܬܝܼܪܐ ܠܘ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ ܦܫܼ ܡܼܢ ܒܘܼܣܐ ܐܠܐ ܟܘܼܪܗܢܐ ܥܘܟܼܗ ܡܼܢ ܗܿܕܐ. ܡܿܢܘܼ ܗܿܢܐ ܘܫܒܚܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܡܿܢܘܼ ܥܠ ܡܙܠܗܙܘܼܬܐ ܪܡܿ؛ܐ ܘܐܡܿܪ ܕܙܥܘܼܪ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܕܒܼܪܘ ܚܝܝ̈ܗܘܿܢ ܒܙܼܒܢ ܥܘܼܬܪܗܘܿܢ ܘܐܝܿܢܐ ܕܗܿܟܢ ܗܼܘ ܫܿܘܐ ܠܬܫܼ̄ܒܘܿ. ܕܣܿܓܝܼ ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܓܒܪܗܘܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗ݀ܝ ܕܠܐ ܦ݀ܗܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܘܿܠܝܼܬ ܒܥܘܼܬܪܗ ܘܡܼܢ ܥܘܼܬܪܗ ܦܠܼܚ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܐܢ ܬܬܼܒ ܥܠ ܦܬܘܿܪܐ ܕܓܒܪܐ ܓܓܪܝܐ ܘܝܥܢܐ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܠܡܣܼܟܢܐ ܕܐܝ̣ܿܢܐ ܢܐܼܟܘܠ ܥܡ ܥܬܝܼܪ ܠܐ ܬܦܼܬܚ ܓܓܪܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܗܼܐܘ ܓܓܪܢܐ ܘܝܥܢܐ ܟܕ ܪܢܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܣܿܦܩ ܠܟ ܘܠܚܒܪ̈ܝܟ ܡܕܡ ܕܣܝܼܡ ܥܠ ܦܬܘܿܪܐ ܘܬܐܟܼܘܿܠ ܕܠܐ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܠܚܡܐ ܕܚܒܼܪ̈ܝܟ܀ ܙܝܿܥܐ ܥܝܢܐ ܗ̄ ܕܝܥܢܘܼܬܐ. ܡܣܒܪ ܝܥܢܐ ܕܣܿܓܝܼ ܙܥܘܿܪ ܡܕܡ ܕܣܝܼܡ ܘܩܕܡ ܕܢܬܼܬܣܝܼܡ ܦܬܘܿܪܐ ܙܝܿܥܐ ܥܝܢܗ ܕܠܡܼܐ ܙܥܘܿܪܝܐܝܼܬ ܡܬܼܬܣܝܼܡ ܠܚܡܐ ܥܠ ܦܬܘܿܪܐ. ܘܡܼܢ ܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܘܡܼܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܡ̈ܥܢ ܕܡ̈ܥܼܐ ܐܝܟ ܕܢܛܼܥܐ ܠܚ̈ܙܝܐ ܕܢܚܘܼܣܘܢܼ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܥܠ ܨܪܝܼܟܐ. ܠܐ ܬܘܫܼܛ ܐܝܼܟܕ ܗ̄ ܡܐ ܕܚܙܼܝܬ ܕܣܡܼܘ ܠܓܼܬܐ ܕܒܘܼܫܠܐ ܠܐ ܬܩܼܕܘܼܡ ܬܘܫܼܛ ܐܝܼܕܟ. ܠܥܼܣ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܠܐ ܚܿܐܒ ܘܡܼܙܕܟܐ ܡܼܢ ܪܓܼܬܬܐ ܕܡܐܼܟܘܼܠܬܐ. ܥܝܢܐ ܛ݀ܒܬܐ ܥܠ ܠܚܡܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܐܝܿܢܐ ܕܝܿܗܒ ܚܿܕܝܐܝܼܬ ܘܦܨܝܚܐܝܼܬ. ܥܠ ܠܚܡܐ ܡܒܼܪܟܐ ܗ̄ ܚܠܝܼܡܐܝܼܬ ܣܿܝܡܐ ܥܝܢܐ ܡܐܼܟܠ̈ܬܐ ܩܕܡ ܙܡܝܼ̈ܢܐ ܒܚܕܘܼܬܐ ܘܠܘ ܒܟܪܝܘܼܬܐ ܘܡܚܣܼܟܘ. ܪܒܐ ܐܩܝܼܡܘܼܟ ܠܐ ܗ̄ ܡܠܼܦ ܥܠ ܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܐܙܕܗܪ ܠܡ ܕܠܐ ܬܬܼܬܪܝܼܡ ܒܪܝܼܫܢܘܼܬܟ. ܘܒܪܝܼܫ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܘܪܒܼ ܢܦܼܫܟ ܩܕܡܝܗܘܿܢ ܒܡ̈ܠܼܝܟ. ܐܬܓܼܒܝ ܠܟ ܕܬܗܼܘܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܼ̈ܘܿܢ. ܒܟ݀ܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܟ݀ܠܡܕܡ ܕܥܠܘܗܝ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܫܡܼܫ ܐܢܘܿܢ ܬܩܼܢ ܗ̄ ܘܟܕ ܡܬܩܢ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܬܼܒܥ̈ܝܢܝܬܐ ܒܿܬܪܟܢ ܪܒܼܥ ܘܐܓܣܼ. ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܫܘܚܪܬܐ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܪܡܝܼܢ ܡܼܢܟ ܘܥܣܩܝܼܢ ܠܟ ܠܡܥܼܒܕ ܐܢܘܿܢ ܠܐ ܬܬܚܼܪܐ ܠܡܬܼܩܪܒܘܼ ܠܗܘܿܢ. ܐܘܼܪܚܐ ܓܝܪ ܠܣܘܼܥܪܢܐ ܩܿܪܐ. ܫܘܚܪܬܐ ܓܝܪ ܡܟܢܐ ܠܕܘܼ̣ܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܢ ܒܗܿ ܟܐܦܗܐ ܘܥܣܼܩܐ ܠܗܠܼܟܬܐ. ܕܠܡܼܐ ܬܬܩܼܠ ܗ̄ ܒܡܠܼܬܐ ܐܝܟ ܕܒܟܐܼܦܐ. ܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܚܕܐ ܕܡܬܼܬܘܐ ܐܢܬ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܐܙܠܼܬ ܒ݀ܬܪ ܐܘܼܪܚܐ ܕܛܥܿܝܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܓܝܓܠܐ ܩܠܝܼܠܬܐ ܗ̄ ܠܒܼܗ ܠܡ ܕܥܘܿܠܐ ܚܿܕܪ ܘܥܿܒܪ ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܠܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠ ܫܿܥ ܐܝܟ ܓܝܓܠܐ ܕܛܒܿ ܩܠܝܼܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܩܿܘܐ ܚܘܼܫܒܗ ܒܚܕ ܡܕܡ. ܠܡܿܢܐ ܐܝܼܬ ܨܘܡܐ ܒܫܢܿܬܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܡܝܬܐ ܕܟܕ ܚܼܕ ܟܝܿܢܐ ܐܢܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ ܡܘܿܢ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܒܕܘܼܒܪ̈ܐ ܘܒܨܒܝܿܢܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܠܐ ܬܬܼܗܪ ܒܗܿܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܝܘܡ̈ܬܐ ܒܫܢܿܬܐ ܕܒܡܕܡ ܫܿܘܝܢܼ ܘܒܡܕܡ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܟܕ ܛ݀ܒ ܐܠܗܐ ܗܿܟܢ ܬܩܼܢ ܐܢܘܿܢ. ܐܝܟ ܡܒܥܪ̈ܢܐ ܕܟܪܡܐ ܒ݀ܬܪ ܩܛܘ̈ܦܐ

ܗ̄ ܦܛܘܿܦ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܙܕܝܼ̈ܩܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܐܬܝܬܼܪܘ ܒܙܕܝܩܘܼܬܐ ܘܗܪܓܼܘ ܒܟܬܒ̈ܐ ܘܩܒܼܠܘ ܓܠ̈ܝܢܐ. ܡܒܥܪ̈ܢܐ ܟܢܝܼ ܗܼܘ ܠܗ ܟܕ ܡܿܙܥܪ ܠܩܢܘܿܡܗ ܕܐ݀ܦܢ ܐܝܟ ܡܒܥܪܢܐ ܐܬܝܿܬ ܠܚܪܬܐ ܐܠܐ ܡܠܝܐܝܼܬ ܩܡܿܬ ܒܛܒ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܩܛܘܿܦܐ ܡܠܝܿܬ ܗ̄ ܘܐܝܟ ܙܕ̈ܝܼܩܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܐܫܬܼܦܥܬ݀ ܡܠܦܢܘܼܬܝ ܘܐܝܟ ܚܡܪܐ ܒܡܥܼܨܪܬܐ. ܕܒܿܥܐ ܣܪ̈ܝܼܩ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܒܿܥܐ ܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܕܚܪܫܘܼܬܐ. ܡܫܼܟܚ ܟܕܒܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܛܥܝܿܢܘܼܬܐ. ܘܚܠܡܼܐ ܗ̄ ܚܠܡܼܐ ܣܪܝܼܩܐ ܘܚܙܼܘܐ ܕܓܠܐ ܕܕܝ̈ܘܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܗܿܘ ܚܙܼܘܐ. ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܫܿܚܠܦ ܚܙܼܘܐ ܣܪܝܼܩܐ ܕܕܝ̈ܘܐ ܡܼܢ ܚܙܼܘܐ ܕܡܚܙܝܼܬܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܦ̈ܐ ܡܕܡ ܡܩܝܼܡ ܕܥܡ ܕܐܗܦܼܟ ܐܢܫ ܦܪܨܘܼܦܗ ܡܼܢ ܡܚܙܝܼܬܐ ܛܠܩܼܬ݀ ܗܝܼ ܕܡܘܼܬܐ ܐܝܟ ܚܙܼܘܐ ܕܚܠܡܼܐ. ܘܡܼܢ ܪܝܼܫ ܥܡܗ ܗ̄ ܘܗ̣ܿܐܢ ܡܼܢ ܪܝܼܫ ܥܡܗ ܗܿܢܐ. ܚܙܼܘܐ ܕܓܠܐ ܡܦܩܼ ܙ݀ܟܘܼܬܐ. ܕܬܘܼܒ ܥܠ ܥܡܟ ܠܐ ܢܫܬܼܠܛ ܐܝܟ ܕܐܣܼܒܪ. ܟ݀ܠ ܢܚ̈ܫܼܐ ܘܩܨ̈ܡܐ ܘܬܚܠ̈ܡܼܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܛ݀ܥܝܘܼܬܐ ܐܢܘܿܢ. ܘܕܡܗܿܝܡܢ ܗ̄ ܕܡܫܪ ܠܗܘܿܢ ܬܡܿܢ ܐܙܿܠ ܠܒܼܗ ܟܕ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܪܚܩ. ܒܚܘܼܫ̈ܒܢܝ ܠܠܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܗܝܼܡܢ ܒܗܘܿܢ. ܡܛܾ݀ ܕܚܟܡܼܬܐ ܕܥܘܿܠ̈ܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܟܼܡܬܐ ܕܚܪ̈ܫܐ ܥܘܿܠ̈ܐ. ܒܠܠܼܝܐ ܡܬܼܗܝܡܢܐ ܗ̄ ܚܼܫܘܼ̈ܟܐ ܐܢܘܿܢ ܠܡ. ܘܗܿܢܘܿܢ ܕܠܝܬ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܠܼܒܗܘܿܢ ܡܗܝܿܡܢܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܠܚܡܐ ܕܚܣܼܕܐ ܚܝ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܚܡܐ ܕܪ̈ܚܼܡܐ ܚ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܠܣܢ̈ܝܼܩܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܟܿܠܐ ܠܗ ܡܢܼܗܘܿܢ ܩ݀ܛܠ ܠܗܘܿܢ ܒܟܦܼܢܐ. ܒܥܝܢܐ ܛܒܿܬܐ ܗ̄ ܡܚܿܦܛ ܥܠ ܡܪܚ̄ܡ. ܘܠܐ ܬܬܼܙܝܼܥ ܒܡܘܗܒ̈ܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܕܚܼܠ ܡܛ݀ܠ ܣܘܓܐܐ ܕܡܘܗ̈ܒܬܟ ܕܠܡܼܐ ܒ݀ܨܪ ܩܢܝܿܢܟ. ܠܐ ܬܫܼܬܘܚܪ ܡܛܿܠ ܠܕܐ ܡܩܒܠ ܗ̄ ܠܐ ܬܗܼܡܐ ܡܼܢ ܕܠܡܼܬܠ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܢܝܼܚ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܡܩܿܒܠ ܠܗ ܒܒܝ̈ܬܝܐ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠ. ܘܡܢܝܼܚܐ ܠܡܣܼ̣ܢܐ ܣܢܝܼܩܐ ܨܠܘܿܬܗܘܿܢ ܕܡܣܼ̈ܟܢܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܢܐ ܡܬܩܼܒܠܐ ܨܠܘܿܬܗܘܿܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܿܟܐ ܕܬܫܟܼܚܝ ܬܬܥܼܠܐ ܠܥܼܠ ܘܩܕܡ ܡܪܐ ܕܪܒܘܼܬܐ ܬܥܘܿܠܝ ܠܐ ܥ݀ܒܪܐ ܥܕܡܐ ܗ̄ ܒ݀ܨܐ ܠܗܿ ܘܒܿܚܪ ܠܗܿ ܘܕܝܼܢܐ ܫܪܝܼܪܐ ܥ݀ܒܕ ܠܗܘܿܢ ܒܟ݀ܠ ܡܐ ܕܒ݀ܥܝܢ. ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܥ݀ܒܪܐ ܕܠܐ ܠܡ ܐܙܿܠܐ ܣܪܝܼܩܐܝܼܬ. ܥܕܡܐ ܕܢܗܦܼܟ ܬܪ̈ܝܥܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܿܠܝܢ ܩܫܝܐܝܼܬ ܨܝܕ ܡܣ̈ܟܼܢܐ ܣܥܼܪܘ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܚܘܼܒ̈ܠܐ ܐܪܡܝܼܘ ܥܠ ܐܠܐܗ ܕܡܢܼ̈ ܢܬܼܦܪܥܘܿܢ. ܘܢܒܼܗܬ ܣܿܐܢܐ܆ ܒܙܒܼܢܐ ܕܡܬܼܒܥܐ ܗ̄ ܣܿܐܢܐ ܥܘܿܠܐ ܕܣܿܒܪ ܗܼܘܐ ܕܐܿܠܨ ܠܡܣܼܟܢܐ ܒܿܗܬ ܘܡܚܦܪ ܡܐ ܕܡܬܼܥܕܪܝܼܢ ܒܝܬ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܒܝܕ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܗܘܿܢ ܝܿܗܒ. ܘܟܕ ܒܨܠܘܿܬܐ ܒܥܼܐ ܕܢܬܼܦܪܩ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܥܩ̈ܢ ܐܡܿܪ. ܦܪܘܿܩܝܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܦܪܘܿܩܝܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܕܒܝܼܫ܆ ܐܪܝܼܡ ܐܝܼܕܟ܆ ܐܬܼܩܕܫ ܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܒܗ݀ܘ ܡܐ ܕܠܥܝܢ̈ܝܗܘܿܢ ܟܕ ܚܿ؛ܝܢ ܠܢ. ܐܬܦܪܼܫܬ ܘܐܬܝܼܕܥܬ ܒܢ ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܼܫܝܟ. ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܩܿܕܡܝܼܢ ܟܕ ܚܿܙܝܢܢ.

ܐܬܩܼܕܫ ܒܗܿܘܢ ܗ̄ ܐܬܦܼܪܫ ܘܐܬܝܼܕܥ ܒܗܘܿܢ ܕܢܕܥܘܿܢ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܠܡܪܘܼܬܟ ܐܟܡܼܐ ܕܝܼܕܥܢܢ ܪܒܘܼܬܟ. ܚܕܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܝܟ ܩܕܝܼ̈ܫܐ. ܘܫܢܐ ܗ̄ ܘܫܢܐ ܘܒܛܠܼ ܬܡܝܼ̈ܗܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܼܢ ܥܡܟ. ܐܒܼܥ ܩܼܨܐ ܗ̄ ܬܚܘܼܡܐ ܕܫܘܼܘ̈ܕܝܟ ܕܒܢܫܝܐ. ܘܡܼܛܐ ܙܒܼܢܐ ܕܫܘܼܠܡܗܘܿܢ ܕܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܗܘܿܢ ܐܫܼܬܘܕܝܼܬ ܠܢ ܛܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܠܒܼܐ ܛܡܝܼܪܐ ܗ̄ ܢܦܫܼܐ ܕܟܡܝܼܪܐ ܘܡܥܩܐ. ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܝܘܿܡ ܡܼܢ ܝܘܿܡ ܡܬܬܼܘܣܦܐ ܥܠܝܗܿ. ܡܿܢܘܼ ܓܝܪ ܢܗܝܼܡܢ ܠܓܕܘܿܕܐ ܗ̄ ܡܙܗܪ ܕܢܥܼܪܘܿܩ ܡܼܢ ܙܢܿܝܘܼܬܐ ܘܕܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ. ܕܕ݀ܡܐ ܠܛܒܼܝܐ ܗ̄ ܒܩܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܕܗܘܼ ܫܿܘܪ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܢܬܼܦܠܛ ܡܼܢ ܢܟܝܿܢܐ ܕܙ݀ܢܝܘܼܬܐ. ܢܡܘܼܬ ܗ̄ ܐܝ̣ܿܐ ܕܡܫܼܬܟܚ ܕܡܐܢܐ ܒܐܢܬܬ݀ ܓܒܪܐ ܡܬܼܩܛܠ ܐܝܟ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܢ݀ܡܘܿܣܐ. ܠܐ ܬܫܒܼܚ ܪܚܡܿܟ ܒܩܘܼܪܒܐ ܗ̄ ܩܘܼܪܒܐ ܩܿܪܐ (ܠܫܘܼܠܡܐ) ܠܫܘܼܪܝܐ ܕܪܚܡܘܼܬܐ ܠܐ ܬܫܒܼܚܝܼܘܗܝ ܠܡ ܠܒܪܚܡܿܟ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܬܬܬܼܟܠ ܥܠܘܗܝ ܒܠܥܕ ܢܣܝܿܢܐ. ܘܠܐ ܬܫܠܛܝܼܘ̄ ܗ̄ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟ ܘܒܗܘܼ̈ܦܟܝܟ ܟܐܡܼܬ݀ ܠܐ ܬܓܼܠܐ ܠܗ ܐܪ̈ܙܝܟ. ܡܪܝܐ ܒܼܪܐ ܟ݀ܠ ܗ̄ ܐܢܓܝܪ ܒܪܘܿܝܐ ܗܿܘ ܡܿܨܐܼ ܐܦ ܠܡܼܥܕܪܘܼ. ܛ݀ܒ ܘܒܝܼܫ ܗ̄ ܥܠ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܡܿܠܠ ܡܿܨܐܼ ܠܡ ܠܡܛܐܒܘܼ ܐܦ ܠܡܒܼܐܫܘܼ ܒܝܼܫܬܐ ܬܢܢ ܠܡܪܕܘܼܬܐ ܩܿܪܐ. ܚ̈ܝܐ ܘܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚ̈ܝܐ ܘܡܿܘܬܐ ܣܿܟܐ ܐܢܘܿܢ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܥܠܘܗܝ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ. ܘܫܠܝܼܛ ܒܠܫܼܢܗ ܗ̄ ܗܿܟܢ ܦܫܝܼܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܣܼܒ ܥܘܼܕܪܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܫܠܝܼܛ ܒܝܿܬܗ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܒܝܕ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܕܠܫܼܢܗ ܡܬܦܼܨܐ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ ܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܢܣܝ̈ܘܼܢܐ ܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܡܬܦܼܨܐ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ ܒܝܼܫܐ ܘܢܣܝ̈ܘܼܢܐ. ܠܐ ܬܒܼܐܫܝ ܥܝܢܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܼܥܝܼܩ ܘܬܒܐܫ ܠܟ ܡܛ݀ܠ ܕܚܿ؛ܐ ܐܢܬ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܠܡܐܼܟܠ܀ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܢܬܚܼܟܡ. ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܢܕܝܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܐܣܿܝܐ ܕܡܛܿܠܬܗ ܡܠܟܐ ܣܢܝܼܩ ܥܠ̄ܘ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܕܥ ܡܿܕܝܢ ܕܐܦ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܿܢ. ܡܼܢ ܬܪܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܗ ܡܪܡܿܪܡܝܼܢ ܠܗ ܠܐܣܿܝܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܠܗ ܘܠܣܡ̈ܡܢܘܗܝ ܐܬܩܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܢܼܬܝܼܕܥ ܚܝܠܗ. ܚܟܼܡܬܐܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܫܼܬܒܚ ܡܢܼܗܘܿܢ ܐܟܡܿܢ ܕܗܼܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܥܠܬ݀ ܟܿܠ. ܘܐܦ ܒܣܡܐ ܗ̄ ܘܐܦܿܠܐܘܡܢܘܼܬܐ ܕܒܣܡܘܼܬܐ ܝܗܼܒ ܚܟܡܼܬܐ ܕܢܬܼܩܢ ܘܢܡܿܕܟ ܒܣܡ̈ܡܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܣܼ̣ܢܐ ܠܠܘܛܬܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܠܡ ܕܥܡ ܡܣܼܟܢܘܼܬܗ ܢܩܝܼܦܐ ܠܗ ܟܪܝܘܼܬܐ. ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܕܘܼܘ̈ܢܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܡܦܩ ܠܗܘܿܢ. ܐܬܕܟܪ ܥ݀ܩܬܐ ܗ̄ ܐܬܕܟܪ ܥܩ̈ܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ ܕܕܝܼܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܒܗ ܣܼܒܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܿܘܐ ܨܝܕ ܚܕ. ܠܟ ܡܚܕܐ ܗ̄ ܝܘܡܢ. ܘܠܐܚܪܢܐ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܠܐܚܪܢܐ ܐܬܡܠܝ ܐܒܐܼܫ. ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܩܿܘܐ ܐܦ ܩܢܝ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܩܘ̈ܝܢ ܒܚ̈ܝܐ܀

ܐܝܟ ܕܒܛܼܠ ܡܝܼܬܐ. ܘܐܬܒܝܐܥܡ ܡܦܩܼܢܐ ܕܢܦܼܫܗ ܗ̄ ܕܗܘܼ ܡܝܼܬܐ ܐܬܒܼܝܐܐ ܟܐܡܼܬ݀ ܥܡ ܡܦܩܼܬܐ ܕܢܦܼܫܗ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܪܓܝܼܫ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܡܨܝܐ ܬܘܼܒ ܕܕܡܘܼܬܢܐܝܼܬ ܬܬܢܣܼܒܝ. ܕܐܟܡܼܐ ܕܒܼܛܠ ܡܝܼܬܐ ܘܕܘܼܟܪܢܗ. ܘܐܬܒܼܝܐܐ ܥܡ ܡܦܩܼܬܐ ܕܢܦܼܫܗ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܥܠ ܐܝܿܢܐ ܕܚܝ ܬܬܼܪܢܐ ܕܐܬܒܼܝܐܐ ܠܡ ܐܦ ܐܢܬ ܒܚ̈ܝܝܟ ܘܡܼܢ ܒܿܬܪ ܡܿܘܬܗ ܕܗ݀ܘ ܐܟܡܼܢܕܠܐ ܝ݀ܬܪ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܼܢ ܥ݀ܩܬܐ. ܕܡܦܪܩ ܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܗ̄ ܦܘܼܪܩܐ ܕܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܠܥܢܝ̈ܢܐ ܕܒܛ̈ܠܬܐ ܩܿܪܐ. ܡܿܢ ܠܡ ܕܝ݀ܗܒ ܢܦܫܼܗ ܠܦܘܪܓܝܐ ܘܠܫܥܬܐ ܕܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܚܟܡܼܬܐ ܕܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܘܿܡ ܩ݀ܢܐ. ܡܿܢܐ ܕܝܢ ܢܬܚܼܟܡ ܐܚܝܼܕ ܗ̄ ܕ݀ܒܪ ܦܕܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܡܿܟܪܟ ܒܐܝܼܕܗ ܠܚܛܘܿܛܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ. ܘܫܘܼܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܡܠܼܬܗ. ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܬܘܪ̈ܐ. ܒܠܓܼܬܐ ܕܙܪܥܗ ܗ̄ ܠܓܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܝܼ ܡܫܘܼܚܬܐ. ܕܨܿܪܐ ܘܒܿܙܩ ܠܒܕܪܐ ܕܒܿܕܪ ܙܪܥܐ. ܒܗܿܢܐ ܠܡ ܙܼܢܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܘܼ̈ܡܢܐ ܒܥܒܕܿܝ̈ܗܘܿܢ. ܪܢܝܢ ܒܠܚܘܼܕ ܘܠܘ ܒܚܟܡܼܬܐ ܕܣܼܦܪܐ. ܬܫܼܒ̈ܚܬܗ ܢܐܼܡܪ ܗ̄ ܢܬܼܢܘܢܼ ܩܘܼܠ̈ܣܘܗܝ ܟܿܠܗ ܥܡܐ. ܐܢ ܢܨܒܼܐ ܒܐܠܦ ܗ̄ ܐܢ ܐܝܼܬ ܠܗ ܨܒܝܿܢܐ ܘܢܼܚܘܐ ܚܝܠܐ ܕܚܟܡܼܬܗ ܒܝܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܼܩܠܣ ܘܡܫܼܬܒܚ ܘܐܢ ܢܫܼܬܘܿܩ ܒܥܡܐ ܗ̄ ܘܐܢ ܓܒܼܐ ܠܗ ܫܼܬܩܐ ܐ݀ܦܢ ܒܓܘ ܥܡܐ ܙܥܘܿܪܐ. ܘܟ݀ܠ ܐܝܿܟܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܦ ܗ̣ܿܢܐ ܡܫܼܬܒܚ ܘܡܬܼܢܨܚ. ܫܘܼܫܢܬ݀ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܓܘܢܐ ܚܘܪܐ ܘܪܝܼܚܐ ܒܣܝܼܡܐ ܩܢܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܘܼܫܢܬ ܡܠܟܐ ܢܪܩܝܼܣ ܐܘܟܿܝܬ ܢܪܓܝܼܣ ܐܝܼܬܝܗܿ܆ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗܘܿܢ ܕܙܕ̈ܝܼܩܐ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܕܙܕܝܼ̈ܩܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܩܕܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ. ܥܠܗܿܕܐ ܐܦ ܝܿܨܦ ܕܝܠܗܘܿܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܟܕ ܚܿܐܪ ܒܗܘܿܢ ܘܡܢܿܛܪ ܟ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܦ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܗܼܢܝܢ ܗ̄ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܼܫܐ ܕܫܿܘܝܢ ܠܗܘܿܢ ܡܼܬܦܢܝܢ ܠܗܘܿܢ ܒܟܿܠܗ ܠܒܼ̣ܘܿܢ ܒܪܟܼܘ. ܗ̄ ܡܚܿܦܛ ܕܒܐܡܝܼܢܘܼ ܢܫܒܼܚ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܘܗܝ. ܘܫܒܼܚܘ ܠܫܡܗ ܗ̄ ܕܐܣܝܼ ܠܘܿܬܟܘܿܢ ܛܝܒ̈ܘܬܗ. ܨܒܼ̈ܘܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܼܪܐ ܗ̄ ܠܚ̈ܝܐ ܘܠܩܘܼܝܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܓܢܼ̈ܣܐ ܗ̄ ܘܥܡ ܨܒܼܘ̈ܬܐ ܐܦ ܓܢܼܣ̈ܐ ܬܩܝܼ̈ܦܐ ܒܼܪܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܪܘܓܙܐ. ܐܢ ܡܠ̈ܟܐ ܬܩܝܼ̈ܦܐ ܒܼܪܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܡܼܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܢܦܩܼܘ ܠܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܟܕ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܠܡ ܡܼܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܼܗܘܿܢ ܘܥܿܐܠܝܼܢ ܠܗ ܠܥܿܠܡܐ. ܡܿܕܝܪܝܢ ܒܗܿܠܝܢ ܚܝ̈ܐ. ܐܢ ܬܫܒܼܚ̈ܬܐ ܡܫܒܿܚܝܼܢ ܘܐܢ ܬܪܥܝܼܬܐ ܐܝܿܕ ܕܗܝܼ ܡܬܼܪܥܝܢ ܐܘܿ ܡܬܼܚܫܒܝܼܢ ܐܘܿ ܥܒܿܕܐ ܡܕܡ ܥ݀ܒܕܝܼܢ ܫܠܼܝܐ ܠܪܥܝܿܢܗܘܿܢ ܠܝܬ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܿܘܬܗܘܿܢ. ܕܢܐܡܼܪ ܕܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܕܗܿܠܝܢ ܘܕܗܿܠܝܢ ܥܕܡܐ

ܥܕܡܐ ܠܡܿܘܬܐ ܩܝܿܡܝܼܢ ܟܕ ܠܐ ܒ݀ܛܠܝܼܢ ܣܿܟ ܡܼܢ ܪܢܝܗܘܿܢ ܐܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܘܐܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܪܘܓܙܐ ܘܟܪܝܘܼܬܐ ܘܛܢܢܐ܀ ܘܩܼܪܝܐ܀ ܡܢܼܕ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܩܼܪܝܐ ܬܢܢ ܠܓܕܫܐ ܐܝܿܢܐ ܕܗܘܼ ܕܢܩܝܼܦ ܠܒܪܢܫܐ ܩܿܪܐ ܡܬܼܩܪܐ ܬܘܼܒ ܩܪܝܐ ܐܦ ܙܪܥܐ ܕܗܿܘܐ ܒܫܢܼܬܐ ܕܠܠܼܝܐ ܟܕ ܕܿܡܟܝܼܢ ܥܠ ܕܒܗܪܓܗܝܢ ܪܢܝܢ ܩܕܡ ܕܢܕܡܼܟܘܢܼ ܒܗ ܒܝܢܬܗܘܿܢ ܒܝܕ ܚܠܼ̈ܡܐ ܡܢܕ ܠܗܘܿܢ ܪܢܼܝܗܘܿܢ ܘܡܦܪܕ ܠܗܘܿܢ ܠܫܢܼܬܗܘܿܢ. ܕܡܬܼܡܠܟ ܒܚܼܙܘܐ ܕܠܠܼܝܐ ܗ̄ ܡܟܣ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܛ݀ܥܝܢ ܒܿܬܪ ܚܠܡܐ. ܐܝܿܢܐ ܠܡ ܕܡܬܼܡܠܟ ܘܡܼܬܕܒܪ ܒ݀ܪܬ ܚܙܼܘܐ ܘܚܠܼܡܐ ܕܫܢܼܬܐ ܕ݀ܡܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܥܿܪܩ ܩܕܡ ܪܕܘ̈ܦܐ ܒܥܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܚܿܪ ܒܙܒܼܢ ܙܒܢ ܠܒܣܼܬܪܗ. ܐܢ ܐܬܿܐ ܪܕܘܿܦܐ. ܗ̣ܿܢܐ ܐܢܘܿܢ ܠܡ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒ݀ܬܪ ܚܠܼܡܐ ܣܪܝܼܩܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܪܓܼܗܘܿܢ܀ ܥܡ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝ܀ ܡܢܕ ܫܢܼܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܩܦ ܠܗ݀ܝ ܕܒܫܢܼܬܐ ܕܠܠܝܐ ܡܢܕ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܿܪ ܥܡ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝ ܗ̄ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝܢ̈ܐܫ ܒܗܿܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܢܩܿܦܐ ܠܗܘܿܢ ܨܼܬܐ ܘܡܪܢܝܼܬܐ ܕܥܠ ܥܘܼܬܪܐ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܡܢܿܕܐ ܘܡܿܦܪܕܐ ܠܗܿ ܠܫܼܢܬܗܘܿܢ. ܘܚܠܼܦ ܐܢܫ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼ݁ܐ ܠܐ ܢܗܼܐܘ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܠܐ ܥܿܐܠ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܘܡܩܿܒܠ ܠܗܘܿܢ ܚܠܦܼܝܗܘܿܢ. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ. ܠܐ ܡܬܼܚܠܦ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܗܘܿܢ ܒܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܐܝ̣ܿܐ ܕܢܫܬܼܘܙܒܘܢ ܡܢܼܗ ܬܘܼܒ ܐܢ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܠܡܗܼܘܐ ܙܕܝܼܩܐ ܡܝܬܪܐ ܒܕܘܼܟܬ݀ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼ̈ܣܢܐ ܠܐ ܬܗܼܐܘ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܠܡ ܕܚܠܼܦܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܠܐ ܬܗܼܐ. ܥܩܼܪܗܘܿܢ ܕܪ̈ܫܝܼܥܐ ܐܝܟ ܫܒܼܠܐ ܕܝܼܥܬ݀ ܗ̄ ܕܒܝܕ ܪܘܼܚܐ ܘܚܘܼܡܐ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܚܿܡܝܐ܀ ܘܐܝܟ ܚܒܠܒܠܐ ܝ݀ܒܫܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܠܡ ܐܦ ܐܢܬ ܡܐ ܕܒܝܢܬ݀ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܘܥܘܿܠ̈ܐ ܡܬܼܗܦܟ ܐܢܬ. ܘܥܡܼ̈ܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܢܝܿܢܟ ܩܠܝܼܠܐ ܘܕܠܐ ܣܒܼܪ ܗܿܘܐ ܐܒܕܢܟ. ܚܒܠܒܠܐ ܪܐܙܝܢܓ܆ ܓܕܢܦܐ ܕܢܚܠܐ. ܫܦܝܼܦܐ ܕܢܚܠܐ܆ ܗ݀ܘ ܕܩܠܝܼܠ ܟܦܝܼܦ ܪܝܼܫܗ. ܒܢܝܿܢܐ ܘܢܨܒܼܬܐ ܗ̄ ܕܒܿܢܐ ܒܢܝܿܢܐ ܘܢ݀ܨܒ ܢܨܒܼ̈ܬܐ. ܢܛܝܼܪ ܫܡܗ ܟܿܠ ܟܡܼܐ ܕܩܝܿܡܝܼܢ ܬܘܼܩܢ̈ܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܩܪܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܫܼܐ ܘܥܘܼܗܕܢܐ ܢܛܝܼܪ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܝܕ ܢܨܒܼܬܐ ܘܒܢܝ̈ܢܐ ܐܠܐ ܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ܆ ܗ݀ܘ ܕܡܫܼ̣ܚ ܐܢܬܬܐ ܚܟܝܼܡܬܐ ܝܬܝܼܪ ܢ݀ܨܚ ܫܡܗ ܘܕܘܼܟܪܢܗ ܒܝܕ ܒܢ̈ܝܐ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܕܗܿܘܝܢ ܡܢܼܗܿ. ܬܘܼܒ ܗܝܼ ܒܚܟܼܡܬܗܿ ܡܬܼܦܪܣܐ ܒܟܿܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܕܢܐܼܪܒ ܫܡܗܿܒܝܬ ܥܡ̈ܡܼܐ܀ ܐܦܘܼܕܝܐ ܗ̄ ܨܦܘܼܢܝܐ. ܠܐ ܬܗܼܐܘ ܛ݀ܠ ܠܡܩܼܛܠ ܗ̄ ܠܐ ܬܗܼܐܘ ܨܿܠܐܼ ܠܚܘܼܣܪܢܐ ܘܠܩܼܛܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܐ ܝܼܨܦ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܠܡܚܝܘܼ ܘܠܡܘܬ̈ܿ. ܓܒܪܐ ܕܣܿܒܪ ܥܠ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܚܿܕܪ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܐܟܘܿܠ ܘܠܐ ܐܢܫ

ܢܚܼܫܒܝܼܘܗܝ ܐܝܟ ܕܚܝܐ ܗܿܘ. ܒܦܘܼܡܐ ܕܚܨܝܼܦܐ ܗ̄ ܕܡܪܚܐ ܕܠܐ ܩܿܢܐܼ ܟܢܝܼܟܘܼܬܐ. ܬܒܣܼܡܝ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܚܨ̈ܝܼܦܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܒܼܗܬܬܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܢܝܐܐ ܘܒܣܝܼܡܐ ܠܗ ܠܡܐܟܼܘܠܬܐ ܕܡܼܢ ܚܕܪܐ ܫܿܐܠ܆ ܝܐ ܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܡܿܘܬܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܘܿ ܦܠܢ ܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ܀ ܡܐ ܒܝܼܫ ܐܢܬ ܒܗ݀ܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܓܒܪܐ ܕܥܬܝܼܪ ܒܢܟ̈ܣܼܐ ܘܥܫܝܼܢ ܒܚܝܠܐ ܘܡܨܠܚ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܒܟܿܠܙܒܢ܆ ܙܪܥܐ ܗ̄ ܙܪܥܐ. ܡܫܠܝܐ ܗ̄ ܝܠܕܐ ܗܿܘ ܕܚܛ̈ܝܐ ܕܠܐ ܫܿܠܡܝܼܢ ܠܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܢܬܬܐ ܝܿܠܕܬܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܿܕܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܡܦܪܝܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܝܠܕܐ. ܝܼܨܦ ܠܡ ܕܫܡܟ ܛܒܿܐ ܢܗܼܘܐ ܥܠ ܕܗܘܼ ܠܚܘܼܕ ܢܠܘܝܟ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܣܝܼ̈ܡܬܐ ܕܥܘܠܐ ܘܕܥܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܒܿܛܠ ܗ̄ ܥܠ ܕܫܡܼܐ ܠܡ ܛܿܒܐ ܡܒܿܛܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܫܘܼܚܕܐ ܘܩܝ̈ܡܐ ܕܥܘܠܐ. ܠܟܿܠ ܓܒܪܐ ܠܐ ܬܓܠܼܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܓܼܠܐ ܚܘܼܫ̈ܒܝܟ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟ ܟܣ̈ܝܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ. ܘܒܝܢܬ݀ ܢܫܼ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܥܼܒܕ ܥܢܝܿܢܐ ܒܣܝܼܡܐ ܨܝܕܝܗܝܢ ܕܠܡܼܐ ܡܼܢ ܥܢܝܿܢܐ ܐܡܝܼܢܐ ܕܥܡܼܗܝܢ ܬܬܼܕܚܐ ܠܘܿܬ ܙܢܿܝܘܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܒܠܒܘܼܫܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܚܒܪܬܗܿ ܗ̄ ܛܐܢܐ ܒܚܒܼܪܬܗܿ ܗ݀ܝ ܕܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܠܟ ܥܡܗܿ ܚܘܼܒܐ ܘܚܝܿܪܐ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ. ܟܕ ܡܬܼܓܪܓܐ ܘܚܿܣܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܼܙܕܩܬܐ. ܕܡܛ݀ܠ ܡܿܢܐ ܥܡ ܗ݀ܝ ܡܡܿܠܠ ܐܬ ܘܚܿܪ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢܗܿ ܘܡܟܼܐ ܐܬܿܝܐ ܠܘܿܬ ܗܿܝ ܕܬܣܼܩܪܟ ܘܬܡܼܠܠܟ ܒܝܼܫܐܝܼܬ. ܐܬܕܟܪ ܡܟܝܼܠ ܗ̄ ܡܬܿܢܐ ܥܠ ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܚܿܦܛ ܠܡܬܼܒܢܝܘܼ ܒܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܬܒܼܝܢܘ ܒܬܡܝܼ̈ܗܬܐ ܕܥܒܼܕ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܕܪ̈ܐ ܘܦܪܝܼܫܐܝܼܬ ܒܗ݀ܢܝܢ ܕܨܝܕܝܟܘܿܢ ܣܥܼܪ ܕܦܪܩܼܟܘܿܢ ܡܼܢ ܫܒܼ̈ܝܐ ܘܐܘܬܒܼܟܘܿܢ ܒܐܪܥܟܘܿܢ ܘܥܒܕܟܘܿܢ ܡܼܢ ܫܒܼ̈ܝܐ ܘܐܘܬܒܼܟܘܿܢ ܒܐܪܥܟܘܿܢ ܘܥܒܕܟܘܿܢ ܥܡܐ ܕܝܼܠܗ. ܐܝܟ ܫܡܼܫܐ ܕܕܢܼܚ ܗ̄ ܕܦܪܝܼܣ ܢܘܼܗܪܗ ܥܠ ܟ݀ܠ ܗܿܟܢ ܓܿܠܝܢܼ ܪ̈ܚܡ̄ܘ ܕܐܠܗܐ ܘܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܥܠ ܕܟܕ ܒܪܝܼܬܗ ܐܢܘܿܢ. ܓܠܝܐ ܕܟ݀ܠܗܘܿܢ ܒܗ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܒܡܕܡ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ. ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܕܦܪ̈ܝܼܫܬܗ ܗ̄ ܦܪ̈ܝܼܫܬܗ ܩܼܪܐ ܬܢܢ ܠܝܼܚܝܼܕ̈ܝܬܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ ܝܗܼܒ ܠܚܕܠ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܥܒܼܕ ܐܢܘܿܢ ܢܨܝܼ̈ܚܐ ܘܓܢܒܪ̈ܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܠܐ ܐܢܘܿܢ ܪܘܼܚܐ. ܘܐܫܘܝܼ ܐܢܘܿܢ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܥܡܗ ܠܡܩܼܡ ܩܕܡ ܐܝܼܩܪܗ ܗ̄ ܝܩܼܪ ܐܢܘܿܢ ܕܡܼܠܐ ܐܢܘܿܢ. ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܨܒܝ̈ܢܘܗܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܬܝܼܕܝܼܢ. ܡܛܿܝܒܝܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܠܡܣܼܥܪ ܟܿܠܗܘܿܢ ܨܒܝ̈ܢܘ̄ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܣܿܪܗܒܝܼܢ ܗ̄ ܘܚܦܛܝܼܛܝܼܢ ܛ݀ܒ ܒܫܘܼܠ̈ܛܢܝܗܘܿܢ ܠܡܢܼܚܘܼ ܡܠܼܬܗ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܚܕ ܠܘܼܩܒܠ ܚܕ ܗ̄ ܫܡܿܝܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܪܥܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܠܘܼܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ ܘܪ̈ܘܼܚܐ ܗ̣ܿܢ ܘܥ̈ܠܝܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ. ܕܡܬܼܚܙܐ

ܘܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ. ܢܘܼܪܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡ̈ܝܐ. ܐܪܥܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܐܪ. ܙܘܓܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܠܘܼܩܒܠ ܢܩܒܼ̈ܬܐ ܕܟܿܠ ܓܢܼܣ. ܐܦܿܢ ܫܡܼܫܥܐ ܐܘܼ ܣܗܪܐ ܘܪܩܝܼܥܐ ܘܦܘܼܢܝܼܟܘܿܣ ܡܬܼܪܥܝܢ ܝܼܚ̈ܝܼܕܝܐ. ܐܠܐ ܒܡܬܼܚ̈ܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢܐ ܙܘܓܐ ܗܼܘܐ. ܘܥܒܼܕ ܫܡܼܫܐ ܠܡܚܼܙܐ ܘܠܡܫܼܒܚܘܼ ܗ̄ ܓܝܪ ܕܚܿܙܐ ܠܫܡܼܫܐ ܡܫܿܒܚ ܥܠ ܕܕܡܝܼܪ ܒܚܡܝܼܡܘܼܬܗ ܘܢܗܝܼܪܘܼܬܗ ܘܒܪܗܼܛܗ. ܘܣܗܪܐ ܩ݀ܐܡ ܗ̄ ܐܦ ܣܗܪܐ ܒܼܪܝܗܝ ܕܢܩܼܘܼܡ ܐܦ ܠܙܒܼܢܗ ܕܠܠܼܝܐ܀ ܕܓ݀ܡܪ ܠܐܚܪܝܬܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܿܫܪܐ ܘܪܒܐ ܥܕܐܡ ܠܝܗ̄ ܘܒܗ ܬܘܼܒ ܒܙܼܢܐ ܡܫܿܪܐ ܠܡܒܼܨܪ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܗ ܘܡܐ ܕܫܠܼܡ ܬܘܼܒ ܡܬܼܚܙܐ. ܝܪܚܐ ܐܝܟ ܫܡܗ ܗ̄ ܕܣܗܪܐ ܠܡ ܝܪܚܐ ܐܝܟ ܫܡܗ ܡܬܼܦܫܩ (ܗ̄). ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܣܗܪܐ ܠܡ ܟܕ ܡܬܼܚܙܐ ܘܩܿܪܝܢܢ ܝܪܚܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܢܩܦܝܼܢ ܠܗ. ܬܘܼܒ ܕܝܪܚܐ ܐܝܟ ܫܡܼܗ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܫܘܼܚܠܗ ܘܒܗ ܒܙܢܼܐܐܦ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܪ̈ܚܐ ܐܝܟ ܕܡܫܿܚܠܦ ܓܝܪ ܐܦ ܫܡܐ ܕܝܪܚܐ ܡܼܢ ܚܒܪܗ ܘܝܿܗܒ ܒܗ ܡܕܡ ܠܝܬ ܒܐܚܪܢܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܫܚܠ̈ܦܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܟ݀ܠ ܝܪܚܐ ܡܼܢ ܚܒܪܗ ܘܝܿܗܒ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܒܗ ܒܐܚܪܢܐ ܗ̣ܿܢܐܐܦ ܡܫܚܠܦܝܼܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܟܿܠ ܝܪܚܐ. ܒܡ̈ܠܝ ܗ̄ ܢܩܘܼܡܘܢܼ ܐܝܟ ܕܝܼܢܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܬܚܘܼܡܐ ܠܡ ܕܡܼܢ ܒܪܝܼܫܝܼܬ ܐܬܬܼܣܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܗ ܩ݀ܝܡܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܥܿܠܡ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܐܦ ܐܢܿܐ ܐ݀ܫܒܚ ܠܐܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܐܦ ܐܢܿܐ ܠܡ ܡܩܿܠܣ ܐܢܼܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܐܫܼܬܘܝܼܘ ܠܛܝܒܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܼܬܗܘܿܢ. ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܝܼܠܦܘ ܗ̄ ܗܿܐ ܠܡ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܝܼܠܦܼܘ ܟܣܝ̈ܬܐ ܒܝܕ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܡܼܢ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܒܝܕ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܼܢ ܚܟܡܼ̈ܬܗܘܿܢ ܘܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܗ̄ ܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܒܕܩܼܘ ܕܝ̈ܢܼܐ ܒܬܫܼܒܚ̈ܬܗܘܿܢ ܕܒܗܝܢ ܫܒܚܼܘ ܠܢܡܘ̈ܣܐ ܘܕܝܼ̈ܢܐ. ܥܠ ܐܝܼ̈ܕܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܙܡܝܼܪ̈ܬܗ ܕܕܘܝܼܕ ܗܿܢܝܢ ܕܒܟܼܢܪ̈ܐ ܘܒܩܝܼܬܪ̈ܐ ܡܙܕܡܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܒܣܡ̈ܝܼܟܝ ܚ̈ܝܠܐ ܗ̄ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܠܡ ܘܡܣܼ̈ܬܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܒܝܘܼܠܦܢܗܘܿܢ. ܘܐܝܟ ܣܡ̈ܟܐ ܘܥܡܘܼܕ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܫܿܠܝܢܼ ܥܠ ܬܘܼܩܢܗܘܿܢ ܗ̄ ܫܠ̈ܝܐ ܘܢܝܼܚ̈ܐ ܘܒܣܝܼ̈ܡܐ ܗܼܘܘ ܒܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܒܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܣܿܕܪ ܫܡ̈ܗܐ ܘܢܨܚ̈ܢܐ ܕܙܕ̈ܝܼܩܐ ܕܒܟܿܠ ܕܪ. ܢܘܿܚ ܐܫܼܬܟܚ ܒܕܪܗ ܫܠܼܡ. ܗ̄ ܕܐ ܕܫܠܼܡ ܠܨܒܝܿܢܐ ܕܡܪܗ ܘܐܚܪܬܐ ܕܐܓܗܝܼ ܡܼܢ ܛܘܦܢܐ. ܗܼܘܐ ܚܠܼܦܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܼܠܢܐ ܕܡܚܠܦ ܘܡܦܪܥ. ܠܐ ܐܬܝܼܗܒ ܡܘܼܡܐ ܗ̄ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ. ܒܒܣܼܪܗ ܐܬܬܩܼܝܼܡ ܠܗ ܗ̄ ܕܡܩܿܘܐ ܟܐܡܬ݀ ܒܒܝܬܝܘܼܬܗ ܪܡܿܙ ܥܠ ܓܙܘܼܪܬܐ܀ ܘܪܒܼܝܗ ܒܒܘܼܪܟܬܐ ܗ̄ ܪܒܼܝܗ ܐܠܗܐ ܒܒܘܼܪܟܬܐ ܕܐܒܪܗܡ ܥܠ ܕܕ݀ܡܐ ܗܼܘܐ ܠܗ. ܘܬܩܼܦܗ

ܠܕܚܠ̈ܘܼܠܝܼܢ ܗ̄ ܥܒܼܕܗ ܬܩܝܼܦܐ ܘܣܘܼܪܕܐ. ܘܐܪܝܼܡ ܗ̄ ܘܝܗܼܒ ܥܠܘܗܝ ܡܼܢ ܐܝܩܪܗ܆ ܒܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܫܘܬܼܦܗ ܠܗ. ܘܓܒܼܝܗܝ ܒܪܘܡܐ ܕܐܝܼܩܪܗ ܗ̄ ܐܩܝܼܡܗ ܒܛܟܣܼܐ ܡܥܠܼܝܐ ܕܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܥܡܐ܀ ܐܦ ܦܝܼܢܚܣ ܬܠܬܐ ܐܝܼܩܪ̈ܐ ܢܣܼܒ ܡܛ݀ܠ ܛܢܢܼܗ. ܕܢܒܼܢܐ ܠܗ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܕܢܫܼܡܫ ܒܡܕܒܚܐ ܘܬܬܼܢܛܪܝ ܠܗ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܠܙܪܥܗ ܠܥܿܠܡ. ܘܕܬܪܝܢ ܕܗܘܼ ܢܩܘܼܡ ܒܕܘܼܟܬ ܐܗܪܘܿܢ ܘܬܠܝܼܬܝܐ ܕܢܝܒܠ ܕܪܓܗ ܠܙܪܥܗ ܠܥܿܠܡ ܘܕܢܒܼܢܐ ܠܗ ܒܝܬܐ ܒܝܕ ܫܠܝܡܘܿܢ ܕܛ݀ܒ ܡܼܢ ܡܫܟܢ ܙܒܢܼܐ܀ ܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܘܬܩܝܼܦ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ܀ ܢܙܗܪܘܿܢ ܓܪ̈ܡܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܦ ܒܡܘܬܗܘܿܢ ܠܡ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܘܡܦܪ̈ܓܐ ܒܕܡܘܼܬ ܫܘܼܫ̈ܢܐ ܕܒܒܪܐ. ܘܪܚܝܼܡ ܠܒܪܝܗ ܡܼܢ ܕܐܫܬܼܐܠ ܡܼܢ ܗ̄ ܪܚܝܼܡ ܗܼܘܐ ܠܡ ܫܡܘܿܐܝܠ ܢܙܝܼܪܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܟܕ ܐܫܼܬܐܠ ܒܫܐܼܠܬܐ ܘܒܒܿܥܘܼܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܐܝܿܟܢܐ ܕܪܡ ܬܪܒܐ ܡܼܢ ܩܘܼ̄ܕ ܗ̄ ܐܟܡܼܐ ܠܡ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܬܪܒܐ ܕܡܼܬܬܥܛܪ ܗܼܘ ܠܢܝܿܚܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܩܘܼ̄ܕ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܣܼܪܐ ܡܩܕܫܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܕܘܝܼܕ ܒܡܠܟܘܼܬܗ ܘܢܒܝܘܼܬܗ ܪܡ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ. ܘܐܪܝܼܡ ܠܥܿܠܡ ܩܪܢܗ ܗ̄ ܥܒܼܕܗ ܚܝܠܬܢܐ ܘܙܟܝܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘ̄ ܘܙ݀ܟܘܼܬܗ ܢܛܪ ܥܕܡܐ ܠܥܿܠܡ. ܡܠܟܐ ܬܩܝܼܦܐ ܗ̄ ܫܠܝܡܘܿܢ ܒܪܗ. ܦܿܫܪ ܡܬ̈ܠܐ ܗ̄ ܦ݀ܫܪ ܐܘܼܚ̈ܕܬܐ ܕܪܟܼܒܬ݀ ܠܗ ܡܠܟܼܬ݀ ܫܒܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܪܒܼܬܐ ܐܟܡܼܐ ܕܪܫܝܼܡ ܒܣܦܪ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܕܫܼܪܐ ܠܗܿ ܟܿܠܗܝܢ ܐܘܼܚ̈ܕܬܗܿ܀ ܘܒܢܒܝܘܼܬܐ ܐܬܡܼܗܬ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܢܐ ܦܫܩܼܬ ܒܕܩܼܬ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܟܪ̈ܐ ܕܡܬ̈ܠܐ ܘܕܐܘܼܚ̈ܕܬܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܒܝܐ ܘܝܿܕܥ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܡܼܢ ܗܿܕܐ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܨܒܼܘ ܠܡܫܡܼܥ ܚܟܡܼܬܟ ܬܡܼܗܘ ܘܐܬܕܡܼܪܘ܀ ܘܐܬܩܼܪܝܼܬ ܒܫܡܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܘ ܫܡܐ ܕܣܼܡ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܝܕܝܼܕܐ ܗ̄ ܪܚܝܼܡܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܫܡܐ ܕܫܠܝܡܘܿܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܡܒܿܕܩ. ܝܗܒܼܬ ܡܘܼܡܐ ܒܐܝܼܩܪܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܐܝܼܩܪܐ ܕܡܼܢܐܠܗܐ܀ ܘܨܥܪܬܼ ܬܫܘܝܼܬܟ ܗ̄ ܒܙܘܘܓܐ ܕܥܡ ܚܢܦܼ̈ܬܐ܀ ܘܐܚܼ̈ܛܝܼ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܒܥܓ̈ܠܐ ܕܚܫܼܠ. ܬܘܼܩܠܼܬܐ ܗ̄ ܘܗܘܼܐ ܥܠܼܬ݀ ܫܦܝܐ ܠܐܦܪܝܡ܆ ܢܒܝܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܘܡܛ݀ܠܗ݀ܕܐ ܚܢܦܘܼܬܐ ܩܼܡ ܐܠܝܐ. ܘܐܝܬܝܼ ܥܠܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܘܪܕܐ ܐܢܘܿܢ ܒܟܦܼܢܐ. ܘܒܛܢܢܗ ܒܿܙܥ ܗ̄ ܐܝܬܝܼ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܘܡܫܚܠ̈ܦܬܐ ܘܡܼܢ ܐܘܝܘܼܬܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܐ ܬܪܥ ܘܒܙܼܥ ܐܢܘܿܢ ܒܝܕ ܡܘܬܢܐ ܘܟܦܼܢܐ ܘܩܼܛܠܐ ܕܟܘܼܡܪ̈ܐ ܘܕܪ̈ܝܼܫܝ ܚܡܫܝܼܢ. ܘܡܫܼܚ ܡܠܟܐ ܕܗܼܘܐ ܒܿܬܪܗ ܗ̄ ܡܫܼܚ ܠܡ ܒܝܕ ܐܠܝܼܫܥ ܠܝܗܘ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡܪܡܝܘܼ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܕܐ݀ܚܒ ܘܥܡܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܡܪܡܝܘܼ

ܬܘܼܒ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܢܓܪܓ ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܠܡܼܬܪܕܝܘ. ܘܒܟܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܬܒܼ ܥܡܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܙܼܢܐ ܐܦ ܐܠܝܼܫܥ ܕܩܼܡ ܒ݀ܬܪܗ. ܐܦ ܗܼܘ ܒܡܠܼܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܦ݀ܪܥ ܗܼܘܐ ܐܦ ܗܼܘ ܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܐܪܡܝܼܘ ܡܠܟܐ ܘܥܡܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܒܥ ܐܢܘܿܢ ܐܦ ܗܼܘ ܚܠܼܦ ܒܝܼܫ̈ܬܗܘܿܢ. ܚܙܩܝܐ ܒܢܝܼ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܕܡܬܪ̈ܥܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܗܿ ܬܘܼܪ̈ܥܬܐ. ܘܐܥܼܠ ܓܠܘܗܿ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܠܡܒܘܼܥܐ ܕܫܝܼܠܘܚܐ ܗܿܢܐ ܐܟܼܪܟ ܥܠܘܗܝ ܘܼܪܐ ܘܚܒܼܫܗ ܒܡܕܝܼܢܬܐ. ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܡܿܢ ܠܓܢ̈ܐ ܕܠܒܪ ܡܿܫܩܝܢ ܗܼܘܘ. ܢܚܡܝܐ ܢܣܼܓܐ ܕܘܼܟܪܢܗ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܢܚܡܝܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܗܼܘܐ ܒܥܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪ̄ܘܼܗ ܐܩܝܼܡܗ ܟܘܼܪܫ ܒܙܒܢܼܐ ܕܐܪܛܚܫܝܼܫܬ ܐܬܼܐ ܠܝܼܗܘܼܕ ܘܒܢܼܐ ܠܚܪ̈ܒܬܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܘܒܢܝܼ ܡܣܚ̈ܦܬܐ ܘܡܦܠ̈ܬܐ ܕܒܗܿ. ܘܥܒܼܕ ܬܪ̈ܥܝܼܢ ܗ̄ ܕܗܘܼ ܫܡܠܝܼ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܘܐܩܝܼܡ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܘܣܘܼܟܪ̈ܝܗܿ. ܙܥܘܼܪ̈ܝܼܢ ܐܬܒܼܪܝܼܘ ܗ̄ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܒܼܪܝܼܘ ܘܐܬܼܘ ܠܗܘܿܝܐ ܕܠ̈ܝܼܠܐ ܐܢܘܿܢ ܕܐܝܟ ܚܢܘܿܟ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܥܕܟܝܼܠ ܒܚ̈ܝܐ ܢܛܝܼܪ ܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܡܫܼܬܥܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܚ̈ܝܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ. ܫܝܼܡ ܘܫܝܼܬ ܗ̄ ܨܠܡܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܼܪܝܼܘ. ܫܝܼܡ ܐܟܡܿܢ ܕܐܫܼܬܘܝܼ ܠܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܕܡܼܢ ܐܒܘܼܗܝ ܘܫܝܼܬ ܕܗܼܘ ܗܼܘܐ ܫܬܐܼܣܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܟܘܿܫ ܕܝܼܨܦ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܬܒܼܪܝܼܘ ܕܐܝܟ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܼܪܝܼܘ. ܘܬܫܒܼܚܬܗ ܕܐܕܡ ܗ̄ ܘܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܫܒܝܼܚ ܐܕܡ ܐܒܐ ܕܓܘܐ. ܒܿܬܪ ܕܐܥܼܠ ܗܿܠܝܢ ܠܡܼܨܥܬܐ ܦ݀ܢܐ ܠܣܕܪܗ ܘܒܿܬܪ ܢܚܡܝܐ ܐܡܿܪ ܥܠ ܫܡܥܘܿܢ ܒܪ ܝܬܟܝܐ. ܘܗܿܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܡܥܘܿܢ ܐܣܝܼܪܐ ܒܕܗܿܢܐ ܫܡܼܥܘܿܢ ܐܒܐ ܕܝܫܘܿܥ ܡܟܬܒܢܐ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ܆ ܒܝܘ̈ܡܘ ܐܬܒܢܝܼ ܗ̄ ܥܒܼܕ ܒܗܝܟܠܐ ܥܒܕܩܐ ܘܨܒܼܬ ܫܘܼܪ̈ܐ ܒܥܥܝ̈ܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ܀ ܘܐܬܒܼܢܝܬ݀ ܚܕܪܬܐ ܗ̄ ܒܝܬܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܕܡܬܼܬܣܝܼ̈ܡܢ ܒܗ ܨܒܘܼ̈ܬܐ ܘܒܐܣܟܡܐ ܕܒܣܠܝܼܩܐ ܬܩܢܼܗ. ܘܘܚܦܼܪ ܡܒܘܼܥܐ ܗ̄ ܓܘܼܒܐ ܪܒܐ ܕܢܩܼܒܘܿܢ ܒܗ ܡ̈ܝܐ ܕܡܛܪܐ. ܘܒܡܠܒܫܗ ܡ̈ܐܢܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܗ̄ ܠܒܝܼܫ ܗܼܘܐ܀ ܠܡܩܼܒܠܘܼ ܬܫ̄ܒܼܘܿ ܡܼܢ ܚ̈ܙܝܐ. ܒܝܐܝܘܼܬܐ ܕܬܘܼܩܦܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܝܐܝܘܼܬܗ ܕܫܘܼܦܪܐ ܕܗܝܠܟܐ܀ ܒܡܩܒܠܢܘܼܬܗ ܗܕܡ̈ܐ ܕܒܣܼܪܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܿܐܡ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܡܒܕܚܐ ܕܢܐܼܩܕܘܢܿ ܠܢܝܿܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܼܘܐ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܦܝܼܣ̄ܩܘ ܠܥܼܠ ܣܕܪ̈ܐܬܪܝܢ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܘܟܪܝܼܟܝܼܢ ܠܗ ܐܝܟ ܟܠܝܼܠܐ ܐܚܘ̈ܗܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܠܘ̈ܝܐ. ܒܬܪܝܢ ܥܡ̈ܡܝܼܢ ܗ̄ ܕܐܬܼܦܢܝܼ ܠܡܠܛ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ܇ ܝܬܒ̈ܝ ܓܒܠ ܗ̄ ܛܝܝ̈ܐ ܘܦܠ̈ܫܬܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܣܢ̈ܐܐ ܕܥܡܐ ܕܝܿܬܒ ܒܫܟܝܼܡ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ

ܫܡܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬܝܼ ܐܬܘܿܪܝܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܥܡܡ̈ܝܼܢ ܘܐܘܬܼܒ ܐܢܿܢ ܒܫܟܝܼܡ. ܐܡܿܪ ܕܗܿܠܝܢ ܬܠ̈ܬܝܗܘܿܢ ܫܿܘܝܢ ܠܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ܆ ܐܘܿܕܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܐ ܥܠ ܕܐܣܼܬܥܪ ܠܡܓܼܡܪ ܨܒܝܿܢܐܕܐܠܗܐ. ܕܐܢܿܐ ܛܿܠܐܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܝ ܫܪܼܝܬ ܢܦܫܿܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܢܼܗ ܠܚܘܿܕ ܒܥܝܿܬ ܕܐܬܿܥܕܪ ܒܟܿܗܠܘܢܿ ܐܘܼܠ̈ܨܢܝ܆ ܕܢܚܟܡܼܢܝ ܒܝܘܼܠܦܢܗ. ܕܪܟܬ݀ ܪܓܠܝ ܒܩܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܣܬܼܡܟܬ݀ ܘܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܥܠܗܿܕܐ ܐܦ ܚܘܼ̈ܫܒܝ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܝܿܩܕܝܢ ܒܩܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܐܪܓܫܼܬ݀ ܕܐܨܛܒܝܬ݀ ܒܗ. ܪܓܼܠܐ ܗ̄ ܠܣܘܼܥܪܢܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܝ ܥܠ ܝܘܼܠܦܢܗ ܘܡܒܕܪܢܘܼܬܗ ܡܫܪܪܝܼܢ܀ ܘܣܿܓܝ ܐܫܟܿܚܬ ܝܘܼܠܦܢܐ ܗ̄ ܕܚܟܼܡܬܐ ܘܠܡܠܦܢܝ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܐܬܿܠ ܬܘܕܝܼܬܐ. ܐܬܚܿܫܒܬ ܠܡܛܐܒܘܼ ܗ̄ ܠܡܥܼܒܕ ܐܝܿܠܝܢ ܕܫܦܪ̈ܢ ܠܗ ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܐܗܿܦܘܼܟ ܡܼܢ ܚܘܼܒܗ ܟܕ ܐܫܿܟܚܝܼܘܗܝ܀ ܐܬܕܒܪܩܬ݀ ܢܦܫܝ ܒܗ ܗ̄ ܟܘܼܠܝܼ ܒܟܘܼܠܝܼ ܒܚܘܼܒܗ ܐܬܐܣܿܪܬ ܘܢܦܫܝ ܢܩܼܦܬ݀ ܠܪܚܡܼܬܗ. ܐܝܼܕܝ ܦܬܚܬ݀ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܗ̄ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܪܒܼܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܝܼ ܥܠ ܦܘܼܠܚܗ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܦܬܼܚ ܬܪܥܐ ܘܙܗܝܼܪ ܒܨܒܼ̈ܘܬܐ ܕܒܓܘ ܒܝܬܐ ܬܪܥܐ ܐܡܿܪ ܠܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܟܕ ܒܝܕ ܗܿܕܐ ܥܠ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܚܘܝܼ ܥܠ ܒܝܬܝ̈ܘܗܝ ܡܒܿܕܩ. ܘܐܬܚܿܕܪܬ ܠܗ ܗ̣ܿܢ ܢܩܝܼܦ ܐܢܼܐ ܠܗ ܒܝܕ ܒܛܝܼܠܘܼܬܝ ܕܥܠ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܒܕܡܘܼܬ ܕܐܢܫܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܚܘܼܒܐ ܠܘܿܬ ܐܢܫ. ܘܡܐ ܕܠܐ ܚܿܙܐ ܠܗ ܚܿܕܪ ܐܘܟܝܼܬ ܡܬܼܟܪܟ ܒܟܿܠ ܕܘܼ ܕܢܚܙܼܝܼܘܗܝ. ܘܗܿܕܐ ܥܒܿܕܬ ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܐܣܿܬܟܠ ܠܝܘܼܠܦܢܗ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܘܠܒܐ ܩܢܝܿܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܫܪܝܼܬ ܠܡܗܼܪܓ ܒܢܡܘ̈ܣ̈ܘ ܠܒܼܐ ܕܟܝܐ ܩܢܝܿܬ ܨܝܕ ܝܘܼܠܦܢܗ. ܠܐ ܐ݀ܫܒܩܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܣ݀ܡܬ ܒܪܥܝܿܢܝ ܕܠܗ ܐܫܿܦܪ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝܝ̈܀ ܡܥ̈ ܝܿܩܕܝܼܢ ܒܚܘܪܐ ܕܒܗ ܕܐ݀ܫܬܘܒܐ ܠܚܼܙܬܐ ܕܓܠܝܿܢܗ ܒܝܕ ܗܪܓܐ ܕܒܢܡܘܿܣܗ܀ ܥܒܕܘ ܥܒܿܕܟܘܿܢ ܕܠܐ ܗ̄ ܗܪܘܿܓܘ ܒܚܟܼܡܬܐ ܒܙܼܒܢ ܛܠܝܘܼܬܟܘܿܢ ܕܒܥܕܢܐ ܕܙ݀ܕܩ ܬܫܼܟܚܘܿܢ ܡܢܼܗܿ ܝܘܼܬܪܢܐ. ܒܪܝܼܟ ܗܼܘ ܗ̄ ܡܫܿܠܡ ܠܡܠܬܗ ܒܒܘܼܪܟܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܡܫܒܼܚ ܫܡܗ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܥܡ̈ܡܝܼܢ. ܦܬܓ̈ܡܘܗܝ ܕܝܫܘܿܥ ܗ̄ ܐܘܕܥ ܥܠ ܣܿܝܘܿܡܐ ܕܟܬܒܐ ܘܒܗ݀ܝ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܪܟܐ ܐܘܕܥܼ ܕܗܿܢܐ ܠܚܘܼܕ ܟܬܒܐ ܐܟܬܼܒ ܘܣܿܟܐ. ܫܠܼܡ ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪ ܐܣܝܼܪܐ ܘܒܫܘܼܠܡܗ ܐܫܼܬܠܡ ܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܕܦܘܼܫܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܕܟܬ̈ܒܝ ܩܘܼܕܫܐ ܕܥܬܝܼܩܬܐ܀ ܡܼܢ ܝ̈ܡܐ ܕܐܒܘܿܢ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܣܝܘܿܣ ܡܝܛܪܘܿܦܘܼܠܝܛܐ ܕܐܡܿܝܕ ܕܗܼܘ ܝܥܩܘܿܒ ܒܪ ܨܠܝܼܒܝ ܕܟܝܼܪ ܒܟܐܢ̈ܐ ܨܠܘܿܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܼܢ܀ ܟܬܒܢܢ ܥܠ ܢܘܣܟܐ ܕܟܬܒ ܠܩܫ̄ܝ ܦܛܪܘܣ

ܒܪ ܓܪܓܝܣ ܫܘܫܗ ܡܕܝܝܐ ܘܒܓܢܣܗ ܚܐܚܝܐ ܘܗܘܼ ܟܬܒ ܠܦܘܼܬ ܢܘܼܣܟܐ ܕܟܬܝܼܒ ܠܡܫ̈ܡ ܐܫܝܥܐ ܒܪ ܩܫ̄ܝ ܡܘܿܫܐ ܒܪܩܫ̄ܝܼ ܐܫܥܝܐ ܡܼܢ ܩܪܝܼܬܐ ܡ̄ ܐܢܚܠ. ܒܫܢܬ݀ ܐܨܿܕ̄܆ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܥܢܼܕ ܒܫܼܢܬ݀ ܐܣܠ̄ܗ ܡ̄ ܫܩܼܠ ܡܿܢ ܣ̣ܿܐ ܐܘܟܝܼܬ ܫܘܼܡܠܝܐ ܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܦܘܼܫܐ ܕܢܒ̈ܝܐ܆ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܝܡܼ ܠܡܢܚ ܢܦܼܫܐ ܡܪܝ ܕܝܘܿܢܢܣܝܘܿܣ ܡܝܛ̄ܪܘ ܕܐܡܿܝܼܕ ܕܗܼܘ ܝܥܩܘܿܒ ܒܪ ܨܠܝܼܒܝ܆ ܒܫܢܬ ܐܨܿܥܒ̄ ܡ̄ ܚܕ ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ ܕܗܒ̈ܒܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܡܚܝܼܠ ܟܿܠ ܘܚܛܝ ܡܼܢ ܟܿܠ ܒܫܡܐ ܡܿܢ ܐܦܘܕܝܩܢܐ ܘܒܥܒܿܕܐ ܪܚܝܼܩ. ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܟܪܚܘ ܠܚܕܘ ܚܐܚܝܐ܀ ܐܬܟܼܬܒ ܒܩܠܝܬܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܼܢܝ ܕܒܡܕܝܕ ܕܒܗܿ ܡܠܦ ܗܝܿܬ ܛܠ̈ܝܐ ܕܣܦܪܐ ܒܒܿܥܘܼ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܕܦܓܿܥ ܒܗ ܕܐܢ ܢܫܼܟܚ ܦܘܕ̈ܐ ܐܘܿ ܛܥܘ̈ܢܐ ܢܬܼܪܨ ܐܢܘܿܢ ܠܦܘܼܬ ܚܟܝܼܡܘܼܬܗ ܘܠܐ ܢܫܡܼܪ ܥܠܝ ܐܝܼܛ̈ܝܼܡܐ ܘܥܕܠ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܝܢܬ ܪܓܘܼܫܝܐ ܕܝܠ̈ܘܼܦܐ ܟܬܒܿܬܗ ܒܪܓܘܼܫܝܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܦܪܘܿܣ ܡܕܘܕܝܢ ܗܼܘܘ ܠܝ܀ ܐܬܟܼܬܒ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܒܗ̈ܬܢ ܡܥܠ̈ܝܐ ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛ̄ܪ ܕܟܘܼܪܣܝܐ ܫܠܝܼܚܝܐ ܕܐܢܛܝܼܟ ܕܗܼܘ ܝܥܩܘܿܒ ܬܠܝܼܬܝܐ. ܘܡܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܦܪܝܡ ܐܦܝܼܣܩܘܦܐ ܕܛܘܪܥܒܕ̈ܝܢ ܘܡܕܝܕ ܘܗܼܘ ܐܠܦܼܢܝ ܡܪܝܐ ܢܪ[]ܡ ܟܘܼܪ̈ܣܘܬܗܘܿܢ ܘܠܢ ܡܚܝ̈ܠܐ ܘܚܛ̈ܝܐ ܢܥܕܪ ܒܨܠ̈ܘܬܢ ܐܝܢ ܘܐܡܝܼܢ. ܐܬܟܼܬܒ ܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܠܦܘܼ ܦܘܼܩܕܢܗ ܕܐܒܘܿܢ ܕܝܪܝܐ ܐܠܝܐܣ ܚܒܣܢܝܐ ܡܛ݀ܠ ܚܣܝܐ ܒܪܢܒܐ ܢܗܼܘܐ ܒܪܝܟ ܡܛܿܠܬܗ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/258
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Commentary on Ben Sira - ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪ ܐܣܝܼܪܐ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/258.
Bibliography:
Commentary on Ben Sira - ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪ ܐܣܝܼܪܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/258.

Show Citation Styles