Jacob of Serugh: On Joseph (Memra 1) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
1 ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ 2 ܗܰܒ ܠܺܝܼ ܐܶܚܽܘܪ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪ ܐܰܢ̱ܬ 3 ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܘ̈ܢܶܐ 4 ܚܽܘܪ ܒܺܝ ܐܶܡܠܶܐ ܡܶܢ ܦܰܐܝܽܘܬ݂ܳܟ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܠܳܟ 5 ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܫܳܩܠܺܝܢ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܙܺܝܘ̈ܶܐ 6 ܙܠܽܘܚ ܒܺܝ ܙܺܝܼܘܳܟ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬ݂ܳܟ 7 ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܳܠܶܝܢ ܟܽܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܺܝܢ 8 ܐܳܦ ܒܺܝ ܐܶܪܕܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܨܝܳܢܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܟ 9 ܒܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ 10 ܗܰܒ ܠܺܝ ܐܶܬ݂ܢܶܐ ܫܽܘܼܦܪܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܚܰܕ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 11 ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܬܰܒܥܰܢܝ̱ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 12 ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܥܬܰܪ ܘܰܐܥܬܰܪ ܠܰܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ 13 ܣܰܢܝܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 14 ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܫܦܰܪ ܓܰܘܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܰܬܝ̱ ܟܰܕ ܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ 15 ܠܰܘ ܕܰܕܟܿܶܐܼ ܐ̱ܢܳܐ ܕܳܠ ܒܺܝ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܗܿܰܘ ܕܰܟܝܳܐ 16 ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܬܳܒܰܥ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ 17 ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܶܦܪܶܬ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܳܐ ܢܳܨܶܦ ܒܺܝ 18 ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܒܺܝ ܝܰܡܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 19 ܐܶܢ ܒܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ 20 ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܬ݂ܡܰܛܶܐ ܐܼ̱ܢܳܐ 21 ܐܶܢ ܐܰܢܼ̱ܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܕܳܢܿܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝ 22 ܘܠܳܐ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܠܺܝ ܠܡܳܢܳܐ ܕܳܡܿܶܐ 23 ܒܳܟ ܐܶܨܛܰܒܰܬ݂ܘ ܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܐܶܣܟܺܝܡ 24 ܒܳܟ ܢܶܨܛܰܒܰܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܡܺܐܡܪܶܗ ܕܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 25 ܫܽܘܦܪܳܟ ܢܰܙܠܶܓ ܥܰܠ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܘܢܰܬܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 26 ܘܡܶܢ ܦܰܐܝܽܘܬ݂ܟ ܢܶܚܛܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ 27 ܢܶܚܙܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܳܦ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ 28 ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢ ܒܳܟ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟ݂ܐ ܐܰܢ̱ܬ 29 ܣܡܽܘܟ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܳܒܠܳܐ ܕܬܰܦܪܶܝܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ 30 ܘܰܐܫܩܳܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܩܳܠܰܝ̈ܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂. 31 ܒܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܨܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ 32 ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܐܰܙܗܰܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ 33 ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܣܺܝܼܡܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܼܒ 34 ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܿ ܠܡ̈ܰܠܟܶܐ ܫܰܥܒܶܕ ܒܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ 35 ܕܡܽܘܬ݂ܐ ܕܨܽܘܪܬܳܟ ܫܶܠܚܰܬ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ 36 ܘܥܰܠ ܗ̇ܝ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ 37 ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܿܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ 38 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 39 ܐܶܠܽܘ ܚܡܺܝܪܳܟ ܠܳܐ ܠܺܝܼܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 40 ܠܰܚܡܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܫܬܰܪܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܕܟܿܰܦܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 41 ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܣܳܟܳܗܿ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 42 ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܶܠܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܬܰܪ 43 ܒܓܰܘ̈ܢܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܢܶܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܐ 44 ܠܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ 45 ܘܰܥܕܶܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܝܰܒܰܠ 46 ܕܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܟܳܢܫܺܝܢ ܐܰܟܚܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ 47 ܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ 48 ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܰܒܺܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܛܶܟܣ̈ܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ 49 ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܺܝܠ ܐܶܬܕܰܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 50 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܢܰܫ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ݂ 51 ܥܰܡ ܗܰܘ ܣܳܒܳܐ ܕܰܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐ̱ܣܰܪ ܒܰܛܢܳܢܳܐ 52 ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܣܳܟܳܗܿ ܕܚܰܟܺܝܡܘܬ̣ܐ 53 ܒܚܳܪܳܢ ܪܽܘܒܶܝܠ ܘܰܒܒܶܝܬ ܠܰܒܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 54 ܪܰܒܝܰܬ ܠܺܝܰܐ ܒܗܰܘ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܳܐ 55 ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ 56 ܘܰܠܒܺܝܟ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ 57 ܟܰܕ ܢܰܦܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 58 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪܳܒܶܝܢ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ 59 ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܕܰܒܰܪ ܒܰܥܝܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ 60 ܘܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ ܒܚ̈ܰܝܶܐ ܢܰܟ̣̈ܦܶܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 61 ܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܪܐܳܙܳܐ ܕܨܺܝܼܪ ܒܶܗ ܢܶܬܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ 62 ܒܗܳܝ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗܿ ܒܢ̈ܰܝ ܐܶܡܗ̈ܳܬ݂ܐ 63 ܒܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܐܰܨܶܕ ܗܰܘܢܶܗ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ 64 ܘܡܶܢܶܗ ܝܺܠܰܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܺܐܚܶܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ݂ 65 ܛܽܘܦܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐ̱ܣܰܪ ܠܰܚܙܳܬ݂ܶ݉ܗ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ 66 ܘܰܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܘܰܕ 67 ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 68 ܘܛܶܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ 69 ܠܳܐ ܫܿܳܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܠܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ 70 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܠܶܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ 71 ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܐ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ݂ 72 ܕܰܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܓܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 73 ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ݂ 74 ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ 75 ܥܨܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܢܶܨܽܘܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ 76 ܘܰܕܦܶܕܝ̈ܳܬ݂ܐ ܥܒܰܕ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܠܡܰܠܒܳܫܽܘܬ݂ܗ 77 ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܠܢܰܚܬܐ ܥܒܼܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ 78 ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܒܰܒܪܶܗ ܙܩܺܝܦܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 79 ܦܫܰܛ ܦܶܕܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܒܪܳܐܙܳܐ ܪܰܒܳܐ 80 ܘܰܐܝܟ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܢܰܚܬܳܐ ܡܰܬܚܶܗ ܟܰܕ ܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ 81 ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܐܳܬ݂ܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܥܰܠ ܣܶܡܳܠܶܗ 82 ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܐ 83 ܘܥܰܡܶܗ ܕܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ 84 ܚܣܳܡܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ݂ 85 ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܐܰܬܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 86 ܘܰܐܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܠܰܥܘ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 87 ܕܢܰܚ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ 88 ܘܰܓܗܰܪ ܡܶܢܶܗ ܘܰܡܠܰܘ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕܰܥܳܟܽܘܗܝ 89 ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܨܺܝܼܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 90 ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܪܰܣܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 91 ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܫܽܘܦܪܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܳܒ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ 92 ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܕܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦܰܐܝܽܘܬ݂ܶܗ 93 ܘܰܟܡܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܶܬܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ 94 ܚܣܳܡܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܗ̱ܘܳܐ 95 ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܠܽܘܳܐܐ ܬܶܣܼܰܒܝ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬ݂ܐ 96 ܕܬܶܥܩܽܘܪܝ ܫܽܘܚܢܳܐ ܗܿܰܘ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ 97 ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܟܣܺܝܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܰܠܳܕܺܝܬ݂ܐ ܗ̱ܝ 98 ܕܶܐܠܳܐ ܓܰܙܪܳܗܿ ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܠܡܳܐ 99 ܡܚܿܰܒܠܳܐ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ 100 ܥܒܳܕܳܗܿ ܩܶܛܠܰܐ ܗܘ ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܿܳܛܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܬܰܟܣܳܗ̇ 101 ܕܳܠܚܳܐ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܰܬܪܥܳܐ 102 ܘܐܳܫܿܕܳܐ ܛܰܥܡܳܗܿ ܥܰܠ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܘܡܶܨܛܰܒܥܺܝܢ ܒܳܗ̇ 103 ܙܿܳܠܚܳܐ ܣܝܳܢܳܗܿ ܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܡܟܰܬܡܳܐ ܠܳܗ̇܆ 104 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ ܒܶܗ ܡܶܬܥܰܘܪܺܝܢ܆ 105 ܥܶܠܰܬ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܢܦܰܩ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܐ 106 ܐܶܬܬܥܺܝܼܪ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕܶܡܟܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܐ 107 ܚܣܳܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܥܽܘܪ 108 ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܳܗ̇ ܓܿܳܗܪܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 109 ܪܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܣܰܪܝܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܓ݂ܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ 110 ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܢܰܩܕܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܣܪܶܐ ܒܶܗ 111 ܐܰܟܬ݂ܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܟܰܕܢܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ 112 ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܐܳܫܿܕܳܐ ܡܶܪܬܳܗܿ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ 113 ܡܶܢ ܐܰܟܬ݂ܳܢܳܐ ܕܚܰܠ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ 114 ܘܰܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܚܶܡܬ݂ܳܢܳܐ ܗܘܺܝܼ ܩܰܪܺܝܒܳܐ 115 ܪܰܓܽܘܙܬܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܿܰܨܠܰܚ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܶܗ 116 ܕܡܶܬܰܐܫܕܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ 117 ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܐܶܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܬܺܐܚܶܐ ܨܿܳܒܶܝܬ݂ 118 ܕܰܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܰܘܒܶܕ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬ݂ܺܝܒ 119 ܡܚܿܰܦܝܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܠܙܰܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܚܰܙܳܝܳܐ 120 ܗܳܟܰܢ ܚܶܡܬ݂ܐ ܓܳܠܙܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܐ 121 ܠܚܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܫܦܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܝܰܢܬܳܐ 122 ܘܰܬܪܺܝܨ ܚܰܘܪܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܕܰܘܰܕ ܡܶܢ ܬܰܩܢܽܘܬ݂ܐ 123 ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̇ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܰܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܗ̇ܝ܆ 124 ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܢܿܳܦܠܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܗܽܘ ܡܒܰܣܒܶܣ ܠܳܗ̇ 125 ܐ̱ܚܽܘܕ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ 126 ܘܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ ܕܰܠܡܳܐ ܬܺܐܒܰܕܝ 127 ܠܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܣܳܥܪܳܐ ܚܶܡܬ݂ܐ ܡܳܐ ܕܥܶܠܰܬ ܠܳܗ̇ 128 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܿܳܒܰܥ ܡܶܢܳܗܿ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ 129 ܗܘܺܝܼ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ 130 ܠܳܐ ܬܶܬܥܺܝܼܪܝ ܒܳܟ ܚܶܡܬ݂ܐ ܘܬܶܣܥܽܘܪܝ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܨܿܳܒܶܝܬ݂ 131 ܫܒܽܘܩܶܝܗܿ ܠܢܰܦܫܳܟ ܝܿܳܬ݂ܒܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܕܰܦܫܺܝܩܽ ܗ̱ܘ ܠܳܟ݂ 132 ܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܒܳܗܿ ܚܣܳܡܳܐ ܕܫܿܳܓܶܫ ܘܰܡܕܰܘܶܕ ܠܳܟ݂ 133 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܒܕܳܐ ܠܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܳܗ̇ 134 ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ ܦܳܥܠܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܢܿܩܶܐܼ ܠܡܰܨܽܘܬ݂ܐ 135 ܚܣܳܡܳܐ ܙܰܝܢܰܐ ܗ̇ܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ 136 ܘܰܕܠܳܒܶܫ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕܢܺܐܒܰܫ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ 137 ܓܽܘܢܚܳܐ ܥܒܼܰܕ ܒܳܗܿ ܚܣܳܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ 138 ܕܣܰܓܺܝ ܝܿܺܨܰܦ ܥܰܠ ܬܰܩܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܚܿܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ 139 ܠܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܐ ܗܽܘ ܐܰܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ 140 ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܩܢܼܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܡܠܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܐ 141 ܚܣܳܡܳܐ ܐܰܪܡܺܝܼ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܗܶܪܬܳܐ ܡܶܡܬ݂ܘܡ 142 ܘܰܠܫܰܦܺܝܪܐ ܗܳܒܶܝܠ ܩܰܛܠܶܗ ܒܩܳܐܝܶܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ 143 ܗܳܢܳܐ ܦܳܥܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝܼ ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ 144 ܘܰܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܢܺܝܼܪܶܗ ܫܰܥܼܒܶܕ 145 ܥܰܠ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܣܒܼܰܟ ܒܰܓܙܳܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ 146 ܕܰܠܐܰܘܝܽܘܬ݂ܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ 147 ܡܥܳܕܽ ܗ̱ܘ ܚܣܳܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܿܳܪܰܚ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ 148 ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܰܘ ܒܰܢܟ݂ܺܝܠܽܘܬ݂ܗ 149 ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܠܼܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܺܡܰܪ 150 ܗܳܪܟܳܐ ܣܰܝܶܟ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܪܝܪܽܘܬ݂ܶܗ 151 ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܶܡܬ݂ܘܡ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ 152 ܕܰܠܗܰܘ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܚܰܒܶܠ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ 153 ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܨܶܝܕ ܝܰܡܺܝܢܳܐ 154 ܚܙܺܝܼ ܠܳܐ ܬܶܡܠܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܬܚܽܘܒ ܥܰܡ ܣܶܡܳܠܳܐ 155 ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܣܰܢܽܐܘܬ݂ܳܢܳܐ ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܐܰ ܗ̱ܘ 156 ܕܶܐܠܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܨܶܝܕ ܝܰܡܺܝܢܳܐ 157 ܗܳܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܚܫܺܝܠ ܒܰܛܢܳܢܳܐ 158 ܣܢܺܝܼ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܙܰܝܢܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ 159 ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܣܿܳܥܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܪ ܐܰܒܕܳܢܳܐ 160 ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܰܐܟ݂ܬܳܐ ܚܳܣܡܳܐ ܘܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬ ܠܶܒܳܐ 161 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ 162 ܕܒܳܗܿ ܡܶܬ݂ܥܰܘܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܓܗܰܪܝ ܡܶܢ ܘܿܳܠܺܝܬ݂ܳܐ 163 ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܿܳܣܶܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܿܳܐܰܪ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܐ 164 ܘܡܶܬܒܰܠܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܕܬܶܨܠܶܐ ܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܳܐ 165 ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܗܿܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܥܰܪܩܶܠ 166 ܠܳܟ ܟܰܝ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢ ܡܿܳܛܶܐ ܠܳܟ ܡܘܢ ܥܿܳܒܶܕ ܠܳܟ݂ 167 ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܒܕܰܐܪܳܐ ܫܰܦܶܠ ܟܰܕ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ 168 ܘܰܐܪܡܺܝܼ ܒܓܽܘܒܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ 169 ܠܫܽܘܪܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܬܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 170 ܘܶܐܣܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܢܼܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ 171 ܐܶܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܚܳܒܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ 172 ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܠܳܫܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܒܳܟ ܠܰܐܝܟܳܐ ܬܶܡܼܛܶܐ 173 ܚܣܳܡܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܡܶܢ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܒܢܶܩܥܳܐ ܒܺܝܫ ܗܘ 174 ܪܽܘܨ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܪܬܶܗ ܡܰܬ݂ܚܰܒܰܠ ܐܰܢ̱ܬ 175 ܚܰܫܰܐ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܿܰܘܠܶܕ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ 176 ܘܢܰܓܺܝܪ ܕܰܐܪܶܗ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܛܳܪܶܕ ܠܶܗ 177 ܒܗܳܢܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܒܠܰܥܼܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ 178 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܫܳܠܡܳܐ ܥܰܡܶܗ 179 ܐܰܝܟ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܟܿܳܒܶܫ ܡܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܠܳܗ̇ 180 ܘܪܳܡܶܐ ܫܶܒܝܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗܿ ܘܡܿܰܚܶܪܒ ܠܗܶܝܢ 181 ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܛܳܪܶܕ ܡܶܢܳܗܿ ܡܳܐ ܕܙܿܳܟ݂ܶܐ ܠܳܗ̇ 182 ܘܨܿܳܕܝܳܐ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ 183 ܡܿܰܦܶܩ ܚܽܘܒܳܐ ܘܡܿܰܥܶܠ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܬܶܫܼܪܶܐ ܬܰܡܳܢ 184 ܕܡܿܰܨܝܳܐ ܕܬܰܚܪܶܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 185 ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܫܟܰܚܼܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܫܳܠܡܳܐ ܥܰܡܶܗ 186 ܐܳܘ ܠܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܣܺܝܢ 187 ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܣܿܰܪܰܚ ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܳܗ̇ 188 ܘܰܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܡܕܰܘܶܕ ܡܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܒܳܗܿ 189 ܫܳܕܶܐ ܡܶܪܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܰܡܥܰܪܩܶܠ ܠܶܗ 190 ܘܰܒܝܰܪ̈ܩܳܢܶܐ ܨܿܳܒܰܥ ܠܰܐܦ̈ܶܐ ܘܰܡܟܰܡܰܪ ܠܗܶܝܢ 191 ܡܶܨܛܰܒܥܳܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܚܫܰܟ݂ܝ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 192 ܘܰܠܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܬܰܩܢ̈ܶܐ ܡܚܿܰܦܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܝܰܕܥܽܘܢ 193 ܡܶܬ݂ܦܰܬܰܠ ܒܶܗ ܚܰܘܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܳܢ ܗܘ̈ܰܝ 194 ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܣܶܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܳܐܰܪ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 195 ܠܥܰܝܢܳܐ ܗܰܦܶܟ ܡܶܢ ܬܰܩܢܽܘܬ݂ܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ 196 ܘܰܡܣܿܰܩܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܘܪܳܗ̇ ܕܬܶܦܶܠܝ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬ݂ܐ 197 ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬ݂ܐ ܕܦܽܘܡܳܐ ܣܳܪܰܚ ܘܰܡܕܰܘܶܕ ܠܳܗ̇ 198 ܘܰܡܚܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܕܟܽܠܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܰܛ 199 ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܫܟܰܚܼܘ ܠܰܡܰܡܠܳܠܽܘ ܥܰܡܶܗ ܫܳܠܡܳܐ 200 ܚܙܺܝܼ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬ݂ܐ ܚܣܳܡܳܐ ܣܰܪܚܳܗܿ 201 ܟܺܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܣܰܡܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܰܐܣܶܐ 202 ܕܰܟܡܳܐ ܕܬܶܣܓܶܐ ܥܰܨܒ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܣܓܳܐ ܣܿܳܓ݂ܐ 203 ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܪܩܶܠ ܐܶܢܽܘܢ 204 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܼܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܢܰܡܕܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ 205 ܥܰܡ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܪܳܘܒܶܝܠ ܐܰܩܼܪܶܒ ܚܰܣܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ 206 ܘܦܰܟ݂ܪܳܗܿ ܠܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܒܰܐܟܬܳܐ ܣܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܡܰܘܬܳܐ 207 ܡܽܘܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܝܰܘܣܶܦ ܡܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ 208 ܕܰܟܡܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ 209 ܟܡܳܐ ܕܢܰܣܓܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܢܶܬ݂ܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܣܳܡܗܽܘܢ ܣܳܓܳܐ 210 ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܡܶܬܚܿܰܠܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܣܶܢܶܐܬ݂ܗܽܘܢ 211 ܟܡܳܐ ܕܝܳܨܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܶܝܢ 212 ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܟܺܐܒܗܽܘܢ ܟܺܐܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܬܰܬܘܣܶܦ ܗ̱ܘܳܐ 213 ܗܿܳܢܰܘ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ 214 ܕܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܨܰܦ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܠܒܳܬܪܳܐ ܐܳܙܶܠ 215 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܟ ܝܺܨܰܦ ܒܰܠܚܽܘܕ 216 ܕܶܐܢ ܗܳܘܶܐ ܒܳܟ ܠܳܐ ܥܳܩܪܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠ ܣܰܡܳܡ̈ܢܝܢ 217 ܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܠ ܠܳܟ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ ܕܰܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ 218 ܐܶܢܕܶܝܢ ܥܳܐܶܠ ܡܶܨܛܰܒܥܰܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܣܰܢܝܽܘܬ݂ܶܗ 219 ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ 220 ܕܢܶܥܽܘܼܠ ܢܶܣܪܘܚ ܢܰܦܫܳܟ ܪܳܚܡܰܬ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܐ 221 ܚܙܺܝ ܘܐܶܣܬܰܪܰܕ ܡܳܢܳܐ ܥܒܼܰܕ ܗܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ 222 ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܳܢܳܐ ܣܥܼܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܕܰܚܣܰܡܘ ܗ̱ܘܰܘ 223 ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܶܣܪܳܐ ܓܒ̈ܰܝܳܐ ܠܚܰܕ ܣܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 224 ܚܣܳܡܳܐ ܦܟܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܰܦܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܗ̱ܘܰܘ 225 ܚܣܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ 226 ܕܰܟܡܳܐ ܕܢܶܫܦܰܪ ܬܽܘܒ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܪܩܰܠ ܗ̱ܘܳܐ 227 ܘܟܰܕ ܢܳܒܰܚ ܒܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܚܰܘܗ̈ܝ 228 ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܠܶܗ 229 ܢܰܓܕܶܗ ܒܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܐ 230 ܕܠܳܐ ܢܕܰܚܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܪ̈ܬ݂ܢܶܐ ܕܠܶܗ ܣܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 231 ܐܰܪܡܺܝ ܫܶܢܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܚܣܺܝܼܡ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 232 ܕܟܰܕ ܕܰܡܺܝܼܟ ܗ̱ܘܳܐ ܢܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܬܺܝ̈ܕܢ ܗܘ̈ܰܝ 233 ܕܰܒܥܺܝܼܪܽܘܬ݂ܐ ܙܩܺܝܼܦ ܗ̱ܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 234 ܒܓ݂ܰܘ ܕܰܡܟܽܘܬ݂ܐ ܡܠܰܒܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬ݂ܐ 235 ܨܰܥܪܽܘܗ̱ܝ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܝܰܩܪܽܘܗ̱ܝ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 236 ܕܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܛܳܪܶܐ ܒܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ 237 ܥܒܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬ݂ܐ ܘܝܺܠܶܦ ܬܰܡܳܢ 238 ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ ܡܶܬ݂ܝܰܗܒܳܐ ܠܶܗ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 239 ܦܟܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܠܡܳܐ ܠܥܶܣܪܳܐ ܕܚܿܳܣܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 240 ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܶܗ 241 ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܫܶܢܬ݂ܳܐ ܐ̱ܬܰܘ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܼܰܘ ܣܳܓ݂ܽܘ̈ܕܶܐ 242 ܕܢܶܬܠܰܒܰܒ ܗܘܳܐ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܛܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ 243 ܐܰܣܼܩܶܗ ܚܶܠܡܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 244 ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܣܰܒܪܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܨܛܰܥܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ 245 ܠܒܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܶܢܬ݂ܳܐ ܘܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ݂ 246 ܕܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܢܶܐ ܕܡܶܬܚܰܪܰܪ ܗܘ 247 ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܠܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܣܓܼܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 248 ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ 249 ܬܰܠܝܳܗ̱ܝ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܠܶܗ ܡܶܬ݂ܝܰܗܒܳܐ ܫܰܠܺܝܛܽܘܬ݂ܐ 250 ܕܡܳܐ ܕܡܶܙܕܰܒܰܢ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ 251 ܕܡܶܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܣܼܕܰܪ ܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ 252 ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܗܘܳܐ ܓܠܳܗ̇ ܬܶܫܥܺܝܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 253 ܘܬܽܘܒ ܐܰܘܣܶܦ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܣܶܢܳܐܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗ 254 ܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ 255 ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܐܳܣܪܺܝܢܰܢ ܠܰܡ ܟܰܦ̈ܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ 256 ܘܶܐܙܕܰܩܦܰܬ ܟܰܦܝ ܘܗܳܐ ܟܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܓ݂ܕ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܗ̇ 257 ܕܺܝܠܝ ܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܪܰܡܝ̈ܳܢ ܕܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܚܕܺܝܪ̈ܳܢ ܠܳܗ̇ 258 ܫܰܦܺܝܪ ܚܶܠܡܳܟ ܐܶܠܽܘ ܫܰܪܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 259 ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܘܶܝܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܚܶܠܡܳܐ ܘܡܶܫܬܰܠܰܛ ܐܰܢ̱ܬ 260 ܚܣܳܡܳܐ ܚܰܦܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ 261 ܕܡܶܢ ܕܶܐܬ݂ܦܰܫܰܩ ܚܶܠܡܳܐ ܛܰܠܡܽܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ 262 ܬܽܘܒ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܩܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ 263 ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܟ̈ܬ݂ܢܶܐ ܕܰܠܚܺܝܡܺܝܢ ܠܳܟ݂ 264 ܫܰܦܺܝܪ ܦܰܫܶܩܘ ܟܰܕ ܣܿܳܢܶܝܢ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܚܰܠܡܳܐ 265 ܡܶܫܬܰܠܳܛܽܘ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܘ ܠܳܟ݂ 266 ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܬܽܘܒ ܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ 267 ܘܰܐܪܟܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 268 ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܰܦܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 269 ܕܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܚܙܰܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 270 ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܦܠܰܓ݂ܘ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܗܰܘ ܥܛܺܝܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ 271 ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ 272 ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܟܰܦ̈ܶܐ ܣܓ݂ܶܕܘ ܠܶܗ ܘܰܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ 273 ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܣܽܘܦ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ 274 ܣܓ݂ܶܕ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܘ ܒܶܗ 275 ܕܰܠܒܺܝܫ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܐ 276 ܪܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܩܪܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ 277 ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܰܠܒܼܶܫ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܢܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܒܳܗ̇ 278 ܣܓ݂ܶܕ ܠܶܗ ܠܶܠܝܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܕܰܪܟܶܢܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ 279 ܐܳܦ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܒܫܶܡܫܳܐ ܝܰܩܪܶܗ ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ 280 ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܶܢܬ݂ܗ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ݂ 281 ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܙܺܝܥ ܟܰܕ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ 282 ܕܡܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܡܺܝܬ ܦܳܪܽܘܩܳܐ 283 ܘܰܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܪܗܶܒ ܘܰܫܓܼܰܫ ܐܶܢܽܘܢ 284 ܒܫܶܢܬ݂ܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܣܳܓ݂ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 285 ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܟܽܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܝܢ ܡܶܬ݂ܒܰܠܗܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 286 ܐܰܝܟ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܫܶܢܬ݂ܳܐ ܡܬܺܝܼܚ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ 287 ܘܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܬܺܝܼܚ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܢܶܦܩܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ 288 ܡܰܘܬܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܗܰܘ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ 289 ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ 290 ܕܰܡܺܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ݂ܶܝܗܿ ܕܰܙܩܺܝܼܦ ܡܳܪܰܢ 291 ܘܟܳܦܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܽܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܝܢ 292 ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܨܶܝܕ ܗܿܰܘ ܢܰܟܦܳܐ 293 ܘܣܰܥܪܶܗ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܶܗ ܘܰܥܒܰܪ ܫܰܢܺܝ 294 ܒܫܶܢܬ݂ܗ ܪܗܼܰܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܐ ܘܰܣܓ݂ܶܕܘ ܩܽܘܕܡܰܘ̈ܗ̱ܝ 295 ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 296 ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܐܺܝܼܬ ܗ̱ܘܼܳܐ ܒܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ 297 ܫܩܼܰܠ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ 298 ܫܶܡܫܳܐ ܥܒܺܝܼܕܳܐ ܕܰܛܥܼܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܶܐܫܼܬܰܥܒܰܕܘ ܠܶܗ 299 ܒܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܼܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ 300 ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܫܶܩܼܠܰܬ݀ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ 301 ܕܰܠܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܿܳܓ݂ܕܺܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 302 ܕܡܘܼܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܶܠܡ̈ܶܐ ܡܰܣܬܰܓ݂ܕܳܐ ܗܘܳܬ݂ 303 ܕܰܒܟ݂ܽܠ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܐ 304 ܐܳܦܠܳܐ ܠܕܰܡܟ̈ܶܐ ܓܠܼܰܙ ܗܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܶܗ 305 ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܗܘܼܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܫܟ݂ܺܝ̈ܒܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܢܶܣܼܥܽܘܪ 306 ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܫܶܢܬ݂ܐ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܬܕܰܢܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 307 ܘܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܺܝ̣ܬ݂ܐ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܪܳܒܘ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ 308 ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܶܗ ܒܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܣܿܳܓ݂ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 309 ܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܒܗܰܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ 310 ܥܶܢܼܕܰܬ݀ ܪܳܚܶܝܠ ܘܢܰܚܼܡܳܗܿ ܚܶܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ 311 ܡܺܝܼܬܰܬ ܚܰܘܳܐ ܘܣܰܥܼܪܳܗܿ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ 312 ܚܶܠܡܳܐ ܠܪܳܚܶܝܠ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬ݂ܐ ܩܪܳܗܿ ܬܶܣܓ݂ܘܕܝ ܠܶܗ 313 ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܰܐܚܼܺܝ ܒܟܰܦܢܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 314 ܫܪܳܪܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܩܪܳܐ ܠܗ̇ ܬܶܬܚܰܕܶܐ ܒܶܗ 315 ܒܗܿܰܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܰܢܚܼܶܬ ܣܰܥܪܳܗܿ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ 316 ܒܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܼܶܟ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܼܰܥܬܽܘܢ 317 ܘܚܰܕܪܽܘܗ̱ܝ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܓܶܠܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ 318 ܚܶܠܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܟܰܦ̈ܶܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܰܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ 319 ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܠܶܗ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܣܰܒܥܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ 320 ܘܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܬ̣ܰܚ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ 321 ܕܰܢܒܼܰܕܶܩ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܠܶܐ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܐ 322 ܥܠܰܠܬ݂ܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܟ̈ܰܦܶܐ ܣܶܓ݂ܕܰܬ݀ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 323 ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬ݂ܗ 324 ܙܩܼܰܦ ܗܘܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܠܟܰܦܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܒܳܗܿ 325 ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܳܗܿ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܣܰܒܥܳܐ ܠܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ 326 ܣܚܰܦ ܓܶܠܝܳܢܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܦ̈ܶܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ 327 ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܕܺܝܠܶܗ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܐܰܩܺܝܼܡ ܒܶܝܬ ܚܰܒܪ̈ܳܬ݂ܗܿ 328 ܒܳܗܿ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܣܰܒܥܳܐ ܘܰܒܐ̱ܚܪܺܬ݂ܐ ܠܳܐ 329 ܘܥܰܠ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܓ݂ܕ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܳܗ̇ 330 ܒܟܰܦܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܨܳܪ ܓܶܠܝܳܢܳܐ 331 ܕܰܣܒܼܰܥܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܝܰܐܝܺܒܺܝܢ ܠܶܗ 332 ܐܶܢܿܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܘܡܰܢ ܕܳܐܟ݂ܠ ܠܺܝ 333 ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܟܿܳܦܶܢ ܕܺܐܝܬ ܒܝ ܣܰܒܥܳܐ ܠܰܕܫܳܘܶܝܢ ܠܺܝ 334 ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܢܚܼܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܰܦ̈ܢܶܐ 335 ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܣܰܒܥܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܶܗ 336 ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܟܰܦܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ ܗܘܳܬ݂ 337 ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܝܟܰܘ ܠܚܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚ̈ܰܝܶܐ 338 ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܪܶܡܙܰܬ݀ ܟܰܦܶܗ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܩܦܰܬ݀ 339 ܕܰܠܥܶܠ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܗܿܰܘ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܣܰܒܥܳܐ 340 ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ ܥܠ ܚܰܕ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܗ̱ܘܰܘ 341 ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܣܿܳܓ݂ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ 342 ܫܩܼܰܠ ܗܘܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܥܠܰܠܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ 343 ܘܰܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܟܰܦ̈ܶܐ ܣܓܼܶܕ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ 344 ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܟܽܠ ܙܰܠܺܝܩ̈ܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ 345 ܘܰܣܓܼܶܕ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܒܗܿܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 346 ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܒܼܶܫ ܗܘܼܳܐ ܝܰܘܣܶܦ 347 ܠܰܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܠܶܗ ܣܿܳܓ݂ܕ ܗܘܳܐ 348 ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܬܶܣܓ݂ܘܕܝ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܼܒ 349 ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܶܗ ܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ 350 ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܚܶܠܡ̈ܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ 351 ܕܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܫܼܬܰܡܥܽܘܢ ܠܶܗ 352 ܩܕܳܡ ܬܰܫܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܦܰܦ ܗܘܼܳܐ 353 ܘܡܰܪܟܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܘܣܿܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ 354 ܒܩܰܒܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܓܶܕܫܰܬ ܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ 355 ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܼܰܚ ܗܘܼܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ 356 ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܗ ܦܠܰܓ݂ܘ ܐܺܝܩܳܪܳܐ 357 ܘܰܒܓ݂ܰܘ ܩܰܒܪܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܬܽܘܒ ܝܰܩܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ 358 ܕܡܼܶܟ ܗ̱ܘܼܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܚܼܙܳܐ ܒܚܶܠܡܶܗ ܕܡܳܪܳܐ ܗܿܳܘܶܐ 359 ܡܺܝܼܬ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܘܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܚܰܪܰܪ 360 ܠܡܿܰܢܽܘܼ ܫܶܡܫܳܐ ܣܓ݂ܶܕ ܠܶܗ ܒܫܶܢܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ 361 ܕܨܽܘܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬ݂ܶܗ 362 ܠܟܰܦܳܐ ܕܡܿܰܢܽܘ ܣܓ݂ܶܕ ܠܶܗ ܟܰܦ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܕܺܝܠܶܗ 363 ܕܰܪܫܺܝܼܡ ܗܘܼܳܐ ܒܳܗܿ ܠܰܚܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ 364 ܕܡܼܶܟ ܟܺܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܚܼܙܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ 365 ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܗܘܼܳܐ ܠܳܐ ܨܒܼܳܐ ܕܰܢܟ̣ܘܼܡ ܥܰܠ ܬܶܫܥܺܝܬ݂ܗ 366 ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܓܠܳܝܗ̱ܝ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܥܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ 367 ܘܠܳܐ ܕܰܚܠܶܗ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܛܳܪܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܶܗ 368 ܡܰܠܶܠ ܚܶܠܡܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܫܶܢܬ݂ܳܐ ܘܝܼܰܗܒ ܠܶܗ ܥܽܘܫܢܳܐ 369 ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠـ̈ܠܶܐ ܡܳܐ ܕܛܳܪܶܝܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܢܰܐܟܽܘܢܳܝܗ̱ܝ 370 ܫܩܼܰܠ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ 371 ܘܩܳܡ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ 372 ܬܰܘ ܠܰܡ ܘܰܫܡܰܥܘ ܗܳܢܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܚܙܺܝܿܬ 373 ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܥܰܡ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܣܿܳܓ݂ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ 374 ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܟܰܦܼܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܫܼܬܰܥܒܰܕܘ ܠܺܝ 375 ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝ ܐܰܪܟܶܢܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܗܽܘܢ 376 ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܠܚܶܠܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܦܽܘܫܳܩܰܘ̈ܗ̱ܝ 377 ܘܕܰܢܩܰܦܰܚ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܬ݂ܦܰܪܰܣ ܗܘܼܳܐ 378 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܼܡܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܺܝܫܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ 379 ܠܳܐ ܢܰܥܺܝܩܟ݂ܘܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝܳܐ 380 ܠܡܳܢܳܐ ܚܣܺܝܼܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ 381 ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܝܰܩܪܰܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܥܺܝܿܬ 382 ܐܳܦ ܠܶܗ ܥܰܡܟ݂ܘܢ ܐܰܪܟܶܢ ܚܶܠܡܳܐ ܕܢܶܣܓ݂ܘܕ ܗܘܼܳܐ ܠܺܝ 383 ܠܡܳܢܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 384 ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܣܓ݂ܕܘ ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܼܳܐ 385 ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܝܰܩܪܽܘܢܝ̱ ܘܰܠܡܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܳܢܶܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ 386 ܒܗܿܳܝ ܬܶܫܥܺܝܬ݂ܐ ܕܚܶܠܡܳܐ ܕܰܬܢܳܐ ܐܰܟܼܶܣ ܐܶܢܽܘܢ 387 ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘ ܗܳܪܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܕܪܺܝܫܳܐ ܗܳܘܶܐ 388 ܓܠܼܳܐ ܩܽܘܼܕܡܰܝܗܽܘܢ ܗܿܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 389 ܕܰܢܒܿܰܛܶܠ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ 390 ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܚܶܠܡܳܐ ܟܰܕ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܼܳܐ 391 ܕܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܼܠܽܘܢ ܡܶܢ ܠܽܘܚܳܡܳܐ 392 ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܼܕܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܗܽܘܢ 393 ܕܰܡܦܰܨܝܳܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܰܣ̈ܳܡܶܐ 394 ܩܪܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܝܿܳܢܳܐ 395 ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܠܣܰܩܽܘܪ̈ܬ݂ܢܶܐ ܕܣܿܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ 396 ܗܳܠܶܝܢ ܚܶܙܘ̈ܶܐ ܕܰܒܓ݂ܘ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܬܢܳܐ ܩܽܘܕܡܰܝܗܽܘܢ 397 ܘܫܳܛܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܠܶܗ ܘܰܠܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ 398 ܐܰܫܬܰܥܺܝ ܗܘܼܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܩܕܳܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ 399 ܘܦܰܫܼܶܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܡܿܰܫܰܪ ܗܘܼܳܐ ܘܠܳܐ ܡܿܰܘܕܰܥ ܗܘܼܳܐ 400 ܟܳܐܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܪܳܡܿܶܙ ܠܶܗ ܢܟܰܣܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ 401 ܕܠܳܐ ܢܶܥܼܫܰܢ ܠܶܗ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ 402 ܡܶܐܬ݂ܳܐ ܢܺܐܼܬ݂ܶܐ ܐܶܢܿܳܐ ܘܶܐܡܳܟ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܿܰܪ ܐܰܢ̱ܬ 403 ܘܥܰܡܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܐܳܦ ܢܶܣܓ݂ܘܕ ܠܳܟ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܳܟ݂ 404 ܟܐܳܐ ܒܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܢܿܳܛܰܪ ܗܘܼܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ 405 ܕܰܢܪܰܚܺܝ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܰܐܚ̈ܐ ܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ 406 ܦܰܫܼܶܩ ܚܶܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܰܫܰܪ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܣܳܐ 407 ܥܰܕ ܡܿܳܛܶܐ ܗܘܼܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܬܕܢܰܚܝ ܗܿܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ 408 ܛܢܼܰܘ ܒܶܗ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܡܠܰܘ ܚܶܡܬ݂ܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܚܣܳܡܳܐ 409 ܘܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܢܿܳܛܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ 410 ܡܢܰܓܶܕ ܗܘܼܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܶܗ 411 ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܟܺܐܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܿܰܘܣܶܦ ܗܘܼܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܣܢܽܘܢܳܝܗ̱ܝ 412 ܐܰܘܣܼܶܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ 413 ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܡܼܠܶܟ ܩܪܳܒܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ 414 ܛܢܳܢܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܪܳܕܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ 415 ܘܗܼܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟ݂ܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ 416 ܒܶܗ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘܼ ܡܶܕܶܡ ܕܰܕܟܺܐܢܽܘܬ݂ܐ ܗ̱ܘ 417 ܕܰܐܝܿܢܳܐ ܕܚܿܳܣܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܒܿܳܠܰܥ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܢܰܩ 418 ܚܣܳܡܳܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܝܿܳܕܰܥ ܢܰܐܒܶܫ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ݂ 419 ܘܢܰܣܓܶܐ ܢܶܓ݂̈ܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܥܶܡ ܫܽܘܢܳܩܳܐ 420 ܗܳܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܠܩܰܢܳܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܺܐܒܳܐ ܡܿܰܘܠܶܕ 421 ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܰܕܣܿܳܐܶܡ ܠܳܗ̇ 422 ܚܣܳܡܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܰܩܢܼܰܝܬܳܝܗ̱ܝ 423 ܫܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܬܶܒܼܠܰܥ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗ̱ܝ 424 ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܿܳܣܶܡ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܪܫܺܝܘܗ̱ܝ ܕܰܠܡܽܘܢ ܚܿܳܣܶܡ 425 ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܢܶܓ݂ܕܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܼܡ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ 426 ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܕܢܼܶܩܢܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܘܢܶܥܼܡܰܪ ܥܰܡܶܗ 427 ܠܡܳܢܳܐ ܫܿܳܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܡܼܚܺܝܘܗ̱ܝ ܚܶܘܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ 428 ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܕܒܺܝܼܫ ܗܽܘܼ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ 429 ܠܗܳܕܶܐ ܫܿܳܘܶܐ ܕܒܶܗ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܝܿܳܩܶܕ 430 ܙܳܕܶܩ ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬ݂ܺܝܒ 431 ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܶܗ ܗܽܘܼ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܢܶܐܼܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ 432 ܚܣܳܡܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ ܡܰܢ ܛܳܥܶܡ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܶܗ 433 ܢܨܰܒܼ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ 434 ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܢܶܓ݂ܕܶܗ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ݂ܘܗ̱ܝ 435 ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܥܝܳܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ 436 ܟܰܕ ܠܰܘ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܐܺܝܢ ܕܰܡܢܰܓܶܕ ܠܰܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ 437 ܠܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܡܿܳܚܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ 438 ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܳܕܝܢ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܢܶܓܕܰܐ ܗ̱ܘ 439 ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܛܪܰܕ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/26
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 117 Vat. sir. 117 http://syriaca.org/manuscript/2294
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Joseph (Memra 1) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ” based upon Vat. sir. 117, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/26.
Bibliography:
On Joseph (Memra 1) - ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published Late 5th/Early 6th century CE. https://syriaccorpus.org/26.

Show Citation Styles