Narsai: On the Divine Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܬܘܵܬܼ ܪ̣ܥܝܵܢܵܐ ܬܘ̣ܵܬܲܢܝ ܕܐܸܦܢܹܐ ܠܘܵܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ 2 ܘܐܸܪܕܹܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܥ̣ܢܝܵܢ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܕܦܵܫܹ̇ܬܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ 3 :ܒܥܸܢܝܵܢ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܥܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸܥܝܵܢܝ 4 ܘܲܪܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 5 :ܒܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ 6 ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 7 :ܒܐ̄ܪܵܙ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ 8 ܘܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܡܸܕܲܥ ܚܲܝܠܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 9 :ܒܗܵܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܥܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸܥܝܵܢܝ ܪܵܥܹ̇̄ܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ 10 ܘܲܫܒܼ݂ܵܢܝ ܒܝܼܫܵܐ ܘܥܵܘܟܲܢܝ ܡܸܢܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܀ 11 :ܒܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܫܸܢܬܼܵܐ ܛܒ݂ܲܥܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 12 ܘܥܲܠܘ̣ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ ܘܚܲܠܸܨܘ ܥܸܢܝܵܢܝ ܀ 13 :ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܫܹܬܿܩܵܐ ܨܠܵܘ̣ ܠܝܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܲܕܵܡܲܝ̈ 14 ܘܲܫܬܹ݂ܩܘ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܥܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܀ pb. 2 15 :ܬܘܵܬܼܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܫܚܲܩ̣ܬܲܢܝ ܣܲܓܿܝ̣ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 16 ܘܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܢܵܕܹܬܼ ܩܵܡܹ̇ܬܼ ܠܩܵܠ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܀ 17 :ܗܘ̤ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܩ̣ܪܵܢܝ ܘܐܲܥܝܼܪܲܢܝ ܡ̣ܢ ܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܝ 18 :ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܪܵܐ ܓܲܪܸܓܼ ܢܲܓܼܕܲܢܝ ܠܘܵܬܼ ܥܸܢܝܵܢܹܗ 19 :ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܡܟܲܬܿ ܫܲܠܦܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܫܸܢܬܼܵܐ 20 ܩܘܼܡ ܨܘܼܬܼ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܿܡܠܹܝܢ ܬܲܗܪܵܐ ܀ 21 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܠܹܝܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ 22 ܘܣܵܗܹ̇ܕ ܡܘܼܫܹܐ ܕܿܗܘ̤ܵܐ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܕܪܹܫ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 23 :ܗܘ̤ ܐܸܫܬܲܥܝܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܩܢܲܬ̤ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ 24 ܘܗܘ̤ ܒܲܕܹܿܩ ܠܲܢ ܥܲܠ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܘܝܘܼܒܵܠ ܓܸܢܣܲܢ ܀ 25 :ܒܣܸܦܪܹܗ ܚܙܲܝܢܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܡܲܪܕܿܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 26 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܝܼܠܹ̈ܐ ܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܙܢܲܝ̈ ܥܘܼܗܕܵܢܹ̈ܐ ܀ 27 :ܐܲܝܟ ܫܲܬܼܐܸܣܬܼܵܐ ܣ̣ܵܡܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܪܹܫ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 28 ܘܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܿܡ̣ܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 29 :ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܢ ܡ̣ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܵܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ 30 ܘܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܫܲܚܠܸܦ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܲܪܕܿܝܼܬܼ ܡܸܠܬܹܗ ܀ 31 :ܒܐܲܒܼܪܵܡ ܣܲܝܸܟ ܪܲܗܛܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕ ܠܵܐ ܣܲܝܸܟ 32 ܘܫܲܪܝܼ ܡܝܵܘܹܐ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܀ 33 :ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ 34 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܘܒܲܕܿܩ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܚܵܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 35 :ܒܝܲܕ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܓ̣ܡܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 36 ܘܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܹܗ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܒܲܪܟܼܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܀ 37 :ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܪܵܚܡܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ 38 ܘܣ̣ܵܡ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܩܕܼܵܡ ܚ̣ܿܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 39 :ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܝܲܗ̄ܒܹܿܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 40 ܕܢܸܕܼܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܠܟܼܠ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܀ 41 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܐܸܡ̣ܲܪ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 42 ܘܐܸܬܼܚܲܫܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܀ 43 ܨܸܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܗܲܕܿܝܼܐܵܐ ܠܡܲܪܕܿܝܼܬܼ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ: pb. 3 44 ܘܡܲܙܲܥ ܘܲܡ̣ܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܀ 45 :ܒܝܲܕ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܐܲܣܪܹܗ ܠܪܵܚܡܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 46 ܘܫܲܐ̣ ܠܹܗ ܪܵܚܡܹܗ ܕܐܲܝܟܲܢ ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܨܹܐܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 47 :ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܕܲܥ ܕܫܵܠ̈ܡܵܢ ܨܹܐܕܲܝ ܡܸܠܲܝ̈ ܚܘܼܒܵܟ 48 ܘܲܡܩܝܼܢܲܬܼ ܠܝܼ ܒܝܵܪܬܿܘܼܬܿ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼܬܿ ܀ 49 :ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܡ̇ܪܵܐ ܠܥܲܒܼܕܹܿܗ ܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ 50 ܘܲܒܼܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܘܒܲܕܹܿܩ ܠܹܗ ܥܲܠ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܝܼܢ ܀ 51 :ܬܠܵܬܼ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܠܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܲܝ̈ 52 ܥܸܓ̣ܠܵܐ ܬܘܼܠܬܵܐ ܘܕܸܟܼܪܵܐ ܬܘܼܠܬܵܐ ܘܥܸܙܵܐ ܬܘܼܠܬܵܐ ܀ 53 :ܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܠܦܘܼܬܼ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ 54 ܘܲܒܼܫܘܼܦܢܝܼܢܵܐ ܘܲܒܼܒܲܪ ܝܵܘܢܵܐ ܐܲܢܝܼܚ ܢܲܦܫܵܟ ܀ 55 :ܦܲܠܸܓܼ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܘܣܝܼܡ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܚܲܕ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕ 56 ܘܲܒܼܦܘܼܠܵܓܼܗܘܿܢ ܨܘܼܪ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܕܵܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܀ 57 :ܣܝܼܡ ܦܲܪܲܚܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ 58 ܘܲܒܫܲܠܡܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܬܼܘܿܚ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 59 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܐܲܠܦܹܗ ܡܵܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 60 ܕܢܸܗܘܹܐ ܡ̇ܬܲܚ ܚܚܪܵܐ ܕܗܵܘܢܹܗ ܠܘܵܬܼ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܵܢ ܀ 61 :ܓ̣ܡܲܕ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܝܸܨܝܵܢ ܡܲܪܹܗ ܘܛܲܝܸܒܼ ܕܵܒܼܚܹ̈ܐ 62 ܘܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܐ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܀ 63 :ܣܵܝ̣ܡ ܫܘܼܦܢܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܒܲܪ ܝܵܘܢܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ 64 ܘܲܡܣܲܟܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܸܚܘܿܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܘܬܹܐܟܼܘܿܠ ܕܒܸܚܵܘ̈ܗܝ ܀ 65 :ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܢ̇ܵܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܕܡܵܪܹܗ 66 ܘܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܲܝܪܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ ܡ̣ܢ ܕܸܒܼܚܵܬܹ̈ܗ ܀ 67 :ܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܢ̣ܛܲܪ ܕܸܒܼܚܬܹܗ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 68 ܘܡܲܥܪܲܒܼ ܫܸܡܫܵܐ ܫܘ̣ܵܐ ܠܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܀ 69 :ܚܝ̣ܙܵܐ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܕܣܵܠ̇ܩܵܐ ܡܸܢܹܗ ܫܲܠܗܹ ܒܼܝܼܬܼܵܐ 70 ܘܠܲܡܦܹܝܕ ܢܘܼܪܵܐ ܕܥܵܒܲ̇ܕ ܘܐܵܟܹ̇ܠ ܦܘܼܠܵܓܼ ܕܸܒܼܚܵܘ̈ܗܝ ܀ 71 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢ̣ܦܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 72 ܘܡܸܬܿܕܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܛܲܟܲܣ ܒܝܘܼܒܵܠ ܕܸܒܼܚܹܗ ܀ 73 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܚܲܟܿܡܹܗ ܠܡܸܕܲܥ ܐ̄ܪܵܙ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ 74 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܪܲܚܝܼܩ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܚܝ̣ܙܵܐ ܀ 75 :ܗܵܫܵܐ ܕܲܫܠܹܡ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܸܠܹ̈݁ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ 76 ܢܸܦܢܹܐ ܢܸܬܼܢܹܐ ܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܡܠܹ̈ܐ ܀ pb. 4 77 :ܡܸܠܹ̈ܐ ܫܸܡܥܹ̇ܬܼ ܕܲܪܫܲܝ̣ܡ ܡܘܼܫܹܐ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܲܟܼܬ݂ܲܒܼ 78 ܘܲܡܕܲܣܝ̈ܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܲܚܬܵܐ ܀ 79 :ܢܲܚܬܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܦܪܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ 80 ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܕܲܥ ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܡܟܲܣ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܀ 81 :ܠܵܐ ܓܲܠܝܘܼܬܼܗܹܝܢ ܥܒ݂ܲܕܼܬܲܢܝ ܕܐܸܒܼܥܹܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܼܒܼܗܹܝܢ 82 ܕܐܸܕܲܥ ܘܐܵܘܕܲܥ ܠܪ̈ܚܡܲܝ ܗܸܪ̈ܓܹܿܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 83 :ܬܵܐ ܫܵܡܘܿܥܵܐ ܫܡܲܥ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܕܸܒܼܚܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ 84 ܘܚܘܼܪ ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܙܢܲܝ̈ ܕܸܒܼܚܵܬܹ̈ܐ ܀ 85 :ܒܲܬܼܠܵܬܼ ܚܲܝ̈ܘܵܢ ܐܲܠܦܹܗ ܠܡܸܕܲܥ ܫܘܼܥܒܵܕ ܙܲܪܥܹܗ 86 ܘܲܒܼܫܘܼܥܒܵܕܼܗܘܿܢ ܚܵܘܝܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢ ܫܲܒܼܛܹ̈ܐ ܀ 87 :ܠܫܲܒܼܛܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܗ̄ܕܵܐ ܙܲܪܥܹܗ ܕܟܹܐܢܵܐ 88 ܘܩܲܕܹܿܗ ܦܲܠܓܹܗ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܚܝ̈ܘܵܢ ܀ 89 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܝܥܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 90 ܘܨܵܪ݂ܹܗ ܠܥܲܡܠܵܐ ܕܲܬܼܥܝܼܫܘܼܬܹܗ ܒܫܲܬܿܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܀ 91 :ܒܲܥܠܲܝܡܘܼܬܹܗ ܟܵܕܹܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 92 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܦܲܩܕܹܗ ܬܘܼܠܬܵܐ ܠܲܡܕܿܒܵܚܘܼ ܀ 93 :ܒܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܥܬܼܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡܝܲܩܵܪܘܼ ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 94 ܘܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܠܕܸܒܼܚܹܗ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܠܵܐ ܩܕܼܵܡ ܝܲܠܕܵܬܹ̈ܐ ܀ 95 :ܒܫܸܡ ܚܲܝ̈ܘܬܼܵܐ ܡܲܠܸܜ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܚܵܘܣܵܢܵܐ 96 ܘܨ̣ܵܪ ܠܹܗ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܢܸܚܙܹܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܀ 97 :ܟܠܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܨܵܪ ܠܹܗ ܒܕܸܒܼܚܵܘ̈ܗܝ 98 ܒܥܸܪܒܵܐ ܘܬܼܵܘܪܵܐ ܘܲܒܼܫܘܿܦܢܝܼܢܵܐ ܘܲܒܼܪܲܪ ܝܵܘܢܵܐ ܀ 99 :ܡ̣ܢ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܲܠܦܹܗ ܕܢܸܣܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ 100 ܘܡ̣ܢ ܦܵܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܬܪܹܝܢ ܟܲܕ ܫܵܠ̇ܡܝܼܢ ܒܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 101 :ܒܪ̈ܵܚܫܲܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܥܲܡܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 102 ܘܲܒܼܦܵܪ̈ܘܿܚܹܐ ܓܼܠܵܐ ܠܹܗ ܕܡܲܫܩܸܠ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܀ 103 :ܒܝܲܕ ܫܘܿܦܢܝܼܢܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܒܲܪܵܐ ܨܵܐܼ̈̄ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 104 ܘܲܒܼܒܲܪ ܝܵܘܢܵܐ ܢܝܵܚܬܵܐ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟܼܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܀ 105 ܒܪܵܚܹ̇ܡ ܚܘܼܪܒܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡܕܹܿܪܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܀ 106 ܘܲܒܼܒܲܪ ܫܲܝܢܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܡܕܹܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܀ 107 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܠܵܐ ܦ̣ܪܲܫ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܕܲܒܼܚܝܼܢ 108 ܒܲܕܼܠܵܐ ܓܠܝ̣ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܀ 109 :ܒܲܕܼ ܢܵ̇ܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒܼܪܵܡ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 110 ܒܥܘܼܕܼܪܵܢ ܡܵܪܹܗ ܕܥܲܠ ܝܲܠܕܼܵܬܹ̈ܗ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 111 ܒܛܲܝܪܵܐ ܟܲܢܝܵܗ̇ ܠܡܲܟܼܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܵܓܸܒܼܛܵܝܹ̈ܐ: pb. 5 112 ܘܚܵܘܝܼ ܕܚܲܣܝܼܢ ܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 113 :ܗܵܝ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܨܵܪܼ ܚܵܘܝܼ ܠܹܗ 114 ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܣ̣ܵܡ ܗܲܕܵܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܒܼܪܹܿܗ ܀ 115 :ܘܠܵܐ ܣܦ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 116 ܒܗܵܢ ܫܘܼܥܒܵܕܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܕܲܥ ܟܠܵܐ ܀ 117 :ܘܩܲܕܲܡ ܡܲܬ̣ܼܠܹܗ ܒܲܬܼܠܵܬܼ ܚܲܝ̈ܘܵܢ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܵܪ̈ܝܼܢ 118 :ܒܫܘܼܠܵܡ ܝܵܘܡ̇ܐ ܚܵܘܝܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܪܩܝܼܢ ܒܹܗ 119 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܟܸܢ ܡܸܬܼܚܲܪܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 120 :ܒܩܘܼܒܵܠ ܕܸܒܼܚܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢ ܙܲܪܥܹܗ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 121 ܒܗܵܝ ܕܐܵܟܼ̇ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܠܕܸܒܼܚܵܘ̈ܗܝ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܀ 122 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢ ܙܲܪܥܹܗ ܕܲܟܼܡܵܐ ܢܲܗܝܼܪ 123 ܕܲܠܥܹܝܢ ܟܠܢܵܫ ܡܸܬܼܚܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 124 :ܬܪܹܝܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܨܵܪ̣ ܠܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ 125 ܚܪܘܼܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܘܢܸܓ̣̈ܕܹܿܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܕܐܵܓܹܝܼܛܵܝܹ̈ܐ ܀ 126 :ܒܙܲܗܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܩܘܼܒܵܠ ܕܵܒܼܚܵܘ̈ܗܝ ܡܵܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 127 ܘܲܒܼܬܼܢܵܢܵܐ ܒܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܵܢܹ̈ܐ ܀ 128 :ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܵܐ ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ 129 ܕܲܡܚܲܕܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܲܡܥܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ ܀ 130 :ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܐܵܟܼ̇ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܠܕܸܒܼܚܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ 131 ܒܵܟܼ ܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ ܀ 132 :ܐܵܦ ܗܘ̤ ܟܹܐܢܵܐ ܒܗܵܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܬ̣ܗܲܪ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪ 133 ܕܲܟܼܡܵܐ ܦ̇ܪ̇ܫܵܐ ܘܲܟܼܡܵܐ ܢܵܛ̇ܪܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܘܼܟܼܠܵܗ̇ ܀ 134 :ܡܘܼܫܹܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܢܦ݂ܲܠ ܬܸܡܗܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 135 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܿܕܲܒܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘܢܹܗ ܠܲܡܚܵܪ ܒܲܕܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܀ 136 :ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 137 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܿܬܿܡܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܼܕܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 138 :ܩܵܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡܚܲܟܸܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܡܸܙܵܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ 139 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܸܙܘܵܐ ܘܪܲܚܝܼܩ ܙܲܒܼܢܹܗ ܀ 140 :ܡܸܕܲܥ ܬܸܕܲܥ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̇ܪܵܐ ܠܥܲܒܼܕܹܿܗ 141 ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ ܠܲܡ ܢܸܗܘܹܐ ܙܲܪܥܵܝܟ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܀ pb. 6 142 :ܐܲܪܒܲܥܡܐܵܐ ܠܲܡ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 143 ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܲܟܼܢ̇ܘܵܬܹ̈ܐ ܢܹܐܠܲܦ ܡܵܪܘܼܬܼܝ ܀ 144 :ܐ̄ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܪܸܫܡܹ̇ܬܼ ܫܸܡ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 145 :ܘܣܵܡ̇ܬܹܿܗ ܠܢܝܼܪܵܐ ܕܫ̣ܡ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܵܡ ܥܲܒܼܕܵܐ 146 :ܒܗܵܝ̇ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܕܲܝܢ ܟܹܐܢܵܐ ܠܚܵܡ ܙܲܠܝܼܠܵܐ 147 ܒܵܗ̇ ܟܵܕܹܿܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܙܲܪܥܵܟ ܕܝܼܠܵܝܟ ܐܲܝܟ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܝ ܀ 148 :ܒܗܵܕܹܐ ܬ̣ܢܘܲܝ ܣܵܡܹ̇ܬܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܸܡ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ 149 ܕܐܵܘܕܲܥ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ ܕܡ̇ܪܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܘܚܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 150 :ܥܲܠ ܫܹܝܡ ܣܵܡ̇ܬܹ̇ܐ ܠܫܸܡ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܒܦܘܼܡ ܙܲܕܼܝܼܩܵܐ 151 ܘܲܒܼܚܵܡ ܟܸܕܼܢܹ̇ܬܼ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܡ̇ܪܘܼܬܼܝ ܠܟܼܠ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵ ܗ̄ܘ̣ ܀ 152 :ܗܵܐ ܪܹܫܡܹ̇ܬܼ ܠܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܪܵܚܹܡܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ 153 ܪܕܼܝܼ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܒܝܲܕܼ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 154 :ܗܵܐ ܚܸܘܝܼܬܵܟ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼ ܙܲܪܥܵܟ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼ ܙܲܪܥܵܟ 155 ܕܲܒܼܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܢܹܐܠܲܦ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܘܚܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 156 :ܒܝܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܡܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ 157 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 158 :ܒܟܼܘܼܪ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܒܵܚܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ 159 ܕܒܲܥܡܝܼܠܵܬܼܵܐ ܢܸܒܼܥܹܐ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܲܡܢܝܼܚܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 160 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܵܪ̈ܝܼܢ ܢܸܗܘܹܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܠܥܲܒܼܕܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 161 ܘܲܪܒܼܝܼܥ̈ܝܵܐ ܢܸܫܪܹܐ ܡܸܢܹܗ ܢܝܼܪܵܐ ܕܥܲܡܠܹܗ ܀ 162 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܫܲܪܲܪ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܥܲܒܼܕܹܿܗ 163 ܘܲܦܥ̣ܵܐ ܘܚܵܝܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܀ 164 :ܪܲܒܵܐ ܙܚܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ 165 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪ ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܀ 166 :ܡܸܠܹ̈ܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܓܹܝܪ ܕܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܥܸܕܵܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ 167 ܘܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܛܵܘܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ 168 :ܒܗܵܢ ܓܸܠܝܵܢܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܕܿܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 169 ܘܲܛܥܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܒܲܛܢܵܐ ܘܝܲܠܕܵܐ ܀ 170 :ܒܥܸܕܵܢ ܛܲܗܪܵܐ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 171 ܒܗܵܘ̇ ܥ̣ܕܵܢܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙ ܣܲܓܿܝܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܀ 172 :ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܟܹܐܢܵܐ ܠܚܸܘܙܵܐ 173 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܝܲܕܼ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܒܡܵܪܹܗ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 174 :ܬܠܵܬܼ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ 175 ܘܲܡܗܲܠܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܘܵܬܼ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܥܛܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ pb. 7 176 :ܐܲܝܟ ܕܒܼܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܚܵܐ݁ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܘܿܢ ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 177 ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܚܙܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܀ 178 :ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ 179 ܘܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܿܕܲܪܝܼܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܚܵܘܹܝܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܀ 180 :ܠܵܘ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܩܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ 181 ܐܸܠܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܪܲܟܲܒܼܬܵܐ ܡܚܵܘܹܝܢ ܒܐܵܐܲܪ ܀ 182 :ܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܢܹܝܢ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܵܐ 183 ܘܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܡܚܵܘܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܐ ܀ 184 :ܚܲܝܠܹܗ ܡܗܲܠܸܟ ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ 185 ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܚܲܝܠܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ ܣܵܥܲ݁ܪ ܗܵܕܹܐ ܀ 186 :ܪܘܼܚܵܐ ܪܲܟܹܿܒܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܲܟܲܒܼ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 187 ܘܥܲܠ̣ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܲܬܼܠܵܬܼ ܕܸܡ̈ܘܵܢ ܓܘܼܫܡܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 188 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܚܙ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ 189 ܘܲܣܘ݂ܲܚ ܣܲܓܿܝܼ ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܀ 190 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܦܲܩ݂ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܗܘܿܢ 191 ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܘܼܡܪܹܗ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 192 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܒܼܪܵܡ ܟܹܐܢܵܐ 193 ܘܟܸܢ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܕܠܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 194 :ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܠܒܸ݂ܫܘ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 195 ܘܥܲܠ̣ܘ ܨܹܝܕܼ ܥܲܒܼܕܵܐ ܕܲܢܣܲܒܿܪܘܼܢܵܝܗܝ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܼܿܬܵܐ ܀ 196 :ܡ̇ܪܵܐ ܘܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ̣ܘ ܨܹܝܕ ܥܲܒܼܕܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܡ̇ܪܹܗ 197 ܘܲܥܛܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܘܲܕܼܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܀ 198 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܥܬܝܼܕܸ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܣܲܒܼ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 199 ܘܩܲܕܹܿܡ ܨܵܪܵܗ̇ ܠܗܵܝ ܕܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 200 :ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܡܚܲܪܿܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 201 ܘܲܕܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܀ 202 :ܥܬܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܝܲܠܕܹܿܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܢܸܣܲܒܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 203 ܘܢܸܩܪܹܿܝܘܗܝ ܒܲܫܡܹܗ ܥܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܟܿܐ ܘܡܵܪܵܐ ܀ 204 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܸ ܢܵܘܣܵܐ ܠܚܘܼܒܹܿܗ 205 ܘܥܲܠ̣ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܦܲܚܼܪܵܢܵܝܬܵܐ ܀ 206 :ܝܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܕܡܸܬܼܥܲܕܿܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ 207 ܕܩܲܕܹܿܡ ܦܲܣܩ̣ܵܗ̇ ܠܥܸܠܬܼܵܐ ܕܝܲܨܪܹܗ ܒܝܲܕܼ ܡܲܥܲܠܬܹܿܗ ܀ 208 ܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܗܵܘܹ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗ: pb. 8 209 ܘܚܵܘܝܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܚܵܕܝܼ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 210 :ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܐܲܠܵܗ 211 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 212 :ܠܵܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ 213 ܐܸܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 214 :ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 215 ܕܐܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܠܹܗ ܐܵܘ ܠܵܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 216 :ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܥܒܲܕܼܬܹܗ ܠܟܹܐܢܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܟܹܐܢܵܐ 217 ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܗܲܝܡܸܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 218 :ܚܙ̣ܵܐ ܠܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܲܥܛܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ 219 ܘܫܲܒ݂ܲܩ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܚܲܕܼ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܪܵܐ ܀ 220 :ܡ̇ܪܝܵܐ ܟܲܢܝܹܗ ܐܲܒܼܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܠܡܵܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ 221 ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܢܸܥܘܿܠ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܥܲܒܼܕܹܿܗ ܀ 222 :ܐܵܦ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܒܵܥܘܼܬܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܲܦܝܼܣ 223 ܘܥܲܠ̣ ܥܲܡ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܨܘܼܪ ܛܘܼܦܸܣܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܀ 224 :ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܪܲܥ̣ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ 225 ܘܲܕܼܒܲܪ ܥܲܡܹܗ ܬܪܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܥܲܠ̣ ܨܹܝܕܼ ܥܲܒܼܕܹܗ ܀ 226 :ܠܗܵܘ̇ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܕܲܒܼܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܒܲܛܸܠ ܗܵܫܵܐ 227 ܘܪܲܥܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 228 :ܟܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼ ܥܲܡܹܗ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 229 ܘܐܲܣܡܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܫܵܡܝܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 230 :ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܙܲܡܸܢ ܘܲܩܪܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 231 ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 232 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܓܠ̣ܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 233 ܒܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܥܲܡ ܥܲܒܼܕܵܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 234 :ܣܝܵܓܼܵܐ ܕܚܸܡܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 235 ܘܲܩܪ̣ܵܐ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܬܲܪܥܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 236 :ܒܬܲܪܥܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘܲܢ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 237 ܘܲܚܕܼܝܼܘ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 238 ܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܥܒ݂ܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܟܼܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ: pb. 9 239 ܘܐܲܢܝܼܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܫܵܡܝܼܬܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪܸ ܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 240 :ܗܘ̤ ܥܲܡ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠ̣ ܨܹܝܕ ܕܝܼܠܹܗ ܟܣܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ 241 ܘܬܲܡܝܼܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܬܸܡܗܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܀ 242 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ 243 ܟܲܕܼ ܚܵܙܹܿܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܠܵܐ ܩܢܹܐ ܣܵܟܼܵܐ ܕܲܣܡܝܼܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 244 :ܐܘܿ ܠܲܣܡܵܟܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 245 ܕܲܣܡܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܡ̇ܪܵܐ ܘܥܲܒܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼ ܀ 246 :ܐܘܿ ܠܫܵܪܘܼܬܼܐ ܕܲܡܬܲܩܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 247 ܘܡܸܬܼܐܲܟܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܐܲܟܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܟܼܘܿܠܹ̈ܝܗ̇ ܀ 248 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܥܝܼܒ݂ܲܕܼ ܟܹܐܢܵܐ 249 ܕܲܣܦ̣ܲܩ ܐܘܼܟܼܠܹܗ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 250 :ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܣܡܝܼܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܒܒܲܝܬܹܿܗ ܕܟܹܐܢܵܐ 251 ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܝܵܟܼܵܐ ܘܕܝܼܠܹܗ ܒܣܵܟܼܵܐ ܀ 252 :ܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ 253 ܒܗ̈ܝ̇ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܣܡܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 254 :ܒܲܒܼܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܡܣܲܝܸܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ 255 ܘܲܓܼܠ̣ܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 256 :ܚܘܼܒܹܿܗ ܪܲܒܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܠܟܹܐܢܐ ܒܲܕܼ ܥܲܠ̣ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 257 ܘܨܵܪ ܠܹܗ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩܵܬܼܵܐ ܒܲܕܸܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܢ ܀ 258 :ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܟܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ 259 ܘܚܵܘܝܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܪܵܚܡܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܀ 260 :ܫܡܲܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 261 ܘܲܫܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 262 :ܚܕܲܬܵܐ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 263 ܘܬܼܵܗ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܬܲܗܪܵܗ̇ ܀ pb. 10 264 :ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܬܲܗܪܵܗ̇ ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܪܵܘܡܵܐ 265 ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܟܲܣܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 266 :ܘܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܲܢ ܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܕܲܗ̤ܘܲܝܢ 267 ܘܠܵܐ ܫܡܝܼܥܵܐ ܠܲܢ ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܚܵܘܝܼ ܝܵܬܹܗ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 268 :ܗܵܐ ܒܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܗܵܫܵܐ 269 ܘܠܵܐ ܒܲܕܲܩ ܠܲܢ ܥܲܠ ܟܲܣܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 270 :ܒܥܸܠܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 271 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܚܵܘܝܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 272 :ܬܪܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܓܒܼ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ 273 ܘܥܲܠ̣ܘ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 274 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 275 ܘܠܹܗ ܠܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܦܠܲܓܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܀ 276 :ܣܡܝܼܕܵܐ ܘܥܸܓܼܠܵܐ ܘܚܲܠܒܼܵܐ ܘܚܹܐܘܬܼܵܐ ܛܲܝܸܒܼ ܘܐܲܬܼܩܸܢ 277 ܒܲܕܼܣܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܦܲܐ̈̄ܝܵܢ ܠܲܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 278 :ܐܵܦ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܩܲܒܿܠܹܗ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ 279 ܒܲܕ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܵܕܼ̇ܪܵܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 280 :ܐܘܿ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܦܩܝܼܢ ܠܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ 281 ܕܣܲܝܸܟ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܲܝܸܟ ܒܥܸܠܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 282 :ܡܸܛܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܠ̣ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܐܲܒܼܪܵܐ 283 ܘܐܸ̣ܟܲܠ ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܢܲܟܼܪܲܝ ܠܐܘܼܟܼܠܵܐ ܘܫܸܩܝܵܐ ܀ 284 :ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 285 ܘܢܸܣܥܘܿܪ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 286 :ܚܲܕܸ ܥܡ ܚܘܼܒܹܿܗ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 287 ܘܲܪܫܲܡ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܝܵܬܹ̈ܐ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 288 :ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܘܫ̣ܩܝܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 289 ܘܩܲܕܹܿܡ ܐܸܟܲܠ̣ ܕܒܼܐܘܼܟܼܠܹܗ ܢܫܲܪܲܪ ܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 290 :ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܡܸܬܿܬܲܩܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 291 ܘܥܲܡ ܨܹܝܕܸ ܐܒܼܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܛܲܦ ܙܢܲܝ̈ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܀ 292 :ܐܵܦ ܐܒܼܪܵܗܵܡ ܒܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܹܗ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 293 ܕܐܵܪܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܘ ܠܵܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܀ 294 :ܘܛܵܟ ܪܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܫܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܙܲܒܼܢܵܐ 295 ܕܐܵܦ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܥܵܕܼܝܼܢ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܀ 296 :ܟܒܲܪ ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 297 ܘܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܀ 298 ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠ ܟܠܹܗ: pb. 11 299 ܒܲܕܼܪܵܡ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܐ ܀ 300 :ܠܲܝܬܿ ܠܲܕܝܵܢܹܗ ܟܝܵܢܵܝ̈ܬܼܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 301 ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܝܲܟ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܒܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܹ̈ܘ̈ܗܝ ܀ 302 :ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܣܵܟܼܵܐ ܕܲܡܣܲܝܸܟ ܠܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܵܟܹܗ 303 ܕܗܘ̤ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܲܠܗܵܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܟܼܠ ܠܟܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܀ 304 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܟܲܣܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܪܵܚܹ̇ܡ ܚܘܼܒܹܿܗ 305 ܕܢܲܪܡܹܐ ܛܢܵܢܵܐ ܠܪ̈ܚܡܲܝ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܀ 306 :ܒܐܲܒܼܪܵܡ ܩܲܒ̣ܥܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܹ̈ܝܹܐ 307 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܟܲܣܝܵܐ ܒܓܲܠܝܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܀ 308 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 309 ܘܣܵܗܹ̇ܕ ܩܵܠܹܗ ܕܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܚܵܝܹ̇ܐ ܀ 310 :ܠܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܐܲܒܼܪܵܡ ܠܲܟܼܣܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 311 ܚ̣ܙܵܘ ܠܵܐ ܬܸܛܥܘܿܢ ܘܬܲܛܥܘܿܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܥܸܠܲܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 312 :ܐܲܒܼܪܵܡ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ 313 ܘܐܹܝܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܕܸܡ̈ܘܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܀ 314 :ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ 315 ܘܲܕܼܠܵܐ ܣܵܟܼܵܐ ܚܵܪ̣ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܡܝܵܐ ܀ 316 :ܥܝܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܐܠܵܗ ܟܠܵܐ ܕܗܵܟܲܢ ܢܸܣܥܘܿܪ 317 ܒܲܕܼܠܵܐ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 318 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܸܣܪܝܼܢ ܕܵܪ̈ܝܼܢ 319 ܘܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܓܙ݂ܲܪ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܘܚܲܒܸܿܠ ܟܠܵܐ ܀ 320 :ܡ̣ܢ ܢܘܿܚ ܫܲܪܝܼ ܒܲܡܫܲܝܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 321 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܘܲܡ̣ܢܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܕܵܪ̈ܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܐ ܀ 322 :ܒܐܲܒܼܪܵܡ ܣܲܝܸܟ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܢ ܕܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 323 ܘܫܲܪܝܼ ܡܚܵܘܹܐ ܙܢܲܝ̈ ܢܝܼܚܘܼܬܼܐ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܀ 324 :ܒܚܸܙܘܵܐ ܢܝܼܚܐ ܓܠ̣ܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܠܪܵܚ̇ܡܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ 325 ܘܒܲܣܝܼܡܑܵܝܼܬܼ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܦܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 326 :ܒܡܲܡܠܠܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܒܛ̣ܠܸܘ ܠܘܼܚܵܡܹ̈ܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ 327 ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܦܘܼܠܵܓܼ ܡܲܡܠܠܵܐ ܀ 328 :ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܠܲܟ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ 329 ܕܲܒܼܝܲܕ ܙܲܪܥܹܗ ܢܸܦܢܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܕܹܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 330 :ܒܗܵܢ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܬܲܚܬܿܝܼܝܵܬܹܗ ܠܡܸܥܲܠ ܨܹܐܕܼܵܘ̈ܗܝ 331 ܘܥܲܠ̣ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܒܲܕܼܠܵܐ ܥܵܐܲܠ ܟܝܵܢܹܗ ܒܡܸܕܹܿܡ ܀ 332 :ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܒܡܸܕܹܿܡ ܕܲܡܟܼܵܢ 333 ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܣܵܟܼܵܐ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ ܀ 334 :ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܘܙܲܓܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 335 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܡܲ̇ܪ ܟܲܪܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܠܬܹܗ ܀ pb. 12 336 :ܒܡܸܠܬܹܗ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܐܵܦ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܹܬܼ 337 ܘܠܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܣܵܟܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܀ 338 :ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܕܥܲܠ̣ ܒܵܪܘܝܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 339 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܣܵܟܼܵܐ ܡܸܣܬܲܝܟܼܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܀ 340 :ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒܼܪܵܡ ܓܲܒܼܪܵܐ 341 ܘܩܲܒܿܠܹܗ ܒܒܲܝܬܹܿܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܓܲܒܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܀ 342 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܓܲܒܼܪܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܩܲܒܿܠܹܗ ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 343 ܒܲܟܼܠܵܐ ܡܟܼܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܗ̇ ܥܲܝܢܵܐ ܀ 344 :ܠܵܘ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܚܙ̣ܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ 345 ܐܸܠܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܀ 346 :ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܡܲܦܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ 347 ܘܩܲܕܹܿܡ ܣܲܒܿܪܹܗ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 348 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܣܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 349 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 350 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܚܸܙܘܹܐ ܕܐܲܒܼܪܵܐ 351 ܘܠܵܐ ܣܵܒܼ̇ܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܡܸܚܙܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܀ 352 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܡܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ 353 ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܟܼܢܝܼܫ ܥܵܠܡܵܐ ܠܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 354 :ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܗܵܢܵܐ ܬܲܗܪܵܐ 355 :ܒܕܲܩܢܹܝܢ ܗܵܘܢܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܫܲܦܝܼܪ ܒܲܕܼܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܢ 356 :ܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܫܵܘܬܸܿܦ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙ ܓܸܠܝܵܢܹܗ 357 ܒܲܕܼܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܠܡܸܛܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܘܲܠܗܘܿܢ ܀ 358 :ܐ̄̈ܪܵܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܡܟܲܣܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 359 ܘܲܓܼܠ̣ܵܝܗܝ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 360 :ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܚܲܕ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 361 :ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐ̄ܪܵܙ ܟܲܣܝܬܹܗ 362 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܓܼܠܹܐ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 363 ܘܸܡܛܠ ܗܵܕܹܐ ܕܒܲܪ̣ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܥܲܠ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 364 :ܬܲܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ ܘܛܵܒ̣ ܬܲܗܝܼܪܵܐ 365 ܘܟܲܓܼ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܀ 366 :ܠܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܡܸܣܬܲܟܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ 367 ܘܠܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܗ̇ ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܀ 368 :ܒܚܸܙܘܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܪܵܢܵܫܐܝܼܬܼ 369 ܘܲܠܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ ܀ 370 :ܨܸܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܡܚܲܟܹܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܥܲܒܼܕܲܝ̈ ܟܲܣܝܵܐ 371 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܩܘܼܢ ܒܲܒܼܥܵܬܼ ܟܲܣܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ ܀ pb. 13 372 :ܒܚܹܝܠ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ 373 ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܒܼܥܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܀ 374 :ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܥܵܨܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܕܵܒܼܗܘܿܢ 375 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܵܘܠܸܕܼ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 376 :ܠܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܸܬܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܲܒܼܪܵܡ 377 ܘܲܡܣܲܟܹܿܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܡܸܕܹܿܡ ܐܲܝܟ ܪܸܓܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 378 :ܒܗܵܕܹܐ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܒܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 379 :ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܣܝܸܟ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܲܝܸܟ 380 ܘܲܥܲܠ̣ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 381 :ܡܵܢܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܕܢܲܬܼܩܸܢ ܠܹܗ ܟܠ ܙܢܲܝ̈ ܫܵܪܵܘܼܬܼܵܐ 382 ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 383 :ܗܵܐ ܕܠܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܡܲܚܸܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܐܵܦ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ 384 ܘܐܲܝܟܢ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܬܲܗܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܟܠܵܗ̇ ܀ 385 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܘܼܫܹܐ 386 ܕܡܵܪܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܣܬܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܀ 387 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 388 ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܣܡܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܀ 389 :ܐܵܕܫܹ̈ܐ ܓܠܲܝܵ̈ܐ ܣܕ̣ܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 390 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܗ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܒܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܀ 391 :ܒܪ̈ܓܼܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 392 ܘܟܲܓܼ ܚܵܙܹܿܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 393 :ܠܵܘ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ 394 ܐܵܠܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܀ 395 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܝܢ 396 ܡܵܕܹܝܢ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܡܲܠܠܲܬ̤ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܡܲܠܠܲܬ̤ ܀ 397 :ܡܸܠܹ̈ܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܓܹܝܪ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܲܟܼܬܲܒܼ ܡܘܼܫܹܐ 398 ܘܲܡܪ̈ܲܟܼܒܼܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܘܠܵܐ ܡܪ̈ܲܟܼܒܼܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܿܬܼ ܀ 399 :ܠܵܘ ܓܘܼܫܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܢܝܼܚ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܘܫܸܩܝܵܐ 400 ܐܸܠܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܸܠܥܵܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܀ 401 :ܠܵܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܸܚܲܝܼܕܼ ܐܝܼ̈ܕܹܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ 402 ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܲܛܝܼܢ ܚܲܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 403 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܸܬܼܒܲܠܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܢܲܝ̈ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܀ pb. 14 404 ܐܸܠܵܐ ܒܐܵܐܲܪ ܡܸܬܿܛܲܠܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܀ 405 :ܚܲܝܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܗܵܠܹܝܢ 406 ܗܵܘ ܕܲܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܩ ܢܨܘܼܪ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܀ 407 :ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܐܲܢܝܼܚ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܒܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ 408 ܕܢܸܓܼܡܘܿܪ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 409 :ܦܘܼܢܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܪܲܪܥܹܗ ܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܠܹܗ 410 ܘܚܵܘܝܹܗ ܝܵܬܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܣܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܀ 411 :ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܠܲܡܬܵܩܢܵܢܹܗ 412 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܨܵܪ̣ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܵܒܼܵܬܹ̈ܗ ܀ 413 :ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܕܲܚܙܵܐ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ 414 ܠܵܘ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܚܲܬܿܝܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܀ 415 :ܕܘܼܡܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 416 ܚܸܙܘܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 417 :ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܗܵܕܹܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ 418 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܡܥܵܕܼ ܚܲܝܠܹܗ ܠܡܸܣܥܲܪ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܀ 419 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܐܸܬܼ݂ܵܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 420 ܘܚܵܘܝܹܗ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܠܐܕܼܵܡ ܀ 421 :ܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܒܓܼܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ 422 ܘܕܲܛܥ̣ܵܐ ܚܘܼܒܹܿܗ ܡ̣ܝܼܬܼ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܚܵܝܸܒܼ ܗܘ̤ ܘܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 423 :ܚܵܘܒܲܬܼ ܐܵܕܼܵܡ ܐܸܬܼ݂ܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 424 ܘܲܠܒܸ݂ܫ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܥܕܹܢ ܀ 425 :ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܛܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ 426 ܘܲܫܪܵܝ ܡܵܘܬܵܐ ܡܸܬܼܒܲܕܹܿܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܒܲܛܢܹܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܀ 427 :ܬܪܹܝܢ ܡ̣ܝܼܬܼܘ ܒܲܥܕܹܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܦܹܐܪܵܐ ܚܵܘܵܐ ܘܐܵܕܼܵܡ 428 ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܢܲܚܸܩ ܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܘܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 429 :ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܣܲܪܵܐ ܘܐܲܒܼܪܵܐ ܒܥܲܩܪܘܼܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ 430 ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܡܵܘܬܵܐ ܕܚܵܘܵܐ ܘܐܵܕܼܵܡ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܦܹܐܪܵܐ ܀ 431 :ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܚܵܡ ܟܠܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 432 ܒܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܲܠܕܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ ܀ 433 :ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܩܥ̣ܵܬ̤ ܠܐܵܕܼܵܡ ܕܥܲܦܪܵܐ ܬܸܗܘܹܐ 434 ܗܝܸ ܩܪܵܬ̤ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܕܗܵܐ ܡܢܲܚܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼ ܦܲܓܼܪܵܟ ܀ 435 ܟܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܐܵܕܼܵܡܵܝܵܐ ܚܝ̣ܵܐ ܒܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: pb. 15 436 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܙܲܪܥܹܗ ܦܵܢܹ̇ܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܒܵܪܘܵܝܵܐ ܀ 437 :ܦܘܼܢܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܸܬܼܒܲܕܿܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܙܘܹܐ ܕܐܲܒܼܪܵܡ 438 ܘܫܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܲܕܼܒܼܪ̈ܝܵܬܹܗ ܀ 439 :ܫܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܟܼܠܵܐ 440 ܘܲܡܕܲܝܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܝܘܿܡ ܫܵܪܘܼܬܹܗ ܀ 441 :ܡܵܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܣܡܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܘܵܬܹܗ 442 ܘܲܡܫܲܝܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢ̈ܫܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 443 :ܟܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܚܠܘܿܠ ܚܘܼܒܵܐ 444 ܘܲܡܗܲܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܠܫܸܡ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܀ 445 :ܫܒܼܝܼܚ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 446 ܕܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܘܫܲܝܢܲܢ ܥܲܡܹܗ ܘܠܲܢ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܀ 447 :ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܣܲܝܟܼܝܼܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܒܣܵܟܹܗ 448 ܕܬܲܝܬܿܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܘܐܲܓܸܿܣ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܀ 449 :ܠܹܗ ܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ 450 ܕܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡܲܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܟܕܼ ܠܵܐ ܒܥ݂ܲܝܢܵܝܗܝ ܀ 451 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܡ̇ܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ 452 ܕܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܒܟܼܠܵܐ ܣܲܝܸܟ ܝܵܬܹܗ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܀ 453 :ܐܘ̇ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ 454 ܕܚܵܘܝܼ ܝܵܬܹܗ ܐܲܝܟ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܀ 455 :ܠܗܵܘ̇ ܓܼܙܵܐ ܕܙܵܐܹ̇ܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܗܲܒܼܬܹܗ 456 ܕܿܫܐ̣ܸܠ ܙܸܕܸܩܵܐ ܡ݂ܢ ܒܲܪ ܒܲܝܬܹܿܗ ܐܲܝܟ ܚܵܕܼܘܿܪܵܐ ܀ 457 :ܙܸܕܸܩܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܩܲܪܸܒܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܠܡܲܬܸܩܸܢ ܟܠܵܐ 458 ܘܦܲܪܥܹܗ ܐܲܓܼܪܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 459 :ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܣܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܝܼܣܚܵܩ ܝܲܠܕܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ 460 ܘܡܸܬܼܝܲܒܿܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܐܲܝܟ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܀ 461 :ܕܵܪܵܐ ܠܕܼܵܪܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܪܲܗܒܼܘܿܢ ܐܲܒܼܪܵܡ 462 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܡܲܢܲܥ ܠܕܼܵܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܪܹܫܝܼܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 463 :ܪܹܫܝܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܵܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܲܢ 464 ܘܩܲܕܹܿܡ ܒܲܕܿܩܹܗ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 465 :ܗܵܕܹܿܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܫܲܪܒܵܐ ܕܐܸܫܬܲܥܝܼܢܲܢ 466 ܘܒܼܵܗ̇ ܐܲܣܝܼܪ̈ܵܢ ܩܲܪܸ̈ܡܵܝܵܬܼܵܐ ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 467 :ܗܵܢܵܘ̇ ܣܵܟܼܵܐ ܕܲܡܣܲܝܟܼܝܼܢ ܒܹܗ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܕܼܵܪܹ̈ܐ 468 ܘܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ ܚܒܼܝܼܫ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܀ pb. 16 469 :ܦܵܘܠܘܿܣ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܲܒܼܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܒܼܝܼܫ ܟܠܡܸܕܹܿܡ 470 ܘܗܘ̤ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܣܵܟܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܣܲܝܸܟ ܟܠ ܀ 471 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 472 ܘܲܒܼܐ̄ܪܵܙ ܫܲܝܢܹܗ ܡܣܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܪܵܐ ܥܲܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܀ 473 :ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܫܲܝܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 474 ܠܹܗ ܩܲܕܹܿܡ ܨܵܪ ܒܗܵܝ̇ ܚܫܵܡܝܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 475 :ܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܪܵܘܡܵܐ 476 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼܘ ܡܵܪܵܐ ܘܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 477 ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܡܲܫܪܸܐ ܟܲܣܝܵܐ ܟܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܀ 478 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܀ 479 :ܗܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܟܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܪܹ ܟܠ ܒܝܲܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 480 ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܚܲܬܿܝܼܬܵܐܝܼܬܼ ܒܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܀ 481 :ܗܵܐ ܕܪܲܫ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܡܸܪܕܼܵܐ ܠܘܲܥܕܹܿܗ 482 ܬܵܘ ܢܸܬܼܚܲܟܲܡ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 483 :ܗܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܘܚܵܘܝܲܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܝܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 484 ܬܵܘ ܢܸܬܼܚܲܦܲܛ ܠܡܹܐܣܲܪ ܚܘܼܒܿܢ ܠܘܵܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 485 :ܗܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܘܲܩܪ̣ܵܢ ܠܡܸܬܼܒܲܣܵܡܘܼ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܹܗ 486 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܠܲܢ ܛܘܼܦܸܣܵܐ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 487 :ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܬܲܩܸܢ ܐܲܒܼܪܵܡ ܠܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐ 488 ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܟܲܓܼ ܠܵܐ ܐܸܟܼܠ̣ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 489 :ܕܠܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܟܲܠ̣ ܛܵܟ ܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܠܲܢ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ 490 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܦܵܣܝܼܢ ܕܲܟܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 491 :ܠܵܘ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܲܒܼܕܹܿܗ 492 ܠܥܲܒܼܕܹܿܗ ܚܲܟܸܿܡ ܕܢܸܗܘܹܐ ܚܵܢܹ̇ܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 493 :ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܠܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ 494 ܘܐܲܠ̣ܦܹܗ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܵܪܘܝܹܗ ܀ 495 :ܒܣܲܓܵܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܒܩܵܝ̣ܗܝ ܠܲܬܼܪܝܼܨܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܹܗ 496 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹܿܝܢ ܙܢܲܝ̈ ܒܘܼܩܝܵܢܹܗ ܀ 497 :ܡ̣ܠܲܟ ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܘܫܲܪܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 498 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܘܲܒܼܥ̣ܵܝܗܝ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܠܪܹܝܚ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 499 :ܕܸܒܼܚܵܐ ܪܵܓܲܢܝ ܕܲܬܼܩܲܪܸܒܼ ܠܝܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܪܵܚܹܡܝ 500 ܐܲܢܝܼܚ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܵܟ ܕܪܵܚܹܝ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ ܀ 501 :ܒܝܲܕܼ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܝܸܠܦܹ̇ܬܼ ܚܘܼܒܵܟ ܕܪܵܚ̇ܡܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܛܵܒܼܵܐ 502 ܘܗܲܢܝܼܐܐ ܠܵܟ ܢܝܵܚܬܵܐ ܕܪ̈ܵܚܡܲܝܟ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܢܲܦܸܫܵܟ ܀ 503 :ܣܲܓܿܝ̣ ܒ̣ܣܸܡ ܠܝܼ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܚܘܼܒܵܟ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ 504 ܡ̣ܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܫ̇ܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܒܲܝܬܵܟ ܀ pb. 17 505 :ܒܗܵܝ̇ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܓܠܹ̇ܝܬܼ ܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܝ ܠܥܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 506 ܘܗܵܫܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܬܼܢܝܼܚ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܀ 507 :ܐ̄̈ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܣܸܐ ܒܝܼ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܝ 508 ܘܲܡܛܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܓܼܠܹܐ ܗܵܫܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܝܼ ܠܚܘܼܒܵܟ ܀ 509 :ܡܸܕܹܿܡ ܣܝܼܡ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 510 ܘܲܡܣܲܪܗܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܹܚܵܘܹܝܘܗܝ ܠܵܟ ܐܲܝܟ ܕܸܠܪܵܚܡܵܐ ܀ 511 :ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܡܛܲܝܲܒܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܕܐܸܒܼܪܸܐ ܒܬܸܢܝܵܐ 512 ܘܠܵܟ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܀ 513 :ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܣܵܥ݁ܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܲܣܝܼܘܼܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܝ 514 ܘܠܹܗ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܚܲܕܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 515 :ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܘܼܒܿܝ ܠܥܹܝܢ ܟܠܒܸܪ̈ܝܵܢ 516 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܚܵܝܼܬܼ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝ ܘܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 517 :ܒܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܠܹ̇̄ܝܬܼ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܼܝ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܕܲܒܼܪܹܝ̇ܬܼ 518 ܕܐܝܼܬܿܝܼ ܘܐܝܼܬܲܝ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܲܕܼ ܀ 519 :ܒܗܵܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܝܲܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܡ̇ܢܵܐ 520 ܒܹܗ ܟܲܢܝܼܬܹܿܗ ܠܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܕܼ ܬܲܩܸܢ̇ܬܹܿܗ ܀ 521 :ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܒܪܹܝܬܼ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܕܲܟܼܣܸܐ ܘܲܓܼܠܸܐ 522 ܘܠܹܗ ܐܲܩܝܼܡܹܬܼ ܐܲܦܸܛܪܘܿܦܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܲܝ̈ ܀ 523 :ܒܹܗ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܚܘܼܒܿܝ ܒܲܥܒܼܵܕܹܵܐ 524 ܘܲܡܚܲܕܹܿܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܥܸܬܼܩܲܬ̤ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 525 :ܡ̇ܘܬܼܵܐ ܚܲܒ̣ܿܠܹܗ ܠܦܲܐܝܘܼܬܼ ܬܘܼܩܵܢܝ ܒܥܸܠܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 526 ܘܒܹܗ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܚܲܕܹܿܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 527 :ܠܒܸܢܬܲܬܼ ܫܹܐܪ̣̈ܐ ܣܵܥܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ 528 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܬܿܪܘܼܢ ܕܡܸܚܣܲܢ ܚ݂ܲܣܢܘܼܢܝ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܕܐܵܕܼܵܡ ܀ 529 :ܒܹܗ ܟܹܝܬܼ ܒܐܵܕܼܵܡ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ 530 ܘܲܒܼܚܲܝܵܒܼܵܐ ܡܲܪܸܣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܲܦܠܝܼܢ ܀ 531 :ܒܡܵܘܬܵܐ ܚܲܝܒܼܘܼܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ ܨܲܠܡܵܐ ܕܲܨܠܸܡ ܟܲܣܝܘܼܬܼܝ 532 ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܫܵܪܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܢܝܼܪܹܗ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 533 :ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܥܒ݂ܲܕܬܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܥܲܠ ܡ̇ܝ̈ܘܿܬܹܐ 534 ܘܲܒܼܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܥܵܛܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡ̇ܝ̈ܘܿܬܹܐ ܀ 535 :ܒܡܸܠܟܹܿܗ ܕܒܼܝܼܫܵܐ ܩܢܲܬ̤ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܡ̇ܘܬܵܐ 536 ܘܠܵܐ ܪܵܓܵܐ ܠܝܼ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܕܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 537 ܕܝܼܠܝ ܐܝܼܬܿܝܗܘܿܢ ܟܠ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܡܠܝܼܠܹ̈̄ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ: pb. 18 538 ܘܠܵܐ ܡܲܗܡܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܀ 539 :ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܒܪܹܝܬܼ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܐܲܝܟ ܠܝܼ 540 ܘܗܵܫܵܐ ܒܡܸܕܹܿܡ ܡܚܲܕܹܿܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܢܹܐܒܲܕܼ ܀ 541 :ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܬܿܡܹܬܼ ܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܿܗܘ̤ܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ 542 ܘܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܚܲܕܲܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 543 :ܡܸܢܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܓܵܒܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 544 ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܵܐ ܕܚܵܘܝܼܬܿ ܨܹܐܕܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܀ 545 :ܠܵܟ ܩܵܪܹܢܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ 546 ܚܠܵܦ ܕܲܪܚܸܡ̣ܬܵܢܝ ܘܲܣܢܲܝܬܿ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܟܼܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 547 :ܒܪܵܟ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̇ܪܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܲܝ̈ 548 ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܫܲܪܝܼܪ ܘܲܒܼܚܝܼܪ ܫܡܵܐ ܕܣܵܡܹ̇ܬܼ ܠܵܟ ܀ 549 :ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܪܹܝ̇ܬܹܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 550 ܘܲܡܚܲܬܸܿܡ ܐ̄ܢܵܐ ܫܡܵܟ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵ̈ܐ ܒܝܲܠܕܵܐ ܕܡܸܢܵܟ ܀ 551 :ܒܝܲܠܕܼܵܐ ܕܡܸܢܵܟ ܡܣܲܝܸܟ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܟܼܠܹܗ ܨܸܒܼܝܵܢܝ 552 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܵܘܣܵܐ ܡܲܥܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 553 :ܗܲܝܟܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܝ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܝܲܠܕܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ 554 ܘܒܹܗ ܡܩܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܸܪ݁ܝܵܢ ܀ 555 :ܒܹܗ ܣܵܓܼ̇ܕܵܐ ܠܝܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܹܝ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ 556 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܫܸܡ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܝ ܀ 557 :ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܸܠ̣ ܩܢܹܐ ܩܵܠܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 558 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 559 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܐ̄ܪܵܙ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܒܦܘܼܡ ܡܲܠܠܹ̈ܐ 560 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܥܲܣ̈ܩܵܢ ܡܲܠܸܠ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 561 :ܥܲܡ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܡܲܠܸܠ ܟܲܣܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ 562 ܘܐܲܠܦܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܢܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ ܀ 563 :ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܪܵܚܹܡܝ 564 ܩܲܪܸܒܲܝܗܝ ܠܝܼ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ̇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܀ 565 :ܗܡܲܝܪܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܣܲܒܼ ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܵܬܹ̈ܗ 566 ܕܪܘܿܫ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܀ 567 :ܝܵ̇ܕܲܥܢܵܐ ܠܹܗ ܠܙܲܪܥܵܐ ܕܡܸܢܵܟ ܕܡܸܬ ܥܲܕܿܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ 568 ܘܡܸܬܼܥܲܕܿܠܝܼܢ ܒܝܼ ܟܲܓܼ ܓܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܒܲܒܼܪܵܟ ܀ 569 ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܕܡ̇ܐ ܡܲܟܸܿܣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܚܸܪܚܵܘܼܬܼܗܘܿܢ: pb. 19 570 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܕܿܠܘܼܢ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܲܫ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 571 :ܕܒܲܪ ܟܹܝܬܼ ܠܲܒܼܪܵܟ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܝܲܠܕܵܟ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ 572 ܘܲܥܒܸܕܲܝܗܝ ܠܝܼ ܥܠܵܬܼܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܐ݁ܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܀ 573 :ܐܘܿ ܩܵܠܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܟܼܡܵܐ ܥܣܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 574 ܘܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 575 :ܪܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 576 ܘܲܥܣܸܩ ܗ̄ܘ̱ܵܐ ܛܵܒܼ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 577 :ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐܝܼܬ ܡܚܝܼܠܵܐ ܚܲܝܸܠ ܡ̇ܪܹܐ ܟܝܵܢܵܐ 578 ܕܢܵܘܕܲܥ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܸܥܨܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܒܪܸܡܚܲܬܼ ܡܵܪܹܗ ܀ 579 :ܟܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܡ̇ܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܗ 580 ܘܐܸܬܼܒܲܚܪܲܬ̤ ܒܹܗ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܩܢ̣ܵܬ̤ ܚܲܝܠܵܐ ܀ 581 :ܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܢ̣ܵܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܒܲܪ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 582 ܘܟܲܕܼ ܡ̇ܚܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܘ̤ܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܀ 583 :ܐܘܿ ܠܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܹܗ 584 ܘܕܼܵܫ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܠܥܘܼܩܣܹ̈ܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 585 :ܐܘܿ ܠܚܵܫܘܿܫܵܐ ܕܲܟܼܕܲܝܼܢ ܚܲܫܘ̈ܗܝ ܬܚܹܝܬܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 586 ܘܐܲܪܗܸܛ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܸܣܛܵܕܼܝܼܘܿܢ ܕܚܵܫܘܿܫܘܼܬܹܗ ܀ 587 :ܐܘܿ ܠܡܲܬܿܝܼܢܵܐ ܕܲܪܟܸܒܼ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܗܸܢܘܿܟܼܵܐ 588 ܘܟܲܒܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 589 :ܐܘܿ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܟܼܕܼܝܼܢ ܟܠܹܗ ܒܲܥܡܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 590 ܕܲܫܕܵܐ ܡܸܢܹܗ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܚܲܫܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܟܕܼܝܼܢܵܐ ܀ 591 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܦܲܓܸܿܕܼ ܝܲܨܪܵܐ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܒܩܹܐܡ̇ܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ 592 ܘܫܲܠ̣ܝܼ ܘܲܫܬܸ݂ܩ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܪܲܗܛܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܀ 593 :ܐܵܪܵܐ ܠܵܐ ܟܲܝ ܗܪܲܓܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܥܵܕܼ 594 ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܒܼܥܵܢ̣ܝ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܀ 595 :ܠܵܐ ܟܲܝ ܐܵܘܠܸܕܼܘ ܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܸܫܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܫܒܹ̈ܐ 596 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܩܲܪܸܒܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܀ 597 :ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܚܲܝܸܠ ܗܵܘܢܹܗ ܕܲܩܢܹܐ ܗܵܘܢܵܐ 598 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܒܐܵܓܼܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܀ 599 :ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܥܨ̣ܵܬܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ 600 ܘܦܲܟܲܗ ܠܡܸܪܬܼܵܐ ܠܡܸܪܬܼܵܐ ܕܲܡܙܝܼ̈ܓܼܵܢ ܒܵܗ̇ ܟܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 601 ܐܘܿ ܠܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: pb. 20 602 ܕܲܛܥ݂ܲܝܬܿ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܪ̈ܚܝܼܡܵܬܼܵܐ ܕܲܩܢܹܐ ܟܝܵܢܵܐ ܀ 603 :ܫܲܦܝܼܪ ܗܵܟܹܝܠ ܓܒܼ݂ܵܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܒܼ݂ܵܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ 604 ܘܥܲܒܼ݂ܕܵܟ ܪܹܫܵܐ ܠܟܼܠ ܕܲܡܕܲܡܹܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܵܟ ܀ 605 :ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܓܡܲ݁ܪ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢ ܡ̇ܪܹܗ 606 ܘܲܕܼܒܲܪ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ ܀ 607 :ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܦܲܩ̣ܕܹܿܗ ܩܵܠܵܐ ܕܢܸܒܸܿܕܼ ܕܸܒܼܚܹܗ 608 ܕܢܸܗܘܹܐ ܒܚܝܼܪܵܐ ܠܥܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 609 :ܠܥܹܝܢ ܟܠܒܸܪ̈ܝܵܢ ܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܹܗ 610 ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܥܲܙܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܹܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܀ 611 :ܬܠܬܼܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܪܕܼܵܐ ܟܲܕܼ ܫܲܬܿܝ̇ܩ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ 612 ܘܠܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢ ܡܵܪܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 613 :ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫ ܟܲܣܝܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܡܵܪܹܗ 614 ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܲܒܼܪܸܥܝܵܬܹܗ ܀ 615 :ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܡܵܪܹܗ ܡܟܲܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐ̄̈ܪܵܙܵܐ ܕܡ̇ܪܹܗ 616 ܕܢܸܗܘܹܐ ܫܲܪܝܼܪ ܫܲܪܝܼܪ ܫܪܵܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܠܡܵܪܵܐ ܕܓܲܒܼ݂ܵܝܗܝ ܀ 617 :ܦܘܼܩܕܵܢ ܡ̇ܢܹܗ ܝܲܩܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ 618 ܘܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܡܛܲܝܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 619 :ܒܗܵܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܹܗ 620 ܘܲܡܣܲܟܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡ̇ܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܹܗ ܀ 621 :ܫܠܸ݂ܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܪܕܿܝܼܬܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ 622 ܘܐܲܚܹܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܘܲܚܕܲܝܼ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܀ 623 :ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ 624 ܘܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܀ 625 :ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܒܕܼܘܼܟܲܬܼ ܐ̄ܪܵܙܵܐ 626 ܘܚܵܘܝܹܗ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܠܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 627 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ 628 ܘܩܲܕܹܿܡ ܒܲܕܿܩܹܗ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 629 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܸܒܼܚܹܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ 630 ܘܛܵܒܼ ܙܵܕܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܀ 631 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܝܵܐ ܡܕܲܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ 632 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܼܘܼܢ ܨܵܝ̈ܬܲܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 633 :ܒܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܝܵܘܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ 634 ܕܢܸܗܘ̤ܐ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܘܛܘܼܦܣܵܐ ܠܩܘܼܫܬܵܐ ܀ pb. 21 635 :ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܚ̣ܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 636 ܘܢܵܚܲܬ̤ ܢܲܦܫܹܗ ܒܕܼܘܲܟܲܬܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܚܵܘܝܹܗ ܡ̇ܪܹܗ ܀ 637 :ܒܕܼܘܼܟܲܬܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܓ̣ܡܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܘܨܸܒܼܝܵܢ ܡ̇ܪܹܗ 638 ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܡܲܕܼܒܿܚܵܐ ܘܲܣܕ݂ܲܪ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܘܦܲܟܼ݂ܪܹܗ ܠܲܒܼܪܹܗ ܀ 639 :ܫܡܲܛ݂ ܣܲܟܿܝܼܢܵܐ ܘܥܲܡ ܣܲܟܿܝܼܢܵܐ ܫܡ݂ܲܛ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 640 ܘܲܟܼܠ̣ܵܝܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܢܸܟܼܠܹܐ ܐܝܼܕܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܒܿܝܼܒܹܗ ܀ 641 :ܐܲܒܼܪܵܡ ܐܲܒܼܪܵܡ ܩܪ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 642 ܕܲܟܼܠܝܼ ܐܝܼܕܼܵܟ ܘܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܩܸܛܠ̇ܐ ܕܕܸܒܼܝܠܐ ܕܲܒܼܪܵܟ ܀ 643 :ܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܕܸܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܡܸܢܵܟ 644 ܘܣܲܒ̣ ܩܲܪܸܒܼ ܠܝܼ ܕܡ̇ܐ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܚܠܵܦ ܡܲܠܵܠܵܐ ܀ 645 :ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ 646 ܒܲܕܸܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܕܢܸܥܛܹܐ ܒܲܕܸܡܹܗ ܫܛܵܪ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܀ 647 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܥܵܐ ܚܵܘܼܒܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܕܸܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 648 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫ̇ܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܀ 649 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܐ̇̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܵܗܹ̇ܝܢ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ 650 ܘܠܵܐ ܛܲܥܝܵܐ ܠܝܼ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܦܵܪܹܩ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 651 :ܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܠ݂̇ܝܬܼ ܠܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܥܸܠܲܬܼ ܕܸܒܼܚܵܐ 652 ܠܡܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܠܡܸܛܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 653 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܼܪܫܹ̇ܬܼ ܒܗܵܕܹܐ ܕܨܐܕܲܝܟ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܪܼܵܐ 654 ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܕܒܼܘܼܛܵܠ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 655 :ܒܗܵܕܹܐ ܥ̣ܠܬܼܵܐ ܪܲܟܿܒܹ̇ܬܼ ܥ̣ܠܠܹ̈ܐ ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܸܒܼܚܵܐ 656 ܕܐܸܓܼܠܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܣܝܘܼܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܐ ܀ 657 :ܒܵܟ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܓܠܹ̇ܝܬܼ ܠܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܨܸܒܝܼܝܵܢܝ ܕܥܲܠ ܟܠ 658 ܫܡܲܥ ܘܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܘܚܲܟܸܿܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܟ ܀ 659 :ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܬܸܣܒܲܪ ܕܕܸܒܼܚܵܟ ܐܲܣܠܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ 660 ܗܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬܼ ܠܵܟ ܕܬܸܣܥܘܿܪ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ ܀ 661 :ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܚܠܵܦ ܡܲܠܵܠܵܐ 662 ܘܲܒܼܫܲܬܿܝ̣ܩܵܐ ܡܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܙܢܲܝ̈ ܕܸܒܼܚܵܬܼܵܐ ܀ 663 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܕܲܬܼܩܲܪܸܒܼ ܠܝܼ 664 ܬܪܹܝܢ ܡܲܠܠܹ̈ܐ ܘܚܿܕܼ ܒܲܬܿܝܼܩܵܐ ܛܘܼܦܸܣܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 665 :ܒܛܘܼܦܣܵܐ ܩܲܒܿܠܹ̇ܬܼ ܡ̇ܘܬܹ̇ܐ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܒܕܸܘܼܟܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ 666 ܘܲܚܠܵܦ ܐܝܼܣܚܵܩ ܕܡܵܐ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ ܫܲܠܝܵܐ ܀ 667 :ܗܵܐ ܚܲܪܸܡܬܿܟ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 668 ܫܲܡܠܵܐ ܪܸܓܿܬܼܟ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܘܣܲܟܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 669 ܒܓܸܠܝܵܢ ܪܘܼܚܵܐ ܪܡܲܙ̣ ܠܹܗ ܕܲܢܚܘܼܪ ܒܪܹܫ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: pb. 22 670 ܘܲܚܙ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܐܸܡܪܵܐ ܕܲܬܼܠܸܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܀ 671 :ܘܲܒܼܬܸܕܼܡܘܼܪܬܿܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 672 ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܙܢܲܝ̈ ܕܸܡ̈ܘܵܬܹܗ ܠܲܕܼܟܼܠ ܕܸܡ̈ܘܵܢ ܀ 673 :ܟܠܗܘܿܢ ܥܸܪ̈ܒܹܿܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܪܵܥܹ̇ܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 674 ܘܥܸܪܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܒܪܹܫ ܐܝܼܠܢܵܐ ܡܸܬܿܬܲܪܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 675 :ܒܪܹܫ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܬܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܡܪܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ 676 ܘܲܚܠܵܦ ܨܹܨܹ̈ܐ ܩܒ݂ܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܹܗ ܣܵܘܟܲܝ̈ ܩܲܝܣܵܐ ܀ 677 :ܙܩܝܼܦܵܐ ܪܟܸܒܼ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܦܣܹܗ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ 678 ܘܲܡܚܲܙܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܘܬܵܐ ܀ 679 :ܡܵܘܬܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܡܗܘܼܬܼ ܫܵܪܹ̇ܐ ܡ̇ܘܬܵܐ 680 ܘܲܬܼܠ̣ܵܐ ܐܸܡܪܲܐ ܒܪܹܫ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܢܲܟܼܪܸܙ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܀ 681 :ܘܐܸܠܵܐ ܢܸܒܼܥܹܐ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ 682 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܬܼܠܵܝܼܗܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܓܸܢܣܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 683 :ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܢܦܸܫ ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܥܵܕܝܼܢ ܠܡܸܬܼܗܲܦܵܟܼܘܼ 684 ܘܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܪܼܵܘܗܝ ܬܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ ܀ 685 :ܕܠܵܐ ܗܘ̤ ܐܸܣܲܪ ܢܲܦܸܫܹܗ ܒܩܲܝܣܵܐ ܗܵܕܹܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ 686 ܘܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܦܲܟܼܪܹܗ ܘܲܬܼܠܵܝܼܗܝ ܬܲܡ̇ܢ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 687 :ܫܪܵܪܵܐ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܿܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ 688 ܕܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܬܠܵܝܼܗܝ ܒܐܝܼܠܵܢܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 689 :ܐ̄ܪܵܙ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܩܲܕܸܡ ܚܵܘܝܲܢ ܚܵܘܝܲܢ ܪܵܚܹ̇ܡ ܓܸܢܣܲܢ 690 ܕܡܵܐ ܕܦܵܪܹܩ ܠܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܿܕܲܡܲܪ ܕܐܲܝܼܟܲܢ ܦܲܪ̣̱ܩܲܢ ܀ 691 :ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܐ̄̇ܢܵܫܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܕܼܵܡ̇ܝܼ̈ܐ 692 ܘܩܲܕܹܿܡ ܨܵܪܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ ܀ 693 :ܐܸܡܪܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܦܵܪܹܩ ܓܸܢܣܲܢ 694 ܒܗܵܝ̇ ܕܵܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܡܵܘܬܹܿܗ ܀ 695 :ܡ̣ܢ ܥܸܪ̈ܒܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܸܪܒܵܐ ܕܲܦܪ݂ܲܩ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܠܝܼܣܚܲܩ 696 ܘܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܦܪ̣ܵܩ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 697 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡ̇ܘܬܹܿܗ ܕܪܲܫ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܕܦܲܨܝܼ ܠܐܝܼܣܚܵܩ 698 ܘܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܸܡܲܪ ܕܲܚܙܵܢܝ ܐܲܒܼܪܵܡ ܘܲܚܕܼܝܼ ܒܝܘܿܡ ܡܵܘܬܿܝ ܀ 699 :ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܡ̇ܘܬܹܿܗ ܚܙ̣ܸܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܿܚܙ̣ܵܐ 700 ܐܸܠܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܵܝܵܢܵܐ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܡ̇ܘܬܹܿܗ ܀ 701 :ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܕܐܸܡܼܪܵܐ ܕܲܕܼܒܲܝܼܚ ܐܲܒܼܪܵܡ 702 ܘܲܒܼܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܲܕܼܒܼܝܼܚܘܼܬܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܀ 703 :ܘܐܸܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܫ ܕܪܘܼܟܵܒܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ 704 ܢܹܐܡܲܪ ܡ̇ܕܹܝܢ ܗܘ̤ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܘܐ̄ܢܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܀ 705 ܢܚܵܘܹܝܢܝ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܢ: pb. 23 706 ܘܫܵܠܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪ ܥܲܕܼܠܲܢܝ ܐܲܝܟ ܕܲܠܣܲܟܼܠܵܐ ܀ 707 :ܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܘ ܣܲܟܼܠܵܐܝܼܬܼ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܢ 708 ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܝ ܒܕܹܝ̇ܬܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܀ 709 :ܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܵܐ ܚ̣ܢܵܘ ܚܘܼܫܵܒܼܵܝ̈ 710 ܘܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܗܹܝܢ ܝܸܠܦܹ̇ܬܼ ܕܐܹܡܲܪ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܗܹܝܢ ܀ 711 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܦܣܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܫܲܪܪܹܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ 712 ܐܸܠܵܐ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܚܵܢܹ̇ܝܢ ܣܲܓܿܝܼ ܠܩܘܼܫܬܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܀ 713 :ܩܘܼܫܬܵܐ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܠܵܐ ܣܛܵܬ̤ ܡܸܠܲܬܼܝ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܩܘܼܫܬܵܐ 714 ܘܠܵܐ ܚܲܠܸܦܬܹܿܗ ܠܲܫܪܵܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܙܹܐܦܵܐ ܀ 715 :ܡܸܢ̣ܘ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܝܸܠܦܹ̇ܬܼ ܕܐܹܡܲܪ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܿܥܠܵܘܗܝ 716 ܘܐܲܝܟ ܕܸܠܪܲܒܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܹܗ ܀ 717 :ܬܲܠܡܝܼܕܼܵ ܐ̄ܢܵܐ ܕܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܟܼܬ݂ܲܒܼ ܪܘܼܚܵܐ 718 ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܣܛ̣ܵܐ ܪܸܥܝܵܢܝ ܡ̣ܢ ܕܲܟܼܬܼܝܼ݁ܒܼܵܢ ܀ 719 :ܥܲܠ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܪܕܹܝ̇ܬܼ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ 720 ܘܲܒܼܥܘܼܕܼܪܵܢܗܘܿܢ ܩܢܹ̇ܝܬܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 721 :ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܗܘ̤ܿܝ̈ ܠܝܼ ܗܸܪܓܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ 722 :ܘܠܵܐ ܪܵܓܵܐ ܠܝܼ ܕܐܹܦܘܼܫ ܘܐܲܗܡܹܐ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܗܘܿܢ 723 :ܒܝܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܩܢܹ̇ܝܬܼ ܢܸܣܵܝܵܢܵܐ ܕܗܸܪܓܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 724 ܕܲܟܼܡܵܐ ܡ̇ܘܬܲܪ ܥܸܢܝܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܬܼܘܼܪ̈ܓܵܡܲܝܗܘܿܢ ܀ 725 :ܡܠܘܿܐܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܢܸܣ̇ܒܹܿܬܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܐܸܬܿܬܲܓܲܪ ܒܹܗ 726 ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܦܪܘܿܥ ܛܲܝܒܿܘܼ ܐܵܦܸܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 727 :ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܚܦܝܼܛ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܦܪܘܿܥ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܲܡܚܲܟܿܡܵܢܲܝ̈ 728 ܕܲܠܡܵܐ ܐܹܚܘܼܒܼ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܕܝܼ݂ܙܸܦ ܘܲܛܠܲܡ ܀ 729 :ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܟܵܦ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘ̈ܒܲܝ 730 ܘܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܦܪܲܥ ܡܸܠܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 731 :ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܣܸܦܪܹ̈ܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܥܡܝܼܠܝܼܢ ܒܩܸܪ̈ܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 732 ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܕܲܥ ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܀ pb. 24 733 :ܪܓܼܬܼܵܐ ܪܲܓܿܬܿܢܝ ܕܐܸܠܐܹܐ ܥܲܡܗܹܝܢ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܵܒܼܗܹܝܢ 734 ܘܐܹܠܲܦ ܫܲܦܝܼܪ ܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܗܹܝܢ ܀ 735 :ܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܗܹܝܢ ܓܲܪܓܲܢܝ ܕܐܸܗܘܹܐ ܒܲܪ ܥܸܢܝܵܢܗܘܿܢ 736 ܘܐܲܥܢܹܐ ܚܲܝܲܝ̈ ܒܗܸܪܓܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܡܲܩܢܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 737 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܬܲܪܓܸܿܡ ܐܸܢܹܝܢ ܒܦܘܼܡ̇ܐ ܕܒܸܣܪܵܐ 738 ܕܢܼܗܘܘܿܢ ܗܵܪܓܿܝܼܢ ܒܸܣܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܒܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 739 :ܗܵܢܵܐ ܗܸܪܓܵܐ ܓܲܪܓܲܢܝ ܐܵܦܠܝܼ ܡܚܝܼܠ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ 740 ܕܐܲܥܬܢܝܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܗܸܪܓܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܀ 741 :ܒܣܸܦܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܚܙܹܝ̇ܬܹܗ ܕܲܣܒܼܝܼܣ ܗܵܢ ܥ̣ܢܝܵܢܵܐ 742 ܘܲܡܚܲܬܼܝܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܕܼܗܵܪܹܓܼ ܒܹܗ ܕܬܼܘܼܒܼ ܢܸܗܪܘܿܓܼ ܒܹܗ ܀ 743 :ܫܲܪܒܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܓܲܙܵܐ 744 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܣܒܼܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܕܫܲܪܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ ܀ 745 :ܫܲܪܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܫܲܪܒܵܐ ܗܵܢܵܐ 746 ܘܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܩܥܹ̇ܝܬܼ ܒܘܼܝܵܢܐ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܀ 747 :ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ ܪܸܢܝܵܐ ܠܲܡܥܲܩܵܒܼܘܼ 748 ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܀ 749 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܲܝܟ ܓܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ 750 ܕܛܵܟ ܪܵܗܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘܢܵܐ ܠܡܸܓܼܠܵܐ ܠܲܕܼ ܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܢ ܀ 751 :ܐܸܠܘܼ ܕܠܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܗܹܝܢ ܐܲܝܟ ܩܸܪܝܵܢܗܹܝܢ 752 ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܟܼܠܢܵܫ ܠܡܸܪܚܲܡ ܗܸܪܓܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 753 :ܠܝܘܼܬܼܪܵܢ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ 754 ܕܟܲܣܝܹܗ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܒܠܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܀ 755 :ܠܹܗ ܠܝܘܼܦܠܵܢܵܐ ܝܲܩܲܪ ܘܐܵܘܪܸܒܼ ܩܕܼܵܡ ܝܵܠܘܦܹ̈ܐ 756 ܕܠܵܐ ܢܫܘܼܛܵܢܵܝ̈ܗܝ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܲܠܝܘܼܬܹܗ ܀ 757 :ܟܣܸܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܒܸܣܪ̈ܵܢܵܝܬܵܐ ܟܠܡܵܐ ܕܲܓܼܠܹܐ 758 ܘܝܲܩܝܼܪ ܘܲܪܚܝܼܡ ܟܠ ܡܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 759 :ܗܵܕܿܐ ܗ̄ܝ̣ ܥ̣ܠܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ 760 ܘܲܒܼܟܲܣܝܘܼܬܼܗܹܝܢ ܢܹܐܪܲܒܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܲܪܓܸܿܡ ܐܸܢܹܝܢ ܀ 761 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܬܲܪܓܸܿܡ ܐܸܢܹܝܢ ܒܦܘܼܡ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ 762 ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܕܠܝܼܠ ܠܫܸܡܥܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܲܝܗܹ̈ܝܢ ܀ 763 :ܥܲܣܩܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܲܓܵܝܼ ܠܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܡܠܸܗ ܓܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ 764 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܠܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 765 :ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܼܗܘܹܐ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 766 ܘܲܓܼܒܼ݂ܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܘܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܹ̈ܬܹܐ ܀ 767 :ܒܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܥܲܡܟ ܟܠܵܐ 768 ܘܒܹܗ ܒܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܨܵܪ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܲܒܼܪܹܗ ܀ 769 ܒܗܵܕܹܐ ܬܼܢܘܲܝ ܡܸܬܼܝܲܐܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: pb. 25 770 ܕܢܚܙܹܐ ܒܲܒܼܪܹܗ ܚܙܵܬܵܐ ܕܚܘܼܕܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 771 :ܚܘܼܕܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ 772 ܕܡ̣ܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡ̣ܝܼܬܼ ܘܨܵܪ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 773 :ܡܝܼܬܼܵܐ ܚܫܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܲܟܼܪܹܗ ܐܲܒܼܘܼܗܝ 774 ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܒܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܀ 775 :ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܫܦ݂ܲܪ ܠܹܗ ܘܲܒܼܥ̣ܵܝܗܝ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܸܒܼܚܵܐ 776 ܡ̇ܕܹܝܢ ܩܲܒܿܠܵܗ̇ ܠܲܕܼܒܼܝܼܚܘܼܬܹܗ ܐܲܝܟ ܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܀ 777 :ܠܵܘ ܒܲܬܼܘܵܬܼܵܐ ܥܲܒܼ݂ܕܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܗܵܘ̇ ܝܵܕܲܥ ܟܠ 778 ܕܲܒܼܥ̣ܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܘܲܦ̣ܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܕܠܵܐ ܒܵܥܹ̇̄ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܀ 779 :ܠܵܘ ܢܸܣܝܵܢܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܝ̄ܠܸܦ ܐܲܝܟ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ 780 ܘܠܵܐ ܣܘܼܩܵܢܹܗ ܒܥܼ̇ܐ ܕܲܢܡܲܠܹܐ ܕܫܲܐ̣ܠܹܗ ܕܸܒܼܚܵܐ ܀ 781 :ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܐ ܘܲܠܟܼܠ ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ 782 ܘܲܠܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܹܥ ܀ 783 :ܡܣܲܝܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܵܟܹܗ 784 ܘܗܘ̤ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܠܵܐ ܣܘܼܝܵܟܼܵܐ ܀ 785 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܢܸܪܢܹܐ ܐܲܚܵܐ ܕܪܵܢܹܐ ܗܸܕܝܘܿܛܵܐܝܼܬܼ 786 ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܒܥܵܝܗܝ ܠܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ ܀ 787 :ܠܵܐ ܗܘ̤ ܝܲܠܦܹܗ ܠܚܘܼܒܹܿܗ ܕܟܹܐܢܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܕܲܣܒܼܝܼܪܵܐ 788 ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܠܸܦ ܕܢܸܩܢܘܿܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܐܲܒܼܪܵܐ ܀ 789 :ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܕܲܡ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 790 ܘܡܸܛܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܒܼ݂ܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܪܵܚ̇ܡܹܗ ܀ 791 :ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܘܝܼ ܐ̄ܪܵܙ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ 792 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܪܵܢܹ̇ܝܢ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܕܠܹܐܡܲܬܼܝ ܬܸܗܘܹܐ ܀ 793 :ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܚܵܘܝܼ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܕܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 794 ܕܲܒܼܝܲܕ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 795 :ܒܲܬܼܪܹܝܬ ܡ̇ܘ̈ܬܲܝܢ ܡ̇ܝܲܬܿܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܒܲܬܼܪܹܝܢ ܚܵܐܹ̇ܝܢ 796 ܚܲܕܼ ܒܲܥܡܵܕܼܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܵܐ ܘܚܲܕܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܀ 797 :ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܣܚܵܩ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ 798 ܘܨܵܪ ܠܲܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܲܝܼܬܼܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܵܢܵܗ̇ ܀ 799 :ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܡ̣ܝܼܬܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܒܪܹܫ ܓܵܓܼܘܿܠܬܵܐ 800 ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܚ̣ܝܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܐܲܚܝܼ ܠܟܼܠܵܐ ܀ 801 :ܡ̣ܝܼܬܿܢܲܢ ܗܵܟܹܝܠ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܩܘܼܫܬܵܢܵܐܝܼܬܼ 802 ܘܲܥܬܼܝܼܕܼܝܼܢܲܢ ܕܢܸܚܹܐ ܕܠܵܐ ܚܒܼܵܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 803 ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܲܡ ܩ̣ܵܡ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܡ̇ܐܹ̇ܬܼ: pb. 26 804 ܡ̇ܕܹܝܢ ܩ̣ܵܡ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܥܲܡ ܒܲܪ ܓܸܢܣܹܗ ܀ 805 :ܚܲܕܼܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܐܵܕܼܵܡܵܝܵܐ ܒܟܼܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܐܵܕܼܵܡ 806 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܩܵܡ݂ܲܬ̤ ܡܢܵܬܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܩ̣ܵܡ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܀ 807 :ܐܲܣܩܲܢ ܥܲܡܹܗ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܲܣܠ̣ܸܩ ܐܸܡ݂ܲܪ ܦܵܘܠܵܘܿܣ 808 ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܪܵܐ ܠܬܲܡ̇ܢ ܣܵܠܹ̇ܩ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܲܢ ܀ 809 :ܒܲܪܢܵܫܲܢ ܠܲܡ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܩܵܐ ܐܸܙܕܿܩܸܦ ܥܲܡܹܗ 810 ܗܵܐ ܡܝܼܬܿܢ ܥܲܡܹܗ ܘܲܚܝܼܢܲܢ ܥܲܡܹܗ ܘܐܲܡܠܸܟ ܥܲܡܹܗ ܀ 811 :ܥܲܡܹܗ ܒܡܵܘܬܵܐ ܘܥܲܡܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܘܥܲܡܹܗ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ 812 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܟܹܝܠ ܡܨܸܐ ܦܵܪܹܫ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܀ 813 :ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܠܵܦܲܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ 814 ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܲܡܥܵܘܵܟܼܘܼ ܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 815 :ܗܘ̤ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܚ̣̄ܡܵܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܠܪܵܚܡܹܗ ܐܲܒܼܪܵܡ 816 ܕܒܼܵܟ ܢܸܬܼܒܲܪܟܼܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܒܫܹܡܝ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܀ 817 :ܗܵܐ ܓܡ݂ܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܗܘܿܢ ܒܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ 818 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܐܲܝܟ ܕܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܀ 819 :ܒܗܵܢܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 820 ܘܲܡܣܼ̇ܟܹܿܝܢ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 821 :ܒܢܲܝ̈ ܡܸܬܿܬܿܩܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܫܲܪܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ 822 ܘܠܵܐ ܨܸܒܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܝܵܢܹ̈ܐ ܠܙܲܪܥܹܗ ܀ 823 :ܠܚܵܣܘܿܡܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܟܠ 824 ܘܐܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܓܼܠܵܦܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ ܀ 825 :ܐܲܒܼܪܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܼܟܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 826 ܘܒܼܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 827 :ܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܙܥܘܿܪ ܫܡܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܠܹܗ ܐܲܒܼܘܼܗܝ 828 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܲܫܡܹܗ ܕܪܵܥܹܗ ܀ 829 :ܒܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܒܲܪ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ 830 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܪܝܼܡ ܙܲܪܥܹܗ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܫܡܹܗ ܀ 831 :ܫܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 832 ܘܩܲܕܹܿܡ ܝܲܩܲܪ ܫܡܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܫܸܡ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܀ 833 :ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܹܿܗ ܝܲܩܲܪ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܡ̇ܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ 834 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܒܘܼܪܟܵܬܼ ܀ 835 :ܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܲܟܼܘ ܥܼ̇ܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܹܗ ܘܲܒܼܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ 836 ܥܕܲܡ̇ܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܘܒܲܪܸܟ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ pb. 27 837 :ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܗܘ̤ܸܵܐ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ 838 ܘܩܲܪܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܘܪܲܥܝܼ ܠܟܼܠܵܐ ܀ 839 :ܠܟܼܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܪܲܥܝܼ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܒܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 840 ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܕܪܵܥܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܚܲܡ ܥܲܡ ܕܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 841 :ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܓܲܡ̣ܪܵܗ̇ ܠܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ 842 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܝ̄ܪܸܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܘܲܣܓܸܕܼ ܠܹܗ ܟܠ ܀ 843 :ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܟܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 844 ܘܗܵܢ̇ܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܣܓܸܕܼ ܠܹܗ ܟܠ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 845 :ܬܲܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 846 ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܗܘܿܢ ܡܸܡܬܲܓܼܕܵܢܵܐ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 847 :ܗܵܐ ܩܢܹܐ ܟܝܵܢܲܢ ܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡܵܐ ܥܲܡ ܡܟܲܝܢܵܢܹܗ 848 ܬܵܘ ܢܸܬܼܚܲܦܲܛ ܠܡܸܦܪܲܥ ܛܲܝܒܲܘܼ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܪܝܼܡܲܢ ܀ 849 :ܗܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܲܢ ܚܲܕܼ ܙܲܟܵܝܵܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܘܙܲܟܿܝܼ 850 ܢܸܒܼܥܹܐ ܡܸܢܹܗ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܠܲܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 851 :ܗܵܐ ܦܪܝܼܩܝܼܢܲܢ ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܲܢ 852 ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܦܢܹܐ ܢܡܘܼܬܼ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚܢܲܢ ܀ 853 :ܗܵܐ ܙܒܼܝܼܢܝܼܢܲܢ ܒܲܕܼܡ̇ܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܲܢ 854 ܠܵܐ ܢܸܙܕܲܒܲܢ ܠܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܕܿܓܼܗܲܝܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ 855 :ܗܵܐ ܨܒܼܵܬܐ ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܠܲܢ 856 ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܦܗܹܐ ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܒܸܣܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 857 :ܗܵܐ ܩܲܒܸܿܠܢܲܢ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܚܵܝܵܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ 858 ܢܸܚܢܹܐ ܒܗܵܘܢܲܢ ܠܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 859 :ܗܵܐ ܐܸܬܿܕܲܪܫܲܬ̤ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ 860 ܢܵܘܥ̣ܐ ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܢ ܀ 861 :ܗܵܐ ܡܙܲܡܢܝܼܢܲܢ ܠܲܚܠܘܿܠ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 862 ܢܛܲܝܸܒܼ ܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܲܦܐܹܝܢ ܠܲܫܡܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 863 :ܗܵܐ ܡܟܲܢܝܝܼܢܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܪ̈ܬܹܿܐ ܕܟܼܠܵܐ 864 ܢܹܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܲܢ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܕܪܹܫ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܢ ܀ 865 :ܗܵܐ ܣܠ̣ܩ ܘܐܲܡܠܸܟ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܟܿܘܿܣ ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ 866 ܢܸܚܕܹܿܐ ܘܲܢܕܼܘܼܨ ܕܝܼܪܸܒܼ ܓܸܢܣܲܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܀ 867 :ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܟܝܵܢܲܢ ܫܝܼܛܵܐ ܥܲܡ ܓܵܒܼܘܿ ܠܹܗ 868 ܢܲܪܡܹܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܬܼܵܘܕܿܝܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܐܸܢ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܀ 869 :ܗܵܐ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼܘ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܨܹܝܕܼ ܬܘܼܩܵܢܲܢ 870 ܕܲܗܘܲܝܢ ܨܲܠܡܵܐ ܡܸܣܬܲܓܼܕܵܢܵܐ ܥܲܡ ܒܵܪܘܿܝܲܢ ܀ 871 :ܗܵܐ ܣܵܓܼ̇ܕܲܝܼܢ ܠܲܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 872 ܢܸܦܪܘܿܥ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܪܝܼܡܲܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܀ 873 :ܢܗܲܝܡܸܢ ܠܸܒܲܢ ܘܢܵܘܕܹܿܐ ܦܘܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ 874 ܕܨܸܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܠܒܸ݂ܫ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܘܚܲܕܹܿܬܼ ܠܲܢ ܒܲܢ ܀ pb. 28 875 :ܒܢܲܦܸܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܢܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫܲܢ 876 ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܫܘܝܲܢ ܠܲܡܗܲܠܵܠܘܼ ܠܫܸܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 877 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܢܲܥܢܹܐ ܥ̣ܢܝܵܢ ܢܲܦܫܲܢ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ 878 ܘܠܵܐ ܢܸܬܸܠ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܝܲܨܪܲܝܢ ܠܡܸܦܗܵܐ ܒܬܼܵܘܫܵܐ ܀ 879 :ܬܵܘܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܸܗܝܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ 880 ܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܥܲܡ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܀ 881 :ܥܒ݂ܲܪ ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ 882 ܘܲܕܲܢܲܚ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ ܚܲܝܲ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 883 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܘܼܗܪܵܐ ܢܚܵܘܹܐ ܢܲܦܫܲܢ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܝܹ̈ܐ 884 ܘܢܵܘܕܿܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܢܘܼܗܪܹܗ ܚܙ݂ܲܝܢܲܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 885 :ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܸܢܚܹܗ ܕܡ̇ܪܲܢ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ 886 ܘܪܲܕܦܵܗ̇ ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 887 :ܬܵܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܚܘܼܪܘ ܘܐܸܬܼܒܲܩܵܘ ܒܕܸܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ 888 ܕܢܲܗܝܼܪ ܢܘܼܗܪܹܗ ܡ̣ܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܕܡܲܢܗܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 889 :ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܩܪܵܗ ܐܵܦ ܡ̇ܪܲܢ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 890 ܘܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܢܲܗܲܪܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 891 :ܗܵܐ ܢܗ݂ܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 892 ܢܩܵܘܹܐ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܢܲܩ ܒܚܸܫܟܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/27
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: July 5, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Divine Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified July 5, 2017, https://syriaccorpus.org/27.
Bibliography:
On the Divine Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published Late 5th century CE. https://syriaccorpus.org/27.

Show Citation Styles