Narsai: On the Divine Revelations to the Patriarchs and the Prophets - ܥܠ ܓܠܝ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܨܠܸܡ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܨܵܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 2 :ܘܫܲܪܝܼܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܡܨܵܪ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 3 :ܣܲܡ ܚ̣ܿܝܘܼܬܼܵܐ ܣܵܡ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܠܸܐ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ 4 ܘܲܩܢ̣ܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝ̈ܘܿܬܹܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 5 :ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܒܸܣܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 6 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܬܼܗܲܓܵܝܘܼ ܒܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 7 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܙܢܲܝ̈ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 8 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܒܝܲܕܼ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܲܕܼܠ̈ܝܵܢ ܀ 9 :ܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 10 ܘܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܣܬܲܟܵܠܘܼ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 11 :ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܒܲܓܼܒܼܝܼܠܬܵܐ ܕܡܸܕܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 12 ܘܐܲܠܦܹܗ ܕܢܹܐܡܲܪ ܙܢܲܝ̈ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܲܓܼܒܼܝܼܠܘܼܬܹܗ ܀ 13 :ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܪܘܼܟܵܒܹܗ ܕܒܲܪ ܕܲܚܝܼܚܵܐ 14 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܪܲܟܲܒܼ ܢ̣ܦܲܚ ܒܹܗ ܢܲܦܫܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܬܵܐ ܀ 15 :ܒܢܲܦܸܫܹܗ ܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܐܸܠܥܵܐ ܕܡܸܢܹܐ 16 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܡܲܪ ܕܡܸܢܹܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܚܵܘܵܐ ܀ 17 :ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܝܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܝܲܠܦܵܢܵܐ 18 ܘܠܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܹܐܡܲܪ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡܸܢܹܗ ܀ 19 :ܟܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܘܢܲܦܫܹܗ 20 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܩܢ̣ܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܀ 21 :ܒܥ̣ܿܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚܵܝ̣ܪ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܟܲܝܲܢ 22 ܘܩܲܠܸܣ ܘܐܵܘܪܸܒܼ ܠܲܡܬܲܩܢܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܘܲܕܼܟܼܠ ܀ 23 :ܗܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 24 :ܕܫܲܪܝܼ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܡܸܓܼܠܵܐ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ pb. 30 25 ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܚܝܼܡ ܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 26 :ܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܚܵܘܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 27 ܘܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 28 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܠܥܸܙ̣ ܥܲܡ ܗܵܘܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 29 ܘܫܲܪܝܼܘ ܠܵܥܙܝܼܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 30 :ܒܬܲܪܬܹܿܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܢ ܡܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ 31 ܠܦܘܼܬܼ ܕܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 32 :ܠܲܒܼܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܓܘܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 33 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܒܓܸܒܝܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 34 :ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܟܸܿܣ ܠܐܵܕܼܵܡ ܥܲܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܹܗ 35 ܘܐܲܝܟ ܩܵܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܗܲܠܟܼܬܹ̈ܗ ܒܓܼܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣ̈ܐ ܀ 36 :ܒܹܗ ܒܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܐܲܥܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܸܪܓܵܐ ܕܥܲܡܹܗ 37 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܀ 38 :ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܢܩܲܪܒܼܘܼܢ ܠܹܗ 39 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 40 :ܒܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܒܲܚ̣ܝܪܹܗ ܠܝܲܨܪܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܕ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 41 ܘܐܲܟܸܿܣ ܠܩܵܐܹܝܢ ܕܠܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܟܲܣܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 42 :ܒܩܵܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܕܲܣܥܹܐ ܢܲܦܫܹܐ 43 ܕܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܕܟܹܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼ̈ܬܼܡ̇ܬܼܵܐ ܀ 44 :ܠܒܼܝܼܫܘܼ ܗܲܦܟ̣ܵܗ̇ ܩܵܐܹܝܢ ܒܝܼܫܵܐ ܠܡܲܟܿܣܵܢܘܼܬܼܵܐ 45 ܘܲܚܠܵܦ ܚܲܫܵܐ ܘܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܐܵܘܠܸܕܼ ܩܸܛܠܵܐ ܀ 46 :ܩ̣ܛܲܠ ܩܵܛ̇ܘܿܠܵܐ ܘܛܲܫܹܝܗ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܚܣܝܼܡܵܐ ܕܐܲܚܘܼܗܝ 47 ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܩܵܠܵܐ ܓܘܼܫܡܢܵܐܝܼܬܼ ܕܐܲܝܟܵܘ ܗܵܒܹܝܠ ܀ 48 :ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܲܒܼܥܹܗ ܠܲܕܼܡ̇ܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܵܐ 49 ܘܚܵܘܝܼ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܡܸܦܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܀ 50 :ܬܪܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܝܼܢ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܕܼܡܵܐ ܕܡܲܠܸܠ 51 ܒܸܗܬܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܚܲܕܼܘܲܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 52 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܐܲܩܢܝܼ ܩܵܠܵܐ ܠܠܵܐ ܩܢܹܐ ܩܵܠܵܐ 53 ܕܲܢܵܘܕܲܥ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܘܲܒܼܪܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 54 :ܠܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܟܸܿܡ ܛܵܒܼܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ 55 ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܗܘܿܢ ܨܵܪ̣ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ ܀ 56 :ܡܸܛܠܵܬܼܗܘܿܢ ܫܲܢܝܹܗ ܠܲܚܢܘܿܟ ܘܢܲܛܪܹ̰̣݂ܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ 57 ܕܢܲܩܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܕܲܒܼܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܀ 58 :ܗܵܪܟܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܐܲܫܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܵܐ 59 ܘܨܵܪ̣ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܒܼܕܵܢܗܘܿܢ ܒܚܲܕܸ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 60 :ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܬܼܗܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܠܲܡܟ 61 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܘܚܵܘܝܹܗ ܒܫܲܝܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܝܲܠܕܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܀ pb. 31 62 :ܒܢܘܿܚ ܒܲܛܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܹܐܪܣܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܡܵܡܘܿܠ ܡܲܝ̈ܵܐ 63 ܘܡܸܫܬܲܪ̈ܝܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܵܦ ܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܀ 64 :ܒܩܵܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠ ܚܘܼܒܵܠܗܘܿܢ 65 ܘܒܲܣܼ̇ܪܘ ܘܐܲܩܠܝܼܘ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܟܼܵܘܸܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 66 :ܢܘܿܚ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܫܲܡ̣ܥܹܗ ܠܩܵܠܵܐ ܘܲܠܣܘܼܟܵܠܹܗ 67 ܘܗܲܝܡܸܢ ܘܐܲܫܲܪ ܕܡܸܬܓܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܢܲܝ̈ ܠܘܼܚܵܡܵܘ̈ܗܝ ܀ 68 :ܡ̣ܢ ܠܘܼܚܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܚܸܝܠ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܒܲܪ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ 69 ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܒܲܝܬܵܐ ܕܲܡܣܲܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܪܝܼܕܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܀ 70 :ܣܪܝܼܕܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܦܵܫ̣ ܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 71 ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܝܲܢܬܵܐ ܀ 72 :ܒܩܵܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܡܲܫܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܢܘܿܚ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ 73 ܕܐܲܝܟܲܢ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܹܒܼܘܿܬܼܵܐ ܀ 74 :ܒܹܗ ܒܗܵܢ ܩܵܠܵܐ ܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡܹܗ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ 75 ܘܐܲܠܦܹܗ ܛܲܟܲܣܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܹܐܟܼܘܿܠ ܒܣܲܪ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 76 :ܒܩܵܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܒܲܪܸܟ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܠܝܲܠܕܵܐ ܕܡܸܢܹܗ 77 ܘܲܟܼܕܲܝܢ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܫܹܝܬܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܀ 78 :ܡ̣ܢ ܫܹܝܬܼ ܚܵܘܝܼ ܕܕܼܵܢܲܚ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 79 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܐܲܦܢܝܼ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܀ 80 :ܡܸܢܹܗ ܥܬܝܼܕܸ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܲܪ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ 81 ܘܒܹܗ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܲܗܛܵܐ ܬܥܝܼܫܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܢ ܀ 82 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܪܹܡܙܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ 83 ܕܢܸܗܘܹܐ ܪܹܫܵܐ ܠܓܼܵܒܼܝܘܼܬܼ ܥܲܡܵܐ ܘܡܘܼܠܟܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 84 :ܒܪܘܼܚ ܒܲܕܲܩ ܠܹܗ ܕܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܼܵܟ 85 ܘܩܲܒܸܿܠ ܘܲܫ̣ܩܸܠ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܠܸܥܙܲܬ̤ ܥܲܡܹܗ ܀ 86 :ܒܩܵܠܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܘܲܡܕܪܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܲܒܼܕܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 87 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܚܲܟܲܡ ܢܸܟܼܕܲܘܿܢ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܡ̇ܪܹܗ ܀ 88 :ܒܗܵܘ̇ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܙܲܪܥܹܗ ܡܫܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 89 ܘܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܫܲܦܝܼܪ ܕܠܹܐܡܲܬܼܝ ܗܵܘܹ̇ܐ ܀ 90 :ܕܠܹܐܡܲܬܼܝ ܗܵܘܹ̇ܐ ܘܐܲܝܟܲܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܫܲܐܸܠ ܐܲܒܼܪܵܡ 91 ܘܲܥܢ̣ܵܝܗܝ ܡ̇ܪܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܀ 92 :ܣܲܒܼ ܚܲܝ̈ܘܬܼܵܐ ܘܲܥܒܸܕܼ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܠܫܹܡܝ ܝܲܩܝܼܪܵܐ 93 ܘܡܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܕܐܲܝܟܲܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܘܼܠܟܵܢܝ ܨܹܐܕܲܥܟ ܀ 94 :ܒܲܬܼܠܵܬܼ ܚܲܝ̈ܘܵܢ ܨܘܿܪ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܕܼܵܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ 95 ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܙܲܪܥܵܟ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܚܲܪܲܪ ܀ pb. 32 96 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܣܲܒܼ ܠܵܟ ܕܲܛܠܹܝܢ ܘܲܦܐܹܝܢ ܠܦܘܼܬܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ 97 ܕܗܵܟܲܢ ܬܵܒܲܥ̇ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܀ 98 :ܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܣܝܼܡ ܗܲܕܵܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܒܼܪܹܗ 99 ܘܨܘܼܪ ܫܘܼܥܒܵܕܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܀ 100 :ܒܝܲܕܼ ܫܘܿܦܢܝܼܢܵܐ ܘܲܒܼܒܲܪ ܝܵܘܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܓܼܝܼܢ 101 ܡܬܼܘܿܠ ܕܘܼܝܵܪܗܘܿܢ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 102 :ܒܛܲܝܪܵܐ ܕܢܵܚ̇ܬܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܡܦܲܠܸܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ 103 ܨܘܼܪ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܟܹܿܝܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܀ 104 :ܒܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܛܝܼܠ ܠܵܟ ܘܢܵܛ̇ܪܲܬܿ ܕܸܒܼܚܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ 105 ܥܗܲܕܼ ܠܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܝ ܕܲܟܼܡܐ ܒܛܝܼܠ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܝܲܠ̈ܕܵܬܼܵܟ ܀ 106 :ܒܕܲܥܪܲܒܼ ܫܹܡܫܵܐ ܘܟܸܢ ܐܸܬܼܩܲܒܲܠ ܙܢܲܝ̈ ܕܸܒܼ̈ܚܵܬܼܵܟ 107 ܩܢܝܼ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܝ ܨܹܐܕܲܝܟ ܀ 108 :ܒܕܸܐ ܟܼܠ݂ܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܘܓܸܡ̣ܪܵܬ̤ ܕܸܒܼܚܲܝ̈ܟ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ 109 ܚܙܝܼ ܕܲܒܼܣܸܡ ܠܝܼ ܨܹܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܵܟ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܀ 110 :ܗܵܠܹܝܢ ܝܠܸܦ̣ ܐܲܒܼܪܵܡ ܓܲܒܼܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 111 ܘܗܲܝܡܸܢ ܘܐܲܫܲܪ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܸܬܼܕܲܡܪ̈ܵܢ ܒܹܗ ܀ 112 :ܗܵܪܟܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܹ̇ܝܬ 113 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܀ 114 :ܓܠ̣ܵܐ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܸܙܙܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ 115 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܦܪ݂ܲܫ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܀ 116 :ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 117 ܒܗܵܘܿܢܵܐ ܕܲܡܥܵܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܘܼ ܀ 118 :ܒܗܵܢ ܐܸܣܕܲܡܵܐ ܥܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܗܘ̤ ܘܲܕܼܥܲܡܹܗ 119 ܘܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܓܘܼܫܡܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܬܲ̇ܡ̇ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܫܡܵܐ ܀ 120 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܚܙ̣ܵܐ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܒܲܬܼܪܲܥ ܒܲܝܬܹܿܗ 121 ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܓܲܒܼܪܵܐ ܠܦܘܼܬ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܀ 122 :ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ 123 ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܝܲܠܕܹܿܗ ܕܢܸܥܡܲܪ ܒܲܒܼܪܹܗ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 124 :ܒܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܢܵܘܣܵܐ ܠܚܘܼܒܹܿܗ 125 ܘܩܲܕܹܿܡ ܕܲܪܫ̣ܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܸܢܚܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܕܢܲܚ ܀ pb. 33 126 :ܕܸܢܚܹܗ ܒܲܕܸܿܩ ܥܲܠ ܡܲܥܲܠܬܵܐ ܕܲܠܒܹܝܬܼ ܥܲܒܼܕܹܿܗ 127 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܢܸܕܼܢܲܚ ܠܵܐ ܢܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܫܪܵܪܵܐ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܀ 128 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̇ܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܹܗ 129 ܘܚܵܘܝܵܗ̇ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 130 :ܒܫܸܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܩܵܪܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܲܕܼܒܼܝܼܚܘܬܼܵܐ 131 ܘܐܲܪܟܸܿܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܘܲܩܪ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܫܡܵܐ ܕܓܼܒܼܪܵܐ ܀ 132 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܓܲܒܼܪܵܐ ܚܵܐܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 133 ܘܡܸܬܼܪܲܥܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܡܝܲܩܲܪ ܘܲܡܢܝܼܚ ܀ 134 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܡܸܬܼܥܲܛܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܪܵܐ ܘܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ 135 ܘܲܕܼܚܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܲܪܚܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܟܹܐܢܵܐ ܀ 136 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܟܹܐܢܹ̈ܐ 137 ܘܐܲܢܝܼܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܘܫܸܩܝܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܀ 138 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܐܘܼܟܼܠܵܐ ܡܚܵܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 139 ܘܟܲܕܼ ܐܵܟܼ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܐ ܐܵܟܼ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 140 :ܠܚܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܡܢܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ 141 ܠܵܘ ܕܐܵܟܼ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܦܘܼܗܝ ܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܿܗܘܢ ܀ 142 :ܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܚܵܘܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ 143 ܕܥܲܠ̣ ܨܹܝܕܼ ܥܲܒܼܕܹܿܗ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܓܲܫܲܡ ܀ 144 :ܬܪܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܓܲܫܹܡ ܥܲܡܹܗ ܒܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ 145 ܠܵܘ ܕܐܸܬܼܓܲܫܲܡ ܐܸܠܵܐ ܕܲܢܛ݂ܲܪ ܙܢܵܐ ܕܲܚܙܵܬܼܵܐ ܀ 146 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ 147 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܓܘܼܫܡܵܐ ܨܵܪܲܬ̤ ܓܘܼܫܡܵܐ ܀ 148 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܨܹܐܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 149 ܕܚܵܘܝܼ ܝܵܬܹܗ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܵܘܝܼ ܀ 150 :ܚܵܘܝܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܓܘܼܫܡܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ 151 ܘܐܸܟܲܠ̣ ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܟܝܵܢܹܗ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܀ 152 :ܠܲܝܬܿ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܟܝܵܢܵܝ̈ܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 153 ܕܐܵܦ ܗܘ̤ ܟܝܵܢܹܗ ܢܘܼܟܼܪܵܝ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 154 :ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܟܲܢܹܝܢܲܢ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 155 ܒܗܵܝ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܡܥܵܕܼ ܡܸܬܼܚܲܫܚ ܒܡܸܕܹܿܡ ܕܲܡܟܼܵܢ ܀ 156 :ܒܗܵܢܵܐ ܥܝܵܕܼܵܐ ܩܝܼܪܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡ̇ܪܹܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ 157 ܕܥܲܠ݂ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܀ pb. 34 158 :ܒܲܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 159 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܪܢܹܐ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܬܼ ܐܲܝܟ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܀ 160 :ܡܘܼܫܹܐ ܟܲܬܼ̣ ܒܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦ̣ܿܩܕܼ 161 ܘܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܒܣܸܦܪܹܗ ܐܲܝܟ ܫܲܬܼܐܸܣܬܼܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 162 :ܠܒܸܢܝܵܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܟܠ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܡ̇ܪܵܐ ܒܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ 163 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ̣ܲܪ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 164 :ܒܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܦܘܼܪܩܵܢ ܐܢܵܫܵܐ 165 ܘܝܲܩܪܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܕܼܵܢܚ̇ ܡܸܢܹܗ ܀ 166 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܢܸܪܢܹܐ ܪܸܢܝܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 167 ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܪܵܢܹ̇ܝܢ ܗܲܪ̈ܛܝܼܩܹܐ ܠܦܝܼܓܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ ܀ 168 :ܪܸܢܝܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܫܸܡܥܹ̇ܬܼ ܕܪܵܢܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܕܐܲܝܟ ܗܵܠܹܝܢ 169 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܥܸܗ̇ܕܹܿܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ ܀ 170 :ܡܸܛܠܵܬܼܗܘܿܢ ܪܕܹܝ̇ܬܼ ܒܲܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܬܸܢܝܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ 171 ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܬܼܵܘܫܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܪ̣̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 172 :ܠܵܐ ܛܲܥܝܵܐ ܠܝܼ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܕܼܵܘܲܕܼ ܫܒܼܝܼܠ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 173 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܠܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܥܲܩܵܡܘܼ ܠܲܬܼܪ̈ܝܼܨܵܬܼܵܐ ܀ 174 :ܒܲܡܥܲܩܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܚܵܪ̣ܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̇ ܥܸܕܵܢܝܼ̈ܢ 175 ܘܠܵܐ ܫ̣ܠܝܼܘ ܘܫܵܠܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܥܲܡ ܒܝܼܫܘܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 176 :ܫܸܡ ܒܝܼܫܘܼܬܼܗܘܿܢ ܬܢܹ̇ܝܬܼ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܬܼܵܐ 177 ܠܵܘ ܕܐܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܟܸܿܣ ܠܠܵܐ ܪܲܕܼܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 178 :ܠܵܐ ܪܲܕܼܝܵܐܝܼܬܼ ܪܵܕܹܝܢ ܟܠܫܵܥ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܸܦܪܹ̈ܐ 179 ܘܲܡܕܵܘܕܼܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܪܕܿܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܸܪ̈ܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 180 :ܒܚܸܪ̈ܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܓܲܪܓܼܘܼܢܝ ܐܵܦ ܠܝܼ ܒܟܼܠ ܥܸܕܼܵܢܝܼ̈ܢ 181 ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܝܼ ܕܐܸܪܕܹܿܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܀ 182 :ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܚܸܙܘܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܪܕܹܿܐ 183 :ܕܐܸܕܲܥ ܘܐܵܘܕܲܥ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܥ̣ܠܬܼܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ 184 :ܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܣܒܼܝܼܣܝܼܢ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ 185 ܘܡܸܫܬܿܥܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܲܦܓܲܪ ܘܒܼܪܘܚ ܀ 186 :ܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ ܫ̣ܡܲܥ ܐܵܦ ܐܝܼܣܚܵܩ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 187 ܕܲܡܥܲܗܸܕܼ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܀ 188 ܒܡܘܼܠܟܵܢ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܀ 189 ܘܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܫܠܸܡ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܡܘܼܠܟܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 190 :ܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܛܲܝܸܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܵܬܼ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ 191 ܘܲܨܒܼܵܐ ܕܢܸܿܬܸܿܠ ܘܲܟܼܝܼܠܵܝܗܝ ܪܸܡܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܀ 192 :ܠܥܹܣܘܿ ܒܘܼܟܪܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܒܲܪܸܟ ܡܠܸܐ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ 193 ܘܠܵܐ ܐܦܸܣ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܫܲܠܝ̣ܛ ܥܲܠ ܟܠ ܀ pb. 35 194 :ܐܲܝܟ ܕܒܼܵܐܓܼܘܿܢܵܐ ܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܒܓܼܘܼܠܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 195 ܘܒܼܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܬܸܿܠ ܘܲܟܼܠܹܐ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܒܹܝܬܼ ܦܘܠܵܓܹ̈ܐ ܀ 196 :ܐܘܿ ܠܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 197 ܕܿܪܓܼܝܼܓܼ ܕܢܸܬܸܿܠ ܘܠܵܐ ܡܨܹܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܕܥܵܨܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܀ 198 :ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܣܥ݂ܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܨܸܒܼܝܵܢ ܥܲܒܼܕܹܿܗ 199 ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܠܲܕܼܫܵܘܹ̇ܐ ܠܹܗ ܀ 200 :ܗܵܪܟܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܥܨ̣ܵܝܗܝ ܠܲܬܼܪܝܼܨܵܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܗܵܠܹܝܢ 201 ܘܛܵܒܼ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܣܬܲܥܪܲܬ̤ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܚܝܼ̈ܢ ܀ 202 :ܚܙ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܗܵܘ̇ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܹܗ ܟܠ 203 ܘܩܲܕܹܿܡ ܘܲܓܼܒܼܵܝ݂ܗܝ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܀ 204 :ܟܹܐܢܵܐ ܡ̇ܕܹܝܢ ܓܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܐ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 205 ܘܫܵܘܝܲܬܼ ܕܬܸܗܘ̤ܐ ܢܵܛ̇ܪܲܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܡܘܿܠܟܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 206 :ܡܘܼܠܟܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܹܗ 207 ܘܲܚ̣ܘܲܩ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܐܘܼܪܚܹܗ ܀ 208 :ܚܙ̣ܵܐ ܣܸܒܿܠܬܼܵܐ ܕܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܪܹܫܵܗ̇ ܒܪܵܘܡܵܐ 209 ܘܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܐܲܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 210 :ܚ̣ܙܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܣܵܠ̇ܩܝܼܢ ܘܢܵܚ̇ܬܼܝܼܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 211 ܘܲܡܫܲܡܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܸܒܼܝܵܢ ܡ̇ܪܝܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 212 :ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܸܠܡܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܠܵܘ ܥܸܠܵܘܹ̈ܐ 213 ܘܟܲܕܼ ܕܲܡܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܀ 214 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܚܙ̣ܵܐ ܠܣܸܒܿܠܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 215 ܐܵܦܠܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܹܐ ܐܲܝܟ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 216 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܕܲܡܚܵܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܙܢܲܝ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 217 ܘܲܡܒܲܕܿܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܡܲܚܲܬܿܬܹܿܗ ܘܥܲܠ ܡܲܣ̣ܿܩܬܹܿܗ ܀ 218 :ܠܹܗ ܡܠܲܒܸܿܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܣܩܵܐ ܘܡܲܚܬܼܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 219 ܘܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܠܹܗ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܀ 220 :ܘܐܸܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 221 ܟܡܵܐ ܠܹܗ ܙܵܕܹܿܩ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܩܸܐ ܩܕܼܵܡ ܛܘܼܪ̈ܵܩܹܐ ܀ 222 :ܡܲܓܿܪܲܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ 223 ܘܕܲܡܣܲܝܒܲܪ ܕܹܝܢ ܥܬܼܝܼܕܼ ܕܲܢܩܲܒܸܿܠ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܥܲܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 224 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܫܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 225 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ pb. 36 226 :ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܢܝܵܗ̇ ܠܕܸܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ 227 ܘܲܢܕܲܪ ܢܸܕܼܪܵܐ ܕܲܢܫܲܡܠܹܐ ܒܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ ܀ 228 :ܚ̣ܙܵܐ ܬܘܼܒܼ ܚܸܙܘܵܐ ܕܕܸܵܡܹ̇ܐ ܠܗܵܢܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ 229 ܕܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̇ܐ ܕܐܲܠܦܹܗ ܒܫܘܼܪܵܝ ܐܘܼܪܚܹܗ ܀ 230 :ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ ܥ̣ܪܲܩ ܟܲܕܼ ܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܠܵܒܼܵܢ 231 ܘܕܼܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒܼ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܚܲܬܿܬܼܵܐ ܕܲܠܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܀ 232 :ܒܹܗ ܒܲܥܪܘܼܩܝܹܗ ܚܙ̣ܵܐ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 233 ܕܲܡܥܲܗܕܹܝܢ ܠܹܗ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܒܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ ܀ 234 :ܚܙ̣ܵܐ ܕܲܕܼܚܝܼܠܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 235 ܘܲܩܪܸ݂ܒܼ ܘܐܸܚܲܝܼܕܼ ܠܪܹܫܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܓܲܒܼܪܵܐ ܀ 236 :ܕܲܪܵܐ ܚܠܝܼܨܵܐ ܐܸܚܲܝܼܕܼ ܥܲܡܹܗ ܕܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 237 ܘܡܸܬܼܟܼܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܣܲܒܼ ܡܸܢܹܗ ܚܹܝܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܀ 238 :ܒܲܪܸܟܲܝܗܝ ܠܲܡ ܐܸܡܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܠܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 239 ܘܫܲܐ ܠܹܗ ܡ̇ܢܵܘ̇ ܫܡܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡ̇ܟ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܀ 240 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܡܸܟܹܿܝܠ ܢܸܬܼܟܲܢܹܐ ܠܵܟ ܗܵܢ ܟܘܼܢܵܝܵܐ 241 ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܫܵܡܟ ܝܼܣܪܵܝܸܠ ܚܙ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 242 :ܠܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐܝܼܣܚܵܩ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ 243 ܐܠܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 244 :ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ 245 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܓܲܒܼܪܵܐ ܠܒ݂ܲܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܀ 246 :ܗܘ̤ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܹܐܚܘܿܕܼ ܕܲܪܵܐ 247 ܕܡ̇ܐ ܕܚܵܣܹ̇ܢ ܠܹܗ ܢܸܕܴܲܥ ܕܲܡܨܹܐ ܠܡܸܚܣܲܢ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܀ 248 :ܗܵܕܹܿܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܕܼܪܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐܼ ܗܵܪܟܵܐ 249 ܕܲܡܥܲܗܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܒܼܣܸܒܿܠܬܼܵܐ ܀ 250 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܢܝܼܫܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܘܲܕܼܗܵܢ ܕܲܬܼܢܵܢ 251 ܬܲܡ̇ܢ ܚܸܠܡܵܐ ܘܗܵܪܟܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܵܘܹ̈ܐ ܀ 252 :ܒܥܸܠܵܘܹ̈ܐ ܚܙ̣̰ܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 253 ܘܟܲܢܝܗ̇ ܠܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܒܫܸܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܚܸܘܙܵܐ ܀ 254 :ܦܢܘܼܐܹܝܠ ܟܲܢܝܵܗ̇ ܠܕܼܘܼܟܲܬܼ ܚܸܙܘܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ 255 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܒܐܲܦܝܼ̈ܢ ܀ 256 :ܠܪܘܼܚܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܚܙܵܐ ܘܐܸܚܲܝ̣ܕܼ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ 257 ܘܠܵܘ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܟ ܡܸܕܹܿܡ ܀ 258 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 259 ܘܠܵܐ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܡܨܹܝܢ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܲܓܼܢܝܼܙܘܼܬܹܗ ܀ 260 :ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܲܠܸܦ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܚܸܙܘܵܐ ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 261 ܕܢܲܪܡܹܐ ܛܢܵܢܵܐ ܒܲܕܠܵܐ ܟܹܐܢܝܼ̈ܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 262 ܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܘܲܪܚܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܢܲܝ̈ ܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ: pb. 37 263 ܘܫܲܦܝܼܪ ܣ̣ܵܡ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܚܲܙܵܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܀ 264 :ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܚܙܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܓܲܫܲܡܬܵܐ 265 ܘܐܲܠܦܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܢܨܘܼܪ ܕܘܼܡܝܵܗ̇ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 266 :ܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ 267 ܘܝܲܗ̄ܒܹܿܗ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 268 :ܒܪܘܼܚ ܒܲܪܸܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ 269 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܘܒܲܕܹܿܩ ܥܲܠ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 270 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܵܪ̣ ܐܵܦ ܝܵܘܣܸܦ ܒܲܕܼܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ 271 ܘܦܲܫܸܡ ܐܸܢܹܝܢ ܚܸܙܘܵܐ ܕܟܲܦܹ̈ܐ ܘܲܕܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 272 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ ܘܡܘܼܟܵܟ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܨܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܠܡܵܘ̈ܗܝ 273 ܕܗܘ̤ ܡܸܬܼܪܲܡܪܲܡ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܢܵܚ̇ܬܼܝܼܢ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 274 :ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ ܡܚܲܟܹܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ 275 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܕܲܒܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 276 :ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܣ̣ܵܡܹܗ ܠܐܝܼܘܿܒܼ 277 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ ܠܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܸܡ ܣܵܗܕܿܘܼܬܹܗ ܀ 278 :ܣܵܗܕܵܐ ܒܚܝܼܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪ ܥܹܣܘܿ ܡܙܲܒܸܿܢ ܕܲܪܓܹܗ 279 ܘܚܵܘܝܼ ܕܲܡܨܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 280 :ܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܘܿܒܼ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ 281 ܘܫܲܦܝܼܪ ܣ̣ܵܡܹܗ ܢܒܼܝܼܵܐ ܠܲܫܡܹܗ ܒܲܣܦܲܪ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 282 :ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܝ̣ܿܩܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܒܟܼܠܗܘܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ 283 ܘܨܵܪ̣ ܟܹܐܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 284 :ܨܠܸܡ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܨܵܪ̣ ܒܹܗ ܒܡܘܼܫܹܐ ܟܹܐܝܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ 285 ܘܣܵܝ̣ܡܹܗ ܕܢܸܗܘܹܐ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 286 :ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܣܬܿܝܼܪ̈ܵܬܹܗ 287 ܘܐܲܪܝܼܡ ܕܲܪܓܹܗ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܕܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܐ ܀ 288 :ܪܲܒܿ ܚܲܙܝܹ̈ܐ ܕܲܣܬܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܒܐܲܪܥܵܐ 289 ܘܐܲܠܦܹܗ ܕܲܢܨܘܼܪ ܠܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 290 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܨܵܪ̣ ܠܹܗ ܒܛܘܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܒܼܵܬܹ̈ܗ 291 ܘܡܸܢܵܗ̇ ܕܡܘܼܪܵܐ ܝܲܒܸܿܠ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܀ 292 :ܒܐܵܕܼܫܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܚܙܵܗܝ ܠܲܚܙܵܬܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܲܬ̤ ܠܹܗ 293 ܒܣܲܢܝܵܐ ܕܲܣܢܹܐ ܘܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܀ 294 :ܒܡܸܕܹܿܡ ܕܲܒܼܣܸܐ ܡܥܵܕܼ ܒܪܵܘܿܝܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܚܲܝܠܹܗ 295 ܕܢܵܠܸܦ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܒܪ̣ܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܀ 296 :ܡܝܲܬܲܪ ܡܸܕܹܿܡ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܫܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ 297 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܩܢܘܿܡ̇ܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܵܐ ܀ 298 ܒܣܲܢܝܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܡܘܼܫܹܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ: pb. 38 299 ܢܘܼܪܵܐ ܘܣܲܢܝܵܐ ܘܣܲܢܝܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܛܲܠܲܩ ܀ 300 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܡܵܬܼܒܲܕܿܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܢܘܼܪܵܐ 301 ܘܓܼܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܐܼ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܘܒܵܩܵܐ ܀ 302 :ܡܘܼܫܹܐ ܩܪ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܠܝܼܣܲܪܠܵܝܵܐ 303 ܘܚܵܘܝܹܗ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܘܒܲܪ ܡܲܢ ܘܚܵܘܝܹܗ ܛܘܼܗܡܹܗ ܀ 304 :ܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̇ܪܝܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܟ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 305 ܘܐܸܬܚܹܝܬܼ ܕܐܸܦܪܘܿܩ ܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 306 :ܗܵܠܹܝܢ ܒܪܼ̈ܫܹܐ ܡܸܫܬܹܿܡ̈ܥܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ 307 ܘܒܲܦܓܲܪ ܘܲܒܼܪܘܼܚ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܀ 308 :ܒܐܵܬܼܵܐ ܓܫܝܼܡܬܵܐ ܐܵܠܦܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܸܡ ܡ̇ܪܘܼܬܹܗ 309 ܘܫܲܚܠܸܦ ܚܘܼܛܪܵܐ ܘܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܚܸܘܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 310 :ܒܹܗ ܒܗܵܢ ܚܘܼܛܪܵܐ ܪܕܼܵܐ ܠܡܸܨܪ̈ܝܹܐ ܒܲܥܣܲܪ ܡܲܚ̈ܘܵܢ 311 ܘܒܹܗ ܦܠܲܓܼ ܝܲܡܵܐ ܘܲܥܒ݂ܲܪ ܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܝܲܒܼܫܵܐ ܀ 312 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܛܪܵܐ ܩܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܹܡ ܡ̇ܪܘܼܬܹܗ 313 ܐܸܠܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܒܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܀ 314 :ܒܹܗ ܒܗܵܢ ܚܲܝܠܵܐ ܚܲܠܝܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 315 ܘܲܒܼܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܐܲܣܸܩ ܣܲܠܘܲܝ ܘܐܲܚܸܬܼ ܡܲܢܢܵܐ ܀ 316 :ܒܹܗ ܒ̣ܙܲܥ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܲܪܕܲܝܼ ܡܲܝܵ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܲܪܵܢܵܐ 317 ܘܡܲܠܝܼ ܠܥܲܡܵܐ ܣܘܼܢܩܵܢ ܫܸܩܝܵܐ ܘܫܘܼܟܠܵܝ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 318 :ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܚܵܘܝܼ ܠܟܼܠܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ 319 ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܐܸܢܹܝܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܲܥܓܵܐ ܘܦܹܐܩܵܐ ܀ 320 :ܓܲܒܼܪܵܐ ܦܹܐܩܵܐ ܓ݂ܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 321 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܘܬܼܘܼܩܵܢ ܟܠܵܐ ܀ 322 :ܡ̇ܪܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܣ̣ܵܡܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 323 ܘܝܲܗ̄ܒܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܸܬܢܹܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܬܘܼܩܵܢ ܥܵܠܡܹ̇ܐ ܀ 324 :ܬܘܼܩܵܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܚܵܘܝܹܗ ܒܛܘܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ 325 ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܩܢܲܬ̤ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܢ ܀ 326 :ܪܸܚܡܲܬܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫ̣ܚܲܩܬܹܗ ܠܗܵܘܢܹܗ ܕܝܼܣܲܪ ܠܵܝܵܐ 327 ܘܫܲܪܝܼ ܕܲܢܦܝܼܣ ܕܚܵܘܵܢܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܗܘܼܬܼܵܟ ܀ 328 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܒ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 329 ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 330 ܐܲܝܟ ܕܲܠܪܵܚ̇ܡܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܚܠܵܦ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ: pb. 39 331 ܘܨܵܪ̣ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܀ 332 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܥܒ݂ܲܕܼܬܹܗ ܠܦܹܐܩܵܐ ܫܒܼܝܼܚ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ 333 ܘܠܵܐ ܣܦܲܩ̣ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܒܸܣܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܕܲܢܚܘܼܪ̈ܵܢ ܒܹܗ ܀ 334 :ܠܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܡܝܘܿܬܼܵܐ ܒܸܣܪܵܢܵܐܝܼܬܼ 335 ܕܗܵܕܹܐ ܥܲܣܩܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܠܵܠܹ̈ܐ ܀ 336 :ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܚܵܘܝܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 337 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ ܀ 338 :ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܡܫܲܡܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܘܼܟܲܬܼ ܡ̇ܪܝܵܐ 339 ܘܗܘ̤ ܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܠܥܹܝܢ ܙܲܝܚܹ̈ܐ ܀ 340 :ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܗܘܲܝ̈ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ 341 ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܫ̣ܡܲܥ ܡܘܼܫܹܐ ܕܠܵܘ ܗܘ̤ ܠܲܥܙܵܗ̇ ܀ 342 :ܦܵܘܠܘܿܣ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܕܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ 343 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܘ̤ ܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܐܸܠܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 344 :ܠܹܗ ܠܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܐܲܠܵܗܝܵܐ 345 ܘܲܡܬܲܪܓܸܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܘܼܫܹܐ ܀ 346 :ܐܲܝܟ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܥܲܡܵܐ 347 ܘܲܡܦܲܫܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 348 :ܐܲܝܟ ܕܒܼܐܘܿܪܓܵܢܘܿܢ ܢܵܩܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ 349 ܘܡܲܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ ܀ 350 :ܐܘܿ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܠܵܐ ܩܢܹܐ ܩܵܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ 351 ܕܲܡܬܲܪܓܸܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܒܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 352 :ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܵܬܼܵܐ ܣܵܥ̇ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ 353 ܨܹܝܕܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܨܹܝܕܼ ܒܲܪ ܥܲܡܪ̈ܲܡ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ ܀ 354 :ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܡܝܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܠܸܥܙܵܐ ܕܥܲܡܹܗ 355 ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܘܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 356 :ܗܘ̤ ܐܲܝܟ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܙܕܲܝܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ݂ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 357 ܘܪ̈ܚܵܢܵܝܹܐ ܡܝܲܒܿܠܝܼܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 358 :ܕܘܼܟܲܬܼ ܪ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܚܵܘܝܼ ܒܛܘܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ 359 ܘܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܦܲܓܼܪܵܐ ܨܵܪ̣ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 360 :ܣܲܩܪܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܠܐܘܿܪܓܵܢܘܿܢ ܕܚܵܘܝܼ ܒܲܫܡܹܗ 361 ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܲܪܬܹܿܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܸܟܵܐ ܘܡܸܟܵܐ ܀ 362 :ܐܲܠܦܵܐ ܒܹܝܛܵܐ ܒܲܟܵܪ̈ܵܬܼܵܐ ܟܬܼܝܼ̈ܒܼܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܗܹܝܢ 363 ܘܩܲܕܿܝܼ̈ܡܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܟܼܠ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܟܼܠ ܣܸܦܪ̈ܝܼܢ ܀ 364 ܪܲܒܿ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ: pb. 40 365 ܘܗܘ̤ ܗܓܼܵܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܗܸܓܼܝܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܀ 366 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܨܵܪ̣ ܒܸܪ̈ܝܵܬܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ 367 ܗܘ̤ ܟܬ݂ܲܒܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܘ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܀ 368 :ܠܵܘ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܩܢܹܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 369 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܕܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡ̇ܪܝܵܐ ܟܸܬܼ݂ܒܲܬ̤ ܐܸܢܹܝܢ܀ 370 :ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܐܝܼ̈ܕܹܐ ܡܥܵܕܼ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ 371 ܠܦܘܼܬܼ ܕܐܵܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐܝܼܪܹ̈ܐ ܣܵܥ̇ܪܝܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 372 :ܒܗܵܢ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܨܹܝܕܼ ܡܘܼܫܹܐ ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ 373 ܘܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܕܲܒܼܟܼܠ ܕܵܪ̈ܝܼܢ ܀ 374 :ܚܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ 375 ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܟܲܢܝܼ ܫܡܹܗ ܡܝܼܟܼܵܐܹܝܠ ܘܲܥܙܵܙܵܐܹܝܠ ܀ 376 :ܥܠܵܘܗܝ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܦܝܼܣܹܗ 377 ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܡܲܠܲܐܟܼܝ ܐܵܙܹ̇ܠ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܘܲܡܕܲܒܼܪ ܠܵܟ ܀ 378 :ܒܲܫܡܹܗ ܟܲܢܝܹܗ ܠܲܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ 379 ܘܦܲܩ̣ܕܹܿܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܢܸܕܼܚܲܠ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܪܝܵܐ ܀ 380 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܚܵܘܝܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܚܙܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ 381 ܕܲܡܚܲܙܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܐܢܲܝ̈ ܙܲܝܢܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܀ 382 :ܠܵܘ ܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܐܲܡܝܼܪ 383 ܐܸܠܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܀ 384 :ܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܬܼܵܐ ܐܼܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 385 ܘܐܸܬܹܿܝܬܼ ܗܵܫܵܐ ܕܐܲܠܦܵܟ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܝ ܀ 386 :ܐ̄ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܣܸܥܪܹܬܼ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ 387 ܘܐ̄ܢܵܐ ܣܥܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܗܸܠܹܝܢ ܕܗܵܘ̈ܝܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܕܝܼܠܵܟ ܀ 388 :ܗܘ̤ ܗܵܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܫܡܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ 389 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܕܲܟܼܢܲܥܵܢܵܝܹ̈ܐ ܀ 390 :ܗܘ̤ ܫܩ݂ܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܦܵܠܸܣܛܝܼܢܹܐ ܘܝܲܗ̄ܒܼ ܠܝܼܣܪܵܝܼܠ 391 ܘܲܫܡܠܝܼ ܘܲܓܼܡ݂ܲܪ ܗܵܘ̇ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 392 :ܗܘ̤ ܚܵܘܝܼ ܠܹܗ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ ܐܵܬܼܵܐ ܒܓܸܙܬܼܵܐ ܘܛܲܠܵܐ 393 ܕܲܡܨܹܐ ܚܵܝ̇ܪܸܒܼ ܠܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܠܥܸܕܼ ܙܲܝܢܵܐ ܀ 394 :ܒܸܠܥܵܕܼ ܙܲܝܢܵܐ ܐܲܠܦܹܗ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ ܠܡܸܬܟܼܬܵܫܘܼ 395 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܢܲܨܲܚ ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܒܡܵܐܢܲܝ̈ ܙܲܝܢܵܐ ܀ 396 :ܗܘ̤ ܒܲܕܹܿܩ ܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܠܲܕܼܒܼܘܿܪܵܐ ܕܬܼܩܪܸܐ ܠܒܼܵܪܵܩ 397 ܕܢܸܦܘܿܩ ܢܲܒܼܗܸܬܼ ܠܚܘܼܬܼܪܹܗ ܕܣܝܼܣܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ ܀ pb. 41 398 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܐܲܠܦܵܗ̇ ܐܵܦ ܠܲܥܢܵܐܝܼܠ ܙܢܲܝ̈ ܨܹܢ̈ܥܵܬܼܵܐ 399 ܕܒܸܐܣܟܹܿܝܡ ܚܘܼܒܵܐ ܬܨܘܼܕ ܠܲܨܢܝܼܥܵܐ ܕܡܲܟܸܿܟ ܠܥܲܡܵܐ ܀ 400 :ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܢܸܫܹ̈ܐ ܡܲܟܿܟܹܗ ܠܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܡܲܠܟܲܝ̈ ܚܵܨܘܿܪ 401 ܕܢܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܫܲܕܿܪܵܢܹܗ ܕܚܹܝܠ ܟܠ ܡܸܫܟܲܚ ܀ 402 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܓܠ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܕܲܡܢܘܿܚ ܥܸܠܬܹܗ ܕܫܸܡܫܘܿܢ 403 ܕܐܲܝܟܲܢ ܚܵܣܹ̇ܢ ܠܲܦܠܸܫܬܵܝܼ̈ܐ ܒܐܵܬܼܵܐ ܕܣܲܥܪܹܗ ܀ 404 :ܒܪܹܫ ܗܲܕܼܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܚܵܘܝܵܗ̇ ܠܐܲܬܼܵܐ ܕܓܼܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ 405 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܠܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 406 :ܗܘ̤ ܬܘܼܒܼ ܓܼܫܹܡ ܠܐܐܲܪ ܫܲܪܝܵܐ ܘܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܓܘܼܫܡܵܐ 407 ܘܐܲܚܸܬܼ ܡܸܛܪܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܫܐܹ݂ܠ ܟܵܗܢܵܐ ܫܡܘܼܐܹܝܠ ܀ 408 :ܒܩܵܠܵܐ ܕܪܲܥܡܵܐ ܐܲܟܿܣܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܫܐܸ̣ܠܘ ܡܲܠܐܟܵܐ 409 ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܓ̣ܡܲܪܘ ܪܸܓܲܬܼܗܘܿܢ ܀ 410 :ܗܘ̤ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܟܠ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܒܝܲܕܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ 411 ܘܠܵܘ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܕܪ̈ܡܵܢ ܡܸܢܹܗ ܀ 412 :ܒܝܲܕܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܣܥ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܹܗ ܨܹܝܕ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ 413 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܕܲܥ ܕܡ̇ܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܟܠ ܀ 414 :ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܚܲܝܠܹܗ ܥܲܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 415 ܘܣܵܗ̇ܕܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܘܗܝ ܩܪ̣ܵܗ̇ ܘܐܲܩܝܼܡܵܗ̇ ܀ 416 :ܠܵܘ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܣܥ݂ܲܪ ܟܠ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܣܵܥܲ݁ܪ ܟܠܵܐ 417 ܕܗܵܐ ܠܲܝܬܿ ܡܸܢܝܵܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܒܸܠܥܵܕܲܝܗܘܿܢ ܀ 418 :ܗܘ̤ܵܘ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܒܕܵܪܪ̈ܝܼܢ ܕܵܪ̈ܝܼܢ 419 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܫܲܡܫܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 420 :ܗܵܐ ܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ ܕܟܹܐܢܵܐ ܕܵܘܝܼܕܼ ܒܪܘܼܚܵܐ ܙܲܡ̣ܪܵܗ̇ 421 ܘܠܵܐ ܩܵܪܹ݁ܒܼ ܠܵܗ̇ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܹܐ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܀ 422 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܥܸ݂ܙ ܥܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܕܲܕܟܹܐ ܢܲܦܫܵܐ 423 ܘܪܲܟܼܵܒܼ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 424 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܹ̈ܓܼܫܹܐ ܫܵܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܠܸܥܙܵܐ ܕܥܲܡܹܗ 425 ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܠܲܡܨܲܬܼ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 426 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܙܡ݂ܲܪ ܟܠ ܕܲܙܡ݂ܲܪ ܡܗܝܼܪ ܙܲܡ̇ܪܹ̈ܐ 427 :ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܙܡܵܪܹܗ ܡܸܕ݂ܿܡ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܪܘܼܚܵܐ 428 ܘܠܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡܬܿܪܓܸܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܟܸܢ ܙܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 429 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܢܵܩܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܟܸܢܵܪ ܢܲܦܫܹܗ 430 ܘܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪ̈ܓܼܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܸܢܹ̈ܐ ܀ 431 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܢܝܵܐ ܠܒܼܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܠܠܸܫܵܢ ܦܘܼܡܹܗ 432 ܘܟܼܵܬܹܿܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܙܲܢܝ̈ ܩܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 433 :ܒܗܵܢܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܕܲܢܒܼܝܼ̈ܐ 434 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪ̈ܝܵܢ ܒܗܵܘ̇ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 435 ܫܸܡ ܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܪܫܝܼܡ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹܗ: pb. 42 436 ܘܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡ̇ܢ ܦܸܬܼܓܼܵܡ ܡ̇ܪܝܵܐ ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܡ̇ܪܝܵܐ ܀ 437 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܡ̇ܪܝܵܐ ܕܬܲܪܓܸܿܡ ܡܸܠܬܹܗ ܒܦܘܼܡ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܘܗܝ 438 ܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܪܸܡܙܵܐ ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܡܲܡܠܠܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܫܲܪܝܵܐ ܀ 439 :ܒܡܲܡܠܠܵܐ ܩܫܝܼܛܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܐܲܚܝܼܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢ ܡ̇ܪܹܗ 440 ܘܣܲܕܼܩܹܗ ܠܢܲܝܬܵܐ ܕܲܡܟܲܣܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܣܸܕܼܩܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܀ 441 :ܒܓܸܠܝܵܢ ܪܘܼܚܵܐ ܩܲܒܿܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܵܐ 442 ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܠܒܲܪ ܢܵܒܼܵܟ ܥܸܣܪܵܐ ܨܪ̈ܘܵܢ ܡ̣ܢ ܬܿܟܼܣܝܼܬܹܗ ܀ 443 :ܗܵܪܟܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ 444 ܕܓܸܠܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܫܩ݂ܲܠ ܝܘܿܪܲܒܼܥܵܡ ܥ̣ܣܪܵܐ ܨܪ̈ܵܘܵܢ ܀ 445 :ܒܓܸܠܝܵܐ ܟܠ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ 446 ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܬܲܚܡܹܗ ܠܐܵܐܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܿܝܼܬܹܗ ܀ 447 :ܒܓܸܠܝܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩ ܥܘܼܪ̈ܒܹܐ 448 ܘܲܒܼܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܲܢܲܥ ܘܲܡ̣ܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܨܵܪܦܵܝܬܵܐ ܀ 449 :ܒܛܸܠܝܵܐ ܐܲܣܓܿܝܼ ܩܲܡܚܵܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ 450 ܘܲܚ̣ܝܐ ܘܐܲܚܝܼ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܨܒܼܵܐ ܒܹܗ ܀ 451 :ܒܓܸܠܝܵܐ ܐܲܥܕܲܝܼ ܡܝܼܬܼܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡ̇ܘܬܵܐ 452 ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܠܢܵܫ ܠܲܣܸܩ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܘܐܲܚܸܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 453 ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܫܡ݂ܲܥ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܀ 454 :ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ 455 ܒܵܗ̇ ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܵܪܐ ܫܡ݂ܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܀ 456 :ܗܵܠܹܝܢ ܒܓܸܠܝܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 457 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܕܢܸܪܕܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܝܼܫܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ ܀ 458 :ܗܵܪܟܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܨܘܼܪ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ ܦܲܟܿܝܼ̈ܗܵܬܵܐ 459 ܐܸܠܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܢܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 460 :ܡܲܡܠܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܕܲܟܼܝܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ 461 ܘܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܚܸܠܡܲܝ̈ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 462 :ܒܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܪܕܼܵܐ ܐܹܠܝܼܫܵܥ 463 ܘܩܲܒܸܿܠ ܪܘܼܚܵܐ ܘܲܣܥ݂ܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܝܼ̈ܐ ܀ 464 :ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܐܲܣܝܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܡܸܠܚܵܐ ܘܚܸܨܦܵܐ 465 ܘܫܲܕܲܪ ܩܲܝܣܵܐ ܒܵܬܲܪ ܦܲܪܙܠܵܐ ܘܕܲܠܝܹܗ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܀ pb. 43 466 :ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܠܵܛ̣ ܠܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܕܨܲܚܝܘܼܗܝ ܡܲܓܵܢ 467 ܘܢܦ݂ܲܩ ܕܸܒܵܝ̈ܐ ܘܦܲܪܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 468 :ܕܠܵܐ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܝܲܠܕܵܐ ܠܫܝܼܠܘܿܡ̇ܝܬܵܐ 469 ܘܲܕܼܡ̣ܝܼܬܼ ܡܸܢܫܹܠܝ ܦܢ̣ܵܐ ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܀ 470 :ܒܹܗ ܒܗܵܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܲܣܓܿܝܼ ܡܲܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ 471 ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ ܠܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܲܨܪܝܼܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 472 :ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܦܲܟܲܗ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܩܲܕܼܣܵܐ 473 ܘܐܲܣܓܿܝܼ ܠܲܚܡܵܐ ܘܲܥܒܲܕܼ ܣܲܒܼܥܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܀ 474 :ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܹܗ 475 ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܒܬܸܡܗܵܐ ܠܐܲܕܼܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܘܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 476 :ܒܓܸܠܝܵܢ ܪܘܼܚܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܸܬܼ݂ܵܐ ܠܡܵܘܬܹܿܗ 477 ܘܩܲܕܹܿܡ ܒܲܕܸܿܩ ܕܒܼܵܛܹ̇ܠ ܩܹܐܪܣܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܣܲܒܼܥܵܐ ܀ 478 :ܚܲܕܼ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐ ܐܵܘܚܸܕܼ ܩܸܫܬܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ 479 ܘܚܵܘܝܹܗ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܠܐܲܕܼܘܿܡ̇ܝܹ̈ܐ ܀ 480 :ܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܓܫܘܿܡ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܒܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܵܘܬܹܿܗ 481 ܘܐܲܩܝܼܡ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܢܩܸܦ̣ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܠܲܫܪܲܕܿܘܼܕܹܗ ܀ 482 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܥܦܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 483 ܗܘ̤ ܣܥ݂ܲܪ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܙܢܲܝ̈ ܐܵܬܼ̈ܘܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܵܡܵܢ ܡܸܢܹܗ ܀ 484 :ܪܵܡܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܟܹܐܢܵܐ 485 ܘܡ̇ܟܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܲܝܟ ܗܵܠܹܝܢ ܀ 486 :ܠܗܵܢܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܫܵܐ 487 ܘܚ݂ܲܫ ܘܐܸܬܿܬܿܢܲܝ ܥܲܠ ܕܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 488 :ܘܵܝܠܝܼ ܠܕܵܘܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܟܹܐܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 489 ܕܛܲܡ̈ܐܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܼܝ ܘܲܛܡܲܐ ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ ܀ 490 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܠܲܚܙܵܬܵܐ ܕܐܸܬܚܵܘܝܲܬ̤ ܠܹܗ 491 ܘܲܬܼܡ݂ܲܗ ܘܲܬܼܗܲܪ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܸܙܘܵܐ ܘܫܝܼܛܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 492 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܚܝܼܠܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ 493 ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܘܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܵܐ ܕܲܡܙܲܚܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 494 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܹ̈ܐ ܚܙ̣ܵܐ ܠܲܬܼܪܘܿܢܘܿܣ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ 495 ܘܠܵܐ ܕܲܣܪ̈ܵܦܹܐ ܒܫܸܡܥܵܐ ܩܵܒܸܿܠ ܩܘܼܕܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 496 :ܚܸܙܘܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐ ܕܲܚܙܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ 497 ܘܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܘܠܵܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 498 :ܠܵܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝ̄ܬܸܒܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐܝܼܬܼ ܒܓܼܵܘ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 499 ܘܠܵܘ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܸܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܀ 500 ܐܵܦܠܵܐ ܓܡܘܼܪܬܵܐ ܕܐܸܬܼܩܲܪܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܡܘܼܪܬܵܐ: pb. 44 501 ܐܸܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 502 :ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܩܲܪܝܼܵܗ ܣܪܵܦܵܐ ܠܘܵܬܼ ܣܸܦ̈ܘܬܹܗ 503 ܘܼܕܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 504 :ܒܟܼܠܒܿܬܼܵܐ ܐܲܚ̣ܕܵܗ̇ ܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐ ܠܓܼܘܼܫܡܵܢܝܼܬܼܵܐ 505 ܘܗܵܢܵ̇ܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܚܵܓܼ ܡ̣ܢ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܀ 506 :ܒܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܡܘܼܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ 507 ܘܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܙܵܥ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܬܲܝܼܩܵܐ ܀ 508 :ܠܵܘ ܠܲܓܼܡܘܼܪܬܵܐ ܠܵܐ ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ ܝܲܩܲܪ ܥܝܼܪܵܐ 509 ܐܸܠܵܐ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܕܹܿܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܠܝܘܼܬܹܗ ܀ 510 :ܗܵܪܟܵܐ ܢܹܐܠܲܦ ܟܡܵܐ ܪܲܒܿ ܚܲܝܠܹܗ ܕܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ 511 ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܣܪܵܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܘܼܕܵܩܵܗ̇ ܀ 512 :ܗܵܪܟܵܐ ܢܸܒܼܗܲܬܼ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ 513 ܕܩܵܪܹ̇ܝܢ ܒܣܸܦܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܢܝܼܢ ܒܣܘܼܟܵܠ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܀ 514 :ܒܒܸܗܬܿܬܼܵܐ ܢܩ̈ܘܼܡ̇ܢ ܐܵܦ ܣܝܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܗܲܪ̈ܛܝܼܩܹܐ 515 ܕܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܕܡ̇ܪܲܢ ܕܢܸܗܘܹܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 516 :ܕܝܼܥܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܢܚܲܝܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܟܼܪ̈ܘܿܡܬܼܵܢܹܐ 517 ܕܛܵܝ̇ܫܝܼܢ ܣܲܥܪܵܐ ܕܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܐܵܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܀ 518 :ܒܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܟܠܢܵܫ 519 ܕܲܡܥܵܘܟܼܝܼܢ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼܠ ܡܸܠܲܝ̈ ܀ 520 :ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܚܸܙܘܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܝܹ̈ܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܪܕܹܿܐ 521 ܘܗܵܐ ܡܣܲܟܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܚܝܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܒܒܼܘܼܕܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 522 :ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ ܒܹܪܝܼ ܚܸܙܩܲܬ̤ ܡܸܠܲܬܼܝ 523 ܘܬܸܡܗܹ̇ܬܼ ܣܲܓܿܝܼ ܒܪܘܼܚ ܓܼܠܝܵܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܀ 524 :ܙܸܠ ܠܲܡ ܣܲܒܼ ܠܵܟ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܢܸܫܝܼ̈ܢ ܙܲܠܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 525 ܘܲܒܼܫܵܛܝܘܼܬܼܗܹܝܢ ܨܘܼܪ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܬܲܪܬܹܿܝܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܢ ܀ 526 :ܕܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܥܲܡ ܫܵܛ̈ܝܵܬܼܵܐ 527 ܘܚܵܘܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܢܕܼܝܼܕܼܝܼܢ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 528 :ܒܙܲܠܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܨܘܼܪ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ 529 ܘܲܒܼܚܲܠܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܓܙܘܿܪ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܥܲܠ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܀ 530 :ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܟ ܢܸܗܘܘܿܢ ܢܸܓܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܵܪ̈ܘܿܚܹܐ 531 ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܝܼܢ ܢܦܘܼܫܘܼܢ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܀ 532 ܒܢܸܫܲܝ̈ܟ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ܟ ܢܲܓܸܿܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܠܝܲܝ̈ ܥܵܘܼܠܵܐ: pb. 45 533 ܘܐܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܐܝܼܬܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 534 :ܗܵܢܵܘ̇ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ ܕܗܘܿܫܵܥ ܕܲܟܼܝܵܐ 535 ܘܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ ܐܵܦ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܝܘܼܐܹܝܠ ܀ 536 :ܫܸܡܥܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ 537 ܘܐܲܬܼܡܲܗ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܙܢܲܝ̈ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܹܗ ܀ 538 :ܫܡܲܥܘ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܘܙܘܼܥܘ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܟܼܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ 539 ܕܗܵܐ ܩܪܸܒܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܒܿܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬܿܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܥܵܩܵܬܼ̈ܐ ܀ 540 :ܩܲܡܨܵܐ ܘܙܵܚܠܵܐ ܐܵܦ ܨܲܪܨܘܼܪܵܐ ܩܪ̣ܵܐ ܠܫܲܒܵܝܹ̈ܐ 541 ܘܲܣܕ݂ܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܢܸ̈ܓܼܕܹܿܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ ܀ 542 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܡܨܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܚܲܙܵܝܵܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 543 ܐܸܠܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܝܹܐ ܘܲܕܼܒܼܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܀ 544 :ܠܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܢܝܼ ܩܲܡܨܵܐ ܘܙܵܚܠܵܐ ܕܪܵܫܹ̇ܦ 545 ܘܲܠܒܼܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܩܪ̣ܵܐ ܨܲܪܨܘܼܪܵܐ ܕܡ̇ܚܹ̇ܐ ܘܡ̇ܘܒܸܿܫ ܀ 546 :ܗܵܢܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܝܘܼܐܹܝܠ ܟܵܪܘܿܙ ܪܘܼܚܵܐ 547 ܘܥܲܡ ܠܘܼܚܵܡܵܘ̈ܗܝ ܚܠܝܼܛ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܝܘܿܡ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܀ 548 :ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚ̣ܢܵܐ ܐܵܦ ܥܵܡܘܿܣ ܪܵܥܝܵܐ ܕܥܵܢ̈ܵܐ 549 ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܘܢܲܓܸܕܼ ܐܲܟܼܚ̄ܕܼ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 550 :ܒܚܲܕܼ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܚ̣ܒܲܫ ܚܲܙܵܝܵܐ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ 551 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܫܵܠ̇ܡܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 552 :ܐܵܦ ܥܘܿܒܲܕܿܝܵܐ ܒܩܵܠ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܫܲܪܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 553 ܘܡܲܟܿܟܹܗ ܠܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܐܲܕܼܘܿܡܝܹ̈ܐ ܒܲܓܼܙܪ ܕܝܼܢܹܗ ܀ 554 :ܝܵܘܢܵܢ ܫܲܡܸܫ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ 555 ܗܦܘܼܟܼܝܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 556 ܦܘܼܢܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܒܢܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: pb. 46 557 ܘܙ̣ܵܥ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܥܲܡܵܐ ܀ 558 :ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܠܢܲܦܫܹܗ ܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 559 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܟܲܢܸܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 560 :ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܫܲܕܲܪ ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܥܵܪܘܿܩܵܐ 561 ܘܨܵܕܹܗ ܒܚܲܡܪܵܐ ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܒܫܹܗ ܒܟܲܪܣܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܀ 562 :ܒܣܘܼܛܡܹ̈ܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܐܲܣܪܹ̣̰݂ܗ ܡ̇ܪܹܗ ܠܥܲܒܼܕܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ 563 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܝܲܠܲܦ ܠܡܸܣܢܵܐ ܫܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 564 :ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 565 ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܸܙܲܠ ܩܲܒܼ݂ܪܹܗ ܒܢܘܼܢܵܐ ܘܢܲܚܡܹܗ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܀ 566 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܓܹܝܪ ܗܵܝ̇ ܡܲܚܲܬܿܬܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ ܝܲܡܵܐ 567 ܕܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 568 :ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܡ̇ܘܬܹܿܗ ܕܡ̇ܪܲܢ ܡ̣ܝܼܬܼ ܒܲܪ ܡܲܬܿܝ 569 ܘܲܒܼܦܘܼܢܵܝܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܀ 570 :ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܦܢܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܒܝܲܕܼ ܢܝܼܢܘܸܝܹ̈ܐ 571 ܘܲܕܼܪܲܫ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܬܼܵܐ ܕܲܠܒܹܝܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 572 :ܡܫܲܓܼܢܲܝ ܗܵܟܹܝܠ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܢܒܼܝܹ̈ܐ 573 ܒܲܕܼܠܵܐ ܫܵܘܬܸܿܦ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ ܀ 574 :ܡܝܼܟܵܪܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܗ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܲܪܕܿܝܼܬܹܗ 575 ܘܗܵܘ̇ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܬܲܪܓܸܿܡ ܥܵܡܘܿܣ ܬܲܪܓܸܿܡ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܀ 576 :ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܫܡܲܥ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ 577 ܘܕܲܪܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܒܫܸܡܥܵܐ ܕܫܸܒܼܝܵܐ ܘܲܕܼܦܘܼܢܵܝܵܐ ܀ 578 :ܪܘܼܚܵܢܵܝܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܢܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܢܵܘܣܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 579 ܘܲܒܼܪܘܼܚ ܒܲܕܹܿܩ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܦܵܪܹܩ ܥܲܡܡܹ̈ܐ܀ 580 :ܢܵܚܘܿܡ ܒܲܕܹܿܩ ܥܲܠ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ 581 ܘܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܡܲܟܿܟܼܝܼܢ ܢܵܐ̇ܲܚ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܀ 582 :ܠܚܲܒܼܩܘܿܩ ܫܲܓܼܪܹܗ ܛܢܵܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܥܲܠ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ 583 ܘܗܲܝܡܸܢ ܘܐܲܫܲܪ ܕܗܵܘܝܵܐ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܠܛܲܢܵܘܼܬܹܗ ܀ pb. 47 584 :ܨܦܲܢܝܵܐ ܚܲܬܸ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܒܫܸܒܼܝܵܐ ܕܥܲܡܹܗ 585 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܘܒܲܕܹܿܩ ܕܒܼܵܛܹܠ̇ ܢܝܼܪܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܒܵܒܹܠ ܀ 586 :ܚܲܓܿܝܼ ܚܲܦܸܛ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܫܵܐ 587 ܘܚܵܘܝܼ ܠܥܲܡܵܐ ܥܲܠ̣ ܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܐ ܕܐܸܣܩܘܿܬܼܵܝܹ̈ܐ ܀ 588 :ܙܟܲܪܝܵܐ ܪܵܡܝܼܢ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ 589 ܘܲܫܒܼܝܼܚ ܝܘܼܩܢܵܐ ܕܚܸܙܘܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܒܗܵܘܢܹܗ ܀ 590 :ܒܗܵܘܢܹܗ ܚܵܘܝܹܗ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܝܗܝ 591 ܘܒܼܪܸܥܝܵܢܹܗ ܨܵܪ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܀ 592 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚ̣ܙܵܐ ܡܲܪ̈ܟܿܒܼܵܬܼܵܐ ܘܪ̈ܲܟܵܒܲܝܗܹܝܢ 593 ܕܡܸܫܬܲܕܿܪ̈ܲܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܐܲܒܼܕܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡܲܟܸܿܟܼܘ ܥܲܡܵܐ ܀ 594 :ܒܪܘܼܚ ܐܸܬܼܒܲܩܝܼ ܐܵܦ ܒܲܡܢܵܪܬܵܐ ܕܪܘܼܚ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 595 ܘܲܕܼܠܵܐ ܒܪ̈ܓܼܫܹܐ ܚܵܝ̣ܪ ܒܲܫܪ̈ܓܹܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ 596 :ܟܲܗܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܒܲܕܲܩ ܒܲܙ̈ܢܲܝ ܚܸܙܘܵܘ̈ܗܝ 597 ܕܡܸܬܼܦܲܢܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܠ̈ܟܹܿܐ ܘܟܼܵܗܢܹ̈ܐ ܀ 598 :ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܙܝ̈ܬܿܝܼܢ ܡ̣ܬܲܠ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 599 ܘܲܚ̣ܙܲܐ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܵܐ ܀ 600 :ܒܫܸܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܟܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ 601 ܠܚܲܕܼ ܒܲܣܝ̣ܡܵܐ ܘܲܐ̄ܝܪܹܝܢ ܚܲܒܼܠܵܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 602 :ܒܡܲܓܼܠܵܐ ܨܵܪܹܗ ܠܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 603 ܘܲܒܼܩܲܪ̈ܢܵܬܼܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܒܘܼܛܵܠܵܐ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 604 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܨܵܪ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 605 :ܘܩܲܕܹܿܡ ܒܲܕܹܿܩ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܵܘܵܢ 606 :ܗܵܢܵܘ̇ ܢܝܼܫܵܐ ܕܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 607 ܘܠܹܗ ܠܗܵܢ ܢܝܼܫܵܐ ܚܢ̣ܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܝܼ ܡܚܲܬܸܿܡ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܀ 608 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܛܲܒܼܥܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘܗܝ ܕܡܲܠܐܟ ܪܘܼܚܵܐ 609 ܘܚܲܬܲܡ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܀ pb. 48 610 :ܪܘܼܚܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܚ̣ܬܹܗ ܕܐܲܢܛܝܼܟܼܪܝܼܣܛܘܿܣ 611 ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܠܹܐ ܠܹܗ ܀ 612 :ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܟܬܝܼܫܹ̈ܐ ܡܫܲܠܹܐ ܢܒܼܝܼܵܐ 613 ܘܲܡܦܲܪܣܸܐ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 614 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܢܲܛܪܹܗ ܡ̇ܟܹ̇ܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ 615 ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܒܹܗ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܠܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܬܵܬܹ̇ܝܢ ܀ 616 :ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢܒܼܝܼܵܘ̈ܗܝ ܡ̇ܪܹܐ ܢܒܼܝܼ̈ܐ 617 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܚܲܟܹܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 618 :ܒܝܲܕܼ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܚܲܟܿܡܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐ 619 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܢܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼܢܹܗ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܹܗ ܀ 620 :ܢܝܼܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܒܨܵܘܪܹܗ ܒܲܪ ܚܹܝܠܲܩܝܵܐ 621 ܘܫܲܪܝܼ ܦܵܠܲܚ ܪܸܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܀ 622 :ܗܵܢܵ̇ܘ ܢܝܼܫܵܐ ܕܦܲܠܵܚܘܼܬܹܗ ܕܦܵ݁ܠܚܵܐ ܚܝܼܨܵܐ 623 ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܲܡܬܲܪܓܸܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܸܕܲܢܝ̈ ܥܲܡܵܐ ܀ 624 :ܐܵܦ ܒܲܪ ܒܿܘܿܙܝܼ ܗܵܕܹܐ ܓ̣ܒܼܵܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܒܵܒܼܵܠܵܝܹ̈ܐ 625 ܕܢܸܦܠܘܿܚ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܩܵܠ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܀ 626 :ܒܒܼܵܒܹܠ ܩܲܒܸܿܠ ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܒܲܪ ܓܵܠܘܼܬܵܐ 627 ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܣܒ݂ܲܪܘ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 628 :ܙܲܢܝ̈ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ 629 ܕܲܟܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܥܵܠܵܡܵܐ ܟܠܹܗ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 630 :ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܚܙ̣ܵܐ ܕܲܟܼܕܝܼܢܝܼܢ ܬܚܹܝܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 631 ܘܗܘ̤ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܙܕܲܝܲܚ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܀ 632 :ܠܵܘ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܝ̇ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܢܒܝܼܵܐ 633 ܘܠܵܘ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܗܛܵܐ ܕܓܼܝܼܓܼܠܹ̈ܐ ܕܲܠܬܿܚܬܿ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ 634 :ܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܓܝܼܓܼܠܹ̈ܐ ܕܲܗ̤ܘܲܝ ܪ̈ܗܛܵܢ ܒܲܪ ܒܸܣܬܿܪܵܐܝܼܬܼ 635 ܘܠܵܘ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܩܲܢ̈ܝܵܢ ܝܘܼܩܢܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܀ 636 :ܪܘܼܚܵܐ ܪܲܟܼܒܼܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܪܲܟܲܒܼܬܵܐ 637 ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܙ̣ܵܗ̇ ܚܲܙܩܝܼܐܹܝܠ ܡܗܝܼܪ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 638 :ܠܝܼܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ ܘܲܠܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܪܫ̣ܵܐ ܒܲܚܙܵܬܹܗ 639 ܕܲܪܢܵܘ̣ ܕܠܲܝܬܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܒܟܼܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ ܀ 640 ܠܗܵܝ̇ ܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܘܡܸܠܬܼܵܐ ܩܲܦܲܚ ܒܗܵܢܵܐ ܚܸܙܘܵܐ: pb. 49 641 ܕܢܵܘܕܲܥ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܠ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ ܘܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 642 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܨܵܪ̣ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ 643 ܘܐܲܠܦܹܐ ܠܥܲܒܼܕܹܿܗ ܕܲܢܨܘܼܪ ܐܸܢܹܝܢ ܒܬܸܢܝܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 644 :ܐܘܼ ܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܬܵܐ ܚ̣̄ܠܸܦ ܒܲܪ ܒܘܿܙܝܼ 645 ܘܫܲܪܝܼ ܕܲܢܨܘܼܪ ܫܪܵܪ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܝܹ̈ܐ ܀ 646 :ܠܟܼܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܚܵܟܝܹܗ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ 647 ܘܣܲܗܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܼܘܼܢ ܥܲܠ ܡ̇ܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥܘ ܀ 648 :ܫܸܡܥܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ 649 ܘܦܲܫܸܩ ܠܚܸܠܡܹ̈ܐ ܘܐܲܟܸܿܣ ܠܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 650 :ܒܚܸܠܡܹ̈ܐ ܐܲܠܦܹܗ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ 651 ܘܟܲܕܼ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܡܸܫܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 652 :ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ 653 ܘܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܡܸܕܹܿܡ ܕܠܵܘ ܡ̇ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܘܼܕܵܩܹܗ ܀ 654 :ܪܘܼܚܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܠܡܸܦܪܲܫ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ 655 ܘܲܒܼܒܼܘܼܕܵܩܹܗ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܩܘܕܼܡ̇ܘܗܝ ܀ 656 :ܒܪܘܼܚܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ 657 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܘܚܲܟܼܡܹܗ ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܡܲܟܲܟ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܪܲܡܪܲܡ ܀ 658 :ܒܹܗܘ̤ ܒܪܘܼܚܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܠܲܫܪܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܒܵܒܹܠ 659 ܟܵܬܼ̇̄ܒܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܪܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܡܓܲܫܲܡܬܵܐ ܀ 660 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܵܘܝܹܗ ܚܸܙܘܵܐ ܕܪܲܒܼ ܡ̣ܢ ܚܸܙܘܹ̈ܐ 661 ܕܲܡܣܲܝܸܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܵܟܹܘ ܀ 662 :ܒܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܵܬ̣ܠܹܗ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ 663 ܘܐܲܪܒܲܥ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܫܡܲܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܨܲܚ ܀ 664 :ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܝ̈ܘܵܢ ܚܙ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܣܵܠ̈ܩܵܢ ܡܸܢܹܗ ܕܚܲܡܵܐ 665 ܘܲܡܫܲܓܼܢܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܚܕܼܵܐ ܀ 666 :ܐܲܪܝܵܐ ܘܢܸܡܪܵܐ ܘܕܸܒܵܐ ܫܟܼܝܼܪܬܵܐ ܟܲܢܝܼ ܠܲܬܼܠܵܬܼ 667 ܘܲܠܗܵܝ̇ ܕܐܲܪܒܲܥ ܠܵܐ ܨܒ݂ܼܵܐ ܟܲܢܝܼ ܒܫܸܡ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 668 :ܚܲܝ̄ܘܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܵܦ ܗܝ̤ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܢܹܐܡܵܪ ܕܲܕܼܚܝܼܠ ܚܸܙܘܵܗ̇ 669 ܕܗܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܝ̈ܘܵܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼ ܀ 670 :ܠܵܘ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܫ̣ܒܼܝܵܐ 671 ܐܸܠܵܐ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܀ 672 ܒܐܲܪܝܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܟܲܢܝܼ ܠܒܼܵܒܹܠ ܪܹܫ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ: pb. 50 673 ܘܲܒܼܫܸܡ ܢܸܡܪܵܐ ܟܲܢܝܼ ܠܟܼܘܼܪܹܫ ܪܹܫܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܀ 674 :ܒܕܸܒܵܐ ܐܲܡܬܸܿܠ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܡ̇ܕܲܝ ܡܚܝܼܠܲܬܼ ܚܲܝܠܵܐ 675 ܘܒܲܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܵܘܵܢ ܡܗܝܼܪܲܝ ܗܵܘܢܵܐ ܀ 676 :ܒܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡ̣ܬܲܠ ܥܵܡܪܬܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ 677 ܘܒܲܐܪܒܲܥ ܪ̈ܘܼܚܝܼܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 678 :ܠܗܘܿܢ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܦܲܠܸܓܼ ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ 679 ܘܗܸܢܘܿܢ ܣܵܥ̇ܪܝܼܢ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 680 :ܠܹܗ ܠܲܢܒܼܝ̣ܵܐ ܚܲܟܸܿܡ ܪܘܼܚܐ ܒܗܵܢܵܐ ܚܸܙܘܐ 681 ܘܐܲܠܦܹܗ ܕܒܼܵܛ̈ܠܵܢ ܘܦܵܢܹ̇ܐ ܥܲܡܵܐ ܘܝܵ̇ܬܹܒܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 682 :ܒܚܸܠܡܹ̈ܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ 683 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܚܸܠܡܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܡܡܲܠܝܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܵܐ ܀ 684 :ܢܒܼܝܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܢܵܐ ܒܲܪܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܡܡܲܟܸܿܟ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ 685 ܘܲܢܒܼܝܼܵܐܝܼܬܼ ܒܲܕܿܩܹܗ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܚܲܝ̈ܘܵܢ ܀ 686 :ܚܸܙܘܹ̈ܐ ܣܒܼܝܼܣܹ̈ܐ ܚܵܘܝܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܸܙܘܵܘ̈ܗܝ 687 ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܨܵܪ̣ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̇ܘܬܹܿܗ ܕܡ̇ܪܵܢ ܀ 688 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̇ܘܬܹܿܗ ܨܵܪ̣ ܠܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ ܒܲܪ ܥܸܒܼܿܪ̈ܵܝܹܐ 689 ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܚܘܼܬܵܡ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܀ 690 :ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܒܲܕܲܩ ܕܠܲܝܬܿ ܬܘܼܒܼ ܡܸܕܹܿܡ ܒܵܬܲܪ ܡ̇ܘܬܹܿܗ 691 ܕܲܡܫܲܡܠܹܐ ܠܹܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܕܲܢܒܲܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 692 :ܛܲܒܼܥܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ 693 ܘܚܲܬܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܒܲܙܗܝܼܪ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܕܹܢܚܹܗ ܀ 694 :ܡܸܛܠ ܕܸܢܚܹܗ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܟܠ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܹܝܬܼ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 695 ܘܩܲܕܹܿܡܘ ܒܲܕܲܩܘ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܀ 696 :ܠܕܼܢܚܹܗ ܐܲܟܼܪܸܙ ܐܵܦ ܓܲܒܼܪܝܼܠ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 697 ܘܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܨܹܝܕܼ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܀ 698 :ܫܸܡ ܓܲܒܼܪܝܼܠ ܫ̣ܡܲܥ ܕܵܢܝܹܐܝܠ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܪܸܓܿܬܵܪܐ 699 ܘܲܬܼܡ݂ܲܗ ܣܲܓܿܝܼ ܒܛܸܒܵܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܕܠܵܐ ܡܥܲܝܲܕܼ ܒܹܗ ܀ 700 :ܠܵܐ ܫܡ݂ܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܸܡ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܘܠܵܐ ܟܠܹܗ 701 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܫܲܡ̣ܥܹܗ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܗ ܀ 702 :ܫܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܗܵܢ ܫܘܼܡ̇ܗܵܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܟܹܐܢܵܐ 703 ܘܕܼܵܡܹ̇ܐ ܕܪܲܗܛܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܡܫܲܠܸܐ ܒܲܫܡܹܗ ܀ 704 :ܫܸܡ ܡܝܼܟܼܵܐܹܝܠ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ 705 ܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܫܲܠܝ̣ܛܵܐ ܕܚܹܝܠܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܀ 706 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܡ̣ܿܠܝܼ ܡܕܲܒܼܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܬܵܐ 707 ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܓܲܒܼܝܘܼܬܼ ܥܲܡܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 708 ܡ̣ܢ ܨܸܝܕܼ ܗܵܓܼܵܪ ܗܘ̤ܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ: pb. 51 709 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܡܲܪܝܲܡ ܀ 710 :ܦܪܵܬܼܘܿܙܡܝܼܵܐ ܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܠܹܗ ܡܼܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 711 ܘܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܩܸܪܒܲܬ̤ ܝܲܗ̄ܒܵܗ̇ ܠܚܲܒܼܪܹܗ ܪܹܫܢܘܼܬܹܗ ܀ 712 :ܪܹܫܢܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ ܫ̣ܩܲܠ ܓܲܒܼܪܝܼܠ 713 ܘܝܲܗ̄ܒܵܗ̇ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 714 :ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܠܲܫܡܹܗ ܓܲܒܼܪܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ 715 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܕܲܪ ܒܐܝܼܙܓܲܕܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 716 :ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܘܢܲܬܸܿܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܕܸܢܚܹܗ ܕܡܵܪܲܢ 717 ܘܡܲܬܼܒܲܝܲܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܡ̇ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܫܡܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܀ 718 :ܐܸܠܘܼ ܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܡܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܪ̈ܟܹܿܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 719 ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܲܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ ܠܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 720 :ܡܸܬܼܦܲܠܓܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 721 ܕܐܵܪܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܒܲܫܡܹܗ ܀ 722 :ܠܗܵܢ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 723 ܘܣ̣ܵܡܹܗ ܠܲܫܡܵܐ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܐܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܣܸܦܪܹܗ ܀ 724 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܲܫ ܒܹܗ ܒܗܵܢ ܫܘܼܡ̇ܗܵܐ ܕܫܸܡ ܓܲܒܼܪܝܼܠ 725 ܕܫܵܠܹ̇ܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܫܸܡ ܡܝܼܟܼܵܐܹܝܠ ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 726 :ܫܸܡ ܡܝܼܟܼܵܐܹ̇ܝܠ ܫܸܡ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 727 ܘܫܸܡ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܫܠܝܼܚ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 728 :ܫܸܡ ܗܵܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܥܲܠ ܗܵܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܩܵܥܹ̇ܐ 729 ܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܟܹܐܢܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܟܲܢܝܹܗ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 730 :ܘܐܸܠܵܐ ܡ̇ܢܿܘ ܗܵܢ ܫܘܼܡ̇ܗܵܐ ܕܲܫܡܵܐ ܘܲܫܡܵܐ 731 ܕܗܵܐ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܪܘܼܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܀ 732 :ܠܲܝܬܿ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܓܫܝܼܡܹ̈ܐ 733 ܘܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܠܲܬܼܪܹܝܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܝܼܬܼ ܫܘܼܡ̇ܗܹ̈ܐ ܀ 734 :ܗܵܐ ܬܸܫܡܸܫܬܼܗܘܿܢ ܡܚܵܘܝܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 735 ܘܟܲܕܼ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܦܪܝܼܫ ܫܘܼܡ̇ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܀ 736 :ܫܸܡ ܡܝܼܟܼܵܐܹܝܠ ܩܲܫܝܘܼܬܼ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܚܠܝܼܛܵܐ ܒܲܫܡܹܗ 737 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܥܦܝܼܦ ܟܘܼܢܵܝܹܗ ܒܣܸܦܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܀ 738 :ܫܸܡ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܡܠܹܐ ܟܘܼܢܵܝܹܗ 739 ܘܣܵܗ̇ܕܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܀ 740 :ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܠܕܲܟܼܝܲܬܼ ܢܲܦܫܵܐ 741 ܘܟܲܕܼ ܚܕܲܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܲܒܸܿܠܬܼܵܗ̇ ܗ̤ܝ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 742 ܛܵܒܼ ܚܕܲܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܝ ܕܐܸܬܼܟܲܪܙܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: pb. 52 743 ܕܒܼܵܛ̇ܢܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܢܸܩܦܵܐ ܘܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܀ 744 :ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܲܚ̣ܩܹܗ ܠܪܸܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ 745 ܕܲܦܫܹܝܼ̈ܩܵܢ ܠܹܗ ܐܵܦ ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܀ 746 :ܒܣܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܫܲܪܪܵܗ̇ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܒܲܛܢܵܐ 747 ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܕܒܲܛܢܵܐ ܣܒܲܪ ܀ 748 :ܠܹܗ ܠܗܵܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ 749 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܣܲܒܲܪܹܿܗ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܝܲܠܕܵܐ ܕܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܝܲܠ̈ܕܹܿܐ ܀ 750 :ܒܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟ ܪܘܼܚܵܐ 751 ܘܙܵܥ̣ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܀ 752 :ܐ̄ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܫܹܡܝ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 753 ܘܫܲܠ̣ܚܲܢܝ ܡ̇ܪܝܵܐ ܕܐܲܝܬܹܿܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܒܲܛܵܢܐ ܕܲܒܼܪܵܟ ܀ 754 :ܒܪܵܟ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܕܼܵܡ ܗܵܘ̇ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 755 ܘܐܸܬܹܝ̇ܬܼ ܕܐܸܓܼܠܹܐ ܕܗܵܐ ܡܲܛܝܼ ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܕܸܢܚܹܗ ܀ 756 :ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܬܲܚܡܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܵܘܲܕ ܡܸܕܲܡ ܕܲܫ̣ܡܲܥ 757 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܫܵܠ̇ܡܵܐ ܦܪܵܬܼܘܿܙܡܝܼܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܝܲܠܕܹܿܗ ܀ 758 :ܗܵܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܝܼܙܓܲܕܿܘܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 759 ܕܣܲܒܲܪ ܒܲܛܢܹܗ ܕܲܛܒܸܠܵܪܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ ܀ 760 :ܡܸܟܵܐ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܕܼܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܸܢܚܹܗ ܕܡ̇ܪܲܢ 761 ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ ܕܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܀ 762 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܚܵܘܝܹܗ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܝܲܠܕܹܿܗ ܠܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ 763 ܘܗܘ̤ ܬܘܼܒܼ ܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒܚܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 764 :ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܹܝܢ ܟܠ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 765 ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܕܫܲܡܸܫ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 766 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܩ̣ܪܸܒܼ ܒܥܸܕܼܵܢ ܚܲܫܵܐ ܨܹܝܕܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ 767 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܠܲܒܿܒܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܒܫܸܡܥܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 768 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܥܓܸܿܠ ܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܩܲܒܼܪܵܐ 769 ܘܠܹܗ ܚ̣ܙܲܝ̈ ܢܸܫܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܀ 770 :ܗܘ̤ ܥܲܡ ܚܲܒܼܪܹܗ ܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ 771 ܘܐܲܬܼܡܲܗ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 772 :ܗܘ̤ ܣܥ݂ܲܪ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܘܗܵܘ̈ܝܵܢ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 773 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܐܵܦ ܡܝܼܟܼܵܐܹܝܠ ܒܕܸܘܼܒܵܪ ܥܲܡܵܐ ܀ 774 :ܗܵܘ̇ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܕܲܒܲܪ ܥܲܡܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܝܼܟܼܵܐܹܝܠ 775 ܗܘ̤ ܒܓܲܒܼܪܝܹܠ ܣܥ݂ܲܪ ܒܲܚܕܲܬܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 776 :ܪܲܒܿܘܼ ܕܲܪܓܹܗ ܕܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 777 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ ܀ pb. 53 778 :ܪܲܒܿܘܼ ܣܲܓܿܝܼ ܫܡܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 779 ܡ̇ܪܹܝܢ ܪܲܒܿܘܼ ܡܣܲܒܲܪ ܒܲܛܢܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܀ 780 :ܠܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ ܝܲܒܪܬ̤ ܡܸܠܲܬܼܝ ܠܵܘ ܫܝܼܥܵܐܝܼܬܼ 781 ܐܸܠܵܐ ܕܐܵܘܕܲܥ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܀ 782 :ܫܒܼܝܼܚ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܥܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 783 ܘܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܥܲܡܲܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܪܲܒܼ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܀ 784 :ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܬܿܗܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ 785 ܘܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܢܲܝ̈ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܥܹܝܢ ܟܵܪ̈ܘܿܙܵܘܗܝ ܀ 786 :ܡܲܠܲܐܟ ܪܘܼܚܵܐ ܓ̣ܒܼܵܐ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܥܝܼܢ 787 ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܲܟܼܪܸܙ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 788 :ܒܚܲܝܕܼ ܕܹܝܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܐܲܦܢܝܼ ܒܡܸܠܬܹܗ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 789 ܨܵܪ̣ ܒܹܗ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܡܸܕܼܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܟܼܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܀ 790 :ܗܵܪܟܵܐ ܫܠ̣ܡܲܬ̤ ܡܹܠܬܹܗ ܕܡ̇ܪܲܝܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 791 ܕܝܘܼܠܦܵܢܝ ܐܸܬܹܝ̇ܬܼ ܕܐܲܪܡܹܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 792 :ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܣܸܦܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 793 ܘܐܸܚ̣ܕܲܬ̤ ܢܘܿܡܹܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒܼܫܵܐ ܀ 794 :ܒܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܚ݂ܲܣܢܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ 795 ܘܡܲܟܸܿܟ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܝܼܗ̄ܘܼܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܀ 796 :ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܢܨܲܚ̣ܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 797 ܘܡ̣ܢ ܐܘܼܪܸܫܠܹܡ ܗܘ̤ܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܡܸܠܬܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙܘ ܀ 798 :ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܲܪܫܵܝ̣ܗ̇ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 799 ܘܐܲܪܡܝܼ ܡܨܝܼܕܲܬܹܿܗ ܘܨܵܕܹܗ ܠܘܼܩܕܲܡ ܠܩܘܼܪܢܹܠܝ̣ܘܿܣ ܀ 800 :ܚܸܙܘܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܢܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ 801 ܢܲܚܬܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܚܒܼܝܼܫܝܼܢ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ ܀ 802 :ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܬܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ 803 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܢܲܝܬܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܟܠܡܸܕܲܡ ܀ 804 :ܚܸܙܘܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܚܸܙܘܵܐ 805 ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܦܓܲܪ ܀ 806 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܫܲܡ̣ܥܹܗ ܠܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܡ ܟܘܿܣ ܘܐܲܟܼܘܿܠ 807 ܟܲܕܼ ܡܲܠܹܦ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܵܐܹ̇ܕ ܡ̣ܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܀ 808 :ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܟܲܢܝܼ ܒܲܫܡܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܚܲܪܫܵܐ 809 ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܠܗܘܿܢ ܨܹܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܒܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 810 :ܒܩܘܼܪܢܹܠܝܼܘܿܣ ܕܲܪܫ̣ܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 811 ܘܩܲܕܲܡ ܨܵܪܵܗ̇ ܒܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܕܪܹܫ ܬܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܀ 812 :ܡܲܠܲܐܟ ܪܘܼܚܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ 813 ܘܦܲܩܕܹܿܗ ܕܢܸܩܪܹܐ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܲܩܢܹܝܘܗܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ pb. 54 814 :ܠܬܲܗܪܵܐ ܫܵܘ̇ܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 815 ܕܒܼܝܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܗܘ̤ ܠܵܐ ܡܲܠܸܦ ܀ 816 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܛ̣ܲܪ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܒܐܝܼܙܓܲܕܿܘܼܬܹܗ 817 ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 818 :ܠܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡܵܪܹܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ 819 ܕܲܢܡܲܠܠܘܼܢܵܗ̇ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܥܵܡܡܹ̈ܐ ܀ 820 :ܙܸܠܘ ܠܲܡ ܬܲܠܡܸܕܼܘ ܘܐܲܥܡܸܕܼܘ ܘܐܲܠܸܦܘ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 821 ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܀ 822 :ܠܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܫܠܸ݂ܡ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܕܲܪ 823 ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܓܲܡ̣ܪܵܗ̇ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 824 :ܗܵܢܵܘ̇ ܢܝܼܫܵܐ ܕܐܝܼܙ ܓܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 825 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܟܼܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܀ 826 :ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓ̣ܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܪܹܫܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 827 ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܫܲܕܲܪ ܠܲܡܨܵܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܕܸܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 828 :ܒܲܡܨܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ ܨܵܕܿܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܪܝܼܪܵܝܵܐ 829 ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܒܼ݂ܫܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 830 :ܒܗܵܕܹܐ ܡܨܝܼܕܼܿܬܵܐ ܨܵܕܹܗ ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܡܗܝܼܪ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ 831 ܘܫܲܕܿܪܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܒܹܝܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 832 :ܡܵܐܢܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܟܲܕܼ ܩܲܪܒܹܗ ܠܫܲܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ 833 ܘܚܵܘܝܹܗ ܕܲܡܨܹܐ ܠܡܸܓܼܡܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 834 :ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܓ̣ܡܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪܵܢܹܗ 835 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܫ̣ܘܵܐ ܠܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܀ 836 :ܪܵܡܲܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܕܐ̄ܢܵܫ ܢܸܬܼܥܲܠܹܐ ܠܒܼܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ 837 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܪܵܡ̇ܐ ܫܸܠܡܲܬ̤ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܀ 838 :ܐܲܡܝܼܪ ܕܐܸܙܲܠ݂ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܲܥܕܹܢ ܕܡܲܒܼܥܲܕܼ ܣܲܓܿܝܼ 839 ܘܲܫܡܲܥ ܬܲܡ̇ܢ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 840 :ܐܘܿ ܠܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 841 ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܡܸܫܥܵܐ ܘܡܲܠܸܠ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 842 :ܐܵܪܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܦܘܼܡܵܟ 843 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬܼܢܹܐ ܩܕܼܵܡ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ ܀ 844 :ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥܬܿ 845 ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܫܡܲܥ̣ܬܿ ܐܵܘ ܡܲܠܸܠܬܿ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܥ̣ܣܸܩ ܀ 846 :ܥܲܡܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܓܲܒܼܝܵܐ 847 ܘܣ̈ܗܹ̇ܕܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܣܦ̣݂ܲܩ ܦܲܫܹܩ ܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܀ 848 ܝܵ̇ܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡ ܕܐܸܙܹ̇ܠ̄ܬܼ ܠܲܥܕܹܝܢ ܗܘ̤ ܬܢܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: pb. 55 849 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܸܙ̇ܠ̄ܬܼ ܐܸܠܵܐ ܕܐܸܙܹ̇ܠ̄ܬܼ ܀ 850 :ܕܐܸܙ̇ܠ̄ܝܬܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܓܠ̣ܵܐ ܠܝܼ ܪܘܼܚܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ 851 ܘܠܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܡܸܬܼܒܲܩܵܝܘܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܙܹܿܠ̄ܬܼ ܀ 852 :ܢܹܐܡܲܪ ܡ̇ܕܹܝܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܦܵܘܠܘܿܣ 853 :ܕܐܸܢܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܢܕܼܘܼܢ ܥܲܡܹܗ 854 :ܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܡܸܬܼܒܲܥ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ 855 ܘܚܲܬܿܝܼܪܵܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܫܲܠܝܼܛ ܕܢܸܫܡܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܀ 856 :ܐܹܝܢ ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܟܝܵܢ ܡ̇ܝ̈ܘܿܬܹܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܐܸܢܹܝܢ 857 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܘܟܸܢ ܫܵܡܲ݁ܥ ܠܗܹܝܢ ܀ 858 :ܚܕܲܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܗܵܘ̇ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܐܸܢܹܝܢ 859 ܘܫܲܦܝܼܪ ܐܼܡ݂ܲܪ ܕܡܲܠܸܠ ܘܲܫܡ݂ܲܥ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܀ 860 :ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܫܲܡ̣ܥܹܗ ܠܡܲܡܠܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ 861 ܡ̇ܕܹܝܢ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܥܲܒܼܪܹܗ ܠܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 862 :ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܲܠܚܘܼܕܸ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܕܲܡܹܐ ܒܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 863 ܘܣܵܗܹ̇ܕ ܚܲܝܠܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܀ 864 :ܕܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܡܸܕܹܿܡ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕ݂ܿܡ 865 ܘܲܢܪܝܼܡ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܸܕܹܿܡ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 866 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܲܠܸܦ ܙܢܲܝ̈ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ 867 ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܥܣܸܩ ܫܸܡܥܹܗ ܠܡܸܬܼܡܲܠܵܠܘܼ ܀ 868 :ܚܲܝܠܹܗ ܚܲܝܹܠ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 869 ܘܕܲܪܫܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܙ̈ܝܵܢ ܠܹܗ ܀ 870 :ܫܒܼܝܼ̈ܚܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܛܵܒܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡܲܠܸܠܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ 871 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܢܸܬܼܢܹܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 872 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܣܥܲܪ ܟܠ ܕܲܣܥܲܪ ܡܚܲܟܸܿܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 873 ܘܐܸܣ݂ܲܪ ܟܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܥܲܡ ܡܵܪܹܟܠ ܀ 874 :ܠܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܟܠܵܐ ܥܗ݂ܲܕܼܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 875 ܘܚܸܠܛܹ̇ܬܼ ܫܲܪܒܹܿܗ ܒܫܲܪܒܵܐ ܕܚܸܙ̈ܘܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܀ 876 :ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܗܘ̤ܵܘ ܐܵܦ ܚܸܙܘܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 877 ܘܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼ̈ܐܹܐ ܕܲܪܫܘ̣ܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܀ 878 :ܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܐܲܢܝܼܚ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܼܠ ܓܸܠܝܵܢܝܼ̈ܢ 879 ܘܐܸܣܲܪ̣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܀ 880 :ܒܫܲܝܢܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܗܘ̤ܵܬܼ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܘܲܠܟܼܠ 881 ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܡܸܕܹܿܡ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܲܢ ܥܲܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 882 ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: pb. 56 883 ܘܒܹܗ ܫ̣ܪܵܐ ܣܝܵܓܼܵܐ ܘܒܲܛܸܠ ܡܵܘܬܵܐ ܘܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ ܀ 884 :ܒܹܗ ܡ̣ܠܲܟ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 885 ܘܢܲܚܡܹܗ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܝܘܿܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܀ 886 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܥܼܡܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܫܚܝܼܩ ܪܲܗܛܹܗ 887 ܘܩܲܕܹܿܡ ܛܲܝܸܒܼ ܥܘܼܡܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܢܝܼܚ ܘܲܡܫܲܝܲܢ ܀ 888 :ܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܫܚܝܼܩ ܟܝܵܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 889 ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܠܹܗ ܕܫܵܪܹܐ ܡܸܢܹܗ ܢܝܼܪܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܀ 890 :ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ̣ܲܪ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 891 ܘܩܲܕܹܿܡ ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܼܠ̣ܵܐ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 892 :ܐܲܝܟ ܗܲܕܲܝܼ̈ܐܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܩܲܕܲܝܫܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 893 ܘܲܕܼܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 894 :ܗܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 895 ܕܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܀ 896 :ܚܘܼܒܹܿܗ ܚܵܘܝܼ ܒܝܲܕܼ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ ܕܕܼܡ̈ܘܵܢ ܕܸܡ̈ܘܵܢ 897 ܘܣܲܝܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 898 :ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓ̣ܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 899 ܘܩܲܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܹܗ ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܠܹܗ ܪܲܪܓܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 900 :ܚܙܝܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܐܲܪܝܼܡܵܟ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܼܠܵܐ 901 ܕܲܢܣ݂ܲܒܼ ܕܝܼܠܵܟ ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܠܵܟ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 902 :ܫܒܼܝܼܚ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܹܗ 903 ܘܲܙܥܘܿܪ ܦܘܼܡܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܢܵܘܕܿܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܀ 904 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܥܵܐ ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܨܹܐܕܲܝܢ 905 ܡܨܹܝܢ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܙܢܲܝ̈ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 906 :ܗܘ̤ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܣܵܦܹ̇̄ܩ ܕܲܢܦܝܼܣ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ 907 ܒܲܪ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܲܢ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܓܸܢܣܲܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܀ 908 :ܠܵܘ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡܸܢܲܢ ܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ 909 ܐܸܠܵܐ ܕܢܲܠܦܲܢ ܕܡܵܐ ܕܲܦܪܲܥܢ݂ܲܢ ܢܸܚܕܹܿܐ ܒܟܼܝܼܠܲܢ ܀ 910 :ܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܸܦ ܒܲܕܼ ܚܲܦܸܛ ܠܲܢ ܥܲܠ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ 911 ܘܗܵܕܹܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܘܠܵܘ ܕܲܢܡܲܠܹܐ ܣܘܼܢܩܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 912 :ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘܼܡܝܼ̈ܢ ܫܒܼܝܼܚ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 913 ܟܲܕܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܹܗ ܡܚܲܦܸܛ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܢܲܫܒܿܚܘܼܢܵܝܗܝ ܀ 914 ܥܘܢܝܼܬܼܵܐ: ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܕܪܲܡܪܸܡ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܒܓܸܠܝܵܢܹܗ. 915 ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܢܵܘܣܹ̈ܐ ܠܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/28
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Divine Revelations to the Patriarchs and the Prophets - ܥܠ ܓܠܝ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/28.
Bibliography:
On the Divine Revelations to the Patriarchs and the Prophets - ܥܠ ܓܠܝ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ .” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/28.

Show Citation Styles