Narsai: On the Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܡܵܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܓ̣ܒܼܵܐ ܚܲܕܼ ܥܲܡܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܝܼܠܹܗ 2 ܘܒܼܐܝܼܕܹܗ ܐܲܠܸܦ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 3 :ܫ̣ܒܲܩ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ ܒܝܲܕܼ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܣ̣ܵܡ ܒܲܟܝܵܢܵܐ 4 ܘܐܵܩܸܦ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܚܕܼܵܐ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 5 :ܐܲܪܡܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܘܲܪܫܲܡ ܐܸܢܘܿܢ 6 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܠܛܘܼܢ ܥܲܡ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܘܢܸܛܥܘܿܢ ܠܲܫܡܹܗ ܀ 7 :ܣܵܓܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܘܼܪܵܐ 8 ܘܐܸܣܲܪ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܢܛܘܼܪ̈ܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܚܲܒܼܠܵܐ ܀ 9 :ܓ̣ܒܼܵܐ ܠܹܗ ܥܘܼܡܪܵܐ ܒܥܲܡܵܐ ܕܲܓܼܒܼ݂ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܝܼܠܹܗ 10 ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 11 :ܚܲܦܸܛ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܸܠܲܬܼ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ 12 ܕܢܩܲܪܒܼܘܼܢ ܠܹܗ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܟܲܣܝܵܐ ܀ 13 :ܝܲܩܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪ̈ܵܢܵܘܗܝ 14 ܘܪܲܡܪܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܙܵܟܼܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܀ 15 :ܚܵܘܝܼ ܕܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܪܕܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܚܵ̇ܛܝܹܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 16 ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܒܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܀ 17 :ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܲܟܸܿܣ ܘܐܲܩܝܼܡ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ 18 ܘܥܲܡܵܐ ܕܲܓ̣ܒܼܵܐ ܕܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܫܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 19 :ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼ ܐܲܣܠܝܼ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܓܼܒܼ݂ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ 20 ܠܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܩܲܕܹܿܡ ܒܲܕ݂ܿܩ ܒܥܲܡܵܐ ܕܲܓܼܒܼ݂ܵܐ ܀ 21 :ܒܝܲܕܼ ܚܲܕܼ ܥܲܡܵܐ ܨܒܼ݂ܵܐ ܕܲܢܚܲܟܸܿܡ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 22 ܕܪܸܡܙܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܥܒ݂ܲܕܼ ܟܠ ܡܸܕܹܿܡ ܘܒܹܗ ܩܵܐܹ̇ܡ ܟܠ ܀ 23 ܐܲܝܟ ܫܲܬܼܐܸܣܬܼܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝ ܒܲܝܬܵܐ ܣܵܡ̣ܹܗ ܠܥܲܡܵܐ: pb. 58 24 ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܫܲܟܼܠܸܠ ܒܸܢܝܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܫܦ݂ܲܪ ܠܹܗ ܀ 25 :ܢܨ̣ܵܒܼ ܠܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܲܝܢܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܥܸܩܵܪܵܐ 26 ܘܪܲܒܿܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܀ 27 :ܦܣ݂ܲܩ ܫܲܒܿܘܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܡܲܪܝܼܪ ܢܲܦܸܫܵܐ 28 ܘܲܗܦܲܟ ܢܲܨܲܒܹܿܗ ܘܲܛܥ݂ܲܢ ܣܵܘܟܵܘ̈ܗܝ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 29 :ܡ̣ܢ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܓܠܝܼܙܲܬܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 30 ܗܲܒܸܿܒ݂ ܦܹܐܪܵܐ ܡܠܸܐ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 31 :ܗܘ̤ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܟܲܪ ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܠܹܗ ܩܵܠ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ 32 ܘܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܐܵܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 33 :ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܪܸܡܙܵܐ ܕܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ 34 ܕܢܸܫܒܿܘܿܩ ܐܲܬܼܪܹܗ ܘܢܹܐܙܲܠ ܢܸܥܡܲܪ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܀ 35 :ܗܵܕܹܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܗܵܘ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 36 ܕܲܫܒܼܘܿܩ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܬܼܵܐ ܐܸܬܼܢܲܗܲܪ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܝ ܀ 37 :ܫܪܝܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܡ̣ܢ ܫܸܫ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܚܲܪ̈ܫܹܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ 38 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܲܠܡܲܢ ܬܸܣܓܿܘܿܕܼ ܀ 39 :ܫܒܼܘܿܩ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܟ ܡܲܠܝܲܬܼ ܟܘܼ̈ܒܹܿܐ 40 ܘܡܲܩܢܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܡܵܪܘܼܬܼܝ ܀ 41 :ܠܵܐ ܐܲܟܼܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܫܒ݂ܲܩ ܐܲܬܼܪܹܗ ܘܐܲܪܦܝܼ ܥܲܡܹܗ 42 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܣܲܩ ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܀ 43 :ܠܵܐ ܐܲܥܝܼܩܹܗ ܫܡܵܐ ܕܐܲܟܼܣܸܢܝܵܐ ܡܠܹܐ ܛܘܼܪ̈ܦܹܐ 44 ܘܠܵܐ ܐܲܟܼܪܝܵܬܹܗ ܓܠܝܼܙܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 45 :ܚ̣ܙܲܩ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ 46 ܘܥܲܡ ܗܲܕܿܡܵܘ̈ܗܝ ܚ̣ܙܲܩܘ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܹܗ ܀ 47 :ܗܘ̤ܵܐ ܢܘܼܟܪܵܝܵܐ ܠܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ 48 ܘܲܪܚܸ̣ܡ ܘܐܲܚܸܒܼ ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܡܵܪܹܗ ܀ 49 :ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܐܲܪܕܿܝܼ ܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ 50 ܘܐܸܬܵܪ݂ܐ ܠܚܲܪܵܢ ܐܸܡܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܚܲܪܵܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 51 :ܠܵܐ ܐܸܬܿܕܲܠܚܲܬ̤ ܫܲܦܝܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܢܸܚܫܲܝ̈ ܒܵܒܹܠ 52 ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܬܿܘܝܼܥܲܬ̤ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܒܚܲܪ̈ܫܲܝ ܚܲܪܵܢ ܀ 53 :ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܚܘܼܠܵܦ ܐܲܬܼܪܵܐ 54 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܒܝܲܕܼ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܣܸܓܼܕܲܬܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܀ 55 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܹܗ 56 ܒܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܡܚܲܝܸܨ ܗܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 57 :ܓܠܝܼܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܡܵܘܠܵܕܹܵܐ ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܐ 58 ܘܡܵܘܠܸܕܼ ܟܠܫܵܥ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ pb. 59 59 :ܠܵܘ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܥܲܩܪܘܼܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܠܹܗ ܘܲܠܣܲܣܵܐ 60 ܘܡܲܦܪܹܝܢ ܟܠܫܵܥ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܵܠ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܀ 61 :ܒܲܚ̣ܪܹܗ ܡܵܪܹܗ ܒܝܲܕܼ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܘܼܪܵܐ 62 ܘܚܵܘܝܼ ܫܘܼܦܪܹܗ ܒܝܲܕܼ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 63 :ܠܵܘ ܗܘ̤ ܝܲܠܦ݂ܹܗ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܕܼܵܡ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 64 ܠܕܼܵܪܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹܿܝܢ ܓܠ̣ܵܐ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 65 :ܡܫܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܬܼܵܘܬܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 66 ܕܢܸܙܪܘܿܥ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܥܩܲܪܝܵܬܐ ܀ 67 :ܫܒܼܩ݂ܵܗ̇ ܠܚܲܪܵܢ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܠܟܲܬ̤ ܠܹܗ 68 ܘܢܲܪܡܹܐ ܬܲܡ̇ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܘܢܵܘܩܸܕܼ ܝܲܥܪܵܐ ܀ 69 :ܢܦܲܩ̣ ܟܲܕܼ ܚܵܝ̇ܕܹܐ ܒܫܘܼܘܕܵܝ ܡܵܪܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ 70 ܘܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܣܲܒܼܪܵܐ ܗܲܝܡܸܢ ܕܝܵ̇ܪܹܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 71 :ܢܦ݂ܲܩ ܙܲܕܼܝܼܩܵܐ ܒܬܸܢܘܝ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܠܟܲܬ̤ ܠܹܗ 72 ܘܗܲܝܡܸܢ ܘܐܲܫܲܪ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܙܲܪܥܹܗ ܡܠܹܐ ܐܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 73 :ܗܘ̤ܵܐ ܬܵܘܬܵܒܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܒܚܲܕܼ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ 74 ܘܐܲܝܟ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܥ݂ܡܲܪ ܒܹܗ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܹܗ ܀ 75 :ܐܲܣܓܿܝܼ ܦܲܠ̣ܚܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟܼܢܲܥ̄ܝܢ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ 76 ܘܦܲܢܝܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܣܲܒܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 77 :ܟܠܝܘܿܡ ܫܵܡܲ݁ܥ ܩܵܠܵܐ ܕܙܲܪܥܵܟ ܝܵ̇ܪܹܬܼ ܐܲܪܥܵܐ 78 ܘܠܲܝܬܿ ܝܵܪܘܿܬܵܪܐ ܘܡܲܫܲܪ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܀ 79 :ܬܠܝܼ ܠܲܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܘܚܘܼܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܒܕܸܠܩܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ 80 ܘܐܲܟܼܝܼܠ ܚܵܠܵܐ ܕܒܲܣܦܵܪ ܝܲܡܵܐ ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 81 :ܗܵܟܲܢ ܣܵܓܹ̇ܐ ܝܲܠܕܼܵܐ ܕܲܡܥܲܝ̈ܟ ܩ̣ܪܵܐ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ 82 ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܙܲܪܥܵܟ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܀ 83 :ܡܬܼܘܿܚ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ ܠܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܘܚܘܼܪ ܒܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ 84 ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܙܲܪܥܵܟ ܕܢܸܟܼܒܿܘܿܫ ܐܸܢܹܝܢ ܒܚܲܕܼ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܀ 85 :ܒܝܼ ܠܲܡ ܝܼܡܝܼܬܼ ܘܠܵܐ ܡܕܲܓܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܝ ܟܲܣܝܵܐ 86 ܕܒܼܵܟ ܢܸܬܼܒܲܪܟܼܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 87 :ܚܠܵܦ ܕܲܫܠ݂ܲܚܬܵܝܗܝ ܠܢܲܚܬܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܫܸܡ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ 88 ܡܟܲܣܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟ ܨܲܥܪܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 89 :ܕܲܕܪܲܫ̣ܬܿ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܝܲܕܼ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 90 ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܚܘܼܒܵܟ ܢܵܓܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠ ܠܘܵܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܝ ܀ pb. 60 91 :ܕܲܦܬܲܚ̣ܬܿ ܬܲܪܥܵܐ ܠܟܲܣܝܘܼܬܼ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ ܒܝܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ 92 ܒܵܟ ܦܵܬܲ݁ܚ ܐ̄ܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 93 :ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼܬܿ ܥܲܠ ܡܘܼܠܟܵܢܲܝ̈ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ 94 ܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܒܼ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ ܀ 95 :ܕܕܸܢܝ̣ܚܲܬ̤ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܕܟܲܣܝܵܐ ܐܝܼܬܲܝ 96 ܡܸܢܵܟ ܢܸܕܢܲܚ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܟܲܢܸܫ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܲܚܕܼܵܐ ܀ 97 :ܚܠܵܦ ܐܲܟܼܣܸܢܝܵܐ ܕܒܲܐܬܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܠܹܝܢ ܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ 98 ܠܡܹܐܢܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܠܟܼܠ ܕܲܡܥܵܩܝܼܢ ܀ 99 :ܥܠܲܝܟ ܒܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 100 ܘܒܼܵܟ ܡܚܲܙܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 101 :ܒܝܲܕܼ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܒ̣ܩܵܝܗܝ ܠܲܬܼܪܝܼܨܵܐ ܗܵܘ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 102 ܠܲܕܼܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܗܲܝܡܸܢ ܗܲܝܡܸܢ ܐܵܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ ܀ 103 :ܘܟܲܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܡܘܼܠܟܵܢܵܘ̈ܗܝ 104 ܒܝܲܕܼ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܓ̣ܠܵܝܗܝ ܠܲܫܪܵܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 105 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܕܼܵܡ ܕܲܢܢܲܣܹܝܗܝ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ 106 ܘܲܒܼܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܩܪܹܝܗܝ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܀ 107 :ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܚܲܦܸܛ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪ̈ܘܗܝ 108 ܘܲܟܼܬܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܣܦܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܒܹܗ ܢܸܬܿܕܲܡܘܿܢ ܀ 109 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܨܵܪܹܗ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ 110 ܕܢܸܩܒܿܘܿܥ ܟܠܢܵܫ ܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 111 :ܝ̄ܒܸܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܝܲܕܼ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܲܗܝܵܐ 112 ܘܪܲܓܿܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܫܸܩܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܲܛܥ݂ܲܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 113 :ܠܙܲܪܥܹܗ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟܼܢܲܥ̄ܢ 114 ܘܛܲܪ̣ܕܹܿܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܓܲܠܘܵܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܀ 115 :ܐܲܪܝܼܡ ܫܲܒܼܛܵܐ ܘܲܡ̣ܚܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܟܲܦܢܵܐ ܩܲܫܝܵܐ 116 ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܥܸܠܲܬܼ ܟܲܦܢܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܀ 117 :ܐܣܓܿܝܼ ܒܲܚ̣ܪܹܗ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ 118 ܕܢܸܫܡܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܩܕܼܵܡ ܛܘܼܪ̈ܦܹܐ ܀ 119 :ܥܪܲܩ ܡ̣ܢ ܟܲܦܢܵܐ ܕܢܲܚܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ 120 ܘܦܲܣܩܘܼܗܝ ܠܦܸܠܓܹܿܗ ܘܚܲܛܦ̣ܘܼܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܠܐܸܠܥܵܐ ܕܢܸܩܦܹܗ ܀ 121 :ܠܵܐ ܪܲܛܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܫܩܲܠ̣ܘ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܙܲܪܥܹܗ 122 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܕܫܲܩܠ̣ܘܼܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܠܣܲܬܵܐ ܕܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܀ pb. 61 123 :ܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ ܩܵܠܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ 124 ܕܠܵܐ ܡ̇ܛܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܢܸܩܦܹܗ ܢܸܩܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܀ 125 :ܥܬ݂ܲܪ ܒܵܗ̇ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܚܹܪܸܒܼ ܣܲܓܿܝܼ ܒܟܲܗܝܼܢܘܼܬܹܗ 126 ܘܲܥܠ݂ܲܒܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 127 :ܥܡ݂ܲܪ ܒܲܦܢܝܼܬܵܐ ܕܦܲܠ̣ܚܘܼܗ̇ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܚܲܪܵܫܘܼܬܼܵܐ 128 ܘܫܲܘܲܚܘ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܒܓܼܵܘ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܀ 129 :ܐܘܿ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܪܲܒܿܝܼ ܢܲܦܸܫܹܗ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܟܘܼ̈ܒܹܿܐ 130 ܘܩܲܦܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܣܵܘܟܲܝ̈ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܦܹܐܪ̈ܲܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 131 :ܐܘܿ ܬܵܘܬܵܒܼܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܒܐܲܟܼܣܸܢܝܵܐ ܒܠܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 132 ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܩܘܼܕܼܡ̇ܘܗܝ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܚܹܐܪܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܀ 133 :ܐܘܿ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܕܐܸܬܼ݂ܵܐ ܢܡܲܠܹܐ ܣܘܼܢܩܵܢ ܚܲܝܘ̈ܗܝ 134 ܘܐܲܪܝܼܡ ܫܲܒܼܛܵܐ ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬܼܪܵܐ ܀ 135 :ܡ̣ܚܵܐ ܠܲܡ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܘܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ 136 ܡܸܛܠ ܣܲܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܕܚܲܛܦܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܀ 137 :ܘܟܲܕܼ ܥܲܡ ܥܵܠܡܵܐ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܡܣܵܢ ܢܸܟܼܣܵܘ̈ܗܝ 138 ܥܠܝܼܒܼܵܐ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܡܸܬܼܪܲܒܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢ ܡܵܪܹܗ ܀ 139 :ܣܓ̣ܝܼ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܒܥܸܠܲܬܼ ܣܲܪܵܐ ܕܕܲܒܼܪ̣ܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ 140 ܘܐܵܘܕܿܝܼ ܠܡܵܪܹܗ ܕܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܀ 141 :ܥܬ݂ܲܪ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܝܢ ܡ̣ܢ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ 142 ܘܲܛܥ̣݂ܲܢ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܠܟܲܬ̤ ܠܹܗ ܀ 143 :ܦ̣ܢܵܐ ܘܝܼܬܸܒܼ ܒܵܗ̇ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟܼܢܲܥ̄ܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܕܼܝܼܠܹܗ 144 ܟܲܕܼ ܚܵܝ̈ܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܘܼܘܕܵܝ ܡ̇ܪܹܗ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܀ 145 :ܫ̣ܠܸܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫܢܲܝ̈ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܬܸܫܥܝܼܢ ܘܲܬܼܫܲܥ 146 ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܢܸܓܼܘܙܿܪ ܒܸܣܪܹܗ ܀ 147 :ܢܦ݂ܲܠ ܥܲܠ ܐܲܦܘ̈ܗܝ ܥܲܒܼܕܵܐ ܘܲܣܓܸܕܼ ܩܕܼܵܡ ܥܵܒܼܘܿܕܹܗ 148 ܘܐܲܩܝܼܡ ܥܲܡܹܗ ܩܝܵܡܵܐ ܕܢܸܪܫܘܿܡ ܙܲܪܥܹܗ ܒܲܫܡܹܗ ܀ 149 :ܫܲܚܠܸܦ ܠܲܫܡܹܗ ܕܡܸܬܼܟܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܸܡ ܚܲܕܼ ܥܲܡܵܐ 150 ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܫܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 151 :ܥܲܡ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܫܲܚܠܸܦ ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 152 ܩܪ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܡܸܟܹܿܝܠ ܩܲܒܸܿܠ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܸܠ̇ܟܹܿܬ ܀ 153 :ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܠܲܡ ܫܘܼܘܕܵܝ ܨܹܐܕܲܝܟ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 154 ܘܝܵ̇ܗܒ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܒܪܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 155 :ܗܵܐ ܡܪܵܓܸܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܦܲܓܼܪܵܟ ܡܝܼܬܼܵܐ ܘܝ̇ܵܗܒ ܙܲܪܥܵܐ 156 ܘܡܲܦܪܲܥ ܢܘܼܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܩܵܪܵܐ ܕܲܣܐܸ̣ܒܼ ܘܲܒܼܠ̣ܝܼ ܀ pb. 62 157 :ܡܒܲܝܲܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܣܲܪܵܐ ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ 158 ܘܡܲܩܨܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܓܲܙܲܝܬܵܐ ܒܦܸܐܪܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܀ 159 :ܡܲܥܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܚܸܣܕܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܗ̇ ܕܫܸܡ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ 160 ܘܝܵ̇ܗܹܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܓܼܪܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܵܗ̇ ܀ 161 :ܫܠܸܡ̣ܘ ܫܘܼܘܕܝܹ̈ܐ ܘܫܲܪ̣ܘ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܲܩܪܹ̈ܐ 162 ܕܐܸܬܼ݂ܵܐ ܕܢܸܬܸܿܠ ܟܲܣܝܵܐ ܒܓܸܒܝܵܐ ܐܲܓܼܪܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 163 :ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܡ ܡ̇ܪܝܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܡܪܹ̈ܐ 164 ܘܗܘ̤ ܝܵ̇ܬܹܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܬܼܪܲܥ ܒܲܝܬܹܿܗ ܟܲܕܼ ܚ݂ܲܡ ܝܵܘܡ̇ܐ ܀ 165 :ܐܘܿ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܩܲܪܬܹܗ ܩܲܫܝܘܼܬܼ ܚܘܼܡܵܐ 166 ܘܫܵܛ̣ ܠܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܨܲܪ ܡ̣ܢ ܩܘܼܒܵܠܹܗ ܀ 167 :ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ 168 ܕܢܸܓܼܡܘܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܝܲܕܼ ܡ̇ܙܘܿܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ ܀ 169 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ 170 ܥܝܼܪܹ݁ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܥܛܝܼܦܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܸܣܟܹܿܝܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 171 :ܪܗܸܛ̣ ܟܲܕܼ ܚܕܹܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ ܘܲܣܓܸܕܼ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 172 ܘܐܲܦܝܼܣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܓܼܡܘܿܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܲܢܝܵܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 173 :ܫܸܡ ܒܪܘܿܝܵܐ ܩܪ̣ܵܐ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ 174 ܕܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܸܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܒܼܕܵܟ ܕܲܡܣܲܟܸܿܐ ܠܵܟ ܀ 175 :ܐܘܿ ܐܝܼܬܼܘܼܬܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ 176 ܕܲܓܼܠ̣ܵܬ̤ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 177 ܐܘܿ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܕܲܫܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܹܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 178 ܠܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܠܒܲܫ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 179 :ܬܵܬܼܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܝܲܕܼ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ 180 ܘܐܲܒܼܪܵܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܚܲܕܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 181 :ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܠܒܸܫ̣ ܐܸܣܕܹܿܡܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 182 ܘܲܚܝ̣ܕܼܝܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܓܲܒܝܵܐ ܀ 183 ܥܒ݂ܲܕܼ ܩܘܼܒܵܠܵܐ ܠܡܵܪܵܐ ܘܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܠܦܘܼܬܼ ܗܵܝ̇ ܕܲܚ̣ܙܵܐ: pb. 63 184 ܘܐܲܢܝܼܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܣܒ݂ܲܪ ܀ 185 :ܘܐܵܦ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܚܵܘܝܼܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܛܘܼܝܵܒܹܗ 186 ܕܚܵܘܝܼܘ ܕܐܸܟܲܠ̣ܘ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܸܟܼܠ̣ܘ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 187 :ܠܲܝܬܿ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܢܩܲܒܸܿܠ ܐܘܼܟܼܠܵܐ 188 ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܪܣܹܝܢ ܫܡܲܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 189 :ܠܚܘܼܒܹܿܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܐܲܢܝܼܘ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܕܐܸܟܲܠ̣ܘ 190 ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܩܵܘܝܼܘ ܕܠܵܐ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ ܐܲܝܟ ܕܿܡܥ̇ܕܹܝܢ ܀ 191 :ܩܲܒܸܿܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܡ̇ܪܵܐ ܘܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 192 ܘܦܲܪ̣ܥܘܼܗܝ ܐܲܓܼܪܵܐ ܒܲܛܢܵܐ ܘܚܲܠܕܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܀ 193 :ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܬܸܗܦܘܼܟ ܨܹܐܕܲܝܟ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ 194 ܘܢܸܗܘܹܐ ܦܹܐܪܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܗܝ̤ ܚܲܝܵܐ ܀ 195 :ܩܲܒܸܿܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܣܘܼܒܵܪ ܒܲܛܢܵܐ 196 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܘܒܲܕ݂ܿܩ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܕܼܵܫ̣ܘ ܛܘܼܟܵܣܵܘ̈ܗܝ ܀ 197 :ܓܥܵܬܼܵܐ ܕܲܣܕܼܘܿܡ ܘܲܕܼܥܵܡܘܿܪܵܐ ܥܸܠܲܬ̤ ܨܹܐܕܲܝ 198 ܐܸܚܘܿܬܼ ܐܸܚܙܸܐ ܐܸܢ ܐܲܝܟ ܫܸܡܥܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܀ 199 :ܐܘܿ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܕܲܛܥܝܼܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܥܲܣܩܘܼܬܼ ܓܸܢܣܲܢ 200 ܕܟܲܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܵܗ̇ ܠܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܲܢ ܡܬܿܗܸܐ ܠܪܘܼܓܼܙܹܗ ܀ 201 :ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܲܡܛܲܪ ܥܲܠ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 202 ܘܚܵܘܝܼ ܕܲܡܢܵܚ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܢܫܲܠܸܐ ܪܘܼܓܼܙܹܗ ܀ 203 :ܚ̣ܙܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܨܸܒܼܝܵܢ ܡ̇ܪܹܗ ܕܲܪܓܼܝܼܓܼ ܕܢܸܫܒܿܘܿܩ 204 ܘܲܒܼܥܵܐ ܘܐܲܦܝܼܣ ܕܐܸܢܗܘ̤ ܢܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܚܸܡܬܹܗ ܀ 205 :ܡܲܟܸܿܢ ܢܲܦܫܹܗ ܩܕܼܵܡ ܥܵܒܼܘܿܕܼܐ ܒܝܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܹܗ 206 ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܕܲܙܥܘܿܪ ܕܲܢܦܝܼܣ ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 207 :ܩܲܒܸܿܠ ܡܸܢܹܗ ܒܵܥܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܲܦܝܼܣ 208 ܕܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܀ 209 :ܫܲܐܸܠ ܐܲܒܼܪܵܡ ܕܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܚܲܡܫܝܼܢ ܚܵ̇ܢܲܬܿ ܠܐܲܬܼܪܵܐ 210 ܘܲܢܚܸܬܼ ܥܲܡܹܗ ܗܵܘ̇ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܥܸܣܪܵܐ ܀ 211 :ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܥܸܣܪܵܐ ܒܲܣܕܼܘܿܡ ܫܵܒܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ 212 ܘܟܲܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܀ 213 :ܚ̣ܙܲܩܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܘܐܸܬܼ݂ܵܘ ܠܲܣܕܼܘܿܡ 214 ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐ̄ܚܝܵܢܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ ܀ 215 :ܦܩ݂ܲܪܘ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 216 ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܥܛܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 217 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܢܘܲܝ ܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 218 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܒܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܚܲܒܸܿܠܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 219 :ܘܕܲܣܥ̣ܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܟܝܵܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܘܚܲܒܸܿܠ ܐܘܼܪܚܹܗ 220 ܠܵܐ ܚܠܲܛ̣ ܛܵܒܼܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܪܘܼܓܼܙܹܐ ܟܲܕܼ ܕܵܢ ܐܸܢܘܿܢ ܀ pb. 64 221 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܩܲܦܲܚ ܬܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܦܲܩܪܹ̈ܐ 222 ܘܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼ ܪܘܼܫܥܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܲܡܪܲܚܘ ܀ 223 :ܦܲܨܲܚ̣ ܠܟܹܐܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܼܵܢܵܐ ܕܥܲܡ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ 224 ܘܚܵܘܝܼ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܒܚܲܕܼ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܛ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 225 :ܚܕܝܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 226 ܘܟܲܕܼ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫ̣ܘܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 227 :ܩܲܒܸܿܠ ܡ̇ܪܹܗ ܒܵܥܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܠܘܿܛ ܕܐܸܬܼܦܲܨܝܼ 228 ܘܒܲܝܲܐ ܢܲܦܫܹܗ ܘܝܲܗ̄ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܓܼܪܵܐ ܒܲܛܢܵܐ ܘܝܲܠܕܵܐ ܀ 229 :ܫܠ̣ܡܘ ܫܘܼܘܕܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܪ̣ܘ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܘܒܸܛ̣ܢܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ 230 ܘܝܸܠ̣ܕܲܬ̤ ܝܲܠܕܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܀ 231 :ܩܲܒܸܿܠܘ ܐܲܓܼܪܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܣܲܟܿܝܼܘ ܠܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ 232 ܘܝܲܗ̄ܒܼ݂ܘ ܬܵܘܕܿܝܼܬܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܪܲܓܿܝܼ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 233 :ܒܐܝܼܣܚܵܩ ܩܲܒܸܿܠܘ ܡܘܼܠܟܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܥܲܩܪܹ̈ܐ 234 ܘܲܚ̣ܕܼܝܼܘ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܒܗܵܘ̇ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܪܲܚܝܼܩܵܐ ܀ 235 :ܒܚܲܕܼ ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܒܲܝܲܐ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 236 ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܵܐ ܀ 237 :ܚܠܵܦ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܦܪ̣ܫܘ ܚܲܕܼܥܘܼܗܝ ܐܲܝܟ ܕܠܡܵܪܵܐ 238 ܐܲܫܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܣܘܼܟܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 239 :ܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܨܸܒܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܡܓܲܝܼ̈ܙܲܝܵܐ 240 ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܢܸܕܼܢܲܚ ܡܲܣܓܹܿܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 241 :ܚ̣ܕܼܝܼܘ ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܐ. ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ 242 ܕܲܒܼܡܵܘ̈ܡ̇ܬܵܐ ܚܬܲܡ ܝܲܗ̄ܒܹ݂ܿܗ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܀ 243 :ܐܵܦ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܕܫܘܼܡܠܲܝ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 244 ܚܲܬܸܿܡ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܕܲܚܙ̣ܵܢܝ ܐܲܒܼܪܵܡ ܘܲܚܕܲܝܼ ܒܣܘܼܟܵܝ ܀ 245 :ܒܝܲܠܕܹܿܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܒܲܝܲܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܩܪܘܼܬܵܐ 246 ܘܐܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܕܸܒܼܚܹܗ ܀ 247 :ܩܪ̣ܵܐ ܠܲܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܒܼܪܵܡ ܐܲܒܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܢܵܐ 248 ܕܒܲܪ ܠܝܼܚܝܼܕܵܟ ܘܐܲܣܸܩܲܝܗܝ ܠܝܼ ܥܠܵܬܼܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܀ 249 :ܕܸܒܼܚܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܕܲܬܼܩܲܪܸܒܼ ܠܝܼ 250 ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܚܘܼܒܵܟ ܕܲܠܘܵܬܼܝ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܿܓܲܠ ܀ 251 :ܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܚܲܪ ܥܲܒܼܕܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢ ܡ̇ܪܹܗ 252 ܘܠܵܐ ܪܲܛ̣ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܗ̣ܦܲܝܟ ܢܲܣܒܹܿܗ ܠܫܘܼܘܕܲܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 253 :ܩܲܕܹܿܡ ܐܲܒܼܵܐ ܒܵܬܼܪ ܝܵܘܡ̇ܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ 254 ܘܛܲܝܸܒܼ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܠܝܲܩܕܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ ܒܫܲܦܝܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܀ 255 :ܬܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܩܵܠܵܐ ܕܢܸܪܕܹܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ 256 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܟܹܐܢܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܝܵܒܹܗ ܀ pb. 65 257 :ܓܠ̣ܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܠܹܗ ܕܘܼܟܲܬܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܩܪ̣ܵܐ ܠܹܗ 258 ܘܲܫܒ݂ܲܩ ܒܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕܼܒܲܪ ܠܲܒܼܪܹܗ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 259 :ܢܣܲܒܼ ܣܲܟܝܼܢܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ ܠܛܘܼܝܵܒܼ ܕܸܒܼܚܵܐ 260 ܘܠܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܩܸܛܠܹܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 261 :ܩܵܘܝܼܘ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܒܲܫܦܘܿܠ ܛܘܼܪܵܐ 262 ܕܢܸܣܲܩ ܢܸܣܓܿܘܿܕܼ ܗܘ̤ ܥܲܡ ܛܲܠܝܵܐ ܘܢܸܦܢܹܐ ܢܹܐܬܹܐ ܀ 263 :ܡܲܠܸܠ ܕܸܒܼܚܵܐ ܥܲܡ ܕܵܒܼܘܿܚܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ 264 ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܢܘܼܪܵܐ ܘܩܲܝܣܹܐ ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܐܲܝܟܵܘ ܐܸܡܪܵܐ ܀ 265 :ܦܲܢܝܼ ܐܲܒܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܠܝܼܕܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ 266 ܕܐܲܠܵܗܵܝ ܢܸܚܙܹܐ ܘܲܢܛܲܝܸܒܼ ܠܹܗ ܐܸܡܪܵܐ ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܀ 267 :ܒܲܝܲܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܒܣܘܼܟܵܝ ܡܪܹܗ ܕܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܹܗ 268 ܘܐܵܦ ܗܘ̤ ܩܲܒܸܿܠ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ ܦܸܬܓܼܵܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܀ 269 :ܒܢ̣ܵܐ ܠܲܥܠܵܬܵܐ ܘܲܣܕܲܪ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܘܦܲܟܼܪܹܗ ܠܕܸܒܼܚܵܐ 270 ܥܲܡ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܫܡܲܛ̣ ܣܲܟܿܝܼܢܵܐ ܠܡܸܟܿܣܹܗ ܠܲܒܼܪܹܗ ܀ 271 :ܐܘܿ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܐܲܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܥܲܡ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ 272 ܕܲܫܪ̣ܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܣܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܡܵܪܹܗ ܀ 273 :ܐܘܿ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܫܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ 274 ܕܟܲܕܼ ܡܵܚܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܨܲܝ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܀ 275 :ܐܘܿ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܐܸܚܲܕܼ ܕܪܵܐ ܗܘ̤ ܥܲܡ ܢܲܦܫܹܗ 276 ܘܲܙܟܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܚܹܝܠ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 277 :ܬܗ݂ܲܪܘ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܒܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܕܟܼܵܗܵܢܵܐ ܚܲܕܼܬܵܐ 278 ܕܐܸܚܲܕܼ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܀ 279 :ܬܠ̣ܵܐ ܣܲܟܿܝܼܢܵܐ ܕܢܸܟܿܘܿܣ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܘ 280 ܘܲܟܼܠ̣ܵܝܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 281 :ܩ̣ܪܵܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܒܼܪܵܡ ܐܲܒܼܪܵܡ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ 282 ܕܲܟܼܠܝܼ ܐܝܼܕܼܵܟ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܟ ܘܠܵܐ ܬܚܲܒܸܿܠܲܝܗܝ ܀ 283 :ܡܩܲܒܲܠ ܕܸܒܼܚܵܟ ܥܲܡ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܕܼܒܼܝܼܚ 284 ܕܗܵܐ ܐܵܘܕܲܥܬܵܝܗܝ ܠܚܘܼܒܵܟ ܕܲܠܘܵܬܼܝ ܠܥܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 285 :ܚܠܵܦ ܕܲܫܡ݂ܲܥܬܵܝܗܝ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܚܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܝ ܨܹܐܕܲܝܟ 286 ܢܸܗܘܸܐ ܙܲܪܥܵܟ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܵܠܵܐ ܕܒܲܣܦܵܪ ܝܲܡܵܐ ܀ 287 :ܕܠܵܐ ܟ̣ܠܲܬܿ ܠܲܒܼܪܵܟ ܡ̣ܢ ܣܲܟܿܝܼܢܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܸܒܼܚܵܐ 288 ܒܲܟܼܝܵܢܝ ܝܼܡܝܼܬܼ ܕܐܲܫܦܲܥ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܝ ܥܲܠܐ ܝܲܠ̈ܕܵܬܼܵܟ ܀ 289 :ܚܠܵܦ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܩܲܪܸܒܼ ܐܝܼܕܵܝ̈ܟ ܒܠܸܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ 290 ܒܵܟ ܐܵܣܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܫܲܝܢܵܐ ܕܲܣܕ݂ܲܩ ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܀ 291 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܵܓܼܢ̣ܝ ܕܲܬܼܩܲܪܸܒܼ ܠܝܼ: pb. 66 292 ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܒܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܓܼܠܹܐ ܒܵܟ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪܬܿ ܀ 293 :ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܹܣܘܿܪ ܫܲܝܢܵܐ ܕܟܼܠܵܐ 294 ܘܩܲܕܿܡܹ̇ܬܼ ܨܵܪܹܬܼ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܵܟ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܕܚܲܒܿܝܼܒܼܝ ܀ 295 :ܒܪܵܟ ܐܸܢ ܡ̇ܐܹ̇ܬܼ ܠܵܐ ܦܵܪܲܥ ܠܵܗ̇ ܠܚܵܘܒܵܬܼ ܓܸܢܣܹܗ 296 ܒܹܪܝ ܕܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܟ ܫܸܪܹܐ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 297 :ܚܲܕܼ ܢܵܣܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܙܲܪܥܵܟ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 298 ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܸܒܼܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܲܡܚܲܣܸܐ ܟܠ ܀ 299 :ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܪܸܫܡܹ̇ܬܼ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܕܡܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܡܝܼܬܼ 300 ܕܡ̇ܐܹ̇ܬܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܲܫܝܘܿܠ ܀ 301 :ܒܲܦܟܼܵܪ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܨܵܪܹܬܼ ܨܸܨܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 302 ܗܵܪܟܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܘܬܲܡ̇ܢ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܒܗܘܿܢ ܒܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܀ 303 :ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܦܲܟܼܪܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܪܹܗ 304 ܘܠܹܗ ܦܵܟܲܪ ܠܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܡܸܛܠ ܓܸܢܣܹܗ ܀ 305 :ܒܐܝܼܣܚܵܩ ܫܲܡ̣ܠܝܼܬܿ ܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ 306 ܘܒܹܗ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܠܵܐ ܀ 307 :ܒܐܝܼܣܚܵܩ ܨܵ̇ܟܹ̇ܬܼ ܬܲܚܘܝܼܬܼ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܘܢܘܼܚܵܡ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 308 ܕܲܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܵܬܲܪ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 309 :ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܦܲܨܲܝܼ ܕܸܟܼܪܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 310 ܘܗܘ̤ ܡܸܬܦܲܨܸܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܥܵܡܲ݁ܪ ܒܹܗ ܀ 311 :ܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܥܒܲ̇ܕܿܬܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܗܵܪܟܵܐ ܘܬܲܡ̇ܢ 312 ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܐ̄̇ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܫܘܼܘܕܵܝ ܨܹܐܕܲܝܟ ܀ 313 :ܗܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܟ ܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܕܸܒܼܚܹܗ ܕܲܒܼܪܵܟ 314 ܕܚܲܕܼ ܕܵܒܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ ܀ 315 :ܗܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܠܵܟ ܕܸܒܼܚܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܓܡܘܿܪ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ 316 ܫܪܝܼ ܠܲܡܠܝܼܠܵܐ ܘܟܼܘܿܣ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܘܫܲܡܠܸܵܐ ܕܸܒܼܚܵܟ ܀ 317 :ܚܙ̣ܝܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܝܸܗ̄ܒܹܿܬܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܚܘܼܒܵܟ ܕܲܠܘܵܬܼܝ 318 ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܟܲܣܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܓܠܹ̇ܝܬܼ ܚܵܘܝܼܬܵܟ ܀ 319 :ܕܙܲܪܥܵܟ ܐܲܒܼܪܵܡ ܥܬܼܝܼܕ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܠܒܲܫ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܲܚܬܵܐ 320 ܕܲܒܼܓܲܠܝܘܼܬܹܗ ܢܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܵܐ ܕܒܹܪܝ ܝܼܚܝܼܕܼܵܐ ܀ pb. 67 321 :ܒܝܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܥܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܒܪܹܫܝܼܬܼ ܙܲܪܥܵܟ 322 ܘܒܲܐܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܣܵܓܹ̇ܕܼ ܟܠܢܵܫ ܠܲܟܼܝܵܢܝ ܀ 323 :ܗܵܐ ܩܲܒܸܿܠܬܹܿܗ ܠܕܸܒܼܚܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܥܲܡ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ 324 ܚܘܿܬܼ ܟܲܕܼ ܚܵܪܹܝܬܿ ܒܫܘܼܡܠܵܝ ܕܸܒܼܚܵܟ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 325 :ܐܲܪܝܼܡ ܐܲܒܼܪܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܸܟܼܪܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ 326 ܕܐܲܣܪܹܗ ܪܹܡܙܵܐ ܒܪܹܫ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܦܘܼܨܵܝ ܝܲܠܕܹܿܗ ܀ 327 :ܓ̣ܡܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܘܫܲܡܠܝܼ ܕܸܒܼܚܹܗ ܒܕܼܟܼܪܵܐ ܚܲܪܫܵܐ 328 ܘܲܚܕܼܝܼ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܩܘܼܫܬܼܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܫܲܡܸܫ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 329 :ܒܗܵܢ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܚܲܕܼܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܛܵܒܼܵܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ 330 ܘܥܲܒ݂ܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܪܹܫ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 331 :ܒܗܘܿܢ ܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܟܼܠ ܕܐܸܙܕܲܡܲܢܘ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 332 ܕܒܲܐܝܟ ܕܒܲܠܡܹܐܢܵܐ ܡܢܝܼܚ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܐ̣ܝܼܘ ܀ 333 :ܝܲܩܲܪ ܐܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ 334 ܘܲܪܫܲܡ ܨܲܠܡܵܐ ܕܕܸܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܕܼܵܪܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܀ 335 :ܙܲܡܸܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܠܲܓܼܢܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 336 ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܢܸܚܕܿܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܣܡܵܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 337 :ܫ̣ܘܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܢܸܗܘܹܐ ܪܹܫܵܐ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ 338 ܕܲܕܼܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܦܘܼܢܝܵ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 339 :ܗܘ̤ܵܬܼ ܬܵܘܕܿܝܼܬܹܗ ܐܲܝܟ ܫܲܬܸܐ ܣܬܼܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝ ܒܲܝܬܵܐ 340 ܘܒܹܗ ܐܸܫܬܲܟܼܠܲܠܘ ܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 341 :ܕܣܲܝܒܲܪ ܟܹܐܢܵܐ ܥܲܩܪܘܼܬܼ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ 342 ܣܵܡ̣ܹܗ ܐܲܒܼܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܕܲܡܝܼܘ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 343 :ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܒܼܪܵܡ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ 344 ܘܢܸܚܙܹܐ ܢܲܦܫܲܢ ܕܕܲܠܡܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 345 :ܢܸܙܪܘܿܥ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ 346 ܘܢܸܚܨܘܿܕܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 347 :ܒܹܗ ܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܥܲܩܪܹ̈ܐ ܓܠܝܼܙܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ 348 ܘܢܸܩܢܘܿܢ ܝܲܠܕܵܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 349 :ܒܲܠܘܝܼܬܼ ܚܘܼܒܹܗ ܢܸܪܕܿܘܿܢ ܒܐܘܼܚܵܐ ܫܚܝܼܩܲܝ̈ ܥܘܼܡܪܵܐ 350 ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܡܹܐܢܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܠܛܘܼܪ̈ܵܦܲܝܗܘܿܢ ܀ 351 :ܒܛܘܼܦܣܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܹܗ ܢܸܩܢܘܿܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܐܵܦ ܥܲܬܼܝܼܪܹ̈ܐ 352 ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܒܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 353 :ܠܹܗ ܢܸܬܿܕܡܘܿܢ ܩܢܹܝܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ 354 :ܘܢܸܩܢܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܫܡܲܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪ̈ܝܵܢ 355 :ܢܸܗܘܹܐ ܫܘܼܦܪܹܗ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܟܼܠ ܚܲܙܵܝܝܼ̈ܢ 356 ܘܢܸܩܢܘܿܢ ܚܘܼܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܒܡܵܙܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ pb. 68 357 :ܒܣܲܪܵܐ ܢܚܘܼܪ̈ܢ ܥܲܬܿܝܼܪ̈ܬܵܪܐ ܕܩܲܢ̈ܝܵܢ ܣܲܓܿܝܼ 358 ܕܟܲܕܼ ܩܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇ ܫܲܡܫܲܬ̤ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 359 :ܡܘܼܟܵܟ ܢܲܦܸܫܵܗ̇ ܢܩܲܦܲܚ ܐܸܢܹܝܢ ܠܥܲܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 360 ܕܠܵܐ ܚܲܠܸܦܬܹܗ ܠܚܝܘܼܒܹܿܗ ܕܠܲܒܼܪܵܡ ܒܥܘܼܬܼܪܵܗ̇ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܀ 361 :ܢܩܲܛܪܸܓܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܠܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ 362 ܠܦܲܟܿܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܕܫܵܐ̈ܠܵܢ ܝܲܠܕܵܐ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܀ 363 :ܡܸܬܼܚܵܐ ܕܲܫܢܹܝ̈ܗ̇ ܢܲܟܸܿܣ ܐܸܢܹܝܢ ܠܙܲܢܵܝܵ̈ܬܼܵܐ 364 ܕܲܠܡܵܐ ܫܢܲܝ̈ܢܵܐ ܢܸܣܒܲܬ̤ ܝܲܠܕܵܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܀ 365 :ܬܸܗܘܹܐ ܣܲܪܵܐ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܡܲܚܙܲܝܼܬܼܵܐ ܠܲܒܼ̈ܢܵܬܼ ܚܵܘܵܐ 366 ܘܲܢܚܘܼܪ̈ܵܢ ܒܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠ̈ܓܵܝܼܢ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 367 :ܒܐܲܒܼܪܵܡ ܢܸܚܙܘܼܢ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪ̈ܚܡܲܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ 368 ܕܦܲܪܢܸܣ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܘܡܲܟܸܟ ܢܲܦܫܹܗ ܐܲܝܟ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܀ 369 :ܢܸܗܘܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪܲܝܗܘܿܢ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܓܠܲܝܵܐ 370 ܘܲܢܨܘܼܪ ܟܠܢܵܫ ܨܠܸܡ ܫܘܼܦܪܲܝܗܘܿܢ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 371 :ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܢܹܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܲܢ ܠܘܵܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 372 ܕܢܸܬܸܿܠ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܥܲܡ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/29
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/29.
Bibliography:
On the Revelations to Abraham - ܥܠ ܓܠܝܢ̈ܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/29.

Show Citation Styles