Aphrahat: Demonstration 3: On Fasting - ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
1

ܓܒܐ ܗܘ ܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܢܛܝܪ ܐܝܟ ܣܝܡܬܐ ܒܫܡܝܐ܂ ܘܙܝܢܐ ܗܘ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܘܣܟܪܐ ܡܩܒܠܬ ܓܐܪ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܘܗܕܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܪܥܝܢܝ ܐܡܪܬ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܃ ܕܩܕܡܘ ܚܘܝܘܢ܂ ܕܒܟܠܙܒܢ ܨܘܡܐ ܡܥܕܪܢܐ ܗܘܐ܃ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܡܘܗܝ ܒܩܘܫܬܐ܂ ܨܘܡܐ ܓܝܪ ܚܒܝܒܝ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܣܓ̈ܝܐܢ ܐܢܝܢ ܢܛܘܪ̈ܬܗ ܕܨܘܡܐ܂ ܐܝܬ ܓܝܪ ܕܨܐܡ ܡܢ ܠܚܡܐ ܘܡ̈ܝܐ ܥܕ ܢܟܦܢ ܘܢܨܗܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܕܢܗܘܐ ܒܬܘܠܐ ܘܟܦܢ ܘܠܐ ܐܟܠ܂ ܘܨܗܐ ܘܠܐ ܫܬܐ܂ ܘܡܝܬܪ ܗܘ ܗܢܐ ܨܘܡܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܒܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܘܨܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܚܡܪܐ ܘܡܐܟ̈ܠܬܐ ܡܕܡ ܡܕܡ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܕܢܥܒܕ ܣܝܓܐ ܠܦܘܡܗ ܕܠܐ ܢܡܠܠ ܡ̈ܠܐ ܣܢܝ̈ܬܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܡܢ ܚܡܬܐ ܘܟܒܫ ܝܨܪܗ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܡܢ ܩܢܝܢܐ ܕܢܣܪܩ ܢܦܫܗ ܠܦܘܠܚܢܗ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܡܢ ܬܫܘܝ̈ܬܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ܃ ܕܢܗܘܐ ܥܝܪ ܒܨܠܘܬܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܢܬܢܟܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܨܐܡ ܕܢܗܘܐ ܡܬܐܒܠ ܕܢܫܦܪ ܠܡܪܗ ܒܐܘܠܨܢܐ܂ ܘܐܝܬ ܕܟܢܫ ܠܗܝܢ ܠܟܠܗܝܢ܂ ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܚܕ ܨܘܡܐ܃ ܐܝܟ ܕܢܨܘܡ ܐܢܫ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐ ܥܕ ܟܦܢ܂ ܘܡܐ ܕܨܡ ܡܢ ܕܠܡܐܟܠ ܘܡܢ ܕܠܡܫܬܐ ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܨܝܡܐ܂ ܘܐܢ ܩܠܝܠ ܢܠܥܣ ܘܢܫܬܐ܃ ܫܪܝܗܝ ܠܨܘܡܗ܂ ܗܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܨܐܡ ܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ܂ ܘܐܢ`ܗܘ ܕܥ̈ܕܢܝܢ ܥ̈ܕܢܝܢ ܢܫܪܐ ܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܠܗ ܨܘܡܗ܃ ܡܢ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܪܐ܃ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܚܫܒ ܨܘܡܗ ܕܡܢ ܕܐܟܠ ܘܫܬܐ ܝܥܢܐܝܬ܂ ܘܡܢ ܕܡܢ ܟܦܢܗ ܢܓܕܫ ܠܗ ܘܢܫܪܐ ܨܘܡܗ ܠܐ ܣܓܝ ܚܛܗܗ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܬܢܙܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܃ ܘܡܬܩܪܒ ܠܡܫܪܐ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܃ ܪܒ ܗܘ ܚܛܗܗ ܘܠܐ ܗܘܐ ܙܥܘܪ܀

2

ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܟܝܐ܂ ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܚܘܝ ܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܗܒܝܠ ܒܩܘܪܒܢܗ܃ ܘܚܢܘܟ ܒܕܫܦܪ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܘܢܘܚ ܕܢܛܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܒܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ܂ ܘܐܒܪܗܡ ܒܕܐܬܝܬܪ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܩܝܡܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܡܛܘܠ ܡܘܡܬܗ ܕܐܝܣܚܩ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܝܘܣܦ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܘܡܦܪܢܣܢܘܬܗ܂ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܕܟܝܘܬܗܘܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܨܘܡܐ ܓܡܝܪܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܢ ܠܝܬ ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܨܘܡܐ ܠܐ ܡܬܩܒܠ܂ ܘܥܗܕ ܘܚܙܝ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܡܝܬܪܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ܂ ܕܐܢܫ ܢܕܟܐ ܠܒܗ ܘܢܛܪ ܠܫܢܗ܃ ܘܢܟܠܐ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܢ ܕܒܝܫ܃ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܠܒܪܢܫܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܚܠܛ ܕܒܫܐ ܒܓ̈ܕܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܘܡ ܐܢܫ ܡܢ ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ܂ ܠܐ ܢܚܠܘܛ ܒܨܘܡܗ ܨܘܚ̈ܝܬܐ ܘ̈ܠܘܛܬܐ܂ ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܬܪܥܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܝܬܟ܃ ܕܗܘܝܘ ܗܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܘܠܐ ܠܟ ܐܘܢ ܒܪ ܐܢܫܐ܃ ܕܒܗܘ ܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܥܐܠ ܒܗ܃ ܕܢܦܘܩ ܡܢܗ ܙܒܠܐ ܘܣܝܢܐ܂ ܟܕ ܢܨܘܡ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܢܝ̈ܬܐ܃ ܘܢܣܒ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܢܙܕܗܪ ܒܦܘܡܗ ܕܥܐܠ ܒܗ ܒܪ ܡܠܟܐ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܐܘܢ ܒܪܢܫܐ܃ ܕܒܗ ܒܦܘܡܟ ܬܦܩ ܡ̈ܠܐ ܛ̈ܢܦܬܐ܀܂܂܂ ܫܡܥ ܠܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܚܝܢܢ܂ ܕܡܕܡ ܕܥܐܠ ܠܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܣܝܒ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܡܢ ܦܘܡܐ܃ ܗܘ ܗܘ ܡܣܝܒ ܠܗ܀

4

ܬܘܒ ܐܚܘܝܟ ܐܦ ܨܘܡܐ ܕܥܘܠܐ ܘܕܐܫܕ ܕܡܐ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠ܃ ܕܓܙܪܬ ܐܝܙܒܠ ܕܠܘܚܬܗ ܕܐܚܒ܃ ܘܡܛܒܥܢܝܬܗ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܟܬܒܬ ܓܝܪ ܐܓܪܬܐ ܒܫܡܗ ܕܐܚܒ܃ ܘܫܕܪܬ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܙܪܥܝܠ ܓܒܪ̈ܐ ܥܘ̈ܠܐ܃ ܡܫܬ̈ܡܥܢܝܗ ܕܐܝܙܒܠ ܥܘܠܬܐ܂ ܘܟܬܒܬ ܒܗ ܒܐܓܪܬܐ ܕܥܘܠܐ ܘܐܡܪܬ ܗܟܢܐ܂ ܕܓܙܘܪܘ ܨܘܡܐ ܘܐܘܬܒܘ ܠܢܒܘܬ ܒܪܝܫ ܥܡܐ܂ ܘܐܘܬܒܘ ܠܩܘܒܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ ܥܘܠܐ܂ ܘܢܣܗܕܘܢ ܒܗ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܨܚܝ ܢܒܘܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܠܟܐ܂ ܘܢܬܪܓܡ ܒܟܐ̈ܦܐ ܘܢܡܘܬ܂ ܘܗܕܐ ܚܒܝܒܝ ܕܟܬܒܬ ܠܗܘܢ ܐܝܙܒܠ܂ ܕܬܪ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܢܣܗܕܘܢ ܒܗ ܒܢܒܘܬ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܩܕܝܫܐ ܫܠܚܬ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ܂ ܕܡܢ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܬܩܛܠ ܥܠ ܦܘܡ ܣܗܕܐ ܚܕ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪ̈ܝܢ ܣܗ̈ܕܝܢ ܢܡܘܬ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܐܝܕܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܬܗܘܐ ܒܗ ܠܘܩܕܡ ܠܡܪܓܡܗ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܒܚܪܬܐ܂ ܬܘܒ ܟܬܒܬ ܠܗܘܢ܂ ܕܗܟܢܐ ܢܣܗܕܘܢ ܒܗ܃ ܕܨܚܝ ܢܒܘܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܠܟܐ܃ ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܩܕܝܫܐ ܟܬܒܬ ܠܗܘܢ ܒܐܓܪܬܐ ܕܥܘܠܐ܃ ܕܟܬܝܒ ܗܘ܂ ܕܡܢ ܕܡܨܚܐ ܠܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܪܓܡ ܒܟܐ̈ܦܐ܃ ܥܠ ܕܦܪܫ ܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܨܚܝ܂ ܠܐܝܙܒܠ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܛܝܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡܨܛܚܐ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܥܢܘܬܗ ܕܐܚܒ ܐܬܒܛܠ ܠܗ܂ ܕܪܓ ܠܟܪܡܗ ܕܢܒܘܬ܃ ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܐܚܒ ܕܟܬܝܒ܃ ܕܠܐ ܬܪܓ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܚܒܪܟ܀

7

ܬܘܒ ܨܡܘ ܒ̈ܢܝ ܢܝܢܘܐ ܨܘܡܐ ܕܟܝܐ܂ ܟܕ ܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܢܢ ܗܦܘܟܝܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܟܕ ܫܡܥܘ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܝܘܢܢ܂ ܓܙܪܘ ܨܘܡܐ ܐܡܝܢܐ܂ ܘܬܚܢܢܬܐ ܬܟܝܒܬܐ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܥܠ ܣܩ̈ܐ ܘܩܛܡܐ܂ ܘܫܩܠܘ ܠܒ̈ܘܫܝ ܦܘܢܩ̈ܝܗܘܢ܃ ܘܠܒܫܘ ܣܩ̈ܐ ܚܠܦܝܗܘܢ܂ ܘܟܠܘ ܝܠܘ̈ܕܐ ܡܢ ܬ̈ܕܝ ܐܡ̈ܗܬܗܘܢ܃ ܘܥܢܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܡܢ ܪܥܝܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܡܛܬ ܡܠܬܐ ܠܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ܂ ܘܩܡ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܘܫܩܠ ܬܓܗ ܡܢܗ܂ ܘܝܬܒ ܥܠ ܣܩܐ ܘܩܛܡܐ ܡܟ ܠܗ܂ ܘܐܟܪܙ ܒܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܗ ܘܐܡܪ܂ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܘܕܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ܂ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ ܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡܕܡ܂ ܘܠܐ ܢܪܥܘܢ ܘܐܦܠܐ ܡܝܐ ܢܫܬܘܢ ܐܠܐ ܢܬܟܣܘܢ ܣܩ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ܂ ܘܢܩܪܘܢ ܠܐܠܗܐ ܒܚܢܓܬܐ܂ ܘܢܗܦܟ ܡܢܢ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܢܐܒܕ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܚܙܐ ܐܠܗܐ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܕܬܒܘ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܂ ܘܐܗܦܟ ܡܢܗܘܢ ܚܡܬܐ ܘܠܐ ܐܘܒܕ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܐܡܪ܂ ܕܚܙܐ ܨܘܡܐ ܕܡܢ ܠܚܡܐ ܘܡܢ ܡܝܐ܃ ܘܡܢ ܣܩܐ ܘܩܛܡܐ܂ ܐܠܐ ܕܬܒܘ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܘܡܢ ܒܝܫܘܬ ܥܒܕ̈ܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܟܪܙ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܐܡܪ܃ ܕܢܗܦܘܟ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܒܝܫܬܐ܂ ܘܡܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܐܝܬ ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ܂ ܘܗܘܐ ܨܘܡܐ ܕܟܝܐ܂ ܘܐܬܩܒܠ ܨܘܡܐ ܕܨܡܘ ܢܝܢܘ̈ܝܐ܃ ܟܕ ܗܦܟܘ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܘܡܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܗܘܐ ܠܨܒܝܢܐ ܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܕܨܡܘ ܢܝܢܘ̈ܝܐ܃ ܘܠܐ ܐܬܕܡܝ ܨܘܡܗܘܢ ܠܕܒ̈ܢܝ ܐܝܙܪܥܝܠ܃ ܕܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܬܐܫܕ ܒܗ܀

10

ܬܘܒ ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܚܘܝܟ ܨܘܡܐ ܡܩܒܠܐ܂ ܕܨܡܘ ܡܘܪܕܟܝ ܘܐܣܬܝܪ܃ ܘܗܘܐ ܨܘܡܗܘܢ ܣܟܪܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܒܛܠܘ ܫܒܗܪܢܘܬܗ ܕܗܡܢ ܡܕܠܚܢܗܘܢ܃ ܘܗܦܟ ܥܘܠܗ ܒܪܫܗ܂ ܘܗܦܟܬ ܥܠܘܗܝ ܡܚܫܒܬܗ ܕܢܟܠܐ܂ ܘܒܕܝܢܐ ܕܨܒܐ ܠܡܕܢ ܐܬܕܝܢ܂ ܘܒܟܝܠܐ ܕܒܥܐ ܠܡܟܠܘ ܐܬܬܟܝܠ ܠܗ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܬܚܫܒ ܠܡܥܒܕ ܐܬܥܒܕ ܠܗ܂ ܘܐܬܦܟܪ ܒܚܒܠܐ ܕܚ̈ܛܗܘܗܝ܂ ܘܕܐܫܬܒܗܪ ܒܥܘܬܪܗ ܠܐ ܠܘܝܗܝ܂ ܘܚܟܡܬܗ ܠܐ ܦܪܩܬܗ܂ ܘܕܐܬܚܟܡ ܠܒܝܫܬܐ܂ ܓܐܝܘܬܗ ܐܬܡܟܟܬ܂ ܘܐܝܩܪܗ ܥܒܪ ܡܢܗ܂ ܘܫܘܦܪܗ ܐܬܚܒܠ܂ ܘܓܢܒܪܘܬܗ ܐܬܡܟܟܬ܂ ܘܒܡܚܘܬܐ ܕܨܒܐ ܠܡܡܚܐ ܐܬܡܚܝ܂ ܘܒܩܛܠܐ ܕܨܒܐ ܠܡܩܛܠ ܐܬܩܛܠ܂ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ܂ ܕܐܝܬ ܒܫܘܠܛܢܗ ܕܐܚܫܝܪܫ ܡܠܟܐ܂ ܘܗܘܐ ܨܘܡܗܘܢ ܕܡܘܪܕܟܝ ܘܕܐܣܬܝܪ ܣܟܪܐ܂ ܘܩܒܠܬ ܓܐܪ̈ܘܗܝ ܕܗܡܢ܂ ܘܗܡܢ ܒܥܘܠܗ ܐܬܬܚܕ܃ ܘܣܝܦܗ ܡܣܝܦܢܐ ܥܠ ܒܠܒܗ܂ ܘܩܫܬܗ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ܂ ܠܥܘܠܐ ܐܬܬܒܪܬ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܕܣܝܦܗܘܢ ܢܥܘܠ ܒܠܒܗܘܢ܃ ܘܩܫ̈ܬܬܗܘܢ ܢܬܬܒܪܢ܂ ܗܕܐ ܫܠܡܬ ܥܠܘܗܝ ܕܗܡܢ܂ ܕܟܕ ܬܩܢ ܙܩܝܦܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ܃ ܐܬܬܠܝ ܥܠܘܗܝ ܗܡܢ ܘܒܢ̈ܘܗܝ܂ ܘܐܬܬܚܕ ܒܓܘܡܨܐ ܕܥܒܕ܂ ܘܐܬܨܝܕ ܒܦܚܐ ܕܛܡܪ܂ ܘܡܨܝܕܬܗ ܥܠܘܗܝ ܐܬܦܪܣܬ܃ ܘܢܦܠ ܒܢܫܒ̈ܘܗܝ ܕܥܘܠܐ܂ ܘܗܘܐ ܣܘܦܗ ܠܥܠܡ܀

11

ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܫܐܠ ܗܡܢ܂ ܘܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ܃ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܢܐܒܕܘܢ܂ ܐܠܐ ܢܩܡܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܨܒܐ ܕܢܬܢܩܡ܂ ܘܢܥܛܐ ܫܡܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܥܛܝ ܕܘܟܪܢܗ ܕܥܡܠܝܩ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܃ ܘܐܝܬܪ ܗܘܐ ܗܡܢ ܣܪܝܕܐ ܡܢ ܥܡ̈ܠܩܝܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ܂ ܟܕ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ܂ ܡܝܩܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܡܘܪܕܟܝ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܟܠ`ܝܘܡ܂ ܡܛܘܠ ܕܬܪܒܝܬܗ ܐܣܬܝܪ ܕܐܬܕܒܪܬ ܘܫܦܪܬ ܠܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠܝܡ̈ܬܐ ܚܒܪ̈ܬܗ܃ ܘܥܠܬ ܝܬܒܬ ܚܠܦ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ܂ ܘܗܘ ܡܘܪܕܟܝ ܒܟܠ`ܝܘܡ܂ ܡܩܕܡ ܗܘܐ ܝܬܒ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܗܡܢ ܬܠܝܬܝܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܡܝܩܪ ܗܘܐ ܒܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ܃ ܡܐ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܡܢ܂ ܢܦܠ ܗܘܐ ܘܣܓܕ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܡܘܪܕܟܝ ܠܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܢܬܢܩܡ ܒܒ̈ܢܝ ܥܡܗ܃ ܘܢܬܒܥ ܡܢܗܘܢ ܥܝܪܬܐ ܕܥܡ̈ܠܩܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܡܢ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܐܓܓ ܡܠܟܐ ܕܥܡܠܝܩ܃ ܗܘ ܕܐܝܬܝ ܫܐܘܠ ܘܦܫܚܗ ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܂ ܘܡܘܪܕܟܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ܃ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ܂ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܩܝܫ܂ ܡܛܠ ܕܚܪܒ ܫܐܘܠ ܠܥܡ̈ܠܩܝܐ܂ ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܗܡܢ ܕܢܬܒܥ ܢܩܡܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܡܗ܂ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܩܛܠܗ ܕܐܓܓ ܡܢ ܐ̈ܝܕܝ ܡܘܪܕܟܝ܂ ܘܠܐ ܝܕܥ ܢܣܝܒ ܗܘܢܐ܂ ܕܓܙܝܪܐ ܗܝ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܥܡܠܝܩ܃ ܕܢܬܥܛܐ ܕܘܟܪܢܗ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܂ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܢܡܘܣܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܕܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܐܡܪ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܃ ܘܢܓܒܐ ܠܗ ܓܒܪ̈ܐ܂ ܘܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܠܝܩ܂ ܘܐܙܕܝܢ ܝܫܘܥ܂ ܘܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܠܝܩ܃ ܘܐܙܕܟܝ ܥܡܠܝܩ ܒܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐ܂ ܒܦܫܛ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܘܫܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܚܪܒܘ ܗܢܘܢ ܕܢܦܩܘ ܠܩܪܒܐ܃ ܐܫܬܚܪܘ ܡܢܗܘܢ ܣܪܝܕܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܗܘܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܟܬܘܒ ܣܦܪܐ ܕܕܘܟܪܢܐ܂ ܘܣܝܡ ܩܕܡ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܃ ܡܛܘܠ ܕܡܥܛܐ ܥܛܐ ܐܢܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܥܡܠܝܩ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܓܪ ܥܡܗܘܢ ܪܘܚܐ ܥܡ ܥܡ̈ܠܩܝܐ܂ ܕܟܒܪ ܢܫܡܥܘܢ ܕܟܬܝܒ ܒܣܦܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡܪ܃ ܕܡܥܛܐ ܥܛܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܥܡ̈ܠܩܝܐ܃ ܘܢܬܘܒܘܢ ܠܘܬܗ ܘܢܬܦܢܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܬܒܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܝܒܘܬܐ܃ ܐܝܟ ܕܗܘܬ ܬܝܒܘܬܐ ܠܢܝ̈ܢܘܝܐ܃ ܟܕ ܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܗܦܘܟܝܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܚܘܝܘ ܬܝܒܘܬܐ܃ ܘܐܗܦܟ ܚܡܬܗ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܬܝܗܒܬ ܝܡܝܢܐ ܠܓܒ̈ܥܘܢܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܒܕܘ ܥܡ ܟܢܥ̈ܢܝܐ܃ ܘܐܝܟ ܕܐܬܝܗܒܬ ܬܝܒܘܬܐ ܠܪܚܒ ܕܗܝܡܢܬ܃ ܘܐܦ ܠܥܡ̈ܠܩܝܐ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ ܐܠܘ ܗܝܡܢܘ܃ ܟܕ ܐܓܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ܂ ܟܕ ܚܙܐ ܕܠܐ ܬܒܘ܃ ܫܠܛܬ ܒܗܘܢ ܚܡܬܗ ܘܥܗܕ ܡܕܡ ܕܪܫܡ ܡܘܫܐ ܒܣܦܪܗ ܩܕܝܫܐ܃ ܟܕ ܩܡ ܓܝܪ ܫܐܘܠ ܒܡܠܟܘܬܐ܃ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܫܡܘܐܝܠ܂ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܟܝܪ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܟܘܢ ܥܡܠܝܩ܃ ܟܕ ܢܦܩܬܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܕܐܪܥܟܘܢ ܒܚܪܒܐ܂ ܗܫܐ ܙܠ ܚܪܘܒ ܠܚܛܝܐ ܥܡܠܝܩ܂ ܘܐܙܠ ܫܐܘܠ ܘܚܪܒ ܠܥܡ̈ܠܩܝܐ܂ ܘܥܠ ܕܥܒܕ ܫܐܘܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܥܡܠܝܩ ܐܣܬܠܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܫܒܩ ܡܢܗܘܢ ܣܪܝܕܐ܂ ܘܗܘ ܗܡܢ ܣܪܝܕܐ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܐܓܓ ܕܫܒܩ ܫܐܘܠ܂ ܘܡܘܪܕܟܝ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ܃ ܕܗܘ ܚܪܒ ܠܕܒܝܬ ܐܓܓ܀

13

ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܃ ܥܡܠܝܩ ܢܦܩ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܠܩܪܒܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܪܢܐ ܗܘܐ ܥܡܠܝܩ܃ ܕܢܦܘܩ ܘܢܚܪܘܒ ܠܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܘܢܒܛܠ ܐܢܝܢ ܠܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܐܝܣܚܩ܂ ܕܚܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܠܥܣܘ܃ ܕܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܬܦܠܘܚ܂ ܘܐܢ ܬܬܘܒ ܢܥܒܪ ܢܝܪܗ ܡܢ ܨܘܪܟ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܝܬ ܝܕܥ܃ ܕܥܡܠܝܩ ܒܪ ܕܪܘܟܬܗ ܗܘܐ ܕܐܠܝܦܙ ܒܪ ܥܣܘ܂ ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܠܥܣܘ܂ ܕܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܬܦܠܘܚ܂ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܘܕܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܣܒ ܥܣܘ ܢܫ̈ܘܗܝ ܡܢ ܒܢ̈ܬ ܟܢܥܢ܃ ܕܠܝܛ ܗܘܐ ܠܢܘܚ ܐܒܘܗܝ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܠܗ ܢܘܚ܃ ܕܥܒܕ ܥܒ̈ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܠܐܚ̈ܝܟ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ܂ ܕܠܝܛܝܢ ܐܢܘܢ ܟܢܥ̈ܢܝܐ܂ ܠܐ ܢܣܒܘ ܡܢ ܒܢ̈ܬܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝܗܘܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܢܣܒ ܠܐܝܣܚܩ܃ ܐܦ ܠܐ ܐܝܣܚܩ ܠܝܥܩܘܒ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛ ܙܪܥܐ ܠܝܛܐ ܕܟܢ̈ܥܢܝܐ܃ ܥܡ ܙܪܥܐ ܕܫܝܡ ܕܡܒܪܟ ܗܘܐ ܡܢ ܢܘܚ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܥܡܠܝܩ ܒܪ ܐܠܝܦܙ ܒܪ ܥܣܘ܃ ܕܢܒܛܠ ܠܘ̈ܛܬܗ ܕܢܘܚ ܘܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܐܝܣܚܩ܃ ܘܢܩܪܒ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܐܢܐܝܬ ܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܕܥܡܠܝܩ܃ ܕܢܬܥܛܐ ܕܘܟܪܢܗ ܒܝܕ ܒ̈ܢܝܗ ܕܪܚܝܠ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܘܣܦ܃ ܘܒܬܪܟܢ ܫܐܘܠ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܒܢܝܡܝܢ܂ ܘܣܪܝܕܗܘܢ ܐܘܒܕ ܡܘܪܕܟܝ ܒܨܘܡܗ܂ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒ̈ܢܝ ܥܣܘ ܥܡܠܝܩ ܨܒܐ ܕܢܩܪܒ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܕܘܟܪܢܗ ܗܘ ܕܝܠܗ ܐܬܥܛܝ܂ ܘܚܙܝ ܕܒܨܘܡܗ ܕܡܘܪܕܟܝ ܘܕܐܣܬܝܪ܃ ܐܣܬܚܦ ܗܡܢ ܡܢ ܪܒܘܬܗ܃ ܘܐܒܕ ܣܪܝܕܐ ܕܥܡ̈ܠܩܝܐ܃ ܘܩܒܠ ܡܘܪܕܟܝ ܐܝܩܪܗ ܕܗܡܢ܃ ܘܗܘܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܚܫܝܪܫ܃ ܘܐܣܬܝܪ ܗܘܬ ܡܠܟܬܐ ܚܠܦ ܘܫܬܝ܀

14

ܬܘܒ ܨܡ ܕܢܝܐܝܠ ܨܘܡܐ܂ ܡܩܒܠܐ܂ ܬܠܬܐ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܕܝܘ̈ܡܝܢ܂ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܡܗ܂ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܘܣܦܬܐ ܒܒܒܠ܃ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܒܨܘܡܗ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡ ܗܘܬ ܠܗ ܫܡܝܥܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܘܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܩܡ ܓܒܪܝܐܝܠ ܒܥܕܪܗ܃ ܕܗܘ ܗܘܐ ܡܩܒܠ ܨ̈ܠܘܬܐ ܒܟܠܙܒܢ܂ ܘܥܕܪ ܥܡ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܦ ܡܝܟܐܝܠ ܫܠܝܛܗܘܢ ܘܩܡܘ ܠܘܩܒܠ ܫܠܝܛܐ ܕܦܪܣ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡ܂ ܘܥܕܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܒܨܘܡܗ܂ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܝܕܥ ܚܒܝܒܝ܃ ܕܓܒܪܝܐܝܠ ܡܩܒܠ ܨ̈ܠܘܬܐ ܗܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܟܕ ܨܠܝ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ܃ ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܗܘ ܓܒܪܝܐܝܠ ܘܚܝܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܢܐ ܐܬܝܬ ܒܡ̈ܠܝܟ܂ ܘܠܒܒܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܬܚܝܠ ܓܒܪܐ ܕܪܓܬܐ܂ ܐܦ ܒܨܠܘܬܐ ܬܘܒ ܕܨܘܡܗ ܗܘ ܐܬܐ ܠܘܬܗ܂ ܐܦ ܨܠܘܬܐ ܬܘܒ ܕܙܟܪܝܐ ܗܘ ܓܒܪܝܐܝܠ ܩܪܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܃ ܟܕ ܣܒܪܗ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ܃ ܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܐܦ ܨܠܘܬܗ ܕܡܪܝܡ ܗܘ ܩܪܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܃ ܘܣܒܪܗ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ܂ ܐܫܟܚܬܝ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܒܡܢܐ ܐܫܟܚܬ ܛܝܒܘܬܐ ܡܪܝܡ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܨܘܡܗ ܘܒܨܠܘܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ ܓܒܪܝܐܝܠ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܟܝ̈ܬܐ܂ ܘܡܩܪܒ ܠܗܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܝܟܐܝܠ ܫܠܝܛܐ ܗܘܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܗܢܘ ܕܐܡܪ ܠܗ ܠܡܘܫܐ܂ ܕܗܐ ܡܠܐܟܝ ܢܐܙܠ ܩܕܡܝܟ܃ ܘܢܚܪܘܒ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܘܗܢܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܐܬܢܗ ܕܒܠܥܡ܃ ܟܕ ܐܙܠ ܒܠܥܡ ܠܡܠܛ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܗܘ ܬܘܒ ܐܬܚܙܝ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܃ ܟܕ ܫܡܝܛ ܣܝܦܗ ܘܩܐܡ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ܂ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܚܙܝܗܝ܂ ܣܒܪ ܠܗ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܗܘܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ܃ ܡܢܢ ܐܢܬ܂ ܐܘ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܡܝܟܐܝܠ܂ ܐܢܐ ܪܒ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܐܢܐ ܕܡܪܝܐ ܘܗܫܐ ܐܬܝܬ܂ ܘܗܘ ܐܪܡܝ ܫܘܪ̈ܝܗ ܕܐܝܪܝܚܘ ܩܕܡ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܃ ܘܗܘ ܬܘܒ ܚܪܒ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡ̈ܠܟܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ܂ ܘܗܘ ܚܪܒ ܐܠܦ ܐ̈ܠܦܝܢ ܗܢ̈ܕܘܝܐ ܩܕܡ ܐܣܐ܂ ܘܗܘ ܬܘܒ ܚܪܒ ܒܡܫܪܝܬܗ ܕܐܬܘܪܝܐ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ܂ ܐܦ ܟܕ ܠܒܒܠ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܃ ܐܙܠ ܠܗ ܐܦ ܗܘ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܚܠܦܝܗܘܢ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ܀

15

ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܨܡ ܕܢܝܐܝܠ ܗܢܘܢ ܬܠܬܐ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܕܝܘ̈ܡܝܢ܃ ܘܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܬܟܫܦ܃ ܘܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܨܡ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܟܕ ܡܠܝ ܠܚܘܪܒܗ ܕܐܘܪܫܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܃ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܕܐܪܡܝ ܨܠܘܬܗ ܘܐܬܟܫܦ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܃ ܕܠܐ ܢܘܣܦܘܢ ܠܡܦܫ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܃ ܐܝܟ ܕܒܨܪ ܡܢ ܕܪܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܢܘܚ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܘܣܦ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܡܨܪܝܢ܃ ܘܐܝܟ ܕܒܨܪ ܠܒ̈ܢܝ ܐܦܪܝܡ܂ ܘܐܬܚܫܒ ܕܢܝܐܝܠ ܕܡܛܠ ܚ̈ܛܗܘܗܝ ܕܥܡܐ܃ ܕܠܡܐ ܢܟܬܪ ܠܗ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܘܥܕܪ ܗܘܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܒܨܘܡܗ ܘܡܝܟܐܝܠ ܫܠܝܛܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܠܗ ܠܡܝܟܐܝܠ ܢܗܘܐ ܠܗ ܒܗܘܢ ܢܝܚܐ܂ ܟܕ ܠܐܪܥܗܟܘܢ ܢܗܦܟܘܢ܂ ܘܓܒܪܝܐܝܠ ܕܥܕܪ ܥܡܗ ܕܢܣܓܘܢ ܦܐܪ̈ܝ ܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ܂ ܘܢܣܓܘܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܠ`ܝܘܡ ܡܩܪܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܫܠܝܛܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣ܃ ܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܦܪܫ ܙܪܥܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܃ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܚܛܝܬܐ ܕܦܪܣ܃ ܕܠܗ ܡܫܠܡܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܬܡܢ ܐܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗܘܢ܂ ܐܦ ܗܘ ܚܕܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ܂ ܘܚܙܝ ܕܐܬܝܬܪ ܨܘܡܗ ܓܒܝܐ ܕܕܢܝܐܝܠ܃ ܘܐܗܦܟ ܫܒܝܬܐ ܕܥܡܗ܂ ܠܡܘܠܝ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/3
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 3: On Fasting - ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/3.
Bibliography:
Demonstration 3: On Fasting - ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/3.

Show Citation Styles