Narsai: On the Birth of Our Lord - ܥܲܠ ܝܲܠܕܹܗ ܕܡܵܪܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܨܒܼ݂ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܢܲܚܹܐ ܠܟܼܠ̱ܵܐ 2 ܘܫܲܕܲܪ ܠܲܒܼܪܹܿܗ ܕܢܲܦܢܹܐ ܠܟܼܠܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ܀ 3 :ܚܙܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܟܲܕ ܠܵܐ ܫܲܢܝܼ 4 ܘܐܸܬ̣ܐ ܠܥܘܼܡܪܲܢ ܟܲܕ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܘܼܡܪܲܢ ܘܲܒܼܟܼܠ܀ 5 :ܚܙܲܩ̣ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܘܐܸܬܼܵܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܠܘܵܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 6 ܘܩܵܘܝܼ ܟܝܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ 7 :ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܐ ܚ̣ܙܲܩ ܐܵܘ ܫܲܢܝܼ ܐܲܠܵܗ ܟܠ̱ܵܐ 8 ܕܠܲܝܬ ܠܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܐܲܢܼܪܵܐ ܕܬܸܚܙܘܿܩ ܒܓܼܵܘ ܬܘܼܩܵܢ̈ܝܗ̇܀ 9 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܚܵܙܹ̇ܩ ܒܝܲܕ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 10 ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܩܵܘܹܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܀ 11 :ܚܘܼܒܹܿܗ ܚܵܘܝܼ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܒܝܲܕ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬ̣ܐ 12 ܕܢܹܐܪܲܒܼ ܣܲܓܝܼ ܫܸܡ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ 13 :ܠܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܕܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܝܲܩܲܪ ܒܝܲܕ ܡܲܚܲܬܵܬܵܐ 14 ܕܐܸܢ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܢܸܚܬܲܬ̤ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܟܡܵܐ ܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܟܠ܀ 15 ܠܚܘܼܒܵܠ ܨܲܠܡܹܗ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܚܲܬܼ ܒܲܡܫܵܐ ܕܝܲܠܵܐ. 16 ܕܬܼܘܼܒܼ ܢܵܣܸ̇ܟ ܠܹܗ ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܲܡܚܲܕܹܬܼ ܠܹܗ܀ 17 :ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܟܲܢܹܝܗ ܠܥܲܦܪܹܗ ܕܒܲܪ ܕܲܚܝܼܚܵܐ 18 ܘܕܲܢ̣ܦܲܠ ܘܐܲܫܚܹ̇ܬܼ ܢܚܸܬܼ ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ܀ 19 ܨܲܠܡܹܗ ܟܲܢܹܝܗ ܒܲܡܫܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 20 ܕܲܒܨܲܝܼܪ ܣܲܓܝܼ ܟܠ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ܀ 21 :ܪܵܡܘܼ ܟܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܐ 22 ܘܠܵܐ ܩܢܸܐ ܨܠܡܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܥܲܦܪ̈ܢܹܐ܀ 23 :ܠܨܲܠܡܹܗ ܐܵܘܪܸܒܼ ܒܲܫܡܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܒܹܗ ܟܠ 24 ܕܢܸܩܢܘܿܢ ܚܘܼܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ ܒܲܫܡܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ܀ 25 :ܒܐܝܼܩܵܪ ܨܲܠܡܹܗ ܫܵܘܬܸ̇ܦ ܟܠ̱ܵܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠ̱ܵܐ 26 ܘܲܒܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܐܲܠܹܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܣܢܘܿܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ܀ pb. f.21v 27 :ܒܝܲܕ ܦܘܼܕܵܢܵܐ ܒܲܚܪܹܗ ܠܨܲܠܡܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܸܪܵܐ 28 ܘܚܵܘܝܼ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܒܝܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ܀ 29 :ܚܙ̣ܵܐ ܚܲܣܵܡܵܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 30 ܘܲܒܼܛܸܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܝܼܠܸܕ ܢܸܟܼܠܵܐ ܥܲܠ ܬܲܡܝܼܡܵܐ܀ 31 :ܡ̣ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܩܸܫܬܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܒܝܲܬܼܪܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ 32 ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܘܲܫܕܲܝܗܝ ܒܓܹܐܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܦܹܐܪܵܐ܀ 33 :ܣܲܚܦܗ ܠܨܲܠܡܵܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܒܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 34 ܘܲܫ̣ܪܵܝܗܝ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܕܘܼܟܵܒܼ ܟܠ̱ܵܐ ܒܝܲܕ ܨܢܥ̈ܬܼܐ܀ 35 :ܕܲܠܚܹܗ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܐ ܒܬܸܛܪܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 36 ܘܦܲܣܩܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܪܕܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܲܣܝܵܐ܀ 37 :ܗܘ̤ܵܘ ܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 38 ܘܲܦܣܲܩ̣ܘ ܣܲܒܼܪܵܐ ܥܲܠ ܡܲܦܘܼܠܬܹܿܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܩܵܐܹܡ܀ 39 :ܐܲܗܸܠ̣ܘ ܘܓܲܚܸܟܼܘ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܲܡܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܦܘܼܠܬܹܗ 40 ܘܕܵܨܘ ܣܵܪ̈ܘܿܚܹܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܫܸܦܠܹܗ ܕܝܲܩܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ܀ 41 :ܘܕܲܚ̣ܙܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܫܝܼܛܘܼܬܼ ܨܲܠܡܹܗ ܘܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܒܼܝܼ̈ܫܹܐ 42 ܚܵܣ ܥܲܠ ܨܲܠܡܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܙܲܚ ܡ̣ܢ ܡܲܪ݁ܵܚܹܐ܀ 43 :ܚܘܼܒܹܿܗ ܢܲܓܼܕܹܗ ܠܘܵܬܼ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܕܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܹܗ 44 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܛܠ ܥܲܡ ܚܘܼܒܵܠܹܗ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܗ܀ 45 :ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܕܼܵܡ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܡܸܚܛܵܐ ܚܵܛܹ̇ܐ 46 ܘܩܲܕܡܹܗ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܝܵܕܘܿܥܹ̈ܐ܀ 47 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘܵܬ̤ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܲܣܟܸܿܠ 48 ܘܠܵܘ ܒܲܬܼܘܬܼܵܐ ܓܙܲܪ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܘܬܐ: pb. f.22r 49 ܒܗ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ܀ 50 :ܘܲܓ̣ܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܦܹܐܪܵܐ 51 ܠܵܐ ܟܵܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܝܼܕܲܥܬܹܗ ܥܠܲܬܼ ܚܲܝ̈ܘܗܝ. 52 :ܘܠܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܢܲܓܼܕܹܗ ܠܘܵܬܼ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ 53 ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܝܼܬܹܗ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܓܼܠ̣ܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ܀ 54 :ܘܲܡܛܲܝܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܲܣܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܦܘܼܪ ܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 55 ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܢܲܛܪܹܗ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܚܹܝܠ ܚܸܕܡܵܬܹ̈ܐ. 56 :ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܓܲܡܪܵ ܐܫܲܒܼܪܘܼܬ ܠܸܒܿܐ ܬܩܲܒܸܿܠ ܥܘܼܬܼܪܹܗ 57 ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܦܲܬܼܚܹܗ ܠܓܼܙܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ܀ 58 :ܘܐܲܥܬܲܪ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܬܵܐ ܕܒܼܘܼܕܵܩ ܒܢܘܿܡܹ̈ܐ 59 ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܪܵܙܵܐ ܕܲܒܼܪܵܬ ܘܪܘܼܚܵܐ ܥܲܡ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ. 60 :ܘܲܒܼܚܡܵܬ݂ܲܢ ܝܼܠܸܦ ܟܠܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ 61 ܒܐܝܼܕܲܢ ܩܲܒܸܿܠܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܚܵܕܼܵܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ܀ 62 :ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܩܡܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܚܲܕܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 63 ܒܲܢ ܗܘ̤ ܦܲܬܼܚܲܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܩܕܼܵܡ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 64 :ܘܥܵܠ̣ܘ ܘܐܸܬܲܣܲܡܘ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܲܓܼܢܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 65 ܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܝܲܩܲܪ ܒܩܲܕܼܡܵܐ ܘܚܲܪܝܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ܀ 66 :ܕܲܩܪܲ ܨܲܠܡܹܗ ܘܥܲܒ̣ܕܲܢ ܒܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ 67 ܒܩܲܕܿܡܵܐ ܝܲܩܪܲܢ ܒܝܲܕ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. 68 :ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܥܡ݂ܲܪ ܒܲܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܘܫܲܝܹܢ ܟܠܵܐ 69 ܠܵܐ ܫ̣ܠܲܚ ܨܹܐܕܲܝܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ܀ 70 :ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܫܲܕܲܪ ܘܲܩܪܲܢ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ 71 ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܚ̣ܙܲܩ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ ܝܲܠܕܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ. 72 :ܕܟܲܣܝܵܐ ܒܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܚܵܙ̇ܩܵܐ ܘܫܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܢܵܝܵܐ 73 ܚܲܙ݂ܩ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܗܘ̤ ܨܒܼܝܵܢܹܗ܀ 74 :ܘܬܲܩܸܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܒܼܒ̣ܝܼܪܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܠܨܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܗ 75 ܟܣܲܝܵܐ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܵܙ̈ܝܹܐ. 76 :ܘܲܡܚܵܘܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܕܝܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܦܵܐ 77 ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܥܲܡ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ܀ 78 :ܘܨܵܪ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܒܕܲܦܵܐ ܕܦܲܓܼܪܲܢ ܘܲܚ̣ܙܹܿܝܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ 79 ܒܲܫܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܲ ܨܵܐܹܪ ܩܲܢܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܕܲܦܵܐ. 80 :ܘܟܲܣܝܵܐ ܒܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܲܡܬܲܪ ܓܸܿܡ ܠܵܗ̇ ܦܘܼܡܵܐ ܒܡܸ̈ܠܹܐ 81 ܒܲܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܐܵܦ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ܀ 82 :ܘܲܒܼܟܸܢܵܪܵܐ ܕܡܸܢܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܲܢ ܙܡ݂ܲܪ ܨܒܼܝܵܢܹܗ 83 ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܢܲܦ̣ܫܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܘܓܲܠܝܵܐ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ. 84 :ܒܢܲܦܫ̣ܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܘܨܝܕܼ ܟܠ ܟܠܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ 85 ܒܪܵܡ ܥܲܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܟܲܣܝܵܐ ܒܟܲܣܝܵܐ ܘܲܓܠܹܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ܀ 86 :ܟܠܹܗ ܒܲܐܒܼܘܼܗܝ ܘܟ̣ܠܹܗ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ 87 ܘܐܸܢ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܕܹܡ ܕܟܲܕܼ ܡܸܢܹܗ ܗܘ̤. 88 :ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ ܘܲܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ 89 ܟܡܵܐ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܟ̣ܦܲܐܝܵܐ ܕܢܵܘܕܹܿܐ܀ 90 :ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܕܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ ܘܲܠܘܵܬܼ ܟܠܵܐ 91 ܚܙܘܼܒܚܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܚ̣ܙܲܩ ܚܝܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܠܘܿܕܹܗ. 92 :ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܨܒܝܼܵܢ [ܚܘܼܒܗ] ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܢ 93 ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܣܲܝܸܟ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܒܟܲܪܣܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ܀ 94 :ܗܘ̤ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܪܲܟܸܿܒܼ ܒܸܣܪܵܐ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܥܘܼܡܪܹܗ 95 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܐܲܚܝܼܕ ܣܵܟܼܵܐ ܐܸܬܼܵܐ ܠܣܵܟܼܵܐ. 96 :ܡܸܣܬܿ ܝܟܵܢܵܐ ܠܒܸܫ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܘܲܣܓܲܪ ܒܹܗ ܟܠ 97 ܠܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܿܐ ܕܲܥܠܲܝܢ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܒܲܛܸܠ܀ 98 ܘܣ̣ܵܩ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܒܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܠܒ̣ܘܼܛܵܠ ܡܵܘܬܿܐ: pb. f.22v 99 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬܢ ܟܲܣܝܵܐ ܒܓܲܠܝܵܐ. 100 :ܘܲܒܼܒܲܪܓܸܿܢܣܲܢ ܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡ̇ܢ ܚܹܝܠ ܚܸܕܡ̈ܬܹܗ 101 ܚ̣ܙܲܩ ܨܒ̣ܝܵܢܹܗ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܕܲܝܼܠܹܗ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܕܝܼܠܹܗ܀ 102 :ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܦܐܹܐ ܠܲܕ ܠܵܐ ܣܵܟ̣ܵܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܕܝܼܠܹܗ 103 ܫܠܲܚ̣ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܒܝܲܕ ܐܝܼܙܲܓܲܕܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ. 104 :ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܩ̈ܠܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ 105 ܒܵܐܬ̤ܵܐ ܕܲܫܲܝܢܵܐ ܙܪܲܥ̣ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܒܐܲܪܥ ܒܸܣܪܵܐ܀ 106 :ܕܢܸܥܩܘܿܪ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܢܸܙܪܘܿܥ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ 107 ܫܠܵܡܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܥܝܼܪܵܐ ܠܡܲܝܼܪܝܲܡ ܒܫܘܼܪܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ. 108 :ܕܢܸܫܪܹܐ ܦܟܼܪܹ̈ܐ ܕܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܓܼܙܪܵ ܕܝܼܢܵܐ 109 ܫܠܵܡܵܐ ܡܲܕܸܟ ܥܲܡ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܲܕܼܟܼܝܼܬܼܵܐ܀ 110 :ܕܲܢܫܝܼܓܼ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܲܙܪܲܥ̣ ܒܝܼܫܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܚܵܘܣܵܐ 111 ܫܠܵܡ ܠܟܼܝ ܡܲܪܝܲܡ ܓܸܢܣܵܗ̇ ܕܚܵܘܵܐ ܝܲܥܕܲܬ̤ ܡܵܘܬܿܐ. 112 :ܕܦܸܐܪܵܐ ܕܡܸܢ̣ܟܝ ܫܵܪܹܐ ܦܟܲܪܹ̈ܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 113 ܫܠܵܡ ܠܟܼܝ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܒܝܼܪܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ܀ 114 :ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܡܲܠܟܿܐ ܙܲܢܩܝܼܡ ܨܲܠܡܵܐ ܒܵܓܼܘ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟܝ 115 ܒܚܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܪܲܟܸܿܒܼ ܢܵܘܣܵܐ ܣܹܟܼܝ. 116 :ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܲܢܕܲܝܼܪ ܒܹܗ ܒܝܲܕ ܨܒܼܝܵܢܹܗ 117 ܕܠܵܐ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܨܵܐܲܪ̈ܝܢ ܠܡܵܐ ܒܕܼܦܵܐ ܕܦܲܓܼܪܟܼܝ܀ 118 :ܕܲܢܒܲܕܩ ܒܹܗ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܵܝܲܠܕܗ ܟܲܣܝܵܐ 119 ܪܲܒܿܐ ܢܸܗܘܹܐ ܐܵܦ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܘܲܫܒ݂ܚܝ ܡ̣ܢ ܟܠ. 120 :ܘܢܵܣܸ̇ܒܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܫܹܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ 121 ܠܹܗ ܬܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܪܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܘܼܪܣܵܝ ܕܵܘܝܼܕܼ܀ 122 :ܘܢܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܕܼܠܵܐ ܡܲܫܠܸܡ ܬܵܓܹܗ ܠܲܐܚܪܹܝܢ 123 ܢܹܐܬܼܘܿܢ ܗܵܫܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܚܸܪ̈ܚܹܐ ܠܒ̣ܝܼܫܲܝ̈ ܚܘܼܬܼܪܵܐ. 124 :ܘܲܢܚܵܘܘܿܢ ܠܲܢ ܕܲܠܡ̇ܢ ܦܲܐܝ̈ܢ ܡܸܠܲܝ̈ ܥܝܼܪܵܐ 125 ܢܩܘܡ ܐܸܘܛܹܟܹܐ ܦܲܥܵܠܐ ܕܙܹܐܦܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ܀ 126 :ܘܲܢܦܲܫܸܩ ܠܲܢ ܕܡܲܢ̣ܘ ܒܛܢܵܐ ܕܲܒܝܼܚܠ ܪܘܼܚܵܐ 127 ܢܹܐܬܹܐ ܥܲܡܹܗ ܐܵܦ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܢܕܝܼܠܵܐ. 128 :ܘܲܢܚܵܘܹܐ ܠܲܢ ܕܡܲܢ̣ܘ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܟܘܼܪܣܵܝ ܕܵܘܝܼܕ 129 ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܐܵܦ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܕܲܒܼܝܵܘ̈ܡܵܬܲܢ܀ 130 :ܘܲܢܚܵܘܘܿܢ ܠܲܢ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܠ ܒܹܝܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒܼ 131 ܩܘܼܡ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܲܒܵܟ. 132 :ܘܠܲܒܸܒ̣ܘ ܣܕܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܟ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ 133 ܠܘܵܬܼܵܟ ܚܵܢܹ̇ܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܠܬܿܢ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ 134 :ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܠܒܸܿܠܬܲܝܗܝ ܠܛܲܟܸܣܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ 135 ܡܸܢܵܟ ܢܸܒܲܥܲܬ̤ ܡܠܝܼܢܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ. 136 :ܕܠܲܕܼܠܵܐ ܣܵܟ̣ܵܐ ܚܒܲܫ̣ܬܿ ܣܲܝܼܕܬܲܝܡ ܒܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ 137 ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟ ܛܲܪܩܵܐ ܕܗܲܪ̈ܵܛܝܼܩܹܐ ܦܵܢܹ̇ܐ ܠܩܘܼܒܼܬܲܢ܀ 138 :ܕܡܲܢ̣ܘ ܒܲܛܢܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܥܝܼܪܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܲܪܝܲܡ 139 ܐܸܢܗܘ̤ ܡܸܠܬܼܵܐܬܲܚܬܲܝ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܕܢܸܗܘܹܐ ܒܸܣܪܵܐ. 140 ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܐܲܠܲܨܲܬܼ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܢܹܐܬܹܿܐ ܘܢܸܓܡܘܿܪܒܲܛܢܹܗ. 141 ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܵܘ ܗܘ̤ ܪܲܟܸܿܒܼ ܝܵܬܹܗ ܒܟܲܪܣܵܐ܀ 142 ܕܲܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܚܲܝܠܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܟܸܢ ܐܸܬܼܪܲܟܲܒܼ. 143 ܐܸܡܲܬܼܝ ܫܲܒܼܩܹܗ ܠܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܗ. 144 :ܕܗܵܫܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܩܲܕܿܝܼܫܘܼܬܼܵܐ 145 ܓܠܝܼ ܘܦܲܫܸܩ ܠܲܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣ̈ܝܵܐ ܕܲܣܬܿܝܪ̈ܵܬܼܵܟ܀ 146 :ܕܐܲܝܟܲܢ ܨܵܐܪܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܟܲܪ ܣܵܐ ܠܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ 147 :ܐܲܝܟܲܢ ܓܲܫܸܡ ܠܲܕܼܠܵܐ ܕܘܼܫܡܵܐ ܪܘܚܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ 148 :ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܸܚܲܕ ܥܘܼܒܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܲܐܚܝܼܕ ܟܠܵܐ 149 ܐܲܝܟܲܢ ܦܲܣܩܗ̇ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ܀ pb. f.23r 150 :ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܗܘܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܚܲܕܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܨܒܼܝܵܢܹܗ 151 ܕܡܲܢ̣ܘ ܒܸܣܪ̈ܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܒܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ. 152 :ܒܸܣܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܠܹܗ ܐ[؟] ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 153 ܒܕܝܼܠܸܗ ܫܲܚܠܸܦ ܢܲܦܫܹܗ ܠܒܸܣܪܵܐ ܐܵܘ ܒܲܕܼܝܵܢܲܢ܀ 154 ܓܠܚ ܘܒܲܕܼܩ ܠܲܢ ܕܢܸܕܲܥ ܢܝܼܫܵܟ ܚܵܢܹ̇ܐ ܠܬܼܵܘܫܵܐ. 155 ܐܸܢ ܕܝܼܠܹܗ ܗܘ̤ ܟܝܵܢܵܐ [ܟܝܵܢܵܐ] ܕܗܘܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ. 156 :ܡܵܕܲܝܢ ܕܲܓܵܠ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܠܘܵܬܼ ܕܘܵܝܼܕ 157 ܘܐܸܢ ܗ̄ܘ̣ ܒܸܣܪܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ܀ 158 :ܡܵܕܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܘܝܼ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ 159 ܘܐܸܢ ܕܹܝܢ ܫܲܚܠܸܦ ܝܵܬܹܗ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܐܵܘ ܒܲܐܚܪܹܢܵܐ. 160 :ܡܵܕܹܝܢ ܒܲܫܡܵܐ ܩܢܹܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܘܒܲܥܒܼ̈ܕܹܐ 161 ܠܲܝܬܿ ܠܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܦܵܣܸ̇ܩ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܠܲܐܡܝܼܢܘܼܬܹܗ܀ 162 :ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܦܲܣܩܵܐ ܠܵܘ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܸܠܵܐ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ 163 ܠܲܢ ܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܕܗܵܕܹܐ ܢܹܐ ܡܲܪ ܐܲܝܟ ܛܵܠܘܡܹ̈ܐ. 164 :ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܕܹܿܐ ܕܟܼܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܗ̄ܝ̣ 165 ܠܵܐ ܓܝܪ ܪܵܘܡܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܥܘܼܡܩܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠ ܕܲܒܼܗܘܿܢ܀ 166 :ܡܨܝܢ ܕܲܢܙܝܥܘܼܢ ܒܸܢܝܵܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܬܼܵܘܝܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ 167 ܠܵܐ ܢܗܘܹܐ ܠܲܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܢܸܫܬܲ ܒܼܗܼܵܪܒܹܗ. 168 :ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܨܲܪ ܡܸܠܬܐ ܒܲܦܓܼܪܲܢ 169 ܡ̈ܠܝܼܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܢܩܥܘܿܢ ܥܲܡ̇ܢ ܒܩܵܠܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ܀ 170 :ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܵܘܝ ܒܕܼ ܝܠܹܗ 171 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܫܲܚܠܸܦ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ. 172 :ܐܸܠܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܫܩ݂ܲܠ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܲܢ ܘܝܲܩܪܹܗ ܒܕܼܝܠܹܗ 173 ܕܝܠܹܗ ܩܵܘܝܼ ܟܝܵܢܹܗ ܒܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܓ̣ܢܵܝܵܐ܀ 174 :ܘܕܼܝܼܠܲܢ ܕܼܫܩ݂ܲܠ ܥܲܒܼܕܹܗ ܥܲܡܹܗ ܚܲܕܼ ܒܐܝܼܩܪܵܐ 175 ܠܵܘ ܠܲܗܘܵܝܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܟܸܣܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ. 176 :ܒܣܪܐ ܪܲܟܲܒܼ ܕܲܢܒܲܕ݂ܩ ܒܹܗ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 177 ܩܚܸ̇ܠܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܬܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ܀ 178 :ܕܲܒܼܓܲܝܘܼܬܹܗ ܢܸܚܙܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܠܲܟܼܣܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠ 179 ܕܠܵܐ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܕܲܙܘܲܥ̣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܲܪܹܗ ܒܟܲܪܣܵܐ. 180 :ܕܢܵܘܪܸܒܼ ܒܲܛܢܗ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܟܼܢܵܘ̈ܬܹܗ 181 ܒܪܘܼܚܵܐ ܓܲܒܼܠܹܗ ܘܲܡ̣ܠܵܝܗܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܹܝܠ ܨܒܼܝܵܢܹܗ܀ 182 :ܕܡ̣ܢ ܡܲܠܝܘܼܬܹܗ ܢܸܬܸܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܲܚܸܐ ܠܕܠܵܐ 183 ܓܡܝܼܪܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܘܲܡܒܲܠܡܵܢܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ. 184 :ܕܲܢܚܪ ܒܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ 185 ܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܓܒܼܝܵܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠ܀ 186 :ܕܢܸܬܸܿܠ ܒܐܝܼܕܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܕܠܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 187 ܚܕܝܼܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܩ̈ܠܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܣܘܼܒܵܪ ܒܲܛܢܹܗ. 188 :ܘܫܲܪܝܼܘ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 189 ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܟܲܬܵܐ ܙܪܲܥ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܲܪܝܼܡ܀ 190 :ܒܲܛܢܵܐ ܚܲܕܼܬܐ ܕܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܙܪܲܥ̣ ܐ̄ܢܫ̈ܐ 191 ܒܬܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܕܝܼܬܼܵܐ ܛܲܥܬܲܬ̤ ܦܹܐܪܵܐ ܕܙܲܪܥܹܗ ܩܵܠܵܐ. 192 :ܘܗܲܠܸܠ ܪܘܼܚܵܐ ܒܟܸܢܵܪ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܩܵܠ ܬܸܫܒܘܿܚܬܐ 193 ܩܵܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܦܸܪܥܲܬ̤ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܒܲܛܢܵܐ ܚܲܕܼܬܵܐ܀ 194 :ܒܪܝܼܟ ܟܲܓܼܒܼܵܐ ܠܹܗ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܚܘܼ ܒܹܗ [ܒ]ܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ 195 ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܦܘܼܡܝܼ̈ܢ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ. 196 :ܕܲܒܼܡܲܟܿܝܼܕܘܼܬܼܝ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܪ ܡܪܸܡ ܠܥܲܦܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 197 ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ ܙܪܲܥ̣ ܓܲܒܼܪܝܼܠ ܒܲܛܢܵܐ ܒܐܕܼܢ̈ܝܗ̇܀ 198 :ܘܫܘܚܲܬ̤ ܫܸܒܠܵܐ ܕܠܲܚܸܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܝܼܥܵܝܵܐ 199 :ܐܲܛܥܸܡ ܚܝܠ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܣܲܬܿܐ ܕܦܲܓܼܪܵܗ̇ 200 ܘܛܥܢܲܬ̤ ܣܓܼܘܼܠܵܐ ܡܲܦܲܨܚ ܟܠܵܐ ܒܟܲܢܘܿܢ ܝܼܪܚܵܐ: pb. f.23v 201 :ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܸܛܢܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܠܐܵܓܼܵܡ ܒܘܼܟܼܪܵܐ 202 :ܒܹܗ ܐܸܬܼܪܲܟܲܒ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܸܪܹܝܬ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܦܲܕܼܪܵܗ̇ 203 ܚܲܕ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܝܼܙܲܓܲܕܵܐ ܒܣܘܼܒܵܪ ܒܲܛܢܹܗ. 204 :ܘܲܒܼܝܘܿܡ ܝܠܲܕܹܗ ܢܚܸܬܼܘ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܘܝܲܒܸܿܒ̣ܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 205 ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܐܬ̤ܐ ܥܝܼܪܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܠܫܘܼܪܵܪܒܲܛܢܵܗ̇܀ 206 :ܦܹܐܪܵܐ ܕܗܲܒܸܿܒܼ ܒܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡܪܹ̈ܐ ܕܲܣܹܐܒ̣ܘ ܘܲܒ̣ܠܝܼܘ 207 ܗܵܐ ܠܲܡ ܒܸܛܢܲܬ̤ ܐܵܦ ܐܹܝܫܒܲܥ ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝܵܐ. 208 :ܘܗܵܢܵܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܸܫܬܿܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܡܸܢܝܵܢ ܒܲܛܢܵܗ̇ 209 ܒܛܝܼܢ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܿܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝܵܐ܀ 210 :ܘܲܒܛܝܼܢ ܡܲܠܟܿܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ 211 ܛܥܢܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܿܐ ܒܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܝܗ̇. 212 :ܘܚܸܙܩܲܬ̤ ܕܬܹܐܠܲܦ ܡܸܢܲܝ̈ ܥܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ 213 ܥܸܠܲܬ̤ ܐܸܠܦܐ ܛܥܝܼܢܲܬ̤ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ܀ 214 :ܘܥܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝ ܥܘܼܒܵܐ ܥܲܩܪܵܐ ܒܩܵܠ ܦܸܬܼܓܵܡܹ̈ܝܗ̇ 215 ܫܵܠܡܵܐ ܝܸܗܒܲܬ̤ ܒܝܲܪܬܼ ܡܲܠܟܿܐ ܠܐܸܡܹܗ ܕܥܲܒܼܕܵܐ. 216 :ܘܫܲܪܝܼ ܕܵܐܸ̇ܨ ܥܘ̤ܠܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܪܹܗ 217 ܐܘܿ ܒܲܛܢ̈ܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܲܛܢܲܝ̈ܗܹܝܢ ܩܢܲܝ̈ ܒܘܼܝܵܢܵܐ܀ 218 :ܐܘܿ ܐܸܡܗ̈ܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘ̤ܠܲܝܗܹ̈ܝܢ ܡܸܬܼܚܲܟܿܡ̈ܢ ܗ̄ܘ̣̈ܝ 219 ܛܥܝܼܢܵܐ ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܟܼܒܼܝܼܒ̣ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܣܲܒܼܪܵܐ. 220 :ܛܥܝܼܢܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܫܘܼܡܠܵܝ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܘܣܘܼܢܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 221 ܫ̣ܡܲܥ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܐܸܡܹܗ ܕܲܡܠܸܟ ܡܲܠܟܹ̈ܐ܀ 222 :ܘܲܚܕܿܝܼ ܠܩܘܼܒܼܠܵܗ̇ ܘܚܲܕܿܝ ܠܐܸܡܹܗ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܐ 223 ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܣܸܘܚܲܬ̤ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܲܛܢܵܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܘܼܬܼܵܐ 224 :ܘܲܥܢܵܬ̤ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܕܲܒܼܪܝܼܟ ܝܼܠܲܕܼܚ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܲܠܕܝܼ̈ܢ 225 ܡܲܢ̣ܘܼ ܝܲܗܒܼܠܵܗ̇ ܠܲܡܓܲܙܵܝܬܿܐ ܕܬܸܥܘܿܠ ܨܐܕܹܝܗ̇܀ 226 :ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܪܸܫܘܲܬ̤ ܕܬܸܗܘܹܐ ܐܸܡܵܐ ܠܡܵܪܵܐ ܕܕܠܵܐ 227 ܫܸܡܲܥܲܬ̤ ܡܲܪܝܼܡ ܕܫܲܪ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܪܘܼܚܢܵܝܵܐ. 228 :ܘܲܩܢܵܬ̤ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ 229 ܠܒܿܝܼܬܿܐ ܗܸܦܟܲܬ̤ ܥܲܡ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܛܥܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ 230 :ܘܲܡܣܪܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܬܸܚܙܹܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ 231 ܝܲܪ̈ܝܹܐ ܬܸܫܥܵܐ ܒܐܸܠܦܵܐ ܕܦܲܓܼܵܪܵܗ̇ ܣܸܬܼܪܲܬ̤ ܥܘܼܬܼܪܵܗ. 232 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܵܚܲܬ̤ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܝܲܠܕܵ ܐܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܥܘ̤̈ܠܹܐ 233 ܪܕܲܬ̤ ܒܹܝܬܼ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܡܹܐܟܠܲܩܲܪܨܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܚܹܐ܀ 234 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܵܚܲܬ̤ ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܠܚܸܡ ܐܲܝܟ ܣܘܼܟܵܝܵܐ 235 ܢܦܲܩ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܓܼܘܿܣܛܘܿܣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ. 236 :ܕܕܠܢܵܫ ܢܲܟܼܬܸܿܒܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܒܲܟܼܣܸܦ ܪܹܫܵܐ 237 ܚܙ݂ܲܩ ܐܵܦ ܝܵܘܣܸܦ ܠܲܐܬܼܪܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ ܠܩܘܼܪܝܲܬܼ ܕܵܘܝܼܕ܀ 238 :ܘܲܕܼܒܲܪ ܥܲܡܹܗ ܡܟܼܝܼܪܲܬܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܐܲܝܟ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 239 ܦܘܼܩܕܵܢ ܡܲܠܟܿܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܟܲܢܸܫ ܐ̄ܢܫ̈ܐ. 240 :ܕܢܼ[...]ܬܘܿܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܹܗ 241 ܗܘ̤ܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܟܼܣܸܦ ܪܹܫܵܐ ܠܥܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ 242 :ܘܐܲܟܼܬܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܫܛܵܪ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ 243 ܒܥܸܠܲܬܼ ܡܲܠܟܿܐ ܫܡ݂ܲܥ ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܒܲܝܗܘܼܕܼ. 244 :ܘܫܲܪܝܼܘ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܠܡܸܟܼܬܼܒܼ ܒܲܫܡܹܗ ܫܛܵܪ ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ 245 ܪܸܡܙܵܐ ܢܲܓܼܕܹܗ [ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ] ܠܘܵܬܼܦܘܼܩܕܵܢܵܐ܀ 246 :ܕܒܼܐܝܕܹܗ ܢܸܓܼܠܹܐ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܪܵܘܡܵܐ 247 ܒܩܘܼܪܝܲܬܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܫܠܸܡܘ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܕܵܘܝܼܕܼ. 248 ܘܢܚ̣ ܐܵܦ ܪܲܗܛܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܠܚܸܡ: 249 ܥܨܵܐܘܼܗ̇ ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܠܹܐܠܵܦܐ ܛܥܲܝܼܢܲܬ̤ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܟܼܠܵܐ܀ pb. f.24r 250 :ܘܦܸܬܚܲܬ̤ ܓܲܙܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ 251 ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. 252 :ܘܢܚܸܬܼܘ ܘܐܲܟܼܪܸܙܘ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ 253 ܗܘ̤ܵܘ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܼܪܹ̈ܐ ܘܐܲܟܼܪܸܙܘ ܒܸܐܪܥܵܐ܀ 254 :ܕܩܘܼܡܘ ܛܲܒܝܼ̈ܥܹܐ ܘܢܲܦܸܨܘ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܫܸܢܲܬ̤ ܥܵܘܠܵܐ 255 ܣܒܲܪܬܵܐ ܥܠܲܝܟܘܿܢ ܩܵܢܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ. 256 :ܬܵܘ ܣܲܒ̣ܘ ܡܲܓܢ ܫܛܵܪ ܚܵܘܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܡܲܠܟܵܐ ܕܲܕܢܲܚ 257 ܠܪ̈ܥܵܘܵܬܼܵܐ ܓܠܵܐܘܗܝ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܪܵܥܹܐ ܠܟܼܠܵܐ܀ 258 :ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܒܥܘܼܠܵܐ ܘܐܸܡܹܗ 259 :ܫܡܲܥ̣ܘ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܡܘܼܠܟܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 260 :ܘܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ 261 ܨܝܕ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܫܠܲܚܘ ܪ̈ܘܼܚܵܫܹܐ ܩܐܲܥܝܼܪܘ ܐܸܢܘܿܢ.. 262 :ܘܨܝܕ ܒܼܪ̈ܵܝܹܐ ܫܲܕܲܪ ܪܸܡܙܹܗ ܘܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ 263 ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܐ ܫܲܪܲܪ ܐܵܢܘܿܢ ܒܝܲܕ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ. 264 :ܘܲܠܪ̈ܚܝܼܩܹܐ ܠܲܒܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܟܼܵܘܟܲܒܼ ܢܘܼܗܪܵܐ 265 ܥܲܡ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܝܲܕ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ܀ 266 :ܘܲܠܒܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕ ܫܲܬܝܼ̈ܩܹܐ 267 ܟܘܟܒܵܐ ܫܲܕܲܪ ܐܲܝܟ ܐܝܼܙܓܲܕܐ ܒܵܬܲܪ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 268 :ܕܢܹܐܬܘܢ ܢܸܚܙܘܿܢ ܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܒܼܓܵܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 269 ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ.. 270 :ܘܒܼܵܐܬ̤ܵܐ ܕܢܘܗܪܵܐ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ 271 ܒܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܲܛܥܵܘ ܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܹܐܠܲܦ ܩܘܼܫܬܐ. 272 :ܡܸܣܬܲܓܲܕܵܢܹ̈ܐ ܥܒܼܵܕ ܗܲܕܝܵܐܐ ܩܕܼܵܡ ܣܵܓܘܿܕܹ̈ܐ 273 ܒܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܛܥ̣ܵܘ ܛܵܥܲܝܵ̈ܐ ܘܐܲܥܸܠܘ ܚܸܠܩܸ̈ܐ܀ 274 :ܘܲܠܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܥܒܵܕ ܡܵܪ݁ܲܝܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ 275 :ܠܟܼܵܘܟܒܼܵܐ ܝܲܗܒܘܼܗ̇ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܫܘܼܥܒܵܕܵܐ 276 :ܘܫܲܥܒܸܕ ܐܸܢܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܡܵܪܘܼܬܹܗ ܒܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܲܣܥܲܪܘ 277 ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܬ ܠܲܒܼܢܲܝ ܛܘܼܥܝܲܝ܀ 278 :ܕܡܲܪ̈ܗܸܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 279 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܬܠܹܐ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܢܚܸܬܼ ܨܐܕܲܝܗܘܿܢ 280 :ܐܸܠܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܡܸܬܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܘܟܵܒܼ ܢܘܼܗܪܵܐ 281 :ܚܲܕ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܬ̤ܐ ܕܝܲܗ̣ܒ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ: 282 :ܘܡܲܨܡܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܚܸܫܟܵܐ 283 ܘܕܲܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̤ܿܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ. 284 :ܣܵܗܸܕ ܪܲܗ̇ܛܹܗ ܕܲܡܫܲܓܼܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ 285 ܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܫܲܚܸܠܸܦ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪܲܩܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ܀ 286 :ܘܬܲܚܬܝܼ ܪܵܘܡܵܗ ܠܘܵܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܹܗ 287 ܩܕܼܵܡ ܥܲܢܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܚܙܵܬܹܗ ܘܪܲܗܛܹܗ. 288 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ ܘܟܲܣܝܼ ܢܘܼܗܪܹܗ 289 ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܵܘܝܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܘܪܲܗܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ܀ 290 :ܘܨܝܕ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܩܦܵܣ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܘܟܲܣܝܼ ܢܘܼܗܪܹܗ 291 ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܕܢܸܗܲܛ ܘܲܢܦܘܿܫ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܬܹܗ. 292 :ܪܸܡܙܵܐ ܛܲܫܝܹܗ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܡܠܹܐ ܙܒܼܢܵܐ 293 ܠܥܲܡܵܐ ܓܙܝܼܪܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܟܲܚܸܕ ܒܥܡܡܸ̈ܐ ܥܘܼܪ݁ܠܹܐ܀ 294 :ܕܟܲܕ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܚܢ ܒܵܥܹܝܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ ܒܲܝܵܬܝܹ̈ܐ 295 ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܫܲܐܸܠܘ ܠܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܕܲܒܼܪܥܵܝܵܢܵܐ. 296 :ܕܐܲܝܪܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܠܸܕ ܒܲܝܗܘܼܕ ܐܲܝܟ ܣܘܼܟܵܝܵܐ 297 ܟܵܘܟܵܒܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܓܠܵܐ ܘܒܲܕܸܩ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ.. pb. f.24v 298 :ܘܢܲܓܼܕܲܢ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܕܲܢܦܲܢܹܐ ܠܹܗ ܣܸܓܼܕܲܬ̤ ܚܘܼܒܵܐ 299 ܚܙ̣ܵܘ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܒܵܥܹܝܢ ܩܘܼܫܬܼܵܐ. 300 ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܨܵܒܹܝܢ ܬܢܵܘ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܲܢܒܝܼܘܼܬܵܐ. 301 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܥܒܲ[ܦ̣] ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ. 302 :ܕܢܹܐܬܘܢ ܢܸܗܘܘܸܐ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܠܘܵܬ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ 303 ܩܥ̣ܵܘ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܝܵܬܝܹ̈ܐ ܘܐܲܥܝܼܪܘ ܐܸܢܘܿܢ. 304 :ܘܢܵܕܘ ܛܲܒܼܝ̈ܥܹܐ ܒܩܵܠ ܥܘܼܗܕܵܢܐ ܕܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ 305 ܫܡ݂ܲܥ ܐܵܦ ܡܲܠܟܵܐ ܛܸܒܵܐ ܕܲܡܲܠܟܵܐ ܙܵܥ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ.. 306 :ܕܕܲܠܡܵܐ ܫܸܠܡܲܬ̤ ܦܪܵܬܘܿܙܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܢܒܝܼܘܬܵܐ 307 :ܛܸܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܦܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܸܕܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܕܼܡܵܝܐ 308 :ܘܲܪܢܵܐ ܕܟܼܒܲܪ ܫܠܸܡ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܝܥܩܘܿܒܼ 309 ܫܡ݂ܲܥ ܓܝܼܘܿܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܩܵܐܹܡ̇ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ. 310 :ܘܐܲܚܕܹܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܢܩܸܦ ܡܸ̈ܠܹܐ ܠܘܵܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 311 ܬܲܥܠܵܐ ܢܟܝܼܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܘܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ. 312 :ܘܫܲܪܝܼ ܚܸܠܵܕ ܒܢܸܩ̈ܢܹܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܠܡܸܣܬܲܬܵܪܘܼ 313 ܩܪܵܐ ܠܲܡܓܼܘܼܫܹ̈ܐ ܘܫܲܐܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܸܣܟܹܝܡ ܚܘܼܒܵܐ.. 314 :ܕܒܲܐܝܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܟܼܵܘܟܵܒܼ ܡܲܠܟܵܐ 315 ܠܒܸܫ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܡܛܠ ܗܵܕܹܐ ܕܢܸܣܓܘܕ ܫܲܐܸܠ. 316 :ܘܲܠܛܲܫ ܣܲܝܦܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܢܹܐܫܘܿܕ ܠܲܕܡܵܐ 317 ܫܡܲܥܘ ܟܲܠܕܝܹ̈ܐ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸ̈ܠܹܐ ܕܟܼܠ ܒܲܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 318 :ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܩܝܼܘ ܒܫܸܟܼܠܵܐ ܕܲܟܸܣܹܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 319 ܚܙܲܩܘ ܬܲܡܝܼ̈ܡܹܐ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܡܲܠܟܵܐ.. 320 :ܘܩ̇ܡ ܗܲܕܝܼܠܵܐ ܕܲܫܒܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 321 ܕܢܲܚ ܥܲܡ ܢܘܼܗܪܹܗ ܐܵܦ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ. 322 :ܘܚܲܟܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܢܸܟܼܠܵܐ ܕܲܚܫܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ 323 ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܬ ܕܢܲܓܸܕ ܐܸܢܘܿܢ ܠܣܸܓܼܕܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ.. 324 :ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦ ܨܲܢ̈ܥܵܬܐ ܕܪܲܟܸܒܼ ܢܸܟܼܠܵܐ 325 ܚܙܲܩܘ ܟܲܪ ܪܵܕܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 326 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܬܪܲܥ ܡܲܠܟܵܐ 327 ܥܠ̣ܘ ܐܝܼܙܓܲܕܹ̈ܐ ܕܫܲܕܲܪ ܟܲܣܝܵܐ ܠܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ.. 328 :ܘܲܚܙ̣ܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܘ 329 :ܐܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܚܲܝܸܠ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܡܸܬܦܲܠܓ̈ܢܹܐ 330 :ܘܠܵܐ ܐܸܬܪܦܝܼܘ ܒܝܲܕ ܦܘܼܠܵܓܼ̈ܐ ܕܡܚܝܠܵܬܐ 331 ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܛܲܪܘ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ.. 332 :ܕܠܵܐ ܫܲܐܸܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܲܝܪܘ̇ܬܵܓܼܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢ ܡܲܠܟܵܐ 333 ܦܓܼܘܼܕ̈ܐ ܕܫܸܬܩܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܪܸܡܙܵܐ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ. 334 :ܘܛܲܟܸܣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܲܬܲ ܩܠܘܿܢ ܒܝܲܕ ܦܘܼܠܓܼܵܐ 335 ܪܗܸܛܘ ܢܚܼܝܵܐܝܼܬ ܬܚܹܝܬܼ ܗܲܢܝܘܼܟܼܵܐ ܗܘܢܵܐ.. 336 :ܘܙܲܝܲܚܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܪܟܼܘܿܒܼ ܡܲܠܟܵܐ 337 ܝܲܩܲܪܘ ܘܲܣܓܸܕܘ ܠܟܲܣܝܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܕܫܝܼܛ ܒܲܚܙܬܵܐ. 338 :ܘܲܒܦܲܓܪܵܢܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ 339 ܦܬܚܘ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܘܼܕܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ.. 340 :ܘܩܲܪܸܒܘ ܐܸܢܹܝܢ ܘܲܓܼܠܵܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܘܼܟܵܠܲܝܗܘܹ̈ܝܢ 341 ܒܼܕܿܗܒܼܵܐ ܒܲܕܸܩܘ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ. 342 :ܘܲܟܣܸܦ ܪܹܫܵܐ ܕܬܵܘܕܝܼܬ ܦܘܼܡܵܐ ܬܵܒܲܥ ܡ̣ܢ ܟܠ 343 ܒܡܘܼܪܵܐ ܚܵܘܝܼܘ ܕܚܐܸܫ ܠܘܼܩܕܵܡ ܐܲܝܟ ܒܲܪܢܵܫܵܐ.. 344 ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܥܲܠܹܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܵܘܘܬܵܐ ܒܚܹܝܠ ܢܵܣܘܿܒܹܗ: pb. f.25r 345 ܠܒܘܼܢ̄ܬܼܵܐ ܓ̣ܠܵܘ ܒܵܗ̇ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܕܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ. 346 :ܘܠܹܗ ܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܣܸܓܼܕܲܬ̤ ܚܘܼܒܵܐ 347 ܝܲܗܒ̣ܘ ܠܹܗ ܕܲܗܒܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܠܡܲܠܟܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ.. 348 :ܘܩܲܪܸܒܼܘ ܡܘܼܪܵܐ ܕܚܵܫܲܚ ܣܲܓܝܼ ܠܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ 349 ܠܒܘܼܢ̄ܬܐ ܦܲܪܥܘܗ̇ ܚܠܵܦ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 350 :ܒܐܬ̤ܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܝܲܗ̣ܒܘ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܗܲܢܝܼ ܡ̣ܢ ܟܠ 351 ܒܕܲܫܢܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܣܲܝܸܟܼܘ ܘܚܲܒܫܘ ܟܠ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܝܢ.. 352 :ܘܟܼܠ ܚܲܕ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܕܝܼܠܹܥ ܒܲܕܸܩܘ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 353 ܬܠܵܬܐ ܩܲܪܸܒܼܘ ܬܠܵܬܼ ܕܸܒܼܚܵܬܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܡܲܠܟܵܐ. 354 :ܘܒܲܟܲܪܘ ܘܐܲܟܼܪܸܙܘ ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ 355 ܫܲܠܸܡܘ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ.. 356 :ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܑܵܐ 357 :ܚܙ̣ܵܐ ܗܹܪܘܿܕܼܣ ܕܫܵܛܘܼܗܝ ܣܲܓܝܼ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ 358 :ܘܐܸܫܲܕ ܚܸܡܬܹܗ ܥܲܠ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ 359 ܒܚܲܪܒܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܒ݂ܲܕ ܥܵܘ̈ܠܹܐ ܕܚܵܒܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ.. 360 :ܠܥܘ̤ܠܵܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܕܫܵܩܸܠ ܬܵܓܹܗ ܘܡܲܡܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ 361 ܥܝܪܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܡܸܬܼܢܲܩܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ. 362 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܕܡܸܬܿܢܲܩܲܡ ܡ̣ܢ ܝܼܠܵܘܼ̈ܕܹܐ 363 :ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܢܹܐܒܲܕ ܗ̇ܘ ܕܐܲܙܝܼܠܹܗ 364 ܦܩܲܪ ܘܐܸܫܬܲܚܝܲܢ ܐܲܕܘܼܡܵܣܝܵܐ ܠܡܹܐܫܲܕ ܠܲܕܡܵܐ.. 365 :ܐܲܪܡܝܼܡ ܣܲܝܦܹܗ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܣܸܕܪ̈ܲܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ 366 ܒܸܟܼܝܵܐ ܕܥܘܼ̈ܠܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܕ. 367 :ܘܲܢܫܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܵܠ ܚܸܢܓܼܵܐ 368 ܪܵܚܹܝܠ ܒܟܼܝܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܲܠܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܵܗ̇.. 369 :ܕܲܚܙܬ̤ ܠܲܒܼܢܹܝ̈ܗ̇ ܟܲܕ ܡܸܬܚܲܪܒܝܼܢ ܥܵܘܠܵܐܝܼܬ 370 ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܐܸܠܝܵܐ ܡܠܹܝܢ ܗܘ̣ܵܘ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܝܲܬ̤ ܕܵܘܝܼܕ. 371 :ܟܲܕ ܐܲܠܝܵܢ ܗܘ̣̈ܝ ܝܲܠܵܕܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܥܘ̤ܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 372 ܗܡܝܼܪܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܗܘ̤ܘ ܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܩܸܛܠܲܝ̈ܗܘܿܢ.. 373 :ܘܩܲܒܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ 374 ܡܵܘܬܼܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܦܣܲܩ ܚܲܝܲ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܵܠܵܝܵܐ. 375 :ܘܙܲܡܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܓܼܢܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 376 ܡܝܼܬܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܸܬܼܵܐ ܕܢܲܚܹܐ ܓܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ.. 377 :ܘܲܕܪܲܫܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܪܕܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ 378 ܝܲܗ̣ܒܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܲܚܹܐ ܠܟܼܠܵܐ. 379 :ܕܢܸܦܪܘܿܓ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ 380 ܢܵܓܼܕ ܚܸܡܬܹܗ ܕܲܨܗܹܐ ܠܲܕܡܵܐ ܒܝܲܕ ܩܸܛܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 381 :ܘܲܣܒܲܪ ܕܐܲܓܗܝܼ ܡ̣ܢ ܡ[ܬ]ܝܼܬܼܵܐ ܕܛܸܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ 382 ܠܵܐ ܕܝܼܢ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܪܸܓܲܬ̤ ܢ̣ܟܼܠܹܗ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ.. 383 :ܕܦܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܢܸܫ̈ܒܹܐ ܕܨܵܠܵܐ 384 ܦܠܲܛ ܝܼܠܲܘܼܕܵܐ ܕܢܸܦܩܲܬ̤ ܚܲܪܒܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ.. 385 :ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܐܲܝܟ ܒܘܼܕܩܵܐ ܕܡܒܝܼܘܼܬܼܵܐ 386 ܦܸܪܥܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܕܒܲܛܢܗ̇ ܐܨܵܐܲܪ ܥܘ̤̈ܠܐ. 387 :ܘܩܲܪܒܲܬ̤ ܕܸܒܼܚܵܐ ܐܲܝܟ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܦܵܬܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 388 ܪܫܲܡܬܹܗ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ.. 389 :ܕܢܸܫܬܲܪܲܪ ܒܹܗ ܩ̣ܝܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܣܘܼܟܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 390 ܗܵܐ ܬܲܚܘܼܝܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܡܸܬܓܲܠܝܵܐ ܬܲܚܦܹܝܬ ܡܸ̈ܠܹܐ. 391 :ܢܸܒܼܥܹܐ ܕܡܲܢܘܼ ܒܸܣܪܵܬ ܕܓܸܙܪܲܬ̤ ܐܝܼܕܵܐ ܕܐ̄ܢܫܐ 392 ܬܵܘ ܚܸܪ̈ܚܹܵܐ ܕܒܲܒܸܠܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ.. 393 :ܘܢܸܚܙܹܐ ܕܡܲܢܘܼ ܕܛܵܒܲܗ ܒܸܣܪܹܗ ܘܩܲܪܸܒܼ ܕܼܒܼܚ̈ܬܐ 394 ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܫܲܚܠܸܦ ܝܵܬܹܗ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ. 395 :ܡܵܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܲܠܨܵܬ̤ ܕܢܼܛܒܘܿܥ ܢܲܦܫܵܐ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 396 ܕܩܲܒܸܠ ܓܙܘܼܪܬܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܒܗܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ.. 397 :ܒܡ̇ܢ ܐܸܫܬܲܠܲܡ ܫܘܼܘܕܵܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܸܐܢܹ̈ܐ 398 ܐܲܝܟܵܘ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܐ̄ܚܢܹ̈ܐ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ 399 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ. 400 ܕܗ̇ܘ ܠܵܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܩܲܒܸܠ ܛܲܒܼܥܵܐ: pb. f.25v 401 ܕܲܓܵܠ ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܦ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܪܵܡ.. 402 :ܕܠܵܘ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕ ܝܸܠܕܲܬ̤ ܡܲܪܝܼܡ ܐܸܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ 403 ܐܘܿ ܒܲܕܸܩ ܠܲܢ ܕܡܲܢܘܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܛܲܒܼܥܵܐ. 404 :ܐܘ ܬܵܘ ܝܼܠܲܦܘ ܘܦܘܼܫܘ ܡ̣ܢ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܒܘܿܢ 405 ܡܵܐ ܛܵܥܝܼܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܙܹܐܦܵܐ ܕܲܡܠܹܐ.. 406 :ܬܵܘ ܒܲܠܘܼܝܼܬܲܢ ܘܲܢܚܘܝܼܟܼܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ 407 ܡ̇ܢ ܚܵܢܹܝܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ ܠܲܘܼܩܒܼܵܠ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܩܒܵܠ ܒܝܼܫܵܐ. 408 :ܡܬܘܿܚܘ ܪܸܥܝܵܢܟܘܿܢ ܘܕܲܡܵܘ ܥܲܡܲܢ ܬܪܹܝܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܚܲܕ 409 ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܩܒܲܗ ܠܲܢ ܢܝܼܫܵܐ ܪܵܚܡܹܗ ܕܚܲܬܢܵܐ.. 410 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܝܲܠܦ ܫܙܵܘܥܝܲ ܢܲܦܫܵܐ ܚܕܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ 411 ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܲܟܼܬܸܒܼ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. 412 :ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܓܸܢ ܡܸܠܬܐ ܒܒܸܣܪܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ 413 ܕܐܲܓܼܢ ܐܸܡܲܪ ܠܵܘ ܕܐܸܫܬܿܚܠܲܦ ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܵܘܗܝ.. 414 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܵܨܝܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܘܢܲܓܸܢ ܗܘ̤ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 415 ܚܲܕ ܒܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܨܝܵܐ ܕܢܲܓܸܢ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 416 :ܘܚܲܕ ܒܲܠܚܘܿܕܵܘܗܝ ܐܲܝܟܵܢ ܡܲܓܢ ܗܘ̤ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ 417 ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܬܲܚܬܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܝܲܕ ܨܒܼܝܵܢܵܐ.. 418 :ܘܐܲܓܸܢ ܚܲܝܠܹܗ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܝܲܠܕܲܬ̤ ܡܲܪܝܼܡ 419 ܠܵܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܬܲܚܬܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܝܲܠܕܵܐ. 420 :ܨܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܗ ܥܡܲܢ ܒܲܐܚܙܹܢܵܐ ܘܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܒܲܫܡܹܗ 421 ܠܵܘ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡ̣ܢܟܠ ܝܸܠܕܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ.. 422 :ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܸܠܕܲܬ̤ ܕܕܵܡܹܐ ܟܠܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ 423 ܠܵܘ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܸܒܼܵܐ ܓܙܵܪ ܐܝܼܕܲܝܵܐ. 424 :ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܓܙܪ̈ܝܗܝ ܐܝܼ̈ܕܹܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܹܐ 425 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̣ܝ ܡܲܪܝܲܡ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܕܛܘܿܗܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ.. 426 :ܘܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܕܵܡܹܐ ܝܼܠܲܕܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ 427 ܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܲܪܝܲܡ ܥܲܡ ܢܸܩܒܼܵܬܐ ܒܝܲܕ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇. 428 :ܪܲܒ ܕܹܝܢ ܝܲܠܕܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܲܠܕܝܼ̈ܢ ܕܲܒܼܢ̈ܬ ܚܵܘܐ 429 ܕܵܡܹܐ ܝܲܠܕܵܗ̇ ܠܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ.. 430 ܩܲܝ̣ ܝܼܫ ܘܲܫܒܼܚ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܝܲܕ ܬܘܼܩܵܢܹܗ. 431 ܕܵܡܹܐ ܟܝܵܢܹܗ ܠܲܕܝܵܠܸܕܬܹܗ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܐܝܼܬܵܘܗܝ. 432 :ܘܥܸܠܵܝ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܪܘܼܟܵܒܹܗ 433 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܒܝܲܕ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ.. 434 :ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܘܡܪܵܐ ܠܲܐܠܵܗ ܟܠܵܐ 435 ܒܲܪ ܒܲܪܬ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢ ܪܘܼܟܵܒܹܗ. 436 :ܘܒܲܪ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܫܵܘܹܐ ܠܗܵܕܹܐ ܒܚܹܝܠ ܢܵܣܘܿܒܹܗ 437 ܒܲܦܓܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܕܵܡܹܐ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ.. 438 :ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܫܘܹܐ ܥܲܡ ܡܸܠܬܹܐ ܝܲܠܕܹܗ ܕܲܐܒܼܵܐ 439 ܒܝܲܠܕܵܐ ܘܒܲܛܢܵܐ ܘܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ. 440 :ܘܒܲܫܒܝܼܚܵܝܵܬ̈ܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܘܝܼܪܸܬܼ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ 441 ܠܵܘ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܒܛܢܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈.. 442 :ܠܵܐ ܢܸܬܥܲܕܲܠ ܗܲܪ̈ܛܝܼܩܵܐ ܒܦܘܼܪܫܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ 443 ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܡܪܸܬܼ ܬܪܹܝܢ ܕܲܦܪܝܼܫܝܼܢ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ. 444 :ܠܵܘ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܬܪܹܝܢ ܡܲܢܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ 445 ܚܲܕ ܗܘ̣ ܝܵܕܲܥ ܠܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ.. 446 :ܟܲܕ ܣܵܓܸܕ ܐ̄ܢܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܠܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 447 ܚܲܕ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܵܐ ܡܩܲܪܸܒ ܪܸܥܝܵܢܝ. 448 :ܘܲܡܢܲܫܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܠܒܼܘܿܫ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ 449 ܟܝܵܫܹ̈ܐ ܦܸܪܫܸ̇ܬ ܡܸܛܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܲܫܒܼܚ̈ܝܬܐ܀ 450 :ܚܲܕ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ 451 ܡܸܛܠ ܡܲܪܝܲܡ ܕܲܠܡ̇ܢ ܝܸܠܕܲܬ̤ ܗܘ̤ܘ ܚܸܪ̈ܚܐ. 452 :ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܓܠܹܝܬ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܒܦܘܼܪܫܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ 453 ܠܲܝܬ ܠܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܵܐ ܕܒܸܣܙܵܐ ܗܕܲܝܘܿܛܵܐ.. 454 :ܡ̇ܢ ܕܵܠܚ ܐܲܢ̄ܬ ܫܲܦܝܘܼܬ ܩܘܼܫܬܼܵܐ ܒܬܸܛܪܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܟ 455 ܠܵܘ ܠܲܗܘܵܝܵܐ ܚܲܕ ܬܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܟܣܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ. pb. f.26r 456 ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܵܟ̣ܵܐ. 457 ܐܸܡܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܲܪܝܲܡ ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܵܘ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ܀ 458 ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܝܸܥܕܲܬ̤ ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ 459 ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܪܡܲܙ ܠܲܐܪܥܵܐ ܘܝܼܠܕܲܬ̤ ܠܐܵܕܼܵܡ. 460 :ܗܘ̤ ܨܵܪܲܨܲܠܡܵܐ ܒܓܼܵܘ ܗܲܕܵ ܡܹ̈ܝܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܵܕܼܵܡ 461 ܠܲܓܼܙܪܵ ܕܝܼܢܵܐ ܕܚܲܝܸܒܼ ܠܐܵܕܼܵܡ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܒܲܛܸܠ܀ 462 :ܘܡ̣ܢ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܙܲܟܵܝܵܐ ܘܙܲܟܿܝܼ ܠܐܕܼܵܡ 463 ܒܪܸܓܲܬܼ ܢܹܐܪܵܐ ܚܵܒ̣ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܘܚܲܝܸܒܼ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ. 464 :ܘܲܒܼܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܢܣ݂ܲܒܼ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܒܵܐܕܼܵܡ 465 ܒܡܲܪܝܲܡ ܒܲܛܸܠ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܒܸܐܕܼܢܲܝ̈ ܚܵܘܵܐ܀ 466 :ܬܲܡ̇ܢ ܡܵܘܬܿܐ ܘܗܵܪܟܿܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܲܚܝܼܢ ܠܐܵܕܼܵܡ 467 ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܚܵܘܵܐ ܙܪܲܥ̣ ܡܵܪܘܕܼܵܐ ܡܸܪܲܢܼܡܵܘܬܿܐ. 468 :ܘܒܼܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܲܪܝܲܡ ܐܲܟܼܪܸܙ ܥܝܼܪܵܐ ܩܵܠ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ 469 ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐܒܹܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܚܲܒܼܫܵܗ̇ ܠܚܵܘܵܐ܀ 470 :ܘܲܒܼܒܼܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܡܲܪܝܲܡ ܫܪ̣ܵܝܗܝ ܠܠܘܼܚܵܡܵܐ 471 ܡܸܛܠ ܐܵܕܼܵܡ ܠܵܛܵܗ̇ ܠܐܲܪܢܵܐ ܕܬܲܘܥܵܐ ܟܘܼܒܹ̈ܐ. 472 :ܘܲܒܼܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܦܲܠܚܵܗ̇ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܬܸܬܸܿܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 473 ܠܨܠܡܵܐ ܕܐܲܫܚܸܬܼ ܒܨܵܐܬܼ̇ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܚܕܼܬܼ܀ 474 :ܘܢܲܣܟܵܗ̇ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܩܲܕܼܡܵܗ̇ ܕܼܵܗܒܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 475 ܒܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܚܛ̣ܵܘ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܘܚܵܒ̣ܘ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 476 :ܘܚܲܪܲܪ ܐܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪ̈ܢܵܫܐ ܒܲܦܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ 477 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܫܩ݂ܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ܀ 478 :ܘܲܙܝܢܵܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܓܸܢܣܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 479 ܘܡܸܟܹܝܠ ܙܵܕܹܿܩ ܕܲܢܟܲܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܡܵܐ ܠܲܕܼܟܼܝܼܬܼܵܐ. 480 :ܐܸܡܵܐ ܕܨܠܡܵܠ ܕܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܒܹܗ ܠܸܡ[...] ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ 481 ܠܝܲܠܕܵܐ ܢܸܩܪܹܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܿܡܵܪܵܐ܀ 482 :ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܵܐ ܒܝܲܕ ܢܵܣܘܿܒܹܗ 483 ܘܐܸܢ ܡܸܬܿܬܲ ܩܠܝܼܢ ܗܲܪ̈ܵܛܝܼܩܹܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܡܸܢܲܝ̈. 484 :ܥܲܡܹܗ ܢܕܼܘܼܢܘܢ ܕܗܵܗ̇ ܕܲܩܪܹܝܬܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ 485 ܡܸܢܹܗ ܝܼ̇ܦܹܬܼ ܕܐܸܩܪܹܝܘܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ܀ 486 :ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܐ ܐܵܙܸܠ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܵܒ̣ܝ ܘܐܲܠܵܗܝ 487 ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟܲܢ ܐܵܙܹ̇ܠ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܹܗ. 488 ܘܐܸܢ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟܲܢ ܩܲܒܸܿܠ ܗܘܝܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ. 489 ܠܲܝܬܿܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܐܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܗܲܪܵܣܝܘܿܛܵܐ܀ 490 :ܠܲܝܬܿ ܥܵܒ̣ܘܿܕܼܵܐ ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܟܠܝܼ ܓܘܼܕܼܵܦܝ̈ܟ 491 ܫܠܵܘ̣ ܠܵܐ ܬܸܩܥܘܿܢ ܒܲܕ ܡܘܼܬܼܠܵܓܸܝܘܿܢ ܪܹܫ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܟܿܘܿܢ. 492 :ܙܹܠܘܢܘܼܚܘ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܓܼܘܼܕܼܵܦܲܝ̈ܟܿܘܿܢ 493 ܠܲܢ ܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܕܲܠܟܼܘܿܢ ܢ̣ܫܠܲܡ ܐܸܠܵܐ ܠܩܘܼܫܬܐ܀ 494 :ܘܡܵܘܬܿܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܦܪܫܝܼܢ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܲܢ 495 ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܙܲܓܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܚܸܫܟܿܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ. 496 :ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܛܵܐ ܬܵܘܕܼܝܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܲܢ ܥܲܡ ܙܹܐܦܵܢܹ̈ܐ 497 ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܒ̣ܝܼܥܵܐ ܒܢܲܦ̣ܫܲܢ܀ 498 :ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܡܬܘܿܡ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܐ 499 ܘܕܼܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕ ܡܸܢܹܗ ܟܬܼܝܼܒܼܵܐ ܒܠܸܒܲܢ. 500 :ܘܲܕܼܠܲܝܬܿ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܝܲܠܕܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܲܢ 501 ܕܐܝܼܬܼܬܘܼܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܦܠܝܼܠܓܼܝܼܢ܀ 502 :ܘܲܫܘܹܐ ܥܲܡܹܗ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܩܢܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ 503 ܡܵܘܕܝܼܢܲܢ ܬܘܼܒܼ ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ. 504 ܕܦܲܪܩܲܢ ܒܲܒܼܪܹܗ ܘܫܝܹܢ ܥܡܲܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ: pb. f.26v 505 ܒܲܒܼܪܹܗ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ܀ 506 :ܚܲܕܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܘܚܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ 507 ܬܪܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܘܲܕܼܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ. 508 :ܚܲܕܒܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܘܝܲܩܲܪ̣ ܕܝܼܠܹܗ ܒܕܼܝܼܠܹܗ 509 :ܠܹܗ ܗܘ̤ ܦܲܐܝ̈ܢ ܟܠ ܝܼܕܹ̈ܐܥܵܬܼܵܐ ܐܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 510 ܕܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܕܲܒܲܪܕ ܝܼܠܹܗ ܠܘܵܬܼܝܼܕܲ ܥܬܹܗ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/30
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Birth of Our Lord - ܥܲܠ ܝܲܠܕܹܗ ܕܡܵܪܢ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/30.
Bibliography:
On the Birth of Our Lord - ܥܲܠ ܝܲܠܕܹܗ ܕܡܵܪܢ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/30.

Show Citation Styles