Digital Syriac Corpus

On Epiphany - ܥܲܠ ܕܸܢܚܵܐ

   https://syriaccorpus.org/32
line :
page break :
1 :ܨܲܠܡܵܐ ܡܠܝܠܐ ܨܒܼܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܢܲܬܼܩܸܢ ܠܐܵܕܼܵܡ 2 ܘܡܕܟ ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܡ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܕܼܪܹܗ. 3 :ܪܟܒ ܠܘܩܕܼܡ ܡܐܢܐ ܕܚܸܨܦܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ 4 ܘܡܲܫܚܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܠܗ ܠܲܢܦܸܫ ܚܲܝܹ̈ܐ. 5 :ܨܵܪ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܘܲܣܡܵܐ ܕܡܸܕܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ 6 ܘܲܢܦ̣ܝܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܒܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ. 7 :ܐܘ ܨܲܝܵܪܵܐ ܕܟܲܣܝܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܹܗ 8 ܘܣܵܡܹܗ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܕܦܲܐܝܘܼܬܼ ܨܲܠܡܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܕܲܦܵܐ. 9 :ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܬܼܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܦܲܐܝ̈ܵܢ 10 ܘܠܚܙ̈ܝܐ ܡܚܘ̈ܝܢ ܫܘܼܦܪܐ ܕܬܼܘܼܩܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ. 11 :ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܓܼܵܘ ܦܲܐܝ̈ܢ 12 ܘܒܲܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܬܲܟܼܣܝܼܬܼܵܐ ܠܓܲܘܵܝ̈ܬܼܵܐ. 13 :ܡܵܐܢܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܥܒ̣ܕܠܕܝܢܢ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 14 ܦܲܓܼܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܚܲܕ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 15 :ܥܒ݂ܲܕ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܢܵܐ ܒܫܝܼܛ ܒܲܚܙܵܝܵܬܼܵܐ 16 ܘܬܩܢ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܟܣܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ. 17 :ܣܡ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܡܠܹܐ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܡܝܼܬܼܵܐ ܐܘܫܝܼܛܵܐ 18 ܕܢܸܬܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܡܵܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܒܚܹܝܠ ܚܲܝܘܼܬܹܗ. 19 :ܙܡ݂ܲܪ ܓܵܘܿܝܵܐ ܩܢܹܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܡܸܢܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ 20 ܘܲܫ̣ܦܲܪ ܡܸܕܪܵܐ ܒܩܵܠ ܢܸܥܡ̈ܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ. pb. f.32v 21 :ܗܲܠܸܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܗܝܟܠ ܡܸܕܪܹܗ ܩܠ ܬܸܫܒܘܿܚܬܼܵܐ 22 ܘܲܟܼܢܫܘ [...] ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܪ̈ܫܹܐ ܠܩܠ ܢܸܥܡܬܹ̈ܗ. 23 :ܩܡ ܡܝܘܿܬܐ ܒܕܡܘܬ ܨܠܡܵܐ ܒܓܵܘ ܠܦܛܝܢ 24 ܘܲܒܼܨܘܪ̈ܵܬܹܗ ܬܗܲܪܘ ܪ̈ܘܢܫܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܢܵܝܹܐ. 25 ܒܡܠܹܐ ܙܲܒܼܫܵܐ ܩܵܘܝܼ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܨܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. 26 :ܘܲܣܠܸܩ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܒܕܡܘܼܬܼ ܨܐܬܵܐ ܥܠ ܨܘܪ̈ܬܹܗ 27 ܒܟܗܘ ܣܡܡ̈ܢܐ ܕܦܝܘܬ ܫܘܦܪܹܗ ܒܕ̈ܓܲܬ ܦܹܐܪܵܐ. 28 :ܘܩܢ̣ܐ ܓܵܘܢܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܒܐܘܼ ܟܼܠܵܐ ܕܡܸܢܹܗ 29 ܠܚܵܬܹܗ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܫܸܡ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܠܡܵܐ ܕܡܲܠܟܿܐ. 30 :ܘܪܫܡܬ̤ ܒܫܡܬ̤ ܒܫܡܗ̇ ܗܸܒܼܠܵܐ ܘܡܵܘܬܿܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ 31 ܐܲܫܚܸܬܼ ܘܲܒܼܠܝܼ ܢܘܼܓܼܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܒܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ. 32 :ܘܕܼܵܫܵܗ̇ ܡܵܘܬܿܐ ܘܚܲܒܼܵܠ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ 33 ܐܲܗܸܠ ܘܲܓܼܚܸܟ ܐܵܦ ܣܵܩܘܿܪܹܗ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ. 34 :ܘܲܦܣܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܠܹܗ 35 :ܡܠܡܿܐ ܕܚ̣ܙܐ ܕܐܲܗܸܠܘ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܵܐ 36 :ܚܣ ܥܲܠ ܨܲܠܡܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܨ ܛܲܥܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 37 ܨܲܠܡܵܐ ܡܲܕܪܸܙ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡܠܟܿܐ ܒܝܲܕܼ ܓܲܠܝܘܼܬܗ. 38 :ܘܲܒܼܨܘܼܪ̈ܵܬܹܗ ܡܚܘܹܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܐܲܒܝܼܡܹܗ 39 ܒܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܡܸܬܼܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡܵܪܹܗ. 40 :ܘܲܒܼܨܘܼܪ̈ܵܬܹܗ ܡܸܬܼ ܒܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 41 ܘܕܲܢ̣ܦܲܠ ܐܵܕܼܵܡ ܘܚܒܿܠ ܡܘܿܬܿܐ ܨܠܸܡ ܨܘܼܪ̈ܬܹܗ. 42 :ܫܲܕܪ ܡܲܠܟܿܐ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܢܩܝܼܡܘܼܢܝܗܝ 43 ܬܪܹܝܢ ܐܝܼܙܓܲܕ̈ܐ ܕܫܲܝܵܢܐ ܫܲܕܲܪ ܠܐܝܼܩܵܪ ܨܲܠܡܹܗ. 44 :ܘܐܲܟܼܪܸܙܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܩܵܠ ܚܘܼܕܬܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 45 ܒܝܲܕ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܚܹܝܠ ܟܣܝܘܼܬܗ. 46 :ܘܲܒܼܚܘܼܕܵܬܹܗ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ 47 :ܪܲܡܪܸܡ ܣܲܓܿܝܼ ܫܸܡ ܚܘܼܕܵܬܹܗ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 48 :ܕܢܲܬܼܗܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܼܟܵܐ ܪܚܡܹܗ 49 ܒܝܲܕ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܐܣܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ. 50 :ܘܲܒܼܚܘܼܕܵܬܹܗ ܐܲܦܨܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܟܼܡܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 51 ܢܚܸܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܲܦܐܹܐ. 52 :ܘܨܵܪ̣ ܥܲܠ ܕܲܦܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 53 ܒܛܲܟܼܣܹܗ ܕܐܵܕܵܡ ܨܵܪܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܒܣܲܡܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ. 54 :ܘܚܕܬ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܠܝܠܕ̈ܬܗ ܒܝܲܕ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ 55 ܢ̣ܦܩ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 56 :ܘܕܼܵܡ̇ܐ ܟܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܝܠܕܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ 57 ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܫܘܹܐ ܥܲܡ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 58 :ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܢܐ ܡܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܵܕܼܵܡ ܘܲܕܼܝܠܕ̈ܬܗ 59 ܫܘܹܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܪܲܒܿ ܒܐܝܼܒܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ. 60 :ܘܣܵܗܸܕܼ ܥܝܼܪܵܐ ܕܣܲܒܲܪ ܒܲܛܢܹܗ ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܡܵܪܵܐ 61 ܒܣܲܓܿܝܼܵܐܬܼ̈ܐ ܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܵܡ ܐܼܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 62 :ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܚܲܡ ܥܲܡ ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܡܛ̣ܵܝܗܝ 63 ܡܥܲܠܲܝܼ ܒܲܛܢܹܗ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܠܲܛ ܒܲܙܪܥ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 64 :ܘܲܫܒ̣ܚܼܝ ܝܲܠܕܗ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܟܲܪ̈ܘܿܙܵܘܗܝ 65 ܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܩܲܒܸܿܠ ܘܝܼܪܸܬܼ ܫܸܡ ܡܵܪܘܼܬܼܵܐ. 66 :ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܠܹܗ ܢܸܫܐܲܡܥܘܼܢ 67 ܟܝܵܢܹܗ ܣܵܗܸ̇ܕܼ ܕܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ. 68 :ܘܫܸܡ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܩܵܥ̇ܐ ܘܡܲܟܼܪܸܙ ܕܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ 69 ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܛܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. pb. f.33r 70 :ܘܫܲܡܲܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܲܐܠܵܗ ܟܠܵܐ 71 ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܬܗܲܪܘ ܘܐܸܬܕܲܡܲܪܘ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪ̈ܓܼܵܐ. 72 :ܘܐܲܒܼܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܚܲܬܿܡܘ ܩ̈ܠܐ ܘܚܵܘܝܼܘ ܕܲܒܪܐ ܗ̄ܘ̣ 73 ܓ̣ܒܼܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪ̈ܢܐ. 74 :ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ 75 ܝܩܲܪ ܐܢܘܢ ܐܵܦ ܠܐܲܝܼܙܓܲܕ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ. 76 :ܘܪܲܡܪܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܒܲܕ ܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܥܹܝܢ ܚܙ̈ܝܐ 77 ܓ̣ܒܼܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܠܐ ܕܲܟܼܬܝܼܒܼ. 78 :ܘܫܲܕܲܪ ܥܝܼܪܵܐ ܘܣܼܵܒܪ ܒܛܢܗ ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝܵܐ 79 ܗܵܘ̇ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܟ̣ܪܸܙ ܒܛܢܐ ܒܐܕܢܝ̈ ܡܲܪܝܲܡ. 80 :ܗܘ̤ ܒܕܩ ܠܹܗ ܐܦ ܠܲܙܟܲܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܘܿܚܲܢܵܢ 81 ܚܲܕܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܐܲܝܬܼܝ ܣܒܪܬܼܵܐ ܕܥܲܒܕܵܐ ܘܡܵܪܵܐ. 82 :ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܒܲܛܢܵܐ ܠܲܒܼܬܼܘܼ ܠܘܼܬܼܵܐ ܘܠܲܥܩܲܪܘܼܬܼܵܐ 83 ܣܒܼܐ ܥܩܪܐ ܡܛܝܗܝ ܕܲܢܟܿܗܸܢ ܒܲܩܕܘܫ ܩܘܼܕܼܫ̈ܐ. 84 :ܘܲܫܠܸܡ ܛܲܟܼܣܹܗ ܘܲܫ̣ܡܲܥ [ܩܵܠܵܐ] ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܥܝܼܪܵܐ 85 ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܪܲܒܿܐ ܚܵܘܝܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ. 86 :ܘܙܥ ܘܐܸܬܼܒܼܠܗܝܼ ܣܵܒܼܵܐ ܥܲܩܪܵܐ ܒܙܝܼܘܹܗ ܦܲܐܝܵܐ 87 ܠܲܒܸܿܒܼ ܥܝܼܪܵܐ ܠܲܐܪܥܵܢܵܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܢܝܼܚܵܐ. 88 :ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܬܸܕܼܚܲܠ ܕܥܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܹܐܬܼܝܼܬܼܝ ܨܲܕܲܝܟ 89 ܩܲܒܸܿܠ ܟܲܣܝܵܐ ܕܼܒܼܚܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܘܲܕܼܪܥܝܟ. 90 :ܘܲܫܠܚܲܢܝ ܨܹܐܕܲܝܟ ܕܐܹܦܲܢܹܐ ܠܵܟ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܲܥܡܠܲܝ̈ܟ 91 ܩܲܒܸܿܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܕܸܒܼܚ̈ܬܼܵܟ ܘܲܨ̈ܘܵܬܼܵܟ. 92 :ܡ̣ܢ ܐܸܠܝܫܒܲܥ ܣܒܬܐ ܥܩܪܬܐ ܕܡܝܼܬܼܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܝܗ̇ 93 ܣܵܒܼܵܐ ܥܲܩܪܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܩܵܠ ܒܲܛܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ. 94 :ܘܐܵܘܚܸܠ ܣܲܓܿܝܼ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܗܘܸܐ 95 ܚܙ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܚܵܪ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. 96 :ܘܬܲܚܡܹܗ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܡܵܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ 97 ܐܲܣܪܹܗ ܥܝܼܪܵܐ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܪܸ̈ܓ̣ܫܵܘܗܝ ܒܡܸܠܬܐ ܘܫܸܡܥܵܐ. 98 :ܕܢܸܗܘܹܐ ܫܸܬܼܩܹܗ ܐܵܦ ܚܲܪ ܫܘܼܬܹܗ ܣܗܵܕܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ 99 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܡܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܟܠܵܝܗܝ ܕܲܢܡܲܠܸܠ. 100 :ܒܥܸܠܬܐ ܐܲܣܪܹܗ ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܓܲܠܝܵܐ ܢܗܲܝܡܸܢ ܟܠܢܵܫ 101 ܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܗܘ̤ ܢܸܫܬܲ ܠܹܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ. 102 :ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܚܵܬܹ̈ܗ 103 ܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܠܸܦ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ ܚܸܙܘܵܐ ܟܲܣܝܵܐ. 104 :ܘܲܫܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܘܢ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܫܲܩ 105 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܬܸܫܥܵܐ ܐܲܣܪܹܗ ܥܝܼܪܵܐ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ. 106 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܲܦܪܝܼ ܥܘܼܒܵܐ ܥܲܩܪܵܐ ܐܲܝܟ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ 107 ܫܠܸܡ ܒܲܥܒܼܕܐ ܡ̈ܠܐ ܕܲܫ̣ܡܲܥ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. 108 :ܘܩܲܒܸܿܠ ܦܹܐܪܵܐ ܘܡܲܠܸܠ ܘܲܫܡ݂ܲܥ ܘܲܦܪܵܥ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ 109 ܟܢܝܗ ܒܲܫܡܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܝܼܠܸܦ ܡ̣ܢ [ܡ̣ܢ] ܓܸܠܝܵܢܵܐ. 110 :ܚܢܢܐ ܕܡܲܟܸܪܸܙ ܪ̈ܚܡܹܐ ܕܚܵܢܹܝ̇ܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 111 ܢܦ݂ܲܩ ܝܘܚܲܢܵܢ ܒܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܼܵܐ ܕܲܩܕܡ ܡܠܟܐ. 112 :ܘܲܢܲܓܼܕܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܘܼܪ̈ܫܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 113 ܫܢ̈ܝܵܐ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܒܚܘܼܪܒܿܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡܸܬܼܪܲܒܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 114 :ܟܲܕ ܡܸܬܼܗܲܓܹܿܐ ܒܲܣܬܿܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 115 ܒܗܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܢܲܓܼܕܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܫܲܝܢܵܐ. 116 :ܕܲܒܼܥܸܢܵܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܢܕܪܸܫ ܚܲܝ̈ܘܗܝ 117 ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܡܸܬܼܪܲܒܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܹܝܠ ܚܸܟܼܡ̈ܬܼܵܐ. 118 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܪܘܸܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 119 ܕܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܐ ܒܲܕ ܡܘܼܬܼ ܫܸܡܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܣܦܹܝܪܵܐ. 120 ܘܢܲܓܼܕܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܵܬܲܪܢܘܼܗܪܵܐ ܕܕܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ: pb. f.33v 121 ܒܝܘܿܪ ܕܢܵܢ ܢܗܪܐ ܦܬܼܚܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܡܫܕܪܢܹܗ. 122 :ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܼܵܘ ܚ̈ܛܵܝܹܐ ܣܵܒܼܘܫܘܼܩܵܢܵܐ 123 ܒܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܵܘܠܵܐ ܐܥܝܼܪ ܐܢܘܢ ܠܕܡ̈ܟܐ ܕܥܵܘܠܵܐ. 124 ܘܢܵܕܼܘ ܛܲܒܿܝܼ̈ܥܹܐ ܠܩܵܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܲܕܠܵܐ ܥܡܠܵܐ. 125 :ܗܘܬ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܪܵܐ ܒܐܸܕܢܝ̈ ܥܡܵܐ 126 ܘܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܠ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܫܘܒܩܢ ܥܵܘ̇ܠܐ. 127 :ܒܥܘܒܵܐ ܕܡ̈ܝܵܐ ܡܸܫܬܵܘܕܹܐ ܗܘ̣ܵܐ ܕܢܵܘܠܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ 128 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܪܵܐ ܢܚܲܕܬ ܐܢܘܿܢ ܒܲܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. 129 :ܐܲܪܡܝܼ ܡܨܝܼܕܲܬܵܐ ܕܒܠ ܦܸܬܓܼܵܡܵܘ̄: ܥܠ ܟܠ ܡܟܫܚ̈ܢ 130 ܘܚܲܒܸܫ ܐܢܘܿܢ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܸܡܥܵܐ ܕܟܪܘܙ ܟܬܹܗ. 131 :ܒܝܲܕ ܫܘܼܒܼܩܵܒܵܐ ܓ̣ܪܓ ܐܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܪܲܒܼܠܸܩܛܵܐ 132 ܘܐܲܟܸܢ ܒܲܕܡ ܡܵܢܵܐ ܗ̣ܝ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܫܘܼܕܟܝ ܡܸܠܵܘܗܝ̈. 133 :ܩ̈[...]ܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܘܫܲܚܠܸܦ ܩܠܹܗ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܥܡܵܐ 134 ܕܥܒܕܼܐ ܐܝܼܬܲܝ ܘܡܫܡܫܵܢܵܐ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܓܼܒܼܵܢܝ. 135 :ܐܸܙܓܲܕܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܲܟܼܬܸܒܼ ܕܐܵܬܹܐ 136 ܘܫܲܠܚܢܝ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܕܗܵܐ ܡܛܝܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܣܘܼܟܵܝܵܐ. 137 :ܒܡܲܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܦܲܩܕܢܝ ܕܐܸܬܼܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܵܘܠܵܐ 138 ܥܲܕܼ ܐܵܬܹ̇ܐ ܗܘ̤ ܘܝܵܗܸ̇ܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ. 139 :ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܛܲܠܸܩ ܝܲܠܪܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 140 ܘܡܵܘܥܹܐ ܙܲܪܥܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܚܲܝܬܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ. 141 :ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܢܵܣ̇ܟ ܨܲܠܡܵܐ ܕܐܲܣܢܝܼ ܥܵܘܠܵܐ 142 ܘܡܲܩܢܹܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢ̈ܐ ܠܲܐܪ̈ܥܢܝܐ. 143 :ܒܥܘܼܒܐ ܕܡ̈ܝܵܐ ܡܘܠܕ ܐܢܵܫܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ 144 ܟܲܕ ܡܸܬܼܒܝܢ ܒܲܫܡܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܒܘܼܟܼܪܹ̈ܐ ܕܼܪܘܼܚܵܐ. 145 :ܡܚܲܪ ܪܦܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 146 ܘܦܵܪܹܩ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܬܼܚ̈ܵܬܹܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܵܓܼܬܼܵܐ. 147 :ܫܵܒܹ̇ܩ ܥܵܘܠ̇ܐ ܘܝܵܗ̇ܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟ ܪܲܗܒܼܘܼܢܵܐ 148 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܘܢ ܥܲܠ ܫܘܼܘܕܵܝܵܘ̈ܗܝ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܘܼܬܹܗ. 149 :ܩܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼܟܼܘܿܢ ܩܵܐܸ̇ܩ ܘܲܟܣܹܐ ܡ̣ܢ ܥܝܢ̈ܝܟܘܢ 150 ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܢܵܐ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܝܵܕܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ 151 :ܝܪܸܡܙܵܐ ܓܠ̣ܐ ܠܝܼ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܕܸܢܚܹܗ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘ̈ܟܹܐ 152 ܕܲܒܝܲܕ ܡܸ̈ܠܲܝ ܢܸܚܙܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. 153 :ܫܪܵܓܼܵܐ ܐܝܬܝ ܠܵܘ ܐܸܣܦܹܝܪܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܸܡܫܵܐ 154 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܝܡ ܨܸܡܚܵܐ [ܕܫܸܡܫܵܐ] ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 155 :ܙܥܘܿܪܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫܚ̈ܬܼܵܐ ܘܕܲ ܠܵܐ ܟܲܝܠܵܐ 156 ܘܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܸܫܪܹܐ ܣܐܘܿܢܵܐ ܕܪ̈ܓܼܠܵܘܗܝ. 157 :ܡ̣ܢ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܝܲܗ̣ܒ ܠܝܼ ܩܲܠܝܼܠ 158 ܘܲܥܬܼܪܘ ܪ̈ܓ̣ܫܲܝ ܡ̣ܢ ܣܝܼܡ̈ܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܼܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ. 159 :ܠܢܸܬܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܪܚܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܫܘܵܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 160 ܘܲܩܢܹ̇ܝܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܠܟܼܵܪܘܿܙܲܘܼܬܼܵܐ ܕܲܣܬܝܼܪ̈ܵܬܹܗ. 161 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܥܨܢܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 162 ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܪܗܝܼܒܼ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܕܐܹܦܘܿܩ ܘܐܸܓܼܡܘܿ ܪܡܸܠܵܘ̈ܗܝ. 163 :ܘܟܲܕ ܛܵܒܼ ܦܪܫܢܝ ܠܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܵܪ ܘܿܙܘܼܬܹܗ 164 ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܚܘܝܬܝ ܙܝܼܘܹܗ ܕܐܲܦܘ̈ܵܗܝ ܐܸܠܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ. 165 :ܠܵܘ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܪ̈ܓܼܫܹܐ ܕܲܠܒܲܪ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ 166 ܒܪܘܼܚܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܐܸܬ̤ܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܕܐܸܠܲܦ ܡܲܢ̣ܘ. 167 :ܗܵܘ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ ܕܐܲܟܼܪܸܙܝܲܠܕܵܐ ܕܡܲܠܡܕܼܝܼܬܼܵܐ 168 ܛܘܼܦ̣ܣܵܐ ܕܝܵܘܢܵܐ ܨܵܪ̣ ܚܵܘܝܼ ܠܝܼ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܐ. pb. f.34r 169 ܗܵܕܹܐ ܓܠ̣ܐ ܠܝܼ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܒܲܝܬܵܝܵܐ. 170 :ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܝܬܿ ܕܢܵܣܸ̇ܒ̣ ܗܘ̤ܝܘܼ ܡܵܪܵܐ 171 :ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܘܐܲܡܸܕܼ ܡܸܛܠ ܗܵܕܐ ܗ̤ܝ 172 ܕܐܸܕܪܘܫ ܐܘܼܪܲܚܵܐ ܕܢܸܪܕܘܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܓܸܠܝܵܢܹܗ. 173 :ܗܵܐ ܡܲܢܲܥ ܠܹܗ ܘܲܩܪܸܒܼ ܡܸܟܲܝܠ ܕܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ 174 ܢܸܡܪܘܿܩ ܟܠܢܵܫ ܣܲܢܝܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܛܪܲܓܼ. 175 :ܣܲܝܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܠܒܼܘܼܚܪܵܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 176 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܛܵܠܸ̇ܡ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܹܗ ܦܵܣܸ̇ܩ ܠܹܗ. 177 :ܚܲܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܹܗ ܘܐܵܦ ܚܲܪ ܝܼܦܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܣܲܝܦܵܐ 178 ܘܥܵܐ ܠܵܐ ܒܨܵܬܼܗ̇ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܕܙܵܘ̈ܥܝ ܢܲܦ̣ܫܵܐ. 179 :ܡܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܲܠ ܟܠ ܘܐܵܦ ܕܲܝܢ̇ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܬܐ 180 ܘܲܒܼܒܼܘܼܚܪܵܢܹܗ ܥܬܝܼܕܼ ܕܲܢܦ̣ܪܫ ܛܵܒ̈ܐ ܘܒܼܝ̈ܫܹܐ. 181 :ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܪܸܫܢܘܼܬܹܗ ܣܝܼܡ ܟܠ ܫܘܼܠܛܵܢ 182 ܘܡܡܠܟ ܪܸܡܙܗ ܥܲܠ ܪ̈ܘܚܵܢܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܝܐ. 183 :ܬܵܘ ܢܲܟܼܬܸܒܼ ܠܹܗ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܒܲܟܼܣܸܦ ܪܹܫܵܐ 184 :ܘܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܠܹܗ ܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܚܠܵܦ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ 185 :ܐܘ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܲܡܠܒܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܕܲܚܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 186 :ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܩܸܢܛܵܐ ܡܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 187 :ܡܲܕܪܸ ܙܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܲܫܡܹܗ ܘܩܵܠܹܗ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ 188 ܘܡܲܪܡܹܐ ܦܓܼܘܼܕ̈ܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܒܦܘܼܡ ܡܲܪ̈ܚܹܐ. 189 :ܙܒܝܼܦ ܐܲܝܟ ܫܲܒܼܛܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܵܘܠܵܐ ܕܲܡܢܓܼܕܼ ܠܹܗ 190 ܘܡܲܟܼܪܸܙ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܟܘܼܢܵܝܹܗ. 191 :ܫܡܹܗ ܡܸܬܼܦܲܫܲܩ ܚܢܵܢܵܐ ܕܚܵܐ̇ܢ ܠܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܡܲܓܢ 192 ܘܲܠܛܝܼܫ ܣܲܝܦܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܐܲܝܟ ܬܵܒܼܘܥܐ. 193 :ܥܛ̇ܐ ܒܲܫܡܹܗ ܫܛܵܪܵ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܕܚܵܒܼܘܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 194 ܘܡܲܟܿܬܸܒܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܒ̈ܕܐ ܠܡܫܕܪܢܗ. 195 :ܢܚܸܬܼܘ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܡܸܛܪܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 196 ܘܪ̈ܲܓܼܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܠܡܸܬܲܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ. 197 :ܩܥ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ 198 ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܸܡܪܵܐ ܡܕܲܢܹܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܘܫܵܒܸ̇ܩ ܚܵܘܒܹ̈ܐ. 199 :ܗܵܢܵܘ̇ ܕܐܸܡ̄ܪܹܬܼ ܒܵܬܲܪܚܐܬܹ̇ܐ ܘܩܲܕܡܝܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܹܢܝ 200 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ܢܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܸܒܪܹܝܘܗܝ ܕܩܲܫܝܼܫ ܘܲܛܠܹܐ. 201 :ܛܠܹܐ ܡܸܢܝ ܒܲܛ[...] ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܹܗ ܒܪܘܼܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܵܐ 202 ܘܩܲܫܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܝ ܒܲܥܬܼܝܕܬܼ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝ ܐܪ̈ܙܘܗܝ. 203 :ܡܲܢ̣ܘ ܕܛܠܹܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܥܘܼܪ̈ܠܝ ܠܸܒܿܐ 204 ܘܲܐܝܟܲܢ ܩܲܫܝܼܫ ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܠܚܵܪܬܼܵܐ ܓܠܵܘ ܘܒܲܕܡܘ ܠܝܼ. 205 :ܠܡܲܢ̣ܘ ܒܵܪܹܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܐܬܹ̇ܐ ܒܵܬܲܪܡܠܵܘܗܝ 206 ܘܲܠܡ̇ܢ ܟܲܢܝܼ ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܝܵܐ ܘܫܵܩܸ̇ܠ ܥܵܘܠܵܐ. 207 :ܐܸܢ ܚܲܝܼܕܵܐ ܢܚܸܬܼ ܘܐܸܬܼܓܲܫܲܡ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ 208 :ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܐܲܠܨܲܬܼ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܒܸܣܪܵܐ [...]ܕܲܟܹܿܐ ܥܵܘܠܲܢ 209 :ܠܡ̇ܢ ܠܵܐ ܫܲܩܠܹܗ ܠܥܵܘܠܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ 210 ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܲܚܬܝܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܪܲܒܿܐ ܠܘܵܬܼ ܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ. 211 ܘܲܟܒܲܪ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܲܒ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܩܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ. 212 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܝܵܬܹܗ ܕܢܙܟܐ ܒܫܝܛܐ 213 :ܚܣ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܕܗܵܕܐ ܢܹܐܡܲܪ ܐܵܘܢܸܬܼ [...]ܒܼ 214 ܕܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܚܲܝܠܵܐ ܕܒܸܣܪܐ ܫܝܼܛܵܐ. 215 :ܒܸܣܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܪܸܒܼ ܘܲܩ̣ܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ 216 :ܠܵܘ ܐܝܼܬܼܘܬܼܵܐ ܩܢܵܬ̤ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ 217 :ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܠܒܸܘ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܐܸܠܵܗܵܝܵܐ 218 ܘܲܙܟܼܵܐ ܘܙܲܟܿܝܼ ܠܲܟܢܵܘ̈ܬܹܗ ܒܚܹܝܠ ܢܵܣܘܿܒܹܗ. 219 ܠܹܗ ܗܘ̤ ܟܢܝܼ ܐܸܡܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܒܪܹܗ ܕܲܙܟܲܪܝܵܐ: pb. f.34v 220 ܕܲܒܼܝܲܕ ܕܸܒܼܚܹܗ ܡܕܲܟܲܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܓܢܣܹܗ. 221 :ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܫܲܡ݂ܲܗ ܘܲܩܪ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܼܵܐܬܹ̇ܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ 222 ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܕܵܢܝܼ̇ܝ ܘܲܡܚܲܪܲܪ ܟܠ. 223 :ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܗܘ̤ܐ ܟܸܢܵܪܵܐ ܠܪܘܼܝܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ 224 ܕܒܹܗ ܢܸܬܼܚܲܬܡܘܢ ܩ̈ܠܐ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܘܼܬܼܵܐ. 225 :ܓܠ̣ܐ ܠܹܗ ܪܘܚܵܐ ܘܚ̣ܙܝܗܝ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܘܲܣܘܲܚ̣ ܠܐܘܼܪܥܹܗ 226 ܘܲܚܕܝܼ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܪܵܓܘܼܗܝ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܡܼ̈ܠܟܹܿܐ. 227 :ܚܙܵܐ ܕܐܲܝܟ ܟܠܢܵܫ ܐܵܬܹ̇ܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܢܸܥܡܸܕ ܡܸܢܹܗ 228 ܘܫܲܪܝܼ ܕܲܢܦܝܼܣ ܕܗܘ̤ ܠܹܗ ܢܲܥܡܸܕܼ ܘܠܵܘ ܗܘ̤ ܡܸܢܹܗ. 229 :ܐܸܢܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܸܢܵܟ ܐܸܥܡܸܕ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܵܐ 230 ܠܵܘ ܕܐܢ̄ܬܿ ܬܹܐܬܹܐ ܠܘܵܬܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܡܸܥܬܲ ܪܡܢܗ. 231 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܒܿܘܥܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܕܡܫܩܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 232 ܡܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܢܸܬܼ ܡܲܠܐ ܠܵܟ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ. 233 :ܐܲܢ̄ܬܹ ܩܲܪܝ̣ܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܒܼܵܟ ܡܸܬܿܕܲܟܝܢ ܛܲܡܲܐܝ̈ ܢܲܦ̣ܫܵܐ 234 ܘܐܲܝܟܲܢ ܒܵܥ̇ܝܬܿ ܕܘܼܟܵܝ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܡܕܲܟܹܿܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ. 235 :ܕܝܼܠܵܟ ܓܲܙܵܐ ܕܟܼܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܲܣܬܝܼܪ̈ܝܬܐ 236 ܡܵܢܵܐ ܝܵܠܸ̇ܦ ܪܲܒܿܐ ܡܸܗܝܪܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ. 237 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܗܝܼܪܵܐ ܕܡܲܢܗܲܪ ܟܠܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ [ܒܢܘܼܗܪܵܐ] ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ 238 ܡ̇ܢ ܚܵܫܲܚ̇ ܠܵܟ ܕܠܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܫܪܵܓܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ. 239 :ܕܝܼܠܵܟ ܝܲܡܵܐ ܫܦܝܼܥܵܐ ܕܪ̈ܚܡܹܐ ܕܲܡܸܫܝܼܓ ܥܵܘܠܵܐ 240 ܡ̇ܢ ܡܲܣܚܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܟ ܒܡܲܝ̈ܐ ܫܚܝܼܡܹ̈ܐ. 241 :ܫܒܼܘܿܩ ܠܵܡ ܗܵܫܵܐ ܦܲܢܝܼ ܡܲܠܟܿܐ ܠܘܵܬܼ ܟܵܪܘܿܙܵܐ 242 ܗܵܟܲܢ ܝܵܐܹ̇ܐ ܕܒܼܝܼ ܬܸܬܼܡܲܠܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. 243 :ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܵܐ ܬܸܓܼܠܹܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼܝ ܘܐܝܼܩܵܪܝ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙ̈̇ܝܐ 244 ܥܲܕ ܣܵܥܲ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܡܫܲܡܠܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠ ܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ. 245 :ܫܒܼܘܿܩ ܥܵܡܸ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 246 ܕܐܸܓܼܡܘܿܪ ܒܩܢܘܿܡܝ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܓܸܢܵܣܵܐ ܕܐ̄ܪܵܫ̈ܐ. 247 :ܡܸܢܹܗ ܕܓܸܢܣܐ ܕܚܵܒܼ ܠܲܚܛܝܼܬܐ ܐܝܼܬܲܝ ܐܸܢܵܐ 248 ܫܒܼܘܿܩ ܦܵܪܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܫܛܵܪܵܐ ܕܲܟܼܬܲܒܼ ܐܵܕܼܵܡ ܒܲܥܕܸܢ. 249 :ܡ̣ܢܹܗ ܕܡܸܕܼܪܵܐ ܕܓܲܪܦܘܼܗܝ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܘܼܟܵܒ̣ܝ 250 ܫܒܼܘܿܩ ܫܵܓ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܪܲܦܝܘܼܬܼ ܛܝܼܢܹܗ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ. 251 ܡ̣ܢ ܛܘܼܗܡܵܐ ܐܢܵܐ ܕܒܠܥܗ ܡܵܘܬܿܐ ܘܟܼܵܡ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 252 ܫܒܼܘܿܩ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܵܪܵܙܵܐ ܠܡܵܝ̈ܐ ܘܡܲܣܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗ. 253 :ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܫܒܹܐ ܠܒܝܼܫܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܹܐܪܘܼܬܹܗ 254 ܐܹܦܘܿܩ ܐܲܦܢܹܐ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܘܿܕܸܵܐ. 255 :ܫܛܵܪܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܟܬܲܒܼܘ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ ܘܚܵܒܼܘ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 256 ܘܣܵܡܹ̇ܬܼ ܬܸܢܘܼܝ ܕܦܪܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ. 257 :ܨܲܠܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒ̣ ܦܲܓܼܪܲܢ ܐܲܫܚܸܬܼܘܲܒܼܠܝܼ 258 ܐܹܚܘܿܬܼ ܐܲܫܝܼܓܼ ܨܵܐܬܼܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܪ̈ܬܹܗ. 259 :ܒܟܼܟܼܪܵܐ ܕܡ̈ܝܐ ܢܵܣܸ̇ܟ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܲܢ 260 ܘܲܚܠܵܦ ܢܘܼܪܵܐ ܢܵܦ̇ܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 261 :ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܫܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܨܵܐܬܹܗ ܒܲܩܢܘܿܡܝ ܠܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܟܲܐ 262 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܥܲܡܝܼ ܠܲܥܡܵܪܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܹܐ. 263 :ܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܓܒܢܝ ܒܵܪܘܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 264 ܘܣܡܢܝ ܕܐܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ. 265 :ܒܝܼ ܐܲܝܟ ܕܒܼܚܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܪܲܥܹܐ ܝܵܬܼܗ ܠܥܒܕܘ̈ܗܝ 266 ܘܩܲܒܸܿܠ ܩܘܼܪܒܵܢܝ ܘܐܲܓܼܙܪܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܫܲܝܢܵܐ ܠܟܼܠܵܐ. 267 ܘܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܘܦܪܫܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܛܠ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ: pb. f.35r 268 ܙܵܕܲܩ ܕܐܦܪܘܿܥ ܚܘܼܒܵܐ ܚܠܵܦ ܟܠ ܠܲܐܠܵܗ ܟܠܵܐ. 269 :ܒܝܲܠܕܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܕܵܪܸܫ̇ ܐܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ 270 ܘܐ̄ܢܵܐ ܪܵܕܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܕܼܵܡ ܟܠ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܒܐ̄ܪܵܙܚܘܼܕܵܬܼܵܐ. 271 :ܡܸܛܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܼܝ ܓܒܼܵܟ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܘܩ̣ܪܟ ܩܵܠܵܐ 272 ܕܐܸܩܪܹܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܘܠܕܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈. 273 :ܫܒܼܘܿܩ ܥܵܡܸ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܡܲܝ̈ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܒܼܪܵܐ 274 ܘܡܲܚܸܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܝܼ ܠܡܵܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܣܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇. 275 :ܐܸܥܡܲܕ ܗܵܫܵܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܕܘܼܟܵܝܵܐ 276 ܘܒܼܵܬܼܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܝܲܠܝ ܒܕܼܘܟܵܝ ܛܲܡ̈ܐܹܐ. 277 :ܫܠܸܡ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܠܲܡܫܲܕ ܪܵܢܹܗ. ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܫ̣ܡܲܥ 278 ܘܩܲܒܸܿܠ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܢܣܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܲܒܿ ܟܘܼܗܪܹ̈ܐ. 279 :ܐܘ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܲܡܫܲܡܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܲܠܒܲܪ 280 ܕܲܫܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܘܼܠ ܠܲܩܕܘܫ ܩܘܼܕܼܫ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܲܦܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 281 :ܐܹܝܘ ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪ ܘܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ 282 ܕܲܦܬܲܚ ܕܲܙܵܐ ܕܲܡܟܲܣܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܪ̈ܐ. 283 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܘܼܕܫܐ ܕܪ̈ܒܝ ܟܘܡܪ̈ܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ 284 ܠܗܵܘ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܕܪܫ ܡܥܠܬܗ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ. 285 :ܫܲܠܸܡ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܡܟܲܗܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬܼ 286 ܘܫܲܪܝܼ ܡܟܲܗܸܢ ܐ̄ܪ̈ܙܵܢܐܝܼܬܼ ܒܕܲܪܓܼܐ ܕܠܥܸܠ. 287 :ܫ̣ܒܩ ܬܸܫܡܸܫܬܿܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝ̈ܵܬܼܵܐ ܐܕܒܹܝܬܼ ܝܗ̄ܘܼܕܵܝ̈ܐ 288 ܘܫܲܪܝܼ ܪܵܕܐ ܒܓܼܵܘ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܚܘܼܣܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 289 :ܩܪܸܒܼ ܠܥܡܕܐ ܝܲܡܵܐ ܪܒܿܐ ܡܫܝܼܓ ܚܲܛ̈ܝܼܐ 290 ܘܲܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܐܚܝܼܕܼܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܦܝ ܐܢܵܫܵܐ. 291 :ܢܚܸܬܼ ܪܲܒܿ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܠܡܲܝ̈ܐ ܘܲܥ̣ܡܕܲ ܘܩܲܕܸܫ ܐܸܢܘܿܢ 292 ܘܐܲܩܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܡܸܬܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ. 293 :ܩܪܸܒܼ ܩܲܕܲܝܼܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܸܣܛܘܣܐ ܪܦܝܐ ܘܚܪܫܐ 294 ܘܥܒܕܗ ܥܘܒܐ ܕܡܵܘ ܠܸܕ ܐܢܵܫܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ. 295 :ܢܚܸܬܼ ܘܐܸܬܛܲܒܲܥ ܒܥܘܼܒܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܒܼܪܵܐ 296 ܘܩ̣ܵܡ ܘܐܸܬܼܢܲܚܲܡ ܘܢܲܚܸܡ ܠܐܵܕܼܵܡ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ. 297 :ܣܠܸܩ ܡ̣ܢ ܥܘܼܢܵܐ ܕܐܸܡܵܐ ܚܕܲܬܿܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 298 ܘܲܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܡܲܫܚܹܗ ܒܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. 299 :ܒܪܘܼܚܵܐ ܡܲܫܚܹܗ ܠܵܐ ܗܘ̣ܵܐ ܡܸܫܚܐ ܢ̇ܡܘܿܣܵܝܵܐ 300 ܡܸܫܚܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܕܲܡܝܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ. 301 :ܒܛܘܼܦ̣ܣܵܐ ܕܵܝܵܘܢܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܘܩܵܘܝܼ ܨܐܕܵܘܗܝ 302 ܘܲܒܼܬܿܚܘܝܼܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܚܵܘܝܼ ܥܲܠ ܟܣܝܼܘܼܬܹܗ. 303 :ܒܝܵܘܢܵܐ ܚܵܘܝܼ ܕܟܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܒܸܠ 304 ܘܒܹܗ ܗܘ̤ ܡܩܵܘܹܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܥܘܹܡܪܹܗ. 305 :ܨܲܪ ܬܿܚܘܝܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕ ܦܲܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܪܹܚܡܲܬܼ ܫܝܢܐ 306 ܕܒܹܗ ܗܘ̤ ܡܩܘܐ ܫܝܢܐ ܕܟܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܥܙܵܥܵܐ. 307 :ܒܐܬ̤ܵܐ ܕܫܝܢܵܐ ܢܚܸܢܿ ܘܩܘܝܼ ܒܹܗ ܚܝܠ ܟܣܝܘܬܼܵܐ 308 ܘܚܲܬܸܡ ܐܒܐ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܬܼ ܩܠܵܐ ܕܗ̇ܢܐ ܚܲܒܝܼܒܼܝ. 309 :ܒܪܘܼܚܵܐ ܡܲܫܚܹܗ ܐܲܝܟ ܐܲܬܠܝܼܛܵܐ ܠܡܐܚܕ ܕܲܪܲܐ 310 ܘܐܫܡܥ ܩܠܵܐ ܠܘܿܬ ܚܙܝ̈ܐ ܕܐܲܬܠܝܼܛܘܼܬܼܵܐ. 311 :ܩܵܠܵܐ ܒܲܠܚܘܕ ܫܡܥܘ ܚܙ̈ܝܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܐܲܒܼܵܐ 312 ܘܒܡܫܚܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܕܡܘܼܬܼ ܝܵܘܢܵܐ ܠܵܐ ܐܲܬܒܲܩܝܼܘ. 313 ܒܟܸܣܝܵܐ ܡܲܫܚܹܗ ܠܥܹܝܢ ܚܲܕ ܒܲܠܚܘܼܕ ܕܡܫܡܫ ܗܘ̣ܐ. 314 ܕܗܵܟܼܢ ܦܵܩܹܕ ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܿܐ ܕܲܡܫܚܝܘܼܬܼܵܐ. 315 ܠܟܼܵܗܢܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܦܣ ܡܸܫܚܵܐ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘ: pb. f.35v 316 ܟܲܕ ܡܸܬܼܒܲܩܝܼܢ ܐܲܝܟ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ. 317 ܐܵܦ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܝܟ ܫܲܡܵܫܵܐ ܘܪܵܚܡܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ 318 ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܢܐ ܫܘ̣ܐ ܕܢܸܬܼ ܒܩܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼ. 319 :ܗܘ̤ ܒܠܲܚܘܿܕܵܘܗܝ ܚܙ̣ܵܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܝܵܘܢܵܐ 320 ܘܐܲܣܗܸܕܼ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܸܙܘܵܐ ܘܪܲܒܿ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ. 321 :ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܠܲܡ ܪܘܼܚܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܪܚܬܐ 322 ܕܲܢܚܸܬܼ ܘܩܵܘܝܼ ܟܣܝܐ ܒܓܲܠܝܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 323 :ܣܗܸܕܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܲܡܫܲܡܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼܪܘܼܚܵܐ 324 ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܝܕܼܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܒܩܠܐ ܒܐܪܵܙ ܚܘܼܕܵܬܼܵܢ. 325 :ܗܵܫܵܐ ܕܫܠܡ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܲܝ̈ܐ ܘܚܲܬܸܿܡ ܐܲܒܼܵܐ 326 ܢܒ̣ܥܹܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܕܩܲܒܸܿܠ ܪܘܼܚܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ. 327 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܒܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܢܚܸܬܼ ܘܲܥܡ݂ܲܪ ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܪܚܬܐ 328 ܘܲܠܡ̇ܢ ܟܲܢܝܼ ܒܪܵܐ ܕܨܒ̣ܐ ܒܹܗ ܘܫܲܡܠܝܼ ܚܘܼܒܹܿܗ. 329 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܢܚܸܬܼ ܠܥܘܼܒܵܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܵܐ 330 ܘܲܡܢ̣ܘ ܕܡܲܫܚܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܩܢ̣ܘ ܚܲܝܠܵܐ. 331 :ܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܝܵܬܹܗ ܘܗܘ̤ܐ ܒܣܪܐ 332 ܡܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܵܘ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܡܲܫܚܹܗ ܠܒܸܣܪܹܗ. 333 :ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܼܗ̣̄ܒܼ ܚܲܝܠܵܐ ܠܪܘܼܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܹܗ 334 ܕܲܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܚܲܝܸܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܲܡܫܚܝܘܼܬܼܵܐ. 335 :ܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܲܫܘܹܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܕܼܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ 336 ܠܡ̇ܢ ܐܵܘܣܸܦ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܕܲܒܛܲܝܒܲܘܼ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܵܐ. 337 :ܐܸܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܒܲܪ ܐܘܿܣܝܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ 338 ܠܡ̇ܢ ܢܵܚܸ̇ܬܼ ܘܐܲܚܪܹܝܢ ܡܲܣܗܸܕܼ ܘܐܲܟܸܿܢ ܝܵܪܸܒܼ. 339 :ܐܲܝܟܲܢ ܢܵܚܸ̇ܬܼ ܚܲܕܼ ܨܹܝܕܼ ܚܲܒܼܪܹܗ ܠܵܐ ܩܢܹܝܢ ܣܵܟܼܵܐ 340 ܘܐܲܝܟܲܢ ܡܵܫܲܚ̇ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ. 341 :ܥܸܠܬܹܗ ܕܡܸܚܵܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܫܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܐ 342 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܖܝܼܪ ܒܥܸܠܲܬܼ ܡܸܫܚܵܐ ܢܵܣܸ̇ܒܼ ܕܲܪܓܼܵܐ. 343 :ܘܐܸܢ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܐ ܡܫܲܚ̣ ܪܘܚ ܩܘܼܕܫܵܐ ܘܡܲܠܝܗܝ ܪܘܼܚܵܐ 344 ܡܵܕܝܢ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܢܲܣܲܒ̣ ܚܲܕܬܼܵܐܝܼܬܼ. 345 :ܘܐܸܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܢܣܲܒ̣ ܒܲܥܡܵܕܼܵܐ ܒܸܡܲܫܚܵܐ ܘܩܠܵܐ 346 ܐܲܝܟܵܘ ܕܲܫܘܹܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܹܗ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܡܸܢܹܗ. 347 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܦܲܐܝ̈ܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܦܲܐܝ̈ܵܢ 348 ܡܵܕܹܝܢ ܢܸܒܼܥܹܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܕܝܼܪܸܒܼ ܒܥܸܠܲܬܼ ܡܸܫܚܵܐ. 349 :ܠܵܐ ܓܲܣܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܪܲܟ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܲܒܼܨܝܼܪ 350 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܩܲܪܲܝܼܫ ܡ̇ܢ ܚܵܫܲܚ̇ ܠܹܗ ܘܼܕܼܵܫ ܡܸܫܚܵܐ. 351 :ܠܲܐ ܚܝܼܕ ܣܵܟܼܵܐ ܠܵܐ ܐܵܚܸ̇ܕܼ ܠܹܗ ܥܘܼܒܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ 352 ܘܲܠܪܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܠܵܐ ܡܵܘܪܸܒܼ ܠܹܗ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ. 353 :ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܒܼܵܗ̇ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܡܩܵܘܹܐ ܡܸܡܬܘܿܡ 354 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. 355 :ܟܠ ܕܲܓܼܡܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲ ܚܠܲܦ 356 ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲ ܚܠܲܦ ܒܲܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܩܢܹܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ. 357 :ܟܠ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ 358 ܘܠܵܬ ܡܸܬܼܩܲܝܲܡ ܒܸܠܥܵܕܼ ܪܸܡܙܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܐܲܩܝܼܡܹܗ. 359 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܝ̇ܪܒܼ ܒܝܲܕܼ ܡܘܼܫܚ̈ܵܬܐ ܐܚܪܹܝܢ ܡܵܘܪܸܒܼ ܠܹܗ 360 ܘܐܸܠܘܼܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܝܵܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. pb. f.36r 361 :ܠܲܝܬܿ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܡܵܘܒܸܿܕܼ ܕܝܼܠܹܗ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 362 ܘܐܲܝܟܲܢ ܫܲܚܠܸܦ ܝܵܬܹܗ ܒܕܼ ܝܼܠܲܢ ܡܵܘܪܸܒܼ ܟܠܵܐ. 363 :ܚܣ ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܐܵܘ ܢܸܬܼܪܲܥܹܐ ܐܲܝܟ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ 364 ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܐܵܘ ܒܸܿܕܼ ܕܝܼܠܹܗ ܒܕܼܝܼܠܲܢ ܕܲܢܣ݂ܲܒܼ. 365 :ܢܣܝܼܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܪܸܒܼ ܒܝܲܕܼ ܡܘܼܫܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܵܘ ܢܵܣܘܿܒܹܿܗ 366 ܫܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܩ̣ܢܐ ܫܡܵܐ ܥܸܠܝܐ ܒܚܹܝܠ ܢܵܣܘܿܒܹܗ. 367 :ܨܲܠܡܵܐ ܕܐܲܫܚܸܬܼ ܒܨܵܐܝܬܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܦܸܐܪܵܐ 368 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܢܣ݂ܲܟ ܪܘܼܚܵܐ ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܕܡܥܲܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ. 369 :ܡܵܐܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܕܛܝܼܢܵܐ ܪܦܝܐ ܢܣܒܼ ܦܚܵܪܵܐ 370 ܘܗ̣ܦܟ ܥܲܒܼܕܹܗ ܡܵܐܢܵܐ ܕܚܫ̇ܚ ܠܫܒܼܚ̈ܝܬܐ. 371 :ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܡܸܕܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܫܩ̣ܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 372 ܘܓܲܒܼܠܹܗ ܒܡ̈ܝܬܐ ܘܫܓܼܪܗ ܒܪܘܚܵܐ ܘܲܩ̣ܢܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ. 373 :ܟܝܵܢܲܢ ܚܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܵܦ ܐܸܬܼܡܲܫܟܲܢ ܠܡܵܘܬܿܐ ܘܒܼܝܼܫܵܐ 374 ܘܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܲܢ ܦܪܥ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܚܵܘܒܲܬܼ ܓܸܢܣܲܢ. 375 :ܣܒܲܢܝܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܲܢ ܐܲܫܚܸܬܼ ܫܘܿܦܪܹܗ ܕܨܲܠܡܲܢ ܦܲܐܝܵܐ 376 ܘܲܗܦ̤ܟ ܨܵܪܵܢ ܒܝܲܕ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܹܐ. 377 :ܚܣܵܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܠܚܐ ܨܘܪ̈ܬܢ ܒܪ̈ܝܬܐ 378 ܘܫܲܚܠܸܦ ܗܵܫܵܐ ܘܪܫ̣ܡ ܐܸܢܹܝܢ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܕܲܦܵܐ. 379 :ܫܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܸܢܣܲܢ ܐܲܝܟ ܣܪܘܿܚܵܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ 380 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܡܲܟܲܟ ܚܵܢܹܗ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܠܵܐ ܕܫܪܝܗܝ. 381 :ܚܒܼܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ ܘܪܲܡܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܚܸܒܼ̈ܠܹܐ ܕܡܵܘܬܵܐ 382 ܘܚܣ ܥܲܠ ܫܸܦܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܓܲܒܼܠܘܼܗܝ ܘܲܢܚܸܬܼܘ ܦܲܪܩܘܼܗܝ. 383 :ܣܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܘܡܲܒܲܣܒܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܘܿܚܢܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ 384 ܘܥܨܒܹܗ ܚܢܢܐ ܘܐܲܫܝܼܓܼ ܡܸܢܹܗ ܣܲܪܝܼܘܼܬܼ ܥܵܘܠܹܗ. 385 :ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܓܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܓܘܿܫܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 386 ܘܐܲܠܦܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܢܲܐܣܹܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ. 387 ܘܚܲܕ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܒ݂ܲܠ ܚܲܕ ܬܼܵܐܝܼܬܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 388 :ܘܚܕܬܼܒܐܝܼܕܹܗ ܟܝܵܫܵܐ ܕܲܒܼܠܝܼ ܒܡܵܝܘܬܼܘܼܬܼܵܐ 389 ܠܗܠܐ ܨܪܗ ܡ̣ܢ ܣܡܡ̈ܢܐ ܕܲܙܪܲܥ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 390 :ܒܣܲܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡܲܕܟ ܨܵܪܹܗ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ 391 ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܥܲܒܼܕܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܵܕܼܵܡ. 392 :ܕܲܢܚܕܬܼ ܒܹܿܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܕܲܟܼܢܵܘ̈ܬܗ 393 ܥܘܡܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܥܲܒܼܕܹܗ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ. 394 :ܕܲܒܼܪܘܼܟܵܒܹܗ ܢܹܐܣܘܿܪ ܟܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 395 ܒܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܩܲܒܸܿܠ ܣܸܓܼܪܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐܘ 396 :ܘܲܒܼܓܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܢܚܵܘܹܐ ܠܟܼܠܵܐ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 397 ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܪܲܒܿܝܹܗ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ. 398 :ܟܲܕ ܝܵܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܸܚܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ ܘܲܩܕܼܵܡ ܐܲܦܘ̈ܗܝ 399 ܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܟܲܕܸܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ̤ ܬܲܪܒܲܝܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ. 400 :ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܒܲܕܸܩ ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܠܹܐ ܒܹܗ 401 ܓܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܼܢܣܹܗ ܚܲܕܼ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܘܫܲܕܲܪ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ. 402 :ܘܲܢܦ̣ܩ ܐܲܟܼܪܸܙ ܩܠܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܒܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ 403 ܟܲܢܸܫ ܘܲܐܝܬܿܝܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܕܲܡܒܲܕܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 404 :ܘܐܲܫܡܲܥ ܐܢܘܿܢ ܛܸܒܿܐ ܕܡܲܠܟܿܐ ܕܲܡܣܟܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 405 ܘܙܲܡܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܚܠܘܿܠ ܡܲܠܟܿܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ. 406 :ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܪ̈ܓܹܐ ܩܒܸܿܠ[ܘ]ܡܲܠܟܿܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܒ̣ܝܢ 407 ܟܵܢܝܹܗ ܒܐܸܡܪܵܐ ܘܲܒܪܝܗܝ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܡܚܲܣܹܐ ܟܠ. 408 :ܘܨܵܪ ܒܲܥܡܵܕܹܗ ܡܵܘܬܿܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ 409 ܡܲܬܼܠܹܗ ܒܚܲܬܼܢܵܐ ܡܸܛܸܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 410 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܟܠܲܬܼܵܐ ܠܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܕܐܬܢܩܦܘ ܠܗ. 411 ܫܡܠܝܼ ܚܬܼܢܵܐ ܒܝܲܕ ܡܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܗܝܡܵܢܘܬܼܵܐ. pb. f.36v 412 :ܘܐܲܩܦ ܨܐܕܘܗܝ ܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܟܝܼܪܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 413 ܚܠܵܦ ܐܲܪ̈ܓܘܵܢܹܐ ܟܲܣܝܵܗ̇ ܒܢܲܝܬܿܐ ܕܡܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ. 414 :ܘܣܵܡ ܠܵܗ̇ ܬܵܓܼܵܐ ܕܲܓܼܕܝܼܠ ܟܠܹܗ ܒܲܛܒܼܥܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 415 ܒܗܸܕ ܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚܵܘܝܼ ܫܘܼܒܼܚܵܗ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ. 416 :ܕܟܲܕ ܐܲܪܥܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܲܗ̣ܒܼ ܠܹܗ ܬܵܓܼܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܪܵܘܡܵܐ 417 ܒܠܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ ܡܵܘܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. 418 :ܒܝܲܕܼ ܣܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܢ̇ܘ ܚܲܒܿܝܼܒ̣ܝ ܘܓܼܵܡܲܪ ܨܒܝܵܢܝ 419 ܐܲܒܼܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܥܵܡܸ̇ܕܼ ܘܪܘܼܚܵܐ ܢܵܚܸ̇ܬܼ. 420 :ܣܵܗܕ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼܘ ܐܝܼܕܵܐ ܒܫܘܠܛܵܢ ܡܠܟܐ 421 ܒܪܓܸܢܣܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܥ̣ܡܲܕܼ ܘܩܢ̣ܐ ܫܡܐ ܕܒܪܘܬܐ. 422 :ܘܠܹܗ ܐܸܬܼܝܲܗ ܒܲܬ̤ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܬܼܵܓܐ ܕܪܵܘܡܵܐ 423 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܡܲܫܚܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܩܵܘܝܼ ܨܹܐܕܵܘܗܝ. 424 :ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܐܲܣܗܸܕܼ ܐܲܒܼܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ 425 ܗܘ̤ܝܘܿ ܕܲܫܘ̣ܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܒܑܼܵܐ. 426 :ܘܗ̤ܘ ܐܸܬܼܚܲܩܲܪ ܒܫܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܸܠܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠ 427 ܣ̇ܗܕ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܨܹܐܕܘܗܝ. 428 :ܕܨܝܕܼ ܒܲܪܢ̈ܫܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܸܣܬܲܥܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 429 ܥܡܕܗ ܕܐܢܫܐ ܦܓܼܪܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܡ̣ܕܼ ܡ̣ܢ ܦܓܼܪ̈ܢܐ. 430 :ܘܲܕܼܪܫ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܢܸܣܹܗ ܠܘܵܬܼ ܚܘܼܟܵܬܼܵܐ 431 ܕܪܲܓܼܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܕܝܼܪܸܬܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܕܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣. 432 ܕܗܘ̤ܵܐ ܒܲܛܝܒܿܘ ܝܪܬܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܡܩܵܐ. 433 :ܪܘܚܵܐ ܕܩܲܒܸܠ ܒܐܬܵܐ ܕܝܘܢܵܐ ܓܠܵܐ ܘܒܲܕܩ ܠܲܢ 434 ܕܡܸܢܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ ܕܚܣܝܼܪ ܘܲܣܢܝܼܩ ܐܝܼܬܵܘܗܝ ܐܵܦ ܗܘ. 435 :ܟܝܲܕܼ ܡܵܘܗܒܼܬܼܵܐ ܫܡܲܠܝܼ ܘܲܓܡܲܪ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܹܗ 436 ܘܫܵܘܬܸܦ ܐܢܘܿܢ ܠܒܢܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ ܒܥܘܼܬܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 437 :ܥܡܕ ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܦܓܪܢܝܵܐ ܒܡ̣ܝܵܐ ܓܫܝܼܡܹ̈ܐ 438 ܘܝܠܕܗ ܥܘܒܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܐܝܼܬܼ. 439 :ܒܫܡ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܫܡܵܗ̈ܐ ܬܠܵܬܵܐ ܥܡܕ ܘܐܸܬܩܕܲܫ 440 ܐܲܒܼܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܒܡܸܫܚܵܐ 441 :ܒܡܵܗܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܲܡܪܘܼܗܝ ܨܐܕܵܘܗܝ ܠܲܫܡܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ 442 ܘܝܼܪܸܒܼ ܒܲܫܡܵܐ ܘܲܒܼܣܘܥܪܵܢܵܐ ܘܐܲܡܸܠܟ ܥܲܠ ܟܠ. 443 ܒܣܘܼܒܵܪ ܒܵܛܢܹܗ ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܝܼ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܕܲܒܼܪܘܬܵܐ. 444 [...] ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܪܘܼܚܢܝܐ. 445 :ܒܲܪ ܥܸܠܝܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܥܝܪܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܡܢܸܗ[...] 446 :ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܪܘܼܚܵܐ ܒܛܘܼܦܼܣܵܐ ܕܝܵܘܢܵܐ 447 :ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܫܚܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܥܲܣܝܵܐ 448 ܕܲܒܼܚܹܝܠ ܪܘܼܢܝܵܐ ܢܸܪܕܘܿܦ ܫܹܐ ܕ̈ܐܹܗ ܢܲܐܣܹܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ. 449 :ܒܲܪ ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܦܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܒܵܐ ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܵܐ 450 ܡܫܲܒܚܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܠܵܗ ܘܒܲܪܢܵܫ. 451 :ܒܫܸܡ ܒܲܪܢܵܒܵܐ ܩܵܪܐ ܐܢܵܐ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܦܲܓܼܪܹܗ 452 ܘܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܗܸ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܕܲܪܓܹܗ. 453 :ܚܲܕܼ ܒ[...]ܪܐ ܐ̄ܢܵܐ ܦܓܼܪܐ [...]ܠܬܼܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ 454 ܚܲܕ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܵܐ ܒܝܲܕ ܦܘܼܠܵܓܹ̈ܐ. 455 ܟܝܢ̈ܐ ܦܸܪܫܹ̇ܬܼ ܒܲܫܡܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܵܐ ܗܘ̣ܐ ܒܢܲܝܵܐ: pb. f.37r 456 ܚܲܕܼ ܥ̇[...] ܒܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ. 457 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܵܐ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܬܲܪ̈ܬܼܝܢ 458 ܕܡܲܫܚܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܒܪܵܐ ܥܲܡ ܡ̣ܠܬܼܵܐ. 459 :ܡܸܠܬܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܡܵܐ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܢܵܐ ܬܪܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 460 ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 461 :ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܒܢܲܦ̣ܫܵܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܘܲܫܘܹܝܢ 462 ܘܣܵܗܸ̇ܕܼ ܟܠܢܵܫ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܘܚܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܢܝܢ. 463 :ܡܸܠܬܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܒܛܘܼܦ̣ܣܵܐ ܕܡܸܠܬܐ ܕܡܸܠܬܐ ܕܲܒܼܵܓܼܘ ܢܲܦ̣ܫܵܐ 464 ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܠܲܒܲܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. 465 :ܒܗܵܢܵܐ ܛܘܼܦܣܵܐ ܣܝܼܡ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܼܵܘܕܲܝܼܬܼ ܡܸܠܲܬܼܝ 466 ܟܲܕܼ ܡܲܩܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܬܪܹܝܢ ܕܲܦܪܝܼܒܼܝܼܢ ܠܚܲܕ ܫܘܼܟܼܠܵܠܵܐ. 467 :ܘܐܸܢ ܛܵܠܡ̇ܝܼܢ ܠܝܼ ܗܲܪ̈ܛܝܩܐ ܒܡܹܐܪܠ ܩܪܨܐ 468 ܢܚܵܘܘܿܢ ܗܸܢܘܿܢ ܡܢ̣ܘ ܕܲܥ̣ܡܲܕܼ ܘܡܲܫܚܹܗ ܪܘܼܚܵܐ. 469 :ܢܹܐܡܲܪ ܕܝܼܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܲܝ̇ܢܵܐ ܕܫܡ̇ܥ ܫܦܝܼܪ 470 ܘܢܲܝܬܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡ̈ܠܝ ܪܘܚܐ. 471 ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕܼ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܕܼܝܼܢܵܐ 472 ܘܢܸܗܘܹܐ ܪܸܡܙܵܐ ܐ̄ܣܟܘܿܠܲܣܛܝܼܩܵܐ ܕܫܡ̇ܥ ܠܲܬܼܪܹܝܢ. 473 :ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܢܚܵܘܘܿܢ ܕܲܠܡ̇ܢ ܦܲܐܝ̈ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ 474 ܘܐܸܢ ܡܸܙܕܲܕܩܝܢ ܗܵܐ ܡܸܬܼܓܲܠܝܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܛܠܡܘܢܝ. 475 :ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܢܸܓܼܠܘܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܣܹܐ ܒܡܸ̈ܠܹܐ 476 ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܚ̇ܢܝܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܝܼܫܵܐ ܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ. 477 :ܩܕܼܵܡ ܕܝ̇ܢܐ ܐܸܢ ܢܵܨܝ̇ܢ ܥܲܡܝܼ ܠܵܐ ܚܸ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ 478 ܕܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܲܠܟܿܐ ܡܲܪܡܹܐ ܦܓܼܕ̈ܐ ܒܦܘܼܡ ܫܓܼܘܿܫܵܐ. 479 :ܐܝܢܐ ܕܥܵܪܸܩ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܓܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܘܼܛܪܵܓܹܗ 480 ܘܲܩܕܼܵܡ ܕܝܼܢܵܐ ܡܚܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܒ̣ܥܨܝܵ ܫܘܼܬܗ. 481 :ܠܵܐ ܡܫܲܢܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ 482 ܘܠܵܐ ܡܚܲܠ̣ܦ ܐ̄ܢܵܐ ܬܪܲܥ ܡܵܪܘܼܬܼܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 483 :ܗܵܐ ܩܵܐܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܝ̇ܢܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܒܟܼܣܝܵܐ 484 ܟܠ ܕܲܡܩܲܛܪܸܓܼ ܢܚܵܘܹܐ ܒܓܸܠܝܐ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ. 485 :ܡܢܐ ܡܟܣܝܢ ܙܹܐܦܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܩܘܼܫܬܿܐ 486 ܘܲܠܡ̇ܢ ܡܲܛܥܝܼܢ ܐܲܝܟ ܬܒܼܘ̈ܥܐ ܕܫܲܪܝܼܪ̈ܬܼܵܐ. 487 :ܡܵܢܵܐ ܚܬܼܝܼܪ̈ܝܼܢ [ܒܣܲܓܝܐ ܘܼܬܐ ܕܓܒܼܵܐ] ܟܟܼܝܼܠܵܐ 488 ܕܗܸܕܿܝܘܿܛܘܼܬܼܵܐ ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܩܕܼܵܡ ܚܸܪ̈ܡܵܬܼܵܐ. 489 :ܐܵܦܸܢ ܙܵܟܹܝ̇ܢ ܒܲܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܠܵܘ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ 490 ܐܸܠܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܙܵܟ̇ܐ ܒܓܼܕ[ܘ...ܕܵܐ]. 491 :[... ܒܡܲܪܵ]ܚܘܼܬܼܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܿܐ 492 ܘܐܲܫܦܸܠ ܩܘܼܫܬܿܐ ܒܲܡܠܹܙ ܙܲܒܼܢܵܐ ܩܕܼܵܡ [...]ܥܐ. 493 ܠܵܐ ܡܸܙܕܟܹܐ ܙܟܼܵܘ ܡܲܪ̈ܚܹܐ ܠܫܸܡ ܟܹܐܢܦܬܼܵܐ. 494 ܘܠܵܘ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܚܵܒܲܬ̤ ܡ̣ܢ [ܡܬܘܿܡ ܐܝܟ ܡܵܐ] 495 :[ܟܲܣܒܲܪܘ]ܗܢܘܿܢ ܐܲܛܥܝܼܘ ܒܝܲܕܼ ܡܸܠܲܝܗ̈ܘܿܢ ܒܩܘܼܛܢܵܐ 496 ܘܐܲܣܒܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܚܠܵܦ ܩܘܼܫܬܿܐ ܗܘ̤ܝܢ ܬܵܒܼܘ̈ܥܹܐ. 497 :ܕܲܓܵܠܵܐܝܼܬܼ ܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܡܸܫܟܹ̈ܐ ܕܐܸܡܪܹ̈ܐ [...]ܢܹ̈ܐ 498 ܘܕܐܒܹ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܒܣܘܼܗܥܪ̈ܢܲܝܗܘܹܢ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܐ. 499 :ܡܲܢ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ [...]ܐ ܨܠܲܚ ܙܹܐܦܹܗܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ 500 ܘܐܲܝܢܵܘ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ. 501 :ܗܵܐ ܪ̈ܒܢܐ ܕܬܲܠܡܸܕܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܚܵܒ̣ܘ ܘܐܸܬܼܦܲܪܣ[ܝܼ]ܘ 502 ܘܛܸܪܕܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܥܹܕܬܿܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇. 503 ܦܘܠܘܵܢܢܹܐ ܘܐܹܘܢܸܡ̈ܝܵܢܹܐ ܥܩܝܼܪܝܼܢ ܘܲܫܕܝܼܢ: pb. f.37v 504 ܕܒܝܬ ܐܲܪܝܘܣ ܘܲܕܢܵܘܵܬܹ̈ܗ ܗܘ̤ܘ ܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ. 505 ܘܐܵܦ ܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܕܓܠܘܼܬܼܵܐ ܦܟܿܗ ܡܸܠܝܗ̈ܘܿܢ. 506 ܡܢܐ ܚܫܝܼܒܼܝܼܢ ܬܲܠܡܝܼܕܲܗ̈ܘܢ ܟܠܒܹ̈ܿܐ ܦܹܐܩܹ̈ܐ. 507 ܡ̣ܢ ܐܹܘܛܹܟܹ̈ܐ ܠܵܐ ܕܵܚܸܠ ܐܢܵܐ ܕܚܵܢܹܐ ܠܬܘܫܵܐ ܗܘ̣. 508 ܘܡ̣ܢ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܫܦܠ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܙܟܼܵܐ ܒܓܼܘܡܼܕܵܐ ܗܘ̣. 509 :ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܝܪ̈ܬܹܐ ܕܡܲܪ̈ܗܵܛܲܝܗܘܿܢ ܡܸܬܼܪܲܦܹܐ ܐ̄ܢܵܐ 510 ܕܟܲܒܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܥ̈ܓܹܐ ܘܦܐܩܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܝܘܠܦܵܢܵܐ. 511 :ܡܸܩܥܵܐ ܗܘ̣ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܓܸܫܝܼܢ ܒܲܕܡܘܬ ܠܓܝܼܘܢ 512 ܘܲܡܫܲܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܩܵܠܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܐܲܝܟ ܕܲܠܠܸܓܼܝܼܘܢ. 513 :ܠܩܠ ܡܲܨܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܕܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܢܵܕܘ ܚܘܫܵܒܲܝ̈ 514 ܘܲܦܗ̇ܘ ܣܓܼܝ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇. 515 :ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܠܟܼܐ ܚܸܙܩܸ̇ܬܼ ܕܐܸܦܘܿܩ ܒܲܠܘܝܼܬ ܡܲܠܟܐ 516 ܘܩܵܠ ܓܝ̈ܣܐ ܕܕܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܿܐ ܟܠܵܢܝ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܬܼܝ. 517 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܸܢܛܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝܗ̈ܘܿܢ ܣܛ̇ܝܹܬܼ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܬܼܝ 518 ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܗܸܦܪܬܼ ܕܠܵܐ ܢܸܕܠܘܢܵܗ̇ ܠܡܲܪܕܝܼܬܼܝ ܩܘܼܫܬܿܐ. 519 :ܡܸܛܢ ܛܸܢܸ̇ܬܿ ܠܘܼܩܒܲܠ ܓܘܼܡܕܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 520 ܟܲܕ ܗܸܕܝܘܿܛܝܼܢ ܚܵܛ̇ܦܝܼܢ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬܼܵܐ. 521 :ܠܫܲܒܼܪܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܒܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܹܚܲܟܸܿܡ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܹ̇ܝܬܼ 522 ܕܠܵܐ ܬܸܬܕܵܘܲܕ ܒܵܬܲܪ ܫܸܡ̈ܥܹܐ ܕܩ̈ܠܐ ܫܓܼܝܫ̈ܐ. 523 :ܨܲܠܡܵܐ ܕܡܲܠܟܿܐ ܨܵܪܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ ܒܕܼܦܵܐ ܕܡܸ̈ܠܹܐ 524 ܘܲܒܼܦܸܬܼ ܓܼܵܡܲܝ̈ ܨܒܹܝ̇ܬܼ ܕܐܹܚܵܘܹܝܘܗܝ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ. 525 :ܗܘ̤ܐܲ ܦܸܣ ܠܝܼ ܕܐܹܨܘܿܪ ܨܲܠܡܵܐ ܕܫܘܘܕܵܝ ܡܸܠܘܗ̈ܝ 526 ܕܝܗ̣ܒ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܗ. 527 :ܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܡܠ݂ܲܟ ܘܐܸܫܬܵܘܕܝܼ 528 ܘܲܟܼܬܲܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܬܲܪ̈ܬܹܿܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܐ ܘܪܘܼܚܵܐ. 529 :ܢܝܼܫܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܩܒ̣ܥ ܒܲܥܡܵܕܵܐ ܠܚܲܝܠܵܘ̈ܬܹܐ 530 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܠܘܵܬܼ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬ ܪܵܘܡܵܐ. 531 :ܒܡ̈ܝܵܐ ܩܲܒܼܥܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ ܚܕܬܼܵܐ ܕܝܲܠܕܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 532 ܕܟܼܠ ܕܲܡܕܲܡܹܐ ܒܝܲܕ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܚܪܘܼܪܹ̈ܐ ܢܵܣܸܒܼ̇. 533 :ܗܵܐ ܫܘܼܘܟܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܕܓܠ 534 ܬܵܘܢܸܬܼ ܚܲܦܲܛ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܡܲܓܠ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 535 :ܗܵܐ ܩܒܼܝܼܥ ܢܝܼܫܑܵܐ ܩܕܼܵܡ ܝܵܠܘܼܦܹ̈ܐ ܕܢܸܬܕܲܡܘܢ ܒܹܗ 536 ܢܗܲܝܡܸܢ ܠܸܒܵܐ ܘܢܵܘܕܹܐ ܦܘܼܡܵܐ ܘܢܸܚܢܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ. 537 :ܗܵܐ ܕܪܲܫ̣ ܡܲܠܟܿܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܲܕܲܬܵܐ ܗܘ̤ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ 538 ܬܵܘ ܢܸܪܕܹܐ ܒܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܥܲܕ ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܗܪܵܐ. 539 :ܗܵܐ ܦܬܼܝܼܚ ܥܘܼܒܵܐ ܕܡܵܘ ܠܸܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ 540 ܩܒܼܘܿܪ [ܘ]ܒܲܥܡܵܕܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܲܩܢ̣ܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ. 541 :ܢܸܫܡܲܥ ܟܠܢܵܫ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܗܵܢ̇ܘܵ ܚܲܒܿܝܼܒ̣ܝ 542 ܘܢܸܩܥܹܐ ܚܘܼܒܿܐ ܠܘܵܬܼ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܚܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ. 543 :ܥܲܡ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܢܸܩܥܹܐ ܒܩܵܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ 544 ܗܵܢ̇ܵܘ ܐܸܡܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܡܕܲܟܿܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/32
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Epiphany - ܥܲܠ ܕܸܢܚܵܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/32.
Bibliography:
On Epiphany - ܥܲܠ ܕܸܢܚܵܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/32.

Show Citation Styles