An Account of the Decease of Saint John, Apostle and Evangelist - ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܘܐܢܓܠܝܣܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1

ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡ ܐ̈ܚܐ ܛܘܒ̈ܢܐ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܟܕ ܚܿܕܐ ܘܪܘܿܙ ܒܡܪܝܐ. ܠܒܬܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕܒܫܒܐܼ. ܟܕ ܟܢܝܼܫܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐܼ ܫܼܿܪܝ ܠܡܐܡܪ. ܐܚ̈ܝ ܘܟܢ̈ܘܬܝ: ܘܒ̈ܢܝ ܝܪܬܘܬܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܼܿܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܝܿܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܡܐ ܝܗܼܒ ܠܟܘܢ ܐܠܗܐ ܒܐܝ̈ܕܝ. ܟܡܐ ܐ̈ܬܘܬܐ. ܟܡܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܟܡܐ ܡܘܗ̈ܒܬܐ. ܢܝܿܚ̈ܐ. ܬܫܡ̈ܫܬܐ. ܡ̈ܠܦܢܘܬܐ. ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܐ. ܛܝܒܘ̈ܬܐ. ܐܝܩܪ̈ܐ. ܟܡܐ ܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܟܘܢ ܕܡܬܝ̈ܗܒܢ ܠܟܘܢܿ ܕܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܠܥܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܘܠܐ ܠܐܕ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܡܫܬ̈ܡܥܢ. ܐܫܬܿܪܪܘ ܒܗ ܗܟܝܼܠ ܟܕ ܥܿܗܝܕܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܼ ܒܟܠ ܥܒܿܕܐ ܕܝܠܗܘܢܿ ܘܡܦܿܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܐܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܗܘܼܐ ܨܝܕ ܒܢ̈ܝܢܫܐܿ. ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܣܼܬܥܪ. ܡܪܝܐ ܒܿܥܐ ܡܢܟܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒܿܥܐ ܐܚ̈ܝ ܘܡܦܝܼܣ. ܕܒܿܥܐ ܠܢ ܕܢܩܼܿܘܐ ܠܐ ܡܨܥܼܪ̈ܢܐ. ܠܐ ܡܬܼܢ̈ܟܼܝܿܢܐ. ܠܐ ܨ̈ܚܢܐ. ܝܿܕܥ ܗܘ ܓܝܪ ܠܨܥܪܐ ܕܡܢܟܘܢܿ ܝܿܕܥ ܠܫܝܛܼܘܬܐ. ܝܿܕܥ ܗܘ ܓܝܪ ܠܨܥܪܐ ܕܡܢܟܢܿ ܝܿܕܥ ܠܫܝܛܼܘܬܐ. ܝܿܕܥ ܠܡܟܝܟܘܬܐ. ܝܿܕܥ ܠܡܫܿܢܩܘ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܿܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܠܐ pb. 67 ܗܟܝܠ ܢܬܬܼܥܝܩ ܐܠܗܟܘܢ ܛܿܒܐ. ܗܿܘ ܚܿܢܼܢܐ. ܗܿܘ ܡܪܚܡܢܐ. ܗܿܘ ܩܕ̄. ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܛܿܡܐܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܠܚܘܕܘ̄ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܠܐ ܡܫܬܿܚܠܦܢܐ. ܗܿܘ ܫܪܝܪܐ. ܗܿܘ ܠܐ ܢܟܼܝܠܐ. ܗܿܘ ܠܐ ܪܓܘܙܬܢܐ. ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܘܡܿܗܐ ܕܡܬܐܼܡܪ ܘܡܬܪܢܐ ܡܢܟܘܢܼ ܡܥܿܠܝ܇ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܝܫܘܥ. ܢܚܼܕܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܬܗܿܦܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܦܝܪܼ. ܘܚܿܐܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܝܼܐܝܬ. ܢܬܢܿܨܚ ܟܕ ܡܬܗܿܦܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܩܕܐܝܬ. ܠܐ ܢܿܙܢܼܐ ܟܕ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܢܬܢܨܚ ܒܢܟܦܘܬܟܘܢ. ܢܚܼܕܐܼ ܟܕ ܪܚܿܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ. ܗܠܝܢ ܡܡܿܠܠ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢ ܐܚ̈ܝܼ. ܟܕ ܡܣܬܿܪܗܒ ܐܢܐ ܠܥܒܼܕܐ ܗܢܐ ܕܣܝܼܡܼ ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܫܬܿܡܠܐ ܒܡܪܝܐܡܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܡܐܿܡܪ ܠܟܘܢܿ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܼܫܟܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ. ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܐܬܝܬܗ ܗܿܝ ܕܠܝܬ ܠܡܫܼܬܐܠܘ ܡܢܗܿ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܘܒ ܚܿܛܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܗܠܝܢ ܕܒܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܘܒ ܚܿܛܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܗܠܝܢ ܕܒܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܣܥܼܪܬܘܢܼ ܫܿܒܩ ܠܟܘܢܿ ܐܢܕܝܢ ܘܟܕ ܡܫܬܿܘܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ: ܘܡܢܗ ܐܬܼܚܼܿܢܢܼܬܘܢ: ܒܗܠܝܢ ܕܦܚ̈ܡܢ ܡܬܗܿܦܟܝܢ ܐܢܬܘܢܼܿ ܘܗܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐܼ ܡܬܚ̈ܫܒܢ ܠܟܘܢܿ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܒܗ ܡܢܿܬܐܼ ܐܿܘ ܪ̈ܚܡܼܐ. ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܠܘܬܗܘܢܼ ܨܿܠܝ ܗܟܢܐ. ܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܠܟܠܝܠܐ ܗܢܐ ܓܼܕܠܬ ܒܓܕܠܐ ܕܝܠܟ: ܗܿܘ ܕܠܦܩ̈ܚܐ ܗܠܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ: ܠܦܩܚܐ ܕܝܠܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܢܿܬܪ ܠܿܚܼܡܬ: ܗܿܘ ܕܠܡ̈ܠܝܟ ܗܠܝܢ ܙܪܥܼܬ: pb. 68 ܚܝܘܣܬܢܐ ܠܚܘܕܝܟ ܥܠ ܥܒܼ̈ܕܝܟ: ܐܣܝܐ ܕܡܐܣܐ ܡܿܓܢ: ܡܫܡܫܢܐ ܠܚܘܕܝܟ ܘܠܐ ܚܼܬܝܪܐ: ܝܫܘܥ ܕܠܚܘܕܝܟ ܚܿܢܼܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ: ܐܢܬ ܒܛܝܒܘܬܟ ܣܼܿܬܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܿܒܪܝܢ ܒܟ. ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܡܦܿܣ ܒܨܼ̈ܢܥܬܗ ܘܒܒܼܙܬܗ ܕܒܥܠܕܝܢܼܐܘܟܕ ܫܐܼܠ ܠܚܡܐܼ ܨܿܠܼܝ ܗܟܢܐ. ܐܝܢܐ ܫܘܒܚܐܼ. ܐܿܘ ܐܝܢܐ ܩܘܪܒܢܐܼ. ܐܿܘ ܐܿܝܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܟܕ ܩܿܨܝܢܢ ܠܚܡܐ ܢܿܘܕܐ ܠܟ܆ ܐܠܐ ܠܚܘܕܝܟ ܠܟ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܿܘܕܝܢܢ܆ ܠܫܡܐ ܕܐܒܼܐܼ ܗܿܘ ܕܐܬܼܐܡܪ. ܡܫܿܒܚܝܢܼܢ ܠܡܿܥܠܬܟ ܕܡܢ ܬܪܥܐ. ܡܫܿܒܚܝܢܢ ܠܩܝܼܡܬܐ ܗܿܝ ܕܒܐܝܕܟ ܐܬܐܡܼܪܬܿ ܠܢ. ܡܫܿܒܚܝܢܢ ܠܡܠܬܟ. ܠܫܘܼܒܚܟ. ܠܡܪܓܢܝܬܟ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ. ܠܒܝܬ ܓܐܙܟ. ܠܡܨܝܕܬܟ. ܠܪܒܘܬܟ. ܠܗܿܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܼܡܪ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ. ܠܫܪܪܐ. ܠܝܕܥܬܐ. ܠܢܝܿܚܐ. ܠܚܼܿܝܠܐ. ܠܦܘܩܕܢܐ. ܠܦܐܪܪܣܝܣܐ. ܠܚܐܪܘܬܐ ܕܒܟ. ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐܼ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܕܐܬܐܡܼܪܬ ܥܩܪܐ ܕܠܐ ܡܿܝܘܬܘܬܐܿ. ܘܡܿܒܘܥܐ ܕܠܐ ܡܬܚܿܒܠܢܘܬܐܼ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܥ̈ܠܡܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܫܬܿܘܕܥܝܢܢ ܠܪܒܘܬܟ܆ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܫܐ. ܀ ܘܟܕ ܩܨܼܐ ܠܚܡܐ ܘܦܼܫܛ ܠܗܘܢ ܐܝܼܕܗ: ܘܨܿܠܼܝ ܥܠ ܟܠܢܫ ܕܢܫܼܬܘܐ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܒܡܪܝܐ: ܘܐܦ ܠܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܩܕܝܫܬܐܼ. ܛܥܼܡ ܐܦ ܗܼܘܼ ܘܐܡܼܪ. ܘܠܝ ܒܗܿ ܒܕܡܼܘܬܐ ܡܢܿܬܐ ܥܡܟܘܢ ܘܫܠܡܐ ܘܚܘܼܒܐ. ܀ pb. 69 ܗܿܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܒܝܪܪܘܣ܆ ܕܒܼܪ ܥܡܟ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚ̈ܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܩܘ̈ܦܝܢܐ ܘܐܣܩ̈ܦܬܐܼ ܘܬܐܼ ܒܬܪܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܝܪܪܘܣ ܟܕ ܠܐ ܐܗܡܝܼ ܣܥܼܪ ܗܿܝ ܕܐܬܦܼܩܕܬܿ ܠܗ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܥܒܼܕܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܀ ܢܦܼܩ ܗܟܝܠ ܗܼܘ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܒܝܬܐܼ ܘܡܗܿܠܟ ܗܘܐ ܩܕܡ ܬܪܥܐ. ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܢܫܼܿܢܘܢ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܙܼܠ ܠܩܒܪܐ ܕܐܢܫ ܐܚܘܢܼ. ܐܡܼܪ ܠܥܠܝ̈ܡܐܼ ܚܦܼܘܪܘ ܒ̈ܢܝ. ܘܗܠܝܼܢ ܚܿܦܪܝܢ ܗܘܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩܿܐܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܐܡܿܪ. ܥܡܝܩܐ ܢܗܘܐ ܚܦܼܪܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܿܦܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܡܿܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܠܬܐܼ ܘܡܚܿܦܛ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡܗ܆ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܢܦܼܩܘ ܡܢ ܒܝܬܐ. ܟܕ ܒܡܿܢܐ ܘܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܒܪܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܘܡܨܿܠܐ ܥܠ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܠܝܘܗܝ ܠܚܼܦܪܐ ܗܢܼܘܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܼܐ: ܟܕ ܚܢܢ ܡܕܡ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢܢ܆ ܫܠܼܚ ܗܼܘ ܡ̈ܐܢܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܠܒܝܼܫ ܗܘܐܼ. ܘܐܪܡܼܝ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܬܫܘܝܬܐܼ ܒܗ ܒܥܘܡܩܐ ܕܚܦܼܪܐ. ܘܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܡܥܦܪܗ ܩܿܐܡ ܗܘܐܼ. ܬܠܼܐ ܐܝ̈ܕܘܝܗܼ ܘܨܿܠܼܝ ܗܟܢܐ. ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܓܒܼܐ ܠܢ ܠܫܠܝܚܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܗܿܘ ܕܫܼܕܪܬ ܠܢ ܠܬܒܝܠ: ܗܿܘ ܕܚܿܘܼܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܠܝܕ ܫ̈ܠܝܚܝܟ: ܗܿܘ ܕܠܐ ܒܛܠܼܬ ܡܬܼܘܡ ܡܢ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܠܥܡܐ: ܐܠܐ ܕܐܝܡܢܐܝܬ ܦܪܩܼܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܨ̈ܝܢ: ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܟܠ ܟܝܢܐ ܫܿܘܕܥܬ ܩܢܘܡܟ: ܘܥܕܡܐ ܒܚ̈ܝܘܬܐ ܐܟܼܪܙܬ ܐܢܬ ܠܟ: ܗܿܘ ܕܠܢܦܫܐ ܚܪܒܬܐ ܕܐܬܒܿܥܪܪܬܼܿ ܡܫܿܝܢܬܐ pb. 70 ܘܢܝܚܼܬܐ ܥܒܼܕܬ܆ ܗܿܘ ܕܟܕ ܨܗܼܝܐ ܗܘܬ ܠܡܠܬܟ ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܝܗܼܒܬ ܠܗܿ: ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܝܼܬܐ ܗܘܬ ܒܥܓܠ ܐܬܚܼܙܝܬ ܠܗܿ: ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܛܒܥܐ ܗܘܬ ܒܚܛܝܼܬܐ: ܠܚܘܕܝܟ ܐܬܚܼܙܝܬ ܠܗܿ: ܗܿܘ ܕܟܕ ܙܟܝܼܐ ܗܘܬ ܡܢ ܣܛܝܢܐ: ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܚܿܘܼܝܬ ܠܗܿ: ܗܿܘ ܕܠܐ ܫܒܼܩܬܗܿ ܠܡܬܗܿܦܟܘ ܦܓܪܢܐܝܬ: ܗܿܘ ܕܚܿܘܼܝܬ ܠܗܿ ܠܒܥܠܕܒܒܗܿ: ܗܿܘ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܟܝܼܬܐ ܥܒܼܕܬ: ܐܠܗܐ ܝܫܘܥ : ܐܒܼܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ: ܘܡܪܐ ܕܫܡ̈ܝܢܐ: ܘܐܠܗܐ ܕܫܡ̈ܝܢܐ: ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܐܬܝܪ: ܪܗܼܛܐ ܕܐܐܪ̈ܝܐ: ܘܢܿܛܘܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ: ܕܚܠܼܬܐ ܕܐܪ̈ܥܢܝܐ: ܘܫܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ܆ ܩܿܒܼܠ ܢܦܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܕܝܠܟ. ܕܒܟܼܪ ܬܫܼܬܘܐ ܩܕܡܝܟ ܝܫܘܥ܇ ܗܿܘ ܕܐܦ ܠܝ ܢܛܿܪܬܢܝ ܠܟ ܕܟܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܥܬܐܿ. ܘܠܐ ܚܠܼܝܛܐ ܒܚܘܠܛܢܐ ܕܐܢܬܬܐ. ܗܿܘ ܕܐܬܚܼܙܝܬ ܠܝ ܒܛܝܠܘܬܝ ܟܕ ܒܥܿܝܬ ܠܝ ܕܐܿܣܒ ܐܢܬܬܐܿ. ܘܐܡܼܪܬ ܠܝܼ ܕܚܿܫܚ ܐܢܬ ܠܝ ܝܘܚܢܢ. ܗܿܘ ܕܠ ܡܿܦܪܝܢܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܒܥܼܝܬ ܠܝ܇ ܟܕ ܬ̈ܠܬ ܙܒ̈ܢܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܡܼܥ ܐܢܼܐܼ ܨܿܒܝܬ ܠܡܣܼܥܪܗܿ. ܗܿܘ ܕܒܝܿܡܼܐ ܐܡܼܪܬ ܠܝܼ ܕܚܿܫܚ ܐܢܬ ܠܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܠܐܼ. ܡܿܪܦܐ ܗܿܘܝܬ ܠܟ ܕܬܣܼܒ ܐܢܬܬܐܼ ܠܡܬܐܼܒܠܘ ܘܠܡܒܼܟܐ. ܗܿܘ ܕܒܫܿܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܦܬܼܚ ܠܝ ܥ̈ܝܢܐ ܕܗܘܢܝ܇ ܘܠܥܝ̈ܢܝ ܡ̈ܬܚܙܝܢܝܬܐ ܫܿܟܼܢ ܠܝ. ܗܿܘ ܕܠܡܚܼܙܐ ܘܠܡܬܒܿܩܝܘ ܒܐܢܬܬܐܼ ܩܫܼܝܬܐ ܥܼܒܕܗܿ ܠܝ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܦܢܛܣܝܐ ܕܙܿܒܼܢܐ ܦܼܪܩܢܝܼ. ܘܠܗܿܝ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܿܦܪܝܐ pb. 71 ܢܿܛܼܪܢܝ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܫܿܢܝܘܬܐ ܕܨܐܝܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܦܼܪܩܢܝ. ܗܿܘ ܕܦܪܫܼܢܝ ܡܢ ܡܿܘܬܐ ܡܪܝܪܐܼ. ܘܕܣܢܼܝܩ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܐܩܝܼܡܬܢܝ. ܗܿܘ ܕܠܟܘܪܗܢܐ ܟܣܝܐܼ ܕܢܦܐ ܙܓܼܪܬ: ܘܠܣܘܥܪܢܗܿ ܩܫܝܐ ܦܿܣܩܬ: ܗܿܘ ܕܐܠܼܨܬ ܘܥܒܼܕܬ ܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘܼܡܐ ܠܗܿܘ ܕܫܿܓܫ ܗܘܐ ܒܝ: ܗܿܘ ܕܕܠܐ ܟܘܬܡܬܐ ܢܛܼܪܬ ܠܪܚܘܿܡܘܬܝ ܨܝܕܝܟ: ܗܿܘ ܕܕܠܐ ܫܘܪܥܬܐ ܠܡܪܕܝܬܐ ܕܝܠܝ ܕܨܝܕܝܟ ܝܗܼܒܬ: ܗܿܘ ܕܝܕܥܬܐ ܕܟܝܼܬܐ ܕܒܟ ܠܝ ܪܫܡܼܬ: ܗܿܘ ܕܠܟܠܚܕ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܐܓܪܐ ܕܫܿܘܐ ܝܿܗܒ ܐܢܬ: ܗܿܘ ܕܣܡ ܒܢܦܫܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܩܢܝܢܼܐ ܡܕܡܼ ܐܠܐ ܢܩܕܘܬܐ: ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܫܟܼܚܘ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܗܫܐ ܡܪܝܐܿ. ܪܒܬܿ ܒܝܬܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܗܿܝܡܢܬܼ ܫܿܡܠܝܬ. ܐܫܼܘܢܝ ܠܢܝܿܚܬܟ܆ ܟܕ ܡܫܿܟܢ ܐܢܬ ܠܝ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܟܿ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܪܩܢܐ ܠܐ ܡܬܐܿܡܼܪܢܐܼ ܘܠܐ ܡܬܡܼܿܠܠܢܐ. ܘܟܕ ܪܕܿܐ ܐܢܼܐ ܠܘܬܟ܆ ܬܫܿܢܐ ܢܘܪܐ. ܢܙܕܟܼܐ ܚܫܘܟܐ. ܢܬܡܼܚܠ ܦܚܼܬܐ. ܢܫܬܿܗܐܼ ܐܬܘܢܐ. ܬܕܥܼܟܝ ܓܝܗܢܐ. ܢܬܠܼܿܘܘܢ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܢܼܕܚܠܘܢ ܫܐ̈ܕܐ. ܢܬܪܝܚܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ. ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܕܚܫܘܟܐܼ ܢܦܼܠܘܢ. ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܡܝܢܐܼ ܢܩܘܼܡܘܢܿ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣܡܼܠܐܼ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢܿ ܐܿܟܠܩܪܨܐܼ ܢܬܒܼܠܡ. ܣܛܢܐܼ ܢܬܼܓܚܟ. ܥܡܠܗܼ ܢܫܬܪܐ. ܐܝܩܪܗܼ ܢܬܟܿܐܪ. ܪܘܓܙܗܼ ܢܬܒܿܛܠܼ. ܒܢܘ̈ܗܝܼ ܢܫܬܿܩܦܘܢܿ ܟܠܗ ܥܩܪܗܼ ܢܬܬܠܼܫ. ܠܐܘܪܚܝ ܕܝܢ ܕܠܘܬܟ܆ ܠܐ ܡܨܿܥܪܬܐ ܘܠܐ pb. 72 ܒܙܝܙܬܐ ܕܪܘܼܫ ܠܝ. ܘܕܐܿܣܒ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܼܘܕܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܕܟܝܐܝܬ ܚܝܼܘ܆ ܘܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܚܼܒܘ. ܀ ܘܐܬܦܼܢܝ. ܠܡܕܢܚܐܼ. ܘܫܿܒܚ. ܟܕ ܒܢܘܼܗܪܐ ܩܿܐܡ ܟܠܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܐܢܬ ܗܘܼܝ ܥܡܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢܿ ܀ ܢܚܼܬ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܚܦܼܪܐ ܐܝܟܐ ܕܫܿܘܼܝ ܡܐ̈ܢܘܗܝ: ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܠܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܐܚ̈ܝ܆ ܐܫܼܠܡ ܪܘܚܗ ܟܕ ܚܿܕܐ. ܨܠܘܬܗ ܥܡܼܢ. ܐܝܢ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/333
Source:
William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
An Account of the Decease of Saint John, Apostle and Evangelist - ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܘܐܢܓܠܝܣܐ” based upon William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871), Digital Syriac Corpus, last modified March 6, 2018, https://syriaccorpus.org/333.
Bibliography:
An Account of the Decease of Saint John, Apostle and Evangelist - ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܘܐܢܓܠܝܣܐ.” In Apocryphal Acts of the Apostles, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/333.

Show Citation Styles