History of John, the Son of Zebedee - ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :

pb. 4 ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ. ܗܿܘ ܕܢܦܼܠ ܥܠ ܚܕܝܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܒܚܫܡܝܬܐܿ. ܘܐܡܼܪ ܕܡܪܝ ܡܢܼܘ ܡܫܠܡ ܠܟ. ܡܟܬܒܐ ܕܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐܼ. ܠܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪܝܐܿ. ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܕܐܫܟܚܗܿ ܒܟܬܒܐ ܝܘܢܝܐ. ܘܐܬܦܼܫܩܬܼ ܣܘܪܝܐܝܬ. ܟܕ ܝܠܼܦ ܥܠ ܕܘܒܪܗ ܘܥܠ ܡܘܠܕܗܿ. ܘܥܠ ܡܥܡܪܗ ܕܒܐܦܣܣ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܡܢ ܒܪܬ ܘܥܠ ܡܥܡܪܗ ܕܒܐܦܣܣ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ.

ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ: ܟܕ ܐܬܿܡܠܝܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ: ܘܐܬܼܐ ܦܪܩܠܛܐ ܠܥܠܝܬܐ: ܘܐܬܼܡܠܝܘ ܫܠܝܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܘܡܡܠܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐܼ. ܗܘܼܐ ܨܒܝܢܐ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ. ܟܕ ܡܼܠܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܿ. ܕܢܦܼܩܘܢ ܢܟܪܙܘܢ ܘܢܣܿܒܪܘܢܿܪ ܫܪܪܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐܿ. ܠܡܫܡܥܐ ܪܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐܿ. ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ. ܡܢ ܕܫܿܠܡ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡ̈ܠܘܗܝܼ. ܐܡܪܘ pb. 5 ܗܘܘ ܟܘܠܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܗܫܐ ܕܫܡܠܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ: ܟܘܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̈ܢ ܠܓܢܣܢ ܡܚܝܠܐܼ. ܙܕܩ ܐܦ ܠܢܼ. ܕܢܣܥܘܪ ܒܚܦܝܛܘܬܐܼ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܿܕܢ. ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܠܢ ܟܕ ܡܣܿܬܠܩ ܠܫܡܝܐ ܡܢ ܠܘܬܢ ܟܕ ܡܿܒܪܟ ܠܢܼ. ܕܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ ܘܐܥܡܕܘܼ. ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐܼ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܟܘܠ ܕܡܿܗܝܡܢ ܘܥܡܿܕܼ ܚܿܝܐ. ܐܦ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܚܿܝܼ. ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܠܼܐܐ ܘܢܦܠܘܚܼ ܒܟܘܠܗܿ ܬܒܝܠ. ܘܢܬܼܟܪܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐܿ. ܘܢܣܿܒܪܼ ܘܢܿܠܦ܇ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܓܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐܿ. ܘܒܢܘܩ̈ܝܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܩܕܡ ܓܠܝܦ̈ܐ ܒܪܼܟܘ ܘܢܦܠܼܘ ܣܓܕܘܼ ܠܕܝ̈ܘܐ ܠܝ̈ܛܐ ܒ̈ܢܝ ܣܡܠܐ. ܘܢܪܡܼܐ ܠܢ ܥܡܠܐܼ. ܘܢܕܢܚ ܢܘܗܪܐ ܒܓܘ ܡܫܡܥܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܣܡܝܗܿ ܒܝܼܫܐܼ. ܘܢܫܬܚܩ ܐܒܘܗܿ ܕܕܓܠ݈ܐܼ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܐ ܕܟܘܠܢ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܬܡܠܠ ܒܝܢܬ ܟܢܫܐ ܒܪܝܟܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐܼ. ܦܪܼܫܘ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܒܦܓܪ̈. ܟܕ ܡܠܼܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܿ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܼܩ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ. ܐܙܼܠ ܕܝܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ. ܠܐܬܪܐ ܘܦܢܝܬܐܼ ܐܝܟ ܕܐܬܓܥܼܠ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܕܟܕ ܢܦܼܩ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܘܠܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝܼ ܐܬܼܠܘܝܬ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐܼ. ܒܪܘܚܐ pb. 6 ܕܩܘܕܫܐ ܕܬܕܒܿܪܗ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦܣ̈ܝܐܿ. ܐܝܟܐ ܕܪܫܗܿ ܘܦܘܩܕܢܗܿ ܕܬܟܪܘܬܐ ܢܨܿܝܚ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܦܼܪܫ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܐܪܫܠܡܼ. ܣܡ ܦܪܨܘܦܗ ܕܢܐܙܠ ܠܐܦܣܣ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ: ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܦܼܩ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܘܪܚܐ: ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܨܠܝܒܐ ܕܩܝܣܐܼ. ܘܣܡܗ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܡܕܢܚܐ. ܘܣܡ ܒܘܪܟܐܿ ܘܡܿܨܠܐ ܗܘܐܼ ܘܐܡܿܪ. ܡܪܝ ܝܫܘܥܼ. ܗܫܐ ܕܐܫܿܬܡܠܝ ܫܘܘܕܝܟ: ܘܡܢ ܡܠܝܘܬܐܟ ܚܢܢ ܟܘܠܢ ܢܣܒܼܢ. ܗܒ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ ܕܬܠܡ̈ܝܕܝܟܿ. ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܡܪܝ ܕܡܕܟܪܝܢ ܝܠܕܟ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ: ܘܗܘܦܟܟ ܕܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ: ܘܚܫܟ ܕܒܙܩܝܦܐ: ܘܡܘܬܟ ܘܡܥܠܟ ܕܠܓܘ ܩܒܪܐ: ܘܩܝܼܡܬܟ ܕܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ: ܘܣܘܠܩܟ ܕܠܘܬ ܐܒܘܟ ܠܫܡܝܐܼ. ܢܫܬܪܪ ܓܢܣܐ ܡܚܝܠܐ ܕܐܢܫܘܬܐܿ. ܗܿܘ ܕܒܫܒܪܘܬܗ ܢܟܼܠ ܒܝܼܫܐܿ. ܘܫܒܼܐ ܘܐܛܥܝ ܐܢܘܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐܿ. ܘܢܕܒܿܚܘܢ ܠܫܐ̈ܕܐܿ. ܘܢܣܓܕܘܢ ܠܟܐ̈ܦܐ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ. ܐܝܢܿ ܡܪ̈ܝ ܫܡܼܥܼ ܘܥܢܝܢܝ. ܘܢܿܝܠܠܘܢ ܫܐ̈ܕܐ ܘܠܓܝܘ̈ܢܘܗܝ ܕܣܛܢܐܿ. ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܚܕ ܡܢܢ ܣܒܪܬܟ ܡܟܪܙ. ܘܢܥܬܪ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐܿ. ܡܢ ܩܠܐ ܕܗܘܠܠܟ pb. 7 ܕܪܥܿܡ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܢܿܬܬܙܘܥܘܢ ܕܝ̈ܘܐ ܡܢ ܩ̈ܠܐ ܕܪܥܡܝܢ ܒܓܘ ܥܕܬܟ. ܘܐܬܼܕܟܪ ܥܕܬܟ ܗܿܝ ܕܩܢܼܝܬ ܒܕܡܟܝ ܝܩܝܪܐܿ. ܕܝܗܒܗܿ ܐܒܘܟ ܕܒܗܿ ܬܬܚܣܐ ܒܪܝܬܐ ܟܠܗܿ. ܐܢܬ ܗܼܘ ܡܪܝ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܥܠ ܕܫܦܼܪ ܠܟ ܒܚܘܒܗ ܕܐܒܘܟܼ. ܗܠܼܟܬ ܒܐܪܥܐ ܘܬܚܼܬܝܬ ܪܒܘܬܟ ܕܬܥܿܠܝܢ ܡܢ ܫܦܠܐܿ. ܕܐܚܬܢ ܩܛܿܠ ܐܢܫܐ ܒܝܕ ܚܣܡܗ. ܘܐܢܬ ܐܡܼܪܬ ܘܫܡܥܢܢ ܒܐܕ̈ܢܝܢ ܕܒܣܪܐܼ. ܕܐܢܐ ܘܐܒܝܼ ܚܕ ܚܢܢ. ܘܡܿܢ ܕܠܝ ܚܼܙܐܼ ܚܼܙܐ ܠܐܠܐ. ܘܒܗܢܐ ܬܘܟܠܢܐ ܡܪܝܼ. ܡܦܝܣܐ ܠܟ ܛܠܝܘܬܝܼ ܕܬܫܡܼܥ ܨܠܘܬܝ. ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܬܟܝܠ ܐܢܐܼ. ܕܩܿܒܠܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܥܡ ܚܒܪ̈ܝ. ܘܡܢܗܿ ܗܐ ܩܿܢܝܬܼ ܘܡܿܠܝܬ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܫܿܐܠ ܐܢܐ ܠܐܒܘܟ ܒܫܡܟܼ ܝܗܿܒ ܠܝ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܿܣܢ ܠܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܟ. ܘܟܠ ܡܐ ܕܫܿܐܠܝܼܢ ܢܣܒܝܢ. ܐܝܢ ܡܪ̈ܝ ܗܒ ܠܝ ܕܐܫܿܪܐ ܒܣܒܪܬܟܼ ܘܐܨܠܚ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ. ܕܐܢܬ ܗܼܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܩܼܬܿ. ܘܐܦ ܐܬܼܚܙܝܬ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܒܦܓܪܐ ܕܡܢ ܐܕܡܿ. ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡܿ. ܐܿܝܕܐ ܕܢܛܝܪܐ ܒܒܬܘܠܘܬܗܿ. ܘܠܝܬ pb. 8 ܐܡܬܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܒܐ ܡܢ ܒܠܥܕܝܟܿ. ܐܘ ܐܢܬ ܡܢ ܒܠܥܕܘܗܝ. ܘܐܢܬ ܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ ܣܡܼܬ ܫܬܐܣ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܪܟܢܘܟ ܪ̈ܚܡܼܝܟܼ. ܘܥܠܼܬ ܡܢ ܐܕܢܗܿ ܕܒܬܘܠܬܐܼ. ܘܫܪܝܬ ܒܗܿ ܝܪ̈ܚܐܼ. ܬܫܥܐ. ܘܢܦܩܼܬ ܡܢܗܿ. ܘܗܘܼܝܬ ܒܥܠܡܐܿ. ܒܫܝܛܘܬܐ ܘܒܙܥܘܪܘܬܐ. ܘܓܒܼܝܬܢ ܡܢ ܥܠܡܐܿ. ܕܢܚܼܐ ܥܠܡܐ ܒܟܪܘܙܘܬܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝܼ. ܐܿܙܠ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܠܗ ܐܚܝܪܬܢܝ ܛܝܒܘܬܟ ܫܡܝܿܢܝܬܐܼ. ܘܢܬܼܦܢܘܢܿ ܘܢܬܬܠܡܕܘܢܼ. ܘܢܥܡܕܘܢܿ ܒܫܡܟܼ ܘܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܟ. ܘܢܩܿܒܠܘܢ ܪܘܚܟ ܕܩܘܕܫܐܿ. ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܐܒܘܟ ܢܦܼܩ ܘܗܐ ܫܼܪܐ ܒܢ. ܘܢܣܬܚܦܘܢ ܓܠܝܦ̈ܝܗܿ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܘܒܢܼܝ ܠܟ ܒܡܝܕܢܬ ܟܘܡܪ̈ܐܼ ܗܝ̈ܟܠܐ ܠܬܫܒܘܚܬܟ. ܘܚܠܦ ܒܝܬ ܥܠܘ̈ܬܐ ܕܢܘܩ̈ܝܐ ܕܕܝ̈ܘܐܼ. ܡܕܒ̈ܚܐ ܠܡܫܪ̈ܝܬܟ. ܘܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܢ ܐܚܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܘܫܒ̈ܝܠܐܼ. ܕܢܦܼܢܘܢ ܠܘܬܟ. ܘܢܣܩܘܢ ܠܟܼ ܫܒܘܚܐ ܒܟܠܥܕܢ ܐܡܝܢ܀

ܘܟܕ ܫܿܠܡ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܨܠܘܬܗܼ. ܡܠܠ ܥܡܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܢ ܫܝܡܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܫܠܡܐ ܕܝܠܝ ܝܗܿܒܬ ܠܟܼ. ܘܠܐ ܫܒܩܬܟ ܝܬܡܐ. ܗܐ ܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐܼ pb. 9 ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܠܐ ܬܕܚܠ ܒܪ ܙܒܕܝ̈ ܙܠ ܘܐܟܪܙܼ. ܘܠܐ ܬܐܨܦ ܡܢܐ ܬܐܡܪ ܐܘ ܡܢܐ ܬܡܠܠ. ܡܐ ܕܐܦܼܢܝܬ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ: ܘܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐܼ. ܐܦ ܟܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܬܠܡ̈ܝܕܐ܆ ܐܝܢܐ ܕܦܠܚܿ ܒܗܿ ܒܣܒܪܬܐܼ. ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܘܢܚܙܘܢܼ. ܟܠ ܕܣܥܿܪ ܐܢܐ ܒܐ̈ܝܕܝܟ. ܘܙܠܾ ܘܠܐ ܬܫܬܘܚܪ܀

ܘܟܕ ܫܿܠܡ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܼ ܩܡ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܪܕܿܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐܼ ܬܟܝܠܐܝܬ. ܟܕ ܪܘܿܙ ܗܘܐ ܒܚܕܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡܿܥܛܦ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܣܟܡܐܼ ܕܠܒܘܫܐ ܦܠܣܛܝܢܝܐ. ܘܡܗܠܟ ܗܘܐܼ ܚܦܝܝ. ܘܗܘܼܐ ܟܕ ܪܕܿܐܼ. ܘܡܿܣܒܪ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐܼ. ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ ܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܪ̈ܒܥܝܼܢ ܘܬܡ̈ܢܝܐ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘܼ ܕܫܼܢܝܐ ܗܘ. ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ. ܢܫܒܘܩ ܠܗܼ. ܕܡܢ ܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ ܐܬܝ ܗܢܐܼ. ܘܠܐ ܝܕܥܿ ܠܐܠܗ̈ܝܢ ܓܢܒܪ̈ܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܘܝܠܦܼ. ܗܝܕܝܢ ܪܚܿܡ ܠܗܘܢܼ ܘܡܿܕܒܚ ܠܗܘܢ. ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܐܣܝܐܼ ܚܒܝܒܐܝܬ ܫܡܥܘܗܝ. ܘܗܝܡܢܘ ܗܘܘܼ ܘܐܫܪܘ ܠܟܪܘܙܘܬܗ. ܘܐܥܡܕ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܬܠܬܐܼ ܐܝܟ ܡܐ̈ܬܝܢ ܢܦܫ̈ܢ. ܘܐܠܒܟ ܐܢܘܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܢܦܼܩ ܘܪܕܼܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬ pb. 10 ܟܘܡܪܘܬܐ. ܣܝܒܪܬܗ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܼ. ܡܢ ܬܫܥ ܠܬܫܥ ܫ̈ܥܝܼܢ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܡܐ ܕܫܿܠܡ ܨܠܘܬܗ. ܠܚܡܐ ܕܝܢ ܘܝܪܩܐܼ ܥܡ ܒܘܫܠܐ ܕܛܠܦܚ̈ܐܿ. ܕܙܒܿܢ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܐ ܠܡܕܝܢܐ. ܟܕ ܐܿܟܠ ܗܘܐ ܘܫܡܿܐܼ ܡ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܢܓܿܕ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܢܬܿܚܠܛ ܥܡ ܚܢ̈ܦܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܓܒܝܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܫܟܚܢܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܟܪ̈ܛܝܣܐ܆ ܒܝܬ ܐܪܟܐ ܕܢܪܘܢ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ. ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܝܘܚܢܢ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܡܛܗܿ ܗܘܐ ܠܐܦܣܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܐܪܝܡ ܗܘܐ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܚܼܙܐܼ. ܘܗܐ ܬܢܢܐ ܣܠܿܩ ܗܘܐ ܡܢ ܓܘܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܦܣܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܥܐܕܐ ܕܚ̈ܢܦܐ. ܘܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܫܐ̈ܕܐ. ܘܩܡ ܠܗ ܘܡܬܿܕܡܪ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡܿܪܼ. ܕܡܿܢܘ ܝܩܕܢܐ ܗܢܐܿ. ܕܗܐ ܡܿܟܣܐ ܠܫܡܫܐܿ. ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܢܕܢܚ ܥܠ ܡܕܝܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܐܚܝܕ ܠܗ ܓܘܢܚܐܼ. ܐܬܼܐܼ ܘܡܼܛܐ ܠܬܪܥܐ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܐܪܝܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܚܼܙܐܼ. ܘܗܐ ܨܠܡܗܿ ܕܐܪܛܡܝܣ ܬܟܪܬܐܿ. ܩܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܬܪܥܐ. ܘܨܝܼܪ ܠܗܘܢ ܒܣܡ̈ܡܢܐܼ. ܘܪܡܼܐ ܕܗܒܿܐ ܥܠ ܣܦܘ̈ܬܗܿ. ܘܬܠܝܐ ܒܐ̈ܦܝܗܿ ܫܘܫܦܐ̈ܕܒܘܨܐ. ܘܕܠܩܐ ܩܕܡܝܗܿ ܩܢܕܝܠܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܪ ܘܚܙܗܼܿ. ܐܬܿܒܩܝ ܒܗܼܿ ܘܐܬܿܬܢܚ. ܘܒܟܼܐ ܥܠܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܪܦܝܼ ܘܫܿܢܝ ܡܢ ܬܡܿܢ ܠܬܪܥܐ pb. 11 ܐܚܪܢܐ. ܘܚܼܙܐ ܗܘܐ ܬܡܿـܼܢ ܗܟܘܬ. ܘܐܬܼܟܪܟ ܘܚܙܼܐ ܗܟـܼܢ ܒܟܘܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܐ. ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܩܼܪܒ ܠܘܬ ܡܕܢܚܝܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܣܒܬܐܿ. ܕܩܝܿܝܡܐ ܗܘܬ ܘܣܓܕܐ ܠܗܿ. ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐ. ܐܢܬܬܐܼ. ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܟܝܼ. ܕܐܢܬܬܐ ܐܢܬܝܼ ܕܥܠܝܠܐ ܒܫ̈ܢܝܐ. ܕܡܿܢܘ ܨܠܡܐ ܗܢܐ ܕܠܗ ܣܓܕܐ ܐܢܬܝܼ. ܗܼܝ ܕܝـܼܢ ܐܡܼܪܬ ܠܗ. ܠܐ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܒܪ̈ܝ ܡܢܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܪܬܢ. ܘܨܠܡܗܼܿ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܼܬ. ܘܗܼܝ ܙܝܢܐ ܠܟܘܠ ܒܣܪ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܠܼܐ ܒܦܓܪܗ: ܘܡܿܥܠܝ ܡܢ ܟܘܠܗ ܟܠܝܠܐ ܕܐܚ̈ܘܗܝ: ܩܕܝܫܐ ܘܒܬܘܠܐ ܝܘܚܢـܼܢ. ܐܬܬܦܝܪ ܒܗܼܿ ܘܐܡܼܪܼ ܫܠܝ ܠܟܝ ܣܒܬܐ̈ ܕܐܥܬܩ ܗܘܢܟܝ ܒܕܒܚ̈ܐ ܕܛܢܦܘ̈ܬܐ. ܠܐ ܬܬܪܓܡܿܝܢ ܠܝ ܥܠ ܒܪܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܬܓܼܗܢܬܼ. ܘܡܠܬ ܚܘܦܢ̈ܝܗܿ ܥܦܪܐ ܘܒ̈ܙܩܐܼ. ܘܕܪܬ ܠܗ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܐܪܦܝܼ ܘܫܿܢܝ ܡܢ ܬܡܼܢ. ܘܦܪܩ ܩܠܝܠܼ. ܘܣܡ ܒܘܪܟܐܿ. ܘܡܿܨܠܐ ܗܘܐܼ ܘܡܬܿܟܫܦ. ܘܣܡ ܐ̈ܦܘܗܝ ܒܝܬ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝܼ. ܡܢ ܫܬ ܫܥ̈ܝـܼܢ ܥܕܡܐ ܠܬܫܥ. ܘܒܿܟܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܬܿܬܢܚܼ ܘܐܡܿܪ. ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܘܓܢܒܪܐܼ. ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ ܘܣܿܓܝ ܛܝܒܘܬܐܼ. ܐܢܬ ܗܼܘ ܗܿܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܐܓܼܪܬ pb. 12 ܪܘܚܟ ܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢܿ. ܥܠ ܩܪ̈ܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܘܚ ܘܠܐ ܬܒܘܿ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܐ ܛܘܦܢܐ ܘܐܫܝܓ ܠܟܘܠܗ ܕܪܐ ܗܿܘ. ܘܐܢܬ ܗܼܘ ܕܫܼܕܪܬ ܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ ܚܒܝܒܐܿ. ܕܢܚܼܐ ܥܠܡܐ ܒܐܝܕܗ. ܘܐܬܼܐ ܘܣܥܼܪ ܛܒ̈ܬܐ ܐܟܘܬܟܼ ܥܠ ܕܡܢܟ ܢܦܼܩ. ܘܐܢܬ ܗܼܘ ܕܟܕ ܦܠܼܚ ܥܡܐ ܕܐܣܪܝܠ ܠܥܓܠܐܿ. ܪܟܿܒܼܬ ܥܠܼܬܐ ܘܐܡܼܪܬ ܠܗ ܠܡܘܫܐܿ. ܕܫܒܘܩܝܢܝ ܐܥܛܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐܿ. ܟܕ ܠܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܟ. ܕܢܦܝܣܟ ܓܝܪ ܨܒܿܐ ܗܘܼܝܬܼ. ܡܛܠ ܕܣܓܿܝ ܨܒܼܝܬ ܒܚ̈ܝܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ: ܟܕ ܐܚܕܘܗܝ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝܼ. ܨܿܠܝܼ ܘܐܡܼܪܼ ܕܫܒܘܩ ܠܗܘܢܼ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܪ̇ܡܼܐ ܕܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܼ. ܗܼܢܘܢ ܐܦ ܒܒܪܟ ܫܟܝܚܝܼܢ ܕܚܕ ܐܢܬܘܢ. ܐܦܢܐ ܡܪ̈ܝ ܠܒܐ ܕܗܠܝܢ ܛܥ̈ܝܐܿ. ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ ܘܡܙܥܩܝܢ ܩܕܡ ܫܐ̈ܕܐ. ܐܬܼܝܬ ܠܟܿ ܘܩܛܠܼܬܿܝܗܝ ܠܒܝܫܼܐ. ܠܐ ܢܬܪܝܡ ܪܫܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܠܐ ܢܫܬܼܡܥ ܩܠܐ ܕܢܘܗܿܡܐ ܕܕܓܠܘܬܗܘܢ ܕܫܐ̈ܕܐ. ܡܝܼܬܬ ܠܟܿ ܚܕܐ ܙܒـܼܢ ܘܐܚܝܬܢ ܥܡܟ. ܕܚܘܩ ܠܣܛܢܐܿ. ܕܗܐ ܐܚܬ ܘܐܪܟܢܗ ܠܨܠܡܐܿ. ܗܿܘ ܕܒܼܪܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܡ ܠܓܝܘ̈ܢܐ ܕܕܝܘ̈ܘܗܝ. ܢܬܫܝܛܘܿܢ ܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ. ܠܘ ܕܗܪܟܐ ܒܠܚܘܕܼ. ܐܠܐܼ pb. 13 ܕܟܠ ܦܢܝܬܐ ܕܬܪܗܼܛ ܒܗܿ ܟܪܘܙܘܬܢ. ܐܝܢܿ ܡܪ̈ܝ ܐܢܬ ܐܠܦܼܬ ܠـܼܢ. ܕܡܟܝܟܐܝܬ ܘܫܝܛܐܝܬ ܢܗܠܟ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܫܡܼܥ ܨܠܘܬܗ ܕܥܒܼܕܟ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܐܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܟܕ ܛܥܝܢ ܐܢܐ ܢܝܫܐ ܕܙܩܝܦܟ. ܘܬܪܘܨ ܠܝ ܐܘܪܐ ܠܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܡܢܼܚ ܐܢܬܼ. ܬܡܿܢ ܢܫܬܟܚ ܠܝ ܒܝܬ ܐܓܪܐ ܕܐܘܓܪ ܒܗ. ܥܕܡܐ ܡܪܝ ܕܡܬܬܠܡܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܡܘܕܝܐ ܒܫܡܟ. ܘܟܕ ܥܠ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܐܦܣܣ: ܘܚܪ ܠܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ: ܘܚܼܙܐ ܬܡܿܢ ܠܒܢܐ ܚܕܐ ܕܒܢܼܝܐ: ܐܝܟ ܕܠܣܚܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܐܣܛܝ ܠܬܡܿܢ. ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܒܠܿܢܝܐ ܕܫܡܗ ܣܩܘܢܕܣ. ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐ. ܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܠܡܐ ܨܒܼܝܬ ܕܢܦܠܼܚ ܥܡܟ ܐܟܣܢܝܐܼ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܣܩܘܢܕܣ ܒܠܢܿܝܐܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܟܡܐ ܓܒܼܝܬ ܠܝ ܕܝܘܡܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܕܡ ܕܨܒܿܝܬ ܕܬܬܠܼ ܗܒ. ܘܩܼܨ ܠܗܼ ܡܐܐ ܫܡ̈ܘܢܐ ܕܝܘܡܐ ܚܕ ܘܩܿܒܠܗܼ ܘܐܥܠܗ ܕܢܦܠܼܚ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܥܡܗ. ܕܗܘܼܐ ܡܿܩܪܒ pb. 14 ܣܝܿܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܓܪܝܢ ܒܠܢܐ. ܘܗܘܼܐ ܠܘܬܗ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܟܕ ܫܩܿܠ ܗܘܐ ܐܓܪܗ ܕܝܘܡܐܼ ܒܝܘܡܐ. ܘܥܢܼܐ ܣܩܘܢܕܣ ܒܠܢܿܝܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ. ܨܒܿܐ ܗܿܘܝܬ ܐܕܥܿ. ܡܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܓܪܟܿ. ܕܗܐ ܟܘܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐܼ. ܘܠܐ ܣܐܘܢܐܼ. ܐܦ ܠܐ ܡܪܛܘܛܐ ܙܒܼܢܬ ܠܟ. ܐܡܼܪ ܠܝ ܐܢ ܩܝܿܡ. ܘܐܠܐ ܟܿܢܫ ܠܟ ܠܘܬܝ ܐܓܪܐܼ. ܘܐܢܐ ܙܒܿܢ ܐܢܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܟ. ܕܐܝܬܝܟ ܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܠܐ ܓܢܣܐ ܐܝܬ ܠܟ ܗܪܟܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ . ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܣܩܘܕܣ ܒܠܢܿܝܐ. ܡܪܐ ܐܝܬ ܠܝ. ܘܦܩܿܕ ܠܝ ܘܠܬܠܡ̈ܝܕܐ ܚܒܪ̈ܝܼ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܩܝܼܐ ܕܗܒܐ ܐܘ ܣܐܡܐܿ. ܐܘ ܢܚܫܐ ܒܟܝܣܐ. ܘܠܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟܘ̈ܬܝܢܝܢ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܫܘܛ ܦܘܩܕܢܗ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ. ܡܬܿܚܡܬ ܥܠܝ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܣܩܘܕܢܣ. ܘܡܢܼ. ܗܢܐ ܡܪܟܿ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܗ. ܘ݀ܠܐ ܕܬܘܕܥܝܢܝ. ܕܠܡܐ ܢܐܬܐ ܘܢܬܿܓܪܐ ܒܝ. ܘܐܢ ܓܒܪܐ ܗܘ ܩܫܝܐ ܢܫܠܡܼܢܝܼ. ܐܦ ܒܚܘܣܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܢܪܡܝܢܝ. ܣܼܢܝܐ ܓܝܪ ܨܒܘܬܐ pb. 15 ܘܡܫܟܪܐ ܩܕܡ ܢܡܘ̈ܣܐܿ. ܕܢܩܿܒܠ ܐܢܫ ܥܒܼܕܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܪܗ܀ ܥܢܼܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܣܩܘܢܣ ܒܠܢܿܝܐ. ܠܐ ܬܕܚܠ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܣܩܘܢܕܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܿܚܡܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝܼ. ܕܗܼܘ ܫܕܪܢܝ ܘܬܪܨܢܝ ܠܘܬܟ. ܣܩܘܢܕܣܼ ܐܡܿܪ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܡܼܬ ܠܝܿ. ܥܕܐܠܝܘܡܢܐ ܕܥܒܼܕܐ ܐܢܬܿ. ܘܐܝܬ ܠܟ ܡܪܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܪܝ ܕܝܠܝܼ ܒܫܡܝܐ ܗܘܿ. ܘܟܠ ܕܨܒܿܐܼ ܥܒܿܕ. ܒܐܪܥܐܿ. ܒܝܡ̈ܡܐܼ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܬܗܘ̈ܡܐ. ܘܒܪܡܙܗ ܗܼܘ ܐܬܥܒܕ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐܼ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܗܼܘܐ ܬܩܼܿܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܥܒܼܕ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐܼ. ܘܟܢ ܓܒܼܠ ܠܐܕܡ ܒܨܠܡܗ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܣܛܝܢܐ ܒܚܣܡܗ: ܘܡܠܼܟܗܿ ܠܚܘܐ ܘܫܡܼܥܬ ܡ̈ܠܘܗܝ: ܘܐܚܝܛܬܗ ܠܐܕܡ: ܘܥܼܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ: ܘܗܘܼܘ ܛܪ̈ܝܕܐ ܘܦܠܼܚܘ ܒܐܪܥܐ: ܘܦܪܘ ܘܣܓܼܘ ܘܡܠܼܘ ܐܪܥܐ: ܘܐܬܼܟܪܟ ܣܛܢܐ ܐܨܿܛܢܥܼ. ܡܠܗܿ ܠܟܘܠܗܿ ܐܢܫܘܬܐ ܪܚܡܼܬ ܦܬܟܪ̈ܐܼ. ܘܢܕܒܿܚܘܢ ܠܫܐ̈ܕܐܼ ܘܢܣܓܼܕܘܢ ܠܥܿܒܕ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܘܐܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܢܛܥܘܢ ܠܥܒܘܕܐܼ. ܘܢܝܩܪܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܼܘ ܐܠܗ̈ܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ pb. 16 ܡܪܐ ܛܒܿܐܼ. ܐܓܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܢܘܚ ܪܚܿܡܗ. ܘܥܼܒܕܗ ܠܗ ܟܪܘܙܐܼ ܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܟܕ ܥܒܼܿܕ ܠܗ ܩܒܘܬܐܿ. ܕܢܚܙܘܢ ܘܢܬܘܒܘܢ ܘܢܬܼܦܢܘܢ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܛܘܗܝ ܠܒܪܘܝـܼܢ. ܣܠܼܩ ܪܘܓܙܗܼ. ܘܫܕܪ ܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ ܘܐܫܝܓܼ ܠܟܠܗܘܢܿ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܼܟܠܝܘ ܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐܼ. ܐܬܿܩܝܡ ܥܠܡܐ ܡܢ ܢܘܚ. ܐܦ ܐܬܿܝܒܠ ܫܪ̈ܒܬܐܼ. ܘܐܬܝܬܒ ܥܠܡܐ ܒܪܡܙܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܐܨܼܛܠܝܘ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܢܦܼܠܚܘܢ ܥܼܘܠܐ ܘܪܘܫܥܐܿ. ܘܢܗܼܦܟܘܢ ܡܢ ܐܪܗܐ ܚܝܐ. ܓܠܘ ܕܝܢ ܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܕܓܒܘܠܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܘܚܣ ܥܠ ܟܘܠܗ ܫܦܠܐ ܕܓܢܣܢ ܗܢܐ ܡܚܼܝܠܐܼ. ܘܫܕܪ ܢܒ̈ܝܐ ܕܢܟܪܙܘܢ ܫܪܪܗܼ ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܫܡܥ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܬ ܕܡܚܐܘܗܝܿ ܘܐܝܬܼ ܕܪܓܡܘܗܝ. ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܝܐܼ. ܚܕ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܗ ܚܒܝܒܐ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܡܿܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܼܘ. ܫܕܪܗܼ ܘܥܠ ܡܢ ܐܕܢܐ ܕܒܪܬ ܐܢܫܐ. ܘܫܼܪܐ ܒܗܿ ܝܪ̈ܚܐܼ ܬܫܥܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܪܚܩ ܡܢ ܨܝܕ ܡܿܢ ܕܫܕܪܗ. ܘܡܠܼܝܢ ܡܢܗܿ ܪ̈ܘܡܐܼ ܘܥܘܡ̈ܩܐ. ܘܡܬܦܩܿܕܝܢ ܡܢܗ ܒܨܒܝܢ ܐܒܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܠܼܝܘ ܬܫܥܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܗܼܘ ܡܠܬܐ ܕܗܘܼܐ ܒܣܪܐܼ. ܘܠܐ ܐܬܿܚܒܠܘ ܒܬܘ̈ܠܝܗܿ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܪܒܼܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܘܐܬܿܗܦܟ ܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܝܟ pb. 17 ܒܪܢܫܐܼ. ܗܼܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܘܣܠܼܩ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܓܒܼܐ ܠܗ ܫܠܝܚ̈ܐܼ. ܘܒܩܼܘܗܝ ܟܕ ܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐ ܒܚܘܪܒܐ. ܘܥܼܒܕ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܒܩܛܢܐ ܒܡܫܬܘܬܐ. ܘܚܣܼܪ ܗܘܐ ܠܚܡܐܼ. ܘܣܒܿܥ ܐܪ̈ܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܓܒܪ̈ܐܿ. ܣܛܪ ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐܿ. ܡܢ ܚܡܫ ܓܪ̈ܝܨܢ ܕܣܥܪ̈ܐ. ܘܐܟܠܘܼ ܘܐܘܬܪܘ. ܘܛܥܢܘܼ ܘܐܘܒܠܘ ܠܒ̈ܬܝܗܘܢܼ ܟܡܐ ܕܐܫܟܚܘ ܘܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܙܒܼܢ. ܣܒܿܥ ܐ̈ܠܦܐ ܒܕܒܪܐܿ. ܡܢ ܕܐܣܝ ܚܓܝܪ̈ܝܗܘܢ ܘܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢܿ. ܘܦܬܿܚ ܣܡ̈ܝܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܩܝܿܡܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܘܐܫܡܥ ܕܘ̈ܓܐ. ܘܕܟܿܝ ܓܪ̈ܒܐ. ܘܢܚܿܡ ܒܪܬ ܝܘܐܪܫ ܪܝܫ ܟܢܘܫܬܐ ܡܢ ܕܡܝܼܬܬܼ. ܘܗܐ ܩܝܿܡܐ ܗܼܝ ܘܐܒܘܗܼܿ ܒܥܣܪ̈ܬ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܐܢ ܨܒܿܝܼܬ ܕܬܐܙܠܼ ܡܢܗܿ ܝܿܠܦܬ. ܘܒܪ ܐܪܡܠܬܐ ܒܢܐܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢ ܕܢܩܒܪܘܢܝܗܝ: ܘܠܠܥܙܪ ܡܢ ܕܣܡܘܗܝ ܒܩܒܪܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܣܓܝܐ̈ܬܐܿ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܫܼܡܥ. ܐܢ ܬܬܠ ܠܝ ܐܕܢܟ ܘܬܗܝܡܢ܇ ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܥܒܼܕܐ ܣܩܘܢܕܐ. ܡܢ pb. 18 ܒܬܪ ܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܡܢ ܕܥܠܼܬ ܗܿܝ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܣܩܪܘܗܝ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܣܢܘ ܛܒ̈ܬܗܼ. ܐܝܟ ܕܐܣܠܝܘ ܠܐܒܘܗܝܿ. ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܥܓܼܠܐ ܒܚܘܪܝܒ. ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܦܝܠܛܣ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܢܓܕܘܗ݀ܝ ܘܐܫܠܚܘܗܝ ܢܚ̈ܬܘܗܝܼ ܘܒܿܙܚܘ ܒܗ. ܘܪܩܘ ܒܦܪܨܘܦܗ. ܘܓܕܠܘ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘ̈ܒܐܼ ܘܣܡܘ ܠܗ ܒܪܫܗ. ܘܙܩܦܘܗܝ ܗܘ ܥܠ ܩܝܣܐ. ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܚܠܐ ܘܡܪܪ̈ܐ ܕܢܫܬܐ. ܘܡܚܐܘܗܝ ܒܠܘܟܝܬܐ ܒܕܦܢܗ. ܗܼܘ ܝܕܢ ܩܥܼܐ ܒܩܠܗ ܪܒܐ ܒܙܩܝܦܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡܼܠܝܬ ܟܪܘܙܘܬܗܘܢ ܕܢܒ̈ܝܐ: ܘܚܼܫܟ ܫܡܫܐ ܡܢ ܫܬ ܫܥ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܬܫܥ: ܘܗܘܼܐ ܚܫܘܟܐ ܒܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ ܒܥܪܘܒܬܐ: ܘܐܨܿܛܪܝ ܐ̈ܦܝ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ: ܘܦܩܼܥܘ ܓܝܓ̈ܠܐ ܘܛܪ̈ܢܐ: ܗܠܝܢ ܕܣܟܝܪܝܢ ܒܬܪ̈ܥܝ ܩܪ̈ܐ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܘܢܦܩܘ ܡܝ̈ܬܐ ܘܥܠܘ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܡܙܥܩܝܢ ܒܩ̈ܠܝܗܘܢ: ܘܐܬܘ ܘܣܓܕܘ ܠܗ ܟܕ ܬܠܼܐ ܒܩܝܣܐ: ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܩܝܿܡܝܢ: ܘܐܚܬܘܗܝ ܡܢ ܩܝܣܐ: ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܡܠܼܐ ܫܪܪܐ ܝܘܣܦ ܒܘܠܘܛܐ: ܟܪܟܗ ܗܘܐ ܒܚܝܨܐ ܕܟܬܢܐ pb. 19 ܘܣܡܗ ܒܩܒܪܐ: ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ: ܘܚܙܝܢܝܗܝ ܘܡܠܠ ܥܡܢ: ܘܐܟܠܢ ܥܡܗ ܠܚܡܐ: ܘܓܫܢ ܚܢܢ ܘܗܝܡܢܢ ܘܐܫܪܢܼܢ. ܕܗܘܝܘ ܗܿܘ ܡܠܬܐ ܕܗܘܼܐ ܒܣܪܐ ܘܐܓܢ ܒܢܿ. ܘܣܠܼܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܼܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝܿ. ܘܝܗܼܒ ܠܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܬܠ ܚܝ̈ܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܡܿܗܝܡܢ ܒܫܡܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܢ. ܘܦܘܩܘ ܘܬܠܡܕܘ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢܼ. ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐܼ ܘܪܘܚܐ ܕܩܕܘܫܐ. ܟܠ ܡܿܢ ܕܡܿܗܝܡܢ ܘܥܡܿܕܼ ܚܝܿܐ. ܘܗܫܐܼ ܡܦܼܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܣܩܘܢܕܐ. ܢܣܝܿܬܟ ܓܝܪ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐܼ. ܕܠܘ ܓܒܪܐ ܡܓܕܦܢܐ ܐܝܬܝܟ. ܐܠܐ ܡܠܼܝܬ ܛܒ̈ܬܐܼ ܘܪܚܡܬ ܐܟ̈ܣܢܝܐ. ܩܒܿܠ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܡܿܠܠܬ ܩܕܡܝܟܼ. ܘܠܐ ܬܚܫܘܒܝܢܝ ܕܓܠܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܨܒܿܝܬܼ. ܬܐ ܥܡܝ ܠܐܬܪܐ ܕܓܠܝܠܐܼ. ܘܐܚܘܝܟ ܡܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܡܢ ܣܡ̈ܝܐܿ. ܘܡܢ ܟܦܝ̈ܦܐ ܘܡܢ ܡܫܪ̈ܝܐܿ. ܘܡܢ ܓܪ̈ܒܐ ܕܕܟܝܿ ܘܐܣܝ ܘܢܿܚܡ ܕܩܝܿܡܝܢ ܐܢܘܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒܿܝܬ ܕܬܐܬܐ ܘܡܿܗܝܡܢ ܐܢܬܼ. ܪܒ ܐܢܬ ܗܼܘ ܡܢ ܝ ܕܚܙܝܬܗ. ܘܗܿܘܝܬ ܥܡܗ. ܕܡܗܿܝܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܒܼܕ ܗܠܝܢ. ܘܡܿܦܢܐ ܠܟܿ ܘܡܿܚܘܪܼ ܠܟ ܘܡܿܩܕܫ ܠܟܿ. ܡܢ ܙܦܪܘܬܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ. ܐܝܢ ܐܚܝ̈ܐ ܐܢܝܚܢܝܼ ܘܡܬܿܒܪܟ ܥܘܡܪܟ. pb. 20 ܘܗܿܘܝܬ ܝܕܝܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ. ܣܩܘܢܕܣ ܕܝܢ ܒܠܢܿܝܐܼ. ܝܬܿܒ ܗܘܐ ܘܬܡܿܝܗܼ. ܘܡܬܕܡܪ ܥܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܝܘܚܢܢ ܫܡܿܥ ܗܘܐ. ܘܫܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܠܗ. ܬܡܝܗ ܡܕܡ ܕܡܠܼܠܬ ܠܝܼ ܘܠܕܘܡܪܐ ܫܿܪܟ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ: ܘܠܘ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܼܬܼ. ܘܠܝܬܐ ܗܝ ܕܢܬܗܝܡܢ ܘܢܬܩܪܐ ܐܠܗܐܼ. ܥܠ ܕܢܦܼܩ ܡܢ ܟܪܣܐܼ. ܘܠܐ ܚܒܿܠ ܒܬܘ̈ܠܐ ܟܕ ܢܦܼܩ. ܘܓܘܢܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܐܠܐ ܐܢܫ ܢܫܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܢܚܡ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܒܪܘܝܐ ܗܘ ܕܥܒܼܕ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܚܡܪܐܼ. ܘܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܓܒܝܠܬܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܬܿܚ ܘܐܚܠܡ ܘܕܿܟܝ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܘ݀ܠܐ ܕܢܬܩܪܐ ܐܠܗܐܼ. ܘܠܐ ܗܕܐ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܗܐ ܫܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܇ ܕܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܗܿ ܢܕܪ̈ܐ ܘܢܘܩ̈ܝܐܼ. ܘܠܐ ܦܬܚܼܬ ܠܗ ܥܝܢܗ ܠܒܪܝ ܕܥܘܝܪܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܪܝ ܝܘܚܢܼܢ. ܢܬܢܛܪ ܪܙܐ ܗܢܐ ܕܡܠܠܢ ܚܢܼܢ. ܘܠܐ ܢܬܓܠܼܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܢܨܒܐ ܡܪܗ ܕܢܓܠܝܘܗܝܼ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܟ ܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐ. ܕܠܡܐ ܢܫܬܼܡܥ ܥܠܝܟ ܕܠܘ ܠܐܪܛܡܝܣ ܣܓܼܕܬܼ ܘܢܘܩܕܘܢܟ. ܗܫܐ ܕܝܼܢ. ܐܢܐ ܫܿܠܡܬ ܘܗܿܝܡܢܬ ܘܐܫܿܪܬܼ ܠܟܠܡܕܡ ܕܐܡܼܪܬ. ܐܬܛܦܝܣ ܠܝ ܕܝܢ ܐܢܬܼ. ܘܩܒܿܠ ܥܠܝܟ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܗܕܐ ܒܿܠܢܐܼ. ܘܢܿܗ̈ܘܝܢ ܥܝܢ̈ܝܟ ܥܠ ܐܓܝܪ̈ܐ. ܘܗܘܼܝܬ ܫܠܝܛܬ ܥܠ pb. 21 ܥܠܠܬܐܼ ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܢܦܩܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܠܥܣ ܟܕ ܠܐ ܦܠܚܿ ܐܢܐ. ܘܣܩܘܢܕܣܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܩܫܼܐ ܗܘ ܥܡܠܟ ܡܢ ܗܼܘ ܕܦܿܠܚ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗ ܩܕܝܫܐ . ܘܩܿܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܗܘܼܐ ܡܩܿܒܠ ܥܠܠܬܐ ܕܠܿܠܢܐܼ. ܘܝܗܿܒ ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܨܦܪܐܼ ܠܨܦܪܐ܀ ܣܩܘܢܕܘܣ ܕܝܢ ܬܡܗ ܗܘܐ ܠܗ ܘܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗܿ. ܕܟܡܐ ܣܓܼܝܬ ܥܠܠܬܐ ܕܒܠܢܿܐ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐܼ. ܕܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܥܣܪ̈ܝܼܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܩܿܕܡ ܗܘܐܼ ܘܢܚܿܬ. ܘܡܡܠܠ ܥܡ ܩܕܝܫܐ ܘܡܿܫܐܠ ܠܗܼ. ܕܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܬܥܒܕܝܢܝ ܠܟ ܚܒܪܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐܼ. ܡܢ ܕܦܬܼܚ ܥܝܢܗ ܕܒܪܗܼ ܕܢܥܡܕ܀ ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫܐ ܥܕܢ ܫܥܬܐ ܝܘܡܐܼ. ܒܪ ܗܘܦܪܟܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܢܠܐܣ: ܘܠܐܒܘܗܝ ܛܘܪܢܘܣܼ. ܐܬܼܐ ܘܐܠܨܗ ܠܩܕܝܫܐܼ. ܕܬܬܚܕ ܒܠܿܢܐܼ ܘܬܬܼܩܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐܼ. ܠܐ ܓܠܼܐ ܠܩܕܝܫܐ ܕܐܢܫ ܥܐܿܠ ܥܡܗ ܠܒܿܠܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܬܩܼܢܬ ܒܿܠܢܐ. ܘܐܬܼܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܢܠܐܘܣ ܕܢܣܚܐܼ. ܘܐܥܠ ܥܡܗ ܠܒܿܠܢܐܼ. ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܙܢܝܬܐܼ. ܘܗܘܼܐ ܥܡܗܿ ܒܒܿܠܢܐ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܣܚܬܗܼ. ܩܡ ܝܘܚܢܼܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܗܪܟܐ ܐܚܪܬܐ ܙܒܼܢ ܠܐ ܬܐܬܐ. ܡܛܘܠ ܕܨܥܪܐ ܪܒܐ ܥܒܼܕܬ pb. 22 ܠܦܪܨܘܦܟܿ. ܗܢܐ ܕܒܼܪܐ ܒܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܥܠܼܬ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܙܢܝܬܐܿ. ܘܠܐ ܐܬܟܼܚܕܬ ܕܚܼܙܝܬ ܦܘܪܣܝܗ̈. ܘܚܼܙܬ ܗܼܝ ܦܘܪܣܝܟ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܢܠܐܘܣ ܐܬܬܦܝܪ ܒܩܕܝܫܐ ܘܡܚܝܗܝ܀ ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܐܝܬܝܼܬ ܠܗܪܟܐܿ ܡܢ ܗܪܟܐܼ ܠܐ ܢܦܩܿܬ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ. ܫܕܪ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܥܒܼܕ̈ܘܗܝ ܕܢܬܼܩܢܘܢ ܒܿܠܢܐ. ܘܟܕ ܬܩܼܢܬ ܒܿܠܢܐܼ. ܐܬܼܐ ܕܢܣܼܚܐ. ܘܐܝܼܬܝ ܠܗ ܙܝܢܝܬܐ ܥܡܗ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ. ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܢܼ. ܢܦܝܩ ܗܘܐ ܕܢܕܝܩ ܥܠ ܫܓܘܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐܼ. ܫܿܐܠܼ. ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܚܝܕ ܬܪܥܐ ܕܒܿܠܢܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܡܢܠܐܣ ܒܪ ܗܘܦܪܟܐ ܐܝܬ ܠܓܘ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܠܓܘ ܗܼܘ: ܘܐܝܬ ܥܡܗ ܙܢܝܬܐܼ. ܐܬܼܬܥܝܩܿ ܘܐܬܿܬܢܚܼ ܘܐܫܼܬܓܫ. ܘܩܿܘܝܼ ܥܕܡܐ ܕܢܦܩܘ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܚܪ ܒܗܘܢ ܗܼܘ ܥܕܡܐ ܕܐܬܿܟܣܝܘ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܟܣܝܘ ܡܢ ܒܬܪ ܣܚܬܗܘܢܼ. ܐܬܼܦܢܝ ܘܚܪ ܒܗܘܢܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܥܠܝܡܐ. ܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܢܓܥܘܪ ܒܟ ܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܨܠܒܘܗܝ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܥܠ ܩܝܣܐܿ. ܘܡܝܬ ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢܿ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܣܠܩܼ ܠܫܡܝܐܿ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܘܗܝ. ܐܠܐ ܬܦܼܠܼ ܘܬܡܘܬ ܥܠ ܕܟܘܬܟ. pb. 23 ܘܡܚܕܐ ܡܚܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐܼ ܘܡܝܬ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܘܗܼܘ ܫܼܕܐ ܗܘܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ ܝ݀ܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܘܡܚܕܐ ܙܢܝܬܐ ܗܿܝ ܢܦܩܼܬ ܒܝܠܠܬܐ ܪܒܬܐܼ. ܟܕ ܣܝܡ̈ܢ ܐܝ̈ܕܝܗܿ ܥܠ ܪܫܗܿ. ܘܟܕ ܫܡܥܼܘ ܚܕܪ̈ܝ ܒܠܿܢܐܼ. ܐܬܘܼ ܘܚܙܘ ܒܪܗܝܒܘܬܐ ܕܡܝܬ ܥܠܝܡܐܼ ܘܫܼܕܐ. ܘܩܕܝܫܐܼ ܝܬܿܒ ܥܠ ܓܒܗ. ܘܚܪܘ ܗܘܘ ܒܦܪܨܘܦܗ ܘܐܫܬܘܕܥܘܼ. ܕܡܢܠܐܘܣ ܒܪ ܗܘܦܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܓܘܢܚܐ ܘܝܠܠܬܐ ܣܪܗܒܘܼ ܒܟܠܗ ܫܘܩܐ ܗܿܘ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܢܐܼ ܕܫܪܘܬܐ. ܘܓܢܼܐ ܗܘܐ ܐܒܘܗܝܼ ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܕܢܣܩ ܘܢܫܬܿܪܐ ܥܡܗ. .ܥܠܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܼ. ܕܒܪܟ ܝܚܝܕܝܟ ܗܐ ܡܝܝܬܼ ܘܫܼܕܐ ܒܒܿܠܢܐ. ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܛܘܪܢܘܣܼ. ܘܐܪܡܝ ܩܛܡܐ ܥܠ ܪܫܗ. ܘܨܿܪܝ ܢܚ̈ܬܘܗܝ. ܪܗܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܒܿܠܢܐ ܠܘܬ ܒܪܗ. ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐܼ ܥܡܗ. ܘܐܬܼܐ ܘܥܠ ܘܚܼܙܐ ܠܒܪܗ ܕܡܝܝܬܼ ܘܫܼܕܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ ܝܬܿܒ ܥܠ ܓܒܗ. ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܝܘܚܢܼܢ. ܐܪܡܝܘ ܚܒ̈ܠܼܐܿ ܒܐ̈ܝܕܘܗܝܼ ܘܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܩܘܠܪ̈ܐ ܥܓܪ̈ܐ ܒܨܘܪܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܒܘܗܝ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐܼ. ܡܝܠܠ ܗܘܐܿ ܐܝܠܠܬܐܼ ܪܒܬܐ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐܼ. ܘܐܫܠܚܘܗܝ ܠܝܘܚܢܢܿ. ܕܢܚܙܘܢ ܡܢܐ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܪܝܡܘ ܟܘܬܝܢܗ ܘܣܕܘܢܐ pb. 24 ܒܠܝܐ ܕܡܥܼܛܦ ܗܘܐܼ. ܐܫܟܚܘ ܥܠܘܗܝ ܨܠܝܒܐ ܕܬܠܼܐ ܒܩܕܠܗ. ܘܐܝܬܘܗܝܼ ܕܩܝܣܐ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܦܪܟܐ ܐܒܘܗܝ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐ ܕܢܪܝܡܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܐܘܫܛܘ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܢܪܝܡܘܢܝܗܝܼ. ܗܘܼܘ ܠܗ ܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐܼ ܐܪ̈ܒܥܐ. ܘܡܘܩܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܩܥܼܐ ܟܘܠܗ ܐܟܠܘܣܿ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐܼ ܚܿܪܫܐ ܗܘ. ܢܬܿܢܛܪ ܝܘܡܢܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐܼ. ܘܡܿܫܬܐܠ ܟܡܐ ܚܒܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܕܢܬܬܓܪ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܥܕܡܐ ܕܥܐܿܠ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܥܕ ܡܬܩܒܪ ܥܠܝܡܐ ܒܪܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܿܥܐ ܗܘܐܼ. ܕܠܐ ܡܝܬ ܥܠܝܡܐ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܐܒܘܗ݀ܝ ܘܛܥܼܢܘܗܝܼ ܘܗܦܟܘܗܝ. ܘܣܡ ܢܫܡܼܬܗܼ ܥܠ ܢܫܡܼܬܗ. ܘܗܼܘ ܕܡܿܐ ܗܘܐܼ ܠܟܐܦܐ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܐܡܼܪ ܕܠܐ ܡܚܬܼ. ܕܢܚܙܘܢ ܕܡܝܪ ܗܼܘ ܡܢ ܟܕܘ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܡܚܝܝܬܼ ܐܢܐ ܡܿܚܐ ܐܢܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܓܪܝܢ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ: ܕܢܐܙܠ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ. ܩܐܡ ܗܘܐ ܣܩܘܢܕܣ ܒܠܢܿܝܐ ܘܒܿܟܐ ܗܘܐ ܒܚܫܐ ܚܢܝܓܐܝܬ ܒܝܢܬ ܐܟܠܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܪܢܘܣܼ. ܕܢܩܪܘܢ ܠܗ ܠܣܩܘܕܢܣ ܒܠܢܿܝܐ. ܘܦܼܩܕ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܣܩܘܢܕܣܼ ܘܐܥܠܘܗܝ pb. 25 ܠܘܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܣܩܘܢܕܣܼ ܒ݀ܟܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ. ܣܒܿܪ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܕܡܬܼܩܛܠ ܠܗ ܝܘܚܢܢ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܥܠܝܡܐ ܣܒܿܪ ܗܘܐܼ. ܕܡܛܠ ܥܠܝܡܐ ܒܟܿܐ ܗܘܐ. ܘܥܢܼܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܦܟܣܼܪ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܣܩܘܢܕܣ. ܠܐ ܬܕܚܠ ܣܩܘܢܕܐ ܘܠܐ ܬܬܥܝܩ. ܝܘܡܢܐ ܗܘܼܐ ܨܒܝܢܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܢܓܠܐ ܥܠ ܫܪܪܐ. ܐܟܠܣ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐܼ ܐܝܬ ܗܘܐ ܘܫܓܝܫ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܐܦܝܣܗ ܠܗܘܦܪܟܐܼ. ܕܢܦܩܘܕ ܠܗ ܠܐܟܠܘܣ ܕܢܫܬܘܩ. ܘܦܩܕ ܘܫܠܼܐ ܐܟܠܘܣ. ܘܩܡ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܩܥܼܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܡܢܠܐܘܣ ܥܠܝܡܐ. ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ: ܗܿܘ ܕܨܠܒܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܩܼܛܠܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܼܒܪ ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ: ܘܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܒܫܡܝܐ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝܼ ܩܘܡ. ܘܡܚܕܐ ܫܼܘܪܼ ܘܩܡ. ܘܐܬܕܡܪܼ ܟܘܠܗ ܐܟܠܘܣ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ ܥܠܝܡܐ ܩܕܡ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܚܙܼܐ ܩܘܠܪ̈ܐ ܕܪܡܼܝܢ ܒܩܕܠܗ. ܘܚܒܼܠܐ ܕܦܟܝܪ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܫܼܪܐ ܐܢܘܢ ܗܿܘ ܥܠܝܡܐ. ܘܡܿܢܫܩ ܗܘܐ ܪܝܫ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܩܼܪܒ ܥܠܝܡܐܼ. ܘܩܡ ܠܗ ܒܕܘܟܬܐ ܕܪܡܐ. ܘܐܢܝܦ ܗܘܐ ܐܝܕܗ. ܘܫܿܪܝ ܕܢܡܠܠ ܡܢ ܪܫܼܝܬܐܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܼܐ ܠܒܿܠܢܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ. ܘܐܫܬܥܝ pb. 26 ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܕܡ ܐܟܠܣܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܙܢܿܝ ܒܐܢܬܬܐ ܙܢܝܬܐܿ. ܘܐܝܟܢ ܦܩܿܕܗ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܢܐܬܐ. ܘܫܿܪܝܘ ܩܿܥܝܢ ܕܡܿܢ ܥܒܼܕ ܠܟ ܘܡܝܼܬܬ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ. ܗܟܘܬ ܐܡܼܪ ܠܝ. ܕܢܓܥܘܪ ܒܟ ܡܪܝ ܝܫܘܥ܇ ܗܿܘ ܕܨܠܒܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܐܪܫܠܡܿ. ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܇ ܘܣܠܩܼ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܼܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܡܚܕܐ ܡܚܢܝ ܡܠܐܟܐܼ. ܘܢܿܦܠܬ. ܘܚܼܨܐܼ ܘܫܩܼܠ ܢܦܫܝ. ܘܩܿܪܒܢܝ ܘܚܿܙܝܬ ܫܘܒܚܐܼ ܘܚܙܬܐ ܕܚܝܠܬܐ. ܕܐܢܫ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ ܠܐ ܡܼܨܐ ܕܢܫܬܥܝܗܿ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܚܿܙܝܬ. ܐܠܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܨ݀ܓܝܼ. ܐܢ ܦܩܿܕ ܠܝ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܿܡܪ ܐܢܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܒܘܗܝ ܕܥܠܝܡܐ ܢܦܠܼ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ ܩܕܡ ܝܘܚܢܼܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒ݀ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ. ܐܦܣ ܠܗ ܠܥܠܝܡܐ ܕܢܡܠܠ. ܘܠܐ ܬܬܚܿܡܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܪܡܼܙ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܝܡܐ ܕܢܡܠܠ. ܘܥܢܼܐ ܥܠܝܡܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܚܿܙܝܬܼ ܡܪܟܒܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ. ܣܪ̈ܦܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐܼ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܓ̈ܦܐ. ܘܡܿܚܦܝܢ ܐ̈ܦܝܗܘܢܼ ܕܠܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܥܒܘܕܐ. ܘܩܿܥܝܢ. ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ. ܩܕܝܫ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐܿ. ܕܡܠܼܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡܢ ܬܫܒܚ̈ܬܗ. ܘܚܿܙܝܬ ܓܒܪ̈ܐ ܬܪܥܣܪ̈ ܒܚܕܐ ܓܘܕܐ. ܘܒܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܫܒܥܝܼܢ ܘܬܪ̈ܝܢ. ܘܡܿܢܝܬ ܐܢܘܢ. ܘܩܝܼܡܝܼܢ ܘܬܼܠܝܢ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܠܫܡܝܐ. ܘܝܡܝܢܐ ܐܬܦܼܫܛܬ ܡܢ ܒܝܢܬ ܟܪ̈ܘܒܐܼ. ܘܕܡܝܐܼ ܠܢܘܪܐ. ܘܡܿܦܩܕܐ ܠܗܘܢ ܒܩܠܐ ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐܼ. ܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ pb. 27 ܘܐܥܡܕܘܼ. ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐܼ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܟܠ ܕܡܿܗܝܡܢ ܘܥܡܿܕܼ ܚܝܿܐ. ܘܪܬܬ. ܘܟܕ ܕܚܝܠ ܐܢܐ ܩܪܒܿܬ ܠܘܬ ܗܿܝ ܓܘܕܐ ܪܒܬܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܼܢ. ܘܬܘܒ ܡܬܿܟܫܦ ܗܿܘܝܬ ܠܗܘܢܼ. ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܝܼ ܕܡܢܼܘ ܗܢܐ. ܘܥܢܘܼ ܘܐܡܪܝܢ ܠܝ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝܼ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܗܿܘ ܕܙܩܦܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܗܢܐ ܒܪܝ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܚܼܙܝܬܼ. ܒܪܡܙܗ ܗܼܘ ܬܠܼܐ ܘܩܐܡ. ܘܗܘܝܘ ܛܥܼܝܢ ܠܟܘܠܗܘܢ ܬܘܩ̈ܢܐ ܕܪܘܡܐ. ܘܒܚܝܠܗ ܩܝ̈ܡܼܢ ܟܘܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܬܚ̈ܬܝܐ. ܡܛܘܠ ܕܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܒܐܼ ܗܘܝܘ. ܘܠܗ ܗܼܘ ܫܕܪ ܕܢܦܪܘܩܿ. ܟܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܡܬܿܛܦܝܢ ܘܡܬܓܘܣܝܢ. ܘܢܓܿܕ ܘܡܿܝܬܐ ܠܗ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝܼ. ܠܟܠܘ ܕܡܗܿܝܡܢ ܒܗ. ܘܗܘܝܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܟܕ ܡܗܠܟ ܒܐܪܥܐܿ. ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܚܝܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܿܬܬ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܢܐܟܘܠ ܡܢ ܦܓܪܝܼ ܢܚܼܐ. ܘܟܕ ܡܬܒܝܢ ܐܢܐ ܒܚܙܬܗ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܚܿܪܬ ܒܗܿܝ ܓܘܕܐ ܕܬܪܥܣܪ̈. ܘܚܿܙܝܬ ܠܗܢܐ ܬܡܿܢ ܕܗܐ ܩܐܡ ܩܕܡܝܟܘܢܼ. ܟܕ ܠܒܝܫ ܚܘܪ̈ܐ ܓܐ̈ܝܐ. ܘܩܐܡ ܒܪܫܗܿ ܕܗܿܝ ܓܘܕܐ ܕܬܪܥܣܪ̈. ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܚܕ ܣܒܐ. ܘܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܕܥܣܪ̈ ܚܝܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܒܗܼ ܚܒܝܒܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܢܩܿܪܒ ܦܝܣܐ ܡܕܡ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܕܝܠܗܼ. ܠܡܪܘܡܐ ܬܠ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝܼ ܘܒܟܿܐ ܗܘܐ. ܘܩܼܪܒ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܣܒܐܼ pb. 28 ܘܡܿܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ. ܕܒܪܝܼ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܒܟܿܐ ܐܢܬ ܘܡܬܿܟܫܦ ܗܟܢ. ܝܠܿܦܬ ܕܝܢ ܟܕ ܫܿܐܠܬ ܠܓܘܕܐ ܗܿܝ ܕܫܒܥܝܼܢ. ܕܫܡܥܘܢ ܫܡܗ ܠܣܒܐ ܗܿܘ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܥܒܼܕ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܛܘܠ ܛܥܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܦܣܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܟܿܐ ܐܢܐ. ܕܗܐ ܟܦܝܦܐ ܗܼܝ ܘܝ̈ܠܕܝܗܼܿ. ܘܣܓܕܐ ܠܫܐ̈ܕܐܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ. ܘܩܠܐ ܢܝܚܐ ܚܿܙܝܬ ܕܪܡܼܙ ܠܗ ܒܨܒܥܐܼ ܕܙܠ. ܟܘܠ ܕܨܿܠܝܬ ܩܕܡܝܼ ܗܘܼܐ. ܘܟܕ ܪܬܿܝܬ ܐܢܐܼ. ܐܬܿܒܝܢܬ ܒܗܼ. ܕܗܘܝܘ ܗܿܘ ܕܩܿܡܬ ܥܠܘܗܝ ܐܩܛܠܝܘܗܣ ܒܒܿܠܢܐܿ. ܥܠ ܕܦܿܪܓܠܢܝ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܿܬܕܡܪ ܗܿܘܝܬ ܥܠ ܬܚ̈ܘܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ. ܢܦܫܝ ܫܡܥܼܬ ܩܠܗ ܘܐܬܬܼ ܘܚܿܝܬ. ܘܗܐ ܩܐܡ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ. ܘܡܟܝܠ ܗܐ ܗܫܐ ܡܬܿܟܫܦ ܐܢܐ ܠܗܼ. ܕܢܩܿܪܒܢܝ ܠܢܝܫܐ ܚܝܐܼ. ܘܢܥܒܕܢܝ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ. ܘܐܢܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬܘܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐܼ. ܗܦܘܟܘ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ. ܘܢܫܘܛ ܐܢܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡ̈ܝܕܐ. ܘܢܿܚܐ ܢܦܫ̈ܬܢܼ ܘܠܐ ܢܘܒܕ ܐܢܝ̈ܢ ܒܐܝ̈ܕܝܢ. ܘܡܐ ܕܩܿܕܫـܼܢ. ܗܝܕܝܢ ܢܘܕܐܼ ܘܢܣܓܘܕ ܠܗ. ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ pb. 29 ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.܀. ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܐܬܼܐ ܗܘܐܼ. ܘܟܢܼܫ ܬܡܿܢ. ܘܢܦܼܩ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܒܿܠܢܐܿ. ܟܕ ܐܚܝܕ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܕܥܠܝܡܐ ܠܩܕܝܫܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܗܿܘ ܐܿܬܐ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܬܠܼܝܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܬܘܼ ܘܡܛܘ ܠܫܘܩܐ ܪܒܐ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܢܼܫܬܼ ܟܘܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܫ̈ܥܐܼ ܬܫܥ. ܘܐܫܬܼܓܫܬܼ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܓܒܪ̈ܐܿ ܘܢ̈ܫܐܼ ܘܛܠܝ̈ܐ. ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܐܬܿܐ ܕܗܘܼܬ : ܘܥܠܝܡܐܼ ܟܕ ܩܐܡ ܘܥܒܝܕ ܟܪܘܙܐ ܠܣܒܪܬܐܼ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܗܢܐ ܒܪ ܓܢܣܗܿ ܗܼܘ ܕܐܪܛܡܝܣ ܡܪܬܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ. ܩܿܥܐ ܗܘܐ ܕܒܪ ܐܢܐܫ ܐܢܐ ܚܫܘܫܐ. ܘܓܒܢܝ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܼܬ ܡܢ ܫܡܝܐ: ܘܥܠ ܡܢ ܐܕܢܐ ܕܒܘܠܘܬܐ : ܘܫܼܪܐ ܒܡܪܒܥܗܿ ܝܪ̈ܚܐ ܬܫܥܐ : ܘܢܦܼܩ ܡܢܗܿ ܟܕ ܠܐ ܚܒܿܠ ܒܬܘ̈ܠܝܗܿ : ܘܐܬܿܗܦܟ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐܼ. ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐܼ. ܐܝܟ ܐܒܘܗܝ. ܘܐܚܕܘܗܝ ܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܘܙܩܦܘܗܝ ܥܠ ܩܝܣܐ ܒܐܪܫܠܡ. ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ̈ ܘܩܡܼ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܣܠܼܩ ܠܫܡܝܐܼ. ܘܝܬܼܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܗܘܦܪܟܐ ܐܒܘܗܝ ܕܥܠܝܡܐ ܗܠܝܼܢ. ܢܦܼܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܫܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܢ ܬܫܥܼ ܥܕܡܐ ܠܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܥܝܢ. ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܘܦܠܓܗ pb. 30 ܕܐܟܠܘܣ ܩܿܥܝܢ ܗܘܼ ܕܫܪܝܪܐܝܬܼ ܪܒ ܗܼܘ ܪܐܙܐ ܗܢܐ. ܘܝܫܘܥ ܘܿܠܐ ܕܢܣܬܓܕܼ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܪܛܡܝܣ ܘܿܠܐ ܕܬܣܬܓܕ. ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܗܘܘ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܥܡ ܒܢ̈ܬܗܘܢ ܘܒܢܝ̈ܗܘܢ. ܐܝܟ ܬܠܬܝܼܢ ܘܫܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢܼ ܘܫܒܥܡܐܐܼ ܘܫܬ ܢܦܫ̈ܢܿ. ܒܦܢܝܐ ܗܿܘ ܕܐܬܼܡܢܝܘ ܡܢܗ ܕܪܡܫܐ. ܘܐܬܝܗܒ ܚܘܫܒܢܗܘܢ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܘܟܕ ܫܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܘܪܘܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐܼ. ܘܝܘܡܐܼ ܪܟܼܢ ܕܢܥܡܕܼ ܣܡܼܟܗ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܠܗܘܦܪܟܐ ܕܢܩܘܡ ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܗܼ ܩܘܡ ܠܟ ܐܝܠܝܢ ܚܠܝܐܿ. ܕܝܗܼܒ ܦܐܪ̈ܐ ܒܟܪ̈ܐܿ. ܕܚܠܼܐ ܪܝܚܗ ܘܦܐܝܚ ܒܣܼܡܗ ܒܣܒܪܬܐ. ܩܘܡ ܠܟ ܐܚܝ ܘܦܩܘܕ ܩܝܡܝܢ ܪ̈ܘܪܒܢܝܟ ܥܡܟ. ܩܘܡ ܠܟܼ ܘܐܬܬܪܝܡ ܠܗ ܪܫܟ. ܘܬܘܒܼ ܠܐ ܪܟܿܢ. ܠܐ ܬܣܓܘܕ ܠܝ ܕܐܝܿܬܝ ܐܢܐ ܥܒܼܕܐ ܥܒܝܕܐ ܘܒܪܝܐ. ܐܠܐ ܣܓܘܕ ܘܐܘܕܐ ܠܗܼ. ܠܗܿܘ ܕܨܪ ܠܢ ܘܒܼܪܐ ܠܗ.. ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢܼ. ܐܪܝܡܘ ܗܘܘ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܟܕ ܒܪܝܟܝܢ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢ. ܘܚܪܘ ܒܩܕܝܫܐܼ. ܘܚܙܘ ܦܪܨܘܦܗܼ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ. ܘܟܼܦܘ ܗܘܘ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܒܐܪܥܐܼ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ. ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪܼ. ܕܒܗܿܘ ܥܕܢܐ ܡܘܦܝܢ ܗܘܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܟܕ ܓܚܝܠܝܢ ܐܪܝܡܘ ܩܠܝܗ̈ܘܢ ܟܕ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܒ ܗܼܘ pb. 31 ܐܠܗܐ ܗܢܐܿ. ܕܐܬܟܪܙ ܚܕܬܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܢ ܗܕܐ. ܘܗܠܝܢ ܥܒ̈ܝܕܐ ܐܢܘܢܼ ܘܠܐ ܗܘܼܘ ܠܐܗ̈ܐ. ܘܚܢܢ ܥܒܼ̈ܕܘܗܝ ܚܢܢ ܕܗܢܐܼ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܚܢܢ܇ ܕܢܟܘܦ ܪܫܢ ܩܕܡ ܓ̈ܠܝܦܐܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܘܬܪܘ ܠܢ ܘܠܐ ܡܘܬܪܝܢ ܠܢ. ܒܿܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܼ. ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܥܒܼܕܗܼ. ܩܿܪܒ ܠܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܢܿܕܥ ܐܘܪ̈ܚܬܗ. ܘܐܚܝܪ ܠܢ ܒܫܒܝ̈ܠܘܗܝ. ܕܝܕܥܿ ܗܼܘ ܥܒܼܕܐ ܛܒܿܐ ܐܝܢܐ ܕܪܚܿܡ ܠܡܪܗ ܥܒܿܕ ܨܒܝܢܗ. ܘܡܪܗ ܬܘܒܼ ܫܡܿܥ ܠܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝـܼܢ. ܪܘܿܙ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܦܫܼܛ ܕܝܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢܼ. ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢܼ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܫܠܡ ܠܟܘܢ ܓܿܙܪܐ ܙܥܘܪܐܿ. ܕܨܒܼܐ ܐܒܘܟܘܢ ܕܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܢܛܝܪܐ ܠܪ̈ܚܿܡܘܗܝ. ܩܘܡ ܠܟ ܟܢܫܐ ܚܕܬܐ ܕܟܢܼܫ ܝܘܡܢ܇ ܕܢܫܡܼܥ ܣܒܪܬܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܐ̈ܚܝܼ. ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܚܕ ܠܚܕܼ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܥܕܢܐܼ ܟܿܪܝ ܠܗ. ܘܫܡܫܐܼ ܫܿܠܡ ܡܪܕܝܬܗ܇ ܗܿܝ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܪܕܐ. ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬܼ. ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ ܐܢܫܐܼ. ܕܥܕܟܝܠ ܠܚܡܐ ܐܘ ܡ̈ܝܐܼ ܠܐ ܛܥܝܡ ܠܗܘܢ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐܼ. ܕܚ̈ܠܝܢ pb. 32 ܐ̈ܢܝܢ ܡ̈ܠܝܟ ܠܫܡܝ ܚܟܝܼ ܛܒ ܡܢ ܕܒܫܐ ܠܦܘܡܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪܼ. ܟܦܢܝܢ ܚܢܢ ܘܨܗܼܝܢ ܚܢـܼܢ. ܘܡܿܩܒܠܝܢ ܚܢܢ ܬܘܪܣܝܐ ܡܢ ܡܠܬܟ ܒܣܝܡܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܠܗܘܦܪܟܐܼ. ܕܢܫܬܼܪܐ ܐܟܠܘܣ. ܟܕ ܡܿܨܠܐ ܗܘܐ ܒܠܒܗ ܒܚܢܓܬܐܼ ܘܐܡܿܪ. ܡܪܝ ܝܫܘܥܼ. ܗܒ ܐܘܝܘܬܐ ܠܟܢܫܢ. ܘܢܬܛܪܕ ܣܛܢܐܼ. ܕܠܐ ܢܪܡܐ ܫܓܘܫܝܐ ܐܘ ܐܣܛܣܝܣ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐܿ. ܘܢܡܘܣ ܐܢܫ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܩܡ ܗܘܐ ܘܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܕܢܒܗܠܘܢ. ܘܟܕ ܫܠܼܝܘܼ. ܫܿܪܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ. ܘܥܢܼܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܐܚ̈ܝ ܘܒ̈ܢܝ ܘܚ̈ܒܝܒܝܼ. ܐܢ ܫܿܦܪ ܠܟܗܘܢܼ. ܢܫܿܢܐ ܗܢܐ ܥܕܢܐ ܡܢ ܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐܼ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐܼ. ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܬܬܿܟܢܫܘܢܼ ܠܬܐܛܪܘܢ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܗܿܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܪܘܚܐ: ܗܿܘ ܕܫܡܥܢ ܚܢܢ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐܼ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܙܕܩܿ ܠـܼܢ. ܕܟܠܗ ܠܠܝܐ ܐܢܫ ܒܒܝܬܗܼ. ܢܩܿܪܒ ܨܠܘܬܐ ܘܒܥܘܬܐܿ. ܩܕܡ ܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܡܝܐ. ܘܡܿܩܪܒ ܠܢ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܕܐܣܛܝܢ ܪ̈ܓܠܝܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ. ܐܢ ܨܒܿ ܕܢܚܿܠܛܢ ܒܟܢ̈ܫܐ ܕܡܫܒ̈ܚܢܘܗܝܪ. ܘܐܢ ܠܐܼ. ܡܢ ܢܘܪܐ ܗܿܝ ܕܢܛܝܪܐ ܠܣ̈ܓܕܝ ܓܠܝܦ̈ܐܼ ܡܿܦܨܐ ܠܢ. ܘܟܕ ܫܿܠܡ ܩܘܡܢܛܪܝܣܐ ܩܪܝܢܐ ܗܢܐܼ. ܩܥܼܐ ܟܠܗ ܐܟܠܣ ܒܩܠܐ pb. 33 ܪܡܐܼ. ܫܠܡ ܠܟ ܡܕܒܪܢܐ ܚܟܝܡܐ. ܫܠܡ ܠܟ ܪܫܐ ܚܟܝܡܐ. ܫܠܡ ܠܟܼ ܓܕܝܐ ܕܥܼܠ ܘܗܘܼܐ ܐܡܪܐ. ܚܘܼܝܬ ܝܘܡܢܐ ܚܘܒܟ ܠܘܬܢ. ܝܘܡܢܐ ܗܘܼܝܬ ܠܢ ܪܫܐ ܒܫܪܪܐ. ܘܡܠܟܬܢ ܕܢܚܼܐܼ ܘܠܐ ܢܡܼܘܬ܀ ܘܟܕ ܫܿܠܡܘ ܩܥܬܗܘܢ : ܡܢ ܕܫܿܝܘ ܐܢܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐܼ. ܐܫܬܼܪܝܘ ܐܟܠܘܣ. ܘܫܿܪܝܘ ܕܢܐܙܠܘܢܼ ܟܕ ܚܿܕܝܢ. ܘܐܬܿܟܢܫܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐܪܛܡܝܣܼ ܘܩܥܘ ܒܩܪ̈ܢܬܐ. ܘܐܕܠܩܘ ܩܢܕ̈ܝܠܐ. ܘܐܬܦܼܬܚ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܪܗܛܘ ܟܘܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܦܣܘܣ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܥܝܕܗܘܢ܀ ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܢ ܐܬܿܚܡܬܼ. ܘܨܒܼܐ ܗܼܘ ܘܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܢܫܕܪܘܢ ܘܢܩܿܛܠܘܢ ܠܟܘܡܪ̈ܐܿ. ܥܠ ܕܥܒܕܘ ܟܢܘܫܝܐ ܡܢ ܒܠܥܕ ܦܘܩܕܢܗܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܫܼܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ ܘܐܦܝܣ ܐܢܘܢܼ. ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܡܠܬܝ ܢ݀ܛܪ ܘܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܪܚܿܡܼ. ܠܐ ܢܐܙܠ ܘܢܗܪ ܐܢܘܢ ܬܡܿܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܒܨ̈ܠܘܬܟܘܢ ܩܪܒܝܢ ܠܪܐܙܐ ܕܚ̈ܝܝܼܢ. ܘܗܿܘܝܢ ܠܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ܀ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢܼ. ܐܢܛܘܢܝܢܣܿ ܘܡܪܩܠܣ ܘܐܦܝܦܢܘܣ ܘܦܪܛܘܢܛܘܣ. ܦܩܼܕܘ ܗܘܘ ܘܪܗܛܘ ܥܒܼ̈ܕܝܗܘܢܼ. pb. 34 ܘܐܝܬܝܘ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܩܢ̈ܕܝܠܐ ܕܦܦܘܪܝܢ ܕܢܢܗܪ̈ܢ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܒܦܝܣܬܐ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܫܿܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐܼ ܕܠܡܐ ܬܐܩܕ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܣܓ̈ܕܝ ܠܓܠܝ̈ܦܐ. ܘܗܼܘܘ ܐܡܪܝܼܢ. ܕܥܠ ܕܐܪܦܝܘ ܕܚܠܬܐ ܕܐܪܛܡܝܣ ܢܦܼܠܬܼ ܢܘܪܐ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ. ܘܥܫܩܝܢ ܠܗܿ ܠܐܪܛܡܝܣܼ ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܥܒܿܕܐ ܡܕܡ. ܘܝܬܝܪܐܝܬܼ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܩ̈ܛܠܐ. ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܗܠܝܼܢ. ܛܥܢܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܟܬܦܬ̈ܘܢܼ ܘܪܗܛܘ ܗܘܘ. ܘܡܢ ܚܕܘܬܗܘܢܼ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܪܗܼܛܘ ܩܕܡ̈ܝܐ ܦܬܼܚܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܬܐܛܪܘܢ. ܘܥܠܘ ܗܘܦܟܪܐ ܘܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝܼ ܒܙܘܚܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܪܗܛܝܘ ܕܢܫܿܘܘܢ ܘܢܬܼܩܢܘܢ ܠܗܼ ܐܝܟ ܥܝܕܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐܼ ܐܡܼܪ. ܠܐ ܙܕܩ ܠܝ ܡܟܝܠ ܐܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܣܒܘ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܥܠܘ ܐܟܠܘܣ ܟܘܠܗ ܠܬܐܛܪܘܢܿ ܘܪܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܫܡܫܐ ܕܥܪܝܒܼ. ܐܝܟ ܫ̈ܥܐܼ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܡ̈ܠܟܝ ܡܠܼܟܗ ܕܝܠܗ ܕܗܘܦܪܟܐܼ. ܐܦܝܣܘܗܝ ܕܢܦܩܘܢ ܐܢܫܐ ܐܠܦܐ ܚܕ܇ ܘܢܬܼܟܪܟܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܢܛܪܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܓܗܐܼ. ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ. ܟܕ ܐܦܝܣ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ ܕܠܐ ܢܬܩܼܛܠ ܐܢܫ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܚܕܝܢ ܠܐܢܫܼ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ. ܕܫܗܪ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܚܕ pb. 35 ܥܼܒܝܕ ܠܣܛܢܐ ܒܒܝܬܗܿ ܕܐܪܛܡܝܣܼ. ܘܚܕ ܥܒܝܕ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܒܬܐܛܪܘܢ. ܠܐܝܟܐ ܕܨܒܿܝܬ ܕܬܿܐܙܠ ܙܠ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐܼ ܐܟܠܘܣ ܗܠܝܢ ܚܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܦܫܿܛܝܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܠܫܡܝܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܇ ܘܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ. ܦܩܼܕ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐ ܟܕ ܡܢܝܦܼ ܗܘܐܼ ܠܗܘܢ ܐܝܕܗ ܕܢܫܠܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܟܢܘܫܝܢ ܠܪܘܒܐ ܘܠܫܓܘܫܝܐ. ܐܠܐ ܢܫܠܐ ܘܢܫܡܥ ܡܠܬ ܚ̈ܝܐܼ. ܘܢܚܿܙܐ ܒܡܢܐ ܚܿܝܼܝܢ ܐܚܢܢ. ܘܦܩܕ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܠܕܪܓܐ ܥܠܝܐ: ܘܪ̈ܘܪܒܢܐܼ ܝܬܒܘ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܗܘܦܪܟܐ ܩܐܿܡ ܗܘܐܼ ܘܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܼܐ ܕܢܬܒܼ: ܟܕ ܐܡܼ ܕܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢܼ ܕܐܩܘܡ. ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܡܚܝܠ ܒܦܓܪܗܼ. ܥܿܒܪ ܐܢܐ ܘܡܥܼܝܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܠܐ ܢܢܘܡ. ܘܠܡܚܣܢ ܐܬܛܦܼܝܣ ܕܢܬܒܼ: ܘܟܕ ܝܬܼܒ. ܗܘܐ ܫܠܝܐܼ ܪܒܐ.. ܘܟܕ ܫܠܝܘܼ. ܫܼܘܪ ܘܩܡ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܐܢܝܦܼ ܠܗܘܢ ܐܝܕܗ ܕܢܫܠܘܢ. ܘܐܦܩܼ ܨܠܝܒܐ ܕܢܒܩܕܠܗܼ. ܘܚܪ ܒܗ ܘܣܡܗ ܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܢܫܩܗ. ܘܟܕ ܒܟܿܐܼ. ܢܦܫܼܛ ܝܡܝܢܗ ܘܚܬܼܡ ܒܗܼ ܟܘܠܗ ܟܢܫܐܼ. ܘܣܡܗ ܒܕܪܓܐ ܥܠܝܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܢܚܝܐܼ ܕܟܠܗܘܢܿ ܘܥܒܼܕ ܘܐܩܝܡܼ ܩܕܡܘܗܝ ܩ̈ܢܕܠܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܥܘ ܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܡܪܘ. ܥܒܼܕܗ ܕܝܫܘܥܼ ܫܘܕܥ ܠܢ ܡܿܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܼܕܬ ܠܢ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܢܝܦܼ ܠܗܘܢ ܘܫܠܝܘ. ܘܫܪܝ ܗܘܼܐ ܕܢܡܠܠܼ ܘܐܡܼܪ. ܒ̈ܢܝ ܪ̈ܚܡܝܐ ܕܩܢܬ ܣܒܪܬܐܼ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܙܩܝܦܗ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܘܡܐܝܬ ܥܡ ܐܒܘܗܝ. pb. 36 ܘܗܘܝܘ ܥܒܼܕ ܗܠܢ ܫܡܝܐܼ ܘܗܠܝܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܕܣܕܝܪܝܢ ܒܗܿ. ܘܒܗ ܗܼܘ ܬܠܝ̈ܢ ܟܠܗܝ̈ܢ ܒܼܪ̈ܝܬܗ.. ܘܥܒܼܕܬܗ ܠܟܘܢ ܫܘܪܐ ܠܗܢܐ ܙܩܝܦܐܿ: ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܣܛܝܢܐ ܘܢܟܿܢܫ ܕܝܘܘܗ̈ܝܿ. ܘܢܥܿܠ ܥܠܝܟܘܢ ܢܘܡܬܐ ܐܘ ܩܘܛܥܐ ܕܪܥܝܢܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܥܘ: ܥܠܝܢ ܗܢܐ ܠܠܝܐ ܐܝܡܡܐ ܗܘܼ. ܗܫܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܬܩܪܒܘ ܠܢ ܚ̈ܝܝܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܫܠܝܘ ܚܕ ܠܚܕ.. ܘܟܕ ܫܠܝܘܼ. ܪܗܛܘ ܐܢܫܐܼ ܟܠܗܘܢܿ ܘܟܕ ܪܗܛܘܼ. ܐܢܝܦ. ܚܨܗܘܢ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܢܦܠܼܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܒܿܟܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܬܠܝ ܒܩܝܣܐ. ܗܘܦܪܟܐ ܕܝـܼܢ ܫܼܕܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ. ܘܥܒܼܪ ܩܡ ܠܗ ܒܪܫܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢܼ ܐܡܝܢ܀ ܗܼ̤ܘܢ ܕܝـܼܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝܘܚܢܢ. ܒܡܪܢ ܝܫܘܥܼ. ܐܘܕܥ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܐܬܪܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܢܿܕܥ ܐܢ ܩܪܒܝܢ ܚܢܢ ܠܘܬܗܿ. ܘܐܢ ܫܒܿܩ ܠܢ ܟܘܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܢܘ̈ܩܝܐ ܕܐܬܛܘܫܢ ܚܢܢ ܒܗܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܡ ܠܗ ܒܕܪܓܐ ܥܠܝܐܼ. ܘܫܿܪܼܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܡܠܼܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܥܠ ܬܘ̈ܩܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܕܥܡܗ ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܥܡ ܐܒܐܼ. ܘܠܐ ܦܪܼܝܩ ܗܘܐ ܐܘ ܪܚܝܩ ܡܢܗ. ܘܕܡܢ ܒܠܥܕܘܗܝ ܡܕܡ ܠܐ ܗܘܼܐ. pb. 37 ܟܘܠ ܕܒܫܡܝܐܼ ܘܕܒܐܪܥܐ. ܟܘܠ ܕܡܬ̈ܚܙܝـܼܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢ. ܘܟܕ ܡܠܼܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ. ܬܿܢܐ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܢ ܐܘܪܝܬܐ ܘܡܢ ܢܒ̈ܝܐܼ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܚܣ ܐܠܗܐ ܥܠ ܓܒܝܠܬܐ ܕܓܢܣܐ ܕܐܢܫܐܿ. ܕܐܚܝܕܐ ܒܛܥܝܘܬܐܿ. ܘܫܕܪ ܒܪܗ ܐܝܚܝܕܝܐܼ. ܘܐܬܼܐܼ ܘܥܠ ܡܢ ܐܕܢܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܘܫܼܪܐ ܒܟܪܣܗܿ ܝܪ̈ܚܐܼ ܬܫܥܐ. ܘܠܒܼܫ ܡܢܗܿ ܦܓܪܐ. ܟܕ ܡܠܼܝܢ ܡܢܗܿ ܪܘܡܐܼ ܘܥܘܡܩܐ. ܘܠܝܬ ܕܘܟܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܟܕ ܨܐܿܪ ܥܼܘ̈ܠܐ ܒܟܪ̈ܣܬܐܼ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܿܠܝܘ ܬܫܥܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܘܒܐ ܕܒܪܬ ܐܢܫܐܼ. ܟܕ ܐܝܬܝܗܿ ܒܬܘܠܬܐܼ ܘܠܐ ܐܬܿܚܒܠܘ ܒܬܘ̈ܠܝܗܿ. ܘܩܿܝܡܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܪܒܼܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐܼ. ܗܿܘ ܪܒܐ ܕܙܥܼܪ ܥܠ ܕܗܼܘ ܨܒܼܐ. ܘܟܕ ܡ̈ܠܼܝ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܼܢ. ܐܬܼܐ ܠܥܡܕܐ ܠܝܘܪܕܢܢ. ܘܥܼܡܕ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐܿ. ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܼܒܕܗ. ܘܟܕ ܥܡܼܕ ܗܼܘ ܗܢܐ ܝܫܘܥ: ܘܟܪܝܟܝܢ ܠܗ ܟܢ̈ܫܐܼ. ܐܣܬܕܩ ܫܡܝܐ. ܘܩܥܼܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܘܗܝܼ ܘܚܘܝܗ ܒܨܒܥܐ. ܗܢܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܿܛܒܝܬ݀ ܠܗ ܫܡܼܥܘ. ܘܡܚܕܐ ܣܠܼܩ ܡܢ ܡ̈ܝܐܼ. ܘܚܕܪܘܗܝ ܟܢ̈ܫܐ. ܘܫܿܪܝ ܗܘܐ ܗܿܘ ܟܣܝܐ ܕܐܬܼܐ ܠܥܠܡܐܿ. ܕܢܣܥܘܪ ܚܝ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܟܣܝܐܝܬܼܿ ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܓܠܝܐܝܬ. ܐܬܩܪܝ ܗܘܐ ܓܝܪ pb. 38 ܠܡܫܬܘܬܐܼ ܘܚܣܼܪ ܚܡܪܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܚܬܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܠܚ̈ܕܘܓܐ ܘܠܡܫܡ̈ܫܢܐܼ. ܕܢܡܼܠܘܢ ܡ̈ܝܐܼ. ܘܢܪܡܘܢ ܒܐ̈ܓܢܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐܿ. ܕܐܝܬ ܗ̈ܘܝ ܬܡܿܢ. ܘܟܕ ܡܠܼܘ ܡ̈ܝܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐܼ. ܪܡܼܙ ܘܚܪ ܒܗܘܢ ܒܡ̈ܝܐ. ܘܐܬܿܒܪܟܘܼ ܘܐܫܬܚܠܦܘ. ܘܗܘܼܘ ܚܡܪܐ ܗܢܝܐܐܼ ܘܒܣܝܡܐ. ܘܐܫܬܝܘ ܟܠܗܘܢܼ ܘܒܣܡܘ. ܘܐܢܐܼ ܡܢܗ ܐܫܿܬܝܬ. ܘܟܕ ܡܿܠܦ ܒܚܘܪܒܐ: ܘܝܘܡܐ ܪܟܼܢ ܕܢܥܡܕ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܣܝܘ ܗܘܘ ܟܪ̈ܝܗܐ: ܘܐܬܿܕܟܝܘ ܓܪ̈ܒܐ ܘܗܠܟܘ ܚܓܝܪ̈ܐ: ܘܐܬܿܦܬܚܘ ܣܡ̈ܝܐ: ܟܦܢܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܣܝܘܼ. ܘܥܕܢܐܼ ܙܥܘܪ ܗܘܐ. ܘܠܚܡܐܼ ܠܝܬ ܗܘ.ܐ. ܐܠܐ ܬܠܬ ܓܪ̈ܝܨܢ ܕܣܥܪ̈ܐ. ܘܦܩܼܕ ܠܟܢ̈ܫܐ ܕܢܣܬܼܡܟܘܢܿ ܘܦܩܼܕܼ ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܗܠܝܢ ܓܪ̈ܝܨܐ. ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ. ܘܒܿܪܟ ܘܩܼܨܐܼ ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ. ܘܐܟܠܘܿ ܘܐܘܬܪܘܼ ܘܣܼܒܥܘ. ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܟܠܘ ܘܣܒܥܘ: ܘܛܥܢܘ ܘܐܙܠܘ ܠܒܬ̈ܝܗܘܢ: ܣܛܪ ܡܢ ܢ̈ܫܐ ܘܛ̈ܠܝܐܼ. ܐܪ̈ܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܫܼܪܐ ܠܢ ܕܢܥܘܠ ܠܐܠܦܐܿ. ܘܢܪܕܐ ܒܝܡܐ. ܘܗܼܘܼ ܦܫ ܠܗ ܒܝܒܫܐ. ܘܟܕ ܥܪܼܒ ܫܡܫܐ ܘܗܘܼܐ ܚܫܘܟܐܼ. ܐܙܕܩܦ ܥܠܝܢ ܝܡܐ. ܘܐܬܛܪܦܢܼܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܒܡܛܪܬܐ ܕܝܢ ܐܪܝܥܝܬܐ ܕܠܠܝܐܼ. ܐܬܼܐ ܠܘܬܢ ܗܼܘ ܝܫܘܥ ܗܢܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܐ ܠܟܘܢܼ ܟܕ ܡܗܠܟ ܥܠ ܝܡܐ. ܘܐܬܙܝܥܢ ܚܢܢ ܘܟܕ ܚܼܙܐ pb. 39 ܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܚܒܪ̈ܝܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܪܝܼ. ܐܢ ܐܢܬ ܗܘܼ. ܦܩܘܕ ܠܝ ܐܿܬܐ ܠܘܬܟ ܥܠ ܡ̈ܝܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܝܫܘܥܿ ܬܐ. ܘܗܠܟܼ ܘܐܬܿܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܘܐܬܼܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥܼ ܘܥܠ ܠܐܠܦܐ. ܘܗܘܼܐ ܢܘܚܐܼ ܪܒܐ. ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܟܢ̈ܫܐܼ ܘܐܡܪܝܢܿ ܡܢܼܘ ܟܝ ܗܢܐܿ. ܕܠܪ̈ܘܚܐ ܘܝܡܐ ܦܩܿܕ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܝܫܘܥ ܠܐܬܪܐ ܕܓܕܪ̈ܝܐܼ. ܐܝܬܝܘ ܠܘܬܗܼ. ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐܿ. ܘܕܝܘ̈ܢܐ ܘܡܫܪ̈ܝܐ ܘܕܒܪ ܐܓܪ̈ܐ ܘܚܓܝܪ̈ܐ. ܘܐܣܝܼ ܠܟܠܗܘܢ. ܘܗܫܐ ܐܚ̈ܝܼ. ܠܐ ܡܬܼܡܢܝܢ ܐܘ ܡܬܚܫܒܝܢܿ. ܚܘܠܡ̈ܢܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܼܕ ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܟܡܐ ܕܝܪ ܕܐܬܚܙܝ ܦܓܪܢܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐܼ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܥܿܒ̈ܕܐ ܥܒܿܕ ܗܘܐܼ. ܐܦ ܟܕ ܟܣܼܐ ܗܘܐ ܒܝܿܠܘܕܗ ܡܬܘܡܐܝܬ. ܐܬܚܙܝ ܕܝܢ ܒܒܣܪ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐܼ. ܘܣܥܼܪ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬܼ. ܕܢܒܣܘܪ ܒܗܝܢ ܠܣܛܢܐ ܐܒܘܗܿ ܕܕܓܠܘܬܐܼ ܘܢܚܿܝܒܝܗܿ. ܘܢܚܿܘܐ ܠܟܘܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ. ܕܟܘܠ ܕܢܬܼܢܓܕ ܘܐܬܿܐ ܠܘܬܗܼ. ܡܩܿܪܒ ܠܗ ܠܘܬ ܐܒܐ ܕܫܠܚܗܼ. ܘܥܿܒܕ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܘܐܒܘܗܝܼ ܚܕ ܐܢܘܢܿ ܘܥܠ ܕܐܚܒ ܐܒܐ ܠܥܠܡܐܼ. ܝܗܒܗ ܠܙܩܝܦܐ. ܘܡܝܬ ܚܠܦܝܼܢ ܘܐܚܝܢ. ܘܥܡܗ ܚܝܿܝܢ ܚܢܢ. ܘܟܘܠ ܡܿܢ ܕܒܗ ܡܗܿܝܡܼܢ ܒܗ ܡܿܩܘܐ. ܘܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ ܘܐܡܪܬܘܢ ܠܝ: ܕܐܢ ܡܫܬܒܩ ܠܢ ܥܘ̈ܠܝܢ: pb. 40 ܘܕܒ̈ܚܝܢ ܘܢܘܩ̈ܝܝܢ ܘܙܦܪܘܬܢ ܘܛܡܐܘܬܢ: ܘܐܢ ܩܪܒܝܢ ܚܢܢ ܠܘܬܗܼ. ܗܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢܼ. ܕܐܢ ܗܝܡܢܬܘܢ ܒܝܫܘܥ: ܘܣܡܬܘܢ ܒܪ̈ܥܝܢܝܟܘܢ: ܕܬܘܒ ܠܐ ܬܬܚܿܠܛܘܢ ܒܢܘܩ̈ܝܐ ܘܒܙܦܪܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ: ܘܠܐ ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܥܿܒܕ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ. ܐܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܕܐܡܼܪ ܠܢ ܘܦܩܿܕ ܠܢܿ. ܟܕ ܣܠܿܩ ܠܫܡܝܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ. ܘܩܿܪܐ ܐܢܐ ܠܗܼ ܘܥܿܛܐ ܚ̈ܛܗܝܟܘܢܿ ܘܫܒܿܩ ܚܘܒ̈ܝܟܘܢܼ ܘܡܿܚܘܪ ܟܘܬܡ̈ܬܟܘܢ . ܘܡܿܫܚ ܐܢܐ ܘܡܿܪܟܟ ܐܢܐ ܡܫܚܐ ܠܒܘܪ̈ܟܝܟܘܢܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܟܦܬܘܢ ܘܓܫܿܚ ܐ̈ܢܝܢ ܒܝܼܫܐ ܒܥܠܕܒܒܢܿ. ܟܕ ܟܐܦ ܠܗܝܢ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܘܝܿ. ܗܠܝܢ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܫܐ̈ܕܘܗܝ. ܘܚܬܿܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܙܩܝܦܗ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐܿ. ܠܪܫܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܐܪܟܢܗ ܒܐܪܥܐܿ. ܘܚܼܕܐ ܠܗ ܕܐܬܪܟܢ ܥܠ ܕܐܬܼܒܪܝ ܒܕܡܼܘܬܐ ܕܒܪܝܗ. ܘܣܐܡ ܐܢܐ ܛܒܥܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝ̈ܢܝܟܘܢܼ. ܕܡܐ ܕܚܿܙܐ ܕܒܝܬ ܓܘܣܐ ܐܢܬܘܢ ܕܗܿܘ ܡܪܐ: ܢܥܪܘܩ ܘܢܐܡܪ: ܕܗܠܝܢ ܓܕ̈ܝܐ ܗܘܘ ܕܝܠܝ: ܘܚܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܕܢܗܘܘܢ ܬܝܫ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐܼ. ܘܢܕܩܿܪܘܢ ܒܩܪ̈ܬܢܗܘܢ ܠܟܠ ܬܓܡ̈ܝܢ. ܗܫܐ ܕܝـܼܢ. ܒܪܗ ܕܐܒܐ ܕܐܬܪܟܢ ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ pb. 41 ܒܣܪܐܼ. ܕܒܼܪ ܐܢܘܢ ܘܚܘܪܗ ܠܓܘܢܗܘܢܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܐܚܝܕ ܐܢܐ. ܘܥܼܒܕ ܐܢܘܢ ܐܡܪ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐܼ ܘܗܐ ܩܿܝܡܝܢ ܠܘܬܗ. ܘܦܘܡܟܘܢ ܗܢܐ ܕܐܬܿܦܛܡ ܒܦܬܘܪܐ ܕܓ̈ܕܕܐ: ܘܗܐ ܚܬܝܪ ܢܟܝܠܐ ܕܣܼܒܪ ܕܥܒܼܕܟܘܢ ܠܗ ܐܘܟܠܐ ܠܚܘܝܐܼ. ܦܬܿܚ ܐܢܐ ܠܗܼ. ܘܣܐܡ ܐܢܐ ܒܗ ܠܚܡܐ ܚܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗܼ ܕܐܠܗܐ. ܘܝܗܿܒ ܚ̈ܝܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܡܿܗܝܡܢ ܒܗ. ܘܡܣܼܪܦ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܐܬܬܪܥ ܥܠ ܓܓܘܠܬܐ ܒܠܘܟܝܬܐܿ. ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܗܐ ܡܟܪܙ ܐܢܐ ܠܟܘܢܿ. ܕܐܦ ܡܐ ܕܡܝܬܬܘܢܼ ܡܬܛܡܪ ܒܟܘܢ. ܘܦܓܪܗ ܘܕܡܗܼ ܦܐܿܫ ܒܒܣܪܟܘܢܿ ܘܗܼܘ ܡܢܚܡ ܠܟܘܢ ܘܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ ܕܠܐ ܚܒܿܠܐ ܘܠܐ ܠܢܘܪܐ ܘܬܫܢܝܩܐ ܐܿܬܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܘܠܐ ܗܿܝ ܬܘܠܥܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ ܕܠܐ ܚܒܿܠܐ ܘܠܐ ܠܢܘܪܐ ܘܬܫܢܝܩܐ ܐܿܬܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܘܠܐ ܗܿܝ ܬܘܠܦܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܥܠ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܒܫܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܗܘܝܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܫܪܪܐܼ ܗܢܘ ܡܚܝܢܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝـܼܢ. ܩܥܘ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܬܐܛܪܘܢܼ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܒܥܿܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟ ܥܒܼܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐܼ. ܥܿܒܕ ܡܕܡ ܕܨܒܼܿܝܬ. ܘܫܘܬܦ ܠܢ ܠܪܐܙܐ ܚܝܐ. ܕܢܚܼܐܼ ܘܠܐ ܢܡܘܬ. ܗܢܘ ܕܝـܼܢ ܒܥܓܠ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐܼ. ܦܩܼܕ ܠܗ ܠܗܘܦܪܟܐܼ. ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܒܚܕܐ ܡܢ ܙܘܝ̈ܬܐ ܕܬܐܛܪܘܢ ܕܘܟܬܐ. pb. 42 ܘܐܬܘ ܦܣܘ̈ܠܐܿ ܘܦܠܚܼܘ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐܼ. ܘܥܒܕܘ ܒܕܡܼܘܬ ܘܙܢܐ. ܘܐܚܝܪ ܐܓܘܓܐܿ. ܗܿܘ ܕܥܐܿܠ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܬܐܛܪܘܢ ܠܗ ܠܘܙܢܐ. ܘܐܬܘ ܡ̈ܝܐܼ ܘܐܬܼܡܠܝ ܗܼܘ ܘܙܢܐ. ܘܪܘܝܚ ܗܘܐ ܠܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܐܡ̈ܝܢ ܐܘܪܟܐܼ. ܘܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܐܡ̈ܝܢ ܦܬܝܐ. ܘܥܡܝܩ ܗܘܐܿ ܐܡ̈ܐ ܬܪ̈ܬܝـܼܢ ܘܦܠܓܗܿ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܦܝܣ ܠܗܘܦܟܪܐܼ. ܕܢܦܩܘܕ ܘܢܐܬܐ ܡܫܚܐ ܪܫܿܝܐ ܡܒܣܿܡܐܼ. ܩܣ̈ܛܐܼ ܫܒܥܝܢ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܘܐܬܼܐܼ. ܘܐܬܼܡܠܝܬ ܡܢܗ ܥܪܒܐ. ܘܩܼܪܒ ܩܕܝܫܐ ܘܣܡ ܒܘܪܟܐܼ ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ. ܘܩܥܼܐ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܬܐܛܪܘܢ. ܩܕܝܫ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀ ܘܥܢܘ ܟܠܗ ܟܢܫܐܼ ܐܡܝܢ.. ܗܝܕܝܢ ܥܒܼܕ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܗܼܘ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܡܫܚܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܒܩܠܐ ܪܡܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀ ܘܬܘܒ ܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬܼ ܐܡܼܪ. ܩܕܝܫ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ ܐܡܝܢ܀ ܘܡܚܕܐ ܕܝܢܿ ܢܘܪܐ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܠܥܠ ܡܢ ܡܫܚܐ. ܘܡܫܚܐ ܠܐ ܝܩܿܕ. ܡܠܐ̈ܟܐ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܢ ܦܪܝܣܝܢ ܗܘܘ ܓܦܝ̈ܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܡܫܚܐܼ. ܘܩܿܥܝܢ ܗܘܘ. ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܐܟܠܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܼܐ ܗܠܝـܼܢ. ܕܚܠܘܿ ܕܚܠܬܐܼ ܪܒܬܐ. ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢܼ ܘܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܕܫ ܡܫܚܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܩܼܪܒ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬ ܡ̈ܝܐܼ. ܘܚܬܼܡ ܐܢܘܢܼ pb. 43 ܘܐܡܼܪ. ܒܫܡܗ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀ ܘܩܥܘ ܟܠܗ ܥܡܐܼ ܐܡܝܢ܀ ܘܡܚܕܐ ܡܠܐ̈ܟܐ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝـܼܢ. ܐܬܘܼ ܘܪܚܽܩܘ ܥܠ ܡ̈ܝܐ. ܘܩܿܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܐܬܪܗ. ܘܝܘܚܢܢ ܩܕܝܫܐ ܩܥܼܐ ܒܬܪܗܘܢܼ ܐܡܝܢ܀ ܘܥܢܐ ܝܘܚܢܼܢ ܘܐܡܼܪ ܠܟܘܠܗ ܟܢܫܐ. ܩܘܡܘܿ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢܼ ܒܕܚܠܬܐ. ܘܦܪ̈ܝܣܢ ܗ̈ܘܝ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܫܡܝܐܼ. ܘܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܡܪܝـܼܢ. ܪܒ ܗܼܘ ܪܐܙܐ ܗܢܐ. ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢܿ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐܼ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܐܝܬ ܗ̈ܘܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐܼ ܬܡܢܐ ܒܠܠܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܼܪܒ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܘܢܦܠܼ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ ܩܕܡ ܝܘܚܢܼܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܢܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܥܒܕ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܫܠܼܚ ܢܚ̈ܬܝܟ ܡܢܟ. ܘܟܕ ܫܠܼܚܼ. ܩܼܪܒ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܢܣܼܒ ܡܫܚܐ ܒܐܝܕܗܼ. ܘܥܼܒܕ ܠܗ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢ̈ܘܗܝܼ. ܘܡܫܚܗܼ ܠܟܠܗ ܦܓܪܗ. ܘܩܿܪܒܗ ܠܘܬ ܘܙܢܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܚܘܼܬ ܐܚܝ.. ܕܗܘܼܝܬ ܒܘܟܪܐ ܚܕܬܐܿ. ܕܥܐܿܠ ܒܪܝܫ ܓܿܙܪܐ ܠܛܝܪܗ ܕܡܪܐ ܥܢܐ. ܚܢܘܬ ܐܚܝ.. ܕܚܿܙܝܢ ܠܟ ܐܡܪ̈ܐܼ. ܘܪܗܛܝܢ ܕܢܚܬܘܢ ܢܬܚܼܘܪܘܢ ܘܢܩܼܢܘܢܿ. ܥܡܪܐ ܚܕܬܐ ܫܦܝܪܐܿ. ܚܠܦ ܗܿܘ ܕܡܢܼܬܫ ܠܕܐ̈ܒܐ pb. 44 ܣܪ̈ܘܚܐ. ܗܘܦܪܟܐܼ ܐܡܿܪ. ܡܢܐ ܙܕܿܩ ܐܿܡܪ ܘܟܢ ܢܚܿܬ ܐܢܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܚܼܙܝܬ ܐܦ ܐܫܼܪܬܼ ܘܗܝܡܼܢܬ. ܐܐܟܠܣ ܕܝـܼܢ ܫܬܝܩ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܡܐܼ ܕܠܝܬ ܬܡܿܢ ܐܢܫ. ܕܢܚܙܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܦܪܟܐ ܘܝܘܚܢܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܦܫܼܛ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܫܡܝܐܼ. ܘܩܿܥܐ ܟܕ ܒܿܟܐܼ ܘܐܡܿܪ. ܡܗܿܝܡܢ ܐܢܐ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܫܼܘܪ ܗܘܐ ܢܚܼܬ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܼܪܒ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܪܫܗ ܕܗܘܦܪܟܐܼ. ܘܐܥܡܕܗ ܚܕܐ ܙܒܢ ܟܕ ܩܿܥܐ. ܒܫܡ ܐܒܐ. ܒܫܡ ܒܪܐܼ ܗܿܝܕ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܗܝ ܕܬܠܬܼ ܒܫܡ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܡܢ ܡ̈ܝܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܐܠܒܫܗ ܢܚ̈ܬܐ ܚܘܪ̈ܐܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܫܠܡܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܫܠܡ ܠܟ ܚܬܢܐ ܚܕܬܐܿ. ܕܣܼܐܒ ܗܘܐ ܘܒܠܼܝ ܒܚܼܛܝܬܐܿ. ܘܗܐ ܝܘܡܢܐ ܗܘܝܼܬ ܛܠܝܐܿ. ܘܐܬܟܼܬܒ ܫܡܟ ܒܫܡܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܟܠܘܣ ܟܘܠܗܼ ܐܬܪܗܒ. ܘܪܗܝܒܝܢ ܗܘܘ ܚܦܝܛܐܝܬܼ. ܕܐܝܢܐ ܢܪܗܛ ܢܚܘܬ ܠܡܥܡܘܕܝܬ. ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܝܢ ܟܘܠܗܘܢܼ. ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕܪ̈ܝܗܿ. ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܐܢܝܦܘ ܠܗܘܢ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܐܟܠܣܼ ܕܢܫܬܩܘܢܿ ܐܟܠܘܣ ܕܝܢ ܟܘܠܗ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܒܦܫܝܛܘܬܐ. ܐܚ̈ܝܢ ܘܐ̈ܒܗܝܝܼܢ. ܢܿܪܗܛܼ ܘܢܿܡܫܘܚ ܡܢ ܡܫܚܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܢܣܼܚܐ ܒܡ̈ܝܐ ܗܠܝـܼܢ ܘܢܬܿܚܘܪ. ܕܠܡܐ ܟܒܪ ܐܘ ܡ̈ܝܐ ܘܡܘܦܝܼܢ ܐܘ ܡܫܚܐ pb. 45 ܚܣܿܪ܀ ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܥܼܐ ܠܗܘܢܼ ܘܐܡܼܪ. ܒܫܠܝܐ ܗܘܝ ܓܿܙܪܐ ܒܪܝܟܐܿ. ܕܨܒܼܐ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܕܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܗ. ܥܠ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܒܒܪܗ ܚܒܝܒܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢܿ ܡܚܕܐܼ ܫܠܼܝܘ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܼܒ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܬܐ ܬܒ ܒܕܪܓܐ ܥܠܝܐ ܫܦܝܪܐ. ܝܘܡܢܐ ܓܝܪܼ ܕܬܬܝܩܪ ܙܕܩܿ. ܕܚܕܘܬܐ ܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܡܛܠܬܟ. ܘܫܘܝܘ ܠܗܼ ܘܝܬܼܒ. ܗܝܕܝܢ ܐܢܝܦ ܠܗܘܢ ܐܝܕܗ ܕܢܫܼܠܘܢ. ܘܟܕ ܫܠܝܘܼ. ܗܕܝܢ ܫܿܪܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ. ܫܪܝܪܐܝܬܼ ܝܘܡܢܐ ܐܬܿܩܪܒܘ ܠܢ ܚܝ̈ܝܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܢ ܦܩܿܕ ܠܝ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐܼ ܐܡܿܪܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܥܼܐ ܟܠܗ ܐܟܠܘܣ ܥܠ ܝܘܚܢܼܢ ܘܐܡܼܪ. ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥܼ ܦܩܘܕ ܠܗ ܕܢܡܠܠ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܠܠ ܡܪܝܼ ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܼܿܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܗܘܦܟܪܐ ܐܡܼܪ. ܫܡܼܥܘ ܐܚ̈ܝ.. ܟܕ ܥܡܿܕ ܗܿܘܝܬܼ. ܦܬܿܚܬ ܥܝ̈ܢܝ ܘܚܿܙܝܬܼ. ܠܘ ܕܢܚܿܬ ܐܢܐܼ. ܐܠܐ ܕܣܿܩ ܐܢܐ ܠܥܠ ܠܫܡܝܐ. ܘܒܗܿܝ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝـܼܢ. ܚܿܪܬ ܘܦܬܼܚܬ ܥܝ̈ܢܝܼ. ܘܝܡܝܢܐ ܕܛܥܝܢܐ ܩܢܝܐܼ. ܟܬܿܒܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܬܠܬܿ ܩܠܐ ܫܡܿܥܬܼ ܕܐܡܿܪ. ܚܛܝܐ ܥܪܒܐ ܕܐܒܝܕ ܗܘܐ ܐܫܬܟܚܿ ܢܿܥܘܠ܀ ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ. ܡܚܕܐ ܦܟܪ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܒܣܬܪܗܼ. ܘܫܼܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ. ܘܩܥܐ ܗܘܐ. pb. 46 ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐܿ. ܕܫܼܕܪܬ ܠܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܘܗܠܟ ܒܐܪܥܿܐ. ܘܝܗܼܒ ܠܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܩܘܩ ܢܟܪܙ ܣܒܪܬܗ ܒܥܠܡܐܿ. ܘܢܦܢܼܐ ܛܥ̈ܝܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܪ̈ܘܪܒܢܐܼ. ܘܐܪܝܡܘ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢ. ܘܩܼܪܒ ܡܫܼܚ ܐܢܘܢ. ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢܼ. ܒܫܡ ܐܒܐܿ ܘܒܪܐܼ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܟܕ ܥܡܕܘܼ ܗܝܕܝܢ ܐܥܡܕܼ ܠܟܘܠܗ ܐܟܠܣ. ܡܢ ܬܡܢܐ ܫ̈ܥܝܸܢ ܥܕܡܐ ܕܕܢܚܼ ܫܡܫܐ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐܿ ܘܟܼܢܫܼ ܘܐܬܼܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ. ܪܗܛܘ ܐܝܬܝܘ ܒܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܝܗܿܒ ܠܗܘܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܫܥ̈ܐ ܚܡܫ. ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܩܠܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ. ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܡܐܬܝܼܢ ܘܚܡܫ ܢܦܫ̈ܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܟܠܘܣ ܘܬܫܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܡܐܬܝܼܢ ܘܚܡܫ ܢܦܫ̈ܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܟܠܘܣ ܟܠܗܼ ܫܿܢܝܘ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ܀ ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܼܢ. ܕܒܼܪܗ ܠܩܕܝܫܐ ܠܘܬܗ. ܘܚܿܕܝܢ ܗܘܘܼ ܘܪܘܿܙܝܢ. ܘܗܘܼܐ ܠܘܬܗܿ ܝܘܡ̈ܬܐܼ ܬܠܬܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐܼ. ܐܦܝܣ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܕܢܫܒܩܘܢܝܗܝ ܕܢܐܙܠ ܢܥܡܪ ܒܚܕ ܡܢ ܛܘܪ̈ܐ. ܘܫܕܪ ܟܿܢܫ ܟܘܠܗܘܢ ܚܐܪ̈ܘܗܝܼ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܚܢܼܢ. ܕܢܦܘܫ ܒܦܠܛܝܼܢ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܬܛܦܝܣ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪܼ. ܕܙܕܩܿ ܠܝ ܐܬܿܟܪܟܼ ܒܟܘܠܗܿ ܐܣܝܐ. ܐܦ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܘܓܝܐ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܕܐܬܬܥܝܩ ܠܗܘܢ ܘܒ݀ܟܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܿ ܐܠܼܘ pb. 47 ܗܘܼܐ ܨܒܝܢܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܿܙܠܼ ܠܐ ܡܬܥܝܩܝܢ ܗܘܝܬܘܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܦܐܿܫ ܐܢܐܼ ܘܡܿܩܘܐ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܢܦܘܩ ܕܝܢ ܘܢܬܼܟܪܟ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܼܿ. ܘܐܚܙܐ ܐܝܟܐ ܘܿܠܐ ܠܝ ܐܥܡܪ. ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܚܒܪ̈ܝܐ ܐܿܬܝܢ ܠܘܬܝ. ܘܫܼܦܪ ܠܗܘܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ. ܘܝܬܼܒ ܗܘܐ ܗܘܦܪܟܐ ܒܙܘܚܼܐܼ ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝܼ ܐܙܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܟܪܟܝܼܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ. ܡܦܼܝܣ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐ̈ܚܝܼ. ܕܬܚܘܘܢ ܠܝ ܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܕܗܠܝܢ ܛܥ̈ܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܗܘܦܪܟܐ ܘܚܝܠܗ ܠܒܝܬܗܿ ܕܐܪܛܡܝܣ. ܘܒܥܿܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܿܛܠܘܢ ܠܟܘܡܪ̈ܐܼ. ܘܢܘܩܕܘܢ ܠܒܝܬܗܿ ܒܢܘܪܐ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܼܝܣ ܗܘܐܼ. ܕܠܐ ܢܬܼܩܛܠ ܐܢܫ ܟܕ ܐܡܿܪܼ. ܕܗܠܝܢ ܐܬܿܝܢ ܐܢܘܢ܆ ܘܦܿܢܝܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܠܐ ܢܘܒܪ ܐܢܘܢ ܒܪܒܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܐ ܩܕܝܫܐ ܘܚܼܙܐ ܐܢܘܢ: ܘܠܒܝܬܐ ܕܫܛܝܘܬܐܼ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܿܢ ܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܪܡܐ ܗܘܬ. ܘܚܙܗܿ ܠܗܿܝ ܕܘܟܬܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܨܒܿܐ ܐܢܐܼ ܕܗܪܟܐ ܐܥܡܪ. ܘܦܼܩܕ ܗܘܦܪܟܐ ܘܪ̈ܘܪܒܢܐܼ. ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܬܡܿܢ ܒܝܪܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ. ܕܠܐ ܡܪܝ ܝܫܘܥܼ. ܐܢ ܒܿܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܠܐ ܥܡܿܪ ܐܢܐ ܒܗ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠܬܐ ܒܠܚܘܕܼ ܠܐ ܒܥܿܐ ܐܢܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܝܬܝܘ ܘܥܒܕܘ ܠܗ ܡܛܠܬܐܿ. ܕܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢ ܒܝܬ pb. 48 ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܝܬܿܒ ܗܘܐ ܬܚܘܬܝܗܿ. ܘܟܕ ܝܬܼܒ ܬܡܿܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܨܝܿܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗܼ. ܟܠܗܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܘܥܡܝܕܢ ܗܘܘ. ܘܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܝܫܘܥ. ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܛܠܬܐ ܚܕܐ ܠܥܠ ܡܢ ܒܝܬܗܿ ܕܐܪܛܡܝܣܼ. ܘܝܬܿܒ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܚܿܙܐ ܛܢܦܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܗܘܬ ܬܡܿܢ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܿܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܟܘܡܪ̈ܐܼ. ܘܐܬܼܟܪܟܘ ܐܘܕܥܘ ܠܟܢܫܐ ܕܚ̈ܢܦܐܼ. ܕܥܐܕܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܥܒܕ ܠܐܠܗܬܢ. ܐܠܐ ܟܠܢܫܼ. ܢܿܛܝܒ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܛܝܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܥܪ̈ܒܐܼ ܘܢܿܕܒܚ. ܘܢܿܚܙܐ ܡܛܘܠ ܡܢܐ ܪܓܝܙܐ ܡܢܢ ܐܠܗܬܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܿܟܢܫܘ ܚ̈ܢܦܐܼ. ܘܛܿܝܒܘܼ ܘܥܒܕܘ ܥܐܕܐ. ܘܕܒܿܚܘ ܕܒ̈ܚܐ ܛܡ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܟܢܝܫܝܼܢ. ܩܐܡ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܠܥܠ ܒܡܛܠܬܐܼ. ܘܚܐܪ ܗܘܐܼ ܒܟܠܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܘܟܕ ܒܪܝܟܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܝܗܼܿ. ܐܡܪܘ ܠܟܘܡܪ̈ܐ. ܐܡܪܘ ܠܗܿ ܡܛܠ ܐܿܝܕܐ ܥܠܼܬܐܼ. ܘܝܠܦܘ ܡܢܗܿ ܡܛܠ ܡܼܢ ܐܪܦܝܼܬ ܐܝ̈ܕܝܐ ܘܪܓܼܙܬ ܡܢܢ ܐܢܫܘܬܐܿ. ܘܗܘܼܬܐ ܦܠܓܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܠܓܝܘܢܐ : ܚܬܗܿ ܕܗܿܝ ܕܢܦܼܠܬ ܒܝܡܐ ܗܼܝ ܘܚܙܝܪ̈ܐܼ. ܘܡܠܼܠܬ ܒܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ. ܘܟܘܡܪ̈ܐܼ ܨܬܘ. ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܨܠܡܐ ܩ̈ܠܐ ܕܢܘܗ̈ܡܐܼ. ܐܝܟ ܕܕܒܘܪ̈ܐ. pb. 49 ܗܼܢܘܢ ܕܝܼܢ ܫܿܠܝܘ ܐܢܘܢ ܠܚ̈ܢܦܐ. ܘܩܼܪܒܘ ܗܘܘܼ. ܘܣܡܘ ܐܕܢܗܘܢ ܥܠ ܦܘܡܗܿ ܕܨܠܡܬܐ. ܘܫܐ̈ܕܐ ܝܗܒܘ ܩܠܐܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܗܿܝ ܡܛܠܬܐܼ ܥܩܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܒܝܬܐ. ܠܐ ܬܬܟܬܫܘܢ ܥܡܗ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܓܝܪ ܗܿܘ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܠܼܢ. ܗܼܘ ܐܬܿܟܬܫ ܥܡ ܪܒܗ ܕܗܢܐܼ. ܘܙܟܝܗܝ ܪܒܗ ܕܗܢܐ. ܚܙܘ ܕܝܢ ܘܕܚܠܘܼ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܕܚܝܠܝܢܼܢ. ܕܕܠܡܐ ܢܐܬܐ ܪܒܗ ܠܐܝܿܠܗ ܕܗܢܐܿ. ܘܢܬܚܿܡܬ ܘܢܫܕܐ ܠܢ ܒܬܗܘܡܐܿ. ܘܢܬܓܿܙܐ ܠܗ ܪܒܢ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܠܓܝܘ̈ܢܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܗܐ ܡܩܼܪܒܝܢ ܚܢܼܢ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܙܟܿܐ ܠܼܢ. ܚܫܝܒܝܢ ܚܢܼܢ ܐܝܟ ܪܒܗ ܕܙܟܼܐ ܠܪܒܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܙܝܿܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܢܘܼ ܘܐܡܪܘ. ܒܥܿܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܘܢ ܡܪ̈ܝܼ. ܡܢܼܘ ܪܒܗ ܕܗܢܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܫܐ̈ܕܐܼ ܐܡܪܝܢ. ܐܝܬܘܗܝܼ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܼܬ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܪܓܫ ܪܒܢ ܟܕ ܢܚܼܬܿ. ܘܗܘܼܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ. ܘܣܒܼܪ ܠܗ ܪܒܼܢ ܕܫܚܝܡܐ ܗܘ. ܘܩܡ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܢ ܩܒܪܐܼ. ܘܗܐ ܒܫܡܝܐ ܗܘܼ ܘܓܿܙܡ ܥܠܝܢ. ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܗܠܝܼܢ. ܬܘܪܘܼ ܘܐܬܕܡܪܘ. ܟܢ̈ܫܐ ܕܝܼܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ. ܡܢܐܿ ܬܡܝܗܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܥܢܘ ܟܘܡܪ̈ܐܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܐܡܼܬ ܐܪܛܡܝܣܼ. ܕܗܕܐ ܡܛܠܬܐܼ ܗܼܝ ܥܩܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܒܝܬܐ. ܘܕܚܝܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܪܐܙܗܿ pb. 50 ܡܢ ܗܢܐ. ܘܗܟܘܬ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܼܢ. ܕܢܕܚܠ ܡܢ ܗܢܐ ܕܥܡܿܪ ܒܗܕܐ ܡܠܛܬܐ. ܕܐܢ ܠܡ ܨܒܿܐ ܘܦܩܿܕܼ ܒܬܗܘܡܐ ܡܿܛܠܩ ܠܢ܀ ܟ̈ܢܫܐ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܟܦܝܪ ܒܗܿ ܒܐܪܛܡܝܣ ܗܕܐܼ. ܕܚܫܚܘܼ ܠܝܬ ܒܗܿ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܥܒܼܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ : ܚܣܝܢ ܚܝܠܗ ܗܟܘܬܼ. ܪܒܗ ܐܘ ܡܪܗܼ ܚܕ ܟܡܐ. ܘܛܪܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܘܿܝ ܡܢܐ ܓܼܕܫ ܠܢ. ܕܐܘܦܝܘ ܡܪ̈ܗܛܝܢ ܒܢܘܩ̈ܝܐܼ. ܘܐܬܬܓܪܢܢ ܚܘܣܪܢܐ ܠܢܦܫ̈ܬܢ. ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܝܼܢ ܐܡܪܘ. ܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢܼ ܥܿܒܕܘ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܿܚܐ ܘܢܘܒܕ. ܣܓܕܝܢܢ. ܘܡܝܩܪܝܢ ܚܢܢ. ܘܪܗܛܘ ܢܚܬܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܥܿܠܬܐܼ. ܘܒܪܗܛܐ ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܫܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܩܕܝܫܐ. ܐܟܠܘܣ ܕܝܢ ܟܠܗ ܐܪܡܝܘ ܚܒ̈ܠܐ ܒܨܠܡܐ ܕܐܪܛܡܝܣܼ. ܘܐܚܬܘܗܝܼ ܘܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܟܕ ܩ̈ܥܝܢ ܗ̈ܘܝ ܓܘܕ̈ܐ ܩܕܡܝܗܿ ܘܒܬܪܗܼܿ. ܡܘܒܕܢܝܬܐ ܕܚ̈ܝܝܼܢ ܩܘܡܝ ܦܨܝ ܢܦܫܟܝ. ܠܘ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܼܬܬ. ܒܟܘܪܐ ܥܒܕܘܟܝ ܐܘܡ̈ܢܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܚܼܙܐ ܕܫܼܕܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ : ܘܠܐ ܗܼܘ ܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ : ܘܠܐ ܗܼܢܘܢ ܥܡܗܼ. ܘܣܡ ܒܘܪܟܐ ܗܼܘ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܐܚܝܪ ܐܢܘܢ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܡܿܨܠܐ ܗܘܐܼ ܘܡܬܿܟܫܦ. ܘܟܕ ܐܟܠܣ ܩܿܥܐ ܘܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ pb. 51 ܠܨܠܡܐ ܕܐܪܛܡܝܣܼ. ܟܢܐ ܕܝܢ: ܐܝܢܐ ܕܩܕܡܐܝܬ ܩܒܿܠܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܓܘ ܬܐܛܘܢܼ. ܡܩܿܠܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܐܘܪ̈ܪܐ ܘܒܢܚ̈ܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܬܘ ܒܫܠܡ ܐܚ̈ܝܼܢ ܘܒ̈ܢܝܢ. ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܬܗܘܐܼ ܠܟܘܠܢ. ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܟܢܫܐ ܕܪܓܝܙ ܗܘܐ ܡܢ ܡܪܗ܇ ܘܗܐ ܝܘܡܢܐ ܐܬܼܦܢܝ ܘܐܬܿܚܠܛ ܒܡܢܝܢܐ. ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܓܿܙܪܐ ܕܫܒܼܐ ܗܘܐ ܠܣܛܢܐܿ. ܘܐܗܦܟܗ ܡܪܗ ܕܠܐ ܢܢܬܫܘܢܝܗܝ ܕܐ̈ܒܐ ܣܪ̈ܘܚܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܗܘܦܪܟܐ: ܪܘܒܐ ܘܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܼܿ ܙܥ. ܘܩܡ ܐܬܼܐ ܡܢ ܦܠܛܿܝܢ ܕܝܠܗܼ. ܘܣܠܼܩ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܐܫܟܚܗܼ ܟܕ ܣܝܡ ܒܘܪܟܐ. ܘܐܢܝܦ ܗܘܦܪܟܐ ܐܝܕܗ ܕܢܫܼܠܘܢ ܡܢ ܩܥܬܐ. ܘܦܩܼܕ. ܘܩܡܘ ܓܒܪ̈ܐ ܡܪ̈ܝ ܚܝܠܐ ܕܢܟܠܘܢ ܐܟܠܘܣܿ. ܘܠܐ ܢܣܼܩ ܨܝܕ ܝܘܚܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܦܪܟܐ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܩܘܡ ܠܟ ܡܪܝ. ܘܚܬܘܡܝܗܝ ܠܟܢܫܐ ܗܢܐ ܚܕܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ. ܓܡܼܪܒܝܢ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܩܥܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܐܢܫܐ ܣܒ̈ܐܼ. ܕܪܛܼܒܘ ܠܗܘܢ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢ ܡܢ ܕܡ̈ܥܐ ܘܡܢ ܕܘܥܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܬܠܐ ܪܫܗ ܡܢ ܨܠܘܬܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܥܠܝܗܘܢ ܡܬܿܟܫܦ ܗܿܘܝܬ ܩܕܡ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܢܥܠ ܘܢܦܿܪܒ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝܼ. ܘܢܗܘܐ ܒܿܥܝܐ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܬܪܥܐ. ܘܒܗ ܥܐܿܠ ܐܢܫ ܘܪܥܼܝܐ ܡܫܟܚ. ܘܡܢ ܒܠܥܕܘܗܝ ܐܢܫ ܠܘܬ ܐܒܐܼ ܠܐ pb. 52 ܩܿܪܒ. ܘܗܼܘ ܝܗܒܼ ܢܡܘܣܐ ܡܢ ܛܘܪ ܣܝܢܝ܀ ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܘܚܪ ܒܗܘܢ ܡܢ ܠܥܠܼ. ܘܚܬܼܡ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܒܪܘܫܡܗ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܢܦܠܘ ܟܘܠܗܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝܼ. ܟܕ ܓܥܿܝܢ ܗܘܘܿ ܒܚܫܐܼ ܘܒܚܢܓܬܐ. ܚܼܛܝܢܢܿ ܘܐܣܬܟܠܢܼܢ ܘܐܪܫܥܢܢ. ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܡܪ̈ܝ ܡܪܗܿ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܟܦܪܝܢ ܚܢܼܢ ܒܟܘܠܗܘܢ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܥܼܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܥܠܼ. ܩܘܡܘ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܢ. ܩܘܡܘ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܚܒܝܒܐ. ܘܡܚܕܐܼ ܩܡܘ. ܘܬܠܝܢ ܗ̈ܘܝ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܫܡܝܐܼ ܘܩܿܥܝܢ ܗܘܘ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܐܬܚܙܝ ܠܢ ܡܪܢ. ܘܢܕܥܼ ܕܐܢܬ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܕܡܢܟ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܦܣܣ. ܥܢܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠܐ ܗܘܬ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܡܚܕܐ ܗܘܼܐ ܪܥܡܐܼ ܢܝܚܐ. ܐܟܠܘܣ ܕܝܢ ܟܠܗܼ. ܢܦܠܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܒܕܚܠܬܐܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܓܢܝܙܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܗܐ ܐܬܓܼܠܝܬ ܠܼܢ ܥܠ ܕܒܝܢܟ. ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܒܟ. ܘܬܘܒ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐܼ ܠܝܬ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬ܀ ܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܡܬܿܪܓܡ ܗܘܐ pb. 53 ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܘܪܝܬܐܼ ܘܡܢ ܢܒ̈ܝܐ. ܘܡܿܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ. ܟܕ ܡܫܪܪܼ ܘܡܚܿܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥܼ. ܕܒܪܗ ܗܼܘ ܕܐܠܗܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܕܩܿܒܠܘ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܒܘܢ ܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܟܕ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐܿ ܐܦܝܣ ܠܩܕܝܫܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܐܢ ܨܒܿܝܼܬ ܡܪܝܼ. ܢܿܦܩܗܘܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܒܡܕܝܢܬܐܼ ܘܢܟܪܙܘܢ. ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܡܿܗܝܡܢ ܒܗ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܢܐܬܐ ܢܣܼܚܐܼ ܘܢܬܡܼܪܩ ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ. ܘܚܢܼܢ. ܢܿܐܙܠ ܠܢ ܠܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܐܿܬܐܼ ܗܒܘ ܠܗ ܪܘܫܡܐ. ܘܢܼܚܐܼ ܘܠܐ ܢܐܒܕ. ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܫܦܝܪ ܡܪܝ ܐܡܼܪܬ. ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ ܚܢܼܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܟ. ܘܡܚܕܐܼ ܩܡܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܢܝܦ ܗܘܦܪܟܐ ܐܝܕܗܼ ܕܢܼܫܠܘܢ. ܘܟܕ ܫܠܼܝܘܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܿ ܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ ܕܩܼܢܬ ܣܒܪܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܝܘܡܢܐ ܟܠܢ ܟܕ ܟܢܫܝܢ ܚܢܼܢ ܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐܼ ܗܠܟܘ ܠܬܐܛܪܘܢܿ ܕܬܡܿܢ ܡܩܿܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܘܫܡܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܟܢܝܫܝܼܢ ܟܕܢܘ ܓܘ̈ܕܐ. ܟܕ ܩܥܿܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܐܝܟܢ ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܢܥܿܢܐ ܘܢܙܡܿܪ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܗܘܦܪܟܐ. ܗܟܘܬ ܐܡܪܘ ܘܙܡܿܪܘܼ. ܥܕܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. pb. 54 ܡܪܝܐܼ ܪܚܿܡ ܥܠܝܢ. ܐܿܙܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܠ ܩܥܬܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܡ̈ܝܠܐ ܚܡܫܐ. ܘܐܬܘܼ ܘܥܠܘܠܬܐܛܪܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܼܐ ܗܘܦܪܟܐ ܘܝܘܚܢܼܢ ܘܥܠܘ ܠܬܐܛܪܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܼܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܕܢܫܼܠܐ ܐܟܠܣ. ܘܟܕ ܫܝܘܼ. ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܕܪ̈ܓܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܩܘܡܘ ܒܨܠܘܬܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܼܢ ܚܪܘ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܢܦܼܠܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢܼ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܡܪܝܼ ܚܘܣ ܥܠܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܟܕ ܫܼܕܝܢ ܗܘܘ: ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢܼ. ܐܬܘ ܥܠܘ ܒܐܚܪܝܬܐ. ܘܡܗܠܟܝܢ ܚܦܝܝܐܝܬܼ ܘܟܒܝܢܝܢ ܣܩ̈ܐ. ܘܪܡܼܐ ܥܦܪܐ ܥܠ ܪ̈ܫܝܗܘܢ. ܘܡ̈ܠܼܝܢ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܫܘܚܪ̈ܐܼ. ܘܡܝܠܠܝܢ ܗܘܘܼ ܘܥܿܥܝܢ. ܐܠܗܐ ܕܝܬܿܒ ܒܫܡܝܐܼ ܚܘܣ ܥܠܝܢ. ܚܼܛܝܢܢܿ ܩܕܡܝܟ. ܘܐܚܛܝܢ ܚܢܢ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ ܕܠܐ ܡܢ̈ܝܢ. ܠܐ ܥܣܼܩ ܠܟ ܕܬܫܒܘܩ ܠܢ ܐܢ ܨܒܿܝܼܬ. ܘܟܕ ܐܡܪܘ ܗܠܝܼܢܿ ܩܡ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܨܠܘܬܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܩܘܡܘ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܩܡܘܼ ܚܬܼܡ ܨܠܘܬܐ. ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢܼ ܐܡܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܬܼܦܢܝܼ. ܘܚܪ ܒܗܘܢ ܒܟܘܡܪ̈ܐ ܫܒܥܐܼ. ܕܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘܼ ܒܐܣܟܡܐ ܡܫܿܟܪܐ. ܘܪܫܗܘܢܼ ܡܪܼܟܢ ܗܘܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܐܝ̈ܕܝܗܘܢܼ ܬܠܼ̈ܝܢ ܠܫܡܝܐ. pb. 55 ܘܕܡ̈ܥܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܪ̈ܕܝܢ ܗ̈ܘܝ ܡܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢܼ. ܘܢܚ̈ܬܢ ܥܠ ܦܟܝ̈ܗܘܢ ܡܫܚܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܟܪܼܝܬ ܠܗܼ ܘܒܟܼܐ. ܘܗܘܦܪܟܐ ܥܡܗ. ܘܐܟܠܘܣ ܟܘܠܗܼ ܒܿܟܐ ܗܘܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐܼ ܣܡ ܒܘܪܟܐ. ܘܨܿܠܝܼ ܘܐܡܼܪ. ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ: ܐܒܘܗܝ ܘܫܠܘܚܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܡܼܪܬܼ. ܕܐܢ ܢܗܦܘܟ ܥܘܿܠܐ ܡܢ ܥܘܠܘܬܗ: ܘܢܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܩܕܡܝܼ. ܒܗܿ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܕܥܒܼܕ ܢܚܐ. ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ. ܚܘܣ ܥܠ ܓܒܝܠܬܐ ܕܐܝ̈ܕܝܟܼ. ܘܠܐ ܬܢܕ ܠܟ ܡܢܗܿ. ܢܬܩܿܒܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܝܕܝܢ ܗܘܘܿ. ܐܝܟ ܥܪ̈ܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܥܿܝܐ. ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ. ܘܠܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܕܠܟ ܘܠܗ ܘܠܪܚܟ ܩܕܝܫܐ: ܫܒܘܚܐ ܘܐܝܩܪܐܼ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܥܢܘ ܟܠܗ ܟܢܫܐܼ ܐܡܝܢ܀ ܗܝܕܝܢ ܩܡܼ ܘܩܼܪܐ ܐܢܘܢܿ ܗܼܢܘܢ ܕܝܼܢ. ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܘܢ ܡܢ ܒܟܬܐ ܘܚܢܓܬܐ. ܘܩܼܪܒ ܠܘܬܗܘܢܼ ܟܕ ܐܚܝܕ ܠܗܘܦܟܪܐ ܒܐܝܕܗ. ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢܼ ܘܠܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐܼ. ܪܫܡܼ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܟܘܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܗܘܼܬ ܓܥܬܐ ܡܢ ܟܘܠܗ ܐܟܠܘܣܼ. ܘܫ̈ܦܥܢ ܗ̈ܘܝܕܡ̈ܥܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܐܬܠܒܒܘܿ ܠܝܬ ܦܣܩ ܣܒܪܐ. ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܣܒܪܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐܿ. ܒܡܘܠܕܗ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. pb. 56 ܦܬܼܚܘ ܦܡ̈ܝܟܘܢܼ ܘܡܠܠܘ ܥܡܢ. ܗܕܡ̈ܝܟܘܢ ܚܢܢ. ܘܡܢ ܓܒܝܠܬܐ ܕܓܒܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܒܝܠܝܢ ܚܢܢ. ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܒܼܪܝܢ ܚܢܢ. ܘܚܕܐ ܢܦܫ ܗܼܿܘܝܢܢ. ܠܐܿ ܬܕܚܠܘܢ. ܠܐܿ ܫܿܕܐ ܠܟܘܢ. ܠܐܿ ܡܣܼܠܐ ܠܟܘܢ. ܠܐܿ ܢܕܐ ܠܗ ܡܢܟܘܢ. ܝܠܿܦܬ ܠܝ ܡܢܗ. ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܼ. ܒܦܬܘܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܒܣܡܿܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܗܿܢܘܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܩܕܡ ܐܟܘܠܣ ܐܿܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܢ ܡܛܥܝܢܐ ܕܢܡܠܠ. ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܐܡܪ̈. ܕܐ̈ܦܐ ܕܠܒܢ ܡܫܚܪ̈ܢܿ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܐ̈ܦܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܠܝܬ ܠܢ ܡܦܼܬܚ ܦܘܡܐ ܕܢܡܠܠ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܕܢܢ ܘܗܝܡܢ ܘܐܫܪܢܼܢ. ܕܗܘܝܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܒܼܪܐ ܥܠܡܐ ܒܛܝܒܘܬܗ. ܘܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܚܒܝܒܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܿ. ܕܠܒܼܫ ܦܓܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܠܐ ܐܢ ܡܿܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܠܐ ܐܢ ܚܝܼܝܢ ܚܢܢ. ܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ. ܘܿܝ ܠܢ ܕܝܼܢ ܐܢ ܠܐ ܡܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܘܫܒܩ ܠܢ. ܡܛܘܠ ܕܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܕܗܒܐ ܥܒܘܪܐ ܐܝܬ ܠܼܢ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܩܢܼܝܢ ܚܢܢ ܠܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܗܘܼܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐܼ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܘܬܗ. ܡܛܘܠ ܕܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܟܠܣ. pb. 57 ܘܠܚܘܕܝܗܘܢ ܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܐܙܠܘ ܕܝܢ ܕܢܩܼܪܒܘܢ ܘܢܩܝܼܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܡܨܥܬܐܼ. ܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ. ܒܿܥܝܢ ܚܢܢ ܡܟܘܢܼ. ܠܐ ܬܛܿܘܫܘܢ ܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܒܙܦܪܘܬܢ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܩܪܒܝܢ ܚܢܼܢ. ܥܕܡܐ ܕܢܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܗܿܘ ܕܗܝܡܢ ܚܢܢ ܒܫܡܗ. ܘܐܝܬ ܗ̈ܘܝ ܐܝܟ ܫ̈ܥܐܼ ܬܠܬ ܒܝܘܡܐ ܗܿܘ. ܘܥܢܐܼ ܩܕܝܫܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܦܩܘܕ ܡܪ̈ܝ ܥܐܠܝܢ ܠܗܿ ܡ̈ܝܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܢܥܡܕܗ ܠܟܢܫܐ ܗܢܐܼ. ܘܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܠܬ ܚܝ̈ܐ. ܘܦܩܘܕ ܗܿܘܝܢ ܣܡ̈ܟܐܼ ܒܟܘܠܗܿ ܡܕܢܝܬܐ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܚܣܝܪܐ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐܼ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܣܒܿܥ ܐ̈ܠܦܐ ܒܕܒܪܐܼ. ܗܼܘ ܡܬܿܩܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܩܼܪܐ ܗܘܦܪܟܐ ܠܡܢܠܐܣ ܒܪܗ ܗܿܘ ܕܚܼܝܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܒܼܪ ܠܟ ܐܢܫܐ ܥܣܪ̈ܐܼ. ܘܿܢܐܙܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ. ܘܢܬܼܩܢ ܠܟ ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܡܢܗܠܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐܼ. ܘܢܥܒܕܘܢ ܣܡ̈ܟܐ. ܘܡܫܬܝܐ ܪܒܐ ܢܛܝܿܒܘܢ. ܘܐܙܠܘ ܘܥܒܕܘܼ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܗܘܦܪܟܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ. ܩܡ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܝܬܿܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝܼ. ܘܐܬܼܐ ܠܘܬ ܟܘܡܪ̈ܐ. ܘܐܚܼܕ ܒܐܝܕܗ ܕܗܿܘ ܪܫܗܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐܼ ܐܦܠܘ. ܘܒܐܝܕܗ ܕܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܕܝܢܘܣܝܣܼ. ܘܩܿܪܒ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ. ܘܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܬܿܪܓܡ pb. 58 ܗܘܼܐ ܘܡܿܠܒܒ ܠܗܘܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦܠܘ ܘܕܝܢܘܣܝܣ ܟܘܡܪ̈ܐܼ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܩܿܥܝܼܢ. ܚܘܣ ܥܠܝܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܩܿܪܒܝܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟ. ܒܿܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܼ. ܐܢ ܚܢܢ ܡܬܬܒܥܝܢ ܚܢܢ ܪܘܫܥܼܢ. ܗܠܝܼܢ ܠܐ ܢܬܬܒܥܘܢ. ܕܚܢܢ ܐܛܥܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܟ. ܒܥܿܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟ ܡܪܐ ܡܪܚܡܢܐܼ. ܐܬܪܚܡ ܡܪܝ ܥܠ ܒܝܫܘܬܢ. ܐܢ ܠܢ ܕܝܿܢܐ ܟܐܢܘܬܟܼ. ܗܠܝܼܢ ܠܐ ܢܬܬܕܝܢܘܢ. ܕܕܝܠܢ ܗܼܘ ܡܪܝ ܣܘܪܚܢܗܘܢ܀ ܥܡܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܒܿܟܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܬܩܢܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܦܪܟܐܼ ܘܐܬܼܐ ܡܫܚܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܝܘܚܢܢ ܩܕܝܫܐܿ. ܘܨܿܠܝ ܘܐܡܼܪ. ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܥܢܘ ܒܬܪܗܼ ܐܡܝܢ܀ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐܼ. ܢܿܐܬܐ ܪܘܚܟ ܕܩܘܕܫܐܼ. ܘܢܬܼܬܢܝܚ ܘܢܫܼܪܐܿ ܥܠ ܡܫܚܐܼ ܘܥܠ ܡ̈ܝܐ. ܘܢܣܼܚܘܢܼ ܘܢܬܚܠܠܘܢ ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ. ܘܢܩܿܒܠܘܢ ܪܘܚܐ ܩܘܕܫܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܩܪܘܢܟ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ. ܐܝܢܿ ܡܪܝ. ܩܕܫ ܡ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܒܩܠܟܿ. ܗܿܘ ܕܙܥܼܩ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢܿ. ܘܚܘܝܗ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܒܨܒܥܐܿ. ܕܗܢܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܿܛܒܝܬ ܠܗ ܫܡܼܥܘ. ܐܢܬ pb. 59 ܗܼܘ ܗܪܟܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܝܘܪܕܢܢ. ܐܝܼܢ ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܡܪܝܼ. ܚܿܘܐ ܢܦܫܟ ܗܪܟܐܿ. ܩܕܡ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܗܝܡܢܘ ܒܟ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܐܦ ܢܫܡܼܥܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐܼ. ܕܒܟܼܪܬ ܐܦܣܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܒܪܬܟܼ. ܡܢ ܩܕܡ ܟܘܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐܼ. ܘܗܘܼܬ ܚܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܐܘܪܗܝ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐܼ. ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܫܚܐ. ܘܡܠܐ̈ܟܐܼ ܦܪܝܣܝܢ ܓܦܝ̈ܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܡܫܚܐ. ܘܩܥܿܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗ ܡܟܢܫܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐܼ ܘܛ̈ܠܝܐܼ. ܩܕܝܫܿ ܩܕܝܫ . ܩܕܝܫ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐܿ. ܕܡܠܼܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܬܫܒ̈ܚܬܗ. ܘܡܚܕܐܼ ܐܬܿܥܠܝ ܚܙܘܐ. ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܝܢܿ ܫܼܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢܼ ܘܒܿܟܝܢ. ܘܩܼܪܒ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢܿ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐܼ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܬܘܒ ܡܕܡ ܐܚܪܝܼܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ. ܘܩܼܪܒ ܝܘܚܢܼܢ ܘܐܫܝܓ ܐܢܘܢ ܡܢ ܫܘܚܪ̈ܐ. ܘܡܼܫܚ ܐܢܘܢ ܡܫܚܐܼ. ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ. ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐܼ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܠܚܘܣܝܐ ܕܚ̈ܘܒܐܼ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܐܡܼܪ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܦܩܘܕ ܕܢܐܙܠܘܢܼ. ܘܢܿܝܬܘܢ ܠܚܡܐ ܢܫܝܦܐ ܪܝܫܐܼ ܘܚܡܪܐ. ܥܕ ܥܡܿܕ ܟܘܠܗ ܐܟܠܘܣ. ܘܐܙܠܘ ܐܬܿܩܢܘ ܘܛܝܒܘܼ ܟܠ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܥܡܼܕ ܟܠܗ ܐܟܠܘܣܼ. ܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ. ܐ̈ܚܝܢ ܘܐܒ̈ܗܝܢ ܘܒ̈ܢܝܼܢ. pb. 60 ܝܘܡܢܐܼ ܙܩܝܦܗ ܕܡܪܢ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܛܥܝܢܝܢ ܚܢܢ. ܠܡܢܐ ܩܐܡ ܥܠ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢܿ. ܨܠܡ̈ܐ ܕܒܪܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܢܿܐܙܠ ܢܚܿܬ ܐܢܘܢܼ ܘܢܘܩܕ ܐܢܘܢ. ܘܢܣܝܡ ܥܠ ܟܠ ܬܪ̈ܥܐܼ. ܙܩܝܦܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܟܠܗ ܕܝܢ ܐܟܠܘܣ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܝܟܐ ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܢܥܒܕ ܥܕܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ. ܚܿܕܝ ܗܘܐܼ ܘܪܘܿܙ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܦܪܟܐ. ܚܙܝ ܡܪ̈ܝ ܐܝܟܐ ܫܿܦܪ ܠܟ. ܘܓܒܼܘ ܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܫܦܝܪܐ. ܘܛܥܢܘ ܨܠܝܒܐܼ. ܘܐܬܘ ܠܬܡܿܢ. ܘܩܒܼܥܘ ܬܡܿܢ ܨܠܝܒܐ. ܘܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐܼ ܨܠܝ̈ܒܐ. ܘܨܿܠܝ ܩܕܝܫܐܼ ܘܩܿܪܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܠܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܠܬܡܿܢ ܟܢܫܝܢ ܗܘܘܼ ܒܟܠ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܩܿܨܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܠܬܡܿܢ ܟܢܫܝܢ ܗܘܘܼ ܒܟܠ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܩܿܨܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܚܝܢܢ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܼܢ. ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܘܬ ܣܒܪܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܫܠܝܚ̈ܐܼ. ܫܡܥܼ ܢܪܘܢ ܡܠܟܐ ܛܡܐܐ ܘܛܢܦܐ ܘܪܫܝܥܐ: ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܒܐܦܣܣܼ. ܘܫܕܪ ܫܩܼܠܼ ܟܘܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܘܦܪܟܐܼ ܘܚܒܫܗ. ܘܐܚܕܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܼܢ. ܘܫܕܝܗܝ ܗܘܐ ܠܐܟܣܪܝܐ. ܘܓܿܙܡ ܗܘܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐܼ ܕܢܚܪܒܝܗܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ. ܐܬܿܟܢܫܘ ܐܢܫܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܡܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. pb. 61 ܘܝܗܒܘ ܡܠܼܟܐ ܚܕ ܠܚܕܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܢܬܿܟܢܫ ܠܥܕܬܐܼ. ܘܢܿܚܙܐ ܡܢܐ ܗܿܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܟܠ ܐܢܫܼ ܢܿܬܠ. ܘܢܿܣܒ ܫܘܚܕܐܼ. ܘܢܩܿܪܒ ܠܗܢܐ ܬܓܐ ܪܫܝܥܐܼ. ܘܢܬܠܝܘܗܝ ܠܢ ܠܗܢܐ ܕܐܦܢܝ ܠܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܿܡܠܟܘ ܗܟܘܬܼ. ܓܒܼܘ ܕܗܒܐܿ. ܠܝܛܪ̈ܐܼ ܬܠܬܡܐܐ. ܘܫܩܠܘ ܥܣܪ̈ܐ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܘܢܚܬܘ ܠܐܠܦܐ. ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܘܬ ܢܪܘܢ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ. ܘܢܬܠܘܢ ܫܘܚܕܐܼ ܘܢܗܦܟܘܢܝܗܝ ܗܘܘ ܠܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܠܘ ܘܥܠܘ ܠܪܗܘܡܐܼ. ܒܦܠܓܘ ܕܠܠܝܐ ܟܕ ܕܡܝܟ ܢܪܘܢ ܛܡܐܐܼ. ܫܕܪ ܡܪܝܐ ܥܠܘܗܝ ܡܠܐܟܐܼ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܟܕ ܡܫܬܠܗܒܼ ܘܛܥܝܢ ܣܝܦܐ. ܘܐܥܝܪܗ. ܘܟܕ ܦܬܼܚ ܥܝܢܼܘܗܝ ܘܚܪ ܒܗܼ. ܐܝܠܠܼ ܘܐܡܼܪ. ܒܿܥܐ ܐܢܐܿ ܡܐ ܠܝ ܘܠܟ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ. ܐܗܦܟ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܕܕܒܼܪܬ ܡܢ ܐܦܣܣ ܘܫܼܕܝܬ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ. ܗܢܐ ܣܝܦܐ ܒܠܒܟ ܛܡܐܐ ܥܐܿܠ. ܥܕܡܐ ܕܕܢܚܿ ܫܡܫܐ. ܘܡܚܝܗܝ ܡܠܐܟܐܼ ܘܫܩܠܗܿ ܡܠܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܿܘܐ ܗܘܐܼ ܐܝܟ ܟܠܒܐ. ܘܥܠܘ ܥܒܼ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܝܠܠܬܗܼ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܡܐ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐܼ. ܘܪܡܼܙ ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܕܝܘܬܐܼ ܘܟܪܛܝܣܐ. ܘܟܬܼܒܼ. ܕܡܚܕܐ ܐܢ ܡܫܟܚܐ ܝܘܡܼܢ. ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܓܠܝܠܝܐ : ܐܝܢܐ ܕܕܒܿܪܬ ܡܢ ܐܦܣܣܼ ܒܗܿ ܢܒܘܬ. ܘܟܬܼܒ ܬܘܒ ܘܫܠܼܚ ܠܐܦܣܣܼ ܡܣܪܗܒܐܝܬ. ܕܟܘܠ ܡܿܢ pb. 62 ܕܚܒܝܫ ܢܦܘܩ. ܘܐܝܟ ܕܒܿܥܐܼ ܢܬܿܕܒܪ. ܘܐܬܘ ܐܠܦܪ̈ܐ ܘܐܢܫܐ ܠܒܫ̈ܝ ܙܝܢܐܼ. ܘܫܩܠܘ ܟܬܒ̈ܝ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܡܠܟܐܼ. ܘܢܚܬܘ ܗܘܘ ܠܐܠܦܐ. ܘܐܙܠܘ ܐܫܟܚܘ ܠܝܘܚܢܢ ܒܦܠܓܐ ܕܝܘܡܐܼ. ܟܕ ܣܝܡ ܒܘܪܟܐܼ. ܘܡܨܿܠܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܡܠܟܐ ܦܩܼܕ ܕܢܘܒܠܟܼ ܠܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܟ ܗܘܼܝܬ. ܘܕܒܪܘܗܝܼ ܘܚܬܘ ܠܐܠܦܐ. ܘܪܕܘ ܒܝܡܐ ܒܫܝܢܐܼ. ܘܐܝܬܘܗܝܼ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܐܦܣܣ. ܘܗܦܼܟܘ ܠܪܗܘܡܐ. ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܘ ܗܘܘ ܫܘܚܕܐܼ. ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܕܗܼܦܟ ܩܕܝܫܐ ܠܐܦܣܣܼ. ܐܡܪܝܢ ܗܢܘ. ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ. ܕܥܒܼܕܬ ܨܒܝܢܐ ܠܕܚ̈ܠܝܟ. ܘܝܬܒܘ ܒܐܠܦܐ. ܘܐܝܬܝܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܠܝܛܪ̈ܝܼܢ ܘܐܬܘ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܠܐܦܣܘܣܼ. ܚܘܝܘܗܝ ܠܕܗܒܐ. ܘܐܫܬܥܝܘܼ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ. ܘܗܘܼܬ ܚܕܘܬܐܼ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܿܡܠܟܘ ܚܕ ܒܚܕܼ. ܘܣܡܘܗܝ ܠܕܗܒܐܼ ܒܒܝܬܐ ܚܕ. ܘܐܓܪܘ ܐܘܡ̈ܢܐܼ. ܘܒܢܼܘ ܒܗ ܬܪ̈ܝܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܠܣܓܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܼܢ. ܣܠܼܩ ܝܬܼܒ ܒܡܛܠܬܐ. ܘܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗܼ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܕܐܣܝܐ ܐܬܪܐ. ܘܡܿܠܦ ܗܘܐ ܘܡܿܣܒܪ ܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܡܠܬܗ ܕܢܪܘܢܼ ܬܩܢܼܬ ܥܠ ܕܘܟܬܗܿ. ܘܠܐ pb. 63 ܐܡܪܚ ܬܘܒ ܕܢܦܩܘܕ ܥܠ ܐܣܝܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐܼ ܗܿܘ ܕܩܼܛܠ ܠܦܘܠܘܣ ܘܠܦܛܪܣ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܘܪܓܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ ܫܡܥܼܘ ܫܠܝܚ̈ܐ ܟܠ ܕܗܘܼܐ ܒܟܘܠܗ ܐܬܪܐ ܕܐ̈ܦܣܝܐܼ. ܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܗܕܐ ܨܒܘܬܐܼ ܠܐ ܪܒܐ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ. ܠܢ ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܬܡܝܗܐ. ܦܘܠܘܣ ܕܝܼܢ. ܡܿܫܐܠ ܗܘܐܼ ܘܡܿܥܩܒ ܥܠ ܫܠܝܚ̈ܐܿ. ܕܢܫܡܼܥ ܫܪܒܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܟܠ ܝܘܡ ܘܠܫܥܼ. ܡܬܿܟܫܦ ܗܘܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐܼ. ܕܢܫܬܘܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܕܢܚܼܬ ܠܗܿ ܣܒܪܬܐ ܒܥܠܡܐܼ. ܗܘܼܐ ܨܒܝܢܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܐܬܬܙܝܥ ܡܬܝܼ ܘܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܒܬܪܗܼ ܡܪܩܘܣ. ܘܒܬܪܗܼ ܠܘܩܐ. ܘܟܬܒܘ ܗܘܘܼ ܘܫܠܼܚܘ ܠܗ ܠܩܕܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܢܟܬܘܒܼ ܐܦ ܗܼܘ. ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܥܠ ܦܘܠܘܣ ܕܥܠ ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐܼ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܟܬܒ. ܟܕ ܐܡܼܪܼ ܕܠܐ ܗܘܼܘ ܐܡܪܝܢ ܕܛܠܝܐ ܗܘܿ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܪܡܿܐ ܣܛܢܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܠܡܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܟܪܟܘ ܫܠܝܚ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ : ܘܩܒܼܥܘ ܨܠܝܒܐ : ܘܐܚܕܘ ܢܡܐ ܒܐܪ̈ܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܒܪܝܬܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐܼ. ܘܕܒܼܪ ܥܡܗ ܠܦܘܠܘܣܼ. ܘܐܬܘ ܠܐܦܣܣ ܨܝܕ ܝܘܚܢܢ. ܘܚܕܝܘܿ ܚܕܘܬܐܼ ܪܒܬܐ. ܘܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܪܢ ܝܘܫܥܼ ܕܠܐ ܟܠܝܢ. ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ pb. 64 ܩܕܝܫܐܼ. ܘܐܟܚܼܘܗܝܼ ܟܕ ܡܿܨܠܐ. ܘܝܗܒܘ ܫܠܡܐ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐܼ ܪܒܬܐ. ܘܫܬܥܝܘ ܚܕ ܠܚܕ ܟܘܠ ܕܥܒܼܕ ܡܪܢ ܝܘܫܥ. ܘܐܩܝܡܘ ܟܗ̈ܢܐ ܐܢܫܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܥܠܘ ܕܝܢ ܠܐܦܣܣ ܦܛܪܘ ܘܦܘܠܘܣܼ ܒܬܪ̈ܝܢ ܒܫܒܐ. ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܚܡܫܐ ܗܘܼܘ ܡܦܝܣܝܢ ܠܗ ܟܕ ܚܿܕܝܢ ܕܢܟܬܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢܼ ܘܠܐ ܨܒܿܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢܼ. ܕܡܐ ܕܗܘܼܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ ܟܬܿܒ ܐܢܐ܀ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐܼ. ܒܥܕܢܐ ܗܿܘ ܕܩܡ ܒܗ ܡܪܢ ܡܢ ܩܒܐܼ. ܫܠܚ̈ܐ ܢܡܘܼ ܘܕܡܟܘ. ܘܒܗ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ ܫܒܝܚܐ ܕܩܝܼܡܬܐܼ. ܢܚܼܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܡܬܓܘܙܠ ܗܘܐܼ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܫܼܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܝܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܥܝܪܘ ܠܚܒܪܗܝܗܘܢ. ܘܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܩܼܠ ܗܼܘ ܝܘܚܢܢ ܟܪܛܝܣܐܼ. ܘܟܬܒܼ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗܼ ܒܚܕܐ ܫܥܬܐ. ܘܝܗܒܗ ܠܦܘܠܘܣ ܘܠܦܛܪܘܣ. ܘܟܕ ܕܢܚܼ ܫܡܫܐܼ. ܢܚܼܬ ܠܒܝܬ ܨܠܘܬܐܼ. ܘܩܪܐܘܗܝܼ ܩܕܡ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܨܿܠܝܘܼ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܗܘܘ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ. ܘܐܬܼܘ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܩܘܝܘ ܠܘܬܗܿ ܝܘܡ̈ܬܐܼ ܬܠܬܝܢ. ܘܟܢ ܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܝ ܕܡܪܢ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܬܘܼ ܠܐܢܛܝܘܟܝ܀ ܝܬܒܼ ܕܝܢ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܒܡܛܠܬܐܼ. ܩܝܛܐܼ ܘܣܬܘܐ. pb. 65 ܥܕܡܐ ܕܗܘܼܐ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܬܡܿܢ ܥܦܝܗ ܡܪܗ ܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܬܿܥܦܝ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ ܕܢܒܼܘ܀ ܟܘܠ ܕܝܢ ܕܡܗܿܝܡܢ ܘܡܫܪ: ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܒܼܕ ܡܪܢ ܒܐ̈ܝܕܝ ܫܠܝܚ̈ܐܼ. ܡܬܼܚܢܢ ܒܝܘܡ ܕܝܢܼܐ. ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܩܘܕܫܐ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܝܗ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐܼ. ܟܠܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ. ܒܢ̈ܝܗܿ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐܼ. ܢܣܩܘܢ ܫܘܒܚܐ ܟܕ ܠܐ ܡܿܥܩܒܝܢ: ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܿ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/334
Source:
William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
History of John, the Son of Zebedee - ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ” based upon William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871), Digital Syriac Corpus, last modified March 6, 2018, https://syriaccorpus.org/334.
Bibliography:
History of John, the Son of Zebedee - ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ.” In Apocryphal Acts of the Apostles, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/334.

Show Citation Styles