History of Philip, the Apostle and Evangelist - ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚܐ ܘܡܣܒܪܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :

ܡܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܝܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܫܡܝܐ. ܟܕ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܝ. ܘܐܬܼܐ ܦܪܩܠܝܛܐ ܠܥܠܝܼܬܐ ܕܨܗܝܘܢ. ܘܐܬܡܠܝܘ ܫ̈ܠܝܚܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܡܢ ܡܿܘܗܒܬܐ ܕܪܘܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܗܘܼܐ ܨܒܝܢܐ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܦܩܼܘܢ ܘܢܿܟܪܙܘܢ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܫܪܝܘ ܠܡܪܡܝܘ ܦܨܼ̈ܐ. ܘܠܡܦܠܓܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒ̈ܝܢܝܗܘܢ. ܘܗܘܼܐ ܕܟܕ ܐܦܣܘ. ܡܛܝܗܝ ܠܡܬܝ ܫܝܚܐ ܕܢܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܿܝܕܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ. ܀ . ܀ . ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ. ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܡܿܗܝܐ ܫܿܬܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܗܝܼ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܣܪܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܘܫܩܝܗܘܢ ܬܘܒ ܕܡܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܟܠ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܿܝܼܢܐ ܘܚܨܿܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܩܝܢ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܘܝܗܿܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܫܼܬܐ ܟܣܐ ܕܒܚܪܫܘܬܐ ܡܙܝܓ ܗܘܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܫܿܬܐ ܗܘܐ ܟܣܐ ܗܿܘ. ܡܫܬܚܠܦ ܗܘܐ ܠܒܗ ܘܐܿܒܕ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ. ܘܩܿܢܐ ܗܘܐ ܠܒܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܀ . ܀ . ܘܗܘܼܐ ܕܟܕ ܥܠܼ ܩܕܝܫܐ ܡܬܝ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܠܒܟܘܗܝ pb. 103 ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܘܚܼܨܘ ܘܐܦܩܘ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܘܝܗܒܘ ܠܗܠ ܠܡܫܬܐ ܟܣܐ ܗܿܘ ܕܒܚܪܫܘܬܐ ܡܙܝܓ ܗܘܼܐ. ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܚܒܫ ܗܘܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܢܿܦܠ ܗܘܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝܗܘܢ. ܘܪܡܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܡܝܪܐ ܠܡܐܟܠ. ܀ . ܗܘܼ ܕܝܢ ܫܠܚܐ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܐܫܬܝ ܟܣܐ ܗܿܘ ܕܝܗܒܘ ܠܗܼ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܠܒܗ. ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܨܠܘܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܬܟܝ̈ܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܗܿܘ ܕܡܛܠܬܟ ܫܒܩܢܢ ܟܠܡܕܡ ܘܐܬܿܝܢ ܒܬܪܟ. ܡܛܠ ܕܝܼܿܕܥܝܢܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܣܝܥܢܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܿܒܪܝܢ ܒܟ. ܚܘܪ ܡܪܝ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܥܡܐ ܗܢܐ ܥܿܛܠܐ ܠܡܬܝ ܥܒܼܕܟ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܝܘܢܝ ܠܚܝܘܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܒܘܝܢܐ. ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܝܿܕܘܥܐ ܕܟܠܡܕܡ. ܐܢ ܗܟܢܐ ܡܪܝ ܗܘܼܐ ܠܟ ܨܒܝܢܐ ܕܐܿܗܘܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐ ܗܕܐܼ ܨܒܝܢܟ ܢܫܠܼܡ. ܠܐ ܥܿܪܩ ܐܢܐ ܡܢ ܦܘܩܕܢܟ. ܗܒ ܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܥ̈ܝܢܝ ܕܐܿܚܙܐ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕܝܢ ܒܝ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܠܐ ܡܪܝ ܬܫܒܩܢܝ ܘܠܐ ܬܫܠܡܢܝ ܠܗܢܐ ܡܿܘܬܐ ܡܪܝܪܐ. ܀ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܨܿܠܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡܬܝ ܢܘܗܪܐ ܥܙܝܙܐ ܐܙܠܓ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܬܡܿܢ ܚܒܝܫ ܗܘܐ. ܘܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ. ܀ . ܀ . ܡܬܝ ܫܠܚܐ ܕܝܠܝ ܬܠܝ ܥ̈ܝܢܝܟ ܠܥܠ. ܘܡܚܕܐ ܬܠܐ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܘܚܼܙܐ. ܘܬܘܒ ܩܠܐ ܗܘܼܐ ܠܘܬܗ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܘܐܡܼܪ. ܡܬܝ ܐܫܬܪܪ ܘܐܬܚܿܝܠ pb. 104 ܘܠܐ ܬܕܚܼܠ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܪܦܝܟ ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܿܦܨܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܟ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܝܟ. ܘܒܟܠܙܒܢ ܓܝܪ ܥܡܟ ܐܝܿܬܝ. ܘܗܫܐ ܣܝܒܪ ܒܒܝܬ ܚܒܘܫܝܟ ܗܢܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫܐ. ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܡܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܿܫܕܪ ܠܘܬܟ ܠܐܢܪܝܣ ܘܢܦܩܟ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܗܢܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܗܪܟܐ. ܀ . ܘܟܕ ܗܥܠܝܢ ܐܡܼܪ ܦܪܘܩܢ. ܐܬܥܠܝ ܠܫܡܝܐ.܀.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܝ ܐܡܼܪ. ܛܝܒܘܬܟ ܬܗܘܼܐ ܥܡܢ ܡܪܝܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܓܘ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܡܙܡܙ ܗܘܐ. ܘܗܘܼܐ ܕܟܕ ܥܐܿܠܝܢ ܗܘܘ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܕܢܦܩܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܠܢܟܣܬܐ. ܛܿܦܐ ܗܘܐ ܡܬܝ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܕܠܐ ܢܣܬܟܠܘܢ ܕܚܼܙܐ ܢܘܗܪܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܡܦܩܝܢܢ ܠܗ ܐܦ ܠܗܢܐ ܘܕܒܚܝܢܢ ܠܗ. ܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܕܦܐ ܕܩܝܣܐ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܠܒܟ ܐܫ. ܘܩܿܛܪܝܢ ܠܗ ܒܐܝܼܕܗ. ܕܢܗܼܘܘܢ ܝܿܕܥܝܢ ܡܘܠܝܐ ܕܝܘ̈ܡܘܗܝ.܀. ܘܗܘܼܐ ܕܟܕ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒܥܐ. ܡܢ ܕܐܬܠܒܟ ܛܘܒܢܐ ܡܬܝ. ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐܢܕܪܝܣ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܿܠܦ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢܕܪܝܣܼ ܩܘܡ ܙܠ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܝܟ pb. 105 ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܐܟܿܠܝܢ. ܘܐܦܩ ܠܡܬܝ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܢܐܦܩܘܢܝܗܝ ܘܢܕܒܚܘܢܝܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܐܟܘܠܬܗܘܢ. ܘܥܢܼܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝܼ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܥܕ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܿܙܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ. ܡܛܠ ܕܢܓܝܪܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܡܠܐܟܐ ܘܢܦܩܝܘܗܝ ܡܢ ܬܡܿܢ. ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܪܝ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܦܓܪܐ ܠܒܝܫ ܐܢܐ. ܘܠܐ ܡܿܨܼܐ ܐܢܐ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܡܿܢܥ ܠܬܡܿܢ. ܐܦܠܐ ܐܘܪܚܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ. ܀ . ܀ . ܥܼܢܐ ܕܝܢ ܡܪܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢܕܪܝܣ ܫܡܼܥ ܘܐܬܛܦܝܣ ܠܗܿܘ ܕܥܒܼܕܟ ܘܐܝܬܝܟ ܠܗܘܝܐ. ܡܫܟܚ ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܕܢܦܩܘܕ ܘܬܬܛܥܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܘܬܐܬܐ ܠܗܪܟܐ. ܦܩܿܕ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܪܘܚܐ ܘܡܡܢܥܐ ܠܟ ܠܬܡܿܢ. ܐܠܐ ܩܘܡ ܒܨܿܦܪܐ ܘܚܘܬ ܠܣܦܬ ܝܡܐ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܝܟ ܘܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܠܦܼܐ. ܣܩ ܠܗܿ ܐܢܬ ܘܬܠܡ̈ܝܕܝܟ. ܀ . ܀ . ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܡܪܢ ܗܠܝܢ ܝܗܒ ܠܗ ܫܿܠܡܐ ܘܐܬܥܠܝ ܠܡܫܝܐ. ܀ . ܗܿܝܕܝܢ ܐܢܕܪܝܣ ܩܡ ܒܨܿܦܪܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܼܿܩܕ. ܘܐܙܠܼ ܠܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܦܼܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܒܗܿ ܒܐܠܦܼܐ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܡܪܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܛܝܿܒ ܐܠܦܼܐ. ܘܡܬܚܼܙܐ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܕܡܼܘܬܐ ܓܒܪܐ ܡܿܠܚܐܼ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐܟܝܢ ܒܕܡܼܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܐܢܕܪܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܐܠܦܼܐ ܗܿܝ ܘܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܒܓܘܗܿ ܚܕܐ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܩܼܪܒ ܠܘܬ ܐܠܦܼܐ ܘܐܡܼܪ pb. 106 ܠܗܘܢ. ܠܐܝܟܐ ܐܙ݀ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܚ̈ܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܢ. ܠܐܬܪܐ ܗܿ، ܕܐܟܿܠܝܢ ܒ̈ܢܝܫܢܐ ܐܙ݀ܠܝܢܢ. ܀ . ܀ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܢܕܪܝܫ ܠܐ ܐܣܬܟܿܠ ܕܝܫܘܥ ܗܘ.܀. ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܪܢ ܛܼܿܫܝ ܗܘ ܥܘܙܐ ܕܚܝܼܠܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܩܘܒܪܢܝܛܐ .܀.܀. ܘܥܼܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܘܐܦ ܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܒܥܿܝܢܢ ܠܡܐܙܠ.܀.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܢ ܟܠܢܫ ܥܿܪܩ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ: ܘܐܢܬܘܢ ܒܥܿܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܬܡܿܢ ܬܐܙܠܘܢ .܀. ܥܢܼܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܨܒܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܥܼܒܕ ܬܡܿܢ. ܘܘ݀ܠܝܬܐ ܗܝ ܕܠܬܡܿܢ ܢܐܙܠ. ܘܗܫܐ ܐܢ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܚܘܘ ܠܢ .܀. ܘܥܼܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܣܩܘ ܒܫܿܠܡܐ. ܘܥܢܼܐ ܐܢܕܪܝܫ ܘܐܡܼܪ. ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܕܬܗܘܼܐ ܝܿܕܥ ܐܚܝ ܩܕܡ ܕܢܣܼܩ ܠܐܠܦܼܐܼ. ܕܐܓܪܐ ܕܐܠܦܼܐ ܠܝܬ ܠܢ ܠܡܬܠ ܠܟ. ܘܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܐܝܬ ܥܡܢ .܀. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܢ ܘܐܝܟܢܐ ܣܿܠܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܦܼܐ. ܟܕ ܐܓܪܐ ܕܐܠܦܼܐ ܠܝܬ ܥܡܟܘܢ .܀. ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܢܕܪܝܣ ܫܡܼܥ ܐܚܝ. ܠܐ ܬܣܼܒܪ ܠܟ ܕܡܢ ܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ ܠܐ ܝܿܗܒܝܢ ܠܟ ܐܓܪܐ ܕܐܠܦܼܐ. ܐܠܐ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܐܚܒܢ ܘܓܒܼܐ ܠܢ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܘܝܗܒܼ ܠܢ ܦܘܩܕܢܐ ܘܐܡܼܪ. ܕܡܐ ܕܐܙ݀ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬ݀ܟܪܙܘܢ. ܠܐ ܬܣܒܼܘܢ ܠܟܘܢ ܟܝ̈ܣܐ ܘܠܐ ܬܪ̈ܡܠܐ. ܐܦܠܐ ܢܚܫܐ ܒܟܝ̈ܣܝܟܘܢ. ܘܠܐ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܫܒܛܐ ܘܐܦܠܐ ܡ̈ܣܐܢܐ. ܘܠܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟܘ̈ܬܝܢܝܢ ܢܗܼܘܘܢ pb. 107 ܠܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܿܒܕ ܐܢܬ ܒܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܐܡܼܪ ܠܢ ܒܥܓܠ. ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܢܒܥܐ ܠܢ ܐܠܦܼܐ ܐܚܪܬܐ . ܀ . ܥܼܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܐܢ ܗܿܢܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܩܿܒܠܬܘܢ ܘܢܛܿܪܝܬܘܢ ܠܗܼ. ܣܩܘ. ܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܪܓܝܓ ܐܢܐ ܕܢܣܼܩܘܢ ܠܬܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܠܦܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܿܗܒܝܢ ܠܝ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܐܟܒܪ ܫܿܘܐ ܐܢܐ ܕܢܣܼܩ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܠܦܝ. ܀ . ܀ . ܘܥܼܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܫܒܘܩ ܠܝ ܐܚܝ. ܡܪܢ ܢܬܠ ܠܟ ܐܓܪܐ ܘܫܘܒܩܢܐ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܣܿܠܩ ܐܢܕܪܝܣ ܠܐܠܦܼܐ. ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܒ̈ܢܝ ܐܢ ܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܘܘ ܒܝܒܫܐ ܥܕ ܡܫܼܠܡ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܼܕ ܠܝ ܡܢ ܡܪܢ ܘܗܿܦܟ ܠܘܬܟܘܢ.܀. ܠܬܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܝܢ ܐܡܼܪܘ ܠܗ. ܚܣ ܠܢ ܕܗܕܐ ܢܥܼܒܕ. ܐܢ ܓܝܪ ܦܝܫܝܢܢ ܡܢܟ ܗܿܘܝܢܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܢ. ܘܗܫܐ ܥܡܟ ܗܿܘܝܢܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܥܼܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܼܪ ܠܐܢܕܪܝܣ. ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ. ܥܿܗܕ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡ̈ܝܕܝܟ ܚ̈ܝܠܐ ܕܥܒܼܕ ܪܒܟ ܕܬܠܿܒܒ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܕܢܼܛܥܘܢ ܪܢܝܗ ܕܝܡܐ ܗܢܐ. ܕܗܐ ܡܛܝܒܝܢܢ ܕܢܫܪܐ ܠܐܠܦܼܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܢܼܪܕܐ .܀. ܐܢܕܪܝܣ ܕܝܢ ܡܿܠܒܒ ܗܘܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܐܡܿܪ. ܒ̈ܢܝ ܐܢܬܘܢ ܐܫܠܡܬܘܢ pb. 108 ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ. ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܠܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܗܼܘܝܢ ܥܡܗ ܒܐܠܦܼܐ. ܘܕܡܼܟ ܗܘܐ ܒܐܠܦܼܐ ܟܕ ܡܿܢܣܐ ܠܟܢ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܠܐ ܕܡܝܼܟ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܬ ܪܘܚܐ ܪܒܬܐ. ܘܙܩܼܦ ܝܡܐ ܓ̈ܠܠܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܢܣܼܩܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܩܝܣܗܿ ܕܐܠܦܼܐ. ܘܐܚܕܬ ܠܢ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܩܡ ܦܪܘܩܢ ܘܟܐܐ ܒܪܘܚܐ ܘܢܚܘ ܓ̈ܠܠܐ ܘܗܘܐ ܫܠܝܐ ܪܒܐ ܒܝܡܐ. ܟܠܡܕܡ ܓܝܪ ܡܫܬܡܥ ܠܦܘܩܕܢܗ ܡܛܠ ܕܒܪܝܬܗ ܐܢܘܢ. ܘܗܫܐ ܒ̈ܢܝ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ.܀. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܐܢܕܪܝܣ. ܡܨܿܠܐ ܗܘܐ ܕܢܩܘܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܒܫܼܝܢܐ. ܘܟܕ ܕܡܼܟܘ. ܐܬܦܢܝ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ ܠܝܫܘܥ. ܟܕܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ. ܐܡܼܪ ܠܝ ܓܒܪܐ. ܘܒܫܪܪܐ ܚܿܘܐ ܠܝ ܐܘܡܢܘܬܐܼ ܗܕܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܟ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܡܬܘܡ ܚܼܙܐ ܠܝ ܩܘܒܪܢܝܛܐ ܕܡܿܕܒܪ ܐܠܦܼܐ ܐܝܟ ܕܠܟܼ ܗܫܐ ܚܿܙܐ ܐܢܐܼ. ܫܬܥܣܪ̈ܐ ܓܝܪ ܙܒ̈ܢܝܢ ܪܕܝܬܿ ܠܝ ܒܝܡܐ. ܘܗܕܐ ܕܫܒܥܣܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܚܙܝܐ ܠܝ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܠܦܼܐ ܗܕܐ ܒܓܘ ܝܡܐ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ. ܚܘܐ ܠܢ ܡܕܝܢ ܐܘܡܢܘܬܟ ܐܘ ܥܠܝܡܐ .܀. ܗܿܝܕܝܢ ܡܪܢ ܐܡܼܪ ܠܐܢܕܪܝܣ. ܐܦ ܚܢܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝܐ̈ܢ ܪܕܝܢܢ ܒܝܡܐ. ܘܩܡ ܥܠܝܢ ܟܣܡܘܢܐ ܩܫܝܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܟ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܫܬܘܕܥܟ ܝܡܐ ܘܠܐ ܐܪܝܡ ܓ̈ܠܠܘܗܝ ܥܠܝܢ .܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܢܕܪܝܣ ܩܥܼܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܿܒܪܟ ܐܢܐ pb. 109 ܠܫܡܟ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܐܦܓܥܬܢܝ ܒܓܒܪܐ ܕܡܫܒܚ ܫܡܟ .܀. ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܡܼܪ ܠܝ ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܫܘܥܼ ܡܛܠ ܡܢܐ ܝܘ̈ܕܝܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܠܐ ܗܝܡܢܘܼ ܒܪܒܟ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐܼ. ܚܿܘܐ ܠܝ. ܫܡܥܢܢ ܕܝܢ ܕܚܼܿܘܝ ܚܝܠܗ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܥܢܼܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܐܝܢ ܐܚܝ ܚܼܿܘܝ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܗܫܐ ܠܐ ܬܣܼܒܪ ܠܟ ܕܝܫܘܥ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܥܒܼܕܗ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܥܼܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܼܪ. ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܝ̈ܘܕܝܫܐ܀ ܥܼܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܪܘܚܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܟܠ ܣܘܟܠܐ. ܠܡܢܐ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܝ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܪܢ. ܠܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܚܕܝܐ ܢܦܫܝ ܘܪܘܙܐ ܒܗܝܢ. ܐܡܿܪ ܐܢܕܪܝܣ ܐܚܝ ܡܪܝܐ ܢܡܠܝܗܿ ܠܢܦܫܟ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ .܀. ܥܢܼܐ ܕܝܢ ܡܪܢ ܘܐܡܼܪ. ܡܕܝܢ ܐܫܬܥܐ ܠܝ .܀. ܘܥܢܼܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܠܐ ܫܡܼܥܬ ܚ̈ܝܠܐ ܕܥܒܼܕ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܠܣ̈ܡܝܐ ܝܗܼܒ ܢܘܗܪܐ. ܘܠܚܓܝܪ̈ܐ ܕܢܗܠܟܘܢ. ܘܠܚܪ̈ܫܐ ܕܢܫܡܼܥܘܢ ܘܢܡܠܠܘܢ. ܘܠܕܝ̈ܘܐ ܐܦܩ. ܓܪ̈ܒܐ ܕܟܝ. ܠܡ̈ܝܼܬܐ ܐܚܝ. ܫܚܠܦ ܡ̈ܝܐ ܠܚܡܪܐ. ܘܫܩܠܼ ܚܡܫܐ ܠܚ̈ܡܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܢܘ̈ܢܝܢ ܘܦܩܼܕ ܠܥܡܐ ܕܢܣܬܡܟ ܥܠ ܥܣܒܐ. ܘܒܿܪܟ ܘܣܿܒܥ ܐܢܘܢ. ܘܐܟܠܘ ܚܡܫܐ ܐܿܠܦܝ̈ܢ ܘܣܒܥܘ ܘܐܘܬܪܘ. ܘܬܘܒ ܒܿܪܟ pb. 110 ܥܠ ܫܒܥܐ ܠܚ̈ܡܝܢ ܘܣܒܥ ܐܪ̈ܒܥܐ ܐܿܠܦܝ̈ܢ. ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܣܥܼܪ. ܕܐܢ ܬܿܢܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡܝܟ ܠܐ ܡܿܨܼܐ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܐܢܘܢ .܀. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܿܨܼܐ ܐܢܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܠܚܟܝܡܐ ܡܠܬܐ ܚܕܐ ܣܦܩܐ ܠܗ. ܠܣܟܠܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡ̈ܦܝܣܢ ܠܗ.܀. ܟܕ ܕܝܢ ܝܼܕܥ ܠܗ ܡܪܢ ܕܡܢܥܬ ܠܗܿ ܐܠܦܼܐ ܠܘܥܕܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܫܬܼܩ ܗܘܐ ܡܢ ܕܠܡܡܠܠܘ ܥܡ ܐܢܕܪܝܣ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܐܢܕܪܝܣ ܐܪܟܢ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܠܘܬ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܛܒܼܥ ܒܫܼܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ. ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܐܫܘܘ ܐܝܼ̈ܕܝܟܘܢ ܘܛܥܢܘܗܝ ܠܐܢܕܪܝܣ ܘܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܙܠ ܣܝܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܡܝܕܢܬܐ ܗܿܝ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܐܟܿܠܝܢ ܒܣܪܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܘܥܒܕܘ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܿܕܘ. ܘܛܥܢܘܗܝ ܠܐܢܕܪܝܣ ܘܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܐܘܒܠܘ ܣܡܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܐܟܿܠܝܢ ܒ̈ܢܝܫܢܐ.܀.܀. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܥܝܪ ܐܢܕܪܝܣ ܡܢ ܫܼܢܬܗ ܘܦܬܼܚ ܥ̈ܝܢܘܗܝ. ܚܼܙܐ ܕܝܿܬܼܒ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܘܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܥܠ ܓܢܒܗ ܕܕܡܝܟܝܢ. ܘܟܕ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܐܥܝܼܪ ܐܢܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܩܘܡܘ ܒ̈ܢܝ ܘܚܙܘ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘܐ ܥܡܢ. ܘܕܥܘ ܕܥܡܢ ܗܘܐ ܡܪܢ ܒܐܠܦܼܐ. ܟܕ ܡܢܣܐ ܠܢ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܢܝܗܝ܀ ܥܢܘ ܕܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ. ܠܐ ܬܣܒܪ ܠܟ ܐܒܘܢ. pb. 111 ܕܝܕܥܼܢܢ ܕܪܕܝܢܼܢ ܒܝܡܐ. ܡܛܠ ܕܛܒܝܥܝܢ ܗܘܝܢ ܒܫܼܢܬܐ ܥܡܝܩܬܐ . ܘܚܼܙܝܢ ܕܐܬܘ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܫܩܠܘ ܢܦܫ̈ܬܢ ܘܐܘܒܠܘ ܐܢ̈ܝܢ ܠܦܪܕܝܣܐ. ܘܚܙܝܢ ܬܡܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܚܙܝܢ ܓܝܪ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥܗ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܝܿܬܒ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܡܫܒܚܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܚܿܙܝܢ ܠܗ. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܬܡܿܢ ܠܐܒܪܗܡ ܘܠܐܝܣܚܩ ܘܠܥܩܘܒ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܐܦ ܠܟܘܢ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܫ̈ܠܝܚܐ ܟܕ ܩܿܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܫܡܥܢܢ ܠܡܪܢ ܟܕ ܡܦܩܕ ܠܡ̈ܠܐܟܘܗܝ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܕܗܘܼܘ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܒܟܠ ܡܐ ܕܐܡܿܪܝܢ ܠܟܘܢ. ܗܿܢܘ ܚܙܘܐ ܕܚܙܝܢ ܐܒܘܢ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܼܥ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܕܫܘܘ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܢܚܼܙܘܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܠܼܐ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܼܪ. ܚܿܣܐ ܠܝ ܡܪܝ ܘܫܒܘܩ ܠܝ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕܬ. ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܚܿܙܝܬܟ ܒܐܠܦܼܐ ܘܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܿܠܠܬ ܥܡܟ. ܡܢܐ ܚܿܛܝܬ ܡܪ̈ܝ. ܠܐ ܚܘܝܬܢܝ ܪܒܘܬܟ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܢ. ܠܐ ܚܼܛܝܬ ܐܢܕܪܝܣ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܥܿܒܕܬ ܠܟ. ܡܛܠ ܕܐܡܼܪܬ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܿܙܠ ܠܡܕܝܢܬ ܟ̈ܠܒܝܢ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܗܐ ܚܘܝܬܟ ܗܫܐ ܕܡܿܨܼܐ ܐܢܐ ܒܚܝܠܐ ܟܠܡܕܡ ܠܡܥܒܕ. ܐܠܐ ܩܘܡ ܘܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܘܬ ܡܬܝ ܐܚܘܟ. ܘܐܦܩܝܗܝ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܠܗ pb. 112 ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܥܡܗ. ܘܗܐ ܡܿܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܩܕܡ ܕܬܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܗܘܢ. ܕܐܘ̈ܠܨܢܐ ܩ̈ܫܐ ܡܚܘܝܢ ܠܟ. ܘܢܬܢܬܫ ܦܓܪܟ. ܘܕܡܟ ܢܬܐܫܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܿ̈ܝܐ. ܡܿܘܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܬܠ ܠܟ. ܒܪܡ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ܇ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܥܿܒܪܘܢ ܥܠܝܟ. ܐܠܐ ܣܝܒܪ ܘܠܐ ܬܬܩܫܐ ܠܘܩܒܠ ܪܘܫܥܗܘܢ. ܐܬܕܟܪ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܣܿܝܒܪܬ ܟܕ ܡܩܦܿܚܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܝܘ̈ܕܝܐ. ܘܪܝܩܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܒܐ̈ܦܝ. ܠܡܐ ܠܐ ܡܿܨܼܐ ܗܘܝܬ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܐܙܝܥ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ: ܘܐܿܝܬܐ ܐܘܠܨܢܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܦܚܘܢܢܝ܆ ܐܠܐ ܣܝܿܒܪܬ ܘܫܿܒܩܬ ܠܗܘܢ ܕܐܿܚܘܐ ܠܟܘܢ ܛܘܦܣܐ .܀.܀. ܐܢܕܪܝܣ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܩܡ ܘܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܐܙܠܼ ܠܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܚܼܙܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܫܒܥܐ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܢܛܪܝܢ ܠܗ. ܘܨܿܠܝ ܐܢܕܪܝܣ ܘܢܦܼܠܘ ܗܠܝܢ ܢܛܘܪ̈ܐ ܘܡܼܝܬܘ. ܘܟܕ ܩܼܪܒ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܪܫܼܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܦܬܼܚ ܬܪܥܐ. ܘܟܕ ܥܼܠ ܐܢܕܪܝܣ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܚܼܙܝܗܝ ܡܬܝ ܠܐܢܕܪܝܣ ܘܒܪܫܥܬܗ ܩܡ. ܘܫܐܠܘ ܒܫܿܠܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ. ܘܐܡܼܪ ܐܢܕܪܝܣ ܠܡܬܝ. ܐܚܝ ܐܝܟܢܐ ܥܠܼܬ ܠܗܪܟܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܩܘܢܟ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܢܕܒܚܘܢܟ ܐܝܟ ܕܠܡܐܟܘܠܬܗܘܢ. ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܐܙܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܝܠܦܼܬ. ܕܐܢ ܐܡܼܪܬ ܐܢܘܢ ܫܝܡܐ ܘܐܪܥܐ ܙܝܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܼܢܐ ܡܬܝ pb. 113 ܘܐܡܼܪ. ܐܚܝ ܐܢܕܪܝܣ ܫܡܿܥܬ ܠܡܪܢ ܕܐܡܿܪ. ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܟܠܘܢ. ܐܝܟ ܐܡܼܪ̈ܐ ܒ̈ܝܢܝ ܕܐ̈ܒܐ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܥܿܠܬ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܗܢܐܼ. ܨܿܠܝܬ ܩܕܡ ܡܪܢ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܝ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܣܝܒܪ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ. ܘܒܬܪܟܢ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܠܐܢܕܪܝܣ ܘܡܿܦܩ ܠܟ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܗܢܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܟ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܫܼܬܘܕܝ ܠܝ ܡܪܢ. ܗܐ ܚܿܙܝܬܟ ܝܘܡܢܐ. ܘܗܫܐ ܡܢܐ ܢܥܼܒܕ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܢܕܪܝܣ ܚܪ ܒܡܨܥܬ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܚܼܙܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܿܢ ܟܕ ܫܠܝܚܝܢ ܘܐܟܿܠܝܢ ܥܣܒܐ ܐܝܟ ܒܥܝܪܐ. ܘܛܼܪܦ ܐܢܕܪܝܣ ܥܠ ܚܕܝܗ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܚܘܪ ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܝܗܒܘ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܒܨܠܡܟ ܘܒܕܡܼܘܬܐ ܠܡܐܟܠ.܀.܀. ܘܫܿܪܝ ܛܘܒܢܐ ܕܢܟܿܣ ܠܣܛܢܐ ܘܢܐܡܪ. ܐܘ ܠܟ ܣܛܝܢܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܐܠܗܢ ܘܕܡܠܐ̈ܟܘܗܝ: ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܥܡ ܓܢܣܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐܿ. ܘܣܡܘ ܗܘܘ ܒܘܪܟܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܡܬܝ ܘܨܠܝܘ܆ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܣܡ ܐܢܕܪܝܣ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܥܠ ܥ̈ܝܢܝܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܥܘܪܘ ܗܘܘ. ܘܡܚܕܐ ܚܼܙܘ ܢܘܗܪܐ ܟܠܗܢ. ܘܬܘܒ ܣܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܠܒܗܢ ܘܐܫܬܚܠܦ ܪܥܝܢܗܘܢ ܘܗܘܼܐ ܐܝܟ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܫܿܢܘ ܠܟܘܢ pb. 114 ܗܫܐ ܠܐܬܪܐ ܬܚܬܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܗܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܬܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ. ܬܒܘ ܬܚܘܬܝܗܿ ܘܐܟܘܠܘ ܡܢ ܦܐܪ̈ܝܗܿ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܿܐ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܫܿܬܘܚܪܬ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܒܗܿ ܡܐܟܘܠܬܐ ܟܡܐ ܕܣܿܦܩ ܠܟܘܢ.܀. ܘܥܢܘ ܓܒܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܘܐܡܼܪܘ ܠܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ. ܬܿܐ ܥܡܢ ܡܪܝ ܕܠܡܐ ܬܘܒ ܢܚܙܘܢܢ ܐܢܫܐ ܚ̈ܢܦܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܘܢܐܚܕܘܢܢ ܘܢܚܘܝܘܢܢ ܕܝ̈ܢܼܐ ܕܒ̈ܝܼܫܝܢ ܡܢ ܩ̈ܕܡܝܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܙܠܘ ܒܫܿܠܡܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܡܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܠܐ ܟܠܒܐ ܢܒܿܚ ܒܟܘܢ. ܘܐܙܠܘ ܓܒܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ. ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ. ܠܡܬܝ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܠܡܕܢܚܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܨܿܠܝ ܗܘܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܢܚܬܬ ܥܢܢܐ ܘܫܩܠܬ ܠܡܬܝ ܘܠܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܝܠܗ ܘܣܡܬ ܐܢܘܢ ܒܛܘܪܐ. ܐܝܟܐ ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܦܐܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܘܡܿܠܦ ܗܘܐ. ܘܩܘܝܘ ܠܘܬܗ.܀. ܐܢܕܪܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩܼ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܗܿܠܟ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܚܼܙܐ ܥܡܘܕܐ ܚܕ. ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܩܐܿܡ ܨܠܡܐ ܕܢܚܫܐ. ܘܝܬܼܒ ܥܠ ܓܕܢܒܗ ܕܥܡܘܕܐ ܗܿܘ ܕܢܚܼܙܐ ܡܢܐ ܓܿܕܫ. ܘܗܘܼܐ ܕܟܕ ܐܙܠܘ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ pb. 115 ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܢܿܦܼܩܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܠܡܐܟܘܠܬܗܘܢ: ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܟܠܝܘܡ܆ ܐܫܟܚܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܟܕ ܦܬܝܚܝܢ. ܘܠܢܛܘܪ̈ܐ ܟܕ ܡܝܝܬܝܢ ܘܫܕܝܢ ܥܠ ܬܪܥܐ. ܘܗܼܦܟܘ ܠܘܬ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗܘܢ. ܐܙܠܢ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܐܫܟܚܢܝܗܝ ܟܕ ܦܬܝܚ ܘܠܢܛܪܘ̈ܐ ܟܕ ܡܝܝܬܝܢ ܘܫܼܕܝܢ ܥܠ ܬܪܥܐ. ܘܟܕ ܥܠܢܢ ܠܓܘ. ܠܐܢܫ ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܬܡܢ.܀. ܘܟܕ ܫܡܼܥܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܐܡܼܪܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܒܝܕܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܼܬ. ܠܡܐ ܐܢ̈ܫܝܢ ܥܠܘ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܠܢܛܘܪ̈ܐ ܩܛܠܼܘ. ܘܫܼܩܘܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܿܢ ܘܐܙܠܘ.܀. ܘܟܕ ܫܡܼܥܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܐܡܪܼܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܒܝܕܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܼܬ. ܠܡܐ ܐܢ̈ܫܝܢ ܥܠܘ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܠܢܛܘܪ̈ܐ ܩܛܠܼܘ. ܘܫܼܩܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܿܢ ܘܐܙܠܘ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܡܼܪܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܠܩܣܛܘܢܪ̈ܐ. ܙܠܘ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܝܬܘ ܠܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܢܛܘܪ̈ܐ. ܕܢܐܟܘܠ ܐܢܘܢ ܝܘܡܢܐ. ܘܡܚܕܐ ܟܢܿܫܘ ܠܢ ܟܠܗܘܢ ܣ̈ܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܪܡܿܢ ܦܨ̈ܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܡܛܝܐ ܦܨܬܐ ܢܗܘܼܐ ܕܒܚܿܝܢܢ ܟܠܝܘܡ ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐܢ ܥܕܡܐ ܕܓܒܿܝܢܢ ܥ̈ܠܝܡܐ ܘܪܡܿܝܢܢ ܒܐܠܦܼܐ. ܘܐܙܠܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝܢ. ܘܪܡܝܢ ܒܐ̈ܠܦܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܡܝܬܝܢ ܠܟܐ ܕܢܗܼܘܘܢ ܠܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ.܀. ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܠܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ. ܐܝܬܝܘ ܠܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܟܕ ܡܝܝܬܝܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܿܢ ܬܢܘܪܐ ܕܒܿܢܼܐ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܢܘܪܐ ܡܥܨܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܟܐܦܐ. ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ pb. 116 ܡܿܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܘܿܪܕܐ ܗܘܐ ܕܡܗܘܢ ܘܡܬܟܢܫ ܗܘܐ ܒܡܥܨܪܬܐ ܗܝ ܘܕܠܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܕܡܐ ܘܫܿܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܐܝܬܝܘ ܠܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܕܡܝܝܬܝܢ ܐܬܩܢܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡܥܨܪܬܐ ܐܝܟ ܕܢܿܪܡܘܢ ܐܝܼ̈ܕܝܗܘܢ ܘܢܿܣܩܘܢ ܐܢܘܢ.܀. ܘܫܼܡܥ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܩܠܐ ܕܐܡܿܪ ܠܗ. ܐܢܕܪܝܣ ܚܘܪ ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܡܬܥܒܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܚܼ؛ܐ ܨܿܠܝ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܝܬܝܬܢܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܕܢܗܼܘܐ ܒܗܿ ܡܕܡ ܕܣܢܼܐ. ܐܠܐ ܢ̈ܦܠܢ ܣ̈ܟܝܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܼ̈ܕܝܗܘܢ ܕܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܪ̈ܫܠܝ ܐܝܼ̈ܕܝܗܘܢ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܗܘܘ ܠܐ ܕܢܿܣܩܘܢ ܐܦܠܐ ܕܢܚܬܘܢ ܐܢ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܡܕܡ ܕܓܕܫ. ܒܟܘ ܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܘܝ ܠܢ ܕܚܿܪ̈ܫܐ ܐܝܬ ܗܪܟܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܥܠܘ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܠܢܛܘܪ̈ܐ ܩܼܛܠܘ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܡܿܢ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܦܩܘ. ܘܗܐ ܐܦ ܠܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܥܒܼܕܘ ܚܼܪ̈ܫܐ. ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܥܿܒܕܝܢܢ.܀.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܡܼܪܘ ܠܩܣܛܘܢܪ̈ܐ. ܙܠܘ ܟܢܫܘ ܠܢ ܠܣ̈ܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܛܠ ܕܟܦܢܝܢܢ. ܘܐܙܠܘ ܘܟܢܫܘ ܐܢܘܢ. ܘܫܟܚܘ ܒܢܝܢܐ ܡܐܬܝܢ ܘܫܬܥܣܪ̈: ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ. ܘܦܩܼܕܘ ܠܗܘܢ ܕܢܿܪܡܘܢ ܦܨ̈ܐ. ܘܣܠܩܼܬ ܦܨܬܐ ܕܫܒܥܐ ܣ̈ܒܝܢ.܀. ܘܥܢܼܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܣܒ̈ܐ ܕܡܛܬܗ ܦܨܬܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܩܣܛܘܢܪ̈ܐ. ܒܥܿܐ pb. 117 ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ. ܐܝܬ ܠܝ ܒܪܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ. ܠܗ ܣܒܘ ܕܒܚܘ ܚܠܦܝ. ܘܠܝ ܫܒܘܩܘ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ. ܠܐ ܡܿܨܝܢܢ ܕܗܕܐ ܢܥܼܒܕ. ܐܠܐ ܦܩܼܕܘ ܠܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܐܙܠܘ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗܘܢ. ܐܢ ܝܿܗܒ ܚܠܦܘܗܝ ܫܒܘܩܘܗܝ. ܘܐܕܥܘ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܣܒܐ ܗܿܘ.܀. ܘܥܢܼܐ ܣܒܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܐܝܬ ܠܝ ܐܦ ܒܪܬܐ. ܐܦ ܠܗܿ ܣܒ ܥܡ ܐܚܘܗܿ ܠܕܒܚܬܐ ܘܠܝ ܫܒܘܩܘ. ܘܐܫܼܠܡ ܐܢܘܢ ܠܕܒܚܬܐ ܘܕܒܪܘ ܐܢܘܢ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܠ̈ܛܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܢܕܒܚܼܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܒܿܟܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܠܐ ܬܩܛܠܘܢ ܠܢ ܒܗܕܐ ܛܠܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܪܦܘ ܠܢ ܕܢܐܬܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܕܒܚܿܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܦ ܗܢܐ ܬܘܒ ܥܿܝܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܝܢ ܠܐ ܩܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܡܐܟܠ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ.܀.܀. ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܗܘܘ ܠܛ̈ܠܝܐ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܕܒܼܪܘ ܐܢܘܢ ܘܐܙܠܘ ܠܡܥܨܪܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܕܒܚܿܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܢܕܒܚܘܢ ܐܢܘܢ.܀.܀. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܕܪܝܣ ܒܼܟܐ ܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐ. ܘܐܡܼܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟ ܕܫܡܼܥܬ ܠܚܛܝܘܬܝ ܡܛܠ ܡ̈ܝܼܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܠܐ ܫܒܩܬ ܐܢܘܢ ܐܠܗܘܬܟ ܕܢܬܐܟܠܘܢ. ܗܟܢܐ pb. 118 ܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܡܿܘܬܐ ܕܛ̈ܠܝܐ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܢܬܪ̈ܫܠܢ ܐܝܼ̈ܕܝܗܘܢ ܘܢ̈ܦܠܢ ܣ̈ܟܝܢܝܬܐ ܘܢܬܦܫܪ̈ܢ ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ ܩܕܡ ܢܘܪܐ. ܘܒܪܫܥܬܗ ܕܨܿܠܝ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܐܫܬܪ̈ܝܢ ܣ̈ܟܝܢܝܬܐ ܘܢ̈ܦܠܼܢ ܡܢ ܐܝܼ̈ܕܝ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܕܪܝܣ ܡܕܡ ܕܓܕܫ. ܫܿܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܥܢܝܗܝ ܒܟܠܡܕܡ.܀. ܘܟܕ ܚܙܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܒܟܘ ܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܘܐܡܼܪܘ. ܘܝ ܠܢ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܗܫܐ ܠܡܥܒܕ. ܘܐܬܕܡܝ ܣܛܢܐ ܒܕܡܼܘܬ ܓܒܪܐ ܣܒܐ. ܘܩܡ ܒܡܨܥܬܗܘܢ܆ ܘܐܡܼܪ. ܘܝ ܠܟܘܢ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ. ܕܠܝܬ ܠܟܘܢ ܡܙܘܢܐ. ܘܗܫܐ ܩܘܡܘ ܘܠܒܘܟܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܠܐܟܣܢܝܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܐܢܕܪܝܣ ܘܩܘܛܠܘܗܝ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܦܩ ܠܓܒܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ.܀. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܢܕܪܝܣ ܚܪ ܒܗ ܒܣܛܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܡܠܠ ܡܢ ܒܝܢܬ ܐܟܠܘܣ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܚܿܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ.܀. ܘܥܢܼܐ ܫܠܝܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܐܡܼܪ ܠܣܛܢܐ. ܐܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܟܠܗܿ ܐܢܫܘܬܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܟܬܫ ܥܡܗܿ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܫܦܠܟ ܘܢܪܡܝܟ ܒܗܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܕܐܒܕܢܐ.܀. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܣܛܢܐ ܐܡܼܪ. ܐܘܗ ܐܘ ܗ ܡܢܟ ܩܠܟ ܫܡܿܥ ܐܢܐ. ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܟ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ.܀. ܘܥܼܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܣܛܢܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܣܡܝܐ ܐܝܬܝܟ ܘܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ pb. 119 ܠܩ̈ܕܝܫܐ.܀.܀. ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡܥ ܣܛܢܐ. ܐܡܼܪ ܠܐܟܠܘܣ. ܚܼܙܘ ܗܫܐ ܠܗܿܘ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܗ ܐܚܘܕܝܘ. ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܘܿܟܢܐ ܕܨܒܘܬܟܘܢ. ܘܪܗܛܘ ܪ̈ܫܝܥܐ ܗܿܢܘܢ ܘܐܚܼܕܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ.܀. ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܒܿܥܝܢ ܠܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܘܠܐ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ .܀.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢܕܪܝܣ ܩܘܡ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܚܝܠܟܼ ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܚܝܠܗ ܕܣܛܢܐ ܕܫܼܿܪܐ ܒܗܘܢ ܕܠܘ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܩܡ ܠܥܝܢ ܟܠܗܿ ܐܟܘܠܣ ܘܐܡܼܪ. ܐܢܐ ܐܝܿܬܝ ܐܢܕܪܝܣ ܗܿܘ ܕܒܥܿܝܢ ܐܢܬܘܢ.܀.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܪܗܛ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܠܒܟܘܗܝ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܬ ܒܢ ܥܿܒܕܝܢܢ ܒܟ. ܘܫܿܪܝܘ ܡܬܚܫܒܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܒܐܝܢܐ ܡܿܘܬܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܐܢ ܠܡ ܢܪܝܡ ܪܝܫܗ ܠܐ ܗܘܐ ܡܿܘܬܐ ܗܘ ܡܪܝܪܐ. ܘܐܢ ܒܢܘܪܐ ܢܘܩܕܝܘܗܝ ܐܦܠܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܟܕ ܐܬܥܠܠ ܒܗ ܣܛܟܢܐ. ܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܚܼܫ ܠܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܢܚܫܝܘܗܝ. ܗܕܐ ܢܥܒܼܕ ܠܗ. ܢܟܪܟ ܚ̈ܒܠܐ ܥܠ ܩܕܠܗ ܘܢܓܪܝܘܗܝ ܒܝܬ ܫ̈ܘܩܐ ܘܚܪ̈ܒܬܐ ܕܡܛܝܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܘܡܐ ܕܡܝܼܬ ܗܿܝܕܝܢ ܢܦܠܓܿ ܦܓܪܗ ܒܝܢܬ ܟܠܢ. ܘܫܦܪܬ ܗܕܐ ܩܕܡ ܟܠܗ pb. 120 ܥܡܐ. ܘܐܪܡܝܘ ܚ̈ܒܠܐ ܒܩܕܠܗ ܘܓܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܟܠܗܘܢ ܫ̈ܘܩܐ ܘܚܪ̈ܒܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܬܬܠܿܚ ܦܓܪܗ ܡܢ ܟܐ̈ܦܐ ܕܡܬܓܪܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܕܡܗ ܪܕܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ.܀. ܘܟܕ ܗܼܘܐ ܪܡܫܐ. ܐܪܡܝܘܗܝ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܟܕ ܦܟܝܪ̈ܢ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܠܒܣܬܪܗ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܗܘܼܐ ܨܿܦܪܐ ܐܦܩܘܗܝ. ܘܐܪܡܝܘ ܚ̈ܒܠܐ ܒܩܕܠܗ ܘܓܪܘܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܦܓܪܗ ܟܠܗ ܒܐܪܥܐ ܐܬܬܠܿܚ ܗܘܐ. ܘܨܿܠܝ ܛܘܒܢܐ ܒܚܢܓܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܚܙܝ ܡܢܐ ܥܿܒܕܝܢ ܒܝ. ܘܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܟ. ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܼܝܟ ܠܗܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܡܫܕܪ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܥܡ ܡܕܝܢܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܪܝ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܕܢܒܿܙܚ.܀. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܛܘܒܢܐ. ܥܢܐ ܣܛܢܐ ܡܢ ܒܣܬܪܗ ܘܐܡܼܪ ܠܥܡܐ. ܗܘܼܘ ܡܚܝܢ ܠܗ ܥܠ ܦܘܡܗ ܕܠܐ ܢܡܿܠܠ.܀. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܪܡܫܐ. ܐܪܡܝܘܗܝ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ.܀. ܗܝܕܝܢ ܕܒܼܪ ܣܛܢܐ ܥܡܗ. ܫܒܥܐ ܫܐ̈ܕܝܢ ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܩܕܝܫܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܡܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܗܫܐ ܐܬܬܚܕܬ ܒܐܝܼ̈ܕܝܢ. ܡܿܢܼܘ ܡܟܝܠ ܢܦܨܝܟ ܕܗܐ ܡܒܿܛܠܐܢܬ ܥ̈ܒܝܕܬܢ ܡܢ ܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܘܐܚܼܪܒܬ ܗ̈ܝܟܠܝܢ ܘܒܝܬ ܐܠܗ̈ܐ ܕܐܬܒܢܝܘ ܠܢ. ܘܦܩܼܕ ܣܛܢܐ ܠܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܫܐ̈ܕܝܢ ܕܥܡܗ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ.܀. ܗܿܝܕܝܢ pb. 121 ܟܕ ܩܼܪܒܘ ܫ̈ܐܕܐ ܗܿܢܘܢ. ܘܚܼܙܘ ܚܬܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܬ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܕܚܼܠܘ ܘܥܼܪܩܘ ܡܢܗ .܀.܀. ܘܥܢܼܐ ܣܛܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܠܡܢܐ ܥܪܩܬܘܢ ܡܢܗ. ܡܢܘ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗ. ܚܢܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܗ ܡܛܠ ܚܬܡܐ. ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܢܬ ܙܠ ܩܛܘܠܝܗܝ ܐܢ ܚܝܠܬܢܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܐܡܼܪ ܗܘܢ ܣܛܢܐ. ܬܘ ܡܕܝܢ ܢܓܚܟ ܒܗ. ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܘ ܫ̈ܐܕܐ ܗܿܢܘܢ ܥܡ ܣܛܢܐ ܪܒܗܘܢ. ܘܡܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܐܢܬ ܐܘ ܐܢܕܪܝܣ ܗܐ ܐܬܝܬ ܠܒܗܬܬܐ ܪܒܬܐ ܘܠܕܝܢܼܐ ܩܫܝܐ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܐܡܼܪ. ܕܡܩܛܠ ܐܢ ܩܿܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܨܒܝܢܟܘܢ ܠܐ ܥܿܒܕ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܣܥܪܢܝ ܡܪܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܪܕܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܫܿܘܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥܘ ܗܘܘ ܫ̈ܐܕܐ ܗܠܝܢ ܐܬܛܠܩܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܒܕܡܼܘܬ ܬܢܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܨܿܦܪܐ ܐܦܩܘܗܝ ܠܒܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܩܛܪܘ ܚ̈ܒܠܐ ܒܩܕܠܗ ܘܓܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܬܘܒ ܦܓܪܗ ܘܟܠܗ ܣܥܪܐ ܕܪܫܗ ܡܬܢܬܫ ܗܘܐ.܀. ܘܩܥܐ ܛܘܒܢܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܚܢܓܬܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܣܦܩܝܢ ܠܝ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ. ܕܣܛܢܐ ܘܕܫ̈ܐܕܐ ܘܕܚ̈ܦܐ ܗܠܝܢ. ܦܩܘܕ ܡܪܝ ܘܩܿܒܠ ܪܘܚܝ ܐܘ ܚܘܐ ܠܝ ܛܝܒܘܬܟ ܘܐܫܬܪܪ.܀. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ. ܐܬܐ ܠܗ ܩܠܐ ܥܒܪܐܝܬ ܕܐܡܿܪ. ܐܢܕܪܝܣ pb. 122 ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ. ܘܡ̈ܠܝ ܠܐ ܢܥܒܪ̈ܢ. ܐܢܬ ܗܫܐ ܐܬܦܢܝ ܘܚܙܝ ܦܓܪܐ ܕܡܢܟ ܐܬܢܬܫ ܕܡܢܐ ܗܘܼܐ ܡܢܗ. ܘܚܪ ܘܚܼܙܐ ܐܝ̈ܠܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܝܥܝܘ ܘܝܗܒܘ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܐܡܼܪ ܩܕܝܫܐ ܐܢܕܪܝܣ. ܗܫܐ ܡܪܝ ܝܿܕܥܬ ܕܠܐ ܫܒܩܬܢ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܪܡܫܐ ܐܪܡܝܘܗܝ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܐܒܼܕ ܦܓܪܗ. ܘܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܡܐܿܬ ܠܗ .܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܝܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢܕܪܝܣ ܗܒ ܠܝ ܐܝܼܕܟ. ܘܠܒܟܗ ܒܐܝܼܕܗ ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܟܕ ܚܠܝܼܡ. ܘܢܦܼܠ ܛܘܒܢܐ ܘܣܓܼܕ ܠܗ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܚܪ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܗܘܬܐ ܗܿܝ ܕܚܒܝܫ ܗܘܐ ܒܗܿ ܘܚܼܙܐ ܥܡܘܕܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܝܘܢܐܝܬ ܐܠܒܣܛܪܘܢ. ܘܦܫܛ ܐܝܼܕܗ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ. ܟܐܦܐ ܚܪܫܬܐ ܕܚܠ ܡܢ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܗܿܘ ܕܙܝܥܝܢ ܡܢܗ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܘܡܚܕܐ ܢܼܪܕܘܢ ܡܢ ܦܘܡܟ ܡ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܢܛܝܦܘܢܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܪܕܝ ܥܡܘܕܐ ܗܿܘ ܡ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܬܩܝܦܐ. ܘܥܫܢܘ ܡ̈ܝܐ ܛܒ ܘܩܿܛܠܘ ܠܒ̈ܢܝܗܘܢ ܘܒܥܝܪܗܘܢ. ܘܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܥܼܪܩܘܢ ܡܢ ܡܝܕܢܬܐ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܨܿܠܝ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ. ܘܢܚܬܬ ܗܘܬ ܥܢܢܐ ܕܢܘܪܐ pb. 123 ܘܐܬܟܪܟܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܫܪܘܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܗܘܘ ܕܢܥܼܪܩܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܼܕܥ ܐܢܕܪܝܣ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܫܿܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܿܒܪܟ ܐܢܐ ܠܟ ܡܪܝܢ ܝܫܘܥܗ ܡܫܝܚܐܿ. ܙܥܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܒܿܟܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܘܝ ܠܢ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܗܿܘ ܐܟܣܢܝܐ ܕܐܝܬ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܢܐܙܠ ܢܫܪܝܘܗܝ ܕܠܐ ܢܡܘܬ ܒܝܫܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ ܘܒܗܕܐ ܢܘܪܐ. ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܟܕ ܩܥܿܝܢ ܒܩܠܐ ܚܢܝܓܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܕܢܦܫܗܘܢ ܐܫܬܥܒܼܕܬ ܠܗ. ܐܡܿܪ ܠܥܡܘܕܐ ܗܿܘ ܣܿܦܩ ܡܟܝܠ ܬܘܒ ܠܐ ܬܪܕܐ ܡ̈ܝܐ. ܗܐ ܢܦܿܩ ܐܢܐ ܘܡܿܟܪܙ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܝܢ ܕܐܢ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܒܿܢܐ ܐܢܐ ܒܗܿ ܥܕܬܐ. ܘܐܪܝܡܟ ܡܟܐ. ܘܐܿܘܒܠܟ ܘܐܿܩܝܡܟ ܒܗܿ. ܚܠܦ ܕܥܢܝܬܢܝ ܘܥܒܼܕܬ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܼܕ ܠܟ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܫܼܠܐ ܨܠܡܐ ܗܿܘ ܡܢ ܡܪܕܝܬܗ. ܘܢܦܼܩ ܐܢܕܪܝܣ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܡ̈ܝܐ ܪ̈ܕܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܗܿܝܕܝܢ ܩܼܪܒ ܩܕܡܘܗܝ ܣܒܐ ܗܿܘ ܕܐܫܠܼܡ ܒ̈ܢܘܗܝ ܠܢܟܣܬܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܬܪܚܿܡ ܥܠܝܢ ܡܪܢ. ܘܥܼܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܬܪܚܿܡ ܥܠܝܢ ܡܪܢ. ܘܥܼܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܥܿ ܐܢܐ ܡܢܟ. ܐܝܟܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܬܪܚܿܡ ܥܠܝܟ. ܟܕ ܐܢܬ ܠܐ ܐܬܪܚܿܡܬ pb. 124 ܥܠ ܒ̈ܢܝܟ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟ ܓܝܪ ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܐܙܠܝܢ ܡ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܘܒܓܘ ܗܘܬܐ ܡܬܒܠܥܝܢ. ܘܠܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܕܒܚܿܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܘܐܦ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ ܬܬܒܠܥ. ܘܐܬܦܢܝ ܘܐܡܼܪ ܠܟܢܫܐ. ܬܘܒ ܒܬܪܝ ܟܠܟܘܢ. ܘܟܕ ܐܙ݀ܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܝܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܥܨܪܬܐ ܗܿܝ. ܘܬܠܐ ܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܚܝܪܗ ܠܫܡܝܐ. ܘܨܠܿܝ ܘܐܬܦܬܚܬ ܐܪܥܐ ܘܒܠܥܬ ܠܡ̈ܝܐ ܘܠܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܘܠܣܒܐ ܗܿܘ .܀. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܫܿܪܝܘ ܐܡܿܪܝܢ ܒܝܢܝܗܘܢ܆ ܘܝܠ ܠܢ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܗܪܟܐ. ܘܩܿܛܠ ܠܢ ܡܛܠ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܐܣܒܠܢܝܗܝ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܗܘܼܐ ܠܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܘܠܗܿܘ ܣܒܐ ܗܿܘܐ ܠܢ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܢܕܪܝܣ ܟܕ ܫܡܼܥ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܬܕܚܘܠܢ ܒ̈ܢܝ: ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܠܗܠܝܢ ܫܿܒܩ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܒܫܝܘܠ܆ ܐܬܚܛܦܘ ܗܿܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܬܚܬܝܬܐ ܕܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܐܢܕܪܝܣ ܕܢܝܿܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܿܢܩܘ ܒܡ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܝܿܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܼܬܘ ܒܡ̈ܝܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܘܚ̈ܝܘܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܨܿܠܝ ܛܘܒܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܐܬܢܚܡܘ ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܥܼܡܕ ܐܢܘܢ. ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. pb. 125 ܘܪܫܼܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܬܒܢܝܬ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܥܡܘܕܐ ܕܐܪܕܝ ܗܘܐ ܠܗܿܢܘܢ ܡ̈ܝܐ. ܘܐܝܩܡܘܗܝ ܒܥܕܬܐ. ܘܪܫܼܡ ܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܕܢܗܘܼܘܢ ܡܬܩܝܡܝܢ ܒܗܘܢ. ܘܐܫܼܠܡ ܠܗܘܢ ܪ̈ܐܙܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܝܼܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܙܪܥܘܢ ܘܢܬܬܪܣܘܢ ܡܢ ܕܘܥܬܐ ܕܐ̈ܦܝܗܘܢܼ. ܘܡܣܬܪܗܒ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ . ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܒܥܿܝܢܢ ܡܢܟ. ܟܬܪ ܠܘܬܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ. ܥܕܟܝܠ ܝ̈ܠܼܘܕܐ ܚܢܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܢܣܼܿܒ ܡܢ ܡܒܘܥܟ ܒܪܝܟܐ ܘܡܢ ܡ̈ܠܝܟ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܩܘܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܙ݀ܠ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܗ.܀.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܕܡܝ ܠܗ ܡܪܝܢ ܒܕܡܼܘܬ ܛܠܝܐ ܫܦܝ ܚܙܬܐ. ܘܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܡܢܐ ܐܙ݀ܠ ܐܢܬ ܘܫܒܩ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܚܐܿܣ ܐܢܬ ܥܠ ܝ̈ܠܼܘܕܐ ܕܐܬ݀ܝܢ ܒܬܪܟ ܘܓܿܥܝܢ. ܡܟܝܠ ܦܢܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܟܬܿܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܡܐ ܕܥܐܿܠ ܐܢܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܣܩ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܒܠܥܘ ܒܗܘܬܐ.܀.܀. ܗܝܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܕܪܝܣ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܿܒܪܟ ܐܢܬ ܡܪܝܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܕܢܐܿܚܐ. ܘܦܢܼܐ ܘܥܼܠ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܦܼܟ ܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܥܒܼܕ ܬܡܢ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ pb. 126 ܡܿܠܦ ܘܡܫܪܪ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܪܢ.܀. ܗܿܝܕܝܢ ܨܿܠܝ ܛܒܘܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܘܐܬܢܚܡܘ ܗܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܐܬܒܠܥܘ ܒܗܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܚܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ. ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܕܪܝܣ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܿܝܐ. ܕܠܗ ܝܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ. ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܡܿܒܪܟܐ ܘܪܘܚܗ ܚܿܝܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/336
Source:
William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
History of Philip, the Apostle and Evangelist - ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚܐ ܘܡܣܒܪܢܐ” based upon William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871), Digital Syriac Corpus, last modified March 6, 2018, https://syriaccorpus.org/336.
Bibliography:
History of Philip, the Apostle and Evangelist - ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚܐ ܘܡܣܒܪܢܐ.” In Apocryphal Acts of the Apostles, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/336.

Show Citation Styles