History of Thecla, Disciple of Paul the Apostle - ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܩܠܐ ܬܠܡܝܕܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :

ܟܕ ܣܼܠܩ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܠܐܝܩܢܘܢ ܟܪܟܐ ܒܬܪ ܪܕܘܦܝܗܿ. ܐܿܬܠܘܝܘ ܠܗ ܕܐܿܡܐ ܘܗܪܡܘܓܢܣܿ. ܥ̈ܒܕܝ ܢܚܫܐ ܩܝ̈ܢܝܐ ܕܡܠܼܝܢ ܫܓܝܫܘܬܐ. ܘܡܪܘܪܒܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܡܡܠܠܝܢ ܥܡ ܦܘܠܘܣܼ ܐܝܟ ܕܥܡ ܚܒܝܒܗܘܢ. ܦܘܠܘܣ ܕܝܼܢ ܚܐܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܫܟܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡܕܡ ܕܫܘܟܪܐܼ ܠܐ ܥܼܿܒܕ ܗܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܚܿܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܡܿܚܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܕܡ̈ܠܐ pb. 129 ܟܠܗܝܢ ܕܡܪܝܐ: ܘܕܝܘܠܦܢܗ ܘܕܬܘܪܓܡܗ: ܘܕܬܘܠܕܬܗ ܘܕܩܝܡܬܗ ܕܚܒܝܒܐܼ ܡܢܼܝܚ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗܘܢ ܒܪܘܪ̈ܒܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܬܼܓܠܝ ܠܗܼ ܘܒܡܠܬܐܼ ܡܫܬܿܥܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܚܕ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܐܢܣܝܦܪܘܣ ܫܡܗ ܗܘܐܼ. ܫܡܼܥ ܕܦܘܠܘܣ ܐܬܼܐ ܠܐܝܩܢܘܢ ܟܪܟܐܼ. ܘܢܦܼܩ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܣܝܡܘܢ ܘܥܡ ܙܢܿܘܢܿ. ܘܥܡ ܐܢܬܬܗ ܠܐܘܪܥܗ ܕܦܘܠܘܣ ܕܢܩܒܿܠܘܢܗ. ܐܫܬܿܥܝ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܛܛܘܣ ܡܢܐ ܗܼܘܐ ܚܙܘܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܠܐ ܓܝܪ ܚܟܿܡ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܣܝܦܪܘܣ ܒܦܓܪ ܐܠܐܼ ܐܢ ܒܪܘܚ. ܘܐܡܼܠ ܗܘܐ ܩܡ ܠܗ ܒܝܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐܿ. ܒܐܣܛܪܛ ܕܐܙܠܐ ܗܘܬ pb. 130 ܠܠܘܣܛܪܐ. ܘܩܐܡ ܗܘܐܼ ܘܡܣܟܐ ܠܗ. ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܬܿܝܒܝܼܢ ܚܐܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܐܬ̈ܘܬܐ ܕܝܗܼܒ ܗܘܐ ܠܗ ܛܛܘܣ. ܘܚܙܝܗܝ ܠܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܬܿܐܼ ܘܒܩܘܡܬܗܼ ܡܨܥܝ ܓܒܪ̈ܐ ܗܘܐ. ܘܣܥܪܗܼ ܕܩܕܩ. ܘܫ̈ܘܗܝ ܩܠܝܠܼ ܦܩ̈ܥܿܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܥܪ̈ܩܘܒܘܗܝܼ ܢܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܝܢܢܿ ܘܡܼܚܠܛ ܒܝܬ ܓܒܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܢܚܝܪܗܼ ܩܠܝܠ ܐܪܝܟ ܗܘܐ. ܚܣܕܐܿ ܘܪ̈ܚܼܡܐܼ ܡܠܼܐ ܗܘܐ. ܒܙܒܢ ܡܬܚܼܙܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐܼ. ܘܒܙܒܼܢ ܡܬܼܚܙܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܦܘܠܘܣ ܠܐܢܣܝܦܘܪܣܼ ܐܬܦܼܨܚ. ܘܐܼܡܪ ܠܗ ܐܢܣܝܦܪܘܣ. ܫܠܼܡ ܠܟܿ ܫܠܝܚܗ ܕܒܪܝܟܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܦܘܠܘܣ. ܫܠܡ ܠܟ pb. 131 ܐܢܣܝܦܪܘܣܿ ܘܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܟ ܟܠܗܘܢ. ܕܐܿܡܐ ܕܝܢ ܘܗܪܡܓܘܢܝܣܼ ܐܬܡܼܠܝܘ ܚܣܡܐ. ܘܣܓܼܝܬ ܩܢܐܬܗܘܢܼ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ. ܚܢܢ ܠܐ ܗܘܼܝܢ ܕܒܪܝܟܐ : ܕܡܡܬܘܡ ܒܫܠܡܢ ܠܐ ܫܼܐܠܬ ܗܟܘܬܼ. ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܡܛܠܼ ܕܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܒܟܘܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܐܿܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܣܝܦܪܘܣ. ܐܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܡܕܡܼ. ܬܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܒܝܬܝܼ ܘܐܬܼܬܢܝܚܘܘܟܕ ܥܠ ܦܘܠܘܣ ܠܒܝܬܗܿ ܕܐܢܣܝܦܪܘܣܼ. ܗܘܼܬ ܬܡܢܿ ܚܕܘܬܐܼ ܪܒܬܐ. ܘܒܼܟܘ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢܼ ܘܨܿܠܝܘ. ܘܩܼܨܘ ܠܚܡܐ. ܘܩܼܪܒ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܘܐܼܡܪ ܠܗ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐܿ. ܥܠ ܟܘܒܫ ܢܦܫܐ ܘܥܠ ܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܐܿܡܪ ܗܘܐ. ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢܼܿ. ܕܗܼܢܘܢ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܘ pb. 132 ܒܣܪܗܘܢ ܩܕܝܫܐܝܬܼ. ܕܗܼܢܘܢܼ ܢܘܣ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܿܟܒܫܝܢ ܢܦܫܗܘܢܼ. ܕܥܡܗܘܢ ܢܡܠܠ ܐܠܗܐ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܛܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐܼ. ܕܗܼܢܘܢ ܢܫܼܦܪܘܢ ܠܐܠܗܐ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܫ̈ܐ ܐܝܟ ܠܝܬ ܠܗܘܢܼ. ܕܗܼܢܘܢ ܢܐܪܬܘܢܗܿ ܠܐܪܥܐ. ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܠܒܗܘܢܼ. ܕܗܼܢܘܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܢܬܼܩܪܘܢ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܙܝܥܝܢ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܫܡܥܝܼܢ. ܕܠܗܘܢ ܢܩܼܪܐ ܐܠܗܐܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܟܡܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܿܒܠܘܼ. ܕܗܼܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ. ܕܗܼܢܘܢ ܢܬܢܼܝܚܘܢ ܠܘܬ ܐܒܐ ܕܒܫܝܡܐ ܘܠܘܬ ܒܪܗ ܚܒܝܒܐ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܝܣܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܣܒܘܼ. ܕܗܼܢܘܢܼ ܒܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܢܗܘܘܢ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ pb. 133 ܕܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܢܦܩܘ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗܢܐܼ. ܕܗܼܢܘܢ ܢܐܪܬܘܢ ܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ ܢܩܘܡܘܢ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܡܪ̈ܚܡܢܐܼ. ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܼܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܕܝܼܢܐܼ ܢܩܿܒܠܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܛܿܘܒܝܗܘܢ ܠܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܘܠܪ̈ܘܚܬܗܝܢ ܕܒܬܘ̈ܠܬܐܼ. ܕܗܼ̈ܢܝܢ ܢܫܦܪ̈ܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܢܐܒܕ ܐܓܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗܝܢ. ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܒܐ ܥܿܒ̈ܕܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܗܝܢ ܠܚܝ̈ܐ ܒܝܘܡܐ ܕܒܪܗ. ܘܢܝܚܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܝܼܢ ܠܥܠܡ. ܀ ܘܟܕ ܦܘܠܘܣ ܗܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ: ܡܨܥܬ ܥܕܬܐ ܒܒܝܬܗ ܕܐܢܣܝܦܪܘܣܼ. ܬܩܐ ܚܕܐ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܬܼܩܠܝܐ : ܕܡܟܝܪܐ ܗܘܬ ܠܬܡܪܘܣܼ. ܐܬܬܼ ܘܝܬܒܼܬ ܠܗܿ ܥܠ ܟܘܬܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܐܓܪ̈ܝܗܘܢ. pb. 134 ܘܫܡܥܐ ܗܘܬ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣܿ. ܕܐܿܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܠܐ ܦܪܩܐ ܗܘܬ ܡܢ ܟܘܬܐ ܗܿܝ. ܘܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐܼ ܫܡܥܐ ܗܘܬ ܨܠܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܘܒܗܝܡܢܘܬܐܼ ܡܬܕܡܪܝܐ ܗܘܬ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܚܙܝܐ ܗܘܬ ܠܢܫ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐܿ. ܕܥܐ̈ܠܢ ܗ̈ܘܝ ܠܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܕܢܫܡ̈ܥܢ ܦܬ̈ܓܡܘܗܝܿ. ܕܡܠܦ ܗܘܐ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܗܼܝ ܡܬܚܢܢܐ ܗܘܬ ܠܡܼܫܡܥ ܡ̈ܠܘܝܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܚܙܘܗ ܓܝܪܼ ܠܐ ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܐܠܐܼ ܡ̈ܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܫܡܥܐ ܗܘܬ. ܘܓܠܡܪܼ ܠܐ ܦܪܩܐ ܗܘܬ ܡܢ ܟܘܬܐ ܗܿܝ. ܗܝܕܝܢ ܫܠܼܚܬ ܐܡܗܿ ܥܠ ܬܡܪܘܣ ܡܟܝܪܗܿ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܬܡܪܘܣ ܡܟܝܪܗܿ ܕܩܪܬܗ ܚܡܿܬܗܼ. ܪܗܼܛܼ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗܿ. ܕܐܝܟ ܕܗܐ ܠܡ ܡܗܿܒ ܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܢܣܒܝܗܿ ܐܢܬܬܐ ܒܢ̈ܫܝܢ. ܘܥܢܼܐ ܬܡܪܘܣܼ ܘܐܼܡܪ pb. 135 ܠܚܡܬܗ. ܐܿܝܟܐ ܗܝ ܬܩܠܐ ܡܟܝܪܬܝ ܕܐܚܙܝܗܿܥܢܼܬ ܬܿܩܠܝܐܼ ܘܐܡܼܪܬ ܠܗ. ܥܿܒܕܐ ܚܕܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܫܬܥܐ ܠܟ ܬܡܪܘܣ .. ܬܩܠܐ ܡܟܝܠܪܬܟ ܗܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢܼ. ܡܢ ܟܘܬܐ ܗܿܝܼ ܠܐ ܩܡܼܬ. ܠܐ ܠܡܐܟܠܼ ܘܠܐ ܠܡܫܬܐ. ܐܠܐ ܡܨ̈ܕܢ ܥܝܢ̈ܝܗܼܿ ܘܚܝܪܐ ܒܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܥܠ ܒܣܝܡܘܬܐܼ ܡ̈ܠܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܘܦܗ̈ܝܬܿܐ ܡܡܠܠ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܕܡܪܐ ܐܢܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܚܟ̈ܝܡܬܐ ܥܓܠ ܒܝܫ ܒܝܫ ܡܫܬ̈ܒܝܢ ܒܬܪܗ. ܐܡܪܝܐ ܐܢܐ ܠܟ ܬܡܪܘܣܼ. ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܩ̈ܢܝܐ ܟܘܠܗܿ ܚܒܿܠܗܿ. ܘܐܦ ܬܘܒ ܠܡܟܝܪܬܟ ܬܩܠܐܼ ܘܠܢܫ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܘܥ̈ܠܝܡܐ ܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗܼ. ܘܡܠܦ ܠܗܘܢ ܕܠܚܕ ܐܠܗܐ ܢܣܓܕܘܢܼ ܘܢܥܡܪܘܢܼ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܬܘܒ ܬܩܠܐ ܐܬܐܣܪܬ ܠܗܼܿ. ܐܝܟ ܓܘܓܝ ܕܥܠ ܩܘ̈ܝܐ. ܘܐܬܼܬܚܕܬ ܒܪܓܬܐ ܚܕܬܐܼ pb. 136 ܘܒܫܘܿܚܛܐ ܒܝܼܫܐ. ܘܡܨ̈ܕܢ ܥܝ̈ܢܝܗܿ ܠܡܕܡ ܕܢܦܩ ܡܢ ܐܕܪܘܢܐ ܗܿܘ. ܘܡܢ ܟܘܬܐ ܗܿܝܼ ܠܐ ܦܪܩܐ. ܠܐ ܠܡܐܟܠܼ ܘܠܐ ܠܡܫܬܐ. ܘܐܬܒܼܠܥܬ ܠܗܿ ܒܬܘܠܬܐ. ܩܪܘܒ ܕܝܢ ܠܘܬܗܿ ܐܢܬ ܬܡܪܘܣܼ ܘܡܠܠ ܥܡܗܿ. ܕܠܟ ܗܘ ܓܝܪ ܡܟܝܪܐ. ܘܩܼܪܒ ܠܘܬܗܿ ܬܡܪܘܣ ܡܟܝܪܗܿ. ܚܕܐ ܕܪܚܿܡ ܗܘܐ ܠܗܼܿ. ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܚܿܠ ܗܘܐ ܡܢ ܢܟܦܘܬܗܿ. ܘܥܢܼܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ. ܬܩܠܐܼ ܠܝ ܗܘ ܡܝܟܪܬܝ. ܡܢܐ ܗܘ ܕܗܟܢܐ ܥܒܕܬܝ. ܘܿܝܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܫܘܚܛܐ ܒܝܫܼܐ ܕܐܚܝܕ ܠܟܝ. ܐܬܦܼܢܝ ܠܘܬ ܬܡܪܘܣ ܡܟܝܪܟܝܼ ܘܒܗܬܝ ܡܢܗ. ܘܐܦ ܐܡܗܿ ܥܢܬ ܘܐܿܡܪܐ ܠܗܿ. ܡܿܢܘ ܕܗܟܢܐ ܠܬܚܬ ܚܝܪܐ ܐܢܬܝܿ. ܘܦܬܓܡ ܠܐ ܝܗܿܒܬܝ. ܐܠܐܼ. ܐܝܟ ܫܿܢܝܬܐ ܥܒܝܕܬܝ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܿ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗܘܢܼ ܒܿܟܝܢ ܗܘܘ. pb. 137 ܘܬܡܪܘܣܼ ܒܿܟܐ ܗܘܐ ܕܡܬܦܪܫܐ ܠܗܿ ܡܢܗ ܡܟܝܪܬܗ. ܘܐܡܐ ܕܡܬܦܪܫܐ ܡܢ ܒܪܬܗܿ. ܘܐܡ̈ܗܬܐ ܕܡܬܦܪ̈ܫܢ ܡܢ ܡܪܬܗܝܢ. ܘܣܓܝܐܐ ܗܘܬ ܟܪܝܘܬܐ ܘܛܘܪܦܐ ܒܒܝܬܗܘܢ. ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܬܩܠܐ ܠܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗܿ. ܐܠܐ ܨܠܐ ܗܼܘܐ ܪܥܝܢܗܿ ܠܡܫܡܥ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܬ ܬܡܪܘܣ ܡܟܝܪܗܿ. ܘܫܘܪ ܢܦܼܩ ܠܗ ܠܫܘܩܐ. ܘܚܿܐܪ ܗܼܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܿܐܠܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܠܘܬ ܦܘܠܘܣ. ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܚܙܐ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܢܨܿܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܩܪܒ ܠܘܬܗܘܢ ܬܡܪܘܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܡܿܢ ܐܢܬܘܢ ܐܡܼܪܘ ܠܝ. ܘܡܼܿܢܘ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܠܓܘ ܕܥܡܟܘܢ ܕܡܛܥܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܥܠܝܡ̈ܬܐ ܘܕܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܘܡܦܩܕ ܕܡܫܬܘ̈ܬܐ ܠܡ ܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܠܡ ܢܥܡܪܘܢ. ܪܥܐ ܐܢܐ ܕܐܬܠ ܠܟܘܢ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ. ܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܡܢܼ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܪܝܫܐ ܐܢܐ ܕܟܪܟܐ ܗܢܐ. pb. 138 ܘܕܡܐ ܘܗܪܡܓܢܝܣ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܐܬܘ ܠܘܬܗ. ܘܥܢܘܼ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܡܼܪܬ ܥܠܘܗܝܼ. ܠܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗ ܡܢܼܘ. ܦܪܫ ܕܝܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܡܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܡܢ ܥܠܝ̈ܡܐ. ܘܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܬܛܪܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܥܢܼܐ ܬܡܪܘܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܬܘ ܚܒܪ̈ܝ ܥܡܝ ܠܒܝܬܝ ܐܬܬܢܚܝܘ ܨܐܕܝ. ܘܐܙܠܘ ܥܡܗ ܠܚܫܡܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܠܠܚܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܠܥܘܬܪܐ ܡܪܝܡܐ. ܘܠܦܬܘܪ̈ܐ ܢܗܝܪ̈ܐ. ܘܣܝܒܪ ܐܢܘܢ ܬܡܪܘܣ ܡܛܪ ܕܪܚܿܡ ܗܘܼܐ ܠܬܩܠܐ ܡܟܝܪܬܗ ܕܢܣܒܝܗܿ ܐܢܬܬܐ ܒܢ̈ܫܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܚܪܩܬ ܠܗ ܚܡܬܗ. ܥܢܐ ܬܡܪܘܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܣܡܝܟܝܢ. ܐܡܪܘ ܠܝ ܚܒܪ̈ܝܼ. ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܡܿܠܦ. ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܕܥ. ܠܐ ܗܘܘ ܓܝܪ ܙܥܘܪܝܢ ܕܩܒܿܠܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܦ ܐܢܐܼ ܟܐܒ ܠܝ ܥܠ ܡܟܝܪܬܝܿ. ܕܪܚܼܡܬ ܠܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐܼ ܘܦܿܪܫ ܐܢܐ ܠܝ pb. 139 ܡܢܗܿ ܀ ܘܥܢܼܐ ܕܐܡܿ ܘܗܪܡܘܓܢܝܣܼ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܡܢ ܚܕ ܦܘܡ. ܬܡܪܘܣ. ܩܿܪܒܝܗܝ ܠܘܬ ܩܿܣܛܠܘܣ ܗܓܡܘܢܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܢܐܼ ܡܿܠܦ ܝܘܦܠܢܐ ܗܘ ܚܕܬܐ. ܘܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘ . ܘܗܐܼ ܡܚܕܐ ܡܘܒܕ ܠܗ. ܘܐܢܬܼ ܬܿܣܒ ܠܬܩܠܐ ܡܟܝܪܬܟ. ܘܚܢܢ ܢܠܦܟ ܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܕܗܼܘ ܡܿܠܦ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܫܡܼܥ ܬܡܪܘܣܼ. ܐܬܡܼܠܝ ܚܣܡܐܼ ܘܛܢܢܐ. ܘܩܿܕܡ ܒܫܦܪܐܼ. ܘܐܙܼܠ ܠܒܝܬܗ ܕܐܢܣܝܦܪܘܣܼ ܥܡ ܪ̈ܝܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܢܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܚܘܛܪ̈ܐ. ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ. ܘܦܘܠܘܣܼ ܐܘܒܕܬܝܗܝܠܟܪܟܐ ܕܐܝ̈ܩܢܝܐ. pb. 140 ܘܠܡܟܝܪܬܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܝ. ܗܿܠܟ ܠܘܬ ܩܿܣܛܠܘܣ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܟܠܗ ܟܪܟܐ ܐܡܼܪܼ ܓܼܘܪ ܐܿܙܠ ܡܓܫܘܐ ܗܘ. ܚܒܿܠ ܐ̈ܢܝܢ ܓܝܪ ܠܟܠܗܝܢ ܢܫ̈ܝܢ. ܘܐܬܛܦܝܣܘ ܥܡܐ ܗܿܘ ܟܠܗ. ܘܟܕ ܐܿܙܠ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܠܗܼ. ܩܡ ܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܥܼܢܐ ܬܡܪܘܣܼ ܘܒܩܠܐ ܪܡܐܼ ܐܡܼܪ ܠܗܓܡܘܢܐ. ܗܢܐ ܓܒܪܐܼ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܠܗ ܡܢܼܘ. ܘܠܐ ܫܿܒܩ ܠܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܠܓܒܪ̈ܐ. ܢܐܡܪ ܠܟ ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܡܿܠܦ. ܘܕܐܿܡܐ ܘܗܪܡܘܢܝܣ ܩܝ̈ܢܝܐ ܕܡܼܠܝܢ ܫܓܝܫܘܬܐܼ. ܩܼܪܒܘ ܠܘܬܗ ܕܬܡܪܘܣ ܘܐܡܪܘ ܠܗ. ܐܡܼܪ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘ. ܘܗܐܼ pb. 141 ܒܗܿܒܫܥܬܐ ܡܘܒܕ ܠܗ܀ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܬܡܪܘܣ : ܘܕܥܡܐ ܗܿ، ܟܠܗ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ. ܚܙܘ ܗܘܘ ܕܩܪܝܗܝ ܗܓܡܘܢܐ ܠܦܘܠܘܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܡܼܪ ܠܝ ܦܘܠܘܣܼ. ܡܿܢ ܐܢܬ. ܘܡܿܢܘ ܡܿܠܦ ܐܢܬ. ܠܐ ܗܘܘ ܓܝܪ ܙܥܘܪܝܢ ܕܐܿܟܠܝܢ ܩܪ̈ܨܝܟ. ܗܝܕܝܢ ܦܘܠܘܣ ܐܪܝܡ ܩܠܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܐܢܐ ܡܫܬܥܐ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢܐ ܡܿܠܦ ܐܢܐ. ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐ .. ܡܿܠܦ ܐܢܐܼ ܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܐܠܗܐܼ ܕܠܐ ܦܿܪܥ ܚܘܒ̈ܠܐ ܠܐܢܫ. ܐܠܗܐܼ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܫܕܪܢܝ ܕܡܢ ܐܒܕܢܐ ܘܡܢ ܛܡܐܘܬܐ ܐܦܪܘܩ ܐܢܘܢ. ܘܡܢ ܟܠ ܐܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܡܘܬܐ. ܕܬܘܒܼ ܠܐ ܢܚܛܘܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܗܘ ܫܕܪܢܝ ܐܠܗܐܿ. ܐܝܢܐ ܕܐܢܐ ܡܟܪܙ pb. 142 ܐܢܐ ܘܡܣܒܪ ܐܢܐܿ. ܕܠܘܬܗ ܢܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܠܗܘܢ. ܕܠܗ ܗܘ ܐܬܼܒܛܠ܇ ܘܦܼܪܩ ܥܡ̈ܡܐ ܡܢ ܛܘܥܝܝܕܬܘܒ ܠܐ ܢܚܼܛܘܢܿ. ܘܒܫܓܝܫܘܬܐܼ ܠܐ ܢܗܿܠܟܘܢ. ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܚܠܬܐܼ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܢܕܥܘܢ ܕܚܠܬܐ ܘܚܘܒܐ ܒܩܘܫܬܐ. ܘܐܢ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܓܠܼܐ ܠܝ ܐܗܠܐ ܡܿܠܦ ܐܢܐܼ. ܡܢܐ ܚܝܿܒ ܐܢܐ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐܼ. ܦܩܕܼ. ܕܟܕ ܐܣܝܪ ܦܘܠܘܣ ܢܐܙܠ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ ܫܦܝܪ ܀ ܘܬܩܠܐ ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘܼ. ܫܩܼܠܬ ܫܐܪ̈ܝܗܼܿ ܘܝܗܼܒܬ ܠܢܛܿܪ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܗܘܢ. ܘܦܬܼܚ ܠܗܿ ܬܪܥܐ. ܘܢܦܩܼܬܼ ܘܐܼܙܠܬ ܠܘܬ ܪܒ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܢܛܿܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ. ܘܝܗܼܒܬ ܠܗ ܡܚܙܝܬܗܿ ܕܕܗܒܐܼ ܕܢܥܠܝܗܿ ܠܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܘܐܥܠܗܿ. ܘܐܬܬܼ ܘܝܬܼܒܬ ܠܗܿ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣܼ. pb. 143 ܘܫܿܡܥܐ ܗܘܬ ܪܘܪ̈ܒܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܦܘܠܣ ܠܐ ܟܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܥܝܢ ܒܓܠܼܐ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܟܠܢܫ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܘܬܩܠܐܼ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܿܢܫܩܐ ܗܘܬ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܫܫ̈ܠܬܐܿ. ܕܪ̈ܡܼܝܢ ܗ̈ܘܝ ܒܐ̈ܝܕܘܗܝ ܘܒܪ̈ܓܠܘܝܗ ܕܦܘܠܘܣ ܀ ܘܟܕ ܒܥܐܘܗܿ ܐ̈ܢܫܝܗܿ ܘܡܟܝܪܗܿ ܠܬܩܠܐ܆ ܐܝܟ ܕܡܐܒܕ ܠܡ ܐܒܼܕܬ ܠܗܼܿ. ܩܡܘ ܗܘܘ ܡܬܟܪܟܝܢ ܘܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܒܝܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܐܬܼܐ ܟܢܬܗ ܕܢܿܛܪ ܬܪܥܐ ܘܒܿܕܩ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ. ܕܐܢܐ ܚܙܝܬܗܿ ܠܬܩܠܐ ܒܠܠܝܐ ܕܝܗܼܒܬ ܫܐܪ̈ܝܗܿ ܠܢܿܛܪ ܬܪܥܐܿ. ܘܦܬܼܚ ܠܗܿ ܬܪܥܐ ܘܢܦܩܼܬ. ܘܟܕ ܢܓܕܘܗܝ ܠܢܛܪ ܬܪܥܐ ܗܿܘܼ. ܐܘܕܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ ܕܢܦܩܼܬ. ܘܡܪܐ ܠܝܼ. ܕܗܐ ܐܙܠܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܗܿܘ ܐܟܣܢܝܐܼ ܐܝܟܐ ܕܐܣܝܪ. ܘܐܙܠܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܢܛܿܪ ܬܪܥܐܼ. ܘܐܫܟܚܘܗܼܿ ܟܕ ܝܬܒܐ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣܿ. ܗܼܝ ܘܐܢܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܪܘܪ̈ܒܬܗ ܕܡܪܝܡܐ. pb. 144 ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܬܡܢ ܬܿܡܪܘܣ ܘܐܢܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐܼ. ܘܐܙܠܘ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܚܘܝܘ ܠܗܓܡܘܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܗܓܡܘܢܐܿ ܐܝܬܐܘܗܝ ܠܦܘܠܘܣ. ܘܪܗܛܘ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܫܪܐܘܗܝ ܠܦܘܠܘܣ. ܘܓܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܬܩܠܐ ܡܬܓܪܓܚܐ ܗܘܬܼ ܘܒܟܝܐ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܦܘܠܣܿ. ܟܕ ܐܣܝܪ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܫܠܝܐ ܦܩܼܕ ܗܓܡܘܢܐ ܘܐܡܼܪ. ܐܝܬܐܘܗܿ ܠܬܩܠܐ ܗܿܝ ܡܟܝܪܬܗ ܕܬܡܪܘܣ. ܘܪܗܼܛ ܬܡܪܘܣ ܘܐܢܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐܼ ܘܐܚܕܘܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܡܓܪܓܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܕܗܓܡܘܢܐ. ܘܟܕ ܚܙܗܿ ܗܓܡܘܢܐܼ ܣܿܓܝ ܟܼܪܝܬ ܠܗ ܥܝܠܗܿ. ܘܬܩܠܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܩܕܡܘܗܝܼ. ܘܠܐ ܟܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗܿ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܩܥܘ ܥܡܐ ܗܿܘ ܟܠܗܼ ܘܐܿܡܪܝܢ. ܐܘܒܕܝܗܝ ܠܡܓܘܫܐ ܗܢܐ. ܘܗܼܘܼ ܠܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܦܘܠܘܣ ܡܕܡ܀ ܗܝܕܝܢ ܝܬܼܒ ܗܓܡܘܢܐ ܒܐܦܪܣܢܐܼ. ܘܩܡ ܗܼܘ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝܼ ܘܩܪܐܘܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܿ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܗܼܘܝܬܝ ܠܡܟܝܪܟܝ pb. 145 ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܝ̈ܩܢܝܐ. ܘܗܼܝ ܬܩܠܼܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ܆ ܘܒܦܘܠܘܣ ܚܝܪܐ ܗܘܬܼ ܘܦܬܓܡ ܠܗܓܡܘܢܐܼ ܠܐ ܝܗܒܐ ܗܘܬ. ܗܝܕܝܢ ܩܥܼܬ ܐܡܗܼܿ ܘܐܿܡܪܐ. ܐܘܩܕܘܗܿ ܠܕܠܐ ܪܥܝܢܐܼ ܡܨܥܬ ܬܐܛܪܘܢܿ ܕܟܠ ܢܫ̈ܐܼ ܕܢܚܙܝܢܗܿ ܠܝܢܗ ܗ ܕܗܢܘ ܝܘܠܦܢܗܝܼܢ ܢܕܚ̈ܠܢ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐܼ ܣܓܝ ܟܪܝܬ ܠܗ ܥܠܝܗܿ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܘܢܓܿܕܘܗܝ ܠܦܘܠܣܼ. ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܟܪܟܐ. ܘܕܢܗܿ ܠܬܩܠܐ ܕܬܐܩܕ ܒܢܘܪܐܼ ܡܨܥܬ ܬܐܛܪܘܢ. ܘܩܡ ܗܓܡܘܢܐܼ ܘܐܼܙܠ ܠܬܐܛܪܘܢܿ ܗܼܘܼ ܘܥܡܐ ܗܿܘ ܟܠܗ܇ ܕܢܚܙܘܢܗܿ ܠܬܩܠܐ ܟܕ ܝܩܿܕܐ ܒܢܘܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܢܩܝܐ ܒܛܘܪܐ ܒܥܝܐ ܗܘܬ ܪܥܝܗܼܿ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܬܩܠܐ ܒܥܝܐ ܗܘܬ ܕܬܚܙܐ ܐܝܟܘ ܦܘܠܘܣ. ܘܟܕ ܚܿܝܪܐ ܗܘܬ ܒܥܠܡܐ ܗܿܘ ܟܠܗܼ. ܚܙܬ ܠܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܠܘܬܗܼܿ ܒܕܡܘܬܐ ܕܦܘܠܘܣ. ܘܥܢܼܬ ܬܩܠܐ ܘܐܡܪܐ. ܗܟܢܐ ܠܡ ܐܬܼܐ ܦܘܠܘܣܼ ܘܝܬܼܒ ܠܘܩܒܠܝܼ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܠܡ ܡܫܟܚܐ ܗܿܘܝܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡܕܡ ܕܐܬܼܐ ܥܠܝ. ܘܚܝܪܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗܼ ܘܡ̈ܨܕܢ ܗ̈ܘܝ ܥܝ̈ܢܝܗܿ ܒܗ. ܘܩܡ ܡܢ ܬܡܢ ܡܪܝܐܼ ܘܣܠܼܩ ܠܗ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܝܬܝܘ pb. 146 ܛ̈ܠܝܐ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܩܝ̈ܣܐܼ. ܘܣܡ ܒܬܐܛܪܘܢ ܕܢܘܩܕܘܢܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܐܥܠܘܗܿ ܠܬܐܛܪܘܢܼ ܥܪܛܠ. ܘܟܕ ܚܙܗܿ ܗܓܡܘܢܐܼ ܒܟܼܐ. ܘܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܟܫܘ ܐܢܘܢ ܠܩܝ̈ܣܐܼ. ܘܐܚܕܘܗܿ ܥ̈ܠܝܡܐ ܕܬܣܩ ܥܠ ܢܘܪܐ. ܘܗܼܝ ܬܩܠܐ ܡܚܕܐ ܕܣܠܼܩܬܼ. ܦܫܼܛܬ ܐ̈ܝܕܝܗܼܿ ܒܕܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܣܠܼܩܬ ܥܠ ܢܘܪܐ. ܘܟܕ ܣܠܩܘ ܙܠܓ̈ܐ ܕܢܘܪܐܼ. ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܡܢܼܬܐ ܡܢ ܣܥܪܗܿ ܐܬܼܚܪܟܬ. ܡܛܠ ܕܪܥܼܡܬ ܢܦܫܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܝܗܿ. ܘܩܠ ܓܥܬܗܿ ܡܢ ܐܪܥܐܼ ܣܠܩܼܬ. ܘܥܢܢܐ ܕܡ̈ܝܐܼ ܐܬܼܛܠܠܬ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܒ̈ܢܬ ܒܕܐ ܘܡ̈ܝܐ ܐܬܐܫܕܘ ܣܓܿܝ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܕܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܿܙܝܼܢ ܐܒܕܘ. ܘܢܘܪܐܼ ܕܥܼܟܬܿ ܘܬܩܠܐܼ ܚܝܼܬ܀ ܘܦܘܠܘܣ ܨܐܡ ܗܘܐܼ. ܗܼܘܼ ܘܐܢܣܝܦܪܗܣܿ ܘܐܢܬܬܗܼ ܘܒܢܘ̈ܗܝ. ܒܝܬ ܥܠܡܐ ܚܕ ܕܦܬܝܚ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܚܐ ܕܝܩ̈ܘܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܨܝܡܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܛܠܝ̈ܐ ܠܦܘܠܘܣܿ ܟܿܦܢܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܼܙܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ. ܫܒܼܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܢܣܝܦܪܘܣ ܒܝܬܗ ܘܩܢܝܢܗܼ. pb. 147 ܘܗܼܘ ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗܼ ܥܡ ܦܘܠܣ ܢܦܩܘ. ܗܝܕܝܢ ܫܠܼܚ ܦܘܠܘܣ ܟܘܬܝܢܗܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܛܠܝܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܙܠ ܙܒܿܢ ܒܪܝ. ܘܙܒܿܢ ܠܚܡܐ ܒܝܬܝܪܐܼ ܘܬܐ. ܘܐܼܙܠ ܛܠܝܐ ܗܿܘ ܕܢܼܙܒܢ ܠܚܡܐܼ. ܘܚܙܗܿ ܠܬܩܠܐ ܫܒܒܬܗܘܢܼ ܘܬܼܡܗ. ܘܐܡܪ ܠܗܿ. ܬܩܠܐܼ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠܬܝ. ܐܡܪܝܐ ܠܗ. ܒܬܪ ܦܘܠܘܣ ܐܙܠܐ ܐܢܐܼ ܕܥܿܪܩܬ ܡܢ ܢܘܪܐ. ܘܛܠܝܐ ܗܿܘܼ ܐܡܼܪ ܠܗܿ. ܬܝ ܥܡܝܼ ܘܐܘܒܠܟܝ ܠܘܬܗܝ. ܡܬܿܚܢܢ ܓܝܪ ܘܒܿܟܐ. ܘܨܐܡܼ ܗܐ ܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܒܿܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܟܝ. ܘܐܬܬ ܬܩܠܐ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܥܠܡܐ ܗܿܘܼ. ܘܥܼܠܬܼ ܘܩܡܼܬ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܘܐܫܟܚܬܗܼ ܟܕ ܒܿܪܝܟ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܡܿܨܠܐ. ܘܐܿܡܪ. ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟܼ. ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܠܬܩܠܐ ܢܘܪܐ. ܐܠܐ ܕܥܟܝܗܿ ܡܢܗܼܿ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ. ܘܗܼܝ ܬܩܠܐ ܟܕ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܒܣܬܪܗܼ. ܦܬܚܼܬ ܦܘܡܗܼܿ ܘܐܡܪܐ. ܐܒܐ ܕܥܒܼܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐܼ. ܐܢܬ ܗܘ ܐܒܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐܼ ܡܘܕܝܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܥܒܼܕܬ ܠܝܼ. ܘܐܚܝܬܢܝ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܠܦܘܠܘܣ. ܘܩܡ ܦܘܠܘܣ ܘܚܙܗܿ܀ ܘܥܢܐ ܦܘܠܘܣܼ ܘܐܡܼܪ. ܐܠܗܐ pb. 148 ܡܿܐܫ ܠܒܘ̈ܬܐ : ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܘܫܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܕܡ ܕܒܥܿܝܬ ܡܢܟܼ ܐܦܼܩܬ ܡܢ ܢܘܪܐ. ܘܝܗܼܒܬ ܠܝ ܕܐܚܙܝܗܿ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܕܥܡܝ. ܘܒܐ̈ܝܕܝܟ ܗܘ ܓܕܝܠܟ ܦܫܝܩܼ ܠܡܼܦܪܩ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ. ܠܡܿܢ ܕܡܫܒܚ ܫܡܟ ܠܥܠܡ. ܘܦܘܠܘܣ ܦܨܝܚ ܗܘܐ ܘܚܿܕܐ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܕܥܡܗ. ܘܐܝܬܝ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܠܝܐ ܗܿܘܼ. ܚܡܫ ܓܪ̈ܝܨܢ ܕܠܚܡܐܼ. ܘܝܪܩܐܿ ܘܡ̈ܝܐܼ ܘܡܠܚܐ. ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܒܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܕܟܝ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܡܪܐ ܬܩܠܐ ܠܦܘܠܘܣ. ܐܿܣܦܿܪ ܣܥܪܝܼ ܘܐܿܬܐ ܒܬܪܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ. ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܩܐܪܣܐܼ ܩܫܼܐ ܗܘ. ܘܐܢܬܝܼ ܝܐܿܝܬܝ. ܠܡܐ ܬܘܒ ܢܣܝܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܐܬܐ ܥܠܝܟܝܿ. ܕܒܝܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܘܠܐ ܬܣܝܒܪܝܢ. ܘܐܡܼܪܬ ܬܩܠܐ ܠܦܘܠܘܣ. ܗܒ ܠܝ ܒܠܚܘܕ ܪܘܫܡܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܢܣܝܘܢܐܼ ܠܐ ܩܿܪܒ ܠܝ. ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܦܘܠܘܣ ܠܬܩܠܐ. ܐܿܓܪܝ ܪܘܚܟܝܼ ܘܬܿܩܒܝܢ ܡܝ̈ܟܝ܀ ܘܫܪܝܗܝ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܠܐܢܣܝܦܪܘܣ ܥܡ ܐܢ̈ܫܝ ܒܝܬܗܼ ܘܐܼܙܠ ܠܒܝܬܗ. ܘܐܼܚܕ pb. 149 ܒܐܝܕܗܿ ܕܬܩܠܐ ܗܼܘ ܦܘܠܘܣ ܘܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܕܥܡܗܼ ܘܥܠܘ ܠܐܢܛܝܘܟܝ. ܘܟܕ ܥܐܠܝܢ ܘܐܙܠܝܼܢ. ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܼ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܡܗ ܗܘܐ. ܘܣܿܓܝ ܥܿܒ̈ܕܐ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܐܢܛܝܘܟܝ. ܘܚܙܗܿ ܠܬܩܠܐܼ ܘܪܚܼܡܗܿ ܘܡܿܫܓܫ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣܼ. ܘܡܿܠܟ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܕܗܒܐܼ. ܕܢܬܠܝܗܿ ܠܗ ܠܬܩܠܐ. ܘܥܢܼܐ ܦܘܠܘܣܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܼܪܬ ܥܠܝܗ̈. ܐܢ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܬ. ܘܐܦܠܐ ܗܘܼܬ ܕܝܠܝ. ܘܡܛܠ ܕܚܣܝܢ ܗܘܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ. ܡܼܛܐܼ ܘܥܦܩܗܿ ܠܬܩܠܐ ܡܨܥܬ ܫܘܩܐ. ܘܗܼܝܼ ܠܐ ܣܝܼܒܪܬ. ܐܠܐܼ ܠܦܘܠܘܣ ܒܥܝܐ ܗܘܬ. ܘܩܥܼܬ ܡܪܝܪܐܝܬܼ ܘܐܡܼܪܬ ܠܗ. ܠܐ ܬܐܠܨܝܗܿ ܠܐܟܣܢܝܬܐ. ܠܐ ܬܐܠܨܝܗܿ ܠܐܡܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܒܪܬ ܪ̈ܫܝܐ ܐܢܐ ܕܐܝܩܢܝܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܨܿܒܝܬ ܕܐܗܘܐ ܠܬܡܪܘܣ ܡܟܝܪܝ ܐܦܩܘܢܝ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܐܚܕܬܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܣܼ ܘܣܼܕܩܬ ܐܢܘܢ pb. 150 ܠܢܚ̈ܬܘܗܝ. ܘܟܠܝܠܐ ܕܕܗܒܐ ܕܨ̈ܠܡܐ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܒܪܫܗܼ. ܫܩܠܬܗ ܡܢܗܼ ܘܒܐܪܥܐ ܫܩܦܬܗ. ܘܐܩܝܡܬܗ ܥܪܛܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܣ. ܘܡܛܠ ܕܪܚܡܗܿ: ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܒܗܼܬ ܒܡܕܡ ܕܥܼܒܕܬ ܒܗܼ. ܐܙܼܠ ܒܗܿ ܒܫܥܿܬܐܼ ܘܚܘܝ ܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐ ܕܗܠܝܢ ܥܒܼܕܬ ܬܩܠܐ: ܘܡܘܕܝܐ ܒܡܐ ܕܥܒܼܕܬ ܒܗܼ. ܕܢܗܼܿ ܘܦܩܼܕ ܕܢܪܡܘܢܗܿ ܠܚܝ̈ܘܬܐܿ. ܕܗܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܠܟܪܟܐ ܚܙܘ̈ܢܐܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܢܫܐ ܒ̈ܢܝ ܟܪܟܐ ܟܠܗܘܢܼ ܬܡܼܗܘ. ܘܒܿܓܢܘ ܩܕܡ ܒܝܡܼ ܘܐܡܼܘ. ܕܒܝܫ ܗܘ ܕܝܢܗܿ ܕܬܩܠܐ. ܘܗܼܝ ܬܩܠܐ ܐܬܬܼ ܘܩܡܬ ܩܕܡܘܗܝ ܕܗܓܡܘܢܐ. ܘܐܿܘܡܝܬܗ ܕܥܕܡܐ ܕܪܡܿܝܢ ܠܝ ܠܚܝܘ̈ܬܐܼ. ܐܬܢܛܪܼ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܗܼܘ ܗܓܡܘܢܐ ܟܕ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܫܡܼܥܼ. ܐܡܼܪ ܠܗܿ pb. 151 ܠܬܩܠܐ. ܕܙܠܝ ܠܐܝܟܐ ܕܨܒܝܐ ܐܢܬܝܼ ܘܐܬܼܢܛܪܝ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܡܠܟܬܐ ܚܕܐ ܥܬܝܪܬܐܼ. ܕܫܡܗܼܿ ܛܪܘܦܢܐ. ܕܒܪܬܗܿ ܡܝܼܬܬ ܗܘܬ. ܘܗܼܝ ܐܬܬ ܘܩܒܠܬܗܿ ܠܬܩܠܐܼ. ܘܢܛܪܐ ܗܘܬ ܠܗܿ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܘܒܒܐ ܕܚܙܝܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܟܕ ܥܠ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܬܐܛܪܘܢܼ. ܐܬܘ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܬܩܠܐܿ. ܕܢܕܒܪܘܢܗܿ ܡܢ ܒܝܬܗܿ ܕܛܪܘܦܝܢܐ. ܘܐܘܒܠܗܿ ܠܬܐܛܪܢ. ܘܐܝܬܝܘ ܐܫܠܚܘܗܿ. ܘܡܚܘ ܣܕܘܢܐ ܒܚܨ̈ܝܗܿ. ܘܐܩܝܡܘܗܿ ܥܪܛܠ. ܘܐܥܠܘ ܥܠܝܗܿ ܐܪܝܘܬܐ ܚܕܐܼ ܪܒܬܐ. ܘܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐܼ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܥܠ ܓܢܒ ܬܪܥܐ ܕܬܐܛܪܘܢ. ܘܒܿܟܝܐ ܗܘܬ ܥܠܝܗܿ. ܘܐܬܬ ܗܿܝ ܐܪܝܘܬܐ ܩܪܒܼܬ ܠܘܬܗܼܿ. ܘܡܠܿܟܚܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܟܕ ܩܿܝܡܐ ܗܷܝ ܬܩܠܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܥܡܐ pb. 152 ܟܠܗܼ. ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܘܒܚܝܠܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗܿ ܐܠܗܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܒܠܘܚ̈ܐ ܘܚܘܝܘ ܠܐܢܫܐ ܟܘܠܗܘܢ ܕܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܕܬܩܠܐ ܠܡ ܩܪܐܘܗܿ ܡܚܠܨܬ ܒܝܬ ܐ̈ܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܫܼܕܬ ܗܘܬ ܟܠܝܠܐ ܕܩܣܪ ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܒܥܼܐ ܗܼܘܐ ܥܡܗܿ ܛܡܐܘܬܐ. ܘܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ܗܘܢܼ ܘܐܿܡܪܝܢ. ܒܕܢ̈ܝܟ ܐܠܗܐ̈ ܥܠ ܥܘܼܠܐ ܕܗܘܼܐ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܬܝܘ ܐܪܦܝܘ ܥܠܝܗܿ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܩܪܼܒ ܠܗܿ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܩܖܼܬ ܡܢ ܬܐܛܪܘܢܼ. ܗܼܝܼ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܗ̈ܢܝܢ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܬ ܛܪܘܦܢܐ ܡܠܟܬܐܼ ܘܩܒܠܬܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܡܛܠ ܕܗܼܿܝ ܒܪܬܗܿ ܕܡܝܼܬܬ ܗܘܬܼ. ܐܬܬ ܒܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐ ܘܚܘܝܬܗܿ ܠܐܡܗܿ. ܕܐܡܝܼ. ܠܗܕܐ ܬܩܠܐ ܐܟܣܢܝܬܐ ܘܪܕܝܦܬܐܼ. ܐܚܘܕܝܗܿ ܒܕܘܟܿܬܝ ܕܝܠܝ. ܕܬܗܘܐ ܡܨܿܠܝܐ pb. 153 ܥܠܝܼ ܕܐܥܒܪ ܠܕܘܟܬܐ ܕܟܐ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܩܒܠܬܗܿ ܛܪܘܦܝܢܐ. ܚܕܐ ܕܟܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܕܬܘܒ ܡܚܪ ܪ̈ܡܼܝܢ ܠܗܿ ܠܚܝܘ̈ܬܐܼ. ܘܬܘܒ ܕܪܥܡܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗܿ ܥܠ ܒܪܬܗܿ ܕܡܝܼܬܬ. ܘܐܡܪܐ ܡܠܟܬܐ ܗܿܝ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܬܩܐ ܗܘܝܐ ܐܘܼܢܬܐ ܒܒܝܬܝ. ܨܠܝ ܘܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐܼ. ܕܗܼܘ ܢܚܢܟܝ ܘܢܦܨܝܟܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܨܠܝ ܘܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐܼ. ܐܦ ܥܠ ܒܪܬܝ ܕܬܚܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܚܿܙܝܬ ܒܚܠܡܝ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܩܡܼܬ ܬܩܠܐ. ܘܐܪܝܡܼܬ ܩܠܗܿ ܘܐܡܪܐ. ܐܠܗܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܒܘܗܝܕܡܪܝܡܐܼ. ܗܒ ܠܛܪܘܦܢܐ ܡܠܟܬܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ̈. ܕܒܪܬܗܿ ܬܿܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀ ܘܟܕ ܫܡܥܼܬ ܗܠܝܢ ܡܠܟܬܐܼ ܝܬܼܒܬ ܒܐܘܼܢܬܐ. ܘܒܟܝܐ ܗܘܬܼ ܘܐܡܪܐ. ܕܗܢܐ ܫܘܦܪܟܝ ܬܩܠܐܼ. ܬܘܒ ܡܚܪ ܐܟ̈ܠܢ ܠܗ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܟܕ ܢܓܗܼܬܼ. ܪܗܼܛ ܐܬܼܐ pb. 154 ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܢܕܒܪܝܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܟܪܟܐ ܠܬܐܛܪܘܢ. ܘܥܢܼܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܗܐ ܗܓܡܘܢܐ ܝܬܿܒܼ. ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܡܣܪܗܒܝܢ ܠܢ. ܗܼܒܝܗܿ ܠܢ ܠܬܩܠܐ ܐܟܝܠܬ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܢܘܒܠܝܗܿ. ܘܗܼܝ ܛܪܘܦܢܐ ܩܥܼܬ ܒܗ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܡܢ ܩܠ ܩܥܬܐ ܕܩܼܥܬ ܒܗܼ ܥܼܪܩ ܠܗ. ܘܥܢܼܬ ܡܠܟܬܐ ܘܐܡܪܐ. ܒܓܢ̈ܝܟ ܐܠܗܐ̈ ܕܗܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܗܘܝܐ ܐܘܼܢܬܐ ܒܒܝܬܝܼ. ܘܠܝܬ ܠܝ ܡܿܢ ܕܬܢܥܕܪܢܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܒܪܬܝ ܚܝܐ ܕܡܝܬܬ ܠܗܼܿ. ܘܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܛܘܗܡܝ ܕܩܐܡ ܥܠ ܓܒܝ. ܘܐܢܐܼ ܪܐܡܠܬܐ ܐܢܐ. ܙܠܝ ܬܩܠܐ̈ ܐܠܗܟܝܼ ܗܼܘ ܢܥܕܪܟܝ. ܘܬܘܒ ܫܕܪ ܥܠܝܗܿ ܥ̈ܠܝܡܐ ܗܓܡܘܢܐܼ. ܕܢܚܬܘܢܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܗܼܝ ܡܠܟܬܐ ܠܐ ܐܪܦܝܬ ܒܗܿ ܐܝ̈ܕܝܐ ܒܬܩܠܐ. ܐܠܐ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ pb. 155 ܠܗܿ ܒܐܝܕܗܼܿ ܘܐܝܬܝܐ. ܘܐܿܡܪܐ ܠܗ݂ܿ ܠܒܪܬܝ ܠܘܿܝܬ ܘܐܘܿܒܠܬ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐܼ. ܘܠܟܝ ܬܩܠܐܼ ܗܐ ܡܿܠܘܝܐ ܐܢܐ ܘܡܘܼܒܠܐ ܐܢܐ ܠܟܝܼ ܕܢܐܟܠܢܟܝ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܒܼܟܬ ܬܩܠܐܼ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܐܬܼܬܢܚܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪܬ. ܡܪܝܿ ܘܐܠܗܝܼ. ܐܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܒܟܼ. ܕܐܿܚܕܬ ܒܟ ܓܘܣܐܼ ܘܦܪܩܬܢܝ ܡܢ ܢܘܪܐ. ܘܗܫܐ ܦܪܘܥܝܗܿ ܠܛܪܘܦܢܐܿ. ܕܗܼܝ ܪܥܡܼܬ ܢܦܫܗܿ ܥܠ ܐܡܬܟ. ܘܢܪܬܿܢܝ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐܼ ܒܘܠܗܝܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܼܐ. ܘܩܠ ܦܩ̈ܥܬܐ ܕܫܘ̈ܛܐ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܕܡܦܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܩܠ ܩܥܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ ܕܐܡܪܝܢ. ܡܚܼܠܨܬ ܒܝܬ ܐ̈ܠܗܐ ܗܿܝ ܐܦܩܘܗܿ ܐܬܝܐ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܢܬܟܦܪ ܟܪܟܐ ܗܢܐ ܒܥܘܠܐ ܕܥܒܼܕ. ܐܘܒܕܢ ܠܟܠܢ ܗܓܡܘܢܐ. ܡܪܝܪ pb. 156 ܗܘ ܓܝܪ ܚܙܘܐ ܕܚܿܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܬܢܢ. ܘܒܝܫ ܗܘ ܕܝܢܗܿ ܕܬܩܠܐ. ܘܐܬܘ ܥܠܝܡ̈ܐܼ ܘܕܒܪܘܗܿ ܠܬܩܠܐܿ. ܡܢ ܐ̈ܝܕܝܗܿ ܕܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐ ܘܐܥܠܘܗܿ ܠܬܐܛܪܘܢ ܕܢܪܡܘܢܗܿ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܐܝܬܝܘ ܐܩܝܡܘܗܿ ܡܨܥܬ ܬܐܛܪܘܢܼ. ܘܐܫܠܚܘ ܘܫܩܼܠܘ ܢܚ̈ܬܝܗܼܿ ܘܡܼܚܘ ܒܚ̈ܨܝܗܿ ܣܕܘܢܐ. ܘܩܝܡܐ ܗܘܬܼ ܥܪܛܠ ܘܐܡܼܪܬ. ܡܪܝ ܘܐܠܗܝܼ. ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܚܝܐܼ. ܐܢܬ ܗܘ ܥܕܘܪܐ ܕܪ̈ܕܝܦܐ. ܘܐܢܬ ܗܘ ܠܘܼܝܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ. ܚܙܝܗܿ ܠܐܡܬܟ ܕܗܐ ܓܠܼܐ ܒܝ ܦܘܪܣܝܐ ܕܢܫ̈ܐܿ. ܘܩܝܡܐ ܐܢܐ ܡܣܥܬ ܥܡܐ ܗܢܐ ܟܠܗ. ܡܪܝ ܘܐܠܗܝܼ. ܐܬܼܕܟܪ ܠܐܡܬܟ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܬܝܘ ܥܠܝܗܿ ܢܡܪܐ ܚܕܼ ܕܛܒ ܒܝܼܫ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܐܪܝܘܬܐ ܐܠܥܘ ܥܠܝܗܿ. ܘܗܼܝ ܬܩܠܐ ܩܿܝܡܐ ܗܘܬܼ. ܘܦܫ̈ܝܛܢ ܗ̈ܘܝ ܐ̈ܝܕܝܗܿ ܒܕܡܼܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܗܼܝ ܐܪܝܘܬܐ ܪܗܼܛܬ ܥܠܝܗܿ. ܘܟܕ ܡܿܛܝܬܗܿ ܐܬܬ ܪܒܥܿܬ ܠܗܿ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܝܗܿ. ܘܗܿܘ ܢܡܪܐ ܡܼܛܐ ܠܘܬܗܿ ܕܢܛܪܝܗܿ. ܘܢܦܼܠ ܩܕܡܝܗܿ ܘܐܨܼܛܪܝ. ܘܐܥܠܘ ܥܠܝܗܿ ܬܘܒ ܕܒܐ ܚܕܼ ܕܛܒ ܥܫܝܢ ܗܘܐ. ܘܪܗܼܛ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܬܩܠܐ. ܘܩܡܼܬ ܐܪܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܪܒܿܝܥܐ ܗܘܬ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܝܗܼܿ. ܘܗܡܼܣܬ ܒܗ ܒܕܒܐ ܗܿܘܼ ܘܨܪܬܿܗ. ܘܬܘܒ ܐܪܝܐ ܚܕ ܕܡܼܠܦ ܗܘܐ ܕܢܪܗܛ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ: ܕܕܝܠܗ ܗܘܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܪܗܼܛ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܬܩܠܐܼ. ܘܩܡܼܬ ܐܪܝܘܬܐ ܕܪܒܿܝܥܐ ܠܘܬܗܼܿ. ܘܐܪܥܬܗ ܠܐܪܝܐ ܗܿܘ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢܼ ܗܼܡܣܘ ܚܕ ܒܚܕ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܩܛܠܼܘ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܝܬܼܒ ܢܫ̈ܐ pb. 157 (Missing) pb. 158 ܒܐܘܢܬܐܿ. ܗ̈ܢܝܢ ܕܝ̈ܬܒܢ ܗ̈ܘܝ ܘܚ̈ܙܝܢ. ܘܐܡܪ̈ܢ. ܕܐܦ ܐܪܝܘܬܐ ܠܡ ܗܿܝ ܕܡܥܕܪܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܠܬܩܠܐܼ. ܐܦ ܗܼܝ ܡܝܼܬܬ ܠܗܿ. ܘܬܘܒ ܗܐ ܡܥܠܝܢ ܥܠܝܗܼܿ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܣܓ̈ܝܐܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܬ ܗܼܝ ܬܩܠܐ ܟܕ ܩܝܡܐܼ. ܕܣܓܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܥܠܝܢ ܥܠܝܗܼܿ. ܦܫܼܛܬ ܐܝ̈ܕܝܗܿ ܘܩܡܼܬ ܡܨܠܝܐ. ܘܟܕ ܫܠܡܼܬ ܨܠܘܬܗܼܿ. ܐܬܼܦܢܝܬ ܠܒܣܬܪܗܿ. ܘܚܙܝܐ ܦܘܣܩܝܢܐ ܚܓܐ ܕܡܠܝܐ ܡ̈ܝܐ. ܘܥܢܼܬ ܬܩܠܐܼ ܘܐܡܪܐ. ܗܐ ܡܟܝܠܼ ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܣܝܚܐ. ܘܐܪܝܡܼܬ ܐܝ̈ܕܝܗܼܿ ܘܐܡܪܐ. ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܗܐ ܝܘܡܢܐܼ ܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܥܿܡܕܐ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܚ̈ܙܝ ܢ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܕܝܬ̈ܒܢ ܗ̈ܘܝ: ܘܥܡܐ ܗܿܘ ܟܠܗܼ ܒܟܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܿ ܠܐ ܬܪܡܝܢ ܢܦܫܟܝ ܒܡ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ. ܡܛܠ ܕܒ̈ܝܫܢ ܐ̈ܢܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܗܓܡܘܢܐ ܟܕ ܚܙܗܼܿ ܒܟܼܐ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܫܘܦܪܐ ܐܟ̈ܠܢ ܠܗ ܚܝܘ̈ܬܐ pb. 159 ܕܐܝܬ ܒܡ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ. ܘܗܼܝ ܬܩܠܐ ܫܘܪܬܼ ܘܢܚܬܬ ܠܗܘܢ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܗܼܢܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܗ̈ܘܝ ܬܡܼܢ. ܟܕ ܚ̈ܙܝ ܒܪܩܐ ܕܢܘܗܪܐܼ ܡܝܬ ܗ̈ܘܝ ܠܗܝܢ. ܘܛܦ ܠܥܠ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ. ܘܐܝܬ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ. ܘܠܥܠ ܡܢܗܿ ܡܛܠܠܐ ܗܘܬ ܥܢܢܐ ܕܒܪܩܐ. ܗܟܢܐܼ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܬܩܠܐ ܐܢ ܥܪܛܠܝܐ ܗܝ. ܘܟܕ ܚ̈ܙܝ ܠܗܿ ܢܫ̈ܐ ܕܝ̈ܬܒܢ ܗ̈ܘܝ ܒܬܐܛܪܘܢ : ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܥܠܝܢ ܥܠ ܬܩܠܐ ܕܒ̈ܝܫܢ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ : ܐܫܠܝ ܐܝܠܠܼ ܘܐܡܪ̈ܢ. ܒܓܢ̈ܝܟ ܐܠܗܐ̈ ܡܢܐ ܚܙܼܝܢ ܚܢܢ ܒܗܿ ܒܕܡܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐ̈ܬܝ ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܼܢ. ܘܐܪܡܝ ܥܠ ܬܩܠܐ ܒܣܡ̈ܢܐ. ܐܝܬ ܕܐܪܡܝܼ ܫܒܼܠܬ ܢܪܕܐ. ܘܐܝܬܼ ܕܐܿܡܪܟܐ. ܘܐܝܬܼ ܕܛܪ̈ܦܘܣܐ. ܘܒܣܡ̈ܢܐ ܫ̈ܕܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܓܘ ܬܐܛܠܪܘܢ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܬܩܠܐ. ܘܐ̈ܬܝ ܠܘܬܗܿ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܪܦܝܘ ܥܠܝܗܼܿ. ܘܝܬܼܒ ܠܗܝܢ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܘܒܣܬܪܗܼܿ ܘܩܕܡܝܗܿ. ܘܢܦܼܠ ܕܡܼܟ ܠܗܝܢ. ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܼܢ ܠܐ ܐܗܪܬܗܿ ܠܬܩܠܐܘܬܘܒ pb. 160 ܪܗܼܛ ܐܬܼܐ ܐܠܟܣܢܕܪܣܼ. ܘܐܼܡܪ ܠܗ ܠܗܓܡܘܢܐ. ܐܝܬ ܠܝ ܬܪ̈ܝܢ ܬܘܪ̈ܝܢ ܕܥܫܝܢܝܢ ܘܒܝܫܝܼܢ ܛܒ. ܢܿܝܬܐ ܐܢܘܢܼ. ܘܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܿܐܣܪܝܗܿ ܠܗܕܐ ܐܟܠܝܬ ܠܚܝܘ̈ܬܐ. ܕܛܟ ܢܬܡܪܡܪܘܢܼ ܘܢܘܒܕܘܢܗܿ. ܘܐܡܼܪ ܗܓܡܘܢܐ ܠܐܠܟܣܢܕܘܣ. ܙܠ ܘܥܿܒܕܼ ܡܕܡ ܕܫܿܦܪ ܠܟ. ܘܫܕܪ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܬܘܪ̈ܐܼ. ܘܐܝܬܝܘܗܿ ܠܬܩܠܐ ܡܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܐܚܕܘܗܼܿ ܘܐܪܡܝܘܗܿ ܠܬܩܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝܗܿ. ܘܐܚܕܘܗܿ ܒܪ̈ܓܠܝܗ̈ ܘܐܣܪܘܗܿ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܬܘܪ̈ܐ. ܘܐܝܬܝܘ ܫ̈ܦܘܕܐ ܣܡܘ ܒܢܘܪܐܼ. ܘܒܿܫܠܠܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ ܠܫܦ̈ܘܕܐ ܗܿܢܘܢ. ܘܣܡܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܥ̈ܛܡܬܗܘܢ ܕܬܘܪ̈ܐ ܕܢܬܡܪܡܪܘܢܿ. ܘܒܪܘܓܙܗܘܢ ܢܘܒܕܘܢܗܿ ܠܐܣܝܪܬܐ. ܘܬܘܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܒܟܐܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܫܼܘܪܘܼ. ܘܪܗܼܛ ܙܠܓܐ ܕܢܘܪܐܼ. ܘܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܠܚ̈ܒܠܐ ܗ̤ܿܘܢ ܕܪ̈ܡܼܝܢ ܗܘܘ ܒܪ̈ܓܠܝܗܿ ܕܬܩܠܐ. ܘܫܘܼܪܬ ܗܼܝ ܬܩܠܐܼ. ܘܩܡܼܬ ܠܗܿ ܥܠ ܓܒܗܘܢ ܕܬܘܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ. ܐܝܟ ܕܟܐܒܐ ܠܝܬ ܠܗܘܐ ܠܗܿ. ܘܐܦܠܐ ܐܝܟ pb. 161 ܕܡܐܣܪ ܐܣܝܪܐ ܗܘܬ܀ ܟܕ ܚܙܼܐ ܕܝܢ ܗܓܡܘܢܐ ܘܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܦܪ̈ܫܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܥܡ ܬܩܠܐܼ. ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܐ ܕܚܙܘ. ܘܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬ ܥܠ ܓܢܒ ܬܪܥܐ ܕܬܐܛܪܘܢ܆ ܥܼܪܬ ܢܦܫܗܿ ܘܐܣܼܬܚܦܬ ܢܦܼܠܬ ܠܗܿ. ܡܛܠ ܕܣܒܼܪܬ ܗܘܬܼ ܕܡܝܼܬܬ ܠܗܿ ܬܩܠܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܥ̈ܒܼܕܝܗܿ ܕܥܼܪܬ ܘܢܦܼܠܬ ܠܗܼܿ. ܐܫܼܠܝܘ ܐܝܠܠܘ. ܘܨܿܪܝܘ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܡܠܟܬܐܼ ܡܝܼܬܬ ܠܗܿ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐ ܕܐܪܝܡܢ ܕܡܠܟܬܐ ܡܝܬܬ: ܘܟܘܠܗ ܟܪܟܐ ܙܥܼ. ܕܚܼܠ ܐܠܣܢܕܪܣܼ. ܘܪܗܼܛ ܐܬܼܐܼ ܐܡܪ ܠܗܓܡܘܢܐ. ܘܕܪܚܿܡ ܥܠܝ ܡܪܝ ܘܐܦ ܥܠ ܟܪܟܐ ܗܢܐܼ. ܘܫܪܝܗܿ ܠܗܕܐ ܐܟܝܠܬ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܢܦܩܿܐ ܐܙܠܐ ܡܢܢ. ܕܠܐ ܐܦ ܟܪܟܐ ܢܐܒܕ. ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܫܡܼܥ ܩܣܪ ܕܗܠܝܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܥܿܒܕܝܢ ܚܢܢ ܢܘܒܕܝܘܗܝ ܠܟܪܟܐ. ܕܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐܼ ܡܢ ܛܘܗܡܗ ܗܝ ܕܩܣܪ. ܘܗܐ ܥܠ ܓܢܒ ܬܪܥܐ ܕܬܐܛܪܘܢ ܩܝܡܐ ܗܘܬܼ ܘܡܝܼܬܬ ܠܗܿ܀ ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܗܓܡܘܢܐ. ܐܝܬܐܘܗܿ ܠܬܩܠܐ ܩܕܡܝ. ܘܪܗܛܘ pb. 162 ܥ̈ܠܝܡܐܼ. ܘܐܝܬܝܘܗܿ ܠܬܩܠܐ ܡܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܩܝܡܘܗܿ ܩܕܡܘܗܝ ܕܗܓܡܘܢܐ ܥܠ ܒܝܡ ܀ ܘܥܢܼܐ ܗܓܡܘܢܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܡܿܢ ܐܢܬܝ ܘܡܢܼܘ ܚܘܼܐ ܠܘܬܟܝܿ. ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܩܼܪܒ ܠܟܝ ܀ ܘܐܡܪܐ ܬܩܠܐ. ܐܢܐ ܐܡܬܐ ܐܢܐܼ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܡܿܢ ܕܗܘܼܐ ܠܘܬܝܼ. ܗܘܝܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܕܒܗ ܗܝܿܡܢܬ. ܕܡܛܘܠܬܗ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܩܼܪܒ ܠܝ. ܘܗܘܝܘ ܬܚܘܡܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܠܟܠ ܪ̈ܕܝܦܩܐ ܓܝܪܼ ܗܼܘ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܼܝܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܣܒܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢܼ. ܗܼܘ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢ ܣܒܪܐ ܘܚ̈ܝܐ. ܐܡܪܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܝܢ ܗܓܘܢܐ : ܘܠܗܠܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܗܐ ܩܡܝܢ ܩܕܡܝܟܼ. ܕܡܿܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ : ܕܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢܐ ܥܒܼܕ ܠܘܬ ܐܡܬܗܼ. ܡܿܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܒܗܼ. ܢܡܘܬ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܀ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܓܡܘܢܐ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܘܡܗܿ ܕܬܩܠܐܼ. ܦܩܼܕܼ ܕܢܝܬܘܢ ܠܗ ܢܚ̈ܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܗܓܡܘܢܐ. ܬܩܠܐܼ. ܫܩܘܠܝ ܣܕܘܢܐ ܕܡܼܚܐ pb. 163 ܒܚܨ̈ܝܟܝܼ. ܘܩܿܒܠܝ ܢܚ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܿܝܬ ܠܟܝ. ܘܥܼܢܬ ܬܩܠܐܼ. ܐܡܪܐ ܠܗܓܡܘܢܐ. ܡ̤ܿ ܕܐܠܒܫܢܝ ܚܝܠܐ ܒܝܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܗܠܝܼܢ. ܗܼܘ ܢܠܒܫܢܝ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܼܐ ܚ̈ܝܐ. ܘܫܩܼܠܬ ܬܩܠܐ ܣܕܘܢܐ ܕܡܚܼܐ ܒܚܨ̈ܝܗܼܿ. ܘܩܒܼܠܬ ܢܚ̈ܬܐܼ ܘܠܒܼܫܬ. ܘܐܩܿܪܝ ܟܪ̈ܘܙܐ ܗܓܡܘܢܐܼ ܠܘܬ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܕܬܩܠܐ ܕܕܐܠܗܐ ܗܝ ܘܬܩܠܐ ܕܙܕܝܩܬܐ ܗܝܼ. ܫܿܪܝܬܼ ܘܝܗܼܒܬ ܠܟܘܢ. ܗܠܝܢ ܢܫ̈ܐ ܕܝ̈ܬܒܢ ܗ̈ܘܝ ܬܡܢ ܒܬܐܛܪܘܢܼ. ܒܚܕ ܩܠܐ ܐܙܥܩܼ ܘܩܿܪܒ ܬܫܒܘܚܬܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐܼ ܘܚܕ ܗܘ ܐܠܗܗܿ ܕܬܩܠܐܼ. ܕܐܚܝܗܿ ܘܐܦܩܗܿ ܡܢ ܒܢܝܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܡܢ ܩܠܗܝܢ ܕܢܫ̈ܐ ܕܙܥܼܩܼ. ܙܥ ܟܪܟܐܼ ܟܠܗ. ܘܡܚܼܕܐܼ ܪܗܼܛܘ ܣܒܪܘܗܿ ܠܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐ. ܘܪܗܼܛܬ ܐܬܬܼ ܘܐܪܥܬܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܥܦܩܬܗܿ ܘܢܫܩܬܗܼܿ ܘܐܡܼܪܬ ܠܗܿ. ܒܪܬܝ ܬܩܠܐܼ. ܗܫܐ ܗܘ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܚܐܿܝܢ. ܘܗܫܐ ܗܘ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܒܬܪܝ ܚܿܝܐ. ܬܝ ܗܟܝܠ ܥܡܝ ܠܒܝܬܝ ܒܪܬܝ ܬܩܠܐܼ. pb. 164 ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܝܼ ܐܟܬܘܒ ܠܟܝ. ܘܐܙܼܠܬ ܥܡܗܿ ܬܩܠܐܼ ܘܥܠܼܬ ܠܒܝܬܗܿ. ܘܐܬܼܢܝܚܬ ܬܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐܼ ܬܡܢܝܐ. ܘܐܠܦܬܗܿ ܠܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐܼ. ܟܠܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܝܼܡܢܬ ܡܠܟܬܐ ܒܐܠܗܐܼ ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܡܼܗ̈ܬܗܿ. ܘܗܘܼܬ ܬܡܢ ܚܕܘܬܐܼ ܪܒܬܐ. ܘܬܩܠܐ ܡܛܠ ܕܚܒܝܒ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ ܦܘܠܘܣܼ. ܫܼܕܪܬ ܘܒܥܝܐ ܗܘܬ ܠܗܼ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܐܬܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗܼ. ܕܗܐ ܒܡܿܪܘ ܗܼܘ ܟܪܟܐ. ܘܩܼܡܬ ܘܢܦܩܼܬ ܡܢ ܒܝܬܗܿ ܕܛܪܘܦܢܐ ܡܠܟܬܐ. ܘܠܒܫܼܬ ܢܚ̈ܬܝܗܼܿ ܓܒܪܐܝܬ. ܘܐܣܼܪܬ ܚܨ̈ܝܗܼܿ ܓܒܪܐܝܬ. ܘܕܒܼܪܬ ܥܡܗܿ ܐܢܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܐܦܐ ܡܢ ܐܡܗ̈ܬܗܿ ܕܡܠܟܬܐ. ܘܐܙܼܠܬ ܘܥܠܼܬ ܠܡܿܪܘ ܟܪܟܐ. ܘܐܫܟܚܬܗ ܠܦܘܠܣ ܟܕ ܝܬܿܒ ܘܡܿܠܦ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܩܡܼܬ ܠܥܠ ܡܢܗ ܬܩܠܐ. ܘܟܕ ܚܙܗܿ ܦܘܠܘܣ ܘܐܢܫܐ ܕܥܡܗܼ ܬܡܼܗܘ. ܣܒܿܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܦܘܠܘܣܼ. ܕܢܣܝܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܼܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܥܼܢܬ ܬܩܠܐܼ ܘܐܡܪܐ ܠܗ. ܩܒܿܠܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܦܩܼܕ ܠܟ pb. 165 ܠܡܟܪܙܘܼ. ܐܦ ܠܝܼ ܦܩܼܕ ܠܝ ܠܡܣܚܼܐ. ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܦܘܠܘܣ ܘܕܒܪܗܿ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܕܥܡܗܼܿ. ܘܐܘܒܠܗܿ ܠܒܝܬܗ ܕܗܼܪܡܝܣ. ܘܝܬܼܒ ܦܘܠܘܣ ܘܬܩܠܐ ܘܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܕܥܡܗܘܢܼ. ܘܐܫܬܼܥܝܬ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܘ ܒܗܿ. ܘܣܿܓܝ ܐܬܿܕܡܪ ܦܘܠܘܣܿ. ܒܚܝܠܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܟܠ ܕܩܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܫܡܥܝܢ ܡܢܐ ܥܒܼܕ ܥܡܗܿ ܐܠܗܐܼ. ܣܿܓܝ ܐܬܩܿܝܡܘ ܘܐܫܬܼܪܪܘ. ܘܩܼܡܘ ܡܚܕܐ ܟܠܗܘܢܼ. ܘܫܿܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܼܕ ܪܘܪ̈ܒܬܐܿ. ܠܘܬ ܟܠ ܡܿܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܘܥܿܒܕ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ. ܘܨܿܠܝܘ ܘܒܥܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐܼ. ܘܐܡܪܘ. ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܐܒܘܗܝ ܕܡܝܪܡܐܼ. ܦܪܘܥܝܗܿ ܠܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐܿ. ܕܪܚܼܡܬ ܥܠ ܐܡܬܟ ܘܢܛܪܬܗܿ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܐܡܪܐ ܠܗܘܢ ܬܩܠܐ. ܐܿܙܠܐ ܐܢܐ ܠܝܼ ܠܐܝܩܢܘܢ ܟܪܟܐ. pb. 166 ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܦܘܠܘܣ. ܙܠܝܼ ܘܐܿܠܦܝ ܬܡܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥܬ ܛܪܘܦܝܢܐ ܡܠܟܬܐ܆ ܕܬܩܠܐ ܐܙܠܐ ܠܗܿ ܠܐܝܩܢܘܢ ܟܪܟܐܼ. ܫܩܼܠܬ ܢܚ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܕܗܒܐܼ. ܘܫܼܕܪܬ ܠܗܿ ܠܬܩܠܐ. ܘܢܣܒܼܬ ܬܩܠܐ ܢܚ̈ܬܐ ܗ̤ܿܘܢ ܘܡܢ ܕܗܒܐ ܗܿܘܼ. ܘܫܼܕܪܬ ܠܦܘܠܘܣ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܪ̈ܡܠܬܐܿ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܣܝܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܼܝ ܬܩܠܐ ܐܙܠܼܬ ܥܼܠܬ ܠܒܝܬܗ ܕܐܢܣܝܦܪܘܣܼ. ܘܢܦܼܠܬ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܿ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܝܬܿܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܦܘܠܘܣܿ. ܘܡܿܠܦ ܗܘܐ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܿܟܝܐ ܗܘܬܼ ܘܐܡܪܐ. ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܢܘܗܪܐ ܢܗܼܪ ܠܝ ܡܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܗܘܝܘ ܥܕܪܢܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ : ܘܗܼܘ ܦܪܩܢܝ ܡܢ ܢܘܪܐ : ܘܗܼܘ ܦܪܩܢܝ ܡܢ ܒܝܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ : ܘܗܼܘ ܥܕܪܢܝ ܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ : ܘܝܗܼܒ ܠܝ ܡܥܡܘܕܝܬܝ : pb. 167 ܘܗܼܘ ܝܗܼܒ ܠܝ ܩܕܝܫܘܬܐ: ܕܐܿܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ: ܘܐܿܙܠ ܠܓܐܘ̈ܬܐ ܕܢܛܝܪ̈ܢ ܠܝ: ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܒܟܐܢܘܬܐ : ܗܘܝܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܕܝܬܿܒ ܥܠ ܡܘܬܒܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐܼ. ܕܠܗ ܬܫܒ̈ܚܢܿ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܼܢ ܘܐܡܝܢ. ܀ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܥܒܼܕ ܥܡܗܿ ܐܠܗܐܼ. ܝܠܼܦܬ ܬܡܢ ܒܐܩܢܘܢ ܟܪܟܐܼ. ܕܬܡܪܘܣ ܡܟܝܪܗܼܿ ܡܝܬ ܠܗ. ܘܬܿܩܠܝܐ ܐܡܗܿ ܚܼܝܣܐ. ܘܫܼܕܪܬ ܘܩܪܬܗܼܿ ܘܐܡܪܐ ܠܗܿ. ܬܩܠܝܐ ܐܡܝܼ. ܐܢ ܡܫܟܚܐ ܐܢܬܝ ܠܡܗܝܡܢܘܼ. ܗܝܡܢܝܼ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܪܝܐ ܒܫܡܝܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܩܢܝܢܐ ܘܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ ܕܒܿܠܐ ܠܗ ܠܚܡܼܬܝܼ. ܗܐܼ ܝܼܗܝܒ ܠܟܝ ܡܢ ܗܕܐ ܫܥܬܐ. pb. 168 ܐܢ ܕܝܢ ܬܗܝܡܢܝܢ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܫܡܝܐ : ܘܠܒܪ ܡܢܗ ܐܠܗ ܐܚܪܝܢ ܠܝܬܼ. ܡܫܟܚܐ ܐܢܬܝ ܠܡܚܐܼ. ܘܠܡܛܪ ܡܕܡ ܕܐܢܐ ܐܡܪܐ ܐܢܐ ܠܟܪ. ܕܗܐ ܩܝܡܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܝܿ. ܕܥܿܪܩܬ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܥܿܩܬ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐܿ. ܘܥܿܪܩܬ ܡܢ ܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ. ܕܗܼܘ ܐܠܗܝ ܘܡܪܝ ܥܕܪܢܝܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܝ ܚܝܠܐ ܠܡܣܒܪܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܀ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܗܼܕܬ ܥܠ ܐܡܗܼܿ. ܘܢܦܩܼܬ ܡܢ ܐܝܩܢܘܢ ܟܪܟܐ. ܘܐܙܼܠܬ ܠܗܼܿ ܠܣܠܘܩܝܐ. ܘܐܦ ܬܡܼܢ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܐ ܢܗܼܪܬ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܡܕܡܟܐ ܢܝܚܼܐ ܫܟܼܬ.܀. ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ pb. 169 ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܢܛܿܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܝ ܒܩܕܝܫܘܬܐ. ܕܢܦܪܥܟܘܢ ܐܒܐܿ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟܘܢܼ. ܒܝܕ ܒܪܗ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܢܫܠܡܼܬ ܬܩܠܐ. ܬܠܡܝܕܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/337
Source:
William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
History of Thecla, Disciple of Paul the Apostle - ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܩܠܐ ܬܠܡܝܕܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ” based upon William Wright, Apocryphal Acts of the Apostles (Williams and Norgate, 1871), Digital Syriac Corpus, last modified March 6, 2018, https://syriaccorpus.org/337.
Bibliography:
History of Thecla, Disciple of Paul the Apostle - ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܩܠܐ ܬܠܡܝܕܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ.” In Apocryphal Acts of the Apostles, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/337.

Show Citation Styles