Hymn of the Soul - ܡܕܪܫܐ ܕܝܗܘܕܐ ܬܐܡܐ ܫܠܝܚܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
ܟܕ ܐܢܐ ܫܒܪ ܝܠܘܕ. ܘܥܡܿܪ ܒܡܿܠܟܘܬܝ ܒܝܬ ܐܒܝ. ܘܒܥܘܪܬܐ ܘܒܓܐܘ̈ܬܐ. ܕܡܪ̈ܒܝܢܝ ܡܢܚ ܗܿܘܝܬ. ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܡܬܢ. ܙܘܿܕܘ ܐܒ̈ܗܝ ܫܕܪܘܢܝ. ܘܡܢ ܥܘܬܪܐ ܕܒܝܬ ܓܙܢ. ܐܟܒܪ ܨܿܡܕܘ ܠܝ ܡܘܒܠܐ. ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܘܩܠܝܠܐ. ܕܐܢܐ ܠܚܘܕܝ ܐܫܩܝܠܗܿ. ܕܗܒܐ ܗܝ ܕܒܝܬ ܥ̈ܠܝܐ. ܘܣܐܡܐ ܕܓܙܟ ܪܒܬܐ. ܘܩܪ̈ܟܕܢܝ ܗܢܕܘ. ܘܦܬܘ̈ܬܟܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܩܫܢ. ܘܚܙܩܘܢܝ ܒܐܕܡܘܣ. ܕܠܦܪܙܠܐ ܗܼܝ ܫܚܩܐ. ܘܐܫܠܚܘܢܝ ܠܙܗܝܘܬܐ. ܕܒܚܘܒܗܘܢ ܥܒܕܘܗܿ ܠܝ. ܘܠܛܘܓܝ ܕܙܚܘܪܝܬܐ. ܕܥܠ ܩܘܡܬܝ ܡܡܫܚ ܙܩܝܼܪ. ܘܥܒܼܕܘ ܥܡܝ ܚܘܪܩܢܐܼ. ܘܟܬܒܘܗܝ ܒܠܒܝܼ ܕܠܐ ܢܬܛܥܐ. ܘܐܢ ܬܚܘܬ ܠܓܘ ܡܨܪܝܢ: ܘܬܚܬܝܗܿ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܚܕܐ : ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܓܘ ܝܡܢܐ. ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܚܘܝܐ ܣܝܩܐܼ. ܬܠܒܫܝܗܿ ܠܙܗܝܘܬܟ܆ ܘܠܛܘܓܟ ܕܥܠܝܗܿ ܡܢܚ. ܘܥܡ ܐܚܘܟ ܬܪܝܢܢ. ܝܪܘܬ ܒܡܿܠܟܘܬܢ ܬܗܘܼܐ. ܫܿܓܪܬ ܡܕܢܚܐ ܢܚܿܬܬ. ܟܕ ܥܡܝ ܬܪ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܩܝܢ. ܕܐܘܪܚܐ ܕܚܝܼܠܐ ܘܥܼܛܠܐ. ܘܐܢܐ ܫܒܪ ܐܢܐ ܠܡܪܕܝܗܿ. ܥܿܒܪܬ ܬܚ̈ܘܡܝ ܡܝܫܢ. ܨܘܒܐ ܕܬܓܪ̈ܝ ܡܕܢܚܐ. ܘܡܿܛܝܬ ܠܐܪܥ ܒܒܠ. ܘܥܿܠܬ ܒܫܘܪܗܝܗܿ ܕܣܪܒܘܓ. ܢܚܿܬܬ ܠܝ ܠܓܘ ܡܨܪܝܢ. ܘܡ̈ܠܘܝܢܝ ܡܢܝ ܦܪܫܘ. ܬ݀ܪܨܬ ܠܘܬ ܚܘܝܐ. ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܐܫܦܙܗ ܫܿܪܝܬ. ܥܕ ܢܢܘܡ ܘܥܕ ܢܫܟܚܒ. ܘܡܢܗ ܠܡܪܓܢܝܬܝ ܐܫܩܠܝܗܿ. ܘܕܚܕ ܗܘܝܬ ܡܫܘܚܕ ܗܘܝܬ. ܠܒ̈ܢܝ ܐܫܦܝܙܝ ܢܘܟܪܝ ܗܘܝܬ. ܠܒܪ ܓܢܣܝ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ : ܡܢ ܡ̈ܕܢܚܝܐ ܬܡ̇ܢ ܚ̇ܙܝܬ ܠܛܠܝܐ ܦܐܝܐ ܚܣܝܕܐ ܒܪ ܡ̈ܫܚܐ. ܘܠܝ ܐܬܼܐ ܘܢܩܼܦ. ܘܥܿܒܕܬܗ ܒܪ ܥܝܢܝܢܝ. ܚܒܪܐ ܕܬܐܓܘܪܬܝ ܠܗ ܫܿܘܬܦܬ. ܙܗܪܬܗ ܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܡܢ ܢܩܦܗܘܢ ܕܡ̈ܣܝܒܐ. ܘܐܝܟ ܠܒܘܫܗܘܢ ܠܒܿܫܬ. ܕܠܐ ܢܫܟܪܘܢܢܝ ܕܡܢ ܠܒܪ ܐܬ݀ܝܬ. ܕܐܣܒܝܗܿ ܠܡܪܓܢܝܬܐ. ܘܢܥܝܪܘܢܝܗܝ ܠܚܘܝܐ ܥܠܝ. ܘܒܐܝܿܕܐ ܡܢ ܥܗܠܼܠܬܐ. ܪܓܫܘ ܒܝ ܕܠܐ ܗܿܘܝܬ ܒܪ ܡܬܗܘܢ. ܘܚܠܛܘ ܥܡܝ ܒ̈ܢܟܠܝܗܘܢ. ܐܦ ܐܛܥܡܘܢܝ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ. ܛܿܥܝܬ ܕܒܪ ܡ̈ܠܟܐ ܐܢܐ. ܘܦܿܠܚܬ ܠܡܿܠܟܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܛܿܥܝܬܗܿ ܠܡܪܓܢܝܬܐ. ܕܥܝܠܗܿ ܐܒ̈ܗܝ ܫܕܪܘܢܝ. ܘܒܝܘܩܪܐ ܕܛܘܪܗܝܗܘܢ. ܫܿܟܒܬ ܒܫܼܢܬܐ ܥܡܩܝܬܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܓܕܫܢܝ. ܐܒ̈ܗܝ ܪܓܫܼܘ ܘܚܫܼܘ ܥܠܝ. ܘܐܬܟܪܙ ܒܡܿܠܟܘܬܢ. ܕܟܠܢܫ ܠܬܪܥܢ ܢܫܬܓܪ. ܡ̈ܠܟܐ ܘܪ̈ܫܝ ܦܪܬܘ. ܘܟܠ ܪ̈ܘܪܒܢܝ ܡܕܢܚܐ. ܘܩܛܪܘ ܥܠܝ ܐܦܪܣܢܐ. ܕܐܢܐ ܒܡܨܪܝܢ ܠܐ ܐܫܬܒܩ. ܘܟܬܒܘ ܠܝ ܐܝܓܪܬܐ. ܘܟܠ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܫܡܗ ܒܗܿ ܐܪܡܿܝ. ܡܢ ܐܒܘܟ ܡܼܠܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܐܡܟ ܐܚܝܼܕܬ ܡܕܢܚܐ. ܘܡܢ ܐܚܘܟ ܬܪܝܢܢ. ܠܟ ܒܪܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܫܠܡ. ܢܘܕ ܘܩܘܡ ܡܢ ܫܢܬܟ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܐܓܪܬܢ ܫܡܼܥܼ. ܐܬܥܿܗܕ ܕܒܪ ܡ̈ܠܟܐ ܐܢܬ. ܚܙܝ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܡܿܢ ܦܠܚܼܬ. ܥܗܝܕܝܗܿ ܠܡܪܓܢܝܬܐ. ܕܥܠܝܗܿ ܠܡܨܪܝܢ ܐܫܬܓܪܬ. ܐܬܕܟܪܝܗܿ ܠܙܗܝܬܟ. ܘܠܛܘܓܟ ܓܐܿܝܐ ܥܿܗܕ. ܕܬܠܿܒܫ ܘܬ݀ܨܒܬ. ܕܒܣܦܼܪ ܚ̈ܠܝܨܐ ܫܡܟ ܐܬܩܪܝ. ܘܥܡ ܐܚܘܟ ܦܨܥܪܝܒܢ ܥܡܗ ܒܡܿܠܟܘܬܢ ܬܗܘܼܐ. ܘܐܝܓܪܬܝ ܐܝܓܪܬܐ ܗܝ. ܕܡܿܠܟܐ ܒܝܡܝܢܗ ܚܬܡܗܿ. ܡܢ ܒ̈ܝܫܼܐ ܒ̈ܢܝ ܒܒܠ. ܘܕܝ̈ܘܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܕܣܪܒܘܓ. ܦܪܚܼܬ ܘܫܟܼܢܬ ܨܐܝܕܝ. ܘܟܠܗܿ ܗܘܼܬ ܠܗ ܡܠܬܐ. ܠܩܠܗܿ ܘܠܩܠ ܪܓܫܬܗܿ. ܢܿܕܬ ܘܩܿܡܬ ܡܢ ܫܿܢܬܝ. ܫܿܩܠܬܗܿ ܘܢܫܩܬܗܿ. ܘܫܿܪܝܬ ܐܢܐ ܠܝܬܗܿ ܩܿܪܝܬ. ܘܥܠ ܗܿܘ ܕܒܠܒܝ ܪܫܝܡ. ܡ̈ܠܝܗܿ ܕܐܝܓܪܬܝ ܐܬܟܬܼܒ. ܥܿܗܕܬ ܕܒܪ ܡܗܠܟܐ ܐܢܐ. ܘܚܐܪܘܬܝ ܟܝܢܗܿ ܦܩܕܐ. ܥܗܕܬ ܠܡܪܓܢܝܬܐ. ܕܥܠܝܗܿ ܠܡܨܪܝܢ ܐܿܫܬܕܪܬ. ܘܫܿܪܝܬ ܡܡܓܫ ܐܢܐ ܠܗ. ܠܚܘܝܐ ܕܚܝܠܐ ܘܣܝܩܐ. ܐܢܝܡܬܗ ܘܐܫܟܒܬܗ. ܕܫܡ ܐܒܝ ܥܠܘܝ ܐܢܐ ܐܬ݀ܕܟܪܬ. ܘܫܡܗ ܕܬܪܝܢܢ. ܘܕܐܡܪܝ ܡܿܠܟܬ ܡܕܢܚܐ. ܘܚܛܦܬܗܿ ܠܡܪܓܢܝܬܐ. ܘܥܿܛܦܬ ܕܐܦܢܐ ܠܒܝܬ ܐܒܝ. ܘܠܒܘܫܗܘܢ ܨܐܐ ܘܛܡܐܐ. ܫܿܠܚܬ ܘܫܿܒܩܬܗ ܒܐܬܪܗܘܢ. ܘܬܪܨܬܗܿ ܠܡܪܕܝܬܝ ܕܬܐܬܐ. ܠܢܘܗܪܐ ܕܡܬܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܠܐܝܓܪܬܝ ܡܥܝܪܢܝܬܝ. ܩܕܡܝ ܒܐܘܪܚܐ ܐܿܫܟܚܬ. ܘܐܝܟ ܕܒܩܠܗܿ ܐܥܝܪܬܢܝ ܬܘܒ ܒܢܘܗܪܗܿ ܠܝ ܡܒܕܪܐ. ܕܫܪܝܐ ܒܣܠܝܩܘܢ. ܩܕܡܝ ܒܚܘܪܗܿ ܡܦܪܓܐ. ܘܒܩܠܗܿ ܘܒܗܕܝܘܬܗܿ. ܬܘܒܢ ܪܗܝܒܘܬܝ ܡܠܒܒܐ. ܘܒܚܘܒܗܿ ܢܿܓܕ ܠܝ. ܢܿܦܩܬ ܥܒܪܬܗܿ ܠܣܪܒܘܓ. ܫܒܩܬ ܠܒܒܠ ܠܣܡܠܝ. ܘܡܿܛܝܬ ܠܡܝܫܢ ܪܒܬܐ. ܠܠܡܐܢܗܘܢ ܕܬܓܪ̈. ܘܒܥܒܼܪܗ ܕܝܡܼܿܐ ܝܬܒܐ. ܘܠܙܗܝܬܝ ܕܫܿܠܚܬ ܗܘܝܬ. ܘܠܛܓܝ ܕܒܗܿ ܡܥܛܦܐ. ܡܢ ܪܡܬܐ ܘܪܩܢ ܠܬܡܿܢ ܐܒܗܗܝ ܫܕܪܘܗܿ. ܒܐܝܕܐ ܕܓܙܒܪܗܝܗܘܢ. ܕܒܫܪܪܗܘܢ ܥܠܝܗܿ ܡܗܝܡܢܝܢ. ܘܕܠܐ ܥܿܗܕ ܗܘܝܬ ܬܓܡܗܿ. ܕܒܫܒܘܬܝ ܫܒܩܬܗܿ ܒܝܬ ܐܒܝ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܟܕ ܐܒܩܠܬܗܿ. ܠܡܚܙܝܬܝ ܠܒܘܫܐ ܕܡܬ ܠܝ. ܟܠܗܿ ܒܟܘܠ ܚܿܙܝܬ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܠܟܘܠ ܒܗܿ ܐܩܒܠܬ. ܕܬܪܝܢ ܚܢܢ ܒܦܘܪܫܢܐ. ܘܚܕ ܬܘܒ ܚܢܢ ܒܚܕܐ ܕܡܘ. ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܓܙܒܪ̈ܐ. ܕܠܝ ܐܝܬܝܘܗܿ ܗܟܢ ܚܿܙܝܬ. ܕܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܚܕܐ ܕܡܘ ܐܢܘܢ. ܕܚܕ ܢܝܫ ܡܿܠܟܐ ܪܫܝܡ ܒܗܘܢ. ܕܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܕܦܢܝ ܠܝ. ܠܓܘܥܠܢܝ ܘܥܘܬܪܝ ܒܐܝܼܕܗܘܢ. ܠܙܗܝܬܝ ܡܨܒܬܬܐ. ܕܒܓ̈ܘܢܐ ܓܐܝ̈ܐ ܡܨܒܬܐ. ܒܕܗܒܐ ܘܒܒܪ̈ܘܠܐ. ܘܩܪ̈ܟܕܢܐ ܘܦܬܘ̈ܬܟܐ. ܘܣܪ̈ܕܘܟܐ ܦܪܝܫܬ ܓܘܢܐ. ܐܦ ܗܼܝ ܒܪܘܡܗܿ ܡܬܩܢܐ. ܘܒܟܐ̈ܦܐ ܕܐܕܡܘܣ ܟܘܠ ܫܪܗܝܬܗܿ ܡ̈ܩܒܥܢ. ܘܨܠܡܗ ܕܡܠܼܟ ܡ̈ܠܟܐ. ܟܠܗ ܒܟܠܗܿ ܡܣܩܼ ܘܨܝܪ. ܘܐܦ ܟܐܦܐ ܕܣܦܝܠܐ. ܬܘܒܢ ܟܪ̈ܘܡܝܗܿ ܡ̈ܦܬܟܐ. ܘܚܿܙܝܬ ܬܘܒ ܕܒܟܠܗܿ. ܙܘܥ̈ܝ ܝܕܥܬܐ ܪ̈ܦܬܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܡܠܠܘ. ܬܘܒ ܚܿܙܝܬܗܿܕ ܡܬܥܬܕܐ. ܩܠ ܢܥ̈ܡܬܗܿ ܫܡܿܥܬ. ܕܥܡ ܡ̈ܝܚܬܝܗܿ ܡܪܬܡܐ. ܕܗܘܼ ܐܢܐ ܙܪܝܙ ܥܒܼ̈ܕܐ. ܕܠܗ ܪܒܝܘܢܝ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܒܝ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܪܓܫ ܗܘܝܬ ܒܝ. ܕܩܘܡܬܝ ܐܝܟ ܥ̈ܡܠܘܗܝ ܪܒܝܐ. ܘܒܙܘ̈ܥܝܗܿ ܡ̈ܠܟܝܐ. ܟܘܠܗܿ ܠܘܬܝ ܡܫܬܦܥܐ ܘܥܠ ܐܝܼܕܝܐ ܕܝܗ̈ܘܒܝܗܿ ܡܣܬܪܗܒܐ ܐܝܟ ܕܐܫܩܠܝܗܿ. ܘܐܦ ܠܝ ܚܘܒ ܙܩܿܬ ܗܘܐ. ܕܐܿܪܗܛ ܠܐܪܘܥܗܿ ܘܐܩܒܠܝܗܿ. ܘܐܬ݀ܦܫܛܬ ܘܩܿܒܠܬܗܿ. ܒܫܘܦܪܐ ܕܓܘ̈ܢܝܗܿ ܐܨܿܛܒܬܬ. ܘܠܛܘܓܝ ܢܨܝܚ ܓ̈ܘܢܐ. ܟܠܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܬ݀ܥܛܦܬ. ܠܒܿܫܬ ܒܗܿ ܘܐܬ݀ܥܠܝܬ. ܠܬܪܥ ܫܿܠܡܐ ܘܣܓܕܬܐ. ܟܿܦܬ ܪܝܫܝ ܘܣܓܿܕܬ ܠܗ. ܠܙܝܘܗ ܕܐܒܝ ܠܝ ܫܕܪܗܿ. ܕܥܿܒܕܬ ܠܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܕܐܫܼܬܘܕܝ ܥܼܒܕ. ܘܒܬܪܥܐ ܕܘܣܦܪ̈ܘܗܝ. ܥܡ ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܐܬܚܾܛܬ. ܕܚܕܝ ܒܝ ܘܩܒܠ ܝܬܝ. ܘܥܡܗ ܒܡܿܠܟܘܬܗ ܗܿܘܝܬ. ܘܒܩܠܐ ܕܕܪ̈ܘܣܐ. ܟܘܠ ܦܠܚܼ̈ܘܗܝ ܠܗ ܡܫܒܚܝܢ.. ܘܐܫ̣ܬܘܕܝ ܕܠܬܪܥܐ ܬܘܒ ܕܡ̣ܠܟ ܡ̈ܠܟܐ ܥܡܗ ܐܫܬܓܪ. ܘܒܩܘܪܒܢܝ ܘܒܡܪܓܢܝܬܝ. ܥܡܗ ܠܡܿܠܟܢ ܐܬ݀ܚܙܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/338
Source:
A. A Bevan, The hymn of the soul, contained in the Syriac Acts of St. Thomas (Cambridge: University Press, 1897). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Hymn of the Soul - ܡܕܪܫܐ ܕܝܗܘܕܐ ܬܐܡܐ ܫܠܝܚܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ” based upon A. A Bevan, The hymn of the soul, contained in the Syriac Acts of St. Thomas (Cambridge: University Press, 1897), Digital Syriac Corpus, last modified March 6, 2018, https://syriaccorpus.org/338.
Bibliography:
Hymn of the Soul - ܡܕܪܫܐ ܕܝܗܘܕܐ ܬܐܡܐ ܫܠܝܚܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ.” In The hymn of the soul, contained in the Syriac Acts of St. Thomas, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/338.

Show Citation Styles