Digital Syriac Corpus

Dialogue on the Soul - ܢܝ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܢܦܫܐ

   https://syriaccorpus.org/339

ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܐܝܨܦܢܢ ܥܠ ܡܐܬܝܬܢ ܕܠܘܬܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܠܢ ܠܟܘܪܚܗ: ܘܝܗܒܢ ܫܠܡܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܥܢܝܢܐ ܕܨܠܘܬܐ܆ ܒܡܡܠܠܢ ܕܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܬܡܠܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܟܬܒ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܫܘܐܠܢ ܩܕܡܝܐ܆ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܟܘܠ ܦܓܪ ܒܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܬܣܝܡܬ ܦܘܣܝܣ ܕܢܦܫܐ.

ܐܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܢܐ ܚܒ̈ܝܒܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܐ ܐܠܗܐ ܕܢܕܪܫ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܚܟܡܬܗ܆ ܣܡܗ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܦܬܝܐ ܘܪܘܝܚܐ ܒܪܘܡܗ ܘܥܘܡܩܗ: ܟܕ ܣܩ̈ܘܒܠܝܝܢ ܐܣ̈ܛܘܟܣܘܗܝ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܟܝܢܗܘܢ. ܘܒܓܘ ܦܚܬܗ ܥܡܝܩܐ ܘܚܘܕܪܐ ܕܓܝܓܠܗ܆ ܐܩܝܡ ܡܘܫ̈ܚܬܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗ ܒܦܘܠܓܐ ܕܝܡ̈ܡܐ܇ ܒܪܗܛܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ܇ ܒܪܕܝܐ ܕܡ̈ܒܘܥܐ܇ ܒܡܘ̈ܥܝܬܐ ܕܐ̈ܝܠܢܐ܇ ܒܨܘܪ̈ܬܐ ܕܟܠ ܓ̈ܘܢܝܢ. ܘܒܓܘ ܟܦܐ ܕܪܩܝܥܐ܆ ܕܠܩܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܡܐ ܘܡ̈ܟܐ܇ ܒܙܒ̈ܢܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܙܘܥܬܐ ܒܪܗܛܗ ܘܓܘܢܐ ܒܚܙܬܗ ܒܬܪ̈ܝܢ ܐܪ̈ܙܝܢ ܩܐܡ: ܒܚܙܬܗ ܕܓܠܝܐ ܘܒܐܘܡܢܘܬ ܥܒܘܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܒܪܐ ܐܠܗܐ: ܕܠܗ ܢܫܡܫܘܢ ܗܠܝܢ ܟ̈ܝܢܐ: ܘܒܗܘܢ ܢܩܪܒܝܘܗܝ ܠܣܘܟܠܐ ܕܚܟܡܬܗ܆ pb. 2 ܒܬܪ̈ܝܢ ܙܘ̈ܥܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܐܘ̈ܣܝܣ܇ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܩܘܝܡܗ ܕܒܥܠܡܐ. ܕܒܚܙܘܗܘܢ ܓܠܝܐ ܕܗܠܝܢ ܫܘܦܪ̈ܐ ܬ̈ܡܝܗܐ: ܕܡܒܪܩܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܬܬܒܣܡ ܗܕܐ ܐܘܣܝܐ ܓܠܝܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܟܣܝܐ ܒܗܘܢ܆ ܬܬܒܣܡ ܗܕܐ ܐܘܣܝܐ ܟܣܝܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܗܘܢ ܠܟ̈ܝܢܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܛܒܥܐ ܘܨܘܪܬܐ ܒܓܘܢܐ ܕܚܙܬܗܘܢ ܒܪܝܬܐ: ܘܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܕܛܡܝܪ ܒܗܘܢ ܕܡܒܕܩ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܗܕܐ ܒܪܝܬܐ ܢܩܝܡܝܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܘܦܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܨܘܪܬܐ ܕܗ̈ܕܡܘܗܝ ܕܦܓܪܐ܇ ܘܒܟܝܢܐ ܫܒܝܚܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܒܗ ܠܡܣܬܟܠܘ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗܘ ܦܓܪܐ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܒܝܕ ܙܘܥܬܐ ܕܪ̈ܓܫܘܗܝ ܠܡܬܒܝܢܘ ܒܬܘܩܢܗܘܢ ܕܥܒ̈ܕܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܕܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܕܥܐ ܢܚܙܝܘܗܝ ܗܘܐ ܒܚܙܬܐ ܕܥ̈ܝܢܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܥ̈ܝܢܐ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܩܝܥܐ ܠܐ ܡܫܟܚ̈ܢ ܚ̈ܙܝܢ. ܘܡܐ ܕܨ̇ܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܚܘܪ ܠܥܠ ܡܢ ܪܩܝܥܐ܆ ܠܘ ܒܥ̈ܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚ̇ܝܪܝܢܢ: ܐܠܐ ܒܪܥܝܢܐ ܕܠܓܘ ܡܬܒܩܝܢܢ. ܘܠܓܘ ܒܝܬܐ ܠܘ ܚܝܪܐ ܕܒܒ̈ܬܐ ܥܐܠ: ܐܠܐ ܕܠܒܐ. ܘܣܗܪܐ ܡܐ ܕܣ̇ܠܩ ܒܡܠܝܘܬܗ ܡܢ ܡܕܢܚܐ܆ ܠܥܝ̈ܢܐ ܡܣܬܒܪ ܕܠܐ ܪܚܝܩ ܚܡܫܐ ܡ̈ܝܠܝܢ. ܘܡܕܥܐ ܡܣܬܟܠ ܕܡܕܢܚܝܐ ܕܟܠܢܫ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܓܫܐ ܕܠܒܪ ܕܒܫܡܥܐ ܘܚܙܬܐ ܘܡܪܝܚܢܘܬܐ ܘܓܫܬܐ ܢܡܘܫܘܢ ܓܘܝܘܬܐ ܕܐܪܙܗܘܢ ܕܟܝ̈ܢܐ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܚܦܐ ܐܠܗܐ ܒܟܣܝܘܬܐ ܕܗ̈ܕܡܐ ܕܠܓܘ܇ ܟܝܢܐ ܕܩܛܝܢ ܒܪ̈ܓܫܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܕܒܚܪܝܦܘܬܐ ܕܩܛܝܢܘܬܐ ܕܙܘ̈ܥܘܗܝ܆ ܢܡܘܫ ܚܟܡܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܗܘܝ̈ܘܗܝ ܕܡܪܐ ܟܠ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܦܪܫܐܝܬ ܕܠܐ ܦܓܪܐ: ܢܣܬܟ̈ܠܢ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ pb. 3 ܕܐܦ ܡ̈ܠܐܟܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܦܓܪܐ: ܚܝܠܬܢܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܐܣܬܢܩܘ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܦܓܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܐܦ ܗܢܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡ̈ܨܝܢ ܗ̈ܘܝ ܟܕ ܠܐ ܢܬܬܣܝ̈ܡܢ ܗ̈ܘܝ ܒܦܓܪܐ܇ ܠܡܬܒܩܝܘ ܒܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܗܢܝܢ ܠܡ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐ̈ܚܝ܆ ܐܠܘ ܒܗܢܐ ܐܪܙܐ ܡܬܒܪ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ: ܕܕܠܐ ܦܓܪܐ ܢܗܘܝ̈ܢ ܒܥܠܡܐ܆ ܣ̈ܦܩܢ ܗ̈ܘܝ ܒܝܕܥܬܗܝܢ ܠܡܪܓܫܘ ܒܚܟܡܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟ̈ܝܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܙܝ̈ܥܢ ܗ̈ܘܝ ܒܒܥܬܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܪܡ ܗܘ ܟܝܢܗܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܝܬ ܠܗܝܢ ܣܘܢܩܢܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܠܐ ܣܢܝܩܘܬܗܝܢ ܕܥܠܝܗܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܒܗܘܢ ܗ̈ܡܣܢ ܗ̈ܘܝ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܗ̇ܡܣܝܢ ܣܪ̈ܦܐ ܠܡܒܥܐ ܚܟܡܬܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ܆ ܡܛܠ ܕܪܡ ܗܘ ܟܝܢܗܘܢ ܡܢܗ. ܘܡܛܘܠ ܕܐܝܬܝܬ ܠܬܚܘܝܬܐ ܟܝܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܆ ܐܪܙܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܕܒܛܟܣܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫ̈ܬܐ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܐܬܣܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ܆ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ: ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܕܓܠܝܙܝܢ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܕܚܟܡܬܗ: ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܒܥܝܪܐ ܘܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ. ܟܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܝܫ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܝܩܪ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܕܒܗ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ܆ ܒܝܕ ܐ̈ܘܠܨܢܘܗܝ ܘܣܢܝܩܘܬܗ ܕܥܠ ܟܘܠ ܡܕܡ: ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗ ܠܡܬܚܟܡܘ ܥܠ ܟܠܡܕܡ. ܟܕ ܗ̇ܘܝܐ ܠܦܓܪܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡܗ̇ ܒܫ̈ܟܚܬܐ ܕܡܢܗ̇: ܘܗܝ ܥܡܗ ܒܗ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܡܣܬܪܐ ܒܗ: ܒܗܘܝܗ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܘ ܕܠܐ ܢܦܫ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ: ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ. ܘܐܠܘ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪ̈ܝ ܒܥܠܡܐ܆ ܣܪܝܩܘܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܗܘܬ ܕܟܕ ܠܐ ܣܢܝ̈ܩܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܒܙܘ̈ܥܐ ܕܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܬܘܩܢܗܘܢ ܢܗܘܝ̈ܢ ܢ̈ܒܗܢ. pb. 4 ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܬܠܒܫܝ̈ܢ ܒܦܓܪܐ܆ ܦܓܪܐ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܥܠܬܐ܇ ܕܢܬܪ̈ܥܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܦܓܪܐ ܐ̈ܢܝܢ. ܘܒܕܝܠܗ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܒܗ ܗ̈ܡܣܢ ܒܟܠ ܐܢܫ ܒܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ. ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܨ̇ܒܐ ܗ̇ܘܝܬ ܠܡܫܡܥ܇ ܕܐܝܟܢ ܡܥܠܝ̈ܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܢ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ. ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܚܘܪ ܘܚܙܝ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܒܟܘܠܗܘܢ ܣܘ̈ܢܩܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܡܬܡܠܐ܆ ܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ ܣܢܝܩܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܗܝ ܕܥܠ ܡܬ̈ܚܙܝܢܝܬܐ ܬܣܬܢܩ܇ ܠܐ ܥܠ ܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܚܘ̈ܠܦܘܗܝ ܕܣܗܪܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢܢ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܥܠ ܣܒܝܣܘܬܐ ܕܥܢ̈ܢܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܢܘܪܐ ܕܒܪ̈ܩܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܩܠܐ ܕܪ̈ܥܡܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܫ̈ܦܥܐ ܕܡܛܪܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܪܨܢܐ ܕܡܒ̈ܘܥܐ܆ ܠܐ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܐܝܡܡܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܫܠܝܘܬܗ ܕܠܠܝܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܥ̈ܕܢܐ ܕܛܘܪ̈ܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܫ̈ܥܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܪ̈ܚܐ܇ ܠܐ ܥܠ ܚܘܕܪܐ ܕܟܘܠܗ̇ ܫܢܬܐ܇ ܘܟܠ ܕܒܗ̇ ܡܣܬܥܪ. ܐܠܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܚܪܪ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܕܒܙܘ̈ܥܘܗܝ ܩ̈ܛܝܢܐ ܢܒܥܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܬܡܝܗܘܬ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܚܠܦ ܕܢܬܒܛܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܕܘܪܫܐ: ܕܒܥܢܝܢܐ ܐܡܝܢܐ ܡܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܦܓܪܐ ܢܬܚܣܟܘܢ܆ ܗܘܘ ܛ̈ܠܘܡܐ ܠܐܠܗܐ ܒܥ̈ܒܕܐ ܕܠܐ ܟ̇ܫܪܝܢ. ܕܠܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܟܝܢܐ܇ ܘܠܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܪܢ̇ܝܢ. ܐܘ ܟܡܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܟܡ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܐܘ ܟܡܐ ܐܪܚܩܘ ܗܢܘܢ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ. ܘܒܠܚܘܕ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܒ̈ܛܠܢ ܝ̇ܨܦܝܢ. ܕܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܚܙܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܟ̈ܝܢܐ ܡܬܒܣܡ ܒܚܙܬܗ ܕܠܒܪ: ܘܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗܘܢ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܥܩܒ܆ ܒܕܪܓܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ ܩܐܡ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܐܟܘܬܗ ܚ̈ܙܝܢ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܠܒܪ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘ̈ܟܒܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܟܠ ܓ̈ܘܢܝܢ ܕܒܐܪܥܐ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ pb. 5 ܚܟܡܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܒܗܘܢ܆ ܓܒܪܐ ܗܘ ܢܦܫܢܐ܇ ܕܒܪ̈ܓܫܐ ܕܢܦܫܗ ܚܐܪ ܒܬܘ̈ܩܢܘܗܝ ܕܡܪܐ ܟܠ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܥܠ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܕܥܠܬ ܥܘܡܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܒܦܓܪܐ ܣ̇ܦܩ ܠܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣ̈ܓܝܐܬܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܫܡܥ: ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܡܘܬܪ̈ܢ ܠܢܦܫܢ܆ ܒ̇ܥܝܢܢ ܡܢܟ ܕܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܓܘ ܘܕܠܒܪ ܬܦܪܫ ܠܢ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܫܪܐ ܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܩܪܒ ܠܢ ܠܚܘܒܗ. ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܟ (Deut. 6,5).

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܣܐܡ ܠܗ ܐܠܗܐ ܩܕܡ ܫܪܟܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ܇ ܕܗܐ ܚܝܠܬܢ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗ. ܐܝܬ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܩ̇ܛܠ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܘܠܐ ܓ̇ܢܒ܆ ܘܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡ̇ܛܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܠܗܐ ܚܒ̈ܝܒܝ܆ ܠܥܠܬܐ ܕܗܝ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܢܛܪܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܣܡ ܩܕܡܐܝܬ. ܕܐܢ ܒܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܕܥܘܢܝܗܝ ܕܗܘܝܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܩܘܝܢ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܢܚܒܘܢܝܗܝ ܡܫܟܚܝܢ. ܘܐܢ ܒܪܚܡܬܗ ܠܐ ܡܟܬܪܝܢ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܙܢܝܘܬܐ ܡܬܚܣܟܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܕܢܕܥܘܢ ܡܪܘܬܗ: ܘܢܪܚܡܘܢܗ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܡܬܩܪܒܝܢ܆ ܓܠܝܐ ܕܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܡܫܬܡܥܝܢ. ܕܒܝܕ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗܘܢ ܕܠܐܠܗܐ: ܘܒܘܛܠܐ ܕܗܠܝܢ ܥ̈ܒܕܐ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܥܒܕܘܢ܆ ܒܫܝܢܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܢܥܡܪܘܢ. ܦܩܘܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܪܝܟܐ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܠܥ̈ܒܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܙ̇ܓܪܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܥܠܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܒܛܠܐ. ܐܚܒܘ ܠܡ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܝܟܘܢ. ܘܥܒܕܘ ܕܫܦܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܢܝܢ ܠܟܘܢ. ܘܨܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ (Matth. 5, 44, Luk. 6, 27). ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܠܓܘ ܡܩܪܒܝܢ ܠܕܟܝܘܬܐ pb. 6 ܕܪܥܝܢܐ. ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܢܡܘܣܝܐ ܕܥܡܐ܆ ܠܗܘܢ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܢ ܒܦܓܪܐ ܡܦܩܕ ܗܘܐ. ܟܕ ܥ̇ܨܐ ܐܦ ܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܠܓܘ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܥܒܕܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܢ̇ܦܠ ܛܥܢܗ ܕܚܡܪܐ ܕܒܥܠܕܒܒܟ ܒܐܘܪܚܐ ܘܠܐ ܨ̇ܒܝܬ ܕܬܫܩܘܠ ܥܡܗ܆ ܡܫܩܠ ܫܩܘܠ ܥܡܗ: ܗܪܟܐ ܠܗ ܠܥܒܕܐ ܫܦܝܪܐ ܡܩܪܒ: ܟܕ ܠܐ ܕܟܐ ܪܥܝܢܐ ܡܢ ܠܓܘ. ܡܪܢ ܕܝܢ ܒܣܒܪܬܗ ܠܗ ܠܪܥܝܢܐ ܡܕܟܐ. ܐܚܒܘ ܠܡ ܠܒ̈ܥܠܕܒܒܝܟܘܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܛܒ̈ܬܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܒܗ̈ܕܡܐ ܕܠܒܪ. ܐܠܐ ܕܐܦ ܚܘܒܗܘܢ ܬܫܩܠܘܢ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܠܓܘ܇ ܐܝܟ ܕܡܚܒ ܐܠܗܐ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܢܝܢ ܠܗ. ܘܣܗܕܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܗܢܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܡܚܘܝܢ. ܡܕܢܚ ܓܝܪ ܫܡܫܗ ܥܠ ܛ̈ܒܐ ܘܥܠ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܡܚܬ ܡܛܪܗ ܥܠ ܟܐ̈ܢܐ ܘܥܠ ܥ̈ܘܠܐ (Matth. 5, 45).

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܐܝܢܘ ܫܘܪܝܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܓܘ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܣܪܩܘܬܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ. ܒܬܪ ܡܣܪܩܘܬܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ: ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܢܣܬܪܩ ܡܢ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ܇ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ܇ ܒܒܗܝܠܘܬܐ ܘܒܡܗܘܢܘܬܐ܇ ܒܚܕܘܬܐ ܕܣܒܪܗ܇ ܒܥܝܪܘܬܐ ܕܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ܇ ܒܪܚܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܕܒܗܠܝܢ ܢܬܩܪܒ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܠܡܐ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܦܩܕ ܐܠܗܐ ܕܢܬܕܒܪ ܒܪܢܫܐ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ܆ ܥܕܡܐ ܠܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܩܪܒܝܢ ܠܒܪܢܫܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܐܝܓܘܢܐ ܘܚܝܒ ܠܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܒܝ̈ܫܐ: ܘܩܡ ܒܕܟܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ܆ ܢ̇ܦܩ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܦܩܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ܆ ܘܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܕܢܥܘܠ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܠܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ܇ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܕܣܝܡ pb. 7 ܥܠܘܗܝ ܢܡܘܣܐ܇ ܐܠܐ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܡܚܪܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܡܫܪܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪ ܐܪܙܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܝܕܥܬܗ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܗ̇ܘܐ ܥܢܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘܬܗ ܒܓ̈ܠܝܢܐ ܕܐܪ̈ܙܐ܆ ܟܕ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܬܪܒܝܬܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܕܪܘܚ ܐ̈ܢܝܢ. ܗܢܘ ܛܟܣܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ܇ ܕܡܬܩܪܐ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܒܪ ܐܢܫܐ ܪܘܚܢܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܢ: ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܝܢ (I Kor. 2, 15). ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܕܘܒܪܗ ܫܒܝܚܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܬܚܙܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܕܐܢ ܠܟܠ ܡܕܡ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܫܡܥ. ܡܛܠ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ܆ ܠܟܠ ܡܕܡ ܡܣܬܟܠ: ܘܠܡܕܡ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܕܐܢ ܘܡܚܝܒ: ܘܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܬܥܠܐ ܕܢܬܓܡܪ ܒܛܟܣܐ ܪܘܚܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܡܬܕܝܢܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ: ܐܝܟ ܕܡܬܕܝܢ ܥܠܡܐ ܒܩ̈ܕܝܫܐ܆ ܕܟܕ ܐܟܘܬܗܘܢ ܗܘܘ ܒܟܝܢܐ܇ ܐܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܬܝܬܪܘ ܒܥܒ̈ܕܐ. ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܬ܆ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܦܠܢܘܬܗ ܕܡܪܢ܇ ܕܗܝ ܡܘܕܥܐ ܠܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢ̇ܛܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܡܬܩܪܒ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ܇ ܗ̇ܘܐ ܒܝܬܝܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܪ̈ܙܘܗܝ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܦܘܩ̈ܕܢܝ ܘܢ̇ܛܪ ܠܗܘܢ܆ ܗ̇ܘ ܗܘ ܡܚܒ ܠܝ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ܆ ܢܬܪܚܡ ܡܢ ܐܒܝ. ܘܐܢܐ ܐܪܚܡܝܘܗܝ ܘܐܚܘܝܘܗܝ ܢܦܫܝ (Joh. 14, 21). ܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܡܠܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܣܝܡܝܢ ܠܗ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝܗܘܢ ܡܢ ܪܚܡܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܒܫܘܘܕܥܐ ܕܐܪ̈ܙܝ ܢܦܫܝ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܗ. ܕܢܬܩܪܒ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ܆ ܚܕܐ ܡܢ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܗܝ ܕܡܬܝ̈ܗܒܢ ܠܢ ܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ. ܗ̇ܘ pb. 8 ܕܝܢ ܕܡܬܚܦܛ ܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܕܐܡ̇ܪܬ܆ ܡܟܐ ܡܫܪܐ ܐܠܗܐ ܕܢܬܠ ܠܗ ܡܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܥ̈ܬܝܕܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܦܩ ܠܡܩܒܠܘ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ. ܡܢ ܡܣܪܩܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ: ܡܫܪܐ ܒܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ܆ ܘܡܬܝܒܠ ܥܕܡܐ ܠܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܘܠܗܠ܆ ܡܫܪܐ ܒܕܘܒܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܡܝܢܬܐ. ܘܕܡܫܡܗ ܐܢܐ ܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ ܘܒܪܝܐ܆ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܩ̇ܪܐ. ܕܒܒܪܢܫܟܘܢ ܠܡ ܕܠܓܘ ܢܥܡܪ ܡܫܝܚܐ (Ephes. 3, 16). ܘܐܢ ܒܪܢܫܢ ܒܪܝܐ ܡܬܚܒܠ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܕܠܓܘ ܡܬܚܕܬ ܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ (II Kor. 4, 16). ܘܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܓܘ (Röm. 7, 22) ܕܘܒܪܐ ܕܝܢ ܫܦܝܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܢܐ. ܕܠܐ ܢܬܚܫܚ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܪܘܝܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܒܠܘ̈ܛܬܐ ܘܨܘ̈ܚܝܬܐ܇ ܘܠܐ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܒܣܪܗ: ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܒܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܕܦܘܡܐ: ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝ̈ܢ. ܕܐܢ ܐܢܫ ܒܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܩܐܡ܆ ܟܕ ܒܛܟܣܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܡܫܡܫ ܠܡܪܐ ܟܠ܆ ܘܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܓܝܪܐ ܕܦ̇ܠܚ ܡܛܠ ܐܓܪܗ. ܕܗܘ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܕܕܘܒܪܐ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ܆ ܫܛܝܘܬܐ ܐ̈ܢܝܢ ܠܗ ܓܝܪ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܕܒܪܘܚ ܡܬܕܝܢ (I Kor. 2, 14). ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܪܓܫ ܕܒܪܘܚ ܡܬܕܝܢ. ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܝܟ ܫܪܒܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܫܦܝܪ: ܘܡܬܚܫܚ ܒܙ̈ܕܩܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܫܗܪܐ ܡܒܛܠܢܐ ܕܫܢܬܐ܆ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗ ܡܣܬܝܟܐ ܠܗ̇ ܒܕܘܒܪܗ. ܘܚܕܘܬܐ ܕܣܒܪܗ ܒܥܡܠܗ ܢ̇ܒܗܐ ܒܗ. ܘܟܠܗ̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܬܝܕܐ pb. 9 ܠܗ ܡܢ ܫܦܝܥܘܬ ܛܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܪܢ̇ܐ ܕܡܩܒܠ ܠܗ̇: ܘܠܐ ܡܢ ܓܙܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܗܘ ܕܢܬܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܠܐ ܪܓܝܫ ܒܗܝܢ܆ ܐܝܟ ܫܛܝܐ ܡܬܚܫܒ ܒܥ̈ܝܢܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ: ܘܡܣܬܒܪ ܠܗܘܢ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐ̈ܢܝܢ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܣܪܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܦܚܡܐ ܕܡܕܡ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܕܗܪܟܐ ܒ̈ܛܠܢ. ܘܒܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܡܩܝܡ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܬܪ ܢܘܚܡܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܒܝܩܕܢܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܘܠܐ ܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܥ̈ܒܕܐ ܡܬ̈ܚܙܝܢܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܗ ܒܚ̈ܝܐ ܕܥܬܝܕܝܢ. ܘܢܦܫܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝ̈ܢ ܕܢܫܡܥ ܠܐ ܝ̇ܕܥ. ܟܠ ܓܝܪ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܛܒ̈ܐ܆ ܐܢ ܐܬܒ̇ܛܠܘ ܠܗܘܢ ܡܢܗ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܡܕܡ ܕܪܒ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܒܦܣܩ ܣܒܪܐ ܡܩܘܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܗ̇ܝ ܕܪܒܐ ܩܪܒ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܠܒܝܟ ܐܪܦܝ. ܘܒܗܠܝܢ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܠܐ ܣܒܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܕܐܝܬ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܪ. ܘܡܛܘܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܒܪܘܚ ܡܬܕܝܢ. ܘܕܢܬܐܡܪ ܠܗ ܕܟܠܡܕܡ ܕܣ̇ܒܪ ܕܫܒܝܚ: ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܒܦܘܚܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܪܘܚ ܐ̈ܢܝܢ܆ ܕܝܢܐ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܩܒܠ܀ ܠܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫ܆ ܐܢܗܘ ܕܓܠܝܢܐ ܥ̇ܒܕ ܠܘܬܗ ܐܠܗܐ܆ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܕܢܗܘܝ̈ܢ ܒܥܠܡܐ ܡܩܕܡ ܡܘܕܥ ܠܗ. ܘܟܕ ܬܬܝܗܒ ܠܗ ܡܘܗܒܬܐ܆ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܬ̈ܘܬܐ ܡܩܒܠ܆ ܡܛܠ ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܫܬܒ̈ܚܢ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܒܗܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܗ̈ܕܡܐ ܕܠܒܪ ܦ̇ܠܚ ܥܡ ܐܠܗܐ܆ ܐܦ ܐܠܗܐ ܒܗ̈ܕܡܘܗܝ ܣܡ ܠܗ ܡܘܗܒܬܐ: ܕܠܫܢܗ ܢܐܡܪ ܡܕܡ ܕܐ̇ܬܐ ܕܢܗܘܐ: ܘܐܝܕܗ ܬܥܒܕ ܐܬܐ. ܕܗܝ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ: ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܗܘܬ ܬܡܝܗܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܡܬܪܓܪܓ ܠܗ̇ ܒܪ pb. 10 ܐܢܫܐ ܕܐܪܓܫ ܒܓ̈ܠܝܢܐ ܪ̈ܘܚܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܝܢ ܛ̈ܟܣܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܬܝܚܝܢ ܒܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ: ܘܟܠ ܣܕܪܐ ܡܝܬܪ ܒܠܒ̈ܘܫܘܗܝ ܡܢ ܚܒܪܗ: ܚ̈ܙܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩ̇ܝܡܝܢ ܘܡܬܒܩܝܢ: ܚ̇ܙܝܢ ܣܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܡܩܠܣܝܢ ܠܐܣܟܝܡܐ ܕܠܒ̈ܘܫܘܗܝ: ܡܬܚܙܐ ܬܪܝܢܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬ̇ܗܪܝܢ: ܢ̇ܦܩ ܣܕܪܐ ܕܬܠܬܐ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܒܠܒ̈ܘܫܘܗܝ: ܘܗ̇ܘܐ ܠܗ ܡܟܝܠ ܣܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܫܝܛܐ ܒܥ̈ܝܢܝܗܘܢ: ܠܘ ܡܛܠ ܕܫܝܛܝܢ ܠܒ̈ܘܫܝܗܘܢ ܐܬܒܣܝܘ: ܐܠܐ ܫܒܝܚܘܬܗܘܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܕܢܬܫܝܛܘܢ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܐܣܬܟܠ ܐܪܙܐ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ. ܕܟܕ ܪܒܐ ܕܐܢܫ ܢܬܓܠܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐ̇ܬܐ ܕܢܗܘܐ ܒܥܠܡܐ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܪܒ ܓܠܝܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܫܒܝܚ ܡܢܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܝܬܪ ܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܕܐ̇ܬܐ ܡܢ ܗܢܐ ܕܩ̇ܝܡܝܢܢ ܒܗ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ̇ܘ ܐܪܙܐ܆ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܥ̈ܝܢܐ ܣܝܡܐ. ܡܘܗܒܬܐ ܓܝܪ ܕܡܩܒܠ ܢܦܫܢܝܐ܆ ܠܟܐ̈ܒܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܡܐܣܐ ܒܐܬ̈ܘܬܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܚ̈ܙܝܐ. ܘܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܟܫ̈ܠܐ ܘܕܩܪ̈ܒܐ ܡܬܓܠܐ ܠܗ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܩܕܡܝܢ ܐ̇ܡܪܝܢ܆ ܐܝܟ ܩܘܒܪܢܝܛܐ ܥܠ ܐܐܪ̈ܣ ܕܝܡܐ: ܘܐܝܟ ܐܣܝܐ ܥܠ ܟܐ̈ܒܐ ܕܦܓܪܐ. ܫ̈ܠܝܚܐ ܕܝܢ ܕܩܒܠܘ ܚ̈ܝܠܐ ܕܐܬ̈ܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܡܦܠܢܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܕܒܝܕ ܐܬ̈ܘܬܐ ܢܬܗܝܡܢ ܒܗܘܢ ܐܪܙܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ: ܘܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܥ̈ܬܝܕܐ ܢܚܟܡܘܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܥܠ ܣܒܪܗܘܢ. ܟܕ ܛܒ ܪܒܐ ܗܘܬ ܒܥ̈ܝܢܝܗܘܢ ܗܕܐ ܕܚܟܝܡܝܢ ܒܣܒܪܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚ̈ܝܠܐ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܐܢܘܢ ܕܣܥܪܘ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܡ̈ܝܗܬܐ: ܘܐܦܩܘ ܫܐ̈ܕܐ ܘܕܟܝܘ ܓܪ̈ܒܐ ܘܐܚܠܡܘ ܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܠܐ ܐܪܓܫܘ. ܡܛܠ ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܡܝܗܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܟܕ pb. 11 ܬܡ̈ܗܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܡܡܠܠܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܘܬܘܪܓܡܗܘܢ ܕܠܫ̈ܢܐ ܒܢ̈ܒܝܘܬܐ ܕܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܐ̇ܡܪܝܢ ܡܕܡ ܕܐ̇ܬܐ ܕܢܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܥܡ ܬܡ̈ܝܗܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܐܪܙܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܥܠ ܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܐܦܠܐ ܕܢܫܡܥܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܪܫ̇ܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܘܐ̇ܡܪ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܥܠ ܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܚܟܡܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ: ܕܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܡܐܟܘܠܬܐ̇ ܓܡܝܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܠܡ ܗܫܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܒܠܘ (I Kor. 3, 2). ܐܠܐ ܚܟܡܬܐ ܡܡܠܠܝܢܢ ܒܓܡܝܪ̈ܐ: ܚܟܡܬܐ ܠܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ (I Kor. 2, 6). ܘܟܕ ܛܒ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ܆ ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܠܐ ܡܛܝܘ. ܕܢܥܒܕ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܬܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܟܦܘܪ̈ܐ܆ ܠܐ ܡܥܘܟܐ ܠܗ ܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܣܡܐ ܐܘ ܐܟܬܢܐ. ܕܢܪܓܫ ܕܝܢ ܐܢܫ ܒܗ̇ܝ ܚܟܡܬܐ ܕܣܒܪܗ ܠܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܐ ܪܥܝܢܐ. ܚܝܠܐ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ܆ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܢܕܥ ܒܗܝܢ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗܝܢ: ܘܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ ܠܗܝܢ܆ ܕܡܢܐ ܢܣܬܟܠ ܒܚ̈ܝܐ ܕܒܬܪ ܢܘܚܡܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܓܘܝܐ ܗܝ ܒܚܝܠܬܢܘܬܗ̇ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܡܓܘܝܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܪܒܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܡܢ ܚܟܡܬܐ ܕܥܠ ܚ̈ܝܐ ܥ̈ܬܝܕܐ܆ ܠܡܢܐ ܒܬܪ ܢܘܚܡܐ ܚܠܦ ܚܟܡܬܐ ܕܐܪ̈ܙܘܗܝ ܠܐ ܝܗܒ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܕܢܣܥܪܘܢ ܚܝ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܓܠܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ܆ ܕܚܝܠܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܘܩܒܠ ܛܥܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ. ܕܡܐ ܕܢܦܩܘ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ܆ ܡܫܪܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܚܟܡܬܐ ܕܐܪ̈ܙܘܗܝ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܗܘ ܢܦܫܢܝܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܣܝܡܐ ܢܦܫܐ ܒܝܬ ܦܓܪܢܘܬܐ ܠܪܘܚܢܘܬܐ: ܕܠܐ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܘܠܐ ܐܝܟ ܪܘܚܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܓܡܝܪܐ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܩܐܡ ܚܝܠܐ ܕܐ̈ܬܘܬܐ ܒܝܬ ܛܥܝܘܬܐ ܠܫܪܪܐ: ܕܡܪܚܩ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ pb. 12 ܘܡܩܪܒ ܠܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܚ̈ܝܐ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ: ܡܛܘܠ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ܆ ܪܡܝܢ ܐܦ ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ: ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܣܢܝܩ ܕܢܦܘܩ ܬܡܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܬܟܬܘܫܐ ܥܡ ܕܝܘ̈ܐ.

ܐܘܛܪܘܦܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܡܢ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܘܒܪܗ܆ ܚ̇ܣܡ ܠܗ ܣܛܢܐ ܒܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܡܫܪܐ ܕܢܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܫܐܠܬܐ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕܥܡܗ. ܕܐܢܗܘ ܕܢܦܣ ܠܗ܆ ܗ̇ܘܐ ܡܬܟܬܫܢܐ ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܥܡ ܓܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܠܐ ܡܩܪܒ ܒܕܡ̈ܘܬܐ: ܕܗܐ ܡܝܬܪ ܗܘ ܕܘܒܪܗ ܕܪܘܚܢܐ ܡܢ ܕܢܦܫܢܝܐ. ܘܐܢ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܒܥ̈ܒܕܐ ܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܣܛܢܐ ܕܢܚܣܡ܆ ܒܐܝܢܐ ܕܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܕܢܦܫ ܐܝܬܘܗܝ ܐ̇ܠܨܐ ܠܗ ܕܢܚܣܡ.

ܐܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܕܘܒܪܐ ܐܚ̈ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܕܪܘܚ܆ ܠܘ ܒܦܓܪܐ ܡܬܚܙܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܡܬܚܙܝ̈ܢ ܒܗ܆ ܠܘ ܕܪܘܚ ܐ̈ܢܝܢ ܐܠܐ ܕܢܦܫ: ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܘ ܕܘܒܪܗ ܟܣܝܐ ܟܣܐ ܗܘ ܡܢ ܣܛܢܐ: ܘܠܝܬ ܕܚ̇ܙܐ ܠܗ ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܣܡܐ ܡܬܡܠܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܚ̇ܣܡ ܒܗ܆ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝ̈ܢ ܒܗ ܚ̇ܣܡ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܡܪܢ: ܟܕ ܠܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܠܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐ ܘܠܗ̇ܝ ܝܕܥܬܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܘܒܪܐ ܫܒܝܚܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܙܒܢܐ ܕܥܡܠܐ ܕܨܘܡܐ ܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬܗ ܒܚܙܬܐ ܡܢܣܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܕܘܒܪܗ ܪܘܚܢܐ ܘܠܝܕܥܬܗ ܫܒܝܚܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܠܝܐܝܬ ܚܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܒܝܫܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܓ̈ܠܝܬܗ. ܕܢܗܘܐ ܕܝܢ ܐܬܪܐ ܠܣܛܢܐ ܥܠ pb. 13 ܢܣܝܢܗ ܕܡܪܢ܆ ܒܥܡܠܐ ܕܡܬܚܙܐ ܒܦܓܪܐ ܡܥܝܪ ܒܝܫܘܬܐ ܕܚܣܡܗ. ܥܠ ܡܬܩܪܒܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܡܪܢ: ܘܥܠ ܫܘܡܗܐ ܕܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ ܘܕܡܢܣܝܢܐ: ܘܕܠܡܢܐ ܠܚܘܪܒܐ ܐܬܕܒܪ ܠܢܣܝܢܐ܆ ܫܪܒܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ܀ ܗܫܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘ ܐܦ ܥܠ ܛܟܣܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܕܐܢܗܘ ܕܐܦܠܐ ܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܡܬܕܒܪ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܬܝܘܬܗ ܢܘܟܪܝ. ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܩ̇ܪܐ ܫܠܝܚܐ ܦܓܪܢܐ. ܟܡܐ ܠܡ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܦ̈ܠܓܘܬܐ: ܠܐ ܗܐ ܦܓܪ̈ܢܐ ܐܢܬܘܢ ܘܒܒܣܪ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ (I Kor. 3, 3). ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܡܗܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥ̈ܒܕܐ ܐܢܘܢ ܕܚܛܝܬܐ܀ ܬܠܬܐ ܗܟܝܠ ܛܟ̈ܣܝܢ ܡܫܡܗ ܟܬܒܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܦܓܪ̈ܢܐ ܘܢܦ̈ܫܢܐ ܘܪ̈ܘܚܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܚ̈ܘܫܒܐ ܒܝ̈ܫܐ ܦ̇ܗܝܐ܆ ܐܢܗܘ ܕܡܚܒܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ܆ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܩ̇ܝܡܝܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܒ̈ܝܫܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܗ̇ܡܣܐ܆ ܐܢ ܗܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܚܒܝܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܙܘ̈ܥܝܗܘܢ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܘܫܒܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ܆ ܦܓܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ. ܟܡܐ ܠܡ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܚܣܡܐ ܘܚܪܝܐ܆ ܦܓܪ̈ܢܐ ܐܢܬܘܢ. ܐܢܗܘ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܬܟܬܘܫܐ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܘܬܐ ܕܚ̈ܘܫܒܘܗܝ: ܘܠܐ ܢܫܠܡ ܪܥܝܢܗ ܠܙܘ̈ܥܘܗܝ: ܘܥ̇ܨܐ ܢܦܫܗ ܒܩܛܝܪܐ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܨܒܝܢܐ܆ ܗܢܐ ܐܢܗܘ ܕܡܚܡܣܢ ܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ܆ ܩܪܝܒ ܗܘ ܠܕܪܓܐ ܢܦܫܢܝܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܐܡܬܝ ܗ̇ܘܐ ܢܦܫܢܝܐ.

ܐܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܐ ܕܠܐ ܣ̇ܥܪ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒ ܣ̈ܢܝܬܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܩܪܐ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܥܒܕ ܠܚܫ̈ܘܗܝ.

ܐܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ܆ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ pb. 14 ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܫܟܝܪ̈ܬܐ: ܘܒܥܠܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܙܝܥ ܒܫܘܬܦܘܬܗܝܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܐܓܪܬܟܘܢ ܚܘ̇ܝܬ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܥܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܦܓܪܐ ܐ̈ܢܝܢ: ܘܩܪܒ ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ܆ ܡܬܩܪܐ ܢܦܫܢܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܓܪܢܝܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܚܫܚ܀ ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܐܦ ܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ. ܕܟܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܒܒܣܪ܆ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܒܕܚܠܬܐ ܕܕܝܢܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܛܝܠ ܠܗ. ܘܡܐ ܕܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܟܢܫ ܪܥܝܢܗ. ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܥ̈ܝܕܐ ܘܡܚ̈ܫܒܬܐ ܕܡܥܕ ܒܗܝܢ܆ ܦ̈ܗܝܢ ܒܬܪܥܝܬܗ. ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܐܪ ܒܗ܀ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܪܥܝܢܗ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ. ܕܢܟܢܫ ܕܝܢ ܪܥܝܢܗ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܒܐܓܘܢܐ ܣܓܝܐܐ ܣ̇ܦܩ. ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܢ ܕܪܥܝܢܗ ܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗ̇ܘܐ. ܕܟܝܐܝܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܪܡܙܐ ܕܫܥܬܐ. ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘ. ܡܛܠ ܕܗܝ ܢܦܫܗ ܒܙ̈ܘܥܐ ܕܦܗܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܒܗܪܓܐ ܕܝܕܥ̈ܬܐ ܐܘ ܒܥܡܠܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܦ ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܗ ܗܢܝܢ ܢ̈ܒܗܢ ܒܗ. ܕܢܚܘܪ ܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ܠܐ ܡܨܐ. ܡܛܠ ܕܒܕܡ̈ܘܢ ܕܡ̈ܘܢ ܫܪ̈ܝܝ ܠܚ̈ܕܕܐ ܦ̇ܗܐ ܗܘܢܗ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܢܦܫܢܘܬܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܚ̇ܝܪܐ ܒܐܠܗܐ ܒܡܕܡ ܕܪܡ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ܀ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܪܘܚܢܐ: ܡܛܠ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܡܚ̈ܫܒܬܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܠܝܬ ܥܕܢܐ ܕܠܐ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗ ܒܚܟܡܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܢ̇ܒܗܐ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗܕܐ ܕܐܡ̇ܪܬ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩ̈ܕܡܝܬܐ ܕܐܪܓܫ ܒܗܝܢ ܢܩܒܠ ܐܦ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܣܬܟܠ.

ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܥܠ ܪܥܝܢܢ ܣ̈ܠܩܢ ܗ̈ܘܝ ܒܥܢܝܢܐ ܕܡܠܬܟ ܐܫܟܚܢ܆ ܗܘܬ ܠܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܠܝ ܘܠܗܢܐ ܐܚܝ ܐܘܣܒ ܠܡܐܬܐ ܠܘܬܟ. ܟܕ ܓܝܪ ܠܫ̈ܢܝܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ pb. 15 ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܪܚܢ ܢܦܩܢܢ܆ ܗܕܐ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܟ ܐܬܝܬܪܬ ܠܢ ܛܒ ܡܢ ܦܘܫܢ. ܥ̈ܝܕܐ ܓܝܪ ܕܣܡܢ ܠܢܦܫܢ܆ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܒܢ ܐܢܘܢ܇ ܒܦܚܡܐ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܕܪܫܼܡܬ ܠܢ ܒܐܓܪܬܢ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܓܕܫܬ ܠܦܘܠܘܣ ܗܘܬ ܐܦ ܠܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܚ̇ܕܐ ܒܕܘܒܪܗ ܕܢܡܘܣܐ: ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܕܗܘܝܘ ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ: ܥܕܡܐ ܕܩܒܠ ܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝܢ܇ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܠܒܝܟܝܢܢ ܗܘܝܘ ܓܡܝܪܘܬܐ܇ ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܘܕܥܢ ܒܢܝܫܐ ܕܡܠܬܟ܇ ܕܟܡܐ ܚܣܝܪܝܢܢ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܚܘܣܪܢܐ ܚܫܒ ܐ̈ܢܝܢ ܫܠܝܚܐ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܙܕܝܩܘܬܐ ܚܫܝ̈ܒܢ ܗ̈ܘܝ ܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܫܛܢ ܚܕܘܬܐ ܕܥܡܠܢ܆ ܕܒܠܚܘܕ ܒܣܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܫܬܒܗܪ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܦ ܐܢܐ ܐܚ̈ܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐ̇ܪܓܫܬ ܒܬܪܥܝܬܟܘܢ ܫܦܝܪܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒ̇ܥܝܐ: ܘܠܐ ܡܫܬܒܗܪܐ ܒܥܝܕܐ ܕܢܡ̈ܘܣܐ܆ ܐܚ̇ܒܬ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܟܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܗ̇ܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܫܝܢܐ܇ ܟܕ ܡܣܬܬܪ̈ܢ ܢ̈ܦܫܬܟܘܢ ܠܓܘ ܡܢ ܫܘܪܐ ܕܠܐ ܙܐܥ ܡܢ ܟܠ ܩܐܪ̈ܣܝܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܐܦ ܚܢܢ ܫܘܝܐܝܬ ܒ̇ܥܝܢܢ: ܕܠܗܠܝܢ ܦܘܪܫ ܛ̈ܟܣܐ ܬܐܡܪ ܠܢ. ܘܠܐ ܬܚܘܪ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡ̈ܫܐܠܢܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܝܢ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܡܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܢܫܐܠ ܚ̇ܟܡܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܨܒܝܢܟ: ܐܝܠܝܢ ܕܣ̈ܠܩܢ ܠܪܥܝܢܟ ܐܡܪ ܠܢ܆ ܥܠ ܚ̈ܫܐ ܕܢܦܫܐ ܘܥܠ ܥ̈ܠܠܬܗܘܢ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܫܪܐ ܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܬܘܬ ܢܦܫܐ܆ ܕܒܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܟ̈ܣܝܢ ܫܟܝܚܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܒܪ̈ܘܚܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܠܐ ܒܦܓܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐ. ܘܠܐ ܒܪ̈ܘܚܢܐ ܡܛܠ ܕܐܬܥܠܝܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܢܐ ܚܫܐ ܒܝܕ ܚܕܘܬܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܬܘܬ ܢܦܫܐ pb. 16 ܒܢ̈ܦܫܢܝܐ. ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܗ̇. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܬܙܝܥ ܢܦܫܢܝܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܆ ܫ̇ܪܟ ܠܗ ܕܢܬܬܥܝܩ ܥܠ ܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܕܚ̈ܛܗܘܗܝ ܡܬܝܠܕܐ ܠܗ̇ ܬܘܬ ܢܦܫܐ܀ ܢܩܪܘܒ ܡܟܝܠ ܠܡܦܪܫܘ ܐܦ ܗܘ ܒܟܝܐ ܕܕܡ̈ܥܐ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܙܝܥܝܢ ܠܗ ܒܪܥܝܢܐ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛ̈ܟܣܝܢ. ܒܟܝܐ ܗܟܝܠ ܕܦܓܪܢܐ: ܐܦ ܟܕ ܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܢܒܟܐ܆ ܗܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܙܝܥܝܢ ܒܟܝܗ. ܪܢܝܐ ܕܡܣܟܢܘܬܗ. ܥܘܗܕܢܐ ܕܛܘܪ̈ܦܘܗܝ. ܡܪܢܝܬܐ ܕܒ̈ܢܘܗܝ. ܚܫܐ ܕܛܠܘ̈ܡܘܗܝ. ܨܦܬܐ ܕܒܝܬܗ. ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܝ̈ܬܘܗܝ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܘܡܢ ܬܟܝܒܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ܆ ܣ̇ܓܝܐ ܠܗ̇ ܒܗ ܟܪܝܘܬܐ. ܘܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܡܬܝ̈ܠܕܢ ܕܡ̈ܥܐ܀ ܠܒܟܝܐ ܕܝܢ ܢܦܫܢܝܐ܆ ܒܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܙܝܥܝܢ ܠܗ. ܕܚܠܬܐ ܕܕܝܢܐ. ܪܢܝܐ ܕܚ̈ܛܗܘܗܝ. ܕܘܟܪܢܐ ܕܛܝ̈ܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܨܐܕܘܗܝ. ܡܪܢܝܬܐ ܕܡܘܬܐ. ܡܘܠܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥ̈ܬܝܕܢ. ܩܢܛܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢܗܝܢ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܕܡܢ ܬܟܝܒܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܚ̈ܘܫܒܐ܆ ܡܬܬܙܝܥ ܪܥܝܢܗ ܒܚܫܐ ܕܕܡ̈ܥܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܘܢ ܠܘܬܗ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܝܬ ܠܗ܆ ܒܟܝܗ ܠܘ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܗ̇ܘܐ. ܐܠܐ ܡܫܪܐ ܠܗ ܕܢܪܦܬ ܒܚܫܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܟܕ ܡܬܒܩܐ ܒܟܢܝܫܘܬܗܘܢ ܘܒܩܘܡܗ ܕܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܚܘܪܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܙܝܥ ܠܗ ܒܚܫܐ ܕܒܟܝܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ܀ ܒܟܝܐ ܕܝܢ ܕܓܒܪܐ ܪܘܚܢܐ܆ ܗܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܕܝܠܝܢ ܠܗ. ܬܗܪܐ ܕܪܒܘܬ ܐܠܗܐ. ܬܡܗܐ ܕܥܡܝܩܘܬ ܚܟܡܬܗ. ܫܘܒܚܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܕܡܢ ܬܟܝܒܘܬܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܡܫܦܥ ܕܡ̈ܥܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܒܟܝܗ ܠܘ ܡܢ ܚܫܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܗ̇ܘܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܡܬܝܠܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܟܬܐ ܡܢ ܚܕܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܐ pb. 17 ܕܚܙܘ ܠܚܒ̈ܝܒܝܗܘܢ ܠܢܘܓܪܐ܇ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܕܚܙܬܗܘܢ ܡܕܡܥܝܢ ܒܟܝܐ ܕܝܢ ܕܓܒܪܐ ܕܪܘܚ ܕܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܗ̇ܘܐ܆ ܗܕܐ ܗܝ ܥܠܬܗ. ܡܐ ܕܡܬܕܟܪ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܟܡܐ ܛ̇ܥܝܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܟܐ ܡܪܢ ܟܕ ܥܐܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܟܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܥܠ ܡܝܬܘܬ ܠܒܗܘܢ (Mark. 3, 5). ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ܇ ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ (Phil. 3,18). ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܒܦܪܟܣܣ܇ ܕܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒ̇ܟܐ ܗܘܐ (Apg. 20, 31). ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܟܝܐ܆ ܠܘ ܒܪܥܝܢܐ ܕܪܘܚ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ܇ ܐܠܐ ܒܚ̈ܘܫܒܐ ܕܢܦܫ. ܐܘ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ: ܐܘ ܕܚ̈ܫܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ: ܐܘ ܕܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܪܘܚܢܐ ܠܐ ܠܝܓ ܠܝܓ ܒ̇ܟܐ ܡܛܠ ܚܕܘܬܗ ܐܡܝܢܬܐ. ܘܐܢ ܒ̇ܟܐ܆ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܡܬܙܝܥ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ܇ ܕܒܕܘܟܪܢܐ ܕܟܦܘܪܝܗ ܕܡܪܢ ܒܟܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܟܐ ܡܪܢ܆ ܦܪܫ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܐܝܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܥܒܕܘܗܝ ܕܢܒܟܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܢܚܬ ܨܝܕ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܘܚܐܪ ܒܠܒܗܘܢ ܡܝܬܐ܇ ܥܠܝܗܘܢ ܒ̇ܟܐ ܗܘܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܪܥܝܢܗ ܕܐܢܫ ܒܪܘܚ ܢܗܘܐ܆ ܠܐ ܒ̇ܟܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܠܐܟܐ ܒ̇ܟܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܟܝܐ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܗܘ ܪܘܚܢܐ܆ ܡܕܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗ̇ܘܝܢ ܒ̇ܟܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܕܪܘܚ ܐܢܘܢ. ܒܕܘܒܪܐ ܗܟܝܠ ܪܘܚܢܐ ܠܝܬ ܒܟܝܐ. ܡ̇ܢܘ ܕܝܢ ܛܟܣܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܡܝܢ ܒܒܟܝܐ ܨܝܕ ܬܪܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܕܐܡܝܢ ܒ̇ܟܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܠܘܕܐ ܟܡܐ ܕܡܬܩܪܒ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܡܢ ܒܟܝܗ ܫ̇ܠܐ: ܥܕܡܐ ܕܢܡܛܐ ܠܩܘܡܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܐܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܒܟܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܢܐ ܕܐܡܝܢ ܒܒܟܝܐ ܕܦܘܪܫܢܐ: ܐܢܗܘ ܕܢܬܠ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܬܪܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܟܠ ܟܡܐ ܕܪܒܐ ܪܥܝܢܗ ܒܪܘܚ ܡܢ ܒܟܝܐ ܫ̇ܠܐ pb. 18 ܘܒܚܕܘܬܐ ܗ̇ܘܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܓܡܪ ܠܝܬ ܒܗ ܚܫܐ ܕܪܥܝܢܐ: ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܒܪ̈ܚܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܦܚܡܐ ܨܝܕ ܒܪܢܫܐ ܪܘܚܢܐ ܐܝܟ ܕܡܬܦܚܡ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝܠܝܕ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܕܓܡܝܪ ܒܩܘܡܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܠܝܕ ܟܠܗ ܒܟܪܣܐ ܗܘ: ܘܡܕܡ ܡܢܗ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܬܘܬ ܢܦܫܐ ܒܚܫܐ: ܟܠܗ ܪܥܝܢܗ ܗܪܟܐ ܚܒܝܫ: ܘܠܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܡܪܢܝܬܗ ܠܐ ܢ̇ܦܩ. ܘܟܕ ܛܒ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܒܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡܝܪ ܗܘ ܠܝ܆ ܐܬܥܨܝܬ ܡܛܠ ܝܬܘܪܢܟܘܢ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܐܡܪܝܘܗܝ. ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܓܝܪ ܠܐ ܦ̇ܓܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܒܟܬܐ܆ ܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ ܫܟܝܚܐ ܒܐܢܫܐ ܟܝܢܐܝܬ ܚܫܘܫܘܬܐ. ܘܠܬܢ̈ܚܬܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ܆ ܗܠܝܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ܒܟܝܐ ܡܥܝܪܝܢ ܠܗܝܢ܀ ܐ̇ܬܐ ܠܝ ܡܟܝܠ ܐܦ ܗܫܐ ܠܡܚܘܝܘ ܥܠ ܢܝܫܗ ܕܚܘܒܐ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܥ̈ܒܕܢ ܠܗ ܕܢܬܩܢܐ܇ ܒܦܓܪ̈ܢܐ ܘܢܦܫ̈ܢܐ ܘܪ̈ܘܚܢܐ. ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܟܠܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ܆ ܢܕܥܘܢ ܕܟܡܐ ܒܨܝܪܝܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ. ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܕܟܘܠ ܕܒܥܐ ܐܣܒܪ ܠܗ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܩܢܝܗܝ ܠܚܘܒܐ. ܟܕ ܛܒ ܕܪܓܐ ܕܚܘܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܠܬܚܬ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܛܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܪܚܡܬ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܠܐ ܡܬܥܠܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܪܚܡܬ ܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܛܘܒܢܐ ܐܡܪ. ܕܗ̇ܘ ܠܡ ܕܠܐܚܘܗܝ ܕܚ̇ܙܐ ܠܐ ܡܚܒ܇ ܐܦ ܠܐ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܡܨܐ ܕܢܚܒ (I Joh. 4, 20)܀ ܐ̇ܡܪ ܡܟܝܠ ܦܘܪ̈ܫܢܘܗܝ ܕܚܘܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܪܒܝܢ ܠܗ ܒܢܦܫܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܠܦܘ܆ ܕܟܝܢܐܝܬ ܣܝܡ ܒܢ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܬܙܝܥ ܒܚܘܒܐ܆ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܠܢ ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܟ (Deut. 6, 5)܀ ܠܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ pb. 19 ܦܓܪܢܐ̇ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܡܥܝܪܝܢ ܠܚܘܒܐ ܕܟܝܢܗ. ܪܓܬܐ ܘܪܚܡܬܐ. ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܡܬܪܒܝܐ ܡܢ ܪܢܝܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܪܚܡܬܐ ܕܩܢ̈ܝܢܐ ܣ̇ܓܝܐ ܡܢ ܪܚܡܬ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܬܝܕܥ ܒܥܠܡܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܓܐܝܘܬܐ܆ ܗܘܝܘ ܕܡܣܓܐ ܒܗ ܪܚܡܬ ܥܘܬܪܐ. ܘܡܢ ܪܚܡܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܬܥܝܪ ܚܘܒܗ ܕܢܚܒ ܠܐܢܫ ܐܢܫ. ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܩܢܝܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪ ܚܘܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܦܓܪ̈ܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܫܬܚ̈ܠܦܢ ܫܪܝ ܕܢܪܬܚ ܒܪܥܝܢܗܘܢ: ܘܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܩܘܝ̈ܢ ܣܡܝܟ ܚܘܒܗܘܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܡܐ ܕܐܫܬܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܢ ܗ̈ܘܝ ܥܠܬܐ ܠܚܘܒܗܘܢ܆ ܥܡܗܝܢ ܡܫܬܓܢܐ ܐܦ ܚܘܒܗܘܢ. ܫܪܝ ܓܝܪ ܚܘܒܗܘܢ ܡܢ ܫܘܦܪܐ ܕܚ̇ܡܐ ܘܡܢ ܥܘܬܪܐ ܕܒ̇ܛܠ ܘܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܫܬܪܐ܀ ܢܥܘܠ ܗܫܐ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܦ̈ܫܢܐ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܫܟܝܚ ܒܗܘܢ ܚܘܒܐ ܠܐ ܕܫܪܪܐ ܘܠܐ ܕܙܐܦܐ. ܠܐ ܕܙܐܦܐ ܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܐܝܢܐ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܕܘܒܪܐ܆ ܠܐ ܣܓܝ ܒܗ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܥܘܬܪܐ: ܘܠܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܕܪܓܬܗ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܩ̇ܪܝܐ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܢܗܘܐ ܪܚ̇ܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܠܥܘܬܪܐ ܨ̇ܗܐ ܘܠܐ ܠܪܚܡܬ ܫܘܦܪܐ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܝܬ ܒܗ ܚܫܐ ܕܚܘܒܐ. ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܣ̇ܒܪ ܕܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܢܚܒ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ. ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܩܢܐ: ܐܠܐ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܕܐܪ̈ܙܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܠܗܕܐ ܠܐ ܐܬܩܪܒ܆ ܚܣܝܪ ܗܘ ܡܢ ܕܢܚܒ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܗܢܘܓܝܪ ܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐ܆ ܕܠܟܠܢܫ ܢܚܒ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܚܒ ܢܦܫܢܝܐ ܠܐܢܫ ܐܢܫ܆ ܠܘ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܗ: ܐܠܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܩ̇ܪܝܐ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪ ܚܘܒܗ: ܘܒܝܕܥܬܐ ܡܚܒ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܪܚ̇ܡ܆ ܠܐ ܢܣܢܐ ܡܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ ܒܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ pb. 20 ܣ̇ܢܐ ܢܕܥ܆ ܕܐܝܟ ܕܩܪܬܗ ܥܠܬܐ ܕܢ̇ܣܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܩܪܬܗ ܥܠܬܐ ܕܢܚܒ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܝܕܥܬܐ܆ ܠܐ ܡܨܐ ܡܚܒ: ܐܠܐ ܠܗ̇ܘ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ ܒܝܘܠܦܢܗ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܘܒܐ ܗܘ ܕܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ܕܫܪܪܐ: ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܝܘܠܦܢܗ ܡܚܒ܆ ܐܝܟ ܕܡܚܒ ܐܠܗܐ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܨܒܝܢܗ܀ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܪܘܚܢܐ܆ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܩܢܐ ܠܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܠܘ ܒܫܓܡܐ ܐܘ ܒܥܠܬܐ ܕܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ.

ܐܘܛܪܘܦܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܡܢ ܐܝܕܐ ܐܝܕܥܬܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܪܢ ܢܓܠܐ ܠܟܘܢ ܚ̈ܒܝܒܝ܆ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܕܚܘܒܗ ܪ̈ܡܢ ܐ̈ܢܝܢ ܡܢ ܡܫܡܥܬܟܘܢ. ܕܐܦ ܠܐ ܟܕ ܢܬܐܡܪ̈ܢ ܣ̇ܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܣܘܟܠܗܝܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܗܘ ܕܐ̇ܡܪ. ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܬܩܢܐ. ܘܟܠ ܕܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܘܠܬܚܬ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܬܘܫܛ ܨܝܕ ܪܘܡܗ. ܗܝ ܕܝܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐ܆ ܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܓܝܪ ܕܡܩܒܠ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܠܥܠ܆ ܡܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܗܝ ܕܒܬܪ ܢܘܚܡܐ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܕܢܣܢܐ ܠܚܒܪܗ ܒܬܪ ܢܘܚܡܐ: ܠܐ ܗܐ ܓܠܝܐ ܕܫܪܪܗ ܕܚܘܒܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ. ܐ̇ܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܚܫܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܢܢܐ܇ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܟ̈ܣܐ. ܕܓܒܪܐ ܗܟܝܠ ܦܓܪܢܐ ܗܢܘ ܛܢܢܗ. ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܥܘܬܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗ ܥܬܝܪ̈ܝܢ. ܚ̈ܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗ ܡܢܚܝܢ. ܟܠܗ ܕܝܢ ܚܫܐ ܕܛܢܢܗ ܡܬܙܝܥ ܡܢ ܚܣܡܐ. ܐܦ ܗܘ ܕܝܢ ܚܣܡܗ ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝ̈ܢ ܡܫܪܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܗܘ܆ ܒܐܝܠܝܢ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܗܠܝܢ. pb. 21 ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܬܚܪܪ ܡܢܗܝܢ ܒܣܒܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥ̈ܬܝܕܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܣܬܟܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܬܢܢ: ܘܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܠܝ̈ܟܢ܆ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ ܡܢ ܗܢܐ ܚܫܐ܀ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ ܥܠܬ ܟܐܒܗ ܘܥܠܬ ܐܣܝܘܬܗ܆ ܐ̇ܬܐ ܠܝ ܥܠ ܓܒܪܐ ܢܦܫܢܐ : ܟܕ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܡܢ ܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܢܢܗ: ܘܡܢܘ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܡܬܙܝܥ. ܡܫܪܐ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܛܢܢܐ ܒܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܬܥܠܝ ܠܗ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܦܓܪܐ: ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܘܪܒܢ ܡܢܗ ܠܐ ܐܪܓܫ܆ ܣ̇ܒܪ ܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܗܘܝܘ ܓܡܝܪܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܨܝܪ̈ܝܢ ܡܢܗ ܒܥ̈ܒܕܐ ܕܡܬܚܙܝܢ܆ ܡܫܪܐ ܠܗ ܕܢܬܙܝܥ ܒܛܢܢܐ ܘܥܕܠܝܐ ܥܠ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܕܛܢܢܗ ܡܟܢܫ ܣܢܐܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܚܒ ܐܝܩܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ܆ ܛܢܢܗ ܠܘ ܡܢ ܚܣܡܐ ܗܘ: ܐܠܐ ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܠܡ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܚܒ ܐܝܩܪܐ܆ ܡܢ ܚܣܡܐ ܡܬܙܝܥ ܛܢܢܗ. ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܘܝܐ ܕܐܝܟ ܕܕܐܢ ܗܘ ܠܦܓܪ̈ܢܐ܇ ܗܟܢܐ ܡܬܕܝܢ ܗܘ ܡܢ ܪ̈ܘܚܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܇ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܕܒܪܘܚ ܡܬܕܝܢ (I Kor. 2, 14). ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܫܐ ܕܐܡ̇ܪܬ܆ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܕܘܒܪܗ܀ ܛܢܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܢܐ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܝܕܥܬܗ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܗ̇ܘܐ. ܡܛܘܠ ܕܐܬܩܪܒ ܠܕܘܪܫܐ ܕܚܟܡܬܐ: ܘܐܬܬܚܕ ܠܗ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ܆ ܡܬܒܩܐ ܒܚܬܝܪܘܬܗ ܘܚ̇ܙܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܗܘ ܒܐܪ̈ܙܐ ܕܪ̈ܘܪܒܝܢ ܡܢܗ ܠܐ ܐܪܓܫ܆ ܪܢ̇ܐ ܕܗܘ ܝ̇ܕܥ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܕܢܛܢ ܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܒܪ ܕܡܛܥܐ ܛܥ̇ܝܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܛܐܢ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܒܬܠܡ̈ܝܕܐ܇ ܒܕܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܕܗܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܫܪܪܐ ܘܗܢܘܢ ܛܥ̇ܝܢ. ܛܢܢܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܛܟ̈ܣܝܢ܆ ܥܕܡܐ ܠܩܛܠܐ ܡܬܡܬܚܝܢ ܚܘܫ̈ܒܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܛܢ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ pb. 22 ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܬܪ̈ܝܢ ܢܝ̈ܫܝܢ ܡܣܝܟ ܛܢܢܐ ܕܢܦܫ̈ܢܐ ܘܕܦܓܪ̈ܢܐ. ܕܢܦܫܢܝܢ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܐ܆ ܘܕܦܓܪܢܝܢ ܒܗܘܢܐ ܘܒܥܒ̈ܕܐ܀ ܒܓܒܪܐ ܕܝܢ ܪܘܚܢܐ ܠܝܬ ܛܢܢܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܐܢܫ. ܐܟܙܢܐ ܕܡܪܢ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܛܢܢܐ ܠܐ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܐܬܐ ܐܣܪܚ ܒܬܠܡ̈ܝܕܘܢܝ ܥܠ ܕܐܬܓܘܙܠܘ ܒܛܢܢܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܡܢܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ܇ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܕܐ ܐܢܬܘܢ ܪܘܚܐ (Luk. 9, 55).

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܠܘ ܝܕܥܘ ܕܠܐܝܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܬܐ ܕܢܩܪܒ ܐܢܘܢ܆ ܠܘ ܒܗܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܪܬܚܝܢ ܗܘܘ ܒܪܘܓܙܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܕܥܘ ܕܐܝܕܐ ܝܕܥܬܐ ܩܒܠܘ ܒܐܪܙܗ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗ̇ܘ ܪܥܝܢܐ ܐܬܥܠܝܘ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܒܪܚܡܬܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܐܬܓܡܪܘ܀ ܛܢܢܗ ܕܝܢ ܕܓܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܐܡܪ ܛܢܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܢܢܗ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܪܬ̇ܚ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܒܟܠܗ̇ ܪܚܡܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ܇ ܠܡܩܪܒܘ ܠܛܥ̈ܝܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܪܢ ܘܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܗܕܐ ܥܒܕܘ܀ ܐܣܬܟܠܘ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ. ܕܡܢ ܟܕ ܡܫܪܐ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ: ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܪܥܝܢܐ ܗ̇ܘܝܢ ܠܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܩܪܒ ܠܕܪܓܐ ܢܦܫܢܝܐ. ܘܡܐ ܕܫܪܝ ܬܘܒ ܕܢܬܕܟܐ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܘܗܝ ܓܘ̈ܝܐ܆ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܡܛܐ ܠܫܦܝܘܬܐ. ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܠܥܠ܆ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ܀ ܕܐܡܪ ܕܝܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܗܠܝܢ: ܕܐܝܟܢ ܡܬܪܚܩ ܐܢܫ ܡܢ ܦܓܪܢܘܬܐ ܘܡܬܩܪܒ ܠܢܦܫܢܘܬܐ: ܘܐܝܠܝܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓܪ̈ܢܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܪ̈ܢܝܢ ܒܡܕܥܐ: ܘܒܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܢܝܢ ܒܡܕܥܐ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܢܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ܆ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܫ̈ܘܚܠܦܐ ܣܓ̈ܝܐ ܐܝܬ ܠܬܪܒܝܬܗ ܕܦܓܪܐ܆ ܗܟܢܐ pb. 23 ܫ̈ܘܚܠܦܐ ܣܓ̈ܝܐ ܐܝܬ ܠܬܪܒܝܬܗ ܕܪܥܝܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܗܘܐ ܐܢܫ ܒܪ ܥܣܪ̈ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܚ̈ܘܫܒܐ ܐܝܟ ܩܘܡܬܗ: ܘܡܐ ܕܗܘܐ ܒܪ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܐܚܪܢܝܢ ܐܢܘܢ ܙܘܥ̈ܘܗܝ: ܘܡܐ ܕܗܘܐ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܡܬܬܘܣܦܝܢ ܠܗ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܘܡܐ ܕܡܛܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܠܗܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐ ܒܡܪ̈ܢܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܣ̈ܓܝܐܝܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܠܪܥܝܢܐ ܕܠܓܘ. ܘܡܛܘܠ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܦܓܪܢܐ ܗܘ܆ ܡܘ̈ܫܚܬܗ ܕܦܓܪܐ ܝ̈ܕܝܥܢ ܒܗ. ܬܪܒܝܬܐ ܕܝܢ ܓܘܝܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ܇ ܐܠܐ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܡܕܥܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܪܒܝܢ ܝ̈ܠܘܕܐ ܒܟܪܣܐ: ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܬܪܒܝܬܗܘܢ ܠܗܢܘܢ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܪܒܝܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܠܓܘ: ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܬܪܒܝܬܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܥܠܢ ܠܗ̇ܘ ܥܠܡܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܢܦܩܘ ܫܒܪ̈ܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗܘܢ܆ ܡܬܚܙܝܐ ܩܘܡܬܗ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ܆ ܗܟܢܐ ܡܐ ܕܢܦܩܢ ܡܢ ܟܪܣܐ ܗܕܐ ܪܘܚܬܐ ܕܐܪܥܐ: ܘܐܬܚܙܝܢ ܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ܆ ܡܬܓܠܝܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܕܥܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܕܒܐܝܠܝܢ ܐܬܪܒܝ: ܐܢ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܘܐܢ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘ ܕܢܦܫܩ ܗܠܝܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ܆ ܐ̇ܡܪ ܐܦܢ ܗܕܐ ܕܡܢ ܐܡܬܝ ܡܫܪܐ ܐܢܫ ܕܢܚܒ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܐ ܐܡܬܝ ܕܢܫܠܡ ܐܩܡܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܫܒܪܘܬܐ: ܘܢܥܘܠ ܒܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܥܠܝܡܘܬܐ: ܠܐ ܡܨܐ ܡܟܝܠ ܕܠܐ ܢܬܙܝܥ ܒܪܓܬܐ ܕܗܢܝܘܬܐ ܕܥܠܡܗ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܘܓܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܬܪܒܝܬܗ ܕܗܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܘܝܐ: ܐܡܬܝ ܕܢܫܠܡ ܐܩܡܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܘܕܘܬܐ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ: ܘܢܥܘܠ ܒܐܩܡܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܦܝܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܨܐ ܕܠܐ ܢܬܙܝܥ ܒܗܢܝܘܬܐ ܕܥܠܡܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܡܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܐ ܒܥܠܝܡܘܬܗ ܩܐܡ ܒܥܠܡܗ ܡܠܝܐܝܬ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܕܠܓܘ ܩܐܡ ܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܪܚܡܬ pb. 24 ܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܐܠܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܐ̇ܡܪ ܗܘ̇ܝܬ ܠܟܘܢ܆ ܗܘܝܬܘܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܕܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܣܓܝ ܡܬܚܐ ܕܡܡܠܠܢ ܡܢ ܚܡܫܐ ܣܦܪ̈ܝܢ ܕܐܘܪܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܙܪ̈ܥܐ ܐ̈ܢܝܢ: ܕܒܟܘܢ ܢܬܪܒܝܢ ܒܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܠ ܛܟܣܐ ܢܦܫܢܝܐ: ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܐܬܠܒܟ ܐܢܫ ܒܥܝܕܐ ܕܥܡܠܗ. ܟܠ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܡܕܥܗ܆ ܦܓܪܢܐ ܗܘ ܒܕܘܒܪܗ. ܘܟܠ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܕܘܒܪܗ܆ ܦܓܪܢܐ ܗܘ ܒܡܕܥܗ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܚ̇ܕܐ ܒܥܡܠܗ܆ ܘܗ̇ܘ ܡܫܬܒܗܪ ܒܚܟܡܬܗ. ܥܡ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܕܠܐ ܒܟܣܝܘܬܗ ܘܠܐ ܒܓܠܝܘܬܗ ܡܣܬܥܪ ܒܗ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܥ̈ܒܕܐ ܕܒܣܪܐ. ܘܐܝܬ ܕܫܪܝ ܕܢܫܒܘܩ ܦܓܪܢܘܬܐ: ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܩܪܒ ܠܢܦܫܢܘܬܐ. ܘܫܪܒܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ ܚܫ̈ܘܗܝ. ܘܐܝܬ ܕܫܪܝ ܠܥܠ ܡܢ ܢܦܫܢܘܬܐ: ܘܠܐ ܡܛܐ ܠܡܕܥܐ ܕܪܘܚ. ܘܡܠܬܐ ܗܝ ܐܚܪܬܐ ܕܥܠ ܙܘ̈ܥܘܗܝ ܢܐܡܪ. ܠܕܘܒܪܐ ܕܝܢ ܪܘܚܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܕܢܒܥܐ: ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܝܗܒ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܚ̈ܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܗܒ ܠܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܕܘ̇ܠܐ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܠܘܣ ܕܗܘ ܩܪܒܗ ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܬܠܡ̈ܝܕܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܬܕܝܢ܆ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܡ̇ܛܐ ܠܗܕܐ ܪܒܘܬܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܐܠܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܛܠܘܡܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܡܥ ܐܢܫ ܗܠܝܢ: ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܢܬܟܫܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܢܫܬܘܐ ܠܗܝܢ.

ܐܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܦܪܫ ܡܟܝܠܼ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܙ̇ܟܝܢ ܠܐܟܬܐ܇ ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܬܪܥܘܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܟܠܢܫ ܪܦ̇ܬܐ ܚܡܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܬܡ̈ܝܗܐ ܐܢܘܢ ܒܟܝܢܗܘܢ: ܐܦܠܐ ܗܢܘܢ ܚ̈ܫܐ ܥܙܝܙܝܢ ܒܗܘܢ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܒܚܟܡܬܐ ܡܟܒܫ ܚܡܬܗ ܒܓܘܗ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܐܟܬܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܐܠܐ ܐܦ pb. 25 ܠܗ ܠܚܫܐ ܕܚܡܬܐ ܩܪܝܒ ܕܢܙܟܐ. ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܚܟܡܬܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܗ ܡܟܒܫ ܚܡܬܗ: ܐܠܐ ܒܨܢܥܬܐ ܡܫܬܩ ܠܗ̇ ܒܓܘܗ܆ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܗܘ ܐܟܬܢܐ. ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܐܟܬܗ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܠܐ ܐܬܕܟܝ: ܕܒܪܥܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܢܗܘܐ ܡܣܝܒܪܢܐ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܝܚ ܨܒܝܢܐ ܕܚܡܬܗ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܐܘ ܒܠܘ̈ܛܬܐ܆ ܗܢܘܢ ܡܟܝܠ ܙܘ̈ܥܘܗܝ ܕܠܓܘ ܐܟܬܐ ܓ̇ܒܠܝܢ ܒܗ ܠܙܒܢܐ ܕܦܘܪܥܢܐ. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܓܢܣܐ ܕܐܢܫܐ ܠܢܘܓܪܐ ܡܬܪܥܝܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܐܝܢܘ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܬܚܡܬ ܠܐ ܠܒ̇ܟ ܐܟܬܐ ܙܒܢܐ. ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܒܨܝܪܘܬ ܐܟܬܗ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܒܪܢܫܐ ܕܚܪܝܦܐ ܚܡܬܗ ܘܬܟܝܒܐܝܬ ܡܬܓܘܙܠ ܒܪܘܓܙܐ܆ ܠܐ ܡܬܡܬܚ ܙܒܢܐ ܕܐܟܬܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܐܡ̇ܪܬ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܪܘܚܬܐ ܕܢܝܚܐ ܠܙܘ̈ܥܐ ܕܚܡܬܗ ܒܡܦܩܢܐ ܕܡ̈ܠܐ܆ ܠܐ ܦ̇ܝܫܝܢ ܒܗ ܚܘ̈ܫܒܐ ܢܘܓܪܐ ܒܪܘܓܙܐ ܕܟܣܝܘܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܦ ܥܠ ܩܕܡ̈ܝܬܗ ܡܬܬܘܐ. ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܐܢܫܐ ܕܠܐ ܐܠܗ܇ ܕܠܐ ܣ̇ܒܥܝܢ ܡܢ ܢܟܝܢܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܘ ܥܠ ܫ̈ܐܕܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܣܡܗ ܠܐ ܬܟ̇ܣ: ܘܬܪܥܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ܆ ܠܘ ܥܡ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܝܢܗ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܘܟܠܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܡ ܡܠܐ̈ܟܘܗܝ ܕܣܛܢܐ ܡܬܡܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܡܗܘܢ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܓܗܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܠܗܘܢ ܕܡ̇ܝܢ ܗܘܘ܆ ܥܡܗܘܢ ܠܐ ܚܝܒ ܐܢܘܢ. ܕܝܢܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܥܘܠ. ܢܓܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܚܫܐ ܕܒܝܫܘܬܐ܇ ܕܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܣܓܝܐ ܠܗ̇ ܒܢܦܫܐ. pb. 26 ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܝܢ ܒܟܠ ܐܢܫ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܡܣܝܢ ܠܡܬܥܕܠܘ ܒܥ̈ܒܕܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܣܓܝ ܗܘ ܒܗܘܢ ܚܫܐ ܕܒܝܫܘܬܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗܘ ܚܫܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܐ ܒܨܝܪ ܒܗܘܢ. ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܢܝܚܐ ܠܪܥܝܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܐ ܕܡܙܝܥ ܠܗܘܢ ܠܡܦܗܐ ܒܚ̈ܘܫܒܐ ܢܥܨܘܢ ܪܥܝܢܗܘܢ: ܘܠܐ ܢܬܠܘܢ ܪܘܚܬܐ ܠܡܦܩܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܠܙܘ̈ܥܝܗܘܢ ܟܣ̈ܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܣܟܪܐ ܕܦܘܡܐ ܘܕܢܚܝܪ̈ܐ: ܗ̇ܘܝܐ ܙܥܘܪܘܬܐ ܕܢܦܐܫܐ ܕܚ̈ܝܘܗܝ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܗܟܢܐ ܒܝܕ ܫܠܝܐ ܕܡܢ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܚ̇ܡܐ ܚܫܐ ܕܠܓܘ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܘܛܠܗ ܕܗܢܐ ܚܫܐ ܥܐܠ ܚܫܐ ܕܚܘܒܐ. ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܦܘܪܣܐ ܕܬܬܙܝܥ ܢܦܫܗܘܢ ܒܪܚܡܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܟܡܐ ܕܗܢܐ ܚܫܐ ܢ̇ܒܗ ܒܗ܇ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐ̈ܕܢܐ ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ.

ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܐܦ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܗܘܬ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܐ̇ܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܒܬܠܬܐ ܚ̈ܫܝܢ ܡܬܬܙܝܥ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܦܪܘܫܘܬܐ ܘܪܚܡܬܐ ܘܚܡܬܐ. ܣܓܝ ܕܝܢ ܒܨܝܪܐܝܬ ܪܢܘ ܥܠܝܗ̇. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܚ̈ܫܝܢ ܐܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ. ܡܚܒ̈ܢ ܓܝܪ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܒܢ̈ܝܗܝܢ: ܘܡܬܚܡ̈ܬܢ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܡܟܐ ܠܗܝܢ. ܘܦܪ̈ܫܢ ܠܡܝܩܪܘ ܒܚܘܒܐ ܠܡ̇ܢ ܕܡܬܪܣܐ ܠܗܝܢ. ܐܝܟ ܕܦ̇ܪܫ ܓܢܣܐ ܕܟ̈ܠܒܐ܇ ܠܡܚܒܘ ܠܡܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ: ܘܝܕܥ ܠܡ ܬܘܪܐ ܩܢܝܗ (Jes. 1, 3) ܥܡ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܚ̈ܫܝܢ ܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܩܕܡܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܬ ܚ̈ܝܐ ܕܟܝܢܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ܆ ܡܢ ܗܢܐ ܚܫܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܣܝܪ ܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܒܪܚܡܬ ܚܝ̈ܘܗܝ܆ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ pb. 27 ܡܣܪܚ ܚܡܬܐ܆ ܘܠܡ̇ܢ ܕܡܥܕܪ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܦ̇ܪܫ ܠܡܝܩܪܘ. ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܚ̈ܫܝܢ. ܘܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܙܝܥ ܒܗܘܢ ܒܒܪܢܫܐ. ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܣܘܟܠܐ ܕܢܦܫܐ܆ ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܚܘ̇ܝܬ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ. ܫܠܡ. ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܡܢܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ: ܘܥܠܢ ܠܘܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ܆ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܢ.

ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܚܒ̈ܝܒܝ܆ ܐܝܟ ܐܣܝܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܟܐ̈ܒܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܠܡܚܘܝܘ ܥܠܬܐ ܕܐܣܝܘܬܗܘܢ܆ ܐܦ ܠܝ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܗܘܐ ܠܝ ܐܝܟ ܒܨܝܪܘܬܝ: ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܬܘܢ ܐ̇ܡܪ ܠܟܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܐܠܬܘܢ. ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܬܕܪܫ܆ ܢܫܟܚ ܒܗܝܢ ܐܣܝܘܬܐ ܕܟܐܒ̈ܘܗܝ ܟܣ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܕܠܝ̈ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܡܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܡܚܘܐ ܐܢܐ܆ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܝ̇ܨܦܝܢ ܥܠ ܟܐ̈ܒܐ ܕܢܦܫܐ܇ ܐܝܟ ܕܝ̇ܨܦܝܢ ܥܠ ܟܐܒ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ. ܕܟܕ ܡܬܒܝܢܝܢ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ: ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ܆ ܢܙܕܓܪܘܢ ܡܢ ܪܘܓܙܐ: ܕܠܐ ܗܘܘ ܡܬܚܡܬܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܟܝܦܝܢ ܥܠ ܚ̈ܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢ. ܡܢ ܚܣܝܪܘܬ ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܪܓ̇ܙܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܥܠ ܚ̈ܛܝܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܒܟܡܐ ܥܠܡܐ ܡܫܬܘܐ ܒܪܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܥ̈ܒܕܘܗܝ܆ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ: ܕܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢܗ ܐܫܬܘܫܛܘ ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ܆ ܘܥܠ ܚ̈ܛܝܐ ܒܚܫܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܒܪܘܓܙܐ pb. 29 ܕܛܢܢܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܢܫ ܥܠ ܟܐܒܐ ܕܦܓܪܗ ܢܐܨܦܼ ܗܕܐ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܒܪܗܛܐ ܕܐܣ̈ܛܘܟܣܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܡܫܡܫ ܘܠܐ ܠܢܦܫܐ܆ ܗܘܝܘ ܡܟܝܠ ܦܓܪܐ ܚܐܫ ܒܢܝ̈ܚܐ ܕܒܗ ܘܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܢܗ. ܘܡܛܠ ܕܢܝܚ̈ܘܗܝ ܘܐܘ̈ܠܨܢܘܗܝ ܒܦܓܪܐ ܡܬܚܙܝܢ܆ ܡܬܪܡܐ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ ܠܗ ܫܩܠ ܛܥܢܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܐܡܪܬ: ܕܠܡܢܐ ܗ̇ܘܝܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠ ܟܐ̈ܒܐ ܕܦܓܪܐ ܫܡܥܢ. ܐܝܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܥܠ ܟܐ̈ܒܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܠܝܬ ܝܨܝܦܘܬܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܩܛܝܢ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܓܘ̈ܫܡܝܢ: ܘܒܚ̈ܝܐ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܢ̇ܒܗܝܢ ܚ̈ܝܝܗ̇: ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ̇ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܒܚ̈ܝܐ ܕܟܝܢܗ̇ ܡܩܘܝܐ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܟܐ̈ܒܝܗ̇ ܡܬܚܙܝܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܥ̈ܠܠܢ ܡܬܡܚܝܐ܆ ܘܠܐ ܒܚ̈ܘܫܒܐ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܕܐܣܝܘܬܗܘܢ ܪܓܝܫܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܐܐܪ̈ܣ ܡܣܬܓܦܐ܆ ܘܠܐ ܒܡܘܙܓܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܡܬܥܕܪܢܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܢܟܝ̈ܢܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ: ܕܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܗ̇ܘܝܢ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܥ̈ܒܕܐ ܙܓܪ ܠܗܘܢ ܒܠܘ̈ܚܡܘܗܝ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܩܛܘܠ ܘܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ ܘܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܒܚܒܪܟ (Deut. 5, 17 ff.). ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܠܐ ܢܪܓܘܢ ܕܚ̈ܕܕܐ. ܕܟܕ ܡܬܚܣܟܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘܝܢ܆ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܕܠܓܘ ܒܫܝܢܐ ܢܥܡܪܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܫܠܡܘܬܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܠܐ ܥܡ ܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܕܒܗܘܢ: ܘܠܐ ܥܡ ܦܩܘܕܘܬܗ ܕܡܪܐ ܟܠ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܗܘܢ ܫܪܟܘ ܠܟܠ ܒܝ̈ܫܢ. ܘܝܕܥܬܗܘܢ ܒܛܘܥܝܝ ܐܫܬܚܠܦܬ. ܘܟܣܝܘܬܗܘܢ ܒܡ̈ܘܡܐ ܐܬܚܒܠܬ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܠܐ ܠܡܚܙܐ ܐܦ ܠܐ ܠܡܫܡܥ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܪܓܫܝܢ ܒܪܚܡܬܐ ܕܟܣܝܘܬܗܘܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܒܥܛܠܘܬܐ ܕܗܕܐ pb. 30 ܬܪܥܝܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܘܣܘܓܐܐ ܕܙܘ̈ܥܝܗܘܢ ܒܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܫܬܝܚܢܝܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܣܓܝ ܥܡܝܩܐܝܬ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܚܘܝܬ ܥܠ ܚ̈ܫܐ ܘܥܠ ܥ̈ܠܠܬܗܘܢ ܘܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܕܡ̈ܘܡܝܗܘܢ. ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܬܒܛܠ ܠܗ ܕܢܣܬܟܠ ܗܠܝܢ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘܐ ܒܬܪܥܝܬܗ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܩܪܒܬ ܡܠܬܟ ܨܝܕ ܗܢܐ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ܆ ܨ̇ܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܕܥ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܗܢܐ ܚܫܐ ܡܫܪܐ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܫܘܒܗܪܐ ܡܫܪܐ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܣܟܠܬܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܐ ܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ. ܒܕܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܨܒ̈ܘܬܗܘܢ܇ ܘܒܣܪܝܩܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܚܟܡܝܢ ܒܬܡܝܗܘܬ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗ: ܘܒܒܨܝܪܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ: ܕܥܕ ܡܗܒܒܝܢ ܚܡܘ: ܘܥܕ ܡܫܬܠܛܝܢ ܐܫܬܪܝܘ: ܘܥܕ ܡܬܪܡܪܡܝܢ ܐܬܡܟܟܘ: ܘܒܟܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܩܐܡ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܗܘܢ: ܘܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܠܫܪܘܝܘܬܐ ܡܫܥܒܕܝܢ: ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܗ̇ܡܣܝܢ ܠܡܪܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܡܬܓܢܒܝܢ ܠܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܚ̈ܕܕܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܕܠܐ ܡܬܚܫܒ ܒܪܢܫܐ ܠܡܐܡܪ: ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܣܪܝܩܘܬܐ ܕܐܚܝܕܐ ܠܝ܇ ܕܚܙܘܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܝܬܪ ܠܝ ܡܢ ܚܙܘܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܪܓܝܓ ܐܢܐ ܠܩܘܠܣܐ ܕܡܢܗܘܢ܇ ܘܠܐ ܠܩܘܠܣܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܪܐ ܟܠ ܡܥܠܝܐ ܠܝ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܡܫܘܐ ܠܝ. ܕܘܝܐ ܐܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܟܕ ܒܪܚܐܪ̈ܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܒܪܝܬ܆ ܡܪܘܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܣܡܬ ܥܠܝ: ܒܗ̇ܝ ܕܠܟܠܢܫ ܐܝܬܝ ܥܒܕܐ ܒܫܦܘܪܝܐ ܕܟܠܢܫ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܫ̇ܠܡ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ pb. 31 ܕܒܡܪܢܝܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܝ ܗ̇ܘܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܬ ܕܝܢܐ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܚܘ̈ܫܒܐ: ܐܠܘ ܐܡܝܢ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܗ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܙܘ̈ܥܐ܆ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܐܢܘܢ ܕܗܢܐ ܚܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܢܥܡܪܘܢ ܒܒܝܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܚܕ ܪܥܝܢܐ܇ ܠܐ ܡܨܐ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ܕܢܥܘܠ ܠܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܡܙܕܓܪ ܗܢܐ ܚܫܐ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܐܘܝܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܠܓܘ. ܘܡܛܠ ܕܡܣܪܩ ܪܥܝܢܗ ܕܓܒܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܘܥ̈ܐ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܗ̇ܘܐ ܚܣܝܪ ܡܕܥܐ. ܒܬܪܟܢ ܒܥ̈ܒܕܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܒܬܪܟܢ ܚܬܝܪܐ. ܒܬܪܟܢ ܪܚ̇ܡ ܫܘܒܗܪܐ. ܒܬܪܟܢ ܪܚ̇ܡ ܫܘܒܚܐ. ܘܡܢ ܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫ̇ܪܟ ܠܚܣܡܐ. ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܟܠ ܐܢܫ ܒܝܫܘܬܐ ܡܘܠܕܐ ܠܗ: ܐܠܐ ܚ̈ܫܝܢ ܚ̈ܫܝܢ ܗ̇ܘܝܢ ܠܗ ܥܠܐ. ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܝܢ ܫܒܗܪ̈ܢܐ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܢ̇ܒܥ ܒܗܘܢ ܚܣܡܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܗܘܘܢ ܣܪ̈ܝܩܝ ܫܘܒܚܐ܇ ܕܚ̇ܣܡܝܢ ܚܕ ܒܚܕ (Gal. 5, 26). ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ܆ ܚܣܡܗܘܢ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܡܬܝܠܕ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܕܚܣܡܗܘܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܡܣܝܢ ܠܡܚܪ ܒܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܘ̈ܡܢܐ ܕܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ: ܐܘ ܫܡ̈ܥܝ ܕܝ̈ܢܐ: ܐܘ ܕܝ̈ܢܐ: ܐܘ ܚܟ̈ܝܡܐ܆ ܚܣܡܗܘܢ ܕܥܠ ܚ̈ܕܕܐ܆ ܡܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒ̇ܥܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܘ ܢܫܬܒܚ܆ ܚ̇ܣܡ ܠܗ ܒܩܘܠܣܐ ܕܚܒܪܗ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܒܒܝܫܘܬܐ ܚ̇ܣܡܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܣܡܗܘܢ ܕܒܚ̈ܕܕܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܣܡܗܘܢ ܕܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܓܢܣܐ ܕܪܚ̇ܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܩܘܠܣܐ ܕܥ̈ܒܕܐ ܕܡܬܚܙܝܢ܆ ܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗܘܢ ܒܝܫܘܬܐ.

pb. 32 ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܟܕ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܟܗܝܢܐ ܒܝܫܘܬܐ܇ ܒܗܢܐ ܒܨܝܪܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܪܚ̇ܡ ܬܫܒܘܚܬܐ܆ ܫܦܝܥܐ ܗܘ ܒܡܘ̈ܗܒܬܗ. ܘܒܝܕ ܕܚܐܪ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܢܫܬܒܚ܆ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܬܪܐ ܠܚܫܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܒܙܘ̈ܥܘܗܝ ܫܒܗܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܦ ܠܛܒܘܬܐ ܫ̇ܪܟ. ܘܒܝܕ ܚܫܐ ܕܛܒܘܬܐ ܒ̇ܛܠ ܚܫܐ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܛܒܘܬܗ ܕܝܢ ܠܘ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܬܡܬܚܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܣܒܗܐ ܒܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܬܚܡܐ ܛܒܘܬܗ ܠܘܬ ܡܩ̈ܠܣܢܘܗܝ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܘܪ̈ܘܪܒܢܐ܇ ܕܫ̇ܕܝܢ ܥܘܬܪܗܘܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܠܚܙܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒܝܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܫܝܛܐ ܠܗܘܢ ܙܕܝܩܘܬܐ. ܚܫܐ ܓܝܪ ܕܒܝܫܘܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܬ܆ ܦ̇ܟܗ ܠܗ ܒܝܕ ܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܕܢܫܬܒܚ ܒܬܘܩܢܐ ܕܨܒ̈ܘܬܗ ܕܥܠܡܐ: ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܠܡ̈ܣܟܢܐ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ܆ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܒܝܫܘܬܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗ. ܘܡܢ ܒܝܫܘܬܗ ܓܠܝܙ ܡܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܥܠܡܐ ܡܫܬܒܚ܆ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܥܠܬܐ܇ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܚܡ ܥܠ ܡ̈ܚܝܠܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܩܘܠܣܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܐܫܬܥܒܕ܆ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܨܝܕ ܩܘܠܣܐ ܡܝܬܪܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܫܦܝܪܬܐ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܠܬܐ ܕܩ̇ܪܝܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܒܟܠ ܐܢܫ. ܕܟܠ ܕܠܐ ܡܪܚܡܢ ܒܗܕܐ ܡܨܐ ܕܗܘܐ ܡܪܚܡܢ. ܟܕ ܢܥܨܐ ܪܥܝܢܗ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ: ܘܢܕܪܫ ܢܦܫܗ ܕܢܗܘܐ ܝ̇ܗܒ ܠܣ̈ܢܝܩܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܘ̈ܗܒܬܗ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܟܗܝܢܬܐ ܒܢܦܫܗ ܬܕܝܪ. ܘܐܝܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܒܝܕ ܡܘܗܒܬܐ ܢܒܛܠ ܡܢܗ ܒܝܫܘܬܐ ܘܢܗܘܐ ܡܪܚܡܢܐ܆ ܒܗܕܐ ܡܨܐ ܕܗܘܐ ܡܪܚܡܢ: ܟܕ ܢܗܘܐ ܥ̇ܨܐ ܪܥܝܢܗ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܒ̇ܥܐ܇ ܘܫ̇ܒܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܟܠܝܢ ܒܗ: ܘܠܐ ܡܬܪܡܐ ܕܠܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ܀ ܚܫܐ ܕܝܢ ܕܚܡܬܗ pb. 33 ܕܗܢܐ ܓܢܣܐ : ܕܒܬܘܩܢܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܬܩܠܣ: ܡܐ ܕܪܓ̇ܙ ܠܘ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܕܚܣܡܐ ܡܬܝܠܕܐ ܚܡܬܗ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ. ܐܚܪܝܢ ܗܘ ܓܝܪ ܫܘܒܗܪܐ: ܘܐܚܪܝܢ ܗܘ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ. ܠܫܘܒܗܪܐ ܢܩܝܦ ܚܘܬܪܐ. ܘܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܪܡܘܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܚܫܐ ܕܡܘܠܕ ܪܡܘܬܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܡܘܠܕ ܚܘܬܪܐ. ܡܢ ܚܘܬܪܐ ܣܢܐܬܐ ܡܬܝܠܕܐ܇ ܡܐ ܕܡܬܚܡܬ ܚܬܝܪܐ. ܡܢ ܪܡܘܬܐ ܕܝܢ ܫܝܛܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܬܝܠܕܐ. ܬܪܥܝܬܐ ܡܟܝܠ ܡܐ ܕܪܡܐ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܫܝܛܘܬܐ ܪܓ̇ܙܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܬܝܪܐ ܐܝܟ ܕܒܣܢܐܬܐ. ܚܬܝܪܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܡܟܐ ܠܐܢܫ܆ ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܡܟܐ. ܪܡ ܪܥܝܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܒܒ̈ܢܝܢܫܐ܇ ܘܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ ܡܕܡ. ܘܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚ̈ܫܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܠܗ̇ ܬܘܒ ܠܥܠܬܗܘܢ ܥܠܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܕܠܐ ܟܠܗܝܢ ܢܬܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐ̈ܢܝܢ܇ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܢ. ܕܐܢܗܘ ܕܐܢܫ ܢܕܥ ܐ̈ܢܝܢ܆ ܡܨܐ ܕܠܐ ܢܬܬܚܕ ܒܗܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܢܬܬܚܕ : ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܟܠܗܝܢ܆ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܨܐ ܡܬܦܠܛ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܕܥ̈ܠܬܗܝܢ. ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬܐ ܕܥܠܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܣܢ̈ܝܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ ܒܕܠܐ ܡܬܚܟܡܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܘܒܫܘܚܠܦܐ ܕܨܒ̈ܘܬܗܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܕ ܪܥܝܢܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ܆ ܐܚܘܐ ܦܘܪܫܢܗ ܕܗܢܐ ܚܫܐ: ܐܦܢ ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܫܢܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܐܦܢ ܬܠܬܐ ܫܘܚ̈ܠܦܝܢ ܕܒܗ: ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐܝܬ ܒܐܢܫ ܐܢܫ. ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܪܚ̇ܡܝܢ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܒܩܘܝܡܐ ܕܨܒ̈ܘܬܗ ܕܥܠܡܐ: ܘܒܫܐܠܬ ܫܠܡܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܐܝܩܪܐ܆ ܪܡܘܬܐ ܫܟܝܚܐ ܒܪܚܡܬ ܬܚܒܘܬܗܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܬܩܠܣܘܢ܆ ܚܬܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܪܥܝܢܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬ ܚܫܐ pb. 34 ܕܫܘܒܚܐ܇ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܒܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܚ̈ܫܝܢ. ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܡܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܚܬܝܪܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܚܫܐ ܡܬܙܝܥ ܒܗܘܢ܆ ܐܝܟܢ ܠܐ ܐܘܝ ܐܢܘܢ ܒܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܠܐ ܫܘܝܢ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܡܛܠ ܕܠܘ ܚܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ܇ ܒܗ̇ܘ ܕܟܗܝܢ ܒܫܘܠܛܢܐ ܠܡܩܡܘ ܨܒ̈ܘܬܐ܇ ܘܒܗ̇ܘ ܕܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܬܩܠܣ. ܘܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܐ ܥܠܬܗܘܢ܆ ܐܦ ܗܢܘܢ ܚ̈ܫܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܫܟܝܚܝܢ ܒܗܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܩ̇ܝܡܝܢ܆ ܫܘܠܛܢܐ ܡܫܩܠ ܪܥܝܢܗܘܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ܆ ܡܪܡ ܪܥܝܢܗܘܢ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܩܢܝܢ: ܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܣ̇ܦܩ ܕܢܥܒܕ ܐ̈ܢܝܢ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܡܬܬܪܝܡ ܠܗ ܠܒܗܘܢ܀ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܬܩܠܣܝܢ: ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܚܙܝܢ ܠܗܘܢ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ܆ ܗܢܐ ܚܫܐ ܕܚܘܬܪܐ ܪܚ̇ܫ ܒܗܘܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܢ ܕܝܕܥ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܬܝܪܘܬܗܘܢ: ܕܡܢ ܚܙܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܗ̇ܘܝܐ܆ ܒܬܚܦܝܬܐ ܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܣܬܪܘܢ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܛ̈ܒܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܙܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ. ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܒܪܥܝܢܐ ܕܬܬܚܙܘܢ ܠܗܘܢ (Matth. 6, 1)܀ ܗܢܐ ܕܝܢ ܛܟܣܐ ܕܐܢܫܐ ܕܡܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܫܬܒܚܘܢ: ܘܒܝܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܛ̈ܒܐ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܬܝܩܪܘܢ ܒܥ̈ܝܢܝ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܨܢܝ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܡ̇ܪܬ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ: ܕܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܩܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܫܬܒܗܪܘܢ܆ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܟܡܬܐ ܕܨܢܥܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܣܓܝ ܣܟܠܝܢ ܨܝܕ ܚ̈ܫܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܣܟܠܘܬܗܘܢ ܗܕܐ ܗܝ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠ ܩܘܝܡܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܘ̇ܠܝܬܐ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܫܬܒܚܘܢ܆ ܡܣܬܝܟܐ ܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗܘܢ pb. 35 ܒܗܠܝܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ: ܘܨܝܕ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܗ̇ܘܝܢ ܒܘܪ̈ܝܢ. ܕܐܠܘ ܐܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܘܥܘܬܪܗܘܢ܆ ܠܐ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܩܘܝܡܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܣ̈ܚܦܬܐ: ܠܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܚܘܢ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܥܕܪܘܢ܆ ܗ̇ܘܐ ܐܬܪܐ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܐܦ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܬܚܟܡܘܢ܀ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܛܟ̈ܣܝܢ: ܕܐܦܢ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܪܚܡܬ ܩܘܠܣܐ: ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܒܚ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܢܫܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܒܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܘܠܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܪܚ̇ܡܝܢ ܕܢܬܩܠܣܘܢ: ܐܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܒܠܚܘܕ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܫܦܪܘܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ܆ ܥܡ ܟܠ ܪ̈ܥܝܢܝܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܗ̇ܘܝܢ. ܘܠܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ. ܒܝܕ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܢܝܚ ܬܪܥܝܬܗ ܡܡܠܠܝܢ. ܘܣܓܝ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܥܝܢܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܨܝܕ ܥܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܒܚ܆ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܕܫܡܘܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܠܗ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܓܢܣܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܒܠܚܘܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܫܦܪ܆ ܥܡܝܩ ܒܚܪܥܘܬܐ ܕܨܢܥܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܛܟ̈ܣܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ ܥܠ ܐܘܝܘܬܗܘܢ ܕܒܪܚܡܬ ܩܘܠܣܐ: ܘܥܠ ܫܘ̈ܓܢܝܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܕܙܘ̈ܥܝܗܘܢ܆ ܐ̇ܡܪ ܕܒܐܝܢܐ ܬܘܒ ܚܫܐ ܐ̇ܘܝܢ. ܬܠܬܝܗܘܢ ܗܟܝܠ ܛܟ̈ܣܐ ܕܐܡ̇ܪܬ܆ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܓܢܐ ܠܗܘܢ ܒܥ̈ܝܢܝ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܆ ܥܡܗ ܕܫܡܥܐ ܠܘ ܒܚܡܬܐ ܡܬܓܘܙܠܝܢ ܩܕܡܐܝܬ: ܐܠܐ ܡܬܡܚܝܢ ܒܚܫܐ ܕܥܩܬܐ: ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܩܘܒܠܐ ܕܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡܝܢ ܗܘܘܓܕܫ ܐܢܘܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܥܩܬܐ ܡܬܓܘܙܠܝܢ ܬܟܝܒܐܝܬ ܒܪܘܓܙܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ܇ ܕܒܬܘܩܢܐ ܕܨ̈ܒܘܬܐ ܡܫܬܒܗܪ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܒܛ̈ܒܬܐ pb. 36 ܡܬܩܠܣ܆ ܡܓܪܐ ܒܗ ܥܩܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܥܩܬܗ ܨܝܕ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܓܢܝܗ ܡܝܒܠܐ ܠܗ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܒܫܘܠܛܢܗ ܒ̇ܥܐ ܕܢܫܦܪ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܆ ܠܐ ܒܣܢܐܬܐ ܘܠܐ ܒܪܘܓܙܐ ܗ̇ܘܐ܇ ܡܐ ܕܫܡܥ ܕܐܬܐܡܪ ܒܝܫܐܝܬ ܡܢ ܐܢܫܝ̈ܢ. ܐܠܐ ܒܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒ̇ܠܥ ܪܥܝܢܗ. ܐ̇ܘܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܟ̈ܣܝܢ ܪ̈ܚܡܝ ܫܘܒܚܐ ܡܐ ܕܡܬܓܢܝܢ ܒܥܩܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐ̇ܘܝܢ ܒܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܪܚ̇ܡ ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܡܛܝܘܗܝ ܨܥܪܐ ܒܡܠܬܐ ܐܘ ܒܥܒܕܐ ܙܘܥܐ ܕܚܡܬܐ ܡܬܡܠܐ. ܟܕ ܗ̇ܘܐ ܣܢܐܐ ܘܡܨܚܝܢܐ. ܠܠܘܛܬܐ ܓܝܪ ܚܡܬܐ ܡܘܠܕܐ ܠܗ̇.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܡܛܠ ܐܝܕܐ ܡܐ ܕܫܡܥ ܕܐܬܐܡܪ ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܒ̇ܥܐ ܕܢܫܦܪ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܇ ܠܐ ܡܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܫ̇ܒܩܐ ܠܗ ܗܝ ܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܕܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܡܚܘܐ ܒܫܘܠܛܢܗ ܒ̇ܥܐ ܕܢܫܦܪ. ܘܠܐ ܪܓ̇ܐ ܠܗ ܕܢܬܚܙܐ ܐܝܟ ܚܡܬܢܐ܆ ܕܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܓܢܐ. ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗܐ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܡܪܬ: ܕܒܨ̈ܒܘܬܐ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܬܩܠܣܘܢ܆ ܪ̈ܚܡܝ ܫܘܒܚܐ ܐܢܘܢ. ܘܡܐ ܕܫܡܥܘ ܡܕܡ ܕܡܓܢܐ ܠܗܘܢ: ܐܦܢ ܒܥܩܬܐ ܡܬܡܚܝܢ܆ ܐܠܐ ܒܪܘܓܙܐ ܡܬܓܘܙܠܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ̇. ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܢ ܪ̈ܓܝܙܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܫܬܒܚܘܢ܇ ܕܐܢ ܡܬܚܙܝܢ ܪ̈ܓܘܙܬܢܐ ܡܬܓܢܝܢ ܠܗܘܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܣܓܝ ܛܒܐܝܬ ܐܡܪܬ. o ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐ̇ܡܪ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܕܠܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܟ̈ܣܝܢ ܕܐܢܫܐ ܗ̇ܘܐ ܐܓܘܢܐ܇ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ܇ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܠܫܦܘܪܝܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. pb. 37 ܕܥܘ ܕܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ܆ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܗܕܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ ܕܟܝܢܗܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܟܝܢܗܘܢ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܡܩܠܣ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܓܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܫܒܝܐ: ܘܠܐ ܪܢ̇ܝܢ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܩܐܡ ܒܗ ܟܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܬܚܒܫ ܠܗ ܪܥܝܢܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܆ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܚܘܫܒܗܘܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܗܘܢ ܕܡܫܒܚܐ ܠܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܚܒܬ ܠܗ̇ ܡܢ ܕܬܬܝܕܥ ܒܗܘܢ܇ ܐܦܢ ܡܫܒܚܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܟܝܟܝܢ.

ܐܘܛܪܘܦܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܐܝܟܢܐ ܟܕ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܡܩܠܣܝܢ܆ ܒܗܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܕܒܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܠܐ ܢܚܘܐ ܚܝܠܗ: ܒܗ̇ܝ ܕܣ̇ܗܕ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܥܠ ܦܐܝܘܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܣܓܝܘ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܕܪܡܘܬܐ ܘܕܫܘܒܗܪܐ ܘܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ܆ ܒܥܠܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܚܝܠܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܒܗܘܢ. ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܥܕܪ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܠܘܝ̈ܢ ܠܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܥܘܬܪܐ. ܦܪܗܣܝܐ. ܐܝܩܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܡܚܝܠܝܢ ܒܥܘܕܪܢܗܘܢ. ܘܒܗܕܐ ܫܠܐ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܡܢ ܕܢܬܟܬܫ ܠܘܩܒܠܗܘܢ܆ ܘܡܫܠܡ ܠܗ̈ܕܡܐ ܕܠܓܘ ܠܨܒܝܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܚܫ̈ܐ. ܘܗܘ ܨܒܝܢܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܘ̈ܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚ̈ܫܐ܇ ܕܒܗܘܢ ܢܕܝܪܘܢ ܒܙܘ̈ܥܝܗܘܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܚܫܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܢ̇ܚܬ ܥ̇ܡܕ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܕܥܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܟܝܢܗ܆ ܕܒܐܬܪܗ ܢܚܘܐ pb. 38 ܚܝܠܗ: ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܠܣ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ: ܟܕ ܡܚܘܐ ܨܒܝܢܗ ܒܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ: ܒܕܡܩܠܣ ܘܡܫܒܚ ܠܡܟܝܟܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܪܗ ܨܒܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܠܚܫܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ: ܕܒܗܕܡ̈ܐ ܕܝܠܗ ܕܦܓܪܐ ܢܬܠ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܕܝܪ܆ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܡܣܪܩ ܡܢܗ̇ ܨܒܝܢܗ ܕܦܓܪܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗ̈ܘܦܟܘܗܝ. ܘܒܗ̇ܘ ܨܒܝܢܐ ܟܝܢܝܐ ܕܢܦܫܐ: ܟܣܐ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܡܚܘܐ ܚܝܠܗ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܣܠܐ ܠܗ̇ ܠܡܟܝܟܘܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܠܗ̇ ܒܗ̇ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܛܪܕ ܠܗ ܡܢܗ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܕܦܓܪܐ.

ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܣܓܝ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܡܪܬ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܕܚܘܝܬ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ: ܐܝܢܐ ܕܪܚ̇ܡ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܦܪܫ ܠܢ ܐܝܢܘ ܕܟܪܝܐ ܠܗ ܕܙ̇ܟܐ ܠܗ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ܇ ܘܐܝܬ ܠܗ ܐܝܓܘܢܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܠܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܗ̇ܘ ܕܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܫܬܒܚ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܐܓܘܢܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܛܠ ܫܦܝܪ̈ܬܗ: ܕܠܐ ܢܗܘܝ̈ܢ ܡܛܘܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܛܒܬܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܥܒܕ: ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܕܒ̇ܥܐ ܚܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܪܚ̇ܫ ܒܗ. ܘܕܢܥܒܕܝܗ̇ ܠܫܦܝܪܬܐ ܥ̇ܒܕ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܕܢܥܒܕܝܗ̇ ܫܦܝܐܝܬ ܕܠܐ ܗܢܐ ܚܫܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܚܪܪ ܡܢܗ. ܘܕܠܐ ܢܣܥܪܝܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܕܐܬܪܥܝ ܢܦܠ ܠܗ ܒܐܓܘܢܐ܇ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܒܛܠ ܠܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܥܝ. ܘܒܗܠܝܢ ܡ̈ܚܫܒܬܐ ܠܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̇ܪܟ. ܕܐܘ ܓܡܪ ܐ̈ܢܝܢ ܠܛܒ̈ܬܐ ܕܒܥܐ ܕܢܥܒܕ: ܐܘ ܒܛܠ ܩܘܝܡܗܝܢ ܕܠܐ ܢܗܘܝ̈ܢ. ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܓܘܢܐ ܢ̇ܦܠ ܪܥܝܢܗ ܕܐܝܢܐ ܕܡܬܚܫܚ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ: ܘܒ̇ܥܐ ܕܢܚܝܪ ܐ̈ܢܝܢ ܠܢܝܫܐ ܕܫܦܘܪܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܢܗܡܐ ܡܢ pb. 39 ܕܠܡܥܒܕ ܕܫܦܝܪ: ܐܦ ܟܕ ܢܗܘܝ̈ܢ ܚ̇ܝܪ̈ܢ ܫܦܝܪ̈ܬܗ ܠܢܝܫܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܡܢ ܒܘܛܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܛܒ̈ܬܐ ܠܝܬ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐܢܫ. ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܝܢ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܟܠܢܫ ܡܬܥܕܪ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܗܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܥܒܕ: ܐܝܬ ܠܗ ܐܓܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܡܛܠ ܕܡܨܥܝܐ ܗܘ ܪܥܝܢܗ: ܕܚܐܪ ܠܘܬ ܡ̈ܘܠܟܢܐ ܘܠܘܬ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܬ ܕܝܢܐ܆ ܒ̇ܥܐ ܕܢܥܒܕ ܛܒ̈ܬܐ ܠܣ̈ܢܝܩܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝ ܒܪܚܡܬ ܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܕܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܚ̇ܕܐ ܪܥܝܢܗ ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܩܠܣ ܡܢܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ ܕܝܢܐ: ܒܕܡܟܘܢ ܠܗ ܪܥܝܢܗ ܕܠܘ ܫܦܝܐܝܬ ܕܠܐ ܩܘܠܣܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥ̇ܒܕ ܛܒ̈ܬܗ܆ ܢ̇ܦܠ ܠܗ ܒܐܓܘܢܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܒ̈ܝܒܝ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܫܘܡܗܐ ܕܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܘܢ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܬܪܒܝܬܗܘܢ ܨ̇ܒܝܬ ܠܡܬܢܝܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܝ ܐܣܝܘܬܗܘܢ܇ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܬܐܣܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܦܩܬ ܚ̇ܘܝܬ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܝ̈ܡܢ ܩܕܡ ܥ̈ܝܢܝܢ܆ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܡܢ ܕܠܡܐܡܪ ܥܠܝܗܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܢܢ ܕܟܠܗܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܚ̈ܫܐ ܢܬܢܐ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܐ̈ܢܝܢ: ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܕܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܒܒ̈ܢܝܢܫܐ܇ ܘܐܝܢܘ ܛܟܣܐ ܕܬܪܒܝܬܗܝܢ: ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܡܩܝ̈ܡܢܝܗܝܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܫܘܚܠܦ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܆ ܕܐܝܟܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܣܒܪܘ ܥܠܝܗܝܢ. ܐܝܬ ܕܟܝܢܐܝܬ ܣܡܘ ܐܢܘܢ ܠܚ̈ܫܐ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܥܙܝܙܘܬܗܘܢ ܒܗ ܒܟܝܢܐ܆ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܡܘܙܓܗ ܕܦܓܪܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܐܬܡܙܓܬ ܒܟܝܢܐ ܣܡܘ ܐܢܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܫ̈ܐܕܐ ܟܢܝܘ ܐܢܘܢ܇ ܕܡܩܬܝܢ ܒܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ܇ ܘܡܬܥܙܙܝܢ ܠܡ ܒܒܪܢܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܬ ܕܕܢܦܫܐ ܣ̇ܝܡܝܢ pb. 40 ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ܆ ܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܗܘܢ. ܠܡܐܡܪ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܣܝܡ ܠܢ܆ ܕܐܝܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܗ ܐܫܟܚ ܠܡܐܡܪ ܫܦܝܪ: ܐܘ ܕܐܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܐܪܚܩܘ ܡܢܗ̇ ܕܫܪܝܪܬܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ: ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܝܢ. ܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܥܠ ܡܨܥܝܘܬܐ ܘܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܥܠ ܡܨܥܝܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܠܐ ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ: ܘܠܐ ܠܝܕܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܡܛܘ. ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܨܥܐܝܬ: ܕܡܢ ܬܡܝܡܘܬܐ ܪܚܝܩܝܢ܆ ܘܠܚܟܡܬܐ ܥܠܝܬܐ ܠܐ ܡܛܘ. ܕܒܗܢܐ ܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܓܐܗ ܕܥܠܡܐ. ܕܠܐ ܬܡܝܡܐܝܬ ܡܗܠܟܝܢ܆ ܘܠܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗ̈ܘܦܟܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܠܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܬܥܠܝܘ܇ ܕܡܢ ܝܕܥܬܐ ܗܘܘ ܡܝܬܪܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܦܫܝܛܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܠܗ ܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܢܟܝܠܐ ܒܗ̈ܘܦܟܘܗܝ: ܒܝܫܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ܆ ܨܢܝܥܐ ܒܡܚ̈ܫܒܬܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܝܢ ܣ̈ܢܝܬܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ܆ ܕܣܓܝ ܡܥܕܪܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܢ ܠܚܟܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܠܐ ܡܫܬܘܫܛ܇ ܠܐ ܢܫܒܘܩ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܡܝܡܘܬܐ. ܕܠܡܐ ܟܕ ܫ̇ܒܩ ܦܫܝܛܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܠܐܝܕܥܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܡܬܡܛܐ܇ ܢܩܘܡ ܠܗ ܒܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ܇ ܕܡܬܚܫܚ ܟܠܗ ܒܚܪܥܘܬܐ ܕܨܢ̈ܥܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܦܘܩ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܢܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬܐ: ܐܢ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܥܐܠ: ܦܩܚ ܠܗ ܐܠܘ ܡܢ ܒܝܬܗ ܠܐ ܢܦܩ: ܛܒ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܩܘܡ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܗܟܢܐ ܥ̇ܕܪ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܬܡܝܡܐ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ܇ ܛܒ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ ܬܡܝܡܘܬܐ܇ ܘܠܚܟܡܬܐ ܕܥ̇ܒܕܐ ܠܗ ܕܒܝܕܥܬܐ ܢܗܘܐ ܒܟܠܗ̇ ܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܩܪܒ. ܬܡܝܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܒܝܕܥܬܐ ܫܟܝܚܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ܇ ܕܠܐ ܚܠܝܛܐ pb. 41 ܒܗ̇ ܣܟܠܘܬܐ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܝܕܥܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܬܡܝܡܘܬܐ ܕܥܝܕܐ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܨܢ̈ܥܬܐ ܡܬܓܡܪܐ ܒܐܢܫ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܕܗܘܝܬܘܢ ܬܡܝܡܝܢ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ܇ ܘܥܪܝܡܝܢ ܐܝܟ ܚܘ̈ܘܬܐ (Matth. 10, 16).

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܩ̇ܝܡܝܢ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܕܝ̈ܢܐ ܘܫܡ̈ܥܝ ܕܝ̈ܢܐ: ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܕܪܫܝܢ܆ ܐܢ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܬܗܘܐ ܒܐܢܫ ܨܢܝܥܘܬܗ ܕܚܘܝܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܘܟܠܐ ܝܗܒ ܠܢ ܡܪܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܨܢܝܥܘܬܗ ܕܚܘܝܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܐ ܝ̇ܕܥ܇ ܕܒܐܪܘܝܚܘܬܐ ܕܕܘܟܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܫ̇ܠܚ ܥܬܝܩܘܬܗ ܡܢܗ: ܐܠܐ ܟܕ ܒܕܘܟܬܐ ܐܠܝܨܬܐ ܘܕܒ̈ܩܐ ܩ̈ܛܝܢܐ ܢܥܠ ܢܦܫܗ: ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܡ̇ܬܚ ܓܘܫܡܗ ܘܡܩܛܢ ܢܦܫܗ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܫܐܦ ܠܡܦܩ: ܬܬܠܒܟ ܫܠܚܬܗ ܥܬܝܩܬܐ ܒܝܬ ܕܒ̈ܩܐ: ܘܗܘ ܢܦܘܩ ܟܕ ܡܚܕܬ ܘܫܒܝܩܐ ܫܠܚܬܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܒܝܕ ܕܘܪܫܐ ܕܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܥܡܠܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ: ܢܗܘܐ ܫ̇ܠܚ ܡܢܗ ܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܠܚ ܠܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܥܬܝܩܘܬܐ܇ ܢܗܘܐ ܡܦܩܢܗ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܟܠܗ̇ ܕܟܝܘܬܐ܀ ܢܫܒܘܩ ܕܝܢ ܐܦ ܛܟܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܐܡܪ ܥܠܘܗܝ. ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܗ̇ܡܣܝܢ ܠܡܬܢܝܘ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܘܛܒ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܢܝܢ. ܘܟܕ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܢܫܡܥ ܥܠ ܐܢܫ܆ ܠܐ ܒܪܥܝܢܗ ܡܬܠܒܟ̈ܢ܆ ܘܠܐ ܕܢܬܢܐ ܐ̈ܢܝܢ ܐ̇ܬܝܐ ܠܗ. ܘܚܕܐ ܣܢܝܬܐ ܐܢ ܢܫܡܥ ܥܠܘܗܝ܆ ܗܐ ܪܗܝܛ ܗܐ ܚܦܝܛ ܕܢܬܢܝܗ̇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܓܥ ܒܗ܆ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܫܬܐܠ. ܘܥܠܝܗܝܢ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܦ ܟܕ ܢܬܬܒܥ ܡܐܝܢܐ ܠܗ ܕܢܬܢܐ ܐ̈ܢܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ pb. 42 ܝܘܬܪܢܐ ܠܫܡ̈ܘܥܝܗܝܢ ܡܫܬܩ ܠܗܝܢ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܡܣܓܦܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܡܥ ܡܬܢܐ ܠܗ̇.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܡܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܒܝܫܬܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗܘܢ. ܘܠܐ ܝ̇ܗܒܐ ܐܬܪܐ ܠܛܒܬܐ ܕܬܬܠܒܟ ܒܗܘܢ. ܗܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܝܬܪ̈ܐ: ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܗܢܝ ܠܗܘܢ ܠܡܐܡܪ: ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܓܢܐ ܠܗܘܢ ܐܦܠܐ ܕܢܫܡܥܘܢܝܗܝ ܪܓܐ ܠܗܘܢ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܘܠܐ ܡ̈ܘܙܓܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ: ܘܠܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܐܥܝܕ ܒܗܝܢ. ܐܝܬ ܡܢ ܠܐ ܕܘܪܫܐ ܕܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܝܣܝܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ: ܠܐ ܡܬܟܣܝܢ ܫܡ̈ܥܐ ܕܡܟܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܝܬ ܡܢ ܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗܝ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗܘܢ܆ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗܘܢ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܗܝ ܡ̇ܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܣܝܡܐ. ܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܚܒ ܘܒܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܐܬܬܚܕ ܒܗ̇ ܒܛܝܠ ܠܗ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܓܠܝܙ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܗܘ ܨ̇ܒܐ ܕܢܬܒܛܠ ܠܗ. ܘܕܬܕܥ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢܢ: ܗܢܝܢ ܡܥܝܪ̈ܢ ܠܗܘܢ ܒܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚ̈ܫܐ܆ ܗܐ ܐܝܬ ܓܒܪܐ ܕܫܒܐ ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܒܥܘܬܪܗ ܘܒܫܘܠܛܢܗ: ܐܢ ܗܘ ܕܥܘܬܪܗ ܘܫܘܠܛܢܗ ܢܫܬܩܠ ܡܢܗ܆ ܒ̇ܛܠ ܐܦ ܗܘ ܚܫܗ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܚܝ ܒܗ ܗܢܐ ܚܫܐ. ܐܠܐ ܥܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܐܥܝܪܬܗ ܒܗ܆ ܘܥܠܬܐ ܕܒܘܛܠܗ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܡܟܬܗ ܒܗ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗܢܘܢ ܚ̈ܫܐ ܕܢܦܫܐ ܐܢܘܢ ܟܝܢܐܝܬ ܐܘ ܕܦܓܪܐ܆ ܘܒܥ̈ܠܠܢ ܥ̈ܠܠܢ ܡܬܥܝܪܝܢ ܒܒܪ ܐܢܫܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܚ̈ܟܝܡܐ ܕܦܪܫܘ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܦܓܪܐ ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ pb. 43 ܕܢܦܫܐ܆ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܬܪܪ ܕܐܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܪܘ܆ ܐܘ ܐܢ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠܒܟ ܒܢܦܫܝ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܦܪܫ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡܘ ܥܠ ܦܓܪܐ: ܘܐܝܠܝܢ ܕܣܡܘ ܥܠ ܢܦܫܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܕܦܓܪܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܫܢܬܐ. ܟܦܢܐ. ܨܗܝܐ. ܪܓܬܐ. ܐܣܘܛܘܬܐ. ܕܢܦܫܐ ܠܡ ܚܡܬܐ. ܛܢܢܐ. ܦܪܘܫܘܬܐ. ܚܣܡܐ. ܪܚܡܬ ܫܘܠܛܢܐ. ܪܡܘܬܐ. ܫܘܒܗܪܐ. ܪܚܡܬܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ. ܕܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܐܣܝܪ ܒܣܢܝܩܘܬܗܝܢ ܘܒܪܚܡܬܗܝܢ ܦܓܪܐ܆ ܗ̇ܘܐ ܐܬܪܐ ܠܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܒܪܥܝܢܐ. ܐܡܪ ܠܝ ܓܝܪ ܡܢ ܡܢܐ ܗ̇ܘܐ ܚܣܡܐ. ܠܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ: ܘܚ̇ܙܐ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܬܝܪ ܒܗ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܘ ܒܥܘܬܪܐ ܐܘ ܒܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܒܫܘܦܪܐ ܐܘ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܐܘ ܕܝܕܝܥ ܩܕܡ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܟܠ ܐܢܫ ܗ̇ܝ ܕܪܚ̇ܡ ܘܚ̇ܙܐ ܠܐܚܪܢܐ ܕܡܝܩܪ ܒܗ̇ ܚ̇ܣܡ ܠܗ. ܘܠܗ ܠܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܠܥܘܬܪܐ ܐܘ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܐܘ ܠܫܘܦܪܐ ܐܘ ܕܢܬܝܕܥ ܐܢܫ ܩܕܡ ܪ̈ܘܪܒܢܐ܆ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܗܘܬ ܠܗܠܝܢ ܕܢܬܪ̈ܚܡܢ ܘܢܬܚܣ̈ܡܢ: ܣܢܝܩܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐܘ ܣܢܝܩܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܣܢܝܩܘܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܠܐ ܥܠ ܥܘܬܪܐ ܣܢܝܩܐ ܘܠܐ ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪܐ ܘܠܐ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܬܗܢܐ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ܇ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܫܠܛܝ ܐܢܫ ܥܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܕܐܦ ܗܘ ܫܘܠܛܢܐ ܒܦܓܪܐ ܡܬܚܙܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܢ ܣܢܝܩܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܥܒܕܬ ܠܗܝܢ ܕܢܬܪ̈ܚܡܢ܆ ܡܫܬܟܚܐ ܕܗܝ ܪܚܡܬܗܝܢ ܕܨ̈ܒܘܬܐ ܗܘܬ ܥܠܬ ܚܣܡܐ ܒܐܝܢܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗܝܢ. pb. 44 ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܚܘܒܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ܆ ܐܝܟܢ ܡܫܬܠܛܝܢ ܒܢܦܫܐ܇ ܕܗܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ. ܘܐܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܚܝܢܘܬܐ ܒܢܦܫܐ܆ ܐܝܟܢ ܐܫܬܠܛ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܗܘ ܕܢܦܫܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܝܟ ܕܗ̈ܘܝܢ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܘܡܚ̈ܘܬܐ ܒܦܓܪܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢܗ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܠܐ ܗ̈ܘܝ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܕܡܚܝܢ ܠܟܝܢܗ ܐܬܢܟܝ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܦܢ ܒܡܕܡ ܕܡܚܝܢ ܠܟܝܢܗ ܐܬܡܚܝ܆ ܐܠܐ ܗܢܝܢ ܫܘ̈ܡܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܚܠܝܡܘܬܗ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܕܢܒ̈ܛܠܢ ܐܝܬ ܠܗܝܢ. ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܬܦܢܐ ܨܝܕ ܫܢܬܐ ܚ̇ܙܐ ܕܡ̈ܘܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢܗ: ܘܟܕ ܒܗ ܠܝܬ ܐ̈ܢܝܢ: ܐܠܐ ܒܝܕ ܕܠܘܬܗܝܢ ܦܢܐ ܫ̇ܠܛܐ ܒܗ ܕܚܠܬܗܝܢ: ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܬܥܝܪ ܘܐܬܦܢܝ ܠܗ ܡܢܗܝܢ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܕܩܢܘܡܗ: ܥܕ ܥܕܢܐ ܡܓܪ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܢܝܢ ܕܡ̈ܘܬܐ ܒ̈ܛܠܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܗ: ܘܕܚܠܬܗܝܢ ܡܫܬܩܠܐ ܡܢܗ: ܘܠܘܬ ܛܟܣܗ ܩܕܡܝܐ ܦ̇ܢܐ: ܕܠܐ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܢܗܘܐ ܘܠܐ ܒܕܚܠܬܗܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܐܡܬܝ ܕܠܘܬ ܦܓܪܐ ܢܬܦܢܐ܆ ܗܢܘܢ ܚ̈ܫܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܟܕ ܒܟܝܢܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܠܝܬ ܐܢܘܢ܇ ܡܫܬܠܛ ܢܟܝܢܗܘܢ ܒܗ̇. ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܐܢܫ ܢܦܢܐ ܚܝܪܗ ܡܢ ܨܝܕ ܦܓܪܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ: ܘܠܐ ܡܬܦܢܐ ܨܝܕ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܦܓܪܐ ܒܢܓܝܪܘܬܐ ܕܙܒܢܐ: ܕܡܬܦܢܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܘܦܝܢ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ: ܘܩܐܡ ܒܛܟܣܐ ܕܟܝܢܗ ܫܦܝܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܣܓܝ ܡܘܬܪܢܐܝܬ ܚܘܝܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܡܬ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܘܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠܬ ܗܠܢ ܚ̈ܫܐ܆ ܗܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܛܟܣܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܠܐ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܢ ܣܢܝܩ ܘܠܐ ܦܓܪܐ ܠܒܝܫ. ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܪܪ܆ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ pb. 45 ܒ̈ܝܫܐ ܡܬܙܝܥ. ܒܚܣܡܐ ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ ܫܘܠܛܢܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܟܕ ܛܒ ܫܪܒܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܢܡܠܠ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ܆ ܚܘܐ ܠܝ ܒܗܘܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܘܡܩܠܣܝܢ ܠܛܒ̈ܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗܢܘܢ ܓܝܪ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܡܚܪܪ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܬܕܒܪܝܢ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܦܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܐ ܣ̇ܥܪܝܢ܆ ܐܠܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܫܒܚ. ܕܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥ ܚܝܠܗ̇ ܫܦܝܪܐ ܕܢܦܫܐ܆ ܕܗܘܝܘ ܡܩܠܣܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܐܣܪܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܪܚܡܬ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܦܓܪܗܘܢ܆ ܡܥܘܟܝܢ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܡܢ ܕܬܬܚܙܐ ܒܗܘܢ. ܒܓܢܣܐ ܕܝܢ ܕܫܐ̈ܕܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܕ ܕܡܩܠܣ ܠܛܒ̈ܬܐ ܡܚܘܝܬ ܠܝ܇ ܕܐܬܛܦܝܣ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܥܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܐ̇ܘܐ ܗܘ ܒܛܒ̈ܬܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܠܣ ܠܛܒ̈ܬܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐ̇ܘܐ ܟܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܒܒܝܫܬܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܐܢ ܟܝܢܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܠܐ ܡܬܩܒܠ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ: ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܥ̇ܒܕ ܠܗܝܢ ܕܢܬܙܝ̈ܥܢ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ: ܐܠܐ ܒܟܝܢܗܝܢ ܡܨܛܠܝ̈ܢ ܠܗܘܢ܆ ܐܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܕܟܕ ܐܫܬܕܪ ܓܒܪܝܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܨܝܕ ܙܟܪܝܐ ܟܗܢܐ܆ ܚܘܝ ܚܫܐ ܕܛܢܢܐ ܘܕܚܡܬܐ. ܐܬܚܡܬ ܓܝܪ ܥܠ ܕܐܬܦܠܓ ܪܥܝܢܗ ܕܟܗܢܐ ܥܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܠܬܗ. ܘܛܢ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܣܡ ܒܦܘܡܗ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܗܕܐ ܕܛܢ ܘܐܬܚܡܬ: ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܛܟܣܐ ܕܟܝܢܗ ܘܩܐܡ ܒܥܠܡܗ ܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ: ܐܘ ܟܕ ܐܬܐ ܠܥܠܡܢ ܘܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬܢ. ܐܢ ܟܕ ܐܬܐ ܠܥܠܡܢ ܘܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬܢ ܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܣܥܪ ܐ̈ܢܝܢ܆ ܡܕܝܢ ܠܐ ܗܘܝܬ ܣܐܡ pb. 46 ܡܕܡ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘܐ ܥܠ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܗ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܬܚܡܬ ܘܛܢ: ܣܒܪܬ ܕܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܕܟܝܢܗ ܐܢܘܢ܆ ܡܕܝܢ ܐܦ ܩ̈ܠܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܕܐܫܬܡܥܘ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܕܡܘܬܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܗ̇ ܕܝܠܢ ܗܝ ܘܠܐ ܕܟܝܢܗ: ܘܩܠܐ ܕܡܠܠ ܒܗ ܕܟܝܢܢ ܗܘ ܘܠܐ ܕܪܘܚܢܘܬܗ܆ ܐܦ ܚܫܐ ܡܕܝܢ ܕܛܢܢܐ ܕܚܘܝ ܠܙܟܪܝܐ ܠܘܩܒܠ ܦܠܝܓܘܬ ܪܥܝܢܗ܆ ܚܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢ ܘܠܐ ܕܝܠܗ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܣܐܡ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܦܓܪܐ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܓܠܛܝ̈ܐ܆ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܠܡ ܕܒܣܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܙܢܝܘܬܐ. ܛܢܦܘܬܐ. ܨܚܢܘܬܐ. ܚܪܫܘܬܐ. ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ. ܚܪܝܢܐ. ܛܢܢܐ. ܚܡܬܐ. ܥܨܝܢܐ. ܦܠܓܘ̈ܬܐ. ܣ̈ܕܩܐ. ܚܣܡܐ. ܩܛܠܐ. ܪܘܝܘܬܐ. ܙܡܪܐ. ܘܟܠ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܝܢ (Gal. 5, 19ff). ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܣܡ ܒܗܘܢ ܠܐ ܚܘܒܐ ܘܠܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܠܐ ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܚ̈ܫܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܗܠܝܢ ܟܝ ܚ̈ܫܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܚܘܒܐ ܘܕܡܝܬܪܘܬܐ܆ ܕܡܢܘ ܘ̇ܠܐ ܕܢܣܒܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܢ ܕܦܓܪܐ܆ ܗܐ ܠܝܬ ܐܢܘܢ ܒܗ ܒܠܥܕ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܕܢܦܫܐ. ܕܟܕ ܬܬܦܢܐ ܡܢ ܨܝܕ ܦܓܪܐ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܕܢܚܐ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܒܚܙܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܐܢ ܟܝܢܐܝܬ ܕܢܦܫܐ ܠܝܬ ܐܢܘܢ܆ ܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܚ̈ܫܐ ܛܒ̈ܐ.

ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܐܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܨܒ̈ܝܢܝܢ ܒܒܪܢܫܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܝܬ ܚܕ ܕܦܓܪܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܐܠܐ ܠܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ ܪܫܐ ܐܠܗܐ ܒܢܒܝܐ ܠܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܐܙܠܘ ܠܡ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܠܒܗܘܢ (Jer. 9, 13). ܕܗܐ ܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܕܒܗܘܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܫܒܚ. ܘܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܓܠܛܝ̈ܐ ܐܡܪ. ܕܠܐ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥ̇ܒܕܝܢ (Gal. 5, 17). ܐܢ ܚܕ ܗܘ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܒܟܝܢܢ܆ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܨܒܐ pb. 47 ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܝܢ ܚܢܢ. ܘܐܝܢܘ ܨܒܝܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܒܢ: ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܝܢܢ܆ ܐܠܐ ܕܠܨܒܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܪܬܐ ܠܢ ܕܢܒ̇ܛܠ: ܘܠܐ ܢܥܒܕ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬ ܒܢ ܨܒܝܢܐ ܕܦܓܪܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ. ܕܐܢ ܗܘ ܕܒܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܕܟܝܢܗ̇ ܐܢܘܢ. ܘܐܢ ܕܟܝܢܗ̇ ܐܢܘܢ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܫܠܝܐ ܡܢ ܡܬܙܝܥܢܘܬܗܘܢ: ܐܦܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܗ̇ ܕܡܢ ܦܓܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܗ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܡ̇ܟ: ܘܡܛܠ ܕܒܟܝܢܗ ܟ̇ܦܢ ܐ̇ܟܠ: ܘܡܛܠ ܕܒܟܝܢܗ ܨ̇ܗܐ ܫ̇ܬܐ: ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܨܛܠܝܐ ܗܘܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ: ܐܠܘ ܒܟܝܢܗ̇ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܘ ܕܟܝܢܗ̇ ܗܘܘ܆ ܠܐ ܡܬܪܫܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܕܠܡܢܐ ܣܥܪ ܡܕܡ ܕܕܟܝܢܗ ܗܘ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܓܝܪ ܡܬܪܫܐ ܒܪܢܫܐ ܕܠܡܢܐ ܕܡ̇ܟ: ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܗ ܗܝ ܫܢܬܐ: ܘܠܐ ܕܠܡܢܐ ܐ̇ܟܠ: ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܗ ܗܘ ܟܦܢܐ: ܘܠܐ ܕܠܡܢܐ ܡܙܕܘܓ ܒܫܘܬܦܘܬܐ: ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܗ ܗܝ ܪܓܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܐܢ ܚ̇ܣܡ ܐܘ ܚܬܝܪ ܡܬܚܝܒ ܗܘܐ ܒܕܝܢܐ ܕܠܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܗܠܝܢ: ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܗ ܐ̈ܢܝܢ. ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܝܒܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ: ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܦܩܕ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ: ܘܡܣܡ ܒܪܫܐ ܣܐܡ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܥܒܕ ܠܗܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܡܚܘܝܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ: ܕܡܚܪܪ ܗܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ܇ ܘܒܥ̈ܠܠܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܒܦܓܪܐ ܫ̇ܠܛܝܢ ܒܪܥܝܢܐ܀ ܚ̇ܙܝܢܢ ܬܘܒ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܪܦܬܝܢ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܫܪܟܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܐ ܢܦܫܐ. ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܓܝܪ ܠܟܝܢܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ ܘܕܦܪܚܬܐ ܘܕܪܚܫܐ ܘܕܢ̈ܘܢܐ ܕܒܝܡܐ: ܕܒܐܫܬܐ ܚ̈ܫܝܢ ܡܬܙܝܥ ܟܝܢܗܘܢ. ܒܚܡܬܐ. ܘܒܒܝܫܘܬܐ. ܘܒܪܚܡܬܐ. ܘܒܪܓܬܐ. ܘܒܦܪܘܫܘܬܐ. ܘܒܚܬܝܪܘܐ. pb. 48 ܐܝܬ ܓܝܪ ܦܪܘܫܘܬܐ ܒܦܪܚܬܐ ܐܝܟ ܟܝܢܗ̇. ܘܪܚܡܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܬܓܡܗܘܢ. ܘܒܝܫܘܬܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܚ̈ܝܘܬܐ ܘܒܪܚܫܐ. ܘܓܢܣܐ ܕܟ̈ܠܒܐ ܚܡܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܦܪܘܫܐ. ܢ̇ܒܚ ܓܝܪ ܒܚܡܬܐ ܒܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܘܦ̇ܪܫ ܕܢܝܩܪ ܠܡܪ̈ܘܗܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܟ̈ܣܢܝܐ. ܘܒܓܢܣܐ ܕܣܘ̈ܣܘܬܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܚܬܝܪܐܝܬ ܡܗܠܟܝܢ. ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܠܘ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܒܗܠܝܢ ܓܘ̈ܫܡܐ. ܡܛܠ ܕܢܦܫܗܘܢ ܕܡܗܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕ. ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܟܝܢܐ ܡܝܬܪܐ ܕܢܦܫܐ܀ ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܚ̈ܫܐ ܨ̇ܒܝܬ ܕܬܦܪܫ܆ ܬܠܬܐ ܦܘܪ̈ܫܢܝܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܒܒܪ ܐܢܫܐ. ܚܕ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ: ܘܕܝܠܗ ܕܦܓܪܐ. ܕܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܒܦܓܪܐ܆ ܥ̈ܒܕܐ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܕܘܒܪܐ ܓܝܪ ܫܦܝܪܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘ ܕܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܪܡ ܗܘ ܐܦ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܫܦܝܪܐ. ܥ̈ܒܕܐ ܓܝܪ ܛܒ̈ܐ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܡܣܬܥܪܝܢ. ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡ̈ܚܝܠܐ. ܢܟܦܘܬܐ. ܩܕܝܫܘܬܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܫܦܝܪ̈ܐ: ܘܠܘ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܕܒܦܓܪܐ܆ ܐܝܟܢ ܒ̇ܛܠܝܢ ܗܢܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܒܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ. ܕܘܒܪܐ ܓܝܪ ܕܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ܆ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܢܟܦܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ. ܘܡܢ ܡܣܪܩܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܐ̈ܘܠܨܢܐ. ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܛܠܘܡ. ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܬܒܘ̈ܥܐ ܘܫ̈ܩܝܠܝ ܛܥܢܐ ܕܣ̈ܢܝܩܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܡܬܒܥܝܢܢ ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܠܦܓܪܢ ܒܢܘܚܡܐ܇ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̈ܕܐ ܡܬܥܠܝܢܢ܆ ܕܢܗܘܐ ܚܠܦ ܕܘܒܪܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܒܕܘܒܪܐ ܕܝܕܥܬܐ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬ ܚܣܡܐ ܕܥܠ ܒܝܫܬܐ ܘܚܣܡܐ ܕܥܠ ܛܒܬܐ. ܠܐ ܠܡ ܗܘܝܬܘܢ ܚ̇ܣܡܝܢ ܚܕ ܒܚܕ. (Gal. 5, 26). ܘܬܘܒ ܐܡܪ. ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܡܚܣܡ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ (Gal. 4, 18). ܗܢܐ pb. 49 ܕܝܢ ܚܣܡܐ ܗܘ ܛܒܐ. ܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܚܣ̈ܡܐ܇ ܣ̇ܝܡܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ: ܕܗܐ ܟܝܢܗ̇ ܪܘܚܢܐ ܐܦ ܡܢ ܕܠܡܚܣܡ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܪܡ: ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܠܡܚܣܡ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܡܒܥܕܢܘܬܗ̇ ܗܝ ܕܢܦܫܐ. ܘܕܬܕܥ ܕܡܣܬܪ ܗܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܒܥܡܝܩܘܬܐ ܕܡܕܥܗ̇ ܡܢ ܗ̈ܕܡܘܗܝ ܕܦܓܪܐ: ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܕܒܓܦܪܐ ܡܬܙܝܥܐ ܒܪ̈ܓܫܘܗܝ܆ ܚܙܝ ܕܡܐ ܕܗܘܐ ܢܟܝܢܐ ܒܚܕ ܡܢ ܗ̈ܕܡܐ ܓܘ̈ܝܐ ܐܘ ܒܡܘܚܐ ܐܘ ܒܠܒܐ܆ ܠܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܐܬܢܟܝ܆ ܐܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܗ̈ܕܡܐ ܐܬܢܟܝܬ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܬܬܢܟܐ ܡܢܬܐ ܒܩܝܬܪܐ ܐܘ ܐܒܘܒܐ ܕܙܡܪܐ: ܠܘ ܗܝ ܨܒܥܐ ܕܢ̇ܩܫܐ ܒܗ ܐܬܢܟܝܬ: ܐܠܐ ܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܨܒܥܐ ܐܬܥܘܟܬ ܡܢ ܕܬܬܝܕܥ ܒܡ̈ܢܐ ܕܩܝܬܪܐ ܐܘ ܕܐܒܘܒܐ: ܘܡܛܠ ܕܐܬܢܟܝܘ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܡܐ̈ܢܐ ܕܒܗܘܢ ܡܫܬܡܥܐ ܗܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ: ܐܦ ܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܕܐ ܫܬܩܬ ܒܗܘܢ: ܟܕ ܠܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܛܠܬ ܡܢ ܐܝܕܐ: ܘܠܐ ܐܝܕܐ ܐܬܢܟܝܬ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܢܦܫܐ ܢܛܝܪܐ ܗܝ ܒܟܝܢܗ̇: ܘܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܡܫܡܫܐ ܒܗ̈ܕܡܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐ ܗܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ܆ ܐܦ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܪܘܟܒܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܐ̇ܡܪ. ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ. ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܚܘܒܐ. ܪܚܡܬܐ. ܡܟܝܟܘܬܐ. ܪܡܝܣܘܬܐ. ܪ̈ܚܡܐ. ܚܢܢܐ܆ ܠܘ ܒܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܙܝܢ. ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ. ܒܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡܚܒ ܘܡܫܒܚ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܠܐ ܕܣܘܥܪܢܗܘܢ ܒܐܢܫ ܐܢܫ܆ ܡܛܠ ܥ̈ܠܠܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܡܥܘܟ̈ܢ ܠܗ̇ܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܒܦܓܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܫܡܫܐ ܡܐ ܕܕܢܝܚ: ܐܢ ܗܘ ܕܬܗܘܐ ܣܒܝܣܘܬܐ ܕܥ̈ܢܢܐ ܘܕܥܪ̈ܦܠܐ ܒܐܐܪ: ܗ̇ܘܝܢ ܡܥ̈ܘܟܢܐ ܠܢܘܗܪܗ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܠܢ܆ ܗܟܢܐ ܥܝ̈ܕܐ pb. 50 ܘܬܪܒܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܡܬܪܒܐ ܒܗܘܢ ܐܢܫ ܗ̇ܘܝܢ ܡܥ̈ܘܟܢܐ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗ: ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܒܒܪܢܫܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܢܬܩ̈ܦܠܢ ܥ̈ܢܢܐ ܘܥܪ̈ܦܠܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ: ܡܠܝܐܝܬ ܡܬܚܙܝܐ ܕܢܝܚܘܬܗ ܕܫܡܫܐ ܒܐܪܥܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܢܗܘ ܕܢܫܬܩܠܘܢ ܥ̈ܝܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܚܙܝܐ ܒܗ ܟܠܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܟܡܐ ܕܢܬܥܠܐ ܫܡܫܐ ܒܪܘܡܐ ܕܐܐܪ: ܙ̇ܥܪܝܢ ܛ̈ܠܠܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܒܝܕ ܢܘܗܪܗ ܥܙܝܙܐ܆ ܗܟܢܐ ܟܠ ܟܡܐ ܕܢܦܫܐ ܬܬܓܠܐ ܒܦܓܪܐ ܒܝܕ ܡܝܬܪܘܬܗ̇: ܡܘܦܝܢ ܛ̈ܠܠܐ ܕܚ̈ܘܫܒܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܒܝܕ ܢܘܗܪܗ ܕܡܕܥܐ ܫܒܝܚܐ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒ̈ܝܒܝ܆ ܢܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܥܕܢ܆ ܕܗܘ ܢܕܢܚ ܒܢ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܗ: ܕܢܬܚܙܝ̈ܢ ܠܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܣܡ ܒܢ ܒܒܪܘܝܘܬܐ ܕܢܦܫܢ. ܘܟܡܐ ܕܣ̇ܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܒ̈ܝܒܝ܆ ܠܐ ܬܗܡܘܢ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܝܕܥܬܐ ܠܝܬ܆ ܚܫܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܗ̇ ܓܘܝܘܬܢ. ܒܝܕ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܘ ܪܥܝܢܢ ܡܬܟܢܫ ܠܘܬ ܢܦܫܗ. ܘܡܛܠ ܕܡܘܬܪ̈ܢ ܠܟܘܢ ܒܬܢܝܗܝܢ܆ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ܀ ܕܚܟܝܡܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܥܘܟ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܐܗܡܝ ܡܢ ܕܢܥܡܪ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ: ܘܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܐ ܒܢܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܓܒܗ ܐܫܟܪܐ ܚܕܐ ܕܙܪܝܥܐ ܚ̈ܛܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܥ̇ܒܪ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܗ ܫܐܠܗ: ܕܐܢ ܫܘܚ ܙܪܥܗ̇܆ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ: ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܙܪܝܥܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ. ܚܙܘ ܟܡܐ ܡܘܬܪܐ ܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ ܠܢܦܫܐ. ܕܡܢ ܥܢܝܢܗ̇ ܐܡܝܢܐ ܕܒܝܘܠܦܢܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒܐ ܠܪܥܝܢܐ ܕܢܦܗܐ ܠܒܪ ܡܢܗ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܚܙܐ ܚܙܐ ܠܝ ܓܒܪܐ ܕܗܘܐ ܥܘܡܪܗ ܒܝܬ ܡܐܬܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܝܗܒ ܪܥܝܢܗ ܠܡܦܗܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܡܠܬܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ ܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܝܕܥ pb. 51 ܡܢܘ ܩܐܡ ܥܡܗ ܒܣܕܪܐ܀ ܚܟܝܡܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܡܕܝܢܬܗ: ܘܗܘ ܠܐ ܐܫܬܓܫ܆ ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܐܚܪܢܐ. ܡ̇ܢܘ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܓܝܫ ܘܐܢܬ ܒܗܝܠ ܐܢܬ. ܦܢܝ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ. ܕܟܡܐ ܠܡ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܦ ܒܚܠܡܐ ܚ̇ܙܝܬ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܓܘܫܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܫܓܝܫܝܢ܆ ܫܦܝܪ ܫܓܝܫܝܢ. ܡܛܠ ܕܣ̇ܒܪܝܢ ܕܒܥܠܘܝ ܩ̇ܝܡܝܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܥܠܡܐ ܕܚܠܡܐ ܐܝܬܝ: ܘܚܠܡܐ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ. ܥܢܐ ܕܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܕܫܐܠܗ. ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܘ̇ܠܐ ܕܬܫܬܓܫ ܡܛܠ ܕܚܠܡܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ: ܡܛܠ ܕܚ̈ܠܡܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܫ̇ܓܫܝܢ. ܥܢܐ ܘܐܡܪ. ܡܫܬܓܫ ܗ̇ܘܝܬ ܐܠܘ ܠܐ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܚܠܡܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܡܫܬܓܫܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܣ̇ܒܪܝܢ ܕܫܪܪܐ ܚ̇ܙܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܘܟܠܗ ܕܡܫܬܓܫ ܐܢܫ ܒܚ̈ܠܡܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܣ̇ܒܪ ܕܫܪܪܐ ܚ̇ܙܐ. ܐ̇ܬܝܐ ܕܝܢ ܥܝܪܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܢܘܚܡܐ. ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܬܒܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ܀ ܓܒܪܐ ܚܕ ܟܕ ܐܬܩܪܝ ܒܝܫܐܝܬ ܒܨܥܪܐ ܕܫܘܚܪ ܐ̈ܦܐ ܠܐ ܐܬܦܝܪ: ܐܠܐ ܫܩܠ ܡܚܙܝܬܐ. ܘܟܕ ܚܐܪ ܒܗ̇ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ. ܕܡܢܝ ܥܠܬ ܚܝܪܟ ܕܒܗ̇. ܘܐܡܪ. ܕܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐ̈ܦܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܨܥܪܢܝ܆ ܠܐ ܙ݀ܕܝܩ ܠܝ ܕܐܬܚܡܬ: ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܡܠܬܗ܆ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܝ ܕܐܬܦܝܪ: ܡܛܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܝܬܝ: ܘܠܘ ܒܬܪ ܫܡܐ ܐ̇ܙܠ ܥܒܕܐ܀ ܕܝ̇ܢܐ ܚܕ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ: ܕܡܘܬܐ ܩ̇ܪܝܢ ܠܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܥܢܐ ܘܐܡܪ. ܘܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝ ܕܠܐ ܐܣܒ ܒܐ̈ܦܐ܀ ܓܒܪܐ ܚܕ ܝܕܝܥܐ: ܟܕ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ: ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܨܒܘܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ: ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗ: ܘܗܘ ܥܕܟܝܠ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܡܚܡܣܢ ܗܘܐ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܕܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܒܟ ܕܐܝܟܢ ܠܐ ܪܓܙܬ ܥܠܘܗܝ܇ ܕܒܗܢܐ ܟܠܗ ܢܘܓܪܐ ܕܦܝܣܐ ܠܐ ܫܡܥܟ. pb. 52 ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ. ܕܠܐ ܬܬܕܡܪ ܒܝ ܕܐܓܪܬ ܠܗ ܪܘܚܝ. ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܡܦܝܣ ܠܝ ܒܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗ: ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܡܥܬܗ ܘܥܒܕܬ ܠܗ ܨܒܝܢܐ: ܘܗܘ ܒܒܣܝܡܘܬܗ ܣܝܒܪܢܝ. ܘܐܢ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܫܡܥܬ܆ ܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܫܡܥܢܝ: ܐܘ ܥܠ ܕܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܐ ܪܓܙܬ ܨܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܟܘܬܝ܀ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܩ̈ܕܝܫܐ ܟܕ ܐܬܡܚܝ ܐܝܟ ܕܠܬܒܪܐ ܕܪܓܠܐ: ܘܚܙܝܗܝ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܐܬܚܡܬ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܗܝ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܚܘܬܐ ܥܒܕ ܒܟ ܠܐ ܪܓܙܬ. ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ. ܕܐܦ ܒܐܘܪܚܐ ܐܠܘ ܐ̇ܙܠ ܗܘ̇ܝܬ܆ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗ̇ܘܝܐ ܗܘܬ ܠܝ ܒܬܘܩܠܬܐ ܕܟܐܦܐ. ܐܦ ܗܫܐ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܠܝ ܕܟܐܦܐ ܗܘܬ ܠܝ ܘܐܬܬܩܠܬ ܒܗ̇ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܝ܀ ܝܚܝܕܝܐ ܚܕ ܟܕ ܬܒܪ ܬܠܡܝܕܗ ܡܐܢܐ ܕܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܒܗ: ܘܣܒܪ ܕܡܬܚܡܬ ܠܗ: ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܐܢܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܗ. ܠܐ ܬܬܥܝܩ ܒܗܕܐ: ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܬܒܪ ܐܬܬܒܪ. ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܠܗܕܐ ܢܛܝܪ ܗܘܐ܀ ܦܠܚܐ ܚܕ ܕܥܬܩ ܗܘܐ ܒܦܠܚܘܬܗ: ܘܐܚܪܢܐ ܕܛܠܐ ܡܢܗ ܐܬܝܩܪ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܢܩܘܡ ܒܣܕܪܐ: ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܕܠܐ ܪܓܙ ܐܘ ܚܣܡ܆ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܬܗܪܘ ܒܗ ܕܐܦܢ ܦܓܪܗ ܩܡ ܠܥܠ ܡܢܝ܆ ܐܠܐ ܪܥܝܢܝ ܡܫܟܚ ܗܘ ܕܢܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܚܙܘ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܝ ܐܣܬܐ ܕܐܦܕܢܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܢ ܩ̇ܝܡܐ: ܘܠܐ ܚ̇ܣܡܝܢܢ ܒܗ̇. ܡܕܝܢ ܠܐ ܢܚܣܘܡ ܒܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ. ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܐܢ ܪܒ ܚܕ ܡܢܢ ܡܢ ܚܒܪܗ ܒܚܟܡܬܐ. ܠܐ ܕܢܣܢܐ ܐܠܐ ܕܢܚܣܡ ܕܢܡܪܐ ܒܗ܀ ܦܠܚܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܩܕܡ ܦܝܠܣܘܦܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܠܗ ܒܦܠܚܘܬܗ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܕܐܝܬܝܟ ܦܠܚܐ pb. 53 ܐܝܬ ܠܟ ܫܢܝ̈ܐ. ܕܐܝܬܝܟ ܕܝܢ ܚܟܝܡܐ ܟܡܐ ܠܟ܀ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܐ̈ܚܐ ܟܕ ܐܡܪ ܠܚܕ ܡܢ ܩ̈ܕܝܫܐ܇ ܕܐܪܒܥܝܢ ܠܗ ܫ̈ܢܝܐ ܒܩܠܪܘܣ܆ ܐܡܪ ܠܗ. ܕܐܦ ܠܝ ܚܙܐ ܠܝ ܓܒܪܐ܇ ܕܐܪܒܥܝܢ ܠܗ ܫ̈ܢܝܢ ܕܡܬܩܪܐ ܬܓܪܐ: ܘܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܠܐ ܝܙܦܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܀ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܕܬܠܬܝܢ ܠܡ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܕܠܐ ܥܠ ܒܣܪܐ ܠܦܘܡܗ. ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܕܝܢ