Jacob of Serugh: On the Descent of the Highest upon Mount Sinai - ܕܥܲܠ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹܗ ܕܪܵܡܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܲܨܠ̣ܵܐ ܬܘܼܩܦܹܗ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܕܐܸܙܡܲܪ2 ܩܵܠܲܝ̈ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܟ̣܀ (ܐܲܚܝܼܕܼ ܣܵܘ̈ܦܹܐ3 ܕܲܛܠܲܡ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܣܝܼܢܲܝ ܐܲܚ̣ܕܹܗ: ܢܹܐܚܕܵܟ̣ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܵܐ ܡܣܲܝܟ̣ܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܣܵܐ܀ ܐܘܿ ܕܲܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܚܘܿܬܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܠܪܵܘܡܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܲܡܣܲܟܸ݁ܐ ܠܵܟ̣܀ ܒܵܟ̣ ܢܘܼܪܵܢܵܐ ܢܸܬܲܢ ܪܸܥܝܵܢܝ ܐܲܝܟ̣ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܘܢܸܣܲܩ ܡܸܢܹܗ ܝܲܚܒ݁ܘܼܪ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܕܐܹܡܲܪ ܕܲܫܐܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܛܲܥ̣ܢܵܟ̣ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܒܸܨܪܵܐ ܕܚܲܝܠܵܟ̣ ܐܲܓܸܢ ܥܠܵܘܗܝ4 ܘܲܪܥܸܠ̣ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܠܪܹܫܹܗ ܕܣܝܼܢܲܝ ܛܘܼܪܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܢܚܸܬܬ݁ ܒܲܫܐܝܼܠܘܼ: ܬܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ5 ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܗܵܐ ܚܵܐܲܪ ܠܵܟ̣܀ ܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫܵܐ ܒܵܟ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܬܹܐܚܕܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܢܩܲܒ݁ܠܘܼܢܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ܀ pb. 4 ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ܒܲܪܘܝܼܚܘܼܬܼܵܐ6: ܐܲܓܸܢ ܥܠܵܘܗܝ ܘܢܸܥܛܲܪ ܡܸܢܹܗ ܩܵܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܡܟܲܪܬܵܗ̇ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܠܵܐ ܩܲܕܝܼܬܵܗ̇: ܬܵܐ ܡܟ̣ܘܿܪ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܲܠܝܵܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ7 ܕܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣܀ ܟܢܘܼܫܲܬܼ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܲܚܸܒ̣ܬܵܗ̇ ܒܥܸܓ̣ܠܵܐ ܓܵܪܲܬܼ: ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܢܸܥܘܿܠ ܫܸܬܼܩܵܐ ܠܬܲܪܥܝܼܬܼܝ ܘܲܢܙܲܢܸܐ ܒܵܗ̇܀ ܫܲܪܒܵܟ̣ ܢܸܗܘܸܐ (ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܡܸܠܲܬܼܝ8: ܐܵܦ ܩܲܝܘܼܡܵܗ̇: ܘܢܸܫܬܵܘܬܲܦ ܠܵܗ̇ (ܕܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ9: ܬܸܬܸܠ ܐܵܦ ܗܝ݀܀ ܛܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܕܼܪܝܼ ܠܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܥܸܓ̣ܠܵܐ: ܕܬܸܣܒܲܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ (ܨܹܝܕܼ ܥܸܢܝܵܢܵܟ̣ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܗ̇10 ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܹܐܡܪܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘܼ̈ܡܹܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ (ܠܵܟ̣ ܗܵܘ̈ܢܹܐ ܪ̈ܘܝܼܚܹܐ11 ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܚܲܣܝܼܢ ܫܲܪܒܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܐܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܘܟܲܣܝܵܐ ܒܥܵܬܼܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ܀ ܓܢܝܼܙܵܐ ܫܟ̣ܝܼܢܬܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܘܡܲܒ̣ܥܲܕܼ ܐܲܬܼܪܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ (ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܬܹܒܹܝܠ12: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܲܡ ܪܸܡܙܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܒܲܪܩܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: pb. 5 ܘܠܵܐ ܙܵܥ̇ܩܝܼܢ ܠܹܗ ܐܵܦ ܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܦܸܬܼܓ̣ܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܐܵܚ̇ܕܝܼܢ ܠܹܗ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܒ̣ܪܝܹܠ: ܘܡ̣ܢ (ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܝܼܟ̣ܵܐܹܝܠ ܣܲܓ݁ܝܼ ܪܲܚܝܼܩ13 ܪܵܡ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܘܡܲܒ̣ܥܲܕܼ ܘܲܟ̣ܣܸܐ ܓܢܝܼܙ ܘܲܡܪܲܝܲܡ: ܬܲܩܝܼܦ ܘܲܓ̣ܢܸܐ14: ܣܬܼܝܼܪ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܥܲܙܝܼܙ ܘܲܬܼܡܝܼܗ܀ ܐ̄ܚܝܼܕܼ ܠܲܬܼܗܘܿܡܹ̈ܐ ܘܲܥܪܸܐ ܠܣܵܘ̈ܦܹܐ ܒܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ: ܠܒ̣ܝܼܟ̣ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܙܵܐܹ̇ܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܒܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ15: ܡܲܠ̈ܝܵܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ܀ ܘܲܚܒ̣ܝܼܫܝܼܢ ܒܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܡܠܝܼܢ: ܪܲܒ݁ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܫܪܸܐ ܒܓ̣ܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܥܲܠ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܪܵܕܹܝܢ16 ܛܲܟ̣ܣܹ̈ܐ ܕܟ̣ܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܪܩܲܥ̣ ܬܘܼܒ̣ ܚܲܝܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܕܠܵܐ 17 ܥܲܠ ܡܸܕܹܡ: ܘܐܲܝܟ̣ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܛܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܬܘܼܩܦܵܐ ܕܒ̣ܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ܀ ܠܬܲܚܬ݁ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܣܡܝܼܟ̣ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬ݁ܛܒܲܥ ܠܵܗ̇: ܘܲܠܥܸܠ ܪܸܡܙܹܗ ܚܙܝܼܩ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܦܠܘܼܢ܀ ܫܪܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܲܛܥܝܼܢ ܠܗܹܝܢ: ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܣܡܝܼ̈ܟ̣ܵܢ ܘܠܵܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹܗ܀ ܠܗܲܠ ܡܸܢܗܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܠܟ̣ܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܟܠܗܹܝܢ: ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܚܒ̣ܝܼ̈ܫܵܢ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܟܼܠ ܣܵܟ̣ܵܝ̈ܗܹܝܢ܀ pb. 6 ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܦܠܵܐ ܒܕܼܘܼܟܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܦܢܝܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܫܪܹܐ ܘܢܸܚܙܘܿܩ ܐܸܠܵܐ ܒܛܘܼܦ̮ܣܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܙܥܘܿܪܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܠܲܡ ܐܸܬ݁ܬܲܚܬ݁ܝܼ ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܛܵܦ̣ ܠܹܗ ܗܵܘܢܵܐ ܒܓܲܠܠܲܝ̈ ܡܹܐܡܪܵܐ (ܕܲܬܼܡܝܼܗܘܼܬܼܗ: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܢܸܙܡܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ18 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܕܲܢܚܸܬܼ19: ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ܐܸܚܡܘܿܠ ܬܲܫܥܝܼܬܼܝ: ܐܵܘ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܢܚܸܬܼ20: ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܸܠܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ܀ ܢܒܲܕܹܩ ܗܵܪܟܵܐ (ܠܵܐ ܡܣܲܝܟ̣ܘܼܬܹܗ21: ܒܓ̣ܵܘ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ: ܘܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܢܹܐܡܲܪ ܥܲܠ ܡܲܚܲܬܬܹܗ22: ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܚܘܼܪ ܦܵܪܘܿܫܵܐ (ܒܪܹܫܹܗ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܫܐ̈ܝܼܠܵܬܼܵܐ23: ܘܛܲܝܸܒ̣ ܫܸܡܥܵܟ̣ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܠܲܫܒ̣ܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܒܹܗ ܒܗܵܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܣܵܘ̈ܦܹܐ: ܕܐܲܝܕܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܩܪܵܬܹܗ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ܀ ܪܲܚܡܵܘܗܝ ܢܲܓ̣ܕܘܼܗܝ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܬܼܚܲܝܲܢ ܠܵܗ̇: ܘܸܬܼܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܢܸܡܟ݁ܘܿܪ ܢܸܣܲܒ̣ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ܀ ܪܲܓ̣ ܠܲܟ̣ܢܘܼܫܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܓܸܢܣܵܗ̇: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܛܘܿܗܡܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܠܲܛܠܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܡܸܫܬ݁ܥܹܝܢ ܒܵܗ̇: pb. 7 ܘܠܵܐ ܢܸܕܲܬ݀ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ24 ܫܲܕܲܪ ܒܵܬܼܪܵܗ̇ ܕܲܡܫܲܚܲܛܬܵܐ ܕܢܲܦܢܹܝܗ̇ ܨܐܕܼܵܘܗܝ: ܕܲܒ̣ܚܘܼܠܛܵܢܹܗ ܬܸܬܼܩܲܕܲܫ25: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ܀ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܟ̣ܘܿܪܵܐ ܘܫܲܠܚܹܗ ܨܹܐܕܹܝܗ̇: ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܬܼܢܘܲܝ ܥܲܡܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܡܸܨܥܵܝܵܐ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܢܫܲܕܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܬܸܣܲܩ ܥܲܡܹܗ܀ ܢܚܸܬܼ ܠܹܘܵܝܵܐ ܘܲܣ̣ܥܲܪ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܘܕܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܘܲܣܠܸܩ̣: ܘܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܒܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܥܙܲܩܬܼܵܐ ܕܲܢܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܣܲܢܝܼܵܐ܀ ܠܫܸܡ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܲܟ̣ܪܵܗ̇ ܘܲܣܠܸܩ̣26: ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܲܠܓ̣ܘܼܥܠܵܢܵܐ27: ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܢܲܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܒܪܹܫܵܗ̇ ܟܠܝܼܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܥܲܡܵܗ̇: ܩ̣ܪܵܐ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܢܙܲܝ̈ܚܵܢܵܗ̇ ܒܟܸܢܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܦܲܚܙܵܐ ܕܢܸܟ̣ܠܹܝܗ̇ ܡܸܢܹܗ: ܛܲܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܣܲܚܦܹܗ ܒܝܲܡܵܐ ܘܕܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܘܲܣܠܸܩ܀ ܫܲܕܲܪ ܒܵܬܼܪܵܗ̇ ܚܲܪܵܗ̇ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܦܲܪܩܲܬ݀: ܠܵܘܝܘܼܗ̇ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܘܥܸܒ̣ܪܲܬ݀ ܝܲܡܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܩܲܒ݁ܠ̣ܵܗ̇ ܚܘܿܪܝܼܒ̣ ܘܐܲܦܸܩ̣ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܣܓܸܕܼ ܠܵܗ̇ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕܼ ܥܸܠܲܬ݀ ܠܹܗ ܥܲܡ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܵܘܗܝ܀ ܪܸܓ̣ܫܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܠܡܲܢ ܐܸܬܼܡܲܟ̣ܪܲܬ݀: ܘܐܸܬܼܵܘ ܢܲܩ̣ܦܘܼܗ̇ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܠܲܡܙܲܝܵܚܘܼ܀ pb. 8 ܛܥܲܢܘ ܪ̈ܘܼܡܝܵܢܹܐ28: ܟܠ ܐܸܣܛܘܼ̈ܟ̣ܣܝܼܢ (ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܩܕܼܵܡܹܝܗ̇29: ܟܲܕܼ ܚܵܒ̣ܨ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܥܲܡܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀ ܪܗܸܛ̣ ܥܲܡܘܼܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ30: ܕܢܲܢܗܲܪ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇: ܘܐܲܝܟ̣ ܠܲܡܦܹܝܕܼܵܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܢܲܩ̣ܦܵܗ̇ ܘܲܪܕܼܵܐ ܥܲܡܵܗ̇܀ ܟܠܝܘܿܡ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܢܵܩ̇ܦܵܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܬܼܪܵܐ ܒܣܲܝܒܵܪ̈ܵܬܼܵܐ ܪܹܫܵܝܵܬܼܵܐ܀ ܡܫܲܓܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܪܵܘܡܵܐ ܒܡܲܢܢܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܠܵܗ̇: ܘܲܡܦܲܛܸܡ ܠܵܗ̇ ܥܘܼܡܩܵܐ ܒܣܲܠܘܲܝ ܕܲܡܩܲܪܸܒ̣ ܠܵܗ̇܀ ܪܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ ܡ̣ܢ ܛܲܪܵܢܵܐ: ܘܲܡܬܲܪܣܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܠܲܡܚܲܬܲܪܬܵܐ܀ ܐܸܬܼܘܲܥܲܕܼ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܢܹ̈ܐܙܵܠ̄ܢ31: ܥܲܡܵܗ̇: ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܸܚܙܹܐ ܚܠܘܿܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ32: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܐܵܙܕܲܝܚܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܲܟ̣̈ܢܵܘܵܬܼܵܗ̇33: ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܝܼܢܲܝ: ܘܲܡܛܵܬ݀ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܬܲܡܵܢ ܡܵܪܵܗ̇ ܐܸܬܼܘܲܥܲܕܼ ܠܵܗ̇܀ ܚܕܼܘܿܓ̣ܵܗ̇ ܡܘܼܫܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܫܲܒ̣ܩܵܗ̇ ܘܲܣܠܸܩ: ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܸܚܙܹܐ ܠܐܸܡܲܬܼܝ ܚܲܬܼܢܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܐܘܼܪܥܵܗ̇܀ ܫܡܲܥ̣ ܠܲܓ̣ܢܝܼܙܵܐ ܕܲܡܦܲܩܸܕܼ ܠܹܗ ܕܚܘܿܬܼ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܠܗܵܕܹܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܦܸܪܩܹܬܼ ܘܐܲܝܬ݁ܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ܀ ܗܵܐ ܐܲܫܩܸ̇ܠܬܹܟ̣ܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܥܲܠ ܓܸܦܲܝ̈ ܢܸܫܪܵܐ ܒܐܵܐܲܪ: ܐܵܦ ܙܲܝܲܚ̇ܬܹܟ̣ܝ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܟ̣ܝܵܢܵܐ܀ pb. 9 ܢܸܗܘܹܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܬܸܫܲܪ34: ܬܸܢܘܲܝ ܒܹܝܬܼ ܠܝܼ ܐܵܦ ܠܹܟ̣ܝ: ܘܟܸܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܐܸܬܼܚܲܬܲܢ35: ܠܹܟ̣ܝ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܕܼܵܡ ܡܸܫܬ݁ܘܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܡܵܘܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ̣ܝ: (ܐܸܢ ܫܵܠܡܲܬ݁ܝ ܠܝܼ ܬܵܝ36: ܠܲܚܠܘܼܠܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܒܢܸܩܦܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܒܵܥܹ̇ܢܵܐ ܠܹܟ̣ܝ ܕܬܸܗܘܹܝܢ ܨܹܐܕܲܝ: ܟܲܕܼ ܒܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܡܝܲܬ݁ܝ ܠܲܡܙܲܢܵܝܘܼ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܲܠ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܡܵܘܬܸܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ̣ܝ: ܘܬܼܘܼܒ̣37: ܠܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܢܲܓ̣ܕܝܼܢ ܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܟ̣ܝ܀ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ̣ܝ ܐܸܢ ܗ݀ܘ ܕܕܝܼܠܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ: ܘܐܸܢ ܬܸܙܕܲܠܠܝܼܢ ܨܹܝܕܼ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܫܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܠܵܐ ܐܸܚܙܹܐ ܒܹܟ̣ܝ ܐܵܬ݀ܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܓܲܝܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܣܟܹܡܹ̈ܐ ܕܲܫܟ̣ܝܼܚܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܓܲܢܲܒ̣ܬܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܚܵܘܹܝܢ ܠܝܼ (ܪܸ̈ܡܙܹܐ ܡܫܲܟ݁ܪܹ̈ܐ ܕܙܲܠܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ38: ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܗܲܦܟ̣ܝܼܢ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪ̈ܝܼܚܵܬܼܵܐ39 ܣܸܓ̣ܕܲܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܬܚܵܘܹܝܢ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܝܼ: ܘܠܵܐ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܬܸܗܘܹܝܢ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܘܲܠܗܲܠ܀ ܗܘ݀ܵܝ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܟܢܝܼܟ̣ܵܐ ܘܢܲܟ̣ܦܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ: ܙܲܗܝܵܐ ܘܢܲܩܕܵܐ ܡܨܲܠܠܵܐ ܘܕܲܟ̣ܝܵܐ ܒܟ̣ܠ ܐܸܣܟܹ݁ܡ̈ܝܼܢ܀ ܬܸܗܘܹܝܢ ܚܝܼܨܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܘܕܲܟ̣ܝܵܐ ܒܗܝܼܠܵܐ ܘܫܲܠܝܵܐ: ܫܲܦܝܵܐ ܘܥܝܼܪܵܐ ܪܡܝܼܣܵܐ ܘܦܲܐܝܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܛܘܼܠܫܵܐ܀ pb. 10 ܘܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܬܹܐܬܹܝܢ ܨܹܐܕܲܝ: ܥܲܠ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܬܸܗܘܹܝܢ ܡܵܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܩܕܵܐ܀ ܬܵܓ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܙܵܩܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܠܹܟ̣ܝ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ: ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܓܲܙܵܐ ܕܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܹܟ̣ܝ ܡܲܫܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܓ̣ܵܠܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܟ̣ܝ ܢܸܗܘܘܿܢ: ܘܟ̣ܵܗ̈ܢܹܐ ܡܚܲܣܝܲܝ̈ ܥܲܠ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ ܠܘܵܬܹܟ̣ܝ ܢܸܫܪܘܿܢ40 ܗܵܐ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܵܩܸܢܣܹ̈ܐ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܥܲܡܹܟ̣ܝ: ܘܲܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܕܲܢܠܵܘܘܿܢܹܟ̣ܝ܀ ܫܡܲܝܵܐ ܬܪܘܿܢܘܿܣ ܛܲܠܵܗ̇41: ܒܐܲܪܥܹܟ̣ܝ ܕܲܗܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܲܣܓܹܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܟ̣ܝ ܫܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܵܐܲܪ ܢܸܙܠܘܿܚ ܟܠ ܓܹܐ̈ܘܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܹܟ̣ܝ: ܫܸܡܫܵܐ ܢܒܲܫܸܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܚܠܲܝ̈ܵܐ ܠܡܵܘܟܵܠܘܼܬܹܟ̣ܝ܀ ܬܹܐܪܬܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܗܵܪܝܼܢ ܥܲܡܹܟ̣ܝ: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܠܵܐ ܬܚܘܼܒ̣ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥܹܟ̣ܝ܀ ܬܣܝܼܡܝܼܢ ܥܸܩܒܹܟ̣ܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܨܵܘܪܵܐ ܕܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܲܡܕܲܝܵܫܘܼ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܬܵܓܹ̈ܐ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܹܟ̣ܝ܀ ܟܬܼܵܒܲܬܼ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܲܠܒܸܟ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܟ̣ܝ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܕܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܸܢ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܬܸܗܘܹܝܢ ܨܹܐܕܲܝ ܟܠܗܹܝܢ ܕܝܼܠܹܟ̣ܝ܀ ܗܵܢܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܫܲܕܲܪ42: ܚܲܬܼܢܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܘܼܫܹܐ: ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܢܸܚܙܹܐ ܐܸܢ ܫܵܠܡܵܐ ܠܹܗ ܟܲܠܬܼܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܲܪ ܥܸܒ̣ܪܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: pb. 11 ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܠܪܹ̈ܫܹܐ ܕܒܲܝܬܹܗ (ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܲܠܫܲܠܝܼܛܵܘ̈ܗܝ43 ܬܢ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܗ݀ܘܲܝ̈: ܕܐܸܢ ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ ܠܬܸܢܘܲܝ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ܀ ܥܢܵܐܘܼܗܝ ܗܸܢܘܿܢ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܝܢ ܒܹܗ: ܕܫܵܠܡܝܼܢܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܠܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܟ̣ ܣܵܦ̇ܪܲܢ ܡܘܼܫܹܐ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܒܵܥܹ̇ܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܒܲܪܬܲܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܡܲܢ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܲܢ ܕܲܠܗܵܘ̇ ܓܸܢܣܵܐ ܢܸܚܠܘܿܛ ܒܓܸܢܣܲܢ܀ ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܝܢܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܸܫܬܲܡܲܗ ܠܲܢ: ܡܲܢ ܨܹܝܕܼ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܬܼܚܲܬܲܢ ܒܲܢ ܒܲܢ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ܀ ܗܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܗ̄ܝܼ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒ݁ܝܼܢ ܒܹܝܬܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܡܸܢܵܗ̇44: ܝܑܼܠܲܦ ܡܸܛܠ ܬܸܢܘܲܝ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܡܵܪܵܟ̣܀ ܩ̣ܪܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܡܫܲܐܵܠܘܼ ܩܕܼܵܡ ܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ45: ܘܟܲܕܼ ܚܵܕܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܝܸܗܒܲܬܼ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܬܹܐܙܲܠ ܥܲܡܹܗ܀ ܫܡܲܥ ܠܹܘܵܝܵܐ ܕܲܒ̣ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܗ̇ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܘܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܦܲܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܡܵܪܹܗ ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܠܹܗ܀ ܡܵܪܝ ܫܸܠܡܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܠܐ̄ܪܵܙܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܥܲܝܼܢܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܗܘܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܵܐ (ܥܸܒ̣ܕܲܬ݀ ܠܝܼ ܬܸܢܘܲܝ ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ46: ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܠܸܦ̣ܬܵܢܝ: ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡ̇ܪܵܐ ܗܝ݀ ܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܢܒܵܐ܀ ܥ̣ܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܗܦܘܿܟ̣ ܨܹܐܕܹܝܗ̇: pb. 12 ܚܘܿܬܼ ܨܲܒܸ݁ܬܹܝܗ̇ ܐܵܦ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܐܵܦ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܒܲܪ ܚܸܘܵܪܹܐ ܓܐܲܝ̈ܵܐ ܬܸܠܒܲܫ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܬܲܦܪܸܓ̣: ܠܓ̣ܵܘ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܬܸܫܦܲܪ܀ ܬܸܬܼܩܲܕܲܫ ܠܝܼ ܝܵܘܡܵܢ ܘܲܡܚܵܪ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܒܲܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܐܹܬܹܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܫܲܪܝܼ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܠܲܡܨܲܒܵܬܼܘܼ: ܠܐܝܼ ܘܐܸܬܼܦܲܫܲܚ ܡ̣ܢ ܕܲܡܟ̣ܵܘܸܢ ܠܲܡܥܲܠܥܲܠܬܵܐ܀ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܓ̣ܘܼܡܕܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܙܕܲܠܲܠ: ܘܲܡܦܲܩܸܕܼ ܠܵܗ̇ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܥܲܛ47: ܒܹܟ̣ܝ܀ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܙܠܘܿܚ ܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܙܕܲܝܲܚ ܒܵܗ̇: ܕܲܒ̣ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܬܸܚܙܹܝܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܵܐ ܕܐܲܩܒܸܠܬܝܼܘܗܝ܀ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ48: ܣܝܼܡܝ ܥܲܠ ܪܹܫܹܟ̣ܝ ܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܟ̣ܝ: ܕܲܒ̣ܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܬܸܥܠܝܼܢ ܥܲܡܹܗ ܠܲܓ̣ܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ49 ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܘܲܟ̣ܠܵܢܝ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܘܥܲܠ ܕܲܛܠܲܡ̇ܬܹܗ ܗܵܐ ܢܵܨܹ̇ܐ ܥܲܡܝ ܘܲܡܚܲܣܸܕܼ ܠܝܼ܀ ܠܡܵܢ ܗܸܕܝܘܿܛܵܐ ܠܵܐ ܙܲܝܲܬܵܢܝ ܟܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܗܲܬܼ ܡܹܢܝ ܕܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣܀ ܫܲܪܒܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܨܥܲܬܼ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܲܕܼܢܲܚ: ܟܲܕܼ ܬܵܒܲܥ̇ ܠܝܼ ܕܐܸܠܵܐ ܙܡܲܪܬܵܢܝ ܠܵܐ ܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܠܵܐ ܬܸܦܠܘܿܓ̣ ܠܲܢ ܒܲܫ̈ܟ̣ܵܚܵܬܼܵܟ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ: ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܒܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܒܹܝܬܼ ܣܸܦ̈ܘܵܬܼܵܟ̣܀ pb. 13 ܘܕܲܥ̣ܨܵܢܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ (ܕܐܲܡܸܕܼ ܡܸܢܹܗ: ܐܸܫܕܹܐ ܩܲܠܲܝ̈50: ܥܲܠ ܒܲܪ ܚܲܝܵܐ ܘܟܸܢ ܥܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܸܦܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܕܡܘܼܬܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܢܸܚܙܹܐ ܗܵܪܟܵܐ ܒܡܵܢ ܕܵܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ51: ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܗܵܝ̇ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹ݁ܗ ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܸܒ̣ܪܵܝܹ̈ܐ: ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܒܹܗ52: ܠܲܕܼܡܸܣܬܲܟܲܠ܀ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܕܲܢܚܸܬܼ ܘܲܣܠܸܩ̣ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܗܵܝ̇53: ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪܲܫܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܨܘܼܬܼܘ ܝܲܕܘܼ̈ܥܹܐ ܡܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܠܡܵܪܹܗ: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܒܹܗ ܐܸܬܼܦܲܪܩܲܬ݀ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܡܲܟ̣ܪܲܬ݀ ܕܬܸܗܘܹܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀ ܒܐܝܼܕܹܗ ܩܸܪܒܲܬ݀ (ܬܸܗܘܹܐ ܟܲܠܬܼܵܐ54: ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܵܪܵܗ̇: ܗܘ݀ ܩܲܕܫܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܠܪܵܡܵܐ ܬܸܚܙܹܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܠܡܲܫܪܝܼܬܹܗ: ܠܡܵܪܹܗ ܕܵܡܹ̇ܐ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܦܲܪܩ̣ܵܗ̇ ܩܲܕܸܫ ܕܲܟ݁ܝܵܗ̇ ܘܐܲܣܚܝܼ ܡܲܪܩ̣ܵܗ̇܀ ܚܠܵܦ ܚܸܘܵܪܹ̈ܐ ܕܐܲܠܒܸܫ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܩܘܼܕܼܫܵܐ ܚܵܘܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ pb. 14 ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܩܲܕܸܫ ܡܘܼܫܹܐ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܲܡܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܵܪܲܢ ܠܥܵܠܲܡ ܩܵܡܲܬܼ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܛܸܠܵܢܝܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܸܟ̣ܢܲܬܼ ܬܲܡܵܢ: ܘܟܲܕܼ (ܥܵܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܨܵܪܲܬܼ55: ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܵܐ ܕܐܸܫܬܲܡܠܝܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܘܼܫܹܐ: ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܐܲܚܨܹܦ ܢܸܩܪܹܝܘܗܝ܀ ܘܐܸܢ ܦܵܬܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܼܝ: ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܝܼ ܠܡܸܬܩܲܪܵܒ̣ܘܼ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܚܵܒ̣ܨܝܼܢ ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܟܸܢܫ̈ܝܼܢ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܣܲܝܵܟ̣ܘܼ ܠܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ56 ܥܲܠ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹܗ ܕܪܵܡܵܐ ܠܣܝܼܢܲܝ ܫܸܩ̇ܠܹܬܼ ܕܐܹܡܲܪ: ܠܢܝܼܫܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ ܐܸܬܼܪܘܿܨ ܡܸܠܲܬܼܝ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܪܟܲܠ ܒܲܝܢܵܬܼ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܟ̣ܠܗܹܝܢ ܡܸܠܲܝ̈: ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܟ̣ܝܼܢ ܐܵܘ ܐܸܣܬܲܝܲܟ̣ܘ܀ ܐܸܪܕܹܐ ܒܚܹܐܦܵܐ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܵܒܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܡܸܨܥܲܬܼ ܫܲܪܒܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܟܿܝܬܼ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܡܨܲܒܵܬܼܘܼ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܕܐܲܝܬ݁ܝܼ: ܕܲܒ̣ܦܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܟ̣ܪܲܬ݀ ܠܹܗ܀ ܦ̣ܩܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܘܠܸܒ̣ܫܲܬ݀ ܚܵܕܼ ܒܵܗ̇ ܘܫܸܦܪܲܬ݀ ܨܲܒ݁ܬܼܵܗ̇ ܘܲܦܐܵܬ݀: ܐܲܣܓܝܼ ܙܲܗܪܵܗ̇ ܟܵܘܸܢ ܚܲܟ݁ܡܵܗ̇ ܘܫܲܠܸܡ ܣܸܩܠܵܗ̇܀ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܒܛܸܠ̣ ܒܵܗ̇ ܡܘܼܫܹܐ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܵܗ̇: pb. 15 ܘܲܡܦܲܩܸܕܼ ܠܵܗ̇ ܕܒܲܐܝܢܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ 57: ܠܡܵܪܵܗ̇ ܬܸܚܙܹܐ܀ ܓܠܲܦ̣ ܠܵܗ̇ ܡܹ̈ܠܹܐ ܚܲܟ݁ܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܗ̇: ܕܐܸܢ ܩܵܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܫܒ̣ܝܼܚܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܬܸܥܢܹܝܘܗܝ܀ ܡܚܲܟܸ݁ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܬܵܪܐܵܗ̇ ܘܲܡܪܲܒ݁ܝܵܢܵܗ̇: ܕܬܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܵܗ̇ ܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܝܸܠܦܲܬ݀ ܕܒܲܐܝܢܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܬܸܚܙܹܐ: ܘܡܵܢ ܐܸܣܟܹܡܵܐ ܬܸܠܒܲܫ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܡܵܐ ܕܲܡܛܵܬܹܗ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ݁ܛܲܝܒܲܬ݀ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܚܲܬܼܢܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܨܹܐܕܹܝܗ̇܀ ܕܵܠ̣ ܬܲܩܝܼܦܵܐ ܘܲܠܒܸܫ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܹܐܬܹܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܒܲܪܗܝܼܝ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܙܵܚ̣ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܙܵܚ̣ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܪܡ̣ܝܼ ܪܗܵܒ̣ܬܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܵܬܹ̇ܐ܀ ܫܓܲܫ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹܐ: ܘܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܸܚܙܘܿܩ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܲܢܝܼ܀ ܒܚܸܫ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܵܬܹ̇ܐ: ܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥܘ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ܀ ܤܚܲܫ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ ܒܲܪܗܝܼܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܩܸܛܪܲܬ݀ ܓܘܼܕܵܐ ܚܕܼܵܐ ܒܲܚܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܕܲܒ̈ܢܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ܀ ܐܸܫܬܲܡܲܗܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܲܗ̈ܠܹܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܠܡܸܚܲܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܛܵܣ̣ܘ ܥܲܠ ܐܵܐܲܪ ܝܲܩ̈ܕܹܐ ܘܦܵܪ̈ܚܹܐ ܩܕܼܵܡ ܥܲܙܝܼܙܵܐ܀ pb. 16 ܙܵܘܥܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܲܕܼܠܲܩ̣ܘ ܢܹܐܬܼܘܿܢ: ܕܲܠܢܘܼܪܵܢܵܐ ܫܡܲܥ̣ܘ ܟܲܕܼ ܢܵܗܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ܀ ܐܸܬܼܘܲܥܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܠܲܡܙܲܝܵܚܘܼ ܠܢܘܼܪܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܠܡܸܚܲܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܡܲܪ̈ܓܹܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܚܲܪܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܟܲܢܸܫ58: ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܙܵܥ̣ܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܢܸܚܘܿܬܼ: ܘܐܲܪܗܸܒ̣59: ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ60: ܥܲܡܹܗ܀ ܫܸܡܥܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܐܲܬܼܗܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܓ̣ܢܝܼܙܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܠܲܐܪܥܵܐ ܢܸܚܘܿܬܼ܀ ܟܢܲܫ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܕܐܲܝܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡܸܢܹܗ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܘܲܒ̣ܡܵܢ ܪܵܕܹܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܠܗܹܝܢ ܬܸܓ̣ܡܑܹ̈ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܐܲܕܝܼܩ ܚܲܝܠܵܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩ̇ܕܵܐ ܫܟ̣ܝܼܢܬܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܬܼܡܝܼܗ܀ ܠܵܘ ܒܲܕܡܘܼܬܼܵܐ ܚܙܵܐܘܼܗܝ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ: ܕܠܵܘ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܚܙܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ܀ ܒܲܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܠܓܲܐܝܘܼܬܹܗ ܬܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܢܦܲܩ̣ ܟܹܝܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐ̄ܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܙܵܥ̣ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܩܵܠ ܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ܀ ܫܲܕܲܪ ܩܵܠܵܐ ܕܪ̈ܵܥܠܵܢ ܡܸܢܹܗ ܥܸܩܒܹ̈ܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ: pb. 17 ܕܲܒ̣ܡܸܫܬ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܥܵܠܡܵܐ ܢܸܪܓܲܫ܀ ܝܲܒ݁ܒܲܬ݀61: ܩܲܪܢܵܐ ܕܪܹܫ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܩܵܠܵܐ ܘܪܲܬܼ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܲܟ̣ܝܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܙܥܲܩ̣ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܪܵܡܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܪܥܸܠ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܒܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ ܕܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܐܲܫܩܸܠ̣ ܢܹܐܬܹܐ ܒܲܕܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ62: ܪܲܒܵܐ: ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ ܥ̣ܒܲܪ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ ܕܗܵܐ ܢܸܚܘܿܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܲܣܸܦ63: ܒܲܪܩܵܐ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܠܐܵܐܲܪ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܕܥܲܠ ܙܲܠܝܼ̈ܩܹܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܫܝܼܕܼ ܢܕܼܘܼܫ ܢܸܥܒܲܪ܀ ܐܵܘܚܸܕܼ ܢܘܼܪܵܐ ܒܪ̈ܲܟ̣ܫܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܫܲܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܐܲܝܟ̣ ܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܙܠܲܚ̣ ܥܲܠ ܐܵܐܲܪ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘܙܵܠܘܼܬܹܗ: ܘܲܓ̣ܗܲܪ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܠܵܐ ܢܚܘܼܪ̈ܵܢ ܒܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܙܥܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܵܠܹ̈ܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܟܲܦܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܕܣܲܓܝܼ ܦܲܐܝܵܐ ܩܥܵܬܼܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܬܹܐܬܹܐ ܥܲܡܹܗ܀ ܐܸܬܼܥܵܘܩܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܡܬܼܝܼ̈ܚܹܐ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܚܘܼ̈ܛܹܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܲܥܙܲܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܡܙܵܐ ܚܲܝܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܬܲܩܝܼܦܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܘܲܪܥܸܠ̣ ܟ̱ܠܹܗ: ܬܲܢ ܘܐܸܬܼܦܲܫܲܪ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܫܸܟ̣ܢܲܬ݀܀ ܟܪܲܟ̣ܬܹܗ ܥܢܵܢܵܐ ܕܲܬܼܦܲܝܸܓ̣ ܠܹܗ ܒܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܒܛܲܠܵܐ ܪܲܓ̣ܝܵܐ ܕܪܲܣ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܥܲܠ ܝܲܩܕܵܢܹܗ܀ pb. 18 ܣܠܸܩ ܝܲܚܒܘܼܪܵܗ̇ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܬ݁ܘܿܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܝܵܩ̈ܕܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܫܫܵܐ܀ ܬܲܗܪܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܪܫܝܼܢ ܫܘܿܥܹ̈ܐ ܬܲܡܵܢ: ܐܵܦ ܛܲܪ̈ܵܢܹܐ ܝܵܩ̇ܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܒ݁ܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܣܲܦܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܒܲܫܩܝܼ̈ܦܹܐ: ܥܛܲܪ ܬܸܢܵܢܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܟܹ̈ܦܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܝ̈ܣܹܐ܀ ܘܲܫܪܵܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܘܗܵܐ ܕܢܸܦܸܠ64: ܠܹܗ: ܘܣܲܡ̣ܟܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܛܥܝܼܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܚܝܼܨܵܐ܀ ܗܵܘ̇65: ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܲܕܼܪܲܟ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܘܲܪܥܸܠ ܟ̱ܠܹܗ: ܗܘ݀ ܣܲܡ̣ܟܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܹܐ܀ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘܼ: ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܣܵܘܦܲܝ ܬܹܒܹܝܠ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ܀ ܗܘ݀ ܛܲܥ̣ܢܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܛܲܥ̣ܢܹܗ ܟܲܕܼ ܐܲܓܸܢ ܒܹܗ: ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܠܟ̣ܠ ܣܵܦܹ̇ܩ ܒܲܓ̣ܢܝܼܙܘܼܬܹܗ܀ ܕܲܢܚܸܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܗܵܐ ܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܚܸܬܼ ܬܲܗܪܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܒܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ܀ ܢܡܲܙܸܓ̣ ܫܲܪܒܲܢ ܥܲܠ ܕܲܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܢܲܥܦܵܗ̇ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܹܣܲܝܸܟ̣ ܥܲܡ ܕܐܸܣܬܲܝܟܲܬ݀܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܦܫܝܼܛ ܢܹܐܡܲܪ ܕܲܢܚܸܬܼ ܬܲܩܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܠܲܥܪܝܼܡܵܐ ܕܹܝܢ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܠܵܐ ܐܵܚ̇ܕܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܲܓ̣ܢܝܼܙܘܼܬܹܗ: pb. 19 ܐܲܬܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܟܘܼܒ̣ܫܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܲܬܼܚܹܝܬܼ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ: ܟܡܵܐ ܣܵܦܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܲܪܢܵܐ ܕܟ̣ܘܼܒ̣ܫܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܢܸܫܪܹܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܒܲܫܐܝܼܠܘܼ ܠܵܐ ܡܣܲܝܟ̣ܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܲܢܝܼ ܡ̣ܢ ܟܲܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼ܀ ܡܸܨܠܵܐ ܨܠ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܣܝܼܢܲܝ ܒܸܨܪܵܐ (ܕܚܲܝܠܹܗ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܟܵܐ66: ܠܗܵܪܟܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܒܪܵܘܡܵܐ ܫܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܝܲܟ̣: ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܙܵܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܦ̮ܣܵܐ67: ܕܡܲܚܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܐܲܣܪܲܚ ܕܡܲܠܝܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܣܲܢܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܡܸܠܹ̈ܐ ܓܢܝܼ̈ܚܵܢ ܘܲܕܼܚܝܼܠ ܫܲܪܒܵܐ ܘܡܹܐܡܪܵܐ ܬܲܩܝܼܦ: ܘܦܵܐܹ̇ܕܼ68: ܡܸܢܹܗ ܐܵܦ ܠܸܫܵܢܵܐ ܒܲܡܚܝܼܠܘܼܬܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܦܘܼܡܵܐ ܕܢܸܬܼܢܹܝܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܡܲܫܡܲܥܬܵܐ ܡܸܨܛܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܓ̣ܢܝܼܙܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܠܲܕܼܚܝܼܠܘܼܬܹܗ: ܬܸܡܗܵܐ ܐܲܪܡ̇ܝܼܬܼ ܥܲܠ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܵܐ ܡܲܟܸ݁ܣ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܬܹܐܡܲܪ69: ܠܗܵܝ̇ ܡܲܚܲܬ݁ܬܵܐ ܒ݁ܫܚܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ70: ܠܵܐ ܡܣܲܝܸܟ̣ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ܀ ܐܲܝܟܲܢ ܐܹܡܲܪ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܐܹܡܲܪ ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܐܼܫܬ݁ܘܿܩ: pb. 20 ܒܡܵܢ ܐܹܣܲܝܸܟ̣ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܵܟ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܛܘܼܪܣܝܼܢܲܝ ܟܲܕܼ ܫܘܿܥܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܐܸܬܼܦܲܫܲܪ ܒܹܗ: ܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ ܠܵܐ ܟܲܝ ܟܵܘܹ̇ܙ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ܀ ܚܠܘܿܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܲܡܫܚܲܬܲܪܬܵܐ71: ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܲܒ̱ܢܸܩܦܹܗ ܬܸܬܼܩܲܕܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܢܩܲܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܒ݁ܬܹܗ ܒܪܹܫܹܗ ܕܣܝܼܢܲܝ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ: ܓܢܘܿܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܘܕܲܒ̣ܡܸܫܬ݁ܘܼܬܼܵܐ ܩܥܵܬܼܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܘܲܫܟ̣ܝܼܚ ܪܵܘܒܵܐ: ܐܲܫܡܲܥ̣ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܬ݁ܕܼܘܼܨ ܟܲܠܬܼܵܐ ܒܝܘܿܡ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܗܘ݀ܵܬܼ ܩܲܝܛܘܿܢܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܒܛܘܿܪܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܬܲܡܵܢ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܲܐܹܐ ܒܲܕܼܚܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܢܦܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܵܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ ܕܨܵܪܹܝܢ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܚܸ̈ܙܘܹܐ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ ܕܛܵܝ̇ܦܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܒܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܣܒ̣ܝܼܣܝܼܢ ܟܲܕܼ ܣܲܦܝܼܦܝܼܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܙܵܘܥܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܸܬܼܢܲܒ̣ܪܲܫ ܝܲܩܕܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܠܗܹܝܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ ܕܬܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ ܘܲܡܙܝܼܥ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܡܲܫܡܲܥܬܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܡܲܪܗܸܒ̣ ܘܲܡܣܲܪܸܕܼ ܠܵܗ̇܀ ܐܵܦ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܘܲܒ̣ܒ̣ܘܼܝܵܢܵܐ: ܢܨܘܼܬܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 21 ܐܲܝܕܵܐ ܗ̄ܝܼ ܩܲܪܢܵܐ ܕܙܸܥܩܲܬ݀ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܘܲܕܼܡܵܢܵܐ ܘܐܸܢ ܩܲܪܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܚܘܼܪ ܝܲܕܘܼܥܵܐ72: ܒܲܫܐܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܟܡܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܵܢ: ܘܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܲܓ̣ܢܝܼ̈ܙܵܬܼܵܐ73: ܟܡܵܐ ܥܲܙܝܼ̈ܙܵܢ܀ ܐܲܫܡܲܥ̣ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܒܓܟܵܘ ܡܸܕܹܡ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܡܸܕܹܡ: ܘܲܡܫܲܡܲܗ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܘ ܩܲܪܢܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܦ̣ܩܲܕܼ ܠܹܗ ܠܐܵܐܲܪ ܘܲܓ̣ܥܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܠܘܼܩܒܲܠ ܣܝܼܢܲܝ: ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܚܒ̣ܝܼܫ ܠܵܐ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܒܐܲܒ݁ܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܩܲܪܢܵܐ ܢܦܲܚ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܪܲܥܡܵܐ ܕܲܨܪܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ܀ ܐܵܦ ܒܵܗ̇ ܒܗܵܕܹܐ ܛܲܟ̣ܣܵܐ ܢܛܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܚܠܘܿܠܵܐ: ܕܲܒ̣ܩܵܠ ܩܲܪܢܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܩܲܝܛܘܿܢܹܗ܀ ܗܵܕܹܐ ܐܵܬ݀ܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܘܿܬܼ: ܨܹܝܕܼ ܗܵܘ̇ ܥܲܡܵܐ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܕܡܵܐ ܕܫܸܬܼܩܲܬ݀ ܠܲܡ ܩܲܪܢܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܢܸܣܲܒ̣ܩ ܥܲܡܵܐ: ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܐܵܦ ܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܫܵܬܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܡܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܡܲܫܡܲܥܬܵܐ ܬܚܘܼܒ̣ ܡܸܢܹܗ: ܐܸܬܼܪܲܟܲܟ̣74: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܫܵܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܢܥܝܼܦ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܕܡܵܐ ܕܲܙܥܲܩ̣ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܗܦܲܟ̣ ܐܲܡܸܟ̣ ܠܹܗ75: ܕܲܣܕܼܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܢܸܬܼܝܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܡܲܥܬܵܐ܀ ܒܗܵܕܹܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܕܼܚܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ: pb. 22 ܣ̣ܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܫܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܓ̣ܠܲܦ ܐܸܢܘܿܢ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ: ܣܵܒ̣݁ܪܝܼܢ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܩܲܪܢܵܐ ܚܠܝܼܠܬܵܐ ܝܸܠܕܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܲܠ ܕܐܸܫܬܲܡܲܗ ܕܲܢܚܸܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܙܵܥ̣ܘ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ: ܕܐܸܣܬܲܦܲܩ ܠܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܲܒ̣ܛܘܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥܲܠ ܕܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀ ܕܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪܢܵܐ ܚܲܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒ̣: ܗܵܟܲܢ ܣܵܒ̣݁ܪܝܼܢ ܕܲܡܪܲܟ݁ܒ̣ܵܐܝܼܬܼ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣܀ ܒܲܫܐܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܲܠܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܐܸܫܬܲܡܲܗ76: ܗ̄ܘܲܝ̈: ܡܪܲܟ݁ܒ̣ܵܐ ܚܲܫܒ݁ܘܿܗܝ ܠܲܕܼܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒ̣ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܛܥ̣ܵܘ܀ ܠܦܘܼܬܼ ܫܲܒ̣ܪܘܼܬܼܵܐ77: ܐܵܦ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܗܵܟܲܢ ܡܲܣܪܲܚ: (ܘܥܲܡ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܬܵܩܹ̇ܠ ܐܵܦ ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ܀ ܒܟܲܝܠܹܗ78: ܕܗܵܘܢܵܐ ܣܵܦܹ̇ܐ ܘܫܵܕܹܐ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: (ܕܐܲܝܟ̣ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ79: ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܟܠܢܵܫ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܡܨܹܐ܀ ܥܸܠܬܼܵܐ ܩܪܵܬܹܗ ܕܢܸܨܠܹܐ ܬܘܼܩܦܹܗ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܕܬܸܬܼܢܲܩܲܦ ܠܹܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܹܐܡܲܪ ܒܵܬܲܪ ܓܵܘܪܵܗ̇: ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܹܣܲܟܹ݁ܐ ܠܹܗ܀ ܘܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܗܵܟܲܢ ܪܲܟܸܒ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܫܐܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܘܢܸܦܩܲܬ݀ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ܀ ܘܚ̣ܵܘܝܼ ܬܲܗܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܒܛܘܼܪܵܐ ܫܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 23 ܘܲܪܥܸܠ̣ ܣܝܼܢܲܝ ܕܓܲܢ̄ܒܲܪ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܲܟ̣ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ܀ ܣܠܸܩ̣ ܬܸܢܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܝܲܚܒܘܼܪܵܐ ܒܟ̣ܠܹܗ ܛܘܼܪܵܐ: ܕܬܸܫܬܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܢܘܼܪܵܢܵܐ ܕܲܫܪܹܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܐܸܬܼܦܲܫܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܲܓ̣ܪܹ̈ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܣܸܦܲܬ݀: ܕܢܸܬܼܗܲܝܡܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܛܝܼܦ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ80: ܠܲܡ܀ ܪܗܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܬܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܕܚܝܼܠܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ: ܕܢܸܣܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܕܟ̣ܠܹܗ̇ ܫܟ̣ܝܼܢܬܵܐ ܗܵܐ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܝܼ܀ ܡܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܥܢܵܢܵܐ ܘܹܐܠܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܘܟܲܪܟܹܗ ܠܛܘܼܪܵܐ81: ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܗܵܐ ܗܘ݀ ܠܓ̣ܵܘ ܡܸܢܵܗ̇82: ܗ̄ܘ̣ ܣܵܟܹܗ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܦܪܲܣ̣ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܘܿܫܸܦܹ̈ܐ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܸܛܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܒܲܪ (ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܲܡ ܕܲܓ̣ܢܘܿܢܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣83 ܐܲܕܼܠܸܩ̣ ܒܐܵܐܲܪ ܙܸܠܓܲܝ̈84: ܢܘܼܗܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ: ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܩܘܼܪܕܼܡܵܘܗܝ ܐܵܦ ܠܐܝܼܩܵܪܹܐ ܕܠܲܩ̣ ܒܲܫܪܵܪܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܲܫܐܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܲܫܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ (ܐܸܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܘܲܫ̣ܪܵܐ85: ܨܹܐܕܹܝܗ̇: ܒܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܥܸܓ̣ܠܵܐ ܚܸܫܠܲܬ݀ ܕܲܬܼܙܲܢܹܐ ܒܹܗ܀ ܠܵܘ ܥܲܠ86: ܓܵܘܪܵܗ̇ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܗܵܫܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܢܛܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܠܫܲܪܒܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܢܸܓ̣ܠܹܐ ܙܹܐܦܵܗ̇܀ pb. 24 ܥܲܠ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܣܝܼܢܲܝ ܦܸܫ̇ܛܹܬܼ ܡܸܠܲܬܼܝ87: ܠܵܐ ܐܸܦܕܼ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܟܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܢܚܸܬܼ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܡܘܼܫܹܐ ܕܢܸܩܪܹܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ88: ܕܬܹܐܬܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܩܵܡܲܬ݀ ܢܸܕܲܬ݀ ܬܸܘܪܲܬ݀ ܣܸܦܪܲܬ݀ ܥܵܦܲܬ݀: ܬܵܒܲܬ݀ ܒܸܪܟܲܬ݀ ܚܵܒܲܬ݀ ܪܸܥܠܲܬ݀ ܡܵܛܲܬ݀ ܒܸܨܪܲܬ݀܀ ܪܸܬܲܬ݀ ܢܸܦܠܲܬ݀ ܫܸܬܼܩܲܬ݀ ܕܹܥܟܲܬ݀ ܕܹܚܠܲܬ݀ ܐܸܒ̣ܕܲܬ݀: ܒܸܠܥܲܬ݀ ܡܝܼܬܲܬ݀ ܘܙܸܠܲܬ݀ ܪܘܼܚܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܐܠܵܐ܀ ܢܲܩ̣ܫܘܼܗ̇ ܩܵܠܹ̈ܐ ܣܲܪܕܘܼܗ̇ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܙܥܲܩ̣ܘ ܒܵܗ̇ ܪ̈ܲܥܡܹܐ: ܕܲܚܠܘܼܗ̇ ܚܸܙ̈ܘܹܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܡܲܨܝܲܬ݀ ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘܼ܀ ܫܲܪܝܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܠܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܠܵܐ ܩܲܒܸܠܬܹܗ ܕܬܸܫܡܲܥ ܡܸܢܹܗ ܒܲܣܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ (ܩܥܵܬ݀ ܠܹܗ89: ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐ ܡܲܠܸܠ ܨܹܐܕܲܝ: ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܗܵܐ ܫܵܕܹܐ ܠܝܼ܀ ܠܗܵܝ̇ ܓܲܝܵܪܬܵܐ ܩܵܠܵܐ ܒܣܤܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܒܲܕܼܓ̣ܘܿܢ ܟܸܘܙܲܬ݀ ܡ̣ܢ (ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܒܲܣܪܝܼܚܘܼܬܼܵܗ̇90 ܠܡܘܼܫܹܐ ܫܸܐܠܲܬ݀ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܠܵܗ̇ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ: ܕܲܦܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܩܘܿܫ ܥܲܡܹܗ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܪܣܝܼܢܲܝ ܠܵܐ ܐܲܢܝܼܚܘܿܗ̇: ܩܥܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܗܝ݀ ܕܐܸܢ ܡܸܬܼܩܲܫܝܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܥܲܡܵܗ̇܀ ܐܸܡܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܝ: pb. 25 ܕܝܵܕܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܼܵ ܠܹܗ ܕܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܒܲܓܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܲܬܼܫܲܩܦܝܼܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܠܵܗ̇: ܘܬܲܗܦܸܟ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܦܠܝܼܓ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܕܠܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܪܵܥܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܣܝܼܢܲܝ: ܕܠܵܐ ܬܸܣܪܘܿܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܵܦܠܵܐ ܬܼܪܛܲܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܘܼܩܦܹܗ܀ ܠܡܘܼܫܹܐ ܩܪܵܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܬܼܦܲܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܦܲܩܪܘܼܬܼܵܗ̇: ܕܲܬܼܟ̣ܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܐܸܢ ܡܸܬܼܩܲܫܹܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܹܗ܀ ܣܲܪܕܘܼܗ̇ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܕܲܓ̣ܣܲܪ ܘܲܪܥܸܠ̣ ܣܝܼܢܲܝ: ܘܐܸܡܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܥܵܬ݀ ܢܲܦܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܪܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܙܝܼܥ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹܗ ܕܢܸܫܪܵܐ ܠܕܲܝܬܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܦܲܪܘܼܓ̣ܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܹܝܬܼ ܛܸܦܪܹ̈ܝܗ̇ ܗܝ݀ ܫܸܐܠܲܬ݀ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܙܝܼܥ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܐܸܫܬܲܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܠܗܵܘ̇ ܡܲܡܠܠܵܐ ܚܓ̣ܝܼܪܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܡܸܬܼܝܲܐܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܘܩܲܪܢܵܐ ܙܥܵܩܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪܹܫ ܐܵܐܲܪ ܐܲܙܝܼܥܬܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܦܹܐܩܵܐ ܪܸܓܲܬ݀ ܕܬܸܫܡܲܥ ܕܲܒ̣ܣܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܠܵܘ ܕܹܝܢ ܡܘܼܫܹܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡܵܗ̇: ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫܬܲܐܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܘܼܡܕܵܢܝܼܬܼܵܐ܀ ܫܡܲܥܬܹܗ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܡܙܲܗܲܪ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܠܵܐ ܒܸܣܡܲܬ݀91: ܠܵܗ̇ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܟ̣ܝܼܬܼܵܐ ܠܓ̣ܘܼܡܕܵܢܝܼܬܼܵܐ܀ ܪܲܟ݁ܒܲܬ݀ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܬܸܛܪܹܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫ: ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܪܵܬ݀ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܝ܀ pb. 26 ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܓܹܝܪ ܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܣܪܘܿܚ ܬܲܡܵܢ: ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܐܸܬܼܵܐ ܨܹܐܕܝܹܗ̇܀ ܐܸܠܘܼ ܥܲܝܢܵܗ̇ ܠܵܐ ܫܵܕܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ: ܠܵܐ ܓܵܒ̣݁ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܡܠܠܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܕܲܓ̣ܢܝܼܙܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܡܸܒ̣ܣܲܪ ܠܵܐ ܒܣܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܬܼܢܵܐ: ܠܵܐ ܟܵܘܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܟܲܕܼ ܐܲܩܒܸ݁ܠܬܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܠܸܒܵܗ̇ ܠܲܡܫܲܚܛܵܢܵܗ̇ ܠܵܐ ܡܲܚܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܠܲܡܟ̣ܝܼܪ ܩܘܼܫܬܵܐ ܢܡܲܠܸܠ92: ܥܲܡܵܗ̇܀ ܐܸܢ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܡܵܢܵܐ ܒܸܗܬܲܬܸ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܕܒܲܣܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܕܼܓ̣ܘܿܢ ܟܸܘܙܲܬ݀܀ ܚܙܵܬ݀ ܕܲܡܛܵܬ݀ ܠܵܗ̇ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ: ܘܲܓ̣ܠܵܬ݀ ܐ̄ܪܵܙܵܗ̇ ܠܲܡܪܲܒ݁ܝܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܫܲܚܲܛܬܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܩܪܵܬ݀ ܠܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܗ̇: ܣܵܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܕܡܸܣܬܲܬ݁ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܲܝܵܪܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܝܐܘܿ ܡܲܟܥܝܼܟ̣ܵܐ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ: ܐܵܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܢܸܙܓܘܿܪ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܝܼ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܡܫܲܓܸܫ ܘܲܡܠܲܒܸ݁ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ (ܠܲܫܒܲܪܬܼܵܐ: ܢܢܲܣܹܝܟ̣ܝ93: ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܗܒ̣ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܲܙܝܼܙܵܐ܀ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܬܸܢܘܲܝ ܘܡܸܬܼܥܲܠܹܐ ܠܹܗ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܪܵܡܵܐ: ܥܘܿܠܝ ܒܲܩܝܵܡܹܗ ܘܗܵܐ ܐܸܫܬܲܬܲܩ ܪܲܥܡܵܐ ܕܩܵܠܵܘ̈ܗܝ܀ ܬܵܝ ܘܲܚܙܵܐܝܼܘܗܝ ܕܠܵܐ ܢܵܟܹ̇ܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܲܢ ܐܲܡܟܲܪܬܹܟ̣ܝ: pb. 27 ܚܘܼܪܝ ܒܲܫܟ̣ܝܼܢܬܹܗ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ܀ ܗܵܢܵܐ ܬܘܼܩܦܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܡܟ̣ܝܼܪܹܟ̣ܝ ܒܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܐܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܲܐܝܘܼܬܹܗ ܒܲܪܗܝܼܒ̣ܘܼܬܹܟ̣ܝ܀ ܐܲܩܝܼܡܝ ܥܲܡܹܗ ܩܝܵܡܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܐܸܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܒ̣ܗܲܬܼ ܒܹܟ̣ܝ ܕܲܙܗܝܼܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܟ̣ܝ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ܀ ܪܵܥܠܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܲܪܗܝܼܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܡܠܲܒܸܒ̣ ܠܵܗ̇: ܬܵܐܹ̇ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܘܬܲܩܝܼܦ ܪܵܡܵܐ ܘܝܵܩܹ̇ܕܼ ܣܝܼܢܲܝ܀ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܝܪܠܝܼܢ ܚܸܙ̈ܘܹܐ ܬܡܝܼܗܝܼܢ ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܪܗܝܼܒ̣ܝܼܢ: ܛܲܟ̣ܣܹ̈ܐ ܣܕܝܼܪܝܼܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܡܬܼܝܼܚܝܼܢ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ ܫܒ̣ܝܼܚܝܼܢ܀ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܟܪ̈ܝܼܟ̣ܵܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܟܢܝܼܫܝܼܢ (ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܨܡܝܼܕܝܼܢ94: ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܡܩܲܕܫܝܼܢ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܡܪܲܚܦܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܦܵܪܚܝܼܢ܀ ܚܙܵܬܼܵܐ ܬܡܝܼܗܬܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܫܟ̣ܝܼܢܬܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ: ܥܢܵܢܵܐ ܕܩܵܝ̇ܡܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩ̇ܕܵܐ ܩܥܵܬܼܵܐ ܕܪܵܡܵܐ܀ ܙܝܼܘܵܐ ܕܲܦܪܝܼܣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܫܝܼܕܼ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܲܙܠܝܼܚ: ܙܲܗܪܵܐ ܕܲܡܬܼܝܼܚ ܩܵܠܵܐ ܕܬܲܩܝܼܦ ܪܵܘܒܵܐ ܕܣܵܠܹ̇ܩ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܡܲܟܝܼܟ̣ ܚܲܬܼܢܵܐ ܥܲܙܝܼܙ ܟܲܠܬܼܵܐ ܒܣܝܼܪܵܐ: ܓܢܘܿܢܵܐ ܡܲܦܪܸܓ̣ ܩܘܼܒ݁ܬܼܵܐ ܢܩܝܼܫܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܢܲܨܝܼܚ܀ ܚܕܼ̈ܘܿܓܹܐ ܣܡܝܼܟ̣ܝܼܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܦܨܝܼܚܝܼܢ ܚܠܘܿܠܵܐ ܡܛܲܝܲܒ̣: ܘܲܡܢܲܒ̣ܬܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܐܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܫܬ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܩܵܐܹ̇ܡ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܘܲܛܥܝܼܢ ܩܲܢܝܵܐ ܕܢܸܪܫܘܿܡ ܬܸܢܘܲܝ: ܘܚܲܬܼܢܵܐ ܡܣܲܟܹ݁ܐ ܕܲܒ̣ܦܸܪܢܝܼܬܼܵܐ 95: ܥܵܠܡܵܐ ܢܲܪܡܹܐ܀ pb. 28 ܠܗܵܢܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܫܵܛܲܬ݀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܕܲܒ̣ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܪܲܥܝܵܐ96: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܚܲܒ̣ܪܲܬܼ ܥܸܓ̣ܠܵܐ܀ ܬܠܹܝܢ ܘܹܐܠܵܪܹ̈ܐ97: ܕܐܵܐܲܪ ܢܲܩ̈ܕܹܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܟܸܠ̈ܠܹܐ98: ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܲܒ̣ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ ܩܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܝܼܢܲܝ܀ ܐܲܦܸܩ̣ ܚܼܲܬܼܢܵܐ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܥܲܝܒ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܚܸܬܼ ܥܲܡܹܗ܀ ܚܡܝܼܡ ܩܲܝܛܘܿܢܵܐ ܒܢܲܚ̈ܬܹܐ ܙܩܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܘܲܡܟ̣ܝܼܟ̣ܵܐ ܒܹܗ ܬܸܫܘܝܼܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܠܲܒ̣ܟܵܐ܀ ܟܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇99: ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܫܫܝܼܢ: ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܢܵܘܠܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܥܲܬܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ (ܘܲܡܬܼܝܼܚ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܡܵܐܢܵܐ ܥܲܝܒܵܐ100: ܗܵܘ̇ ܕܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܕܲܫܚܝܼܡ ܓܵܘܢܹܗ ܘܲܠܒ̣ܝܼܕܼ ܓܘܼܫܡܹܗ ܘܲܒ̣ܨܝܼܪ ܥܘܼܫܢܹܗ܀ ܩܸܦܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܦܘܼܪܣܵܐ: ܕܬܸܚܙܹܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܡܸܢܵܗ̇܀ ܠܓ̣ܵܘ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩ̇ܕܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܠܒܲܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܵܐܲܪ (ܕܲܠܒ̣ܝܼܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܠܐܝܼܩܵܪܵܗ̇܀ ܓܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ101: ܒܲܝܢܵܬܼ ܐܸܣܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܕܡܸܬܼܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܹܐ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܥܢܵܢܵܐ ܒܓ̣ܵܘܗ̇ ܣܲܬܲܪܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܙܝܼܘܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܟܲܕܼ ܢܵܚܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ (ܩܲܠܝܼܠ ܙܲܗܪܵܐ102: ܥܲܠ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ܀ pb. 29 ܡܸܫܬܲܦܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢ̈ܦܵܬܼܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ܵܐ: ܩܲܠܝܼܠ ܒܸܨܪܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ (ܕܲܚܙܵܘ ܥܲܡܹܗ103 ܡܵܐ ܕܓ̣ܵܚ̣ ܙܝܼܘܵܐ ܘܗܵܐ ܕܢܸܬܼܚܵܘܹܐ ܟܠܵܬܹܗ ܥܢܵܢܵܐ: ܬܲܢ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ܘܗܵܐ ܕܢܸܬܼܦܲܪܲܫ ܣܲܡ̣ܟܹܗ ܪܸܡܙܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܐܲܕܼܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ: ܣܡܲܟ̣ ܒܲܥܢܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܦܲܥ ܥܲܠ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ܀ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܚܲܬ݁ܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ: ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܬܘܼܒ̣ ܢܹܐܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܵܦ ܗܝ݀ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܓܲܢܝܵܐ104: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܓܘܼܪܵܓ̣ܵܐ105: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܠܦܘܼܢ ܕܕܲܠܓ̣ܵܘ ܕܡܸܕܹܡ ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣܀ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܕܹܐ ܙܲܗܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ: ܩܲܢܝܼܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܸܢ ܡܸܫܬܲܦܲܥ ܥܵܠܡܵܐ106: ܡܵܘܩܸܕܼ܀ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܢܵܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܓ̣ܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܬܼܡܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟ̣ܠ ܕܲܚܕܼܵܪܵܘܗܝ܀ ܡܵܐ ܕܡܲܒ̣ܥܲܕܼ ܓܹܝܪ ܡܸܕܹܡ ܘܲܟ̣ܣܹܐ107: ܣܲܓܝܼ ܝܲܩܝܼܪ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܣܸܬܵܪܵܐ܀ ܣܠܸܩ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܩܛܲܪ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܬܸܬܼܦܲܟܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܢܦܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܵܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܙܵܥ̇ܩܵܐ ܩܲܪܢܵܐ: ܪܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܲܠܨܹܗ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ܀ pb. 30 ܗܘ݀ܵܐ ܝܲܚܒܘܼܪܵܐ ܕܬܸܬܼܒܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܪܥܸܡ̣ ܣܝܼܢܲܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܟ̣ܝܼܢܬܹܗ ܒܹܗ ܫܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥܘ ܬܲܡܵܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܙܪ̈ܝܼܙܹܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܕܡܵܪܹܐ ܪ̈ܵܘܡܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܥܲܡ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ܀ ܪܵܒ̣ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܘܚܸܙ̈ܘܹܐ ܕܲܕܼܚܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܕܡܵܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܣܝܼܢܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ܀ ܐܸܫܬܲܡܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܠܛܵܘܚܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܪܡܲܙܘ ܒܲܩܥܵܬܼܵܐ ܕܗܵܪܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܙܥܲܩ̣ܘ ܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ ܒܪܵܡܬܼܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ: ܕܬܸܟ̣ܢܲܫ ܐܲܪܥܵܐ ܠܘܲܥܕܹܗ ܕܩܵܠܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܐܸܬܼܝܲܒܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܡܵܪܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܠܓ̣ܵܘ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܕܲܠܒܲܪܵܝܹܐ ܢܸܣܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܗܲܦܲܟ̣ ܙܲܗܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܪܦܸܠܵܐ: ܬܲܟ̣ܣܹܗ ܥܲܝܡܵܐ ܕܲܠܒܲܪ (ܡܸܢܵܗ̇ ܠܵܐ108: ܢܸܫܬܲܦܲܥ܀ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܐܲܫܕܲܬ݀ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ: ܣܟܲܪܬܼܵܗ̇ ܥܢܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܓ̣ܘܼܚ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ܀ ܡܵܐ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܐܵܐܲܪ ܪܲܥܕܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܥܢܵܢܵܐ ܠܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܲܠܓ̣ܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܕܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܒܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܬܸܬܼܦܲܟܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܡܸܬܼܢܲܒ̣ܪܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܝܼܘܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: pb. 31 ܘܡܸܬܼܚܲܦܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܵܘܹܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ܀ ܨܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܸܗܪܵܐ ܒܟܸܢܦܵܐ ܥܦܝܼܦܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܩܒܹܐ ܘܲܡܨܲܡܲܕܼ ܕܠܵܐ ܢܛܒܼܦܵܗܿ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܡܸܫܬܲܡܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܣܲܢܝܵܐ ܪܒܼܵܒܼܬܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܩܵܠ ܝܲܡܵܐ ܡܸܫܬܲܓܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܓܢܹܝܢ ܒܲܥܪܘܼܪܵܐ109: ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ: ܘܢܵܩ̇ܫܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ܀ ܟܣܹܝܢ ܘܲܡܗܲܠܠܝܼܢ ܘܟܲܕܼ ܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܠܥܲܝܢܹ̈ܐ ܟܣܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܠܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܓܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ܀ ܛܲܥܢܹܗ ܛܘܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܙܝܼܙܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܠܵܐ ܡܟܲܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܪܵܥܹ̇ܠ ܣܝܼܢܲܝ ܘܝܵܩ̈ܕܵܢ ܟܹܐܦܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܘܲܒ̣ܬܸܢܵܢܹܗ ܥܲܠ ܝܲܩܕܵܢܹܗ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ110: ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܬܗܲܪܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܠܵܐ ܡܣܲܝܟ̣ܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܪܵܘܡܹܗ ܠܵܐ ܐܲܪܦܝܼ ܗ̄،̣ܵܐ ܣܝܼܢܲܝ ܛܲܥܢܹܗ܀ ܦܨܝܼܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܛܵܒ̣ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼܘ ܥܲܡܹܗ: ܕܲܫ̣ܘܵܘ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܸܘܝܵܐ ܠܐܘܼܪܚܹܗ (ܕܨܹܝܕܼ ܥܲܦܪ̈ܵܢܹܐ111 ܚܬܼܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܘܼܒ̣ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ ܕܦܵܫ̣ܘ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܒܲܝ̈ܬܵܝܹܐ ܟܲܬܲܪܘ ܬܲܡܵܢ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܪܵܡܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܣܵܒ̣݁ܪܝܼܢ ܕܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ (ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ112: ܘܗܵܠܹܝܢ ܪܵܢܹܝܢ ܕܗܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ܀ pb. 32 ܡܲܨܕܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܨܹܝܕܼ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܼܵܐ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ: ܘܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܹܗ܀ ܟܣܹܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ: ܘܲܓ̣ܢܝܼܙ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ܀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩ̇ܕܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܙܲܗܪܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ ܥܲܠ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܼܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ܀ ܒܓ̣ܵܘ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܫܲܪܝܵܐ ܫܟ̣ܝܼܢܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ (ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܸܬܼܚܵܘܹܐ ܐܸܠܵܐ ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ113 ܠܵܐ ܫܟ̣ܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܚܙܘܿܩ ܘܢܸܫܪܹܐ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܚܒ̣ܝܼ̈ܫܵܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܠܲܐܝܟܵܐ ܢܸܪܕܹܐ܀ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܣܲܢܝܵܐ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ܀ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܚܵܘܝܼ ܕܝܵܩܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܕܲܒ̣ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܚܠܘܿܠܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ܀ ܚܙܵܬܼܵܐ ܬܡܝܼܗܬܵܐ ܒܚ̣ܵܐ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܲܒ̣ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܬܼܵܐ ܢܸܚܛܘܿܦ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܣܡܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܟܲܕܼ ܛܲܥ̣ܢܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܟ̣ܪ̈ܘܿܒܹܐ ܬܠܹܝܢ ܒܲܕܼܪܵܥܹܗ ܘܲܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܬܲܠ̈ܝܵܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܣܵܘ̈ܦܹܐ ܕܲܒ̣ܗܹܝܢ: ܘܪܲܟܸܒ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܠܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܢܸܫܪܹܐ114 ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܚܵܘܝܼ ܕܝܵܩܘܿܕܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒ̣ ܛܘܼܪܵܐ: pb. 33 ܕܒܲܬܼܡܝܼܗܵܬܼܵܐ ܢܹܐܣܪܵܗ̇ ܒܢܸܩܦܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܩܲܪܒܲܬ݀ ܪܵܚܡܲܬܼ ܓܵܘܪܵܐ ܕܬܹܐܬܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܐܸܫܬܲܐܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܐܵܦܠܵܐ ܬܼܫܡܲܥ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ܀ ܕܢܝܼܚܵܗ̇115: ܡܘܼܫܹܐ ܕܬܸܫܠܹܐ ܡܸܫܠܵܐ ܡܠܹܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܥܲܕܼ ܡܸܫܬܲܪܪܵܐ ܬܸܢܘܲܝ ܥܲܡܵܗ̇ ܘܣܵܠܹ̇ܩ ܚܲܬܼܢܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܣܲܦܝܼܦܵܐ ܫܟ̣ܝܼܢܬܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܩ̣ܪܵܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܓܲܒ̣ܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܵܩܸܢܣܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܘܼܫܹܐ: ܕܢܸܥܘܿܠ (ܢܲܫܲܪ ܬܸܢܘܲܝ ܥܲܡܹܗ116: ܒܹܝܬܼ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ܀ ܥܲܠ̣ ܒܲܥܢܵܢܵܐ ܘܗܵܐ ܕܢܸܣܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܲܪܗܸܛ ܩܵܠܵܐ ܕܪܲܫ̣ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܬܠ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܸܚܙܹܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܢܦܲܩ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܓܙܲܪ ܠܹܗ ܫܘܼܩܵܐ ܒܹܝܬܼ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ: ܕܠܵܐ ܢܣܲܪܕܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܗܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܣܝܼܢܲܝ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܓ̣ܵܘ ܩܲܝܛܘܿܢܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܢܹܐܠܲܦ ܠܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܘܢܲܝܬܹܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܢܲܝܬܹܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ: ܕܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܬܸܫܡܲܥ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܵܘ ܠܲܓ̣ܢܘܿܢܵܐ ܢܲܓ̣ܕܵܗ̇ ܕܬܸܥܘܿܠ ܕܠܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܩܵܡܲܬ݀ ܕܬܸܫܡܲܥ ܬܹܐܠܲܦ ܨܸܒ̣ܝܵܢ ܚܲܬܼܢܵܐ܀ pb. 34 ܗܵܝܕܹܝܢ ܩܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܪܥܸܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܐܕܹܝܗ̇: ܕܢܸܗܘܹܐ ܩܝܵܡܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ117: ܐܵܦ ܠܹܗ ܐܵܦ ܠܵܗ̇܀ ܫܩܲܠ̣ ܢܲܣܪܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܲܢܡܲܠܸܠ ܠܵܗ̇ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܒܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܣܓ݁ܝܼ ܙܲܗܪܵܗ̇ ܒܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܦܫܝܼ̈ܩܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܢܝܼܪܵܐ ܕܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܣܵܡ̣ ܥܲܠ ܨܵܘܪܵܗ̇܀ ܕܠܵܐ ܬܸܥܒܸ݁ܕܼ ܠܵܗ̇ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܓܠܝܼ̈ܦܹܐ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܘܲܕܼܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܬܫܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܪܬܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܕܛܲܢܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܡܵܘܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܘܲܕܼܦܵܪܘܿܥܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܟ̣ܵܘܸܢ118: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܥܸܣܪܵܐ ܡܝܼ̈ܠܝܼܢ ܣܵܡ̣ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܢܝܲܒ݁ܠܘܼܢܵܗ̇ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܪܹܫܵܗ̇ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܕܼ ܠܲܡܦܹܝܕܼܵܐ ܘܥܸܣܪܵܐ ܩܕܼܵܡܹܝܗ̇: ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܢܸܪܕܹܐ ܩܕܼܵܡܹܝܗ̇܀ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܩܕܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܛܘܿܪ ܘܲܒ̣ܡܵܢ ܬܸܫܦܲܪ: ܫܵܛܲܬ݀ ܫܸܒ̣ܩܲܬ݀ ܠܲܕܼܚܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ119: ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܡܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܘܪܵܥܹ̇ܠ ܣܝܼܢܲܝ ܘܲܕܚܝܼܠ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܪܲܒ݁ ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܘܬܲܩܝܼܦ120: ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒ̣ܪܸܫ ܛܘܼܪܵܐ܀ ܩܵܠܹ̈ܐ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܵܐ: ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܐ ܕܡܸܬܼܓܲܢܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕܼܵܡ121: ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ܀ pb. 35 ܒܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܡܲܠܝܲܝ̈ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܒ̣ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܦܘܼܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܕܪܵܣܹܡ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬܼܵܐ122: ܙܵܠܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܩܵܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܬܹܐܠܲܦ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܗܵܘ̇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘܙܲܠܬܵܐ ܡܸܬܼܢܲܒ̣ܪܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܵܘܫܸܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܬܸܫܬܲܪܲܪ123: ܒܹܗ܀ ܙܡܲܪ ܐܲܒ݁ܘܼܒ̣ܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܘܐܲܪܗܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ܀ ܒܩܝܼܢܬܵܐ124: ܕܢܲܩ̣ܫܵܗ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܣܝܵܓ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܣܛܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ܀ ܘܲܕܼܫܸܡܥܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܘܲܡܚܲܦܸܛ ܠܵܗ̇: ܐܸܫܬܲܐܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܐܵܦ ܬܸܫܡܲܥ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܠܲܒ̣ܟܲܢܝ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܕܐܸܩܪܘܿܒ̣ ܥܲܡܹܗ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܢܣܲܝܸܟ̣ ܝܵܘܡܵܢ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣: ܕܛܲܟ̣ܣܹܗ125: ܕܫܲܪܒܵܐ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܲܬܼܦܲܢܝ܀ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܗܵܘܢܵܐ (ܒܫܲܪܒܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ126: ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣: ܕܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܒܵܥܹ̇ܐ ܘܟܸܢ ܗܵܦܹ̇ܟ̣ ܬܘܼܒ̣ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ܀ ܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܙܩܲܦ̣ ܠܹܗ ܨܸܒ̣ܥܵܐ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ: pb. 36 ܠܲܡܫܲܠܵܡܘܼ ܠܲܓ̣ܢܝܼ̈ܙܵܬܼܵܐ ܡܠܹܐ ܥܸܕܵܢܵܐ܀ ܬܚܲܟ݁ܡܲܢܝ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܦܸܪܚܲܬ݀ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܢܲܫ̣ ܠܹܗ ܓܸܦܵܗ̇ ܘܪܵܘܡܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ (ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣127 ܫܲܪܒܵܐ ܚܲܣܝܼܢ ܘܲܡܚܝܼܠ ܗܵܘܢܵܐ ܘܐܲܝܟܲܢ ܬܸܗܘܹܐ: (ܢܦܹܐܫܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ128: (ܕܥܲܠ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܣܡܘܿܟ̣129 ܕܠܵܐ ܠܵܚ̇ܡܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܬܸܬܼܦܲܚܲܡ ܒܵܗ̇: ܕܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܩܵܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܘܢܸܚܬ݁ܘܿܡ ܫܲܪܒܵܗ̇܀ ܒܗܵܝ̇ ܓܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܗܝ݀ ܫܵܛܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܗܵܕܹܐ ܕܟ̣ܝܼܬܼܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܫܵܛܝܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܢܸܩܦܲܬ݀܀ ܠܵܐ ܒܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܥܲܠ ܣܝܼܢܲܝ: ܘܠܵܐ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܡܝܲܒܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܠܵܐ ܒܢܵܡ̈ܘܿܣܹܐ ܘܠܵܐ ܒܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ ܘܠܵܐ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܒܓ̣ܵܘܙܲܠܬܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐ ܒܒܲܪ̈ܩܹܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܬܵܐܹ̇ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܫ̣ܪܵܐ: ܒܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܲܪ ܥܲܙܝܼܙܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܥܲܙܪܘܼܪܹ̈ܐ ܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܒܟܲܦܢܵܐ ܘܨܲܗܝܵܐ ܒܫܸܢܬܼܵܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܘܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܣܹܐ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܢܹܐ ܪܹܫܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ܀ pb. 37 ܟܲܕܼ ܢܵܦ̇ܚܝܼܢ ܒܹܗ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܟܸܫ̈ܠܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܣܲܕܼ ܥܲܠ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܟܲܕܼ ܓܵܥܪܝܼܢ ܒܹܗ ܕܐܵܦ ܥܲܡ ܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܠܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܲܕܼ ܬܵܒ̣ܥ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܲܟ̣ܣܸܦ ܪܹܫܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܢܸܬܸܠ܀ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܸܣܡܘܿܟ̣ ܪܹܫܹܗ ܬܲܡܵܢ: ܟܲܕܼ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܡܫܲܠܚܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܙܕܲܝܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܣܸܕܘܿܢܵܐ ܟܒ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܚܲܨܵܘ̈ܗܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܥܲܒ̣ܕܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܫܝܼܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܹܐ ܕܥܲܦܪܵܐ ܕܲܓܒܲܠ̣ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ܀ ܟܲܕܼ ܡܸܙܕܲܒܲܢ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܕܲܠܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܟܲܕܪ ܟܵܦ̇ܪܝܼܢ ܒܹܗ ܐܵܦ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܢܲܩܝܼܦܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܐܲܠ ܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܵܛܘܿܠܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܒܲܦܪ̈ܵܓܸܠܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܝܵܒ̣ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܐܸܣܛܘܿܢܵܐ ܥܦܝܼܩ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ ܘܫܵܬܹ̇ܐ ܢܸܓ̣ܕܹ̈ܐ: ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܠܒ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܒܸܙܚܵܐ ܡ̣ܢ ܫܵܢܲܝ̈ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟ̣ܘܼ̈ܒܹܐ ܕܲܓ̣ܕܲܠ̣ܘ ܛܲܡ̈ܐܹܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܘܡܸܫܬܲܐܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܢܘܼ ܕܲܡܚܵܟ̣܀ ܟܲܕܼ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܹܗ ܩܲܝܣܵܐ ܙܦܝܼܩܵܐ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܢܵܦܹ̇ܩ: ܟܲܕܼ ܡܣܲܟ̈ܟ̣ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܪܸܓ̣ܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܥܲܠ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ (ܢܵܦ̈ܠܵܢ ܦܸܨܹ̈ܐ ܠܡܲܢ ܢܸܡܛܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܟܲܕܪ ܒܐܸܣܦܘܼܓܵܐ ܡܪܵܪܹ̈ܐ ܘܚܲܠܵܐ ܐܸܬ݁ܬܵܘܫܲܛ ܠܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܡܸܬ݁ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܦܢܹܗ ܒܪܘܼܡܚܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܢܸܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ ܘܲܩܒ̣ܝܼܪ ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܛܲܥܡܵܗ̇܀ pb. 38 ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܚܙܵܬܹܗ ܥܹܕܬܵܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܕܨܵܕܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܲܦܬܲܟ̣ܘܼܪܘܼܬܼܵܐ130

Footnotes

‎1  Ex R.

‎2  ܕܐܡܲܪ. R

‎3  ܐ̄ܚܝܼܕ ܟܠ ܣܘ̈ܦܝܢ. R

‎4  ܗܘܐ ܒܗ. R

‎5  ܪܘܚܢܝܬ. L

‎6  ܒܪܘܝܼܚܘܬܗ. R

‎7  ܒܣܒܪܐ. L

‎8  ܓܒܪܗ̇ ܕܡܠܬܝ. L

‎9  ܕܫܘܒܚܐ ܦܐܝܐ. L

‎10  ܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ. L

‎11  ܠܗ ܗܘ̈ܢܐ ܕܪܘܚܐ. L

‎12  ܣܘ̈ܦܝ ܬܐܒܝܠ. R

‎13  ܫܝܦܘܪ̈ܐ... ܬܩ̇ܝܦ. R

‎14  ܘܓܠܹܐ.L

‎15  ܒܥܒܘܕܘܬܗ. R

‎16  ܕܐܲܢ L

‎17  ܠܐ. R

‎18  ܕܫܒܝܚܘܬܟ: ܕܒܐܝܠܝܢ.. ܫܪܒܟ ܕܠܐ ܢܣܬܟܠ. L

‎19  .. ܢܚܬܬ. R

‎20  ܠܡܣܝܟܘ. L

‎21  ܡܚܬܬܐ. L

‎22 ܒܚܫܗ ܕܡܐܡܪܐ ܕܕܚܝ̈ܠܬܐ. L

‎23  ܒܗܘ̇. R

‎24  ܙܢܝܘܬܐ. L

‎25  ܬܬܚܠܛ. L

‎26  ܠܐܡܬܐ. R

‎27  ܕܒܓܘ̈ܥܠܢܐ. R

‎28  ܪ̈ܘܡܢܐ. L

‎29  ܘܐܥܠܘ ܩܘܕܡܝܗ̇. R

‎30  ܕܢܘܕܐ. R

‎31  ܠܡܐܙܠ. R

‎32  ܕܗܘ̣ܐ. L

‎33  ܒܟܢܝܟܘܬܐ. L

‎34  ܢܫܪ. L

‎35  ܘܐܬܚܘܐ. L

‎36  ܒܪܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܚܘܬܝ

‎37  ܘܬܘܒ. L

‎38  ܥܒܕܐ ܡܫܟܪܐ ܕܙܠܝܠܘܬܐ. L

‎39  ܕܣܪ̈ܝܚܬܐ. L

‎40  ܢܗܘܘܢ. L

‎41  ܛܠܐ. L

‎42  ܫܕܐ ܗܘܐ. L

‎43  ܕܒܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܘܠܫܠܝ̈ܛܐ. L

‎44  ܡܢ̣ܘ. L

‎45  ܩܫܝ̈ܫܝܗ̇. R

‎46  ܥܒܵܕܬ ܠܝ ܬܢܘܝ ܥܢܗ̇. R

‎47  ܢܣܢܛ. R. Sic L

‎48  ܕܩܘܫܬܐ. R

‎49  ܫܘܒܚܐ. L

‎50  ܕܐܥܒܪ ܡܢܗ: ܐܫܘܕ ܩܠܝܠ. L

‎51  ܠܗ. R

‎52  ܒܗ̇. R

‎53 ܗܘ̇. L

‎54  ܐܦ ܨܝܕ ܡܠܟܐ. L

‎55  ܥܒ݁ܪ ܗܘ̇ܝܬ ܨܪܬ. L

‎56  ܠܠܓܝܘܢܝ̈ܗܘܢ. R

‎57  ܛܟܣܐ. R

‎58  ܟܢܫܘ. L

‎59 Sic (ܐܲܪܗܸܒ̣ܘ؟ E. N)

‎60  ܕܢܦܩ. R

‎61  ܝܒܒܘ. L

‎62  ܬܗܪܐ. L

‎63  ܐܘܣܦ. L

‎64  ܢܘܦܐ. R

‎65  ܕܗ̇ܘ. L

‎66  ܕܚܝܠܐ....ܡܠܟܐ. L

‎67  ܒܛܟܣܐ. R

‎68 ܘܦܗܐ. L

‎69 ܐܡܪܚ. L

‎70  ܒܫܒܚܝܘܬܐ. L

‎71  ܠܡܚܪܪܬܐ. R

‎72  ܦܪ̈ܘܫܐ. L

‎73  ܕܓܢܝܙܘܬܐ. L

‎74  ܐܬܟܪܟ. L

‎75  ܒܗ. L

‎76  ܐܫܬܡܫ. R

‎77  ܬܫܥܝܬܐ. L

‎78  ܐܦ ܚܙ̈ܘܢܐ ܒܠܝ̈ܠܐ. L

‎79  ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ. ܕܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ. L

‎80  ܗܘ. R

‎81  ܥܢܢܐ ܒܐܐܪ ܟܪܝܟܐ ܥܦܝܦܐ ܠܛܘܪܐ. L

‎82  ܡܢܗ. L

‎83  ܡܢܗܝܢ ܠܡ ܕܒܓܘܗܝܢ ܗܘܐ. R

‎84  ܙܠܩܝ̈. L

‎85  ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܢܚ̈ܬܐ. L

‎86  ܓܝܪ. L

‎87  ܩܠܝ̈. L

‎88  ܟܠܬܐ. L

‎89  ܩܪܬ ܠܗ̇. L

‎90  ܕܟܝܘܬܗ ܒܫܪܝܚܘܬܗ̇. R

‎91  ܒܣܒܬ. Sic L

‎92  ܕܡܠܠ

‎93  ܕܠܫܒܪܐ: ܢܢܣܟܝ. L

‎94  ܐܠܦ̈ܐ ܡܛܝܒܝܢ. L

‎95  ܕܒܦܪܢܝܬܗ̇. R

‎96  ܥܢܝܐ. L

‎97  ܘܠܪ̈ܐ. L ܘܠܪ̈ܐ. R

‎98  ܘܟ̈ܠܐ. Sic

‎99  ܠܗ. R

‎100  ܡܬܝܚ ܗܘܐ...ܓܒܝܐ. R

‎101  ܕܠܒܝܟ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܓܢܝܐ ܫܒܝܚܐ. L

‎102  ܩܗܠܐ ܙܗܝ̈ܐ L

‎103  ܢܚܙܐ ܥܡܐ. R

‎104  ܕܡܓܙܝܐ؟ ܕܡܓܢܝܐ؟. L

‎105  ܠܓܘ ܪܡܐ. L

‎106  ܠܝܡܐ. L

‎107  ܕܟ̣ܝܐ. L

‎108  ܡܢܗ ܕܠܐ. L

‎109  ܒܥܡܛܢܐ. L

‎110  ܡܬܩܦܚ. L

‎111  ܝܨܝܕ ܥܪ̈ܦܠܐ. L

‎112  ܒܐܬܪܗ ܪܡܐ. L

‎113  ܒܪܘܡܐ ܐܦܠܐ ܒܥܘܡܩܐ ܐܦܠܐ ܒܛܘܦܣܐ. R

‎114  ܫ̣ܪܐ ܗܘܐ. L

‎115  ܪܲܝܚܵܗ̇. R

‎116  ܢܫܪܐ ܬܢܘܝ ܬܡܢ. L

‎117  ܕܫܪܝܪܬܐ. L

‎118  ܡܟܘܝܢ. L

‎119  ܠܪ̈ܚܝܡܬܐ. R

‎120  ܘܕܚܝܠ. L

‎121  ܡ̣ܢ. R

‎122  ܦܬܓܡ̈ܐ. R

‎123  ܕܬܫܬܡܫ. L

‎124  ܩܝܢܬܐ. L

‎125  ܕܛܘܪܗ. L (ܕܫܪܒܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ؟ E. N)

‎126  ܒܛܘܪܐ ܕܫܪܒܐ. L

‎127  ܠܡܣܬܝܟܘ. L

‎128  ܘܢܦܢܐ ܒܥܝܐ. L

‎129  ܘܟܢ ܡܬܚܝܠ ܕܢܪܕܐ ܒܐܘܪܚܗ. ܢܐܬܐ ܢܦܠ ܛܒܥܐ ܕܥܕܬܐ. R

‎130  ܢܦܠܝܢ ܦܣ̈ܐ ܕܠܡܵܢ ܢܗܘܘܢ: ܟܕ ܒܐܣܦܘܓܐ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܡܫܬܘܫܛ ܠܗ ܟܕ ܡܬܬܪܥܐ ܕܦܢܗ ܒܪܘܡܚܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢܐ. ܟܕ ܡܝܬ ܘܚܢܝܛ ܘܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ ܘܩܒܝܼܪ ܚܙܬܗ ܥܕܬܐ: ܘܒܢܘܟܪܝܐ ܠܐ ܚܠܦܬܗ ܒܪܝܟ ܗܘ ܛܥܡܗ̇. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/341
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 10, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Descent of the Highest upon Mount Sinai - ܕܥܲܠ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹܗ ܕܪܵܡܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 10, 2018, https://syriaccorpus.org/341.
Bibliography:
On the Descent of the Highest upon Mount Sinai - ܕܥܲܠ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹܗ ܕܪܵܡܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ .” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/341.

Show Citation Styles