Jacob of Serugh: On the Consecration of the Church and on Moses the Prophet - ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫ ܥܹܕܬܵܐ ܘܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗܲܒ̣ ܠܲܣܢܝܼܩܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܡܸܢܵܟ̣: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܲܕܼ ܕܢܸܗܦܘܿܟ̣ ܢܸܒ̣ܥܹܐ܀ ܫܕܼܝܼ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܟ̣ ܥܲܠ ܚܵܕܼܘܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ: ܒܬܲܪܥܵܟ̣ ܢܵܩܹ̇ܫ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܸܫܪܹܝܘܗܝ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܡܵܐ ܕܬܸܬܸܠ ܠܝܼ ܬܘܼܒ̣ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܕܬܼܘܼܒ̣ ܬܲܣܓܹܐ ܠܝܼ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܣܸܒ̣ܥܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܟ̣ܦܸܢܬܵܢܝ܀ ܒܫܸܩܝܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܟ̣ ܕܪܵܕܹܐ ܨܹܐܕܲܝ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܣܲܓ݁ܝܼ ܨܲܗܝܵܐܠ ܐܼܬ݁ܬܵܘܣܲܦ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܫܵܩܘܼܬܹܗ܀ pb. 39 ܒܗܵܠܹܝܢ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܲܠܗܝܼܩ ܠܸܫܵܢܝ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ: ܨܲܗܝܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܝ ܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܝܲܓ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܲܪܲܚ܀ ܡܥܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܐܸܕܼܠܹܝܘܗܝ ܡܸܣܓܵܐ ܣܵܓܹܐ: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܐܲܪܥܵܐ ܬܩܲܒܸ݁ܠ ܫܸܩܝܵܐ ܘܬܸܬܸܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ܀ ܢܸܬܸ݁ܠ ܫܲܪܒܵܟ̣ ܥܠܲܠܬܹܗ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܕܠܵܟ̣ ܩܘܼܠܵܣܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܠܝܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܠܚܲܩܠܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܥܸܠܹ̇ܬܼ ܐܸܚܨܘܿܕܼ ܟܲܦܵܐ ܕܐ̄ܪ̈݁ܵܙܲܝܟ: ܐܲܢ̄ܬ݁ ܙܲܡܸܢ ܠܝܼ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܥܲܠ ܐܸܫܟܵܪܵܟ̣܀ ܓܕܼܝܼܫܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ ܫܲܪܝܼܬ݁ ܐܹܣܝܼܡ ܒܢܵܘ̈ܝܼܵܬܼܵܟ̣: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܐܸܡܛܹܐ ܠܟܲܪܝܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܒܲܡܵܐܐ܀ ܓܘܼܫܡܵܟ̣ ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܐܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܒܲܕܼܓ̣ܘܿܢ ܚܸܒ̣ܨܹ̇ܬܼ ܐܸܬܼܢܹܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܛܸܠܵܢܝܼܬܼܵܟ̣܀ ܒܚܲܬ݁ܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ̣ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܗܵܘܢܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܹܐ ܒܵܗ̇: ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܨܘܼܪܬܵܟ̣ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܒܝܼ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܫܲܪ̈ܒܹܐ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܕܡܘܼܬܼܵܟ̣ ܗܵܐ ܡܸܬܼܢܲܨܲܪ ܒܲܝܢܵܬܼ ܣܸܦܘܵܬܼ̈ܝ: ܘܥܲܠ ܕܲܩ̣ܪܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܨܵܪܬܹܗ ܒܟ̣ܠܵܟ̣܀ ܠܲܟܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܹܝܢ ܛܸܠܵܢܝܼܬܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܣܸܡܟܲܬ݀: ܠܪܸܥܝܵܢܝ ܕܲܡܚܝܼܠ ܒܡܘܼܫܹܐ ܣܡܘܿܟܲܝܗܝ ܒܛܸܠܵܢܝܼܬܼܵܟ̣܀ ܟܡܵܐ ܕܠܵܟ̣ ܕܵܡܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼܵܟ̣ ܒܹܗ ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܫܬ݁ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܗ܀ ܠܝܼ ܗܘ݀ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܕܐܸܦܘܿܩ ܒܵܬܼܪܹܗ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܡܲܣܒܲܪ ܠܝܼ ܕܗܵܐ ܣܵܡܹ̇ܟ̣ ܠܝܼ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ pb. 40 ܘܡܵܐ ܕܣܲܝܸܟ̣ܬܹܗ ܠܫܲܪܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܵܐ ܠܲܡ ܐܹܢܘܼܚ: ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܹܐ ܠܝܼ܀ ܐܸܥܪܘܿܩ ܡܸܟܹܝܠ ܕܲܠܐܵܘܵܢܵܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܐܸܥܘܿܠ: ܕܠܵܐ ܐܸܒ̣ܩܹܐ ܠܝܼ ܡܸܨܥܲܬܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܬܼܝܼܚܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ܀ ܐܸܫܬ݁ܘܿܩ ܣܲܓ݁ܝܼ ܘܐܹܡܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܦܸܠܵܐ̈ܬܹܗ: ܕܲܒ̣ܟܲܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܛܥܵܡܬܵܐ ܢܸܣܲܒ̣ ܕܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ܀ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܐܸܬܼܪܲܫܡܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܹܕܬܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ: ܘܲܕ݁ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܘ ܗܘ݀ ܒܢ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܕܠܵܘ ܡܵܪܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܪܫܲܡ ܪܲܫ̣ܡܵܗ̇ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܐܲܪܦ̣ܝܼ ܘܲܥ̣ܒܲܪ܀ ܒܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܥܹܕܬܵܐ ܓܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܗܵܐ ܥܵܠܲܡ: ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܡܘܸܫܹܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܗ̇ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ܀ ܗܵܕܹܐ ܗܦܵܟ̣ܬܵܐ ܠܵܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ ܥܲܓܸܠ̣ܘ ܣܵܡ̣ܡܘܼܗ̇: ܫܪܵܪܵܐ ܪܡܲܙ ܠܝܼ ܕܗܵܢܵܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܵܟ̣ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܠܩܲܕܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܪܲܫܡ̣ܵܗ̇ ܒܓܟܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܬܸܫܬܲܪܲܪ ܒܵܗ̇܀ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܠܵܗ̇ ܠܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܡܲܥܘ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܕܠܵܐ ܥܸܨܝܵܢܵܐ ܠܩܘܼܫܬܵܐ ܓܲܠܝܵܐ: ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܫܪܵܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܝܼ܀ ܟܲܕܼ ܓܹܝܪ ܦܲܩ̣ܕܹܗ ܡܵܪܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܢܚܵܘܹܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܫܲܡܸܫ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ܀ pb. 41 ܡ̣ܢ ܕܲܚ̣ܫܲܒ̣ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܓܵܘܢܵܘ̈̈ܝ ܣܲܝܸܟ̣ ܗܵܪܟܵܐ: ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܠܲܡ ܕܲܒ̣ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܥܹܕܬܵܐ ܕܒܲܢܝܵܐ ܣܠܸܩ ܚܵܘܝܼ ܠܹܗ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܪܦܸܠܵܐ: ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܚܹܐܪܬܼܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܠܹ̇ܦ ܡܸܕܹܡ: ܠܹܗ ܠܲܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪ ܚܵܙܹ̇ܐ ܘܟܸܢ ܩܵܪܹܒ̣ ܠܹܗ܀ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܲܣܪܲܚ ܪܲܒܵܐ ܡܲܠܦܵܘܼܬܼܵܐ: ܠܹܗ ܠܲܥ̇ܒ̣ܕܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܝܵܠܹ̇ܦ܀ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܡܸܕܹܡ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ: ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܦܵܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܪܲܒܵܐ ܕܢܲܠܸܦ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܐ: ܨܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܡܩܲܪܸܒ̣ ܣܵܐܹ̇ܡ ܨܹܝܕܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ܀ ܕܐܲܝܟ̣ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ: ܕܥܹܕܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܚܵܘܝܼ ܗ̄ܘܟܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܪܫܘܿܡ ܕܘܼܡܝܵܗ̇܀ ܕܠܵܐ ܬܸܦܸܕܼ ܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܵܐ ܡܸܢܹܗ ܟܲܕܼ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܚ̣ܙܵܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܸܛܥܹܝܗ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܫܡܵܐ܀ ܒܡܲܫܡܲܥ ܐܸܕܼܢܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܕܹܡ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܒ̣ܵܐ: ܚܙܵܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܲܨܝܵܐ ܬܸܟ̣ܢܘܿܫ ܬܹܐܚܘܿܕܼ ܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܥܹܕܬܵܐ ܕܒܲܢܝܵܐ: ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟ̱ܠܹܗ1: ܨܸܒ̣ܬܵܗ̇ ܢܚܵܘܹܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ܀ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀ ܠܹܗ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: pb. 42 ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܓܲܡܪܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܬܼܘܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܟܲܠܲܠܬܵܐ ܒܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܪܘܝܼܚܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܲܡܥܲܕܲܢܬܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܘܼܡܪܵܗ̇ ܕܲܡܫܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܲܝܼܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܕܲܝܪܵܗ̇ ܪܲܒ݁ܬܪܵܐ ܕܬܲܩܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼܵܐ ܣܵܘ̈ܦܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܘܲܙܥܘܿܪܝܼܢ ܠܵܗ̇: ܘܲܫܕܹܝܢ ܛܘܼܢܒܹ̈ܝܗ̇ ܥܲܠ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܐܲܪܝܼܟ̣ܝܼܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܘܼܒܵܗ̇ ܕܲܚܡܝܼܠܝܼܢ ܒܹܗ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܪܵܘܡܵܐ: ܘܲܡܕܲܝܪܝܼܢ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܙܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܟܲܕܼ ܣܲܓ݁ܝܼܐܝܼܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܲܫܟ̣ܝܼܢܬܵܐ ܕܲܫܪܝܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܒܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼ̈ܕܼܫܝܼܢ: ܘܲܡܝܲܒ݁ܝ̣ܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܬܸܓ̣ܡܲܝ̈ ܢܘܼܪܵܐ ܒܩܵܠܲܝ̈ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܓ̣ܘܼ̈ܕܹܐ ܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܡܬܼܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܦܫܝܼܛܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܢܘܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܟ̣ܣܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܫܪܹܝܢ ܬܲܡܵܢ: ܘܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܙܵܥ̇ܩܝܼܢ ܩܵܠܹܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܡܲܠܝܵܐ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܢܸܥܠܘܼܢ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܥܘܼܒܵܗ̇: ܘܲܠܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܹܐ ܡܣܲܟ݁ܝܵܐ ܕܬܸܚܡܘܿܠ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܥܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪ ܨܸܒ̣ܬܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܘܒܲܝܬܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܒ݁ܚܵܢܹ̈ܐ ܕܲܦܨܝܼܚܝܼܢ ܒܵܗ̇: ܟܲܕܼ ܙܵܠܚ̇ܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ ܓܐܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܘܼܒ̣ܫܵܐ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܹܝܗ̇: pb. 43 ܘܗܝ݀ ܐܲܝܟ̣ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܬܼܓܲܝܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܗ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܵܘܡܹܐ: ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܵܪܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܪܹܫܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܩܲܕܫܵܢܹ̈ܐ ܟܡܵܐ ܪܲܬ݁ܝܼܬܼܝܼܢ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܡܒܲܪ̈ܟ̣ܵܢܹܐ ܟܡܵܐ ܥܲܙܝܼܙܝܼܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܒܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܚ ܘܲܓ̣ܐܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݁ܬܲܪܓܲܡ: ܀ܘܲܠܓܟܵܘ ܡܸܢܹܗ ܕܲܓ̣ܢܝܼܙ ܘܲܦܐܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܩܲܒ̣܀ ܚ̣ܙܵܐ ܒܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܐ̄ܫܝܼܕܼܵܐ ܬܪܝܼܥܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣: ܙܲܗܪܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܐܸܣܟܹܡܵܐ ܕܬܲܪ̈ܥܹܐ ܦܬܼܝܼܚܹ̈ܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪ̈ܥܹܐ: ܕܲܩܪܝܼܡ ܙܝܼܘܵܐ ܘܫܲܪܝܵܐ ܫܟ̣ܝܼܢܬܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ: ܘܲܚܕܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܕܵܪܬܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܬܼܩܸܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܐܵܦ ܥܲܡܘܼ̈ܕܹܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܵܗ̇: ܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܦܣܝܼܩ ܘܲܓ̣ܠܝܼܦ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܐܲܣܝܼܪ̈ܵܢ ܒܵܗ̇: ܘܲܚܠܵܦܲܝܗܹܝܢ ܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬܼܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡܵܐ ܒܓ̣ܵܘܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕ̣ܟ̣ܠ ܐܸܣܟܹܡ̈ܝܼܢ: ܘܲܨܒܲܥ̣ ܡܸܫ̈ܟܹ݁ܐ ܕܲܢܕܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܓܵܘ̈ܢܹܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܣܲܗܪܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܩܸܫܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܢܵܢܹ̈ܐ: ܘܠܐܸܣܦܲܝܢܝܼܩܵܐ ܥܲܡ ܣܵܣܓܵܘܢܵܐ ܨܒܲܥ̣ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܵܗ̇܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܒܲܟ̣ܪ̈ܘܼܒܹܐ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܩܠܵܐ ܒܟܲܬܼܦܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: pb. 44 ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܢܙܲܝܲܚ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܚ̣ܙܵܗ̇ ܗܵܟܲܢ ܪܲܫܡܵܗ̇ ܚܲܬ݁ܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܡܣܲܝܸܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܨܸܒ̣ܬܹ̈ܝܗ̇܀ ܗܵܪܟܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܓܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܒܚܲܬ݁ܝܼܬܼܘܼܬܹܗ: ܘܗܘ݀ ܢܵܬܹ̇ܦ ܠܝܼ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܝܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܵܪܲܢ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣ̣ܥܲܪ: ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܕܡܘܼܬܹܗ ܘܛܸܠܵܢܝܼܬܹܗ ܘܨܘܼܪܬܵܐ ܕܓ̣ܘܼܫܡܹܗ܀ ܒܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܹܘܵܝܵܐ: ܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܠܥܹܕܬܵܐ ܨܵܪ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ܀ ܘܲܕܼܒܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܹܕܬܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܝܢ: ܣܵܗܹܕܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܕܲܚ̣ܙܵܗ̇ ܗ̄ܘܟܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܦ ܡܘܼܫܹܐ܀ ܐܸܬ݁ܕܲܟ̣ܪ ܠܥܹܕܬܵܗ ܕܲܩ̣ܢܲܝܬ݁ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܡ ܗܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܕܵܘܝܼܕܼ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܫܲܟ̣ܠܲܠܬܵܐ܀ ܠܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܢܚܸܬܼ ܪܲܫ̣ܡܵܗ̇: ܘܝܲܒ݁ܠܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܘܡܵܪܲܢ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇܀ ܠܵܐ ܥܲܡܘܼ̈ܛܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܐܘܿ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܒܵܥ̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܝܲܕܼ̈ܥܵܢ܀ ܗܵܫܵܐ ܫܸܩ̇ܠܹܬܼ ܕܐܹܚܹܘܹܐ ܠܵܟ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܪܲܫܡܵܗ̇ ܡܘܼܫܹܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܒܟ̣ܠ ܐܸܣܟܹܡ̈ܝܼܢ܀ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܨܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܲܬܼܒܵܗ̇ ܕܲܡܟܲܠܲܠܬܵܐ: ܘܒܲܩܕܼܘܿܫܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ ܡܲܕܼܒ݁ܚܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܕܡܵܪܲܬܼ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ܀ ܠܲܡܕܲܒ݁ܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܨܵܪ ܒܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: pb. 45 ܘܒܲܬܼܪܸܥܣܲܪܬܵܐ ܠܪܹ̈ܫܲܝ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܓ̣ܒ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܘܼܫܹܐ ܢܣܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚ ܦܘܼܡܹܗ ܢܣ̣ܲܟ̣ ܒܲܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ܀ ܗܘ݀ܵܘ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܿܐ ܠܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܬܼܝܲܩܲܪ ܗܘ݀ ܐܲܝܟ̣ ܐܵܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ܀ ܫܩܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܹܗ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܓ̣ܘܼܕܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܸܣܬܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܢܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܦܹܐܩܵܐ ܕܝܼܪܸܒ̣: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܐܲܠܵܗ܀ ܗܵܢܵܐ ܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܵܪܲܢ: ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫܹܐ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܘܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܓܹܝܪ ܨܵܪܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܟ̱ܠܹܗ ܒܟ̣ܠܗܹܝܢ: ܠܵܘ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܣܲܦ̣ܘ ܒܹܗ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ2: ܥܕܲܡܵܐ ܕܝܼܩܸܕܼ3: ܘܐܵܘܦܝܼ ܦܲܓ̣ܪܹܗ: ܘܫܸܪܟܲܬ݀ ܨܘܼܪܬܹܗ ܠܙܝܼܘܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܢܲܒ̣ܪܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܫܸܓ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܲܙܗܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܢܘܼܪܵܢܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܲܠܒܸܫ̣܀ ܥܲܠ̣ ܠܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܪܬܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܢܘܼܪܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܝܵܩܘܿܕܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܢܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܨܘܼܪܬܹܗ ܝܵܩܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܐܲܚܕܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܕܸܚܠܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 46 ܓܕܲܠ̣ ܠܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܩܸܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ: ܘܲܪܒܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܘܗܘ݀ ܡܲܪܗܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܕܼܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܐܸܬ݁ـ݁ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܨܲܠܡܹܗ: ܘܡܸܛܠ ܫܘܼܦܪܹܗ ܐܲܪܦܝܼ ܪܗܵܒ̣ܬܵܐ ܒܟ̣ܠ ܚܲܙܵܝܵܘ̈ܗܝ܀ ܕܠܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ̈ܢܹܐ ܘܐܸܬܼܡܲܙܲܓ̣ܘ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܗܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܣܒܲܪ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܬ݁ܕܲܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܲܣܠܸܩ ܫܲܢܝܼ: ܘܗܵܐ ܕܢܸܫܪܲܟ̣ ܠܹܗ ܠܲܫܡܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܸܡܗܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܹܗ̇ ܒܓ̣ܵܘܢܹ̈ܐ ܕܲܣ̣ܥܲܪ: ܘܩܲܪܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܡܗܲܝܡܵܢܘܼ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܵܗ̇4 ܢܩܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܪܢܵܘ ܕܲܟ̣ܒܲܪ ܗܘ݀ܝܘܼ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܚܙܵܬ݀ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ: ܘܫܸܩܠܲܬ݀ ܥܲܝܢܵܗ̇ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܕܒ̣ܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܛ̇ܥܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܓ̣ܢܝܼܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܘܼܫܹܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܗܘ݀ ܡܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܘܼܟܲܬܼ ܡܵܪܹܗ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܢܲܓ̣ܕܲܢܝ ܡܘܼܫܹܐ ܒܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܹܗ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܩܪܘܿܒ̣ ܥܲܡܹܗ ܕܲܡܦܲܫܲܚ ܠܝܼ܀ ܚܵܒܹ̇ܬܼ ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܐܹܡܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܡܸܬܼܝܲܬ݁ܪܵܐ ܘܣܵܟ̣ܵܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ܀ ܐܸܠܘܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܠܵܐ ܐܲܡܚܸܠ̣ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ: pb. 47 ܗܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܝܼܬܼ ܐܹܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܚܲܬ̈ܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܠܘܼ ܗܵܘܢܵܐ ܠܵܐ ܛܵܐܹ̇ܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܣܲܓ̣ܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܪܹܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܘ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܡܹܐܡܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܐܹܣܝܼܡ ܡܝܼܠܵܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܵܘܵܢܵܐ: ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܪܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܕܘܼܫܹܐ܀ ܬܡܝܼܗ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܫܲܡܸܫ ܬܲܡܵܢ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ: ܘܫܵܬܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܢܸܙܥܲܪ ܒܝܼ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܚܲܬܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܲܡܵܐ: ܡ̇ܢ ܟܲܝ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܲܡܡܲܠܵܘܼ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܡܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܗܵܪܟܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܠܟܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܢܚܸܬܼ܀ ܕܢܲܚ̣ ܐܲܝܟ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܥܲܠ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܘܐܲܓ̣ܗܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܦܲܩ̣ܘ ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܒ̣ܪܸܩ ܢܘܼܗܪܹܗ ܘܲܬܼܗܲܪ ܥܲܡܵܐ ܒܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ: ܢܚܸܬܼܘ ܙܲܗܪܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܘܲܪܥܸܠ̣ܘ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ܀ ܫܸܡܫܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܥܛܝܼܦ ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܐ ܢܚܸܬܼ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܫܘܿܫܸܦܵܐ ܚܡܲܠ̣ ܓܲܐܝܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ܀ ܐܘܿ ܫܘܿܫܸܦܵܐ ܥܛܝܼܦܲܬܼ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܬܵܡ̇ܗܵܐ ܠܝܼ ܒܹܟ̣ܝ: ܕܲܒ̣ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܝܼܪ ܦܘܼܚܵܡܹܟ̣ܝ܀ ܒܗܵܝ̇ ܫܘܿܫܸܦܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܡܘܼܫܹܗ ܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ: ܦܲܓ̣ܪܵܢܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܠܒܸܫ̣ ܡܘܼܫܹܐ: pb. 48 ܠܡܵܪܹܗ ܡܒ̣ܝܹ̈ܐ ܢܒ̣ܝܵܐ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܒܓ̣ܵܘ ܫܘܿܫܸܦܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܝܲܩܲܪܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܒ̣ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܥܹܕܬܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܩܲܒܸ݁ܠܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܘܹܐܠܵܐ ܘܢܸܦܠܲܬ݀ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܘܼܫܹܐ ܨܹܝܕܼ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܒܦܲܓ̣ܪܹܗ ܐܸܚܕܲܬ݀܀ ܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܦܝܼܪ ܡܸܙܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܲܒ̣ܛܘܼܠܝܵܩܵܐ ܘܚܲܪܝܼܦ ܗܵܘܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܥܵܬܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܘܕܲܒ̣ܨܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܝܼ ܫܲܪܒܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܸܛܠܘܿܡ ܥܲܡܠܹܗ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܚܒܸܢܵܢܵܐ܀ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ: ܘܢܸܦܸܠ ܫܵܡܘܿܢܝ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܠܵܐ ܣܲܝܸܟ̣ܬܵܟ̣ ܠܵܐ ܥܕܼܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܡ̇ܢ ܓܹܝܪ ܡܵܘܦܹܐ ܕܲܡܣܲܝܟ̣ܵܐܝܼܬܼ ܢܹܐܡܲܪ ܫܲܪܒܵܟ̣܀ ܩܲܒܥܸܠ ܕܲܫܢܵܐ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܙܥܘܼܪܹ̈ܐ ܕܫܲܕܲܪ ܠܸܫܵܢܝ: ܘܛܘܿܪ ܠܝܼ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܣܝܼܡܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܕܼ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܚܠܵܦ ܟܲܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܙܸܡ̇ܪܹܬܼ ܗܵܪܟܵܐ ܢܲܫܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܢܹܐܪܟܘܼܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܘܲܒ̣ܗܘܿܢ ܐܸܚܹܐ ܢܲܓܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܐܲܟ̣ܬܸܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ: ܠܵܟ̣ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܠܥܹܕܬܵܟ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܠܝܼ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܟܠܗ̇. Sic

‎2  ܐ̄ܪܙܐ. Sic

‎3  ܕܝܩܕܘ. Sic

‎4  ܡܪܗ. Sic

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/342
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 27, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Consecration of the Church and on Moses the Prophet - ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫ ܥܹܕܬܵܐ ܘܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 27, 2018, https://syriaccorpus.org/342.
Bibliography:
On the Consecration of the Church and on Moses the Prophet - ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫ ܥܹܕܬܵܐ ܘܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ .” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/342.

Show Citation Styles