Jacob of Serugh: On the Brazen Serpent that Moses Set up in the Wilderness - ܥܲܠ ܚܸܘܝܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܕܐܲܪܝܼܡ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܕܼܒ݁ܪܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܠܝܲܡܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܲܝܟ ܐܲܚܬܼܘܼܢܝ ܡܹܐܡܪ̈ܲܝܟ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܵܟ̣ ܐܸܬ݁ܕܲܠܹܐ ܡ̣ܢ ܡܵܡ̈ܘܿܠܹܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܝܼ܀ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܫܲܪ̈ܒܲܝܟ ܐܲܣܓ݁ܝܼܘ ܥܠܲܝ ܬܲܟ̣ܬܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܠܵܚܵܐ ܩܦܝܼܢܝ ܒܲܠܡܹܐܢܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܪܵܥܝܵܐ ܕܲܢܓܲܕܼ ܥܵܢ̈ܵܐ ܒܓ̣ܘ ܡܵܡ̈ܘܿܠܹܐ: ܠܝܲܡܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܢܲܓ̣ܕܲܢܝ ܐܸܥܘܿܠ ܒ̣ܲܟܬܼܝܼ̈ܒ̣ܵܬܹܗ܀ ܡܵܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܕܠܝܼܢܝ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܘܼܫܹܐ: ܟܲܕܼ ܡܲܣܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܸܪܝܵܢܹܗ܀ ܬܡܝܼ̈ܗܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܗܘ݀ܘܲܝ̈ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܘܼܫܹܐ: ܕܠܵܟ̣ ܨܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܒܚܘܼܛܪܵܐ ܫܲܩ̣ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܘܢܲܩ̣ܦܵܟ̣ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܛܸܠܵܠܵܐ ܠܓ̣ܘܼܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܚܸܣܕܵܟ̣ ܚ̣ܘܵܝܵܗ̇ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܟܲܕܼ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܘܪܸܬܲܬ݀ ܡܸܢܹܗ ܘܝܸܗܒܲܬ݀ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ܀ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܛ̣ܥܲܢ ܒܐܲܫܝܼܡܘܿܢ ܟܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܪܲܩܸܕܼܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܝܘܼܩܢܵܟ̣ ܥܲܠ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ pb. 50 ܦܸܨܚܵܟ̣ ܪܲܒܵܐ ܚܙܲܝ̈ ܪ̈ܵܡܵܬܼܵܐ ܘܕܼܵܨ̣ ܐܲܝܟ̣ ܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܲܩܝܼܪ ܙܵܘܚܹܗ ܕܨܲܠܡܵܟ̣ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܢܝܼܫܵܟ̣ ܡܵܪܲܢ ܣܵܡ̣ ܗܵܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܓ̣ܵܘ ܐܲܫܝܼܡܘܿܢ: ܘܟܲܕܼ ܚܵܙܲܝܢ ܠܹܗ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܬܼܒܲܠܗܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܨܲܝܵܪܵܐ ܘܡܲܙܸܓ̣ ܓܵܘܢܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܚܘܼܪܒܵܐ ܨܵܪ ܨܲܠܡܵܐ ܡܠܹܐ ܕܘܼܡܵܪܵܐ܀ ܒܚܸܘܝܵܐ ܪܲܫܡܵܟ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܘܥܲܠܝܼ ܣܵܡ̇ܟ: ܕܬܸܗܘܹܐ ܕܡܘܼܬܼܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܐܵܣܝܼܬܼܵܐ2: ܠܲܝ̣ܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ܀ ܐ̄ܪܵܙܵܟ̣ ܐܲܩܝܼܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܪܬܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܲܠܢܘܼ̈ܟ̣ܬܵܬܼܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܢܲܐܣܹܐ ܒܵܟ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܘܡܸܢܹܗ ܝܑܼܠܲܦܘ ܟܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܡܘܼܫܹܐ܀ ܒܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܘ̈ܵܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ: ܕܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܲܕܼܪ̈ܵܥܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܣ̣ܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܣ̣ܥܲܪ: ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܡܸܨܪܝܼܢ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܝܲܡܵܐ ܘܒܲܐܬܼܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ܀ ܕܡܘܼܬܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܸܵܬܹ̇ܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܟ̣ܠ ܢܸܟ̣ܝ̈ܵܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܙܲܓܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ3: ܥܲܡܹܗ܀ ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܥܵܠܡܹ̈ܐ4: ܘܐܲܪܗܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܝܼܫܵܐ ܕܩܸܛܠܹܗ ܚܙܲܝ̈ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܙܵܥ̣ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ܀ ܙܩܝܼܦܵܐ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟ̣ܠ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܫܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ: pb. 51 ܕܲܕܼܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܢܸܫܪܹܐ ܥܲܡܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܛܸܠܵܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܡܸܣܬܲܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܫܘܼܪܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܠܹܗ ܘܲܠܓ̣ܵܘ ܡܸܢܹܗ ܚܡܲܠ̣ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ܀ ܒܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܨܵܪܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܹܗ܀ ܢܸܫܠܹܐ ܝܵܘܡܵܢ ܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܟ݁ܝܼܢ: ܘܲܠܚܲܕܼ5: ܢܹܐܡܲܪ ܕܲܡܠܹܐ ܬܲܗܪܵܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܠܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܗܵܫܵܐ: ܕܠܲܐܝܢܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܣ̱ܡܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ܀ ܢܬܲܢܹܐ ܠܘܼܩܕܲܡ ܥܲܠ ܢܘܼ̈ܟ̣ܬܵܬܼܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܒܲܐܝܕܵܐ ܥܸܠܵܬܼܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܐ̄ܟܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܡܲܢܢܵܐ ܘܲܪܛܲܢ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܹܗ ܠܵܐ ܫܲܒܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܵܣܘܿܛܘܼܬܹܗ܀ ܛܠܲܡ̣ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܫܵܪܘܼܬܹܗ: ܘܲܠܙܵܝܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܐܵܘ̣ܕܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܣܲܒ̣ܥܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܢܸܬܼܦܲܛܲܡ ܒܹܗ: ܘܠܵܐ ܫ̣ܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܛܵܠܘܿܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܠܵܦ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܐ: ܪܸܛܢܵܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܕܲܢܫܘܼܛ ܠܲܕܼܙܵܐܹ̇ܢ ܠܹܗ܀ ܡܸܫܬܲܕܲܪ ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ: ܘܫܝܼܛ ܠܹܗ ܠܝܲܥܢܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܨܸܦܬܼܵܐ ܡܸܬ݁ܬܲܪܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 52 ܡܫܲܡ̈ܫܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܣܲܒ̣ܥܵܐ ܠܲܚܒܸܢܵܢܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܡܸܬ݁ܬܲܪܣܹܐ ܡܒܲܓܸܢ ܟܠܝܘܿܡ ܥܲܠ ܝܵܗ̇ܘܿܒ̣ܵܐ܀ ܡܸܬܼܦܲܛܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܪܲܛܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܛܵܠܘܿܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܬ݁ܬܲܪܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܘܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܘܛܘܼ̈ܒܹܐ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܵܝܼܬܼ: ܘܐܸܠܵܐ ܢܓܲܕܸܦ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܣܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܫܹܐ ܠܹܗ ܠܝܲܥܢܵܐ ܡܲܢܢܵܐ ܘܣܲܠܘܲܝ ܘܲܫܚܝܼܡܝܼܢ6: ܠܹܗ: ܬܪܝܼܙ ܡ̣ܢ ܐܘܼܟ̣ܠܹܗ ܘܕܲܟ̣ܦܸܢ ܡܲܝܠܸܠ ܡܲܝܠܸܠ ܘܲܡܓܲܕܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܫܵܬܹ̇ܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ ܡ̣ܢ ܛܲܪܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܵܗܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܕܘܼܡܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܹܐ ܡܩܲܪ̈ܒ̣ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܣܲܝܒܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܡܲܐܝܼܢܵܐ ܠܹܗ ܕܲܢܫܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܕܲܢܓܲܕܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܑܼܠܲܦ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ܀ ܥܛܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܹܗ ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܐܘܼܟ̣ܠܵܐ ܓܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܕܲܢܫܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ̣ܠܵܬܼܵܐ ܥܸܡܛܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܐܵܣܘܿܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܲܕܼܙܵܐܹ̇ܢ ܠܹܗ܀ ܪܛܲܢ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܓܲܕܹܦ̣ ܟܠܝܘܿܡ ܥܲܠ ܐܵܠܵܗܹܗ: ܘܐܲܣܓܝܼ ܛܲܠܡ̣ܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܒ̣ܕܲܬ݀ ܒܹܗ܀ ܠܡܵܢ ܐܲܦܸܩܬܵܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ ܡܸܬܼܠܲܚܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 53 ܒܠܲܚܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܵܩܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܵܢ ܡܸܬܼܡܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܠܲܚܡܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܠܲܚܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܛܵܠ̇ܘܿܡܵܐ: ܘܐܲܣܓܝܼ ܫܵܛܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܙܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡܲܢܢܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ܵܐ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪ ܠܹܗ: ܘܲܚܠܵܦ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܪܸܛܢܵܐ ܫܲܕܲܪ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܘܼܫܹܐ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܹܗ ܐܵܕܼܫܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠܥܵܠܵܐ: ܛܲܥ̣ܡܹܗ ܘܓܲܕܸܦ ܥܲܠ ܙܵܝܘܿܢܵܐ ܒܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ܀ ܐܘܼܟ̣ܠܹܗ ܚܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܣܵܝܬܹܗ ܣܲܓ݁ܝܼ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܐܵܟܹ̇ܠ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܘܓ̣ܵܣܹ̇ܐ ܡܪܵܪܹ̈ܐ ܕܗܲܦܟܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܥܸܫܢܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܪܸܛܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܪܕܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܒܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ ܕܡܸܪܬܼܵܐ ܓܵܣܹ̇ܝܢ܀ ܠܗܵܘ̇ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܡܢܲܓܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܕܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܢܹܗ ܘܠܵܐ ܨܵܒܲܥ̇ ܠܹܗ ܒܡܲܣܲܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܫܲܓ̣ܪܹܗ ܠܪ̈ܲܚܫܵܐ ܒܡܸܪܬܼܵܐ ܘܫܲܕܪܹܗ ܥܲܠ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ: ܕܢܸܬܼܢܲܓܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܪܲܚܫܵܐ ܣܲܢܝܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܫܲܒܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܡܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܲܢܢܲܟ݁ܬܼܘܼܢܵܝܗܝ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܙܟ̣ܵܐ ܠܠܹܘܝܵܬܼܵܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܪܲܨܹܨ̣ ܪܹ̈ܫܵܘܗܝ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܵܘܼܕܝܼ ܒܠܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܹ̈ܫܹܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܒܝܲܡܵܐ ܚܲܢܩܹܗ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܟܹܐܢܡܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܥܲܠ ܛܵܠܘܿܡܵܐ: pb. 54 ܕܬܸܥܒܲܕܼ ܡܸܢܹܗ ܢܩܲܡܬܼܵܐ ܕܐܲܡܪܲܚ ܥܲܠ ܙܵܝܘܿܢܵܐ܀ ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܥܲܒ̣ܕܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܕܲܡܓܲܕܹܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܥܲܦܪܵܐ ܘܲܫܠܹܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܕܵܦܵܐ: ܒܠܲܥ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܢܲܢܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܘܲܡܓܲܕܸܦ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܒܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܥܲܠ ܕܲܚܝܼܚܵܐ: ܚܙܵܘ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ ܟܡܵܐ ܓܲܕܦܬ݁ܘܿܢ ܥܲܠ ܙܵܝܘܿܢܵܐ܀ ܐܵܟ̣̇ܠܝܼܢ ܥܲܦܪܵܐ ܓܵܪ̈ܣܹܐ ܘܲܫܠܹܝܢ ܟܲܕܼ ܡܲܪܝܼܪܝܼܢ: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܝܲܥܢܹ̈ܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܝܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ܀ ܡܲܪܝܼܪ ܚܸܘܝܵܐ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܡܲܪܝܼܪ ܐܲܝܟ̣ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ: ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܒܝܼܫ ܠܵܘ ܕܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ܀ ܒܝܼܫ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܵܐ ܕܹܝܢ ܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ: ܕܒܲܣܝܼܡ ܐܘܼܟ̣ܠܹܗ ܘܡܲܪܝܼܪ ܦܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܓܘܼܕܵܦܵܐ܀ ܬܚܹܝܬܼ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܡܸܪܬܵܐ ܕܐܸܣܦܸܣ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣: ܘܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܡܲܢܢܵܐ ܡܸܣܬܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܪܵܪܹ̈ܐ ܡܲܟܲܚ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܘܼ̈ܟ̣ܬܵܬܼܵܐ ܕܓ̣ܵܪ̈ܣܹܐ ܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܲܦܪ̈ܵܓܸܠܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܒ̣ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܢܸܬܼܚܲܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܪܝܪܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܬܼܟܲܪܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܓ̣ܵܪ̈ܣܹܐ ܒܓ̣ܵܘ ܐܲܫܝܼܡܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܢܘܼ̈ܟ̣ܬܵܬܼܗܘܿܢ ܙܠܲܚ̣ܘ ܡܸܪܲܬܼܗܘܿܢ ܥܲܠ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ܀ ܢܒܲܥ̣ܘ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ ܥܲܠ ܛܵܠܘܿܡܵܐ: pb. 55 ܘܥܵܩ̣ܬ݀ ܪܘܼܚܹܗ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܨܹܝܕܼ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ܀ ܝܼـܕܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܡܸܛܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܡܦܝܼܣ ܠܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܢܲܡܸܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܛܲܝܢ ܠܲܡ ܕܲܪܛܲܢ̄ܢ7: ܥܠܲܝܟ ܘܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܒܥܝܼ ܘܢܸܬܼܦܲܨܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܲܢ܀ ܒܠܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܵܘܼܕܝܼ ܕܚܲܛܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܢܲܟ̣ܬ݁ܘܼܗܝ ܓܵܪ̈ܣܹܐ ܘܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܹܗ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܩܸܪܒܲܬ݀ ܒܐܝܼܕܲܝ݁̈ ܡܘܼܫܹܐ: ܢܦܲܩ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܒܲܪ ܥܸܒ̣ܪܵܝܹ̈ܐ܀ ܐ̄ܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܥܒܸܕܼ ܚܸܘܝܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܠܲܡ: ܘܣܝܼܡܲܝܗܝ ܠܐܵܬ݀ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܵܟ̣܀ ܘܡܵܐ ܕܢܵܟܹ̇ܬܼ ܠܹܗ ܚܸܘܝܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܹܗ ܘܢܸܚܹܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܥ̣ܒܲܕܼ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܣܵܡܹܗ ܠܐܵܬ݀ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܢܵܟܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܹܗ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܚܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܐܲܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܡܸܫܬܲܩܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܹܐܒ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܪܲܒܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܒܹܗ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܐܵܦ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܘܐ̄ܪܵܙܹܗ ܐܲܣ̣ܝܼ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܒ̣ܠܲܥ̣ ܒܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ܀ pb. 56 ܨܲܠܡܹܗ ܨܵܪ ܗ̄ܘܟܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܠܹܗ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܘܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ܀ ܗܘ݀ ܡܲܩܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܕܵܥ̇ܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܵܣܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܦܣܲܩ̣ ܥܸܩܵܪܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܣ̣ܵܡ ܒܲܟ̣ܢܘܼܫܬܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܸܒ̣ܪܵܝܹ̈ܐ ܕܢܸܬܼܐܲܣܘܿܢ ܒܹܗ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܕܐܸܬܼܡܲܣܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ: ܘܐܵܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܕܬܸܬܼܐܲܣܸܐ ܒܵܗ̇܀ ܓܲܝܣܵܐ8: ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܡܲܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܪܲܒ݁ ܚܲܒܠܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܦܲܪܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܗܸܪܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܵܪ̈ܣܹܐ ܥܲܡ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܡܦܲܨܝܵܢܵܐ ܨܠܝܼܒܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܩܵܡ̣ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ܀ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܵܐ ܕܪ̈ܲܚܫܵܐܣܲܢܝܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܲܡܵܐ: ܘܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܐܲܝܟ̣ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܬܲܟ̣ܣ̣ܵܗ̇ ܡܸܢܵܗ܀ ܥܲܡ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܐܲܩܪܸܒ̣: ܘܲܠܡܸܪܲܬܼܗܘܿܢ ܐܲܕܼܥܸܟ̣ ܘܐܲܪܸܩ̣ ܡ̣ܢ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܚܲܠܝܵܐ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܬܼܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ9: ܘܲܙܟ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܥܡܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܬܲܗܪܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܐܸܫܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܪܬܼܵܐ ܥܲܠ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ: ܙܠܲܚ̣ ܗܘ݀ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܛܸܠܵܢܝܼܬܹܗ ܚܲܠܝܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܵܐ ܕܦܸܪܚܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܪܬܼܵܐ ܒܓ̣ܘܼ̈ܫܡܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ: pb. 57 ܒܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܐܲܝܠܵܐ10: ܗܘ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܚܘܼܪܒܵܐ ܗܘ݀ ܐܲܨܪܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܥܪܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܙܩܝܼܦܵܐ ܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܘܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܥܲܡܵܐ ܕܲܡܢܲܟܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܸܪܩܲܬ݀ ܡܸܪܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܲܫܚܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܡܲܬܼܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ ܠܥܹܝܢ ܥܸܒ̣ܪܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܲܫ̣ܩܹܗ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܠܲܡ ܕܐܲܪܝܼܡ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܚܸܘܝܵܐ ܒܡܲܕܼܒ݁ܪܵܐ ܠܥܲܡܵܐ: ܐܵܦ ܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܝܼ܀ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܨܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܓ̣ܵܘ ܐܲܫܝܼܡܘܿܢ: ܡܸܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܠܲܦ ܘܲܚܙܝܼ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܪܝܼܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܚܸܘܝܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡ: ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܼ ܢܹܐܬܹܐ ܢܚܘܼܪ ܒܝܼ ܘܡܸܬܼܐܲܣܸܐ11: ܒܝܼ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܲܟ̣ܬܵܗ̇ ܠܚܵܘܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܗܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܘܐܸܢ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܒܝܼ ܡܲܐܣܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܫܹܐ̈ܕܹܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܢܲܟ̣ܬܘܼܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ: ܘܙܵܕܹܩ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܡܘܼܫܹܐ܀ ܠܐܸܡܵܐ ܕܛܘܿܗ̈ܡܹܐ ܓܵܪܣܵܐ ܢܲܟ̣ܬܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܦܸܪܚܲܬ݀ ܡܸܪܬܹܗ ܒܟ̣ܠܹܗ ܓܸܢܣܵܗ̇ ܠܡܸܬܼܚܲܒܵܠܘܼ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܥܲܠ ܓܵܓ̣ܘܼܠܬܵܐ: ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܢܸܚܘܿܢ ܕܲܩܛܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ pb. 58 ܐܘܿ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܝܼܢ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܚܘܼܪܘ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܸܬ݁ܬܥܪܝܼܡ ܕܲܬܼܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܘܬܸܬܼܐܲܣܘܿܢ ܒܹܗ܀ ܐܘܿ ܕܲܦܪܝܼܚܵܐ ܡܸܪܬܼܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܒܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܗܵܕܹܐ ܚܙܵܬܹܗ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܡܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ܀ ܐܘܿ ܕܲܩܛܝܼܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܢܘܼ̈ܟ̣ܬܵܬܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܬܠܵܘ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ ܚܘܼܪܘ ܘܐܸܬܼܐܲܣܵܘ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ܀ ܐܘܿ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܼܵܐ ܠܥܵܘܼܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓ̣: ܚܘܼܪ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܘܗܘ݀ ܡܲܚܠܸܡ ܠܵܗ̇ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܢܲܥܓܘܼܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܢܘܼ̈ܟ̣ܬܵܬܼܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܢ ܒܲܩܛܝܼܠܵܐ ܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܡܲܬ݁܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܚܸܘܝܵܐ ܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܡܵܪܵܟ̣: ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܥܵܪܩܵܐ ܡܚܘܿܬܼܵܐ ܕܲܡܫܝܼܡܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܗܵܐ ܬܠܸܐ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܟܠ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܼܝܼܢ: ܘܒܹܗ ܢܸܬܼܐܲܣܘܿܢ ܕܲܡܠܸܐ ܚܢܵܢܵܐ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ܀ ܐܘܿ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܗܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܚܵܐܲܪ ܕܲܬܼܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ: ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܣܲܡܵܐ ܕܡܲܚܠܸܡ ܟܠ ܫܘܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܬܠܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܝܼܫܵܐ ܡܸܨܥܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܹܗ: ܘܢܸܥܦܸܐ ܡܸܢܹܗ ܚܢܵܢܵܐ ܕܚܵܐܹ̇ܢ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܚܙܵܬܹܗ ܥܒ̣ܝܼܕܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܵܣܝܼܬܼܵܐ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ: ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܠܡܝܼܢ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܡ̈ܡܵܢܹܐ܀ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܥܲܠ ܓܵܓ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܲܬܼܚܘܼܘܼܢ ܒܹܗ: ܘܲܢܐܲܣܹܝܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܠܝܼܥܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ܀ pb. 59 ܐܲܝܟ̣ ܠܲܡ ܕܐܲܪܝܼܡ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܚܸܘܝܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܝܼܡ: ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ܀ ܡ̇ܢ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܕܲܒ̣ܨܹܗ ܓܵܪܣܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܢܸܚܙܸܐ܀ ܗܵܘ̇ ܡܲܥܪܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܪܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܪܵܕܹܦ̇ ܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ܀ ܒܚܸܘܝܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܸܬܼܢܲܨܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܐܲܣܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܲܓ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܟ̈ܟܲܚܲܝܵܐ܀ ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܡܸܕܸܡ ܐܸܬ݁ܕܲܡܝܼ ܠܲܢ܀ ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܲܢ ܐܸܬ݁ܕܲܡܝܼ ܗܵܘ̇ ܨܵܐܲܪ ܟܠ: ܘܒܹܗ ܐܲܣ̣ܝܼ ܠܲܢ ܕܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܕܐܸܬܼܬ݁ܕܲܡܝܼ ܠܲܢ܀ ܒܫܲܪܒܵܐ ܕܡܸܪܬܼܵܐ ܚܸܘܝܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܙܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܪܬܼܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܐܲܣܹܝܢ ܟܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܐܘܿ ܠܗܵܘ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܟܡܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܕܵܡܹ̇ܐ ܕܠܵܐ ܡܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܕܵܒܹ̇ܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܡܸܕܸܡ ܐܸܬ݁ܕܲܡܝܼ ܠܲܢ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܡܲܟ̣ܬܸܒ̣܀ pb. 60 ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܢܲܚ̣ܘ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܘܒܹܗ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܛܘܼ̈ܦ̮ܣܹܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܵܡ̣ ܒܲܒ̣ܪܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܘܒܹܗ ܢܸܬܼܚܲܠܡܘܼܢ ܟܠ ܕܐܸܬܼܡܲܚܘܼ12 ܐܘܿ ܠܹܟ̣ܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܢܲܟ̣ܬܵܗ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܚܘܼܪܝ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ: ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܠܡܵܐ ܡܚܘܿܬܼܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܲܡܫܝܼܡܵܐ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܒ̣ܨܹܟ̣ܝ ܗܵܐ ܣܲܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܓ̣ܘܿܠܬܵܐ: ܣܝܼܡ ܠܲܡܚܘܿܬܼܵܐ ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܠܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܐܸܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܢܦܹܐܫܵܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܨܲܠܡܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܟܡܵܐ ܟܲܝ ܢܲܐܣܸܐ ܠܲܕܼܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܐܸܬܼܢܸܐ ܐܸܢܹܝܢ ܗܸܢܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܝܼ: ܕܬܼܘܼܒ̣ ܢܸܬܼܢܲܗܲܪ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ܀ ܥܠܹܝܗ̇ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܐܲܗܦܸܟ̣ ܡܸܠܲܬܼܝ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܕܢܵܗ̇ܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܬ݁ܬܲܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܡܘܿܪܵܐ܀ ܐܸܥܘܿܦ ܩܵܠܲܝ̈ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܕܐܲܪܝܼܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܢܸܐ ܫܲܪܒܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ ܒܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܕܼܵܒܹ̇ܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܥܸܒ̣ܪܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܫܵܐܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܸܘܝܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܘܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܩ̇ܛܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܪܬܼܵܐ ܥܲܠ ܕܐܲܗܡ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܒܹܝܬܼ ܓܵܘܣܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ ܢܸܪܗܲܛ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܫ̣ܵܛܹܗ ܘܡܝܼܬܼ ܒܲܡܚܘܿܬܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܐܲܣܝܼ: pb. 61 ܘܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܲܝܡܸܢ ܘܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܚܵܪ ܒܹܗ ܘܲܛ̣ܥܵܐ ܟܹܐܒܹܗ܀ ܗܵܘ̇ ܕܲܕܒ̣ܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܘܲܕܼܢܸܚܘܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܘܼܪ܀ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܲܓܵܢ ܘܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܚܸܘܝܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܥ̣ܒܲܪ ܐܘܼܠܨܵܢܹܗ܀ ܕܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܕܚ̣ܵܪ ܐܸܬܼܐܲܣܝܼ ܘܲܕܼܠܵܐ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܡܝܼܬܼ ܒܲܡܚܘܿܬܹܗ܀ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܸܨܚܲܬ݀ ܬܲܡܵܢ ܒܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܗܲܝܡܸܢ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ ܚܝܼܵܐ ܒܲܚܙܵܬܹܗ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢ ܡܸܪܬܼܵܐ ܩܛܲܠܬܹܗ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܐܲܣܝܼ ܕܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܚܘܼܪ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ܀ ܘܗܵܪܟܵܐ ܟܹܐܡܲܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܲܐܣܝܵܐ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ: ܘܲܒ̣ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܡܡܲܚܲܝ ܣܝܼܡ ܚܘܼܠܡܵܢܹܗ܀ ܙܩܝܼܦܵܐ ܦܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܬܵܒܲܥ ܠܵܟ̣: ܘܐܸܢ ܬܚܘܼܪ ܒܹܗ ܡܲܓܵܢ ܡܲܠܚܸܡ ܘܲܡܐܲܣܸܐ13: ܠܵܟ̣܀ ܗܵܐ ܚܘܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܐܘܿ ܕܐܸܬܼܢܲܟܲܬܼܘ ܚܘܼܪܘ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܕܗܘ݀ ܢܲܐܣܹܝܟ̣ܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܫܘܼܛ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܓܲܠܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ: ܕܐܸܢ ܫܵܐܹ̇ܛ ܠܵܗ̇ ܒܡܸܪܬܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ܀ ܙܩܝܼܦܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܢܹܐܬܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܬܼܐܲܣܸܐ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ܀ pb. 62 ܘܲܠܚܲܛܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܕܲܒ̣ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܢܲܐܣܸܐ ܟܹܐܒܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ܀ ܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܐܵܬ݀ܵܐ ܡܲܐܣܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܢ ܚܵܐܲܪ ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܐܲܣܸܐ ܒܵܗ̇ ܫܲܪܝܪܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܒܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܵܝ̇ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ: ܒܗܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܛ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܚܛ̣ܵܘ ܗܵܐ ܡܸܬܼܐܲܣܹܝܢ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܒܚܘܿܪܝܼܒ̣ ܠܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܡܲܐܣܸܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܠܦܲܓ̣ܪܹ̈ܐ ܕܡܸܬ݁ܛܲܦܹܝܢ ܒܹܗ܀ ܒܗܵܘ̇ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܕܸܥܟܲܬ݀ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܗܵܢ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܹ̈ܐ ܛܵܠ̇ܩܵܐ ܠܲܓ̣ܡܵܪ܀ ܫܚܝܼܡܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܐܵܣܝܼܘܼܬܹܗ ܕܹܝܢ ܣܲܓ݁ܝܼ ܪܲܒܵܐ: ܨܝܼܪ ܒܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܘܢܵܒ̣ܥ̇ܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܟܠܝܘܿܡ܀ ܙܩܝܼܦܵܐ ܒܚܸܙܘܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܡܲܟ̣ܪܸܙ ܠܲܕܼܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܠܲܒ̣ܨܵܬܹܗ ܓܹܝܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܚܸܘܝܵܐ ܡܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܙܘܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕܼܒܲܨ̣: ܫܡܹܗ ܘܲܚܙܵܬܹܗ ܡܣܲܪܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܡܲܚܝܼ܀ ܘܡܵܐ ܕܐܲܡ̣ܣܲܪ14: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܡܸܚܕܼܵܐ ܫܲܢ̣ܝܼ ܟܹܐܒܹܗ: ܕܠܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܚܸܙܘܹܗ ܫܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܹܗ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܘܲܟ̣ܒܲܪ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐܵܘ ܙܲܐܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܬܵܐ ܚܙܝܼ ܠܚܸܘܝܵܐ ܘܡܸܬܼܐܲܣܸܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܐܵܦ ܐܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ ܩܲܛܠܲܢܝ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܟܲܝ: pb. 63 ܐܵܚܙܸܐ ܠܚܸܘܝܵܐ ܕܐܵܦ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܡܸܣܬܲܪܲܕܼ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܡܵܢ ܐܹܚܘܼܪ ܒܹܗ ܕܗܵܐ ܒܲܡܚܘܿܬܹܗ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܐ̄ܢܵܐ: ܣܢܸܐ ܥܠܲܝ ܚܸܙܘܹܗ ܢܹܐܙܲܠ ܠܹܗ ܡܹܢܝ ܟܲܕܘ ܩܲܛܠܲܢܝ܀ ܡܵܢ ܡܵܘܬܲܪ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܛܥܝܼܢ ܣܲܡܵܐ ܕܢܲܐܣܸܐ ܠܲܡܚܘܿܬܼܝ: ܘܠܵܐ ܥܸܩܵܪܵܐ ܐܹܣܝܼܡ ܥܲܠ ܟܹܐܒ̣ܝ ܘܐܸܬܼܥܲܕܲܪ ܒܹܗ܀ ܕܚܝܼܠܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܘܐܸܢ ܐܹܚܘܿܪ ܒܹܗ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܡܵܘܣܸܦ: ܥܘܼܗܕܵܢܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܚܘܿܬܼܝ ܚܸܘܝܵܐ ܒܟ̣ܠ ܐܸܣܟܹܡ̈ܝܼܢ܀ ܐܵܦ ܠܲܙܩܝܼܦܵܐ ܗܵܕܹܐ ܓܵܕܼܫܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܥܵܪܩܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܡܵܘܬܵܐ ܨܝܼܪ ܒܹܗ ܘܲܠܩܲܪ̈ܝܼܒ̣ܵܘܗܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܦܪܲܥ: ܩܸܛܠܵܐ ܡܲܟ̣ܪܸܙ ܘܲܠܝܵܕܼܘܿܥܹ̈ܐ ܡܠܸܐ ܢܘܼܚܵܡܵܐ܀ ܠܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܚܲܢܦܵܐ ܣܲܟܟܠܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ: ܠܲܫܡܹܗ ܣܵܢܹ̇ܐ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܦܝܼܣ ܠܹܗ ܕܢܹܐܬܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܡܵܐ ܕܲܩܪܵܬܹܗ ܥܹܕܬܵܐ ܠܚܲܢܦܵܐ ܕܢܹܐܬܹܐ ܢܸܚܸܐ: ܚ̣ܙܵܐ ܒܵܗ̇ ܙܩܝܼܦܵܐ ܐܵܬ݀ܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܥܪܲܩ̣ ܠܹܗ ܡܵܢܵܗ̇܀ ܡܵܐ ܕܐܲܦܝܼܣܬܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܫܟ̣ܝܼܚܝܼܢ ܒܵܗ̇: ܐܲܕܸܝܩ̣ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܫܠܲܕܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܐܸܣܬܲܪܲܕܼ ܠܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܐܸܡܪܲܬ݀ ܠܹܗ ܕܐܸܢ ܬܹܐܬܸܐ ܠܝܼ ܠܡܵܘܬܵܐ ܬܸܙܟܸܐ: ܥܲܠ̣ ܐܸܫܟܲܚ̣ ܒܵܗ̇ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܠܹܗ܀ ܐܲܟ̣ܡܵܐ15: ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܚܲܢܦܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܹܕܬܵܐ: ܠܡܵܘܬܵܐ ܡܙܵܥ ܐ̄ܢܵܐ ܘܐܵܬ݀ܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܗܵܐ ܣܝܼܡܵܐ ܒܹܟ̣ܝ܀ pb. 64 ܫܠܲܕܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܒܹܟ̣ܝ ܘܠܝܼ ܕܲܩܛܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̇ܢ ܡܲܐܣܸܐ ܠܝܼ: ܐܸܚܸܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܘܨܲܠܡܵܐ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܗܵܐ ܢܵܨܲܚ ܒܹܟ̣ܝ܀ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܩܪܲܝܬ݁ܝܼܢܝ ܘܐܲܝܟܲܢ ܡܝܼܬܼܵܐ ܡܨܸܐ ܡܲܚܸܐ ܠܝܼ: ܡܵܘܬܵܐ ܩܲܛܠܲܢܝ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܡܵܘܬܵܐ ܠܡܵܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܥܨܵܒܹ̈ܐ ܠܲܡܚܘܿܬܼܝ ܣܸܒܼ̇ܪܹܬܼ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܟ̣ܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܣܒܲܪܬܝܼܢܝ: ܘܗܵܐ ܚܵܘܝܼܬܝܼܢܝ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ܕܲܒ̣ܠܝܼܥ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ܀ ܡܵܘܬܵܐ ܐܵܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܣܲܪܕܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܡܙܝܼܥܵܐ ܠܝܼ: ܘܐܸܢ ܬܘܼܒ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܟ̣ܝ ܠܡܵܢ ܐܹܬܸܐ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܚܵܙܹ̇ܐ ܚܲܢܦܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܙܵܐܲܥ̇ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇: ܕܐܲܝܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܢܵܒܲܥ̇ ܡܸܢܹܗ ܠܲܕܼܩܵܪܹܒ̣ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܢܕܼܝܼܬܼ: ܡܙܝܼܥ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܢܸܦ܀ ܗܵܘ̇ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܕܕܲܒ̣ܨܹܗ ܚܸܘܝܵܐ ܒܚܸܘܝܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܬܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܚܘܼܪ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܐܲܣܸܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܚܲܢܦܵܐ ܕܩܲܛܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܘܡܲܦܩܵܐ ܣܵܝ̇ܡܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܐܵܬ݀ܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܠܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܐ ܕܲܕܼܒܲܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܼܒܵܘܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܟܠ ܩܲܪ̈ܝܼܒ̣ܵܘܗܝ ܪܗܲܛ ܨܹܝܕܼ ܚܸܘܝܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܫܵܐܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܫܚܝܼܡܬܵܐ ܘܠܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܲܣܝܼ ܡܲܪܬܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓ̣܀ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܒܚܸܘܝܵܐ ܘܐܸܬܼܐܲܣܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܡܵܐ ܠܟ̣ܠ ܕܲܕܼܒ̣ܝܼܨܝܼܢ܀ pb. 65 ܘܐܸܢ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܡܲܪܬܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܨܹܝܕܼ ܕܲܢܟ̣ܝܼܬܼ: ܡ̣ܢ ܕܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܢܟ̣ܝܼܬܼ ܘܚ̣ܵܪ ܘܐܸܬܼܐܲܣܝܼ܀ ܩܪܘܿܒ̣ ܠܵܐ ܬܸܕܲܚܲܠ ܠܵܘ ܥܲܠ ܕܲܫܡܹܗ ܚܸܘܝܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܲܝܟ̣ ܥܸܩܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܠܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܢܵܘ ܚܸܘܝܵܐ ܕܕܲܒ̣ܨܵܟ̣ ܡܵܢ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܘܲܚܙܝܼ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܠܝܼ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܵܟ̣ ܢܲܟ̣ܬܲܢܝ ܚܸܘܝܵܐ ܘܲܫܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ: ܚܵܘܝܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܘܟܲܕܼ ܚܵܪܹܬܼ ܒܹܗ ܥ̣ܒܲܪܘ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܲܝ܀ ܘܡܵܐ ܕܚܲܪܡܵܢܵܐ ܗܵܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܣܬܲܪܲܕܼ: ܥܒ̣ܵܕܹܗ ܕܐܵܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܘܢܲܣܵܐ ܚܲܝܠܹܗ ܡܵܢܵܘ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܠܝܵܐ ܘܲܡܢܲܣܲܝ ܠܝܼ ܕܟܲܕܼ16: ܚܵܪܹܬܼ ܒܹܗ: ܟ̱ܠܵܗ̇ ܡܸܪܬܼܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܲܝ̈܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܥܹܕܬܵܐ ܠܚܲܢܦܵܐ ܡܲܠܦܵܐ ܟܠܝܘܿܡ: ܕܡܵܐ ܕܩܵܪܝܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܚܙܹܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓ̣܀ ܐܵܦ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ ܕܚܘܼܪ ܒܲܫܠܲܕܵܐ ܕܨܝܼܪ ܒܵܗ̇ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܲܕܼܢܘܼܚܵܡܵܐ ܢܵܒܲܥ̇ ܡܸܢܹܗ̇ ܐܵܦ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܩܛܝܼܠܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܝܼ ܬܵܐ ܥܘܿܠ ܢܲܣܵܐ ܚܲܝܠܹܗ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܗܵܐ ܝܵܠܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܩܲܛ̰ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ܀ ܙܩܝܼܦܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܬ݁ ܘܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ ܕܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: pb. 66 ܕܒ̣ܵܐܬ݀ܵܐ ܕܡܵܘܬܹܗ ܒܲܛܸܠ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܡܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠ ܠܵܐ ܬܸܣܬܲܪܲܕܼ: ܒܨܝܼܘܗܝ ܠܲܩܛܝܼܠܵܐ ܘܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܨܲܠܡܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܝܼܪ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ: ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܢܲܒܲܥ17: ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܪܹܒ̣ ܡܸܬ݁ܛܲܦܸܐ ܒܹܗ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܢܙܝܼܥܵܟ̣ ܛܸܒܹ݁ܗ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܡܝܼܬܼ ܒܹܗ ܗܘ݀ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܒ̣܀ ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ ܘܐܸܬܼܒܲܩܵܐ ܒܹܗ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܝܵܗܹ݂̇ܒ̣: ܥ̇ܒ̣ܵܕܹܗ ܢܲܣܵܐ ܘܒܲܫܡܵܐ ܕܨܲܥܪܹܗ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓ̣܀ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣ ܥܲܡܵܟ̣ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܗܵܐ ܠܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܵܟ̣ ܨܲܥܪܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܡܵܐ ܕܦܵܓ̣ܥ̇ ܒܵܟ̣܀ ܠܵܘ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܬܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܹܗ: ܚܘܼܪ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ ܘܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܫܠܲܕܵܐ ܕܪܲܡܝܵܐ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܚܢܝܼܛ܀ ܩܪܘܿܒ̣ ܠܵܟ̣ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ (ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ: ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܛܥܝܼܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܡܢܲܚܸܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܩܝܼܡ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ ܦܵܟܲܪ ܡܵܘܬܵܐ: ܫܵܪܹܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ18: ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܨܲܪ܀ ܫܡܹܗ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܹܗ ܠܚܲܢܦܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܣܓܘܿܕܼ ܠܹܗ: pb. 67 ܘܡܵܐ ܕܥܲܠ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܥܒ̣ܵܕܹܗ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܸܒܵܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܡܸܣܬܲܪܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܠܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܢܵܗ̇ܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܐܲܣܝܼ ܗܵܘ̇ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܕܢܲܟ̣ܬܹܗ ܚܸܘܝܵܐ: ܗܵܐ ܡܸܬܼܐܲܣܸܐ ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܵܐ ܕܩܲܛ̣ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ܀ ܠܲܠ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܘܗܵܪܟܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ: ܐܵܦ ܒܲܚܕܲܬܵܐ ܐܵܦ ܒܥܲܬ݁ܝܼܩܬܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܣܲܡ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܗܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܕܐܲܪܝܼܡ ܡܘܼܫܹܐ܀ ܐܘܼܚܕܬܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܐ̄ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܹܝܬܼ ܥܸܒ̣ܪܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܦܲܫܩ̣ܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܦܵܠܐܬܼܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܒܗܵܘ̇ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܨܵܪ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ: ܘܒܲܨܠܝܼܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܓ̣ܢܝܼ̈ܙܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܲܢ ܐܲܣ̣ܝܼ ܒܚܲܝܠܹܗ ܗܵܪܟܵܐ ܘܠܗܲܠ: ܬܲܡܵܢ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܘܗܵܪܟܵܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܝܵܘܡܵܢ ܘܐܸܬܼܡܵܠܝ ܗܘ݀ܝܘܼ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ: ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܐܲܚܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܲܡܲܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀

Footnotes

‎1  114. R

‎2  ܐܣܝܘܬܐ 117. R

‎3  ܒܢܝ̈. L

‎4  ܠܥܡܡܹ̈ܐ. L

‎5  ܘܥܠ ܚܕ. P. L

‎6  ܘܫܚܝܡܢ 114. R ܘܫܚܝܼ̈ܡܢ 117. R

‎7  ܕܪܛܲܢܘ. L ܕܪܛܢ. P 117. R ܕܪܛܢ 114. R (ܡܢܝܢܐ. ܟܐ. ܙ. )

‎8  ܓܢܣܐ 114 114. R

‎9  ܡܪܝܪܐ 117. R. P

‎10  ܐܝܠܐ 117. R

‎11  ܘܢܬܐܣܐ. P، 117. R

‎12  L et 118. Hic desinunt R

‎13  ܘܐܦ ܡ̇ܐܣܐ. P

‎14  ܕܡܣܲܪ. P

‎15 ܘܐܝܟ ܡܐ 114. R

‎16  ܟܕ 117. R

‎17  ܢܵܒܥ.P ܢܒ݁ܥ. R

‎18  ܓܢ̄ܒܪ ܥܠܡ̈ܐ:... ܡܢܚܡ ܡܝ̈ܬܐ܀... ܫܪܐ ܠܐܕܡ: ܡܪܝܐ ܘܒܪܐ ܐܦ ܐܠܗܐ. 117. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/343
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 27, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Brazen Serpent that Moses Set up in the Wilderness - ܥܲܠ ܚܸܘܝܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܕܐܲܪܝܼܡ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܕܼܒ݁ܪܵܐ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 27, 2018, https://syriaccorpus.org/343.
Bibliography:
On the Brazen Serpent that Moses Set up in the Wilderness - ܥܲܠ ܚܸܘܝܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܕܐܲܪܝܼܡ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܕܼܒ݁ܪܵܐ .” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/343.

Show Citation Styles