Jacob of Serugh: On Aaron the Priest - ܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܪܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܵܕܼܵܡ: ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ܀ ܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܦܲܪܕܲܝܼܣܵܐ ܐܲܟ̣ܘܿܠ ܐܵܕܼܵܡ܀ ܘܲܠܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܪܲܒ̣: ܕܲܒ̣ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܬܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܬܸܛܥܲܡ܀ ܚܣܲܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܐܵܕܼܵܡ ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܼ ܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܲܠ̣ܟܵܗ̇ ܠܚܵܘܵܐ ܘܩܸܛܦܲܬ݀ ܘܐܸܟ̣ܠܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ܀ ܘܝܸܗܒܲܬ݀ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܐܸܟܲܠ̣ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܪܩܕܵܢܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܠܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܒܐܵܕܼܵܡ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ݀܀ ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܥܲܠ ܟܠ ܕܵܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܘܲܡ̣ܛܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܲܒܵܝܵܐ܀ ܐܲܝܬܝܼ ܦܸܛܩܵܐ ܘܚܵܘܝܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܵܒܹ̇ܐ ܟܠ: ܩ̣ܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܗܵܘ̇ ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ܀ ܕܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܐܹܡܲܪ ܥܲܡܵܟ̣ ܡܸܛܠ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܕܠܵܐ ܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܟܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܐܸܠܵܐ ܦܪܲܗܬܵܢܝ܀ ܚܵܘܒ݁ܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܚܵܒ̣ ܠܝܼ ܐܵܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܦܪܲܥܬܵܢܝ ܕܬܸܥܒܲܪ ܡܸܟܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ pb. 69 ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܦܸܛܩܵܐ ܕܐܲܪܦܝܼ ܐܵܕܼܵܡ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܐܝܼܬܪ ܒܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ܀ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢ ܕܚܲܝܵܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܐܹܡܘܼܬܼ: ܘܡܸܛܠ ܕܲܚܛܹ̇ܝܬܼ ܟܠܗܘܿܢ ܝܲܠܕܲܝ̈ ܠܡܵܘܬܵܐ ܝܸܗ̇ܒܹܬܼ܀ ܚܵܘܒ̈ܬܼܵܐ ܕܚܵܒܹ̇ܬܼ ܐܸܢܵܐ ܐܸܦܪܘܿܥ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܚܲܝܒܹ̇ܬܼ: ܘܒ̣ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܣܵܡܹ̇ܬܼ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܦܸܛܩܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܐܵܕܼܵܡ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܛܲܥ̣ܡܹܗ ܠܟ̣ܵܣܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ: ܛܲܥܡ̣ܘܼܗܝ ܠܟ̣ܵܣܵܐ ܕܐܵܕܼܵܡ ܕܲܥ̣ܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܪܩܕܵܢܵܐ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܕܲܛ̣ܥܲܢܘ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܦܣܲܥ̣ܘ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܢܵܐ ܕܚܲܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܟ̣ܵܗ̈ܢܹܐ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܼܵܡ: ܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܓ̣ܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܢ ܐܵܕܼܵܡ܀ ܡܵܐ ܕܩܵܡ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܘܗܵܐ ܢܸܥܒܲܪ ܠܹܗ: ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܦܸܛܩܵܐ ܘܐܲܫܠܸܡ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܟ̣ܵܣܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܡܵܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܡܟ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܥܸܠܬܹܗ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܕܡܲܩܲܦ ܠܝܼ ܒܹܗ ܗܵܕܹܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܥܲܠ ܟܵܗܢܘܼܬܹܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܠܹܘܝܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܵܬܲܬ݀܀ ܛܲܥܢ̣ܢܵܗ̇ ܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܘܫܸܛ̣ ܝܲܗܒܵܗ̇ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܠܲܕܼܒ̣ܵܬܲܪܟܸܢ܀ pb. 70 ܗܵܝ̇ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܢ ܐܵܕܼܵܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܡܛܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܐܸܬܲܬ݀ ܘܙܲܝܲܚ̣ ܛܲܥ̣ܢܵܗ̇ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܠܒ̣ܝܼܫ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܫܵܪܹܐ ܘܐܵܣܲܪ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܥܲܠ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܕܥܵܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܒܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ܀ ܘܡܘܼܫܹܐ ܥܒ̣ܷܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܫܵܪܹܐ ܘܦܵܩܹ̇ܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒ̣܀ ܥܒ̣ܝܼܕܼܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܵܦ ܩܝܼܬܵܪܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ܀ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܛܵܥܹ̇ܢ ܦܪܝܼܡܵܐ ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܡܲܥܛܲܪ ܒܸܣ̈ܡܹܐ ܘܲܡܚܲܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܗܘ݀ ܛܵܪܹܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ: ܒܦܝܼܪܡܵܐ ܕܩܲܪܸܒ̣ ܘܲܟ̣ܠܵܝܗܝ ܡܸܢܫܹܠܝ ܠܲܡܚܲܒ݁ܠܵܢܵܐ܀ ܘܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܦܲܪܩܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܫܵܒ̣ܘܿܩܵܐ ܘܲܡܚܲܣܝܵܢܵܐ܀ ܘܡܲܥܛܲܪ ܒܸܣ̈ܡܹܐ ܘܲܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܚܙܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩ̇ܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܚܵܘܝܲܬ݀ ܚܘܼܒܵܗ̇܀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܐܲܥ̣ܛܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܘܗܝ݀ ܟܠܵܬ݀ ܡܵܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 71 ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ. ܢܘܼܪܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܛ̣ܥܲܢ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܲܥܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܠܸܒܹܗ: ܘܲܠܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܛ̣ܥܲܢ ܢܘܼܪܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܒܕܲܥܝܵܢܹܗ. ܘܫܸܦܪܲܬ݀ ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܸܒܹܗ: ܘܐܸܬܼܩܲܒ݁ܠܲܬ݀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. ܐܸܠܘܼ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܢܘܼܪܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܕܲܥܝܵܢܹܗ. ܐܵܦܠܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܢܘܼܪܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܐܸܬܼܩܲܒ݁ܠܲܬ݀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. ܐܘܿ ܢܘܼܪܵܐ ܡܚܲܣܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܕܫܵܒ̣݁ܩܵܐ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܘܲܚܛܵܗܹ̈ܐ. ܕܐܲܝܟ̣ ܗܵܕܹܐ ܢܘܼܪܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ܘ: ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܣܲܒ̣ܘ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ. ܥܸܛܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚܕܼܝܼܘ ܒܵܗ̇ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ. ܘܥܸܛܪܲܬ݀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܘܲܚܕܝܼ ܒܵܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܓ̣ܙܲܡ̣ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ: ܕܲܠܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܢܚܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܛ̣ܥܲܢ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܘܲܟ̣ܠܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ. ܚ̣ܙܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ: ܘܲܥܪܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܙܝܼܘܵܗ̇. ܢܘܼܪܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܐܸܣܬܲܪܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܙܘܵܗ̇. ܐܲܥܪܸܩܬܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܠܥܝܼܪܵܐ: ܘܦܸܪܕܲܬ݀ ܪܘܼܡܚܵܐ ܕܲܠܒ̣ܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܟܵܗܢܵܐ ܟܠ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܘܬܵܢܵܐ. ܘܲܠܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܸܛܪܹܗ: ܟܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܚܲܒܸ݁ܠ. ܘܟܲܕܼ ܥܸܪܨܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܢܡܘܼܬܼ: ܠܵܐ ܐܸܫܬ݁ܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ. ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܠܥܲܡܵܐ: ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܠܫܵܥ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܲܒ̣ܝܲܕܼ ܪܸܡܙܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܵܩܘܿܕܼܵܐ ܠܥܲܡܵܐ. pb. 72 ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܚܵܐܲܪ. ܕܢܹܐܠܲܦ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܩܘܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܠ ܬܸܫܡܲܫܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܫܵܥ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܡܲܣܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܢܲܣܸܩ ܐܲܟ̣ܘܵܬܹܗ: ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܛܲܠܝܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܩܘܼܡ ܥܲܠ ܕܲܪܓ̣ܵܐ. ܘܲܢܩܸܕܼ ܘܲܫܦܸܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܘܙܲܗܝܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ. ܐܵܦ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܢܲܟ̣ܦܘܼܬܼܵܐ: ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡܫܲܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܠܒ̣ܝܼܫ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ. ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ: ܢܘܼܪܵܐ ܕܢܸܚܬܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ. ܘܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܘܡܲܨܢܲܦܬܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܹܗ. ܘܦܸܪܬܼܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܬܠ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܠܲܡ̈ܠܡܵܬܼܵܐ. ܘܙܲܓܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܹܗ:ܘܲܥܒ̣ܝܼܕܼ ܟܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܡܚܲܣܸܐ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ: ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣. ܠܡܘܼܫܹܐ ܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܒܲܕܬܵܟ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣: ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩܬ݁ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܢܫܲܡܸܫ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܝܟ̣ ܗܵܢܵܐ ܙܵܕܹܩ: ܕܲܢܫܲܡܸܫ ܒܹܝܬܼ ܐܲܕܼܘܿܢܲܝ. ܘܲܢܕܲܒܲܪ ܠܵܗ̇ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ: ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܓܲܥܠܲܬ݀ ܠܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܪܹܗ ܥܲܡܹܗ ܒܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ. ܘܝܵܠܹ̇ܦ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܟ̣ܵܗܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܫܬܲܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ. ܐܲܠܦܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܲܝܟܲܢܵܐ: ܢܸܛܥܲܢ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܢܸܩܪܹܐ: ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ. pb. 73 ܘܟܲܕܼ ܛܲܠܝܵܐ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡܫܲܡܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪܲܬ݀ ܚܵܘܒܲܬ݀ ܓܵܘܵܐ: ܕܬܸܬܼܒܲܥ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܗܪܘܿܢ. ܡܛ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܢܲܫܠܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܥܸܕܵܢܹܗ ܕܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܩܘܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܕܘܼܟ݁ܬܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܠܒ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ. ܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܸܛܩܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ: ܕܢܸܬܼܒܲܥ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܗܪܘܿܢ. ܗܵܢܵܐ ܕܫܲܡܸܫ̣ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܪܒ݁ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܢܸܫܪܸܐ ܡܸܢܹܗ: ܠܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܚܵܘܒܲܬܼ ܓܵܘܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܕܲܠܥܲܡܵܐ ܚܲܣ̣ܝܼ: ܘܠܵܐ ܫܠܲܛ̣ ܒܹܗ ܡܲܠܲܐܟ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܡܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܸܛܩܵܐ ܕܲܟ̣ܬܲܒ̣ ܐ̄ܕܼܵܡ. ܗܵܢܵܐ ܕܲܛ̣ܪܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ: ܘܲܠܡܲܐܟ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܸܛܪܹܗ. ܟܲܕܼ ܦܓܲܥ̣ ܒܹܗ ܟܵܣܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܢܫܵܘܙܸܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. ܟܲܕܼ ܡܛ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܢܸܛܥܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܩ̣ܪܵܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ: ܘܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. ܐܘܿ ܡܘܼܫܹܐ ܫܡܲܥ ܐܹܡܲܪ ܠܵܟ̣: ܘܠܵܐ ܬܸܟ̣ܪܸܐ ܠܵܟ̣ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ. ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܛܲܥ ܪܸܥܝܵܢܵܟ̣: ܒܛܸܒܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܠ ܒܡܲܫܡܲܥܬܼܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܸܬ݁ܕܵܘܲܕܼ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟ̣: ܘܬܸܫܠܲܛ ܥܵܩܬܼܵܐ ܥܲܠ ܠܸܒܵܟ̣. ܘܠܵܐ ܢܲܪ̈ܕܝܵܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̣: ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣. ܠܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܒܵܟ̣ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ: ܒܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܠܝܼ ܘܠܵܟ̣. ܘܠܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܠܲܦܣܵܩ ܣܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܡܚܝܼܠܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܟܠܢܵܫ ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܦܗܸܟ̣ ܦܸܬܼܓ̣ܵܡܵܐ: ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܐܲܠܵܗܵܐ. ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܨܵܒ̣݁ܝܵܐ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܟ̣: ܣܵܥܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣. pb. 74 ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܡܘܼܫܹܐ. ܡܛ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܸܕܵܢܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ̣: ܕܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܡܛ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܸܕܵܢܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ̣: ܕܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܩܘܼܡ ܥܲܠ ܕܘܼܟ݁ܬܹܗ. ܡܛ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܵܕܵܢܹܗ ܕܐܲܚܘܼܟ̣: ܕܢܸܫܠܲܚ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ. ܗܵܫܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ: ܫܡܲܥ ܡܸܕܸܡ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣. ܩܘܼܡ ܕܒ̣ܘܿܪܲܝܗܝ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ̣: ܘܣܲܒ̣ ܥܲܡܵܟ̣ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ. ܘܲܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܣܲܩ ܠܵܟ̣: ܗܵܘ̇ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣. ܬܠܵܬܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ ܒܲܚܘܝܼܚܘܼܬܼܵ: ܫܲܠܸܡܘ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼܟ̣ܘܿܢ. ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܟܸܐ ܐܘܿ ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ: ܘܠܵܐ ܬܲܟ̣ܪܸܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ̣. ܕܠܵܐ ܢܵܬ݁ܬ݁ܥܝܼܩ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ: ܕܲܠܟ̣ܵܣܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܫܵܬܹ̇ܐ. ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܬ݁ܕܵܘܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ. ܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܦܸܐ ܒܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ. ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ̣. ܩ̣ܪܵܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܘܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܹܗ: ܩܘܼܡ ܘܲܕܼܒ̣ܘܿܪܲܝܗܝ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܬ݁܀ ܘܲܕܼܒ̣ܘܿܪ ܥܲܡܹܗ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܘܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ̣: ܗܘ݀ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܣܲܩ ܘܢܸܠܒܲܫ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܩܘܼܕܼܫܵܐ܀ ܘܗܘ݀ ܬܘܼܒ̣ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܥܘܿܠ ܘܲܢܩܘܼܡ ܒܕܼܘܼܟܲܬ݀ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܠܹܗ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܕܲܢܩܘܼܡ ܥܲܠ ܡܲܪܥܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܢ̄ܬ݁ ܦܲܩܸܕܲܝܗܝ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣: pb. 75 ܢܕܲܟܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܠܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܒܹܗ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܪܘܼܫܥܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܣܟܲܝܡ: ܘܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܹܗ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܘܢܸܨܛܲܐܸܐ ܒܹܗ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠܹܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܫܡܲܥ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܟܠ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܩ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܗܝ ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܗܘܿܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܕܚܲܫܵܐ ܘܲܕܼܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܢܸܦܠܲܬ݀ ܠܝܼ ܘܠܵܟ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܕܡܵܪܝܵܐ ܐ̄ܡܸܪ ܠܝܼ ܕܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ ܢܸܣܲܩ ܠܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ܀ ܕܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܑܹ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܕܢܸܪܕܘܿܢ ܠܗܵܘ̇ ܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ (Sic)܀ ܡܲܢܲܥ̣ܘ ܘܲܡܛ̣ܵܘ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܝܼܠܸܦ̣ܘ: ܘܫܲܪܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܕܲܢܠܲܒܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܗܝ܀ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܚܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܚܕܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܐܸܓ̣ܠܸܐ ܠܵܟ̣ ܐܵܚ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܸܓ̣ܠܹܝܘܗܝ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܝܟ̣ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܢܲܩܝܼܦ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܠܝܼ ܢܲܩܝܼܦ ܐܲܢ̄ـܬ݁: ܘܲܠܓ̣ܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܕܼ ܥܲܠܢܲܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܩܲܕܼ ܠܲܢ܀ ܐܵܦ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܕܼܵܐ ܣܥܲܪܢܲܢ ܒܹܝܬܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܟܲܕܼ ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܦܸܪܥܘܿܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܕܲܪܬܵܢܝ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܚܘܼܛܪܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܪܡܝܼܬܵܝܗܝ: pb. 76 ܟܲܕܼ ܚܲܪܵܫܹ̇ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܕܼ ܗ݀ܘܲܝܢܲܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܚܘܼܛܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܗܘ݀ܵܘ ܬܲܢܝܼ̈ܢܹܐ ܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ: ܠܵܐ ܐܲܪܚܸܩܢܲܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܹܝܬܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܘܗܵܐ ܦܵܪܹܫ ܠܲܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܦܘܼܩܕܵܢ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܬܲܡܠܸܐ ܒܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ܀ ܦܪܲܥܬܵܢܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܚܘܼ̈ܒ̣ܠܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܘܵܠܹ̇ܐ: ܘܫܲܡ̣ܠܝܼܬ݁ ܨܹܐܕܲܝ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܚܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ܀ ܘܗܵܫܵܐ ܐܲܗܪܘܿܢ ܚܵܘܒܲܬܼ ܓܵܘܵܐ ܥܸܪܨܲܬ݀ ܥܠܲܝܟ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܸܫܬܸܐ ܟܵܣܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܗܵܘ̇ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܐܲܪܦܝܼ ܐܵܕܼܵܡ ܗܵܐ ܐܸܬ݀ܵܐ ܠܹܗ: ܘܐܲܚܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܦܵܪܹܩ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣܀ ܘܗܵܫܵܐ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܟ̣ܪܸܐ ܠܵܟ̣ ܕܲܡܛ̣ܵܐ ܩܸܨܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܵܟ̣ ܚܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܟ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܥܸܠܼܲܬܼ ܥܵܩܬܼܵܐ: ܕܠܲܝܬ݁ ܒܝܼܠܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܡ ܠܹܗ ܠܟ̣ܵܣܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ܀ ܐܵܕܼܵܡ ܛܲܥ̣ܡܹܗ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܥܠ ܕܵܪ̈ܝܼܢ: ܠܵܐ ܬܸܟ̣ܪܸܐ ܠܵܟ̣ ܕܲܒ̣ܪܵܟ̣ ܩܵܐܹ̇ܡ ܟܵܗܢܵܐ ܚܠܵܦܲܝܟ܀ ܡܵܪܝܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܛܲܠܝܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܸܠܒ݁ܘܿܟ̣ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܟ̣: ܗܘ݀ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܕܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܢܟܲܗܸܢ ܚܠܵܦܲܝܟ܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܵܪܝܵܐ ܪܡܲܙ ܠܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܕܡܘܿܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܩܪܘܿܒ̣ ܐܲܫܠܲܚܲܝܗܝ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ̣܀ ܐܲܪܝܼܡ ܡܸܢܹܗ ܠܒ̣ܘܼ̈ܫܲܝ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ: pb. 77 ܘܐܲܠܒܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܓ̣ܒ̣ܝܲܬܼ܀ ܐܲܪܝܼܡ ܡܸܢܹܗ ܟ̱ܠܹܗ ܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܠܹܘܝܼ: ܘܥܲܪܛܸܠ ܐܲܫܠܲܚ ܠܐܲܚܘܼܟ̣ ܐܵܙܹ̇ܠ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܘܬܵܐ܀ ܥܲܪܛܸܠ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ 1 : ܐܵܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܫܠܲܚܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܫܪܵܝܗܝ ܐܵܙܹ̇ܠ܀ ܥܲܠ̣ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܟܲܬܲܡ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܛ̣ܵܐ ܠܝܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܕܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ܀ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܚܘܼܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ: ܘܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ ܘܐܲܪܟܸܢ ܪܹܫܹܗ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܢܸܫܬܲܠܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܵܐ̇ܢܲܝ ܟܵܗܢܵܐ ܘܗܵܝܕܹܢ ܐܵܙܹ̇ܠ ܠܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ܀ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܪܡ̣ܝܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ: ܘܲܩܦܲܠ̣ ܡܸܢܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܝܲܗܒܹܗ ܠܲܒ̣ܪܹܗ܀ ܘܐܲܪܝܼܡ ܡܸܢܹܗ ܟܲܠܘܵܐ ܪܚܝܼܡܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܬܼܠ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܩܘܼܡ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ܀ ܐܲܪܝܼܡ ܡܸܢܹܗ ܦܸܕܬܵܐ ܕܲܠܝܼܒ̣ܫ ܐܵܦ ܡܲܨܢܲܦܬܼܵܐ: ܘܐܲܠܒܸ݁ܫ̣ ܐܸܢܘܿܢ(Sic) ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܩܘܼܕܼܡܲܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܝ܀ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܕܲܡܫܲܠܲܚ ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܡܪܝܼܡ ܡܸܢܹܗ ܠܒ̣ܘܼ̈ܫܲܝ ܩܘܼܕܼܫܵܐ܀ ܐܸܫܬܲܠܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܥܲܪܛܸܠ ܡ̣ܢ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܛܲܠܝܵܐ ܘܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ pb. 78 ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܲܒ̣ܪܹܗ ܗܵܝܕܹܝܢ: ܕܲܠܒ̣ܝܼܫ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ ܘܲܙܗܸܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܝܟ̣ ܠܹܘܵܝܵܐ܀ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܟ̣ܵܗܢܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܘܟ̣ܘܼܡܪܵܐ ܙܲܗܝܵܐ: ܘܚܵܕܹܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ ܘܲܦܨܝܼܚ ܠܸܒܹ݁ܗ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ܀ ܠܒ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܘܦܸܪܬܼܵܐ ܘܟܲܠܘܵܐ ܥܲܡ ܡܲܨܢܲܦܬܼܵܐ: ܘܲܠܒ̣ܝܼܫ ܐܸܣܛܠܵܐ ܐܵܦ ܗܸܡܝܵܢܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ܀ ܘܲܦܪܵܙܘܿܡܵܐ ܘܙܲܓܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܲܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ: ܐܵܦ ܪ̈ܘܼܡܵܢܹܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܨܵܝ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ ܐܸܨܛܲܒܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܚܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܫܠܝܼܚ ܐܲܗܪܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܵܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ܀ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܠܒ̣ܝܼܫ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܬܼܵܟܹ݁ܣ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܒ̣ܟܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܘܠܵܐ ܒܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܚܵܐܲܪ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܕܲܫܠܝܼܚ ܘܩܵܪܹܒ̣ ܕܲܢܡܘܼܬܼ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܕܲܫܠܝܼܚ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܲܝܬܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܕܸܡ̈ܥܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܒ̣ܵܬܹ̈ܗ܀ ܡܵܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ. ܪܡܲܙ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ: ܕܡܘܿܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܘܿ ܡܘܼܫܹܐ ܩܪܘܿܒ̣ ܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܠܐܲܚܘܼܟ̣: ܘܲܫܪܝܼܘܗܝ ܐܵܙܹ̇ܠ ܠܐܵܘܵܢܹܗ. ܕܗܵܐ ܓܹܝܪ ܩܵܐܹ̇ܡ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ: ܘܚܵܐܲܪ ܠܵܟ̣ ܕܠܸܐܡܲܬܼܝ ܬܸܫܪܹܝܘܗܝ. pb. 79 ܘܐܸܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܲܬ݁ ܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ: ܠܵܐ ܕܵܒܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܬܸܫܪܹܝܘܗܝ ܐܘܿ ܡܘܼܫܹܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܲܛ ܒܹܗ ܡܵܘܬܵܐ. ܩܪܘܿܒ̣ ܠܵܟ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡܸܨܲܝܗܝ: ܕܣܲܓܝܼ ܐܵܘܚܲܪܬ݁ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ. ܕܠܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܥܲܡܵܐ ܦܬܲܟ̣ܪܵܐ: ܕܢܸܣܓܘܿܕܼ ܠܹܗ ܐܲܝ̣ܟ̣ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܩܪܘܿܒ̣ ܐܹܥܲܨܝܼܘܗܝ. ܕܩܵܐܹܡ ܘܲܡܡܲܠܸܠ 2 : ܥܲܡܝ: ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܬܼܥܲܡܲܨ. ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ: ܘܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܦܲܓ̣ܪܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ: ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܛܲܠܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܐܲܪܟܸܢ ܪܹܫܹܗ ܘܲܣ̣ܓܸܕܼ ܠܹܗ. ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. ܕܫܲܟܸܢ ܠܝܼ ܐܵܒ̣ܝ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ: ܘܟܸܢ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܦܬܲܚ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܲܬܼܠ̣ܵܐ ܥܲܝܢܵܘ̈̈ܝ ܠܲܫܡܲܝܵܐ. ܘܲܒ̣ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܲܒ̣ܚܸܢ̈ܓ̣ܵܬܼܵܐ: ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܩܵܡܹ̇ܬܼ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ: ܒܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ. ܗܘ݀ ܢܒܲܪܸܟ̣ ܒܹܪܝ ܛܲܠܝܘܼܬܼܵܟ̣: ܘܢܸܬ݁ܠܵܟ̣ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܕܼܵܡ ܥܲܡܵܐ. ܒܪܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܗܘܸܐ ܝܲܠܕܵܐ: ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܥܲܠܡܹ̈ܐ ܒܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ. ܗܘ݀ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ̣ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ: ܕܲܡܪܲܥܹܝܢ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ. ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܲܒܝܲܕܼ ܪܸܡܙܹܗ: ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܠܲܗܘܵܝܵܐ. ܗܘ݀ ܢܸܬܸܠ ܠܵܟ̣ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܕܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܒܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܕܵܐܹ̇ܢ: ܒܚܲܪܲܬܼ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ. pb. 80 ܗܘ݀ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ̣ ܒܟ̣ܠ ܥܸܕܵܢ: ܬܫܲܡܸܫ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܙܲܗܝܵܐܝܼܬܼ. ܗܵܘ̇ ܕܫܲܟܸܢ ܠܝܼ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܩܵܡܲܬܼ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܙܲܗܝܵܐܝܼܬܼ. ܗܘ݀ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ̣ ܕܲܬܼܚܲܣܸܐ: ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܘܚܵܘ̈ܒܹܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ. ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܥܸܛܪܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܘܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒ̣ܕܲܟ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒ̣. ܡܵܪܝܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܡܲܠܟ݁ܝܼܙܕܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ. ܗܘ݀ ܢܸܬܸܠ ܠܵܟ̣ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ: ܒܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܩܲܒܸ݁ܠܬ݁ ܝܵܘܡܵܢܵܐ. ܚܲܝܠܵܐ ܕܠܲܒ̣ܫܘܼܗܝ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ: ܒܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ. ܬܸܙܕܲܗܸܐ ܒܵܗ̇ ܒܬܸܫܡܸܫܬܵܐ: ܘܬܸܙܟܸ݁ܐ ܠܟ̣ܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ. ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ: ܘܲܠܪܲܚܡܵܘܗܝ ܟܲܝܠܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ. ܗܘ݀ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܘܲܢܦܲܢܸܐ ܠܵܟ̣ ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܵܟ̣. ܟܹܐܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܕܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܟܹ̈ܐܢܹܐ ܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܡܣܲܟܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܗܘ݀ ܢܸܬܸܠ ܠܵܟ̣ ܚܲܕܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܕܬܸܚܕܸܐ ܒܗܘܿܢ 3 : ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܲܝ̈ܟ. ܠܵܟ̣ ܢܸܫܬܲܡܥܘܼܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܝܲܕܼ ܪܸܡܙܵܟ̣ ܢܸܬ݁ܕܲܒ݁ܪܘܼܢ. ܘܢܸܕܼܚܲܠ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܲܝܟ: ܘܠܵܐ ܢܸܥܨܘܿܢ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܵܟ̣. ܡܸܢܵܟ̣ ܢܵܣ̇ܒ݁ܝܼܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ: ܘܦܘܼܪܩ̈ܕܵܢܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ: ܢܸܦܘܿܩ ܛܸܒܵܗ̇ ܕܟ̣ܵܗܢܘܼܬܼܵܟ̣. ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܠܸܘܝܵܐ: ܘܲܡܢܲܛܪܵܢܵܐ ܒܟ̣ܠܥܸܕܵܢ. ܘܗܘ݀ ܢܲܓ̣ܥܸܠ 4 : ܠܵܟ̣ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܡܢܝܼܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ. ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣: ܗܘ݀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܹܟܠ. ܘܢܸܬܼܪܘܿܨ ܟܠܗܘܿܢ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ: ܕܠܵܐ ܢܦܘܼܫܘܼܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܗ. pb. 81 ܗܘ݀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣: ܦܵܩܘܿܕܼܵܐ ܘܲܡܕܲܒ݁ܪܵܢܵܐ. ܒܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܬܸܬ݁ܕܲܒܲܪ: ܘܠܵܐ ܬܸܣܛܸܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܦܲܠܵܚܹܗ ܐܝܼܬܲܝܟ ܗܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܛܲܠ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܣܛܸܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܵܐ. ܨܠܵܘܵܬܹ̈ܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܠܵܟ̣ ܠܸܘܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ. ܘܗܸܢܹܝܢ ܢܸܛܪ̈ܵܢ ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬܼܵܟ̣: ܩܕܼܵܡ ܐܵܪܘܿܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܦܬܼܝܼܚ ܬܲܪܥܹܗ: ܠ̣̣ܠ ܕܲܒ̣ܚܘܼܒܵܐ ܩܵܪܹܐ ܠܹܗ. ܗܘ݀ ܢܩܲܒܸܠ ܒܹܪܝ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܟ̣: ܘܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܟ̣ ܘܒ̣ܵܥ̈ܘܵܬܼܵܟ̣. ܫܡܲܝܵܢܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ: ܕܲܒ̣ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܗܘ݀ ܢܸܬܸ݁ܠ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܫܦܲܪ ܠܹܗ: ܒܲܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܗܘ݀ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܢܵܛܘܿܪܵܐ. ܘܲܢܢܲܛܪܵܟ̣ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܒܐܝܼܡܵܡܹ̈ܐ ܘܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܨܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ. ܘܲܫܡܲܥ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܘܿܬܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܪܲܓ̣ ܪܸܥܝܵܢܹܗ. ܩ̣ܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܦܩܲܕܼ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܥܲܦܩܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܙܸܠ ܢܸܗܘܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܟ̣. ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܕܡܵܪܝ ܒܲܠܲܝ. ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܙܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܐܲܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܨܹܐܕܲܝ܀ ܐܵܡܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܦܘܼܫ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܐܲܚܵܐ ܕܠܵܐ ܢܛܲܪ ܐܲܟ݁ܬܼܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ܀ ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܙܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܦܘܼܫ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܐܲܚܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܕܪܲܚ̣ܡܹܗ ܡܵܪܹܗ܀ ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܙܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܐܲܣܵܩ̣ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ pb. 82 ܦܘܼܫ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܐܲܚܵܐ ܕܲܣ̣ܥܲܪ ܟܠ ܓܒܲܪ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܙܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܫܲܡ̣ܠܝܼ ܨܒ̣ܝܵܢ ܡܵܪܹܗ܀ ܐܵܡܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܦܘܼܫܒܲܫܠܵܡܵܐ ܐܲܚܵܐ ܕܐܲܚܸܬܼ ܡܲܢܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܙܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܚܲܣܝܼ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܦܘܼܫ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܦܲܠܸܓ̣ ܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܙܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܕܠܝܼܢܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘܲܝܬ݁ ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ. ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ̣. ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܢܲܫܩܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ: ܫܲܢܝܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܦܩܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܫܲܢܝܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܒܲܪ 5 : ܙܵܘܓܵܗ̇: ܦܩܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܨܸܦܪܵܐ ܘܫܸܩܠܲܬ݀ ܓܸܦܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܸܢܵܗ̇܀ ܦܩܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܝܵܘܢܵܐ ܘܦܸܪܚܲܬ݀ ܫܲܢܝܲܬ݀ ܘܚܲܠܦܲܬ݀ ܐܲܬܼܪܵܗ̇: ܘܦܵܫ̣ ܠܹܗ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܥܲܠ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܲܪ ܟܝܵܬܹܗ܀ ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܗܪܘܿܢ ܥܲܠ ܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣: ܘܩ̣ܵܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܢܫܲܡܸܫ ܕܘܼܟ݁ܬܹܗ܀ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܐܵܬ݀ܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܘܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܗܪܘܿܢ ܩܘܼܕܼܡܲܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ ܘܲܩܕܼܵܡ ܝܲܠܕܹܗ: ܘܲܙܗܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܒܗܘܿܢ ܐܵܦ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܐܲܚܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܦܸܐ: ܠܵܐ ܒܵܟܹ̇ܐ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܪܫܝܼܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪܹܗ܀ pb. 83 ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܥܵܩܬܼܵܐ ܕܬܸܫܬܲܠܲܛ ܒܹܗ: ܒܲܕܼܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܩܵܐܹ̇ܡ ܛܲܠܝܵܐ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܘܚܵܐܲܪ ܒܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܡܵܐ ܕܗܵܐ ܢܸܒ̣ܟܸܐ ܬܟܲܣ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܘܢܵܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܒ̣ܠܹܗ܀ ܠܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܲܦܩܲܕܼ ܡܵܪܝܵܐ ܢܛܲܪܘ ܬܲܡܝܼ̈ܡܹܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܘ ܗܵܟܲܢ ܫܲܡ̣ܠܝܼܘ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ܀ ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܩܵܡ̣ܘ ܕܲܢܫܲܡܫܘܼܢ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܢܠܵܘܹܝܘܗܝ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܫܲܪܝܼܘ: ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܐ̄ܬܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܦܬܲܚ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܢܵܐ: ܩܵܠܲܝ̈ ܬܲܗܪܵܐ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܐܸܬܼܚܲܠܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ: ܘܝܲܒܸܒ̣ܘ ܬܲܡܵܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܥܲܠ ܠܹܘܵܝܵܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܫܸܠܡܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܨܲܠܝܼ ܘܫܲܠܸܡ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ܀ ܐܸܬܼܠܵܘܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܹܘܵܝܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܩܲܒ̣ܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܘܼܫܹܐ ܘܛܲܠܝܵܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ܀ ܥܲܦܝܘܼܗܝ ܘܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܪܸܡܙܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܠܡܸܬܼܥܲܠܵܝܘܼ܀ ܕܪܲܫ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܘܼ̈ܩܹܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܕܠܲܐܗܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܠܵܘܝܼܘ ܬܲܡܵܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 84 ܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܗ݀ܘܲܝ̈ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܓܘܼܕܲܝ̈ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܡܸܬܼܢܲܒ̣ܪܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܒܡܵܘܬܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܬܗܲܪܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܐܲܣܓܝܼ ܘܝܲܩܲܪ ܡܵܪܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܘܬܹܗ܀ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܘܫܲܝܸܢ ܒܲܕܼܡܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ: ܫܲܝܸܢ ܠܥܹܕܬܵܟ̣ ܕܡܝܼܬ݁ܬ݁ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܘܠܵܟ̣ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܐܒܘܢ. Sic (ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣؟. E. N)

‎2  ܘܡܵܠܠ̣. Sic

‎3  Sic

‎4  ܢܥܓܠ. Sic (ܢܓ̣ܥܸܠ؟ E. N)

‎5  ܒܪܬ. Sic (ܒܪ؟ . E. N)

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/344
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 28, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Aaron the Priest - ܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 28, 2018, https://syriaccorpus.org/344.
Bibliography:
On Aaron the Priest - ܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/344.

Show Citation Styles