Jacob of Serugh: On That Star Which the Magi Saw - ܥܲܠ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܚܙܝܼ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܕܼܢܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡ̣ܠܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ: ܐܲܕܼܢܲܚ ܢܘܼܗܪܵܟ̣ ܥܲܠ ܚܘܼ̈ܫܵܒܲܝ ܐܹܡܲܪ ܫܲܪܒܵܟ̣܀ ܨܵܡܚܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܕܐܸܫܲܕܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܠ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ: ܐܲܢܗܲܪ ܬܲܪܥܝܼܬܼܝ ܕܐܲܟ̣ܪܸܙ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܨܲܠܡܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܨܘܼܪ ܒܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܬܚܵܘܸܐ ܫܘܼܦܪܲܝܟ܀ pb. 85 ܫܸܡܫܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܙܲܕ݁ܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܒܐܲܬܼܪܲܢ: ܙܠܘܿܚ ܒܝܼ ܢܘܼܗܪܵܟ̣ ܕܐܹܡܲܪ ܫܲܪܒܵܟ̣ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܵܟ̣ ܐܸܬܼܢܲܗܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܕܚܸܫܘܿܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܛܵܦܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܟ̣ ܓܲܐܝܵܐ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪ ܠܵܗ̇܀ ܢܦܲܩ̣ܘ ܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ܟ ܥܲܠ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܐܲܢܗܲܪܘ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܒܲܣܡܝܼܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܒܢܘܼܗܪܵܟ̣ ܕܐܲܦܨܲܚ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܟ̣ܠܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܕܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ ܨܪܵܘ ܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ܟ: ܘܥܲܠ̣ܘ ܐܲܩܝܼܡ̣ܘ ܠܵܟ̣ ܨܲܠܡܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ܀ ܠܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܒܟ̣ܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܫܠܲܚ̣ܬ݁ ܐܸܓܲܪܬܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܢܓܲܕܬ݁ ܐܲܦܸܩܬܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܢܲܗܝܼܪܵܟ̣܀ ܠܒܹܝܬܼ ܥܲܡܘܼܛܹ̈ܐ ܪܸܛ̣ ܐܝܼܙܓܲܕܵܟ̣ ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ: ܘܲܕܼܪܲܫ̣ ܬܲܡܵܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܕܸܢܚܵܟ̣ ܕܲܢܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇܀ ܫܡܲܥܘ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܒܚܘܼܒܹܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܸܢܚܹܗ ܕܟ̣ܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܐ ܡܲܕܼܢܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܥܸܠܬܹܗ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܕܐܲܝܕܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܡܐܲܢ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ܀ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܸܢܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܕܵܠ̣ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ: ܘܲܢܓܲܕܼ ܐܲܝܬ݁ܝܼ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܝܲܠܕܹܗ ܕܡܵܪܹܐ ܪ̈ܵܘܡܹܐ ܕܲܢܚܸܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܠܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܩ̣ܪܵܐ ܕܢܸܬܼܚܲܕ݁ܬܼܘܼܢ ܒܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܥܲܠ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ: ܘܫܲܓ̣ܫܵܗ̇ ܠܦܵܪܹܣ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼ̈ܩܹܐ ܕܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ܀ pb. 86 ܥܲܠ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼܘ ܒܹܗ: ܕܨܵܕܵܗ̇ ܒܕܼܝܼܠܵܗ̇ ܘܲܗܘ݀ܵܬܼ ܕܝܼܠܹܗ ܘܫܸܒ̣ܩܲܬ݀ ܕܝܼܠܵܗ̇܀ ܥܲܠ ܛܘܼܝܵܒ̣ܵܐ ܕܪܹ̈ܫܲܝ ܦܵܪܹܣ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܠܲܝܗܘܼܕܼ: ܘܥܲܠ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܲܠܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ܘ܀ ܥܲܠ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܓܵܪܣܵܐ ܠܝܼܛܵܐ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܕܢܸܩܛܘܿܠ: ܠܐܲܝܠܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܲܗܦܲܟ̣ ܪܲܨܹܗ ܒܚܲܣܝܼܢܘܼܬܹܗ܀ ܥܲܠ ܫܘܼܩܵܢܵܐ ܕܫܲܒ̣ܪܲܝ ܨܸܗܝܘܿܢ ܕܐܸܬܼܩܲܛܲܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܚܲܬ݁ܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܥܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܥ̈ܕܹܐ ܣܵܡܲܬ݀ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܬܫܲܪܸܐ: ܘܡܵܢܗܘܿܢ ܬܸܚܙܘܿܩ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܫܲܩ̣ܠܘܼܗܝ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܼܵܐ ܟܕܲܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܢܸܦܘܿܩ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܓܵܚ̣ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡ̣ܢ ܬܵܚܘܿܒ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܬܵܚܘܿܒ̣ ܡܹܐܡܪܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܵܡܘܿܪܹܗ܀ ܠܵܘ ܒܐܵܡܘܿܪܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܬܚܘܿܪ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ: ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܓ̣ܵܘ̈ܢܹܐ ܕܲܥܙܝܼܠܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܬܗܲܪܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܸܫܪܸܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܸܕܸܡ ܪܲܒܵܐ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܙܵܥܲܪ ܐܲܝܢܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܲܙܥܘܿܪ܀ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܡܵܪܲܢ ܒܹܝܬܼ ܢܲܓܵܪܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܝܼܛܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܫܲܪ̈ܒܵܘܗܝ ܨܹܝܕܼ ܚܲܠܵܫܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܝܵܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܲܪܟܸܢ ܚܘܼܒܹܗ ܠܲܙܥܘܿܪܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܠܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܸܒ̣ܣܘܿܪ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܹ̇ܝܗ̇܀ pb. 87 ܨܹܝܕܼ ܡܸܣܟܹ݁ܢܬܵܐ ܘܲܡܫܵܘܚܲܕܬܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܘܗܵܪܟܵܐ ܐܲܫܪܝܼ ܫܟ̣ܝܼܢܬܵܐ ܕܡܹܐܡܪ̈ܵܘܗܝ ܨܹܝܕܼ ܬܵܚܘܿܒ̣ܵܐ܀ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܢܲܥܬܲܪ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܲܠܕܵܐ ܗܵܘ̇ ܣܵܥܲܪ ܟܠ ܒܲܒ̣ܛܲܝܼܠܘܼܬܹܗ: ܘܨܹܝܕܼ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܫ̣ܕܼܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܢܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ܬܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܠܐܵܬܼܘܿܪ ܐܸܫܬܲܓ̣ܫܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܬܸܚܙܸܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܪܲܗܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܦܵܩܘܿܕܼܘܼܬܹܗ ܚܵܘܝܼ ܒܐܵܬ݀ܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ: ܕܗ݀ܝܘܼ ܡܪܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܠܹܗ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ܀ ܚܕܼܵܐ ܐܵܬܘܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܣܪܲܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܹ̈ܫܲܝ ܦܵܪܹܣ: ܘܲܛ̣ܥܲܢܘ ܘܐܲܝܬ݁ܝܼܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܠܲܡܩܲܪܵܒ̣ܘܼ܀ ܫܲܕܲܪ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܠܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܢܸܩܛܘܿܠ: ܘܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܬܵܘܫܵܐ ܕܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ܀ ܚܲܕܼ ܙܲܗܪܝܼܪܵܐ ܫ̣ܕܼܵܐ ܒܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܨ̣ܪܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܠܠܸܠܝܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܕܐܸܬܼܥܲܫܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܟ̣ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܢܗܲܪ ܒܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ: ܘܲܠܪܹܫ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܲܚ̣ ܩܲܕܼܡܵܐܝܼܬܼ ܕܬܹܐܬܸܐ ܨܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܒ̣ܥܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟܪ̈ܘܿܙܹܐ: ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܫܲܕܲܪ ܕܢܲܝܬܹ̇ܝܘܗܝ ܢܸܬܼܟܵܘܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܢܝܼܪܵܐ ܕܨܸܡ̈ܚܹܐ ܣܵܡ̣ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܵܐ ܕܒܲܥܪܝܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܲܠܒܸܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ܀ pb. 88 ܡܲܠܟܵܐ ܝ̄ܠܝܼܕܼܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܣܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ: ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܓܲܒܹܗ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܙܵܟ̣ܘܿܬܼܵܐ܀ ܟܹܐܦܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܫ̣ܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܸܠܝܵܗ̇ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܲܝ̈ܠܲܝ ܚܸܫܟܵܐ ܐܸܬܼܒܲܕܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܥܲܙܝܼܙܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܓܹܐܪܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܫ̣ܕܼܵܐ ܒܲܙܥܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܚܲܒ̣ܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܢܓܲܕܼ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܘܲܙܟ̣ܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܠܣܸܕܼܪ̈ܲܝ ܦܵܪܹܣ ܘܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܓܹܝܪ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܫܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܘܥܲܡܵܐ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܫ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܡܵܐ ܘܫܲܕܲܪ ܢܹܐܬܼܘܿܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܕܲܠܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܘܲܠܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ ܢܚܲܕܸܐ ܕܸܢܚܹܗ܀ ܣܲܩܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ: ܕܢܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܠܸܠܝܵܐ ܕܚܲܦܝܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܟܬܲܒ̣ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܘܫܲܕܲܪ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܲܝܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܸܪܒܲܬ݀ ܒܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܟ̣ܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܫܲܕܲܪ ܕܲܠܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܢܸܩܪܸܐ: ܕܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܲܝܬܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܗܝܼܒ̣ܬܵܐ ܛܵܣ̣ ܐܝܼܙܓܲܕܹܗ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܒ̣ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܫܲܓ̣ܫܹܗ܀ ܘܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܟܲܝ ܥܸܠܬܹܗ ܕܟ̣ܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܩܪܵܐ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 89 ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܢܝܼܢܘܹܐ ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܬܲܡܵܢ: ܐܵܘ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܣܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܘܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܒ̣ܵܛ̇ܢܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܘܝܵܠܕܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܒܸܚܫܲܬ݀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܬܲܡܵܢ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܝܗ̇ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܩܪܵܬ݀ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܟܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܢܚܸܬܼ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܒܲܐܝܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܙܪܲܥ̣ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܐܸܠܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܠܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܝܟܲܢ ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܬܼܩܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܡܲܠܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܸܫܬܲܟ̣ܚܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܠܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒ̣ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܚܙܵܬ݀ ܒܹܝܬܼ ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܲܢܒ̣ܝܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܲܚܪܘܼܬܼܵܐ 1 : ܝܲܠܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬܼܒܲܕܲܩ ܠܵܗ̇: ܘܲܠܒܹܝܬܼ ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܙܸܕܼܩܹ̈ܐ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܕܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܠܲܡ܀ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܠܸܒܵܐ ܒܕܼܝܼܠܵܗ̇ ܨܵܕܵܗ̇ ܠܲܡܨܲܢܲܥܬܵܐ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܝܸܕܼܥܲܬ݀ ܐܲܝܟܲܢ ܚܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܒܙܲܝܢܵܐ ܨܢܝܼܥܵܐ ܕܲܡܪܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܙܟ̣ܵܗ̇ ܘܐܸܬܼܟܲܒ̣ܫܲܬ: ܒܕܼܝܼܠܵܗ̇ ܩܲܛ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܓ̣ܘܼܠܝܵܕܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܓ̣ܵܘ ܣܘܼܪ̈ܓܵܕܹܐ ܕܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܡܸܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: pb. 90 ܘܲܠܡܲܚܪܘܼܬܼܵܐ 2 : ܐܲܛ̣ܥܝܼ ܘܢܲܓ̣ܕܵܗ̇ ܒܵܬܲܪ ܩܘܼܫܬܵܐ܀ ܟܡܹܐܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܘܲܛ̣ܫܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܘܵܫܹ̈ܐ: ܘܨܵܕܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ܀ ܡܸܟܲܠ ܢܲܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܫܵܠܹ̇ܡ ܠܵܗ̇ ܥܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܕܼ ܠܵܗ̇: ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܚܲܒ̣ܫܲܬ݀ ܢܲܓ̣ܕܵܗ̇ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܬܸܘܗܸܐ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܐܵܦ ܨܲܝܵܕܵܐ ܠܸܩܛܵܐ ܪܵܡܹܐ ܕܲܡܫܲܓܸܫ ܒܹܗ: ܘܲܠܟ̣ܠ ܓܸܢܣܵܐ ܒܐܘܼܟ̣ܠܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܡܲܛܥܸܐ ܚܵܒܹ̇ܫ܀ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܕܐܸܠܵܐ ܡܫܲܓܸܫ ܐܵܦܠܵܐ ܨܵܐܹ̇ܕܼ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܒܓܸܢܣܹܗ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܫܲܕܸܠ̣܀ ܐܲܝܢܵܐ ܠܸܩܛܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܨܘܼܕܼ ܠܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܡܲܠܘܸܫܹܐ ܕܪܸܚܡܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܪܸܓ݁ܬܼܵܗ̇ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܥܲܕܼ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܠܵܗ̇ ܬܹܐܬܸܐ ܨܐܕܼܵܘܗܝ: ܕܥܵܪܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܨܲܝܵܕܼܵܗ̇ ܐܸܠܘܼ ܝܸܕܼܥܲܬ݀܀ ܐܸܠܘܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠܬܹܗ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܥܝܵܕܼܵܗ̇ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܥܲܕܼ ܡܸܬ݁ܬܲܚܕܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܹܫܲܥܝܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܝܵܘܢܵܢ ܐܸܠܘܼ ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܫܸܡܥܲܬ݀ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܣܸܦܪܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܡܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܕܼܘܿܢܲܝ܀ ܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ̣ܠܵܗ̇ ܗ̄ܝܼ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܣܲܒ݁ܪܘܼܗ̇ ܡܸܕܸܡ ܪܸܓ̣ܡܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 91 ܠܵܐ ܨܵܠ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܸܕܼܢܵܗ̇ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܬܸܫܡܲܥ ܡܸܢܹܗ: ܕܬܸܫܪܸܐ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܝܲܨܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܒܲܠܕܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܡܲܠܘܵܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܥܲܡܠܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܗܵܪܓܵܐ ܨܵܕܵܗ̇ ܩܘܼܫܬܵܐ܀ ܨܹܝܕܼ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܨܠܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܬܚܘܼܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܗܘܿܢ ܨܲܦ̣ܚܵܗ̇ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܲܡܗܝܼܪܘܼܬܹܗ܀ ܒܟ̣ܵܘ̈ܟ݁ܒܹܐ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܘܲܒ̣ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܲܟ̣ܠܵܗ̇ 3 : ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܬܲܡܵܢ ܥܲܕܼ ܚܵܒܹ̇ܫ ܠܵܗ̇܀ ܡ̣ܢ ܡܵܘܙܲܠܬܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ: ܘܒ̣ܵܗ̇ ܕܸܢܚܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܣܒܲܪܬܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܕܬܸܚܙܸܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ܀ ܪܩܝܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܸܦ̣ܪܵܗ̇ ܘܲܒ̣ܢܲܗܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܩܵܪܝܵܐ ܟܠܝܘܿܡ: ܘܒܹܗ ܚ̣ܘܵܝܼ ܠܵܗ̇ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܠܸܒܵܐ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܥܲܠ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܣܝܼܡ ܒܘܼܝܵܢܵܗ̇: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܘܲܥ̈ܕܹܐ ܘܐܲܝܟܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܒܵܬܹ̈ܐ ܘܲܡܕܲܒ݁ܪ̈ܵܢܹܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܣܵܡܲܬ݀: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܫܵܩ̇ܠܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܝܲܠܕܹ̈ܐ܀ ܒܓ̣ܵܘ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܝܑܼܬܸܒ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܕܲܒ̣ܡܵܐ ܕܝܸܠܦܲܬ݀ ܬܸܬ݁ܨܝܼܕܼ ܬܸܥܘܿܠ ܬܸܚܙܸܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܐ̄ܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܒ̣ܵܛ̇ܢܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܒܲܝܗܘܼܕܼ: ܠܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠܬܹܗ ܐܸܢ ܡܲܠܘܵܫܵܐ ܠܵܐ ܡܲܦܸܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܪܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: pb. 92 ܘܲܒ̣ܗܸܓ̣ܝܵܢܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܣܪܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܵܗ̇܀ ܘܟܲܕܼ ܦܲܩܝܼܪܵܐ ܘܚܵܝ̇ܪܵܐ ܒܚܸܠܩܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇: ܟܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܪܡܲܙ ܠܵܗ̇ ܒܢܸܟ̣ܠܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܲܝܗܘܼܕܼ܀ ܫܒܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܘܼܫ̈ܒܵܢܹܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܗܘܿܢ ܝܼܠܦܲܬ݀ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܝܼܢܲܢ܀ ܘܲܟ̣ܒܲܪ ܐܲܚܲܝ̈ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܝܲܠܕܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܦܵܪܹܩ ܟܠ: ܟ̱ܠܵܗ̇ ܓܘܼܕܵܐ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܚܙܵܬ݀ ܡܲܠܘܵܫܹ̈ܐ܀ ܩܘܼܫܬܵܐ ܪܲܟܸܒ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܘܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܲܟ̣ܢܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܢܸܬܼܚܵܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܵܢܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܵܥܲܝ̈ ܠܸܠܝܵܐ ܘܚܘܼܫܒܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܙܲܒ̣̈ܢܹܐ ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܘܡܵܢܵܐ ܪܵܕܹܝܢ܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܕܸܢܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܫܓܲܪ ܠܲܡܦܹܐܕܼܵܐ: ܘܟ̣ܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܛܒܲܥ̣ ܚܵܘܝܼ ܠܗܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܡܸܢ̈ܝܵܢܹܐ܀ ܒܕܼܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܝ̄ܕܼܝܼܥܬܵܐ 4 : ܕܥܵܒ̣ܕܝܼܢ ܓܲܕܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܸܠܲܬܼܗܘܿܢ: ܩ̣ܵܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܲܠܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܡܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܢܲܝܬܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܐ: ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܬܸܚܒ݁ܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܩ̣ܵܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܕܲܦܐܸܐ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܘܪܲܒ݁ ܒܲܚܙܵܬܹܗ: ܘܥܲܙܝܼܙ ܕܸܢܚܹܗ ܘܕܼܵܠܹ̇ܩ ܙܝܼܘܹܗ ܘܨܵܡܲܚ̇ ܫܘܼܦܪܹܗ܀ ܘܲܫܓ̣ܝܼܪ ܕܸܠܩܹܗ ܘܝܵܩ̇ܕܝܼܢ ܨܸܡܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܬܼܡܝܼܗ ܚܵܙܘܹܗ: ܘܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܕ݁ܕܵܡܹ̇ܐ ܠܹܗ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ pb. 93 ܚܙܵܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܫܸܓ̣ܫܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܥܲܩܵܒ̣ܘܼ: ܘܲܒ̣ܣܸܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܒܹܗ ܡܵܢܵܘ܀ ܐܲܣ̣ܓܝܼܘ ܫܲܐܸܠܘ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ: ܘܠܵܐ ܣܦܲܩ̣ܘ ܣܸܦ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܫܬܲܥܘܿܢܵܝܗܝ܀ ܨܲܠܡܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܐܲܪܗܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܢܨܘܼܪܘܼܢܵܝܗܝ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ̈ܢܹܐ ܕܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܚܲܒ̣ܫܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪ̈ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܟܲܠܕܼܵܝܹ̈ܐ: ܕܡܵܢ ܟܲܝ ܘܐܲܝܟܲܢ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܡܸܕܸܡ ܪܲܒܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܘܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܹܐܚܘܿܕܼ ܕܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܐ̄ܢܵܫ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܐܸܬ݀ܵܐ ܠܝܲܠܕܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܕܼܪܸܟ̣ܢܲܢ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܐܸܫܬܲܡܲܗ܀ ܫܵܩܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܕܸܢܚܲܬ݀ ܝܵܘܡܵܢ ܡ̣ܢ ܝܑܼܠܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܬܼܵܓܹܗ ܕܢܸܡܪܘܿܕܼ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ݀܀ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܕܐܵܚܹ̇ܕܼ ܥܵܠܡܵܐ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ: ܝܑܼܠܝܼܕܼܸ ܗܵܫܵܐ ܢܥܲܩܸܒ̣ ܢܸܚܙܸܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܘܐܲܝܟܵܘ܀ ܬܵܓܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܬܵܓܹ̈ܐ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ: ܢܩܲܕܸܡ ܢܿܐܙܲܠ ܢܸܣܲܒ̣ ܡܸܕܸܡ ܘܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܠܹܗ܀ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܟܵܒܹ̇ܫ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܠܲܡ: ܢܹܐܙܲܠ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܚܘܼܒܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܥܲܕܼ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܪܵܝܒܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܡܵܐ ܕܪܸܓ̣ܫܲܬ݀ ܒܹܗ: ܢܗܸܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܘܗܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼܢܲܢ ܚܘܼܒܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ pb. 94 ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܫܲܥܒܸܕܼ ܘܲܠܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܒܢܝܼܪܹ̈ܗ ܟܵܕܹܢ: ܬܵܘ ܢܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ܀ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܹܗ: ܢܸܗܘܸܐ ܒܘܼܟ̣ܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܢܸܚܙܸܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ܀ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܕܲܒܲܪ ܘܲܠܣܸ̈ܓ̣ܕܵܬܼܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܫܵܩܹ̇ܠ: ܢܸܩܕܲܘܿܡ ܘܢܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܘܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀ ܫܲܦܝܼܪܘܼܬܲܢ܀ ܢܹܐܙܲܠ ܢܲܟ̣ܬܸܒ̣ ܐܲܪܥܲܢ ܒܲܫܡܹܗ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܫܵܐ: ܥܲܕܼ ܠܵܐ ܪܵܝ̇ܒ݁ܝܼܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܒܫܸܡܥܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ܀ ܢܵܘܒܸ݁ܠ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܢܸܫܕܸܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܕܡܵܐ ܕܐܸܬܼܓܲܢ̄ܒܲܪ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܢܚܘܼܢ ܠܐܲܪܥܲܢ܀ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܲܢ ܝܵܪܒܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܕܐܲܪܓܸܫܢܲܢ ܒܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܕܐܲܪܓܸܫܢܲܢ ܗܵܕܹܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܫܘܼܛܝܼܘܗܝ܀ ܒܝܼܠܝܼܕܘܼܬܹܗ ܢܝܲܩܪܝܼܘܗܝ ܗܵܫܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܲܒ̣ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ݀ ܦܵܪܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܢ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܡܲܠܟܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܘܢܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܠܹܗ܀ ܥܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܝ̇ܒ݁ܝܼܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܒܐܝܼܩܵܪܲܝܗܘܿܢ: ܢܒܲܟܲܪ ܢܵܘܒܸ݁ܠ ܕܲܫܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܢܸܚܙܸܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܛ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܒܓܲܙܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡ ܣܝܗܼܡܵܬܼܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܢܸܥܘܿܠ ܨܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܟܵܪܵܐ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܐܵܬܼ̈ܝܵܢ ܟܠ ܓܵܙܪ̈ܵܬܼܵܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܬܼܵܐ: ܐܲܪܥܲܢ ܬܹܐܙܲܠ ܬܸܣܲܒ̣ ܡܸܕܸܡ ܘܲܬܼܩܲܪܸܒ̣ ܠܹܗ܀ pb. 95 ܥܲܕܼܠܵܐ ܙܵܝܚ̇ܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܵܘ̈ܦܝܼܢ: ܒܝܲܕܼ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܢܝܲܩܪܝܼܘܗܝ ܐܲܬܼܪܲܢ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܫܵܐ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܚܲܒ̣ܨ̇ܝܼܢ ܟܵܢܫܹ̈ܐ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܣܟ݁ܘܼܦܬܹܗ: ܡ̣ܢ ܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܚܢܲܢ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܡܟܲܒܸܫ ܒܘܼܟ̣̈ܢܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܚܲܣܝܼܢܘܼܬܹܗ: ܣܝܼܥܬܲܢ ܬܹܐܙܲܠ ܬܸܦܸܠ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܗ̇܀ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܕܨܸܡܚܹܗ ܣܲܓܝܼ ܥܲܙܝܼܙ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܝܼ̈ܕܹܐ: ܢܥܲܩܸܒ̣ ܡܸܟܹܝܠ ܕܐܲܝܟܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܘܢܸܡܛܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܕܟ̣ܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܸܪܕܸܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܡܹܐܡܪܹܗ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܚܲܠܛܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܥܲܡ ܐܸܣܦܹܝܪܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ: ܘܗܵܐ ܡܢܲܬܸܦ ܠܹܗ ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܢܹܐܙܲܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡ̱ܝܼܘ܀ ܒܚܲܒ̣ܠܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܦܲܟ̣ܪܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܘܢܲܓ̣ܕܹܗ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܢܘܼܗܪܹܗ ܢܓܲܕܼ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܕܼܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܥܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܚܸܒ̣ ܡܸܫܟܲܚ ܝܲܬ݁ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܕܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܬܲܚ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܠܡܸܬܼܩܲܒܵܠܘܼ܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܨܗܸܐ ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܲܣܝܼܡܝܼܢ ܠܹܗ: ܠܲܨ̈ܗܲܝܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܦܨܲܚ ܫܸܩܝܵܐ ܕܦܵܓܲܥ̇ ܒܗܘܿܢ܀ ܟܠ ܡܲܢ ܕܲܨܗܸܐ ܢܹܐܬܸܐ ܘܢܸܫܬܸܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܢܸܒ̣ܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܠܝܵܐ ܕܨܲܗܝܵܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܸܬܼܦܲܝܲܓ̣ ܒܹܗ܀ pb. 96 ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܕܼܝܼܩ ܥܲܠ ܝܲܕܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܘܡܵܪܹܩ ܠܗܹܝܢ: ܘܲܒ̣ܫܡܲܥܬܵܐ ܕܠܵܗ̇ܩܵܐ ܡܸܢܹܗ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܦܵܪܹܣ܀ ܦܵܥܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܚܦܝܼܛ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟ̣ܠ ܫܵܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܬܼܦܲܢܸܐ ܠܹܗ܀ ܡܸܛܠܵܬܼܢܘܿܢ ܩܵܡ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܬܪܲܥ̣ ܡܲܒ݁ܘܼܥܹܗ: ܕܠܵܐ ܕܡ̈ܝܼܢ ܐܸܫܬܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܠܝܘܿܬܹܗ ܕܢܸܒ̣ܥܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܡܵܛܠܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܕܲܪ ܠܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܠܝܲܠܕܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܬܸܚܘܿܢ ܒܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܡܸܛܠܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܐܲܙܠܸܓ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ: ܕܬܸܚܙܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܪܵܕܼܝܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܛܠܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܟܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ: ܕܲܢܣܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܠܕܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܦܵܪܹܩ ܟܠ܀ ܡܸܛܠܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܕܢܸܩܪܸܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܘܲܢܟܲܢܸܫܟ̣ܘܿܢ܀ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܒܥ̇ܵܐ ܕܢܵܘܬܲܪܟ̣ܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܚܵܐܹ̇ܢ ܟܠ: ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܬܸܚܘܿܢ ܡܵܛܠܵܬܹܗ܀ ܚ̣ܙܵܘ ܒܹܝܬܼ ܕܸܢܚܹܗ ܕܟ̣ܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܬܼܗܲܪܘ: ܕܲܒ̣ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܡܲܪܗܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ܀ ܝܑܼܠܸܦ̣ܘ ܡܸܢܹܗ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܡܲܥܬ݁ܘܿܢ: ܘܣܵܡ̣ܘ ܐܲܦܲܝ̈ܘܿܢ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ݀܀ ܐܲܣܓܝܼܘ ܥܲܩܸܒ̣ܘ ܕܐܲܝܢܵܘ ܐܲܬܼܪܹܗ ܘܒܲܐܝܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܣܸܦ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܗܵܕܹܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܟ̣ܚܲܬ݀܀ pb. 97 ܐܲܣܓ݁ܝܼܘ ܫܲܐܸܠ̣ܘ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܚܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܗܦܲܟ̣ ܢܹܐܦܲܠ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܲܓ̣ܫܵܗ̇ ܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܟܲܠܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܗ̇: ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܐܲܝܟܵܘ ܐܲܬܼܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܕܸܢܚܹܗ܀ ܘܲܟ̣ܒܲܪ ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ ܟܲܕܼ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܟ̣ܬܼܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܗܵܝ̇ ܕܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܒ̣ܵܠܵܩ ܒܸܠܥܲܡ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܢܲܒ݁ܝܼ܀ ܢܸܕܼܢܲܚ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܠܲܡ ܡ̣ܢ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܢܩܘܼܡ ܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ 5 : ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐ̄ܚܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܠܒܸܠܥܲܡ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܪܲܒܵܐ: ܩܵܨܘܿܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܠܗܘܿܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܘܟܲܕܼ ܕܵܠ̣ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܗܵܘܦܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܩܸܨ̈ܡܹܐ ܚܲܫ̣ܒ݁ܘܼܗ̇ ܠܡܸܠܬܹܗ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܡܸܛܠ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܝܑܼܠܸܦ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܵܢܲܚ̇: ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܠܡܸܠܬܹܗ ܐܲܫܲܪܘ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ܀ ܕܡ̣ܢ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܩܵܐܹ̇ܡ ܪܹܫܵܐ ܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܪܹ̈ܫܲܝ ܦܵܪܹܣ ܣܵܡ̣ܘ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܢܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܛܲܝܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܢܸܬܼܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܢܸܥܠܘܼܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܡܵܐ ܕܲܚܙܵܐܘܼܗܝ܀ ܘܟܲܕܼ ܝܲܨܝܼܦܝܼܢ ܥܲܠ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܠܲܡܛܲܝܵܒ̣ܘܼ: ܩܘܼܫܬܵܐ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܿܢ ܙܵܕܹܩ ܠܗܘܿܢ܀ ܦܬܲܚܘ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܘܐܵܘܒܸ݁ܠܘ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ: pb. 98 ܘܣܲܒ̣ܘ ܠܹܗ ܡܘܼܪܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ܀ ܠܒ̣ܘܿܢ̄ܬܵܐ ܚܵܫ̇ܚܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܕܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܥܸܛܪܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܵܘܒܸ݁ܠܘ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܠܹܗ܀ ܫܩܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܙܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܠܲܡܩܲܪܵܒ̣ܘܼ ܠܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܛܥܲܢ̣ܘ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܲܠܒܲܟ̣ܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܸܣܲܩ ܠܲܝܗܘܼܕܼ: ܕܲܠܝܼܠܘܼܕܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܢܸܚܙܘܿܢ ܥܲܡ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ܀ ܩܵܡ̣ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܘܲܒ̣ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܐܲܪܗܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܬ݁ܬܵܘܗܘܼܢ 6 : ܡ̣ܢ ܡܹܐܙܲܠܬܵܐ ܕܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܪܵܒܲܬ݀ ܦܵܪܹܣ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܝܗ̇ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒ̣ܛܘܼ̈ܝܵܒܹܐ ܕܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܟ̱ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܕܲܢܫܲܕܲܪ ܠܹܗ: ܠܡܲܠܟܵܐ ܝ̄ܠܝܼܕܼܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܕܸܢܚܹܗ ܒܡܲܠܘܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܸܙܕܵܘܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܫܝܪ̈ܵܬܼܵܐ ܣܲܓܝܼ݁̈ܐܵܬܼܵܐ: ܕܢܸܣܩܘܿܢ ܢܸܚܙܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܒܲܝܗܘܼܕܼ܀ ܗܘ݀ܵܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܟܲܕܼ ܪܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ: ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ ܕܸܢܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܪܵܚܡܲܬܼ 7 : ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܚܲܦܛܲܬ݀ 8 : ܐܸܢܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܟܲܣܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܣܵܠܩ̇ܝܼܢ ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇܀ ܢܸܫܬܲܡܗܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܲܕܘܼ̈ܥܬܼܵܢܹܐ ܒܟ̣ܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܿܢ: ܐܲܣܓ݁ܝܼܘ ܡܲܠܸܠ̣ܘ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܸܢܚܵܐ ܕܲܢܓܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 99 ܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܕܼܝܼܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒ̣ܗܵܝ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܣܒܲܪܬܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܬܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܟܲܕܼ ܚܵܙ̇ܩܝܼܢ ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܫܵܪܹܝܢ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܐܲܪܡ̣ܝܼܘ: ܕܨܹܝܕܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܕܝܼܠܝܼܕܼ ܒܲܗܘܼܕܼ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܘܼܪܚܲܢ܀ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܗܘܿܢ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܡܸܬ݁ܕܲܢܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܒ̣ܘܲܥܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܸܬܼܓ̣ܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܒܟ̣ܠ ܐܵܘܵܢܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܙܪܲܥ̣ܘ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܫܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܵܦ ܟܲܕܸ ܚܵܙ̇ܩܝܼܢ ܐܲܪܡ̣ܘ ܫܲܪܒܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܒܡܝܼ̈ܠܹܝܗ̇ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܸܬܼܦܲܫܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܒ̣ܡܲܣ̈ܝܘܿܢܹܐ ܗܵܢܘܿܢ ܫܲܪ̈ܒܹܐ ܡܸܬܼܠܲܥܙܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܪܵܒ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܘܥܵܡܘܿܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܝܼܠܸܦ̣ܘ ܫܲܪ̈ܒܹ݁ܐ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܫܘܼܐܵܠܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܕܸܚܠܵܐ ܥܲܠ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܬܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܠܸܒܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܲܥ̣ܒܲܪܘ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܛܸܒܹ݁ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ܀ ܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܪܘܼܚܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܕܣܲܒܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܝܑܼܗܘܼܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܿܐܚܘܿܕܼ ܟܠ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܢ܀ ܪܥܸܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܵܓܹ̈ܐ ܕܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܟܲܕܼ ܕܲܚܝܼܠܝܼܢ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ܀ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܒܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܝܲܠܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 100 ܚܛܲܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܹܗ 9 : ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ: ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܵܣܝܼܢ ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܫܲܪ̈ܒܵܘܗܝ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܟܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܠܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܬܫܲܒܲܚ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܗܵܝ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܙܡܲܪܬܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܝܑܼܕܲܥܢܲܢ ܠܲܡ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܼܗܘܼܕܼ: ܕܲܒ̣ܡܲܠܘܵܫܹ̈ܐ ܚܙܲܝܢܲܢ ܕܸܢܚܹܗ ܒܲܡܗܝܼܘܼܬܲܢ܀ ܥܲܠ ܕܲܢܫܲܒ݁ܚܘܼܢ ܠܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܝܼܕܸܥܲܬ݀: ܐܲܣܓܝܼܘ ܡܲܠܸܠ̣ܘ ܫܲܪ̈ܒܵܘܗܝ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ܀ ܕܢܲܚ̣ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܫܪܹܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܡܲܠܘܵܫܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܡܣܲܒ݁ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܒܦܸܬܼܓ̣ܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ ܕܢܸܠܚܸܐ ܕܲܦܹ̈ܐ ܕܟܲܠܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܥܒ̣ܝܼܕܼܝܼܢ ܠܹܗ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܕܢܸܫܬܲܥܘܿܢܵܝܗܝ܀ ܩܵܡ̣ ܐܲܪܕܸܟ̣ܠܵܐ ܥܲܠ ܒܸܢܝܢܵܗ̇ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܸܣܬ݁ܘܿܪ ܢܲܚܸܬܼ ܘܲܥܒ̣ܝܼܕܼܝܼܢ ܠܹܗ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܢܸܥܩܘܿܪ܀ ܘܲܡܩܲܠܣܝܼܢ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗܕܵܘ̈ܗܝ ܐܵܦ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܢܒܲܛܸܠ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܛ̣ܥܵܘ ܒܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܐܲܥܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܟܸܢ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܒܹܗ܀ ܒܲܥܪܝܼܪ̈ܵܝܹܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܨܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܫܲܪܝܼܘ ܢܸܠܐܘܿܢ 10 : ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼܘ܀ ܙܲܡ̣ܪܙܼܗܝ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܥܲܡ̈ܡܹܐ: pb. 101 ܘܲܡܛܵܘ ܠܲܝܗܘܼܕܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܛܸܠܡܲܬ݀ ܟܠ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܘ ܕܲܒ̣ܗܝܼܠܵܐ ܘܲܪܡܸܐ ܫܸܬܼܩܵܐ ܥܲܠ ܚܲܟ݁ܝܼܡܹ̈ܝܗ̇: ܘܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫܝܼܢ ܒܹܗ ܒܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܕܲܡܝܼܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܸܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܛܲܒ݁ܝܼܥ ܠܸܒܵܗ̇: ܘܐܸܬ݀ܵܘ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܩ̣ܪܵܘ ܠܵܗ̇ ܒܐܸܕܼܢܵܗ̇ ܘܟܸܢ ܐܲܥܝܼܪܘܼܗ̇܀ ܫܓ̣ܝܼܫܵܐ ܦܵܪܹܣ ܒܛܸܒܹ݁ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܒܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܠܲܥ̣ܘ ܒܲܬܼܘܵܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܒܹܗ܀ ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܢ̈ܦܹܐ ܫܲܕܪܲܬ݀ ܙܸܒ̣ܕܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܟܲܠܬܼܵܐ ܕܝܵܬܼܒܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܩܲܝܛܘܿܢܵܗ̇ ܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫܵܐ ܒܹܗ܀ ܒܲܪ̄ܬܼ ܟܲܠܕܼܵܝܹ̈ܐ ܫܲܕܪܲܬ݀ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܨܹܝܕܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: ܘܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܕܲܒ̣ܒܲܝܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܐ ܝܲܩܪܬܹܗ܀ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܠܲܡܩܲܪܵܒ̣ܘ: ܘܫܝܼܛ ܠܲܓ̣ܙܝܼܪܹ̈ܐ ܛܸܒܹ݁ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܒܢܲܝ̈ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܛܪܝܼܕܼܝܼܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܲܙܝܼܙܵܐ: ܘܲܪܡܸܐ ܫܸܠܝܵܐ ܥܲܠ ܒܲܝ̈ܬܵܝܹܐ ܘܠܵܐ ܡܓ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܲܛ̣ܪܲܦܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܒܫܘܼܐܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܩܘܼܡܘ ܚܵܘܵܘ ܠܲܢ ܐܲܝܟܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܪܵܚܡܲܬܼ ܫܸܢܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܪܸܓ̣ܫܲܬ݀ ܒܲܣ̣ܪܵܗ̇ ܩܘܼܫܬܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ܀ ܢܵܕܲܬ݀ ܩܵܡܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܕܲܡܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܲܥܢܵܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܪܸܓ̣ܫܲܬ݀ ܐܸܠܘܼ ܗܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܐܲܥܝܼܪܘܼܗ̇܀ ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ ܠܟ̣ܠ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ: pb. 102 ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܐ ܕܲܕܼܢܲܚ ܒܹܝܬܼ ܫܘܼܩܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܕܲܡܝܼܟ̣ ܐܲܬܼܪܵܗ̇ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ: ܘܒܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܣܒܲܪܬܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܙܕܲܡܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܒܵܗ̇ܠܝܼܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܪܹ̈ܫܲܝ 11 : ܥܲܡܵܐ ܘܣܵܒܲܝ̈ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܦܵܪܹܣ ܫܲܓ̣ܫܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܲܝܗܘܼܕܼ܀ ܡ̣ܢ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܥܸܠܲܬ݀ ܨܹܝܕܼ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܠܝܲܠܕܹܗ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܡ̣ܠܵܘ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܵܐ ܫ،ܼ̈ܩܲܝ ܨܸܗܝܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ: ܘܪܵܒܲܬ݀ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܛܵܠܡܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܠܥܲܡܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܝܲܠܕܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܗܘܿܢ ܐܸܬ݁ܕܲܢܚܲܬ݀܀ ܐܲܝܟܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ ܒܲܗܘܼܕܼ ܢܹܐܙܲܠ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܟܵܘܟ݁ܒܹܗ ܚܙܲܝܢܲܢ ܘܲܕܼܢܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܠܹܗ ܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ܢܲܢ܀ ܢܘܼܗܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܠܲܢ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܥܲܙܝܼܙܵܝܼܬܼ: ܘܗܘ݀ ܣܲܒܲܪ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܡܲܥ̣ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܛܸܒܹ݁ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܙܵܥ̣ ܚܲܠܵܫܵܐ: ܬܵܓ̣ܵܐ ܠܬܼܵܓ̣ܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܪܥܸܠ̣ ܕܲܕܼܚܸܠ̣ ܡܸܢܹܗ܀ ܫܵܪܹܐ ܬܵܓܹ̈ܐ ܩܸܢܛܵܐ ܢܦܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ ܩܵܡ̣ ܕܲܢܫܲܐܸܠ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܡܫܲܐܸܠ ܕܐܲܝܟܲܢ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܝܑܼܠܝܼܕܼ܀ pb. 103 ܢܵܕܼ ܡ̣ܢ ܛܸܒܹ̈ܐ ܘܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ: ܫ̣ܪܵܐ ܒܹܗ ܙܵܘܥܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܠܲܦ ܥܲܠ ܥܲܙܝܼܙܵܐ܀ ܩ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܘܲܠܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܕܢܹܐܠܲܦ ܡܸܢܗܘܿܢ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܵܢܲܚ̇܀ ܠܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵ ܩ̣ܪܵܐ ܬܒܲܕܸܩ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܲܕܼܚܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܵܗ̇ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܪܫܸܠ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܕܵܘܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܘܫܲܪܝܼ ܡܫܲܐܸܠ ܕܐܲܝܟܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܘܐܲܝܢܵܘ ܐܲܬܼܪܹܗ܀ ܕܠܵܐ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ ܝܑܼܠܸܦ̣ܘ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܹܗ: ܘܲܒ̣ܫܘܼ̈ܐܠܹܐ ܠܡܲܚܣܸܢ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܥܲܠ ܫܲܪܒܹ݁ܗ܀ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܒܢܸܕܼܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܘܥܲܡܵܐ ܡܫܲܐܸܠ ܢܹܐܠܲܦ ܡܲܢ̣ܘܼ ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܵܢܲܚ̇܀ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܘܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܫܵܚ̇ܩܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܣܸܦ̣ܪܹ̈ܐ ܟܠܝܘܿܡ ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܒܹܗ܀ ܫܲܐܸܠ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܡܦܲܫ̈ܩܵܢܹܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܬܼܵܐ ܓܠ̣ܵܘ ܠܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܐ܀ ܐ̄ܚܲܕܼܘ ܠܲܡܦܹܐܕܼܵܗ̇ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܒܦܘܼܫܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܲܢܚܵܘܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܒܬܼܘܼܪ̈ܓܵܡܲܝܗܘܿܢ܀ ܫܲܐܸܠ̣ ܐܸܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܦܝܵܐ ܥܲܠ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܕܲܒ̣ܒܹܝܬܼܠܚܸܡ ܕܵܢܲܚ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܕܸܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܒܲܢܒ̣ܝܼܵܐ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼܠܚܸܡ: ܕܡܸܢܹܟ̣ܝ ܢܸܦܘܿܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܸܪܥܸܐ ܠܥܲܡܝ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ܀ pb. 104 ܡ̣ܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܘܬܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܦܘܼ̈ܫܵܩܹܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼܘ ܠܹܗ܀ ܫܪܵܝܵܐ ܕܬܼܵܓܹܗ ܦܲܫܸܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܘܲܕܼܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܪܵܥܹ̇ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܒܲܕܸܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܡܸܬܼܚܲܠܲܦ ܠܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܲܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܣܵܘܦܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܒܣܵܟܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ ܫܪܵܝܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܦܘܼܫܵܩܹܗ ܥܲܠ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܐܸܬܼܒܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥܲܠ̣ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܘܫܲܩ̣ܠܹܗ ܠܬܼܵܓ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܕܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ܀ ܓܡܘܼܪܝܵܐ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܣܲܚ̣ܦܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܫܲܐܸܠ̣ ܢܹܐܠܲܦ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܫܲܐܸܠ̣ ܢܹܐܠܲܦ ܘܲܒ̣ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܫܪܵܝܹܗ ܐܸܫܟܲܚ̣: ܒܥ̣ܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܘܐܸܬܼܦܲܫܲܩ ܠܹܗ ܕܡܸܬܼܚܲܠܲܦ ܠܹܗ܀ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܐܸܬܼܟܲܪܟܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܕܼܠܵܐ ܡܲܠܟ݁ܘܼ: ܘܒܹܝܬܼ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ ܘܲܠܦܘܼ̈ܫܵܩܹܐ ܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܐܲܝܟܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܐܵܡܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܕܵܢܲܚ̇܀ ܚ̣ܙܵܐ ܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܵܘܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ: ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܫܪ̈ܲܝ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܕܼܠܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 105 ܡܨܲܥܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܪܵܡܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܘܥܲܠ ܕܲܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܕܵܚ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܢܫܘܼܛܘܼܢܵܝܗܝ܀ ܗܵܐ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܐܢ̄ܬ݁: ܢܵܛܲܪ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܚܵܘܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܠܹܗ܀ ܡܲܠܟܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܘܗܘ݀ܝܘܼ ܡܪܹܗ: ܠܹܗ ܐܲܝܬ݁ܝܼܢܲܢ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܢܩܲܪܸܒ̣ ܚܵܘܵܢ ܐܲܝܟܵܘ܀ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܪܗܸܒ̣ ܠܲܢ ܕܸܢܚܹܗ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܢܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܠܹܗ ܒܵܥܹ̇ܝܢܲܢ ܢܸܚܙܸܐ ܘܢܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܟܲܕܼ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܚܙܲܝܢܲܢ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ ܕܡܸܫܬܲܠܗܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܢܓܲܕܼ ܐܲܝܬ݁ܝܼ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬܲܢ܀ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܙܓܲܕܹܗ ܥܲܠ ܡܵܘܙܲܠܬܵܐ ܪܟܸܒ̣ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܠܲܢ: ܘܐܸܫܲܕܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܘܛܵܦܲܬ݀ ܐܲܪܥܲܢ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ܀ ܠܗܵܘ̈ ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܝܼܢ ܫܡܲܝ̈ܵܐ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܘܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܹܗ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܡܬܼܝܼܚ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ: ܘܲܒ̣ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܚ̣ܵܘܝܼ ܕܸܢܚܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ܀ ܬܘܲܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡ̣ܢ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܗܘܿܢ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܥܲܠ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ܀ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܙܪܲܥ̣ܘ ܒܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܲܝ ܦܵܪܹܣ: ܘܥܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܲܬܸ݁ܡ̣ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܬ݁ܝܼ ܫܪܵܪܵܐ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܠܫܲܪܒܹ݁ܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼܢ: ܕܡ̣ܢ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 106 ܥܲܡ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܣܸܗܕܲܬ݀ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ: ܘܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܙܡܲܪܬܹܗ ܓܸܠܝܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܣܗܸܕܼܘ ܠܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܕܸܢܚܹܗ: ܘܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܬܲܪܓܸܡ̣ܘ ܫܲܪܒܹܗ ܒܦܘܼܫܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܠܹܗ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܸܫܬܲܐܲܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܵܢܲܚ̇ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܩܵܡ̣ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܫܘܼܦܪܹܗ ܒܹܝܬܼ ܩܸܪܝܵܢܵܐ܀ ܐܸܬܼܓܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܦܪܹܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܛܡܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܲܠܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܢܸܙܕܲܡܪ̈ܵܢ ܒܹܗ܀ ܐܸܫܬܲܩܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܹܐܠܵܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܘܲܓ̣ܠ̣ܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܵܡ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܪܵܡܬܼܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܢܦܲܫܸܩ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܦܵܪܹܣ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܓܙܝܼܪܵܐ ܠܥܲܡ̈ܡܹܐ ܥܘܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܫܲܪܼ ܡܦܲܫܸܩ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܝܲܠܕܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܘܐܸܬܼܚܲܠܲܛܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ: ܕܚܲܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܢܩܲܒ݁ܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܕܢܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܗܵܘ̇ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܲܚܕܼܵܐ: ܘܒܹܗ ܐܸܫܬܲܪܝܲܬ݀ ܗܝ݀ ܪܓ̣ܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܘܥܲܡ̈ܡܹܐ ܗܘ݀ܵܘ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܕܲܢܨܘܼܬܼܘܼܢܵܝܗܝ܀ pb. 107 ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܡ̈ܡܹܐ: ܐܵܦ ܦܘܼܫܵܩܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܲܡܵܐ܀ ܥܲܠ̣ܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܦܘܼܫܵܩܹ̈ܐ ܦܓܲܥ̣ܘ ܒܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܡܸܟܵܐ ܘܡܸܟܵܐ ܝܲܠܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܸܫܬܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܟܵܘܟ݁ܒܹܗ ܚܙܲܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܠܲܢ: ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܡܦܲܫܩܝܼܢ ܕܗܵܐ ܒܒܹܝܬܼܠܚܸܡ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܝܲܠܕܹܗ܀ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܚܕܼܵܐ ܠܲܚܕܼܵܐ ܗܸܢܹܝܢ ܬܢܲܝ̈ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ 12 : ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܘܕܸܢܚܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܬܼܩܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܦܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܩܲܦܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܒܦܘܼܫܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܡܲܠܟܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܣܬܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܸܬܼܓ̣ܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܸܨܛܲܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܵܓ̣ܵܐ ܕܡܲܣܠܲܝ ܡ̣ܢ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܫܝܼܛܵܐ ܡܫܲܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܐܲܝܟܵܘ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܐܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܩܒܸܐ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܢܹܐܫܘܿܕܼܚܸܡܬܹܗ ܥܲܠ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ܀ ܒܠܲܥ̣ ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܣܠܲܝ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܚܫܲܠ̣ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܩܸܛܠܵܐ ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ܀ ܐܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܩܛܘܿܠ ܡܲܠܟܵܐ ܘܢܹܐܚܘܿܕܼ ܐܲܬܼܪܹܗ: pb. 108 ܘܢܸܣܚܘܿܦ ܬܵܓ̣ܵܐ ܘܢܸܫܬܲܠܲܛ ܗܘ݀ ܥܲܠ ܐܘܼܚܕܼܵܢܹܗ܀ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܡܹܐܢܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܲܠ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ: ܕܲܢܡܝܼܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܢܲܥܕܸܐ ܓܲܙܵܐ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪ ܠܹܗ܀ ܐܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܲܠܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ: ܘܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܢܸܩܛܘܿܠ ܛܲܠܝܵܐ ܘܢܸܣܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܙܵܥ̣ ܐܲܝܟ̣ ܢܸܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܡܸܣܬܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܠܩܸܛܠܵܐ ܕܢܲܓ̣ܗܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܐܲܢܝܼܕܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܬܼܵܓ̣ܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܬܵܓ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܡܚܝܼܠܵܐ ܕܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܟ ܥܲܙܝܼܙܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܵܐ ܕܢܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡܹܗ: ܘܢܸܟ̣ܠܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܙܹܐܦܵܢܵܐ ܠܲܡܡܵܬܼܘܼܬܹܗ܀ ܚܙܵܐ ܕܐܲܪܓܸܫ̣ ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܕܝܼܠܝܼܕܼ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܸܬܼܦܲܪܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܩܝܼܡ ܓܲܒܵܐ ܘܢܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡܹܗ܀ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܨܲܢܘܼܥܬܼܵܢܵܐ ܘܥܲܩܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܒܲܐܝܢܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܟܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܘ܀ ܝܑܼܠܸܦ ܡܸܢܗܘܿܢ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܸܢܚܵܐ ܕܲܢܓܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܢܸܫܬܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܝܼܐܠܝܼܕܼ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܙܸܠܘ ܠܲܡ ܥܲܩܸܒ̣ܘ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܲܒ̣ܥܲܝܬ݁ܘܿܢ ܘܐܸܫܟܲܚܬܘܿܢܵܝܗܝ ܬܵܘ ܚܵܘܵܐܘܼܢܝ܀ ܕܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܹܙܲܠ ܐܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝ ܐܸܚܙܸܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܵܐ ܕܝܼܕܲܥ̇ܬܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܡܲܫܟܸܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܣܵܓܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ: pb. 109 ܩܘܼܫܬܵܐ ܟܵܦܹܗ ܕܢܸܡܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܣܵܓ̣ܘܼ̈ܕܹܐ܀ ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܘܐܸܢ ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܡܲܠܸܠ̣: ܕܢܵܚܹ̇ܬܼ ܬܵܓܹܗ ܘܢܵܫܹ̇ܩ ܥܲܦܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ܀ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܠܲܡ ܐܹܙܲܠ ܐܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܡܸܨܛܲܕܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܬܲܒ̣ܥܹܗ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܡܵܐ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܣܸܓ̣ܕܬܼܵܐ ܒܡܸ̈ܠܹܐ ܫܩܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ: ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܬܹܐܙܲܠ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܡ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܝܗ̇ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܬܼܚܲܠܛܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܠܒܹܝܬܼ ܓܲܙܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܬܸܥܘܿܠ܀ ܐܹܝܢ ܗܹܪܘܿܕܹܣ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܬܼܵܓܹܗ ܬܵܓ̣ܵܟ̣: ܕܝܼܠܵܟ̣ ܢܸܟ̣ܠܵܟ̣ ܕܡܲܠܟܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܵܩܹ̇ܠ܀ ܠܡܘܿܢ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܢܹܗ ܡܵܕܹܝܢ ܐܸܢ ܠܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܲܓܲܪ ܪܘܼܚܵܟ̣ ܥܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܝܟܵܐ ܡܲܡܠܸܟ̣܀ ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܒܐܲܝܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܬ݁ܕܲܢܚܵܐ܀ ܛܲܠܝܵܐ ܣܲܪܕܵܟ̣ ܘܐܲܪܡܝܼ ܙܵܘܥܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܟ̣: ܘܗܵܐ ܡܥܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܸܪܬܼܵܐ ܕܬܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܝܲܕܼܥܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܟܡܵܐ ܐܲܙܝܼܥܵܟ̣: ܬܡܝܼܗ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܲܕܼܠܵܐ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܒܛܸܒܹ݁ܗ ܕܲܠܚܵܟ̣܀ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܬܼܵܓ̣ܵܐ ܢܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܦܸܠ ܬܚܹܝܬܼ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܢ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܥܲܩܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܢܲܢ: pb. 110 ܘܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܸܢܘܲܝ ܢܹܐܙܲܠ ܢܸܣܓ݁ܘܿܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܡܲܥܬ݁ܘܿܢ܀ ܒܪܝܼܪܹ̈ܐ ܫܲܡܥܘܼܗܝ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܝܑܼܕܲܥ̣ܘ ܢܸܟ̣ܠܹܗ ܡܵܢܵܘ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܢܹܐܙܠܘܼܢ ܠܲܡܥܲܩܵܒ̣ܘܼ ܥܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܩܲܠ̣ ܩܘܼܕܼܡܲܝܗܘܿܢ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܩ̣ܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܗܘ݀ ܬܘܼܒ̣ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܘܢܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐܲܚܙܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܠܒܲܟ̣ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐ ܢܩܲܒܸ݁ܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܦ ܐܵܠܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܢܸܚܙܘܿܢ ܕܸܢܚܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ: ܠܹܗ ܕܹܝܢ ܐܲܫܲܪܘ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܕܲܩܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܩܘܼܢ ܕܲܫܒܲܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܕܼܢܸܫܬܲܪܪܘܼܢ ܡܸܛܠ ܕܸܢܚܹܗ ܕܠܵܘ ܕܲܓܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܠܘܼܩܕܲܡ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ܘ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ܀ ܗܦܲܟ̣ܘ ܬܘܼܒ̣ ܘܲܫܡܲܥ̣ܘ ܡܸܠܲܝ̈ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܘܦܘܼܫܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܗܲܝܡܸܢ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼܠܚܸܡ ܕܵܢܲܚ̇ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܟܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬܼ: ܕܲܒ̣ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܘܲܒ̣ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܫܪܵܪܹܗ ܢܵܘܕܲܥ܀ ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܗܘܿܢ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬܼ ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܫܵܠܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܲܪܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܪܲܒܵܐ: pb. 111 ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܢܫܲܡܠܹܝܗ̇ ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܗܸܢܘܿܢ ܘܲܣܘܲܚ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ: ܕܘܼܗܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܐܲܥ̣ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܼ ܕܘܼ̈ܘܵܕܹܐ܀ ܚ̣ܕܼܝܼܘ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܘܲܪܕܼܵܘ ܢܹܐܙܠܘܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܘܼܗܪܹܗ: ܘܲܢܓܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܒܲܝܗܘܼܕܼ܀ ܐܵܘܒܸ݁ܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܒܹܝܬܼܠܚܸܡ ܩܘܼܪܝܲܬܼ ܥܘܼܫܢܵܐ: ܕܠܵܘ ܢܸܦܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܠܲܡܫܲܐܵܠܘܼ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܪܵܕܹܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܸܬܼܡܲܛܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܙܝܼܘܵܐ ܕܪܲܫ̣ ܩܘܼܕܼܡܲܝܗܘܿܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܡܛ̣ܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܡܲܠܟܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ܵܐ ܙܲܠܚܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܪܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܲܠܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܝܲܩܲܪ ܒܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܹܗ܀ ܐ̄ܙܲܠ̣ ܩܘܼܕܼܡܲܝܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܛܲܠܝܵܐ: ܗܵܐ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܘܼܫܵܩܵܐ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܟܵܘ̈ܟ݁ܒܹܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܥܲܡ ܙܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܓ̣ܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܡܬܼܘܼܡ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܬ݁ܬܲܚܬܝܼ܀ ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ ܣܕܼܝܼܪܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܠܒܲܠ ܚܹܐܦܵܐ ܛܪܝܼܕܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܐܲܝܢܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܐܲܪܦ̣ܝܼ ܐܲܬܼܪܹܗ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܚܵܘܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܚܙܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ: pb. 112 ܘܐܲܝܟ̣ ܠܲܡ̈ܦܹܐܕܹܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܓܲܕܼ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܗܵܕܹܐ ܚܕܲܬܵܐ ܣܸܠܩܲܬ݀ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܕܸܚܘܿܬܼ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ܀ ܒܐܲܝܢܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܫܒܲܩ̣ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܗܲܠܸܟ̣ ܥܲܡ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܪܩܝܼܥܵܐ ܪܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܘܲܒ̣ܡܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܪܵܕܹܝܢ: ܨܹܝܕܼ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܬ݁ܬܲܚܬܹܝܢ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ܀ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܟܕܼܝܼܢܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܒܲܚܕܼܵܐ ܟܲܬܼܦܵܐ ܫܘܝܼܬܼܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܦܲܠܸܛ̣ ܨܵܘܪܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܗܘ݀ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ܀ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ ܐ̄ܢܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܗ݀ܘܲܝ̈ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܵܪܲܢ: ܕܠܵܐ ܒܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܐܸܫܬܲܡܲܫ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܚܙܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܐܸܡܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܐܵܘ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܕܲܡܙܝܼܥ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܘ݀܀ ܠܡܲܢ ܐܝܼ̈ܙܓܲܕܹܐ ܘ݀ܵܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܹܗ: ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܐܸܠܵܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ܀ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܠܡܲܢ ܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ: ܟܠܗܹܝܢ ܪ̈ܵܡܵܢ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܒܹܗ ܐܸܫܬܲܡܲܫ܀ ܢܸܫܠܘܿܢ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܦܲܫ̈ܩܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܚܘܼܬܹܗ܀ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܡܹܐܡܪܹܐ ܐܸܠܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܟ̣ܚܵܐ: pb. 113 ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܵܛ̇ܝܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܬܦܲܫܸܩ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܵܦ ܐܝܼܙܓܲܕܹܗ ܡܲܠܐܸܐ ܠܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܫܲܩ: ܐܲܝܟܲܢ ܡܵܕܹܝܢ ܗܘ݀ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܒܕܼܢܚܹܗ ܒܬܸܡܗܵܐ ܡܵܘܬܸܒ̣ ܠܲܕܼܒ̣ܵܨܝܼܢ ܠܹܗ: ܐܲܪܦܝܼ ܪܵܘܡܵܐ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܢܓܲܕܼ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܘ ܢܘܼܗܪܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܚ̣ܕܼܝܼܘ: ܘܲܢܓܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܝܼܘܹܗ ܠܓ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼܠܚܸܡ܀ ܢܦܲܩ̣ ܒܵܬܼܪܗܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܵܩܢܹܣܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܲܝܬ݁ܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܠܡܵܪܹܗ ܢܸܚܙܘܿܢ܀ ܓܲܪܸܓ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ: ܘܟܲܕܼ ܡܲܛ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܬܲܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܨܸܡܚܵܐ ܦܲܬܼܚܹܗ܀ ܐܞܬ݀ܵܐ ܩܘܼܕܼܡܲܝܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܛܲܠܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܨܸܒ̣ܥܵܐ ܪܡܲܙ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܕܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܗܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܲܠܒܹܝܬܼܠܚܸܡ: ܘܐܲܥܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܚ̣ܙܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟܸܢ ܐܲܪܚܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥܲܠ̣ܘ ܕܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܚ̣ܙܵܘ ܬܲܡܵܢ ܛܲܠܝܵܐ ܕܲܪܡܸܐ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹܝܢ 13 : ܒܲܝܬܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ܀ ܘܐܸܡܵܐ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ: ܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܲܓ̣ܢܸܐ ܕܠܵܐ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܹ̈ܐ܀ ܚ̣ܵܪܘ ܒܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ܘ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܫܦܝܼܢ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ pb. 114 ܒܪܲܟ̣ܘ ܥܲܫܝܼ̈ܢܹܐ ܪܹ̈ܫܲܝ ܦܵܪܹܣ ܘܲܣ̣ܓܸܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܠܪܹܫܵܐ ܕܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܟܲܪܙܲܬ݀܀ ܫܲܪܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܢܲܦܢܸܐ ܫܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܲܛ̣ܥܵܘ: ܘܲܠܫܲܒܵܝܵܐ ܒܬܸܡܗܵܐ ܢܵܘܬܸܒ̣ ܕܲܕܼܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܟ̣ܢܘܿܫ ܣܸܓ̣ܕܲܬܼ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܲܙܪܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܐܲܪܥܹܗ ܕܢܸܡܪܘܿܕܼ ܫܲܪܝܼ ܕܚܲܣܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܕܬܼܵܓܹ̈ܐ ܢܦܲܠ̣ ܘܲܣܓܸܕܼ ܠܹܗ ܒܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܸܬܼܟܲܦܦܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܩܕܼܵܡ ܐܝܼܩܵܪܹܗ܀ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܕܪܹܫ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܢܸܦܠܲܬ݀ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ: ܕܐܲܝܟ̣ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܒ̣ܵܗ̇ ܢܸܬ݁ܕܲܡܸܐ܀ ܐܲܪܥܹܗ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܢܲܚܫܝܼܪܬܼܵܢܵܐ ܗܡܲܝܪܹ̈ܐ ܝܸܗܒܲܬ݀: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܟܬܲܒ̣ܬܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܵܗ̇܀ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܪܹܫܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܕܸܟ̣ܢܲܬ݀ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܬܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܒܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܫܲܪܝܲܬ݀ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܢܲܓ̣ܕܵܗ̇ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܠܗܵܘ̇ ܪܹܫܵܐ ܕܪܹ̈ܫܹܐ ܬܸܣܓ݁ܘܿܕܼ܀ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗ̇ ܠܟܹܐܦܵܐ ܕܐܸܬܼܓܲܙܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܠܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ: ܕܲܒ̣ܠܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇܀ ܠܪܹܫܵܐ ܕܕ݁ܗܒ̣ܵܐ ܡܚܵܬ݀ ܘܐܲܪܟܸܢܬܹܗ ܕܢܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܵܗ̇: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܥܘܿܪܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܪܵܬܹܗ ܠܟ̣ܠܹܗ ܨܲܠܡܵܐ܀ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܕܲܝ ܢܸܦܠܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܵܗ̇: ܩܕܼܵܡ ܗܵܝ̇ ܟܹܐܦܵܐ ܕܲܡܠܵܬ݀ ܡܸܢܵܗ̇ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ܀ pb. 115 ܪܹܫܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܒܲܪ̄ܬܼ ܟܲܠܕܼܵܝܹ̈ܐ: ܠܝܵܪܬܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܕܢܲܥܕܸܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܙ̈ܘܿܙܹܐ܀ ܥܲܠ̣ܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ܘ ܠܹܗ: ܠܡܲܠܟܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܕܼܝܼܐܹܗ ܡܸܣܟ̣ܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܥܲܠ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܫܠܲܚ̣ ܘܐܲܝܬ݁ܝܼܘ ܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܠܕܼܝܼܠܹܗ ܐܸܬ݀ܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܩܲܒ݁ܠ̣ܘܼܗܝ ܐܲܟܸܣ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܲܒ̣ܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܫܲܕܲܪ ܐܲܝܬܝܼ ܡܵܐ ܕܚܵܫܲܚ ܠܹܗ: ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܥܲܡܵܐ ܐܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܪ̈ܝܼܒ̣ܵܘܗܝ܀ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܗܘ݀ܵܘ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܦܵܫ̣ܘ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ ܥܲܡܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܘܠܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܢܦܲܠ̣ܘ ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓ̣ܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܡܵܐ ܠܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܠܵܐ ܫܵܛ̣ܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܟܲܕܼ ܐܲܣ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܵܢ̇ܝܵܐ ܚܲܫ̣ܒ݁ܘܼܗܝ: ܘܟܲܕܼ ܛܵܪܹܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܪܹܫܵܐ ܕܕܼܵܝ̈ܘܹܐ܀ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼܐܲܝܬ݁ܝܼܘ ܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܠܵܘ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܟܲܕܼ ܣܵܥܲܪ ܘܲܣ̣ܓܸܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܫܲܚܠܸܦ ܡܵܝ̈ܵܐ ܫܚܝܼ̈ܡܹܐ ܠܚܲܡܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܣ̣ܓ݁ܝܼ ܠܲܚܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܣܲܒܲܥ̣ ܐܲܠܦܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܦܲܟ̣ܪܹܗ ܠܠܸܓ̣ܝܘܿܢ ܘܲܫ̣ܕܼܵܝܗܝ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܲܠܠܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܕܲ݁ܝܼ ܓܲܪ̈ܒܹܐ ܒܡܸܠܬܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܟܠ܀ pb. 116 ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܝܼܢܵܐ ܠܣܲܡܝܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܘܼܗܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܪܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܕܼܘܼܓܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܫܸܡܥܵܐ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܕܲܝܸܫ 14 : ܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܟܵܐܹ̇ܐ ܒܪ̈ܘܼܚܹܐ ܘܡܲܫܒܹ̈ܐ ܘܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܪܹܐ ܘܡܲܦܸܩ ܡܝܼܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܲܣ̣ܪܝܼ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܦܢܸܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܠܥܘܼܒܵܐ ܕܐܸܡܹܗ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܐܣܸܐ ܠܲܡܡܲܚܲܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܚܠܸܡ ܠܕܲܚܪܸܫ ܘܲܥܘܝܼܪ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܲܝܘܵܐ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܐܣܸܐ ܘܲܡܫܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܕܲܟ̣ܪܝܼܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܫܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܦܸܩ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܒܩܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹ̈ܐܕܼܵܢܹܐ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܫܸܡܥܵܐ ܠܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܪܲܓ݁ܝܼ ܐܝܕܹܗ ܕܓܲܪܒܵܐ 15 : ܕܝܲܒ݁ܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܡܵܘܒܸ݁ܫ ܬܹܐܬܵܐ ܪܓ̣ܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܩܵܪܵܗ̇܀ ܟܲܕܼ ܡܲܓܸܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܒܘܼܪ̈ܟܹ݁ܝܗ̇ ܕܲܡܓܲܙܲܝܬܵܐ: ܚ̣ܙܵܘ ܫܼܛܘܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ܘ ܥܲܠ ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܒܒܲܝܬܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܕܲܪܡܸܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ ܡܨܲܥܪܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠ ܩܲܢܵܝܹ̈ܝܗ̇: ܝܲܩ̣ܪܘܼܗܝ ܗܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܢܵܟ̣ܦ̇ܝܼܢ ܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܹܗ܀ ܒܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܛܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: pb. 117 ܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܣܲܪ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܹܗ: ܕܒ̣ܵܗ̇ ܐܲܪܟܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܒܐܝܼܙܓܲܕܼܸܵܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܡܸܣܟܹܢܘܼܬܹܗ ܕܵܫ̣ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܠܝܼ̈ܛܵܢܹܐ: ܘܥܲܠ ܐܸܣܟܘܼܦܬܹܗ ܓܲܪܓܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܹܗ ܠܬܲܓܹ̈ܐ ܟܵܦܲܬ݀ ܢܸܫܬܲܡܥܘܼܢ ܠܹܗ: ܘܲܠܥܲܫܝܼ̈ܢܹܐ ܒܢܝܼܪܹܗ 16 : ܟܸܕܢܲܬ݀ ܬܸܦܠܘܿܚ ܒܗܘܿܢ܀ ܡ̣ܢ ܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܪܗܵܒ̣ܬܵܐ ܢܸܦܠܲܬ݀ ܥܲܠ ܥܲܙܝܼܙܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܒܪܲܟ̣ܘ ܘܲܣ̣ܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓ̣ܵܐ܀ ܒܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܝܸܫ̣ 17 : ܒܲܪ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܗ̄ܘ̣܀ ܒܒܲܝܬܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܝܬܝܼ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܟܫ̣ܵܐ ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ܀ ܢܦܲܠ̣ܘ ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ܘ܀ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܝܢ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܓܹܕܼ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܒܗܘܿܢ ܢܸܬ݁ܕܲܡܹܐ܀ ܠܵܐ ܒܨܵܐܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܒܚܘܼܒܵܐ ܝܲܩܪܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܵܗ̇ܬ݁ܝܼܢ ܒܲܙܥܘܿܪܘܼܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܥܲܩܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ ܒܫܘܼܐܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܐܲܚܨܸܦ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ܀ pb. 118 ܠܵܐ ܕܪܲܫ̣ܘ ܝܲܠܕܹܗ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܲܕܼܥ̣ܘܼܗܝ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܩ̣ܒ̣ܘܼܗܝ ܒܹܝܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܚܘܼܒܵܐ ܣܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܠܵܘ ܒܲܕܼܪ̈ܵܫܹܐ ܩܵܡ̣ܘ ܥܲܠ ܝܲܠܕܹܗ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܹܕܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ ܬܸܚܙܸܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܥܲܩܸܒ̣ܬܹܗ ܕܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܒܲܪ̄ܬܼ ܟܲܠܕܼܵܝܹ̈ܐ ܚܬܼܝܼܪܬܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܘܠܵܐ ܥܲܩܸܒ̣ܬܹܗ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܒ̣ܨܹܝܘܗܝ ܡܵܐ ܕܣܵܓ̣ܕܼ ܠܹܗ܀ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܡܥܲܩ̈ܒܲܝ ܥܲܠ ܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܫܘܼܐܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܨܹܝܕܼ ܡܵܘܠܵܕܼܵܐ ܫܸܬܼܩܵܐ ܢܛܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢ ܝܲܩܝܼܪ ܫܲܪܒܹܗ ܥܲܠ ܕܵܪ̈ܘܿܫܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡܢܲܬ݁ܦܝܼܢ ܠܹܗ ܒܫܘܼܐܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܩܢܹܝܢ ܐܢ̈ܬ݁ܘܿܢ ܗܵܝ̇ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܝܲܩܲܪܬܹܗ ܒܲܗ̈ܦܵܟ̣ܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܥܲܩܸܒ̣ܬܹܗ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܣܵܓܹܕܼ ܟܠܢܵܫ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܣܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܥܪ̈ܝܼܡܹܐ ܕܠܵܐ ܥܘܼܩܵܒ̣ܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܫܸܬܼܩܵܐ ܦܪܝܼܣ ܥܲܠ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܐܲܝܟ̣ ܫܘܿܫܸܦܵܐ: ܘܲܠܓ̣ܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܫܪܸܐ ܘܲܡܣܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܫܵܓ̣ܘܿܫܹ̈ܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܒܵܪܟ݁ܝܼܢ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܵܨܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܠܵܐ ܥܲܩܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܣܸܕܼܩܹ̈ܐ ܒܫܲܪܒܹ݁ܗ ܒܫܲܤܒܹ݁ܗ ܡ̣ܢ ܕܵܪ̈ܘܿܫܹܐ: ܘܲܗ̈ܦܵܟ̣ܵܬܼܵܐ ܒܡܹܐܡܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܨ̈ܘܿܝܹܐ܀ pb. 119 ܠܡܵܢܵܐ ܕܪܵܫܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܦܘܼܡܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܚܵܪܥܘܼܬܼܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܟܠܢܵܫ ܕܲܢܩܝܼܡ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܠܡܘܿܢ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܓܲܒܹ̈ܐ ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܥ̣ܝܼܪ ܗܸܪܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܡܲܨ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܢܸܕܼܪܘܿܫ܀ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܣܵܓܹܕܼ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܩܲܒ̣ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܹܝܬܼ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ܀ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܐܸܬ݀ܵܘ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܢܲܠܦܘܿܢ ܫܲܪܒܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܒ̣ܵܨܹܐ ܠܹܗ܀ ܕܐܲܝܟܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܫܵܐܸܠ̣ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ: ܘܡ̣ܢ ܕܲܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܗ̣ܦܸܟ̣ܘ ܠܲܡܫܲܐܵܠܘܼ܀ ܛܲܠܝܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܒܹܝܬܼ ܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ ܚ̣ܙܵܘ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ܘ ܕܲܢܫܲܐܠܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܒܪܲܟ̣ܘ ܘܲܣ̣ܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܘܐܲܥܸܠ̣ܘ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܦܬܲܚ̣ܘ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܗܘܿܢ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܹܗ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܫܩܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܲܠܟܵܐ: ܘܒܸܣ̈ܡܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܵܪܵܐ܀ ܐܲܥܸܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܠܬܼܵܓ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܪܵܕܼܝܵܐ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܪܲܟ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܘܲܡܦܝܼܣܝܼܢ ܠܹܗ ܢܩܲܒܸ݁ܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܕ݁ܛܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܵܟ̣݁ܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܙܥܘܿܪܘܼܬܹܗ܀ ܢܦܲܠ̣ܘ ܘܲܣ̣ܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܒܙܵܘܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܲܕܼ ܕܲܚܝܼܠܝܼܢ: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܢܲܣܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ pb. 120 ܠܵܐ ܚ̣ܙܵܘ ܬܵܓܹܗ ܘܡܸܬܼܗܲܝܡܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܵܪܹܐ ܬܵܓܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܫܵܦ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܲܪܗܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܬܵܓ̣ܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܫܦܝܼܢ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܢܦܲܠ̣ܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܡܦܝܼܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܢܩܲܒܸ݁ܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪ̈ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ: ܠܡܲܠܟܵܐ ܣܓܝܼܕܼܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܣܲܒ̣ ܡܵܪܝ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܕܫܲܕܪܲܬ݀ ܐܲܪܥܲܢ ܕܲܬܼܩܲܪܸܒ̣ ܠܵܟ̣: ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܲܢ ܣܲܒ̣ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܟ̣܀ ܬܵܓܹܗ ܕܢܸܡܪܘܿܕܼ ܪܹܫ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܫܲܕܲܪ: ܕܲܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܟ̣ ܢܸܬܸ݁ܠ ܙܸܕܼܩܵܐ ܕܲܡܫܲܒܲܚܬܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܒܲܫܡܵܟ̣ ܝܵܬܼ݁ܒܵܐ ܐܲܪܥܲܢ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܗ̇: ܩܲܒܸ݁ܠ ܡܸܢܲܢ ܘܲܫܪܝܼܢ ܢܹܐܙܲܠ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪܢܲܢ܀ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܕܲܝ ܘܐܵܬܼܘܿܪ ܒܐܝܼܕܲܢ ܫܸܠܚܲܬ݀: ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܟ̣ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܦܢܝܼܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܲܟ̣ܒ̣ܝܼܫܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܠ ܐܘܼܚ̈ܕܵܢܝܼܢ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܡܦܝܼܣܵܐ ܕܬܸܡܢܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܟ̣܀ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܢܵܦ̇ܩܵܐ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܐ ܐܲܟ̣ܬܸܒ̣ܬܼܵܟ̣ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܗ̇ ܡܸܟܵܐ ܘܲܠܗܲܠ܀ ܣ̣ܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܡܸܣܬܲܪܕܼܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓ̣ܵܐ܀ pb. 121 ܟܦܹܝܢ ܥܲܙܝܼܙܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܡܦܝܼܣܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܐܸܡܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡܦܲܚܡܵܐ ܒܠܸܒܵܗ̇ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܐܸܡܪܲܬ݀ ܛܘܼܒ̣ܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܕܲܣ̣ܓܸܕܼܘ ܠܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܙܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܢ ܫܲܕܲܪܟ̣ܘܿܢ: ܓܠܵܘ ܠܝܼ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܡܲܢ ܐܲܩܝܼܡܟ̣ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܛܲܟ̣ܣܵܐ ܚܙܲܝܬ݁ܘܿܢ ܗܵܪܟܵܐ ܕܲܡܫܲܥܒܲܕܼ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܵܘ ܬܵܓܹܗ ܐܸܢܗܘ݀ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܬ݁ܘܿܢ܀ ܗܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܹܗ: ܘܐܸܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܘܲܡܓܲܙܲܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ ܐܸܡܹܗ܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܚܙܲܝܬ݁ܘܿܢ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܵܘܗܝ ܕܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܟܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܥܲܡܹܗ ܛܥܝܼ̈ܢܲܝ ܙܲܝܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܸܠܲܬܼܟ̣ܘܿܢ: ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܪܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܗܵܫܵܐ ܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܬܘܿܢ܀ ܟܡܵܐ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܹ̈ܐ ܫܲܕܲܪ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܦܲܠܵܚܵܘ̈ܗܝ܀ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܚܙܲܝܬ݁ܘܿܢ ܐܵܘ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ: ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܵܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܹܗ܀ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐܵܘ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܹܗ: ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܡܬܼܝܼܚܝܼܢ ܐܵܘ ܡܲܪܝܼܬܼܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܹܗ܀ ܬܵܓܹܗ ܥܲܙܝܼܙ ܐܵܘ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܼܵܐ ܕܡܸܙܕܲܝܲܚ ܒܵܗ̇: ܠܒ̣ܘܼܫܹܗ ܡܲܒ̣ܪܸܩ ܐܵܘ ܒܲܟ̣ܠܝܼܠܹܗ ܛܲܒ̣̈ܥܹܐ ܣܕܼܝܼܪܝܼܢ܀ pb. 122 ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܬ݁ܘܿܢ: ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܥ̣ܨܵܟ̣ܘܿܢ ܕܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܬܸܚܙܘܿܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ܀ ܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܐܲܩܒܸ݁ܠܬ݁ܘܿܢܵܝܗܝ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܡܲܢ ܣܲܒܲܪܟ̣ܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܪܹܟ̣ܝ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܹܐܞܘܿܕܼ ܒܲܚܠܝܼܨܘܼܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܗܝܼܠ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܘܲܫܠܸܐ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܣܸܓ̣̈ܕܵܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܩܲܪܸܒ̣ ܠܹܗ܀ ܫܡܲܝ̈ܵܐ ܣܵܗ̇ܕܝܼܢ ܥܲܡ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܬܼܪܹܟ̣ܝ ܒܲܟ̣ܬܼܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ܀ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܒܲܕܸܩ̣ܘ ܬܵܓܹܗ: ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܬܼܒ݁ܘܼܗܝ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܝܲܠܕܹܟ̣ܝ: ܘܲܒ̣ܡܲܘܙܲܠܬܵܐ ܣܠܸܩ̣ ܠܹܗ ܨܲܠܡܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܲܠ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܚ̣ܙܲܝܢܲܢ ܬܵܓܹܗ: ܘܡܸܢܹܗ ܩܲܡ̣ܢܲܢ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ܀ ܝܘܼܩܢܹܗ ܪܲܒܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܲܬܼܦܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܪܩܝܼܥܵܐ: ܩܵܡ̣ ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܲܢ ܤܹܫܵܢܘܼܬܹܗ ܕܢܹܐܬܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܨܲܠܡܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܒܹܝܬܼ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܣܠܸܩ̣ ܘܲܚܙܲܝܢܵܝܗܝ: ܘܫܸܡܫܵܐ ܒܙܝܼܘܹܐ ܠܵܐ ܦܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇ ܠܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ܀ ܗܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܪ̈ܵܘܡܹܐ ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܵܨܲܚ̇ ܬܵܓܹܗ ܥܲܠ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ pb. 123 ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܪܩܝܼܥܵܐ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܥܲܡ ܢܲܗܝܼܪ̈ܵܘܗܝ: ܕܲܒ̣ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܗܘ݀ ܒܲܕܸܩ̣ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܒܲܝܢܵܬܼ ܣܵܕܼܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܥܸܠ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܢܲܨܝܼܚ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ܀ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܫܲܪܒܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ ܡܦܵܣܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܹܗ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ܀ ܐܹܝܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫܝܼܢ ܒܹܗ ܕܲܣܥܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܦ ܠܝܼ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܠܝܼ: ܘܗܘ݀ ܒܲܕܸܩ̣ ܠܝܼ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܒܲܪ ܐܵܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܢܚܸܬܼ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ: ܘܲܒ̣ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܝܼ ܫܲܪܒܹܗ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܩܲܒ݁ܠܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܥܵܠܵܝܵܐ ܒܫܸܡܥܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܦܵܣܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ܀ ܒܬܲܗܪܵܐ ܒܛܸܢ̇ܬܹܗ ܕܠܵܐ ܚܘܼܫܵܒ̣ܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ: ܣܒܲܪܬܹܗ ܩܲܒ݁ܠܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ ܘܕܼܵܠ̣ ܒܝܼ ܥܘܸܠܵܐ܀ ܠܵܐ ܐܸܙ̇ܕܵܘܓܹܬܼ ܘܲܗܘܹ̇ܝܼܬܼ ܐܸܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܚܙܲܝܬ݁ܘܿܢ: ܢܛܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܬܼܘܼܠܘܼܬܼܝ ܘܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܛܲܠܝܵܐ ܘܗܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܡܵܐ ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܲܒ̣ܥܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܦܵܣܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܠܡܵܢܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܕܝܼܠ̇ܕܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܸܟ̣ܡܹ̇ܬܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 124 ܠܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܩܲܒ݁ܠܹ̇ܬܼ ܒܲܛܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܒܥܝܼܠܬܵܐ ܠܲܝܬܲܝ ܘܐܝܼܬܲܝ ܐܸܡܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ܀ ܚܲܕܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܙܪܲܥ̣ ܒܝܼ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܸܛ̇ܢܹܝܬܼ ܟܲܕܼ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܫܲܐܠܬܹܗ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܗܘܸܐ ܡܘܿܢ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܦܲܫܸܩ̣ ܠܝܼ ܗܘ݀ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܹܟ̣ܝ܀ ܘܚܹܝܠ ܥܸܠܵܝܵܐ ܢܲܓܸܢ ܥܠܲܝܟ݁ܝܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܬܹܐܠܕܝܼܢ ܝܲܠܕܵܐ ܕܲܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܣܘܿܦ ܠܵܐ ܢܵܗܘܸܐ܀ ܥܲܡ ܗܵܘ̇ ܩܵܠܵܐ ܩܲܒ݁ܠܹ̇ܬܼ ܒܲܛܢܵܐ ܡܠܸܐ ܕܘܼܡܵܪܵܐ: ܘܝܵܠ̇ܕܹܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܪܓܸܫ̣ ܐܸܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ܀ ܛܠܝܼܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܗܘ݀ܵܘ ܠܝܼ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܒܹܝܬܼ ܛܵܠܘܿܡܲܝ̈: ܐܸܓ̣ܠܹܐ ܐܲܦܲܝ̈ ܘܐܸܒ̣ܣܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܥܲܫܩ̣ܘܼܢܝ܀ ܬܵܘ ܪ̈ܲܚܝܼܦܹܐ ܡܲܠܸܠܘ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܨܹܝܕܼ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ: ܘܐܲܟܸ݁ܣܘ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܡ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܩܪܵܘ ܠܹܗ ܒܐܸܕܼܢܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܕܘܸܓܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܫܵܡܲܥ̇: ܘܡܲܪܓܸܫ ܩܲܠܝܼܠ ܒܲܫܡܘܼ̈ܥܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܗܒܝܼܢ: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܢܪܘܿܒ̣ ܥܲܠ ܝܲܠܕܹܟ̣ܝ܀ ܐܲܓܲܪܝ ܪܘܼܚܹܟ̣ܝ ܥܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܠܲܡ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܛܵܥ̇ܢܝܼܢ ܫܲܪ̈ܒܵܘܗܝ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡܵܐ ܘܕܼܵܢܲܚ̇ ܬܵܓܹܗ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܕܲܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ pb. 125 ܐܝܼܬܼ ܠܹܟ̣ܝ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܢ ܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܬܸܛܥܹܝܢ ܨܸܕܼܝܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܒܸ݁ܐ ܒܹܗ܀ ܐܝܼܬܼ ܠܹܟ̣ܝ ܕܬܸܚܙܹܝܢ ܣܕܼܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܢܵܦܠܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ: ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܹܗ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܪܵܝܒܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܫܡܘܼ̈ܥܵܬܹܗ: ܘܦܵܪܚܝܼܢ ܛܸܒܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܥܵܡܘܿܪ̈ܲܝܗܹܝܢ܀ ܥܵܒܲܪ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܡܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܒܹܗ: ܘܪܵܗ̇ܛܵܐ ܣܒܲܪܬܹܗ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܕܬܹܐܚܘܿܕܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ ܒܵܗ̇: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܬܵܓܹ̈ܐ ܡܢܝܼܕܼ ܘܲܡܟܲܦܸܐ ܩܕܼܵܡ ܐܝܼܩܵܪܹܗ܀ ܠܵܒܹ̇ܟ̣ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܩ̣ܵܡ ܒܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܢܲܨܝܼ̈ܚܹܐ: ܘܲܡܕܲܝܸܫ ܒܹܗ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܟܲܠܘܹ̈ܐ ܕܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܝܵܪܹܬܼ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܪܵܘܡܹܗ ܕܐܵܐܲܪ ܠܵܐ ܡܵܛܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܘܪܵܥ̇ܠܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܡܵܘ̈ܬ݁ܒܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ܀ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܵܢܚ̇ܝܼܢ ܫܲܪ̈ܒܵܘܗܝ ܒܲܝܢܵܬܼ ܥܲܡ̈ܡܹܐ: ܘܪܵܝܒܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ܀ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܪܗܵܒ̣ܬܵܐ ܥܲܠ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ: ܘܲܠܥܲܙܝܼ̈ܙܹܐ ܡܲܒ̣ܪܸܟ̣ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܬܵܓܹ̈ܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܣܝܼܡ ܢܝܼܫܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ: ܘܟ̣ܘܼܒ̣ܫܵܐ ܠܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܡܙܝܼܥ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܢܵܝ̇ܕܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬܼܵܐ ܘܝܲܬܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ pb. 126 ܕܵܢܲܚ̇ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܐ ܒܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ: ܘܐܵܚܹ̇ܪ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܡܸܕܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ܀ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܟܠ ܕܐܸܡܪܬ݁ܘܿܢ: ܘܲܕܼܐܸܦܲܠܲܓ̣ ܥܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܝܵܕܼܥܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܘܒܲܪ ܡܲܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܟܠܗܹܝܢ ܝܸܠܦܹܬܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܩ̇ܒܸ݁ܠܬܹܗ܀ ܐ̄ܒ̣ܘܼܗܝ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܝܼ ܘܲܡܦܵܣܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܵܪܹܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣: ܟܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܠܘܿܕܹܗ ܘܲܒ̣ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ܀ ܒܪܸܡܙܹܗ ܬܲܠ̈ܝܵܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܥܵܡܘܿܪ̈ܲܝܗܹܝܢ: ܘܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܝܲܬܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܣܵܗ̇ܕܝܼܢ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܐܸܢܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܩܲܒ݁ܠܹ̇ܬܼ ܒܲܛܢܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ܀ ܒܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܙܡܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܒܹܗ ܓܸܠܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܒܲܕܸܩܬ݁ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܫܲܪܘܿܢ ܒܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܥܲܡܵܐ ܕܐܸܚܲܕܼ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ܀ ܠܟ̣ܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܐܹ̇ܐ ܬܡܲܠܠܘܼܢ ܥܲܠ ܒܹܪܝ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܕܲܡܢܲܟ̣ܪܹܝܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ ܕܣܵܒܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ܀ ܚܵܣ̇ܡܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܩܲܒ݁ܠܝܼܢ ܠܝܼ ܕܡܲܠܟܵܐ ܝܸܠ̇ܕܹܬܼ: ܪܘܹܝܢ ܒܲܛܢܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܣܲܟ݁ܠܝܼܢ ܒܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܥܲܒ݁ܝܼ ܠܹܗ ܠܸܒܹ݁ܗ ܕܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣: ܥܲܡܸܨ̣ ܥܵܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܵܘܩܲܪ ܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ܀ pb. 127 ܡܲܠܸܠܘ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܕܲܠܟ̣ܘܿܢ ܝܵܐܹ̇ܐ ܠܡܸܣܬܲܟܠܘܼ: ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܥܒܲܕܼܟ̣ܘܿܢ 18 : ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܸܡܠܸܐ ܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܢܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪ ܥܵܠܡܵܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܚܠܲܝ̈ܵܐ ܕܝܘܼܒܵܒܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ܀ ܢܸܦܘܿܩ ܛܸܒܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܲܝܢܵܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܬܸܡܠܸܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ܀ ܢܸܬܼܗܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܪܚܸܡܬ݁ܘܿܢ: ܘܲܢܩܲܒܸ݁ܠܟ̣ܘܿܢ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ ܒܟ̣ܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܨܒܲܝܬ݁ܘܿܢ܀ ܬܪܲܥܘܿܢ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܟ݁ܘܿܢ ܕܐܸܬܼܩܲܪ̈ܲܒ̣ܘ ܠܹܗ: ܘܲܠܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܕܐܲܝܬ݁ܝܼܬ݁ܘܿܢ ܠܹܗ܀ ܢܸܫܦܲܪ ܥܲܡܠܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܫܵܢܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ: ܘܢܸܚܕܸܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܟ݁ܘܿܢ ܕܐܸܬ݀ܵܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܡܓܲܙܲܝܬܵܐ: ܘܲܟ̣ܫܹܝܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܡܸܣܟܹܢܘܼܬܹܗ ܟܲܦܬܹܗ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ: ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܣܝܵܐ ܕܟ̣ܠ ܐܘܼܚ̈ܕܵܢܝܼܢ܀ ܒܲܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܠ ܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܓܲܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܠ ܡܵܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ ܡܸܟܵܐ ܘܡܸܟܵܐ ܛܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ: pb. 127 ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܕܡܲܪܝܲܡ ܡܸܣܬܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܒܲܝܬܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܒܲܪ̄ܬܼ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܡܸܬܼܪܲܒܸ݁ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ ܗܘ݀ ܡܲܪܟܸ݁ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܡܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܩ̣ܪܵܐ ܘܲܥ̣ܢܵܐܘܼܗܝ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܛܲܠܡ̣ܘܼܗܝ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܵܐ ܐܲܝܬ݁ܝܼܘ ܠܹܗ ܡܲܥܣܲܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܣܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܐܲܥܸܠ̣ܘ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܟܵܡܲܬ݀ ܨܸܗܝܘܿܢ ܥܲܠ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܒܲܪ̄ܬܼ ܟܲܠܕܼܵܝܹ̈ܐ ܫܲܪܪܲܬ݀ ܣܸܓ̣ܕܬܼܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܥܲܒ̣̈ܕܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܵܛ̣ܘܼܗܝ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܒܕܲܫ̈ܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܦܲܫܸܩ̣ܘ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܒܹܗ: ܘܲܒ̣ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܣܒܲܪܬܹܗ ܚܕܲܬܵܐ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܫܸܒ̣ܩܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܛ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܩܪܵܬ݀ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܢܲܬܼܩܸܢ ܐܘܼܪܚܹܗ܀ ܐܲܝܬ݁ܝܼܘ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܣܸܓ̣ܕܲܬܼܗܘܿܢ ܦܲܪܥ̣ܘܼܗܝ ܕܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܨܛܲܥܲܪ܀ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܡܲܠ̣ܝܼ ܠܥܲܡ̈ܡܹܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܨܲܪ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܣܟܹ݁ܝܡ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܛܲܠܝܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܕܬܲܡܵܢ ܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܪܵܘܡܵܐ ܫܲܒ̣ܩܹܗ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܣܕܲܪ ܢܲܗܝܼܪܹܗ: pb. 129 ܠܡܵܪܹܗ ܕܵܡܹ̇ܐ ܕܲܪܟܸܢ ܘܲܢܚܸܬܼ ܨܹܝܕܼ ܬܲܚ̈ܚܵܝܹܐ܀ ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܵܐ ܪܗܸܟ̰ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܒ̣̈ܕܹ݁ܐ ܕܢܸܫܬܲܡܥܘܼܢ ܠܹܗ: ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܵܦ ܐܵܦ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܢܚܸܬܼܘ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ܀ ܒܵܬܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܪܹܐ ܬܲܡܵܢ ܩܵܝ̈ܡܵܢ ܐܵܦ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܵܪܹܐ ܪܵܘܡܹܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܫܲܪܝܼܘ ܢܸܪܕܘܿܢ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܩܒܹܗ܀ ܢܚܸܬܼܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܘ ܢܸܚܬܼܘܼܢ ܐܵܦ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܠܹܕܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܢܵܚ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܚܸܬܼ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܥܵܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܟܲܕܼ ܣܵܠܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܣܸܩ̣ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ܀ ܐܲܚܸܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܐܲܣܸܩ̣ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܫܲܡ̣ܠܝܼ ܬܲܪܬܹܝܢ: ܗܘ݀ܵܐ ܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܕܲܚܢܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܡܵܘܠܵܕ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܐܵܦ ܠܲܢ܀ ܝ̄ܠܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ ܝܲܠܕܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܡܠܸܐ ܕܘܼܡܵܪܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܑܼܠܕܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܒܓ̣ܘܼܫܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܀ ܒܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܠܝܼܠܬܵܐ 19 : ܘܡܲܕ݁ܥܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܟܠ ܒܝܼܠܝܼܕܼܬܹܗ܀ pb. 130 ܠܒܸܫ̣ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܡܸܢܲܢ: ܕܢܲܠܒܸ݁ܫ ܐܵܦ ܠܲܢ ܪܘܼܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܒܝܲܠܕܹܗ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐܸܬܼܚܲܟ݁ܡܢܲܢ ܡܵܢܵܐ ܘܢܸܒܸ݁ܕܼ: ܕܝܲܠܕܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܚܵܫܲܚ ܐܵܦ ܠܲܢ ܢܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܒܹܗ܀ ܟܲܪܣܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܘܝܸܠܕܬܲܢ: ܘܗܵܢܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܝܵܐ܀ ܠܡܲܪܒ݁ܥܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܣܵܒ̣ܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܩ ܝܵܘ̈ܡܹܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܥܘܸܠܵܐ ܒܝܲܠܕܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܵܕܼܵܡ: ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܡܲܝ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܗ݀ܘܲܝܢܲܢ܀ ܚܵܘܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ݀ ܠܲܝܬܹܝܗ̇ ܐܸܡܲܢ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ: ܪܘܼܚܵܐ ܒܛܸܢܬܲܢ ܘܗܝ݀ ܝܑܼܠܕܬܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܝܲܠܕܹ̈ܝܗ̇܀ ܟܲܪܣܵܐ ܕܚܵܘܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܸܠܕܲܬܼ ܡ̣ܢ ܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ: ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܀ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܚܵܘܝܼ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܡܵܪܲܢ ܕܲܢܚܲܟܸܡ ܠܲܢ: ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܝܲܠܕܵܐ ܟܲܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܠܹܗ ܡܲܪܝܲܡ ܘܲܣ̣ܚܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܒ̣ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬܼ ܢܸܗܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ܀ ܩܲܒܸ݁ܠ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܡܲܪܝܲܡ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܬܪܲܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܢܸܣܒ݁ܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܲܬ݁ܝܼܩ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܐ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܕܢܹܐܠܦܘܼܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 131 ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܗܦܘܿܟ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ: ܠܟܲܪܣܵܐ ܕܐܸܡܹܗ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܢܸܬܼܝܼܠܸܕܼ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒ̣ܢܹܗ܀ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܲܡ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܗܵܕܹܐ: .ܦܲܫܸܩ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܲܕܼܫܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܡܸܢܹܗ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܝܼܠܸܕܬܹܗ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܝܵܠܕܵܐ ܠܣܵܒܹ̈ܐ ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܲܪܝܲܡ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܲܢ ܓܹܝܪ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܗܝ݀ ܗ̄ܝ̣ ܐܸܡܲܢ܀ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܢܸܗܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܨܒܲܥܬܲܢ ܢܗܸܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ܀ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܸܡ̈ܗܵܢ ܠܲܢ ܘܲܠܡܵܪܲܢ ܐܝܼܬܼ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ: ܠܡܵܪܲܢ ܡܲܪܝܲܡ ܐܵܦ ܠܲܢ ܕܝܼܠܲܢ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܕܪܘܼܚܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܐܸܡܵܐ: ܘܠܲܢ ܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܹܐ ܐܸܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܣܵܡ̣ ܬܹܐܠܲܕܼ ܠܲܢ܀ ܢܣܲܒ̣ ܗܘ݀ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܲܚܢܲܢ ܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܡ̈ܗܵܬܲܢ: ܕܲܠܟ̣ܠ ܝܲܠܕܵܐ ܐܸܡܹܗ ܬܲܠܒܸ݁ܫ ܡ̣ ܐܸܣܟܹ݁ܡܵܗ̇܀ ܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܘܐܲܝܬܝܼ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܘܐܵܘܒܸܠ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܡܲܥܬ݁ܘܿܢ܀ ܟܲܕܼ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܝܚܘܼܗܝ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܐܵܦ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܟܲܕܼ ܣܵܠܹ̇ܩ ܗ̄،ܟܵܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܵܘܝܘܼܗܝ ܐܵܦ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܕܠܵܐ ܓܫܘܿܡ ܐܸܬ݀ܵܐ ܘܓ̣ܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܪܦ̣ܝܼ ܘܲܫܩܲܠ̣ ܘܲܒ̣ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܓ̱̣ܲܪܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܹܗ܀ pb. 132 ܢܚܸܬܼ ܟܹܝܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܲܫܪܝܼ ܫܟ̣ܝܼܢܬܹܗ ܒܹܝܬܼ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ: ܘܙܵܚ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܼܲܬܼܪܹܗ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܝܼܩܵܪܹܗ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܲܡܣܲܒܵܪܘܼ: ܫܠܵܡܵܐ ܘܣܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܪܗܸܛ̣ܘ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܵܘܦܵܐ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢ ܕܸܢܚܹܗ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܢܦܲܩ̣ܘ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܕܲܟ̣ܡܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܠܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܦܲܟ̣ܪܘܼܗܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܪܸܗܛܲܬ݀ ܐܘܼܪܚܹܗ ܥܲܠ ܢܸܨ̈ܚܵܢܹܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܟܕܲܢ ܐܵܣܛܘܼ̈ܟ̣ܣܹܐ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ܀ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܘܥܝܼܪܵܐ ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܢܚܸܬܼܘ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܘܟ̣ܠ ܟܲܪ ܕܲܫ̣ܪܵܐ ܬܲܡܵܢ ܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ܀ ܫ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܪܝܲܡ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܫܠܵܡܵܐ ܪܹܫ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܥܲܠ̣ ܠܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܘܲܡܠܵܬ݀ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܩܘܼܠܵܣܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܠܬܸܫܡܸܫܬܹܗ ܪܗܸܛ̣ܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܥܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡܹܗ ܢܚܸܬܼܘ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ܀ ܠܟ̣ܠ ܟܲܪ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܣܝܼܡ ܢܝܼܫܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܟܢܲܫ̣ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܲܫ̣ܪܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ܀ ܨܹܝܕܼ ܡܸܣܟܹܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܫܪܸܐ: ܘܟ̣ܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܪܗܸܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ܀ ܪܲܒ݁ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܪܦ̣ܝܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܘܬܲܪܥܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܢܚܸܬܼ ܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 133 ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܲܡ ܥܲܡܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܛܲܠܝܵܐ: ܕܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܟܹܝܠ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܢܚܸܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܪܹܗ܀ ܡܲܠܟܵܐ ܘܕܸܢܚܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܢܚܸܬܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܹܝܕܼ ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ: ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܦܲܓ̣ܪܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܢܸܣܩܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܥܵܠܵܝܹ̈ܐ܀ ܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܸܢܚܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܢܲܢ: ܘܐܲܝܟ̣ ܠܲܡܦܹܐܕܼܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܕܢܸܥܠܘܼܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܒܘܼܗܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܝܗ̇ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ܘ ܠܹܗ ܠܲܡܠܸܟ̣ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ܀ ܦܬܲܚ̣ܘ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܗܘܿܢ ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܘܲܠܒ̣ܘܼܢ̄ܬܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܬܼܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܝ̄ܠܝܼܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܙܓܲܕܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܣܓܸܕܼܘ ܠܹܗ ܘܲܦܢ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܘܟܲܕܼ ܗܵܐ ܢܹܐܬܼܘܼܢ ܨܹܝܕܼ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܘܲܢܚܵܘܘܿܢ ܠܹܗ: ܠܸܠܝܵܐ ܒܫܸܢܬܼܵܐ ܦܲܟ̣ܪܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܐ ܬܗܲܠܸܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܬܼ܀ ܫܸܠܝܹܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܠܒܲܟ̣ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܢܸܪܕܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܐܵܘܒܸ݁ܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܚܸܠܡܹ̈ܐ ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܢܸܦܩܘܿܕܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܒܫܸܢܬܼܵܐ ܢܸܬܼܓܲܠܙܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܟܘܼ̈ܘܵܢܹܐ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܢܸܟ̣ܠܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܘܿܢ ܐܸܬܼܚܲܫܲܒ̣: ܘܐܲܝܕܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܡܥܝܼܪ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ ܐܸܢ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ pb. 134 ܬܢ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܢܸܟ̣ܠܹܗ ܐܵܦ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܣܓܘܿܕܼ ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܩܛܘܿܠ ܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܲܟܸ݁ܡ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܚܝܼܡ ܥܲܠ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ: ܘܐܸܢܗܘ݀ ܕܝܵܠܹ̇ܦ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܸܛܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ܀ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ 20 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܟ̣ܠܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܝܼ̈ܙܓܲܕܹܐ: ܘܒܲܙܲܚܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܕܠܲܡܠܸܟ̣ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܸܬܼܠܲܚܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܘܿܢ ܕܐܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܦܝܵܐ ܥܲܠ ܬܸܫܘܝܼܬܹܗ: ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܓܠܵܝܗܝ ܠܲܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܡܹܐܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܪܓܸܫ: ܘܚܸܙܘܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܦܲܪܣ̣ܝܼ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܩܕܼܵܡ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܒܟܘܼܪܵܐ ܕܫܸܢܬܼܵܐ ܙܹܐܦܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܢܸܟ̣ܠܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܒܹܝܬܼ ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܸܠܝܵܐ ܒܚܸܠܡܹܗ ܓܲܠܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܛܡܝܼܪ̈ܵܬܹܗ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܘܦܵܫ̣ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܗܲܠܸܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܲܒ̈ܢܲܝ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܠܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܡܘܿܢ ܐܸܬܼܚܲܫܲܒ̣: ܘܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܢܸܟ̣ܠܹܗ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܒܸܙܚܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܦܲܕܼܢܹܗ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ: ܟܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܹܗ ܥܲܠ ܐܸܓܵܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܟܲܪ̈ܙܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܟܲܕܼ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ܝܼܢ ܬܲܪ̈ܥܵܘܗܝ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܢܸܦܩܲܬ݀ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܒܵܗ̇܀ ܚܸܠܡܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܦܸܩ̣ ܕܒܹܝܬܼ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: pb. 135 ܘܐܸܬܼܒܲܙܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ܀ ܡ̣ܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܫܲܠܝܵܐ ܡܸܬܼܩܲܛܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܩܕܼܵܡ ܓܘܼܕܵܐ ܕܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܲܠܸܦ̣ܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܗܦܲܟ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܒ̣ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܒܲܙܲܚܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܕܲܢܟܲܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܦ ܒܵܗ̇ ܒܗܵܕܹܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܢܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܣܠܸܩ̣ܘ ܘܐܲܟ̣ܪܸܙܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܛܠ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܢܵܚ̇ܬ݁ܝܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܙܡܲܪܘ ܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܡ̣ܠܵܐܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܣܵܠܩ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܢܵܚ̇ܬ݁ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܡܲܠܸܠ̣ܘ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܒܲܚܕܼܵܐ ܘܲܢܚܸܬܼܘ ܒܲܚܕܼܵܐ ܟܲܕܼ ܗܵܓܹ݁ܝܢ ܒܹܗ܀ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܢ ܐܲܣ̣ܓ݁ܝܼܘ ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܕܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܬܲܪܓܸܫ ܐܲܪܥܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܢܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܚܸܠܡܵܐ ܘܲܢܚܸܬܼܘ: ܘܲܠܗܹܪܘܿܕܸܣ ܐܲܣ̣ܓ݁ܝܼܘ ܫܵܛ̣ܘܼܗܝ ܕܲܢܟܲܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܲܠܟܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܟܲܕܼ ܡܲܕܼܘܲܝ ܒܲܢܟ̣ܝܼܠܘܼܬܹܗ: ܘܐܘܼܪܚܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܒܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܠܵܚܹ̇ܡ ܕܢܸܬܼܩܪܸܐ ܒܩܸܛܠܵܐ ܕܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܒܕܼܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗ̈ܕܹܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܥܝܼܪܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܐܸܡܲܪ ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ: pb. 136 ܕܩܘܼܡ ܠܵܟ̣ ܘܲܫܩܘܿܠ ܠܛܲܠܝܵܐ ܘܠܸܐܡܹܗ ܘܫܲܢܵܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ܀ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܢܥܝܼܪ ܗܸܪܬܼܵܐ ܥܲܠ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܢܸܣܒ݁ܘܿܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܛܲܝܲܒ̣܀ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܸܛܠܵܐ ܘܲܕܼܒ̣ܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܗܵܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܠܙܲܒ̣ܢܹܗ ܡܵܐ ܕܫܵܦܲܪ ܠܹܗ܀ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܢܩܲܒܸ݁ܠ ܚܲܪܒܵܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ ܕܥܲܠܗܵܝ̇ ܐܸܬ݀ܵܐ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐܸܠܵܐ ܫܲܡ̣ܠܝܼ ܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ܀ ܠܡܵܘܬܵܐ ܡܛܲܝܲܒ̣ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܝܵܘܡܵܢ ܫܵܬܹ̇ܐ ܟܵܣܹܗ: ܩܘܼܡ ܗܲܒ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܣܲܝܦܵܐ ܕܲܠܛܝܼܫ ܘܲܡܣܲܟܸ݁ܐ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܣܵܒܹ̇ܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܕܼܒ̣ܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܒܓܸܠܝܵܐ ܡܸܬ݁ܕܒܲܚ ܠܥܹܝܢ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܵܘ ܒܲܟ̣ܡܹܐܢܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܠܵܫܵܐ: ܒܪܵܘܡܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܠܸܐ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܥܲܠܡܹ̈ܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܸܟ̣ܠܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܥܲܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܪܵܐܹ̇ܒ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܘܲܡܢܲܥܸܓ̣ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܸܢܦܵܗ̇ ܕܐܸܡܵܐ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܕܸܒ̣ܚܵܐ: ܥܲܠ ܪܹܫ ܪܵܡܬܼܵܐ ܣܵܒܹ̇ܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܘ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܩܸܛܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܠܥܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܘܲܡܙܝܼܥ ܠܗܹܝܢ܀ ܢܸܥܪܘܿܩ ܝܵܘܡܵܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܕܼܵܚܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܬܸ݁ܠ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܢܸܟ̣ܠܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܛܪܸܐ ܒܹܗ܀ ܢܹܐܙܲܠ ܢܸܣܥܘܿܪ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܪܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬܼ: pb. 137 ܘܡܵܐ ܕܸܫܬܲܠܝܼ ܚܹܐܦܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܸܦܢܸܐ ܠܲܝܗܘܼܕܼ܀ ܠܐܲܪܥܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ ܠܵܘ ܠܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܥܵܒܲܪ: ܒܙܲܪܬܹܗ ܡܗܲܠܸܟ̣ ܘܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ: ܘܠܲܫܩܝܼܠ ܟ̱ܠܵܐ ܫܲܩ̣ܠܹܗ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܥܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܪܟܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܥܘܼܫܢܵܐ: ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܢܸܣܥܘܿܪ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܐܸܙܕܲܝܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܘܲܢܚܸܬܼ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ ܕܒܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܚ̣ܙܵܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܪܥܸܠ̣ܘ ܡܸܢܹܗ: ܘܙܵܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܟܲܪܙܲܬ݀ ܒܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܬܲܥ̈ܠܹܐ ܘܐܲܪܗܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܙܕܲܝܲܢܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܦܠܘܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ܀ ܚ̣ܙܵܘ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܛ̣ܫܵܘ ܡܸܢܹܗ: ܘܲܒ̣ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܪܵܕܹܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܓܡܘܼܪܬܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܠܸܒ̣ܫܲܬ݀ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܢܸܦܩܲܬ݀ ܠܐܲܬܼܪܵܐ: ܕܲܠܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܬܵܘܩܸܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ܀ ܪܥܸܠ̣ܘ ܥܲܡܘܼ̈ܕܹܐ ܛܥ̇ܝܼܢܲܝ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܢܬܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܨܠܝܼܒ̣ܘܼܬܹܗ܀ ܐܸܬܼܢܲܕܼܢܲܕܼ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܟܠ ܩܵܝ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܲܥ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܪܲܒ݁ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܢܒܲܛܸܠ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܠܚܲܫ̣ ܠܲܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܘܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ: pb. 138 ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܥܲܠ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܙܲܡܸܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪ̈ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܒ̣ܣܸ̈ܓ̣ܕܵܬܼܵܐ ܥܲܙܝܼܙܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܦܸܠܘ ܕܵܘܲܝ̈ܵܐ ܟܲܕܘ ܢܨܲܚܬ݁ܘܿܢ ܒܐܲܫ̈ܝܼܠܵܬܼܵܐ: ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܹܗ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܗܲܒ̣ܘ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܢܩܘܼܡ ܥܲܠ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܐܘܿ ܩܠܲܦܠܵܦܹ̈ܐ ܣܲܦܸܩܘ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܨܝܼܪܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܚܘܿܬܼܘ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܕܐܵܦܲܕܼܢܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ܀ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܒܹܐ ܕܲܗܘ݀ܵܘ ܦܲܚܹ̈ܐ ܠܣܵܓ̣ܘܿܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܚܘܿܬܼܘ ܠܬܼܵܒ̣ܵܪܵܐ ܠܵܐ ܬܨܘܼܕܼܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ܀ ܥܪܘܿܩܘ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܲ̄ܒܵܪܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܩܘܿܡܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܗܵܐ ܡܲܛܝܼ ܠܹܗ܀ ܥܒ̣ܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܫܩܲܠ̣ܘ ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕܲܠܚܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܗܵܐ ܥܵܒ̣ܘܿܕܼܵܐ ܕܵܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ ܕܲܢܦܲܪܣܹܝܟ̣ܘܿܢ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܬܸܟ̣ܢܘܿܫ ܟܘܼ̈ܒܹ݁ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܥܪܘܿܩܘ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܡܵܪܲܬܼ ܣܵܘ̈ܦܹܐ܀ ܘܙܵܥܲܬ݀ ܫܸܚܪܵܐ ܕܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܘܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܐܸܣܬܲܒܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܥܵܬܹܗ ܕܚܲܪ̈ܝܼܒ̣ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܫܲܪܝܼ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܗܲܠ̈ܟ̣ܵܬܹܗ ܢܫܲܝܸܢ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܸܩܛܘܿܠ: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܨܵܐܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܒ̣ܵܒܹܠ ܫܲܕܲܪ ܟܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: pb. 139 ܘܲܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܬܸܢܗܲܪ ܡܸܢܹܗ܀ ܡܸܟܵܐ ܘܡܸܟܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܡܨܪܹܝܢ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܠܓ̣ܵܘܦܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܬܸܬܼܟܲܢܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܠܬܲܪܬܹܝܢ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܕܲܒ̣ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܗܹܝܢ ܡܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܕܲܒ̣ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܢܒܲܣܸܡ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܟܲܠܕܼܵܝܹ̈ܐ ܒܚܘܼܛܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܢܲܓ̣ܕܵܗ̇ ܘܐܸܬܲܬ݀: ܘܲܢܚܸܬܼ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܠܡܵܪܲܬܼ ܚܸܪ̈ܫܹܐ ܗܘ݀ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ܀ ܠܲܡܓ̣ܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܪܵܫܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼ ܢܸܟ̣ܒ݁ܘܿܫ: ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܩܸܛܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢܸܫܪܸܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ܀ ܪܲܟܸܒ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܡܸܥܪܲܩ ܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܘܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܕܡܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܬܸܬܼܚܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܐܸܢ ܠܵܘ ܢܸܣܥܘܿܪ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܥܪܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܒ̣ܵܒܹܠ ܡܵܕܹܝܢ ܥܲܡ ܐܝܼܙܓܲܕܵܘ̈ܗܝ܀ ܫ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܦܢܝܼܬܼܵܐ ܒܟ̣ܵܘܟܲܒ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܲܥܪܲܩ̣ ܠܲܚܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܬܼܪ̈ܲܬܲܝܗܹܝܢ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܢܸܙܪܘܿܥ܀ ܠܲܚܕܼܵܐ ܫܠܲܚ̣ ܠܵܗ̇ ܘܲܒ̣ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܐܵܦ ܠܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܡܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܲܚܕܼܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ ܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܪܲܒܵܐ: ܠܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܥܪܲܩ ܥܵܪܹܩ܀ ܠܲܚܕܼܵܐ ܦܢܝܼܬܼܵܐ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܫܲܕܲܪ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ: ܘܠܲܐܬܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܟܡܹܐܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܲܪܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܡ܀ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܡܸܬܼܪܲܗܒܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ: pb. 140 ܘܒܹܝܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܫܩܲܠܬܹܗ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܠܡܲܥܪܵܩܘܼܬܹܗ܀ ܡܙܝܼܥ ܠܲܟ̣ܪ̈ܘܿܒܹܐ ܘܙܵܥ̣ ܠܲܡ ܢܸܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܛܥܝܼܢ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬܼܵܐ ܘܒܹܝܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܩܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܢܸܬܸܠ ܙܸܕܼܩܵܐ ܠܦܲܓ̣ܪܵܢܘܼܬܹܗ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܥܲܕܼ ܡܸܬܼܪܲܒܸܐ ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܚܵܐܹ̇ܫ܀ ܥܪܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܚܲܪܒܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܲܓ̣ܡܵܪ ܢܲܡܸܕܼ ܡܸܢܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܢܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܢܸܬܸܠ܀ ܩܵܘܡܬܼܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܣܵܡ̣ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܥܪܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܹܗ ܢܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܠܒܲܠ: ܘܲܠܬܲܪܒܼܬܹܗ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܢܩܘܼܡ ܥܲܠ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܒܸܛܠܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣̈ܵܬܼܵܐ: ܕܐܵܦ ܟܲܕܼ ܥܵܪܹܩ ܗܘ݀ ܒܗܵܝ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ ܣ̣ܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܬܸܬܼܚܲܠܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܠܐܲܠܵܗܵܘ̈ܗܝ ܕܲܬܼܪܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܣܚܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ ܢܚܸܬܼ ܕܲܢܒܲܝܐܹܝܗ̇ ܠܲܡܡܲܟܲܟ̣ܬܵܐ: ܕܲܥܓ̣ܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܕܐܸܬܼܢܲܟܲܣܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܐܸܣܬܲܬܲܪ ܒܵܗ̇ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ: ܐ̄ܙܲܠ̣ ܕܲܢܫܲܡܠܸܐ ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܐܸܬܼܪܲܫܡܲܬ݀ ܠܹܗ܀ ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܡ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܸܬܼܠܲܚܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܣܲܝܦܵܐ ܢܸܦܣܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܥܵܘܵܠܵܐ ܕܒܲܙܲܚܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܲܝ ܦܵܪܹܣ: pb. 141 ܘܐܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܛܲܠܝܵܐ ܩܸܛ̈ܠܹܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܠܵܐ ܝܑܼܕܸܥ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡܹܗ: ܘܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܓܙܲܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܢܵܘܒܸ݁ܕܼ܀ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܣܸܕܼܪܵܐ ܓܢܸܐ ܪܲܒ݁ ܚܲܝܠܵܐ: ܠܟ̣ܠܹܗ ܐܸܚܪܘܿܒ̣ ܘܬܲܡܵܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܟܲܕܼ ܝܑܼܕܼܝܼܥ܀ ܐܸܬ݁ܛܲܫܝܼ ܠܹܗ ܪܹܫܵܐ ܒܓ̣ܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܸܐ: ܟ̱ܠܵܗ̇ ܬܸܒ̣ܠܲܥ ܘܗܵܐ ܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ ܥܲܡ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܥܲܠ̣ ܠܹܗ ܠܣܝܼܥܬܵܐ ܘܠܵܐ ܦܵܪܹܫ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ: ܬܸܦܘܿܩ ܚܲܪܒܵܐ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܥܲܡ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܲܙܝܼܠ ܢܸܣܥܘܿܪ ܘܲܢܒܲܙܲܚ ܠܹܗ܀ ܫܲܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ: ܘܦܵܫ̣ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ܀ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܒܥܵܒܲܝ̈ ܡܸܨܪܹܝܢ ܡܸܬܼܓܲܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܬܲܥܠܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܡܸܙܕܲܪܟܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܘܒܵܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܐ̄ܙܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܫܪܵܐ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܸܢܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܢܸܨܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܡܸܫܬܲܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܢܡܝܼܬܼܝܼܘܗܝ܀ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܡܹܐܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܩܵܡܲܬ݀ ܠܹܗ: ܘܫܲܪܝܼ ܒܓܸܠܝܵܐ ܕܲܢܩܝܼܡ ܓܲܒܵܐ ܠܡܸܬܼܟܲܬܵܫܘܼ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܐܸܬܼܒܲܙܲܚ ܡ̣ܢ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܕܫܵܛ̣ܘܼܗܝ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ: ܘܲܓ̣ܙܲܡ̣ ܕܢܵܘܒܸ݁ܕܼ ܐܵܦ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܘ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܣܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ: pb. 142 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܚܪܘܿܒ̣ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܲܣܟܸܠ̣ܘ܀ ܫܲܕܲܪ ܚܲܪܒܵܐ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼܠܚܸܡ ܩܘܼܪܝܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܲܢܩܲܛܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܬܼܚܘܼܡܹ̈ܝܗ̇܀ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܘܲܠܬܲܚܬ݁ ܡܸܬܼܩܲܛܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܥܲܩܸܒ̣ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ܀ ܠܲܫܢ̈ܝܼܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܓ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܥܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ: ܘܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܐܲܠܘ ܡ̣ܢ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܗܵܕܹܐ ܚܵܘܝܼܘ܀ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼ ܐܲܩܒܸܠ̣ܘ ܕܸܢܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܹܝܬܼ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ: ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܣܡܲܟ̣ܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܚܪܘܿܒ̣ ܫܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܲܪܬܹܝܢ ܘܲܠܬܲܚܬ݁ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܩܛܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܩܲܢܝܼܛܵܐ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܒܸܙܚܵܐ: ܕܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܬܲܟ̣ܬ݁ܘܼܫܵܐ ܕܢܸܚܪܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܦܸܣܵܐ ܕܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܸܬܼܢܲܩܫܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ: ܘܲܚܠܵܦ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܸܬܼܩܲܛܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܗܘ݀ܵܘ ܠܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܩܲܛܠܝܼܢ: ܘܲܒ̣ܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܪܫܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܸܛܠܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܚܕܼ̈ܘܿܓܹܐ ܪ̈ܚܝܼܡܹܐ ܕܲܠܡܸܫܬܘܼܬܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܢܲܥ̣ܘ: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܡܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܢܲܝ̈ ܣܲܟ݁ܝܼܢܵܐ ܕܟܲܪܣܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܝܸܠܕܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܫܼܚܵܐ ܒܫܘܼܩܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܡܪܲܒ݁ܝܵܢܗܘܿܢ ܣܲܝܦܵܐ ܠܛܝܼܫܵܐ ܘܫܲܩܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ: pb. 143 ܘܛܸܥܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ ܟܸܢܦܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܘܢܲܨܪܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܓܥܲܝ̈ ܐܸܡ̈ܗܵܬܼܵܐ ܕܲܚܙܲܝ̈ ܚܲܪܒܵܐ ܕܝܲܠܘܼܕܼܵܝ̈ܗܹܝܢ: ܕܲܒ̣ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܛܪܘܿܢܵܐ ܡܸܬܼܩܲܛܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܐܲܝܠܸܠ̣ ܣܲܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܛܘܼ̈ܛܝܵܬܼܗܹܝܢ ܒܲܟܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܥܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܙܝܼܪܵܐ ܘܡܲܥܸܣ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܠ ܣܵܘܟܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܒܟܲܝ̈ ܚܲܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܪܵܥܘܿܡܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܢܚܸܬܼ ܒܲܪܕܼܵܐ ܘܐܲܬܲܪ ܡܸܢܗܹܝܢ ܠܲܫܢܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܩܵܠܵܐ ܥܵܢܹ̈ܗ ܕܐܝܼܣܚܵܩ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܕܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܐܒ̣ܵܐ ܢܸܣܪܘܿܚ ܐܸܡܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܪܚܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܪܒ̣ܵܒ̣ܬܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܕܲܚܙܵܬ݀ ܠܲܒ̣ܢܹ̈ܝܗ̇ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܪܒ݁ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܗܹܪܘܿܕܸܣ܀ ܒܟ̣ܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܪܵܚܹܠ ܕܲܚܙܵܬ݀ ܠܲܒ̣ܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܘܨܵܬܼ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܘܲܫܡܲܥ̣ ܩܵܠܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܩܵܠܵܐ ܒܪܵܡܬܼܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܒܸܟ̣ܝܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܪܵܚܹܝܠ ܒܵܟ̣ܝܵܐ ܘܠܵܐ ܠܲܡ ܨܵܒ̣݁ܝܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܝܵܐܘܼ܀ ܠܵܗ̇ ܠܲܟ̣ܢܘܼܫܬܵܐ ܟܲܢܝܼ ܒܪܵܚܹܝܠ ܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܠܵܒ̣ܵܢ: ܐܸܡܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ ܕܐܲܝܠܸܠ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܥܲܠ ܫܘܼܩܵܦܹܗ܀ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܝܵܐܘܼ ܣܵܒ̣ܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܟܡܵܐ ܕܣܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠ ܝܵܘܣܸܦ ܡ̣ܢ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܡܸܬܼܦܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܒܘܼܝܵܐܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܪܵܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܩܛܝܼܠ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ܀ ܡܥܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܠܦܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܬܸܛܘܿܪ: pb. 144 ܘܟܲܕܼ ܡܸܣܬܲܒ̣ܝܼܢ ܕܲܩܛܝܼ̈ܠܹܐ ܐ̄ܢܘܿܢ ܚܲܝܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇܀ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܝܵܘܣܸܦ ܘܲܥܒ̣ܝܼܕܼ ܐܸܒ̣ܠܵܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܝܵܐܘܼ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ܀ ܠܬܲܡܵܢ ܫܲܢܝܼ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܘܪܵܚܹܝܠ ܒܵܟ̣݁ܝܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ܀ ܐ̄ܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܲܫܠܵܝ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܠܕܸܡܥܲܝ̈ܟ݁ܝܼ: ܐܲܝܟ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܬܸܟ̣ܪܸܐ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܗܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܘܨܲܪ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܕܲܡܒܲܝܲܐ ܠܹܟ̣ܝ: ܡܵܪܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܚܲܕܝܼ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܬܲܡܵܢ܀ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܬܼܝܼܪܹ̈ܐ ܫܲܡ̣ܠܝܼ ܡܲܚܬܹܗ ܕܲܠܓܟܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܹܪܝ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܒܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܣܵܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܹܝܬܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܡܸܬܼܩܲܛܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܫܒܲܩ̣ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܬܼܚܘܼܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܡ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܣܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܡܸܬܼܟܲܬܵܫܘܼ܀ ܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܕܲܢܟܲܠܘܿܢܵܝܗܝ: ܘܐܲܢܝܼܩ ܣܲܝܦܹܗ ܥܲܠ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܢܲܟܸܣ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܓ̣ܘܼܕܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܚ̣ܪܲܒ̣ ܥܵܘܵܠܵܐ ܘܠܹܗ ܠܵܐ ܐܲܟ݁ܝܼ: ܒܸܠܥܲܬ݀ ܣܝܼܥܬܹܗ ܕܗܘ݀ ܢܸܬܼܦܲܨܸܐ ܡ̣ܢ ܣܲܟ݁ܝܼܢܵܐ܀ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܣܕܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܘܐܲܩ̣ܪܸܒ̣ܘ ܥܲܡܹܗ: ܘܼܙܟ̣ܵܘ ܗܸܢܘܿܢ ܕܲܠܪܲܒ݁ ܚܲܝܠܵܐ ܠܵܐ ܐܲܫܠܸܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܐܲܩܝܼܡ̣ܘ ܓܲܒܵܐ ܘܡܝܼܬܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܟ̣ܬ݁ܘܼܫܵܐ: pb. 145 ܘܠܵܐ ܒܲܕܸܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܒ̣ܠܲܥ܀ ܐܘܿ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܘܿܢ ܐܲܣܟܸܠ̣ܘ ܒܵܟ̣ ܫܲܒ̣ܪ̈ܲܝ ܥܲܡܵܐ: ܕܓ̣ܘܼܢܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܪܵܟ̣ ܕܥܲܡ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܒܝܵܢܩܲܝ̈ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܡܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܢܸܨܚܵܢܵܐ: ܘܚܵܒ̣ ܠܹܗ ܓܲܒܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܬܲܟ̣ܬ݁ܘܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܡܝܼܬܼ܀ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܒܕܲܪܵܐ ܢܨܲܚܘ ܘܲܙܟ̣ܵܐܘܼܟ̣ ܬܸܗܘܸܐ ܒܸܙܚܵܐ: ܕܪܹܫܵܗ̇ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܣܒܲܣ ܡ̣ܢ ܣܲܟ݁ܝܼܢܵܐ܀ ܡܝܼܬܼܘܙ ܓܲܕܼܘܼ̈ܕܹܐ ܘܠܵܐ ܡܝܼܬܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܠܵܘ ܙܲܒ̣ܢܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܣܡܵܟ̣ܵܐ ܒܠܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܚܠܘܿܠܵܐ ܠܵܐ ܐܸܨܛܲܥܲܪ܀ ܐ̄ܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܢܙܲܡܢܝܼܗ̇ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܬܹܐܬܸܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܫܸܠܛܲܬ݀ ܚܲܪܒܵܐ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܥܲܕܼ ܐܵܬܹ̇ܐ ܗܘ݀܀ ܚܠܘܿܠܵܐ ܕܲܕܼܡܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ: ܘܐܸܙܕܲܡܲܢܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܬܼܢܵܟܵܣܘܼ܀ ܕܡܵܐ ܕܲܪ̈ܚܝܼܡܹܐ ܥܲܠ̣ ܠܲܚܠܘܼܠܵܐ ܚܠܵܦ ܪܘܼܡܝܵܢܵܐ: ܕܟ̣ܠܹܗ ܚܠܘܿܠܵܐ ܒܲܕܼܡܵܐ ܢܲܦܪܸܓ̣ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܩܸܛܠܵܐ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܪܵܙܘܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘ̣̣ܠ ܡܲܢ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܚܕܼܘܿܓ̣ܵܐ ܕܡܹܗ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܩܛܲܦ̣