Jacob of Serugh: On the Baptism of the Law and on the Baptism of John and on the Baptism That Our Lord Gave to the Apostles - ܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܒܕܸܢܚܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܢܗܲܪ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܚܸܫ̈ܘܿܟ̣ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܣܲܡܝܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܨܡܲܚ̣ ܙܲܠܝܼܩܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܲܢ̣ܗܲܪ: ܘܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܛ̣ܪܲܕܼ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܚܵܘܝܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܵܪܲܢ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫ̈ܘܿܟܹܐ: ܘܲܥܪܲܩ̣ ܠܸܠܝܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܦܝܼ ܒܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܕܵܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܲܒ̣ܬܼܘܼܠܬܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܫܲܪܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ܀ ܒܟܲܪܣܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܩܲܕܼܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܪܹܫܵܐ ܠܐܘܼܪܚܹܗ ܥ̣ܒܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ ܘܠܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܒܬܼܘܼ̈ܠܹܐ ܒܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܹܗ: ܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܐܲܟ̣ܘܵܬܹܗ܀ ܢܦܲܩ̣ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬܼܵܐ ܢܸܥܩܘܿܪ ܟܘܼ̈ܒܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܘܢܸܙܪܘܿܥ ܫܲܝܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܚܪܸܒ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 154 ܢܦܲܩ̣ ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܥܲܬ݁ܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܲܢܩܝܼܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܢܸܫܬ݁ܥܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܪܲܨܹܗ ܠܓ̣ܵܪܣܵܐ ܕܢܲܟ̣ܬܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ܀ ܡ̣ܢ ܐܵܘܵܢܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܪܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܬܲܓܵܪܵܐ: ܕܲܛܥܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܢܦܲܠܸܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ܀ ܫ̣ܪܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܪܝܲܡ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܠܝܲܠܕܵܐ ܕܐܲܝܟ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܢܸܣܥܘܿܪ܀ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܒܵܗ̇ ܢܠܲܒܸ݁ܫ ܙܲܝܢܵܐ ܠܲܩܪ̈ܲܒ̣ܬܼܵܢܹܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܩܵܠܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܕܡܲܬܼܩܸ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܲܦܬܲܚ̣ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܸܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܨܲܝܵܕܼܵܐ: ܕܲܢܨܘܼܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ܀ ܕܢܸܡܟ݁ܘܿܪ ܟܲܠܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܘܲܡܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܫܝܼܓ̣ ܨܵܐܬܼܵܗ̇ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܡܲܟ̣ܪܵܐ܀ ܐܲܚܬܼܵܗ̇ ܠܡܲܝ̈ܵܐ ܘܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܡܚܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܟ̣ܝܼܬܼܵܐ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܒܢܲܗܪܵܐ ܡܲܪܩܵܗ̇ ܘܲܫܩܲܠ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇: ܕܠܵܐ ܟܲܕܼ ܨܵܐܵܐ ܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܫܘܼܦܪܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ܀ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܗ̇ ܕ̣ܝܼܬܼܵܐ ܘܲܡܨܲܠܲܠܬܵܐ: ܘܟܸܢ ܠܲܓ̣ܢܘܿܢܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܐܲܥ̣ܠܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀ pb. 155 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܢܲܗܪܵܐ ܪܗܸܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܕܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ܀ ܡܲܚܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܵܪܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܩܲܕܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܡܙܲܗܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܟܲܕܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܡܣܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܵܪܹܗ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܲܠܝܵܐ ܡܲܟ̣ܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܲܡܣܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܒ̣ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܠܡܵܪܹܗ ܢܵܘܪܸܒ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܣܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܬܸܫܡܲܥ ܟܲܠܬܼܵܐ ܘܬܸܗܘܸܐ ܚܬܼܝܼܪܵܐ ܠܡ̇ܢ ܐܸܬܼܡܲܟ̣ܪܲܬ݀܀ ܘܟܲܕܼ ܡܲܟ̣ܪܸܙ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܗܘ݀ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܡܸܛܠ ܡܵܪܹܗ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܒܚܘܼܒܹܗ ܟܠܝܘܿܡ ܫܵܓܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܬܼܣܲܟܸܐ ܠܹܗ: ܘܲܟ̣ܣܸܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܕܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܟܲܠܬܼܵܐ ܡܲܢ ܗ̄ܘ̣܀ ܕܪܲܒ݁ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܝܸܠܦܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܘܲܟ̣ܣܸܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܝܵܩ̇ܕܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܬܸܚܙܹܝܘܗܝ܀ ܡܫܲܐܠܝܼܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܣܬܲܒܲܪ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܵܡܹ̇ܐ ܠܪܲܥܡܵܐ ܒܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ: ܘܪܲܡܝܵܐ2: ܟܲܠܬܼܵܐ ܘܪܲܡܝܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ̇ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ pb. 156 ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡܫܲܐܠܝܼܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܥܲܠ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܡܣܵܘܚܵܐ ܕܬܸܥܦܸܐ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܐܲܝܟ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܙܵܥ̣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܫܘܼܦܪܹܗ܀ ܣܓܸܕܼ ܠܹܘܵܝܵܐ ܘܐܲܪܟܸܢ ܪܹܫܹܗ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܒܪܵܗ̇ ܕܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܨܑܹܕܼܵܘܗܝ܀ ܕܢܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܸܡܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܘܲܒ̣ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܝ ܡܲܪܗܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܬܸܬ݁ܕܲܡܲܪ ܒܹܗ܀ ܗܘ݀ ܕܹܝܢ ܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܸܕܬܹܗ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ܀ ܟܲܕܼ ܒܲܛܢܵܐ ܠܹܗ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܕܐܸܡܹܗ: ܘܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܡܸܢܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܟܲܣܝܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܐܸܬ݀ܵܘ ܥܘܸ̈ܠܹܐ ܠܝܲܠܕܵܐ ܙܵܥ̣ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܕܲܢܩܲܛܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܗܘܼܕܼ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܢܸܐ܀ ܘܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܪܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܘܒܲܪ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܐܸܬ݁ܛܲܫܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܓܹܝܪ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܩܲܛܠܝܼܢ ܫܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܫܩܲܠܬܹܗ: ܠܒܲܪ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ ܘܦܵܚܲܬ݀ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ܀ ܠܲܙܟܲܪܝܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܬܵܒ̣ܥ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܩܲܣܛܘܼܢܵܪܹ̈ܐ: ܕܢܲܝܬܸܐ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܐܲܫܕܘܼܗܝ ܠܲܕܼܡܹܗ ܒܡܲܕܼܒܲܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ܀ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܕܹܝܢ ܗܵܟܲܢ ܩܵܘܝܲܬ݀ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܪܲܒܸ݁ܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܒܪܵܗ̇ ܝܘܿܚܲܢܵܢ܀ pb. 157 ܘܡ̣ܢ ܥܸܩܵܪܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܥܘܼ̈ܦܝܵܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܗܲܒܵܒܹ̈ܐ: ܡܸܣܬܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܫܲܝܢܵܐ ܘܠܵܐ ܡܹܐܟ̣̈ܠܵܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܵܬܼܵܐ: ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܚܘܼܪܒܵܐ ܡܸܬܼܪܲܒܸ݁ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܐܸܬܼܪܲܒ݁ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܡ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܢܛܲܪܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܝܢܲܩܬܵܐ܀ ܐܸܣܬܲܟܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܪ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ ܘܲܚܙܝܼ ܗܵܫܵܐ: ܕܲܠܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܘܐܵܦ ܗܝ݀ ܡܕܲܒ݁ܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܣܸܥܪܲܬ݀ ܗܵܟܲܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܟܸܫܠܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܗܘ݀ܵܘ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܢܵܣ̈ܒܲܝ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܡܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܡ̣ܢ ܪܵܚܡܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܣܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܸܢܘܲܝ ܕܢܸܣܗܲܕܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܐ ܕܥܵܕܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܩ̣ܵܘܝܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܹܗ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܕܲܫܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܚ̣ܵܘܝܹܗ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܚܲܬܼܢܵܐ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܓܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܗܝܵܐ: ܘܒܹܗ ܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐ̄ܡ̣ܪ ܠܵܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܡܟ̣ܝܼܪܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ܝ ܠܹܗ: ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܡܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܫܵܩܹ̇ܠ ܠܵܗ̇ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ܀ ܗܵܢܵܐ ܡܲܥܒܲܪ ܟܠ ܕܸܒ̣ܚܵܬܼܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ: ܕܗܘ݀ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܗܵܘܹ̇ܐ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ pb. 158 ܙܵܥ̣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܕܢܸܥܡܲܕܼ ܥܲܡ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܡܲܪ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܡܵܪܝ ܘܵܠܹ̇ܐ ܠܝܼ ܕܡܸܢܵܟ̣ ܐܸܥܡܲܕܼ: ܕܲܡܩܲܕܫܵܢܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܘܲܡܚܲܣܝܵܢܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܗܵܐ ܠܵܟ̣ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܬܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܵܟ̣܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܵܪܲܢ ܫܲܬ݁ܩܹܗ ܠܥܲܒ̣ܕܵܐ ܕܠܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܡܠܸܐ.... ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ܀ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܡ ܗܵܫܵܐ ( ܠܵܘ ܥܸܕܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣3: ܐܸܓ̣ܠܸܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܲܪܓܸܫ ܒܝܼ ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܒܲܪ ܡܲܢ ܐܸܢܵܐ܀ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܢܸܕܥܘܼܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܕܒܲܪ4: ܡܲܢ ܐܝܼܬܲܝ: ܐܸܠܵܐ ܡܛܹ̇ܝܬܹܗ ܠܩܹܐܪܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒ̣ܘܼܬܼܵܐ5 ܫܬܼܘܿܩ ܠܵܟ̣ ܗܵܫܵܐ ܘܐܲܪܦܵܢܝ ܐܸܥܡܲܕܼ ܥܲܡ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ: ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܢܸܛܥܸܐ ܘܢܸܣܒܲܪ ܕܲܡܚܝܼܠܵܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܫܕܼܵܬܲܢܝ ܐܹܬܸܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܐܸܬܼܝܲܠ̇ܕܹܬܼ ܗܵܐ ܥܵܡܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܫܠܝܼ ܘܐܲܥܡܸܕܲܝܢܝ܀ ܫܬܸܩ̣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܲܢ̣ܛܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ: ܘܲܢܚܲܬܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܬܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܹܗ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܪ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܛܲܫ̣ܝܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܒܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܢܗܲܠܸܟ̣ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܬܸܩ̣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܟܲܣܸܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ: pb. 159 ܘܐܲܒ̣ܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܢܸܓ̣ܠܸܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ܀ ܕܵܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܥܲܠ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ: ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܢܩܲܕܸܫ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܟܸܢ ܢܸܥܡܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܪܵܕܼܝܵܐ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܵܬܲܪ ܕܲܣܚ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܣܠܸܩ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܡܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܘ ܕܲܢܩܲܕܸܫ܀ ܕܠܵܘ ܕܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܐܸܬ݀ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܘܼܪܚܹܗ6: ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܲܢܗܲܠܸܟ̣7: ܒܵܗ̇܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܩܪܵܬ݀ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܬܚܲܣܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܹܝܢ ܐܲܝܢܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܐܵܘ ܒܘܼܨܵܪܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܚܲܣܹܝܘܗܝ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܢܵܚܹ̇ܝܬܼ ܠܵܗ̇܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܘ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܐܸܬ݁ܕܲܡܝܼ ܠܲܢ: ܕܐܲܝܟ̣ ܚܲܛܵܝܵܐ ܢܸܬܼܚܲܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ: ܕܗܵܝ̇ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܬܸܬܼܡܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ8 ܗܲܠܸܟ̣ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬܼ: ܘܡܸܨܥܼܲܬܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܦܸܓ̣ܥܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܒܹܗ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܐܲܣܛܝܼ ܘܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܒܲܠܒܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ܀ pb. 160 ܘܠܵܘ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܲܝܟ̣ ܕܫܲܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܫܲܠܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܥܡܲܕܼ ܡܵܪܲܢ ܕܲܠܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܢܸܦܪܘܿܥ܀ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܥܡܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ (ܢܹܐܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ9: ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ: ܐܸܠܵܐ ܢܡܲܠܸܐ ܗܵܝ̇ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ܀ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܐܲܥܡܸܕܼ: ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܸܝܬܹܗ܀ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܥܡܸܕܼ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣: ܘܲܫܚܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܥܡܘܿܕܸܝܬܹܗ ܠܲܕܼܢܵܚܹ̇ܬܼ ܠܵܗ̇܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ ܡܲܥܡܘܿܕܸܝܬܹܗ: ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܲܕܼܢܵܚܹ̇ܬܼ ܠܵܗ̇܀ ܘܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܘܝܵܠ̇ܕܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ10: ܘܡ̣ܢ ܡܵܘܠܵܕܼܵܗ̇ ܩܵܪܹܝܢ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܵܐ܀ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܘܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ ܝܵܠ̇ܕܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ: ܡܲܥܡܘܿܕܸܝܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܦܬܲܚ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܫܓ̣ܝܼܪܵܐ ܘܝܵܠ̇ܕܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܵܦ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܓ̣ܙܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܝܵܗ̈ܒܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܟ̣ܠ ܥܵܡ̈ܘܿܕܹܐ܀ ܦܩܲܕܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܢܸܚܙܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ: ܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܐܵܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܒܹ̇ܟ̣ ܓܲܪܡܵܐ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܢܸܣܚܸܐ: pb. 161 ܘܕܲܡܛܲܢܸܦ ܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܢܸܣܚܸܐ܀ ܒܟ̣ܠ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܝܼܢ ܡܲܥܡܘܿܕܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܕܲܢܨܘܼܪ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ11: ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ ܒܘܼܟ̣ܪܹ̈ܐ܀ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡܲܥܡܘܿܕܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܕܥܵܡܹ̇ܕܼ ܠܵܐ ܡܩܲܪ̈ܒ̣ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܪܲܒܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܵܟܲܢ ܪܲܒܵܐ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܓ̣ܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܵܐ܀ ܡܵܕܹܝܢ ܗܵܫܵܐ ܬܠܵܬܼ ܡ̣ܘ̈ܫܚܵܬܼܵܐ ܗܘ݀ܝܼ ܡܸܣܬܲܟܲܠ: ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܥܡܵܕܼܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܥ̣ܡܲܕܼܘ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܢܲܢ܀ ܚܕܼܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܲܚܕܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܘܗܵܕܹܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܦܬܲܚ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ12: ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܛܸܠܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܠܕܵܐ ܒܘܼܟ̣ܪܹ̈ܐ: ܘܥܵܒ̣݁ܕܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ ܨܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܹܝܢ ܦܲܬܼܚ̣ܵܗ̇ ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܒ̣ܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܫܲܓ̣ܪܵܗ̇: ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܝܵܠ̇ܕܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ13: ܘܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܡܸܪܫܲܡ ܪܲܫ̣ܡܵܗ̇: ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܡܸܬܼܚܲܣܸܐ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ pb. 162 ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܹܝܢ ܨܵܐܬܼܵܐ ܡܪܲܩ̣ ܒܵܗ̇ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܹܗ: ܢܩܲܕܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܘܟܸܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܦܬܲܚ̣ ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ14: ܕܲܚܠܵܦ ܚܵܘܵܐ ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ܀ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܠܨܘܼܪܬܵܐ ܕܥܘܸ̈ܠܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ: ܪܕܼܵܘ ܠܵܗ̇ ܘܲܗܘ݀ܵܬܼ ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܬܼܘܼܡ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܬܲܚ̣ ܒܲܩܝܼܦܹܗ܀ (ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ15: ܝܵܠ̇ܕܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܚܠܵܦ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܒܗܘܿܢ ܡܸܬܼܢܲܦܚܵܐ܀ ܠܵܐ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܸܬ݁ܠܘܼܢ ܪܘܼܚܵܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܠܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ܀ ܒܲܪ16: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܡܸܢܹܗ ܢܵܣܹ̇ܒ̣: ܗܘ݀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܪܘܼܚܵܐ ܕܬܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܹܗ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܨܝܼܕܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܓܵܡ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܕܼܢܵܚܹ̇ܬܼ ܠܵܗ̇܀ ܐ̄ܡܲܪ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܸܢܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܸܢܵܟ̣ ܐܸܥܡܲܕܼ: ܘܐܵܘܕܝܼ ܒܓܸܠܝܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ܀ ܠܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܡܲܕܼ ܡܸܢܹܗ: ܘܕܼܢܚܲܬ݀ ܢܸܗܪܲܬ݀ ܕܠܵܘ ܕܲܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥ̣ܡܲܕܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ܀ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܹܝܢ ܐܵܘܕܝܼ ܒܓܸܠܝܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 163 ܘܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܫܬ݁ܘܿܩ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܕܠܵܐ ܢܸܓ̣ܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ: ܐ̄ܡܲܪ ܠܹܗ ܕܢܸܫܠܸܐ ܕܠܵܐ ܬܸܒ̣ܛܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܗܝ݀ ܕܹܝܢ ܗܵܕܹܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܬܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܢܸܚܙܸܐ ܗܵܫܵܐ ܠܡܵܢ ܐܸܬܼܦܲܬܼܚܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ܀ ܗܵܢܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܲܬܼܩܸܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ܀ ܘܗܵܟܲܢ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܩܪܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܕܲܢܕܲܟܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܢܸܡܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܕܢܸܫܟܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ: ܟܲܕܼ ܬܲܡܝܼܡܝܼܢ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܘܗܵܟܲܢ ܫܲܪܝܼ ܒܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ: ܕܩܸܪܒܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܠܲܡ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܫܡܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܪܘܿܩܘ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܣܲܓܝܼ ܣܵܢܹ̈ܐ ܠܥܵܒ̣ܕܲܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܩܵܠܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܐܲܫܘܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܥܪܘܿܩܘ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܬܼܵܘ ܐܸܬܼܓܵܘܲܣܘ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܬܸܬܼܩܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇: ܘܢܸܣܬܲܕܼܪܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܲܦܵܘ ܫܲܦܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܗܵܐ ܡܲܛܝܼ ܠܹܗ: ܕܲܒ̣ܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܠܥܲܡܹܗ ܢܸܫܟܲܚ܀ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܸܚܙܸܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: pb. 164 ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܡܚܲܦܸܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܠܹܘܵܝܵܐ: ܠܲܒ̣ܢܲܝ ܥܲܡܹܗ ܢܚܵܘܘܿܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܠ̇ܨܵܐ ܡܸܬܼܩܲܫܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܵܦ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܠܘܼܚܵܡܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܕܼܘܼ̈ܚܵܠܹܐ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ: ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܬܸܫܬܲܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܙܵܐܲܚ̇ ܒܲܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܢܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇܀ ܐܲܣ̣ܚܝܼ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܠܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ: ܘܣܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܗܵܐ ܡܲܛ̣ܝܼ ܠܹܗ܀ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܡܝܼܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ: ܘܝܸܩܪܲܬ݀ ܥܠܹܝܗ̇ ܫܸܢܲܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܪܸܓ̣ܫܲܬ݀ ܒܹܗ܀ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܡܸܨܥܵܝܵܐ: ܐܲܥܝܼܪܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܣܲܒܲܪ ܠܵܗ̇ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ܀ ܘܲܕܼܨܵܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܣܚܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܒܛܲܡܐܘܼܬܼܵܗ̇ ܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܵܐ ܕܩܲܒܸ݁ܠܬܹܗ܀ ܘܐܲܚܬܼܵܗ̇ ܠܢܲܗܪܵܐ ܘܐܲܫܝܼܓ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܸܢܵܢܵܐ: ܕܲܥ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܟ̣ܵܪ17: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܘܲܨܒ̣ܝܼܥܵܐ18: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܢܲܚ̈ܬܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡܨܲܒܸ݁ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܕܟܲܕܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܬܩܘܼܡ ܒܲܓ̣ܢܘܿܢܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ pb. 165 ܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܩܵܠܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ: ܕܬܸܪܓܲܫ ܟܲܠܬܼܵܐ ܒܙܵܘܚܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡܲܛ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܘܼܡܵܐ ܠܐܸܕܼܢܵܐ ܩܵܠܵܐ: ܡܙܲܝܲܚ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܒܙܵܘܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ܀ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܙܵܐܹ̇ܡ ܩܵܠܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܘܠܵܐ ܒܬܼܵܘܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ܀ ܐܵܦ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܘܼܪܒܵܐ ܙܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܫܲܡ̣ܥܘܼܗܝ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ܀ ܙܡܲܪ ܠܹܘܵܝܵܐ ܘܲܒ̣ܩܝܼ̈ܢܵܬܹܗ ܟܲܠܬܼܵܐ ܪܸܘܙܲܬ݀: ܘܲܪܥܸܡ̣ ܚܘܼܪܒܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܒ̣ܪ̈ܵܬܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܚܕܼ̈ܘܿܓܹܐ ܟܢܝܼܫܝܼܢ ܘܲܡܣܲܟܹ݁ܝܢ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܟܲܠܬܼܵܐ ܣܵܚ̇ܝܵܐ ܘܝܵܬܼܒܵܐ ܒܕܸܚܠܵܐ ܘܚܵܝ̇ܪܵܐ ܢܹܐܬܸܐ܀ ܘܲܕܼܢܲܚ̣ ܡܵܪܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܥܲܠ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ ܩܵܠܵܐ ܒܕܸܢܚܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܘܚ̣ܵܘܝܵܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܠܡܲܢ ܐܸܬܼܡܲܟ̣ܪܲܬ݀: ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹܗ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܚܵܘܝܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܨܹܝܕܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܝܵܘܢܵܐ ܕܵܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܢܚܸܬܼ ܬܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܒܵܬܲܪ ܕܲܣ̣ܚܵܐ ܘܲܣܠܸܩ̣ ܡܵܢܵܗ̇ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ܀ ܩܵܘ̣ܝܼ ܢܚܵܘܸܐ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܓܲܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܡܵܪܲܢ: ܕܬܸܬܼܩܲܕܲܫ ܠܹܗ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܕܼܵܐ ܘܟܸܢ ܣܵܚܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 166 ܡ̣ܢ ܕܲܣܠܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ܀ ܚܙܵܬܹܗ ܟܲܠܬܼܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܘܝܼܕܼܥܲܬ݀ ܡܲܢ̣ܘܼ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܠܹܗ ܕܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܥܵܘܵܠܵܐ܀ ܫܲܒ̣ܩܵܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܕܼܥܵܐ ܠܹܗ ܘܲܚܬܼܝܼܪܵܐ ܒܹܗ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܢܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܐܵܐܲܪ܀ ܣܵܡ̣ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܐܲܪܟܘܿܢܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܡܵܐ ܕܦܲܟ̣ܪܹܗ ܢܹܐܬܸܐ ܢܚܵܘܸܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܥܘܼܬܼܪܹܗ܀ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܲܫ̣ܒ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ: ܬܪܲܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܕܵܢܲܚ̣ ܒܲܟ̣ܢܘܗܼܫܵܬܼܵܐ܀ ܕܡܵܐ ܕܐܸܬܼܢܲܣܝܼ ܘܲܥܒܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܘܣܲܚ̣ܦܹܗ ܘܲܢܦܲܠ̣: ܢܚܵܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܲܣܥܲܪ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܵܐ ܕܡܲܦܘܼܠܬܹܗ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܪܩܵܐ: ܟܸܢ ܒܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܫܲܪܸܐ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܝܸܕܼܥܲܬ݀ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܩܵܘܝܼ ܠܵܗ̇: ܬܸܚܕܸܐ ܥܲܡܹܗ ܐܸܠܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܠܹܗ ܠܡܸܬܼܟܲܬܵܫܘܼ܀ ܕܲܠܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܫܒ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܢܸܣܚܘܿܦ: ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܘܟܸܢ ܫܵܩܹ̇ܠ ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ܀ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܢܸܬܼܢܲܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܲܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܙܵܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܥ̣ܒܲܕܼ ܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܘܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܪܩܵܐ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܹܐ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ܀ pb. 167 ܬܲܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܕܸܢܚܵܐ ܕܲܒ̣ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܢܗܲܪ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܠܫܠܚܝܘ̈ܗܝ 117. R

‎2  ܘܕܡܝܐ 251. R

‎3  ܕܠܵܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ. R

‎4  ܒܪ. L

‎5  ܕܙܩܝܼܦܘܬܐ. L

‎6  ܐܘܪܚܐ. L

‎7  ܕܢܣܬ݁ܟܠ. L

‎8  ܒܗ. L

‎9  ܢܬܚ̣ܣܐ. L

‎10  ܪܘܚܢܝܼܬ. L

‎11  ܨܠܡܐ. L

‎12  ܡܥܡܘ̈ܕܝܬܐ.L

‎13  ܚܝ̈ܐ. R

‎14  ܒܙܩܝܦܗ. L

‎15  ܒܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ. R

‎16  ܘܒܪ. R

‎17  ܕܟܪ 117. R

‎18 ܘܨܒܝܥܐ 251. R

‎19  ܡܥܡܘ̈ܕܝܬܐ. L

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/346
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 28, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Baptism of the Law and on the Baptism of John and on the Baptism That Our Lord Gave to the Apostles - ܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 28, 2018, https://syriaccorpus.org/346.
Bibliography:
On the Baptism of the Law and on the Baptism of John and on the Baptism That Our Lord Gave to the Apostles - ܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ .” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/346.

Show Citation Styles