Jacob of Serugh: On the Baptism of our Savior in the Jordan - ܥܲܠ ܥܡܵܕܼܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ ܕܲܒ̣ܝܘܿܪܕܢܵܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܠܘܿܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܥܸܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܡܸܫܬ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܬܼܩܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣܀ ܒܲܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܡܟ݁ܘܿܪ 2 : ܠܲܡܛܲܪܲܦܬܵܐ: ܘܫܲܕܪܵܗ̇ ܕܬܹܐܙܲܠ ܨܹܝܕܼ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܕܲܬܼܫܝܼܓ̣ ܚܸܵܠܵܗ̇܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܠܲܪܕܸܝܦܬܵܐ ܕܲܡܚܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܢܲܚܒܵܐ ܘܠܲܐܝܵܐ: ܘܲܡܙܲܓ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܫܲܕܪܵܗ̇ 3 : ܕܬܸܣܚܸܐ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܡܲܟ̣ܪܵܐ܀ ܚ̣ܵܪ (ܒܹܗ ܒܫܘܼܦܪܵܗ̇ 4 : ܕܐܸܫܬܲܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܸܛܪܵܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܐ: pb. 168 ܘܲܙܠܲܚ̣ ܫܸܦܥܹ̈ܐ ܕܢܲܗܝܼܪܵܐ ܒܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܢܸܫܦܲܪ ܓܵܘܢܵܗ̇܀ ܠܡܲܝ̈ܵܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܚܬܼܵܗ̇ ܠܘܼܩܕܲܡ ܟܲܕܼ ܡܵܟܲܪ ܠܵܗ: ܕܲܠܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܢܸܡܪܘܿܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܵܪ ܒܵܗ̇ ܪܹܝܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܣܘܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ 5 : ܕܸܒܼ̈ܚܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܥ̣ܒܲܪ ܥܠܹܝܗ̇ ܡܲܝ̈ܵܐ ܢܲܩ̈ܕܹܐ ܕܢܸܒ̣ܣܲܡ ܓܘܼܫܡܵܗ̇܀ ܐܸܣܬܲܪܝܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܙܲܗܡܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܪܲܣ̣ ܒܵܗ̇ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܬܸܬܼܢܲܩܲܕܼ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ܀ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ: ܘܫܲܕܪܵܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܕܬܸܚܘܿܕܼ ܬܸܠܒܲܫ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܩ̣ܪܵܐ ܠܫܲܪܝܼܪܹܗ ܒܲܪ ܥܲܩܪܘܼܬܪܵܐ ܘܫܲܕܪܹܗ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ: ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܵܘܒܸ݁ܠ ܨܸܒ̣ܬܼܵܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܥܲܕܼ ܐܵܬܹ̇ܐ ܗܘ݀܀ ܢܦܲܩ̣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܲܛܥܝܼܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܲܢܨܲܒܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ܀ ܫܩܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܬܼܚ̣ܵܗ̇ ܠܥܲܝܒܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܐܲܦܸܩ̣ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܕܬܸܠܒܲܫ ܥܹܕܬܵܐ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܵܘܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ ܕܠܵܐ ܚܙܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇: ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܢܵܘܠܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܥܲܬܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܫܒ̣ܵܗ̇ ܒܲܣܡܵܘܕܹܗ ܫܲܓܘܼܫܬܼܵܢܵܐ (ܛܥܝܼܢ ܫܘܼܘ̈ܕܵܝܹܐ 6 : ܟܲܕܼ ܡܲܟ̣ܪܸܙ ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܚܵܕܼܘܿܪܹ̈ܐ 7 : ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ܀ ܗܵܐ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܩܸܪܒܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܠܲܡ ܗܵܝ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܙܵܚ̣ ܠܹܗ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܢܹܬܸܐ ܠܘܵܬܹܟ̣ܝ ܕܬܸܬܼܚܲܕܹܝܢ ܒܹܗ܀ pb. 169 ܩ̣ܪܵܗ̇ ܠܲܛܠܝܼܬܼܵܐ ܘܝܸܗܒܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܠܡܸܨܛܲܒܵܬܼܘܼ: ܕܝܸܠܦܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܨܹܐܕܹܝܗ̇܀ ܩܪܵܬܼ ܠܐܹܫܲܥܝܵܐ ܕܬܹܐܠܲܦ ܡܸܢܹܗ ܥܲܠ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܕܡܲܢ̣ܢܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܲܡܣܲܒܲܪ ܠܝܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ܀ ܬܵܐ ܠܵܟ̣ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܬܵܐ ܦܲܫܸܩ ܠܝܼ ܥܲܠ ܟܵܪܘܿܙܵܐ: ܕܲܣܢܝܼܩܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܸܢܵܟ̣ ܐܹܠܲܦ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܩܵܠܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܕܲܚܠܵܦܲܝ ̈̄ܘ̣: ܫܡܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܫܲܪܒܵܟ̣ ܗܵܐ ܡ̣̤ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܬܼܟܸܠܬܵܢܝ ܥܲܠ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܒܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܟ̣: ܬܵܐ ܚܙܝܼ ܕܲܠܡܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܠܹܗ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܥܵܐ̇ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ܀ ܚܙܝܼ ܡܵܐ ܛܸܒܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܕܡܲܟ̣ܪܸܙ ܝܲܩܝܼܪܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܩܢܘܿܡܹܗ ܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܒܹܗ܀ ܡܣܲܪܲܩ ܚܸܙܘܹܗ ܘܥܲܬ݁ܝܼܪ ܩܵܠܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ: ܒܨܝܼܪ ܐܸܣܟܹ̈ܡܹܗ ܘܪܲܒܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ܀ ܠܵܘ ܒܲܡܫܘܼܚܬܹܗ ܡܡܲܠܸܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܚܙܹܝ̇ܬܹܗ: ܘܠܵܘ ܐܲܟ̣ܘܵܬܹܗ 8 : ܒܨܝܼܪ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܙܵܪܲܥ̇ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈܀ ܡܵܘܪܸܒ̣ ܡܸܠܹܗ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܠܲܓ̣ܡܵܪ ܠܵܐ ܩܢܸܐ ܡܸܕܸܡ: ܦܵܗܹ̇ܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܡܣܲܒܲܪ ܠܝܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ܀ ܐ̄ܡܲܪ ܠܝܼ ܢܻܟܝܼܵܐ ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܫܡܲܥ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܠܵܐ ܐܸܛܥܸܐ ܒܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܫܲܪܟܵܐ܀ ܡܵܪܵܟ̣ ܐܵܬܹ̇ܐ ܘܲܡܛܲܝܒ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܥܘܿܠ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ: pb. 170 ܫܪܵܪܵܐ ܓܠܝܼ ܠܝܼ ܠܵܐ ܬܸܫܪܲܟ̣ ܠܵܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ܀ ܩܪܸܒ̣ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܕܢܲܠܦܝܼܗ̇ ܠܥܹܕܬܵܐ ܥܲܠ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܕܒܲܪ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܵܪܹܟ̣ܝ ܩܲܒܸ݁ܠܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ܀ ܗܵܢܵܘ ܩܵܠܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܒܡܲܕܼܒ݁ܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܦܲܢܵܘ ܦܲܢܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܙܸܠܝ ܚܘܿܬܼܝ ܘܲܣܚܵܝ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܐܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܵܪܘܿܙܵܐ: ܥܲܪܡܵܐ ܡܫܲܦܸܐ ܕܢܲܬܼܩܸܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ܀ ܩܸܪܒܲܬ݀ ܥܹܕܬܵܐ ܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܘܫܲܪܝܼ ܡܲܣܚܸܐ ܡܚܲܠܸܠ ܡܵܪܹܩ ܘܡܩܲܕܸܫ ܠܵܗ̇܀ ܗܘ݀ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܘܲܠܐܝܼ ܒܨܸܒ̣ܬܵܗ̇ ܟܡܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܠܸܦ̣ ܚܲܟ݁ܡܵܗ̇ ܕܬܸܬܼܟܵܘܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܒ̣ܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܫܸܡܥܲܬ݀ ܩܵܠܹܗ ܘܐܸܬܼܪܲܡܝܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܵܬܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܘܣܸܒ̣ܪܲܬ݀ 9 : ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܡܟ̣ܝܼܪܵܐ ܠܹܗ܀ ܐ̄ܚܲܕܬܹܗ ܠܥܲܒ̣ܕܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܵܪܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܣܲܒ݁ܝܼܟ̣ܵܐ ܒܹܗ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܲܡܟܲܪ: ܘܫܲܪܝܼ ܢܵܦܹ̇ܨ ܥܘܼܒܹܗ ܘܩܵܥܹ̇ܐ ܕܠܵܘ ܚܲܬܼܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܕܲܚܩܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܒܹܗ ܒܲܕܼ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܬܼܠ̣ܵܗ̇ ܕܬܸܗܘܸܐ ܒܣܲܒ̣ܪܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܒ̣ܥܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܟܸ݁ܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܲܡܣܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܢܸܛܘܿܪ 10 : ܐܲܝܟ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ pb. 171 ܚ̣ܙܵܗ̇ ܠܲܛܠܝܼܬܼܵܐ ܕܫܸܟ̣ܢܲܬ݀ 11 : ܥܲܝܢܵܗ̇ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܢܙܝܼܪܵܐ: ܘܐܲܪܗܸܒ̣ ܦܲܣ̣ܩܵܗ̇ ܠܥܸܠܲܬܼ ܟܸܫܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇܀ ܐܲܣܪܵܗ̇ ܒܬܸܢܘܲܝ ܬܣܲܟܸܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܘܒܹܗ ܠܵܐ ܬܚܘܼܪ: ܟܲܕܼ ܡܲܟܪܸܙ ܠܵܗ̇ ܕܒ̣ܵܬܲܪܝ ܐܵܬܹ̇ܐ ܘܩܲܕܼܡܵܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܹܢܝ܀ ܫܲܪܝܲܬ݀ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܕܠܸܐܡܲܬܝ ܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܨܹܐܕܼܝܹܗ̇: ܟܲܕܼ ܒܲܥܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܫܵܕܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܥܲܝܢܵܗ̇ ܠܛܵܘܚܵܐ ܥܲܠ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ: ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܬܸܚܙܸܐ (ܠܚܲܕܼ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ 12 : ܕܲܡܟ̣ܝܼܪܵܐ ܠܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܢܵܚܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܚܲܕܼܪܘܼܗܝ ܟܸܢ̈ܫܹܐ: ܕܢܸܬܼܒܲܝܢܘܼܢ ܒܹܗ ܕܕܲܠܡܵܐ ܗܘ݀ܝܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ 13 ܟܸܢܫܲܬ݀ ܩܵܡܲܬ݀ ܥܹܕܬܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܟܲܕܼ ܒܲܚܕܼ̈ܘܿܓܹܐ ܡܲܨܕܵܐ ܕܬܸܚܙܸܐ (ܕܐܲܝܢܵܘ ܚܲܬܼܢܵܐ 14 ܟܪܲܟ̣ܬܹܗ ܠܢܲܗܪܵܐ ܘܲܫܕܼܵܬ݀ ܥܲܝܢܹ̈ܝܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܸܦܥܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܬܼܩܲܒ݁ܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܡܟ̣ܝܼܪ ܩܘܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܘܚܵܝ̇ܪܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܹܐܬܸܐ: ܕܬܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܠܥܘܼܒܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܡܸܬܼܩܲܕܵܫܘܼ܀ ܦܪܝܼܣܵܐ ܟܸܢܦܵܗ̇ ܘܲܡܣܲܟ݁ܝܵܐ ܠܹܗ ܚܕܼܵܪܲܝ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܕܡܵܐ ܕܲܣ̣ܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܬܼܩܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܣܲܟܸ݁ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܹܐܬܸܐ: ܕܒܹܗ ܬܸܫܬܲܡܠܸܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܹܗ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ pb. 172 ܢܵܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܬܸܣܗܲܕܼ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܣܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܕܢܲܥܡܸܕܼ (ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ 15 : ܠܥܸܠ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܬܸܢܘܲܝ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܐܲܛܝܼܪ (ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܲܝܢܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ 16 : ܪܘܼܚܵܐ ܡܵܐ ܕܐܸܫܬܲܠܚܲܬ݀܀ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܡܵܪܲܬܼ ܪܵܘܡܹܐ: ܕܐܲܝܟܲܢ 17 : ܢܵܚ̇ܬܵܐ ܘܥܲܠ ܡܵܢ ܫܵܟ̣݁ܢܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܬܸܣܗܲܕܼ܀ ܡܣܲܟܸ݁ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܸܒ̣ܪܹ̈ܐ ܙܪ̈ܝܼܙܹܐ 18 : ܛܥܝܼ̈ܢܲܝ ܣܵܘ̈ܦܹܐ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܠܡܲܢܘܼ ܡܩܲܒ݁ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܨܗܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܓܸܦܵܐ ܕܛܵܐܹ̇ܣ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܵܐܹ̇ܦ: ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܢܸܗܘܸܐ ܣܵܗܕܵܐ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܨܵܐܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ: ܕܢܸܫܡܲܥ (ܡܸܢܵܗ̇ ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܙܵܥ̇ܩܵܐ ܕܒܹܪܝ ܗ̄ܘ̣ 19 : ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܝ܀ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܲܪ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܣܲܟ݁ܝܵܐ ܠܹܗ ܕܐܸܡܲܬܼܝ 20 : ܪܵܡܹ̇ܙ ܕܗܵܢܵܘ ܚܲܬܼܢܵܐ܀ ܗܝ݀ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܒܹܗ ܕܲܢܒܲܕܸܩ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: ܘܗܘ݀ ܡܣܲܟܸ݁ܐ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܢܸܣܗܲܕܼ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܚܘܿܬܼ ܢܸܥܡܲܕܼ ܚܸܒ̣ܨܲܬ݀ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: pb. 173 ܕܐܸܢܗ݀ܘ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܬܩܲܒ݁ܠܝܼܘܗܝ ܡܸܢܹܗ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܐ̄ܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܗܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܚܲܬܼܢܵܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܒܟܲܠܬܼܵܐ ܐܲܣܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇܀ ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܲܡܣܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܫܲܓ̣ܪܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܲܒ̣ܓܲܐܝܘܼܬܹܗ܀ ܙܸܪܒܲܬ݀ ܩܵܡܲܬ݀ ܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܕܡܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܠܵܗ̇ ܕܐܲܝܢܵܘ ܚܲܬܼܢܵܐ ܬܸܦܸܠ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ܀ ܥܲܠ ܟܠ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܸܥܡܲܕܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܣܵܠܹ̇ܩ ܥܲܝܢܵܗ̇ ܕܟܲܠܬܼܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܫܲܕܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥܡܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ (ܘܠܲܝܬ݁ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 21 : ܪܘܼܚܵܐ ܕܢܵܚ̇ܬܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܣܚܲܝ̈ ܪܸ̈ܒ݁ܘܵܬܼܵܐ ܘܢܲܗܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܦܵܐ܀ ܢܚܸܬܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܫܚܝܼܡܝܼܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܣܠܸܩ̣ܘ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ ܘܩܵܠܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܓܢܝܼܙ ܐܲܟ̣ܘܵܬܹܗ ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ݀ ܟܲܠܬܼܵܐ ܒܨܸܒ̣̈ܬܹܐ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܣܚܵܬ݀ ܣܸܠܩܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ ܚܠܘܿܠܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܡܲܣܚܘܼܬܼܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܠܲܚ̈ܕܼܘܿܓܹܐ ܘܡܸܪܩܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܲܚ̈ܬܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 22 : ܘܲܡܣܲܟܹ݁ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܘܢܲܠܒܸ݁ܫ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 174 ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܓܲܬ݀ ܨܵܐܬܼܵܗ̇ ܕܟܲܠܬܼܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܘܣܸܠܩܲܬ݀: ܘܲܠܚܸܘܵܪܹ̈ܐ ܕܢܲܝܬܸܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܚܵܐܲܪ ܟܠܢܵܫ܀ ܘܟܲܕܼ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܸܫܬ݁ܘܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܐܲܝܟܵܘ: ܢܦܲܩ̣ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܢܲܗܪܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܪܲܚܝܼܩ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ ܪܸܬܼܚܲܬ݀: ܘܲܫܦܲܥ̣ ܢܲܗܪܵܐ ܘܐܲܟ̣ܪܸܙ ܥܠܵܘܗܝ ܫܲܬ݁ܝܼܩܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܫܸܓ̣ܪܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙܘܼܬܹܗ܀ ܣܸܦܲܬ݀ ܢܘܼܪܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܸܦܥܹ̈ܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܘܿܬܼ: (ܘܕܼܵܨ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 23 : ܢܲܗܪܵܐ ܒܪܸܬܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܣܸܘܚܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܨܹܐܕܹܝܗ̇: ܐܲܝܟ̣ ܗܵܝ̇ ܩܲܪܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܕܵܘܝܼܕܼ܀ ܠܵܘ ܕܲܬܼܩܲܕܫܹܗ ܪܸܬܼܚܲܬ݀ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: (ܕܥܘܼܒܵܗ̇ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܹܗ ܚܲܒܸ݁ܒ̣ܬܹܗ 24 : ܗ̄ܘܟܵܬܼ܀ ܪܸܘܙܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܕܓ̣ܵܡܘܿܪܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܚܲܬ݁ܡܵܢܵܗ̇: ܘܦܸܪܣܲܬ݀ ܟܸܢܦܵܗ̇ ܕܩܘܼܕܼܫܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܢܸܬܼܩܲܒܲܠ ܒܵܗ̇܀ ܚ̣ܙܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܢܲܗܪܵܐ ܕܪܵܬܲܚ̇ ܘܗܵܦ̇ܟܝܼܢ ܫܸܦܥܵܘ̈ܗܝ: ܘܝܼܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ܀ pb. 175 ܩܦܲܣ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܕܠܵܐ ܢܲܥܡܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ: ܕܢܸܬ݁ܬ݁ܓ̣ܝܼܠ ܘܲܢܩܘܼܡ 25 : ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܘ݀ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ܀ ܙܥܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܐܲܥܪܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܢܲܗܪܵܐ: ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܥܲܠ ܡܵܢ ܪܸܬܼܚܲܬ݀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܪܲܒ̣ܛ̣ܵܗ̇ ܠܥܵܢ̈ܵܐ ܕܬܸܕܼܚܘܿܩ 26 : ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ: ܕܢܸܦܪܘܿܫ ܢܸܦܘܿܩ ܐܸܡܪܵܐ ܕܕܸܒ̣ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܝܼܬܼܵܐ܀ ܪܡܲܙ ܠܲܚ̈ܕܼܘܿܓܹܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ: ܕܢܸܬܼܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 27 ܥܪܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܘܩܵܡ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܒܲܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܪܗܸܛ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܢܣܲܒ݁ܪܝܼܗ̇ ܠܚܹܐܪܬܼܵܐ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: ܩ̣ܪܵܗ̇ ܠܲܟ̣ܢܝܼܟ̣ܬܵܐ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܵܗ̇܀ ܠܗܵܢܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܟܲܪܬܹܟ̣ܝ ܥܹܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܒܣܲܒ̣ܪܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܬܵܠܹ̇ܐ 28 : ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܹܟ̣ܝ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼ ܐܸܬܹ̇ܝܬܼ܀ ܗܵܢܵܘ ܐܸܡܪܵܐ ܕܗܘ݀ ܠܹܗ ܐܲܝܬܝܼ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܸܒ̣ܚܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܲܕܼܒ̣ܝܼܚܘܼܬܹܗ܀ ܥܲܠ ܗܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܲܬܼܟܸܠ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܹܟ̣ܝ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ: ܒܲܫܡܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܡܵܘܬܸܒ̣ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܹܟ̣ܝ ܕܲܬܼܣܲܟܹܝܢ ܠܹܗ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܢܛܲܪܬܹܟ̣ܝ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܐܵܘܕܵܝ ܠܹܗ ܡܹܢܝ ܕܠܵܐ ܫܒܲܩ̇ܬܹܟ̣ܝ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܕܬܸܬܼܓܲܢܒ݁ܝܼܢ ܒܝܼ܀ pb. 176 ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܟ݁ܡܵܐ ܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܗܵܐ ܛܪܵܓ̣ܘܿܕܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܵܘܝܼܕܼ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܙܵܡܲܪ ܠܵܗ̇܀ ܫܡܲܥܝ ܒܪܲܬܼܝ ܘܲܚܙܵܝ ܘܲܨܠܵܝ ܐܸܕܼܢܹܟ̣ܝ ܠܲܫܒ̣ܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ 29 : ܘܲܛܥܵܝ ܥܲܡܹܟ̣ܝ ܘܠܲܕܼܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ܝ ܕܲܦܠܝܼ̈ܓܹܐ ܐ̄ܢܘܿܢ܀ ܐܹܝܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܹܟ̣ܝ: ܩܪܘܿܒ̣ܝ ܘܲܣܓ̣ܘܿܕܼܝ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܓ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܘܼܬܹܟ̣ܝ܀ ܝܸܠܦܲܬ݀ ܥܹܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕܼ: ܘܐܸܫܬܲܪܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܠܹܗ ܐܸܬܼܡܲܟ̣ܪܲܬ݀܀ ܩܸܪܒܲܬ݀ ܩܵܡܲܬ݀ ܕܬܸܚܙܸܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܥܵܡܹ̇ܕܼ ܗܘ݀: ܕܡܵܐ ܕܲܣܠܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܬܸܦܸܠ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ܀ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܢܸܥܡܲܕܼ ܡܸܢܹܗ: ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ 30 : ܘܲܬܼܟܲܣ̣ ܐܝܼܕܹܗ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܢܵܐ܀ ܐܲܪܟܸ݁ܢ ܪܹܫܹܗ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܕܠܝܼ ܘܵܠܹ̇ܐ ܠܝܼ ܕܡܸܢܵܟ̣ ܐܸܥܡܲܕܼ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܠܵܟ̣ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܕܐܲܓ̣ܥܸܠ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܵܟ̣ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܗܵܐ ܠܵܟ̣ ܓܲܙܵܟ̣ ܘܐܲܪܦܵܢܝ ܡܸܟܹܝܠ ܐܹܢܘܼܚ ܩܲܠܝܼܠ܀ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܛ̇ܪܹܬܼ ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܝܼ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܩܘܼܡ ܥܲܠ ܕܲܪܓ̣ܵܟ̣ ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܚܕܵܢܵܟ̣܀ ܠܵܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܕܼܘܿܪܵܐ: ܡܸܢܹܗ ܕܬܼܵܓ̣ܵܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܛܲܟ̣̈ܣܹܐ ܕܟ̣ܠ ܫܘܼܠܛܵܢ̈ܝܼܢ܀ ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣: pb. 177 ܘܡܘܿܢ ܚܲܣܝܼ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܚܘܿܬܼ ܬܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܐܸܢ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܪܵܕܹܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܸܢ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܬܼܘܼܒ̣ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢ ܚܵܘ̈ܒܹܐ܀ ܐܸܢ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ ܒܵܟ̣ ܗ̄ܝܼ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܕܪܲܒ݁ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܐܸܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܩܵܛܲܪ ܬܵܓܹ̈ܐ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ܀ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܪܵܕܼܝܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܸܢ ܟܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܗܵܐ ܒܝܲܡܝܼܢܵܟ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܗܵܐ ܨܹܐܕܲܝܟ̣ ܗ̄ܝܼ: ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܢܲܗܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܢܫܲܡܠܸܐ ܒܵܟ̣܀ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ: ܫܟܟܵܚܬܹܗ ܕܐܵܕܵܡ ܕܐܲܒ݁ܝܼܕܼܵܐ ܡܹܢܝ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܠܝܼ܀ ܐܲܪܦܵܢܝ ܐܸܚܘܿܬܼ ܐܸܒ̣ܥܸܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܨܲܠܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̇ܬܹܗ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܟ̱ܠܹܗ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܠܹܗ܀ ܒܥܵܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܠܝܼ ܒܫܲܪܒܹܗ ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܐܸܬܹܝ̇ܬܼ: ܘܐܸܢ ܠܐܲܒ݁ܝܼܕܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܗܵܕܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܠܝܼ ܫܟ̣ܵܚܬܹܗ ܕܨܹܐܕܲܝ: ܕܐܸܩܢܸܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܕܢܹܐܒܲܕܼ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܒܝܼܫܵܐ܀ ܒܗܵܕܹܐ ܫܟ̣ܵܚܬܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܠܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܕܚܲܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܐܵܕܵܡ ܕܢܸܥܘܿܠ ܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܹܗ܀ ܫܒ̣ܘܿܩܲܝܢܝ ܡܵܕܹܝܢ ܐܸܚܘܿܕܼ ܐܸܡܪܘܿܩ 31 : ܨܲܠܡܵܐ ܕܐܲܫܚܸܬܼ: ܕܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ (ܢܸܗܘܸܐ ܐܵܦ ܗܘ݀ 32 : ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܠܲܝܬܵܢܝ܀ pb. 178 ܗܵܝ̇ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܩܪܵܬܲܢܝ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܹܬܸܐ ܠܝܲܠܕܵܐ: ܗܝ݀ ܬܘܼܒ̣ ܟܲܕܼ ܗܝ݀ ܩܪܵܬܲܢܝ ܕܐܹܬܸܐ ܐܵܦ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ܀ ܚܢܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܲܓ̣ܕܲܢܝ ܐܸܚܘܿܬܼ ܐܸܗܘܸܐ ܥܘܸܠܵܐ: ܗܘ݀ܝܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܢܲܓ̣ܕܲܢܝ ܐܸܚܘܿܬܼ ܐܸܗܘܸܐ ܥܡܝܼܕܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܠܝܼܨ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܐ: ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ݁ܥܵܐ ܠܵܐ ܚܸܫܘܿܟ̣ܝܼܢ܀ ܐܸܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܦܵܠܹ̇ܓ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܝܼ ܡܸܣܬܲܒ̣ܪܵܐ ܠܵܟ̣: ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܒܲܛܢܵܐ ܘܝܲܠܕܵܐ ܬܸܟ̣ܠܹܢܝ܀ ܐܸܢ ܨܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܐܲܝܕܵܐ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܣܲܓ݁ܝܼ: ܟܲܪܣܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܐܵܘ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܟܠܲܝܬܵܢܝ ܕܐܹܬܸܐ ܠܒܲܛܢܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܐܸܡܵܟ̣: ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܸܬܼܟ݁ܘܿܣ ܕܐܵܦܠܵܐ ܐܸܥܡܲܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܲܠܚܹ̇ܬܼ܀ ܐܸܢ ܐܲܗܦܸܟ̣ܬܵܢܝ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܬܵܐ ܐܲܗܦܸܟ̣݁ܝܢܝ ܡܸܢܹܗ ܕܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܐܲܥܒܲܪܬܵܢܝ ܡ̣ܢ ܥܲܙܪܘܼܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܟܸܪܟܹ݁ܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ: ܛܪܝܼ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܟܲܣܘܿܢܵܢܝ܀ ܐܸܢ ܒܲܛܸܠܬܵܢܝ ܕܠܵܐ ܐܸܡܬ݁ܘܿܩ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܫܝܼܛܵܐ: ܟܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘܲܝܬ݁ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܒ݁ܘܿܥܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܚܘܿܕܼ ܠܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܟܠܲܝܬܵܢܝ ܕܠܵܐ ܐܸܫܪܸܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܒܟܸܢܦܵܗ̇ ܕܡܲܪܝܲܡ: ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܝܼ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܗܵܫܵܐ ܕܲܪܕܹܝ݁ܬܼ ܘܐܸܬܹܝ݁ܬܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܝܼܠܝܼ̈ܕܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܓܡܲܪܬܵܗ̇ ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܐܸܗܦܘܿܟ̣ ܡܸܢܵܗ̇܀ pb. 189 ܐܵܦ ܗܵܟܲܢܵܐ ܝܵܐܹ̇ܐ ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܕܐܸܫܬܲܠܚܹܬܼ: ܕܬܸܬܼܡܲܠܸܐ ܒܝܼ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ ܢܸܚ̇ܬܹܬܼ܀ ܟܘܲܙ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܙܵܥ̣ ܘܐܸܣܬܲܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܣܓܸܕܼ ܠܹܗ ܘܐܵܘܕܝܼ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܦܲܫ ܪܵܥܘܿܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܠܵܟ̣: ܡܚܝܼܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܚܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܲܬܼܣܝܼܡ ܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܥܲܠ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ܀ ܐܲܝܟܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܓܸܠܵܐ ܠܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܚܲܒ݁ܘܼܒ̣ܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܕܲܓ̣ܡܘܼܪܬܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܢܲܪܡܸܐ܀ ܪܸܬܼܚܹܗ ܕܥܘܼܙܵܟ̣ ܣܲܦ̣ ܠܹܗ ܒܢܲܗܪܵܐ ܘܗܵܐ ܡܵܘܩܸܕܼ ܠܹܗ: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܟܲܝ ܠܐܝܼ̈ܕܲܝ ܒܸܣܪܵܐ ܠܵܐ ܡܚܲܪܸܟ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܐܵܦܠܵܐ ܐܵܠܨܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܹܢܝ ܬܸܥܡܲܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܣܝܼܪܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܣܸܕܼܩܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܙܸܠ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܦܪܘܿܩ ܠܲܫܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܗܵܐ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܠܵܟ̣: ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܠܵܟ̣ ܙܲܝܢܵܐ ܕܬܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܬܵܓ̣ܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ: ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܐ ܕܡܲܥܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܸܐ 33 : ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܛܪܘܿܕܼ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܟ̣ ܗܵܐ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܨܲܗܝܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܟ̣: ܠܵܘ ܠܲܠܘܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ̣܀ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܓܘܵܢܵܘܗܝ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܝ̄ܠܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܬܸܠܒܲܫ ܡܸܟܵܐ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܬܸܦܪܘܿܩ܀ ܩܹܐܪܣܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܚܲܪ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ: pb. 180 ܦܘܿܩ ܙܸܠ ܐܲܥܕܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܕܼܘܿܦܹܐ܀ ܚܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܘܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܡܵܪܹܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ: ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ ܡܸܬܼܓܲܢ̄ܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ܀ ܗܵܐ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܥܒܲܪܬܹܗ ܠܫܲܝܢܵܐ ܡܘܿܢ 34 : ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܪܕܼܝܼ ܐܲܗܦܸܟܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܗܹܝܢ ܢܸܦܩܲܬܼ܀ ܗܵܐ (ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ ܓܲܝܣ̣ܘܼܗܝ 35 : ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܐܲܩܸܠ ܪܲܗܛܵܟ̣: ܦܘܿܩ ܙܸܠ ܐܲܦܢܵܐ ܫܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܢܸܦܩܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܟ̣܀ ܠܵܘ ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܲܥܡܵܕܼܵܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ̣: ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܟܲܝ ܬܸܚܘܿܬܼ ܬܸܣܚܸܐ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܫܠܝܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܵܘ ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܝܼ: ܡܲܝ̈ܵܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܥܲܠ ܪܘܼܚܵܦܵܐ ܕܡܹܢܝ ܢܸܬܼܡܲܠܘܿܢ܀ ܠܵܘ ܕܐܸܣܲܒ̣ ܠܝܼ ܣܲܟ݁ܪܵܐ ܢܸܚ̇ܬܹܬܼ ܨܹܝܕܼ ܡܲܒ݁ܘܿܥܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܐܸܚܫܘܿܠ ܙܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܩܪ̈ܲܒ̣ܬܼܵܢܹܐ܀ ܕܐܸܡܪܘܿܩ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܕܲܪܵܐ 36 : ܕܩܹܐܪܣܵܐ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܥܲܠ ܬܲܟ̣ܬ݁ܘܼܫܵܐ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܢܲܩܪܸܒ̣܀ ܐܲܝܟ̣ ܒܹܝܬܼ ܙܲܝܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܘܲܠܒܸܫ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ 37 ܐܸܢ ܥܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܥܵܡܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܟ̣ܠܲܝܬܵܢܝ: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܟܲܚ ܫܵܩܹ̇ܠ ܙܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܪܲܒ݁ ܚܲܝܠܵܐ ܢܸܓ̣ܕܹܬܼ ܪܹܫܵܐ ܥܲܠ ܬܲܟ̣ܬܼܘܼܫܵܐ: pb. 181 ܕܐܸܗܘܸܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܠܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ 38 : ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܒܵܬܲܪܝ܀ ܘܐܸܢ ܡܲܣܛܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܸܒ̣݁ܟܹܬܼ ܘܐܸܬܹܝ̇ܬܼ: ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܬܘܼܒ̣ ܒܵܬܲܪܝ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܚ̣ܙܵܐܘܼܢܝ܀ ܘܐܸܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܝܼܠܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܠܵܐ ܐܵܪܥ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܩܹܐܪܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ̣ܘܿܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܗܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܛܲܒ̣ܥܵܐ ܕܝܼܠܝ ܢܸܬܼܢܲܣܟܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܒ̣ܠܝܼܘ܀ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܢܹܐܬܼܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܡܲܒ݁ܘܿܥܵܐ: ܕܲܒ̣ܡܘܿܢܹܝܛܵܐ ܕܝܼܠܝ ܢܸܬ݁ܛܲܒ̣ܥܘܼܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܡܲܚܸܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܲܒ̣ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܐܸܘܿܢ܀ ܠܟܲܪܣܵܐ ܪܓ̣ܝܼܬܼܵܐ ܡܲܥܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܬܸܒ̣ܛܲܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܝܲܠܕܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܬܹܐܠܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܲܕܼܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܸܥܡܲܕܼ ܡܸܢܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܚܲܪ: ܬܵܐ ܫܪܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܠܡܵܐ ܚܵܐܲܪ ܢܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܒܝܼ܀ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܬܵܚܘܿܒ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܘܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܵܪܝ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܗܵܕܹܐ܀ ܠܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܟ̣ܪܲܬ݀ ܠܵܟ̣ ܗܵܕܹܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܕܲܒ̣ܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܡܲܥܡܸܕܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܵܪܹܟ̣ܝ܀ ܗܵܐ ܠܵܟ̣ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܲܥܡ̣ܕܼܝܼܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܠܸܦ̇ܬܵܗ̇: ܘܐܲܝܟܲܢ ܗܵܫܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܬܸܚܙܸܐ ܕܡܹܢܝ ܥܵܡܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ pb. 182 ܐܵܘܕܝܲܬܼ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇ ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܲܡܣܵܢܲܝ̈ܟ: ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܲܡܪܲܚ ܕܐܵܦ ܥܲܠ ܪܹܫܵܟ̣ ܐܹܣܝܼܡ ܐܝܼܕܲܝ̈܀ ܒܲܫܡܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܡܲܥܡܸܕܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܒ̣ܵܟ̣ ܬܸܨܛܲܒܲܬܼ: ܘܠܵܟ̣ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܫܸܡ ܡܲܢ ܐܲܥܡܸܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܗܵܐ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܡܸܠܲܬܼܝ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܘܲܙܗܝܼܪܵܐ ܒܵܗ̇: ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܲܒ̣ܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ ܗܘ݀ ܡܲܗܡܸܕܼ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܘܐܲܝܟܲܢ ܗܵܫܵܐ ܐܸܗܦܘܿܟ̣ ܡܸܠܲܬܼܝ ܘܐܹܫܲܚܠܸܦ ܩܵܠܝ: ܘܠܵܟ̣ ܡܲܥܡܸܕܼ ܟܠ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܫܲܪܟܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܥܡܸܕܼ܀ ܫܵܪܹܟ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܼ ܠܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܙܵܥܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܣܵܒ̣݁ܪܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܲܡܟ̣ܝܼܪܵܗ̇܀ ܐܲܝܟܲܢ ܐܹܡܲܪ ܡܵܐ ܕܡܲܥܡܸܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܫܵܒܹ̇ܩ ܚܵܘ̈ܒܹܐ: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܐܸܛܘܿܪ ܛܲܟ̣ܣܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܫܡܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܐܲܥܡܸܕܼ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܐ ܒܥܼܒܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗܵܘܦܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܵܟ̣ ܐܵܦ ܠܹܗ܀ ܐܸܩܪܸܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܡܩܲܕܸܫ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܘܟܲܕܼ ܩܲܕܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܡܘܿܢ ܒܲܥܡܵܕܼܵܐ ܬܲܣܚܸܐ ܩܘܼܕܼܫܵܟ̣܀ ܒܲܫܡܵܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܸܢ ܥܵܡܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ: ܕܲܦܠܝܼܓ̣ܵܐܝܼܬܼ ܐܸܚܬ݁ܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܐ ܐܢ̄ܬ܀ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܝܲܠܕܹܗ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܒܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܚܲܕܼ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ܀ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܸܢܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ ܐܸܣܥܘܿܪ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܲܪܡܸܐ ܣܸܕܼܩܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܓ̣ܵܐ܀ pb. 183 ܥܒܲܪ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ ܘܲܗ݀ܘܝܼ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܒܥܵܬܼܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ܀ ܠܵܘ ܕܲܬܼܩܲܕܫܲܢܝ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܐܸܬܹܝ݁ܬܼ ܨܹܐܕܹܝܗ̇: ܐܵܦ ܠܵܐ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܕܬܹܐܡܲܪ ܡܸܕܸܡ ܡܵܐ ܕܥܵܡܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܫܲܬ݁ܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܬܵܐ ܣܝܼܡ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܝܼܕܼܵܟ̣ ܥܲܠ ܪܹܫܝ: ܘܗܵܕܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܹܗ܀ ܦܫܘܿܛ ܝܲܡܝܼܢܵܟ̣ ܕܐܲܫܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܲܝ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܪܘܼܚܵܐ ܣܵܗ̇ܕܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܒܲܪ ܥܲܩܪܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܐ 39 : ܒܲܪܬܹܝܬܼܵܐ ܡܸܛܠ ܗܲܠܹܝܢ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܫܲܒ̣ܩܹܗ (ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܸܥܡܲܕܼ 40 : ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ܀ ܩ̣ܪܒ̣ ܟܲܕܼ ܪܵܥܹ̇ܠ ܣ̣ܓܸܕܼ ܟܲܕܼ ܡܵܘܕܸܐ ܡܛܵܝܗܝ ܟܲܕܼ ܪܵܐܹ̇ܬܼ: ܙܵܥ̣ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ ܘܣܲܡ̣ܟܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܐ ܢܵܘܦܸܐ ܠܹܗ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܠܡܲܝ̈ܵܐ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܢܸܥܡܲܕܼ: ܘܣܸܦܲܬ݀ ܢܘܼܪܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܘܫܸܓ̣ܪܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܕܵܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܕܡܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡ̣ܢ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܪܹܗ܀ ܐܸܬܼܓܵܘܙܲܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܒܲܪ̈ܩܹܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܕܢܘܼܪܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܬܸܣܚܸܐ܀ ܡܵܘܩܕܲܬܼ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܫܕܼܵܬ݀ ܓܵܘܙܲܠܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ: ܘܪܸܬܼܚܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܫܲܓ̣ܪܹܗ ܠܢܲܗܪܵܐ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܡܲܙܲܓ̣ܙܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܫܚܝܼ̈ܡܹܐ ܒܙܼܠܓܲܝ̈ ܩܘܼܕܼܫܵܐ: pb. 184 ܕܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܢܵܢܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܓܲܪ ܐܸܘܢܘܿܢ܀ ܓܡܘܼܪܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܢܸܚܬܲܬ݀ ܕܬܸܣܚܸܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܸܦ̈ܥܹܐ: ܘܙܸܠܚܲܬ݀ ܬܲܡܵܢ ܝܵܩܘܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܘܫܸܩܠܲܬ݀ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܢܸܚܬܲܬ݀ ܕܬܲܪܡܸܐ ܢܘܼܪܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܬܗܲܪܘ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܒܗܵܝ̇ ܡܲܣܚܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܠܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܪܦܲܥ ܓܘܼܫܡܵܗ̇ ܙܲܗܝܵܐ ܢܩܲܕܸܫ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܐܸܬܼܚܲܠܲܛܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܸܦ̈ܥܹܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܥܲܡ ܙܲܠܝܼ̈ܩܹܐ: ܘܐܸܬܼܢܲܒ̣ܪܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܒܙܝܼܘܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ܀ ܐܸܬܼܢܲܩܫܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܘܼܒ݁ܬܼܵܐ ܕܓܲܠܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܕܲܝܵܐ: ܘܚܲܕܼܪܘܼܗ̇ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ̈ܝܼܢ܀ ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܸܡܗܵܐ ܥܲܠ ܒܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܟܲܕܼ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܢܵܚ̇ܬܵܐ ܕܬܸܥܡܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ 41 ܚܲܡ̣ ܘܐܸܫܬܲܠܗܲܒ̣ ܐܵܐܲܪ ܟ̱ܠܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܕܒܲܪ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܚܸܬܼ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ܀ ܐܸܫܬܲܓ̣ܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ (ܪܘܼܚܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ 42 : ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܒ̣ܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܬܩܲܒ݁ܠܹܗ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܐܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܦܲܐܝܵܐ 43 : ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ: ܘܲܥܒܲܕܼ ܙܵܘܚܵܐ ܠܒܲܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܛܵܣ̣ ܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܬܲܡܵܢ: pb. 185 ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܢܘܿܢܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܫܒ̣ܝܼܚܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼ ܢܸܥܡܲܕܸ܀ ܢܦܲܩ̣ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܘܿܫܸ̈ܦܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܕܡܵܐ ܕܲܣܚ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܒܗܹܝܢ ܢܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܦܫܲܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܵܐܲܪ: ܙܝܼܘܵܐ 44 : ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܒܲܪ̈ܩܹܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܐܵܦ ܥܲܪ̈ܦܸܠܹܐ܀ ܟܲܪܟܹܗ ܠܢܲܗܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘ̈ܢܹܐ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܫܫܝܼܢ: ܕܲܢܪܲܡܪܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܠܘܿܠܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ ܨ̣ܪܵܗ̇ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ: ܕܗܵܐ ܗܵܢܵܘ ܒܹܪܝ ܗܵܢܵܘ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܝ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܛܵܣܲܬ݀ ܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܦܸܪܚܲܬ݀ 45 : ܢܸܚܬܲܬ݀ ܫܸܟ̣ܢܲܬ݀ ܩܵܘܝܲܬ݀ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ 46 : ܐ̄ܬܲܬ݀ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܓ̣ܘܼܫܡܵܐ ܕܝܵܘܢܵܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܕܬܸܓ̣ܕܘܿܠ ܬܲܡܵܢ ܘܲܬܼܣܝܼܡ ܩܸܢܵܗ̇ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܸܒ̣ܫܲܬ݀ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܝܵܘܢܵܐ ܒܪܝܼܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܪ̈ܚܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܬܲܬ݀ ܕܬܸܣܗܲܕܼ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܠܵܘ ܕܲܬܼܩܲܕܫܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܢܸܚܬܲܬ݀ ܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܠܚܲܬ݀: ܕܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܢܩܲܕܸܫ ܝܵܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܪܸܣܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܒܡܲܚܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܡܸܣܗܲܕܼ ܣܸܗܕܲܬ݀ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀܀ ܗܘ݀ܵܬܼ ܠܹܗ 47 : ܪܘܼܚܵܐ ܨܸܒ̣ܥܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܘܒ̣ܵܗ̇ ܚ̣ܵܘܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܗܵܢܵܘ ܠܲܡ ܒܹܪܝ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܓ̣ܘܼܢ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ܀ pb. 186 ܐܸܠܘܼ ܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܢܸܚܬܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ 48 : ܡ̇ܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܫܵܟܹ̇ܝܢ 49 : ܩܵܠܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ܀ ܥܲܡܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܙܕܲܥܩܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܨܸܒ̣ܥܵܐ ܚܵܘܝܲܬ݀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܗܵܢܵܘ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܥܠܵܘܗܝ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܩܵܘܒܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܝܑܼܕܼܝܼܥܵܐܝܼܬܼ: ܦܵܗܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܒܟܸܢܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܗܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܵܠܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܗܵܢܵܘ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣: ܘܲܡܫܲܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܠܓ̣ܝܼܢ ܕܥܲܠ ܡܲܢ ܐܸܡܲܪ܀ ܢܸܚܬܲܬ݀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܬܸܫܟܲܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܒܹܗ܀ ܐܵܦ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܣܵܗ̈ܕܝܼܢ ܩܵܪܹܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܚܲܕܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܫܲܘܝܲܬܼ ܐܲܣܗܸܕܼ ܥܲܠ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ: ܕܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬܼ ܢܸܬ݁ܠܘܼܢ ܙܸܕܼܩܵܐ ܠܚܲܕܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܩܵܠܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܢܚܸܬܼܘ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܠܣܵܗܕܘܼܬܼܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܲܣܠܸܐ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀܀ ܩܵܠܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܣܕܲܩ̣ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡܸܢܵܗ̇: ܘܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣܀ ܫܸܩܠܲܬ݀ ܘܐܸܬܲܬ݀ ܪܘܼܚܵܐ ܒܓܸܦܹ̈ܝܗ̇ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܛ̣ܵܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܒܙܝܼܘܵܐ ܕܲܫܦܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܠܵܝܵܐ܀ ܬܸܗܪܲܬ݀ ܥܹܕܬܵܐ ܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: pb. 187 (ܕܲܒ̣ܡܲܣܚܘܼܬܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܐܸܫܬܲܝܲܢܘ 50 : ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܚܙܵܬܹܗ ܠܢܲܗܪܵܐ ܕܪܵܥ̇ܠܝܼܢ ܫܸܦܥܵܘ̈ܗܝ ܘܲܫܓ̣ܝܼܪ 51 : ܟ̱ܠܹܗ: ܘܫܸܡܥܲܬ݀ ܩܵܠܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܕܡܲܙܥܸܩ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ܀ ܫܲܕܪܲܬ݀ ܠܗܵܘ̇ ܟܸܢܵܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܵܘܝܼܕܼ: ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܸܙܡܲܪ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܚܠܘܼܠܵܐ܀ ܬܵܐ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܘܐܲܝܬܵܐ ܥܲܡܵܟ̣ ܠܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣: ܕܲܒ̣ܡܸܫܬܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܵܟ̣ ܘܲܒ̣ܪܵܟ̣ ܢܸܚܪܸܐ ܝܵܘܡܵܢ܀ ܡܪܘܿܩ ܢܸܥ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܲܡܬܼܘܿܚ ܡܸܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܩܝܼܬܼܵܪܵܟ̣: ܘܐܲܪܡܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܡܚܲܕܹܝܢ ܠܝܼ ܡܦܲܫܩܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܠܝܼ ܪܸܡܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܙܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܐܲܕܼܢܲܚ ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܘܲܒ̣ܩܝܼ̈ܢܵܬܼܵܟ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ ܢܸܪܥܲܡ܀ ܓܠܝܼ ܦܲܫܸܩ ܠܝܼ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܪܵܥܹ̇ܠ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܥ̣ܨܵܝܗܝ ܠܲܬܼܗܘܿܡܵܐ ܘܙܵܥ̣ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼ܀ ܡܵܢܵܘ ܩܵܠܵܐ ܕܗܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܠܥܘܿܡܩܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ: ܘܲܠܡܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܣܒ̣ܝܼ̈ܣܹܐ (ܕܫܲܓ̣ܪܘܼܗܝ ܠܐܵܐܲܪ 52 ܐܲܪܡܝܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܬܼܢܵܐ: ܕܗܘ݀ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܢܦܲܫܸܩ (ܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 53 ܠܵܟ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܡܲܝ̈ܵܐ ܚ̣ܙܵܐܘܼܟ̣ ܘܲܕܼܚܸܠ̣ܘ: ܐܵܦ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܙܵܥ̣ܘ ܘܲܪܙܲܦ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܐܲܪ 54 pb. 188 ܟ̱ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܕܲܣ̣ܥܲܪܬ݁ ܐܸܢܘܿܢ: ܝܲܡܡܹ̈ܐ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܥܝܼ̈ܢܹܐ ܘܐܵܓ̣ܡܹ̈ܐ܀ ܚܒܲܨܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܠܡܸܬܼܒܲܪܵܟ̣ܘܼ ܡ̣ܢ ܕܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܟ̣: ܕܐܲܪܗܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܼܢܚܵܟ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ܀ ܕܪܲܟ̣ܬ݁ ܥܲܠ ܝܘܿܪܕܢܵܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܝܲܡܡܹ̈ܐ 55 : ܘܙܵܥ̣ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܟ̣ ܥܸܩ̈ܒܲܝ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܘܲܕܼܡܵܡ̈ܘܿܠܹܐ܀ ܟ̱ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܦܵܟ̣: ܕܲܠܚܘܼܣܵܝܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܫܘܝܼܬ݁ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܟ̣܀ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܠܵܐ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ: ܕܚܲܝܠܹܗ ܕܩܘܼܕܼܫܵܟ̣ ܕܵܠ̣ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ ܘܲܣ̣ܥܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚ̣ܙܵܐܘܼܟ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܚ̣ܙܵܐܘܼܟ̣ ܘܲܕܼܚܸܠ̣ܘ: ܐܵܦ ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܙܵܥ̣ܘ ܕܲܒ̣ܡܲܚܲܬܬܵܟ̣ ܐܲܪܗܸܒ̣ܬ݁ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܪܲܣܸܣ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܢܲܗܪܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܢܲܗܪܵܐ ܟܲܕܼ ܥܵܡܹ̇ܕܼ 56 : ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܓܲܠ̈ܙܵܢ ܐܵܦܠܵܐ ܗܸܢܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܦܵܟ̣܀ ܗܵܐ ܫܡܲܝ̈ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܬܘܼܒ̣ ܩܵܠܵܐ ܒܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܪܵܡܵܐ: ܕܲܒ̣ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܬܸܪܓܲܫ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܐܢ̄ܬ݁܀ ܐܲܢܗܲܪܘ ܒܲܪ̈ܩܵܟ̣ ܠܬܹܒܹܝܠ ܘܲܚܙܵܬ݀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ: ܕܲܕܼܠܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܒܚܸܫܟܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܹܐܬܸܐ܀ ܚ̣ܙܵܐܘܼܟ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܲܕܼܚܸܠ̣ܘ ܡܸܢܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܪܵܐ: ܕܗܵܘܦܵܐ ܕܥܘܼܙܵܟ̣ 57 : ܐܲܪܬܲܚ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܦܲܫܸܩ̣ ܕܵܘܝܼܕܼ ܥܸܠܬܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ ܟܲܕܼ ܙܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 189 ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ ܙܲܩ̣ܬܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܗܵܢܵܘ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܹܟ̣ܝ ܕܲܫܡܹܗ ܕܸܢܚܵܐ 58 : ܗܵܐ ܐܲܙܠܸܓ̣ ܠܹܗ ܘܲܢܗܲܪܘ ܣܵܘ̈ܦܹܐ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ܀ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܲܪܟܸ݁ܢ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܘܣܕܼܪܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܛܦܲܣ̣ܘ ܒܲܚܕܵܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ܀ ܐܸܬ݁ܕܲܡܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ: ܟܲܕܼ ܚܲܒ݁ܘܼܒ̣ܵܐ ܥܪܸܐ ܠܲܓ̣ܡܘܼܪܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܪܲܟ̣܀ ܬܗܲܪܘ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܒܐܵܬ݀ܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܬܲܡܵܢ: ܕܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܒܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܟ̣ܝܲܬ݀܀ ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܡܚܲܦܹܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܹܗ: ܘܣܝܼܡܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܛܝܼܢܵܐ ܓܒ̣ܝܼܠܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ܀ ܠܒܸܬܵܐ ܛܒ̣ܝܼܥܲܬܼ ܡ̣ܢ ܐܲܕܼܡ̣ܬܼܵܐ ܠܝܲܡܵܐ 59 : ܐܸܚܕܲܬ݀: ܘܥܲܠ ܡܵܡܘܿܠܵܐ ܣܵܡܲܬ݀ ܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܡܲܣܝܲܬ݀܀ ܬܲܗܪܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܟܲܕܼ ܢܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܚܵܝ̇ܒ݁ܝܼܢ ܡܸܢܹܗ: ܘܲܒܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܒܲܪ ܥܲܩܪܘܼܬܼܵܐ 60 : ܢܚܸܬܼ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ܀ ܫܩܝܼܠ ܒܲܟ̣ܪ̈ܘܿܒܹܐ ܓܐܸܐ ܒܡܲܪܟܲܒ̣ܬܵܐ ܟܣܸܐ ܡ̣ܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ: ܓܢܝܼܙ ܡ̣ܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܫܒ̣ܝܼܚ ܒܹܝܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠ ܥܲܠ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ܀ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܡܚܲܦܹܝܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܙܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܛܲܟ̣ܣܹ̈ܐ ܪܗܝܼܒ̣ܝܼܢ: ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܙܵܝ̇ܥܝܼܢ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܪܵܥܠܵܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܪܵܐܬ݁ܝܼܢ܀ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܠܲܣܛܲܪ ܟܲܕܼ ܪܲܬܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܢܸܥܡܲܕܼ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܕܲܓ̣ܒܲܠ̣ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ܀ pb. 190 ܨܲܪܝܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܡܲܙܥܸܩ ܐܲܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ: ܙܲܗܝܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܘܩܵܝ̇ܡܵܐ ܕܬܸܣܗܲܕܼ ܥܲܠ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ܀ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܝܛܘܿܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܢܒܲܕܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܘ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܓܢܝܼܙܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ: ܕܬܸܦܘܿܩ ܬܸܣܗܲܕܼ ܥܲܠ (ܗܵܘ̇ ܝܲܠܕܵܐ 61 : ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܓܢܝܼܙܲܬܼ ܡ̣ܢ ܟܠ: (ܟܲܕܼ ܙܵܥ̇ܩܵܐ 62 : ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܟܲܣܝܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ܀ ܪܥܸܡ̣ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ: ܡܟܢ ܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒܹܗ ܕܐܸܬܼܓܲܫܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܟ̣ܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܫܓ̣ܝܼܪܵܐ ܕܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܫܐܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ: ܕܗܘ݀ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܥܲܠ ܝܑܼܚܝܼܕܹܗ܀ ܗܘ݀ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܡܲܠܸܠ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܢܒܲܕܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܹܗ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ: ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܬܼܘܼܒ̣ ܐܲܟ̣ܘܵܬܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܩܝܼܢܬܵܐ ܕܡܸܡܬܼܘܿܡ ܒܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܸܙܕܲܪܥܲܬ݀: ܪܲܥܡܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ ܐܲܫܡܲܥ̣ ܩܵܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܝ̇ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ: pb. 191 ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ܀ ܪܥܸܡ̣ ܬܲܩܝܼܦܵܐ ܢܚܲܒܸܒ̣ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ: ܕܢܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܕܗܵܢܵܘ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܫܲܪܝܪܪܵܐ܀ ܪܬܲܚ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ: ܘܢܲܨܲܪܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܬܼܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܪܚܘܼܡܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܐ ܢܸܟ̣ܦܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܪܵܡܲܬܼ ܡ̣ܢ ܟܠ: ܕܬܸܚܙܸܐ ܠܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܘܣܵܚܹ̇ܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܠܵܐ ܙܸܥܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܗ̇: ܢܚܸܬܼ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܕܲܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܕܢܸܟ̣ܦܘܿܪ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܢܵܘܕܸܐ ܒܹܗ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪ܀ ܡܫܲܠܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܘܿܬܼ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܕܲܢܚܸܬܼ: ܘܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܢܵܘܕܸܐ ܒܲܒ̣ܪܹܗ܀ ܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܩܪܵܬܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܕܼܵܐ ܕܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܹܗ ܬܸܣܬܲܝܲܟ̣ ܘܡܸܢܹܗ ܬܸܦܘܿܩ܀ (ܦܵܪܵܬܹܩܹܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܘܫܲܕܪܹܗ ܠܲܒ̣ܪܹܗ 63 : ܕܢܲܣܒܵܗ̇ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ܀ ܐܸܬܼܝܲܒ݁ܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ: ܘܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܑܼܗܘܼܕܼܵܐ ܘܫܲܩܠܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ܀ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܫܦܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ: pb. 192 ܘܲܒ̣ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܐܸܫܬܲܦܲܥ 64 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܹܗ ܢܣܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܓܡܘܿܪ ܐܘܼܪܚܹܗ ܡܵܪܲܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܩܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܵܐ܀ ܗܵܝ̇ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܝܲܒ݁ܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܗܝ݀ ܒܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܲܢ܀ ܠܵܘ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܥܲܠܗܵܝ̇ ܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ܵܗ̇܀ ܕܠܵܐ ܢܒܲܠܒܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܪܪܲܫ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܡܸܢܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܥ̣ܒܲܕܼ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܠܥܲܬ݁ܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܘ ܥܲܠ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪ ܐܘܼܩܝܼܵܢܘܿܣ ܡ̣ܢ ܡܲܠܝܘܼܬܹܗ: ܫܵܕܹܝܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܬܲܦܹ̈ܐ ܘܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܝܲܡܵܐ 65 : ܪܵܗܹ̇ܛ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ: (ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܲܡܵܐ 66 : ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܠܵܘ ܕܲܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܐܝܼܕܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܠܵܘ ܕܲܒ̣ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܕܵܘܝܼܕܼ܀ ܪܕܼܵܬ݀ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܟܘܼܡܪܘܼܬܼܵܐ (ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܣܸܡܟܲܬ݀ 67 : ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܲܒܵܐ ܕܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܲܡܠܸܟ̣ ܡܲܠܟܹ̈ܐ܀ ܫܸܚܠܲܬ݀ ܘܐܸܬܲܬ݀ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܢܸܦܠܲܬ݀: ܐܲܝܟ̣ ܪܲܨܝܼܢܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܡܲܠܝܵܐ 68 : ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ܀ ܐ̄ܬܲܬ݀ (ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܘܐܸܬܼܢܲܣܟܲܬ݀ ܒܹܗ: pb. 193 ܟܲܕܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ 69 : ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܣܠܸܩ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܢܚܸܬܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܐܸܬܼܩܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܸܢܦܹܗ ܕܩܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܟܪܲܟ̣ܬܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܒܐܸܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܥܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܪܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܹܕܬܵܐ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܘܢܸܦܠܲܬ݀ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ܀ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܕܲܠܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ (ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܢܸܓ̣ܡܘܿܪ 70 : ܚܢܵܢܵܟ̣ ܪܲܒܵܐ ܢܸܫܦܲܥ ܡܸܢܵܟ̣ ܥܲܠ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܝ܀ ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܙܓܲܕܹܗ ܥ̣ܡܲܕܼ ܕܲܫ̣ܦܲܪ ܠܹܗ: ܗܘܝܘܼ ܕܩܲܕܫܵܗ̇ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܠܹܗ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܒܝܬ ܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܐܠܗܢ ܕܒܒܣܪ. L

‎2  ܕܢܣܒ. R

‎3  ܕܬܚܘܬ 117. R. L

‎4  ܒܟܪܘܡܗ̇. L ܒܩܢܘܡܗ̇. P

‎5  ܡ̣ܢ 118. R. L

‎6  ܛܲܢܢ ܩܘܫܬܐ 118. R

‎7  ܡܣܟ̈ܢܐ 118. R

‎8  ܐܲܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ. R ܐܝܟ ܝܬܗ. P

‎9  ܕܣܒ̣ܪܬܼ 118. R

‎10  ܢܓܥܠ. R

‎11  ܕܫ̣ܕܬܼ 118. R

‎12  ܠܝܚܝܕܝܐ 118. R

‎13  ܕܐܬܐ 117. R. L

‎14  ܕܐܝܟܘ ܚܬܢܐ 118. R ܚܬܢܐ ܐܝܢܘ. P

‎15  ܠܐܝܢܐ ܕܐܬܐ 117. R. L

‎16  ܗܘܢܗ... ܕܐܬܘ ܨܐܕܘܗܝ: ܕܢܚܙܐ ܐܝܟܐ ܡܩܘܝܐ 117. R. L

‎17  ܕܠܐܝܟܐ 117. R. L

‎18  ܚܠܝ̈ܡܐ. Ibid

‎19  ܡܢܗ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܙܥ̇ܩ ܕܗܵܢܵܘ 118. R

‎20  ܕܠܐܡܬܝ. R

‎21  ܘܠܐ ܐܝܬ. L. P ܘܠܝܬܝܗ̇ 117. R

‎22  ܥܠܡ̈ܐ. R

‎23  ܘܛܪܛܥ. . R. L

‎24  ܐܠܐ ܕܥܘܒܗ̇... 117. R ܥܘܒܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܐܬܩܕܫ ܒܗ ܕܚܒܒܬܗ 118. R

‎25  ܢܩܘܼܡ 117. R. L

‎26  ܕܬܦܪܘܩ 117. R. L

‎27  ܥܠܡ̈ܐ 117. R ܥܠܡܘ̈ܗܝ. L

‎28  ܡܘܬܒ. P

‎29  ܠܫܪܝܪ̈ܬܐ. P

‎30  ܟܪܘܙܐ. L

‎31  ܐܒܕܘܩ 118. R. P

‎32  ܒܨܒܝܢܝ ܐܗܘܐ 117. R. L

‎33  ܡܬܟܠܠ. P. L

‎34  ܡܵܢ 117. R. L

‎35  ܓܝܣ̈ܐ ܓܣܘܼܗܝ 118. R ܫܒܝ̈ܐ ܓܵܐܣܘܗܝ. P.. ܓܣܘܗܝ. L

‎36  ܒ̈ܫܠܠܐ 118. R

‎37  ܢܬܟܬܫ 118. R. P

‎38  ܠܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ. P ܠܟܠܗܘܢ ܟܐܢ̈ܐ. R

‎39  ܩܡ̣. R

‎40  ܕܢܥܡܕ ܡܢܗ. L 117. R

‎41  ܚܒܘܒܐ. L

‎42  ܪܘܚܐ ܒܙܝܘܐ 118. R ܢܘܪܐ ܒܪܘܚܐ. P

‎43  ܐܐܪ ܟܠܗ̇. P. L

‎44  ܕܙܝܘܐ 118. R

‎45  ܦܚ̣ܬܼ 118. R

‎46  ܚܒܝܒ݁ܗ. R

‎47  ܠܗ̇ 117. R

‎48  ܚܚܕܐ. P. L

‎49  ܫܟ̣ܢ ܗܘܐ. L

‎50  ܕܠܡܣܚܘܬܗ.. ܐܬܛܝܒܘ. L. P

‎51  ܘܫܓܝܫ. R ܘܪܐܵܬ. L

‎52  ܕܫܓܫܘܗ̇ ܠܐܐܪ. L ܕܫܓܫܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ 117. R

‎53  ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ. P. L ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ 117. R

‎54  ܡܙܡ: ܥܙ. ܝܘ: ܝܙ.

‎55  ܡܝ̈ܐ 118. R ܣܘ̈ܦܐ. P

‎56  ܣܚ̈ܐ 118. R. P

‎57  ܕܢܘܪܟ 118. R. P

‎58  ܙܟܪܝܐ. ܘ. ܒܝ

‎59  ܠܡܪܗ̇ 118. R. P

‎60  ܕܚܝܚܐ. P. L

‎61  ܫܪܝܪܗ̇ 118. R

‎62  ܕܬܒ݁ܕܩ 118. R

‎63  ܝܗܒ̣ ܟܘܡܪܘܬܐ ܐܒܐ ܒܛܘܪܐ ܠܕܒܝܬ ܡܘܫܐ: ܘܫܕܪܗ ܠܒܪܐ. P

‎64  ܐܣܬ݁ܦܩ 117. R. L

‎65  ܠܡܝ̈ܐ 118. R

‎66  ܘܚܝܠܐ ܕܡܝ̈ܐ 118. R

‎67  ܘܣܡܟ̈ܝ ܥܠܘܗܝ. L

‎68  ܪܒܐ. L. P

‎69  ܟܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܠܘܝ..: ܟܕ ܡܠܝܘܬܗ 118. R ܟܘܡܪܘܬܗ... 117. R

‎70  ܒܢܘܪܐ ܥܡܵܕ. L

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/347
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 28, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Baptism of our Savior in the Jordan - ܥܲܠ ܥܡܵܕܼܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ ܕܲܒ̣ܝܘܿܪܕܢܵܢ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 28, 2018, https://syriaccorpus.org/347.
Bibliography:
On the Baptism of our Savior in the Jordan - ܥܲܠ ܥܡܵܕܼܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ ܕܲܒ̣ܝܘܿܪܕܢܵܢ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/347.

Show Citation Styles