Jacob of Serugh: On Holy Baptism - ܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
pb. 194 ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܢ ܪܘܼܚܹܗ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܸܙܡܲܪ ܠܵܟ̣ ܒܵܗ̇ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܵܪܵܐ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܚܵܐ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܡܠܝܼܢܝ ܝܘܼܠܦܵܢܵܟ̣ ܕܐܲܟ̣ܪܸܙ2: ܟܠܝܘܿܡ ܥܲܠ ܛܲܒܝ݁ܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܫܸܡܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܢܘܼܗܪܹܗ ܐܲܫܪܝܼ܆ ܕܢܲܚ ܒܝܼ ܐܸܢܗܲܪ ܘܐܸܬܢܸܐ3: ܫܘܼܦܪܵܟ̣ ܟܲܕܼ ܬܵܗܲܪ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܒܪܵܗ̇ ܕܲܒ̣ܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܢ ܐܸܡܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܐܵܦ ܠܲܢ: ܬܹܐܠܕܵܟ̣ ܡܸܠܲܬܼܝ ܟܲܕܼ (ܬܵܗܲܪ ܐ̄ܢܵܐ4: ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܙܵܘܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ: ܢܲܟ̣ܪܸܙ ܠܸܫܵܢܝ ܟܲܕܼ ܩܵܠܹܗ ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܫܲܪܒܵܐ ܕܐܲܪܡ̇ܝܼܬܼ: ܘܢܸܪܕܸܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ ܗܵܕܹܐ ܐܸܡܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ: ܬܙܝܼܥܝܼܗ̇ ܠܡܸܠܲܬܼܝ (ܬܸܦܘܿܩ ܬܲܪܕܸܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܫܲܪ̈ܒܲܝܟ5 ܒܲܪ̄ܬܼ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ6: ܕܝ̈ܠܕܵܐ ܫܸܡ̈ܫܹܐ ܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܩܪܵܬ݀ ܠܝܼ ܝܵܘܡܵܢ ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܗ̇܀ ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܝܲܠܕܹ̈ܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ: ܬܒܲܥܬܲܢܝ ܡܹܐܡܪܵܐ ܘܐܸܢ ܫܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܚܠܘܿܠܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ݀ ܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܬܵܘ ܠܲܣܡܵܟ̣ܵܗ̇ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ܀ pb. 195 ܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܬܸܪܥܲܬ݀: ܐܘܿ ܟܠ ܕܲܨܗܹܝܢ ܐܸܫܬܵܘ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܗ̇܀ ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܗܵܐ ܟܢܝܼܫܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܡܦܲܠܓ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ7: ܕܬܲܠܒܸܫ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ݀8: ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܕܼܵܡ̇ܝܵܐ ܠܥܸܛܪܵܐ ܕܦܝܼܪܡܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ ܕܟ̣ܠ ܗܹܪ̈ܘܿܡܝܼܢ܀ ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܢܲܗܪܵܐ ܕܚܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܫܘܼܦܪܵܗ̇: ܘܐܲܬܼܩܸܢ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇ ܓܢܘܿܢܵܐ ܘܓܲܠܠܹ̈ܐ (ܕܬܸܬܼܚܲܬܲܢ ܒܹܗ9 (ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܓܐܝܼܬܼܵܐ ܕܝܵܬܼ݁ܒܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ: ܘܝܵܠ̇ܕܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ10 ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܪܵܐܬ݁ܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܲܡܩܲܕܫܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܪ̈ܘܼܚܵܦܲܝܗܘܿܢ܀ ܡܲܢ 11: ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣܀ ܡܲܢ12: ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܗܵܐ ܡܸܣܬܲܡܟܵܐ ܥܲܠ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ: ܘܦܝܼܠܵܐ ܒܲܕܼܡܹܗ ܘܲܥܦܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܬܸܚܕܸܐ ܥܲܡܹܗ܀ ܡܲܢ13: ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܢܵܓ̣ܕܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܹܝܕܼ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܵܙ̇ܓܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܕܬܲܫܩܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 196 ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܐܲܝܟ̣ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܚܸܙܘܵܗ̇14: ܘܲܠܟ̣ܠ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܫܒ̣ܵܬܹܗ ܒܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܲܢ ܗ̄ܝܼܗܵܕܹܐ ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܦܸܬܼܚܲܬ݀ ܬܲܪ̈ܥܝܹܗ̇ ܪ̈ܵܡܹܐ: ܐ̄ܚܕܬܼܵܗ̇ ܠܲܫܝܘܿܠ ܕܲܦܬܼܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܫܲܪ̈ܒܵܬܼܵܐ܀ ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܐܸܡܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܫܵܩ̇ܠܵܐ ܣܵܒܹ̈ܐ: ܘܲܡܚܲܒ݁ܠܵܐ15: ܠܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܡܘܠܵܕܼܵܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܢܸܗܘܘܿܢ܀ ܡܲܢ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܡܪܲܒ݁ܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܆ ܙܵܩ̇ܪܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܚܲܝܬܵܐ ܠܟ̣ܠ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܡܲܢܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܡܵܪܲܬܼ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܡܲܠܝܲܬܼ ܙܝܼܘܵܐ: ܕܗܵܐ ܪܗܝܼܒ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܕܬܸܚܕܸܐ ܥܲܡܵܗ̇܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܦܸܬܼܚܲܬ݀ ܬܲܪ̈ܥܝܹܗ̇: (ܘܲܥܪܲܩ̣ ܠܸܠܝܵܐ16: ܕܣܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒܼ̇ܠܵܐ ܕܬܹܐܠܲܕܼ: ܘܲܡܣܲܡܸܟ̣ ܠܵܗ̇ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܒܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܡܟ̣ܝܼܪܬܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܘܪܵܥܹ̇ܐ ܥܵܠܡܵܐ ܒܡܲܪ̈ܓܹܐ ܕܢܘܼܗܪܵܗ̇ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܦܵܢܹ̇ܐ ܠܓ̣ܵܘ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܒ̣ܵܗ̇17: ܥܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܐܸܠܦܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܛܵܥ̇ܢܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܘܡܸܬܼܢܲܚܡܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܘܥܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ܀ pb. 197 ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܣܝܼܡܵܐ: ܘܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܡܵܘܬܵܐ ܒܵܗ̇ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܠܟ̣ܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܘܲܠܗܲܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܕܦܵܢܹ̈ܐ ܠܓ̣ܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܣܝܼܡ ܒܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܣܸܒ݁ܠ̣ܬܵܐ: ܘܣܵܒܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܓܲܫܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܩܛܝܼܪ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܲܒܹ̈ܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܟܲܪܣܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܟ̣ܠܝܘܿܡ ܝܵܠ̇ܕܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܩܲܕܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ18: ܠܐܵܕܼܵܡ: ܗܵܝ̇ ܕܲܓ̣ܢܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܡܸܢܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܟܘܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܒ̣ܵܗ̇ ܡܸܬܼܢܲܣܟܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܗ̄ܝܼ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ19: ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܐܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܥܠܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇܀ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܡܸܫܟܲܚ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܝܵܠ̇ܕܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܒܲܒ̣ܬܼܘܼܠܘܼܬܼܵܗ̇: ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܸܡܵܐ ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܫܵܐ܀ pb. 198 ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܠܲܢ ܐܸܡܵܐ ܘܲܗ݀ܘܲܝܢܲܢ ܒܵܗ̇: ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܐܲܒܘܼܢ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܵܕܹܐ ܟܲܪܣܵܐ ܐܲܟܝܼܢܲܬ݀ ܠܲܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܗܝ݀ ܝܑܼܠܸܕܬܲܢ ܝܲܠܕܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܠܲܢ ܕܢܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܚܵܘܵܐ ܥܲܦܪ̈ܵܢܹܐ ܚܢܲܢ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܗܵܕܹܐ ܐܸܡܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܲܠܟ̣ܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܠܹܗ ܩܵܪܹܝܢܲܢ ܘܲܬܼܟ̣ܝܼܠܝܼܢ ܕܐܲܒ̣ܘܼܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܐ̄ܒ̣ܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܠܲܢ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܸܡܲܬܼܝ: ܕܐܲܒ̣ܘܼܢ ܐܵܕܼܵܡ ܗܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܕܲܚܝܼܚܹܗ܀ ܐܸܢ ܡܵܘܠܵܕܼܵܐ ܕܚܵܘܵܐ ܩܲܝܵܡ20: ܢܸܩܪܸܐ ܡܵܕܹܝܢ: ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܲܫܝܘܿܠ ܠܵܘ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܕܠܲܝܬܵܘܗܝ ܬܲܡܵܢ܀ ܠܐܲܒ̣ܘܼܢ ܩܲܕܼܡܵܐ ܢܲܟ̣ܬܹܗ ܚܸܘܝܵܐ ܘܣܲܚܦܹܗ ܒܲܫܝܘܿܠ: ܘܗܵܐ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ ܒܓ̣ܵܘ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܫܕܸܐ ܘܲܡܫܲܦܲܠ܀ ܥܓ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܘܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܪܸܡܬܼܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܬܵܘܠܥܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܹܗ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܓܘܵܓܲܝ ܐܲܝܟ̣ ܬܲܟ̣ܣܝܼܬܼܵܐ܀ ܪܸܡܬܼܵܐ ܬܚܘܿܬܼܵܘܗܝ ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܣܵܣܵܐ ܫܲܪܝܵܐ21: ܡܟ̣ܝܼܟ̣ ܠܹܗ22: ܥܲܦܪܵܐ ܘܲܥܦܝܼܩ ܡܸܕܪܹܗ ܘܒ̣ܵܠܹ̇ܐ23: ܒܲܫܝܘܿܠ܀ ܗܵܢܵܘ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܘܗܵܢܵܘ ܐܲܬܼܪܹܗ: pb. 199 ܘܐܸܢ ܒܲܥܡܵܕܼܵܐ24: ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ ܫܸܦܠܹܗ܀ ܟܡܵܐ ܕܲܒ̣ܗܵܢܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܚܵܘܵܐ ܡܩܵܘܸܐ25: ܓܸܢܣܲܢ: ܗܵܢܵܘ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܘܲܠܬܲܚܬ݁ ܢܸܒ̣ܥܹܝܘܗܝ ܠܵܘ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܥܪܘܿܩ ܫܵܡܘܿܥܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܫܸܦܠܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܲܒ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܥܝܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܫܡܲܝܵܐ܀ (ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܪܗܲܛ̣ ܐܸܬܼܓܵܘܲܣ ܘܲܒ̣ܥܝܼܗ̇ ܐܸܡܵܐ26: ܘܗܝ݀ ܥܵܒ̣ܕܵܐ ܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܥܲܬ݁ܝܼܪ ܘܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܗܝ݀ ܝܵܠ̇ܕܵܐ ܠܵܟ̣ ܘܐܵܦܸܢ ܬܸܗܘܸܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܛܲܠܝܵܐ ܕܲܪܚܝܼܡ ܘܐܝܼܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܗܝ݀ ܡܲܠܦܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܡܸܢܵܗ̇ ܘܲܠܟ̣ܵܐ ܠܥܸܠ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܠܵܘ ܒܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܫܝܘܿܠ ܓܘܼܢܚܵܐ27: ܗ̄ܘ̣ ܕܬܼܵܘܕܸܐ ܕܣܲܓ݁ܝܼ ܡܸܣܟܹ݁ܝܢ: ܣܲܓ݁ܝܼ ܡܫܲܦܲܠ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܟܵܬܼ̇ܒ̣ܵܐ ܠܲܫܡܵܟ̣: ܒܥܹܕܬܵܐ ܕܒ̣ܘܼܟ̣ܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ28: ܝܵܬܹ̇ܒ̣܀ ܥܡܲܕܼ ܫܵܡ̇ܘܿܥܵܐ ܘܲܩܪܼ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܕܲܫܡܲܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ ܓܸܢܣܵܟ̣ ܡܸܟܵܐ29: ܘܲܠܗܲܠ܀ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܸܬܼܚܲܠܲܦ ܠܹܗ ܒܡܲܥܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܟܹܝܠ ܚܘܼܪ ܡܵܐ ܕܩܵܪܹܝܬ݁ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܐ̄ܒ̣ܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܠܵܟ̣30: ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: pb. 200 ܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ (ܗ̄ܘ̣ ܒܐܲܬܼܪܹܗ31: ܪܵܡܵܐ ܓܐܸܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚ܀ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܛܵܘܪܹ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܸܬܼܚܹ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܘܡܹܐ: ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܟܵܣ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ܀ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ: ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܒ݁ܝܼܢ܀ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܥܸܠܵܝ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܓ̣ܢܝܼܙ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܝܘܼܒܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܥܝܼܪܹ̈ܐ32: ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ: ܐܵܦܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܦܵܣ̇ܥܵܐ ܕܬܸܥܘܿܠ33: ܠܲܡܪܲܚܵܦܘܼ܀ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܥܸܠܵܝ ܡ̣ܢ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܵܐ ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܝܗ̇: ܘܠܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܒܹܗ ܐܵܦܠܵܐ ܟܕܼܝܼ̈ܢܹܐ ܘܠܵܐ ܦܵܪ̈ܘܿܚܹܐ܀ ܒܲܩܕܼܘܿܫ ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܲܪܝܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܦܝܼܘ (ܡܵܛ̇ܝܼܢ ܨܹܐܕܹܝܗ̇34 ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐܠ ܐܸܠܘܼ ܩܸܪܒܲܬ݀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܝܸܩܕܲܬ݀: ܘܡܸܬܼܚܲܪܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܐܸܠܘܼ ܥܸܠܲܬ݀܀ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܕܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܹܗ: ܢܩܝܼܠܝܼܢ ܘܲܫܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܢܸܨܛܲܚܸܐ35: ܡ̣ܢ ܕܸܢܚܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܐܵܦܠܵܐ ܡܪܲܟܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܫܪܸܐ ܒܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܬܼܩܸܢ ܠܵܟ̣ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܘܲܥܕܵܐ ܐܲܛܝܼܪ ܗܵܘܢܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: pb. 201 ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܠܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܘܠܵܕܲܢ36: ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼ ܝܲܠܘܼܟ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܠܥܸܠ ܗ̄ܘ̣ ܓܸܢܣܵܟ̣ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ37: ܝܵܬܹ̇ܒ̣܀ ܬܲܡܵܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐܲܚܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܘܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܗܝ݀ ܩܲܕܸܫܬܼܵܟ̣܀ ܒܵܝ̇ܫܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܩܸܩܠ̣ܬܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܲܩ̣ܠܘܼܟ̣: ܘܥܲܒ̣ܕܘܼܟ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܐ ܬܸܫܬܲܡܲܗ܀ ܝܲܠܕܘܼܟ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܚܠܵܦ ܗܵܘ̇ ܝܲܠܕܵܐ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܝܵܐ: ܘܗܵܐ ܪܵܡ ܩܵܠܵܟ̣ ܕܬܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܢܚܸܬܼ ܐܲܩܝܼܡܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܩܸܩܠ̣ܬܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܟ̣ ܪܘܼܚܹܗ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܘܥܲܒ̣ܕܵܟ̣ ܐܲܚܘܼܗܝ܀ ܦܘܼܡܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܩܢ̣ܵܘ ܥܵܡ̈ܘܿܕܹܐ ܘܲܗܘ݀ܵܘ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܲܗܘ݀ܵܘ ܐܲܚܹ̈ܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܐ̄ܒ̣ܘܼܗܝ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܘܩܵܪܹܝܢ ܐܲܒ̣ܘܼܢ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܠܵܕܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܲܠܟ̣ܵܐ: ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ38: ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܠܵܐ39: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ܀ ܛܥܵܝܢܵܗ̇ ܠܚܵܘܵܐ ܘܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܐܸܡܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܗܒ݀ ܠܪܵܘܡܵܐ (ܫܕܼܵܬܲܢ ܥܘܼܡ̈ܩܹܐ ܒܲܠܥܘܼܢ40 ܫܒܲܩܢܵܝܗܝ ܠܐܵܕܵܡ ܥܲܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܢ̣ܵܢ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ: pb. 102 ܕܟ̣ܵܝ̇ܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܫܝܘܿܠ ܥܲܠ ܓܸܢܣܲܢ ܐܸܠܘܼ ܫܒܲܩܢܵܝܗܝ41 ܠܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܣܚܝܼܦܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܐܵܕܼܵܡ: ܠܵܐ ܩܵܪܹܝܢܲܢ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܡܸܟܹܝܠ ܕܐܸܬܼܚܲܠܲܦ ܠܹܗ܀ (ܐܲܒ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ42: ܐܸܫܟܲܚܢܲܢ ܠܲܢ: ܘܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܠܕܼܘܼܟ݁ܬܹܗ43: ܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ܀ ܥܨܵܐܘܼܗܝ ܪ̈ܲܚܵܘܗܝ ܘܐܲܝܬ݁ܝܼ ܒܚܘܼܒܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ: ܕܕܼܘܼܟܲܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܢܡܲܠܸܐ ܠܗܘܿܢ ܗܘ݀ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܥܲܬܥܝܼܪܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܨܝܼܪ ܘܲܣܢܝܼܩ ܘܐܝܼܬܼ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܒܫܸܦܠܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܐܸܢ ܝܵܪܬ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܚܲܢܩܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ ܕܒܲܝܢܵܬܼ ܟܘܼ̈ܒܹܐ ܕܡܵܘܪܸܬܼ44: ܠܗܘܿܢ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ45: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܲܢܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܘܫܲܓܸܫ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܘܐܲܦܩܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܦܵܫ̣ ܡܸܣܟܹܢܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܵܘܪܸܬܼ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܐܸܠܵܐ ܟܘܼ̈ܒܹܐ: ܘܥܘܼܩ̈ܣܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܫܝܘܿܠ ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܒ̣ܵܠ̇ܥܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ܀ ܘܲܨܒ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܢܵܘܪܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕܼܵܡ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܕܲܩܢܸܐ܀ ܘܫܲܕܲܪ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ: ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܘܥܲܒ̣ܕܵܗ̇ ܐܸܡܵܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹܗ܀ ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܵܕܼܵܡ: pb. 203 ܘܲܒ̣ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܬܼܒ݁ܘܼܗܝ ܥܲܡ ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ܀ ܘܲܒ̣ܪܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܘ݀ ܡܸܫܬܲܡܲܗ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܲܚܠܵܦ ܐܸܡܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܫܩܲܠ̣ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗܘ݀46: ܐܸܡܵܐ ܕܢܸܚܲܬ݀ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܟܲܪܣܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܟ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܝܵܠ̇ܕܵܐ ܟܠ ܝܘܿܡ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ ܘܲܒ̣ܬܼܘܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܗܵܦܟܵܐ ܘܥܵܒ̣݁ܕܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܹܐ ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ (ܘܥܵܒ̣ܕܵܐ ܐܵܦ47: ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ܀ ܘܡܸܬܼܚܲܠܲܛ ܒܵܗ̇ ܓܸܢܣܵܐ ܒܓܸܢܣܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܠܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ ܥܵܒ̣݁ܕܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡ̣ܢ48: ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܲܡܛܲܗܡܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܕܼܒܹܝܬܼ ܐܵܕܼܵܡ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܟ̣ܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܸܩܪܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܢ49: ܡܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܐܲܫܪܝܼ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܚܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ: (ܕܲܒ̣ܡܵܘܠܵܕܼܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ50 ܗܘ݀ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܚܠܵܦ ܗܵܘ̇ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܐܸܬܼܢܲܟܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܫܲܕܲܪ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܠܸܒܵܘ̈ܵܬܲܢ: ܘܒ̣ܵܗ̇ ܩܵܪܹܝܢܲܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: pb. 204 ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܡܲܪܝܲܡ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܠܡܸܬܼܓܲܫܵܡܘܼ: ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܬܼܚܲܕܵܬܼܘܼ܀ ܥܲܠ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܠܲܢ ܐܲܚܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܥܲܒ̣ܕܲܢ: ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܕܢܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܠܲܫܡܲܝܵܢܵܐ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܠܹܗ ܨܹܝܕܼ ܗܵܘ̇ ܛܘܿܗܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܓܸܢܣܲܢ51: ܟܝܵܢܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܲܢ ܢܸܩܪܹܝܘܗܝ52: ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܟܲܕܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܸܬ݁ܛܲܗܲܡܢܲܢ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ53: ܓܸܢܣܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܗ̣ܘܲܝܢܲܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܡ̣ܢ ܗܵܐ ܡܸܟܵܐ ܐܸܬܲܡܲܛܝܼܢܲܢ ܕܢܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܓܢܝܼܙܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ܠܲܢ ܪܘܼܚܹܗ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܬܵܘ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܥܘܿܠܘ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܦܬܼܝܼܚ ܗ̄ܘ̣54: ܬܲܪܥܵܐ: ܘܥܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܘܲܦܨܝܼܚ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܲܢܩܲܒܸ݁ܠܟ̣ܘܿܢ܀ ܬܵܘ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܗܘ݀ܵܘ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܟ̣ܠ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܬܵܘ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܗܘ݀ܵܘ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܲܩܢܵܘ ܐܲܒ̣ܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܲܩܪܵܘ ܐܲܒ̣ܘܼܢ܀ ܬܵܘ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܥܘܿܠܘ ܣܲܒ̣ܘ ܡܲܓܵܢ ܐܸܫܛܵܪ̈ܲܝܟ݁ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܚܵܘ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ܀ ܬܵܘ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܥܬܲܪܘ ܒܲܥܡܵܕܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܛܥܵܘ ܫܸܦܠܵܐ ܕܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ ܒܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 205 ܬܵܐ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܥܸܪܒܵܐ55: ܛܵܥܝܵܐ ܕܡܵܪܹܐ ܥܵܢ̈ܵܐ: ܕܒ̣ܵܟ̣ ܢܸܬܼܡܲܠܸܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܲܡܵܐܐ܀ ܬܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܠܲܐܝܵܐ ܫܚܝܼܩܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ: (ܘܲܦܣܘܿܩ ܡܸܢܵܟ̣ ܠܝܘܼܩܪܵܐ56: ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܬܵܘ ܚܸܫ̈ܘܿܟܹܐ ܣܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܘ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܥܡܲܕܼܘ ܘܐܸܬܼܦܲܬܲܚܘ ܘܲܢܗܲܪܘ ܡܸܢܵܗ̇ (ܕܒܲܪ̄ܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ57 ܬܵܘ ܐܲܒ݁ܝܼ̈ܕܹܐ ܕܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܒܲܒ̣ܥܵܬܼܟ̣ܘܿܢ58: ܘܨܹܝܕܼ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܣܝܼܡ59: ܠܹܗ ܘܲܥܕܵܐ ܕܲܢܟܲܢܸܫܟ̣ܘܿܢ܀ ܬܵܘ ܕܐܸܬܼܒܲܕܲܪܘ60: ܥܲܠ ܕܸܚ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܥܡܲܕܼܘ ܘܐܸܬܼܩܲܕܲܫܘ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܾܵܘ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܬܵܘ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܕܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ61: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܝܑܼܠܲܦܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܬܵܘ ܥܲܬ݁ܝܼ̈ܩܹܐ ܕܲܣܐܸܒ̣ܘ62: ܘܲܒ̣ܠܝܼܘ ܥܲܡ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ: ܩܢܵܘ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܬܵܘ ܐܸܬܼܩܲܕܲܫܘ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܢܲܩ̈ܕܹܐ: ܘܣܲܒ̣ܘ ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܵܐ ܠܵܟ̣ ܬܵܐ ܠܵܟ̣ ܙܘܼܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܕܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܵܟ̣ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܵܐ ܬܲܝܵܒ̣ܵܐ ܕܢܲܓ̣ܕܘܼܗܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: pb. 206 ܕܲܒ̣ܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟ̣ ܢܸܚܕܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܬܵܝ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܹܕܬܵܐ ܕܙܲܢܝܲܬ݀ ܒܐܲܠܵܗ̈ܘܼܢܹܐ: ܠܒܲܫܝ ܠܲܡܟ̣ܝܼܪܹܟ̣ܝ ܘܲܗܘ݀ܵܝ ܥܲܡܹܗ ܒܢܸܩܦܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ܀ ܬܵܝ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܘܗܲܒ̣ܝ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܟ̣ܝ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܘܗܘ݀ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܹܟ̣ܝ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܵܝ ܐܘܼܟܵܡܬܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܒܕܸܢܚܵܘ̈ܗܝ63: ܐܲܣ̣ܢܝܼ ܓܵܘܢܵܗ̇: ܠܒܲܫܝ ܓܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܚܣܲܝ̈ܵܐ ܕܐܸܬ݁ܬܲܩܲܢܘ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܬܵܝ ܚܸܫܘܿܟ̣ܬܵܐ ܕܲܒ̣ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܕܸܒܼ̈ܚܹܐ ܙܸܦܪܲܬ݀: ܢܗܲܪ ܡ̣ܢ ܨܸܡܚܵܐ ܘܢܸܒ̣ܣܲܡ ܪܹܚܝܹܟ̣ܝ ܒܲܡܫܝܼܚܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܵܝ ܠܲܥܡܵܕܼܵܐ ܣܵܒ̣ܬܼܵܐ ܕܥܸܬܼܩܲܬ݀64: ܒܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ: ܗܘ݀ܵܝ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܓܐܝܼܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚܬܵܐ܀ ܬܵܝ ܚܘܿܬܼܝ ܘܲܠܒܲܫܝ ܢܲܚܬܵܐ ܕܲܙܩܝܼܪ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ: ܘܣܲܩܝ ܚܵܘܵܝ ܠܲܢ ܫܘܼܦܪܹܟ̣ܝ ܚܲܠܝܵܐ ܢܸܚܕܸܐ65: ܥܲܡܹܟ̣ܝ܀ ܬܵܝ ܐܸܨܛܲܒܲܬܼܝ ܡ̣ܢ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܕܓ̣ܵܣܹ̇ܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܚܸܫ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܢܸܚܙܹܝܟ̣ܝ66 ܓܕܼ̈ܘܿܠܹܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܙܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ ܢܲܣܓ݁ܘܿܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܠܡܵܪܲܬܼ ܙܝܼܘܵܐ܀ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܫ (ܢܹܐܬܼ̈ܝܵܢ ܠܪܹܫܵܐ67: ܪܵܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܗܸܢܕܘܿ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܢܲܝܬܸܐ ܝܲܡܵܐ ܕܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܚܲܠܵܙܘܿܢܹ̈ܐ68: pb. 207 ܘܚܲܒ̣ܪܹܗ ܝܲܒ̣ܫܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܫܲܠܡܵܐ ܘܲܕܼܢܲܗܝܼܪܵܐ܀ ܢܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ (ܙܡܲܪ̈ܓܕܹܐ ܟܠܗܘܿܢ69: ܘܛܲܒ̣̈ܥܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ: ܘܥܘܼܡ̈ܩܹܐ ܢܫܲܕܪܘܼܢ ܐܝܼܵܩܲܢܬ݁ܘܿܢ70: ܡ̣ܢ ܓܲܙܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐܵܘܦܝܼܪ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܠܚܘܼܡܪܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܥܸܩܹ̈ܐ ܡܦܲܬ݁ܟܹ̈ܐ ܘܬܸܟܹ̈ܐ ܠܨܵܘܪܵܗ̇ ܕܲܡܟ̣ܠܲܠܬܵܐ: ܡܟ̣ܝܼܪܵܗ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪ ܢܸܣܓܘܿܢ ܨܒ̣ܬܹ̈ܝܗ̇71: ܒܐܸܣܟܹ݁ܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ72: ܙܩܝܼܦܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܚܠܵܦ ܚܸܫ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܪ̈ܲܝ ܒܹܗ ܡܸܣܬܲܕܪܪܝܼܢ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܲܝ̈܀ ܗܘ݀ ܨܵܒܲܥ̇ ܠܝܼ ܠܒ̣ܘܼ̈ܫܲܝ (ܒܲܕܼܡܹܗ ܘܲܡܨܲܒܸ݁ܬܼ73: ܠܝܼ: ܘܠܵܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܚܲܠܵܙܘܿܢܹ̈ܐ74 ܗܘ݀ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܣܵܐܹ̇ܡ ܪܘܼܫܡܹܗ ܘܲܡܙܲܗܸܐ ܠܝܼ: ܘܠܵܐ ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܠܝܼ ܓܕܼ̈ܘܿܠܹܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ܀ ܒܲܡܫܝܼܚܘܼܬܹܗ ܡܲܦܨܲܚ75: ܐܲܦܲܝ̈ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܝܼ: ܘܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܝܼ ܙܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ ܕܠܵܐ76: ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܠܝܼ܀ ܚܠܵܦ ܝܘܿܩܲܢ̈ܬܹܐ (ܘܛܲܒ̣̈ܥܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ77: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܨܸܨܸܘ̈ܗܝ: ܕܐܸܚܫܘܿܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܟ̱ܠܹܗ ܨܸܒ̣ܬܵܐ ܕܲܡܟ̣ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܲܬ݁ܝ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܪܡܵܝܹܐ ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܲܬ݁ܝ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܩܘܼܒ̣ܠܹܠܹܟ̣ܝ ܕܵܡܹ̇ܐ ܠܨܲܦܪܵܐ ܕܲܦܐܸܐ ܕܸܢܚܹܗ܀ pb. 208 ܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ݁ܝ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܸܕܸܡ ܪܲܒܵܐ ܕܲܢܝܼܚ: ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܫܸܡܫܵܐ ܐܸܢ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ ܡܸܚܕܼܵܐ ܓܵܗܲܪ܀ ܦܘܼܡܹܟ̣ܝ ܢܲܩܕܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܠܚܘܼܛܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܣܬܲܒ̣ܪܵܐ ܠܝܼ ܕܒܲܕܼܡܵܐ ܨܒ̣ܝܼ̈ܥܵܢ ܐܵܦ ܣܸܦܘܵܬܹܟ̣̈ܝ܀ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܓܵܘ̈ܢܝܼܢ ܢܲܨܝܼܚ ܫܘܼܦܪܹܟ̣ܝ ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܒܲܕܼܡܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܕܗܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܠܹܟ̣ܝ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܓܢܘܿܢܹܟ̣ܝ ܘܲܒ̣ܥܲܪܦܸܠܹܗ ܕܪܵܡܵܐ ܝܲܬܼܒܹܟ̣ܝ78: ܙܩܝܼܦܵܐ ܪܚܘܼܡܹܟ̣ܝ ܘܲܒ̣ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܣܲܒ̣ܪܹܟ̣ܝ79 ܦܸܬܼܟܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܲܬ݁ܝ ܐܲܝܟ̣ ܪܲܒ݁ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܙܩܝܼܪ ܠܹܟ̣ܝ ܢܲܚܬܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܘܿ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̣ܟܝܼܪܲܬ݁ܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܛܲܪܝ ܓܘܼܥܠܵܢܹܟ̣ܝ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܲܡܢܲܬܸܦ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܣܵܢܐܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܟ̣ܝ ܕܲܡܠܸܐ ܚܣܵܡܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܸܙܕܲܗ̄ܪܝ: ܕܲܠܡܵܐ ܒܫܸܕܼܠܵܘ̈ܗܝ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܡܘܼܡܵܐ ܒܲܢܛܝܼܪܘܼܬܹܟ̣ܝ܀ ܐܘܿ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܩܲܕܸܫ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܕܬܸܗܘܸܐ ܢܵܘܣܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܪ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ80: ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܐܲܚܵܐ ܠܒܲܪ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܵܘܒܸ݁ܕܼ ܥܘܼܬܼܪܵܟ̣81: ܪܲܒܵܐ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܥܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܗ݀ܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܨܛܲܥܲܪ ܒܲܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܝ̇ܟ݁ܘܿܢ ܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ܀ pb. 209 ܗܲܕܵܡܹܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܚܠܘܿܛܵܝܗܝ ܥܲܡ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ82: ܒܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܚܲܠܛ̣ܵܟ̣ ܕܲܟܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪ̈ܥܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܸܨܛܲܐܸܐ ܡܲܥܡܘܼܿܝܼܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܒܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܢܵܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܚܸܠܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܨܵܐܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܹܗ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܣܕܘܿܩ ܢܲܚܬܵܟ̣ ܡܸܢܵܟ̣ ܕܲܕܼܠܵܐ ܛܝܼ̈ܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܓܵܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܟ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܓܲܐܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܲܒ̣ܣܸܐ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܲܡ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܟ̣܀ ܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܸܓ̣ܢܘܿܒ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܒܡܸܠܟܹܗ ܣܲܢܝܵܐ: ܘܲܠܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܲܝܬܸܐ ܠܠܵܒ̣ܘܿܫܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܓܲܢܒܲܬ݀ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܠܒ̣ܫ̣ܬܵܗ̇ ܘܚܵܣܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܟ̣ ܣܵܢܐܵܐ ܒܝܼܫܵܐ83 ܘܐܸܢ ܬܸܬܸ݁ܠ ܠܹܗ ܡܲܫܡܲܥ ܐܸܕܼܢܵܐ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ: ܗܘ݀ ܡܦܲܪܣܸܐ ܠܵܟ̣ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܡܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܒ̈ܢܵܬܼܵܗ̇ ܕܚܵܘܵܐ ܛܲܪܝ84: ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܕܗܵܘ̇ ܐܸܫܛܵܪܵܗ̇85: ܕܚܵܘܵܐ ܬܠܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܹܐܬܸܐ ܚܵܘܝܵܐ ܘܢܸܥܘܿܠ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܡܘܿܣܹܗ: ܘܲܒ̣ܠܘܼ̈ܚܫܵܬܼܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܦܘܼܪܣܹܗ ܢܸܫܟܲܚ܀ ܠܵܐ ܠܟܹܝܢ ܘܲܠܗܵܘ̇ ܦܹܐܪܵܐ ܕܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣: pb. 210 ܘܲܣܢܸܐ ܣܲܓ݁ܝܼ ܘܲܠܐܵܠܵܗܵܐ ܘܲܠܓ݁ܒ̣ܪ̈ܲܝܟܹܝܢ܀ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܚܲܬܲܢ̈ܬܹܝܢ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܢ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܣܸܕܼܩܵܐ ܪܵܡܹ̇ܐ܀ ܥܡܝܼܕܼܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ ܗܵܝ̇ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܕܲܫܠܲܚ̣ ܐܵܕܼܵܡ: ܠܵܐ ܒܲܚܛܵܗܵܐ86: ܬܘܼܒ̣ ܬܹܐܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܐܸܫܟܲܚ̣ܬܵܗ̇܀ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܟ̣ܝܼܪܲܬ݁ܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܬܸܬ݁ܠܹܝܢ ܝܵܬܹܟ̣ܝ ܢܸܫܬܲܢܲܕܼ ܒܹܟ̣ܝ܀ ܚܛܝܼܦܬܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܩܲܕܫܹܟ̣ܝ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܝܲܗܒܹܟ̣ܝ ܠܲܒ̣ܪܹܗ: ܛܲܪܝ ܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ (ܠܵܐ ܢܫܲܚܛܘܼܢܹܟ̣ܝ87: ܒܵܬܲܪ ܩܘܼܕܼܫܹܟ̣ܝ܀ ܐܘܿ ܠܹܟ̣ܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܦܸܪܥܲܬ݀ ܚܵܘܒܹ̈ܝܗ̇88: ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܒܐܸܫܛܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܬܫܲܪܹܝܢ ܠܲܡܟܲܬܵܒ̣ܘܼ܀ ܥܡܲܕܬ݁ܝ ܐܸܬܼܚܲܣܝܼܬ݁ܝ ܫܲܢܝܼ ܚܛܵܗܵܐ ܐܲܪܦܵܝ ܐܵܙܹ̇ܠ: ܠܵܐ ܢܸܦܢܸܐ ܠܹܗ ܫܘܼܚܢܵܐ ܠܕܼܘܼܟ݁ܬܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ܀ ܪܲܒܵܐ ܕܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܲܟ݁ܝܼ ܓܲܪܒ̣ܵܐ89: ܕܲܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘܲܝܬ݁ܝ: ܠܵܐ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܬܸܗܦܘܿܟ̣ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܹܟ̣ܝ܀ ܗܵܐ ܚܢܝܼܩ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܼܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ (ܬܢܲܚܡܝܼܢܵܝܗܝ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ90 ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܩܵܡܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܡܲܜܘܼܠܬܵܐ ܕܣܲܚܦܵܗ̇ ܚܸܘܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܦܠܝܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܣܵܢܐܹܟ̣ܝ ܕܲܢܩܸܐ ܘܐܲܡܝܼܢ܀ ܥܡܝܼܕܼܵܐ ܕܲܠܒ̣ܝܼܫ91: ܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: pb. 211 ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܨܵܐܬܼܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܢܲܨܝܼܚ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܒܲܣܝܵܢܵܐ ܣܲܪܝܵܐ ܬܸܫܕܸܐ ܠܒ̣ܘܼܫܵܟ̣ ܓܲܐܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܓܲܚܟ̣ܘܼܢ ܒܵܟ̣ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܕܚܵܣ̇ܡܝܼܢ ܒܲܢܛܝܼܪܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܗܵܢܵܐ ܢܲܚܬܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܫܸܬܼܝܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣92: ܘܕܼܵܘܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܗܘ݀ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܥܲܬ݁ܕܹܗ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܙܲܩܪܹܗ ܒܘܼܟ̣ܪܹܗ ܘܓܲܕܼܗ93: ܪܘܼܚܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܢܚܸܬ݁ܬ݁ ܘܲܠܒܸܫܬܵܝܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܩܸܕܼܚܲܬ݀: ܕܢܹܐܩܲܕܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܬܸܚܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܓܸܢܣܲܢ ܡܵܐ ܕܐܵܘܒܸ݁ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܢ ܟܲܪܣܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܢܸܬܼܚܲܕܲܬܼ94 ܒܵܗ̇܀

Footnotes

‎1  (ܡܵܘܠܵܕܲܢ؟ ܚܙܝܼ 201. E. N)

‎2  ܕܐܵܙܡܪ 118. R

‎3  ܘܐܵܦܪܐ. P

‎4  ܬܗܪܐ ܒܟ. P

‎5  ܬܦܩ ܬܕܪܐ ܠܥܠܡܐ ܓܙܹ̈ܐ. P

‎6  ܢܗܝܪܐ. R

‎7  ܕܫܘܒܚܐ. R

‎8  ܕܣܠܩܐ. P

‎9  ܕܢܬܚܕܬܘܢ ܒܗ̇. P

‎10  Desunt in R

‎11  ܡܢܐ. R

‎12  ܢܘܗܪܗ̇. R

‎13  ܪܝܚܗ̇. R

‎14  ܙܝܘܗ̇. P

‎15  ܘܡܥܠܡܐ. P

‎16  ܘܥ̣ܪܒ ܫܡ̣ܫܐ. Sic. P

‎17  ܘܒܗ. R

‎18  ܝܗܒܬ݀. P

‎19  ܠܒܝܬ. R

‎20  ܩܐܡ. P

‎21  ܪܡ̣ܝܐ. R

‎22  ܥܠ. R

‎23  (ܘܲܒ̣ܠܸܐ؟. E. N)

‎24  ܡܘܠܕܐ. R

‎25  ܢܩ̇ܘܐ. P

‎26  ܪܗܛ ܐܬܓܘܣ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܒܥܝܗ̇ ܐܡܟ. P

‎27  ܓܘܼܚܟܐ. P

‎28  ܕܪܘܡܐ. R

‎29  ܟܠܗ. R

‎30  ܠܢ. P

‎31  ܒܐܬܪܐ. P

‎32  ܠܢܘܪܐ. P

‎33  ܥܐ̇ܠܐ. P

‎34  ܡܬܡ̇ܛܝܢ ܠܗ̇. P

‎35  ܢܨܛܐܐ. P

‎36  ܡܵܘܠܕܐ. R

‎37  ܒܫܘܒܗ. R

‎38  ܠܟ. R. L

‎39  ܠܐ . R

‎40  ܫܕܬܢܝ ܥܘܡ̈ܩܐ ܒܠܥܘܢܝ. P

‎41  ܫܒܩܢܝ. P

‎42  ܐܚܪܢܐ ܐܒܐ ܕܡܵܠܸܐ ܥܘܬܪ̈ܐ. R

‎43  ܕܘܟܬܗ. R

‎44  ܡܘܪܬܐ. R

‎45  ܚ̣ܙܐ. P ܘܫܓܫ̣. P

‎46  ܗܘܐ. P

‎47  ܝܗ̇ܒܐ ܟܠ. R

‎48  ܥܡ. P

‎49  ܠܐܒܐ. R

‎50  ܕܒܡܘܠܕܗ.. ܠܝܚܝܕܝܗ. R

‎51  ܕܓܢܣܢ. P

‎52  ܕܢܩ̣ܪܐ. P

‎53  ܒܐܠܗܘܬܟ. P

‎54  ܠܗ. P

‎55  ܥܪܒܗ. R

‎56  ܘܦܵܣ̣ܩ ܡܢܟ ܝܘܩܪܐ. R

‎57  ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. P

‎58  ܒܬܪܟܘܢ. R

‎59  ܗܒܘ. P

‎60  ܐܬܓܢܒܪܘ. P

‎61  ܠܣܪ̈ܝܩܬܐ. P

‎62  ܕܣܐܒܘ ܗܘܘ. R ܕܐܣܒܘ. P

‎63  ܒܓܘܢܘ̈ܗܝ. R

‎64  ܕܥܬܩ̣ܬܝ. P

‎65  ܕܢܚܕܐ. R

‎66  ܢܚܙܟܝ Sic

‎67  ܢܝܬܐ ܠܪܫܗ̇. R

‎68  ܕܚܠܝ̈ܙܘܢܐ Sic

‎69  ܐܙܡܪ̈ܓܕܐ ܪ̈ܡܐ. R

‎70  ܣܘܩܢܝܬܘܢ. P ܐܘܝܐܩܝܢܬܘܢ. R

‎71  ܫܘܦܪ̈ܝܗ̇. R

‎72  ܥܕܬܐ. P

‎73  ܪ̈ܡܐ ܘܡܙܗܐ. P

‎74  ܡܢܗܪ. R

‎75  ܘܠܐ. R

‎76  ܘܚܠܦ ܛܒ̈ܥܐ. R

‎77  ܕܚܠܝ̈ܙܘܢܐ Sic

‎78  ܝ̇ܬܒܬܝ. P

‎79  ܣܟܪܟܝ. R

‎80  ܡܣܟܢܐ. R

‎81  ܥܘܬܪܗ. R

‎82  ܙܢܝܘܬܐ. P

‎83  ܪܒܐ. P

‎84  ܐܫܛܪܐ. P

‎85  Sic. (ܛܲܪ̈ܝܼܢ؟)

‎86  ܒܚܛܗ̈ܐ. P

‎87  ܕܠܐ ܢܛܘܫܘܢܟܝ. R

‎88  ܚܘܒ̈ܐ. R

‎89  ܠܓܪܒܐ. P

‎90  ܬܢܚܡܝܘܗܝ ܬܘܒ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܠܐ ܢܣܪܘܚ ܒܟܝ. R

‎91  ܕܠܒ̣ܫ. P

‎92  R in Desunt

‎93  ܘܓܕܗ. R

‎94  ܕܢܬܚ̇ܣܐ. P

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/348
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 28, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Holy Baptism - ܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 28, 2018, https://syriaccorpus.org/348.
Bibliography:
On Holy Baptism - ܥܲܠ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/348.

Show Citation Styles