Narsai: On the Four Evangelists - ܥܲܠ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܡܲܠܟܿܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܥܒ݂ܲܕ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܿܐ 2 ܘܫܲܕܲܪ ܥܲܒܼܕܘ̈ܗܝ ܕܢܩܪܘܢ ܟܠܵܐ ܠܲܝܚܘܿܠ ܚܘܼܒܹܗ. 3 :ܙܲܡܸܢ ܘܲܩܪ̣ܵܐ ܠܲܫܡܝ̈ܢܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܹܐ 4 ܘܫܲܕܲܪ ܥܲܠܒܼܕܘ̈ܗܝ ܕܢܩ̇ܪܘܢ ܟܠܵܐ ܠܲܚܲܠܘܿܠ ܚܘܼܒܹܗ. 5 :ܙܲܡܸܢ ܘܲܩܼܪܵܐ ܠܲܫܡܝ̈ܢܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ 6 ܘܛܲܝܸܒܼ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܵܒܲܠ. 7 :ܐܲܣܡܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ 8 ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܒܪܸ̈ܓܼܫܐ ܓ̈ܠܝܐ. 9 :ܒܪܸܫ ܒܲܪ ܢܵܫܵܐ ܣܡܹܗ ܠܬܼܵܓܼܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ 10 ܕܢܸܚܙܘܢ ܐܢ̈ܫܐ [...]ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܟܣܝܵܐ ܒܓܸܠܝܐ. 11 :ܠܵܐ ܡܲܨܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܬܸܚܙܝܼܘܗܝ ܠܲܒܼܪܵܐ ܘܬܸܬܼܒܲܩܹܐ ܒܹܗ 12 ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܚܵܘܝܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ. 13 :ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܠܥܹܝܢ ܬܘܼܩܢܵܘ̈ܗܝ ܠܵܘ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 14 ܘܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܠܵܘ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ. 15 :ܢܚܬܹܿܐ ܕܦܲܓܼܪܐ ܠܒܸܫ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܡܸܠܬܐ ܕܡܸܢܹܗ 16 ܘܬܲܪܓܸܡ ܒܐܝܼܕܹܗ ܚܹܝܠ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܲܣܬܝܼܪ̈ܵܬܹܗ. 17 :ܟܸܢܵܪ ܒܣܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܚܘܼܒܹܿܗ 18 ܕܢܲܚܕܐ ܒܹܗ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܦܓܼܪ̈ܢܝܐ. 19 :ܒܡܸܢܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܢܩ̣ܫ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܨܒܼܥܵܐ 20 ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܵܢܵܝܹܐ ܒܚܲܠܝܘܬܼ ܩܵܠܹܗ. 21 :ܦܐܐ ܗܘ̣ܵܐ ܚܵܠܘܼܠܵܐ ܕܥܒܼܝܼܕܼ ܟܵܣܝܼܵܐ ܠܲܥܒܼܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 22 ܘܗܢܝܼ ܗܘ̣ܵܐ ܛܵܒܼ ܙܡܪ ܟܣܝܘܬܹܗ ܒܐܲܒܿܘܼܒܼܘ ܒܸܣܪܵܐ. 23 :ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܥܒܕ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܠܵܘ ܠܚܢܵܢܹܗ 24 ܕܗܘ̤ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܗܘ̣ ܕܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܐܝܬܵܘܗܝ ܛܘܼܒܹܗ. 25 ܠܨܠܡܹܗ ܝܩܪ ܒܝܲܕ ܗ̇ܝ ܕܓܼܠܵܐ ܥܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. 26 :ܠܵܘ ܬܵܘܣܦܬܼܵܐ ܥܒܕ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܲܩܢܹܐ 27 :ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܕܢܹܐܪܲܒܼ ܐܵܘ ܕܢܸܬܿ ܒܲܨܲܪ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 28 ܘܠܵܐ ܩܢܹܐ ܟܝܵܢܹܗ ܕܢܚܕܐ ܘܢܲܟܼܪܹܐ ܒܝܲܕ ܕܡܸܬܼܚܲܘܝܼ̈ܢ. 29 :ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܚܲܕܼܬܼ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܣܥ̣ܪ 30 ܘܒܼܵܗ̇ ܬܘܼܒܼ ܬܲܪܓܸܿܡ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼܡ̈ܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܗ. 31 :ܠܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܹܗ ܝܲܩܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܝܟ ܕܲܠܨܲܠܡܵܐ 32 ܘܒܼܐܝܼܕܹܗ ܐܲܦܨܲܚ ܠܲܟܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܕܼܦܲܬ̤ ܫܲܝܢܵܐ. 33 :ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܕܠܚܬܗ ܠܫܝܢܐ ܘܫ̣ܪܬ̤ ܚܘܼܒܵܐ 34 ܘܲܒܼܒܲܪ̈ܢܵܫܵܐ ܨܒ̣ܐ ܕܲܢܫܲܝܸܢ ܟܠ ܥܲܡ ܚܘܼܒܹܿܗ. 35 :ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܢܫܵܐ ܓܒ̣ܵܐ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܹܗ 36 ܘܒܼܐܝܼܕܹܗ ܐܲܦܝܼ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܹܗ. 37 ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܩܪ̣ܐ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܥܒ̣ܕ ܠܩܪܗ: pb. f.51v 38 ܘܨܐܕܵܘܗܝ ܟܲܢܸܫ ܠܲܫܡܝ̈ܢܐ ܘܠܙܪ̈ ܥܢܝܐ. 39 :ܠܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܫܲܡ݂ܲܗ ܥܒ̈̇ܕܐ ܘܡܸܫܬܲܕܪ̈ܵܢܹܐ 40 ܘܙܲܡܲܢ ܟܠܵܐ ܠܲܚܠܘܼܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ. 41 :ܪܡܙܹܗ ܡܲܠܸܠ ܒܸܠܫܵܢ ܒܫܪܵܐ ܥܲܡ ܦܓܪ̈ܢܐ 42 ܘܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܨܘܼܕܘܼܢ ܐܢܫ̈ܐ ܠܚܚ̈ܐ. 43 :ܚܲܝܠܹܗ ܚܲܝܸܠ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܟܘܢ 44 ܕܲܢܫܝܼܢܘܼܢܵܝܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܦܠܝܼܓܼܐ ܒܩܵܠ ܡܲܠܝ̈ܗܘܿܢ. 45 :ܚܘܼܒܹܗ ܡܕܟ ܐܝܟ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܠܝ̈ܗܘܿܢ 46 ܕܢܐܣܘܢ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܒܵܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 47 :ܫܪܵܪܹܗ ܐܲܠܒܸܫ ܒܲܕ ܡܘܼܬܼ ܙܲܝܢܵܐ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܟܿܘܿܢ 48 ܕܢܙܟܘܢ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܙܪܲܥ ܒܝܼܫܵܐ ܒܐܪܫܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. 49 :ܚܢܵܢܵܐ ܕܲܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܫ̣ܝܼܚ ܙܵܘܥܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܹ̈ܝܛܹܐ 50 ܕܬܸܫܪܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܐܓܘܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ. 51 :ܣܲܝܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐ̇ܘܚܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܚܪܲܒܼ ܥܵܘܠܵܐ 52 ܕܢܒܗܬܼ ܣܢܐܐ ܘܕܩ̇ܛܠܝܢ ܠܹܗ ܐܢܵܫܐ ܕܲܩܛ̣ܠ. 53 :ܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܵܢܹܗ ܐܲܠܒܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܫܸܪ̈ܝܵܢܹܐ 54 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܒܼܥܘܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܢܸܟܼܠܹܗ ܒܗܕܡܝ̈ܗܘܢ. 55 :ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܘ ܚ̣ܕ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܕ ܡܘܼܬܼ ܣܲܟܪܵܐ 56 ܕܲܢܣܲܬܪܘܢ ܒܵܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵ̈ܢܹܐ. 57 :ܪܘܿܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܠܒܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ 58 ܕܢܸܗܘܘܢ ܝܵܕ ܥܝܼܢ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܕܼܪܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ. 59 :ܥܲܡ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ ܐܲܥܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܸܪܓܵܐ ܕܥܲܡ̈ܠܹܐ 60 ܘܲܒܼܢܸܣܝܵܢܵܐ ܩܢ̣ܘ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ. 61 :ܚܝܹܠ ܚܸܟܡ̈ܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܐܘܼܡܵܢܘܼ ܝܠܸܦܘ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ 62 ܘܲܥܬܼܪ ܘܐܲܥܬܲܪ ܡ̣ܢ ܓܲܙܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܕܼܡܸܣܟܹܝܢܝܼ̈ܢ. 63 ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܡܸܠܚܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܢܲܗܘܿܢ. 64 ܘܐܲܢܗܲܪܘ ܥܲܛ̈ܠܹܐ ܘܐܲܩܝܼܢܘ ܛܲܥܡܵܐ ܠܲܕ ܦܲܟܼܝܼܗܝܼܢ. 65 :ܪܲܕܼܦܘܼܗ̇ ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܒܨܚܡܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 66 ܘܐܸܕܲܢܚܘ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܙܲܕܲܝܩܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘܼܪܹ̈ܐ. 67 :ܥܩܲܪܵܘ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܒܸܢܝܵܢ ܙܹܐܦܵܐ ܕܒ̣ܢܘ ܫܐܕ̈ܐ 68 ܘܒ̣ܢܘ ܩܘܼܫܬܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 69 :ܣܲܚܸܦܘ ܢܵܘ̈ܣܹܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܸܬܼܘ ܕܝܘܹ̈ܐ 70 ܘܫܲܟܼܠܸܠܘ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܲܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢ ܐܢܫ̈ܐ. 71 :ܪܕܲܦܘ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܕܫܸܡ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ 72 ܘܚܙ̣ܐ ܥܠܡܐ ܨܡ̇ܚܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܚܲܕܼ ܐܲܠܗܐ. 73 :ܗܘ̤ܘ ܩ̈ܠܝܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܲܥܡܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 74 ܘܢܵܕܼܘ ܛܲܒܿܝܼ̈ܥܹܐ ܘܩܵܡ̣ܘ ܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ ܠܩܵܠ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 75 :ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܠܒ̣ܟ ܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ 76 ܘܦܪܣܘܗ̇ ܥܲܠ ܟܠ ܘܨܵܕܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܟܠ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫ̈ܐ. 77 :ܨܵܕܼܵܘ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܘܨܵܕܼܘ ܡ̣ܢ ܝܼܒܼܫܵܐ ܨܲܝܕܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ 78 ܘܩܒܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܲܠܟܐ ܕܪܵܘܡܵܐ. 79 :ܐܦ ܗܘ̤ ܡܠܟܿܐ ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܟܢܝܵܗ̇ ܠܟܼܵܪܘܙܘܬܗ 80 ܕܦܲܪܣܵܗ̇ ܚܘܼܒܹܿܗ ܥܲܠ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ. 81 :ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ݁ܢܐ ܓܲܡܪܘܗ̇ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ 82 ܕܬܲܠܡܸܕܘ ܘܲܐܥܡܸܕܘ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ. 83 :ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܩܲܒܸܿܠܘ ܡܸܢܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܛܲܒܼܥܵܐ 84 ܘܲܛܒܲܥ̣ܘ ܐܢܵܫ̈ܐ ܘܡܚ̣ܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ. 85 :ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܪܫܲܡ̣ܘ ܥܲܠ ܙܘܵܥܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ 86 ܟܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼ ܠܲܫܡܵܐ ܣܓܼܝܼܕܼܵܐ. 87 :ܒܪܘܼܫܡܵܐ ܚܲܝܵܐ ܛܲܡܘܼܗ̇ ܠܥܵܢ̈ܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ 88 ܘܟܲܢܸܫܘ ܐܲܥܠܘܼܗ̇ ܠܲܛܝܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ. 89 :ܪܸܥܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܵܘܟܸܠܘܿ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܲܪ̈ܒܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ 90 ܘܥܲܠ ܡܲܒܿܘܼ̈ܥܹܐ ܕܫܸܩܬܼܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܐܲܣܡܸܟ ܐܸܢܘܿܢ. pb. f.52r 91 :ܕܥ̇ܘ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬ ܘܛܲܟܸܿܣܘ ܘܲܣܥܲܪܘ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬ 92 ܘܚܲܟܸܿܡܘ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܘܲܢܩܵܘ̈ܬܼܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼܩܘܼܫܬܼܵܐ. 93 :ܣܥܲܪ̣ܘ ܕܲܟܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ ܥܨܲܒܼ݂ܘ ܕܬܼܒܼܝܼܪ̈ܵܢ ܒܥ̣ܵܘ ܕܐܲܒܲܝܼܕ̈ܢ 94 ܘܬܲܪܣܝܼܘ ܘܢܛ̣ܪܘ ܠܟܼܠܗ̇ ܥܵܢ̈ܐ ܐܲܝܟ ܚܲܕ ܓܘܼܫܡܵܐ. 95 :ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܩܒܼܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܫܵܥ ܩܕܼܵܡ ܡܲܕܼܥܲܝ̈ܗܘܿܢ 96 :ܗܵܘ̇ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܫܸܡ̣ܥܘܿܢ ܕܪܵܚ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ 97 :ܢܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܓܘܼܕܪܘ ܨܒܼܝܼܢܹܗ ܕܪ̈ܵܥܹܐ ܥܵܢ̈ܐ 98 ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܣܵܥ̣ܵܘ ܥܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܐ. 99 :ܠܐܢܵܫܵܐ ܐܲܚܸܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܡ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܕܘ 100 ܘܸܡܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܣ̣ܵܘ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܪܚܸܡܘܡ̇ܘܬܼܵܐ. 101 :ܠܐܢܵܫܵܐ ܝܲܩܪܘ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܪܵܚܸ̇ܡ ܐܢܵܫܵܐ 102 ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܕܲܕܡܵܐ ܪܲܚܡܹܗ ܠܐܵܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܹܡ. 103 :ܚܙܵܘ ܕܒܼܚܘܼܒܹܿܗ ܠܒܸܫ ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܕܡܘܼܬܸܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ 104 ܕܲܢܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܡܼܵܐ ܟܵܟܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܪܒܿܘܼܬܼܵܐ. 105 :ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܡܝܼܘ ܘܲܪܚܸܡܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܪ̈ܝܲܝ ܒܲܫܡܹܗ 106 ܘܐܲܠܸܦܘ ܐܢܘܢ ܕܢܦܢܘܢ ܨܐܕܡܗܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܿܐ. 107 :ܐܲܝܟ ܨܒܹܝܵܫܹܗ ܗܲܕܼܟܼܘ ܣܲܡܵܐ ܠܟܼܕܪ̈ܗܵܢܲܝܗܘܿܢ 108 ܘܐܲܫܩܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܩܘܵܢ. 109 :ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܲܣܝܼܘ ܒܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܐܲܓܲܪܘ ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ 110 ܘܒܲܚܵܘܣܵܢܵܐ ܥܨܲܒ̣ܘ ܡܝܬ̈ܐ ܕܲܬܼܪܲܪ ܒܝܼܫܵܐ. 111 :ܚܢܵܢܵܐ ܛܲܦܝܼܘ ܠܲܚܒܼܵܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܙܵܘ̈ܥܹܐ 112 ܘܐܲܫܝܼܓܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡ̈ܝܬܐ ܢܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܲܝܼܬܼܵܐ. 113 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ ܐܲܥܸܠܘ ܢܣܟܘܼܗܝ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ 114 ܘܲܡܪܲܩ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܨܵܐܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܥܵܘ ܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ. 115 :ܐܲܝܟ ܦܲܚܵܪܹ̈ܐ ܢܲܦܸܨܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܹܐܢܹ̈ܐ ܡ̈ܠܝܼܠܹܐ 116 ܘܚܲܕܼܬܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܓܒܝܠܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ. 117 :ܐܘ ܡܵܝ̈ܘܬܼܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܚܸܨܦܵܐ ܢܩܹܐ ܠܲܬܼܒܼܵܪܵܐ 118 ܕܲܗܦܲܟܼܘ ܚܲܕܼܬܼܘ ܗܲܕܵܡ̈ܝܗܘܿܢ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܕܲܗܒܼܵܐ. 119 :ܐܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܕܲܚܝܼܝܵܐ ܕܫܝܼܛ ܒܲܚܙܵܬܹܗ 120 :ܕܐܲܩܢܝܼܘ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܲܫܡܝ̈ܢܐ ܠܫܝܼܛܘܼܬܼ ܐܢܵܫܵܐ 121 :ܐܘ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܚܵܒ̣ ܐܸܒܘܼܗܘܿܢ ܘܙܲܒܸܢܘ ܐܸܢܘܿܢ 122 ܘܲܙܒܢܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܥܘ̣ܬܼܪܵܐ ܕܟܲܢܸܫܘ ܒܝܲܕ ܥܡܠܝ̈ܗܘܿܢ. 123 :ܥܬ݂ܲܪ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܐ ܕܚܲܕܼ ܕܐܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܫܸܡ ܒܪܘܿܝܵܐ 124 ܘܐܲܥܬܲܪܘ ܠܐܢܵܫܵܐ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܵܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܕܼܝܼܠܹܗܘܢ 125 :ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܚܲܪܲܪܘ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܒܼܕܘܼܬܼܵܐ 126 ܘܐܲܟܼܬܸܒܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܫܛܵܪ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ. 127 :ܙܲܝܢܵܐ ܕܪܝܼܚܵܐ ܢܣܲܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ 128 ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܢܲܨܚܘ ܠܥܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܲܓܼܪܵܢܝܐ. 129 :ܫܒܸܝܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܦܲܪܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܘܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ 130 ܘܚܲܪܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܥܵܘܠܵܐ. 131 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܥܒܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܕܫܲܥܒܸܿܕ ܐܢܵܫܵܐ 132 ܘܐܲܥܕܝܼܘ ܡܸܢܹܗ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܕܼܒܲܪ̣ ܡ̣ܢ ܣܸܕܲܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. 133 :ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܲܪܘܚܵܐ ܚܲܪܕܘ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ ܕܼܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ 134 ܘܐܲܫܦܸܠܘ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ ܩܕܼܵܡ ܦܲܓܼܪ̈ܢܐ. 135 ܚܵܒ̣ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܕܫܲܥܒܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܗܲܢܨܚ̣ 136 ܐܢܵܫܵܐ ܘܥܘ̇ܩ̣ܘ ܕܝܘܸ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܠ ܐܢܵܫ̈ܐ ܠܒܝܼܫ̈ ܪܘܼܚܵܐ.ܢ 137 :ܒܪܘܼܚܵܐ ܐܲܩܪܸܒ̣ܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܫܡ ܦܲܓܼܪ̈ܢܵܝܹܐ 138 ܘܲܙܟܼܵܘ ܐܢܵܫ̈ܐ ܠܒܼܫܲܝ̈ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܫܘܿܫܹ̈ܐ. 139 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܑܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 140 ܕܐܲܩܠܝܼܘ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡܬܼܚܲܙܝܵܬܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪܘܼܚܵܐ. 141 :ܫܒܝܼܚ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܝܲܕ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 142 ܘܲܙܥܘܿܪܦܘܡܵܐ ܕܢܸܬܼܢܹܐ ܫܲܪܒܵܐ ܕܢܼܨܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. pb. f.52v 143 :ܐܲܪܝܟ ܪܲܗܛܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܵܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫܚ̈ܵܬܼܵܐ 144 ܘܲܒܝܼܪ ܗܵܘ ܢܵܐ ܕܢܸܚܙܘܿܩ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ. 145 :ܕܚܸܠ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܐܸܬܼܟܲܬܲܫܘ ܒܹܗ ܥܲܡ ܚܘܼܬܼܚ̈ܵܬܹܐ 146 :ܘܩܲܢܝܼܛ ܠܸܒܵܐ ܠܲܡܬܲܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ 147 :ܩܸܢܛܵܐ ܘܚܒܼܵܐ ܡܠܹܐ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܩܸܪ̈ܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 148 ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܚܝܼܠܝܼܢ ܟ̈ܠܝܼܠܹܗ ܫܒܼܝܼܚ̈ܝܼܢ ܛܘܼܒܼ ܠܲܕܼܡܲܚܸܒܼ. 149 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܫܟܲܚ ܗܵܘܢܵܐ ܠܡܸܩܪܵܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢ 150 ܘܗܘ̤ ܡܚܵܘܹܐ ܠܹܗ ܠܲܐܝܢܵܐ ܕܡܲܚܸܒ ܫܒܼܝܼܠ ܥܲܡ̈ܠܲܝܗܘܿܢ. 151 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܨܸܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܠܡܚܙܲܩ ܥܲܡ̈ܗܘܿܢ 152 ܘܗ̤ܝ ܡܠܲܒܿܒܼܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܹܐ ܡ̣ܢ ܕܲܡܠܝܼܟ̈ܝܼܢ. 153 :ܣܲܒܼܪܵܐ ܡܚܸܦܸܛ ܠܝܲܨܪܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܥܲܡ ܟܲܣܝ̈ܬܼܵܐ 154 ܘܗܘ̤ ܡܚܲܝܸܠ ܠܹܗ ܠܲܡܕܵܫ ܚܲܫܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ. 155 :ܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܒܸܫܘ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ 156 ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܐܲܩܪܸܒ̣ܘ ܥܲܡ ܟܠ ܚܲܫܝܼ̈ܢ ܕܲܟܼܣܹܝܢ ܘܲܓܼܠܹܝܢ. 157 :ܒܗܘܿܢ ܐܸܬܼܚܙܲܩܘ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܙܲܝܢܵܐ ܠܘܼܩܲܒܲܠ ܒܝܼܫܵܐ 158 ܘܒܼܐܝܼܕܼܗܘܿܢ ܐܲܩܪܸܒܼܘ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܥܲܡ ܦܲܓܼܪ̈ܢܹܐ. 159 :ܥܲܠ ܬܘܼܡܼܠܵܢܗܘܿܢ ܢܚܸܬܼܘ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡ̈ܠܹܐ ܩܫ̈ܝܵܐ 160 ܕܲܕܼܵܫ̣ܘ ܥܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܫܵܛ̣ܘ ܠܲܢܚܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 161 :ܒܠܵܐ ܚܵܫܘܫܹ̈ܐ ܕܲܡܝܼܘ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܒܐܵܝܠܹܝܢ ܕܲܣܥܲܕܘ 162 ܘܲܣܢ̣ܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܪܚܸܡܘ ܡܵܘܬܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ. 163 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܫܵܛ̣ܘ ܠܲܢܚܵܝܵܐ ܘܠܲܐܣܝܼܪܘܼܬܹܗ 164 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ ܘܐܲܚܸܒܼ ܠܕܲܠܥܸܠ. 165 :ܠܕܲܠܥܸܠ ܐܲܚܸܒܼܘ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܟܲܣܝ̈ܵܢ ܡ̣ܢ ܚ̈ܲܙܵܝܹ̇ܐ 166 ܘܲܣܢ̣ܵܘ ܠܕܲܠܬܲܚܬܿ ܟܲܕ ܛܵܒܼ ܓܲܠܝ̈ܵܢ ܠܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܙܵܘ̈ܥܹܐ. 167 :ܒܪܸܚܡܲܬ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܪ̈ܲܬܼܵܐ ܫܵܛ̣ܘ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ 168 ܘܐܲܠܸܦܘ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܢ̇ܝܼܢ ܠܲܐܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ. 169 :ܗܘܲܝ̤̈ ܟܲܣܝ̈ܵܬܼܵܐ ܩ̣ܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܓܲܠܝܵܬܼ̈ܐ 170 ܘܲܒܫ݂ܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܘܟܲܕ ܥܗܘܿܢ. 171 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܨܒܼܥܵܐ ܚܵܘܝܼܘ ܐܸܢܹܝܢ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܝ̈ܵܬܼܵܐ 172 ܕܚܘܪܘ ܡܵܝܘܬܹ̈ܐ ܘܲܚ̣ܙܵܘ ܫܘܼܦܪܐ ܕܲܟܼܣܹܐ ܒܪܵܘܡܵܐ. 173 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܓܲܪܸܓܼܘ ܐܢܵܫܵܐ ܨܝܕ ܕܲܡܠܝܼܟܼ̈ܢ 174 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܚܲܠܒܼܵܐ ܬܲܪܣܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 175 :ܣܡ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܐܲܪܡܚܲܘ ܒܐܪܥܐ ܕܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ 176 ܘܫܲܪܝܼܘ ܚܵܐܝ̈ܢ ܡܝܼ̈ܬܼܵܐ ܕܥܵܘ ܠܵܐ ܠܩܵܠ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 177 :ܩܵܠܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܫܡ݂ܲܥܘ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ [ܡ̣ܢ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ] 178 ܕܩܵܥܹ̇ܝܢ ܐܢܵܫ̈ܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܘܼܛܵܠ ܡܵܘܬܼܵܐ. 179 :ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܼܵܐ ܐܝܬܝܼܘ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 180 ܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬܼ ܟܠܵܐ. 181 :ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܵܐ ܐܲܥܝܼܪܘ ܐ̣ܢܘܿܢ ܠܲܒܼܢܝ̈ܫܵܐ 182 ܘܢܵܕܼܘ ܛܲܒܹܝܼ̈ܥܹܐ ܠܩܵܠ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܦܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ. 183 :ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܸܦܘ ܟܠܵܐ ܠܡ̣ܬ ܗܲܓܵܝܼܘܼ 184 ܩܡܘܿܡ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܝܼܢ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. 185 :ܣܸܦܪܵܐ ܚܲܕܬܼܵܐ ܟܬܲܒܼܘ ܗܸܕܝܘ̈ܛܹܐ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 186 ܚܲܟܸܿܡܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܩܪܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ. 187 :ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܟܬܲܒܼܘ ܥܲܠ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 188 ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܘܬܼܵܐ ܕܠܲܝܬܼ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ. 189 :ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܠܒܸܫ ܦܲܓܼܪܵܐ ܪܫܲܡ̣ܘ ܒܲܕܼ ܝܘܿܬܼܵܐ 190 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܩܵܪܹܝܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܓܸܠܝܐ. 191 ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܘܲܕܼܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܪܫܲܡ̣ܘ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܩܹ̈ܐ: pb. f.53r 192 ܕܢܸܚܙܹܐ ܟܠܢܵܫ ܨܠܸܡ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܓ̈ܠܝܐ. 193 :ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܙܡܲܪܘ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 194 ܘܚܲܕܝܼ ܙܡܲܪܗܘܿܢ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ. 195 :ܒܲܪ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܩܪܵܘ ܚܲܕ ܝܲܠܕܵܐ 196 ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܚܲܕ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܲܦܓܼܪܵܐ. 197 :ܟܲܣܝܵܐ ܘܓܲܠܝܵܐ ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܘܐܲܠܸܦܘ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 198 ܕܢܸܩܢܘܿܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܨܝܕܼ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ. 199 :ܒܲܦܝ̈ [ܒ]ܦܲܓܼܪܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܬܲܚܸܡܘ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ 200 ܕܠܵܐ ܢܫܸܬܲܚܩܘܢ ܒܲܒܼܥܵܬܼ ܟܲܣܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܕܲܪܟܿܐ. 201 :ܦܓܼܪܢܘܼܬܼܵܐ ܠܒܸܕܘ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ 202 ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܥܵܠܡܵܐ ܚܹܝܠ ܟܣܝܘܼܬܼܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܓ̈ܠܝܼܵܐ. 203 :ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܵܪܘ ܥܲܠ ܕܲܦܵܐ ܦܓܼܪܢܝܐ 204 ܘܲܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܲܢܝܘܼܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܐܲܠܗ̇ܝܵܐ. 205 :ܐܲܠܵܗ ܒܲܪܢܵܫ ܩܪܵܘ ܠܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 206 ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܡ݂ܲܪ ܚܘܼܒܹܗܒܢܵܘܣܵܬ ܕܦܲܓܼܪܲܢ. 207 :ܪܘܼܚܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܪ̈ܵܙܹܐ ܕܣܬܼܝܼ̈ܬܼܵܐ 208 ܘܐܲܗܕܓܼܝܘ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܪ̈ܬܹܿܝܢ ܕܲܡܘ̈ܵܢ ܚܲܕܲܦܪܨܘܿܦܵܐ. 209 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܓܠ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣ̈ܝܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 210 ܘܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܝܟܲܢ ܢܵܘܕܘܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ. 211 :ܟܝܢ̈ܐ ܦܲܪܸܫܘ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܚܲܒܸܪܹܗ ܐܲܝܟ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 212 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܨܪ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܒܦܲܓܼܪܲܢ ܕܲܠܒܸܫ. 213 :ܠܟܹܠ ܚܲܕ ܡܸܢܗܘܿܢ ܙܲܕܸܩܘ ܝܲܗܒ̣ܘ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܩܢܹܐ 214 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܕܠܵܐ ܡܼܬܼܡܲܙܲܓܼ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܒܦܲܓܼܪܲܢ. 215 :ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ ܝܲܗܒ̣ܘ ܠܹܗ ܓܠܝܼܙܘܼܬܼ ܡ̣ܢ ܟܠ [ܐܲܝܟ] ܕܲܦܐܹܐ ܠܹܗ 216 ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܩܪ̣ܵܐܘܼܗܝ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. 217 :ܠܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܥܲܠܝܼܘ ܘܣ̇ܡܘܼܗܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ 218 :ܘܲܠܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܟܲܣܝܘܼܗܝ ܒܢܲܚܬܿܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܬܼܵܐ 219 :ܦܲܪܸܫܘ ܘܐܲܫܘܝܼܘ ܡܸܛܠ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܲܝܟ ܝܵܕܘ̈ܥܹܐ 220 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܵܘܕܘܢ ܪ̈ܵܕܝܲܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 221 :ܩܲܢܝܼܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܲܛܥܹܐ ܐܢܵܫ ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ 222 ܘܢܸܚܣܲܪ ܪܲܗܛܵܐ ܪܲܗܛܵܐ ܪܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 223 :ܝܲܨܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 224 ܕܲܕܠܡܵܐ ܢܸܐܥܹܐ ܝܲܥܪܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܒܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ. 225 :ܙܗܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܛܵܒܼ ܒܒܸܢܝܵܢ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܢܘܼܬܼܵܐ 226 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܒܼܢܘܿܢ ܦܥ̈ܠܹܐ ܢܟܼܝܼ̈ܠܹܐ ܥܡܝܼܪܵܐ ܘܚܲܒܬܼܵܐ. 227 :ܒܥܲܝܢܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܥܬܼܕ̈ܬܼܵܐ 228 ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܣܬܪ̈ܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܘܒܲܢܝܲܝ̈ ܙܹܐܦܵܐܘ 229 :ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܒܼܫܝܼ̇ܢ ܕܹܐܒܹ̈ܐ ܕܘܿܡܝܵܐ ܕܥܪ̈ܒܹܐ 230 ܘܡܢܟܿܬܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܵܠܢ̈ܐ ܕܐܢܵܫ̈ܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡ̈ܝܗܘܿܢ. 231 :ܒܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܵܐ ܕܗܲܪ̈ܵܛܝܼܩܹܐ ܡܸܬܼܒܲܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 232 ܕܡܸܬܠܲܝܼܚܝܼܢ ܠܹܗ ܠܢܲܚܬܿܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. 233 :ܚܙ̣ܸܵܘ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܝܼܢ ܐܢܵܫܵܐ ܠܡܸܛܠܲܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ 234 ܘܩܕܡ ܥܲܩܪܘܼܗܝ ܠܝܲܥܪܵܐ ܣܲܝܢܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ. 235 :ܫܸܡ ܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܙܪܲܥ̣ܘ ܩܲܕܼܡܵܝܲ[ܐ]ܬܼ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܐܢܵܫܵܐ 236 ܘܐܲܢܸܢ ܘܒܲ[...]ܘ ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ. 237 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܝܼܠܸܦ ܫܪܵܪܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 238 ܨܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܘܲܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܬܪܹܝܬ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܚܲܕܼ. 239 :ܡ̣ܢ ܫܝܼܛܵܬܼ̈ܐ ܠܲܫܒܼܝܼܚ̈ܬܼܵܐ ܕܲܪܲܓܼܘ ܐܸܢܘܿܢ 240 ܕܵܗܟܲܢ ܦܩܸܕ ܛܲܟܼܣܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܠܲܐܝܢܵܐ ܕܡܲܠܸܦ. 241 :ܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܫܩܝܼܘ ܐܢܵܫ̈ܐ ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܚܲܠܒܼܵܐ 242 ܘܐܲܟܼܢ ܩܲܪܸܒܼܘܿ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܕܐܲܠܗܘܼܬܼܵܐ. 243 ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܫܫܹ̈ܐ ܦܪܲܣ̣ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܨܝܼܕܲܝ̈ ܢܘܼܢܹ̈ܐ: pb. f.53v 244 :ܘܚܲܒܼܫܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܡܨܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܦܸܬܵܓܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 245 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܦܠܵܚܘܼܗ̇ ܠܲܐܪܥܵܐ ܡܲܠܝܼܬܼ ܟܘܼܒܹ̈ܐ 246 ܘܐܵܘܥܝܼ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܡܬܿ ܩܢܵܢܹܗ. 247 :ܗܵܠܹܝܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܙܪܲܥ̣ܘ ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 248 ܘܲܫܘ݂ܲܚ ܕܲܪܥܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܐ. 249 :ܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܲܫ̣ܘ ܗ̣̄ܕܼܝܹ̈ܐܐ ܕܗܲܝܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ 250 ܘܫܲܪܝܼܘ ܪܵܕܹܝ̇ܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܼܥܕܵܐ ܕܫܝܢܵܐ. 251 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܫܲܝܸܢܘ ܐܢܵܫ̈ܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 252 ܘܐܲܥܢܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܲܪܓܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. 253 :ܒܗܵܢܵܐ ܚܝܲܠܵܐ ܚܣ݂ܲܢܘ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ 254 ܘܦܲܪܹܣܝܼܘ ܐܕ̈ܙܹܐ ܕܐܲܠܸܦܘ ܫܹܐܕ̈ܐ ܠܲܒܼܢܝ̈ܫܐ. 255 :ܒܗܢ ܥܘܼܕܢܐ ܢܲܨܚ̣ܘ ܘܐܸܬܼܟܼܠܵܠܘ ܒܟܸܣܝܵܐ ܘܓܸܠܝܵܐ 256 ܘܲܩܓܵܘ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܲܬܼܪܹܝܬ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. 257 :ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܒܸܫܘ ܐܲܝܟ ܙܲܝܢܵܐ ܘܐܲܩܪܸܒܼܘ ܥܲܡ ܟܠ 258 ܘܲܡܕܸܕܘ ܪܵܘܡܵܐ ܘܟܼܠܡܵܐ ܕܐܝܬܼܵܘܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܘܼܬܼܵܐ. 259 :ܚܙܩ̣ܘ ܙܵܘܥܝ̈ܗܘܢ ܥܲܡ ܦܲܓܼܪ̈ܝܗܘܢ ܠܟܼܠ ܐܬܪ̈ܘܢ 260 ܘܐܲܣܝ̣ܘ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܢܲܚܡܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܘܲܪܕܲܦܘ ܕܲܝܘܹ̈ܐ. 261 :ܦܲܠܸܓܼܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܡܕܼܝܼܢ̈̇ܬܼܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 262 :ܕܟܼܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܚܵܘܹܐ ܒܘܼܩܝܹܗ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܪ̈ܵܢܹܐ 263 :ܚܙܩ̣ܘ ܥܲܠ ܬܸܢܘܲܝ ܕܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼܩܵܠܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ 264 ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܸܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝ̇ ܥܲܡܟܼܘܿܢ ܥܕܡܐ ܠܥܵܠܲܡ. 265 :ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܟܼܪܸܙ ܒܹܝܬܼ ܪ̈ܗܘܿܟܵܝܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ 266 ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܼܫܲܬ̤ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܬܼܚܵܐ ܠܟܼܠܵܐ. 267 :ܨܐܵܕܸ̇ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܢܦܲܩ̣ ܩܲܕܼܡܝܑܼܬܼ ܕܲܢܨܘܼܕ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 268 ܐܪܡܝܲ ܡܨܝܼܕܬܹܗ ܘܨܵܕܵܗ̇ ܠܐܸܡܵܐ ܕܲܡܕܼ̈ܝܼܢܬܼܵܐ. 269 :ܪܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܐ ܨܵܕܼ ܠܲܡܕܝܼܢܬܵܐ ܕܪܫܵܢܘܼܬܼܵܐ 270 ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܒܼܫܵܗ̇ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܸܣܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. 271 :ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܕܒܲܒܲܪ ܘܐܵܘܕܼܝܼ ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ 272 ܗܘ̤ ܩܲܕܼܡܵܝܑܼܬܼ ܩܲܪܸܒܼ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܦܘܼܢܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 273 :ܣܵܡ̣ ܬܵܘܕܝܼܬܹܗ ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܟܹܐܦܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܒܲܝܬܿܐ 274 :ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܘܫܲܟܼܠܸܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܝܼܓܹ̈ܐ ܒܥܲܪ̈ܩܹܐ ܕܚܘܼܒܵܐ 275 :ܟܠ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܪ ܗ̄ܘܿܡܹܐ ܘܙܵܥ̣ܘ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ 276 ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܨܲܒܸܬܘ ܫܹܕܹ̈ܐ ܠܒܸܢܝܵܢ ܙܹܦܵܐ. 277 :ܙܵܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܵܠܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܦܲܠܚܲܝ̈ ܫܹ̈ܐܕܹܐ 278 ܘܫܵܛ̣ܘ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܸܡ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܝܲܩ̣ܪܘ ܩܘܼܫܬܵܐ. 279 :ܐܵܦ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܢܚܸܡ ܩܵܠܹܗ ܠܐܲܦܸܣ̈ܝܹܐ 280 ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܐܲܥܝܼܪܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܦܘܼܠܚܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. 281 :ܒܲܕ ܡܘܼܬܼܪܲܥܡܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܥܩܲܪܬܵܐ 282 ܘܵܪܓܝܗ̇ ܠܥܘܼܒܵܐ ܒܡܸܛܪܵܐ ܚܝܐ ܕܡܠܬ̤ ܦܘܼܡܹܗ. 283 :ܐܲܪܡܝܼ ܒܵܓܼܵܘܗ̇ ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 284 ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܓܲܡܪܹܐ ܠܲܫܡܵܐ ܕܐܸܬܼܟܲܢܝܼ ܒܹܗ. 285 :ܘܐܲܫ̣ܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܕܼܵܪ ܘܿܙܘܼܬܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܲܥܡܵܐ 286 ܒܪܲ ܥܡܵܐ ܕܩܵܠܹܗ ܢܲܚܸܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܡܝܼܬܼ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 287 :ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܚܲܝܲܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹ̈ܐ 288 ܡܲܬܼܝ ܐܲܠܸܦ ܒܹܝܬܼ ܥܸܠܼܪ̈ܝܹܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ. 289 :ܘܚܲܬܸܡ ܩ̈ܠܹܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܒܟܼܪܵܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 290 ܫܲܪܲܪ ܐܢܘܿܢ ܒܝܲܕ ܡܘܼܠܟ̈ܢܹܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ. 291 :ܘܐܵܘܕܲܥܘ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܫܠܸܡܘ ܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܘܲܕܼܢܲܚ̣ ܩܘܼܫܬܵܐ 292 :ܚܲܕܝܹܗ ܠܐܲܒܼܪܵܡ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܹܗ 293 ܘܐܲܦܲܨܚ ܠܕܵܘܝܼܕܼ ܕܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ. 294 :ܐܲܟ̇ܬܸܒܼ ܒܲܛܢܹܗ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ 295 ܘܐܲܝܟ ܥܸܩܪܵܐ ܫܘܲܚ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܨܗܘܼܬܼܵܐ ܡܲܪܝܲܡ. pb. f.54r 296 :ܒܗܲܢܟܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܚܵܘܝܼ ܕܲܥܡܲܪ ܨܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ 297 ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܒܲܪ ܐܲܗܵܠܵܐ ܕܥܸܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ. 298 :ܠܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܫܠܸܡ ܐܵܦ ܠܘܼܩܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 299 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܣܲܡܵܐ ܐܲܣܝܼ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܐܵܓܸܒܼ̈ܛܵܝܹܐ. 300 :ܐܵܣܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܐܹܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܟܪܝܼܗ̄ܐ 301 ܕܢܸܥܨܘܿܒܼ ܟܹܐܒܼܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܣܲܡ̣ܡܵܢܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܝܐ. 302 :ܒܫܸܩ ܐܸܠܵܗܵܐ ܣܲܥܪܹܗ ܒܲܪ ܫܹܝܡ ܠܒܲܪ ܚܵܡ ܥܲܒܼܕܵܐ 303 ܘܣܡ ܠܹܗ ܣܲܡܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܹܗ. 304 :ܒܟܹܐܒܼܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܪܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܪܥܹܗ ܕܚܵܡ ܡܲܪܵܚܵܐ 305 ܘܥܲܠ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܘܥܲܨܒܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܟܲܣܝܼ ܥܵܘܠܹܗ. 306 :ܫܪܝܗܝ̣ ܡ̣ܢ ܢܝܼܪܵܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܼ ܥܵܘܠܵܐ ܕܲܒܝܼܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ 307 ܘܛܲܒܼܥܹܗ ܒܪܘܚܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܡܲܦܠܲܝܝ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ. 308 :ܦܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ [ܟܲܕ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ 309 :ܘܲܡܫܲܬܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ] ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ 310 :ܪܲܒ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒܼܓܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܲܘܡܹܗ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܓܝܼܚܘܿܢ 311 ܘܲܡܝܲܬܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܦ݂ܲܫܹܗ ܡ̣ܢ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ. 312 :ܕܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹܗ ܥܲܠ ܡܸܨܪ̈ܝܹܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܓܝܼܚܘܿܢ 313 ܘܲܡܝܲܬܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܪܘܕ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 314 :ܡܘܼܫܹܐ ܚܪܲܪ ܘܐܲܗܦܸܟ ܥܲܡܹܗ ܕܡܝܼܬܼ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 315 ܘܠܘܼܩܵܐ ܚܲܪܲܪ ܘܐܲܗܦܸܟ ܥܲܡܹܗ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ. 316 :ܚܪ̈ܘܼܪܹܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܡܠ݂ܲܟ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܠܲܒܲܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ 317 ܘܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܢܲܦ̣ܫܵܐ. 318 :ܡܵܪܩܘܿܣ ܪܲܒܿܝܼ ܙܲܪܥܵܐ ܕܲ[...]ܕܲܥ ܟܹܐܦܵܐ ܒܪ̈ܗܘܿܡܹܐ 319 ܘܐܲܫܩܝܼ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܚܲܠܝܘܼܬܼ ܩ̈ܠܐ ܠܦܹܐܪܹ̈ܐ ܡ̈ܠܝܼܠܹܐ. 320 :ܒܢ̣ܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܥܲܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܓܒܼܝܼܬܼܵܐ 321 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܚܫܘܼ̈ܠܹܐ ܕܪܚܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ. 322 :ܕܢܚ̣ ܐܲܝܟ ܫܸܡܡܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܹܝܬܼ ܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ 323 ܘܪܲܕܼܦܹܗ ܠܚܸܫܟܿܐ ܕܚܲܪܵܫܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ ܣܝܼܡܘܿܢ 324 :ܦܪܲܣܝܼ ܘܲܓܼܠ̣ܵܗ̇ ܠܐܘܼܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܙܹܐܦܵܢܵܐ 325 ܘܦܲܟܿܗܵܗ̇ ܠܡܸܪܬܹܗ ܒܫܸܡ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ. 326 :ܥܩܲܪ̣ܙܝܼܙܵ ܢܵܘ̈ܗܝ ܘܕܲܟܿܝܼ ܝܲܥܪܵܐ ܕܡܲܘܼܬܹܗ 327 ܘܲܙܪ̣ܥ ܒܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܗܝܼܡܵܢܘܼܬܹܗ. 328 :ܒܗܲܝܼܡܢܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼ ܘܫܲܠܸܡ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ 329 ܘܐܲܩܸܦ ܣܸܦܪܗ ܠܕܼܝܬܹܩܹܐ ܕܲܟܼܢܵܘ̈ܗܝ. 330 :ܒܐܲܪ݁ܒܿܥܵܐ ܣܵܦܪ̈ܐ ܚܲܬܼܡܵܗ̇ ܡܠܟܿܐ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 331 ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܬ̇ܡܵܢܝܵܐ ܘܫܲܒܼܥܝܼܢ ܒܦܘܼܪܩܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 332 :ܒܲܕ ܡܘܼܬܼܢܲܚܬܵܐ ܦܪܲܣ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܒܐܲܪ̈ܒܲܥܦܸܢܝܵܢ 333 ܘܟܲܣܝܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܪܛܸܠܵܝܐ ܒܢܲܚܬܵܐ ܕܲܒܡܹܗ. 334 :ܫܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܒ̣ܟܘ ܒܐܕܝ̈ܗܘܢ ܘܒܙܘ ܥܝ̈ܗܘܢ 335 ܘܐܸܢ ܕܲܒܼܛܒܼܢܵܐ ܚܬܲܡܘ ܒܹܗ ܐܢܵܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ. 336 :ܐܲܝܟ ܚܲܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܚܫܲܒ̣ܘ ܠܲܚܕܵܕ̈ܐ ܟܲܕܼ ܣܲܓܝܼܐܝܼ̈ܢ 337 ܘܲܟܼܕܲܢܘ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܗܘܿܢ ܒܪܹܫܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ. 338 :ܦܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܗܲܕܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܡܫܝܼܚܹ̈ܐ 339 ܘܲܪܓܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒܼ ܫܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 340 :ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܕܥܗܘܿܢ 341 ܘܲܚܬܿ ܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܛܼܒܼܥܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܬܼܵܓܼܵܐ. 342 :ܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܕܹܡ ܥܲܝܢ̈ܝܗܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ 343 ܘܒܹܗ ܡܲܩܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܝܵܪܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ. 344 :ܠܵܐ ܚܫܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܕܹܡ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 345 ܘܠܵܐ ܪܵܢܹܝ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܝܼܬܼ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܒܐܲܪ̈ܥܝܵܬܼܵܐ. pb. f.54v 346 :ܦܵܘܠܘܿ[ܣ] ܓܲܒܼܝܵܐ ܪܵܚܡܵܐ ܕܡܲܠܟܿܐ ܕܪܵܘܡܵܐ 347 ܕܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼܝܲܝ ܘܝܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܡܝܼܬܼ ܘܫܝܼܛܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܒܼܝܼܝ. 348 :ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚ̇ܕܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪ̈ܓܼܝܼܓܬܗ 349 ܘܝܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܣܒܼܪܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܚܘܼܕܵܬܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܪܪܬܼܵܐ. 350 ܠܥܸܢܝܵܢ ܡܵܪܹܗ ܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܣܲܟܹܿܐ 351 ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܚܸܙܝܘܼܗܝ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܲܚܝܼܬܼܵܐ. 352 :ܥܲܡܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܓܹܝܪ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܒܼܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܢܵܐܝܼܬܼ 353 ܐܸܠܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܲܡܹܗ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. 354 :ܠܗܵܢ ܥܢܝܵܢܵܐ ܪܚܸܡܘ ܟܵܪ̈ܘܙܹܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ 355 ܘܟܲܕܼ ܒܲܐܪܥܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܸܠܵܐ ܨܹܐܕܵܘܗܝ. 356 :ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܫܒܲܩ̣ܘ ܟܠܡܸܕܡ ܘܝܩܪܘ ܚܘܼܒܹܗ 357 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܨܹܝܕ ܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ. 358 :ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܒܲܛܢܹܗ ܘܚܵܘܝܼܘ ܝܠܕܹܗ ܘܬܲܪܒܿܝܬ ܦܲܓܼܪܹܗ 359 ܘܲܪܫܲܡ̣ܘ ܚܲܫܹܗ ܘܨܵܪܘ ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܕܩܵܡ ܘܐܸܣܬܲܠܲܩ. 360 ܫܡܲܥ̣ܘ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܦܲܩܸܕ ܐܸܢܘܿܢ ܕܬܲܠܡܸܕܼܘ ܘܐܲܥܡܸܕܼܘ. 361 :ܘܲܓܼܡ݂ܲܪܘ ܚܘܼܒܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܒܐܸܕܸܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ 362 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܠܲܣܝ̈ܓܼܐ ܘܒܹܝܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܐܢܵܫ̈ܐ 363 :ܘܟܲܢܸܫܘ ܡܲܠ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝ̈ܫܹܐ 364 ܐܲܣܡܸܟܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܝܵܐ. 365 :ܘܐܲܫܩܝܼܘ ܐܢܘܿܢ ܣܲܡ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܐܪܵܙܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ 366 ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܕܲܡ̇ܐ ܬܲܪܣܝܼܘ ܐܢܘܿܢ ܐܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ. 367 :ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܵܢܵܫ ܕܲܕܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܗܘ̣ ܦܲܓܼܪܑܵ ܘܲܕܼܡܵܐ 368 ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܲܝܸܕܼܘ ܐܸܡܘܿܢ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܝܲܥܢܹ̈ܐ. 369 :ܘܫܵܛ̣ܘ ܡܹܐܛܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܝܲܩܲܪܘ ܩܘܼܫܬܵܐ 370 ܒܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܟܣܲܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܪܪ݁ܛܸܠܵܝܹܐ. 371 :ܘܢܲܟܸܦܘ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܲܝܗܘܿܢ 372 ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܨܝܕ ܡܘܼܠܟ̈ܢܐ. 373 :ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܢ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ 374 :ܡܘܼܠܟܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܖܒܥ̣ܘ ܐܲܝܟ ܢܝܼܫܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 375 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܲܥܬܼܝܼܕ̈ܢ. 376 :ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܦܸܛܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܡܪܝܘ 377 ܘܗܢܘܢ ܫܪܝܼܘ ܐܲܝܟ ܪ̈ܒܢܐ ܩܕܼܵܡ ܬܲܠܡܝܕ̈ܐ. 378 :ܗܢܘ̣ܢ ܥܠ̣ܘ ܗܵܘ̣ܘ ܠܐ ܓܘܢ ܥܡ̈ܠܐ ܩܕܡ ܐܬܼܠܝܼ̈ܛܐ 379 ܘܗܢ̣ܘܢ ܚܘܝܼܘ ܙܢܝ̈ ܬܲܟܬܘܼܫܵܐ ܠܩܪ̈ܒܬܢܐ. 380 :ܚܵܣܢܘ ܟܠ ܚܝ̈ܠܝܢ ܒܚܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 381 ܘܐܲܩܠܝܼܘ ܘܒܲܣܲܪܘ ܥܲܠ ܫܘܥܠܝܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܘܐܢܫ̈ܐ. 382 :ܫܛ̣ܘ ܠܘܚܡ̈ܐ ܘܕܫ̣ܘ ܠܲܓܼܙܵܡܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܛܪ̈ܘܢܐ 383 ܘܐܲܗܸܠܘ ܘܲܓܼܚܸܟܼܘ ܥܲܠ ܕܝ̈̇ܢܐ ܘܫܘܠܛܢ̈ܝܗܘܿܢ. 384 :ܫܪ̣ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܸܢܼܒܲܬ̤ ܛܘܥܝܲܝ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܐܵܢܵܫ̈ܐ 385 ܘܲܟܼܬܲܒܼܘ ܣܦܪ̈ܐ ܕܚܲܕܼ ܝܘܠܦܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ. 386 :ܦܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 387 ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܕܼܫܵܐ ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ. 388 :ܪܓܼܝܸܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܵܡܪܵܐ ܕܟܸܢܵܕ̈ܝܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 389 ܟܲܕܼ ܙܵܡ̇ܝܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܠܬܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 390 :ܗܲܢܝܼܬܝܼ̈ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܸܬܼܓܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̈̄ܢܵܫ̈ܐ 391 ܟܲܕܼ ܙܵܪܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܐ ܕܥܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ. 392 :ܥܗܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫ̈ܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܒܚܝܠܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 393 ܟܲܕܼ ܚܵܣܢܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠ ܝܘܼܠܦܵܢܝܼ̈ܢ ܒܚܲܝܠܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ. pb. f.55r 394 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܒܐܵܓܼܘܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 395 ܕܚܙ̣ܘ ܕܐܲܫܦܸܠ ܥܵܠܡܵܐ ܘܚܝܲܠܹܗ ܡ̣ܢ ܨܲܝܵܪܹ̈ܐ. 396 :ܚܙ̣̰ܵܘ ܕܲܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܡ̣ܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ 397 ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܣܲܓܿܝܼ ܕܐܲܝܟܲܢ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. 398 :ܐܘܒܣܪ̈ܢܐ ܕܫܵܛ̣ܘ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܠܲܐ ܣܝܼܪܘܼܬܹܗ 399 ܘܚܵܘܝܼܘ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܒܚܵܡܣܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 400 :ܐܘ ܐܪ̈ܥܢܐ ܕܲܥܡܲܪ̣ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܪܝܼܗܘܼܬ ܓܘܼܫܡܵܐ 401 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܬܲܡܘ ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܣܢ̈ܝܵܐ ܕܲܢܣܝܼܣܘܼܬܹܗ. 402 :ܐܘ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܕܼܪܕܼܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܡܲܠܝܲܬ ܩܸܢܛܵܐ 403 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܠܲܨܘ ܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ. 404 :ܐܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܝܼܬܸܒܼܘ ܒܐܸܠܦܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ 405 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܛܲܒܿܥܲܬ̤ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܚܫܘܼ̈ ܠܹܐ. 406 :ܐܘܿ ܟܢܪ̈ܐ ܙܡܪ̈ܝ ܠܝܘܿܡ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ 407 ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܣܲܩ ܪܘܼܟܵܒܼ ܡܸܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝܗܘܿܢ. 408 :ܐܘܿ ܐܲܬܼ̈ܠܹܝܛܹܐ ܐܲܚܕܼܵܝ̈ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܬܼܚ̈ܵܬܹܐ 409 ܕܠܵܐ ܩܲܬܼ̈ܝ ܐܝܼܕ̈ܐ ܕܐܲܚܘܿܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܗܲܕܼܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 410 :ܐܘܿ ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܙܲܪ̈ܥܲܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 411 ܕܥ̇ܕ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܝܲܥܪܵܐ ܕܐܲܥܝܼܘ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܐܵܢܵܫ̈ܐ. 412 :ܐܘܿ ܬܲܡܝܼܕܹ̈ܐ ܢܵܛܪ̈ܲܝ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ 413 ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܚܵܙܘܵܐ ܕܚܘܼܒܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܡܵܪܪܗܘܿܢ. 414 ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܸܬܼܢܹܐ ܫܲܪܒܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܟܿܘܿܢ 415 ܘܠܵܐ ܡܨܹܐ ܗܵܘܢܵܐ ܕܲܢܨܘܿܪ ܨܵܠܡܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܟܿܘܿܢ. 416 :ܟܪܹܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܢܸܡܛܹܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܣܠܲܩܬܘܿܢ ܠܗ 417 ܘܡܲܬܝܼܢ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܸܡܛܹܐ ܥܲܡܟܼܘܿܢ ܠܲܠܡܹܐܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. 418 :ܚܲܕ ܗܘ̤ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܨܐܹ ܕܲܢܨܘܿܪܝܼܘܗܝ ܠܨܲܠܡܵܐ ܕܚܘܼܒܿܟܘܿܢ 419 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܢܸܡܢܹܐ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢ̈ܝܟܿܘܿܢ. 420 :ܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܠܝܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܚܲܫܬܿܘܢ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ 421 ܘܗܘ̤ ܡܦܣ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬܸܿܠ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܨܒܼܝܵܢܲܝ̈ܟܿܘܿܢ. 422 :ܒܟܲܪܡܹܗ ܠܦܚܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܘܼܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 423 ܘܗܘ̤ ܡܦܲܢܹܐ ܠܟܼܘܿܢ ܕܝܢܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/35
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Four Evangelists - ܥܲܠ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/35.
Bibliography:
On the Four Evangelists - ܥܲܠ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/35.

Show Citation Styles