Jacob of Serugh: On the Prodigal Son - ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܒܪܵܐ ܕܦܲܪܲܚ̣ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܡܵܪܲܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܠܲܕܼܪܵܚܹܡ ܠܵܗ̇1: ܡܸܢܵܗ̇ ܐܸܢܗܲܪ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܫܲܪܒܵܟ̣܀ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܪܲܒܵܐ ܡܵܪܲܢ ܠܲܕܼܪܵܕܹܐ ܒܵܟ̣: pb. 268 ܒܢܘܼܗܪܵܟ̣ ܐܹܙܘܼܥ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ ܕܠܵܐ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܥܵܠܡܵܐ ܚܸܫܘܿܟ̣ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܢܲܗܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܢܘܼܗܪܵܟ̣ ܥܲܡܵܟ̣ ܒܵܟ̣ ܐܹܗܲܠܸܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܼܕܵܟ̣܀ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟܠ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܦܲܚܹ̈ܐ ܡܲܠܝܵܐ: ܗ݀ܘܝܼ ܠܝܼ ܡܵܪܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܦܝܵܐ ܘܐܹܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܟ̣܀ ܠܘܝܼܬܼܵܟ̣ ܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܥܲܡܵܟ̣ ܐܸܪܕܹܐ (ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܫܦܸܐ ܡ̣ܢ2: ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܦܲܚ̈ܬܹܐ ܘܦܲܚܹ̈ܐ ܘܡܲܫܪ̈ܘܿܥܝܵܬܼܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܬܹܒܹܝܠ: ܘܡܲܢ ܕܐܲܚܝܼܕܼ3: ܒܵܟ̣ ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܘܥܸܠܵܝ ܡ̣ܢ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ܀ ܫܲܝܢܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܲܢ: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܐܝܼܕܼܵܟ̣ ܐܲܪܕܸܐ ܒܫܲܝܢܵܟ̣ ܘܐܸܚܙܸܐ ܫܘܼܦܪ̈ܲܝܟ܀ ܗܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܙܝܼ̈ܥܵܢ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ̣ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܦܬܲܚ ܐܵܦ ܠܝܼ ܦܘܼܡܝ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܗܵܐ ܐܝܼܡܵܡܹ̈ܐ ܘܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈݁ܗܘܿܢ: ܦܵܬܼܚ̇ܝܼܢ ܘܐܵܚ̇ܕܝܼܢ ܢܲܦܩܘܼܢ ܫܲܪܒܵܟ̣ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܹܗ̇܀ ܪ̈ܲܡܫܹܐ ܘܨܲܦܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܛܪ̈ܵܬܼܗܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܟ̣ ܡܥܝܼܪܝܼܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܲܝ̈ܛܹܐ ܘܣܲܬܼܘܹ̈ܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܪ̈ܲܛܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܡܲܠܦܝܼܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܫܲܚܠܸܦ ܥܸܕܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܩܘܼܪܫܵܐ ܘܚܘܼܡܵܐ ܕܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܘܐܵܬܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ: pb. 269 ܥܠܲܝܟ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܡܗܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܟ̣܀ ܫܵܥܲܝ̈ ܝܵܘܡܵܐ ܐܵܦ ܡܲܛܪ̈ܵܬܹܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܐܲܪܒܲܥ4: ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܣ̈ܩܵܢ ܫܘܼ̈ܒ̣ܚܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܒ̣ܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܝܲܡܵܐ ܒܐܸܠܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̣ܟ̣ܝܼܡܘܿܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̣ܡܲܫܘܼܠܵܘ̈ܗܝ: ܬܵܢܹ̇ܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܥܵܒ̣ܘܿܕܼܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܫܓ̣ܝܼ̈ܫܹܐ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܥܲܙܝܼ̈ܙܵܬܼܵܐ: ܫܲܪܒܵܟ̣ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܬܗܝܼܪܵܐ5: ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܬܗܘܿܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܵܦ ܠܹܘܝܵܬܼܵܢ ܥܲܡ ܬܲܢܝܼ̈ܢܹܐ: ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܥܠܲܝܟ ܗ̄ܘ̣ ܣܡܝܼܟ̣ܝܼܢ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܝܲܒ̣ܫܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܥܲܡ ܪ̈ܵܡܵܬܼܵܗ̇: ܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܡܫܲܒ݁ܫܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܸܦܸܠ ܠܵܗ̇܀ ܫܡܲܝ̈ܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ̣ ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܒܲܟ̣ܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ6: ܘܲܥܒ̣ܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܝ̈ܟ ܡܚܵܘܸܐ ܪܩܝܼܥܵܐ ܟܡܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܙܸܩܪܲܬ݀ ܦܸܫܛܲܬ݀ ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܟ̣: ܗܵܐ ܡܬܼܝܼܚ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܟܠ ܣܵܘ̈ܦܝܼܢ ܘܲܡܠܸܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ̣܀ ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܘܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܡ ܕܸܢܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܪܲܗܛܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܥܝܼܪܝܼܢ ܥܲܠ ܩܘܼܠܵܣܲܝ̈ܟ܀ ܐܵܦ ܒܝܼ ܐܲܙܝܼܥ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ̣ ܡܵܪܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܡܲܓܵܢ ܟܠ ܣܘܼ̈ܢܩܵܢܝܼܢ ܠܲܕܼܒ̣ܵܥܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܫܘܼܒ̣ܚܵܟ̣ ܬܸܗܘܸܐ ܡܸܠܲܬܼܝ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣: ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹܐ ܕܠܵܐ ܥܘܼܩܵܒ̣ܵܐ ܕܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 270 ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢ ܠܲܫܡܵܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܠܝܼ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܐ̄ܙܝܼܥ ܪܲܒܘܼܠܝܼ ܥܲܠ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܟ̣܀ ܠܨܲܠܡܵܟ̣ ܝܵܐܹ̇ܐ ܕܢܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܕܲܪܗܝܼܒ̣ܝܼܢ ܒܵܟ̣܀ ܠܝܼ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܐܝܼܬܼ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܕܲܡܫܲܒ̈ܚܵܢ ܠܵܟ̣ ܒܪܲܗܛܹܐ ܪ̈ܗܝܼܒܹܐ ܕܲܟ̣ܝܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܕܠܵܐ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܢܲܗܝܼܪ ܫܸܡܫܵܐ ܘܲܦܐܸܐ ܣܲܗܪܵܐ: ܘܲܠܒ̣ܝܼܟ̣ ܪܲܗܛܵܐ ܚܹܐܦܵܐ ܪܗܝܼܒ̣ܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܚܲܝܠܵܟ̣ ܪܲܒܵܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ: ܘܠܵܘ ܚܹܐܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܦܵܪܫܵܐ ܬܫܲܒܲܚ ܠܲܕܼܚܝܼܠܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܠܝܼ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ7: ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܐܸܢ ܦܵܪܹܫ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܫܲܠܝܼܛ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܘܐܸܫܠܹܐ ܘܐܹܙܘܼܥܝ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܘܐܸܢ ܫܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܠܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܬܵܒ̣̇ܥܵܐ ܢܫܲܒ݁ܘܼܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܹܫܲܒ݁ܚܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܟܲܕܼ ܙܵܐܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܗܵܐ ܡܲܡܪܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܠܵܟ̣ ܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܢܸܙܡܲܪ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܵܪܝ ܫܵܘܹ̇ܝܬ݁ ܕܲܢܫܲܒ̈ܚܵܢܵܟ̣ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܩܵܠܵܐ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܙܘܼܥܘ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܚܠܵܦ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: pb. 271 ܫܲܬ݁ܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܲܠܟ̣ܘܿܢ ܝܵܐܹ̇ܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܥܵܠܡܲܢ ܡܸܛܠܵܬܲܢ: ܡܲܢ ܦܵܪܲܥ̇ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܹܗ܀ ܚܠܵܦ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܣܠܸܩ ܠܲܙܩܝܼܦܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܲܦܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܒܲܛܝܼܠܝܼܢ܀ ܩܵܠܹܗ ܪܵܡܵܐ ܕܐܲܦܩܲܥ̇8: ܫܘܿܥܹ̈ܐ ܘܨܲܪܝܼ ܩܲܒ̣ܪܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܐܲܪܗܸܒ̣ ܠܲܢ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܪܸܚܡܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܸܫܵܬܼܵܐ ܗܵܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ܵܐ ܠܲܢ: ܘܓ̣ܵܫܲܢ ܐܵܣܝܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܫܸܒ̣ܩܲܬ݀ ܠܲܢ܀ ܚܘܼܒܹܗ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܫܘܼܚܢܵܐ ܕܡܲܪܝܼܕܼ ܡ̣ܢ9: ܥܵܨܘܿܒܹ̈ܐ: ܝܑܼܥܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܲܢ ܘܲܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ܀ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܟܡܸܢ̣ܘ ܠܲܢ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ: ܘܠܲܡܦܲܨܝܵܢܵܐ ܕܢܲܥܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܩܵܪܹܝܢܲܢ܀ ܚܸܫܟܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܡ̣ܢ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܕܪܸܚܡܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܕܼܢܲܚ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܠܵܐ ܦܵܬܼܚܵܐ ܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ܀ ܡܚܵܢ ܪܵܕܼܘܿܝܵܐ ܒܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܠܸܒܲܢ ܩܲܫܝܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܟܵܘܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܒܠܲܥ̣ܢܲܢ ܥܲܠ ܕܐܲܣܟܸܠܢܲܢ: ܘܡ̣ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܐܸܬܼܡܲܪܲܕܼܢܲܢ܀ ܕܢܸܣܢܸܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܛܲܪܸܦ ܠܲܢ ܒܹܗ ܘܲܡܩܲܦܲܚ ܠܲܢ: ܘܡܸܛܠ ܕܲܥܙܝܼܠ ܚܘܼܒܹܗ ܒܢܲܦ̮ܫܲܢ ܠܵܐ ܐܲܪܦܝܼܢܵܝܗܝ܀ pb. 272 ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡܸܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܲܢ ܒܲܫܘܼ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܪܚܸܡܢܵܝܗܝ ܣܲܓܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܗܵܐ ܫܚܼܩܝܼܢܲܢ܀ ܥܸܫܢܲܬ݀ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܗܵܐ ܣܲܦܝܼܦܵܐ ܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ: ܒܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܘܗܵܐ ܝܵܩ̇ܕܝܼܢ ܒܵܗ̇܀ ܣܪܲܚܬܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܚܲܒ݁ܠܲܬ݀ ܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܘܲܥܒܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ: ܘܗܵܐ ܗܦܝܼܟ̣ ܘܲܕܼܠܝܼܚ ܘܲܡܠܸܐ ܫܘܼܩܪܵܐ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܘܼܒܹܗ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܣܲܪܚܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܒܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܐܲܪܡܝܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܢܚܲܒܸ݁ܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܫܵܐ ܒܹܗ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܥܲܠ̣ ܐܲܝܟ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܘܗܵܐ ܕܵܠܲܚ ܠܹܗ܀ ܠܟ̣ܵܗ̈ܢܹܐ ܐܲܛܥܝܼ ܕܢܵܩܢܘܿܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܠܚܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܦܸܟ̣ܗܲܬ݀܀ ܠܪܹܫ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܕܠܲܚ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ (ܒܡܸܠܟܹܗ ܣܲܢܝܵܐ10: ܘܡܲܢ ܡܸܫܬܲܦܸܐ ܕܐܸܬ݁ܕܲܠܚܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܕܠܵܐ ܢܸܩܢܸܐ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܢܲܢ: ܘܗܵܐ ܥܦܝܼ̈ܦܵܢ ܠܲܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܐܹܡܲܪ܀ ܡܣܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܒ̣ܛܹܐ ܕܢܸܫܩܘܿܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܠܵܐ ܡܲܦܸܣ ܠܲܢ: ܘܗܵܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢܲܢ ܐܵܦ ܥܲܪ̈ܣܵܬܼܵܐ ܘܟ̣ܘܼܣܵܝܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܕܠܵܐ ܬܲܪܡܵܠܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܠܲܢ ܢܸܪܕܸܐ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܠܲܢ ܟܝܼ̈ܣܹܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܒ̣ܟܸܐ܀ ܠܲܝܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܠܘܵܬܲܢ ܗܵܘ̇ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܘܿܚܲܚܵܢ: pb. 273 ܘܲܕܼܒܹܝܬܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܣܲܪܚܹܗ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܗܵܘ̇ ܬܘܼܠܡܵܕܼܵܐ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܗܵܫܵܐ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܠܹܗ: ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܟܲܦܪ̈ܘܿܢܲܝܗܹܝܢ ܩܢ̣ܵܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܓܙܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵܢ̈ܵܐ ܘܪܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܪܥܘܿܢ ܥܵܢܹ̈ܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܚܠܵܦ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܗܵܐ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܟܲܝ ܡܵܪܹܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܡܘܿܢ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܹܗ܀ ܕܬܸܬܸܠ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܲܠܦ̣ܵܟ̣ ܪܲܒܵܟ̣ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܐܲܝܟܲܢ ܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܩܲܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܓܲܢܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܐ ܐܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܘܪܲܒܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܠܵܘ ܫܸܡܥܘܿܢ11: ܗ̄ܘ̣܀ ܓܢܲܒ̣ ܚܲܢܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܘܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܗܵܛܵܘܗܝ: ܘܟܲܕܼ ܐܲܪܓܸܫ̣ ܒܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܫܠܲܕܹܗ ܐܲܪܡ̣ܝܼ܀ ܡܘܿܢ ܟܲܝ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܓ̣ܵܢܹ̇ܒ̣ ܠܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܕܗܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ ܡܵܪܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܘܲܫܠܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܠܵܘ ܡܲܗܡܵܝܘܼ ܐܲܗܡܝܼ ܟܹܐܢܵܐ ܬܲܒ̣̈ܥܵܬܼܵܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ ܫܵܓܲܪ ܢܲܪܡܸܐ ܠܝܲܥܢܹ̈ܐ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܪܘܼܚܹܗ ܡܲܓܲܪ ܢܲܝܬܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܗܵܐ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܡܥܲܩܒ̣ܵܐ ܕܝܼܢܵܐ܀ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܒܵܚܲܪ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܙܘܼܥ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܼܵܐ: ܘܐܲܠܸܦ ܘܐܲܙܝܼܥ ܠܲܕܼܠܵܐ ܙܵܐܲܥ̇ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ pb. 274 ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܩܢܸܐ ܘܗܵܟܲܢ ܐܲܠܸܦ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܵܟ̣: ܕܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܲܚܢܘܿܩܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܒܲܪ ܬܵܘ̈ܬܵܒܹܐ ܕܠܵܐ ܩܢ̣ܵܐ ܡܸܕܸܡ ܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܓܲܚܙܝܼ ܕܲܩܢ̣ܵܐ ܗܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫ ܓܲܪܒ̣ܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܣܲܪܝܵܐ܀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܲܫܒܲܩ̣ ܕܝܼܠܹܗ ܗܘ݀ܵܐ ܪܲܒ݁ܒܲܝܬܵܐ: ܘܕܲܫܩܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܐ ܫܘܼܚܕܵܐ ܙܒܲܢ ܠܹܗ ܡܲܚܢܘܿܩܝܼܬܼܵܐ܀ ܕܘܼܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܫܵܐ ܒܹܝܬܼ ܩܲܢܵܝܵܐ ܠܠܵܐ ܩܲܢܵܝܵܐ: ܠܡܲܢ ܐܝܼܬܼ ܚܸܣܕܵܐ ܘܲܠܡܲܢ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܦܸܩ̣ ܠܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ: ܗܘ݀ ܡܲܠܸܦ ܠܵܟ̣ ܬܸܩܢܸܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܢܸܬܼܪܲܬ݀12: ܡܸܢܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܓܵܣܹ̇ܐ ܕܢܲܫܩܹܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܡܲܠܸܦ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܩܢܸܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܚܵܘܵܐ ܒܐܸܕܼܢܵܗ̇: ܪܵܡܹ̇ܐ ܒܠܸܒܟ̣ ܡܵܐ ܕܢܵܚܹ݁ܕܼ ܠܵܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܡܵܡܘܿܢܵܐ܀ ܪܸܚܡܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܗܘ݀ܝܘܼ ܦܹܐܪܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܡܵܘܬܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܩܛܲܦܬܹܗ ܚܵܘܵܐ܀ ܐܝܼܠܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܢܸܬܸܠ: ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܩܵܢܹܝܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܸܦ ܕܲܣܢܝܼ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܬܼܵܐ ܩܢܝܼ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܠܵܚܹ̇ܫ ܚܸܘܝܵܐ ܕܲܩܢܝܼ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܓܲܐܵܐ ܒܹܗ܀ pb. 275 ܘܗܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܝܼܛ ܘܲܡܩܲܦܲܚ: ܘܲܒ̣ܘܼܠܦܵܢܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ̇13 ܘܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܲܣܪܝܼܚܝܼܢ14: ܒܹܗ ܐܵܦ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܩܡ܆ܢܘܿܢ ܡܸܕܸܡ ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܲܢ܀ ܘܗܵܐ ܢܲܦܝܼܩܝܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܘܣܲܦܝܼܦܵܐ ܒܗܘܿܢ ܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ܀ ܘܲܪܚܝܼܡ ܣܲܓܝܼ ܡܸܠܟܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܫܝܼܛܵܐ ܘܕܼܝܼܫܵܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ܆ ܕܣܸܓ̣ܝܲܬ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܒܠܲܥ̣ܘ ܒܲܬܼܘܵܪܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܨܵܒܹܝܢ ܢܹܐܬܼܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܪܵܡܹ̇ܐ ܟܸܣܦܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ܀ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܡܸܟ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܕܢܸܥܬܲܪ ܟܠܢܵܫ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܚܸܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܸܐ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܟܠܢܵܫ ܝܵܕܲܥ̇: ܘܲܕܼܥܵܒܲܪ ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܘܥܘܼܬܼܪܹܗ ܟܠܢܵܫ ܐܵܡܲܪ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܸܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܸܕܸܡ ܗܘ15: ܡܸܫܬܲܒܲܚ: ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܨܵܒܹ̇ܐ ܢܸܣܢܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ (ܕܲܣܢ̣ܵܐ ܗܵܘ̇16 ܘܟ̣ܠܢܵܫ ܪܵܚܹܡ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܠܵܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܟ̣ܠܢܵܫ ܡܸܥܪܲܩ ܥܵܪܹܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܵܗ̇܀ pb. 276 ܘܣܲܢܝܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡܸܢܵܗ̇: ܘܲܡܨܲܥܪܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܣܘܼܥܪܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܫܲܪܒܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ: ܐܵܡܲܪ ܟܠܢܵܫ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܐܸܗܘܸܐ ܗܵܟܲܢ܀ ܛܡܝܼܪ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܡܸܬܼܓ̣ܪܲܓ̣ ܠܵܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܒ̣ܵܣܲܪ ܢܲܦܫܹܗ ܕܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܠܵܐ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܟ̣ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܢܸܩܢܹܝܗ̇: ܘܐܸܠܘܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܟ̱ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܠܵܐ ܦܫܝܼܩ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܢܸܩܢܹܝܘܗܝ ܟܠܢܵܫ ܟܲܕܼ ܪܵܚܹܡ ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܟܠ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܗܘܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ܀ ܘܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܠܡܲܢ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܗܘܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ ܕܢܸܩܢܹܝܗ̇ ܟܠܢܵܫ܀ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܵܦ ܒܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܵܦ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܦܵܠ̇ܚܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ ܕܐܸܢ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ ܠܵܘ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܘܲܕܼܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܵܦܵܢܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܪܚܝܼܡܵܐ ܒܹܗ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܝ܀ ܘܠܵܘ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܚܲܕܼ ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ: ܕܲܫܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܢܵܫ ܐܵܦ ܒܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܘܲܒ̣ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 277 ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܹܝܪ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܵܦ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܐܵܦ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ: ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܕܦܵܠܲܚ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܘܕܼܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܵܠܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܗ̇܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܘܼܿ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ ܢܗܲܪܘ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܫܲܪܒܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܦܲܪܲܚ̣ ܟܠ ܕܲܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܕܬܹܐܠܲܦ ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܲܡ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܬܪܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܚܲܕܼ ܝܵܠܘܿܕܼܵܐ܀ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܬܼܠܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܵܐ ܬܪܹܝܢ ܟ̱ܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܵܦ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܫܲܡܲܗ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܡܸܛܠ ܕܲܗܘܵܘ: ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܲܣܓܝܼܘ ܪܲܚܡ̣ܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ܘ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܦܸܠܓܘܼܬܼܝ: ܐܲܝܟ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܐܸܥܒܸܕܼ ܟ̱ܠܹܗ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ܀ pb. 278 ܘܦܲܠܸܓ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܚ̈ܝܼܢ: ܠܵܗ̇ ܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܩ̣ܪܵܗ̇ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܠܲܡ ܦܲܠܸܓ̣ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ: ܗܵܝ̇17: ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܫ̣ܘܝܼ ܘܦܲܠܸܓ̣ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ (ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܵܐ18: ܚܕܼܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܘܲܠܗܵܘ̇܀ ܗܵܘ̇ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܲܠܸܓ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܚ̈ܝܼܢ: ܗܵܝ̇ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܫܲܘܝܲܬܼ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܘܗܵܘ̇ ܚܲܛܵܝܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܐܸܬܼܟܲܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܫܩܲܠ̣ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܦܸܠܓܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ܀ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܬܲܡܵܢ ܦܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܥܲܡ ܦܲܚ̈ܙܵܬܼܵܐ܀ ܘܗܵܘ̇ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܦܲܠܸܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܦܩܹܗ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܘܲܗܘܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ܀ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܕܐܸܙܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܗܘ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡܲܪܚܸܩ ܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܚܵܛܹ̇ܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܐܲܬܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܸܙܲܠ̣ ܢܸܚܛܸܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܘ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ: ܗܵܘܹ̇ܐ ܚܵܛܹ̇ܐ ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܪܪܸܥܝܵܢܹܗ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܲܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܐܸܙܲܠ̣: pb. 279 ܘܲܕܼܪܵܐ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܚܵܝܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܪܚܸܩ̣ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܠܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܫܲܥܒܸ݁ܕܼ ܬܸܦܠܘܿܚ ܠܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܲܒ̣ܬܼܘܼܠܘܼܬܼܵܐ ܣܝܼܡܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ: ܣܲܪܚ̣ܵܗ̇ ܒܓ̣ܵܘܪܵܐ ܘܲܒ̣ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܒ̣ܪܲܬ ܡܸܢܹܗ܀ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܫܵܛ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܛܲܟܸ݁ܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܢܲܦܫܹܗ ܕܢܸܚܸܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ19 ܘܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܟܲܪܣܵܐ ܘܲܠܠܲܥܒܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܵܘܒܸ݁ܕܼ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܛܸܐ܀ ܡܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܣܵܥܲܪ: ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܠܲܝܬܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܥܵܘ̣ܠܹܗ܀ ܗܘ ܕܹܝܢ ܗܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܝܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ: ܡܛܵܬܹܗ ܬܲܡܵܢ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܣܲܓܝܼ ܡܸܣܟܹܝܢ: ܘܲܟ̣ܦܸܢ ܘܲܠܐܸܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܙܵܐܲܥ̇ ܢܸܚܛܸܐ ܕܠܵܐ ܢܲܪܚܸܩ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܲܩܢ̣ܵܐ: ܣܵܡܹܗ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܦܲܠ ܘܲܠܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܣܸܪܪܚܲܬ: ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܹܗ܀ pb. 280 ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܫܹܐ̈ܕܹܐ ܩܵܪܹܐ: ܕܲܒ̣ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܗܘܵܘ ܡܵܪ̈ܲܝܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ܀ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܲܪܚܸܩ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܥܲܠ̣ܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܢܸܣܬܲܓ̣ܕܘܼܢ ܒܹܗ܀ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡܲܬ ܒܹܗ ܩܲܪܢܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܕܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܥܲܕܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܥܲܠ̣ ܩܵܡ̣ܘ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܒܪܹܫܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ20: ܘܐܲܝܟ̣ ܡܵܪ̈ܲܝܵܐ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܢܸܣܬܲܓ̣ܕܘܼܢ ܒܹܗ܀ ܘܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܠܚܵܐ ܒܹܗ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܪܲܒܲܬܼ: ܫܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܲܝܘܹ̈ܐ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ܀ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܪܚܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܢܦܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܹܗ܀ ܛܥ̣ܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܟܲܕܼ ܐܲܪܚܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܫܲܥܒܸ݁ܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܕܲܝܘܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܠܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܲܒ̣ܟܹܗ ܕܲܝܘܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܹܗ: ܘܐܲܫܠܸܡ̣ ܝܲܗܒܹ݁ܗ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܲܪ̈݁ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܫܲܕܪܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܠܡܸܪܥܵܐ ܚܙܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ ܢܸܗܘܸܐ ܣܵܒܲܥ̇ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܠܚܲܫܹ̈ܐ(ܩ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ21: ܚܙܝܼܪܹ̈ܐ ܒܡܲܬܼܠܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܘܠܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܹܗ22: ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ܀ ܢܙܘܼܥ ܟܠܢܵܫ ܡ̣ܢ ܦܘܼܫܵܩܹܗ ܕܡܲܬܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ: pb. 281 ܘܠܵܐ ܢܸܚܛܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܸܢ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܲܠܸܦ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܠܲܕܼܡܸܣܬܲܟܲܠ: ܕܡܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܡܵܘܕܲܥ ܠܲܢ ܕܡܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ23: ܠܕܲܝܘܵܐ ܢܵܩܹ̇ܦ ܕܲܡܫܲܠܗܸܒ̣ ܠܹܗ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܘܗܘ ܗܵܘ̇ ܕܲܝܘܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ (ܘܲܣܦܝܼܩ ܠܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ24: ܒܗܹܝܢ ܡܓܲܪܸܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܹܗ܀ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܪܵܥܝܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܠܲܚܙܝܼܪܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܪܵܗܹ̇ܛ: ܢܸܦܠܘܿܚ ܡܲܓܵܢ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ܀ ܘܵܝ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܣܚܝܼܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܘ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܵܝ ܠܵܟ̣ ܕܵܘܝܵܐ ܕܠܲܐܝܢܵܐ ܡܵܪܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܐܲܢ̄ܬ: ܠܕܲܝܘܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܟ̣ ܒܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ25: ܕܢܸܫܬܸܐ ܠܲܕܼܡܵܟ̣܀ ܣܢܝܼ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܝܘܵܐ ܕܗܘܝܘܼ ܡܵܪܹܗ: ܘܗܘ ܡܲܦܐܸܐ ܠܗܹܝܢ ܠܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܠܚܲܕܼ ܡܢ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܥܒܲܕܼ: ܕܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܹܐܙܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܨܹܝܕܼ ܡܵܪܲܝܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܵܟ̣ ܟܦܘܿܪ ܒܹܗ ܒܕܲܝܘܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܪܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣܀ ܣܢܝܼ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܕܲܪܚܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܣܵܛܵܢܵܐ: pb. 282 ܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܸܣܪܘܿܚܝܼܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܝܲܗܒܲܬ ܠܵܟ̣: ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܬܼܫܲܥܒܸ݁ܕܼܝܼܗ̇ ܠܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܹܐܙܲܠ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟܘܼܘܵܢܵܐ܀ ܒܡܲܬܼܠܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܣܵܡ̣ ܒܲܟ̣ܬܼܵܒܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܲܪܚܵܗ̇܀ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܢܩܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܵܐ ܚܲܠܵܫܵܐ: ܠܫܹܐܕܼܵܐ ܕܡܲܛܥܸܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܫܲܕܪܹܗ ܗܵܢܵܐ26: ܠܡܸܪܥܵܐ ܚܙܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܢܸܡܠܸܐ ܟܲܪܣܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐܬ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܟܲܦܢܵܐ ܥܵܒ̣̈ܕܵܢ ܠܵܘ ܣܲܒ̣ܥܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ ܕܠܵܘ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܚܠܝܼܡܬܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܢܸܡܠܸܐ ܟܲܪܣܹܗ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܲܝܟ̣ ܪܸܓ݁ܬܹܗ ܥܒ̣ܵܕܹܗ ܢܸܪܗܲܛ܀ ܪܵܐܹ̇ܓ̣ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܫܒܸܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܪܵܐܹ̇ܓ̣ ܢܸܩܢܸܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ܀ ܒܵܥܹ̇ܐ ܢܛܲܢܸܦ ܐܲܢ̄ܬܲܬܼ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܐܵܦ ܓܲܝܵܪܵܐ: ܘܥܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܬܼܵܐ ܘܒ̣ܵܗܹ̇ܬܼ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣ̣ܥܲܪ ܐܘܼܪܚܹܗ܀ ܒܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܢܙܲܢܸܐ ܒܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ: pb. 283 ܘܐܸܠܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܨ̈ܛܲܠܝܵܢ ܨܹܝܕܼ ܦܲܚܙܘܼܬܹܗ܀ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܠܒܲܫ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܫܟ̣ܚܝܼܚܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܲܟ̣ܒܲܪ ܚܵܒܹ̇ܨ ܥܲܠ ܡܹܐܟ̣̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܠܲܝܬ݁ ܐܸܢܹܝܢ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܕܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ ܢܸܡܠܸܐ ܟܲܪܣܹܗ: ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܐܲܟ̣ܡܵܐ27: ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܢܩܝܼܡ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ܀ ܪܵܐܹ̇ܓ̣ ܣܲܓܝܼ ܘܟ̣ܠܵܗ̇ ܪܸܓ݁ܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪܵܐ: ܘܲܣܢܝܼܩ ܟܠܝܘܿܡ ܕܢܸܣܒܲܥ28: ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܢܸܣܒܲܥ ܡܵܐ ܕܪܵܐܹ̇ܓ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ܀ ܠܐܸܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܘܢܲܦܫܹܗ ܒܠܹܐܘܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܗܲܢܝܵܐ: ܚܙܝܼܪܹ̈ܐ ܪܵܥܹ̇ܐ ܕܲܩܫܸܐ ܥܲܡܠܵܐ ܘܒܲܗܝܼܬܼ ܐܲܓ̣ܪܵܐ܀ ܦܵܗܹ̇ܐ29: ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܪ̈ܵܡܵܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܬܼܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ: ܘܥܵܢ̈ܵܐ ܠܙܝܼܙܵܐ ܘܲܡܛܲܪܦܵܐ ܠܹܗ ܠܲܕܼܪܵܥܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܒܝܼܫܝܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܠܹܝܢ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܪܵܗܹ̇ܛ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܵܒܲܥ̇܀ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܦܲܚܹ̈ܐ ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡܲܚܢܘܿܩܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܣܘܿܛܘܼܬܼܵܐ ܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܙܸܒ̣ܠܵܐ ܣܲܪܝܵܐ܀ ܪܸܓܲܬܼ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܡܲܫܪ̈ܘܿܥܝܵܬܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܫܲܦܝܵܐ: ܚܸܡܬܼܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܕܓ̣ܵܣܹ̇ܐ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܩܵܛ̇ܠܵܐ30: ܢܲܦܫܵܐ܀ pb. 284 ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܠܐܸܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܐܸܠܵܐ ܦܵܢܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܫܚܲܩܬܹܗ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܐܲܣܓܝܼ ܦܲܠܚܵܗ̇31: ܘܐܸܫܬܲܗܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܕܲܪܚܸܡ̣ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܘܲܓ̣ܙܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܕܢܸܣܒܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܢܸܩܢܸܐ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܩ ܕܵܘܝܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܹܗ ܘܥܲܠ ܛܘܼܪܵܦܹܗ: ܘܥܲܠ ܫܘܼܥܒܵܕܹܗ ܕܲܥܗܲܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܪܢ̣ܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܕܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܕܢܸܦܠܘܿܚ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܠܨܹܗ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܢܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܝܠܸܠ̣: ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ ܕܒܲܐܝܠܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܣܝܼܪܹ̈ܐ ܫܲܪܝܵܐ܀ ܐ̄ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܬܵܐ ܫܡܲܥ ܘܲܬܼܗܲܪ ܐܘܿ ܦܵܪܘܿܫܵܐ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ ܗܵܘܹ̇ܐ ܪܲܚܝܼܩ܀ ܟܲܕܼ ܠܲܡ ܐܸܬܵܐ ܗܘ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܗܵܟܲܢ ܐܸܡܲܪ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܣܵܒܼ݁ܥܝܼܢ ܠܲܚܡܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈܀ ܐ̄ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ: ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܥܵܘ̣ܠܵܐ ܦܵܠܲܚ̇܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܢܲܦܫܵܐ ܥܣܸܩ ܠܹܗ ܢܸܚܛܸܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܪܵܡܵܐ ܘܲܟ̣ܝܵܢܵܝܵܐ܀ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܛܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܢܲܦܫܹܗ: pb. 285 ܘܠܵܐ32: ܥܵܗܹ̇ܕܼ ܠܵܗ̇ ܐܵܦܠܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܘܠܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐ̄ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܲܒ̣ܥܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܘܒܲܪ ܡܲܢ ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܘ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ: ܘܙܵܥ̣ ܥܲܠ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܘܲܗܦܲܟ̣ ܢܹܐܬܼܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܡܚܲܒܲܠ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܪܵܝܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܢܦܲܠ̣ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܲܗܘܵܐ ܣܲܢܝܵܐ܀ ܐ̄ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܘ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܝܲܕܼܥܵܗ̇ ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܘܚܵܣ̣ ܥܲܠ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܸܬܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܒ̣ܣܲܪ ܗܘ ܠܹܗ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ33: ܐܲܪܚܸܩ̣ ܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܥܲܗܕܹܗ ܠܒܲܝܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܲܠܫܲܡܵܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܥܵܠܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܘܲܠܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܬ݁ܕܲܟ̣ܪܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܕܲܡܠܸܐ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܘܗܘ ܡܸܬܼܢܵܘܲܠ ܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܲܪܢ̣ܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܒܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܵܦ ܒܐܲܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܕܣܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܐܵܦ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܬܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܩܵܪܒܵܐ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܥ̣ܗܲܕܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܠܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ ܘܲܠܫܲܡܵܫܵܘ̈ܗܝ܀ pb. 286 ܘܲܠܩܲܕܝܼ̈ܫܹ̈ܐ ܟܡܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ34: ܐܝܼܬܼ ܠܲܓ̣ܒܲܝ̈ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܒܲܐܝܢܵܐ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܟܲܕܼ ܢܲܨܝܼܚܝܼܢ܀ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܗܘ ܫܕܸܐ ܘܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܗܵܦܹ̇ܟ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܬܸܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܪܹܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬ݁ܬܲܢܲܚ܀ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܐܵܘܒܸ݁ܕܼ: ܟܲܕܼ ܟܲܪܝܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܙܸܠܲܬ܀ ܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ: ܕܢܲܪܟܸܢ ܪܹܫܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܗܝܼܬܼܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ܀ ܒܣܝܼܪ ܚܲܛܵܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܵܘܒܸ݁ܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܣܲܢܝܵܐ .ܣܵܒܹ̇ܠ ܙܵܘ̈ܥܹܐ܀ ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܒܲܡܝܲܬ݁ܪܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܦܲܠ ܗܘ܀ ܘܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܨܲܚ̣ ܘܐܸܫܬܲܒܲܚ: ܘܗܘ ܚܲܛܵܝܵܐ ܒܲܗܝܼܬܼ ܘܲܣܢܸܐ ܘܟ̣ܠ ܓܵܥܲܪ ܒܹܗ܀ ܡܲܪܟܲܢ ܪܹܫܹܗ ܘܠܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܕܲܢܚܘܼܪ: ܘܲܣܟ̣ܝܼܪ ܦܘܼܡܹܗ ܘܠܵܐ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ܀ ܚܵܙܹ̇ܐ ܕܐܲܦܸܩ̣ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: pb. 287 ܘܲܚܛ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼ35: ܘܚܲܒܸ݁ܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܘܪܲܚܝܼܩ ܕܵܘܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܥܵܘ̣ܠܹܗ: ܘܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܒܦܘܼܪ̈ܫܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܘܲܕܼܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ: ܢܦܲܠ̣ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܘܚܲܪ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܡܲܪ ܟܲܕܼ ܡܸܬ݁ܬܲܢܲܚ: ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܗܵܦ̈ܟܵܢ ܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܡܵܐ ܐܲܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܡ ܒܹܝܬܼ ܐܵܒ̣ܝܼ ܕܣܵܒ̣݁ܥܝܼܢ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܟܲܦܢܵܐ ܗܵܐ ܐܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܡܵܐ ܕܠܵܐ (ܢܦܲܠ̣ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫ36: ܒܲܚܛܵܗܵܐ ܒܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܦܐܸܐ ܘܲܪܚܝܼܡ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ܀ ܘܠܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬܹܗ ܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܛܵܒ̣ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܝܵܠܘܿܕܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܝܲܠܕܵܐ ܟܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܛܹ̇ܐ܀ ܘܫܲܦܝܼܪ ܟ̱ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܫܘܼܦܪܹܗ ܫܵܘܹ̇ܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ ܠܹܗ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܢܸܚܛܸܐ: ܐܸܒܲܕܼ ܡܸܢܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܲܟ̣ܝܵܢܵܝܵܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ37: ܗܵܝ̇ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܡܸܬ݁ܬܲܚܬܸܐ ܠܹܗ: ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܠܹܗ܀ pb. 288 ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܡܫܲܪܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܒ̣ܥܲܡ̈ܠܸܐ ܕܙܲܕܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܢܲܚܠܸܡ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܐܲܝܠܹܝܢ38: ܕܲܢܒܲܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܐܲܓ̣ܝܼܪܵܐ ܕܦܵܠܲܚ̇ ܢܸܡܠܸܐ ܟܲܪܣܹܗ ܠܲܚܡܵܐ: ܣܢܝܼܩ ܢܸܬܼܟܲܫܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ (ܠܗܲܠ ܘܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܠܟ̣ܵܐ39: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܒܲܬܼܘܵܬܼ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܚܲܫܵܐ ܘܲܕܼܒ̣ܵܥܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܠܝܼ̈ܚܹܐ ܘܡܲܠܒܸ݁ܫ ܟܲܦܢܹ̈ܐ ܡܣܲܒܲܥ ܝܲܬܼܡܹ̈ܐ ܣܵܥܲܪ: ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܢܸܦܢܸܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܗܵܢܹܐ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܩܘܼܡ: ܠܵܘ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܪܵܐ ܠܵܐ ܚܵܛܹ̇ܐ ܕܙܲܪܥܹܗ ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ: ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܕܼܟܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟ̣ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܢܚܸܬܼ ܠܹܗ ܠܕܲܪܓ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܢܸܪܗܲܛ ܒܵܬܲܪ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܢܲܚܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ܀ ܘܲܒ̣ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܲܒܼ̈ܒ̣ܵܥܘܵܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܕܠܵܐ ܢܹܐܒܲܕܼ ܠܹܗ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚܲܒܸ݁ܠ̣ ܫܘܼܦܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ: ܗܘ݀ܵܐ ܐܲܓ̣ܝܼܪܵܐ (ܘܠܵܐܹ̇ܐ ܕܡܸܢܹܗ40: ܕܒܲܝܬܵܐ ܢܸܚܸܐ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܘܠܲܝܬ݁ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ܀ pb. 289 ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܡܫܲܥܒܲܕܼ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܦܵܠܲܚ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܦܢܸܐ ܘܢܹܐܬܸܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܠܵܒܼ̇ܟ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܢܩܵܘܸܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܘܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܟܠ̣ܵܝܗܝ ܢܹܐܙܲܠ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܢܹܐܙܲܠ: ܒܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܕܢܸܟ̣ܠܹܘܗܝ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܢܹܐܬܸܐ܀ ܒܥ̣ܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐܠ ܕܢܸܚܛܸܐ ܘܲܚܛ̣ܵܐ ܟܡܵܐ ܕܲܫܦܲܪ ܠܹܗ: ܘܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܢܸܦܢܸܐ ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܨܸܐ ܢܸܟ̣ܠܹܝܘܗܝ܀ ܢܦܲܠ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ: ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܨܝܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒܸ݁ܕܼ܀ ܨܒ̣ܵܐ ܒܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܢܸܗܦܘܿܟ̣ ܢܹܐܬܸܐ ܘܢܸܚܙܸܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܠܵܐ ܩܵܡ̣ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܟ̱ܠܹܗ ܦܘܼܚܪܵܐ ܕܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܲܦܠܲܚ̣ ܥܲܡܹܗ ܟܠ̣ܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܐܵܦܠܵܐ ܫܹܕܹ̈ܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ ܒܲܛܸܠ̣ܘ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܪܸܚܡܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܦܟܲܪܬܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܥܵܕܼܵܐ: ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܐܸܬ݀ܵܐ ܘܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܬܲܟ̣ܣܹܗ܀ ܐܘܿ ܚܲܛܵܝܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܝܬ݁ ܕܬܹܐܬܸܐ ܐܵܬܹ̇ܝܬ݁: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܢܸܟ̣ܠܹܝܟ̣ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ܀ ܨܒ̣ܝܼ (ܘܐܲܪܦܵܐ ܠܵܗ̇41: ܠܗܵܝ̇̄ ܡܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܗܝܼܬܼ ܐܲܓ̣ܪܵܗ̇: ܚܙܝܼܪܹ̈ܐ ܠܙܝܼ̈ܙܹܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܛܘܼܥܝܲܝ܀ pb. 290 ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܗܵܘ̇ ܝܵܪܬܵܐ ܣܲܟ̣ܠܵܐ: ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܗܘ݀ܐ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ ܘܩܲܕܝܼ42: ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܗܵܐ ܪܲܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܫܕܹܝܬ݁ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܵܐ܀ ܘܗܵܐ ܒܵܣ̇ܡܝܼܢ ܒܹܗ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܡܸܫܬܲܒ݁ܚܝܼܢ ܒܹܗ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܲܡܠܸܐ ܣܡܵܟܹܗ ܟܠ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܒܐܝܼܩܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܪܲܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܫܲܦܲܠ ܘܲܣܚܝܼܦ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܬܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܬܵܐ ܚܙܝܼ ܠܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܕܲܡܣܲܟܸ݁ܐ ܠܵܟ̣: ܣܲܓܝܼ ܐܵܘܚܲܪܬ݁ ܥܲܕܼܠܵܐ ܐܵܚ̇ܕܝܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܬܵܐ ܥܘܿܠ܀ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܬܵܩ̇ܢܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܵܐ ܕܐܸܣܬܲܪܚܲܬ݀: ܘܡܸܢܹܗ̇ ܩܵܢ̇ܝܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܢܝܼ ܬܲܝܵܒ̣ܵܐ: ܕܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܲܡ̣ܪܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܘܲܒ̣ܥܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܗܵܘ̇: ܕܲܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܢܸܩܒ݁ܘܿܫ ܠܲܕܼܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܗܵܘ̇43: ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܣܲܒ̣ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܘܗܘ݀ ܡܲܥܸܠ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܗܘܸܐ ܝܵܪܬܵܐ ܒܒܲܝܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ̣44 ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܸܬ݁ܬܵܘܝܵܢܵܐ ܒܥܝܼ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܟܲܦܢܵܐ ܥ̣ܪܲܨ ܠܹܗ ܕܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܟ̣: pb. 291 ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܵܟ̣ ܬܸܣܒܲܥ ܡܸܢܗܹܝܢ ܡܘܿܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܬܵܐ ܠܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܣܲܒ̣ܥܵܐ: ܘܲܡܠܝܼ ܟܲܪܣܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܒܘܼܣܵܡܵܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܪܢܝܼ ܚܲܛܵܝܵܐ ܕܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܣܒܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܘܗܵܐ ܡܸܬܲܦܲܛܲܡ ܡ̣ܢ ܓܹܐ̈ܘܵܬܹܗ܀ ܘܠܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܣܲܪܩܹܗ ܟܲܦܢܵܐ ܘܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܟܸܢ ܗ̄ܘ̣ ܦܢ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܦܘܿܟ̣ ܢܹܐܬܸܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܐܸܬ݁ܕܲܟ̣ܪܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܝ ܓܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܒ݁ܝܼ ܒܵܗ̇: ܘܥܵܩܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܫܲܪܝܼ ܒܒܸܟ̣ܝܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܡܵܐ ܐܲܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܣܵܒ̣݁ܥܝܼܢ ܠܲܚܡܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܝܼܠܝ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܟܲܦܢܵܐ ܗܵܐ ܐܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ܀ ܐܸܗܦܘܿܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܐܵܒ̣ܝ ܘܐܸܒ̣ܟܸ݁ܐ ܘܐܲܝܠܸܠ ܘܐܸܒ̣ܥܸܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܠܹܗ ܚܛܹ̇ܝܬܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܩܕܼܵܡܲܝܟ̣ ܐܵܒ̣ܝ܀ ܘܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܟ̣ ܐܸܘܸܐ ܡܸܟܵܐ ܘܲܠܗܲܠ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܝܼܬܼܝ ܣܲܓܝܼ ܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܒܪܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܕܣܘܼܪܚܵܢܵܐ ܕܝܼܠܝ ܠܵܘ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܸܗܘܸܐ ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܵܐ ܘܠܝܼ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܸܚܸܐ ܥܲܡܵܟ̣܀ ܥܲܡ ܐܲܓ̣ܝܼܪ̈ܲܝܟ ܐܸܢ ܣܵܒܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܡܸܟܹܝܠ: ܠܝܼ ܓܹܐ̈ܘܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܚܡܹܗ ܕܒܲܝܬܵܟ̣ ܕܲܡܠܸܐ ܣܲܒ̣ܥܵܐ܀ ܗ̣ܦܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܒܪܵܐ ܬܲܝܵܒ̣ܵܐ ܘܢܸܚܙܸܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܪܲܚܝܼܩ ܩܲܕܡ̣ܘܼܗܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܢܹܐܬܸܐ ܒܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥܵܐ ܪܬܲܚ̣ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: pb. 292 ܘܲܢܦܲܩ̣ ܩܲܒ݁ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ45: ܐܲܒ̣ܵܐ܀ ܙܵܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܚ̣ܝܵܐ: ܘܲܚܕܝܼ ܒܚܲܝܵܐ ܕܲܗܦܲܟ̣ ܢܹܐܬܸܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܡ̣ܢ ܟܸܢܦܵܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ ܩܲܒ݁ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܐܲܒ݁ܝܼܕܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܚܕܼܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ46: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܥܲܠ ܨܵܘܪܹܗ ܘܥܲܦܩܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܐܲܝܬܝܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܡܢܲܫܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܪܫ̣ܵܝܗܝ ܕܐܸܙܲܠ̣ ܘܠܵܐ ܬܒܲܥ̣ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܠܡܘܿܢ ܐܵܘܚܲܪ: ܘܠܵܐ ܥܲܩܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܡܵܢܵܐ ܓܲܕܼܫܹܗ܀ ܠܵܐ ܒܥ̣ܵܝܗܝ ܕܢܲܝܬܸܐ ܗܵܝ̇ ܦܸܠܓܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܦܩܲܬ݀ ܥܲܡܹܗ: ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܝܵܪܬܵܐ ܕܲܦܢ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܠܵܐ ܟܸܪܝܲܬ݀ ܠܹܗ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܒܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܥܝܼܩܹܗ ܕܢܸܬܼܒܲܥ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܐܵܘܒܸ݁ܕܼ܀ ܗܵܟܲܢ ܩܲܒ݁ܠܹܗ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܐܵܙܲܠ ܘܐܲܝܬܝܼ ܥܲܡܹܗ: ܥܘܼܬܼܪܹ̈ܐ ܘܓܲܙܹ̈ܐ ܘܟ̣ܠ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܒܝܵܪܬܵܐ ܚܕܼܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܟܸܪܝܲܬ݀ ܠܹܗ ܥܲܠ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܕܐܵܘܒܸ݁ܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܦܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ܀ ܚܙܵܬܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܪܵܬܲܚ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ: ܡܲܠܝܼ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܘܼܟܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܠܹܗ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܛܲܠܝܵܐ ܚܛܹ̇ܝܬܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܩܕܼܵܡܲܝܟ ܐܵܒ̣ܝ: (ܦܸܠܚܹ̇ܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ47: ܘܲܒ̣ܪܵܟ̣ ܐܸܗܘܸܐ ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ܀ pb. 293 ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܒܒܲܝܬܵܟ̣ ܟܲܕܼ ܦܵܠܲܚ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܡܸܨܛܲܥܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܡܣܵܝܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܠܲܫ̈ܡܲܝܵܐ ܡܨܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܡܫܘܿܚ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܪܵܡܝܼܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܣܲܟ̣ܠܘܼܬܼܝ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܟܲܝܠܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܬܵܘܕܝܼܬܹܗ ܕܝܵܪܬܵܐ ܕܲܦܢ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܓܝܼ ܩܲܒ݁ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܘܗܵܟܲܢ ܩܲܒ݁ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܲܪܫܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܪܸܛܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܥܕܼܝܼܠ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܡܚܲܒܸ݁ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܲܡܥܲܦܸܩ ܠܹܗ ܘܲܡܢܲܫܸܩ ܠܹܗ ܘܲܡܝܲܩܲܪ ܠܹܗ: ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܲܡܚܵܒ̣48: ܚܵܒ̣ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܦܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܒܲܝܬܹܗ ܘܲܠܫܲܡܵܫܹ̈ܐ: ܕܢܲܝܬ݁ܘܿܢ ܐܸܣܛܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܵܐ܀ ܘܲܢܣܝܼܡܘܼܢ ܠܹܗ ܥܙܲܩܬܼܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܠܝܵܪܬܵܐ ܕܲܦܢ̣ܵܐ: ܘܢܸܣܐܲܢ ܛܲܠܝܵܐ ܡܣܵܢܹ̈ܐ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ܀ ܘܲܦܩܲܕܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܬܼܵܘܪܵܐ ܕܦܸܛܡܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܠܹܗ ܕܸܒ̣ܚܵܐ: ܘܲܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ ܥܒܲܕܼܘ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܦܩܲܕܼ ܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ܀ ܘܲܪܥܸܡ̣ ܒܲܝܬܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܘܲܕܼܙܲܡܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܚܲܕܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܗ݀ܘܲܝ̈ ܡܸܛܠ ܝܵܪܬܵܐ ܕܲܦܢ̣ܵܐ܀ ܚܕܼܝܼܘ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܚ̣ܝܵܐ (ܘܪܵܒ̣ ܝܘܼܪܒܵܒ̣ܵܐ49: ܘܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܩܵܠܹ̈ܐ ܡܦܲܬ݁ܟܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܣܡܝܼܢ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܕܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 294 ܘܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܡܫܲܐܸܠ ܥܲܠ ܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ܀ ܡܵܢܵܘ ܗܵܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܐܲܚܘܼܟ̣ ܐܸܬܵܐ: ܘܲܚܕܼܝܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܡܸܛܠ ܕܲܚܠܝܼܡ ܬܵܐ ܚܕܝܼ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܫܡܲܥ̣ ܪܓܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܗܦܲܟ̣ ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܸܚܕܸܐ ܒܝܵܪܬܵܐ ܕܲܦܢ̣ܵܐ܀ ܗܘ݀ ܕܹܝܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܦܠܝܼܓ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܢܦܲܩ̣ ܐܵܦ ܒܵܬܼܪܹܗ ܕܐܵܦ ܠܹܗ ܢܲܝܬܸܐ ܘܢܸܚܕܸܐ ܥܲܡܹܗ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܫܪܸܐ ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܢܸܬܼܥܲܕܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܥܕܲܝܼܠܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ܀ ܗܵܐ ܟܡܵܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܦܵܠܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܓܲܕܼܝܵܐ ܠܵܐ ܐܲܫܐܸܠܬܵܢܝ50: ܐܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܹܗ܀ ܐܵܡܲܪ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܒܹܪܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܡܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܟܠ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܟ̣: ܘܠܵܐ ܡܫܲܢܲܝ ܠܵܟ̣ ܘܠܵܐ ܡܲܪܚܲܩ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣܀ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܝܼܠܝ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܩܲܫܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܪܬܵܐ ܘܲܒ̣ܛܲܒܝ݁ܘܼܬܼܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐܲܚܘܼܟ̣܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܥܲܡܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܐܲܚܘܼܟ̣ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܵܘ ܥܲܡܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܘܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܝܵܐ ܬܵܐ ܢܸܚܕܸܐ ܒܹܗ܀ ܥܲܠ ܕܐܲܒ݁ܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܗܵܐ ܐܸܫܟܲܚܢܵܝܗܝ ܢܸܚܕܸܐ ܝܵܘܡܵܢ: ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܚܕܸܐ ܒܡܵܐܢܵܐ ܕܐܵܘܒܸ݁ܕܼ ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ܀ ܐܲܚܘܼܟ̣ ܐܸܒܸ݁ܕܼ ܘܥܲܠ ܕܐܸܫܟܲܚܢܵܝܗܝ ܠܵܐ ܬܸܟ̣ܪܸܐ ܠܵܟ̣: ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܚܘܼܟ̣ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܝܵܘܡܵܢ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܚܕܸܐ܀ pb. 295 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܪ ܒܐܲܒ̣ܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܢܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟ̱ܠܹܗ ܝܲܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ̣܀ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܲܒ݁ܠܹܗ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܠܹܗ: ܘܲܠܩܲܫܝܼܫܵܐ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܪܓܲܙ ܠܹܗ܀ ܪܘܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܕܐܵܦ ܠܲܙܥܘܿܪܵܐ ܘܲܠܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܒܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܘܲܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܵܣܹ̇ܡ ܥܲܡܵܐ ܡܸܛܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݁ܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܥܲܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܪܓܸܙ ܠܹܗ ܘܲܢܦܲܩ̣܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܩܢܸܐ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܝܵܪ̈ܬܵܘܗܝ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܲܚܸܐ ܐܵܦ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܕܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܹܗ ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܢܲܦܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܦܵܬܲܚ̇ ܬܲܪܥܹܗ ܘܩܵܪܹܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܢܲܚܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܙܗܝܼܪ ܘܲܡܚܲܒܸܒ̣ ܢܵܘܪܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܲܛܥܝܼܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ: ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܢܲܚܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܕܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܘܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܠܹܗ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܕܟ̣ܠܡܸܕܸܡ ܕܝܼܠܝ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܙܲܕܝ̈ܩܹܐ ܓܹܝܪ ܝܵܪܬ݁ܝܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܕܼܝܼܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܀ pb. 296 ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܝܵܪܹܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܒܲܝܬܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ51 ܗܵܐ ܟܡܵܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܦܵܠܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬܼܵܐ ܡܵܪܝ: ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܚܲܛܵܝܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܝܼ ܠܵܐ ܚܛܸܐ ܠܝܼ ܘܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܚܛܹ̇ܝܬܼ ܡܦܝܼܣ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠܝܘܿܡ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܦܝܼܬܵܢܝ ܕܐܸܣܒܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܢܝܵܚܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܟ̣܀ ܕܹܚܠܹ̇ܝܬܼ ܡܸܢܵܟ̣ ܘܡ̣ܢ ܠܘܼܚܵܡܲܝ̈ܟ ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ: ܘܡ̣ܢ ܙܘܼܗܵܪ̈ܲܝܟ ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܕܐܸܩܢܸܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܵܐ ܐܲܪܦܝܼܬܵܢܝ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܐܸܢܗ݀ܘ ܕܚܵܪܹܬܼ ܒܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܘܪܲܓ̣ܬܵܗ̇ ܓܵܪܹܬܼ ܠܝܼ ܠܲܡ܀ ܐܸܢ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܪܵܩܵܐ ܢܸܦ̇ܠܹܬܼ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܘܲܠܐܵܚܝ ܠܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܥܫܸܢ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ܀ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܟ̣ܘܿܬ݁ܝܼܢܝ ܡܸܫܬܲܩܠܵܐ ܡܹܢܝ ܐܲܪܦܸܐ ܡܲܪܛܘܼܛܝ: ܘܐܸܢܗ݀ܘ ܕܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡܬܲܚ̣ܬܵܢܝ ܐܸܒ̣ܠܲܥ܀ ܗܵܐ ܟܡܵܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܠܲܕܼܚܝܼܠܘܼܬܼܵܟ̣܆ ܘܠܵܐ ܐܲܪܦܝܼܬܵܢܝ (ܐܸܫܪܸܐ ܘܐܹܫܘܼܛ52: ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ܀ ܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܥܸܒܼ̇ܪܹܬܼ ܥܲܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܟ̣: ܘܠܵܐ ܠܒ̣ܘܼܨܵܪܵܐ ܙܥܘܼܪܵܐ ܢܸܚ̇ܬܹܬܼ ܐܸܫܪܸܐ ܡܸܠܲܝ̈ܟ̣܀ ܘܢܸܛ̇ܪܹܬܼ ܟܠܗܹܝܢ ܐܵܦܸܢ ܩܲܫ̈ܝܵܢ ܘܐܸܢ ܥܲܙܝܼ̈ܙܵܢ: ܘܠܵܐ ܦܓ̣ܝܼܥ ܠܹܗ ܒܝܼ ܢܝܵܚܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܕܝܼܕܲܥ̇ܬܵܟ̣܀ pb. 297 ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ݁ ܠܝܼ ܓܲܕܼܝܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܢܸܚ̇ܬܹܬܼ ܘܠܵܐ ܠܒ̣ܘܼܨܵܪܵܐ53: ܙܥܘܿܪܵܐ ܐܸܥܒܸܕܼ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸ̈ܠܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܓ̣ܡܝܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ54: ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܪܵܡ ܩܵܠܹܗ ܘܬܼܵܒܲܥ̇ ܐܲܓ̣ܪܹܗ܀ ܘܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܣܝܼ ܕܢܸܒ̣ܥܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܚܲܛܵܝܵܐ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ: ܠܵܐ ܣܵܒܲܪ ܠܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣55: ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܢܸܚܸܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ (ܒܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ56: ܢܸܪܓܲܙ: ܥܲܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܬܲܝܵܒ̣ܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܢܹܐܪܲܬܼ܀ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܫ̇ܪܹܝܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܐܵܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ܀ ܘܠܲܒ̣ܪܵܟ̣ ܗܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܛܝܼ ܒܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ: ܘܲܠܝܵܪܬܘܼܬܹܗ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܝܵܗ̣ܒܵܗ̇ ܠܲܣܪ̈ܝܼܚܵܬܼܵܐ܀ ܘܒܲܕܲܪ ܘܐܵܘܒܸ݁ܕܼ ܟܠ ܕܲܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ57: ܛܲܡ̈ܐܵܬܼܵܐ: ܗܵܐ ܝܲܩܲܪܬܵܝܗܝ ܒܬܼܵܘܪܵܐ ܕܦܸܛܡܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܣܵܡܘܼ܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܚܵܕܹܐ ܒܗܵܢܵܐ ܕܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܲܦܵܘܗܝ: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܬܸܠ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܢܩܘܼܡ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣܀ ܘܐܸܢ ܚܲܛܵܝܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܢܸܚܸܐ ܬܲܡܵܢ܀ pb. 298 ܘܲܠܚܲܛܵܝܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܡܲܓ̣ܢܸܐ ܘܡܲܣܡܸܟ̣ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܼܪܹܗ܀ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܐܸܣܛܠܵܐ ܐܲܠܒ݁ܫܘܼܗܝ ܗܵܝ̇ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ܀ ܐܸܣܛܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܵܦ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܕܼܝܼܩܵܐ ܕܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܦܸܠܓܵܗ̇ ܢܸܣܲܒ̣܀ ܗܵܝ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܐܸܬܼܝܲܗܒܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܠܲܝܬ݁ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܠܒܲܫ ܒܪܵܐ ܩܲܫܝܼܫܵܐ܀ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܥܡܝܼ̈ܕܹܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ܀ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܣܝܼܘ ܒܹܗ ܟܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܘܒܲܚܕܼܵܐ ܥܙܲܩܬܼܵܐ ܛܒ̣ܝܼܥܝܼܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܐܘܿܢܵܗ̇ ܕܟܲܠܬܼܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܡܣܵܐܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܲܡܕܲܝܫܵܐ ܒܹܗ ܠܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܵܚܡܵܗ̇ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܬܵܘ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܓܢܵܘ ܒܲܣܡܵܟܹܗ ܕܲܢܒܲܣܸܡܟ̣ܘܿܢ܀ ܐ̄ܒ̣ܵܐ ܚܲܢܵܢܵܐ ܦܪܝܼܣܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܥܲܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܢ ܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ܀ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܝܵܪܬܵܐ ܥܲܡ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܢܲܚܡܵܐ58: ܒܪܸܡܙܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ܀ pb. 299 ܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܟ̣ܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܦܫܝܼܩ ܢܸܚܘܿܢ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ ܚܵܐܹ̇ܢ ܟܠ܀

Footnotes

‎1  (ܚܙܝܼ ܦܐܬܐ 248)

‎2  ܒܐܘܪܚܐ ܫܦܝܐ ܕܠܐ 117. R ܒܐܘܪܚܐ ܫܦܝܬܐ ܡ̣ܢ. L

‎3  ܕܐܚܝܕ 117. R. L

‎4  ܕܪ̈ܕܝܢ 117. R

‎5  ܕܚܝܼܠܐ 118. R. L

‎6  ܒܟܠܝܠܝ̈ܗܘܢ 118. R

‎7  ܫܵܟ̣ܢܬ 117. R

‎8  ܕܦܵܩܥ̣ 118. R

‎9  ܥܠ 117. R

‎10  ܒܢܟܠܗ ܪܒܐ. 117. R. L

‎11  ܝܫܘܥ. L

‎12  ܕܝܬܪܬ. R

‎13  ܒܝܼܫܐ 118. R

‎14  ܘܐܣܝܪܝܢ. L

‎15  ܗܐ 118. R. L

‎16  ܕܣܢܸܐ ܗܘ. L

‎17  ܗܝ̣ 117. R

‎18  ܘܠܙܕܝ̈ܩܐܘܠܚܛܝ̈ܐ 118. R. L

‎19  ܕܢܚܐ ܢܦܫܗ 118. R

‎20  ܕܪܫܢܘܬܐ 118. R

‎21  ܩ̇ܪܐ 118. R

‎22  ܘܪ̈ܓܝܓܬܗ. Ibid

‎23  ܒܚܛܗܐ 117. R. L

‎24  ܘܢܩܐ ܠܪ̈ܓܝܓܬܐ. L

‎25  ܠܣܪ̈ܝܩܬܐ 117. R ܠܣܪ̈ܝܩܘܬܐ. L

‎26  ܠܗܢܐ 117. R. L

‎27  ܕܟܡܐ 117. R. L

‎28  Sic

‎29  ܦܘܚܐ 118. R. L

‎30  ܘܩܛ̇ܠܐ 117. R ܘܩܵܛܠ 118. R

‎31  ܪܡܚܗ̇ 118. R

‎32  ܕܠܐ 118. R

‎33  ܡܘܢ 118. R

‎34  ܫܘܦܪ̈ܐ. L

‎35  ܐܣܓܝ. R

‎36  ܢܦܝܼܠ ܠܗ ܠܐܢܫ 118. R. L

‎37  ܪܒܘܬܐ 117. R. L

‎38  ܗܠܝܢ 117. R ܗܢܘܢ. L

‎39  ܗܝ̇ ܘܩܠܝܠ ܡܟܐ. R

‎40  ܘܠܐܝܐ ܘܡܢܗ 117. R

‎41  ܘܐܪܦܝܗ̇ 118. R

‎42  ܘܩ̣ܪܝܗܝ 118. R

‎43  ܗܘ̣ 118. R

‎44  ܕܐܒܐ 117. R. L

‎45  ܨܝܕ 118. R

‎46  ܨܝܕ 118. R

‎47  ܪܘܫܥܐ ܦܠ̇ܚܬ 117. R. L

‎48  ܕܡܚܒ. R

‎49  ܘܪܒܘ ܝܘܒ̈ܒܐ 117. R. L

‎50  ܐܫܠܛܬܢܝ 118. R. L

‎51  ܕܐܒܘܗܝ 118. R

‎52  ܐܫܘܛ ܘܐܫܪܐ. L ܕܐܫܪܐ ܘܐܫܘܛ 117. R

‎53  ܕܒܘܨܪܐ. L

‎54  ܠܘܬ 118. R

‎55  ܠܗ 117. R. L

‎56  ܒ̇ܥܐ ܗܘ 118. R

‎57  ܒܝܬ 117. R

‎58  ܡܢܚ̇ܡܢܐ 118. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/351
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 29, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Prodigal Son - ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܒܪܵܐ ܕܦܲܪܲܚ̣ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 29, 2018, https://syriaccorpus.org/351.
Bibliography:
On the Prodigal Son - ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܒܪܵܐ ܕܦܲܪܲܚ̣ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ .” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/351.

Show Citation Styles