Jacob of Serugh: On Zacchaeus the Publican - ܥܲܠ ܙܲܟܲܝ ܡܵܟ̣ܣܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܡܸܛܠ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܕܲܢܟܲܢܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܛܥ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܬܪܲܨ ܡܲܪܕܝܼܬܹܗ ܕܢܲܦܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܢܸܫܬܲܟ̣ܚܘܼܢ1: ܕܐܲܒ݁ܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܐܲܪܦܝܼ ܫܟ̣ܝܼ̈ܚܹܐ ܘܲܠܐܲܒ݁ܝܼ̈ܕܹܐ ܒܥ̣ܵܐ ܒܲܛܢܵܢܹܗ: pb. 345 ܫܒܲܩ ܠܲܓ̣ܡܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ2: ܡܸܬܼܢܲܫܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܘܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ ܘܲܕܼܙܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܡܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܨܵܒܹ̈ܐ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܸܠܵܐ ܬܒ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܘ ܠܲܚܠܝܼ̈ܡܹܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܣܘܿܪ ܐܵܣܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܕܐܸܠܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܵܘܗܝ܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̣ܝܼܬܼ ܠܵܐ ܐܵܠܨܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܛ̣ܵܐ ܐܵܦ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܠܹܗ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܬܼܒ̣ܝܼܪ ܒܵܥܹ̇ܐ ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܠܹܗ: ܘܡܲܢ ܕܲܡܡܲܚܲܝ ܩܵܪܹܐ ܠܐܵܣܝܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ3 ܣܲܡܵܐ ܕܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܐܸܠܵܐ ܠܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܠܵܐ (ܡܬܼܘܿܡ ܡܬ݁ܬ݁ܣܝܼܡ4: ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܹܐ ܐܸܠܵܐ ܡܵܪ̈ܥܹܐ5: ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܬܒ̣ܝܼܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܠ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ: ܐܵܦ ܥܲܝܝܼ̈ܩܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܐ̄ܠܝܼܨܝܼܢ ܥܲܠ ܒܘܼܝܵܐܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܣܲܡ̈ܡܵܢܹܐ: ܕܟܲܕܼ ܡܸܬܼܐܲܣܸܐ ܢܸܗܘܸܐ ܢܦܹܐܫܵܐ ܠܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܹܗ܀ ܡܲܢ ܕܐܲܣ̣ܓܝܼ ܪܲܚܡܹܗ ܠܡܵܪܹܐ (ܚܵܘܒܹܗ: ܕܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ6: ܬܲܠܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܸܛܠ ܕܲܣܢܝܼܩ܀ ܡܲܢ ܕܐܸܬܼܡܲܚܝܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܚܲܫ̣ (ܒܲܡܚܘܿܬܹܗ: pb. 346 ܠܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣7: ܚܵܫܲܚ ܣܲܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܢܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܲܟ̣ܬܹܗ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܘܐܲܝܠܸܠ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܗܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܥܵܨܘܿܒ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܦܲܪܲܣ ܠܹܗ܀ ܡܲܢ ܕܲܒ̣ܠܝܼܥ ܠܹܗ ܒܓܹܐܪܵܐ ܕܪܘܼܫܥܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܚܢܵܢܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܲܠܠܘܿܠܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹܗ8: ܢܸܡܫܘܿܛ܀ ܡܲܢ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܢܸܦܠܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܐܲܪܝܘܼܬܼܵܐ: ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܲܢܦܲܨܘܿܢܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܠܵܐ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܡܵܕܹܝܢ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܥܵܨܘܿܒ̣ܵܐ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ܀ ܒܙܲܟܲܝ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܫܘܼܩܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܕܟ̣ܠܢܵܫ ܢܹܐܬܸܐ ܢܸܬ݁ܬܲܓܲܪ ܒܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܟܵܠܝܼܬܼܵܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܒܵܙܘܿܙܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ: ܕܐܸܢܗ݀ܘ ܕܬܼܵܝ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܚ݁ܕܼܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܣ̣ܵܡܹܗ ܠܥܲܝܼ̈ܢܹܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܹܗ: ܕܐܸܢܗ݀ܘ ܕܦܵܢܹ̇ܝܢ ܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܟ̣ܪܝܼܢ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܦܣܘܿܩ9: ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ: ܒܚܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܚܲܒ̣ܪܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܢ ܟܲܝ ܢܲܣܒܲܪ ܥܲܠ ܚܵܘ̈ܒܵܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܒ̣̈ܩܵܢ: ܕܲܠܚܵܛܘܿܦܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܕܲܚܠܝܼܛ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܪܗܲܛ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܓܵܘܣܵܐ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: pb. 347 ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܢܸܨܹ̈ܐ ܝܵܘ̈ܢܹܐ ܬܸܥܒܸ݁ܕܼ10 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܪܵܥ̇ܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܕܨܵܐܹ̇ܕܼ ܕܹܐܒܹ̈ܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒܓܟܵܘ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ (ܡܲܣܓܸܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܢܸܥܪܘܿܩ11: ܡܸܢܹܗ: ܕܗܵܢܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܵܨܲܚ ܚܲܝܠܹܗ ܒܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܡܵܟ̣ܣܵܐ ܚܠܲܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܣܵܐ: ܕܲܠܚܵܛ̈ܘܿܦܹܐ ܢܲܪܡܸܐ ܓܸܪܓ̣ܵܐ ܕܲܢܕܲܡܘܿܢ12: ܒܹܗ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܪ ܕܲܠܡܲܢ̣ܘܼ ܨܵܕܼ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܡܵܟ̣ܣܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܒܲܝܬܹܗ ܡ̣ܢ ܐܸܢ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܙܬܼܵܐ ܚܡܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܵܢܵܐ ܕܐܲܥܕܝܼ ܟܠ ܡܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ ܥܲܠ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ܀ ܗܵܢܵܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ: ܟܼܲ݊ ܡܸܬܼܚܲܝܲܠ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ܀ ܚܵܛܹ̇ܐ ܘܲܬܼܟ̣ܝܼܠ ܘܲܒ̣ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܦܵܠܲܚ̇ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܦܵܠܲܚ̇ ܠܹܗ܀ ܓܲܠܝܵܐ ܚܛܝܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܫܝܵܐ13: ܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܝܑܼܕܝܼܥ ܪܘܼܫܥܹܗ ܘܠܵܐ ܬܵܟ̣ܣ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܲܥ̇ܒ̣ܵܕܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥ̇ܒ̣ܵܕܹܗ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܲܕܼܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܪܘܼܫܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܠܝܵܐ: pb. 348 ܠܵܘ ܒܐܸܣܟܹܡܵܐ ܓܵܢܲܒ̣ ܚܵܛܹ̇ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܪܣܸܐ܀ ܡܸܚܛܲܦ ܚܵܛܹ̇ܦ ܟܲܕܼ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܒܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܲܕܼ: ܡܸܒܲܙ ܒܵܐܹ̇ܙ ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܟܲܦ܀ ܚܛܵܗܵܐ (ܕܡܲܪܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ14: ܘܡܟ̤ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܦܸܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܲܫ܀ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܟܲܕܼ ܪܵܡ ܩܵܠܹܗ ܠܲܕܼܦܵܠܲܚ݁ ܒܹܗ: ܒܸܙܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܝܘܿܡ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܕܬܼܵܐ ܒܟ̣ܠ ܐܸܣܟܹܡ̈ܝܼܢ܀ ܗܵܢܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܵܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܒܵܬܼܪܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܢܸܚܙܹܝܘܗܝ (ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܪܝܼܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܲܫܡܲܥ̣ ܛܸܒܹ݁ܗ ܕܐܵܣܝܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ: ܘܲܛ̣ܥܲܢ ܟܹܐܒܹܗ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܕܕܲܡ15: ܥܵܨܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ܀ ܫܘܼܚܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ (ܕܡܲܪܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇16: ܘܣܲܪܗܸܒ̣ ܐܲܦܩܹܗ ܨܹܝܕܼ ܥܸܩܵܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܪܲܢ܀ ܠܗܵܘ̇ ܒܲܪ ܟܹܐܢܵܐ ܚܙܵܬ݀ ܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ ܘܣܸܟ̣ܪܲܬ݀ ܦܘܼܡܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܩܵܡܲܬ݀ ܕܬܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܹܗ܀ ܫܡܲܥ̣ ܒܵܙܘܿܙܵܐ ܗܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܥܵܒܲܪ: ܘܐܲܪܦ̣ܝܼ ܥܝܵܕܼܵܘ̈ܗܝ17: ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܙܲܟܲܝ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܝܲܕܼܥܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܫܵܒܹ̇ܩ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܹܗ܀ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܠܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܫܘܼܪܹ̈ܐ18: ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 349 ܕܢܵܣܬܲܬܲܪ ܒܵܗ̇19: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܓܲܝܣܵܐ ܕܒ̣ܵܙܘܿܙܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܸܪܒܵܐ ܛܵܥܝܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܸܒܹܗ ܕܪܵܥܝܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ: ܘܲܪܗܸܛ̣ ܒܵܬܼܪܹܗ ܕܢܸܚܡܘܿܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܹܗ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬܼ: ܘܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܪܵܗܛ̇ܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܬܲܩܝܼܦܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܲܠܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇̄ܒܝܼܢ ܠܹܗ: ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܙܵܪܒ݁ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ ܕܢܸܬ݁ܛܲܦܘܿܢ ܒܹܗ܀ ܩܵܘܡܬܹܗ ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܘܚܵܒܹ̇ܨ20: ܥܲܡܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܟܹܐܒܹܗ ܚܲܣܝܼܢ ܘܲܓ̣ܢܸܐ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܹܗ܀ ܐ̄ܠܝܼܨ (ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܘܲܠܣܵܥܘܿܪܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ21: ܕܢܸܚܙܸܐ܀ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܲܚܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܠܵܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܙܘܹܗ ܙܲܟܲܝ: ܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܼܒܹܗ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܪܘܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܦܬܸܐ܀ ܟܲܪܝܵܐ ܡܫܘܼܚܬܹܗ ܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܥ̣ܒܲܪ ܟܕܼ ܡܲܚܸܒ̣܀ ܒܗܵܢܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܸܢ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܫ̈ܡܵܗܵܬܼܵܐ ܒܡܲܕܥܹܗ ܪܵܡܵܐ܀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܒܦܲܓ̣ܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܕܬܲܠܝܵܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܗ̇22: ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܬܼܘܼܩܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ pb. 350 ܟܪܹܝܢ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܚܘܼܫܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܹܝܢ ܐܲܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܙܥܘܿܪ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܘܪܲܒ݁ ܒܲܒ̣ܨܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܛܹ̇ܐ ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܬܹܬܵܐ ܪܗܸܛ̣ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ ܕܦܘܼܪܣܹܗ ܢܸܣܥܘܿܪ23 ܘܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܬܹܬܵܐ ܙܲܟܲܝ: ܥܒܸܕܼܝ ܠܝܼ ܦܘܼܪܣܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܥܵܕܲܬ݁ܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܐܲܠܒܸܫܬ݁ܝܼܘܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ: ܒܹܟ̣ܝ ܢܸܬܼܡܲܠܸܐ ܣܘܼܢܩܵܢܝ ܗܵܫܵܐ ܕܐܸܚܙܸܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܗܲܒ̣ܝ24ܠܝܼ ܪܵܘܡܹܟ̣ܝ ܐܸܣܲܩ ܐܹܩܘܼܡ ܥܲܠ ܣܵܘ̈ܟܵܬܹܟ̣ܝ: ܘܐܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܹܗ ܒܡܵܪܵܗ̇ ܕܲܥܕܸܢ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܣܲܥܪܲܢ25: ܥܒܸܕܼܝ ܠܝܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܪܹܫܹܟ̣ܝ ܪܵܡܵܐ ܐܹܩܘܼܡ ܘܐܸܚܙܹܝܘܗܝ: ܠܗܵܘ̇ ܕܐܵܘܥܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢ̈ܝܼܢ ܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܣܲܝܒܲܪܝ26: ܩܲܠܝܼܠ ܥܲܕܼ ܚܵܐܲܪ27: ܐ̄ܢܵܐ ܘܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܒܦܹܐܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܸܫܬܲܕܲܪ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ܀ ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܩܵܘܡܲܬܼܝ ܘܐܸܢ ܥܲܠ ܪܵܘܡܹܟ̣ܝ ܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ: ܠܵܐ ܡܵܛܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܚܙܸܐ ܠܡܵܪܹܟ̣ܝ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܠܝܼ ܪܵܘܡܵܐ ܘܠܵܐ ܠܹܟ̣ܝ ܦܹܐܪܵܐ ܕܲܡܓܲܙܝܵܐ28: ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ: ܗܘ݀ܵܝ ܠܝܼ ܪܵܘܡܵܐ ܘܐܸܢܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܟ̣ܝ܀ ܕܘܼܟܲܬܼ ܩܵܘܡܲܬܼܝ ܡܲܠܵܝ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ܝ ܡܵܐ ܕܣܸܠܩܹ̇ܬܼ ܠܹܟ̣ܝ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܘܵܬܹܟ̣ܝ ܕܘܼܟܲܬܼ ܦܹܐܪܵܐ ܡܡܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܟ̣ܝ29 pb. 351 ܣܠܸܩ̣ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܒܬܹܬܵܐ ܘܗܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ: ܒܡܵܪܲܢ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܘܟܸܢ̈ܫܹܐ ܥܲܡܹܗ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܣܸܦܩܲܬ݀30: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܵܘܡܬܹܗ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ: ܘܪܵܘܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܚܙܸܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܢܲܬܼܦܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܘܲܣܠܸܩ̣ ܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܚܙܵܬܹܗ ܬܸܡܠܸܐ ܡܸܢܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܹܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܛܲܦ̣ ܠܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܩܵܘܡܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ: ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܢܹܐܪܲܟ̣ ܒܚܕܼܵܐ ܫܵܥܵܐ܀ ܣܠܸܩ̣ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐ ܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܒܪܵܘܡܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܠܪܵܡܵܐ31: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܐܸܬ݁ܬܲܚܬܝܼ: ܣܠܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܢܚܘܼܪ܀ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܒܡܵܪܲܢ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܐܸܙܕܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܚܲܒܸ݁ܒ̣32: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܠܚܸܘܝܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܢܟ̣ܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܟܲܝ ܪܲܒ݁ ܚܵܛܘܿܦܹ̈ܐ: ܘܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܒܲܒ̣ܪܵܐ ܘܕܸܥܟܲܬ݀ ܡܸܪܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܚܘܿܬܹܗ ܕܓ̣ܵܪܣܵܐ ܐܲܚܸܫܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܟܲܕܼ ܐܲܪܓܸܫ̣ ܒܵܗ̇: ܘܲܪܗܸܛ̣ ܢܸܚܙܸܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܒ̣ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܚ̣ܝܵܘ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܕܘܼܟܲܬܼ ܚܸܘܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܢܚܵܫܵܐ 33: ܡܲܠܝܼ ܡܵܪܲܢ: pb. 352 (ܠܪܲܒܵܐ ܕܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ34: ܕܢܲܟ̣ܬܹܗ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܪܡܵܢܵܐ܀ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܪܬܼܵܐ ܦܲܪܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܵܪ ܒܲܒ̣ܪܵܐ ܕܸܥܟܲܬ݀ ܡܸܢܹܗ ܘܐܸܙܕܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܙܵܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ35: ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܠܡܵܟ̣ܣܵܐ ܥܸܒ̣ܕܲܬ݀: ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ܀ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܘܐܸܫܟܲܚ̣ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܲܢܚܘܼܪ ܚܘܼܒܵܐ ܥ̇ܒܵܕܼܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ܀ ܡܲܢ ܕܲܒ̣ܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܡܸܕܸܡ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܫܬܵܘܬܲܦ ܠܹܗ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣܀ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ: ܐܵܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܵܘ ܣܘܼܚܵܦܵܐ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܥܵܒܼ݁ܕܵܐ 36: ܐܵܦ ܒܲܚܙܵܬܼܵܗ̇: ܘܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ (ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܠܝܼܛܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇37 ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܙܲܟܲܝ: ܘܪܸܬܼܚܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܚܲܠܛܹܗ ܥܲܡܹܗ ܒܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܓܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܸܕܸܡ ܕܬܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܹܗ: ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܪܲܚܝܼܩ ܠܹܗ ܩܲܪܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ܀ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܛܵܘܪܵܐ ܕܢܸܟ̣ܠܸܐ ܠܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܛܵܢܵܐ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܚܵܝ̇ܪܵܐ ܚܠܝܼܛܵܐ ܗ̄ܝܼ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܡܵܐ ܕܚܵܪܲܬ݀ ܒܹܗ܀ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܐܲܪܚܸܩ̣ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܟܲܝ: pb. 353 ܘܥܲܠ ܕܲܒ̣ܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܚ̣ܵܪ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܠܛܹܗ ܥܲܡܹܗ܀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܣܸܦܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܘܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܒܲܒ̣ܪܵܐ ܘܫܲܩ̣ܠܹܗ ܒܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ܀ ܐܸܠܘܼ ܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܫܲܡܸܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܒ̣ܵܕܹܗ ܬܲܡܵܢ: ܡܲܢ (ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܙܲܟܲܝ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܲܢ܀ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܬܹܬܵܐ ܢܸܬܼܒܲܩܸܐ38: ܒܹܗ: ܘܩܲܪܒܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ39: ܬܲܡܵܢ܀ ܚ̣ܵܪ ܟܲܕܼ ܡܲܚܸܒ̣ ܘܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣: ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣40: ܗܵܟܲܢ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܘ݀܀ ܘܟܲܕܼ ܒܲܪܝܼܟ̣ܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܨܗܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܘܫܵܬܼܝܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܡ̣ܢ ܢܸܒ̣ܥܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܦ ܠܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ41: ܕܗܘ݀ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܢܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܹܗ42: ܒܦܹܐܪܵܐ ܚܲܠܝܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ (ܚܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̣43: ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܪܵܘܡܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܚܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܵܪܲܢ ܚ̣ܵܪ ܒܐܝܼܠܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܙܲܟܲܝ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܣܵܘ̈ܟܵܬܹܗ܀ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܬܵܐ ܠܵܟ̣ ܙܲܟܲܝ ܘܐܸܢܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܚ̣ܙܲܝܬܵܢܝ܀ ܬܵܐ ܠܵܟ̣ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܗ݀ܘܝܼ ܠܝܼ ܫܠܝܼܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ: pb. 354 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ (ܐܵܦ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ44 ܬܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܦܘܿܩ ܐܲܟ̣ܪܸܙܲܝܢܝ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܲܝ: ܕܲܡܩܲܒܸ݁ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܑܲܝܢܵܐ ܕܬܼܵܐܹ̇ܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ܀ ܚܘܿܬܼ ܒܵܙܘܼܙܵܐ ܘܲܪܗܸܛ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܝܼ ܠܒܼ̈ܫܹܐ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܬܵܐ ܐܹܫܲܕܲܪܵܟ̣ ܥܲܠ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܕܬܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܚܢܵܢܵܐ ܘܲܡܩܲܒܸ݁ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܕܼܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܠܝܼ܀ ܬܵܐ ܐܹܨܘܼܪ ܨܲܠܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ45: ܕܟ̣ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܢܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܠܵܟ̣ ܘܢܸܬ݁ܕܲܡܸܐ46: ܒܵܟ̣܀ ܬܵܐ ܗ݀ܘܝܼ ܣܢܹܐܓ̣ܪܵܐ ܠܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܝ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܣܲܓܝܼ ܪܥܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܫܒ݁ܘܿܩ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܠܲܕܼܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܠܝܼ܀ ܒܵܟ̣ ܢܹܐܠܦܘܼܢܵܢܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܪܵܥܝܵܐ ܐܸܢܵܐ ܘܥܸܪܒܵܐ ܛܵܥܝܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ܀ ܬܵܐ ܚܘܿܬܼ ܙܲܟܲܝ ܒܒܲܝܬܵܟ̣ ܘܵܠܹ̇ܐ ܐܸܗܘܸܐ ܝܵܘܡܵܢ: ܚܘܿܬܼ ܐܲܬܼܩܸܢ ܠܝܼ ܕܲܒ̣ܫܵܪܘܼܬܼܵܟ̣ ܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܪܚܵܐ ܕܗܘ݀ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ: ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܩ̣ܪܵܘ ܠܹܗ ܐܤܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܚܫܵܡܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܘܲܒ̣ܒܲܝܬܵܟ̣ ܠܲܡ ܡܸܫܬܲܪܸܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܒܹܗ ܘܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܹܗ ܛܵܒ̣ ܚܵܕܹܐ ܗܘ̣ܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܐܲܟܵܪܵܐ ܕܦܲܠܚܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܪܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̣ ܕܐܵܦ ܙܝܼ̈ܙܵܢܹܐ ܠܚܸܛܹ̈ܐ ܢܲܗܦܸܟ̣܀ pb. 355 ܠܟ̣ܘܼ̈ܒܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܫܸܩܝܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܚܠܲܝ̈ܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܡ̣ܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܫܩܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܪܲܒ݁ ܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ ܕܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܫܠܝܼܚܵܐ܀ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܫܘܿܥܹ̈ܐ ܐܲܦܸܩ̣ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܒܲܨܠܝܼܒ̣ܘܼܬܹܗ: ܐܵܦ ܛܲܪ̈ܵܢܹܐ ܬܲܦܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܹܗ ܕܲܬܼܒܲܥ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܫܲܝܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܠܟܲܦܢܹ̈ܐ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܘܲܠܟܹܐܒ̣̈ܬܼܵܢܹܐ ܟܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܝܼܢ܀ ܠܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܬܹܬܵܐ ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܬܒܲܥ̣ ܬܸܬܸܠ ܠܹܗ܀ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܝܲܡܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܐܸܣܬܹܝܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܩܲܝܣܵܐ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܦܹܐܪܵܐ ܚܲܠܝܵܐ܀ ܪܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ ܦܹܐܪܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܬܹܬܵܐ ܕܦܲܟ݁ܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܕܡ̣ܢ ܣܵܘ̈ܟܵܬܼܵܗ̇ ܩܲܛ̣ܦܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܙܲܟܲܝ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܟܵܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܘܣܲܪܗܸܒ̣ ܩܲܛ̣ܦܹܗ ܕܢܸܬܼܚܲܫܲܚ47: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܲܥܡܹܗ ܚܲܠܝܵܐ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܥܕܸܢ ܐܸܫܟܲܚ̣ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܦܹܐܪܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܬܹܬܵܐ ܩܛܲܦ̣ ܟܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܨܹܝܕܼ ܐܝܼܪܝܼܚܘܼ܀ ܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܕܲܥܪܲܩ̣ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܬܹܬܵܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܫܩܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ܀ ܕܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: pb. 356 ܠܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܐܵܕܼܵܡ ܕܐܸܬ݁ܛܲܫܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ܀ ܒܫܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܛܲܥܡܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܒ̣ܣܸܡ̣ ܕܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܘܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܬܹܬܵܐ ܕܦܲܟ݁ܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܗܵܢܵܐ ܐܸܒܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܹܗ܀ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܘܩܲܝܣܵܐ ܕܲܓ̣ܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܐܵܕܼܫܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܹܗ܀ ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬ݁ܕܲܢܚܵܐ: ܕܡܲܨܝܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐܵܦ ܚܲܪ̈ܒܵܬܼܵܐ ܠܲܡܒܲܢܵܝܘܼ܀ ܒܡܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܠܲܓ̣ܡܵܪ ܥܵܒ̣݁ܕܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ: ܒܩܲܝܣܵܐ ܚܲܪܒܵܐ ܣܓ̣ܘܼܠܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܬܠܵܬ݀ ܒܐܝܼܪܝܼܚܘܿ܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܨܵܕܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܫܲܩ̣ܠܹܗ ܠܙܲܟܲܝ ܡ̣ܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܝܼܫܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܵܐ ܚܘܿܬܼ ܙܲܟܲܝ ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܚܸܬܼ ܦܵܪܘܿܫܵܐ: ܒܠܸܒܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܲܢܩܲܒܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܪܹܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ܀ ܪܗܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܥܸܠ48: ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܦܓܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ: ܕܠܵܐ49: ܣܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܓܲܙܵܐ (ܕܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇50: ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܫܟܲܚ܀ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܨܠܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܝܢܹܗ ܥܲܠ ܬܲܓܵܪܵܐ: ܘܕܲܒ̣ܪܹܗ ܢܸܥܘܿܠ ܢܸܒ݁ܘܿܙ ܡܸܢܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 357 ܛܥܘܼܢܬܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܥܵܒ̣݁ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܓܲܪܸܓ̣ ܐܲܥ̣ܠܵܗ̇ ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܹܗ ܬܸܫܪܸܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܫܝܵܪܬܵܐ ܢܸܚܬܲܬ݀ ܘܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܘܐܲܚܕܵܗ̇ ܙܲܟܲܝ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܕܝܼܠܹܗ ܘܟܸܢ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܵܗ̇܀ ܪܲܒܵܐ ܕܡܵܟ̣̈ܣܹܐ ܠܒܲܟ̣ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܕܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ51: ܓܢܝܼܙܵܐ ܢܸܚܬܲܬ݀ ܨܹܝܕܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ܀ ܐܲܚܕܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܬܲܓܵܪܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ52: ܕܐܸܬ݀ܵܐ: ܘܲܠܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܹܗ ܐܲܥܠܹܗ ܕܢܸܥܬܲܪ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܹܗ܀ ܐܘܿ ܠܵܟ̣ ܙܲܟܲܝ ܚܵܛܹ̇ܦ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܦ ܕܲܫܡܲܝܵܐ: ܒܵܐܹ̇ܙ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܒܲܝܬܹܗ ܡܲܓ̣ܢܸܐ܀ ܒܙܝܼܙܝܼܢ ܡܸܢܵܟ̣ ܟܠ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܓܵܥܹ̇ܝܢ ܡܸܢܵܟ̣ ܝܲܬܼܡܹ̈ܐ ܥܠܝܼ̈ܒܹܐ ܒܚܘܼܫܒܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܩܵܒ̣݁ܠܝܼܢ ܡܸܢܵܟ̣ ܟܠ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܒܐܵܘܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܪܵܛ̇ܢܝܼܢ ܥܠܲܝܟ ܐܵܦ ܫܵܪ̈ܘܿܝܹܐ ܒܡܲܣܝܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܢܚܸܬܼܘ ܗܲܠܸܟ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܲܚܛܲܦ̣ܬ݁ ܐܸܢܘܿܢ: ܚܢܵܢܵܐ ܪܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܩܒܸܠܬܵܝܗܝ53 ܐ̄ܬܲܬ݀ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܬܸܥܒܲܪ ܒܐܲܬܼܪܵܟ̣ ܬܘܼܒ̣ ܘܲܠܒܲܟ̣ܬܵܗ̇: ܕܢܲܚ̣ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܒܲܙܬܵܝܗܝ ܚܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬܼ܀ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܐ (ܕܫܲܝܢܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ54: ܘܗܵܐ ܒܒܲܝܬܵܟ̣ ܗ̄ܝܼ: ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܬܸܩܢܸܐ ܥܲܙܝܼܬ݁ ܟܲܫܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܙܟܲܝܬܵܢܝ ܙܲܟܲܝ ܘܐܲܝܲܢ ܐܸܡܪܵܟ̣ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ: pb. 358 ܬܸܗ̇ܪܹܬܼ ܠܝܼ ܒܵܟ̣ ܐܘܿ ܙܲܟܝܵܐ ܡܠܸܐ ܙܵܟ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܐܸܩܪܹܝܟ̣ ܫܠܝܼܚܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ: ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܘܿ ܒܵܙܘܿܙܵܐ ܥܲܡ ܚܵܛܘܿܦܹ̈ܐ܀ ܒܟ̣ܠܗܹܝܢ ܛܲܪܩܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܘܐܸܢܵܐ ܡܚܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܐܹܡܲܠܸܠ ܠܵܟ̣: ܠܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܐ̄ܚܝܵܢܵܐ ܘܚܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܒܥܵܠܡܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܟ̣ ܘܲܫܡܵܐ ܕܢܵܨܲܚ ܒܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܡܣܲܪܩܵܐ ܠܲܝܬܲܝܟ ܘܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܚܠܝܼܛ ܩܘܼܠܵܣܵܟ̣܀ ܒܢܸܟ̣̈ܣܹܐ ܣܡܝܼܟ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܒ̣ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܬܸܚܛܘܿܦ55: ܐܝܼܬܼ ܒܵܟ̣ ܘܲܬܼܒܲܕܲܪ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܕܠܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܦܫܝܼܩ ܠܲܡܟܲܢܵܫܘܼ ܘܠܲܡܒܲܕܵܪܘܼ: ܐܝܼܬܼ ܒܵܟ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܲܥܘܸܐ ܘܬܸܒ݁ܘܿܙ ܘܲܕ݁ܬܸܙܕܲܕܲܩ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܘܒܸܙܬܼܵܐ ܡܲܠܝܵܐ56: ܐܝܼܕܼܵܟ̣: ܒܓܲܒܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܵܪܝܵܐ ܠܟ̣ܠܢܵܫ ܟܠ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ܀ ܒܥܘܼܡܪܵܟ̣ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܵܟ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܙܟܲܝܬܵܢܝ57: ܕܐܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܠܵܣܵܟ̣܀ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܙܲܟܲܝ ܙܲܡܸܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܲܪ ܐܵܠܵܗܵܐ: ܕܢܸܬܸܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܕܲܠܟ̣ܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢܸܛܪܘܿܕܼ: ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܥܘܝܼܪܹ̈ܐ ܡܸܥܕܲܠ ܥܲܕܼܠܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܡܲܐܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܥܲܠ̣ ܗܵܢܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܡܠܸܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܠܡܘܿܢ ܡܸܬܼܚܲܠܲܛ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܚܸܒ̣ ܠܗܘܿܢ܀ pb. 359 ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܡܲܣܛܸܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܠܗܘܿܢ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܚܠܝܼܛ ܘܲܡܫܲܝܲܢ ܥܲܡ ܥܵܘ̈ܠܹܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܡܲܣܠܸܐ ܠܦܵܠܚܲܝ̈ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܥܹ̇ܣ ܥܲܡ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܘܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܥܕܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܸܪܒܵܐ ܕܲܛ݁ܥ̣ܵܐ: ܘܗܘ݀ ܒܲܒ̣ܥܵܬܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܦܝܼܛ ܝܵܨܘܿܦܵܐ ܘܓ̣ܵܙܲܪ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ: ܘܪܵܛ̇ܥܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܕܡܲܐܣܸܐ58: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ܀ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܒ̣ܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܗܵܝ̇ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܣܡܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܫܵܒܹ̇ܩ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܒܹܝܬܼ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ59: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܟܲܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ (ܕܥܲܠ̣ ܠܐܵܘܵܢܹܗ60: ܘܫܵܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ ܕܲܠܗܵܝ̇ ܣܝܼܡܬܼܵܐ ܢܸܩܢܸܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̣܀ ܢܸܗܪܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܫܲܪܝܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܫܕܹܝܘܗܝ ܡܸܢܹܗ ܥܲܠ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܠܡܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܓ̣ܢܵܐ61: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܫܵܪܘܼܬܹܗ: ܘܫ̣ܵܛܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ܀ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܘܲܣܓܸܕܼ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܣܵܓܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܐܵܣܝܵܐ ܕܣܲܥܪܲܢܝ ܕܲܡܡܲܚܲܝ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ܀ ܬܵܘܕܸܐ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܫܸܚܬܲܬ݀ ܒܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܡܲܪܝܩ̣ܵܗ̇ ܚܢܵܢܵܟ̣ ܬܸܚܙܸܐ ܫܘܼܦܪܵܟ̣ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܠܵܟ̣ ܡܡܲܚܝܵܐ ܕܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܒܹܗ: pb. 360 ܕܠܵܐ ܢܸܕܲܬ݀ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܥܨܘܿܒ̣ ܟܹܐܒܲܝ̈ ܒܐܲܟ̣ܝܼܦܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܦܘܼܡܝ ܚܲܠܵܫܵܐ ܢܵܘܕܸܐ ܠܦܘܼܡܵܟ̣ ܕܲܩ̣ܪܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈: (ܩܵܠܹ̈ܐ ܚܲܠܵܝ̈ܵܐ62: ܕܐܸܦܢܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܢܢܲܫ̈ܩܵܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܼܝ ܠܥܸܩܒܲܝ̈ܟ ܐܵܣܝܵܐ ܡܠܸܐ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܕܡ̣ܢ ܕܲܣܥܲܪܬܵܢܝ ܩܲܠ̣ܘ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܥܲܦܪܵܐ ܐܸܠܟ݁ܘܿܚ ܡ̣ܢ ܕܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܟ̣ ܩܲܕܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܕܲܒ̣̈ܗܲܠܟܟܵܬܼܵܟ̣ (ܪܕܲܦܬܵܝܗܝ ܠܥܵܘ̣ܠܵܐ63: ܕܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܝ64 ܦܸܠܓܘܼܬܼ ܢܸܟ̣̈ܣܲܝ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܟ ܐܵܣܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܕܲܠܣܘܼܥܪܵܢܵܟ̣ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܬܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܲܝ܀ ܟܠ ܡܵܐ ܕܓܸܠܙܹ̇ܬܼ ܦܵܪܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܥܵܘ̇ܠܵܐ ܕܦܸܠܚܹ̇ܬܼ ܡܲܗܦܸܟ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܒܸܙܹ̇ܬܼ ܥܲܡ ܪܸܒ݁ܝܼܬܹܗ ܡܲܦܢܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܟ̣ܠ ܡܵܐ ܕܚܸܛ̇ܦܹܬܼ ܒܐܲܥ̈ܦܹܐ ܐܸܬܸܠ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܛܝܼܦ܀ ܚܵܣ ܠܝܼ ܡܸܟܹܝܠ ܢܸܥܘܿܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܥܲܝ: ܐܵܘ ܢܸܫܬܲܡܲܫ ܪܘܼܫܥܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܒܓܟܵܘ ܐܵܦܲܕܼܢܲܝ̈܀ ܬܲܪܥܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܒܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܸܫܪܸܐ ܨܹܐܕܲܝ: ܠܵܐ ܦܵܬܲܚ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܢܸܥܘܿܠ܀ ܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܕܢܹܐܟ̣ܘܿܠ ܠܲܚܡܵܐ ܟܦܸܢ ܗ̄ܘܟܵܐ ܕܠܵܐ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܚܠܘܿܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܒܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܙܲܡܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܟܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ pb. 361 ܡܸܫܬ݁ܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܡܸܫܬܲܩܠܵܐ65: ܒܵܗ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܡܵܪܲܢ ܢܸܚܕܸܐ ܬܲܡܵܢ ܥܲܡ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ܀ ܥܲܠ̣ ܒܲܪ ܟܹܐܢܵܐ ܘܛܲܪܕܹܗ ܠܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܫܟܵܐ ܕܢܸܥܡܲܪ ܥܲܡ ܢܲܗܝܼܪܵܐ܀ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܕܼܪܸܐ ܙܲܟܲܝ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ: ܘܲܢܒܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܕܲܡܥܵܩܝܼܢ܀ ܛܥܝܼܢ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܹܗ: ܘܲܡܦܲܠܸܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܪܗܝܼܒ̣ ܕܲܢܒܲܕܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܪܗܝܼܒ̣ ܗ̄ܘܟܵܐ ܕܲܢܟܲܢܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟ̣ܠ ܕܲܦܓܲܥ̣ ܒܹܗ܀ ܦܬܼܝܼܚܝܼܢ ܬܲܪ̈ܥܵܘܗܝ ܘܣܵܒܹ̇ܠ ܡܲܦܸܩ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܡܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܕܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܒ̣ܙܝܼܙ ܢܹܐܬܸܐ ܢܸܣܲܒ̣܀ ܐܘܿ ܕܲܚܛܝܼܦܝܼܢ ܬܵܘ ܣܲܒ̣ܘ. ܕܝܼܠܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܙܘܿܙܵܐ: ܝܘܿܡ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܢ ܢܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܲܝ܀ ܬܵܘ ܡܸܣܟܹ݁ܢܹ̈ܐ ܣܲܒ̣ܘ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܘܿܒ̣ܵܐ: ܣܢܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܥܲܕ݁ܪܘܼܢܝ ܩܲܠܝܼܠ ܐܸܕܼܪܸܐ ܢܸܟ̣ܣܲܝ̈܀ ܐܘܿ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܘ ܠܝܼ ܦܵܥܠܹ̈ܐ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܣܒ̣ܘܿܠܘ ܐܲܦܸܩܘ ܗܵܢܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܲܣܓܝܼܘ ܚܵܘ̈ܒܲܝ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܪܵܗܹܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܘܕܼܵܪܹܐ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܟܠ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ܀ ܒܸܙܬܼܵܐ ܕܥܸܠܲܬ݀ ܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 362 ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܵܥܵܐ ܐܲܦܵܩ̣ ܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܪܵܘܹ̇ܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܘܲܡܠܵܬ݀ ܥܲܝܢܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܥܵܠܡܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܲܕܼܢܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܲܪܟܸ݁ܢ ܟܲܬܼܦܹܗ ܨܹܝܕܼ ܡܵܡܘܿܢܵܐ܀ ܟܬܲܒ̣ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܦܸܠܓܘܼܬܼ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ ܟ]ܕܼ ܦܸܠܓ̣ܥܲܬ݀ ܒܹܗ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܚܲܪ ܢܸܦܘܿܩ ܢܸܬܸܠ ܡܘܿܢ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ܀ ܛܥܝܼ̈ܢܵܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܲܡܦܲܠܵܓ̣ܘܼ: ܩܪ̈ܝܼܚܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܨܹܝܕܓܼ ܡܸܣܟܹ݁ܢܹ̈ܐ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ܀ ܪܵܗܛܵܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܵܒ̣ܘܿܪܹ̈ܐ: ܕܲܢܦܲܠܸܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܸܟ̣ܨܣܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ܀ ܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܐ ܐܸܫܬܲܡܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܵܕܼܠ̇ܝܼܢ ܣܲܟܼ̈ܠܹܐ ܕܲܠܡܘܿܢ ܠܵܥܹ̇ܣ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܐܲܚ̣ܝܼ ܡܝܼܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܲܣ̣ܪܝܼ: ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܢܸܗܘܸܐ܀ ܐܹܝܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܕܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܠܝܼܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ: ܀ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܢܦܲܠܸܓ̣ ܢܸܕܼܪܸܐ ܟܠ ܕܲܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܬܸܚܸܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܝܲܬ݁ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܢܩܘܼܡ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ܀ ܐܵܬ݀ܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܣ̣ܥܲܪ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܚܲܛܵܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܚܲܕܼ ܥܸܕܵܢܵܐ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܥܵܕܼܠ̇ܝܼܢ ܟܲܕܼ ܥܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 363 ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܢܹܐܟ̣ܘܿܠ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܡܘܿܢ ܣܵܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܚܲܟܝܼܡ ܠܸܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܠܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܫ̣ܕܼܵܐ ܒܲܠܘܼܥܵܐ ܗܵܘ̇ ܨܲܝܵܕܼܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ: ܘܲܠܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܟܲܪܟ̣ܵܐ66: ܒܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܨܵܕܹܗ܀ ܠܪܲܒܵܐ ܕܡܵܟ̣̈ܣܹܐ ܚܒܲܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܟܵܘܦܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܬܲܡܵܢ: ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܨܵܕܼ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܲܢ܀ ܒܥܵܠܡܵܐ ܝܲܡܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܡܨܝܼܕܬܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܚܸܒ̣ܫܲܬ݀ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܢܸܓ̣ܕܲܬ݀܀ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܡܵܪܲܢ ܢܹܐܟ̣ܘܿܠ ܠܲܚܡܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܗܵܢܵܐ ܨܲܝܕܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܠܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܥ̣ܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܙܕܲܡܲܢ ܕܢܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܗܵܕܹܐ ܫܟܟܵܚܬܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܡܘܿܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܢܵܝܵܐ ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܲܢ ܠܙܲܟܲܝ ܘܚ̣ܕܼܝܼ ܒܛܲܠܝܵܐ ܕܲܩܢ̣ܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ܀ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܠܲܡ ܗܘ݀ܵܘ ܒܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܲܚ̣ܘ ܒܹܗ ܘܲܥܪܲܩ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܕܡܲܡܠܸܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ܀ ܗܵܐ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܠܒ̣ܝܼ̈ܫܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܡܨܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܠܡܸܗܘܵܐ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 364 ܗܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ ܕܲܣܥܲܪ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܟ̣ܪܸܙ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܢܬܟܢܫܘܢ. P

‎2  ܙܢܝ̈ܬܐ. P

‎3  ܢܚܙܝܘܗܝ. P

‎4  ܡܫܬ݁ܕܪ. R

‎5  ܠܡܪܥܐ. R

‎6  ܚܘܒܐ: ܕܠܫܘܒܩܢܐ. R

‎7  ܒܡܚܘܬܗ̇: ܠܗܢܐ. P

‎8  ܚܫܗ. P

‎9  ܕܢܦܣܘܩ. R

‎10  ܢܥܒ̣ܕ. R

‎11  ܕܡܣܠܐ ܘܣܢ̈ܐ ܚܝܘ̈ܗܝ ܢܥܪܘܩ. R

‎12  ܕܢܬܕܡܘܢ. P

‎13  ܡܫܬܪܝܐ. R

‎14  ܕܡܪܝܪ ܡܢ ܟܘܘܢܐ. P

‎15  ܕܡ. R

‎16  ܕܡܕܝܒ ܠܗ. R

‎17  ܥܒ݁ܕܘ̈ܗܝ. P

‎18  ܕܫܝܢܐ. P

‎19  ܗܘܐ. P

‎20  ܘܪܝܒ݁ܝܢ. R

‎21  ܒܚܛܝܬܐ ܘܠܣܘܥܪܢܐ ܪܐܓ. R

‎22  ܡܫܘܚܬܗ. R

‎23  ܢܫܟ݁ܚ. R

‎24  ܗܒ. Sic

‎25  ܣܥܪܢܝ. R

‎26  ܣܝ̇ܒܪ. Sic

‎27  ܚ̇ܙܐ. P

‎28  ܕܡܓܙܝܬܐ. R

‎29  ܠܟܝ. P

‎30  ܣܦ̇ܩܐ. R

‎31  ܠܡܪܗ. P

‎32  ܡ̇ܚܒ. P

‎33  ܚܙܝܼ ܦܐܬܐ 65- 47.

‎34  ܠܡܟܣܐ ܪܒܐ. R

‎35  ܕܒܪܐ. P

‎36  ܝ̇ܠܕܐ. R

‎37  ܐܦ ܠܐܠܗܐ ܦܫܝܩ ܠܗ̇ ܬܐܚܘܪ. R

‎38  ܡ̇ܢ ܣܠ̇ܩ ܗܘܐ ܥܠܗܝ̇ ܬܬܐ ܕܢܬܒܩܐ. R

‎39  ܗܘܘ. R

‎40  ܕܢܚ̇ܝܒ. R

‎41  ܟܢܫܐ. P

‎42  ܗܘܐ. P

‎43  ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܕܢܫܟܚ. P

‎44  ܨܝܕ ܚܛܝ̈ܐ. P

‎45  ܠܬܝܒܘܬܐ. R

‎46  ܘܲܢܕܲܡܸܐ. R

‎47  ܕܐܬܚܫܚ. R

‎48  ܕܢܥܘܠ. R

‎49  ܟܕ. P

‎50  ܪܒܐ. P

‎51  ܐܝܬܝܐ. R

‎52  ܕܪܘܡܐ. P

‎53  ܩܒܠܬܝܗܝ. R

‎54  ܬܫ̇ܝܢ ܐܪܥܐ. P

‎55  ܕܬܩܛܘܦ. R

‎56  ܛܥܝܢܐ. R

‎57  ܙܩܬܼܢܝ. R

‎58  ܕܐܣܝ. P

‎59  ܫܩܠ̣. P

‎60  ܕܬܝܒܘܬܐ. P

‎61  ܕܓ݁ܢܐ. P ܕܚܢܐ. R

‎62  ܩܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. P

‎63  ܗܐ ܪܕܝܦ. P

‎64  ܒܝ. P

‎65  ܕܡܬܡܲܠܝܐ. P

‎66  Dubie.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/354
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Zacchaeus the Publican - ܥܲܠ ܙܲܟܲܝ ܡܵܟ̣ܣܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/354.
Bibliography:
On Zacchaeus the Publican - ܥܲܠ ܙܲܟܲܝ ܡܵܟ̣ܣܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/354.

Show Citation Styles