Jacob of Serugh: On the Rich Man and Lazarus - ܲܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܘܠܵܥܵܙܲܪ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܠܵܟ̣ ܝܵܗ̇ܘܿܒ̣ܵܐ ܐܲܓ̣ܥܸܠ ܫܸܐܠܵܬܼ̈ܝ ܟܲܕܼ ܣܵܓܹ݁ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܡܸܢܵܟ̣ ܐܸܣܲܒ̣ ܟܠ ܣܘܼܢܩܵܢ̈ܝܼܢ 1 : ܡܵܐ 2 : ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܒܬܼܘܼܟ̣ܠܵܢܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܐܸܣܕܘܿܪ 3 : ܒܵܥܘܼܬܼܝ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܒ̣ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܡܲܠܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢܝ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܨܒ̣ܝܼ ܒܝܼ ܕܐܸܨܒܸ݁ܐ ܕܲܠܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܐܲܓ̣ܥܸܠ ܚܲܝܲܝ̈: ܘܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܐܸܚܸܐ ܐܵܦܸܢ ܗܵܫܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܪܕܵܐ ܒܝܼ ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܓ̣ܵܣ̇ܝܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܕܬܸܫܬܸܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܙܒ̣ܝܼܢܲܬܼ ܒܲܕܼܡܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܟ̣܀ ܐ̄ܪܵܙܵܟ̣ ܢܲܩ̣ܪܵܗ̇ ܠܟܹܐܦܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ݀ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܙܩܝܼܦܵܟ̣ ܢܙܘܼܥ ܢܲܦ̮ܫܵܐ (ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܬܲܦܪܸܐ 4 : ܫܲܪ̈ܒܲܝܟ܀ pb. 365 ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܠܟܹܐܦܵܐ ܥܩܲܪܬܼܵܐ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܐܵܦ ܗܝ݀: ܐܵܘܠܸܕܼ ܡܹܐܡܪ̈ܲܝܟ ܕܐܵܦ ܟܹܐܦܵܐ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܦܫܝܼܩ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ: ܕܡܵܐ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܓ̣ܝܼܫܵܢ ܒܵܟ̣܀ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܐܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟ̣: ܕܠܵܐ ܢܡܲܠ̈ܝܵܢ ܠܵܟ̣ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܘܼܟܲܬܼܝ ܐܸܢ ܫܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܐܸܢ ܬܸܫܠܘܿܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܢܸܩܥ̈ܝܵܢ ܐܸܩܥܸܐ ܡܵܕܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܬ݁ܬܲܒܼ̈ܥܵܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܚܠܵܦܲܝ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܠܟܹܐܦܵܐ ܫܸܬܼܩܵܐ ܘܠܝܼ ܡܵܪܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܲܒ̣ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ: ܕܦܘܼܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܢܙܝܼܥ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܟ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܫܘܼܒ̣ܚܲܢ ܐܘܿ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ݀ܘ ܓܐܸܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܘܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܒܹ̇ܨ ܥܲܠ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܹܗ ܗ݀ܘ ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ: ܢܸܡܠܸܐ ܡܵܕܹܝܢ ܦܘܼ̈ܡܲܝܢ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ (ܕܒܹܗ ܢܸܬܼܝܲܬܲܪ 5 ܠܲܡܫܲܒ݁ܚܵܢܹ̈ܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬܼ: ܘܟܲܕܼ ܗ݀ܘ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ (ܠܵܐ ܡܲܗܢܸܐ ܠܹܗ ܒܛܝܼ̈ܡܹܐ ܙܲܒ̣ܢܹܗ 6 ܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܝܵܬܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܫܲܒܲܚ: ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܠܟܥܘܼܬܼܵܐ ܩܲܨ ܢܸܬܸܠ ܠܹܗ܀ ܠܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܛܵܠܹ̇ܡ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܡ̣ܠܲܟ̣ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܓܵܙܹ̇ܡ ܠܹܗ ܢܨܘܼܕܹܗ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܠܲܚܒܸܢܵܢܵܐ ܕܲܢܛܲܪ ܟܲܟ݁ܪܹܗ ܕܠܵܐ ܬܹܐܓ̣ܘܼܪܬܵܐ: pb. 366 ܐ̄ܣܘܼܪܹ̈ܐ ܘܣܘܼܛܡܹ̈ܐ ܘܲܠܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܛܲܪܕܹܗ܀ ܡܕܲܚܸܠ ܡܲܣܓܸܐ ܘܥܲܠ ܒܲܛܝܼ̈ܠܹܐ ܙܵܘܥܵܐ ܪܵܡܹ̇ܐ: ܕܟܲܕܼ ܡܸܬܼܠܲܚܲܡ ܢܵܘܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܐ ܕܲܩ̣ܪܸܒ̣ܘ ܠܹܗ܀ ܒܟ̣ܠ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܟ̣ܠܢܵܫ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܩܢܸܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܢܟܲܢܸܫ 7 : ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܦܬܲܚ̣ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܢܓܲܪܸܓ̣ ܒܵܗ̇ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܚܝܼܠ: ܘܣܵܡ̣ ܓܹܗܲܢܵܐ ܕܲܢܕܲܚܸܠ ܒܵܗ̇ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܦܸܐ܀ ܘܲܒ̣ܓ̣ܘܼܪ̈ܵܓܹܐ ܘܲܒ̣ܕܼܘܼ̈ܚܵܠܹܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ: ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܐܵܢܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܚܸܒ̣ ܠܵܐ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܹܗ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܵܐ (ܓܘܼܪܵܓ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܕܘܼܚܵܠܵܐ 8 : ܒܵܥܹ̇ܐ ܚܘܼܒܵܐ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐ̄ܣܝܼܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܝܲܬ݁ܝܼܪܬܵܐ 9 : ܗ̄ܝܼ ܠܹܗ ܐܵܦ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܓܲܫ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܢܸܦܠܘܿܚ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܪܸܓ݁ܬܹܗ ܡܡܲܠܸܐ ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܠܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܚܵܐܲܪ܀ ܘܠܵܐ ܡܕܲܚܠܵܐ ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܕܡܸܣܢܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܕܘܼܚܵܠܵܐ܀ ܘܠܲܐܝܢܵܐ 10 : ܕܗܵܟܲܢ ܩܲܪܝܼܒ̣ ܚܘܼܒܹܗ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: pb. 367 ܠܵܐ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܕܲܚܸܠ ܠܹܗ ܕܡܸܢܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܘܡܵܐ ܕܲܫܪܲܥ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣: ܩܪܒ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܓܲܪܸܓ̣ ܣܵܡܹ̇ܟ̣ ܘܲܡܠܲܒܸܒ̣ ܠܹܗ܀ ܦܬܲܚ̣ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܣ̣ܕܲܪ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܣܓܝܼ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܕܐܵܦܸܢ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܡܸܫܬܵܘܕܸܐ ܠܹܗ ܢܸܣܒ̣ܝܼܘܗܝ 11 : ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܕܡܲܡܐܸܢ ܐܵܦ ܠܵܐ ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܨܵܒܹ̇ܐ: ܐܲܕܼܠܸܩ̣ ܢܘܼܪܵܐ ܫ̣ܓܲܪ ܓܹܗܲܢܵܐ ܘܗܵܐ ܓܵܙܹ̇ܡ ܠܹܗ܀ ܕܲܒ̣ܠܘܼܚܵܡܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܣܘܼܪ̈ܵܕܹܐ 12 : ܘܲܒ̣ܙܘܼܗܵܪܹ̈ܐ: ܢܸܕܼܚܲܠ ܡܸܢܹܗ ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܡܸܟܹܝܠ ܛܲܟ̣ܣܹ̈ܐ ܕܙܲܕ݁ܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܒܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܡܸܛܠ ܐܲܓ̣ܪܵܐ: ܘܗܵܘ̇ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܢܸܣܬܲܪܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܕܡܲܚܸܒ̣ ܝܵܪܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܝ̄ܕܼܝܼܥܵܐ ܦܵܠܲܚ̇: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣ܵܐ ܕܟ̣ܠܡܸܕܸܡ ܕܝܼܠܝ ܕܝܼܠܵܟ̣ 13 : ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܗܵܘ̇ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܢܵܐ ܕܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܐܲܓ̣ܪܹܗ ܒܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܘܲܕ݁ܕܵܚܹ̇ܠ ܬܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ ܟܲܕܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܣܘܼܓ݁ܦܵܢܹ̈ܐ܀ ܬܠܵܬܼܵܐ ܬܸܓ̣ܡ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܕܝܵܪ̈ܬܵܘܗܝ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 368 ܕܵܚܹ̇ܠ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܛܵܒ̣ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܕܼܵܚܹ̇ܠ ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܣܟܸ݁ܠ ܒܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ܀ ܘܚܵܕܹܐ ܦܵܥܠܵܐ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܠܲܒܲܒ̣: ܘܡܸܛܠܵܬܹܗ ܡܲܣܓܸܐ ܦܵܠܲܚ̇ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܪܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܲܣܝܼܪ ܚܘܼܒܹܗ ܒܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐܝܼܬܼ: ܡܸܪܚܲܡ ܪܵܚܹܡ ܘܲܡܚܲܒܸ݁ܒ̣ ܠܹܗ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ 14 ܟܝܵܢܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܹܗ ܕܢܸܪܚܲܡ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇: ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܒܪܵܐ ܡܲܚܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܡܝܲܩܲܪ ܠܹܗ ܥܲܠ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣܀ ܪܚܝܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܹܝܬܼ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܵܠܬܼܵܐ ܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܥܲܡܹܗ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ܀ (ܠܵܐܹ̇ܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 15 : ܡܸܛܠ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܲܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ 16 : ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ (ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܫܵܦܲܪ 17 : ܡܸܛܠ ܛܸܒܵܗ̇ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܲܕܼܚܝܼܠ܆ ܕܲܕܼܠܵܐ (ܢܹܐܩܲܕܼ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ 18 : ܨܹܝܕܼ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܗܵܫܵܐ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܟܵܐ ܝܑܼܕܝܼܥܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܘܒܲܐܝܢܵܐ ܬܸܓ̣ܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܢܚܵܘܸܐ 19 : ܢܲܦ̮ܫܲܢ܀ ܐܸܬ݁ܕܲܡܝܼܢܲܢ ܢܸܪܗܲܛ ܒܵܬܲܪ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ pb. 369 ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܪܵܚܡ̇ܝܼܢ 20 : ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܕܵܚ̇ܠܝܼܢ: ܚܢܲܢ ܠܵܐ ܡܸܪܚܲܡ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܦܠܲܚ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܕܼܚܲܠ܀ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܠܚܘܼܒܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܘܠܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܓ̣ܪܹ̈ܐ ܥܲܠܝܼܠܝܼܢܲܢ܀ ܠܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܚܝܼܠܝܼܢܲܢ: ܠܡܲܢ ܕܵܡܹܝܢܲܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܠܵܐ ܠܚܲܕܼ ܬܸܓ̣ܡܵܐ܀ ܒܕܲܪܓ̣ܵܐ ܪܵܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܠܵܐ ܟܲܬܲܪܢ 21 : ܚ̄ܢܲܢ: ܘܲܒ̣ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܲܡܣܸܢ̄ܢ܀ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܕܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܢܲܢ ܘܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ݀ ܠܵܗ̇: ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܕܲܢܟܲܬܲܪ ܒܵܗ̇܀ ܥܒ̣ܵܕܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܣܵܡܘܼܢ 22 : ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܥܲܒ̣ܕܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܘܠܲܐܝܟܵܐ ܢܹܐܙܲܠ܀ ܩ̣ܪܵܢ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܡ̣ܢܵܢ ܒܐܲܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܣܵܡܲܢ: ܘܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ ܐܲܪܦܝܼܢ ܕܲܢܫܲܢܸܐ ܠܲܢ܀ ܒܨܲܠܡܹܗ ܨܵܪܲܢ ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܦܸܨܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ ܘܢܹܐܪـܼܲ ܕܝܼܠܹܗ ܘܢܸܬ݁ܕܲܡܸܐ ܠܹܗ 23 ܘܥܲܠ ܕܲܫܒܲܩܢܵܝܗܝ ܘܲܛ̣ܥܲܝܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܘܼܬܹܗ: ܢܚܸܬܼ 24 : ܫܲܓܸܫ̣ ܠܲܢ ܕܢܸܦܠܘܿܚ ܥܲܡܹܗ ܘܢܸܣܲܒ̣ ܐܲܓ̣ܪܲܢ܀ ܘܡ̣ܢ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܹܗ ܕܐܵܦ ܒܵܗ̇ ܒܗܵܕܹܐ ܡܲܐܝܼܢܵܐ ܠܲܢ: ܒܢܘܼܪܵܐ ܓܙܲܡ̣ ܠܲܢ ܕܟܲܕܼ ܕܵܚ̇ܠܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܢܸܦܢܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ pb. 370 ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܦܲܚܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܓܠ̣ܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܕܲܒ̣ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܢܸܪܗܲܛ܀ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܒܲܕܼ ܠܲܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ 25 : ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܓܠ̣ܵܐ ܒܲܕܸܩ̣ 26 : ܠܲܢ܀ ܐܸܫܬܲܥܝܼ ܠܲܢ ܥܲܠ ܓܹܗܲܢܵܐ ܘܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܠܵܥܵܙܲܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܥ̣ܵܐ ܕܢܵܘܕܲܥ ܠܲܢ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܦܲܚܬܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ: ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܒܚܲܫܵܐ 27 : ܪܲܒܵܐ܀ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܡܵܢ ܐܝܼܬܼ ܬܲܡܵܢ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ: ܕܲܢܟ̣ܵܘܸܢ ܠܲܢ ܛܸܒܹܗ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܚܠܵܦ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܸܡ̈ܥܹܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܐ ܐܲܝܬܝܼ ܠܐܲܬܼܪܲܢ ܟܲܕܼ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܕܲܢܙܲܗܲܪ 28 : ܠܲܢ ܒܲܫܡ̈ܘܼܥܵܬܹܗ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܥܝܵܕܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܒܥ̣ܵܐ ܕܢܲܠܸܦ ܠܲܢ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܛܲܝ̈ܒܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܘܼܪܵܐ ܕܲܠܚܝܼܡܵܐ ܠܲܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܕܲܢܦܲܠܸܛ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܦܹܗ܀ ܚܲܕܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܦܲܪܣܝܼ: ܕܡܵܐ ܕܲܫܡܲܥܢܵܝܗܝ ܢܙܘܿܥ ܠܸܒܲܢ 29 : ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܣܓܝܼ ܪܲܚܡܲܢ ܘܲܕܼܢܵܘܕܲܥ ܠܲܢ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܪܲܚܡܲܢ: (ܐܲܦܸܩ ܐ̄ܪܵܙܹܗ 30 : ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܡܸܛܠܵܬܲܢ܀ pb. 371 ܒܥܵܠܡܲܢ ܒܝܼܫܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܥܵܠܡܹܗ ܠܵܐ ܡܲܦܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܘܼ ܚܘܼܒܹܗ ܠܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܓܠ̣ܵܐ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܲܢܫܲܪܲܪ ܠܲܢ: ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܘܪ̈ܵܚܡܹܐ ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܒ̣ܕܲܢ܀ ܡܵܢ 31 : ܕܐܸܫܬܲܡܲܫ ܬܲܡܵܢ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܚ̣ܵܘܝܼ ܒܐܲܬܼܪܲܢ: ܕܥܕܼܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܢܹܐܠܲܦ 32 : ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ܀ ܡܲܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܒܹܗ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܐܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܡܵܪܲܢ ܫܲܪܒܹܗ ܕܲܢܙܲܗܲܪ ܠܲܢ܀ ܐܵܘ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܠܵܥܵܙܲܪ ܡܲܢ ܚܵܟܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܗܘ݀ ܬܢ̣ܵܗ̇ ܕܲܢܠܲܒܸܒ̣ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܨܪܝܼܟ̣܀ ܥܲܠ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ 33 : ܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ: ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܲܢ ܟ̱ܠܹܗ ܫܲܪܒܹܗ ܒܚܲܕܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܠܵܥܵܙܲܪ ܕܵܘܝܵܐ ܕܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܬܼܢ̣ܵܐ ܫܲܪܒܹܗ: ܐܲܠܸܦ̣ ܗܵܕܹܐ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܥܲܡ܀ ܘܲܒ̣ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܕܚ̣ܵܘܝܼ ܬܘܼܒ̣ ܚܲܟܸ݁ܡ ܠܲܢ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܕܕܼܝܪܢܵܐ ܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ 34 ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܩܢܸܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܲܠܸܦ̣ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ̣ ܚ̣ܵܘܝܼ ܥܲܠ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ: ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܛܲܝܸܒ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܡܵܪܵܘܗܝ ܐܸܢ ܩܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ pb. 372 ܒܚܲܕܼ ܬܘܼܒ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܘܵܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܹܗ ܕܘܵܝܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܘܲܒ̣ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܫܬܲܢܲܩ ܕܲܬܼܢ̣ܵܐ ܫܲܪܒܹܗ: ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܟ̣ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܵܝ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܬܘܼܒ̣ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܟ̣ܠ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܘܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐ̄ܡܲܪ ܛܒܲܝܗܘܿܢ ܠܲܕܼܡܸܣܟܹ݁ܢܝܼܢ܀ ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀ ܥܲܠ ܠܵܥܵܙܲܪ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܝܑܼܪܸܒ̣: ܒܹܗ ܐܸܬܼܦܲܫܲܩ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܕܡܲܠܸܠ̣ ܨܹܝܕܼ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ܀ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܵܗ̇: ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܟ̣ܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܡܲܠܝܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܕܢܵܘܬܲܪ ܡܲܠܸܠ̣ ܢܹܐܬܲܪ ܡܵܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ: ܕܲܠܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡܸܠܬܹܗ ܒܹܝܬܼ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ܀ ܥܲܠ (ܠܵܥܵܙܲܪ ܘܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܲܬܼܢܵܐ ܫܲܪܒܹܗ: ܡܵܢ 35 : ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܲܝܬܸܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܬܲܪ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܒܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܕܼܢܸܬܼܥܲܕܪܘܼܢ ܟܠ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܒܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܢܸܬܸ݁ܠ ܡܵܕܹܝܢ ܘܲܥܕܵܐ ܠܡܸܠܬܲܢ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܢܡܲܠܸܠ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܠ ܕܲܢܥܲܕܲܪ܀ ܒܫܲܪܒܹܗ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܲܒ̣ܓܹܗܲܢܵܐ 36 : ܡܠܘܿܐܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟ̣ܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܐܵܡܘܿܪܵܐ܀ pb. 373 ܢܸܫܡܲܥ ܡܵܕܹܝܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܗܵܫܵܐ ܟ̱ܠܲܢ܆ ܘܲܠܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܫܲܪܒܹܗ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܕܲܠܒ̣ܝܼܫ ܒܘܼܨܵܐ ܐܵܦ ܐܲܪ̈ܓܘܵܢܹܐ ܘܲܓ̣ܐܸܐ ܘܲܚܬܼܝܼܪ܀ ܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܼܦܲܛܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܘܡܸܬܼܓܲܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 37 : ܘܚܵܝܹ̇ܐ ܟܠܝܘܿܡ ܟܠ ܓܲܐܝܵܐܝܼܬܼ ܘܲܚܬܼܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܚܲܕܼ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܪܡܸܐ ܗܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܲܪܥܹܗ: ܘܲܣܢܝܼܩ ܘܐܲܠܝܼܨ ܫܝܼܛ ܘܲܡܓܲܙܲܝ ܘܲܡܠܸܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ܀ ܘܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܡܠܸܐ ܟܲܪܣܹܗ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ: ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܘܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܡܠܲܟ̣ܚܝܼܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܢܲܓ̣ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܡܲܥܘ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܘܥܲܠ ܠܵܥܵܙܲܪ: ܘܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܥܲܠ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܠܵܘ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܡܸܬܼܢܵܘܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀܀ ܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ: ܬܲܪܬ܀ܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ 38 : ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܘܵܬܹܗ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܟ̣ܪܝܼܗܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܟܲܪܟܵܝܗܝ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܲܒ̣ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܡܸܬ݁ܛܲܪܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܪܲܛܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܡܸܣܟܹܝܢ ܘܲܚܠܝܼܡ ܡ̣ܢ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ ܛܵܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 374 ܕܥܲܬ݁ܝܼܪ ܘܲܟ̣ܪܝܼܗ ܬܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܡܸܬܼܒܲܝܲܐ ܗܘ݀ 39 ܚܲܝܠܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܣܝܼܡ ܫܵܡ̇ܘܿܥܵܐ 40 : ܘܦܲܚܸܡ ܘܐܲܫܘܵܐ ܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ܀ ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܥܵܪܨܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܣܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ܀ ܡܵܐ ܕܫܲܘ̈ܝܵܢ 41 : ܕܹܝܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܕܢܹܐܪܘܿܥ 42 : ܐܸܢܹܝܢ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܪܲܛܸܢ ܣܲܓܝܼ ܢܲܨܝܼܚ ܡ̣ܢ ܢܲܨܝܼ̈ܚܹܐ܀ ܗܵܐ ܠܵܥܵܙܲܪ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܟ̣ܪܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܚܲܣܝܼܪ ܠܲܚܡܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܟܠܝܘܿܡ܀ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܚܲܫܵܐ 43 : ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܐ̄ܢܘܿܢ: ܕܣܵܡ̇ܟ݁ܝܼܢ ܠܸܒܵܐ ܘܲܒ̣ܥܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܚܲܫܵܐ ܦܵܐܹ̇ܓ̣܀ ܠܠܵܥܵܙܲܪ ܕܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܢ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܘ ܠܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܥܸܢܝܵܢܵܐ܀ ܥܵܠܡܲܢ ܟ̱ܠܹܗ ܒܡܲܣܲܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܨܒ̣ܝܼ̈ܥܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܢܸܪܚܲܡ ܕܲܓܵܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܹܗ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ: ܡܲܣܓܸܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܘܲܡܝܲܩܲܪ 44 : ܠܹܗ ܥܵܘܵܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܡܵܣܟܹܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ (ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܘܠܵܐ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ 45 : ܕܠܵܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܸܣܟܹܝܢ ܘܲܪܡܸܐ ܡܲܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: pb. 375 ܐܸܠܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܟ̣ܢܲܫ̣ܘ ܨܹܝܕܼ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܘܠܵܐ ܓܵܫ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܐܵܣܵܘ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܢܸܬܸܠ ܕܲܣܢܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܘܡ̣ܢ ܡܵܙܘܿܢܵܐ ܘܡ̣ܢ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܘܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ ܘܟܲܠܒܹ̈ܐ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ܀ ܠܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܢܸܬܼܒܲܝܲܐ ܒܹܗ ܘܢܸܛܥܸܐ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ 46 : ܘܠܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܒܹܗ ܢܸܬܼܠܲܒܲܒ̣ ܥܲܠ ܕܲܣܢܝܼܩܵܐ 47 : ܗ̄ܘ̣܀ ܐܵܦܠܵܐ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܕܣܵܡ̇ܟ݁ܝܼܢ ܠܸܒܹܗ ܥܲܠ ܥܵܩ̈ܵܬܹܗ: ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ܀ ܠܵܐ ܥܵܨܘܿܒܹ̈ܐ 48 : ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܣܲܓܝܼܐܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܣܵܡ̇ܘܿܟܹ̈ܐ 49 : ܠܠܸܒܹܗ ܕܲܬܼܒ̣ܝܼܪ ܒܲܣܢܘܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܵܐܹ̇ܒ̣ ܘܲܟ̣ܦܸܢ ܘܲܡܠܸܐ ܘܵܝܹ̈ܐ 50 ܆ ܘܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܘܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܗܵܟܲܢ ܠܵܐ ܡܒܲܓܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܕܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܣܚܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܕܸܐ: ܫܡܲܥ ܬܘܼܒ̣ ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܸܬܼܓܲܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܓܘܼܫܡܹܗ ܚܠܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܒ̣ܘܼܫܹܗ ܦܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܹܗ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܡܠܸܐ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܘܪܵܥܹ̇ܡ ܒܲܝܬܹܗ ܘܲܕܼܚܝܼܠ ܐܲܬܼܪܹܗ: ܥܲܬ݁ܝܼܪ ܘܲܚܠܝܼܡ ܘܟ̣ܠܢܵܫ ܪܵܚܹ̇ܡ ܘܲܡܝܲܩܲܪ ܠܹܗ܀ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ܵܐ ܘܦܲܓ̣ܪܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܘܟ̣ܝܼܣܵܐ ܡܲܠܝܵܐ: pb. 376 ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܓܐܲܝ̈ܵܐ ܘܟ̣ܠ 51 : ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼ̈ܝܵܢܹܐ܀ ܚܵܕܹܐ ܒܥܘܼܬܼܪܹܗ ܘܪܵܡ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ ܘܲܦܐܸܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܒܵܣܹ̇ܡ ܘܲܚܠܝܼܡ ܘܲܒ̣ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܥܵܙܲܪ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܓܲܐܝܵܐ: ܘܲܡܠܸܐ ܘܵܝܹ̈ܐ ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܲܡ܀ ܕܢܸܣܒܲܥ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܐ ܠܲܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܬܼܚܲܬܼܚܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܡܹܐܟ̣̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܕܣܲܓܝܼ̈ܐܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܥܲܠ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܕܐܵܟ̣݁ܠܝܼܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘܟܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܕܐܵܦ ܗ݀ܝ ܟܝܵܢܵܐ ܬܲܒ̣ܥ̣ܵܗ̇ ܘܟܸܢ ܐܸܬܼܪ̈ܲܓ̣ܪܲܓ̣܀ ܐܸܠܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܓܲܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܡܟܢ ܦܘܼܪܫܵܢܹܗ ܘܠܵܐ ܠܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܣܲܢܝܵܐ ܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܫܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ܀ ܠܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܢܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܕܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܡܹܐܟ̣̈ܠܵܬܼܵܐ 52 : ܕܹܝܢ ܡܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠܸܦ ܪܸܓܬܹܗ 53 : ܡܵܘܬܵܐܠ ܗ̄ܝܼ܀ ܗܵܘ̇ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐ ܠܠܲܚܡܵܐ ܫܲܠܡܵܐ 54 : ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܣܒܲܥ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܘܢܸܫܪܸܐ ܟܲܦܢܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܩܵܡ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܘܐܲܠܨܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܬܵܒ̣݁ܘܿܥܵܐ: pb. 377 ܠܲܙܥܘܿܧ̈ܝܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܠܹܗ܀ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܡܠܸܐ ܟܲܪܣܹܗ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ܆ ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܝܲܗܒܲܬ݀ ܠܹܗ ܕܢܸܣܓܸܐ ܫܘܼܦܪܹܗ܀ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܓܲܕܵܦܘܼ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܓܲܕܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܵܗ̇ܘܿܒ̣ܵܗ̇ ܕܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܪܲܛܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܛܵܬܹܗ ܦܸܨܬܼܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܝܼ ܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܘܲܫܠܝܼ܀ ܐܲܓܲܪ ܪܘܼܚܹܗ ܒܟܲܦܢܵܗ̇ ܘܡܲܪܥܵܐ ܘܒܲܣܢܘܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܣܲܝܒܲܪ ܟܹܐܒܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܥܵܡܵܐ܀ ܗܵܟܲܢ ܛܲܥ̣ܢܵܗ̇ ܠܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ (ܘܲܕܼܠܵܐ ܪܸܛܢܵܐ 55 : ܐܲܝܟ̣ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܝܲܗܒܲܬ݀ ܠܹܗ܀ ܚܟܵܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܲܠܸܓ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠܹܗ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܪܵܛܹ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܸ݁ܡܦܲܠܓܟܵܢܵܐ ܚ̣ܵܪ ܕܲܬܼܪܝܼܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܕܼܦܵܪܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܠܵܐ ܚܟܵܪ ܕܲܥܠܝܼܒ̣ ܐܸܠܵܐ ܕܲܬܼܪܝܼܨ ܕܲܡܦܲܠܸܓ̣܀ ܓܘܼܫܡܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ ܘܒܲܝܬܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܡܛܵܝܗܝ ܠܲܥܠܝܼܒ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܢܚܲܠܸܦ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܛ̣ܵܝܗܝ ܕܲܬܼܪܝܼܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܒ̣ܦܸܨܬܹܗ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܘܠܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܐ 56 : ܘܠܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܕܢܸܩܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܕܡܹܐܒܲܕܼ ܐܵܒ̣݁ܕܝܼܢ (ܡ̣ܢ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ 57 : ܘܟܸܢ ܗ̄ܘ̣ ܠܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܝܲܗܒ݁ܘܼܢ ܠܹܗ܀ pb. 378 ܐܸܠܘܼ ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܐܵܘ ܡܲܗܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ 58 : ܠܵܐ ܪܵܐܹ̇ܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬ݁ܬ݁ܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܵܬܲܪ (ܕܲܢܬܲܪܘ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ 59 : ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܡܸܬ݁ܬ݁ܕܝܼܫܝܼܢ ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܓ̣ܦ ܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ܀ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܒܸ݁ܕܼܘ 60 : ܐܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬ݀ܵܘ ܠܹܗ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܣܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܪܲܛܸܢ ܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܚܵܣܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܒܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܒܦܵܬܼܘܿܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܒܲܠܒ̣ܘܼܫܹܗ ܘܠܵܐ ܒܚܘܼܠܡܵܢܹܗ ܘܠܵܐ ܒܲܢܝܵܚܵܘ̈ܗܝ܀ ܥܲܠ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܨܠܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܪܸܓܬܹܗ ܕܢܸܒ̣ܥܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܐ̄ܬ݀ܵܘ ܠܹܗ ܫܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܗܡ̣ܝܼ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ܀ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܒܵܣܹ̇ܡ ܘܲܓ̣ܐܸܐ ܘܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ: ܒܕܼܵܘܝܵܐ ܕܲܣܚܝܼܦ ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܘܲܡܠܸܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ܀ ܪ̈ܵܡܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܪܘܝܼܚ ܠܸܒܹܗ ܘܚܵܕܹܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܫܝܼܛ ܠܹܗ ܡܥܵܩܵܐ ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܹܗ ܠܵܐ ܡܲܪܚܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܢܵܦܹ̇ܩ ܘܲܢܦܝܼܚ ܥܵܐܹ̇ܠ ܘܲܚܬܼܝܼܪ ܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܘܲܓ̣ܐܸܐ: ܩܵܐܹ̇ܡ ܘܲܦܐܸܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܘܲܦܨܝܼܚ ܐܵܬܹ̇ܐ ܘܕܼܵܐܹ̇ܨ܀ ܓܢܸܐ ܘܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܣܡܝܼܟ̣ ܘܡܸܬܼܦܲܛܲܡ ܗܕܼܝܼܪ ܒܲܠܒ̣ܘܼ̈ܫܹܐ: ܣܡܝܼܟ̣ ܒܲܛܥܘܼܡܹ̈ܐ ܫܪܸܐ ܒܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܥܢܸܐ ܒܓܹܐ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܐܲܣܝܼܢ ܒܲܝܬܹܗ ܘܡܲܠܝܵܐ ܟܲܪܣܹܗ ܘܲܚܠܝܼܡ ܓܘܼܫܡܹܗ: ܘܟ̣ܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܢ ܠܹܗ܀ ܠܵܥܵܙܲܪ ܕܹܝܢ ܕܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܣܟܹܝܢ ܡܫܲܦܲܠ ܘܲܣܢܝܼܩ: pb. 379 ܘܲܟ̣ܪܝܼܗ ܘܲܟ̣ܦܸܢ ܘܐܲܠܝܼܨ ܘܲܫܒ̣ܝܼܩ ܫܝܼܛ ܘܲܡܓܲܙܲܝ܀ ܣܦܝܼܩܵܐ ܟܲܪܣܹܗ ܘܲܨܕܸܐ ܥܘܼܡܪܹܗ ܘܲܡܠܸܐ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܘܣܵܒܹ̇ܠ ܙܵܘ̈ܥܹܐ܀ ܥܸܫܢܲܬ݀ ܒܝܼܫܬܹܗ ܣܓܝܼ ܐܘܼܠܨܵܢܹܗ ܢ̣ܓܲܪ ܛܘܼܪܵܦܹܗ: ܘܲܡܛܵܐ ܩܸܨܹܗ ܕܢܲܓ̣ܗܸܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܒ̣ܝܼ̈ܫܵܬܹܗ܀ ܐܸܠܦܹܗ ܠܐܝܼܬܼܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ 61 : ܡܸܬܼܪܲܕܼܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܆ ܘܐܲܝܟ̣ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܢܝܵܚܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܣܸܡܟܲܬ݀܀ ܩܵܡܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ: ܘܪܲܕܼܦܘܼܗܝ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܟܝܼܡ̈ܘܿܢܹܐ ܒܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܲܕܼܚܲܟ݁ܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܒܲܪ ܐܸܠܦܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܟ̣̈ܝܵܢܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܟܢܲܫ̣ ܬܹܐܓ̣ܘܿܪܬܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܚܲܕܼ 62 : ܚܲܕܼ ܝܵܘܡܵܐ ܐܸܬ݁ܛܲܠܲܩܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܬܲܓܵܪܵܐ ܥܲܠ̣ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܢܵܘܚܵܐ܀ ܕܚܲܝ̈ ܠܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܲܕܼ̈ܥܵܩܵܬܼܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܛܸܠܵܠܵܐ ܘܠܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼ̈ܥܵܢ܀ ܠܲܩܸܛ̣ ܠܲܫܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̣ܬܸܢ̈ܚܵܬܼܵܐ ܣܒܲܠ̣ ܥܸܕܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܠܐܝܼܬܼܵܐ ܘܥܲܠ̣ ܠܲܢܝܵܚܵܐ 63 ܫ̣ܘܲܪ ܘܐܸܫܬܲܪܓܲܠ 64 : ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܟܹܐܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ܆ ܣܚܲܦ̣ܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܫܲܢܝܼܘ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܝܲܒܸܠ̣ܘ ܣܲܒ̣ܠܘܼܗܝ ܪܲܫܡܵܐ ܘܨܲܦܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕܼ ܗܵܘ̇: pb. 380 ܘܐܲܓ̣ܗܝܼ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܙܲܒ̣̈ܢܹܐ ܠܙܝܼ̈ܙܹܐ ܘܲܠܟܹܐܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܸܬܼܗܲܦܟܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܝܼܓ̣ܠܵܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܣܸܒ̣ܠܲܬ݀ ܘܣܵܡܬܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܡܝܼܬܼ ܠܵܥܵܙܲܪ ܐܹܝܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܵܘܬܹܗ ܢܝܵܚܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܟܒܲܪ ܕܹܝܢ ܙܵܕܹܩ ܐܹܡܲܪ ܕܲܚ̣ܝܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܚܲܝ܀ ܢܦܲܠ̣ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܩ̱ܠܬܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܫܪܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ܀ ܢܦܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܘܩܲܒ݁ܠܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܡܝܼܬܼ ܟܹܐܒ̣ܬܼܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ (ܚ̣ܝܵܐ ܕܡܲܝܝܼܬܼ 65 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܝܼܬܼ ܠܵܥܵܙܲܪ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܟܢܲܫ̣ܘ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܘܩܲܒ݁ܠܘܼܗܝ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܒܙܵܘܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܡܝܲܩܵܪܘܼ܀ ܦܪܲܣ̣ܘ 66 : ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܫܘܿܫܸܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܟܸܠ̈ܠܹܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ (ܩܪܲܡ̣ܘ ܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ 67 : ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܬܲܚ̣ܘ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܲܐܝܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܸܣܦܘܼ̈ܓܹܐ ܚܸܘܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܥ̣ܒܲܪ 68 : ܥܲܠ ܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܬܼܢ̱ܫܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܹܗ܀ ܥܪܲܩ̣ܘ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܘܲܫܠܸܡ̣ܘ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ̣ ܩܵܡ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܛܘܼ̈ܒܹܐ ܘܲܕܼܓܹܐ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ ܢܦܲܩ̣ܘ 69 : ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܚܲܬܼܢܵܐ ܩ̣ܛܲܪܘ ܠܹܗ ܬܵܓ̣ܵܐ: pb. 381 ܘܙܲܝܲܚ̣ܘ ܐܲܥ̣ܠܘܼܗܝ ܢܸܚܙܸܐ ܓܢܘܿܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܥܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܒ̣ܝܼܒ̣ܵܐ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܐ ܘܲܦܨܝܼܚ: ܘܲܒ̣ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܚܝܼܠܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܪܲܕܼ܀ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ 70 : ܗܘ݀ܵܘ ܠܹܗ ܠܘܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܝܲܡܬܼܵܐ 71 : ܕܚܝܼܠܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܸܫܟܵܐ 72 : ܘܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܓܘܼܕܼܵܐ ܙܪܝܼܙܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܒ̣ܪܝܹܠ ܥܸܒ̣ܪܲܬ݀ ܥܲܡܹܗ: ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܪܲܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܠܵܫܵܐ܀ ܠܗܵܘܬܼܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܥܲܠ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܝܼܟ̣ܵܐܹܝܠ: ܘܐܵܘܒܸ݁ܠ̣ܘ ܣܵܡ̣ܘܼܗܝ ܨܹܝܕܼ 73 : ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܟܲܫܝܼܪܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܪܲܛܸܢ ܙܟ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܘܲܣܠܸܩ̣ ܐܲܝܟ̣ ܢܲܨܝܼܚܵܐ܀ ܩܵܡ̣ ܒܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܪ ܒܹܗ: ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܥܲܙܝܼ ܕܠܵܐ ܪܘܼܥܵܡܵܐ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܒܲܟ̣ܠܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܲܢܩܲܒ݁ܠܘܼܢܵܝܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܡ̣ܢ ܟܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘܟܵܐ ܠܟ̣ܘܼܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܝܵܐ: ܘܕܲܐܙܗܲܪ ܫܘܼܦܪܹܗ ܫܩܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܵܡ̣ܘܼܗܝ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܥܲܪܣܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ ܢܦܲܠ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܣܲܕܵܢܵܐ: ܘܚܲܫ̣ܠܘܼܗܝ ܚܲܫܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܬܼܵܓ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܓܢܸܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܒܥܘܼܒܹܗ ܕܐܲܒ̣ܪܵܡ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܐܵܦ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܢܡܘܼܬܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ܀ pb. 382 ܡܝܼܬܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܡܵܘܬܹ݁ܗ ܕܗܵܢܵܐ ܐܹܝܢ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܀ܡܝܼܬܼ ܠܲ ܘܐܸܬܼܩܒܲܪ ܩܒ̣ܘܼܪܬܹܗ ܣܵܗ̇ܕܵܐ ܕܡܵܘܬܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܥܲܠ ܠܵܥܵܙܲܪ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܡܝܼܬܼ ܘܐܵܘܒ݁ܠܘܼܗܝ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡܝܼܬܼ ܘܐܸܬܼܩܒܲܪ ܘܲܢܚܸܬܼ 74 : ܠܲܫܝܘܿܠ܀ ܣܲܓܝܼ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܥܲܡ ܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܸܦܪܲܫ ܠܵܐ ܦܵܪܹܫ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܦܠܵܐ ܢܸܩܪܸܐ܀ ܕܢܸܩܪܸܐ ܡܸܩܪܵܐ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܕܲܥ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܨܹܝܕܼ ܕܲܙܥܘܿܪܝܼܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ܀ ܣܲܓܝܼ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܕܢܸܒ̣ܨܘܿܪ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܘܨܹܝܕܼ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܬܟܲܬܲܪ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܵܠܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܫܵܡ̈ܥܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܐܵܦ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܦܘܼܪܫܵܢܵܗ̇ ܕܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܲܕܼܣܘܸܟܵܠܵܐ܀ ܡܵܕܹܝܢ ܗܘܢܵܐ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܚܙܸܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܒ̣ܩܸܪܝܵܢܵܐ 75 ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܠܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܐܸܬܼܩܒܲܪ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܟܲܝ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܡܵܘܬܹܗ ܪܚܝܼܡܵܐ ܠܵܘ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܕܚ̣ܵܝܗܝ ܥܘܼܢܕܵܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܡܸܚܵܐ ܚ̣ܝܵܐ ܘܠܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܐܸܬܼܩܒܲܪ ܕܲܚ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܹܝܢ 76 : ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣ ܕܐܸܬܼܩܒܲܪ ܥܲܠ ܕܲܒ̣ܡܵܘܬܹܗ: ܩܲܕܝܼ ܘܵܝܵܐ ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܐ̄ܠܝܼܨܵܐ ܘܦܲܚܬܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܡܝܼܬܼ ܗܵܢܵܐ ܡܸܩܒܲܪ ܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܒܲܕܼܡܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 383 ܘܲܢܚܸܬܼ ܠܲܫܝܘܿܠ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܗܘ݀ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܘܲܠܵܘ̇ ܐܵܘܒ݁ܠܘܼܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀: ܚܲܕܼ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܚܲܕܼ ܠܲܬܼܗܘܿܡܵܐ ܘܐܸܫܬܲܕܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܬܲܡܵܢ ܒܲܫܝܘܿܠ: ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܐܲܒ̣ܪܵܡ ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܡ̣ܢ 77 : ܗܵܝ̇ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒ̣ ܕܐܲܪܝܼܡ̣ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܸܬܼܝܲܕܼܥܲܬ݀ ܠܵܗ̇: ܕܲܒ̣ܥܘܼܡܩܵܐ ܗ̄ܘܟܵܐ ܘܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ܀ ܡܝܼܬܼ ܟܹܝܬܼ ܘܐܸܬܼܩܒܲܪ ܗܵܢܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ݀: ܘܲܢܚܸܬܼ ܩܲܕܝܼ ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܛܸܠܵܠܵܐ ܕܦܵܢܝܵܐ ܪܗܝܼܒ̣ܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ: ܘܥܲܠ̣ ܐܸܬܼܟܲܪ̈ܟܵܝܗܝ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܚܸܠܡܵܐ ܥ̣ܬܲܪ ܘܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܲܫܚܝܼܩ ܘܐܲܠܝܼܨ ܘܲܡܠܸܐ ܚܲܫܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܒܵܒ̣ܵܐ ܕܲܦܐܸܐ ܓܵܘܢܹܗ ܢܨܲܚ̣ ܒܲܠܒ̣ܘܸܫܹܗ 78 : ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܡܛ̣ܵܝܗܝ ܪܸܬܼܚܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܢܬܲܪ ܘܐܸܬܼܚܲܒܲܠ܀ ܫ̣ܡܸܢ ܒܲܛܥܘܼܡܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܚܲܡܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܒ̣ܦܘܼ̈ܢܵܩܹܐ: ܘܟܲܕܼ ܦܸܓ̣ܥܲܬ݀ ܒܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܟܕܲܪ ܘܐܸܫܬܲܦܲܠ 79 ܢܲܙܠܹܗ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܘܝܼܬܹܗ ܪܵܡܬܼܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣: ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܚܠܝܼܠܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܓܸܫܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܢܘܼܪܵܐ܀ ܐܸܬܼܗܲܦܟܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܪܣܹܗ ܓܐܝܼܬܼܵܐ ܘܲܡܟܲܠܲܠܬܵܐ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܩܲܒ݁ܠ̣ܵܝ̈ܗܝ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ pb. 384 ܣܲܚܦܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܘܲܒ̣ܓܹܗܲܢܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܒܵܗ̇ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ܀ ܫܒܲܩ̣ ܚܲܠܵܫܵܐ ܫܸܩܝܵܐ ܡܨܲܠܠܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܐܸܨܛܲܕܝܼ ܒܹܗ ܥܲܠܡܵܐ ܝܫܸܕܼܠܵܘ̈ܗܝ ܘܕܲܐܣܓܝܼ ܪܲܚܡܹܗ: ܪܚܸܡܬܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܠܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܠܲܬܼܗܘܿܡܹ̈ܐ ܘܝܼܪܸܬܼ ܚܸܫܟܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܘܚܲܕܼܪܘܼܗܝ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܘܚܲܫܹ̈ܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܟ̣ܠ ܥܵܩ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܬܲܡܵܢ ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܲܣܢܝܼܩܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܕܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܝܘܿܡ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܲܐܸܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܲܡܫܲܦܠܵܐ ܕܣܝܼܡ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܥܲܡ ܢܲܨܝܼ̈ܚܹܐ: ܘܲܓ̣ܐܸܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܲܡܠܸܐ 80 : ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܲܫ̈ܡܲܝܵܢܹܐ܀ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܕܲܣܡܝܼܟ̣ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܐܵܟܹ̇ܠ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܫܵܬܹ̇ܐ ܙܝܼܘܵܐ ܠܡܸܬܼܦܲܛܵܡܘܼ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܓ̣ܢܸܐ ܥܲܠ ܐܲܓܵܢܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܠܵܗܹ̇ܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܟܠ ܒܘܼ̈ܣܵܡܹܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܠܲܓ̣ܡܵܪ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܨܹܝܕܼ ܕܲܝܵܪ̈ܵܘܗܝ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܒܲܓ̣ܢܘܿܢܵܐ ܕܲܩ̣ܛܲܪ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܪܵܚܡܹܗ ܐܲܒ̣ܪܵܡ: pb. 385 ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܚܕܼܘܼܓ̣ܵܐ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܥܲܡ ܩܲܕܼܝܼ̈ܫܹܐ܀ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ (ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܘ݀ ܗܵܘ̇ 81 : ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܲܡܫܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܠܘܼܩܒܲܠ 82 : ܬܲܪܥܹܗ ܘܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘܟܵܐ ܒܹܗ ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܢ ܠܹܗ܀ ܝܲܕܼܥܹܗ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܗܵܘ̇ ܟܹܐܒ̣ܬܼܵܢܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܠܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܠܲܟ̣ܚܝܼܢ ܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܥܲܝܢܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܒܟ̣ܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹܝ̈ܗ̇: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ ܐܲܦܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܝ݀ ܐܲܠܦܲܬ݀ ܠܲܢ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܸܣܟܹܡܵܘ̈ܗܝ ܘܥܲܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܘܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ܀ ܒܵܗ̇ 83 : ܐܸܫܟܲܚܢܲܢ ܕܢܸܕܲܥ ܗܵܪܟܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܠܗܲܠ ܡܵܢ ܐܝܼܬܼ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܝܼܢܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܠܵܐ ܚܵܘܝܲܬ݀ ܠܲܢ ܡܲܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܘܨܹܝܕܼ ܠܵܥܵܙܲܪ: ܡܸܣܬܲܟ݁ܠܝܼܢܲܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܘܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܘܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܩܵܠܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇: ܕܠܲܝܬ݁ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܐܵܦ ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ܀ ܟܹܐܝܢ ܕܲܝܵܢܵܐ ܘܡܸܛܠ ܕܲܬܼܪܝܼܨ ܕܝܼܢܹܗ ܪܲܒܵܐ: ܦܪܝܼܣܵܐ ܗܵܕܹܐ ܓܕܢܸܚܙܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܚܵܐܲܪ ܝܲܬܼܡܵܐ ܥܠܝܼܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܥܲܠܒܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܢܲܩ܀ pb. 386 ܗܘ݀ܵܬܼ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܒ̣ܵܙܘܿܙܵܗ̇ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܕܲܫܕܸܐ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܠܗܵܒܹܝܠ ܕܲܩܛܲܠ̣ ܕܲܓ̣ܢܸܐ ܘܢܵܨܲܚ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ܀ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܛܠܝܼ̈ܡܹܐ ܠܛܵܠܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܪܥܝܼܢ: ܘܲܠܕܲܝܵܢܵܐ ܢܸܬ݁ܠܘܿܢ ܙܸܕܼܩܵܐ ܕܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܢܹܗ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܒܵܠܩ̇ܝܼܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕܼ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܦܸܐ ܕܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܕܲܥܠܝܼܒ̣ ܘܛܵܒ̣ ܟܸܪܝܲܬ݀ ܠܹܗ: ܢܸܚܕܸܐ ܬܲܡܵܢ ܡܵܐ ܕܥܵܠܘܿܒܹ̈ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܒܲܪ ܕܗܵܪܟܵܐ ܫܸܓ̣ܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܚܕܸܐ ܬܲܡܵܢ: ܕܐܵܦ ܥܲܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܦܘܼܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܥܘܼܩܵܒ̣ܵܐ܀ ܘܢܸܕܥܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩ ܡܵܪܝܵܐ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒ̣ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܠܟ̣ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܵܐܹ̇ܢ ܐܲܝܟ̣ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܣܲܩܒܸܠ̣ ܘܐܲܦܢܝܼ ܘܐܲܩܒܸ݁ܠ̣ ܘܲܬܼܪܲܨ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐܝܼܬܼ ܢܸܗܘܸܐ ܕܵܐܹ̇ܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܓܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܕܼܝܼܢܹܗ ܪܒܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܦܹ̈ܐ ܠܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܹܗ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܵܗ̇: ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܨܛܲܠܝܵܐ ܠܡܲܣܲܒ̣ ܒܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܟܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܢܵܦ̈ܩܵܢ ܒܕܼܝܼܢܹܗ ܪܲܒܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܩܒܲܠ ܚܲܕܼ܀ pb. 387 ܕܡܵܐ ܕܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܒܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܢܸܩܥܘܿܢ ܙܲܕܝܼܩ ܚܲܕܼ ܕܵܐܹ̇ܢ ܟܠ܀ ܟܡܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘܟܵܬܼ ܕܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܗܵܢܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ: ܠܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܢܸܡܠܸܐ ܟܲܪܣܹܗ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܼܵܘܗܝ: ܢܸܬܼܝܲܐܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܘܼܦܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܐ̈ܘܵܬܹܗ܀ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܬܸܩܠܲܬ݀ ܫܲܘܝܲܬ݀ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܦܸܪܥܲܬ݀ ܚܘܼ̈ܒ̣ܠܹܐ ܒܟܲܝܠܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܥܲܡ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܒܦܸܚܡܵܐ ܣܵܡܲܬ݀: ܕܬܸܦܪܘܿܥ ܫܲܘܝܲܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܟܲܦܹ̈ܐ ܚܘܼ̈ܒ̣ܠܹܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܗܵܘ̇ ܠܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܘܗܵܢܵܐ ܠܛܘܼܦܬܪܵܐ ܡܸܬܼܝܲܐܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܬܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܚܲܙܵܝܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ: ܕܲܠܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘܟܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܗܘ݀ ܐܲܠܨܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܢܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܒܹܝܬܼ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܗ݀ܘ ܫܲܘܝܼ ܠܹܗ ܥܲܪܣܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܓܟܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܚܠܵܦ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ܀ ܚܠܵܦ ܐܲܪܓܘܵܢܹܗ ܘܲܚܠܵܦ ܒܘܼܨܹܗ ܕܲܓ̣ܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܣܢܝܼܩܵܐ ܙܝܼܘܵܐ ܘܗܸܕܼܪܵܐ ܕܢܸܬܼܥܲܛܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 388 ܘܲܚܠܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܓܐܲܝ̈ܵܐ ܕܲܚ̣ܝܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܢܣܲܒ̣ ܠܵܥܵܙܲܪ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ܀ ܚܠܵܦ ܡܹܐܟ̣̈ܠܵܬܹܗ ܕܗܵܘܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܣܢܝܼܩܵܐ: ܦܵܬܼܘܿܪ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܐܲܦܘܼܣܝܵܐ ܠܲܣܝܒܵܪ̈ܵܬܹܗ܀ ܦܲܚܸܡ ܗܵܫܵܐ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܚܠܵܦ ܐܸܫܵܬܹܗܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ܀ ܘܨܲܗܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܕܼܪܹܗ ܒܢܘܼܪܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܲܦܢܹܗ ܪܲܒܵܐ ܘܩܲܫܝܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܐܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ: ܫܐܸܠ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܫܕܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܝܠܸܠ ܕܵܘܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܢ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܒܹܝܬܼ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܣܲܦܝܼܦܵܐ ܒܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܘܓ̣ܵܥܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܘܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܪ̈ܵܚܡܹ̇ܐ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܡܸܢܹܗ ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܐܲܠܨܹܗ ܬܲܡܵܢ ܨܲܗܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܒܓܟܵܘ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܲܣܡܵܟ̣ܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܫܪܸܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ: ܘܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܠܵܥܵܙܲܪ ܕܝܼܕܼܝܼܥ ܘܲܪܚܝܼܡ ܒܹܝܬܼ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܫܲܐܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܕܲܢܦܝܼܓ̣ ܨܲܗܝܹܗ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܕܐܸܢ ܡܸܫܬܲܕܲܪ: ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܓܘܼܕܵܐ ܡܲܪܘܲܚ ܗܘ݀ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܹܗ܀ pb. 389 ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܕܐܸܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܟܵܐܹ̇ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܡܸܫܬܲܡܥܵܐ ܠܹܗ: ܘܢܵܝ̇ܚܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܓܥ̣ܵܐ ܒܲܦܝܵܣܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܕܠܹܗ ܢܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܡ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܢܦܹܐܫܵܐ ܩܲܠܝܼܠ܀ ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ ܫܲܕܲܪ ܨܹܐܕܲܝ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܢܲܝܬܸܐ ܥܲܡܹܗ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝܟ݁ܘܿܢ: ܘܲܠܪܹܫ ܢܲܪܛܸܒ̣ ܕܝܼܩܸܕܼ ܡ̣ܢ ܨܲܗܘܵܢܵܐ܀ ܘܵܝ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܕܫܸܩܝܹܗ ܘܲܕܼܚܲܡܪ̈ܵܢܵܘܗܝ: ܕܠܲܐܝܢܵܐ ܫܸܦܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܫܐܲܠ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ܀ ܘܵܝ ܘܵܝ ܓܲܐܝܵܐ ܕܲܛ̈ܥܵܡܵܬܹܗ ܘܲܕܼܦܘܼܢܵܩܵܘ̈ܗܝ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܨܲܗܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܲܕܼܪܹܗ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܘܵܝ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪ̈ܦܵܥܹܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܢܘܼܛܦܲܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܠܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܵܝ ܠܹܗ ܠܕܼܵܘܝܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܬܼܢܵܢ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܐܸܫܟܲܚ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܟ̣ܠ ܫܘܼܢܵܩ̈ܝܼܢ܀ ܘܵܝ ܠܹܗ ܠܪܵܡܵܐ ܟܡܵܐ ܡܥܲܠܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܣܲܚ̣ܦܹܗ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܵܝ ܕܲܓ̣ܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܦܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܦܲܛܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܸܪܨܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܓܲܪܓܲܪ ܥܲܠ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ܀ ܘܵܝ ܕܲܪܓ̣ܝܼܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܦܐܸܐ ܘܲܪܚܝܼܡ ܐܲܝܟ̣ ܗܲܒܵܒ̣ܵܐ: ܘܕܸܠܩܲܬ݀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܘܲܕܼܥܸܟ̣ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܹܗ܀ pb. 390 ܘܵܝ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܚܲܡܪ̈ܵܢܝܼܢ: ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܫܐܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܓܲܠܙܘܼܗܝ ܘܲܣܓ̣ܝܼ ܚܲܫܹܗ܀ ܘܵܝ ܕܲܚܬܼܝܼܪ ܗ̄ܘܟܵܐ ܒܫܵܩܵܘ̈ܬܹܗ ܘܲܒ̣ܢܲܚܬܘܼܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܨܗܝܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܘܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܫܲܡ̣ܥܹܗ܀ ܘܵܝ ܕܲܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܸܢܫܵܐ ܕܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܘܲܕܼܫܲܡܵܫܹ̈ܐ: ܘܲܠܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘܟܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܢܲܫܩܹܝܘܗܝ܀ ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܫܲܕܲܪ ܨܹܐܕܲܝ ܠܐܵܚܝ ܠܵܥܵܙܲܪ: ܡܸܕܲܥ ܝܲܕܼܥܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܲܪܥܹܗ܀ ܐܲܝܟ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܘܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ: ܘܲܕܼܡܲܢ ܐܸܢܵܐ ܘܲܕܼܡܵܢܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܗܘ݀ ܚܵܟܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣܀ ܚ̣ܙܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܲܒܹ݁ܗ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܸܠܟܹܗ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܬܸܓ̣ܡܹܗ ܠܲܝܬ݁ ܒܲܣܡܵܟ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܒܢܲܝ̈ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܬܲܡܵܢ ܘܠܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ: ܐܵܦܠܵܐ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܘܠܵܐ ܫܘܼܦܪ̈ܵܢܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܸܢܝܵܢܹܗ܀ ܡ̣ܢ ܝܵܕܼܘܿܥܵܘ̈ܗܝ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܵܢ ܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܬܲܪܥܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܪܵܚܡܹܗ ܐܵܘ ܩܲܪܝܼܒܹܗ ܚ̣ܙܵܐ ܒܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܠܹܗ ܫܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܠܵܦ ܠܵܥܵܙܲܪ ܢܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܘܲܕܼܥܸܪܨܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 84 : ܘܠܲܝܬ݁ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ: ܫܲܐܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܐ̄ܡܝܼܢ ܗ̄ܘܟܵܐ ܟܠܝܘܿܡ܀ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܕܗܵܢܵܐ ܡܸܣܬܲܒ̣ܪܵܐ ܠܝܼ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: pb. 391 ܒܲܕܼܓ̣ܘܿܢ ܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܓܘܼܕܹܗ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܟ̱ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܟܵܐ ܒܬܲܪܥܹܗ ܪܲܒܵܐ: ܣܚܝܼܦܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܡܵܘܕܲܥܬܵܐ ܫܲܐܠܹܗ ܒܲܫܡܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܕܐܵܦ ܗܝ݀ ܗܵܕܹܐ ܒܣܲܪܬܹܗ ܣܲܓܝܼ ܕܛܵܠܘܿܡܵܐ ܗ̄ܘܟܵܐ܀ ܒܡܲܟ݁ܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܩܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܕܲܒ̣ܗܝ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܢܸܬܼܩܲܛܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܟܲܕܼ ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܣܚܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܕܸܐ ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܝܲܕܼܥܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܕܐܲܪܚܸܩ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܣܲܓܝܼ ܠܡܵܢ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܫܲܐܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐ 85 : ܘܲܕܼܠܵܘ ܪܵܚܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܫܸܦܠܹܗ ܘܲܣܚܝܼܦܘܼܬܹܗ܀ ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܝܲܕܼܥܹܗ ܗܵܝܕܹܝܢ ܗܵܫܵܐ ܠܡܵܢ ܩܵܪܹܐ ܠܹܗ܀ ܕܵܫ̣ ܟܲܕܼ ܢܵܦܹ̇ܩ ܣܚܲܦ̣ ܟܲܕܼ ܥܵܐܹ̇ܠ ܛ̣ܥܵܝܗܝ ܟܲܕܼ ܒܵܣܹ̇ܡ: ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܡܲܛܝܼ ܕܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܗܵܐ ܡܲܠܐܸܐ ܠܹܗ܀ ܠܡܲܚܣܸܢ ܐܲܓ̣ܗܝܼ ܠܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܩܵܡ̣ ܩܵܪܹܐ ܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܛܲܒ݁ܥܹܗ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܡܠܸܐ ܟܠ ܛܘܼ̈ܒ̣ܝܼܢ ܠܵܐ ܝܲܕܼܥܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܲܚܕܲܪܬܹܗ ܝܲܡܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܚܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܒ̣ܕܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܲܐܸܐ ܒܲܛ̈ܥܵܡܵܬܹܗ ܪܲܚܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܫܬܲܦܲܠ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣ܵܐ܀ pb. 392 ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ ܫܲܕܲܪ ܨܹܐܕܲܝ ܢܲܪܘܲܚ ܠܐܘܼܠܨܵܢܝ܀ ܓܥ̣ܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܲܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܘܲܥܢܵܝܗܝ ܐܲܒ̣ܪܵܡ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ܀ ܐܸܬ݁ܕܲܟ̣ܪ ܐܘܿ ܒܹܪܝ ܕܲܠܛܵܒ̣ܵܬܼܵܟ̣ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ܬ݁ ܐܸܢܹܝܢ: ܐܵܦ ܠܵܥܵܙܲܪ ܣܒܲܠ̣ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܗܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܘ݀ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܫܬܲܢܲܩ: ܕܝܼܠܵܟ̣ ܬܲܡܵܢ ܘܕܼܝܼܠܹܗ ܗܵܪܟܵܐ ܘܡܵܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܠܵܘ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ: ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܵܦ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕ̣̣ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ܀ ܚܵܫܹ̇ܟ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ: ܥܵܪܹܒ̣ ܣܲܗܪܵܐ ܘܕܸܢܚܹܗ ܡܲܙܠܸܓ̣ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܠܸܒܵܐ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܕܐܲܚܝܼ̈ܕܼܵܢ ܠܲܢ: ܘܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܗܵܐ ܚܵܘܝܲܬ݀ ܠܲܢ ܐܸܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܕܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܒܟ̣ܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܝܼܢ܀ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܓܹܝܪ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܐ̄ܢܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܐܵܦ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܚܲܬ݁ܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܡܲܠ̈ܝܵܢ: ܘܡ̣̤ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܦܹ̇ܐ ܡܲܢ ܕܲܡܣܲܝܒܲܪ܀ ܡܲܢ ܕܲܡܢܵܚ ܒܹܗ ܫܚܵܩܹ̈ܐ ܡܛܲܝܒ̣ܝܼܢ ܘܲܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܡܲܢ ܕܲܫܚܝܼܩ ܒܹܗ ܕܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ܀ pb. 393 ܣܒܲܪܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܗܵܟܲܢ ܡܲܠܦܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܟܲܠ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ܀ ܐ̄ܡܲܪ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܵܘܒܕܼܝܼܗ̇: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܘܒܸ݁ܕܼ 86 : ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܸܫܟܲܚ ܠܵܗ̇܀ ܕܡܵܘܒܸܕܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܠܐܸܐ ܘܲܪܕܝܼܦ ܘܲܫܚܝܼܩ: ܘܲܙܩܝܼܦ ܟܠܝܘܿܡ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܗܹܐ ܘܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓܟܵܬܼܵܐ܀ ܘܡܵܐܹ̇ܬܼ ܟܠܝܘܿܡ ܡܸܛܠ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ: ܘܡ̣ܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪܘܼ ܚܲܝ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܪܵܚܹܡ ܠܹܗ܀ ܘܲܕܼܡܵܘܒܸ݁ܕܼ ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܗܵܪܟܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܡܸܫܟܲܚ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܪܓ̣ܝܼܓܟܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܘܡܸܫܟܲܚ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܡܲܠܝܵܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܫܵܠܡܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܗܵܝ̇ ܕܡܸܫܟܲܚ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܸܢ ܡܵܘܒܸ݁ܕܼ ܠܵܗ̇܀ ܗܘ̇ ܓܹܝܪ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܓ̣ܐܸܐ ܘܲܡܢܵܚ ܘܚܵܛܹ̇ܐ ܘܲܚܬܼܝܼܪ: ܘܲܫܟ̣ܚܝܼܚܝܼܢ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܟ̣ܠ ܓܹܐ̈ܘܵܬܹܗ܀ ܘܪܵܚܹ̇ܡ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܲܒ̣ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܐ̄ܣܝܼܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܣܵܢܹ̇ܐ ܫܚܵܩܹ̈ܐ ܘܡܲܣܓܸܐ ܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ܀ ܘܡܸܫܟܲܚ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܓܐܲܝ̈ܵܐ ܕܠܵܐ ܥܵܩ̈ܵܬܼܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܡܵܘܒܸ݁ܕܼ ܘܲܡܚܲܝܸܒ̣ ܠܵܗ̇ ܕܐܸܫܟܲܚ܀ ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܝܵܪܹܬܼ ܝܲܡܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܕܗܵܪܟܵܐ ܩܲܒܸܠ̣ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ݀܀ ܐܘܿ ܠܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪܝܼܢ: pb. 394 ܕܢܵܒ̣ܥ̇ܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܟܠ ܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ ܠܩܲܢܵܝܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܘܿ ܠܲܠܒ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܠܦܘܼܪ̈ܦܵܥܹܐ ܘܲܠܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܕܝܵܠ̇ܕܝܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܟ̣ܠ ܫܘܼܢܵܩܹ̈ܐ܀ ܐܘܿ ܠܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܠܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܐ ܘܲܠܚܲܡܪ̈ܵܢܹܐ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܨܲܗܝܵܐ ܐܸܬ݁ܬܲܓܲܪ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ 87 : ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܕܟ̣ܠ ܓܹܐ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܕܢܵܒܼ̈ܥܵܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠ ܥܵܩ̈ܵܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ܀ ܐܘܿ ܠܹܗ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܝܲܩܲܪ ܡܵܪܹܗ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠ: ܘܐܵܘܒܸ݁ܠ̣ ܣܲܚ̣ܦܹܗ ܒܝܲܡܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܩܸܢܝܵܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܠܵܫܵܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܚܸܠܡܵܐ ܩܢܵܝܗܝ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ܀ ܐܘܿ ܠܹܗ ܠܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܡܲܛܥܸܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܸܐ: ܕܢܵܦܲܚ ܡܲܚܬܲܪ ܘܲܠܫܘܼܠܵܡܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܫܵܕܹܐ܀ ܐܘܿ ܠܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܐܲܝܟ̣ ܛܸܠܵܠܵܐ ܥ̣ܒܲܪܘ ܘܐܸܬ݁ܛܲܠܲܩܘ: ܘܲܢܒܲܥ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܸܣܕܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ ܘܟ̣ܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܫܵܪ̈ܘܵܬܹܗ ܘܠܲܚܫܵܡ̈ܝܵܬܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܸܬ݁ܬܲܓܲܪܘ ܠܹܗ ܒܓܟܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܕܲܫܩܲܠ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܚܹܐܦܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܚܠܵܦܲܝܗܹܝܢ ܐܲܝܬܝܼ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܡܲܛܥܸܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܹܗ ܫܵܕܹܠ ܚܵܢܹ̇ܩ ܘܡܵܘܒܸ݁ܕܼ ܠܗܘܿܢ܀ pb. 395 ܟܦܝܼܪ ܒܵܟ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܣܲܢ̈ܝܵܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣: ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܘܲܡܠ̈ܝܵܢ ܘܵܝܹ̈ܐ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܟ̣܀ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܢܵܟ̣ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܣܓܝܼ ܣܲܩ̣ܪܵܟ̣: ܘܲܒ̣ܥܸܠܕܒ̣ܵܒܹܗ ܪܲܒܵܐ ܚܲܫܒܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܦ ܐܝܼܬܲܝܟ܀ ܘܵܝ ܠܲܕܼܪܲܚܡܘܼܟ̣ ܘܵܝ ܬܘܼܒ̣ ܗܵܪܟܵܐ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܝܢ ܠܵܟ̣: ܕܪܲܚܡܵܟ̣ ܝܑܼܩܸܕܼ ܘܲܫܚܝܼܩ ܘܲܠܐܸܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܵܟ̣܀ ܠܡܸܥܪܲܩ ܡܸܟܹܝܠ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܟ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܕܢܸܓ̣ܕܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܘܕܼܝܼܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܗܹܝܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܫ܀ ܡ̣ܢ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܟ̣ ܢܸܕܼܚܲܠ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܐܸܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܡܪܵܪܹ̈ܐ ܣܵܝ̇ܡܲܬ݁ ܡܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܚܠܸܐ ܘܚܵܢܚܹܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܐܵܦ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܟ̣ ܡܲܪܼܪܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܟ̣ ܓܹܝܪ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܐ̄ܢܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣܀ ܡܸܟܹܝܠ ܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܟ̣ ܠܵܐ ܢܸܕܼܚܲܠ ܐ̄ܢܵܫ: ܐܸܠܵܐ ܢܸܕܼܚܲܠ ܐܸܢ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܟ̣܀ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܟ̣ ܓܹܝܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܣܒܲܠ̣ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ: ܡܸܢܗܹܝܢ ܐܸܫܟܲܚ̣ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܘܡܲܢ̣ܢܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܢܣܝܼܡ ܠܸܒܹܗ ܥܲܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܟ̣: ܘܢܸܪܚܲܡ ܐܸܢܹܝܢ ܐܸܠܵܐ ܚܠܝܼܨܵܐ ܕܐܲܝܟ̣ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܸܬܼܝܲܕܼܥܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܕܡܸܢܗܹܝܢ ܝܵܪܹܬܼ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܓܹܝܪ ܐ̄ܢܵܫ ܗܵܪܟܵܐ ܘܲܠܗܲܠ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ: ܒܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ܀ pb. 396 ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܸܦܩܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܗܵܪܟܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܲܣܓܝܼ ܪܲܚܡܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܥܵܠܡܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ܀ ܡܲܢ ܓܹܝܪ ܕܲܠܗܲܠ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܢܝܵܚܵܐ ܕܗܵܪܟܵܐ ܟܘܼܒܵܐ ܚܫܝܼܒ̣ ܠܹܗ ܕܡܵܚܹ̇ܐ ܘܲܡܫܝܼܡ܀ ܘܗܸܢܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ 88 : ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܕܲܥ̇ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܡܲܠܸܠ̣ ܐܲܒ̣ܪܵܡ ܨܹܝܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ܬ݁ ܠܲܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܟ̣ ܘܗܘ݀ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܗ: ܘܲܚܠܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܘ݀ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܫܬܲܢܲܩ܀ ܣܲܓܝܼ ܩܲܫܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܫܸܡܥܵܗ̇ ܘܡܲܢ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ܀ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܵܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ: ܘܥܲܠ ܕܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܒܗܵܠܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܠܲܥܬܹܗ ܢܘܼܪܵܐ܀ ܠܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܐܵܦ ܐܸܬܼܓܲܐܝܼ: ܘܲܕܼܒ̣ܵܣܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܠܡܸܣܟܹܢܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܒܲܙ ܐܵܘ ܕܲܚܛܲܦ̣ ܠܵܐ ܐܸܬܼܩܲܛܪܲܓ̣ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܲܥܘܸܠ̣ ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܲܥܘܝܼ ܠܲܟ̣̈ܢܵܘܵܬܹܗ܀ ܠܵܐ (ܩܒܲܠ̣ ܡܸܢܹܗ ܝܲܬܼܡܵܐ ܕܲܚܛܲܦ̣ ܘܐܲܥܕܝܼ 89 : ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܩܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܹܗ܀ ܒܗܵܕܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܼܩܲܛܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܕܡܸܬܼܓܲܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܡܲܟ݁ܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: pb. 397 ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܘܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ ܬܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܬܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܟܹܐܢܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܲܚܫܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ: ܠܵܐ ܟܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܲܡܚܲܦܸܐ ܠܹܗ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܟ݁ܣܹܗ ܩܘܼܫܬܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܛܲܠܡܹܗ: ܕܲܫܩܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܐ̄ܡܲܪ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ܀ ܠܵܘ ܒܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܒܸܙܬܼܵܐ ܡܚܲܣܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܕܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܡܦܲܪܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ (ܡܲܕܼܟܵܪܘܼ ܓܹܝܪ ܡܲܕܼܟܲܪ 90 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ݀ܘܲܝ̈: ܘܐܸܠܵܐ ܕܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܠܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ܀ ܠܗܵܘ̇ ܟܲܝ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܥܘܸܠ̣ ܘܐܲܥ̣ܘܝܼ ܡܵܢ ܓܵܕܹܫ ܠܹܗ: ܘܠܵܘ ܕܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܓ̣ܥܝܼ ܠܲܟ̣̈ܢܵܘܵܬܹܗ܀ ܗܵܢܵܐ ܝܑܼܩܸܕܼ ܡܸܛܠ ܕܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ: ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܕܐܵܦ ܠܹܗ ܠܡܸܣܟܹܢܵܐ ܒܲܙ̣ ܡܵܢ 91 : ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܗܵܘ̇ ܐܸܫܬܲܢܲܩ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܣܸܡ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹܗ: ܡܲܢ ܟܲܝ ܕܲܫܩܲܠ̣ ܠܲܚܡܹܗ ܕܟܲܦܢܵܐ ܟܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܲܩܕܵܢܹܗ܀ ܥܲܠ ܕܲܠܒ̣ܘܼܫܹܗ ܓܐܸܐ 92 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼ ܠܒܸܫ̣ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܕܗܵܘ̇ ܟܲܝ ܕܐܲܫܠܲܚ ܐܵܦ ܠܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܕܝܼܢܹܗ ܡܵܢܵܘ܀ ܠܡܵܢ 93 : ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܫܲܪܒܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܒܐܲܪ̈ܝܼܟ̣ܵܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܒ̣ܵܙܘܿܙܵܐ ܘܲܕܼܚܵܛܘܿܦܵܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܫܲܪܒܹܗ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܣܲܚ̣ܝܦܘܼܗܝ ܥܲܠ ܕܲܓ̣ܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܒ̣ܵܙܘܿܙܵܐ ܟܲܝ ܐܲܝܕܵܐ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܡܛܵܬܹܗ ܬܲܡܵܢ܀ pb. 398 ܗܵܢ ܥܲܠ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܘ݀ܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܫܚܲܩ̣ ܠܲܟ̣̈ܢܵܘܵܬܹܗ ܐܲܝܟܵܐ ܢܸܒ̣ܥܹܝܘܗܝ܀ ܡܸܣܬܲܒ̣ܪܵܐ ܠܝܼ ܕܠܸܐܫܬܵܐ ܕܗܵܘܬܼܵܐ ܢܚܸܬܼ ܒܵܙܘܿܙܵܐ: ܟܵܡܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܠܬܲܚܬ݁ ܒܲܬܼܗܘܿܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܼܗܒܲܬ݀ ܠܹܗ ܕܢܸܚܙܸܐ ܠܐܲܒ̣ܪܵܡ ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܗܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܙ̣ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ: ܚܵܛܘܿܦܵܐ ܕܹܝܢ ܒܐܸܫܬܵܗ̇ ܕܗܵܘܬܼܵܐ ܫܕܸܐ ܘܲܡܫܲܦܲܠ܀ ܓܪܲܦܬܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܘܐܲܚܬܲܬ݀ ܣܵܡܬܹܗ ܠܬܲܚܬ݁ ܒܲܬܼܗܘܿܡܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ ܫܲܪܒܹܗ ܕܐܸܬܼܚܲܦܝܼ ܠܹܗ ܒܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܛܡܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܲܫܠܸܐ ܫܲܪܒܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ: ܒܠܲܥܬܹܗ ܗܵܘܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܛܸܠ̣ ܡܹܐܡܪܵܐ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ܀ ܕܗܵܢܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ ܘܲܓ̣ܠܸܐ ܕܝܼܢܹܗ ܪܲܒܵܐ: ܘܫܲܪܒܹܗ ܘܡܲܡܠܠܹܗ ܘܲܗ̈ܦܵܟ̣ܵܬܹܗ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ܀ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܢܲܪܡܸܐ ܙܵܘܥܵܐ ܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ 94 : ܪܗܵܒ̣ܬܵܐ ܬܸܦܸܠ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܲܓ̣ܐܸܐ܀ ܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܙܝܼܥܵܗ̇ ܠܡܸܠܲܬܼܝ ܬܸܬܼܢܸܐ ܫܲܪܒܹܗ: ܘܲܒ̣ܬܸܢ̈ܚܵܬܼܵܐ ܢܡܲܠܠܝܼܘܗܝ ܦܘܼܡܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܒܹܗ܀ ܓܵܥܹ̇ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܲܡܪܝܼܡ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܡܲܣܓܸܐ ܢܵܩܹ̇ܫ ܘܐܲܚܝܼܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܬܲܪܥܵܐ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܐܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܚܸܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܢܩܲܫ̣ ܢܸܥܘܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 399 ܐܘܿܗ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܡܵܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܠܵܫܵܐ: ܐܲܣ̣ܪܹܗ ܒܚܘܼܒܹܗ ܘܥܲܠ ܕܲܚܕܼܝܼ ܒܹܗ ܣܒܲܠ̣ ܥܵܩ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܘܥܲܠ ܕܲܡܠ̣ܵܐ ܒܹܗ ܟܲܪܣܹܗ ܠܲܚܡܵܐ: ܗܵܐ ܫܚܝܼܩ ܘܲܟ̣ܡܝܼܪ ܘܲܨܗܸܐ ܘܡܲܝܠܸܠ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܢܵܐ܀ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܫܐܸܠ̣ ܒܲܦܝܵܣܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܝܸܩܪܲܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܕܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܗ̇ ܠܵܐ ܫܲܐܠ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܬ݁ܬ݁ܚܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܘ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ ܐܸܕܼܢܵܐ ܢܸܨܠܘܿܢ܀ ܓܢܘܿܢܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܐܸܬܼܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܥܲܠ̣ ܠܲܚܠܘܿܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܚܕܼܘܿܓ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 95 : ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ܀ ܠܓ̣ܵܘ ܩܲܝܛܘܿܢܵܗ̇ ܥܸܠܲܬ݀ ܟܲܠܬܼܵܐ ܠܡܸܬܼܚܲܬܵܢܘܼ: ܘܲܕܼܢܵܩܹ̇ܫ ܗ̄ܘܟܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܿܚ ܥܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܚܸܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܟܹܐܘܸܠܵܐ 96 : ܘܕܲܠܒܲܪ ܦܵܫ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܢܸܥܠܘܼܢ ܡܸܟܹܝܠ ܠܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܓܲܪܦܹܗ ܝܲܡܵܐ (ܘܡܵܡܘܿܠ ܡܲܝ̈ܵܐ 97 : ܘܲܠܩܹܒ̣ܘܿܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܵܡܘܿܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܐ̄ܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ ܦܵܬܼܚ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܕܐܸܫܬܵܘܙܲܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܓܠܝܼܙ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܕܼܝܼܢܹܗ ܪܲܒܵܐ: ܗܘ݀ ܥܸܕܵܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܓܸܪܡܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܢܸܦܩܲܬ݀ ܥܲܠ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ: pb. 400 ܘܥܲܠ̣ܘ 98 : ܐܸܬܼܝܲܩܲܪܘ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܬܲܡܵܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܫ̣ܪܵܐ ܓܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܫܲܐܸ̇ܠ ܬܘܼܒ̣: ܕܚܵܒ̣ ܓܹܝܪ ܚܵܒ̣ ܠܹܗ ܘܕܲܙܟܟܵܐ ܙܟ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܠܲܝܬ݁ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ 99 ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܲܫܠܸܡ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܡܥܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܝܵܣܵܐ ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗܝ܀ ܢܸܦܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܥܪܲܩܬܼܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܢܸܫܡܲܥ܀ ܗܘ݀ܵܘ ܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ 100 : ܘܲܢܦܲܩ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܒܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܝܬ݁ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܵܐ ܠܒ̣ܵܥܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܠܲܦܝܵܣܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܵܘܚܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܟܸܢ ܫܲܐܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܛܒ̣ܵܬܼܵܟ̣ ܠܲܡ ܩܲܒ݁ܠ̣ܬ݁ ܐܸܢܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܵܝܗܝ ܟܲܕܼ ܥܲܡܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܸܒ̣ ܥܲܡܵܟ̣ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟ̣: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܫܵܐ ܡܲܪܚܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܟ̣܀ ܐܸܠܘܼ ܕܲܗܸܢ̣ܬ݁ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܡܵܟ̣ ܒܲܚܫܵܡܝܼܬܼܵܟ̣: ܫܩܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܝܵܕܼܵܟ̣ ܢܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܐܸܫܬܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܓܵܢܵܟ̣ ܕܲܡܛܲܪܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܒܲܪ ܗܵܐ 101 : ܗܵܫܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܬܪܲܥ̣ ܠܵܗ̇ ܠܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐܐܲܦܸܢܸܩ̣ܬܵܝܗܝ ܥܲܡܵܟ̣ ܬܲܡܵܢ ܒܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܐ 102 : ܘܠܲܝܬ݁ ܧܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܡܵܢ ܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ pb. 401 ܘܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܬܘܼܒ̣ ܗܵܘܬܼܵܐ ܣܝܼܡܵܐ ܡܸܨܥܲܬ݀ ܓܲܒܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܥܸܒ̣ܪܵܐ 103 : ܕܢܹܐܙܲܠ ܘܢܹܐܬܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܨܹܝܕܼ ܚܲܒ̣ܪܹܗ܀ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܟ̣ܘܿܢ ܐܝܼܬܼ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܬܹܐܬܼܘܿܢ ܨܹܐܕܲܝܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ 104 : ܦܘܼܣܵܐ܀ ܦܣܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܫܪܵܐ ܘܥܲܡܝܼܩ ܦܲܚܬܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܲܕܼܚܝܼܠ ܢܹܐܪܒܵܐ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܢܗܲܠܸܟ̣ ܠܹܗ܀ ܦܲܣܩ̣ܵܗ̇ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܬܗܲܠܸܟ̣ ܬܘܼܒ̣: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܫܠܸܐ ܟܠܢܵܫ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܸܫܬܲܡܲܫ 105 : ܒܹܗ: ܘܠܵܐ (ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܠܓܲܒܵܐ ܢܸܥܒܲܪ 106 : ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܚܲܒ̣ܪܹܗ܀ ܒܹܪܝ ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢ ܐܵܘܚܲܪܬ݁ ܕܬܸܒ̣ܥܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܘܲܛܥܲܝܬ݁ ܘܐܲܗܡܝܼܬ݁ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܘܟܸܢ ܩܲܪܸܒ̣ܬܵܗ̇܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܫܠܸܐ ܗ̄ܘܲܝܬ݁ ܡ̣ܢ ܬܲܟ̣ܫܲܦ̮ܬܵܐ 107 : ܕܡܸܟܹܝܠ ܩܵܠܵܟ̣ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܫܵܡܲܥ̇ ܡܵܢ ܡܲܝܠܸܠ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܣܪܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܗ̇ 108 : ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܪ: ܘܐܸܣܬܲܠܝܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒ݁ܠܵܐ ܡܸܟܵܐ ܘܲܠܗܲܠ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ: ܘܡܸܟܵܐ ܘܲܠܗܲܠ ܗܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ 109 : ܢܸܓ̣ܕܹ̈ܐ܀ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܐܲܒ̣ܣܝܼܬ݁: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܙܲܒ̣ܢܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܘܟܸܢ ܩܲܪܸܒ̣ܬܵܗ̇܀ pb. 402 ܦܣܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܦܲܚܬܵܐ ܕܠܵܐ ܓܫܝܼܪ ܐܝܼܬܼ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܘܡܵܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܩܲܕܵܐ ܢܘܼܪ̣ܵ ܕܵܘܝܵܐ ܘܲܫܠܝܼ ܡ̣ܢ ܝܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܥܵܒܲܪ ܡܸܟܵܐ ܠܬܲܡܵܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܩܲܫܝܵܐ܀ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܝ]ܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܐܸܒ̣ܟܸ݁ܐ ܘܐܲܒ̣ܟܸ݁ܐ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ ܠܝܼ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܫܲܪܒܹܗ ܕܕܼܵܘܝܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ 110 ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܒܹܗ ܐܸܓ̣ܥܸܐ ܒܚܲܫܵܐ 111 : ܘܟܸܢ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܀ܟܡܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܟܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܹܗ ܠܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܛܲܪܦܘܼܗ̇ ܒܬܲܪܥܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܦܵܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܝܵܣܵܐ ܡܲܣܠܲܝ ܘܲܣܢܸܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܘܐܸܬܼܦܲܢܝܼ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܦܸܬܼܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ: ܘܝܼܕܲܥ̣ ܕܵܘܝܵܐ ܕܲܠܫܘܼܐܵܠܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ܀ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܢܬܼܘܼܒ̣: ܘܐܸܫܬܲܪܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܢܦܲܨܘܿܢܵܝܗܝ܀ ܘܲܫܪܸܟ̣ ܟ̱ܠܹܗ ܠܲܦܣܵܩ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܛܸܠ̣ܘ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܘܙܸܥܪܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܟ̣ܫܲܦ̮ܬܵܐ 112 : ܘܲܪܢܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܕܠܵܐ ܚܵܢ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܘܥܸܦܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ ܥܢܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ: pb. 403 ܘܚܲܒ̣ܛ̣ܘܼܗܝ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܥܲܣܩܵܐ܀ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܬܼܦܲܠܵܛܘܼ: ܘܐܸܣܬܲܟܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܛܘܼܪܵܦܹܗ ܠܲܝܬ݁ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܲܣܓܝܼ ܘܦܸܣܩܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ: ܘܫܐܸܠ̣ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܘܐܸܬܼܦܲܢܝܼ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܘܝܲܠܦܹܗ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܒ̣ܫܸ̈ܐܠܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܥܵܕܼܝܼܢ ܒܹܗ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܦܲܪܝܼܩܝܼܢ ܐ̄ܢܘܿܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܒ̣ܪܹܗ܀ ܘܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܕܢܸܥܒܲܪ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ: ܘܕܼܢܹܐܙܲܠ ܗܘ݀ ܣܟ̣ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ 113 : ܕܠܵܐ ܢܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇܀ ܘܓܲܫܪܵܐ ܦܣܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܥܵܒܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܣܒܲܪ ܠܹܗ 114 : ܘܬܲܪܥܵܐ ܐ̄ܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܦܵܬܼܚ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܕܼܢܵܩܹ̇ܫ ܒܹܗ܀ ܘܲܡܣܲܝܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܘܠܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܬܘܼܒ̣: ܠܵܐ ܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܢܸܦܘܿܩܹ̈ܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܣܟܹܝܡ܀ ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܸܓܘܿܫ ܟܹܐܒܹܗ ܪܲܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܣܵܥܘܿܪܵܐ ܕܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܡܸܕܸܡ ܠܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܹܗ܀ ܘܝܲܠܦܹܗ ܠܫܘܼܚܢܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ: ܘܐܲܗܡ̣ܝܼ ܒܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܩܲܪܸܒ̣ ܬܘܼܒ̣܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܣ̣ܢܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܘܼܬܼܪܹܗ ܘܲܠܛܲܒ̣ܵܬܹܗ: ܘܫܵܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܣܲܪ ܐܵܦ ܠܲܢܝܵܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܠܓܹܐ̈ܘܵܬܹܗ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܝܵܐ ܠܟ̣ܠܹܗ ܕܲܗܒܹܗ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܹܗ: ܘܐܲܗܸܠ̣ ܣܓܝܼ ܒܲܠܒ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܒ̣ܦܘܼܪ̈ܦܵܥܹܐ܀ pb. 404 ܬܲܡܵܢ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܕܗܵܪܟܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܡܥܝܼܪ̈ܵܢ ܥܲܠ ܡܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ܀ ܗܘ݀ܵܬܼ ܣܵܦܲܪܬܹܗ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܘܗܝ݀ ܚܲܟܸܡܬܹܗ: ܕܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܠܡܸܣܟܹܢܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܢܫܘܼܛ܀ ܒܥܲܪ̈ܩܹܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܠܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܕܲܣܢܸܐ 115 : ܠܹܗ ܠܐ̄ܢܵܫ ܢܲܪܟܸ݁ܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܡܸܣܟܹ݁ܢܹ̈ܐ 116 ܐܲܝܟ̣ ܒܹܝܬܼ ܣܸܦܪܵܐ 117 : ܗܘ݀ܵܬܼ ܓܹܗܲܢܵܐ ܘܒ̣ܵܗ̇ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ: ܐܲܝܟܲܢ ܕܙܵܕܹܩ ܕܢܸܬ݁ܕܲܒܲܪ ܒܹܗ ܒܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡܵܪܹܗ܀ ܘܲܟ̣ܒܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܢܵܐ: ܕܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܠܒܸܫ̣ ܪ̈ܘܼܩܥܹܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܲܚܕܲܪ: ܕܒ̣ܘܼܨܵܐ ܕܠܸܒ̣ܫܹ̇ܬܼ ܐܲܥܝܼܪ ܥܠܲܝ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܠܵܥܵܙܲܪ: ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܘܝܼܪܸܬܼ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܘܲܨܗܵܐ 118 : ܬܲܡܵܢ: ܕܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܗܵܪܟܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܸܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܣܒܲܥ̣ ܠܲܚܡܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܕܣܸܒ̣ܥܹ̇ܬܼ ܗܵܐ ܝܵܩܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܐܲܝ̣ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗ ܘܲܟ̣ܦܸܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܸܣܟܹܢܵܐ: pb. 405 ܘܣܵܡ̣ܘܼܗܝ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܢܸܚܸܐ ܥܲܡܹܗ ܕܠܵܐ ܛܘܼܪܵܦܵܐ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܪܲܕܼܦܘܼܗܝ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܲܠܗܲܠ: ܘܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܓܘܼܡܪ̈ܲܝ ܢܘܼܪܵܐ ܕܲܟ̣ܪ̈ܝܼܟ̣ܵܢ ܠܝܼ 119 ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܢܵܘܠܘܼܗܝ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܠܵܐ ܐܸܬ݁ܛܪܦ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܪܬܲܚ: ܘܲܦܠܲܛ̣ ܗܵܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܲܠܚܝܼܡܵܐ ܠܝܼ܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܠܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܡܲܗ ܡܵܪܵܐ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܝܼܩܸܕܼ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ܀ ܟܦܝܼܪ ܒܲܠܒ̣ܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܒ̣ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܲܒ̣ܦܘܼܪ̈ܦܵܥܹܐ: ܘܲܒ̣ܓܹܐ̈ܘܵܬܹܗ ܘܲܒ̣̈ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܠܗܲܠ܀ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܥܲܒ̣ܕܲܢܝ ܬܲܡܵܢ ܩܸܢܵܐ ܠܟܹܐܒܹ̈ܐ ܟܠܝܘܿܡ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܐܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܚܲܕܼܪܘܼܢܝ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܟܲܚ̣ܘ ܫܘܼܚ̈ܢܲܝ: ܘܦܲܨܝܲܢܝ ܗܵܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼ̈ܟ̣ܬܵܬܼܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܘܥܸܢ̇ܕܹܬܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܥܸܢ̇ܕܹܬܼ ܡ̣ܢ ܓܹܐ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ ܥ̣ܒܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܚܸܠܡܵܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܛܸܠܵܠܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܝ: ܘܗܵܪܟܵܐ ܠܒ̣ܝܼ̈ܫܵܬܼܝ ܠܲܝܬ݁ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ܀ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܹܐܡܲܪ: ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܲܠܗܲܠ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܣܚܝܼܦ ܐ̄ܢܵܐ ܗܵܪܟܵܐ܀ pb. 406 ܒܗܵܠܹܝܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܵܘܝܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ: ܘܲܒ̣ܬ݀ܢ̈ܚܵܬܼܵܐ ܡܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹܗ ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܫܐܸܠ̣ ܒܲܦܝܵܣܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܘܐܸܠܘܼ ܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܠܛܘܼܦܬܼܵܐ ܡܵܢ ܟܲܝ ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܘܿ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܓܲܐܝܵܐ ܘܒܲܪ ܓܹܐ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܫܐܸܠܬܼܵܟ̣ ܗܵܟܲܢ ܟܲܕܼ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܝܲܡܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܵܢ ܬܸܥܒܸ݁ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܡܲܕܼܒ݁ܪܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܟܡܵܐ ܬܸܣܦܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܠܵܗ̇ ܓܸܫܵܐ: ܐܸܠܘܼ ܐ̄ܬܲܬ݀ ܠܵܟ̣ ܕܲܫܐܸܠܬܵܗ̇ 120 : ܡܵܢ ܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܫܐܸܠܬܼܵܟ̣ ܟܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܼܵܟ̣ ܣܲܓܝܼ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܠܡܵܢ ܗܵܟܲܢ ܬܲܙܥܲܪ ܬܸܫܐܲܠ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܐܵܡܲܪ ܕܵܘܝܵܐ ܘܐܸܢ ܟܲܕܼ ܗܵܟܲܢ ܗܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣ̇ܒܹܝܬܼ: ܐܸܠܘܼ ܫܸܐ̇ܠܹܬܼ ܡܸܕܸܡ ܪܲܒܵܐ ܡܵܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܢ ܟܲܕܼ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼܒܥܹ̇ܝܬܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܒܸܗܬܲܬ݀ ܒܵܥܘܼܬܼܝ: ܐܸܠܘܼ ܐܲܣ̇ܓܝܼܬܼ ܡܵܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܸܗܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ܀ ܒܡܸܕܸܡ ܕܲܙܥܘܿܪ ܥܝܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܢܲܣ̇ܝܼܬܼ ܕܐܹܠܲܦ: ܘܗܵܐ ܝܑܼܠܦ̇ܬܹܗ ܕܲܒ̣ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܥܵܕܼܝܼܢ ܒܹܗ܀ ܚܘܼ̈ܒ̣ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼܢ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܚܘܼ̈ܒ̣ܠܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ: ܒܟܲܝܠܵܐ ܕܐܲܟ̇ܝܼܠ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܘܼ̈ܒ̣ܠܲܝ ܒܝܼܫܝܼܢ ܕܲܠܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܚܵܢܹ̇ܬܼ: pb. 407 ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܢ̇ܝܼܢ ܠܝܼ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܡܲܪ ܕܵܘܝܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܕܐܸܢܵܐ ܫܪܸܐ ܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܝ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ 121 : ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܘܲܢܦܲܨܘܿܢܵܢܝ܀ ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܫܲܕܲܪ ܢܹܐܙܲܠ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܢܹܐܡܲܪ ܠܐܲܚܲܝ̈ ܥܲܠ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ܀ ܐܸܫܠܘܿܚ ܠܒܹܝܬܼ ܐܵܒ̣ܝ ܘܲܠܚܲܒ݁ܝܼ̈ܒܲܝ ܐܵܦ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܼܝ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܸܢܵܐ ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܢܹܐܘܙܲܠ ܢܲܟ̣ܪܸܙ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܘܼ̈ܩܹܐ: ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܕܢܸܕܼܚܲܠ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ܀ ܚܕܼܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܘ̣̣ܠ ܥܵܩ̈ܵܬܼܵܐ: ܢܸܣܲܒ̣ ܡܸܟܵܐ ܘܲܠܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܵܘܒܸ݁ܠ܀ ܐܹܨܘܿܪ ܨܲܠܡܵܐ ܠܐܘܼܠܨܵܢܝ ܪܲܒܵܐ ܒܡܸ̈ܠܲܝ ܚܲܫܵܐ: ܘܢܹܐܙܲܠ ܘܢܸܬ݁ܬ݁ܣܝܼܡ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ܀ ܐܸܫܠܘܿܚ ܠܗܘܿܢ ܕܠܝܼ ܠܵܐ ܢܕܲܡܘܿܢ ܒܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: (ܘܥܲܠ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ 122 : ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ ܠܵܐ ܢܸܬ݁ܬܲܟ̣ܠܘܼܢ܀ ܢܸܣܢܘܿܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܥܲܠ ܕܲܪܚܸܡ̇ܬܹܗ ܗܵܐ ܝܵܩܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ݁ܬܲܚܕܘܼܢ ܠܵܐ ܒܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܲܠܒ̣ܘܼ̈ܫܹܐ܀ ܐܵܘܕܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܓܹܗܲܢܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܩܲܫܝܵܐ: ܘܕܲܟ̣ܡܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܥܲܠ ܥܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܐܸܡܠܘܿܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܸܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܒܫܘܼܩܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢ: ܗܘ݀ܵܘ ܣܵܓ̣ܕܝܼܢ ܠܹܗ ܘܲܡܥܲܦܩܝܼܢ ܠܹܗ ܒܕܼܪ̈ܵܥܲܝܗܘܿܢ܀ pb. 408 ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܣܲܓܝܼ ܪܲܒܵܐ ܦܵܪܹܗ̄ܣܝܼܵܐ: ܕܲܠܡܸܣ̈݁ܟܹ݁ܢܹܐ ܝ̄ܗܝܼܒ̣ܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܹܚܵܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ: ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܒܹܗ܀ ܒܝܼ ܢܸܬܼܚܲܟ݁ܡܘܼܢ ܕܠܵܐ ܢܸܨܛܲܕܸܐ ܘܢܲܛܥܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܥܵܠܡܵܐ ܒܫܸܕܼܠܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܛ̣ܥܝܼ ܒܝܼ ܘܗܵܪܟܵܐ ܣܲܚ̣ܦܲܢܝ܀ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܣܘܼܥܪܵܢܝ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܝܼ 123 : ܘܠܵܐ ܢܕܲܡܘܿܢ ܠܝܼ 124 : ܘܢܹܐܩܕܘܼܢ ܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ܀ ܐܸܫܬܲܥܸܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܘܥܲܠ ܝܲܩܕܵܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܬܲܫܢܝܼ̈ܩܹܐ ܕܡܵܪ̈ܲܝ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܟܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪܝܼܢ܀ ܐܸܗܘܸܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܘܡܹܐܡܪܵܐ ܘܡܲܬܼܠܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܒܹܝܬܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܢܡܲܠܠܘܼܢܵܝܗܝ ܟܲܕܼ ܪܲܬ݁ܝܼܬܼܝܼܢ܀ ܠܝܼ ܢܸܬ݁ܕܲܟ̣ܪܘܼܢ ܘܢܲܪܦܘܿܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܩܸܢܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܩܵܕܼܚܵܐ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܬܼܵܘܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܸܗܘܸܐ ܐܸܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܘܿܥܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ: ܘܲܢܬܲܢܘܿܢܵܝ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܒܚܸܣܕܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܸܗܘܸܐ ܥܕܼܝܼܠܵܐ ܘܲܠܗܘܿܢ ܐܲܪܚܸܩ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܸܠܲܬܼܝ ܕܝܼܠܝ ܢܲܡܕܘܼܢ ܗܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܹܐܙܲܠ ܗܵܫܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܦܝܼܣܹ̇ܬܼ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܬܲܡܵܢ ܡܵܢ ܐܝܼܬܼ ܗܵܪܟܵܐ ܕܢܵܘܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܚܘܼܪܘ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: pb. 409 ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܠܘܼ ܫܲܒ̣ܩ̣ܘܼܗܝ܀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܡܚܲܟ݁ܡܵܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܠܟ̣ܠ ܡܵܪ̈ܘܿܕܸܐ: ܘܗܝ݀ ܡܲܠܦܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܑܼܠܸܦ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܡܲܢ ܕܲܒ̣ܡܸܠܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܘܼ̈ܠܦܵܢܹܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ: ܒܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܵܠܲܥ̇ ܘܝܵܠܹ̇ܦ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡ̣ܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܘܡ̣ܢ ܢܵܘܿܣܵܐ: ܒܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܝܵܠܹ̇ܦ ܡܵܢ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܲܝ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܐܲܗܡ̣ܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܲܡܛܵܬܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܕܢܲܠܸܦ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܒܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܲܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܒܵܚܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܫܬܲܢܲܩ ܚܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܛܵܘܪܵܐ ܕܡܵܢ 125 : ܘܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܟܲܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܠ ܢܘܼܪܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܢ ܙܵܪܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܫ ܡܵܢܵܐ ܢܸܚܨܘܿܕܼ܀ ܒܓ̣ܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ ܪܸܥܡܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܠ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܫܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܐܲܪܘܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ: ܘܟܲܕܼ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܓܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܸܦ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܬܲܒ̣ܥܘܼܗܝ܀ ܚܲܕܼ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܥ̣ܵܐ ܕܲܢܫܲܕܲܪ: ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܢܲܝܬܸܐ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ܀ ܘܲܥ̣ܢܵܝܗܝ ܐܲܒ̣ܪܵܡ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܥܵܠܡܵܐ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܘܡܘܼܫܹܐ ܕܢܲܠܸܦ 126 : ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 410 ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܝܼܬܼ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܫܚܘܼܢ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܕܡܲܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܕܢܸܫܬܲܥܸܐ ܠܝܼ ܕܡܵܢ ܐܝܼܬܼ ܬܲܡܵܢ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܲܢܡܲܠܸܠ ܠܝܼ ܥܲܠ ܓܹܗܲܢܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܦܲܫܸܩ ܠܝܼ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܢܵܐ ܒܐܲܪ̈ܝܼܟ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܗܵܕܹܐ ܒܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘܟܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܲܢܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܝܼܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܸܠܘܼ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܗܘ̣ܵܐ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܗܵܝ̇ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀ ܠܵܗ̇: ܕܝܲܬ݁ܝܼܪܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܲܠܸܦ ܡܝܼܬܼܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡܹܗ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ: ܡܼܢܗܘܿܢ ܢܹܐܠܲܦ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܕܡܵܢ ܚܵܫܲܚ̣ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܘܢܸܫܬܲܥܸܐ ܠܹܗ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܵܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܸܒܹܗ ܠܲܕܼܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܘܲܕܼܝܲܬ݁ܪܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ݀ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܲܕܼܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܝܼ ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܟܠ ܦܘܼܫܵܩܹ̈ܐ܀ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܐܵܣܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܲܠܟ̣ܠ ܟܹܐܒ̣̈ܝܼܢ ܟܠ ܚܘܼ̈ܠܡܵܢܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܗܸܢܘܿܢ ܡܲܠܦܝܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܦܵܬܼܚ̇ܝܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܲܝܟ̣ ܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ: ܘܪܵܕܼܦ̇ܝܼܢ ܛܘܼܥܝܲܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܵܐ܀ pb. 411 ܒܗܘܿܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܫ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܦܬܼܵܝܵܐ ܘܐܘܼܪܟܵܐ: ܘܥܘܼܬܼܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܗܘܿܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܦ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܵܛܹ̇ܐ ܕܢܲܕܼܪܸܟ̣ ܡܲܕܥܵܐ ܪܵܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܐ ܒܲܟ̣ܬܼܵܒܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܡܲܠܦܝܼܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܫܚܘܼ ܒܡܝܼܬܼܵܐ ܕܢܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܹܝܪ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܥܲܕܲܪ: ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܢܲܝܬܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܒܥܵܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܡܸܬܼܩܲܒ݁ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܚܝܼܕܹܗ ܫܲܕܲܪ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ: ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܐܸܠܘܼ ܡܵܘܬܲܪ ܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܵܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܘܼ ܫܲܕܪܘܼܗܝ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܠܐܲܬܼܪܲܢ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ܀ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܒܲܨܲܪܘ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܘܟ̣ܠ ܡܵܢ ܕܐܵܠ̇ܨܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗܸܢܘܿܢ ܐܲܡ̣ܪܘܼܗܝ܀ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܘܼܫܹܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܢܸܬܸܠ ܙܸܕܼܩܵܐ ܘܲܠܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܘܲܠܥܵܡܘܿܪܵܐ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܓܲܡܲܪ ܣܦܵܪܵܐ ܕܚܲܩܠܹܗ ܡܵܐ ܕܚܵܨܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܫ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܒܲܥܲܪ ܟܲܪܡܹܗ ܡܸܛܠ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ܀ pb. 412 ܕܬܸܩܨܸܐ ܠܲܚܡܵܟ̣ ܠܟܲܦܢܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܬܘܼܒ̣ ܒܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܕܠܐܲܟ̣ܣܢܵܝܵܐ ܬܲܥܸܠ ܠܒܲܝܬܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܡܛܲܪܲܦ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܬܘܼܒ̣ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܨܹܝܕܼ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ: ܘܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܹܗ ܕܲܡܦܲܠܸܛ ܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܣܵܦ̈ܩܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܕܲܒ̣ܗܹܝܢ ܢܸܚܸܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܠܸܦ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܕܲܠܩܲܪܝܼܒܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܢܸܗܘܸܐ ܡܲܚܸܒ̣ ܘܲܠܡܵܢ ܠܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܩܲܪܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܲܝܬܹܝܘܗܝ ܘܢܸܬܸܒ̣ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܸܣܪܹܗ ܕܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܗܡ̣ܝܼ ܟܹܐܢܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܲܫܐܸܠ̣ 127 ܫܡܝܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܕܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚ̣ܵܪ ܒܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܚܵܢ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܝܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܢܦܲܠܛܘܼܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܛ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ܀ ܝܵܘܡܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܒܹܗ ܒܡܸܣܟܹܢܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܛ ܗܘ݀ 128 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܛ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ: ܡܸܛܠܗܵܕܹܐ 129 ܆ ܕܲܒ̣ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܡܘܼܫܹܐ ܟܬܼܝܼ̈ܒ̣ܵܢ ܐܵܦ ܒܲܢܒ̣ܝ̈ܵܐ: pb. 431 ܘܠܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܚ̣ܣܲܪ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܘܝܲܬܝܼܪܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ 130 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܲܠܸܦ܀ ܘܲܒ̣ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܥ̣ܢܵܝܗܝ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܕܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫܬܲܡܥܘܼܢ܀ ܐܵܡܲܪ ܕܵܘܝܵܐ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܒ̣ܝ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܐܸܠܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܡܲܪ ܟܹܐܢܵܐ ܐܸܢ ܠܲܟ̣ܬܼܵܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܢ ܐܵܙܹ̇ܠ ܡܝܼܬܼܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ 131 ܐܸܢ ܠܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܫܵܝ̇ܛܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܸܢ ܟܸܢܵܪܹܗ ܡܠܝܼܠܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܕܲܒ̣ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܢܲܫܡܲܥ 132 : ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܸܢ ܗܵܘ̇ ܪܲܒܵܐ ܡܠܸܐ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܫܝܼܛ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ: ܫܚܝܼܡܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ (ܡܵܢܵܐ ܥܵܒ̣̇ܕܝܼܢ 133 : ܡܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ܀ ܠܡܘܼܫܹ̈ܐ ܛܵܠܡ̇ܝܼܢ ܠܡܲܢ ܟܲܝ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ (ܡܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ 134 : ܒܹܪܝ ܝܲܬ݁ܝܼܪܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܢܹܐܙܲܠ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܡܲܠܸܠ̣ ܗܵܘ̇ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܛܠܲܡ̣ ܠܲܒ̣ܥܵܬܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܲܦ̣ܘ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܫܚܝܼܩܵܐ: pb. 414 ܘܲܒ̣ܨܲܪ ܘܲܙܥܲܪ ܘܲܬܼܚܸܒ̣ ܘܐܵܘܦܝܼ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐܸܬ݁ܛܲܠܲܩ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܲܝܬ݁ ܗ̄ܘܟܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ 135 : ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܬܘܼܒ̣ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܓܡܲܪ ܫܸܐ̈ܠܵܬܹܗ ܘܲܦ̈ܝܵܣܵܬܹܗ: ܘܲܚܪܸܫ̣ ܩܵܠܹܗ ܘܲܕܼܥܸܟ̣ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܘܩܲܕܝܼ ܢܘܼܪܹܗ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܦܣܲܩ̣ ܡܲܡܠܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܟܒܲܪ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܣܸܒ̣ܟܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܒܵܥ̈ܘܵܢ (ܐܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܐܲܣܠܝܼܘ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܦ̣ ܥܵܩ̈ܵܬܹܗ 136 : ܒܟܹܐܒ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܢܗܲܡ̣ ܒܹܗ ܝܲܡܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܝܼܡܘܿܢܵܐ 137 : ܪܲܒܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܸܫܬܲܢܲܩ 138 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܓܲܠܠܵܐ ܠܓܕܲܠܠܵܐ ܡܛܲܪܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܠܓ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܝܵܗ̈ܒܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܕܢܸܣܓܸܐ ܚܲܫܹܗ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܟ̣ܠ ܥܸܠ̈ܠܵܬܹܗ ܐܸܣܬܲܝܲܟ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܠܲܝܬ݁ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܢܸܬܼܒܲܝܲܐ ܒܹܗ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܫܬܸܩ̣ ܟܹܐܢܵܐ ܘܠܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܠܹܗ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܠܚܘܿܕܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܵܗ̇ܡܵܐ ܪܲܒܲܬܼ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܗܦܸܟ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܘܵܝ ܠܝܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܘ݀ ܥܲܡ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܸܬܼܡܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 415 ܘܓܟܵܥܹ̇ܐ ܒܚܲܫܵܐ 139 : ܘܲܚܠܝܼܛ ܩܵܠܹܗ (ܥܲܡ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ 140 ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܪܟܸܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܠܣܸܡܵܠܵܐ: ܚ̣ܵܪ ܟܲܕܼ ܓܵܥܹ̇ܐ ܘܠܲܝܬ݁ ܚܲܒ݁ܝܼ̈ܒܹܐ ܕܲܢܦܲܨܘܿܢܵܝܗܝ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܟܒܲܪ ܐܘܿܠܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ: ܒܩܵܠܲܝ̈ ܚܲܫܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܗܘ݀ 141 : ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܹ̇ܐ ܘܚܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܵܦ ܚܲܒ݁ܝܼ̈ܒܹܐ: ܕܠܵܐ ܡܦܲܨܹܝܢ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܢܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܠܟܲܝ̈ ܡܸܠܟܲܝ̈ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܸܢܝܵܢܝ: ܕܢܵܦ̇ܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܝܼ ܒܐܲܫܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 142 : ܕܐܸܛܥܸܐ ܚܲܝܲܝ̈܀ ܐܲܝܟܵܘ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܐܸܨܛܲܕܝܼ ܒܝܼ ܘܠܵܐ ܩ̣ܵܘܝܼ ܠܝܼ: ܘܐܲܣܓܝܼ ܫ̣ܓܲܪ ܠܝܼ ܢܘܼܪܵܐ ܘܫܲܢܝܼ ܘܗܵܫܵܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ܀ ܐܲܝܟܵܘ ܦܵܬܼܘܿܪܝ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܕܗܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܝܼ܀ ܐܲܝܟܵܘ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܪܸܗ̇ܛܹܬܼ ܒܵܬܼܪܹܗ ܠܲܡܟܲܢܵܫܘܼ: ܕܐܸܢ ܡܸܬܼܚܲܠܲܦ ܒܲܚܕܼܵܐ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܢܹܐܙܲܠ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܢܲܚ̈ܬܹܐ ܕܒ̣ܘܼܨܵܐ ܘܲܕܼܫܹܐܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܗܵܪܟܵܐ ܙܩܘܿܪܵܐ ܕܓ̣ܘܼܡܪ̈ܲܝ ܢܘܼܪܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ܀ ܐܲܝܟܵܘ ܫܘܼܠܛܵܢܝ ܐܲܝܟܵܘ ܩܸܢܝܵܢܝ ܐܲܝܟܵܘ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܝ: ܐܲܝܟܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܲܢܝ ܚܸܣܕܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܣܲܪܝܵܐ܀ pb. 416 ܐܘܿ ܠܹܟ̣ܝ ܢܘܼܪܵܐ ܫܓ̣ܝܼܪܲܬܼ ܥܵܠܲܡ ܡܵܢ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܠܹܟ̣ܝ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ (ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ ܠܡܸܥܪܲܩ 143 : ܡܸܢܹܟ̣ܝ܀ ܐܘܿ ܓܹܗܲܢܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܟܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪܲܬ݁: ܘܠܵܐ ܢܵܫ̇ܒܵܐ ܒܹܟ̣ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬܼܝ܀ ܐܘܿ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܟܲܕܘܼ ܠܹܟ̣ܝ ܡܹܢܝ: ܢܘܼܚܝ 144 : ܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ ܐܵܦܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܕܐܸܓ̣ܗܸܐ ܡܸܢܹܟ̣ܝ܀ ܐܘܿ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܕܲܩ̇ܢܹܝܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪ̈ܦܵܥܹܐ: ܒܐܲܝܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܐܸܫܛܸܐ ܡܸܢܟ̣ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܵܘ ܕܲܝܵܢܵܐ ܨܠ̣ܵܐ ܥܠܲܝ ܕܝܼܢܵܐ ܐܸܢܵܐ ܣܸܪܚܹܬܼ: ܕܐܸܚ̇ܕܹܬܼ ܪ̈ܲܚܡܲܝ ܡ̣ܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܘܠܵܐ ܥܲܕܲܪܬܹܗ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ: ܣܲܓܝܼ ܝܵܬܲܪ ܡܸܛܠ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܫܵܐ 145 : ܟ̱ܠܹܗ܀ ܒܹܗ ܝܵܠܹ̇ܦ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܥܲܠ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܕܲܪܓ̣ܝܼܓ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܘܲܕܼܚܝܼܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܠܲܕܼܦܵܪܘܿܫܝܼܢ܀ ܡܲܢ ܟܲܝ ܫܵܡܲܥ̇ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܦܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܝܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܢܹܗ ܢܸܣܢܸܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ܀ ܐܵܘ (ܡܲܢ ܝܵܠܹ̇ܦ 146 : ܥܲܠ ܠܵܥܵܙܲܪ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܝܑܼܪܸܒ̣: ܘܠܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ ܐܸܢ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܗܲܠ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܲܬܼܢܵܢ 147 : ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܝܬ݁ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܐܸܠܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ pb. 417 ܗܵܪܟܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܓܝܼ̈ܓ̣ܠܹܐ ܪܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܲܡܫܲܢܵܝܘܼ: ܘܡܸܬܼܝܲܒ݁ܠܝܼܢ ܒܹܗ ܟܠܝܘܿܡ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܥܲܬܝܼܪ ܝܵܘܡܵܢ ܐܲܟ̣ܒܲܪ ܠܲܡܚܵܪ ܡܸܬܼܡܲܣܟ̣݁ܢ ܠܹܗ: ܕܡܸܣܟܹܝܢ ܗܵܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܟܒܲܪ ܥܵܬܲܪ ܠܹܗ܀ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗ ܡܸܬܼܠܸܡ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܟܪܝܼܗܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܠܝܼܡ: ܕܥܲܠ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ ܣܪܝܼܓ̣ ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ܀ ܛܲܠܝܵܐ ܪܵܒܹ݁ܐ ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܐܹ̇ܒ̣ ܘܣܵܒ̣ܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ: ܕܠܲܝܬ݁ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܩܵܘܡܬܼܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܀ ܥܵܒܲܪ ܨܲܦܪܵܐ ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܛܲܗܪܵܐ ܘܪܵܟܹܝܢ ܦܵܢܝܵܐ: ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܕܼܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܗܘ݀ ܫܵܩܹ̇ܠ ܠܵܗ̇܀ ܪܓ̣ܝܼܓ̣ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ ܢܘܼܗܪܹܗ ܘܲܦܐܸܐ ܫܘܼܦܪܹܗ: ܘܪܵܚܹ̇ܫ ܥܵܐܹ̇ܠ ܠܸܠܝܵܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܘܲܡܚܲܒܸ݁ܠ ܠܹܗ܀ ܠܗܲܠ ܠܵܘ ܗܵܟܲܢ ܟܕܼܝܼܢܝܼܢ ܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܒܓ̣ܝܼ̈ܓ̣ܠܹܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܠܵܐ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܠܲܡܫܲܢܵܝܘܼ܀ ܠܲܝܬ݁ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܒܵܬܲܪ ܨܲܦܪܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܕܢܲܥܕܸܐ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܵܡܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܧܕܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ: ܘܲܫܪܸܐ ܠܸܠܝܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܨܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܵܐ܀ ܠܵܘ ܕܡܸܬܼܟܲܪܟܝܼܢ ܐܸܠܵܐ ܕܩܵܝܡ̇ܝܼܢ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܦܲܚܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ 148 : ܓܲܫܪܵܐ܀ ܦܣܝܼܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܟܲܪܟܘܼܢ: pb. 418 ܘܲܬܼܒ̣ܝܼܪ ܣܲܪܢܵܗ̇ ܕܓ̣ܝܼܓ̣ܠܵܐ 149 : ܘܫܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ܀ ܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܓܲܫܪܵܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܨܹܝܕܼ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܢܲܪܡܸܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܨܹܝܕܼ ܢܲܗܝܼܪܵܐ܀ (ܟܠ ܡܲܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܬܲܡܵܢ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܟ̱ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܹܗ 150 : ܕܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܲܡܩܲܕܸܐ ܠܹܗ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܣܟܹ݁ܝܢ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܲܦ 151 : ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܘܲܡܫܲܚܸܠܦ ܠܹܗ܀ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܡܵܕܹܝܢ ܚܲܕܼ ܡܸܣܟܹܢܵܐ: ܘܲܠܵܥܵܙܲܪ ܚܲܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܲܫ̈ܡܵܗܵܬܼܵܐ܀ ܡܵܗܹ̈ܐ ܕܗܵܪܟܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܗܵܪܟܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܩܵܢܹ̇ܐ ܬܲܡܵܢ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ܀ ܕܢܲܚ̣ ܠܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܪܕܲܦ̣ ܡܸܢܲܢ ܚܸܫܟܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ (ܕܲܡܟܲܡܲܗ ܠܲܢ 152 ܥܵܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܥܲܠ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܘܚܵܘܝܹܗ ܠܲܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܵܝܹ̈ܐ 153 : ܘܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܢ: ܘܡܲܡܲܠܠܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܘܟ̣ܠ ܕܐܸܫܬܲܡܲܫ ܐܸܫܬܲܥܝܼ ܠܲܢ܀ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܪܵܡ ܘܐܸܣܬܲܥܪܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܕܪܲܒܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܸܛܠܵܬܲܢ܀ pb. 419 (ܗܘ݀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 154 : ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܠܐܲܬܼܪܲܢ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܫܲܪܒܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܓܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܚܠܵܦ ܕܐܲܦܝܼܣ ܗܵܘ̇ ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܗܵܐ ܐܸܬ݀ܵܐ ܠܹܗ: ܡܵܪܹܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܟ̣ܠܗܹܝܢ ܡܲܠܸܠ̣ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܠܲܢ܀ ܒܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܚ̣ܵܪ ܕܐܸܢ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܣܲܓ݁ܝܼ ܡܵܘܬܲܪ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܢܲܪܦܹܝܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܡܵܪܹܐ ܟܠ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼ܀ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܕܠܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܗ̄ܘܟܵܐ: ܗܵܐ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܠܲܢ܀ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܒܲܨܲܪ ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܲܢ: ܐܸܬ݁ـܲܢܝܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܲܡܫܲܬ݀ ܕ)ܬܼܥܲܕܲܪ ܠܲܢ܀ ܡܵܪܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܵܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ: ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܡܵܢ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܘܟܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܬ݁ܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܡܥܲܬ݀: ܗܵܝ̇ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܣܬܲܥܪܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܵܪܲܢ܀ ܕܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܒܹ݁ܗ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘܟܵܐ: ܘܲܕܼܸܢܸܬ݁ܬܲܢ̈ܝܵܢ ܠܲܢ ܥܵܩ̈ܵܬܹܗ ܡܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܪܵܡ܀ ܘܠܵܘ ܥܲܠ ܕܐܲܦܝܼܣ ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ: ܫܲܕܲܪ ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܬܢܵܝܗܝ ܠܲܢ ܟ̱ܠܹܗ ܫܲܪܒܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܡܝܼܬܼܵܐ ܘܢܹܐܬܸܐ ܠܐܲܬܼܪܲܢ: ܗܵܐ (ܐܸܬ݀ܵܐ ܠܹܗ ܚܲܝܵܐ ܘܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܦܲܪܣܝܼ 155 ܐܲܝܬܝܼ ܠܥܵܠܡܲܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܗܘ݀ܵܘ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ: pb. 420 ܘܡܲܡܠܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܐܲܝܬܝܼ ܠܐܲܬܼܪܲܢ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܦܲܪܣ̣ܵܗ̇ ܒܫܘܼ̈ܩܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܕܢܸܚܙܸܐ 156 : ܟܠܢܵܫ܀ ܚܠܵܦ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܩܝܼܡ̣ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܲܠܗܲܠ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܘܦܲܪܣܹܗ ܠܫܲܪܒܹܗ ܥܲܠ ܡܲܫܡܲܥܬܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܕܲܗܘ݀ܵܘ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܡܵܢ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗܵܟܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܕܡ̣ܢ 157 : ܓܹܗܲܢܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܡܝܼܬܼܵܐ ܘܢܹܐܬܸܐ ܢܲܠܸܦ܀ ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܡܲܠܲ ܕܐܸܠܘܼ (ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 158 : ܐܵܦ ܡܵܘܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܫܲܡܥܹܗ ܥܵܠܡܵܐ 159 : ܠܫܲܪܒܵܐ ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܫܩܝܼܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ (ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ 160 : ܠܡܹܐܡܲܪ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܪܣܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܡܵܘܬܲܪ ܘܲܟ̣ܠܵܝܗܝ ܡܸܢܲܢ܀ ܡܵܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܘܲܪܚܝܼܡ ܐܲܝܟ̣ ܚܒ݁ܝܼܒܹܗ: ܘܲܕܼܝܲܗ̣ܒܹ݁ܗ ܠܲܢ ܡܵܢ ܟܲܝ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܟ̣ܠܸܐ ܡܸܢܲܢ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܒܪܹܗ ܐܲܦܸܩ̣ ܠܲܢ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗܵܫܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܲܟ̣ܣܸܐ ܡܸܢܲܢ܀ ܐܵܦ ܥܲܠ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܫܐܸܠ̣ 161 : (ܚܲܕܼܸ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ 162 : ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܠܲܢ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܪܲܚܡܵܢ܀ pb. 421 ܐܵܦ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܦܝܼܣ ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܥܢ̣ܵܐܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܒܡܹܐܬܼܝܹܗ 163 : ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܒܥܵܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ 164 ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܗ ܡ̣ܢ ܓܹܗܲܢܵܐ: ܘܲܕܼܢܸܫܠܘܿܚ ܠܲܢ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܬܵܘ ܢܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗܵܫܵܐ ܟ̱ܠܲܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܘ݀ ܠܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܡܸܛܠܵܬܲܢ܀ ܡܵܪܲܢ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܬܢ̣ܵܐ ܠܲܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܙܸܠ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܕܲܫܡܲܥܢܲܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܝܲܩܕܵܢܵܟ̣ ܘܥܲܠ ܛܘܼܪܵܦܵܟ̣܀ ܝܑܼܠܸܦܢܲܢ ܠܲܢ ܐܵܦ ܕܲܡܦܲܝܼܣ ܗ̄ܘܲܝܬ݁ ܕܢܹܐܬܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ: ܘܢܸܫܬܲܥܸܐ ܠܲܢ ܥܲܠ ܐܘܼܠܨܵܢܵܟ̣ ܘܲܢܥܲܕܲܪ ܠܲܢ܀ ܚܢܲܢ ܠܵܘ ܗܵܕܹܐ ܡܦܝܼܣܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡܵܪܝ ܕܲܬܼܫܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܫ: ܐܲܢ̄ܬ݁ ܙܸܠ ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܐܸܬܲܝܬ݁ ܐܵܦ ܐܲܠܸܦܬܵܢ܀ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܫܲܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܟ̣ ܬܹܐܬܸܐ ܘܬܹܐܙܲܠ: ܘܲܠܓܹܗܲܢܵܐ ܘܲܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܠܵܟ̣ ܦܲܚܬܵܐ ܕܬܸܥܒܲܪ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܬܸܣܥܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܬܼܡܲܠܸܐ ܠܗܘܿܢ ܣܘܼܢܩܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܡܣܲܪܕܵܐ ܠܵܟ̣ ܗܵܘܬܼܵܐ ܕܣܝܼܡܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܲܒܹ̈ܐ ܕܡܸܟܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܬܲܪܡܸܐ ܐܘܼܪܚܵܟ̣ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܙܸܠ ܡܵܪܝ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܦܲܪ ܠܵܟ̣ ܬܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܲܝܢ: pb. 422 ܘܐܸܢ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܵܦ ܗܝ݀ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܪܘܲܚ ܠܹܗ܀ ܠܵܥܵܙܲܪ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܛܥܲܢ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܢܸܫܘܲܪ ܦܲܚܬܵܐ ܘܢܸܣܥܘܿܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܠܲܢ ܗܵܐ ܡܲܠܝܲܬ݁ ܕܘܼܟܲܬܼ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܪ: ܡܲܠܵܐ ܐܵܦ ܠܹܗ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܕܘܼܟ݁ܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܥܲܠ ܕܡܵܟ̣ ܠܵܐ ܚܵܣ̣ܬ݁ ܕܲܬܼܪܲܥܬܵܝܗܝ ܠܲܢ ܢܸܬܼܚܲܣܸܐ ܒܹܗ: ܕܐܸܬܲܝܬ݁ ܘܐܲܝܬ݁ܝܼܬ݁ ܙܸܠ ܡܵܪܝ ܘܐܵܒܸ݁ܠ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܠܲܕܼܗܵܪܟܵܐ ܕܡܵܐ ܘܲܠܗܲܠ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܵܘܫܸܛ܀ ܐܵܦ ܥܲܠ ܡܝܼܬܼܵܐ ܦܣܲܩ̣ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܕܲܪ: ܐܵܦ ܥܲܠ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܗ̇܀ (ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܬܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܗܵܕܼ 165 : ܒܵܟ̣ ܚܐܹ̇ܢ ܟܠ: ܕܲܒ̣ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܫܬܲܒܲܚ ܗܵܪܟܵܐ ܘܲܠܗܲܠ܀ ܡܵܪܝ ܘܲܥܠܲܝ ܚܘܼܣ ܘܐܸܚܸܐ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܢܲܩ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܒܨܲܗܝܵܐ ܬܲܡܵܢ܀ ܒܐܸܠܦܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܝܲܡܵܐ 166 ܕܢܘܼܪܵܐ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܕܐܸܥܒܲܪ 167 : ܕܠܵܐ ܸܟ̇ܘܿܪ ܥܠܲܝ ܐܲܬܼܪܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ ܬܣܲܬܪܲܢܝ 168 ܬܲܡܵܢ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܢܵܐ: ܘܬܸܦܪܘܿܣ ܟܸܢܦܹܝܗ̇ 169 ܥܲܠ ܓܲܘܙܲܠܬܵܐ ܡܵܐ ܕܥܵܒ݁ܲܪ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܗܵܕܹܐ ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܡܲܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܬܸܬܼܠܵܘܸܐܐ ܠܝܼ: pb. 423 ܘܠܵܐ ܡܵܪܝ ܐܸܗܘܸܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܛܘܼܦܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܨܲܗ̈ܘܵܢܹܐ܀ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܐܸܒܼܥܹܐ ܡܲـ̈ܝܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: ܕܐܸܬܼܢܲܣܝܼ ܠܝܼ ܕܠܲܐܝܼܢܵܐ ܕܒܼܵܥܹܐ ܠܵܐ ܝܵܗܒܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܐܸܢ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܠܝܼ ܐܘܼܚܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈: ܐܸܚܙܹܝܟܼ ܬܲܡܵܢ ܐܲܝܼܟ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܠܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ܀ ܐܸܢ ܫܵܕܹܐ ܠܝܼ ܚܲܛܵܗܲܝ ܬܲܡܵܢ ܨܹܕܼ ܥܲܬܝܼܪܵܐ: ܬܲܡܵܢ ܐܲܝܼܟܼ ܥܲܙܲܪܝܵܐ ܒܗܵܘ݁ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ܀ ܐܸܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܠܓܼܵܘ ܐܲܬܘܼܢܵܐ ܦܵܩܕܵܐ ܐܸܥܘܿܠ: ܒܵܟܼ ܐܸܬܼ̄ܢܫܸܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܘܐܸܦܘܿܩ ܐܲܝܼܟ ܡܝܼܫܵܐܝܼܠ܀ ܡܲـ̈ܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ ܗ̄ܘ ܡܵܪܲܢ