Jacob of Serugh: On the Canaanite Woman - ܥܲܠ ܟܢܲܥܢܵܝܬܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܗ̄ܘܟܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܲܝ ܡܵܪܲܢ: ܕܲܠܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܥܵܘܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܢܸܩܛܘܿܠ܀ ܨܸܡܚܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܐܲܕܼܢܲܚ2: ܙܲܗܪܹܗ ܥܲܠ ܬܸܚ̈ܬܵܝܹܐ: ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܟܡܝܼܪܬܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܬܸܢܗܲܪ ܠܲܕܼܪܵܕܹܝܢ ܒܵܗ̇܀ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܗܲܠܸܟ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܡܟ̤ ܦܲܐܝܘܼܬܹܗ ܜܪܲܩ̣ܘ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܕܣܲܓ݁ܝܼܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܦܪܲܣ̣ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܐܲܦܨܲܚ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܢܸܗܪܲܬ݀ ܬܹܒܹܝܠ ܕܲܟ̣ܡܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܕܼܢܲܚ܀ ܪܲܕܼܦܵܗ̇ ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܥܲܡ̈ܡܝܼܢ ܣܲܓ݁ܝܼܐܵܐ3: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: pb. 425 ܘܚܵܘܝܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ4: ܕܲܢܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇܀ ܪܲܣ̣ ܚܘܼܠܡܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܕܼܥܸܟ̣ܘ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܙܠܲܚ ܐܵܣܝܘܼܬܹܗ ܥܲܠ ܟܹܐܒ̣̈ܬܼܵܢܹܐ ܘܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܢܦܲܚ̣ ܕܲܡܚܝܼ̈ܠܹܐ ܘܐܲܕܼܥܸܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐ̄ܫܲܕܼ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܹܗ ܢܲܥܬܲܪ5: ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܵܘܗܝ: ܦܬܲܚ̣ ܣܝܼ̈ܡܵܬܹܗ ܘܟ̣ܠ ܕܲܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܙ ܠܹܗ ܘܲܥ̣ܬܲܪ܀ ܣܡܲܝ̈ܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܘܲܡܫܲܪ̈ܲܝܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܛܪܝܼܕܼܝܼܢ ܐܵܦ ܕܲܟ̣ܦܝܼܦܝܼܢ ܡܸܬܼܦܲܫܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܫܸܡܥܵܐ ܠܕܼܘܼ̈ܓܹܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܝܲܗܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܕܲܟ݁ܝܼ ܓܲܪ̈ܒܹܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܡܸܛܪܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܐܲܝܟ̣ ܥܸܩܵܪܹ̈ܐ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܫܘܲܚܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܥܲܪ̈ܣܵܬܼܵܐ܀ ܠܫܹܐܪܹ̈ܐ ܛ̣ܪܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ(ܕܫܸܬܲܠܲܛܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ6: ܘܲܒ̣ܪܘܼܚ ܦܘܼܡܹܗ ܙܓܲܪ ܢܸܟ̣ܝܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܟܲܐܣܸܐ ܡܲܓܵܢ ܟܲܕܼ ܛܵܠܡ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܡܲܬܼ: ܥܵܨܹ̇ܒ̣ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܡܨܲܚܹܝܢ ܠܹܗ ܒܫܘܼܐܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܣ̣ܢܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܣܝܘܼܬܹܗ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܟܲܕܼ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܬܼܓܲܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܗܲܝܡܸܢ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܘܲܒ̣ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܵܘܗܝ: pb. 426 ܘܥܲܡܵܐ ܓܙܝܼܪܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܠܡܵܢܹܗ7ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ (ܛܸܒܵܐ ܣܦܲܩ̣ ܠܵܗ̇8: ܕܲܬܼܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ: ܠܒܲ̄ܬܼ ܥܲܡܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܚܲܟ݁ܝܼܡܘܼܗ̇ ܕܬܲܫܲܪ܀ ܠܨܘܿܪ ܘܲܠܨܲܝܕܵܢ ܐܲܪܗܸܒ̣ ܛܸܒܹ݁ܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣9: ܘܨܹܝܕܼ ܐܘܼܪܸܫܠܸܡ ܡܸܨܛܲܚܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ ܗ̄ܘ̣܀ ܒܐܲܪܥܵܐ10: ܕܚܲܢ̈ܦܹܐ ܟܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܒܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܡܸܙܕܲܡܪܵܐ11: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܥ̣ܒܲܪ ܒܲܬܼܚܘܼܡܵܐ12: ܕܨܘܿܪ ܘܲܕܨܲܝܕܵܢ ܘܐܲܬܼܗܲܪ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܫܲܪܝܼܘ ܪܵܬ̇ܝܼܢ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܹܝܢ ܕܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܨܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܟ̣ܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ13: ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܦܪܘܿܣ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ܀ ܚܡܝܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܠܲܝܫܵܐ ܕܚܲܢ̈ܦܹܐ ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܬܼܩܸܢ: ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܓܸ݁ܕܼ ̱ܠܵܗ̇ ܓܒ̣ܝܼܠܬܵܐ ܠܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ܀ ܥ̣ܒܲܪ ܒܲܬܼܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܟܵܪ ܩܘܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܪܡ̣ܝܼ14: ܙܲܪܥܹܗ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܟ̣ܢܘܿܫ ܟܲܦܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܩܲܒ݁ܠ̣ܘܼܗܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܬܼܝ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܒ̣ܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܹܐܕܼܵܐ ܠܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܘܲܡܫܲܢܸܩ ܠܵܗ̇: ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܡܸܙܕܲܡܪܵܐ ܗ̄ܘܟܵܬܼ܀ pb. 427 ܕܲܝܘܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܥܠܲܝܡܬܼܵܐ ܚܛܲܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܫܬܲܢܲܕܼ ܒܵܗ̇: ܕܲܠܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܟܠܝܘܿܡ ܨܵܒܹ̇ܐ ܢܚܲܒܸ݁ܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܒܲܪ ܠܲܛܠܝܼܬܼܵܐ ܕܲܢܒܲܙܲܚ ܒܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܚܲܪܡܘܼܬܹܗ15: ܡܫܲܢܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܩܸܐ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܐܲܥܕܝܼ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܲܢܚܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܣܲܓܝܼ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܡܣܲܪܵܚܘܼ܀ ܥܲܠ̣ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܘܲܠܒܲܪ̄ܬܼ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܒܓܲܝܣܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܬܼܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ ܡܓܲܪܓܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܵܗ̇ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܠܵܗ̇ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܲܒ̣ܟ̣ܘܼܪܗܵܢܵܗ̇ ܘܲܒ̣ܚܘܼܠܡܵܢܵܗ̇܀ ܐܵܦ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܫܒ̣ܵܗ̇ ܣܵܛܵܢܵܗ̇ ܘܐܲܫܢܝܼ ܘܐܲܚܢܸܦ̣: ܘܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܓܲܪܓܲܪ ܫܲܚܩܵܗ̇ ܘܐܲܣܓܝܼ ܚܲܫܹ̈ܝܗ̇܀ ܡ̣ܠ̣ܵܗ̇ ܫܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܘܐܲܥܸܠ̣ ܣܵܡ̣ ܒܵܗ̇ ܣܸܓ̣ܕܲܬܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ: ܢܣܲܟ̣ ܒܵܗ̇ ܫܘܼܩܪܵܐ ܕܟ̣ܠ ܝܘܿܡ ܬܸܦܠܘܿܚ16: ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܲܚܩܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܘܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܛܘܼܥܝܲܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܕܼܢܲܚ̣ ܦܵܪܩܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܙܲܓ̣ܪܹܗ ܡܸܢܵܗ̇܀ ܗܘ݀ܵܬܼ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܲܡܦܝܼܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܐܲܝܟ̣ ܗܵܝ̇ ܕܲܫܚܲܩ̣ ܫܹܐܕܼܵܐ ܠܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܡܵܪܝ ܟܲܕܘܼ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ ܕܬܸܫܢܸܐ ܗܵܟܲܢ: ܚܘܿܬܼ ܘܲܦܪܘܿܩܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܐ ܒܵܗ̇܀ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘܟܵܐ ܦܝܵܣܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ: pb. 428 ܘܐܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܘܲܠܚܲܣܝܼܢܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܐܲܣܪܹܗ: (ܘܲܬܼܩܸܢ ܗܵܘܢܵܗ̇17: ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܫܢܵܬ݀ ܒܲܦܬܲܟ̣ܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܲܠܸܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܣܲܥܪܹܗ ܐܵܣܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܠܟ̣ܠ ܟܿܐܒ̣̈ܝܼܢ ܕܲܦܓܲܥ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܢ̈ܦܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪܢܲܢ: ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܙܲܩ̣ܬܘܼܗ̇ ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܚܙܵܬ݀ ܕܲܡܫܲܢܸܩ ܫܹܐܕܼܵܐ ܠܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܘܲܡܛܲܪܸܦ ܠܵܗ̇: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܪܲܗܛܵܐ ܠܸܒ̣ܟܲܬ݀ ܕܬܸܒ̣ܥܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܫܸܡܥܲܬ݀ ܛܸܒܵܐ ܕܗܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐܠ ܕܥܵܠܡܵܐ ܥܵܒܲܪ: ܘܥܲܠ ܣܵܛܵܢܵܐ ܩܒ̣ܘܼܠܝܵܐ18: ܥܸܒ̣ܪܲܬ݀ ܕܲܛܠܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܗ̇: ܘܢܸܦܩܲܬ݀ ܕܬܸܩܒ݁ܘܿܠ ܥܲܠ ܒܵܙܘܿܙܵܐ ܕܲܚܛܲܦ̣ ܒܲܪܬܼܵܗ̇܀ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ ܠܲܬܼܚܘܼܡܵܐ ܕܛܲܥܡܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܩܥܵܬ݀19: ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܓܲܝܣܵܐ ܘܲܫܒ̣ܵܐ ܒܲܪܬܼܵܗ̇܀ ܢܲܚܫܝܼܪܬܼܵܢܵܐ ܘܛܵܪܹܕܼ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܗܲܠܸܟ̣ ܒܐܲܬܼܪܵܗ̇20: ܘܐܲܠܸܦܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܸܵܬܼ ܕܲܠܗܵܘ̇ ܫܹܐܕܼܵܐ ܕܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܢܸܛܪܘܿܕܼ܀ ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܒ̣ܥܸܐ ܠܐܲܒ݁ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ: ܘܒܲܕܩܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܕܠܲܚܕܼܵܐ ܢܸܩܝܵܟ̣ ܕܹܐܒ̣ܵܐ ܚܲܛ̣ܦܵܗ̇܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܠܲܬܼܚܘܼܡܵܐ ܕܨܘܿܪ ܘܲܕܨܲܝܕܵܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܡܲܥܬ݁ܘܿܢ: pb. 429 ܘܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܕܬܸܒ̣ܥܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܬܲܟ̣ܒ݁ܘܼܗ̇ ܫܸܡ̈ܥܹܐ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܕܝܼܫܘܿܥ ܥܵܒܲܪ ܘܲܪܗܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܬܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܹܗ܀ ܫܲܪܝܲܬ݀ ܩܵܥ̇ܝܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢ̈ܫܹܐ ܘܲܡܦܝܼܣܵܐ ܠܹܗ: ܡܵܪܝ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ ܕܲܒ̣ܙܝܼܙܵܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܒܪܲܬܼܝ ܒܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܗܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܝܼܬܹ݁ܝܗ̇ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܣܵܢܹ̇ܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܚܛܲܦ̣ ܠܲܛܠܝܼܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܫܵܚܹ̇ܩ ܠܵܗ̇: ܐܲܥܕܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܘܲܒ̣ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ̣܀ ܥܠܲܝܡܬܼܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܪ ܠܹܗ ܣܪܝܼܚܵܐ ܘܗܵܐ ܡܵܥܹ̇ܣ ܠܵܗ̇: ܓܥܘܿܪ ܒܹܗ ܡܫܲܢܸܐ ܘܢܸܬܼܩܲܢ ܗܵܘܢܵܗ̇ ܕܲܡܕܼܵܘܲܕܼ ܠܹܗ܀ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܚܢܝܼ̈ܓܹܐ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܒܵܬܼܪܹܗ ܡܲܠܝܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܚܸܢ̈ܓ̣ܵܬܼܵܐ ܡܦܝܼܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܡܵܪܝ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ ܘܐܲܣܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܲܬܼܝ: ܫܹܐܕܼܵܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ ܠܵܗ̇ ܘܐܸܠܵܐ ܫܚܲܩܬܵܝܗܝ ܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܡ̣ܢ ܒܲܪ̄ܬܼ21: ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܕܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܬ݁ܬܵܘܕܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܥܲܡܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ܀ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܠܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܥ̣ܘܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܣܵܡܵܐ ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢ̣ܘ ܒܹܗ܀ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܕܐܵܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒ̣ܵܐ ܘܛܵܪܹܕܼ ܕܲܝܘܹ̈ܐ: ܘܟ̣ܵܗ̈ܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒ̣ܵܐ ܘܛܵܪܹܕܼ ܕܲܝܘܹ̈ܐ: ܘܟ̣ܵܗ̈ܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܒܥܸܠܙܒ̣ܘܿܒ̣ ܟܲܝܢܘܼܗܝ ܕܲܣ̣ܥܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 430 ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܪ̈ܡܵܝܹܐ ܙܸܡܪܲܬܼ22: ܒܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܒܲܪ ܕܘܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣: ܘܠܲܝܗܘܼ̈ܕܵܝܹܐ ܒܫܲܪܒܵܗ̇ ܒܸܣܪܲܬ݀ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܛܲܠܡ̣ܘܼܗܝ܀ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܒܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܡܸܬܼܠܲܥܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܲܡܵܐ ܡܸܬ݁ܛܲܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܝܵܕܼܥܲܝ̈ ܣܸܦ̣ܪܹ̈ܐ ܫܵܛ̣ܘ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܣܵܓ̣ܕܲܝ̈ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܘ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܒܟܟܵܪܘܼܙܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܲܢܦܬܼܵܐ ܝܸܕܼܥܲܬ݀ ܕܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܵܪܹܕܼ: ܘܲܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܛܠܲܡܬܹܗ ܟܲܕܼ ܡܲܐܣܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܩܥܵܬ݀ ܐܲܪܡܵܝܬܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢ̈ܫܹܐ ܟܲܕܼ ܪܵܡ ܩܵܠܵܗ̇: ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܬܵܘܕܲܥ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܘܼܡܬܼܵܐ ܕܚܲܢ̈ܦܹ݂ܐ ܫܵܛܲܬ݀ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܢܸܛܪܘܿܕܼ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܡܦܝܼܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܠܡܲܠܟܵܐ ܩܸܒ̣ܠܲܬ݀ ܥܲܠ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܕܐܲܣܓܝܼ ܫܲܚܩܵܗ̇: ܕܗܘ݀ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܠܚܲܣܝܼܢܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܢܹܐܣܘܿܪ܀ ܠܵܐ ܪܸܗܛܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܕܝܕܼܥܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܚܪܸܒ̣ ܠܲܦܬܲܟ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܗܘ݀ܵܬܼ ܟܸܢܵܪܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓ̣ܵܐ: ܟܲܕܼ ܩܵܥ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ܀ ܗܵܘ̇ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܒܝܼܫ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܓܲܝܣܵܐ: ܘܲܫܒ̣ܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܲܬܼܝ ܬܵܐ ܐܲܗܦܸܟܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ܀ ܕܲܝܘܵܐ ܡܥܲܪܩܸܠ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܦܠܲܥ̣ ܒܲܛܠܝܼܬܼܵܐ: pb. 431 ܘܡܲܣܥ̣ܵܗ̇ ܕܬܸܫܢܸܐ23: ܦܩܘܿܕܼ ܠܹܗ ܡܫܲܢܸܐ ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܬܼܵܐ܀ ܛܪܘܼܢܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܵܡ: ܠܲܒ̣ܪܲܬܼܝ ܐܲܫܛ̣ܝܼ ܕܬܼܵܘܒܸ݁ܕܼ ܗܵܘܢܵܗ̇ ܕܲܡܫܲܝܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܛܪܘܿܕܼ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܟ̣: ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܛܲܢ ܘܲܩܛܘܿܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܓ̣ܘܼܠܝܵܕܼ܀ ܠܵܐ ܢܸܫܬ݁ܥܸܐ24: ܥܘܼܪܠܵܐ ܒܲܒ̣ܪܲܬܼܝ ܘܲܢܒܲܙܲܚ ܒܵܗ̇: ܐܲܥܕܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܘܬܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܦܪܲܩܬܵܗ̇܀ ܕܵܘܝܼܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܦܪܲܩ̣ ܠܲܟ̣ܢܘܼܫܬܵܐ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܲܥ̣ܒܲܪ ܚܸܣܕܹܗ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܸܛܠ ܐܸܡܪܵܐ ܕܹܐܒ̣ܵܐ ܩܛܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܒ̣ܛܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܢܸܛܘܿܪ ܥܵܢܹ̈ܗ ܕܠܵܐ ܢܸܟ̣ܝܵܢܵܐ܀ ܒܛܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܥܲܠ ܡܲܪܥܝܼܬܼܵܟ̣ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕܼ: ܦܩܘܿܕܼ ܠܹܗ ܠܫܹܐܕܼܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܛܠܝܼܬܼܵܐ ܕܲܕܼܒ̣ܝܼܪܵܐ ܠܹܗ܀ ܢܲܓ̣ܕܘܼܗ̇ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܒܵܬܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܒ̣ܒ̣ܵܥܘܼܬܼܵܐ ܡܦܝܼܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܝܲܕܼܥܵܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܓ̣ܵܐ (ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ25: ܟܲܕܼ ܩܵܥ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܫܵܐܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܬܼܢܲܨܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܟܲܕܼ ܪܵܚܚܹܡ ܠܵܗ̇ ܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܥܢܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܒ̣ܚܘܼܡܣܵܢܵܗ̇ ܬܹܐܪܲܒ̣ ܣܲܓܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܒܲܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ26: pb. 432 ܘܫܲܒ̣ܩܵܗ̇ ܕܬܸܩܥܸܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܵܐ ܥܢ̣ܵܗ̇ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫܠܸܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܫܵܛ̣ܵܗ̇ ܕܬܼܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܢܸܨ̈ܚܵܢܹܐ27: ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܐܲܕܸܫ̣ ܘܲܥܒܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܗܡܵܝܘܼ ܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡܸܢܵܗ̇: ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓ̣܀ ܘܟܲܕܼ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܩܵܠܵܗ̇ ܪܵܡܵܐ ܫܸܓ̣ܫܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ: ܩ̣ܪܸܒ̣ܘ ܨܹܝܕܼ ܡܵܪܲܢ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܢܵܝܗܝ ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇܀ (ܡܸܛܠ ܪܵܘܒܵܗ̇ ܕܐܲܒ̣ܓܸܠܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܟ̣ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ28: ܡܦܝܼܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܢܸܫܪܹܝܗ̇ ܫܵܠ̇ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ܀ ܘܲܕܼܢܵܘܣܸܦ ܗ̄ܘܟܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܠܨܲܠܡܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇: ܬܘܼܒ̣ ܫܵܛ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܲܠܒ̣ܵܥܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܒܵܬܲܪ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܫܲܠܚܲܢܝ ܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܲܠܗܘܿܢ ܙܵܕܹܩ ܐܸܒ̣ܥܸܐ ܗܵܫܵܐ ܘܐܸܫܟܲܚ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܥܵܢ̈ܵܐ ܦܪܝܼܩܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܢܸܦܩܹ̇ܬܼ ܐܸܒ̣ܥܸܐ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܠܵܗ̇ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܟܲܢܵܫܘܼ܀ ܠܵܐ ܐܸܫ̇ܬܲܕܪܹܬܼ ܐܸܠܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܕܲܛ̣ܥܵܘ: ܐܲܝܟ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܟ̣ܚܝܼܚܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܪܵܓ̣ܫ̇ܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܿܐ ܕܐܸܬܹܝ̇ܬܼ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܥܸܪ̈ܒܹ݁ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܢܸܦܩܹ̇ܬܼ ܐܸܒ̣ܥܸܐ ܕܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܝܼ܀ ܦܪܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: pb. 433 ܒܵܬܲܪ ܥܲܡܵܐ ܢܸܦܩܹ̇ܬܼ ܗܵܫܵܐ ܕܲܩܫܸܐ ܩܕܼܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܩܪܵܝܬܵܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓ݁ܝܼ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܩܕܝܼܢ: ܥܲܡܵܐ ܕܲܥܣܝܼܩ ܒܹܗ ܠܵܐܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܦܵܢܹ̇ܐ܀ ܪܸܡܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܲܠܝܼܠ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܒܥܲܡܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܣܲܓܝܼ ܡܲܕܸܫ ܡ̣ܢ ܟܘܼܘܵܢܵܐ29ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܕܪܹܬܼ ܐܸܠܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܠܗܘܿܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܛ̣ܥܵܘ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܵܪܲܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܢܸܪܓܲܙ ܥܠܵܘܗܝ: ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܲܡܟܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܠܲܟ̣ܪܝܼܗܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܕܲܪ܀ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܩܲܦܲܚ̣ ܟܲܕܼ ܡܲܚܸܒ̣ ܠܵܗ̇: ܀ܘܲܕܼܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܐ ܙܵܥ̇ܪܵܐ30: ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܝܵܗ̇܀ ܠܲܟ̣ܢܲܗܢܵܝܬܵܐ ܬܲܟ̣ܣ̣ܵܗ̇ ܕܲܬܼܦܘܼܫ ܟܲܕܼ ܪܵܡ ܩܵܠܵܗ̇: ܘܕܲܚܠܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܠܵܐ ܐܸܬ݁ܬܲܟ̣ܣܲܬ݀܀ ܚܸܒ̣ܨܲܬ݀ ܥܸܠܲܬ݀ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܲܡܦܝܼܣܵܐ ܠܹܗ: ܡܵܪܝ ܥܲܕܲܪܲܢܝ ܕܲܣܢܝܼܩܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ̣܀ ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܗܘ݀ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܠܲܚܡܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܘܢܲܪܡܸܐ ܠܟܲܠܒܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢ܀ ܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܠܘܼܩܕܲܡ ܝܵܪ̈ܬܹܐ ܘܢܸܚܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ: ܘܟܸܢ ܡܸܬ݁ܬܲܪܣܹܝܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܝܼܢ܀ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܝܲܠܕܹ̈ܐ ܢܩܲܒ݁ܠܘܼܢ ܣܲܝܒܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܠܵܘ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܢܕܲܝ̈ܫܵܢ ܠܲܚܡܵܐ܀ pb. 434 ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ ܗܝ݀ ܐܹܝܢ ܡܵܪܝ ܘܟܲܠܒܹ̈ܐ ܐܲܟ̣ܠ̇ܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܚܵܐܹ̇ܝܢ܀ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܓܹܝܪ ܢܹܐܟ̣ܘܿܠ ܟܲܠܒܵܐ ܐܵܘ ܢܸܬ݁ܬܲܪܣܸܐ: ܐܸܢܗܘ݀ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܵܪ̈ܵܘܗܝ ܠܵܐ ܣܵܡܹ̇ܟ̣ ܠܹܗ܀ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܪ̈ܵܬܹܐ ܠܟܲܠܒܹ̈ܐ ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܢܸܚܘܿܢ: ܠܩܸܢܝܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܢ ܡܲܚܸܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܹܗ܀ ܡܬܲܪܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܵܐ (ܘܲܠܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܘܲܠܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ31: ܘܥܲܡ ܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܐ̄ܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܟܲܠܒܹ̈ܐ ܡܲܚܸܐ ܘܲܦܨܝܼܚ܀ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܐܵܟ̣ܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ: ܘܟܲܠܒܹ̈ܐ ܡܠܲܩܛܝܼܢ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܸܢܝܵܢܹܐ܀ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܘܟܲܠܒܹ̈ܐ ܡܸܢܹܗ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ: ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܙܵܐܹ̇ܢ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܦ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܕܐܵܟ̣̇ܠܝܼܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܠܲܚܡܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܚܡܝܼܪܵܐ ܡܲܚܸܐ ܠܟܲܠܒܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ܀ ܒܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܝܵܪܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܐܵܟܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ: ܘܢܸܬܼܪܵܐ ܕܠܲܚܡܹܗ ܟܲܠܒܵܐ ܡܠܲܩܸܛ ܕܢܸܚܸܐ ܥܲܡܹܗ32ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܟܵܠܹ̇ܐ ܠܟܲܠܒܹ̈ܐ ܕܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬ݁ܘܿܬܹܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܒܲܝܬܵܐ ܐܵܦ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܕܬܲܚܸܐ ܠܟܲܠܒܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ: ܡܸܢܵܟ̣ ܣܵܒ̣̇ܥܝܼܢ ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܘܥܲܡܵܐ ܕܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟ̣ ܘܲܠܓ̣ܵܘܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: pb. 434 ܣܲܒ̣ܥܵܐ (ܐܢ̄ܬ݁ ܟ̱ܠܵܟ̣33: ܘܲܠܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܘܲܠܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ܀ ܡܨܹܝܬ݁ ܕܲܬ݁ܬܲܪܣܸܐ ܐܵܦ ܠܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ ܐܵܦ ܠܐܲܓ̣ܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܡ̣̤ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܢܸܚܘܿܢ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܓܲܙܵܟ̣ ܢܸܥܬܲܪ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܟ̣: ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܢܸܣܬܲܡܟ݁ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܢܵܣܵܟ̣܀ ܝܲܡܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܪܲܒܵܐ ܘܟܲܕܼ ܟܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ ܡܸܢܵܟ̣ ܢܸܕܼܠܘܿܢ: ܒܸܨܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܵܩ̇ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܡܵܡܘܿܠܲܝܟ̣ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܠܲܚܡܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܣܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܡܸܢܵܟ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ ܘܐܲܠܦܹ̈ܐ : ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡܵܐ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܵܘܦܸܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܐܵܣܝܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܛܵܒ̣ܵܐ ܘܟ̣ܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܝܼܢ ܡܸܢܵܟ̣ ܪܵܕܹܝܢ: ܘܒܸܨܪܵܐ ܕܚܲܝܠܵܟ̣ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܲܠܚܸܡ ܘܲܙܥܘܿܪܝܼܢ ܠܹܗ34ܡܨܹܝܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܕܬܸܛܪܘܿܕܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܘܬܲܐܣܸܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ: ܘܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܵܟ̣ ܢܸܬܼܚܲܠܡܘܼܢ܀ ܢܸܬܼܪܵܐ ܕܚܲܝܠܵܟ̣ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܲܚܸܐ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܠܵܐܠ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܓܲܙܵܟ̣ ܢܸܚܣܲܪ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܕܐܵܣܝܘܼܬܼܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܗܲܒ̣ ܠܵܗ̇ ܠܲܒ̣ܪܲܬܼܝ: ܘܲܒ̣ܗܘܿܢ ܚܵܝܵܐ ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܪܸܡܙܵܟ̣ ܨܵܠܹ̇ܝܬ݁ ܘܲܒ̣ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ ܥܵܪܩ̇ܝܼܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ: ܡܸܨܒܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܼ ܘܐܲܝܟ̣ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܵܥ̇ܟ݁ܝܼܢ ܟܹܐܒܹ̈ܐ܀ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܦܘܼܡܵܟ̣ ܐܸܢ ܦܵܩܹܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܣܵܝ̇ܦܝܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ: ܓܲܙܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܪܲܒܵܐ ܘܟ̣ܠ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܝܼܢ ܒܵܟ̣ ܡܸܫܬܲܟ̣ܚܝܼܢ܀ pb. 436 ܠܵܐ ܙܥܘܿܪ ܠܲܚܡܵܟ̣ ܕܲܠܚܲܕܼ ܥܲܡܵܐ ܢܬܲܪܣܸܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܵܟ̣ܠܝܼܢ ܡܸܢܹܗ (ܘܬܼܘܼܒ̣ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣35ܠܵܘ ܣܲܡܡܵܢܲܝ̈ܟ ܐܲܣܝܵܐ ܒܨܝܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ36: ܕܲܒ̣ܚܲܕܼ ܥܲܡܵܐ ܬܲܚܠܸܡ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܒܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ܀ ܠܵܘ ܡܸܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܘܦܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܟ̣ ܐܵܘ ܡܸܬܼܒܲܨܲܪ: ܢܸܒ̣ܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܬܸܕܼܠܹܝܘܗܝ ܡܸܣܓܵܐ ܣܵܓܹ݁ܐ܀ ܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܠܥܲܡܵܟ̣ ܠܲܚܡܵܐ ܠܡܸܣܒܲܥ37: ܐܲܝܟ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ: ܘܡܸܢܹܗ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܕܼܝܼ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܟܲܠܒܹ̈ܐ܀ ܠܵܘ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ ܬܸܟ̣ܠܸܐ ܠܥܲܡܵܟ̣ ܐ̄ܬܹܝ̇ܬܼ ܐܸܒ̣ܥܸܐ ܠܵܟ̣: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܬܸܬܸ݁ܠ ܐܵܦ ܠܝܼ ܘܲܠܗܘܿܢ ܘܲܠܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܡܲܢ ܡܵܘܦܸܐ ܠܹܗ ܠܥܘܼܬܼܪܵܟ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܘ ܡܲܙܥܲܪ ܠܹܗ: ܕܢܸܬܼܪܵܐ ܕܓܲܙܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ ܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܹܗ܀ ܡܲܢ ܙܵܠܲܥ̇ ܠܵܟ̣38: ܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܠܸܐ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ: ܕܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܚܘܼܒܵܟ̣ ܡܨܹܝܢ ܕܲܢܚܲܦܘܿܢ ܠܥܵܠܡܵܐ39: ܟ̱ܠܹܗ܀ ܐܵܘܨܪܵܐ ܕܟܲܦܢܹ̈ܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܣܲܪܸܩ ܠܵܟ̣: ܕܲܠܟ̣ܠ ܣܵܘ̈ܦܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܕܬܼܵܘܟܸܠ ܘܲܙܥܘܿܪܝܼܢ ܠܵܟ̣܀ ܚܕܼ ܦܲܪܬܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܲܝܟ̣ ܐܵܘܫܸܛܧ ܠܲܒ̣ܪܲܬܼܝ: ܘܡܸܢܹܗ ܣܵܒ̣̇ܥܵܐ ܕܬܸܩܢܸܐ ܚܲܝܠܵܐ ܘܚܲܠܝܼܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܝܸܪܒܲܬ݀: ܛܥܵܡܬܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܵܗ̇ ܐܸܬܼܢܲܣܒܲܬ݀ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܝܢ܀ pb. 437 ܒܥܵܬ݀ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܛܲܬܼ ܘܬܼܘܼܒ̣ (ܚܸܒ̣ܨܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܗ̇40: ܬܲܟ̣ܣܵܗ̇ ܕܬܸܫܠܸܐ ܘܗܝ݀ ܩܵܥ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܣܘܼܢܩܵܢܵܗ̇܀ ܟܐܵܘ ܒܵܗ̇ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܠܝܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܗ̇: ܫܓܲܫ̣ܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܠܝܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ܀ ܐܸܬܼܡܲܢܝܲܬ݀ ܗܘ̣ܵܬܼ ܐܵܦ ܥܲܡ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܟܪܘܿܡܬܼܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܚܵܒ̣̇ܨܵܐ ܗ̄ܘܟܵܬܼ ܥܲܠ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܦܲܫܲܩ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܘ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܣܝܼܡ ܚܘܼܫܒܵܢܵܗ̇: ܀ܘܠܵܐ ܐܸܬ݁ܬܵܘܝܲܬ݀ ܕܬܸܫܠܸܐ ܘܬܸܗܦܘܿܟ̣ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܡܨܲܥܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܓ̣ܝܼܒ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܩ̣ܪܵܗ̇ ܟܲܠܒܵܐ: ܘܠܵܐ ܟܸܪܝܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܥܛܘܿܦ ܡܸܢܹܗ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܓܥܲܪܘ ܒ̣ܵܗ̇ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܢܫܲܠܘܿܢܵܗ̇: ܠܟ̣ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܚܲܦܝܼ ܩܵܠܵܗ̇ ܘܕܼܝܼܠܵܗ̇ ܩܵܡܲܬ݀܀ ܟܲܕܼ ܡܸܨܛܲܥܪܵܐ ܘܟܲܕܼ ܡܸܬ݁ܬܲܟܣܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܹܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܸܪܫܲܬ݀ ܘܲܙܟܟܵܬ݀ ܚܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܲܕܼ ܟܵܐܹ̇ܝܢ ܒܵܗ̇ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܬܡܲܠܸܠ ܪܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬܼ: ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܫܵܛܲܬ݀ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܫܦܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܨܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܡܠܘܿܐܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܛܘܼܒ̣ܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܢܹܗ ܫܸܩܠܲܬ݀ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܸܙܟܸܐ ܒܲܗ̈ܦܵܟ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܓܘܼܢܵܝܵܗ̇ ܢܒܲܥ̇ ܠܵܗ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܙܲܟܸܐ ܠܵܗ̇: ܘܒܹܗ ܕܵܪܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܪܲܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܘ݀ ܩܘܼܦܵܚܵܗ̇ ܚܲܦܛܵܗ̇ ܕܬܹܐܪܲܒ̣ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇: pb. 438 ܘܡ̣ܢ ܟܘܼܐܵܪܵܗ̇ ܐܸܬܼܝܲܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܦܘܼܪܫܵܢܵܗ̇41ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܚܲܫܒܲܬ݀ ܐܵܦ ܥܲܡ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ: ܒܵܗ̇ ܕܲܪܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܡܸܬܼܬ݁ܚܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܐܵܦ ܗܝ݀ ܬܸܣܒܲܥ܀ ܐܵܦ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܠܲܡ ܐܵܟ̣̇ܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ: ܩܥܵܬ݀ ܙܵܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ (ܓܵܘ ܥܘܼܒܵܐ42: ܕܚܲܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܚܵܘܝܲܬ݀ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܬܸܣܲܒ̣: ܕܲܒ̣ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܬܸܒ̣ܥܲܬ݀ ܕܬܸܣܲܒ̣ ܡܵܐ ܕܙܵܕܹܩ ܠܵܗ̇܀ ܚܲܝܵܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܡ ܡܵܪܵܐ ܢܬܲܪܣܸܐ ܘܲܠܟܲܠܒܹ̈ܐ ܬܘܼܒ̣: ܘܟܲܕܼ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܢܲܣܓܸܐ ܢܸܪܚܲܡ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܡܲܚܸܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܒܫܲܪܒܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܟ̣ܬ݁ܘܿܒ̣ ܥܠܹܝܗ̇ ܚܲܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܒܹܗ ܐܸܫܬܲܟ̣ܚܲܬ݀ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܪܸܓ̣ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܙܵܟ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܚܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܫܬܵܐ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܬܸܬܼܚܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܡܸܢܹܗ ܕܫܲܪܒܵܐ ܙܟ̣ܵܬ݀ ܒܲܕܼܪܵܫܵܐ ܕܦܵܣܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܠܲܡ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܢܵܣ̇ܒ݁ܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܙܲܟ݁ܝܵܗ̇ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܐܵܦ ܗܝ݀ ܬܸܣܲܒ̣܀ ܐܲܝܟ̣ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܠܲܒܲܟ̣ܬܹܗ ܠܲܒ̣ܪܵܐ ܕܬܸܣܲܒ̣ ܡܸܢܹܗ: ܘܚܵܘܝܵܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܐܵܦ ܠܵܗ̇ ܚܲܝܵܒ̣ ܢܸܬܸܠ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܀ ܡܩܲܒ݁ܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܡ ܕܐܸܗܘܸܐ ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܕܼ ܬܸܗܘܸܐ ܡܵܪܝ: ܬܲܪܣܵܐ ܠܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܕܣܲܓ݁ܝܼܐܝܼܢ ܠܵܟ̣܀ ܐܵܟ̣ܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܣܵܒ̣ܥܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ: pb. 439 ܥܠܲܝܟ ܕܬܲܚܸܐ ܡܵܪܝ (ܘܲܠܝܵܪܘܿܬܼܵܐ ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܵܐ43ܡܲܢ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܠܟܲܠܒܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܹܗ: ܡ̣ܢ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܐܵܟܹ̇ܠ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܚܵܝܹ̇ܐ܀ ܐܸܢ ܗܘ݀ ܕܐܸܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܟܲܠܒܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܵܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ ܡܸܢܵܟ̣ ܒܲܠܚܘܼܕܼ ܡܸܬܼܝܲܗܒ݁ܝܼܢ ܠܝܼ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܚܸܒ̣ ܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܢܸܐ ܘܠܵܐ ܐܸܢ ܡܲܡܪܲܚ: ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܐܵܡܲܪ ܚܘܼܒܵܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܲܓ̣ܪܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܕܪܵܫܵܗ̇ ܐܸܬܼܩܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܲܗܦܸܟ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܘܲܠܕܼܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܚܲܝܸܒ̣: ܘܟܲܕܼ ܩܵܡ̣ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܥܲܡܹܗ ܚܵܒ̣ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ܀ ܠܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܠܒܸܫ̣ ܗ̄ܘܟܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܒܕܲܪܵܐ ܘܥܲܠ̣ ܨܹܝܕܼ ܡܵܪܲܢ: ܕܲܢܚܵܘܐ ܕܲܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܙܵܟܹ̇ܐ ܐܵܦ ܒܲܡܚܝܼ̈ܠܹܐ܀ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܪܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ ܐܲܗܦܸܟ̣ ܚܘܼܒܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܒܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܗܘ݀ ܠܵܐ ܐܸܡܪܲܬ݀ ܗܝ݀ ܐܹܝܢ44ܠܵܐ ܠܲܡ ܠܹܗ ܗܝ݀ ܐܹܝܢ ܐܵܦ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܐܵܟܼ̇ܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܫܠܸܡܲܬ݀ ܠܹܗ45: ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ: pb. 440 ܘܗܘ݀ ܫܠܸܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܡܵܘܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܫܓ̣ܝܼܪܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܕܼܵܪܫܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܬܸܙܟܹܝܘܗܝ ܒܲܗ̈ܦܵܟܟܵܬܼܵܗ̇܀ ܠܵܐ ܠܲܡ ܫܲܦܝܼܪ ܕܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ: ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܐܹܝܢ ܡܵܪܝ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܬܘܼܬܹܐ ܐܵܟ̣̇ܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܚܲܟܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܪܵܫܵܗ̇ ܘܲܪܚܝܼܡ ܘܲܡܠܸܐ ܚܘܼܒܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܚܵܕܹܐ ܗܘ̣ܵܐ ܩܲܒ݁ܠܵܗ̇ ܕܬܸܙܟܸܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܬܸܣܲܒ̣46ܬܗܲܪ ܒܵܗ̇ (ܕܛܸܢܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܘܨܹܐܕܼܵܘܗܝ47: ܐܸܡܪܲܬ݀: ܘܲܩܕܼܵܡ ܟܸܢܫܵܐ ܩܲܠܣ̣ܵܗ ܕܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܟ̣ܝ܀ ܟܠܝܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܓܕܲܠ̣ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ: ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܐܵܘܫܸܛ̣ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܐܘܿ ܠܹܟ̣ܝ48: ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܟ̣ܝ: ܡܸܟܹܝܠ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܟ̣ܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܨܵܒ̣̇ܝܲܬ݁ܝ49: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܨܸܒ̣ܝܵܢܵܗ̇ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ50: ܘܠܵܗ̇ ܐܲܩܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܪܲܒ݁ ܒܲܝܬܵܐ ܠܟ̣ܠܹܗ ܓܲܙܹܗ܀ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܟ̣ܝ ܠܲܡ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܨܵܒ̣̇ܝܲܬ݁ܝ ܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܠܨܸܒ̣ܝܵܢܵܗ̇ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܕܒ̣ܵܥ̇ܝܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܬܸܣܲܒ̣܀ ܘܲܕܼܨܵܒ̣݁ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܦܘܿܩ ܫܹܐܕܼܵܐ ܕܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܫܲܢܝܼ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܐܲܠܝܼܨܵܐ ܒܹܗ܀ pb. 441 ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܚܘܼܒܵܐ ܕܟ̣ܠ ܡܵܐ ܕܨܵܒ̣݁ܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܢܲܥܬܲܪ ܠܲܕܼܩܵܪܹܐ ܠܹܗ܀ ܗܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܦܝܵܣܵܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܩܵܪܹܒ̣̱ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܬܸܟ̣ܒ݁ܘܿܫ ܚܸܣ̈ܢܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ: ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܩܵܒ̇ܡܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܬ݁ܕܲܢܚܵܐ܀ ܒܫܹܐܕܹ̈ܐ ܓܵܥ̇ܪܵܐ ܘܥܵܪܩܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܲܡܫܲܢܵܝܘܼ: ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ (ܢܵܦ̇ܚܵܐ ܘܡܸܬܼܪܵܘܚܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܟܠ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ51ܟܲܕܼ ܐܵܣܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܵܗ̇ ܡܵܘܪܸܒ̣ ܗ̄ܘܵܐ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܫ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܵܗ̇܀ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܪܘܿܒ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܒܹ̇ܟ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ: ܘܟ̣ܠ ܡܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܝܬ݁ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܣܲܒ̣ ܐܸܢ ܡܲܚܸܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܒܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܿܚܲܙܝܵܐ ܠܵܟ̣: ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܐܸܢ ܬܚܘܿܪ ܒܵܗ̇ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ52: ܬܸܫܟܲܚ܀ ܐܵܦ ܠܵܟ̣ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܪܚܲܡ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܲܪܬܼܵܐ: ܕܲܟ̣ܒܲܪ ܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܲܫܵܐ ܕܒ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ܀ ܠܗܵܝ̇ ܫܵܚܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܹܐܕܼܐ ܠܒܲܪܬܼܵܗ̇ ܘܐܲܠܝܼܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ ܚܛܵܗܵܐ ܡܵܥܹ̇ܣ53: ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܒܹܗ܀ ܚܲܫܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܝܘܵܐ ܒܝܼܫ ܕܲܛܠܝܼܬܼܵܐ: ܒܥܝܼ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܘܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܠܡܲܬ݀ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܵܦ ܗܵܝ̇܀ pb. 442 ܗ݀ܘܝܘܼ ܝܼܫܘܿܥ ܗܵܘ̇ ܕܲܥ̣ܢܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܩܪܵܬܹܗ: ܘܝܵܘܡܵܢ ܥܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܬܸܠ ܠܲܕܼܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܫܲܚܩܵܟ̣ ܚܲܫܵܐ ܫܚܘܿܩܲܝܗܝ ܠܐܵܣܝܵܐ ܚܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܀ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܫܹܐܕܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܛܵܪܹܕܼ ܠܹܗ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܐ ܢܸܒ̣ܣܲܡ ܠܵܟ̣ ܚܲܫܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡܵܐ ܕܢܵܨܹ̇ܦ ܒܵܟ̣: ܠܝܼܫܘܿܥ ܐܵܣܝܵܐ ܩܪܝܼ ܛܵܐܹ̇ܫ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܣܲܡܡܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܩܒ̣ܘܿܠ ܥܲܠ ܥܲܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܩܸܒ̣ܠܲܬ݀ ܗܵܝ̇ ܥܲܠ ܫܹܐܕܼܵܐ: ܘܢܵܦܲܚ ܗ̄ܘ̣ ܒܹܗ ܘܥܵܪܹܩ ܡܸܢܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ (ܕܲܥܪܲܩ̣ ܗܵܘ̇54ܒܥܝܼ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܲܒ̣ܥܵܬ݀ ܗܵܝ̇ ܥܲܠ ܒܲܪܬܼܵܗ̇: ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܵܟ̣ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܘܲܡܫܵܘܚܲܕܬܵܐ܀ ܚܕܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܵܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܐܸܢ ܕܵܒܲܪ ܠܵܗ̇ ܚܛܵܗܵܐ ܡܸܢܵܟ̣: ܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܼܫܘܿܥ ܗܘ݀ ܢܵܦܲܚ̇ ܒܹܗ ܠܲܡܫܲܢܵܝܘܼ܀ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܘܚܘܼܒܵܗ̇ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣: ܘܝܼܫܘܿܥ ܡܲܥܪܸܩ ܚܲܫܹ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܹܐ ܐܸܢ ܛܵܪܹܝܢ ܒܵܟ̣܀ ܘܠܵܐ ܐܸܢ ܡܲܗܡܹ̈ܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܬܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܕܲܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܢܢܲܨܚܵܟ̣ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ55ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܘܫܵܐܹ̇ܛ ܠܲܕܼܡܲܚܲܒ̣ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܕܢܲܗܡܸܐ ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܪܸܒ̣ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ܀ ܚܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܦܵܬܼܚܵܐ ܓܲܙܵܘ̈ܗܝ (ܘܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣56: ܠܵܗ̇: ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܨܵܒ̣̇ܝܵܐ ܣܵܦ̇ܝܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܹܗ܀ pb. 443 ܐܸܠܘܼ ܡܸܐܡܲܬ݀ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܬ݁ܬܲܟܣܲܬ݀57: ܐܵܦܠܵܐ ܚܘܼܨܵܦܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗ̇ ܡܸܬܼܩܲܠܲܣ ܗܘ̣ܵܐ܀ ܚܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܕܲܬ݁ܕܼܘܼܫ ܬܲܪܥܹܗ ܚܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܵܘܪܸܒ̣ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܠܒܲܟ̣ܬܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܟܵܐܹ̇ܝܢ ܒܵܗ̇ ܠܵܐ ܫܵܠ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܗ̇܀ ܘܠܵܐ ܠܹܗ ܫܸܡܥܲܬ݀ ܕܬܸܗܦܘܿܟ̣ ܡܸܢܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܢܸܣܒܲܬ݀: ܠܒܲܟ̣ܬܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܫܵܐ̈ܠܵܬܼܵܗ̇ ܘܟܸܢ ܫܲܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܸܪܫܲܬ݀ ܥܲܡܹܗ ܘܲܡܩܲܠܸܣ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܲܙܟ̣ܵܬܹܗ: ܕܲܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܵܦ ܟܲܕܼ ܡܲܡܪܲܚ ܠܵܐ ܢܸܬܼܓܸ݁ܢܸܐ܀ ܐܘܿ ܠܲܡ58: ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܣܲܓܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܟ̣ܝ: ܓܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܢܲܚܨܸܦ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܘܢܼܬ݁ܕܲܡܸܐ ܒܵܗ̇܀ ܚܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܡܲܠܝܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܒ̣ܵܗ̇ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܲܦܸܩ ܚܲܫܵܐ ܐܸܢ ܥܵܐܹ̇ܠ ܠܵܟ̣܀ ܟܲܕܼ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܥܲܠ ܝܵܗܘܿܒ̣ܐ: ܓܲܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܥܵܬܼܪܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ܀ ܗ݀ܘܝܘܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇ ܪܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܚܙܸܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܬܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܕܼܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܒܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܙܵܟܹ̇ܝܢ܀ ܗ݀ܘܝܘܼ ܐܵܣܝܵܐ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܪܵܕܹܝܢ: ܐܵܦ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܕܓ̣ܵܣܹ̇ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܚܕܼܵܪܵܘܗܝ܀ ܒܹ ܡܸܬ݁ܛܲܪܕܝܼܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܐ: pb. 444 ܗ݀ܘܝܘܼ ܡܲܚܠܸܡ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܡܘܼ̈ܡܹܐ ܕܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ܀ ܘܒܹܗ ܡܸܫܬܲܦܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܢܵܗ̇ܪܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܒܹܗ ܡܸܬ݁ܕܲܒ̣ܚܝܼܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܣܲܓ݁ܝܼܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܗ݀ܘܝܘܼ ܡܙܲܕܸܩ ܠܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܟ̣ܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ: ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܗܘ݀ ܛ̣ܪܲܕܼ ܫܹܐܕܼܵܗ̇ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܬܵܐ ܕܲܒ̣ܥܵܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܗܘ݀ ܡܕܲܥܸܟ̣ ܠܹܗ ܠܚܲܫܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܐܸܢ ܬܚܘܿܪ ܒܹܗ܀ ܗ݀ܘܝܘܼ ܕܲܛܥܝܼܢ ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ: ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܣܬܲܡ̈ܟܵܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܒܹܗ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ܀ ܗ݀ܘܝܘܼ ܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܗ݀ܘܝܘܼ ܐܵܣܝܵܐ ܘܐܵܦ ܡܲܐܣܝܵܢܵܐ (ܕܟ̣ܠ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܝܼܢ59ܗ݀ܘܝܘܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܒܲܪ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܘܡܲܥܬܲܪ ܟ̱ܠܵܐ: ܗ݀ܘܝܘܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕ̣ܠ ܕܲܡܚܝܼܠܝܼܢ ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܝܠܝܼܢ܀ ܗ݀ܘܝܘܼ ܕܥܵܨܹ̇ܒ̣ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܥܹܐ60: ܘܛܵܪܹܕܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ61: ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܢܚܸܬܼ ܣܲܥ̣ܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܐܲܣ̣ܝܼ ܟܹܐܒ̣ܵܘ̈ܗܝ62

Footnotes

‎1  ܕܥܠ ܗܝ̇ ܐܢ̄ܬܬܐ. R

‎2  ܫ̇ܡܲܪ. R. P

‎3  ܟܲܒܝܪܐ. R ܣܒܝܼܟܐ. P

‎4  ܕܩܘܫܬܐ. R. P

‎5  ܘܥ̣ܬܪ. P. L

‎6  ܕܠܐ ܢܫܬܥܠܘܢ… P ܕܠܐ ܢܫܬܢܘܢ ܥܠ ܢܦܫ̈ܬܐ. L

‎7  ܚܘܠܡܢܘ̈ܗܝ. P

‎8  ܛ̣ܒܗ ܣܦܩ̣ ܗܘܐ. L

‎9  R. P. Deest

‎10  ܒܐܬܪܐ. R

‎11  ܡܬܟܪܙܐ. R

‎12  ܒܬܚܘ̈ܡܐ. R

‎13  ܕܦܬܟܪܘܬܐ. R

‎14  ܘܐܥܝ. L

‎15  ܬܕܚܠ. L ܬܪܥܬ. R

‎16  ܬܕܚܠ. L ܬܪܥܬ. R

‎17  ܘܐܬܬܲܩܢܬ ܒܗ. R

‎18  ܩܪܘܒܝܐ. L

‎19  ܘܪܗܛܬ. L

‎20  ܒܐܪܥܐ. L ܒܐܪܥܗ̇. P

‎21  ܒܝܬ. R. P

‎22  ܙܡܪܐ. R ܙܡܪܬܗ. P

‎23  ܘܫܢܬ݁. P

‎24  ܢܫܬܢܐ. L

‎25  ܥܠܘܗܝ ܒܫܪܪܐ. P

‎26  ܕܗܝܢܘܬܗ̇. L

‎27  ܢܨܚܢܐ. R. P

‎28  .. ܕܒܓܠܬܗ... P ܕܒܓܠܬܐ ܗܘܬ ܠܐܘܪܚܐ ܟܠܗ̇ ܘܟܢܫܐ ܟܠܗ. L

‎29  ܟܐܢܘܬܐ. R

‎30  ܙܥܪܬ. P. L

‎31  ܘܠܚܝܘ̈ܬܐ ܘܠܢܦܫ̈ܬܐ. P. R

‎32  ܡܢܗ. P

‎33  ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܵܪܝ. R

‎34  ܠܟ̣. R

‎35  ܘܗܘ݀ ܠܐ ܡܘܦܐ. P

‎36  ܚܘܠܡ̈ܢܐ. L

‎37  ܕܢܣܒܥ. R

‎38  ܠܗ. L

‎39  ܥܠܡܐ. P. R

‎40  ܚܒܨܐ ܗܘܬ ܥܠ ܥܘܕܪ̈ܢܝܗ̇. P

‎41  ܩܘܼܠܵܣܵܗ̇. P

‎42  ܩܘܦܚܐ. P

‎43  ܘܠܝ̈ܪܘܬܐ ܘܠܩܢܝ̈ܐ. P. Sic ܘܠܝܪ̈ܘܬܐ ܐܦ ܠܒܢܝ̈ܐ. L

‎44  ܕܐܝܢ. P

‎45  ܠܗܝ̇. L

‎46  ܬܫܟܚ. P

‎47  ܕܙܟܬ ܐܦ ܘܠܝܬܐ ܨܐܕܘܗܝ. P

‎48  ܠܡ. L

‎49  ܕܨܒܝܬ. P

‎50  ܛܝܒܘܬܐ. P

‎51  ܟܐ̇ܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܢܗ̇ ܟܠ ܐܘܠܨ̈ܢܝܢ. P

‎52  ܫܘܦܪܐ. P

‎53  ܡܟܣ. L ܡܲܟܸܐ. r

‎54  ܕܐܦ ܡܢ ܗܝ̇. L

‎55  ܒܥܘܬܗ. R ܕܒܥ̇ܐ ܐܢ̄ܬ. L

‎56  ܘܦܫܝܩܝܢ. P

‎57  ܐܬܣܣܬ݁. P

‎58  ܠܟܝ. P

‎59  ܕܟܪܝܗܘܬܢ. P

‎60  ܘܡܘ̈ܡܐ. R

‎61  ܕܝܘ̈ܐ. R

‎62  ܡܘܡܘ̈ܗܝ. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/356
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Canaanite Woman - ܥܲܠ ܟܢܲܥܢܵܝܬܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/356.
Bibliography:
On the Canaanite Woman - ܥܲܠ ܟܢܲܥܢܵܝܬܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/356.

Show Citation Styles