Jacob of Serugh: On Palm Sunday - ܥܲܠ ܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥ̈ܢܹܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܫܬܿܝܼܘ ܡܸܢܹܗ ܡܝܼܬܼ̈ܐ ܘܲܚ̣ܝܵܘ: ܬܪܘܿܥ ܠܝܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܐܲܦܝܼܓܼ ܨܲܗܝܘܼܬܼܝ ܡ̣ܢ ܡܲܒܿܘܼܥܵܟܼ܀ ܫܸܩܝܵܐ ܕܲܪܕܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܨܗܝܼܬܼܵܐ ܘܦܹܐܪܹܐ ܝܸܗܒܲܬܸ: ܐܸܫܬܸܐ ܡܸܢܵܟܼ ܘܐܸܩܥܸܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܟܡܵܐ ܒܲܣܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܒܹܪܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܢܲܩܪܘܼܗܿ ܒܖ̈ܘܼܡܚܹܐ ܥܲܠ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ: ܣܲܩܝ ܗܲܒܼܝ ܫܸܩܝܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢܝ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܡܲܒܿܘܼܥܹܟܼܝ܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܩܼܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܲܝܵ̈ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܐܸܫܬܹܐ ܘܐܸܣܒܲܥ ܡܸܢܵܟܼ ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܠܵܟܼ܀ ܢܸܒܼܥܵܐ1 ܕܲܢܚܸܬܼ ܡܼܢ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܒܫܸܩܝܵܟܼ ܬܵܘܥܸܐ ܬܲܪܥܝܼܬܼܝ ܦܹܐܖܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܟܼ܀ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܐܹܡܪܵܟܼ ܠܵܘ ܐܹܣܲܝܟܼܵܟܼ2 ܕܲܕܼܠܵܐ ܣܵܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܠܲܕܫܵܡܲܥܿ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܲܬܿ܀ ܡܲܢ ܓܹܪ ܡܲܕܪܸܟܼ ܢܹܐܡܪܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܟ: ܐܸܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܵܡ ܗܼ̄ܘ ܫܲܪܒܹܿܗ3 ܡܼܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ܀ ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܚܘܼܒܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܟܼ: pb. 446 ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܬܼܵܢܿܝܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܡܼܢ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܠܥܝܼܠܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܵܐ: ܐܲܚܬܼܵܟܼ ܚܘܼܒܵܟܼ ܘܡܲܢ ܣܵܦܹܿܩ ܠܵܟܼ ܢܬܲܢܹܐ ܫܲܪܒܵܟܼ܀ ܡܼܢ ܠܹܓܼܘܿܢܵܐ ܗܵܝܿ ܕܲܟܼܪ̈ܘܿܒܹܐ ܕܠܵܐ ܡܹܬܼܒܲܨܝܵܐ: ܪܟܼܘܿܒܼܵܐ ܡܡܲܟܿܟܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܵܘܦܹܝܟܼ܀ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܓܝܼ̈ܓܼܠܹܐ ܘܐܲܦܹ̈ܐ ܘܓܸܦܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ: ܫܲܩܼܠܘܼܟܼ ܪܲܚܡܹܐ ܘܗܵܐ ܡܙܲܝܲܚ ܠܵܟܼ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܵܐ܀ ܡܼܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝܿ ܕܲܬܼܪܘܿܢܘܿܣ ܕܲܡܠܹܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܠܲܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܦܫܝܼܛ ܚܘܼܒܵܗܿ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ܀ ܡܼܢ ܗܵܘܿ ܚܲܨܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܟܲܕ ܡܸܬܼܟܲܪܟܵܢ: ܠܗܵܢܵܐ ܪܟܼܘܿܒܼܵܐ ܕܲܕܫܝܼܛ ܡܸܢܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܣܹܕܪܹܐ ܘܓܲܘܼ̈ܕܹܐ ܕܩܵܝ̈ܡܵܢ ܡܼܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܠܟܸܢܫܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܣܵܘ̈ܟܹܐ ܒܫܘܼ̈ܩܲܝ ܨܸܗܝܘܿܢ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܗܵܫܵܐ ܢܡܲܠܹܠ ܫܲܪܒܵܟܼ ܗܵܘܿ ܕܲܡܡܲܠܹܠ: ܘܒܲܐܝܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܢܹܐܡܪܵܟܼ ܦܘܼܡܵܐ ܐܸܢ ܐܵܡܲܪ ܠܵܟܼ܀ ܗܵܐ ܒܡܲܓܼܗܲܪ ܙܝܼܘܵܟܼ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܚܲܠܵܫ ܘܲܣܢܸܐ ܥܝܼܠܵܐ ܕܛܲܥܼܢܵܟܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܥܵܢܹܐ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܬܼܒܲܪܲܟܼ ܒܙܵܘܥܵܐ ܕܓܼܝܼ̈ܠܹܐ ܡܲܠܵܠܵܬܼ̈ܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܒܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܕܕܹܩ̈ܠܹܐ ܒܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܠܥܸܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܠܬܲܚܬܿ ܘܲܒܼܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܡܲܢ ܡܵܘܦܸܐ ܠܵܟܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܐܲܟܼܘܵܬܲܢ ܐܲܢ̄ܬܿ: pb. 447 ܘܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܵܟܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܠܗܹ ܗ̄ܘܼ ܕܵܡܹܿܝܬܿ܀ ܗܵܐ ܡܒܲܪܟܼܝܼܢ ܠܵܟܼ ܟܪܘܿܒܲܝ ܢܘܼܪܵܐ ܒܪܘܼܚܵܦܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܵܟܼ ܐܵܦ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܒܐܘܿܫܲܥܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܟܠ ܐܲܬܼܪܵܘܵܢ ܗܵܐ ܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܵܟܼ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܪܵܘܡܵܐ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܒܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܕܡܼܢ ܐܝܼܠܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܠܥܸܠ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܕܕܵܚܿܠܵܐ ܡܸܢܹܗ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ: ܠܬܲܚܬܿ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܟܠܵܗܿ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܝܼܪܹܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܒܒܲܪܩܹܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܵܪܫܝܼܢ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܲܒܼ̈ܢܲܝ ܥܘܡܩܵܐ ܫܲܕܹܝܢ ܩܘܼܕܡܵܘܗܝ ܡܲܪܛܘܼܛܲܝܗܘܿܢ܀ ܕܵܠܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܢܸܣܥܘܿܪ ܐܲܬܼܪܲܢ: ܘܲܒܼܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܡܲܛܝܼ ܠܣܵܟܼܵܗܿ ܕܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܩܵܛܲܪ ܬܵܓܹ̈ܐ ܫܐܲܠܼ ܠܗܹ ܥܝܼܠܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܨܸܗܝܘܿܢ: ܕܲܒܼܡܘܼܟܵܟܹܗ ܢܸܒܼܣܘܿܪ ܥܘܼܙܵܐ ܕܫܲܠܝܼ̈ܛܵܢܹܐ܀ ܐܵܘܒܸܕܼ ܣܘܼܣܝܵܐ ܐܵܦ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܛܼܥܲܢ ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܫܠܵܡܵܐ ܠܨܸܗܝܘܿܢ ܕܲܪܓܼܝܼܙܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܫܵܛܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܐܲܣܼܠܝܼ ܪܟܼܘܿܒܹܐ ܡܨܲܒ̈ܬܹܐ ܕܡܵܪܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܲܪܟܸܒܼ ܥܝܼܠܵܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܢܲܝ̈ ܥܸܒܼܪܵܝܹܐ ܚܼܙܵܘ ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܫܩܲܠܼܘ ܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܕܲܢܣܲܓܘܿܢ ܠܹܗ ܟܲܕ ܥܱܐܹܿܠ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܛܠܲܡܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܣܵܒܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܙܵܥܼܘ ܡܼܢ ܬܲܗܪܵܐ ܛܲܠܝܘ̈ܗܝ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܦܪܲܥܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܙܸܕܼܩܵܐ ܕܚܵܒܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܣܵܒܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ: pb. 448 ܘܬܸܩܢܲܬܸ ܬܲܡܵܢ ܗܵܝܿ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܣܟܲܪܘ ܦܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܿܪܹܐ ܘܠܵܐ ܫܲܒܲܚܘ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܘܲܩܼܛܲܪܘ ܓܘܼ̈ܪܹܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܢܝܲܒܿܒܼܘܼܢ ܒܐܘܿܫܲܥܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܪܝܼܟܼ ܗ̄ܘܼ ܕܐܸܬܸܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܩܥܼܵܘ ܬܲܡܝܼ̈ܡܹܐ: ܘܪܸܥܡܲܬܸ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬܸܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܚܲܕܬܼܵܐ܀ ܪܟܸܢܘ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܢܸܬܿܠܘܼܢ ܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܘܬܸܬܼܩܲܢ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܕܦܹܐܪܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܣܲܬܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ4 ܠܥܵܠܡܵܐ ܝܸܗܒܲܬܸ܀ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܓܕܲܠܘܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܟܲܕ ܚܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܠܥܲܬܿܝܼܩ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܕܲܗܘܸܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܩܲܫܝܼܫ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܐܸܬܸܵܐ ܘܲܗܘܸܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܢ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܙܵܥܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܙܟܲܪܝܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܛܼܥܲܢ ܩܝܼܬܵܪܹܗ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܪܗܸܛܼ ܩܘܼܕܡܵܘܗܝ ܙܵܡܲܪ ܘܲܦܨܝܼܚ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܼܵܨ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܸܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܙܝܼܥ ܩܵܠܹܗ ܟܲܕ ܙܵܡܼ̈ܪ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܘܼܨܝ ܒܲܪ̄ܬܼ ܨܸܗܝܘܿܢ ܝܲܒܸܒܼܝ ܘܲܩܥܵܝ ܕܐܸܬܸܵܐ ܡܲܠܟܹܟܼܝ܀ ܗܵܐ ܡܲܛܝܼ ܠܹܗ ܘܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܝܼܠܵܐ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܵܐ: ܦܬܲܚܝ ܠܹܗ ܬܲܪܥܲܝܟܿܝ ܕܐܵܬܹܿܐ ܠܘܵܬܹܟܼܝ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܘܼܨܝ ܛܵܒܼ ܘܲܩܥܵܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܕܗܵܐ ܐܵܬܹܿܐ5 ܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܬܼܟܸܠܬܹܟܼܝ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܙܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܥܸܒܼܪܵܝܹܐ ܕܬܸܚܕܹܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܟܲܠܬܼܵܐ ܒܣܝܼܪܬܵܐ ܠܵܐ ܕܵܨܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܩܲܪܝܲܬܸ܀ pb. 449 ܡܫܲܚܲܛܬܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܘܲܡܥܵܩܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܕܐܸܬܸܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܕܵܨܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܟܲܕ ܐܲܩܒܸܿܠܬܹܗ܀ ܠܥܸܓܼܠܵܐ ܪܚܘܼܡܵܗܿ ܫܒܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܸܒܵܗܿ ܘܒܹܗ ܥܲܪܝܵܐ6 ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܠܵܐ ܫܸܡܥܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܟܲܕ ܐܸܡܸܿܪ ܠܵܗܿ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܲܚܕܵܝ܀ ܒܨܲܠܡܵܐ ܡܫܲܟܿܪܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܣܲܒܿܝܼܟܼܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ7 ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܬܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܪܥܹܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬܸܵܐ܀ ܠܲܦܬܲܟܼܪܘܿܢܹܝܗܿ ܝܲܨܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ: ܘܲܕܿܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܡܵܪܵܗܿ ܠܵܐ ܝܸܨܦܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܠܐܸܣܬܿܪܵܐ ܣܸܓܼܕܲܬܸ ܘܲܠܬܲܡܘܼܙܵܐ ܐܸܒܼܠܵܐ ܥܸܒܼܕܲܬܸ: ܠܡܲܠܟܘܿܡ ܪܸܚܡܲܬܸ ܘܐܲܣܩܲܬܸ ܕܹܒܼܚܸ̈ܐ ܠܒܲܥܠܵܐ ܚܲܒܼܪܵܗܿ܀ ܠܟܹܘܵܢ8 ܘܟܼܵܡܘܿܫ ܘܲܠܐܲܫܝܼܡܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ9 ܣܸܓܼܕܲܬܸ: ܘܲܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܲܓܹܐ̈ ܥܸܒܼܕܲܬܸ܀ ܒܲܩ̈ܢܵܝܵܬܼܵܐ ܡܸܨܪܵܝܵܬܼܵܐ ܒܲܛܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܠܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܕܬܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܕܹܒܼܚܹ̈ܐ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܥܲܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܠܲܡܛܲܝܵܒܼܘܼ: ܘܠܵܐ ܢܸܦܩܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܸ ܬܸܛܥܲܢ ܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ܀ ܛܵܠܝܹ̈ܐ ܡܒܲܪܟܼܝܼܢ ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܗܹ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬܸܵܐ: ܘܣܵܒܼܬܼܵܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܝܗܿ ܡܵܪܩܵܐ ܦܬܲܟܼܪܹ̈ܝܗܿ ܬܚܲܕܹܬܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܛܵܪܦܝܼܢ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗܿ ܪܵܡܹܐ ܘܲܡܥܝܼܪܝܼܢ ܠܵܗܿ: ܘܗܝܸ ܕܡܝܼܟܼܵܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܚܲܒܼܪܹܐ ܕܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܠܵܗܿ܀ pb. 450 ܕܘܼܨܝ ܒܪ̄ܬܼ ܨܸܗܝܘܿܢ ܘܠܵܐ ܕܵܨܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܚܲܒܼܪܲܬܼ ܥܸܓܼܠܹ̈ܐ: ܕܲܡܥܵܩܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܥܲܠ ܕܐܸܬܸܵܐ ܠܹܗ ܝܵܪܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ܀ ܝܸܕܥܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܠܹܗ ܕܲܡܦܲܪܣܸܐ ܠܵܗܿ ܘܲܣܢܵܬܹܗ ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܲܕܢܸܫܬܲܒܲܚ ܡܼܢ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܠܵܐ ܪܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܒܠܸܒܵܗܿ ܚܣܵܡܵܐ ܘܚܸܪܫܲܬܸ ܫܸܬܼܩܲܬܸ ܡܼܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ: ܘܠܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܬܫܲܬܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܝܲܨܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܠܵܐ ܣܸܦܩܲܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܕܠܵܐ ܨܵܒܲܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ: ܘܲܚܦܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܬܫܲܠܸܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܦ ܕܲܐ̄ܚܪܵܢܹܐ܀ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗܵܠܝܹܢ ܘܲܪܓܝܸܙܵܐ ܗܝܸ ܡܼܢ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܓܼܵܙܿܡܵܐ ܕܢܸܫܠܘܿܢ ܡܼܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܘܠܵܐ ܫܵܠܹܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ܀ ܩܥܼܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪܝ ܐܸܬܿܬܿܝܼܪܝ ܘܲܠܒܲܫܝ ܥܘܼܫܢܵܐ: ܘܲܩܼܥܵܐ ܙܟܲܪܝܵܐ ܕܘܼܨܝ ܛܵܒܼ ܘܲܚܕܵܝ ܕܐܸܬܸܵܐ ܡܲܠܟܹܟܼܝ܀ ܩܼܥܵܘ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܒܪܝܼܟܼ ܗ̄ܘܼ ܕܐܸܬܸܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܪܥܸܡܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܥܸܒܼܪܵܝܬܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܨܵܒܼܿܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܬܸܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܵܐ ܠܐܹܫܲܥܝܵܐ ܘܠܵܐ ܠܲܙܟܲܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܠܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ܀ ܠܵܐ ܨܵܝܿܬܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܠܵܐ ܠܲܢܒܼ̈ܝܹܐ ܘܠܵܐ ܠܲܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܥܵܩܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܘܲܪܓܼܝܼܙܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܡܼܢ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܕܢܸܫܠܘܿܢ ܡܸܫܠܵܐ ܝܸܨܦܲܬܸ ܣܲܓܿܝܼ ܒܚܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܗܿ: ܘܲܒܼܥܵܬܸ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܒܼܟܼܠ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܬܫܲܬܸܩ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܫܵܠܹܿܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܼܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ: ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܐܲܙܝܼܥܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ pb. 451 ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܦܵܪܘܿܫܝܼܢ: ܘܲܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘܼ ܠܹܗ10 ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܥܵܡܘܿܪܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܵܡܼ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܝܼܟܼܵܐܹܝܠ: ܕܲܚܙܲܝ̈11 ܠܲܒܼܪܵܐ ܕܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܝܼܠܵܐ ܒܫܘܼ̈ܩܲܝ ܨܸܗܝܘܿܢ܀ ܚܼܵܪܘ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܲܚܼܙܵܐܘܼܗܝ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܕܡܲܟܿܝܼܟܼ ܘܲܫܠܸܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܢܵܝܹܐ܀ ܘܙܵܥܼܘ ܢܘܼܪܵܢܹܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܚܸܬܼ ܠܹܗ ܡܼܢ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ: ܘܲܨܠܼܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܐܸܢ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘܼ܀ ܘܲܚܼܙܵܐܘܼܗܝ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܟܼܘܼܪܣܝܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܪܵܡܵܐ: ܘܲܚܼܙܵܐܘܼܗܝ ܬܘܼܒܼ ܕܗܸܘܝܘܼ ܕܲܪܟܼܝܼܒܼ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܵܐ܀ ܬܗܲܪܘ ܡܲܠܲܟܹ̈ܐ ܟܲܕ ܚܵܝܿܪܝܼܢ ܒܹܗ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ: ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܬܪܹܝܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕ܀ ܚܵܝܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܹܗ ܕܟܼܘܼܪܣܝܵܐ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܐܸܣܬܲܦܲܩ: ܘܚܵܙܹܿܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܘܿܫܲܥܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܪܟܼܝܼܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܪܘܿܒܹܐ ܘܲܪܟܼܝܼܒܼ ܥܝܼܠܵܐ ܘܕܘܼܡܵܪܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܲܫܪܸܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܪܵܕܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ܀ ܒܹܝܬܼ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܡܟܼܝܼܟܼܝܼܢ ܒܲܪܩܹܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܨܹܝܕ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ ܒܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܕܕܹܩ̈ܠܹܐ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܟܪܘܿܒܹܐ ܙܵܝܿܥܝܼܢ ܕܲܢܒܲܪܟܼܘܼܢܵܝܗܝ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܪܵܡܵܐ: ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ ܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܒܐܘܿܫܲܥܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܲܡܵܐ ܕܹܝܢ ܚܸܣܡܲܬܸ ܦܸܩܪܲܬܸ ܟܲܕ ܡܸܫܬܲܒܲܚ: 452 ܘܢܸܫܠܹܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܦܘܼܡ̈ܝܼܢ ܝܲܨܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܠܵܐ ܫܵܠܿܡܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܐ ܠܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܠܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܐܘܼܪܚܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ܀ ܬܫܲܬܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܣܲܓܿܝܼ ܠܸܐܝܲܬܸ: ܘܥܲܠ ܕܲܡܠܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܬܲܩܘ܀ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ ܚܣܲܡܼܘ ܒܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܒܼܐܘܿܫܲܥܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܪܛܲܢܼܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܒܲܓܸܢܼܘ ܣܵܦܿܪܹܐ ܡܼܢ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܥܝܼܪܹܐ ܠܲܒܼܪܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ12 ܪܵܡܵܐ: ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܣܼܥܵܘ ܝܗ̄ܘ̈ܕܼܵܝܹܐ ܣܵܢܚܲ̈ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܦܝܼܪܵܬܼܵܐ: ܘܲܩܼܪܸܒܼܘ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܘܲܡܦܝܼܣܝܼܢ ܠܹܗ ܢܫܲܬܸܩ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥܿ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܢܵܐ ܩܵܥܹܿܝܢ ܐܵܡܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܲܫܩܲܠܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘܼ܀ ܡܼܢ ܬܵܘܬܵܪܹܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܪܲܒܵܐ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܚܵܣܿܡܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܹܗ ܐܲܝܟܼ ܗܵܘܿ ܕܲܚܛܲܦܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪܹܝܢ܀ ܒܸܨܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܩܼܥܵܘ ܒܐܘܿܫܲܥ̈ܢܹܐ: ܘܲܚܣܲܡܼܘ ܣܵܦܿܪܹܐ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܸܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܐܵܡܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܕܐܸܡܲܪ ܢܸܫܠܘܿܢ ܡܼܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܘܿ ܕܐܸܠܘܼ ܫܠܝܼܘ ܝܲܠܘܼ̈ܕܹܐ ܒܛܸܠ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ܀ ܐܘܿ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܵܝܹܐ ܣܵܢܲܚ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܢܸܫܠܘܿܢ: ܡܼܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܕܡܲܠܝܵܐ ܡܸܢܵܗܿ13 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ܀ pb. 453 ܐܸܢ ܠܲܥܠܲܝ̈ܝܡܹܐ ܕܲܫܩܲܠܼܘ ܣܵܘ̈ܟܹܐ ܗܵܐ ܡܫܲܬܿܩܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼ ܠܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܹܝܢ܀ ܪܸܒܿܘܿ ܖܸ̈ܒܿܘܵܢ ܘܐܵܠܹܦ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܗܵܐ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ ܘܡܲܢܼܘܼ ܡܵܛܹܿܐ ܢܫܲܬܸܩ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܸܢܗܸܘ ܕܗܵܢܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘܼ14 ܢܸܫܠܸܐ: ܠܗܵܝܿ ܠܸܓܼܝܘܿܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܒܼܪܝܹܠ15 ܡܲܢܼܘܼ ܦܵܩܹܿܕ܀ ܐܵܡܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܕܐܸܡܲܪ ܢܸܫܠܘܿܢ ܘܦܲܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܗܸܘ: ܕܐܸܢܗܸܘ ܕܫܵܠܹܿܝܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܩܵܥ̈ܝܵܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܘܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܹܝܗܿ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܸܡܲܪ ܡܲܠܸܦ ܩܘܼܫܬܵܐ: ܕܐܸܠܘܼ ܫܬܸܩܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܟܹܐ̈ܦܹܐ ܡܲܠܸܠܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܥܸܕܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܚܝܼܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܛܲܠܡܼܘܼܗܝ ܦܵܪܥܵܢ ܗܼ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܟܹܐ̈ܦܹܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܕܕܸܩ̈ܠܹܐ ܠܵܐ ܫܲܒܲܚܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܫܘܿܥܹ̈ܐ ܛܡܝܼ̈ܡܹܐ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܒܟܸܢܵܪܲܝܗܘܿܢ܀ ܡܵܪܹܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܪܟܼܝܼܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܝܼܠܵܐ ܒܲܪ ܐܲܬܵܢܵܐ: ܘܙܵܥܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܢܸܬܸܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ܀ ܘܟܼܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܿܪܹܐ ܘܪܹܫܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܕܲܢܡܲܠܠܘܼܢܵܗܿ ܠܗܵܝܿ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܛܠܲܡܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܣܵܒܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܹܗ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܕܢܸܬܿܠܘܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܐܘܿܫܲܥܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܫܬܸܩܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܵܐ ܒܵܛܹܿܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܬܲܡܵܢ: pb. 454 ܕܟܹܐ̈ܦܹܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܙܵܡܪܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܵܗܿ ܠܗܵܝܿ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ܀ ܟܝܵܢܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܠܵܐ ܡܲܠܸܠܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܚܲܪܫܹܐ ܡܲܠܸܠܼܘ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܫܬܸܩܼܘ ܬܘܼܒܼ ܐܝܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܸܬ̈ܠܵܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ܀ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܢܸܫܠܸܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܐܵܘ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܵܘ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܬܸܗܪܲܬܸ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܬܸܬܸܠ16 ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܝܲܨܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܐܸܠܘܼ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܲܒܸܒܼܘ17 ܗ̄ܘܼܵܘ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܲܠܸܠܼ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ18 ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܢܸܒܼܛܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ܀ ܡܲܢܼܘܼ ܗܵܫܵܐ ܡܨܸܐ ܕܲܢܩܝܼܡ ܠܲܢ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܕܐܸܢ ܩܵܥ̈ܝܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬܸ܀ ܠܲܢ ܝܵܕܘܿܥܹ̈ܐ ܡܸܠܬܹܗ19 ܕܲܒܼܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܲܢ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܕܐܸܡܲܪ ܦܵܪܥܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ܀ ܢܹܐܡܲܪ ܗܵܫܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ: ܕܡܼܢ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘܼ ܕܢܹܐܠܲܦ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܫܲܬܿܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘܵܘ: ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܫܘܿܥܹ̈ܐ ܩܥܼܵܘ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܚܠܵܦ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܐ ܫܼܕܵܘ ܩܘܼܕܡܵܘܗܝ ܡܲܪܛܘܼܛܲܝ̈ܗܘܿܢ: pb. 455 ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܢܦܲܩܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܝܲܗܼ̄ܒܼܘܼ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܟܸܢܵܪܲܝܗܘܿܢ܀ ܚܠܵܦ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܲܕܲܪܘ ܠܹܗ ܡܼܢ ܣܵܘܟܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܫܸܡܫܵܐ ܓܲܙܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܪܩܲܝ ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܲܢܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܚܠܵܦ ܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ ܕܲܡܓܲܕܦܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܛܡܝܼ̈ܡܹܐ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܥܪܲܩܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܪܵܚܡܹܐ ܘܩܼܵܘܝܼܘ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܨܹܝܕ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ: ܘܥܸܕܵܢܵܐ20 ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܸܣܲܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦ܀ ܘܕܲܫܬܸܩܼܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܙܵܥܼ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ: ܕܠܵܐ ܢܦܘܼܫ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ܀ ܘܲܒܼܝܲܕ(ܗܵܠܝܹܢ ܕܲܝܕܹܝܢ21 ܗܵܝܕܹܝܢ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬܸ ܗܵܝܿ22 ܕܐܸܠܘܼ ܫܬܸܩܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܲܠܸܠܼ܀ ܐܸܠܘܼ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܬܲܡܵܢ ܠܵܐ ܫܲܒܲܚܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܫܬܲܒܲܚ ܨܹܝܕ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܘܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܩܵܝܿܡܵܐ ܡܸܒܬܼܵܐ ܨܹܝܕ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܕܐܸܢ ܫܵܠܹܿܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܩܵܥ̈ܝܵܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬܸ܀ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ23 ܠܵܐ24 ܛܵܠܡܿܝܼܢ ܠܹܗ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ: ܕܟܼܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܙܵܝܿܥܵܐ ܡܸܢܹܗ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܐܵܦ ܡܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐܵܦ ܡܼܢ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܦܫܝܼܩ ܢܸܫܬܲܒܲܚ25: ܕܪܸܡܙܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܲܟܼܵܝܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ26 ܢܸܬܿܠܘܼܢ܀ ܒܸܪܝܵܢ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܹܝܢ ܙܵܡܪܵܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ: pb. 456 ܡܲܠܵܠܵܬܼܵܐ ܘܫܲܬ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦܲܝܗܹܝܢ܀ ܫܸܡܫܵܐ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܘܲܒܼܙܲܠܝܼ̈ܩܹܐ ܕܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ: ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܡܟܼܵܢ ܝܵܗܹܿܒܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ܀ ܣܲܗܪܵܐ ܒܕܹܢܚܹܗ ܘܲܒܼܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ: ܡܙܝܼܥ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܠܡܵܪܹܐ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ܀ ܪܩܝܼܥܵܐ ܒܡܸܬܼܚܹܗ27 ܘܲܒܼܢܲܗܝܼܪܹܐ28 ܕܲܣܕܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ: ܙܵܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܠܲܡܟܲܝܢܵܢܹܗ܀ ܐܲܪܥܵܐ ܘܝܲܡ̈ܡܹܐ(ܒܛܘܼܪܹܐ ܪܵܡܹܐ ܘܲܒܼܡܵܡ̈ܘܿܠܹܐ29: ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܒܼܪܹܝܢ ܝܵܗܿܒܿܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܸܐܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܒܹ̈ܐ ܐܵܦ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܦܹܐܪܹܐ ܘܐܲܪܙܹܐ: ܝܵܗܿܒܿܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܝܘܿܡ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܡܠܹܝܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ: ܘܟܼܠ ܡܵܐ30 ܕܲܡܟܼܵܢ ܠܲܡܟܲܝܢܵܢܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܪܵܬܹܿܡ܀ ܒܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ ܙܵܡܪܵܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܟܠ ܒܸܪܝܵܬܹܗ: ܘܐܲܝܟܲܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܡܼܢ ܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܕܲܡܫܲܒܲܚܝܼܢ ܠܹܗ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܣܵܗܹܿܕܹ: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܕܪܸܟܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܕܲܥܿ ܒܐܲܝܢܵܐ ܦܘܼܡܵܐ ܘܒܲܐܝܢܵܐ ܩܵܠܵܐ: ܙܵܡܿܪܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܡܵܪܵܗܿ ܡܵܐ ܕܡܸܬܿܬܲܒܼܥܵܐ܀ ܕܲܡܫܲܒܿܚܵܐ ܕܹܝܢ ܕܵܘܝܼܕ ܣܵܗܹܿܕ ܟܲܕ ܬܵܒܲܥܿ ܗ̄ܘܼܵܐ: pb. 457 ܘܐܵܦ ܠܸܐܣܛܘܼ̈ܟܼܣܹܐ ܕܢܸܬܿܠܘܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ31܀ ܢܘܼܪܵܐ ܘܒܲܪܕܵܐ ܓܠܝܼܕܵܐ ܘܬܲܠܓܵܐ ܐܵܦ ܬܲܢܝܼ̈ܢܹܐ: ܬܗܘܿܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܛܘܼܪܹܐ ܐܵܦ ܪܵܡܵܬܼܵܐ܀ ܠܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܬܪܲܥܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܵܘܝܼܕ ܐܲܝܟܼ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ: ܕܠܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܢܸܣܲܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ32 ܡܼܢ ܒܸܪܝܵܬܹܗ܀ ܢܫܲܒ̈ܚܵܢ ܪܘܼܚܹܐ ܐܵܦ ܥܲܠܥܵܠܹܐ ܚܲܦܸܛܼ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܐܸܠܘܼ ܪܓܝܼܫܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܫܲܒ̈ܚܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܵܐ ܡܚܲܦܸܛ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܙܵܥܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܵܘܝܼܕ ܘܐܲܙܝܼܥܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܥܸܠܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܸܒܿܘܿܚܬܵܐ܀ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܘܲܠܢܲܗܝܼܪܹܐ ܕܠܝܼܬܼ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ: ܠܲܪܥܵܐ ܘܛܘܼܪܹܐ ܘܲܠܪܵܡܵܬܼܵܐ ܐܵܦ ܠܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܡܸܿܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܵܘܝܼܕ: ܘܲܕܝܼܵܕܲܥܿ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܥܼܝܼܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܝܹܢ ܐܵܘ ܒܐܲܝܢܵܐ ܙܢܵܐ ܝܵܗܿܒܿܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܒܲܥ ܡܹܢܝ ܕܲܥܛܸܠ ܗ̄ܘܼ ܠܝܼ ܕܐܹܦܲܫܸܩ ܠܵܟܼ܀ (ܐ̄ܪܵܙܹ݂ܐ ܟܣܲܝܵܐ ܕܒܹܝܬܼ33 ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܠܒܸܪܝܵܬܹܗ: ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܘܫܵܡܲܥܿ ܡܵܐ ܕܲܡܫܲܒ̈ܚܵܢ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܩܵܥ̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܡܵܐ ܕܡܸܬܿܬܼܿܒܼ̈ܥܵܢ: ܘܗܸܘ ܒܲܠܚܘܿܕܵܘܗܝ ܝܵܕܲܥܿ ܢܸܫܡܲܥ ܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܘܲܡܛܲܝ̈ܒܼܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܟܲܕ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܡܸܙܕܲܝܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܲܢܫܲܒ̈ܚܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܹܗ܀ pb. 458 ܘܥܲܠ ܕܲܥܠ ܕܲܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܫܩܲܠܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ: ܠܵܐ ܐܵܠܨܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܕܢܸܬ̈ܠܵܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܫܬܸܩܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܗܵܠܝܹܢ ܕܲܫܩܲܠܼܘ ܣܵܘ̈ܟܹܿܐ ܬܲܡܵܢ: ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܡܫܲܒ̈ܚܵܢ ܗ̄ܘܼܲܝ̈ ܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܬܸܵܐ܀ ܘܟܲܕ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܵܝܹܐ ܢܫܲܬܿܩܘܼܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܝܼܨܸܦܼܘ: ܦܲܢܼܝܼ ܠܗܘܿܢ ܗܸܘ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܩܵܥ̈ܝܵܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܐܵܦ ܩܵܥ̈ܝܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡܼܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܢܸܫܠܸܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܡܼܢ ܒܸܪܝܵܬܼܵܐ34 ܀ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝ ܦܘܼ̈ܡܹܐ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܒܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܙܵܡܿܪܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪܫܹܐ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܡܵܘܕܹܐ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝ ܟܝܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܕܐܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܒܵܟܼ: ܕܟܼܠܹܗ ܚܲܝܵܒܼ ܢܵܘܕܹܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܣܵܓܹܕ ܪܵܘܡܵܐ ܠܵܟܼ ܕܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼܬܿ ܨܝܕ ܐܲܪܥܵܢܹܐ: ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܠܵܟܼ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܪܵܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܼܢ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ܀ ܡܝܲܒܸܒܼ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝ ܟܸܢܫܵܐ ܦܪܝܼܩܵܐ ܕܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܪܲܪܬܵܗܿ ܡܢ ܬܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ ܕܨܲܠܡܹ̈ܐ ܚܲܪܒܹܐ܀ ܕܵܝܲܨܵܐ ܒܝܵܘܡܵܟܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܲܪܡܵܝܹܐ ܘܲܦܨܝܼܚܵܐ ܒܵܟܼ: ܚܠܵܦ ܕܐܸܬܼܟܲܡܪܲܬܸ ܫܵܛܲܬܸ ܪܸܓܙܲܬܸ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܸܒܼܪܵܝܹ̈ܐ܀ ܗܵܐ ܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܵܟܼ ܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܒܣܵܘ̈ܟܹܐ ܕܡܼܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܚܠܝܼܛ ܩܵܠܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܣܵܒܹ̈ܐ ܥܲܡ ܕܲܛܠܵܝܹ̈ܐ܀ pb. 459 ܗܵܐ ܣܵܓܼܕܝܼܢ ܠܵܟܼ ܪܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܘܲܓܼܙܵܪܲܝܗܘܿܢ: ܚܵܠܦ ܗܵܝܿ ܥܵܢܵ̈ܐ ܕܙܸܩܦܲܬܸ ܪܵܥܝܵܗܿ ܥܲܠ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ܀ ܗܵܐ ܡܒܲܪܟܼܝܼܢ ܠܵܟܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܟܼܠ ܐܲܬܼܪܵܘܵܢ: ܚܠܵܦ ܕܐܸܨܛܲܚܝܼܬܿ ܡܢ ܗܵܝܿ ܓܘܼܕܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܩܲܝܵܦܵܐ܀ ܗܵܐ ܩܵܥܹܝܢ ܠܵܟܼ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܒܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܚܠܵܦ ܕܲܩܥܵܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܟܢܘܼܫܲܬܼ ܥܲܡܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܚܲܝܵܒܼ܀ ܗܵܐ ܟܠ ܩܵܠܝܼ̈ܢ ܡܼܢ ܟܠ ܦܘܼܡ̈ܝܼܢ ܙܵܡܿܪܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܟܼ: ܒܟܼܠ ܠܸܫܵܢ̈ܝܼܢ ܕܐܲܥܝܼܪܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܟܼ܀ ܣܪܵܦܲܝ ܢܘܼܪܵܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܟܲܕ ܡܸܬܼܚܲܦܹܝܢ ܡܢ ܢܲܒܼܪܲܫܬܵܟܼ܀ ܟܪܘܿܒܹܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܟܼܕܹܝܢܝܼܢ ܠܵܟܼ ܡܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ: ܒܙܵܘܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܒܲܪܟܼܝܼܢ ܟܠܝܘܿܡ ܠܲܕܚܝܼܠܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܐܵܠܹܦ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܙܵܡܿܪܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܟܼ: ܟܲܕ ܠܵܐ ܫܵܠܹܝܢ ܡܼܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܦܲܝܗܘܿܢ܀ ܗܵܐ ܪܵܥܡܵܐ ܒܵܟܼ(ܘܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܒܵܟܼ ܘܲܦܨܝܼܚܵܐ35 ܒܵܟܼ: ܥܹܕܬܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܐܲܦܢܝܼܬܵܗܿ ܡܵܪܝ ܡܢ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ܀ ܟܠ ܡܵܘܕܹܐ ܠܵܟܼ ܕܲܒܼܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟܼ ܟܠ ܐܸܬܼܚܲܕܲܬܼ: ܒܪܝܼܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܼܢ ܟܠ ܠܵܟܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܒܟܼܠ ܠܸܫܵܢ̈ܝܼܢ ݁

Footnotes

‎1  - ܬܦܐ P.R.118

‎2 - ܐܣܝܟ L. ܕܐܣܝܟܟR.118P.

‎3  - ܒܫܪܒܗL.

‎4  - ܒܬܘܠܬܐ R.117

‎5  - ܐܬܼܐP.R.

‎6  - ܥܢܝܐP.R.

‎7  - ܣܦܝܩܐP.R.

‎8  - ܠܟܐܘܢR.118

‎9  - ܒܟܣܝܐP.R.

‎10  - ܠܗܿ R.118

‎11  - ܕܚܙܘL.

‎12  - ܒܐܬܪܐ L.dubie

‎13  - ܡܢܗ؟

‎14  - ܠܗP.

‎15  - ܡܝܟܐܝܠR.118

‎16  - ܕܬܬܠR.117

‎17  - ܡܠܠܘP.R.117

‎18  - ܠܗܿR.118P.L.

‎19  - ܕܡܠܬܗR.117

‎20  - ܕܥܕܢܐP.R.117

‎21  - ܗܕܐ ܕܗܘܬP.R.

‎22  - ܠܗܿ P.R.117

‎23  - ܠܡܪܐL.

‎24  - ܕܠܐR.

‎25  - ܢܬܡܠܠR.117L.

‎26  - ܕܫܘܒܚܐR.117

‎27  - ܒܟܦܬܗR.117 ܒܢܘܗܪܗP.

‎28  - ܘܒܙܠܝ̈ܩܐR.117L.

‎29  - ܘܛܘܪܐ ܪܡܐ ܐܦ ܡܡܘ̈ܠܐR.117P.

‎30  - ܡܘܢ P.R.118

‎31  - ܒܟܢܪܝܗܘܢP.R.118

‎32  - ܕܫ̈ܢܐL.

‎33  - ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܒܝܬP.R.

‎34  - ܒܪܝܬܗ P.R.

‎35  - ܘܦܨܝܚܐ ܒܟ ܘܚܬܝܪܐ R.118

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/357
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Palm Sunday - ܥܲܠ ܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥ̈ܢܹܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/357.
Bibliography:
On Palm Sunday - ܥܲܠ ܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܘܿܫܲܥ̈ܢܹܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/357.

Show Citation Styles