Jacob of Serugh: On Our Lord's Question and on the Revelation That Simon Received from the Father - ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܒܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܐ̄ܒܼܵܐ ܪܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܲܪܩܲܢ ܒܲܕܡܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܹܗ: ܡܸܢܵܟܼ ܐܸܣܲܒܼ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܹܐܡܪܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܵܟܼ܀ ܒܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܐܸܬܸܵܐ ܠܘܵܬܲܢ ܕܲܢܚܲܪܲܪ3 ܠܲܢ: ܒܵܟܼ ܐܹܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܟܼ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܣܵܦܿܪܵܐ ܕܣܲܟܼ̈ܠܹܐ ܘܲܕܗܸܕܝܘܿܛܹ̈ܐ: ܒܵܟܼ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܘܐܲܙܝܼܥ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܬܲܗܪܵܐ ܗܼ̄ܘ܀ ܐ̄ܒܼܵܐ ܝܵܠܘܿܕܵܐ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܵܟܼ: ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܪܒܹܿܗ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܪܵܐ ܝܑܼܠܝܼܕܵܐ ܓܠܝܼ ܒܝܼ ܫܘܼܦܪܵܟܼ ܡܸܛܠ ܐܲܒܼܘܼܟܼ: ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܦܘܼܡܝ ܟܲܕ ܪܵܡ ܩܵܠܹܗ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܚܲܕܬܼܵܐ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܣܢܹܐܓܼܪܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܙܕܲܡܪܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܟܠܵܗܿ: ܒܵܟܼ ܢܸܬܼܗܲܦܲܟܼ ܠܸܫܵܢܝ ܕܵܘܝܵܐ4 ܥܲܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܟܼ܀ ܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܒܪܹܗ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ ܕܐܲܚܵܐ ܢܗܹܐ ܠܲܢ: ܦܬܲܚ ܠܝܼ ܣܸܦ̈ܘܵܬܼܝ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܠܵܘܗܝ ܕܝܼܚܝܼܕܵܟܼ܀ pb. 461 ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܼ ܠܲܢ ܟܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ: ܒܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙܲܝܟ ܬܸܬܿܙܝܼܥ ܡܸܠܲܬܼܝ ܨܹܝܕ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܢܦܲܩܼ ܫܲܦܼܝܼ ܥܲܪܡܵܐ ܩܕܵܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܫܲܦܵܐ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܠܡܼܐܡܲܪ ܬܲܗܪܵܐ ܕܙܵܥܼ ܢܕܢܲܚ ܡܹܢܝ5܀ ܐ̄ܒܼܵܐ ܕܟܼܠ ܡܹܢܹܗ ܘܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܗܸܘܲܝ̈ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܡܸܢܵܟܼ ܐܸܣܲܒܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܡܹܐܡܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟܼ܀ ܒܪܵܐ ܕܟܼܠ ܒܐܝܼܕܹܗ ܒܸܠܥܵܕܵܘܗܝ ܕܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܕܹܡ: ܒܐܝܼܕܵܟܼ ܠܐܲܒܼܘܼܟܼ ܐܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܠܸܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܓܲܙܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܡܼܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܟܼ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ6܀ ܐ̄ܒܼܵܐ ܕܲܒܼܚܘܼܒܹܗ ܐܲܫܠܸܡ ܠܲܒܼܪܹܗ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܚܠܵܦܲܝ ܡܲܠܸܠ ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܵܟܼ ܨܹܝܕ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ܀ ܒܪܵܐ ܕܐܸܬܿܬܲܚܬܿܝܼ ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܸܢܲܢ ܟܲܕ ܡܵܪܲܢ ܗܼ̄ܘ: ܕܢܲܚ ܒܝܼ ܒܬܲܗܪܵܐ ܘܢܸܕܢܲܚ ܢܘܼܗܪܵܟܼ ܡܢ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈܀ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܲܟܸܟܼ ܟܠܗܘܿܢ ܪܵܘܡܹܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܹܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܬܼܩܸܢ ܠܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܸ̈ܠܲܝ ܚܲܠܵܫܵ̈ܬܼܵܐ܀ ܡܿܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗܼ̄ܒܼ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܐܲܝܟܼ ܬܵܒܼܘܿܥܵܐ: ܨܹܝܕ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܘܢܵܓܹܕ ܠܗܘܿܢ ܨܹܝܕ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ܀ ܡܿܢ ܕܹܝܢ ܔܲܗܝܵܐ ܐܸܕܢܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܵܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܒܲܣܝܼܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܗܿ ܫܸܩܝܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ܀ ܡܢ ܕܹܝܢ ܗܲܠܸܟܼ ܢܲܗܪܵܘܵܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ: pb. 462 ܡܢ ܐܵܡܘܼܪܵܐ ܘܡܢ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܒܚܲܕ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ܀ ܡܿܢ ܕܹܝܢ ܟܠܢܵܫ ܠܚܲܕ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܪܗܸܛܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܨܵܒܹܿܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܢܹܐܬܲܪ ܡܸܢܹܗ ܟܲܕ ܠܵܐ ܚܵܣܲܪ7܀ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܢܸܚܒܿܘܿܨ ܟܠܢܵܫ ܠܲܡܟܲܢܵܫܘܼ: ܐܸܢ ܐܵܡܘܿܪܹܐ ܘܐܸܢ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܕܐܵܡܲܪ ܝܑܲܨܿܦ ܘܐܵܘܬܲܪ ܟܲܕ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒܹܿܕ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܸܬܼܩܵܐ ܫܲܡܸܫ܀ ܘܐܲܢ̄ܬܿ8 ܫܵܡܘܿܥܵܐ ܝܑܼܬܲܪ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܲܕ ܨܵܐܹܿܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܹܐܬܲܪ ܠܡܘܿܢ ܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܨܹܝܕ ܐܵܡܘܿܪܵܐ܀ ܚܘܼܒܵܐ ܢܲܝܬܹܝܟܼ ܕܐܵܦ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܝܼ ܕܐܹܡܲܪ: ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܲܫ9 ܀ ܠܵܐ ܚܵܪܥܵܐܝܼܬܼ ܬܨܘܼܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ ܠܲܡܨܲܝܵܕܘܼ: ܕܚܘܼܒܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܢܸܨܠܸܐ ܦܲܚܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕ܀ ܕܲܟܼܝܵܐ ܗܼ̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܼܢ ܚܵܪܥܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܟܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܸܡܥܵܟܼ ܡܵܕܹܝܢ ܠܲܦܫܝܼ̈ܛܵܬܼܵܐ܀ ܚܘܿܬܼ ܡܢ ܪܵܘܡܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܗ ܩܵܐܹܿܡ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܠܝܼ ܐܹܡܲܠܸܠ ܠܵܟܼ ܬܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܠܲܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܢ ܡܵܛܹܿܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܡܲܠܸܠ(ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܐܲܝܟܵܐ10 ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܐܸܠܘܼ ܒܚܘܼܒܵܐ11 ܠܵܐ ܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼ ܠܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ: pb. 463 ܡܲܢܼܘܼ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܥܘܼܬܼܪܵܘܗܝ ܪܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܨܒܸܵܐ ܘܐܸܬܸܵܐ(ܠܲܒܼܫܵܗܿ ܠܲܟܼܪܝܼܗܘܼܬܼܵܐ12: ܐܲܝܢܵܐ ܦܘܼܡܵܐ ܡܸܫܬܲܥܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ܀ ܢܚܸܬܼ ܗܵܘܿ13 ܪܵܡܵܐ ܘܝܲܗܼ̄ܒܼ ܠܲܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܠܹܗ14: ܠܵܐ ܒܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܡܵܕܹܝܢ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹܗ܀ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܒܸܫܼ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܟܝܟܼܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܗܲܠܸܟܼ ܒܵܗܿ܀ ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܠ ܝܑܼܚܝܼܕܵܐ܀ ܐܘܼ ܕܫܵܡܲܥܿ ܠܝܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܫܡܲܥ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈: ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ(ܕܝܵܕܲܥܿ ܢܸܪܚܲܡ15 ܠܲܦܫܝ̈ܛܵܬܼܵܐ܀ ܕܲܥ ܡܼܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܗܵܘܿ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܐܸܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐ16 ܐܢ̄ܬܿ: ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ ܡܸܢܹܗ ܡܸܐܡܪܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡܼܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ: ܡܲܢܼܘܼ ܡܡܲܠܸܠ17 ܐܸܠܵܐ ܡܲܠܠܹܗ ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܣܵܦܿܪܵܐ ܐܵܘ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܐܵܘ ܕܵܪܘܿܫܵܐ: ܡܨܸܐ ܕܲܢܦܲܫܸܩ ܥܲܠ ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܫܲܩ܀ ܡܢ ܡܸܫܬܵܘܕܹܐ ܕܝܵܕܲܥܿ ܠܲܒܼܪܵܐ ܢܦܲܫܸܩ(ܠܲܫܡܸܗ: ܕܐܸܠܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܕܲܥܿ ܠܲܒܼܪܵܐ ܡܲܢܼܘܼ18܀ pb. 464 ܐܵܘ ܥܲܠ ܐܲܒܼܵܐ ܡܲܢܼܘܼ ܓܵܙܹܿܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܕܲܒܼܪܵܐ19 ܒܲܠܚܘܿܕ ܝܵܕܲܥܿ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܗܼ̄ܘ܀ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܫܵܡܘܿܥܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܬܸܬܼܒܲܥ ܐܸܢ ܟܹܐܢܵܐ20 ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܥܲܠ ܗܵܘܿ ܝܲܠܕܵܐ ܒܣܵܟܼܵܐ ܢܡܲܠܸܠ(ܕܲܕܠܵܐ ܣܵܟܼܵܐ ܗ̄ܘܼ21܀ ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܕܢܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟܼ ܥܵܪܝܵܐ ܠܣܵܟܹܗ ܕܒܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܵܡܘܿܪܵܐ ܡܨܸܐ ܕܲܢܡܲܠܠܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܕܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܫܸܡܥܵܐ ܕܐܵܚܹܿܕ ܫܲܪܒܹܿܗ: ܕܠܵܐ ܐܸܫܿܬܵܘܕܝܼܬܼ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܵܛܿܝܵܐ ܨܹܐܕܵܘܗܝ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܒܲܪ ܕܲܡܣܲܝܸܟܼ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܸܛܥܵܐ ܛܵܥܹܿܐ ܐܸܢ ܫܵܡܘܿܥܵܐ ܗ̄ܘ ܘܐܸܢ ܐܵܡܘܿܪܵܐ܀ ܟܦܝܼܪ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܣܵܒܼܪܵܐ ܕܡܵܛܿܝܵܐ ܠܣܵܟܹܿܗ ܕܲܒܼܪܵܐ: ܘܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܣܵܒܲܪ ܕܐܲܕܪܸܟܼ ܐܵܘ ܡܲܕܪܸܟܼ ܠܹܗ܀ ܐܸܢܗܸܘ ܕܬܲܕܪܸܟܼ ܣܵܟܹܗ22 ܒܵܥܹܝܬܿ ܡܹܢܝ ܠܵܐ ܬܸܫܡܲܥ: ܕܠܝܼ23 ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܵܛܿܝܵܐ ܠܪܵܘܡܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ܀ ܡܢ ܓܝܹܪ ܦܵܣܲܥܿ ܥܲܠ ܡܲܣ̈ܩܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܝܼܢ: ܕܢܸܣܲܩ ܢܹܐܡܲܪ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܪܵܡ ܗܼ̄ܘ ܡܼܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ܀ ܒܪܵܐ ܒܐܲܒܼܘܼܗܝ ܗܼ̄ܘ ܘܡܲܢܼܘܼ ܡܵܫܲܚ ܪܵܘܡܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ: ܕܒܹܗ ܗܼ̄ܘ ܝܲܠܕܹܗ ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܥܘܼܒܹܗ ܟܣܸܐ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ܀ ܡܲܢܼܘܼ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܗܵܘܿ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ: ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܫܲܢܝܼ ܫܼܪܵܐ ܒܲܒܼܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ܀ pb. 465 ܒܐܲܒܼܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܘܒܸܐܡܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܒܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܗܵܘܿ ܕܲܡܦܲܫܸܩ ܢܸܫܠܸܐ ܘܢܸܬܼܗܲܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ܀ ܪܕܵܐ ܟܲܕ ܠܵܐ ܙܵܚܼ ܘܐܸܬܸܵܐ ܠܘܵܬܲܢ ܟܲܕ ܠܵܐ ܫܲܢܝܼ: ܘܲܒܼܪܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܲܒܼܥܘܼܡܩܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܡܢ ܡܵܘܦܸܐ ܠܹܗ܀ ܕܲܫܪܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܠܵܐ ܐܸܣܬܲܦܲܩ ܪܵܘܡܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܕܟܼܠܹܗ ܒܟܼܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܲܒܼܡܲܪܝܲܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܲܒܼܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܐܸܬܸ̈ܐ ܠܵܘ ܢܸܣܬܲܝܲܟܼ ܐܵܘ ܢܸܬܼܦܲܫܲܩ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܥܵܢ̈ܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ ܘܢܸܦܢܸܐ ܠܐܲܬܼܪܹܗ܀ ܚܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܵܠܡܵܐ24 ܠܪܲܒܵܐ ܒܣܵܟܼܵܗܿ25 ܕܲܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܪܵܒܼܘ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܘܕܲܢܡܲܠܠܘܼܢܵܝܗܝ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܗ̄ܘܼܵܘ܀ ܚܙܵܐܐܘܼܗܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܸܬܸ̈ܐ ܒܲܒܼܣܲܪ ܟܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܼ̄ܘ: ܘܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ܀ ܚܙܵܐܘܼܗܝ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܠܵܐ ܘܥܘܼܫܢܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܝܼܛܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܘܪܵܡܝܼܢ ܚܲܝܠܵܘ̈ܗܝ ܡܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ܀ ܣܡܲܝܵ̈ܐ ܡܦܲܬܲܚ ܓܲܪܒܹܐ ܡܕܲܟܸܿܐ ܕܘܼ̈ܓܹܐ ܡܲܫܡܲܥ: ܟܪܝܼܗܹܐ ܡܲܚܠܸܡ ܘܲܡܩܝܼܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܵܐ ܕܲܚܙܵܐܘܼܗܝ ܒܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܗܦܲܟܼܘ ܘܲܚܙܵܐܘܼܗܝ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܲܙܒܲܢ ܟܵܦܹܿܢ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܒܲܙܒܲܢ ܙܵܐܹܿܢ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܪܲܚܡܹܐ܀ ܘܡܸܨܥܲܬܼ ܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ: pb. 466 ܬܗܲܪܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ ܡܲܢܼܘܼ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ܀ ܐܸܬܼܡܲܨܲܥܘ ܩܵܡܼܘ ܒܵܝܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܲܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܣܵܦܿܩܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܡܲܢܼܘܼ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܵܐ܀ ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܼ̄ܝ: ܕܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܵܙܹܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܒܹܝܬܼ ܫܘܼܩܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܲܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܸܣܬܲܟܿܠܘܼܢܵܝܗܝ ܠܵܐ ܡܲܪܦܹܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܲܣܼܥܲܪ ܣܵܗܿܕܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܚܠܝܼܛ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܣܵܥܲܪ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ: ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܕܲܥ ܢܹܐܡܲܪ ܡܲܢܘܼ ܡܢ ܐܲܪܥܵܢܹܐ܀ ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܼܘ ܒܵܕܹܝܢ ܠܲܫ̈ܡܵܗܵܬܼܵܐ26 : ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ ܡܲܢܼܘܼ ܟܲܕ ܠܵܐ ܝܵܕܥܿܝܼܢ ܡܢ ܚܸܟܼܡܲܬܼܗܘܿܢ܀ ܐܝܼܬܼ ܕܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܐܹܠܝܼܵܐ27 ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܸܛܠ ܚܲܝܐܵܘ̈ܗܝ: ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܕܲܓܼܒܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܕܐܸܬܿܕܵܘܲܕ ܘܕܲܐܝܟܲܢ28 ܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܲܩܪܵܝܗܝ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܕܲܫܡܹܗ ܠܲܝܬܵܘܗܝ܀ ܘܩܵܡܼܘ ܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ(ܚܲܕ[ܡܼܢ ܢܒܼܝܹ̈ܐ*29؟] ܕܲܓܼܢܝܼܙ ܗ̄ܘ ܫܡܹܗ30܀ ܐܘܿ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܣܝܼܡܘܼܢ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܢ31 ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ܀ ܠܵܐ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܠܵܐ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܬܸܩܪܘܿܢ32 ܠܲܒܼܪܵܐ: pb. 467 ܐܵܦܠܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܲܢܛܝܼܪ ܗ̄ܘ ܫܡܹܗ ܨܹܝܕ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܫܐ̈ܝܼܠܹܐ ܓܲܒܿܝܼܘ ܣܵܡܼܘ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܣܸܡܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܘܢܸܥܪܘܿܩ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܚܵܣ ܥܲܠ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܡܕܵܘܲܕ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܒܼܵܥܹܐ ܠܲܫܡܹܗ: ܘܲܨܒܼܵܐ ܕܢܲܠܦܹܗ ܕܐܲܝܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܘܲܕܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬܼܪܸܥܣܲܪܬܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܫܡܹܗ ܐܲܝܢܵܘ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܥܲܠܘ ܠܲܬܼܚܘܼܡܵܐ: ܕܗܵܝܿ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܓܼܵܠܝܵܐ ܐ̄ܪܵܙܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܡܛܼܵܘ33 ܠܲܬܼܚܘܼܡܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܕܹܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܫܲܐܸܠ ܨܹܝܕ ܬܲܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܲܢܼܘܼ ܐܵܡܿܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ ܫܲܐܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܢܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܡܵܢ ܬܲܪܥܵܐ ܠܐ̄ܪܵܙܹܐ ܠܡܸܬܼܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܕܒܲܪ ܠܲܛܠܵܝܹ̈ܐ ܣܵܦܿܪܵܐ ܕܡܲܠܸܦ ܫܲܦܝܼܪܵܬܼܵܐ: ܘܫܲܐܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܘܸܵܐ ܡܫܲܐܠܵܢܵܐ ܠܵܘ ܕܲܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܲܣܠܸܐ34 ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܫܐܝܼ̈ܠܹܐ ܕܣܵܡܼ ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ܀ ܚܼܙܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܐ ܡܫܲܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܢܹܐܠܦܘܼܢ35 ܠܲܫܡܹܗ: ܘܲܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ ܗܸܘ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܛܠܝܼ̈ܡܹܐ ܘܪܵܘܒܵܐ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܫܲܬܸܩ: ܥܲܠ ܗܵܝܿ ܫܲܐܸܠ ܡܘܿܢ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡܼܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ pb. 468 ܡܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܵܐ ܠܛܲܠܝܵܐ ܡܫܲܐܸܠ ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܠܛܲܠܝܵܐ ܡܢܲܦܸܩ ܘܲܡܕܲܪܸܫ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܲܗܝܼܪ36܀ ܫܲܐܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܡܼܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ37: ܐܸܠܵܐ ܕܢܹܐܠܦܘܼܢ ܗܸܢܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܵܦ ܗܸܘ38 ܒܗܵܕܹܐ ܕܲܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܵܡܹܿܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܨܝܼܪ ܐܵܦܠܵܐ ܒܗܵܕܹܐ39 ܡܼܢ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܫܲܐܸܠ ܐܲܒܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܝܟܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܐܵܕܵܡ: ܡܢ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ܕܡܵܢܵܘ ܗܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܒܐܝܼܕܵܟܼ܀ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܵܐܕܵܡ ܫܲܐܸܠܼ ܐܲܒܼܵܐ ܘܗܵܟܲܢ ܝܲܠܕܹܗ: ܐܵܦ ܗܸܘ ܫܲܐܸܠܼ ܕܡܲܢܼܘܼ ܐܵܡܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ܀ ܒܗܵܘ̈ܢܹܐ ܚܵܐܲܪ ܘܲܒܼܕܸܥܝܵܢܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ: ܘܒܼܵܚܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܠܸܒܵܘܵ̈ܬܼܵܐ ܘܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܠܸܒܵܐ ܡܙܝܼܥ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡܢ ܒܸܠܥܵܕܵܘܗܝ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܘܢܵܐ(ܢܕܘܼܠ ܒܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܘܠܵܐ40 ܢܲܪܓܸܫ ܒܹܗ܀ ܘܟܲܕ ܫܲܘ̈ܝܵܢ ܠܹܗ ܐܵܦ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܵܦ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܚܲܕ ܐܸܢܹܝܢ ܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܥܒܲܪ ܐܵܦ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܵܢ܀ ܫܲܐܸܠܼ ܒܲܙܒܲܢ(ܐܲܒܼܵܐ ܘܫܲܐܸܠܼ41 ܐܵܦ ܗܸܘ ܝܲܠܕܹܗ: ܕܗܵܘܿ ܕܐܸܫܬܲܐܲܠ ܢܸܗܘܸܐ(ܝܵܕܲܥܿ ܡܢ ܒܵܨܹܿܐ42 ܟܠ܀ ܡܲܢܼܘܼ ܐܵܡܿܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ ܟܲܕ ܝܵܕܲܥܿ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܵܡܿܪܝܼܢ ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܲܫܠܹܝܢ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ pb. 469 ܣܲܓܿܝܼ ܪܚܼܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܘܗܵܘܿ ܫܘܼܐܵܠܵܐ: ܕܡܼܢ ܝܵܕܘܿܥܵܐ ܙܵܥܼ ܕܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܵܐܹܿܡ ܫܸܡܫܵܐ ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܡ ܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܡܠܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܢܘܼܗܪܝܼܢ ܥܲܡ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܫܵܥܲܝ̈ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܒܼܕܹܢܚܲܝ̈ܗܹܝܢ ܢܵܗܪܵܐ43 ܬܹܒܹܝܠ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܨܸܡܚܝܼ̈ܢ ܡܼܢ ܐܸܣܦܹܪܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܩܵܡܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܢܲܠܸܦ44 ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܫܡܹܗ ܐܲܝܢܵܘ܀ ܓܘܼܕܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ: ܫܪܵܪܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܹܢܚ̈ܝܼܢ ܕܲܡܣܲܚܦܝܼܢ ܠܹܗ ܠܠܸܠܝܵܐ ܢܸܦܘܿܩ: ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܬܼܵܐ ܕܲܡܟܲܪ ܢܘܼܗܪܵܐ ܢܲܦܨܲܚ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܪܲܒܲܝ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܲܢܦܲܩܼܘ ܥܲܡ45 ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܲܢܣܝܼܡܘܼܢ ܠܵܗܿ46ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܛܲܒܼ̈ܥܹܐ ܕܣܵܡܼ ܒܲܟܼܠܝܼܠܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: (ܘܲܢܦܲܠܼܘ ܩܘܼܕܡܵܘܗܝ ܟܠܵܘܹ̈ܐ ܘܬܼܵܓܹ̈ܐ47 ܕܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܓܲܒܼܪܹܐ ܕܓܲܒܿܝܼ ܫܩܲܠܼ48 ܠܹܗ ܝܵܪܬܵܐ ܛܵܒܼܵܐ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܢܸܒܼܢܸܐ49 ܟܠ ܚܲܪܒܵܬܼܵܐ ܕܲܣܚܝܼܦܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܲܕܒܲܪ ܥܲܡܹܗ ܒܲܪ ܟܲܫܝܼܪܵܐ50: ܕܲܠܬܼܘܼܪܥܵܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܣܘܼܓܼܘܼܢ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 470 ܩܵܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܢܸܒܼܢܸܐ ܒܲܝܬܼܵܐ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܕܲܡܟܲܪ: ܘܐܲܝܬܝܼ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܘܲܥܣܲܪ ܢܸܪܫܘܿܡ ܐܸܣܹ̈ܝܗܿ51 ܀ ܘܚܵܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܐܲܝܕܵܐ ܢܸܓܼܒܸܿܐ ܢܣܝܼܡ ܩܲܕܡܵܝܑܬܼ: ܢܲܛܼܪܵܗܿ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܲܒܼܓܸܠܝܵܢܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܫܘܼܦܪܵܗܿ܀ ܒܲܬܼܚܘܼܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܩܛܲܪ ܠܵܗܿ ܓܢܘܿܢܵܐ ܠܲܡܫܲܒܲܚܬܵܐ: ܘܲܒܼܫܘܼܘ̈ܕܵܝܹܐ ܡܟܲܠܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܗܿ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܪܲܫܡܹܗ ܠܒܲܝܬܵܐ ܒܲܬܼܪܸܥܣܲܪܬܵܐ52 ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܓܒܼܵܐ ܠܫܲܬܼܐܣܹ̈ܝܗܿ ܟܲܗ̈ܝܼܢܵܬܼܵܐ܀ ܘܢܲܛܼܪܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ: ܠܵܗܿ ܠܗܵܝܿ ܟܹܐܦܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ ܡܸܬܼܒܲܢܝܵܐ53 ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܢܫܲܐܸܠ ܟܲܕ ܝܵܕܲܥܿ ܗ̄ܘܼܵܐ(ܡܘܿܢ ܥܵܒܹܿܕ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܒܼܗܵܝܿ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܗܵܘ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܥܹܕܬܵܐ54 ܬܸܬܼܩܲܢ܀ ܡܲܢܘܼ ܐܵܡܿܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ: ܘܫܲܪܝܼܘ ܗܵܠܹܝܢ55 ܕܲܢܡܲܠܠܘܼܢ ܠܹܗ ܛܸܒܵܐ ܕܲܠܒܲܪ܀ ܡܵܪܝ ܐܝܼܬܼ ܕܐܵܡܿܪܝܼܢ ܕܐܹܠܝܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܢܒܼܝܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܚܲܫܼܒܿܘܼܟܼ56 ܡܢ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ܀ ܡܦܲܠܲܓܼ ܥܲܡܵܐ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ: ܘܣܸܕܹܩܹ̈ܐ57 ܘܡܲܡ̈ܠܠܹܐ ܡܲܠܝܵܐ ܝܑܼܗܘܼܕ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ܀ ܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܚܲܫܒܵܟܼ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܣܒܲܪ ܟܲܕ ܣܲܓܿܝܼܐܝܼܢ: ܐܵܦ ܚܸܪܝܵܢܹܐ ܐܵܦ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ܀ pb. 471 ܠܲܒܼ̈ܢܵܬܼ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܟܸܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܬܢܵܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܡܘܿܢ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܲܢ܀ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܗܵܐ ܒܲܪܵܝܹܐ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܵܝܹܐ: ܡܲܠܸܠܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܸܠܘ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ܀ ܗܵܐ ܬܢܲܝܬܿܘܿܢ ܠܝܼ ܡܘܿܢ58 ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡܢ ܪܲܚܝܼܩܹܐ: ܬܢܵܘ ܠܝܼ ܗܵܫܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ59 ܕܝܼܠܟܼܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܩܲܪܝܼܒܹܐ܀ ܗܵܐ ܫܸܡܿܥܹܬܼ ܠܝܼ ܒܲܝܢܵܬܼ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܡܘܿܢ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ: ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܪܵܚܡܹܐ ܓܠܵܘ ܠܝܼ ܗܵܫܵܐ ܪܸܥܝܵܢܲܝܟܿܘܿܢ܀ ܫܵܦܼ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܡܢ ܫܘܼܪܝܵܐ ܕܒܹܗ ܩܵܐܹܡ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܥܲܠܼ ܐܸܬܼܓܵܘܝܼ ܨܹܝܕ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܢܥܲܩܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܚܵܝܼ ܡܵܪܲܢ ܕܠܵܘ ܗܵܘܿ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܡܼܢ ܒܲܪܵܝܹܐ: ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܹܐܠܲܦ ܐܸܠܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܫܲܪܒܹܗ ܥܲܒܼܕܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܕܢܹܐܠܲܦ ܡܘܿܢ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܫܲܐܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܡܘܿܢ ܡܢ ܕܲܫܡܲܥܼ ܥܲܦ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܥܲܠ60 ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܠܡܲܡܠܠܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܗܵܐ ܫܲܡܥܹܗ ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܲܕ ܫܲܐܸܠܼ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܕܢܹܐܠܲܦ ܫܲܐܸܠܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܡܲܗܦܸܟܼ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܚܵܘܝܼ ܒܓܸܠܝܵܐ ܕܗܵܘܿ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܨܹܝܕ ܒܲܪܵܝܹܐ: ܬܒܲܥܬܼܵܐ(ܐܲܥܸܠܼ ܨܹܝܕ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܢܥܲܩܸܒܼ61 ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܲܠ ܟܵܪܘܿܙܹܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܪܡܼܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܫܲܪܝܼܪܹܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܲܫܡܹܗ62 ܐܲܝܢܵܘ܀ pb. 472 ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܩܵܡܲܬܸ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ ܡܲܢܘܼ ܟܲܣܝܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܠܹܗ܀ ܫܒܲܩܼ ܪܸܥܝܵܢܹܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܒܲܝܬܹܗ ܬܒܲܥܼ ܢܹܐܡܪܘܼܢܵܝܗܝ( ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܫܲܒܼܩܵܗܿ ܘܫܵܛܼܵܗܿ ܠܗܵܝܿ ܡܲܚܫܲܒܼܬܼܵܐ ܕܝܗ̄ܘܼܕܵܝܘܼܬܼܵܐ63: ܘܫܲܪܝܼܡܫܲܐܸܠ ܥܲܠ ܚܘܼܫܵܒܼܵܗܿ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܗܘܿܢ ܬܵܒܲܥܿ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ ܡܲܢܼܘܼ ܐܲܝܟܼ ܫܲܪܝܼܪܹܐ: ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܩܠܝܼܕܵܐ ܕܓܲܙܵܐ(ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ64܀ ܡܲܢ ܐܵܡܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܐܝܼܬܲܝ ܐܸܢܵܐ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܲܝ: ܘܙܵܥܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܡܢ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܲܫܡܲܥܘ܀ ܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܝܢܵܬܼ(ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܪܲܢ: ܕܢܸܕܿܥܘܼܢ65 ܡܲܢܘܼ ܘܐܸܠܵܐ ܐܵܡܪܝܼܢ ܡܸܬܼܒܲܣܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ܀ ܫܡܲܥ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܕ ܬܵܒܲܥ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܕܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܒܲܫܡܹܗ(ܘܙܵܥܼ ܕܲܢܡܲܠܸܠ66 ܒܸܠܥܵܕ ܐܲܒܼܘܼܗܝ܀ ܘܐܲܛܝܼܪ ܗܵܘܢܹܗ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܠܥܸܠ: ܘܲܒܼܚܘܼܫܵܒܹܗ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܣܠܸܩܼ ܡܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܡܢ ܒܸܪܝܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܐܲܪܦܝܼ ܠܒܼܵܬܼܪܹܗ ܗܘܵܝܹ̈ܐ67 ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܟܼܠܡܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ܀ ܦܣܲܥܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܗܵܘܢܹܗ ܡܢ ܒܸܢܝܵܢܹܗ ܕܗܲܝܟܲܠ ܬܹܒܹܝܠ: pb. 473 (ܘܲܠܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܐ ܐܲܪܦܝܼ ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ68 ܀ ܘܥܲܠ ܗ̄ܘܵܐ ܩܵܡ ܠܹܗ ܒܲܩܕܘܼܫ ܩܘܼ̈ܕܫܹܐ(ܟܲܣܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܝܵܐ69 : ܩܕܵܡܵܘܗܝ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܡܦܝܼܣ ܠܹܗ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ܀ ܡܵܪܝ ܡܲܢ ܡܲܡܪܲܚ70 ܕܲܢܣܝܼܡ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܠܝܼܚܝܼܕܵܝܵܟܼ: ܐܲܢ̄ܬܿ(ܝܑܼܠܸܕܬܵܝܗܝ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܠܸܦܲܝܢܝ ܐܲܝܟܲܢ71 ܐܸܩܪܹܝܘܗܝ܀ ܡܟܼܵܢܵܐ ܗܼ̄ܝ ܗܵܕܹܐ ܕܲܢܣܝܼܡ ܐܲܒܼܵܐ ܠܲܫܡܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ: ܕܝܼܠܵܟܼ ܗܼ̄ܝ ܡܵܪܝ ܦܩܘܿܕ72 ܠܼ ܐܸܩܪܹܝܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ܀ ܠܵܘ ܕܝܼܠܝ ܐܝܼܬܹܝܗܿ ܐܸܩܪܸܐ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܠܝܼܚܝܼܕܵܝܵܟܼ: ܓܠܝܼ ܠܝܼ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܸܚܘܿܬܼ ܐܸܓܼܠܹܝܘܗܝ ܡ̣ܢ73 ܕܐܲܠܸܦܬܵܢܝ܀ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܩܪܹܝܘܗܝ ܠܵܐ ܩܵܪܹܐ74ܐ̄ܢܵܐ: ܩܪܝܼܘܗܝ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܫܡܹܗ ܘܲܦܩܘܿܕ ܐܵܦ ܠܝܼ ܐܸܩܪܹܝܘܗܝ ܗܵܟܲܢ܀ ܥܲܠܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܦܝܵܣܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܩܕܵܡܵܘܗܝ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܲܓܠܼܵܐ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܠܗܵܘܿ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܢܦܲܩܼ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܵܐ ܠܗܵܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ: ܘܫܲܩܠܹܗ ܘܲܢܚܸܬܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܣܲܩܪܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܵܐ܀ ܒܲܪܡܵܝ ܐܝܼܕܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܚܵܘܝܼ ܛܲܒܼܥܵܐ: ܘܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܵܗܿ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ (ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕ ܡܼܢ ܓܸܠܝܵܢܵܐ: ܨܹܝܕ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܗܼ̄ܘ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ75܀ pb. 474 ܫܡܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܟܣܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܐܲܒܼܵܐ ܘܝܲܠܦܹܗ76 ܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܐܸܬܸܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܠܡܵܪܹܗ ܕܲܫܡܵܐ77ܝܵܕܲܥܿ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ܀ ܝܲܠܦܹܗ ܘܲܬܼܢܵܝܗܝ ܠܲܫܡܵܐ ܣܓܼܝܼܕܵܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܐ ܠܡܵܘܣܵܦܘܼ ܐܵܦܠܵܐ ܠܡܸܒܼܨܲܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܦܘܼܪܣܵܐ܀ ܓܠܼܵܐ ܠܹܗ ܐܲܒܼܵܐ ܠܸܫܡܥܘܿܢ ܓܲܒܼܝܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒܿܝܼܒܹܗ: ܘܟܲܣܝܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܗܸܘ ܕܡܲܢܘܼ ܓܠܵܐ ܠܹܗ(ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ78܀ ܘܲܒܼܪܵܐ ܕܝܵܕܲܥܿ ܠܐܲܒܼܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܘܲܠܓܸܝܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܚܵܘܝܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܡܲܢܘܼ ܓܠܵܐ ܠܹܗ ܫܡܹܗ ܐܲܝܟܲܢ ܗܼ̄ܘ܀ ܐܲܝܟܼ ܡܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܩܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܕ ܩܵܪܹܐ ܠܹܗ: ܘܚܵܘܝܹܗ( ܡܵܪܲܢ ܕܗܵܘܿ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܵܘ79 ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘܼ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܘܲܕܡܵܐ ܓܠܵܐ ܠܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ: ܠܵܘ80 ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܢܵܟܼ ܐܲܝܬܝܼܬܿ ܠܲܫܡܵܐ ܕܠܵܐ ܓܸܠܝܵܢܵܐ܀ ܠܵܘ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟܼ ܝܸܕܥܲܬܸ ܬܸܩܪܹܝܢܝ ܗܵܟܲܢ: ܐܵܒܼܝ ܗ̄ܘܼ ܓܠܵܐ ܠܵܟܼ ܕܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܸܘ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥܿ ܠܝܼ܀ ܒܲܫܡܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܕܐܲܝܬܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܐ: ܩܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘܼ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܡܸܚܕܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܼܢ81 ܐܝܼܕܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܩܲܒܸܠܼ: ܛܘܼܒܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܨܛܲܠܝܵܐ܀ ܕܲܫܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼ ܠܹܗ ܚܠܵܦ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܠܗܵܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ: ܕܢܵܘܕܹܐ ܟܠܢܵܫ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܵܘܕܝܼ ܘܛܘܼܒܼܵܐ ܢܸܣܲܒܼ܀ pb. 475 ܐܵܦ ܡܸܛܠ ܗܵܝܿ ܫܲܐܸܠ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕ ܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܢܸܬܸܿܠ ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܟܼܠ ܡ̇ܢ ܕܐܲܚܝܼܕ(ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܡܵܐ82 ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܐ: ܘܲܢܣܲܒܼ ܐܲܓܼܪܹܗ ܛܘܼܒܼܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ܀ ܝܲܗ̄ܒܼ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܗܸܝ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܬܸܠܒܿܘܿܟܼ ܢܘܿܡܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ܀ ܚܵܘܝܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܟܲܕ ܓܵܠܹܐ ܠܹܗ ܨܹܝܕ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܢܲܝܬܸܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܫܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܚܵܘܝܼ ܕܲܫܘܸܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܹܗ ܘܲܒܼܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ( ܘܲܒܼܦܘܼ̈ܫܵܩܹܐ ܕܟܼܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ83܀ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܵܐ ܗ̄ܘܹܿܝܬܼ ܟܲܕܼ ܓܵܠܹܐ ܠܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼܝ ܗ̄ܘܼ ܐܲܒܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ܀ ܘܠܵܐ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼ ܠܵܟܼ ܐܲܒܼܵܐ ܡܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝ: ܐܵܦܠܵܐ ܛܘܼܒܼܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܲܒܼܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ܀ ܓܠܼܵܐ ܠܵܟܼ ܐܲܒܼܵܐ ܠܵܘ ܟܲܕ ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ84: ܘܝܸܗܿܒܹܬܼ ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܵܘ ܟܲܕ ܐܲܒܼܵܐ ܠܵܐ ܫܵܠܹܡ ܠܝܼ܀ ܫܵܘܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܘܲܠܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܲܠܬܼܵܘܕܝܼܬܼܵܐ: ܫܪܵܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܟܼܢܵܐ85ܨܹܝܕܼ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘܼ ܟܹܐܦܵܐ ܘܲܒܼܫܲܬܼ̱ܐ̱ܣܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܣܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ ܘܲܥܠܲܝܟ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܲܓܼܒܹܝ̇ܬܼ܀ pb. 476 ܫܲܪܝܼܪ ܕܘܼܡܣܵܟܼ ܢ̤ܛܥܲܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܘܠܵܐ ܢ̤ܬܼܪܲܦܹܐ: ܠܵܟܼ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܒܒ̤ܢܝܵܢܝ ܐܹܣܝܼܡ ܐܲܝܟܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܗ̤ܘܝܼ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܠܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ86 ܕܡܲܩܲܦ ܠܝܼ ܒܹܗ: ܘܲܥܠܲܝܟ ܐܸܬܿܘܿܚ ܟܠܗܘܿܢ ܕܘܼܡܣܹ̈ܝܗ̇ ܕܒܲܪ̄ܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ܀ ܟܲܠܬܼܵܐ ܡܸܟܲܪܹܬܼ ܘܲܡܛܲܝܲܒܼ ܠܝܼ ܚܠܘܿܠܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܓܢܝܼ ܒܲܣܡܵܟܼܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܠܵܟܼ ܐܹܗܲܝܡܸܢ87 ܥܲܠ ܩܲܝܛܘܿܢܵܗ̇ ܕܒܲܪ̄ܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ88: ܘܲܥܠܲܝܟ ܐܸܒܼܢܹܗ̇ ܕܪܵܡ ܒܸܢܝܵܢܵܟܼ ܡ̣ܢ ܚܸܪܿܝܵܢܹܐ܀ ܫܪܵܪܵܟܼ ܟܹܐܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܲܥܠܲܝܟ ܐܸܒܼܢܸܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܪܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܟܹܐܦܵܐ ܘܲܥܠܲܝܟ ܐܸܒܼܢܹܗ̇ ܠܲܡܫܲܒܲܚܬܵܐ: ܘܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܠܵܐ ܚܵܣ̇ܢܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܡܵܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܐܘܿ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܐܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܚܲܪܒܿܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܬܲܪܥܹܐ ܪܵܡܹܐ89 ܕܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܲܒܼܫܘܼܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ: ܘܬܲܡܵܢ ܫܲܪܝܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ܀ ܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܕܦܲܟܼܪܘܼܗ̇90 ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܬܗܲܠܸܟܼ ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܣܵܓܼܘ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܥܒܲܪ91 ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܬܲܪܿܥܹܐ ܘܣܘܼܟܿܪܹܿܐ92 ܕܼܲܒܼܓܼܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܐܵܕܼܵܡ: ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܕܒܹܗ ܒܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ pb. 477 ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܵܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܚܵܒܼܫ̇ܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܐܵܦܲܕܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܵܘ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܟܼܪܵܗ̇ ܘܲܒܼܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܼܫܵܐ: ܚܲܝܵܐ ܦܲܩ̣ܵܗ̇ ܘܡܸܟܹܝܠ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܚܵܣܹ̇ܢ ܠܵܗ̇܀ ܫܲܪܝܼ ܒܒܲܝܬܵܐ ܘܲܓܼܒܼܵܐ ܟܹܐܦܵܐ93 ܘܣܵܡ̣ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܪܘܼܡܝܵܢܵܐ ܕܬ̤ܙܟ̤ܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܲܠܣܵܛܵܢܵܐ܀ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܚܵܣ̇ܢܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܬ̤ܬ̤ܿܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܠܡܸܗܘܵܐ ܥܲܡܹܗ94܀ ܫܠܝܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ95 ܪܲܒܵܐ: ܕܬܸܥܘܿܠ ܟܲܠܬܼܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ܀ ܩ̣ܛܲܪ ܠܵܗ̇ ܓܢܘܿܢܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܵܗ̇: ܕܲܡܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܛܝܼܢ ܥܲܠ(ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܝܗ̇܀ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܒܼܢܹܝܗ̇96 ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ: ܣܵܡ̣ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܕܪܵܘܡܵܗ̇ ܢܸܥܒܲܪ ܐܵܦ ܠܲܥܢܵܢܹ̈ܐ97܀ ܬܲܪܬܹܝܢ ܘܲܥܣܲܪ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܣܕܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ( ܒܒܼܝܼܪܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ98: ܘܲܚܕܼܵܐ ܓܒܼܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܢܸܲܩ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܨܼܵܪܵܗ̇ ܘܪܲܫܡ̣ܵܗ̇ ܘܓܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܠܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ99 ܕܐܸܫܟܲܚ̣: ܘܥܲܡܸܩ̣ ܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܒܗܵܘ̇ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܫܬܝܼ100܀ ܚܲܬܼܢܵܐ ܓܒܼܵܗ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܐܲܒܼܘܼܗܝ ܓܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܒܗܵܘ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܐ: pb. 478 ܘܓܲܡ̣ܪܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܘܲܒܼܫܲܬܼܐ̱ܣܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܣܵܡ̣ܵܗ̇܀ ܕܵܠ̣ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܹܗ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ: ܘܲܢܚܸܬܼ ܬܲܩܸܢ ܒܲܝܬܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ ܕܢܸܫܬܲܡܲܫ ܒܹܗ܀ ܟܲܠܬܼܵܐ ܡܟܼܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܕܼܥܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ: ܘܐܲܒܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܘܫܸܪܲܬ̤ ܬ̤ܢܘܲܝ ܕܲܡܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇101܀ ܬܲܒܼܥ̣ܵܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܐܸܢ ܝܵܕܼܥܵܐ ܠܹܗ ܘܥܲܠ ܕܝܼܕܲܥ̣ܬܸܗ: ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܲܠܓܸܝܵܢܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܣܸܦܩܲܬ̤܀ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܡܸܙܕܲܟܼܝܵܬ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ (ܘܙܲܡܸܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܸܒܼܪܹܿܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܢܸܚܕܘܿܢ ܥܲܡܵܗ̇102܀ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܦܲܚܹ̈ܐ ܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܘܬܲܒܲܪ ܦܲܚܹ̈ܐ ܙܐܲܬܼܩܸܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܕܲܒܼܪܵܗ̇ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܒܲܥܵܠܲܝ̈ ܕܝܼܢܵܐ ܬܪܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ103 ܠܵܗ̇ ܕܣܵܢܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܵܗ̇: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇܀ ܛܪܿܘܼܢܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܕܵܝ̇ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܵܗ̇ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܦܟܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܲܬܼܩܸܢ ܏܏ܪܹܓܼܠܹܗ̇ ܥܲܠ ܨܵܘܪܲܝܗܘܿܢ܀ ܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܠܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܣܲܚ̣ܦܹܗ ܩܘܼܕܡܹܝܗ̇: ܘܲܠܛܸ̈ܠܵܠܹܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܐܲܥܪܸܩ̣104 ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܬܼܵܗ̇܀ ܒܢ̣ܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܝܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹܿܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܵܣܹ̈ܝܗ̇ ܒܲܬܼܪܸܥܣܲܪܬܹܗ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ܀ ܦܬܲܚ̣ ܠܵܗ̇ ܬܲܪܿܥܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ(ܙܲܗܪܵܗ̇ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ105: pb. 479 ܕܬ̤ܗܘ̤ܐ ܫܲܪܝܵܐ ܒܙܝܼܘܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ(ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ܀ ܙܩܝܼܦܹܗ ܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇106 ܐܲܝܟܼ ܥܲܡܘܼܕܼܵܐ ܛܥܝܼܢ ܒ̣ܪܿܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠ̣ܵܐ ܘܐܲܝܸܩ̣ ܟܹܐܦܲܝ̈(ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܩܲܝܣܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܫܲܟܼܠܸܠ̣ ܥܘܼܡܪܵܗ̇: ܘܲܒܼܟܸܢ̈ܦܵܬܼܵܗ̇ ܕܲܠܟܼܵܐ ܘܲܠܗܲܠ ܬܪܲܨ107 ܬܲܛܠܝܼܠܵܗ̇܀ ܒܨܸܨܹ̈ܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܫܲܪܲܪ ܥܲܪܿܩܹܝܗ̇ ܟܲܗܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ: ܘܲܠܬܲܨܒܿܝܼܬܼܵܗ̇(ܓܵܘ̈ܢܹܐ ܒܲܕܼܡܹܗ108 ܨܒܲܥ̣ ܠܐܝܼܩܵܪܵܗ̇܀ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܛܘܼܒܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ: ܕܬ̤ܗܘ̤ܐ ܟܠܝܘܿܡ ܒܵܣܡܵܐ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ܀ ܠܡܵܘܬܵܐ ܙܲܓܼܪܹܗ ܘܲܠܣܵܛܵܢܵܐ(ܒܚܲܫܹܗ ܣܲܚܦܹܗ109: ܘܪܸܘܙܲܬ̤ ܟܲܠܬܼܵܐ ܒܛܘܼܒܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܘ̈ܕܵܝܵܘܗܝ܀ ܥܲܠ ܕܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܲܒܼܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ ܗܵܘ̇ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܐ ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ܀ ܥܲܒܼܕܹܗ ܟܹܐܦܵܐ ܘܲܒܼܫܲܬܼܐ̱ܣܹ̈ܐ(ܕܒܲܝܬܹܗ ܣ̣ܵܡܹܗ: ܕܲܚܙܵܝܗܝ ܕܐܸܚܹ̇ܕܼ ܟܠܗܘܿܢ ܕܘܼܡ̈ܣܹܐ110 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ܀ ܠܵܟܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܝ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܹܗ: ܕܗ̤ܘ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܘܗ̤ܘ ܪܲܒܿ ܒܲܝܬܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ111 ܢܸܗܘܸܐ܀ ܐܸܢ ܐܵܣܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܐܲܪܥܵܐ(ܐܲܣܝܼܪ ܐܵܦ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: pb. 480 ܘܐܸܢܗ̤ܘ112 ܕܬ̤ܫܪܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܫܪܸܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܠܥܸܠ ܘܲܠܬܲܚܬܿ ܬ̤ܗܘܸܐ ܦܵܩܕܵܐ ܡܵܪܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ (ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܡܟܲܪ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܟܲܬܼܒܵܗ̇113 ܒܲܫܡܹܗ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܡܵܪܬܵܐ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܥܘܼܡܩܵܐ ܘܓܲܙܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܓܼܥ̤ܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܲܠܥ̤ܠ ܘܲܠܬܲܚܬܿ ܬ̤ܗܘ̤ܐ ܡܵܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܩܕܵܐ܀ ܫܝܼܛ ܗ̄ܘܼܵܐ ܓܸܢܣܵܗ̇ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬ̤ܣܒܲܪ ܕܐܲܝܟܼ ܫܵܐܹ̇ܛ ܠܵܗ̇: ܩܠܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܪܦ̣ܝܼ ܒܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇ ܕܣܲܓ̇ܝܼ ܪܲܚܡ̣ܵܗ̇܀ ܟܠܗܘܿܢ ܬܲܪܿܥܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܬܸܦ̮ܬܲܚ114: ܕܬܸܚܙܸܐ ܘܬܸܚܕܹܐ ܘܢܸܪܘܲܚ115 ܠܸܒܵܗ̇ ܟܡܵܐ ܥܲܬܝܼܪܵܐ܀ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܡܵܪܬܵܐ ܥܲܠ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ: ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܠܵܗ̇ ܢܸܫܬܲܡܥܘܼܢ ܒܸܐܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܚܙܵܗ̇ ܕܪܵܚ̇ܡܵܐ ܠܹܗ ܠܝܵܪܬܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܨܛܲܠܝܵܐ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܙܵܘ̈ܗܝ ܘܲܩܠܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܟܲܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܝܵܐ ܘܲܕܼܘ̤ܐ ܓܸܢܣܵܗ̇ ܘܲܣܢܝܼܩ ܛܘܿܗܡܵܗ̇: ܩܠܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇116܀ ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ ܫܩܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܦܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܩܸܩ̱ܠܬܵܐ: ܘܚܸܛܦܲܬ̤ ܪܵܘܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܦܩܘܿܕܼ(ܒܹܝܬܼ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ117܀ pb. 481 ܬܲܪܿܥܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܕܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ118 ܗܵܘ̇ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܫܲܠܛܵܗ̇ ܕܬܸܦ̮ܬܲܚ ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܗ̇ ܕܪܲܚܡ̣ܵܗ̇(ܐܲܒܼܘܼܗܝ܀ ܚ̣ܙܵܐ119 ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܲܡܢܝܼܟܼܵܐ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܗ̤ܘ ܥܙܲܩܬܼܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܲܐܒܼܵܐ ܢܸܫܠܲܡ120܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܝܵܠܘܿܕܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ( ܗ̣̄ܘ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܫܲܒܲܚܬܵܐ121: ܘܐܲܦܸܩ̣ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܘܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܟ̱ܠܹܗ122܀ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܲܓܼܠ̣ܵܝܗܝ: (ܐܲܒܼܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ123 ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܡܵܪܬܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܥܲܒܼܕܵܗ̇܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ(ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܲܫܡܹܗ124 ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܝܲܗ̣ܒܹܿܗ: ܘܲܨ̣ܒܼܵܐ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܨܸܒܼܵܝܢ(ܐܲܒܼܵܐ ܕܐܲܣ̣ܓ̇ܝܼ125 ܪܲܚܡ̣ܵܗ̇܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܫܩܲܠ̣ܬܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܐ ܒܗܵܘ̇126 ܓܸܠܝܵܢܵܐ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ(ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܓܲܙܵܐ127 ܟ̱ܠܹܗ܀ ܪܲܚܡ̣ܵܗ̇ ܐܲܒܼܵܐ ܥܲܠ ܕܲܪܚܸܡ̣ܬܹܗ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹܗ: ܘܩܲܒܿܠ̣ܵܗ̇ ܒܘܼܟܼܪܹܗ128 ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܲܡܚܲܒܸܿܒܼ ܠܵܗ̇܀ ܬܵܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܬܗܲܪܘ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܲܠܡܸܣܟܹܿܢܬܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܬܼܵܓܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇܀ ܒܢ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܲܝܬܵܐ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ܀ pb. 482 ܫܲܠܛ̣ܵܗ̇ ܠܚܹܐܪܬܼܵܐ ܕܬ̤ܚܬܿܘܿܡ ܓܲܙܹ̈ܐ ܘܬܸܫܪܸܐ ܛܲܒܼ̈ܥܹܐ: ܒܪܝܼܟܼ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܲܒܼܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܥ̣ܬܲܪܘ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ܀

Footnotes

‎1 * ܡܪܢ Sic ܕܡܪܢ In tabula

‎2  - ܥܲܠ ܗܵܝܝ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܠܫܹܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ܕܡܲܢܘܼ ܐܵܡܪܝܼܢ ܥܠܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ O.

‎3  - ܕܢܚܕܬ O.

‎4  - ܪܦܝܐ O.

‎5  - ܒܝ O.

‎6  - ܠܡܦܠܓܘ O.

‎7  - ܚܣܡ O.

‎8  - ܐܘ O.

‎9  - ܡܫܬܡܫ O.

‎10  - ܥܡܗ ܐܝܟܢ O.

‎11  - ܒܚܘܒܗ O.

‎12  - ܠܥܠܡܢ ܠܟܪܝܗܘܬܢ O.

‎13  - ܗܘܐ O.

‎14  - ܒܗ O.

‎15  - ܕܪܥܐ ܕܢܫܡܼܥ O.

‎16  - ܦܪܘܫ O.

‎17  - ܡܡܲܠܠܘ Sic R.

‎18  - ܫܪܒܗ: ܐܠܐ ܐܒܐ ܕܝܿܕܥ ܠܒܪܗ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ O.

‎19  - ܕܒܪܐ ܗܘ R.

‎20  - ܟܐܐ R.

‎21  - ܗܘܿ ܕܡܡܿܠܠ O.

‎22  - ܠܣܟܗ O.

‎23  - ܕܠܟ R.

‎24  - ܠܥܠܡܐ R.

‎25  - ܒܟܪܣܗܿ O.

‎26  - ܠܫܡ̈ܘܬܐ R.

‎27  - ܕܐܠܗܐ R.

‎28  - ܘܐܝܟܢ O.

‎29 * - Ab edit. Add.

‎30  - ܢܒܝܐ ܕܫܡܗ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ O.

‎31  - ܢܩܿܦ O.

‎32  - ܬܐܡܪܘܢ O.

‎33  - ܐܬܘ O.

‎34  - ܕܢܣܢܐ R.

‎35  - ܕܢܐܠܦܘܢ O.

‎36  - ܢܗܝܪܐ R.

‎37  - ܬܠܡܝܕܘ̈ܗܝ O.

‎38  - ܒܗܿ O.

‎39  - ܒܡܕܡ O.

‎40  - ܢܕܝܠ ܒܗ ܪܢܝܐ ܕܠܐ O.

‎41  - ܐܦ ܗܘ ܐܒܐ O.

‎42  - ܝܿܠܦ ܡܢ ܝܿܕܥ O.

‎43  - ܢܗܪܬ O.

‎44  - ܕܢܲܠܦ O.

‎45  - ܩܕܡ O.

‎46  - ܠܗ R.

‎47  - ܕܢܦܠܘܢ ܼ ܼ ܕܟܘܡܪܐ O.

‎48  - ܘܫܩܠ R.

‎49  - ܢܩܝܡ R.

‎50  - ܐܝܡܡܐ O.

‎51  - ܐܣ̈ܐ R.

‎52  - ܒܬܪܥܣܪܬܗ O.

‎53  - ܡܬܟܢܝܐ O.

‎54  - ܕܡܢ ܼ ܼ ܕܟܐܗܿ ܼ ܼ ܫܐܘܠܐ ܕܥܕܬܐ O.

‎55  - ܗܼܢܘܢ O.

‎56  - ܚܫܼܒܟ R.

‎57  - ܘܣܕܩܐ O.

‎58  - ܕܡܢ O.

‎59  - ܐܢܬܘܢ O.

‎60  - ܨܝܕ O.

‎61  - ܐܥܝܪ ܼ ܼ ܢܫܐܠ O.

‎62  - ܕܫܡܗ O.

‎63  - ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܼ ܫܛܗܿ ܘܫܒܩܗܿ ܼ ܼ ܕܝܘ̈ܕܝܐ O.

‎64  - ܕܗܝܡܢܘܬܐ O.

‎65  - ܚܝ̈ܐ ܠܡܘܬܐ ܡܪܢ : ܕܢܐܡܪܘܢ O.

‎66  - ܙܥ ܗܘܐ ܢܡܠܠ O.

‎67  - ܗܘ̈ܢܐ O.

‎68  - ܘܠܡܨ̈ܥܝܐ ܼ ܼ ܐܓܘܝ O.

‎69  - ܕܐܒܐ ܟܣܝܐ O.

‎70  - ܡܡܪܚ ܗܘܼܐ R.

‎71  - ܝܠܕܬܝܘܗܝ ܼ ܼ ܕܐܝܟܢ R.

‎72  - ܐܡܪ O.

‎73  - ܡܐ O.

‎74  - ܝܿܕܥ O.

‎75  - Ex o.

‎76  - ܘܫܩܠܗ O.

‎77  - ܕܫܡܗ R.

‎78  - ܥܠ ܗܘ ܐܪܙܐ ܼ

‎79  - ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘܐ ܘܠܘ O.

‎80  - ܕܠܘ O.

‎81  - ܕܡܢ O.

‎82  - ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܼ ܫܡܗ O.

‎83  - ܒܫܘܐܠܐ ܕܣܬܝܪܬܐ O.

‎84  - ܐܢܐ O.

‎85  - ܡܬܕܪܟܐ R.

‎86  - ܢܘܗܪܐ O.

‎87  - ܐܫܿܠܛ O.

‎88  - ܢܗܝܪܐ O.

‎89  - ܕܫܝܘܠ O.

‎90  - ܕܒܓܪܘܗܿ O.

‎91  - ܢܐܙܠ O.

‎92  - ܐܚܝܼ̈ܕܐ O.

‎93  - ܠܟܐܦܐ O.

‎94  - ܥܡܗ̇ O.

‎95  - ܕܒܝܬܐ O.

‎96  - ܬܘܩܢܗ̇ ܼ ܫܪܝ ܕܢܒܼܢܐ O.

‎97  - ܠܪܩܝܥܐ O.

‎98  - ܒܒܪܬ ܢܗܝܪܿܐ O.

‎99  - ܓܒܝܼܬܐ O.

‎100  - Sic R. ܕܫܬܝܢ O.

‎101  - ܕܡܟܝܪܘܬܐ O.

‎102  - ܘܠܡܫܬܘܬܗ̇ ܢܐܬܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܥܒܪܿܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ O.

‎103  - ܗܘܘ O.

‎104  - ܐܪܚܼܩ O.

‎105  - ܙܗܪܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ O.

‎106  - ܥܬܝܪܐܝܬ ܼ ܣܡ̣ ܒܗ̇ ܙܩܝܦܗ O.

‎107  - ܕܗܒܐ ܠܒܝܬܐ ܪܡܐ ܼ ܒܩܝܣܐ ܬܪܝܨܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܫܟܠܠ ܐܣܝ̈ܗ̇ ܼ ܘܒܟܢ̈ܦܬܐ ܕܠܟܐ ܘܠܟܐ ܪܨܦ̣ O.

‎108  - ܒܕܡܐ ܕܓܘܫܡܗ O.

‎109  - ܒܚܫܐ ܦܟܪܗ O.

‎110  - ܕܒ̇ܝܬܐ ܣܡܗ̇ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܕܐܚܝܕ ܟܠܗܘܢ ܣܘ̈ܦܐ O.

‎111  - ܕܒܝܬܐ O.

‎112  - ܢܗܘܐ ܐ̇ܣܝܪ ܒܫܡܝܐ ܼ ܘܐܢ ܬܘܒ O.

‎113  - ܒܪ ܥܬܝܪܐ ܠܒܪܬ ܡܣܟܢ̈ܐ ܟܬܒܗ̇ O.

‎114  - ܕܬܦܬܚ O.

‎115  - ܘܢܪܘܙ O.

‎116  - ܕܫܪܝܪܐ ܗܘܬ O.

‎117  - ܠܥܠ ܒܫܡܝܐ O.

‎118  - ܩܘ̈ܕܫܝܢ R.

‎119  - ܐܒܐ ܼ ܚܙܝܗܝ O.

‎120  - ܬܫܠ̣ܡ O.

‎121  - ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܫܦܠܬܐ O.

‎122  - ܬܠܒܘܟܝ O.

‎123  - ܓܒܼܐ ܠܛܠܝܬܐ O.

‎124  - ܕܐܒܘܗܝ ܒܫܡܗ O.

‎125  - ܐܒܘܗܝ ܕܣ̇ܓܝ O.

‎126  - ܠܗܘ̇ O.

‎127  - ܘܥܘܬܪܐ ܘܓܙ̈ܐ ܕܒܝܬܐ O.

‎128  - ܒܘܟܪܐ O.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/358
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Our Lord's Question and on the Revelation That Simon Received from the Father - ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܒܼܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/358.
Bibliography:
On Our Lord's Question and on the Revelation That Simon Received from the Father - ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܒܼܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/358.

Show Citation Styles