Jacob of Serugh: On the Denial of Peter - ܥܲܠ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܟܼ ܐܲܨܸܕܼ 1 ܪܸܥܝܵܢܝ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܦܩܘܿܕܼ ܠܝܼ ܐܹܡܲܪ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܵܟܼ ܟܲܕܼ ܚܵܐܹ̇ܫ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܚܘܼ̈ܫܵܒܲܝ ܢܸܫܬܲܥܘܿܢܵܟܼ: ܬܲܡܵܢ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܐܸܚܙܸܐ ܬܲܗܪܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܒܹܝܬܼ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ ܚܒܲܨ ̣ ܥܲܠ ܗܵܘܢܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܚܵܐܲܪ ܒܵܟܼ: ܗܲܒܼ ܠܹܗ ܢܸܬܼܢܸܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܟܼ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܲܕܥܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܩܕܼܡ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܚ̣ܙܵܟܼ ܘܲܬܼܗܲܪ ܒܵܟܼ ܕܲܒܼܗܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܗܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ pb. 507 ܠܲܐܝܟܵܐ ܕܲܕܼܚܸܠ̣ܘ ܐܵܦ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܦܵܫ̣ܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܸܢܵܟܼ: ܥܸܠܲܬ̤ ܡܸܠܬܼܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܟܼܦܲܪ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܵܟܼ: ܬܲܡܵܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܦܘܼܡܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ ܕܢܵܘܕܹܐ ܕܝܼܢܵܟܼ܀ ܚܘܼܒܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܢܸܠܒܲܫ ܪܸܥܝܵܢܝ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܢܡܲܠܸܠ ܒܹܗ ܒܫܲܪܒܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܟܼ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܚܘܼܒܵܐ ܗ̣̄ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܫܟܲܚ ܦܘܼܡܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܠܵܟܼ: ܕܐܵܦ ܠܵܟܼ ܚܘܼܒܵܟܼ ܢܲܓܼܕܵܟܼ ܬܸܚܲܫ 2 ܡܸܛܠܵܬܲܢ܀ ܐܵܬ̤ܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܩܸܛܠܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܲܒܼܪܹܗ: ܕܐܲܚܒܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܲܫܠܸܡ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹܗ܀ ܗܵܐ ܟܡܵܐ ܐܲܚܒܲܢ ܕܲܒܼܪܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܘܲܦܪܲܩ̣ ܠܲܢ: ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܚܘܼܒܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܡܵܕܹܝܢ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܲܢ 3 ܀ ܩܛܝܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܚܘܼܒܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܨܹܝܕܼ ܩܲܢܵܝܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܲܢܘܼ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܸܥܨܹܝܘܗܝ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܢܲܫܠܸܡ ܠܲܒܼܪܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܐܵܕܼܫܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܐ̄ܢܵܫ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܒܗܵܢܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܲܢ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܲܢ܀ ܡ̇ܢ ܓܹܪ ܡܸܫܟܲܚ ܢܲܚܸܒܼ 4 ܗ̤ܘ: ܐܵܘ ܡ̇ܢ ܣܵܦܹ̇ܩ ܢܸܪܚܲܡ ܠܲܒܼܪܵܐ ܚܠܵܦ 5 ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ܀ pb. 508 ܡ̇ܢ ܥܲܠ̣ ܥܲܡܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܘܣܲܝܒܲܪ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܡܲܟܲܟܼ܀ ܟܲܕܼ ܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ ܒܚܸܡܬܼܵܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܐܸܙܕܲܝܲܢܘ: ܫܲܒܼܩܼܘܼܗܝ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܒܚܘܼܒܹܗ ܪܲܒܵܐ ܩܵܡ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ܀ ܥܪܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܘܡܵܪܵܗ̇ ܕܥܵܢ̈ܵܐ ܦܵܫ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܓܲܠܝܵܐ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܨܹܝܕܼ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ܀ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܪܸ̈ܚܡܵܬܼܵܐ ܠܕܲܪܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܐܸܠܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܠܵܐ ܢܸܨܚܲܬ̤ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܸ̈ܚܡܵܢ܀ ܥܪܲܩ̣ܘ ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܥܪܲܩ̣ ܪܵܥܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܬܹܐܠܲܦ ܥܵܢ̈ܵܐ ܡܲܢ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇܀ ܬܩܲܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܩܘܼܫܬܵܐ ܠܚܘܼܒܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܥܲܡ ܕܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܙܲܠ̣ ܕܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܲܢܬܲܥ̣ ܚܘܼܒܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܟܦܲܪ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܬܸܒܼܥܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܲܒܼܪܵܐ܀ ܬܵܐ ܚܙܝܼ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܕܼ ܝܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܡܲܣܓܸܐ ܡܲܚܪܸܡ: ܘܲܡܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܓܕܲܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܚܘܼܒܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ: ܕܗ̣ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܣܲܝܒܲܪ ܚܲܫܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܟܼܦܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܲܠܸܦ̣: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܢܸܡܛܸܐ ܠܚܘܼܒܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܝܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ ܠܥܹܝܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܨܲܠܡܵܐ ܠܚܘܼܒܹܗ ܨܵܪ̣ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ܀ pb. 509 ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܗ̣̄ܘ ܪܲܒܵܐ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܒܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܸܚܡܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܟܦܲܪ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܡܵܪܹܐ ܫܪܵܪܵܐ ܒܹܗ ܢܸܬܼܗܲܝܡܲܢ 6 : ܕܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܚܘܼܒܹܗ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܟܹܐܦܵܐ ܙܲܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡ̇ܢ ܟܲܝ ܢܵܬܲܥ̇ ܨܹܝܕܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܓܲܠܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܸܬܼܦܲܚܲܡ ܠܹܗ 7 ܀ ܒܥܸܕܵܢ ܕܝܼܢܵܐ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܢܸܚܙܸܐ ܚܲܫܹܗ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܬܲܪ ܢܸܛܥܲܢ ܥܲܡܹܗ ܝܘܼܩܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܲܚܕܘܼܗܝ ܠܲܒܼܪܵܐ ܘܒܲܠܗܝܼ ܪܬܹܝܬܼܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܲܫܹ̈ܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܐܲܥܪܸܩ̣ܘ 8 ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܐܲܣܓܲܝܼ ܝܲܩܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܝܼܢܹܗ ܡܸܚܙܵܐ ܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܩܹܐܪܣܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܚܲܨܵܐ ܐܲܦ̣ܢܝܼ: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܲܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܚ̣ܵܪ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܪܲܒܹܗ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܲܚܕܼܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܓܘܼܕܵܐ ܕܚܲܪ̈ܡܹܐ ܠܲܡܨܲܥܵܪܘܼ܀ ܒܵܠܲܥ̇ ܡܵܪܵܐ ܘܥܲܒܼܕܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܡܸܬܿܬܿܕܝܼܢ ܪܲܒܵܐ ܘܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ܀ ܟܪܝܼܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܕܹܐܒܹ̈ܐ ܠܸܐܡܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ: ܘܲܡܢܲܥܓܼܝܼܢ ܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܩܸܛܠܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܠܛܝܼܫܵܐ ܚܲܪܒܵܐ ܘܩܵܝ̇ܡܵܐ ܪܘܼܡܚܵܐ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: pb. 510 ܘܫܲܬܹ̇ܐ ܚܲܫܹ̈ܐ 9 ܘܣܵܒܹ̇ܠ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܡ̣ܢ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܟܪܝܼܟܼ ܠܹܗ ܨܲܥܪܵܐ ܘܚܸܣܕܵܐ ܘܒܸܙܚܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̈ܵ̇ܠܹܐ: ܫܠܸܐ ܘܡܸܬܼܡܲܝܼܩ ܘܲܡܩܲܦܚܝܼܢ ܠܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܣܸܡܵܠܵܐ܀ ܚܒܼܝܼܫ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܘܓܼܵܙܡ̇ܝܼܢ ܫܲܦ̈ܠܹܐ ܠܲܡܡܵܬܼܘܼܬܹܗ: ܪܵܝܒܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܫܲܬܿܝܼܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܗ̤ܘ ܘܠܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܓܵܥܹ̇ܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܟܿܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ ܗܵܘ̇ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܕܲܢܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܡܸܣܬܲܪܲܕܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡ̣ܢ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ܀ ܡܢܲܗܸܡ ܥܸܪܒܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪܵܥܝܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܣܒܲܣ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܕܼܵܚܹ̇ܠ ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܡܸܛܠ ܕܐܹܒܹ̈ܐ ܕܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܫܵܚ̇ܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܛܠ ܪܲܒܹܿܗ: ܘܲܕܼܢܸܒܼܟܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܥܲܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܡܲܦܨܲܚ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܠܝܼܚ ܐܲܝܟܼ ܝܲܡܵܐ: ܢܚܵܘܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܗܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܗ̣̄ܘ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܡܓܲܢܸܒܼ 10 ܚܵܐܲܪ ܟܲܕܼ ܩܵܢܹ̇ܛ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢܵܝܗܝ: ܥܲܕܼ ܡܸܫܬܲܠܲܡ ܕܝܼܢܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܟܸܢ ܡܲܪܚܸܩ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܡܲܟܼܠܸܐ ܠܕܹܡܥܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܐܲܫ̈ܕܵܢ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܢܸܣܬܲܟܿܠܘܼܢܵܝܗܝ ܡܸܢܹܗ ܕܒܸܟܼܝܵܐ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܫܠܸܐ ܟܲܕܼ ܡܲܚܸܒܼ ܘܡܲܒܼܥܸܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܟܲܕܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ 11 : ܘܕܲܢܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܒܓܸܠܝܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܦ̣ܟܲܪ ܚܸܢ̈ܓܼܵܬܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܡ̈ܥܵܢ ܟܲܕܼ ܓܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܢܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܥܲܡ ܙܲܟܵܝܵܐ܀ pb. 511 ܚܠܲܛ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܡ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܢܟܲܬܲܪ ܢܸܚܙܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܕܝܼܢܹܗ܀ ܐܲܪܦܝܼ ܐܸܒܼܠܵܐ ܘܝܼܬܸܒܼ ܫܵܚܹ̇ܢ ܥܲܡ ܥܵܘ̈ܵܠܹܐ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܚܲܪܬܼܵܐ ܘܟܸܢ ܡܲܪܚܸܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗܵܟܲܢ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܐܲܛ̣ܥܝܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܝܲܕܼܥ̣ܘܼܗܝ ܗܸܢܘܿܢ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܘܲܕܼܡ̇ܢ ܘܲܕܼܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܓܹܝܪ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܲܝܟ: ܓܠܝܼܠܵܝܵܐ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܲܡܠܠܵܟܼ ܣܲܓܿܝܼ ܕܵܡܹ̇ܐ܀ ܙܩܲܦ̣ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܠܹܗ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܝܲܡܵܐ ܛܒܲܥ̣ ܒܲܟܼܦܘܼܪܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ܀ ܛ̣ܪܵܘ ܒܹܗ ܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܲܫܓܼܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܘܚܲܦ̣ܝܘܼܗ̇ ܠܐܸܠܦܵܐ ܒܓܼܵܘ ܨܵܡܲܪܬܵܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܫܲܒܼܘ ܗ̄ܘܼܵܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܐܲܝܟܼ ܥܲܠ̈ܥܵܠܹܐ ܒܲܓܼܙܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܕܼܚܸܠ̣ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܲܪܦܼܝܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܡܸܬܿܛܲܒܵܥܘܼ܀ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܹܗ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܥܲܡܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܪܗܸܛ̣ ܠܲܟܼܦܘܼܪܝܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܲܪܝܼ ܝܵܡܹ̇ܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܨܛܲܚܸܐ ܒܡܵܐ ܕܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܐ̄ܢܵܐ ܥܵܘ̇ܵܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܐܸܚܙܸܐ ܕܝܼܢܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܥܸܠܹ̇ܬܼ ܥܲܡ ܣܲܓܝܼ̈ܐܐ: ܟܲܕܼ ܠܹܗ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܐܸܣܬܲܬܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܦܲܪܣ̣ܝܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܢܵܚ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܓܙܵܡܵܐ ܕܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܕܲܢܒܲܙܲܚ ܒܹܗ܀ pb. 512 ܐܸܬܼܚܲܦܝܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܥܲܘ݂ܠܵܐ ܕܠܵܐ( 12 ) ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ: ܕܓܼܘܼܢܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܢܸܟܼܦܘܿܪ ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܦܪܲܣ̣ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܒܹܗ܀ ܥܸܠܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܐܸܚܕܲܬ̤( 13 ) ܢܘܿܡܝܼ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܠܵܘ ܕܲܡܕܲܓܸܠ ܣܵܒܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܝܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܘܼܟܲܬܼ ܫܪܵܪܵܐ ܡܲܠܝܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܕܲܓܸܠ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܚܪܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܸܛܥܵܐ ܛܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ݂ ܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܒܹܗ: ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܵܦ ܝܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܥܲܝܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܸܬܼܥܵܘܪܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܒܹܗ܀ ܓܗܲܪ ܒܲܓܼܙܵܡܵܐ ܘܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܫܲܟܿܪܹܗ ܠܲܒܼܪܵܐ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܲܣܓܝܼ ܝܑܼܡ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܫܵܥܬܼܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܕܚܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܩܸܛܠܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ( 14 ) ܠܵܐ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ: ܙܵܥ̣ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܘܲܕܼܢܸܟܼܦܘܿܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ܀ ܣܲܪܕܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܘܲܥܪܲܩ̣ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܛ̣ܥܵܝܗܝ ܠܲܒܼܪܵܐ ܒܙܵܘܥܲܬܼ ܠܸܒܹܗ ܘܩܵܡ̣ ܟܵܦܲܪ( 15 ) ܒܹܗ܀ pb. 513 ܘܟܼܕܼ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܢܵܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܘܗܵܐ ܢܲܡܸܕܼ ܠܹܗ: ܓܲܠܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܚܙܵܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ ܘܲܠܗܘܿܢ ܐܸܡܪܲܬ̤: ܕܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܟܲܕܼ ܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ ܣܒܲܟܼܘ ܒܲܓܼܙܵܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܕܲܢܕܲܓܸܠ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ܀ ܫܲܪܝܼ ܝܵܡܹ̇ܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܝܑܼܡ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܘܲܢܦܲܨ̣ ܥܘܼܒܹܗ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܙܩܲܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܓܲܠܠܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ (ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܲܢܝܼܕܹܗ( 16 ): ܘܟܲܕܼ ܛܲܒܿܝܼܥ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܬܘܼܒܼ ܛܵܒܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܲܡ( 17 ) ܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܝܼ ܘܠܵܐ ܡܦܵܣ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܥܲܠ ܡܘܿܢ܀ ܕܘܼܢܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܠܵܐ ܬܚܲܝܒܼܘܼܢܵܢܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܸܪܚܹ̇ܬܼ܀ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܚܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܥܸܠܬܼܵܐ ܩܪܵܬܲܢܝ ܐܸܥܘܿܠ ܐܸܚܙܸܐ ܠܡܘܿܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܚܪܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܐܼܡܲܪܬܿܘܿܢ: ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܘܲܠܡܘܿܢ ܐܸܚܲܫ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܛܒܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ: pb. 514 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܲܠܐܝܼ ܕܢܸܣܲܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܬܲܚܬܿ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܲܕܼܪܹܗ ܬܗܘܿܡܵܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܐܸܬܼܚܲܦܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܲܠ̈ܠܹܐ ܫܓܼܝܼ̈ܫܹܐ ܒܕܼܝܼܢܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ܀ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܟܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܵܚܡܹ̇ܗ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܕܩܹܐܪܣܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܹܗ ܬܲܡܵܢ ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܚܘܼܒܹܗ܀ ܥܲܒܼܕܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܙܲܚ: ܘܲܕܼܚܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܚܵܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܒܼܠܲܥ܀ ܪܥܸܠ̣ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܙܲܚ: ܘܐܲܚܪܸܡ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܡܦܵܣ ܒܹܗ ܠܵܘ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܲܣܢ̣ܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܢܲܩ̣ܦܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܓܸܠܝܵܐ ܟܦܲܪ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ܀ ܐ̄ܒܼܵܗܹ̈ܐ ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܘܲܡܨܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܫܒܲܩ̣ ܕܲܦ̣ܩܲܕܼ ܠܹܗ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܒܵܬܼܪܹܗ ܘܟܲܕܼ ܩܵܡ̣ ܩܹܐܪܣܵܐ ܟܦܲܪ ܒܹܗ ܘܲܥܪܲܩ̣܀ ܥܲܠ̣ ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ ܘܐܲܪܡ̣ܝܼ ܣܸܕܼܩܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܚܠܵܦ ܚܘܼܒܵܐ ܟܦܘܼܪܝܵܐ ܘܣܸܕܼܩܵܐ ܘܣܵܪܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܗܵܐ ܢܸܙܟܸܐ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܬܘܼܒܼ ܐܸܬܼܩܲܛܪܲܓܼ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܗ̣̄ܘ܀ ܒܦܲܚܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܘܐܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܨܵܕܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܕܵܫ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܦܲܟܼܪܹܗ ܢܸܫܒܵܐ ܐܵܦ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܸܬܿܬܿܨܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܬܼܠܝܼܸܬܼܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܚܲܒܼܪܵܘܗܝ܀ ܐܸܬܼܥܲܦܦܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܘܨܲܦܲܚܬܹܗ: pb. 515 ܘܲܬܼܢ̣ܵܐ ܘܬܲܠܸܬܼ ܟܲܕܼ ܡܲܚܪܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܠܒܸܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܕܣܵܪܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ: ܘܲܒܼܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܬܪܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܙܒܲܢܬܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܬܘܼܒܼ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܟܦܲܪ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܲܚܪܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ܀ ܛܒܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܲܦܝܹܗ ܡܸܠܐܵܐ ܘܓܲܠ̈ܠܹܐ ܫܓܼܝܼ̈ܫܹܐ ܕܣܵܪܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܨܛܲܒܿܥܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܠܸܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܓܵܘܢܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܵܘܝܼ ܡܵܪܲܢ ܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܚܸܒܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܚܸܒܼ ܗ̤ܘ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܩܸܛܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܵܐ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܚܸܒܼ ܐܵܦܠܵܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ܀ ܡܵܪܲܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܕܼܝܼܢܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܚ̣ܪܸܡ: ܐܸܠܘܼ ܩܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܛܲܥ̣ܢܹܗ ܠܕܼܝܼܢܹܗ( 18 ) ܡܘܿܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܨܲܥܪܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܚ̣ܵܪ ܘܐܸܣܬܲܪܲܕܼ: ܐܸܠܘܼ ܩܢܘܿܡܹܗ ܐܸܨܛܲܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܡܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܩܵܠܵܐ ܕܒܸܙܚܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܪܸܥܠܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܕܢܸܬܼܒܲܙܲܚ ܗ̤ܘ ܟܡܵܐ ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܢ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ܀ pb. 516 ܓܙܵܡܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܟܼܦܲܪ ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܐܸܠܘܼ ܡܛ̣ܵܐܘܼܗܝ ܨܸܨܹ̈ܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ ܡܘܿܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܗܵܠܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܡܵܘܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܹܗ ܗ̤ܘ ܦܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܣܲܝܒܲܪ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܛܠ ܟ̱ܠܵܐ܀ ܟܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܲܣ̣ܓܿܝܼ ܝܑܼܡ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܦܵܣ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ: ܘܲܒܼܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܲܓܼܗܝܼ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܣܒܿܘܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܡܵܪܲܢ: ܘܲܥ̣ܗܲܕ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܲܬܼܘܲܗ ܠܸܒܹܗ ܥܲܠ ܣܘܼܪܚܵܢܹܗ܀ ܩ̣ܪܵܐ ܬܲܪܢܵܓܼܠܵܐ( 19 ) ܘܐܸܬܿܕܟܲܪ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ: ܘܐܲܚܕܹܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ܀ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܵܘܡܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܫܪܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ ܒܦܲܚܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܣܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗ̤ܘ ܠܹܗ ܕܲܚܠܵܦ ܚܘܼܒܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܬܸܓܼܡܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܲܠ̣ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܘܝܼܬܸܒܼ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܲܒܼܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܫܲܒܼ̈ܛܹܐ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܗܸܬܼ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܡܲܟܿܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܬܿܬܿܕܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܘܲܫܕܼܵܐ (ܗ̤ܘ ܠܹܗ( 20 ) ܠܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ̤ ܟܵܦܘܿܪܘܼܬܹܗ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܩܵܠܵܐ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܕܵܢܹܗ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܚܵܘܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܗܵܘܢܵܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܼܵܐ: pb. 517 ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܸܠܹ̈ܐ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܒܲܣ̣ܪܹܗ ܠܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܚܵܪ ܒܹܗ ܒܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܲܟܼܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡ݁ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܕܲܠܡܘܿܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܵܦܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܝܼ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܬܲܠܡܝܼܕܼܝ ܐܲܝܟܵܘ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܹܐܪܣܵܐ ܠܡܘܿܢ ܥܵܪܹܩ( 21 ) ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܟܲܕܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܛܘܼܒܼܵܐ( 22 ) ܠܟܼܠܟܼܘܿܢ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܘܟܲܕܼ ܡܵܠܹ̇ܟܼ ܗ̄ܘܹܝܬܼ ܟܘܼܖ̈ܣܵܘܵܬܼܵܐ ܬܘܼܒܼ ܪܹܫܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ܀ ܠܵܐ ܥܪܝܼܩ ܠܵܟܼ ܡܹܢܝ ܐܸܠܵܐ ܝܵܘܡܵܢ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܒܩܹܐܪܣܵܐ ܫܒܲܩ̣ܬܵܢܝ ܘܐܲܝܟܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܪܵܚܹ̇ܡ( 23 ) ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܵܢܝ ܐܸܠܵܐ ܝܵܘܡܵܢ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܛ̣ܥܲܝܬܵܢܝ ܐܸܠܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܙܲܚ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܙܲܝܚܘܼܢܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܝܲܡܵܐ ܠܘܵܬܼܝ ܪܵܗܹ̇ܛ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܘܗܵܫܵܐ ܕܣܵܦ̇ܖܹ̈ܐ ܡܚܲܦܹܝܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܗܵܐ ܟܵܦܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܟܲܕܼ ܗܸܦ̇ܟܹܿܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܚܲܡܪܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܘܗܵܫܵܐ ܕܪܘܼܩܵܐ ܙܠܲܚ̣ܘ ܒܝܼ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܗܵܐ ܪܲܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܟܲܕܼ ܐܲܣ̇ܓܿܝܼܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܲܚܡܵܐ ܒܕܲܒܼܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܘܗܵܫܵܐ ܕܛܲܝܸܒܼ( 24 ) ܥܲܡܵܐ ܡܪܵܖܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܵܟܼ ܠܝܼ܀ ܟܲܕܼ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܡܘܼܫܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܠܵܐ ܫܲܟܲܪܬܵܢܝ: ܘܥܲܠ ܕܲܟܼܪܝܼܟܼ ܠܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܨܲܥܪܵܐ ܗܵܐ ܟܵܦܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܦܲܟܿܝܼܗ ܚܘܼܒܵܟܼ ܐܸܢ ܥܲܡ ܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܐܲܢ̄ܬܿ: pb. 518 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܚܸܒܼ ܠܵܐ ܡܲܗܦܸܟܼ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ܀ ܪܵܚܿܡܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܹܐܪܣܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܚܘܼܒܹܗ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ ܘܪܹܫܵܐ ܕܖ̈ܵܚܡܹܿܐ ܡܘܿܢ ܟܵܦܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܥܲܠ ܕܲܦܓܲܥ̣ ܒܝܼ ܨܲܥܪܵܐ ܘܒܸܙܚܵܐ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܵܢܝ: ܘܡܸܛܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܝܼ ܛܵܒܼ ܫܲܟܲܪܬܵܢܝ܀ ܒܫܲܝܢܵܐ ܢܩܸܦܬܵܢܝ ܘܕܲܗܘ̤ܵܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܗܵܐ ܐܲܪܦܝܼܬܵܢܝ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܟܵܦܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܐܵܦܠܵܐ ܡܸܕܲܥ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ܀ ܙܲܒܼܢܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܟܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܬܸܟܼܦܘܿܪ ܐܘܿ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܦܵܣܲܥ̇ ܥܲܠ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܐܵܦ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܥܲܠ ܕܲܚܙܲܝܬܵܢܝ ܕܲܡܡܲܟܲܟܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ: ܚܲܛ̣ܦܵܟܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܟܼܦܘܿܪ ܘܲܬܼܫܲܢܸܐ ܡܹܢܝ܀ ܫܸܬܼܩܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܪܡ̣ܲܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܟܹܐܦܵܐ ܒܣܲܪ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܕܡܵܢܵܐ ܓܲܕܼܫܹܗ܀ ܠܵܐ ܬܼܘܿܡ ܬܹܐܡܲܪ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܟܼܦܘܿܪ( 25 ) ܫܸܡܥܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܐܵܦ ܡܵܪܲܢ ܩܲܕܸܡ̣ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܣܬܲܥܪܲܬ̤܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܵܪܲܢ ܟܦܲܪ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܟܦܘܼܪܝܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܲܢ܀ ܘܩܲܕܸܡ̣ ܝܑܼܕܲܥ ܡܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܘܠܵܘ ܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܠܵܐ ܥܕܼܝܼܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܟܵܦܘܿܪܘܼܬܹܗ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܗ̤ܝ ܬܝܵܒܼܘܼܬܹܗ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ pb. 519 ܣܢܸܐ ܠܹܗ ܕܲܟܼܦܲܪ ܘܫܲܦܝܼܪ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܟܲܕܼ ܬܵܐܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܚܛ̣ܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܬܼܵܒܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܠܵܘ ܒܐܸܣܟܹܿܡܵܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܝܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܘ ܒܐܸܣܟܹܡܵܐ ܟܦܲܪ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܛܒܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܫܫܵܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܒܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܦܲܚܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܦ̣ܩܹܗ ܟܦܘܼܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܣܦܹܪܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܥܠܵܝ̈ܗܝ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܡܲܚܪܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܘ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܲܒܼܟܼܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܵܘܕܝܼ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܪܹܝܚܵܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܦܲܪ ܒܹܗ ܒܲܒܼܪܵܐ ܘܐܸܬܼܢܲܟܼܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܛܵܢܹܗ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܚܲܫܵܐ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܐܵܘܒܸܿܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܒܼܟܸܿܐ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܢܲܟܼܪܝܼ ܠܗܵܝ̇ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܪܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܚܛܵܗܵܐ ܕܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܢܸܗܪܲܬ̤ ܐܘܼܪܚܹܗ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܲܡ̣ܠܝܼ ܟܦܘܼܪܝܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܫܲܢܝܼ ܡܸܢܹܗ: ܘܥܸܠܲܬ̤ ܒܵܬܼܪܹܗ ܬܘܵܬܼܵܐ ܕܬܸܪܕܹܝܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܣܵܦܲܪܬܼܵܐ܀ pb. 520 ܫܲܪܝܼ ܕܵܐܹ̇ܢ ܗܸܘ ܥܲܡ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܡܩܲܛܪܸܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܸܘ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܵܝ ܠܝܼ ܕܢܸܦ̇ܠܹܬܼ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܵܘܡܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ: ܘܗܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ ܒܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̣̄ܘ ܪܲܒܵܐ ܒܡܲܢ̣ܘܼ ܟܸܦ̇ܪܹܬܼ ܘܲܣ̇ܢܹܝܬܼ ܚܵܝܵܝ̈: ܘܵܚܠܵܦ ܪܹܫܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܟܦܘܿܪܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ( 26 ) ܠܵܐ ܦܲܟܼܪܘܼܢܝ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܥܲܡܹܗ ܘܠܵܐ ܟܸܦ̇ܪܹܬܼ ܒܹܗ: ܕܦܲܩܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܡܵܘܬܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܕܟܲܕܼ ܒܵܠܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ( 27 ) ܐܸܒܠܲܥ: ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܩܲܦܲܚ ܒܹܝܬܼ ܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ ܐܵܦ( 28 ) ܠܝܼ ܢܸܡܚܘܿܢ܀ ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܹܙܲܠ ܐܸܒܼܥܹܐ ܚܲܝܲܝ̈ ܕܐܸܒܼܲܕܘ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܒܼܡ̇ܢ ܐܵܘܕܹܐ ܒܵܬܼܲܪ ܗܵܕܹܐ ܕܒܲܒܼܪܵܐ ܟܸܦ̇ܪܹܬܼ܀ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܣܸܒܼ̇ܠܹܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܘܩܵܡܹ̇ܬܼ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܥܹܝܢ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܘܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܕܐܵܦܸܢ ܐܹܡܘܼܬܼ ܠܵܐ ܐܸܟܼܦܘܿܪ ܒܹܗ: ܕܡܵܘܬܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗ̣̄ܘ ܛܵܒܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܚܠܵܦ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕܼ: ܘܲܚܠܵܦ ܚܲܒܼܪܵܐ ܘܐܵܟܹ̇ܠ ܠܲܚܡܵܐ ܚܒܲܪ ܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ܀ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܐܲܚܵܐ ܘܪܹܫܵܐ ܐܵܦ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܘܨܹܝܕܼ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ ܣܵܢܹ̇ܐ (ܪܲܒܹܗ ܘܡܲܚܪܸܡ ܢܲܦ̮ܫܹܗ( 29 pb. 521 ܢܸܒܼܟܿܘܿܢ ܥܠܲܝ ܥܸܣܪܵܐ ܚܲܒܖ̈ܲܝ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܟܹܐܒܼܵܐ ܕܲܡܛ̣ܵܢܝ ܝܵܘܡܵܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܦܲܩܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܐܸܠܘܼ ܥܸܪܩܹ̇ܬܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܥܪܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܸܪܩܹ̇ܬܼ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܚܠܵܦ( 30 ) ܥܵܪܘܿܩܵܐ܀ ܢܸܒܼܟܹܿܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܚܵܢܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܡܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܥܠܲܝ ܕܟܸܦ̇ܪܹܬܼ ܒܲܒܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܢܲܝܠܸܠ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܘܥܲܡܹܗ ܡܲܬܲܝ ܐܵܦ ܒܲܪ ܬܘܼܠܡܲܝ: ܒܛܸܒܵܐ ܕܓܼܘܼܢܚܵܐ ܕܥܸܒܼ̇ܕܹܬܼ ܝܵܘܡܵܢ ܒܹܝܬܼ ܥܵܘܵܠܹ̈̇ܐ܀ ܬܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܝܵܠܹ̇ܦ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܒܟܼܝܼ ܥܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ: ܕܐܲܝܟܼ ܩܲܝܵܦܵܐ ܟܦܲܪ ܒܹܗ ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܟܠܟܼܘܿܢ ܐܲܚܲܝ̈ ܗܲܒܼܘ ܠܝܼ ܘܵܝܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܓܲܕܼܫܲܢܝ: ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܘܗܵܫܵܐ ܚܠܝܼܛ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡ ܟܵܦܘܿܖܹ̈ܐ܀ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܟܸܦ̇ܪܹܬܼ ܘܗܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘܿܟܹܼ̈ܐ: ܣܢܹ̇ܝܬܼ ܠܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ ܚܲܕܼܪܲܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ܀ ܐܲܪܦ̇ܝܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܐܸܚ̇ܕܹܬܼ ܡܵܘܬܵܐ ܒܹܝܬܼ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܕܼ ܡ̇ܢ ܡܲܥܒܲܪ ܠܝܼ ܨܹܝܕܼ ܝܲܡܝܼܢܵܐ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܚܵܢܹܗ܀ ܥܸܪܩܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܛܘܼܥܝܲܝ ܪܲܒܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܕܲܣ̣ܥܲܪ ܡܸܬܿܬܲܢܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ( 31 ) ܕܐܸܣܬܲܥܪܲܬ̤܀ ܘܲܟܼܒܲܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܐܸܚܲܫ ܥܲܡܹܗ: pb. 522 ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܚܲܫܲܝ̈ ܐܸܥܛܹܐ ܐ̄ܫܛܵܪܵܐ( 32 ) ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܐܸܩܪܘܿܒܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܘܐܸܣܒܿܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܨܲܥܪܵܐ ܘܒܸܙܚܵܐ ܘܲܪܕܼܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܐܸܣܲܒܼ ܪܘܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ: ܘܲܠܫܘܼܩܵܦܵܐ ܐܵܘܫܸܛ ܦܲܟܲܝ̈ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܙܪܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܸܟܵܐ ܘܡܸܟܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ: ܕܢܸܩܪܘܿܒܼ ܕܵܚܹ̇ܠ ܘܥܲܠ ܕܐܲܪܚܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒܼ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܸܣܲܒ ܕܝܼܢܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܟܼܦܲܪ ܒܹܗ ܒܗܸܬܼ ܘܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܘܲܒܼܟܼܵܐ ܘܐܲܝܠܸܠ̣܀ ܝܑܼܡ̣ܵܐ ܘܕܲܓܸܠ̣ ܘܐܵܘܒܸܿܕܼ ܬܲܪܬܹܝܢ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ: ܘܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼ̣̈ܕܹܐ ܘܠܵܐ ܠܙܵܩ̇ܘܿܦܹܐ܀ ܫܠܝܼܚܵܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܘܲܠܩܵܛ̈ܘܿܠܹܐ ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܦܵܫ̣ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܗܝ ܘܲܠܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐܲܕܼܪܸܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܢܲܕܸܫ( 33 ) ܢܸܫܠܸܐ ܒܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̣̄ܘ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܕܼܢܹܐܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܣܝܼܪ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ܀ ܢ̣ܚܸܬܼ ܒܲܟܼܦܘܼܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܦܘܼܫ ܢܸܫܠܸܐ ܒܵܗ̇ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܟܹܐܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܡܥܵܕܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܟܲܕܼ ܛܲܥ̣ܡܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ: ܒܟܼܵܐ ܘܐܼܬܿܬܲܢܲܚ ܟܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܛܥܵܡܬܼܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ܀ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܬܲܠܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܠ ܦܘܼܪܣܝܼܢ ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܒܼܟܸܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 523 ܘܟܲܕܼ ܥܸܠܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܵܩܬܼܵܐ ܛܡܲܪܬܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܵܘ̈ܗܝ: ܐ̄ܬܲܬ̤ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܐ ܘܦܸܪܣܲܬ̤ ܟܸܢ̈ܦܹܝܗ̇ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܦܵܘܗܝ܀ ܬܵܐ ܠܵܟܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܲܝܬܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܒܟܼܝܼ ܘܠܵܐ ܬܸܫܠܹܐ ܫܲܦܝܼܪ( 34 ) ܗ̣̄ܘ ܠܵܟܼ ܒܸܟܼܝܵܐ ܝܵܘܡܵܢ܀ ܫܘܼܚܢܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ: ܕܗܵܢܵܐ ܟܹܐܒܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܐܲܣܹܐ܀ ܬܵܐ ܠܵܟܼ ܢܹܐܙܲܠ ܨܹܝܕܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܚܝܼܡܵܐ ܠܵܟܼ: ܘܲܒܼܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ ܡܪܲܥܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ ܡܸܢܲܢ( 35 ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܘܐܲܥܸܠ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇( 36 ) ܡܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܢܵܝ̇ܚܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܐܲܥܛܲܪ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܲܚܠܵܦ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܫܓܼܘܿܪ ܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ: ܘܟܼܠܹܗ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܡܸܢܵܟܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܢܘܼܪܹܗ ܕܥܵܘܼܠܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܸܟܼܝܵܐ ܠܵܐ ܡܕܲܥܸܟܼ ܠܵܗ̇: ܐܲܪܡܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܥܲܠ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܕܲܠܚܝܼܡܵܐ ܠܵܟܼ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒܼ ܠܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܐܸܠܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̣̄ܘ: ܣܲܒܼ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܘܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܪܕܼܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܢܲܓܼܕܹܗ ܕܢܸܪܕܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܸܗܪܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܐ ܕܕܸܢܚܲܬ̤ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܘܫܲܪܝܼ ܓܵܥܹ̇ܐ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܚܵܢܹܗ܀ pb. 524 ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ ܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܟܼܪܹܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܛܵܢܵܟܼ: ܐܲܦܩܲܢ̣ܝ( 37 ) ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢܲܥܠܲܢܝ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܚܛܵܗܵܐ ܟܡܸܢ ܠܝܼ ܘܐܲܪܡܝܼ ܬܲܒܼܪܲܢܝ(ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ( 38 ): ܐܲܢ̄ܬ̇ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܥܨܘܿܒܼ ܠܲܡܚܘܿܬܼܵܐ ܕܲܡܫܝܼܡܵܐ ܠܝܼ܀ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܝܲܒܼܫܵܐ ܚܲܕܼܪܘܼܢܝ ܠܡܸܬ̇ܛܲܒܵܥܘܼ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝ ܕܲܠܵܢܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܥܵܕܼܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܡܵܡ̈ܘܿܠܹܐ( 39 ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܗܵܐ ܣܵܒܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܒܝܼ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܚܵܘܵܐ ܚܢܵܢܵܟܼ ܕܲܡܚܲܣܹܐ ܠܝܼ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܗܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܝܼ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܲܚܵܐ ܠܘܼܩܕܲܡ ܕܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܡܸܢܵܟܼ܀ ܐܸܢܵܐ ܟܸܦ̇ܪܹܬܼ ܘܐܸܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܡܵܘܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܩܲܒܸ̇ܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܝܼ ܘܲܥܛܝܼ ܫܛܵܪܵܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܠܵܟܼ ܬܸܒܼܩܹܐ( 40 ) ܚܢܵܢܵܟܼ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܝܼ: ܕܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܸܠ̇ܚܹܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܐ ܨܵܡܲܪܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܠܲܥܬܲܢܝ ܡܵܪܲܢ: ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܐܝܼܕܼܵܟܼ ܐܸܣܲܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܐܹܒܲܕܼ ܒܵܗ̇܀ ܒܗܵܒܼܬܼܵܐ ܢܸܦ̇ܠܹܬܼ ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܬܲܗܡܹܐ ܠܵܐ ܣܵܠܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܵܘܫܸܛ ܠܝܼ ܡܵܪܝ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܢܵܟܼ ܕܲܢܕܲܠܘܿܢܵܢܝ܀ ܒܝܼܫܵܐ ܨܵܕܲܢܝ ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܦܲܚܹܗ ܗܵܐ ܚܵܢܹ̇ܩ ܠܝܼ: ܬܒܼܘܿܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܦܲܚܹܗ ܘܐܸܓܼܗܹܐ ܐܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ( 41 pb. 525 ܫܘܼܚܢܵܐ ܢܒܲܥ ܒܝܼ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܡܒܲܣܒܸܣ ܠܝܼ: ܐܵܣܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܛܘܼܫ ܒܝܼ ܣܲܡܵܟܼ ܐܸܬܼܐܲܣܹܐ ܒܹܗ܀ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܝܼ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܟܦܘܼܪܝܵܐ ܕܐܹܩܲܪܸܒܼ ܠܵܟܼ: ܣܲܒܼ ܡܹܢܝ ܗܵܫܵܐ ܐܵܦ ܬܲܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ܀ ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܦܘܿܩ ܒܲܒܼܥܵܬܹܗ ܕܥܸܪܒܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܩܲܝܢܝ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܒܝܼܫܵܐ ܕܒܵܥܹ̇ܐ ܚܲܝܲܝ̈܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܪܗܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܲܒܼܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ ܪܵܥܘܿܡܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܟܲܦܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܥܲܠ ܐܸܣܟܘܼܦܬܼܵܐ ܕܖ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ ܒܪܲܟܼ ܟܲܕܼ ܓܵܥܹ̇ܐ: ܕܚܲܨܝܼܦܘܼܬܹܗ ܬܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ ܗܵܐ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ: ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܢܲܚܨܸܦ ܥܲܠ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܣܝܼ܀ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܗ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܬܸܗܘܹܐ ܓܲܠܝܵܐ ܘܫܲܦܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܗ ܩܕܼܵܡ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܓܲܒܼܝܵܐ ܣܲܒܼ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܲܓܼܥܝܼ ܒܚܲܫܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܘܼܪܚܵܢܵܟܼ܀ ܒܟܼܝܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܟܼܵܐ ܘܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܩܲܒܲܠ: ܚܲܫ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܣܝܼܬ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܒܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܟܹܐܒܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܲܚܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ( 42 ܕܢܸܪܕܘܿܦ ܡܸܢܹܗ ܚܛܵܗܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܠܹܗ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 526 ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܡܲܪ ܥܲܡܹܗ ܒܲܫܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܓܹܗܲܢܵܐ ܕܢܵܗ̇ܡܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܬܼܪܲܥ̣ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܐܲܛܝܼܦܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܕܸܥܟܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ܀ ܚܲܕܼܪܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܒܣܸܕܼܖܹ̈ܐ ܠܙܝܼ̈ܙܹܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܥܝܼܪ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܲܒܼܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ ܙܟܼܵܐ ܠܠܸܓܼܝܘܿܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܠܢܘܼܪܹܗ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܣܲܦܝܼܦܵܐ ܒܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܪܹܫ ܓܘܼܫܡܹܗ ܬܪܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܦܵܐ ܕܲܢܕܲܥܟܼܵܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟܼܝܵܐ ܫܲܬ̇ܩܹܗ ܠܪܲܥܡܵܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܬܼܵܘܕܝܼܬܼܵܐܦܪܲܥ̣ ܠܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܫܘܼܚܬܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܛܵܒܼ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܹܗ: ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܢܲܩ̈ܕܹܐ ܐܲܪܡܝܼ ܘܡܲܪܩ̣ܵܗ̇ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܣܝܵܢܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܦܘܼܡܹܗ ܘܐܸܬܼܦܲܠܦܲܠ ܒܹܗ: ܘܐܲܫܦܲܥ̣ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܒܼ̈ܵܬܹܗ ܣ̣ܚܵܐ ܘܐܸܬ̇ܕܲܟ̇ܝܼ܀ ܣܪܲܚ̣ ܐܲܝܟܼ ܣܲܟܼܠܵܐ ܘܲܗ̣ܦܲܟܼ ܐܲܬܼܩܸܢ ܐܲܝܟܼ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܹܐܠܲܦ ܐܲܝܟܲܢ ܬܸܬܼܩܲܢ ܡܵܐ ܕܣܵܪܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܕܚ̣ܵܒܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܲܥ̣ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܗܵܘ̇ ܦܵܪܘܿܫܵܐ: ܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܢܸܦܠܘܿܚ ܒܗܘܿܢ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇( 43 ) ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܗܲܦܟܵܐ ܒܹܗ ܕܬܹܐܚܘܿܕܼ( 44 ) ܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܚܲܢܩ̣ܵܗ̇ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܠܵܐ ܬܸܗܦܘܿܟܼ ܬܘܼܒܼ ܥܲܠ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ܀ ܓܵܪܣܵܐ ܠܝܼܛܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܣܒܲܟܼ ܒܹܗ ܘܗܵܐ ܒܵܠܲܥ̇ ܠܹܗ: pb. 527 ܘܐܲܪܡ̣ܝܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܠܚ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܬܼܥܵܘܲܪ( 45 ) ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܲܠܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܫܦܲܝ̈ܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܚܸܘܪܲܬ̤( 46 ) ܬܸܗܘܹܐ( 47 ) ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܘܼܦܪܹܗ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܘܲܒܼܟܼܵܐ ܪܲܒܲܬܼ ܟܲܕܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܘܐܸܫܟܲܚ ܕܝܼܠܹܗ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ܀ ܡܠܘܿܐܵܐ ܪܲܒܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܟܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܘܿ ܬܲܝܵܒܼܵܐ: ܕܗ̤ܘ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܠܵܟܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܖ̈ܲܚܡܹܐ ܡܵܐ ܕܲܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܐܵܦ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܬܹܐܠܲܦ ܥܹܕܬܵܐ: ܕܐܲܝܢܵܘ ܬܲܪܥܵܐ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ܀ ܕܠܵܐ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܡܲܢ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܒܼܢܸܐ ܒܲܝܬܵܐ: ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ ܕܲܒܟܼܠܡܸܕܸܡ ܢܸܗܘܹܐ ܩܲܕܼܡܵܝ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܝܵܐܹ̇ܐ ܡܵܕܹܝܢ ܢܸܬ̇ܕܲܡܹܐ ܐ̄ܢܵܫ( 48 ): ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܘܼܡ̈ܣܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܹ̇ܝ̈ܗ܀ ܗ̤ܘܝܘܼ ܪܹܫܵܐ ܐܵܦ ܕܲܓܼܒܲܝ̈ܵܐ ܘܲܕܼܫܲܪܝܼܖܹ̈ܐ: ܘܗ̤ܘ ܬܘܼܒܼ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܥܒܼܝܼܕܼ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܬܲܝܵܒܼܹ̈ܐ܀ ܓܡܝܼܪ ܒܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܚܠܝܼܛ ܫܲܪܒܹܗ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܬܵܐ ܠܹܗ( 49 ) ܢܸܬ̇ܕܲܡܘܿܢ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܵܘܪܵܐ ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܟܠܢܵܫ (ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ( 50 ) ܒܹܗ܀ ܥܒܼܝܼܕܼ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܠܲܓܼܡܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ: pb. 528 ܕܟܼܠ ܡܲܢ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܬܵܐ ܢܨܲܒܸ̇ܬܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܸܢܹܗ܀ ܓܡܝܼܪ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܲܓܼܡܝܼܪ ܣܲܓ̇ܝܼ ܒܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܓܡܝܼܪ ܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܐ ܘܲܓܼܡܝܼܪ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܟܲܕܼ ܬܵܐܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܠܝܼܠ ܒܲܟܼܦܘܼܪܝܵܐ ܘܕܵܡܹ̇ܐ ܠܪܲܥܡܵܐ ܒܩܵܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ: ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܥܲܬ̇ܝܼܪ ܘܲܒܼܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ (ܪܹܫܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܗ̤ܘ( 51 ) ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܐܵܘܕܝܼ ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܘܒܲܪ ܡܲܢ: ܘܗ̤ܘ ܬܘܼܒܼ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܟܦܲܪ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܗ̤ܘ ܗܘ̤ܵܐ ܪܹܫܵܐ ܐܵܦ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܦܝܼܪ ܥܠܵܘܗܝ ܒܲܢܝܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܒܟܼܠ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܝܼܢ܀ ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ ܓܹܝܪ ܒܲܪ ܢܲܓܵܖܹ̈ܐ ܕܣܵܡ̣ ܫܲܬܼܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܒܢ̣ܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܚܬܼܝܼܪܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ: ܕܒܼܵܗ̇ ܗ̣̄ܘ ܥܵܬܼ̇ܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܝܗ̇ ܟܲܗܝܼܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ (ܚܵܒܼ̇ܨܵܐ ܕܬܸܥܘܿܠ( 52 ) ܐܵܦ ܓܲܝܵܣܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܡ̇ܢ ܦܵܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܒܲܢܝܵܐ ܥܹܕܬܵܐ: ܕܢܼܗܘܘܿܢ ܠܵܚ̇ܡܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܕܘܼܡܣܹ̈ܝܗ̇ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ܀ ܡ̇ܢ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܒܼܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܠ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܕܠܵܐ ܓܫܲܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܚܛܵܗܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܵܘ ܣܲܟܼܠܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܲܕܼܝܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܙܲܝܲܚ ܛܲܥ̣ܢܹܗ ܚܲܒ̇ܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ: pb. 529 ܘܡܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬ̇ܕܲܡܹܐ ܒܹܗ( 53 ) ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܪܲܕܼ܀ ܒܫܸܡܥܘܿܢ ܓܲܒܼܝܵܐ ܦܫܝܼܩ ܠܵܟܼ ܕܲܬܼܚܘܼܪ ܕܲܡܠܹܐ ܣܲܒܼܪܵܐ: ܕܒܼܵܬܲܪ ܕܲܟܼܦܲܪ ܬܵܒܼ ܘܐܸܬܼܩܲܒܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܹܗ ܝܵܠܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܸܡܛܹܐ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܘܬܼܵܒܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐܵܘ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ܀ ܣܠܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܼܘܼܟ̇ܬܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܘܲܛܥܝܼܢ ܒܐܝܼܕܹܗ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܘܲܫܡܵܐ ܘܦܵܩܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܘܿܢ ܕܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܫܲܩ̣ܠܹܗ: ܕܟܼܠ ܡܲܢ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܢܸܫܟܲܚ܀ ܟܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܬܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܣܬܲܡ̈ܟܵܢ: ܘܲܚܠܝܼܛ ܘܲܫܘܹܐ ܥܲܡ ܖ̈ܵܡܵܬܼܵܐ ܘܥܲܡ ܡܵܟ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܓܹܝܪ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ: ܘܠܵܐ ܒܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܕܬܲܚܬܵܝ ܡܸܢܹܗ ܕܟܼܵܦܘܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܕܼ ܡܵܘܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܡܬܲܚ̣ ܓܸܠܝܵܢܹܗ: ܘܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܲܒܼܪܵܐ ܐܲܚ̣ܪܸܡ܀ ܢܚܸܬܼ ܒܲܚܛܵܗܵܐ (ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܟܼܵܐ( 54 ) ܕܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܡܲܛ̣ܝܼ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܼܟ̇ܬܼܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̣̄ܘ ܟܹܐܦܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ: pb. 530 ܒܕܼܘܼܟ̇ܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܸܵܐ ܫܲܚܠܸܦ( 55 ) ܡܸܠܬܹܗ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܣܵܛܵܢܵܐ܀ ܒܚܲܕܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܛܲܥ̣ܢܹܗ ܝܲܡܵܐ ܟܲܕܼ ܟܹܐܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܒܲܠܥܹܗ ܬܗܘܿܡܵܐ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܕܲܖ̈ܓܹܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܣܲܓ̇ܝܼ ܘܲܕܼܡܲܟ̇ܝܼܟܼܝܼܢ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ( 56 ) ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܬܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܣܬܲܕܪܘܼܢ܀ ܓܡܝܼܖܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܡܲܚܣܸܢ ܛܵܟܼ ܡܵܛܹ̇ܝܢ ܠܹܗ: ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܬܘܼܒܼ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܲܠܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܘܲܠܓܲܝܵܣܵܐ: ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ܀ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܘܟܼܠܗܘܿܢ( 57 ) ܕܘܼܡܣܹ̈ܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬܼܡܲܬܼܚܝܼܢ: ܕܲܒܼܟܼܠ ܦܘܼܖ̈ܣܝܼܢ ܟ̱ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܫܬܲܟܼܠܲܠ܀ ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܒܫܸܡܥܘܿܢ ܘܲܣܕܼܘܿܪ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܹܗ: ܕܟܼܠ ܡܲܢ ܕܐܝܼܬܲܝܟ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܹܗ ܐܸܢ ܬܸܨܒܸ̇ܐ܀ ܐܸܢ ܙܲܕܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܕܼܡܸܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܟܼ: ܘܐܸܢ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܕܸܡܥܵܘ̈ܗܝ ܡܲܪܵܐ ܘܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܹܗ܀ ܐܸܢ ܚܵܕܼܪܝܼܢ ܠܵܟܼ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ ܠܡܸܬ̇ܛܲܒܵܥܘܼ: ܓܥܝܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܓܼܥ̣ܵܐ ܡܵܪܝ ܥܲܕܲܪܲܝܢܝ ܘܲܡܕܲܠܹܐ ܠܵܟܼ܀ ܚܛܵܗܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܢ ܟܵܪܹܟܼ ܠܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܡܵܡܘܿܠܵܐ: ܡܵܪܝ ܡܵܪܝ ܕܲܠܵܢܝ ܩܪܝܼ ܠܹܗ ܠܲܒܼܪܵܐ ܘܗ̤ܘ ܦܵܪܹܩ ܠܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܡܸܬ̇ܬ̇ܚܸܕܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܪܘܼܫܥܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܟܼܦܘܼܪܝܵܐ: pb. 531 ܒܟܼܝܼ( 58 )ܐܲܝܟܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܲܒܼܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܟܼ( 59 ) ܡܸܬܼܚܲܣܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܐܸܢ ܢܵܦܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܦܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܡ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ: ܕܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܘ ܠܵܟܼ ܘܐܸܢ ܬܚܘܼܪ ܒܹܗ ܡܸܨܛܲܒܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܬܲܪܥܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܦܬܼܝܼܚ ܗ̣̄ܘ ܒܖ̈ܲܚܡܹܐ ܠܲܕܼܒܼܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܒܪܝܼܟܼ ܕܲܩ̣ܪܵܐ ܠܲܢ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܬܼܚܲܣܹܐ ܒܵܗ̇( 60 (ܫܠܸܡ̣ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܡܲܠܦܵܢܵܐ: ܕܥܲܠ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܦܲܛܪܘܿܣ ܪܹܫܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ( 61 ). ܡ̣ܢ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܕܥܲܠ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܥܲܠ ܡܲܪܬ̇ܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܚܢܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܟܡܸܢ ܠܹܗ ܘܐܲܪܡ̣ܝܼ ܬܲܒܼܪܹܗ ܒܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܐܲܝܬ̇ܝܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܥܲܨܒܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܫܘܼܦܪܹܗ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܛܸܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܹܫܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܲܟܼܦܲܪ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܹܗ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ܀ pb. 532 ܠܵܐ ܐܲܚܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܐܵܘ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܲܪܓܹܗ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ( 62 ) ܣܠܸܩ̣ ܐܲܩܝܼܡܹܗ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܟܼܦܘܿܪ ܪܲܒ ܒܲܝܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܟܼܦܲܪ ܘܲܢܦܲܩ: ܘܲܕ̇ܬܼܵܒܼ ܐܲܥ̣ܠܹܗ ܘܐܵܘܣܸܦ̣ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܥܵܢܹ̈ܗ ܕܢܸܪܥܹܝܗ̇܀ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܩܠܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܵܘܣܸܦ̣ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܐܸܡܖܹ̈ܐ ܘܥܸܖ̈ܒܹܐ ܘܲܢ̈ܩܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܫܘܼܦܪܵܐ ܐܸܬ̇ܬܵܘܣܲܦ ܠܹܗ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܘܣܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܥܵܢ̈ܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̣܀ ܪܲܚܡ̣ܵܗ̇ ܠܥܵܢܹ̈ܗ ܘܡܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܲܬܼܟܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܡܢܲܛܲܪ ܠܵܗ̇܀ ܘܗܵܢܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܗ̇ ܗ̣̄ܘ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܗ̤ܝ ܐܲܥܸܠܬܹܗ ܕܲܢܦܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܗܸܝ܀ ܟܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܪܹܗ ܘܝܼܡ̣ܵܐ ܘܐܲܚܪܸܡ̣ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܘܲܪܓܸܙ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡܸܢܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܘܗܵܐ ܐܸܙܲܠ̣( 63 ) ܠܹܗ܀ ܘܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܪܸܗܛܲܬ̤ ܒܵܬܼܪܹܗ ܟܲܕܼ ܥܵܪܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܥܛܸܦ̣ܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܥܲܠ ܐܸܣܟ̇ܘܼܦܬܹܗ ܕܡܵܪܹܗ ܢܸܒܼܪܘܿܟܼ܀ ܘܐܲܠܸܦܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܲܝܬܹܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܚܠܵܦ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܲܫܩܲܠ̣ ܘܐܲܝܬ̇ܝܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܸܬ̤ܵܐ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܲܓܼܡܵܪ ܠܵܐ ܟܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܚܲܠܛܹܗ ܥܲܡܹܗ܀ pb. 533 ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܟܲܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇: ܠܹܗ ܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܪܵܚܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚܛ̣ܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܘܲܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܨܘܼܪܬܵܐ ܐܵܦ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܡܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܥܲܕܼ ܠܵܐ ܢܸܚܛܹܐ: ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܬܼܵܐܹ̇ܒܼ ܥܵܐܹ̇ܠ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܲܒܼܚܲܛܵܝܵܐ ܕܬܼܵܐܹ̇ܒܼ ܚܵܕܹܝܢ ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܕܐܸܫܬܲܟܼܚܲܬ̤ ܨܘܼܪܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܒ̇ܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܡܸܟܹܝܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܐ ܬܟܼܝܼܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܹܟܼܝ: ܕܡܸܬܼܦܲܢܹܐ ܗ̣̄ܘ ܠܹܟܼܝ ܫܘܼܦܪܹܟܼܝ ܬܵܝ ܠܹܟܼܝ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܦܲܢܝܼ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫܵܐ( 64 ) ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܦܲܢܹܐ ܠܹܟܼܝ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܝܵܢܹܟܼܝ܀ ܡ̣ܢ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ: ܕܥܲܠ ܚܲܡܸܫ ܟܲܟ̇ܖ̈ܝܼܢ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܡܵܪܲܢ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ.(ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ( 65 )) ܥ̣ܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܕܼܵܐ ܗܲܝ̈ܟ̇ܠܹܐ ܖ̈ܵܡܹܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢ̣ܨܲܒܼ ܥܹܕܬܵܐ ܘܟܹܐܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ ܒܢ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܹܗ܀ pb. 534 ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܐܲܝܟܼ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܠܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܲܒܼܢܵܐ ܒܫܘܼܖܹ̈ܝܗ̇ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܗܝ ܕܘܼܡܣܹ̈ܐ ܖ̈ܚܝܼܡܹܐ܀ ܗ̤ܘ ܒܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܘܚܲܒܼܖ̈ܵܘܗܝ ܒܐܸܣܹ̈ܐ ܘܩܵܡ̣ ܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܐܸܬ̤ܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܫ ܙܵܘܝܼܬܼܵܐ ܗܘ̣ܵܐ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ܀ ܣܵܡ̣ ܒܲܡܨܲܥܬܵܗ̇ ܡܢܵܪܬܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܢܩܵܐ ܕܢܲܢܗܲܪ ܫܸܡܫܵܐ ܒܲܫܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܦܬܲܚ̣ ܒܵܗ ܥܘܼܒܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܕܒܼܵܛ̇ܢܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܝܵܠ̇ܕܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܝܵܗ̇ܒܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ܀ ܒܢ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܦܵܬܼܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܣܵܡ̣ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ܀ ܩ̣ܨܵܐ ܠܚܸܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܙܲܓܼ ܐܲܓܵܢܹ̈ܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܙܡܝܼ̈ܢܹܐ: ܘܦܲܠܸܓܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܡܵܪܹܗ ܘܐܸܬ̇ܬܲܓܲܪ ܒܹܗ܀

Footnotes

‎1  - ܡ̇ܐܨܕ R.117

‎2  - ܕܬܚ̣ܫ R. 117. 464

‎3  - ܦܘܪܩܢܢ R. 118

‎4  - ܡ̇ܚܒ P.R.117

‎5  - ܠܦܘܬ R. 117

‎6  - ܢܬܢܨ̇ܚ 117.

‎7  - ܒܗ L.R. 117. 464

‎8  - ܐܥ̣ܪܩ L.R.117.464

‎9  - ܚܫܐ R.117.464

‎10  - ܡܰܓܢܶܒ R.117.464

‎11  - ܠܗ P.

‎12  ܘܠܐ R. 117

‎13  ܐܚ̣ܕܬܿ R. 117

‎14  ܕܢܗ̣ܘܐ R. 117

‎15  ܘܟܦ̣ܪ R. 117

‎16  ܘܬܘܒ ܐܚ̣ܕܗ ܗܘܐ R. 118 ܘܐܢܝܕ܀ ܗܘܐ R. 117

‎17  ܠܟܘܢ L.

‎18  ܠܕܝܼܢܐ L. R. 117, 464

‎19  ܬܪܢܘܓܠܐ P. R. 464

‎20  ܢܦܫܗ P.

‎21  ܥ̇ܪܝܼܩ P. R. 464

‎22  ܛܘ̈ܒܐ R. 464

‎23  ܡ̇ܚܒ R. 464

‎24  ܕܛܲܝܒܘ R. 464

‎25  ܢܟܦܘܪ R. 118, 464

‎26  ܠܡ̣ܢ P.

‎27  ܕܥܡܗ P. R. 118, 464

‎28  ܕܐܦ 464 R

‎29  ܢܦܫܗ ܘܡܚܪܡ ܗ̣ܘ ܠܗ P. ܢܦܫܗ ܘܡܘܒܕ ܚܝܘ̈ܗܝ L. ܢܦܫܗ ܘܡܚܪܡ ܪܒܗ R. 117

‎30  ܘܠܐ 464 R.

‎31  ܒܗܝ̇ 464 R.

‎32  ܫܛܪܐ R. 118

‎33  ܕܢܲܕܝܼܫ Sic.

‎34  ܕܫܦܝܪ L. R. 117,

‎35  ܡܢܟ P. L. R. ܡܢܢ R. 118 ܕܗܐ ܫܡ̇ܥܐ ܡܢܝ R. 117

‎36  ܥܡܟ 464.

‎37  ܕܐܦܩ̣ܢܝ L. R. 117, 464

‎38  ܒܝܬ ܥܵܘܿܠܐ R. 118, 464

‎39  ܡܡܘܠܐ L. R. 117, 464

‎40  ܕܬܒܩ̣ܐ L. R. 464

‎41  ܛܘܪܦܗ R. 118

‎42  ܣܓܝܐܝܬ P.

‎43  ܚ̣ܙܐ L. R. 118, 464

‎44  ܕܬܐܚܘܕ L. P. R.

‎45  ܢܬܥ̇ܘܪ P. R. 118

‎46  ܕܬܚܘܪ R. 464

‎47  ܕܬܗܘܐ R. 117

‎48  ܗܘܐ R. 464

‎49  ܒܗ L. R. 464

‎50  ܡܐ ܕܚ̇ܐܪ R. 464

‎51  ܪܫܐ ܘܩܕܡܐ܀ ܗ̣ܘ R. 464

‎52  ܕܬܥ̣ܘܠܝ ܚ̇ܒܨܐ P. R. 117, 464

‎53  ܠܗ P. R. 117

‎54  ܛܒܼܥ ܒܬܗܘܡܐ R. 464.

‎55  ܕܫܲܚܠܦ R. 117, 464 ܚ̇ܠܦ̣ R. 118

‎56  ܟܢ̈ܫ̣ܐ R. 464.

‎57  ܕܟܠܗܘܢ R. 117, 464

‎58  ܒܥܝܼ R. 117, 464

‎59  ܘܒܚܢ̈ܓܬܐ P. R. 117

‎60  ܒܗ R. 117, 118

‎61  R. 464 ܫܠܡ ܕܥܠ ܟܦܘܪܝܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ. R. 118

‎62  ܥܠܝܐ R. 464

‎63  ܢܐܙܠ̣ R. 117

‎64  ܫܘܦܪܐ R. 117

‎65  Ab edit. Add.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/360
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Denial of Peter - ܥܲܠ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/360.
Bibliography:
On the Denial of Peter - ܥܲܠ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/360.

Show Citation Styles