Jacob of Serugh: On the Memorial of the Departed and on the Eucharistic Bread - ܥܠ ܕܗܟܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܩܨܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܕܼܢܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ(1) ܚܲܒ̇ܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ: ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܗܵܫܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ ܠܡܘܿܢ(2) ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܓܠܝܼܙܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܲܬܼܝ(3) ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ(4 ܦ̣ܟ̣ܗ ܠܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܕܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܵܦܠܐ(5) ܪܚܝܼܡܵܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬ̇ܕܲܢܚܵܐ(6 ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܐܲܪܦܝܼ ܥܵܠܡܵܐ ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܚܸܩ̣ ܡܸܢܹܗ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܸܚܠܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܗ̤ܝ ܗ̣̄ܝ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܙܸܥܪܲܬ̤ ܝܵܘܡܵܢ(7) ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ (ܒܛܸܠ̣ܘ ܦܘܼܖ̈ܫܵܢܹܐ(8 (ܫܸܠܛܲܬ̤ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܐܸܚܕܲܬ̤ ܢܘܿܡܝܼ ܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: pb. 536 ܘܠܵ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܛܵܒܼܬܼܵܐ ܠܡܸܫܬܲܡܵܫܘܼ(9 ܠܵܘ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ (ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܪܦܝܼܘ(10) ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܵܘܡܵܢ: ܐܸܠܵܐ ܕܲܟܼܠ̣ܵܘ ܐܵܦ ܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܕܥܲܢܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܕܼܖ̈ܝܼܢ ܘܐܵܦ(11) ܩܘܼܖ̈ܒܵܢܝܼܢ ܐܵܦ ܡܲܥܣܵܖ̈ܝܼܢ: ܗܵܕܹܐ ܫܸܪܟܲܬ̤ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܬ̇ܛܲܥܝܲܬ̤ ܠܵܗ̇܀ ܗܵܢܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܦܵܫ̣ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ (ܕܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܹܗ: ܘܐܲܗܡܝܼܘ ܗܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܝܲܩܪܝܼܢ(12) ܠܹܗ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ (ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܐܝܼܬܵܘܗܝ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ: ܒܹܗ ܐܸܣܬܲܝܲܟܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼܘ ܐܵܦ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܵܦ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܐ̄ܚܖ̈ܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܪܲܒ̇ܘܼܬܼܵܐ(345)܀ ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܥܲܠ̣ ܡܲܠܟܝܼܙܕܸܩ ܟܘܼܡܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ(13 ܒܗܵܢܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܙܲܗܡܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܢܵܢܵܐ: ܒܹܗ ܡܟܲܗܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܨܘܼܪ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ(14 ܗܵܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܘܼܡܪܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܸܒܼܚ̈ܝܼܢ(15) ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܓܒܼܵܐ ܕܲܢܩܲܪܸܒܼ܀ ܩܲܕܸܡ̣ ܝܑܼܕܲܥ̣ ܐܲܝܟܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܕܲܠܟܼܠ ܕܵܐܹ̇ܢ: ܕܐܸܠܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܹܐ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ pb. 537 ܟܲܕܼ (ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܚܵܘܪܵܐ(16) ܘܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܢܘܿܚ ܘܲܕܼܗܵܒܹܝܠ: ܠܵܐ ܨ̣ܒܼܵܐ ܕܢܲܝܬܹܐ ܕܡܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ (ܕܵܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܵܘܥܵܐ(17) ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܐܲܪܓܸܫ̣: ܕܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܚܵܫܲܚ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢ: ܒܗܘܿܢ ܡܲܠܟ̇ܝܼܙܕܸܩ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܝܢ܀ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܘܼܫܹܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܣܸܩ̣ ܕܸܒܼ̈ܚܹܐ: ܪܡܲܙ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܢܲܩܕܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܒܲܠܚܸܡ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ(18): ܒܹܗ ܡܨܲܒܸ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܸܒܼܚܵܘ̈ܗܝ (ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܲܕܼ(19) ܛܵܒܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܸܖ̈ܒܹܐ ܘܬܼܵܘܖܹ̈ܐ (ܕܲܡܩܲܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ(20): ܠܠܲܚܡܵܐ ܝܲܩܲܪ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܣ̣ܵܡܹܗ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ(354): ܘܲܠܚܸܡ ܐܲܦܹ̈ܐ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܒܼܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܠܟܠܗܘܿܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ(21) ܗ̤ܘ ܡܨܲܒܸ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ (ܪܲܒܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܲܣܝܵܐ(22) ܒܹܗ ܢܵܨܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ ܡܙܲܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ (ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ(23) ܟܡܵܐ ܝܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܦܐܸܐ ܠܲܐ̄ܚܖ̈ܵܝܹܐ ܕܢܸܬ̇ܛܲܦܘܿܢ ܒܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܥܲܬ̇ܝܼܩܬܵܐ ܡܙܲܝܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܕܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܹܗ: pb. 538 ܟܡܵܐ ܠܲܚܕܲܬܵܐ ܙܵܕܹܩ ܕܬܸܚܒ̇ܘܿܨ ܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܟܲܕܼ ܠܲܚܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗ̤ܘ ܝܲܩܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܸܒܼܚ̈ܝܼܢ: ܗܵܫܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܪܲܒ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ܀ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ ܓܹܝܪ (ܛܘܼ̈ܦ̮ܣܹܐ ܨܵܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܘܼܖ̈ܵܒܲܝܗܘܿܢ(24): ܘܝܲܗ̣ܒܼܘ ܠܲܐ̄ܚܖ̈ܵܝܹܐ ܚܵܘܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܫܲܪܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܒܲܪ̄ܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܘ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ: ܫܸܩܠܲܬ̤ ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܩܵܨ̇ܝܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܝܵܘܡܵܢ܀ ܒܓܼܵܘ ܥܸܠܝܼܬܼܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܠܡܵܪܵܗ̇ ܕܲܩ̣ܨܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ: ܘܡܸܢܹܗ ܝܸܠܦܲܬ̤ ܬܸܥܒܸ̇ܕܼ(25) ܟܠܝܘܿܡ ܐܲܝܟܼ ܕܲܪܫܲܡ ܠܵܗ̇܀ ܠܵܘ ܡܲܠܟ̇ܝܼܙܕܸܩ ܐܲܠܦܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܵܐ ܐܲܝܟܲܢ(26) ܬܸܥܒܸ̇ܕܼ: ܒܡܵܪܵܗ̇ ܚܵܪܲܬ̤ (ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̤ܘ ܣܵܥܪܵܐ ܟܠܝܘܿܡ܀ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫܹܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܩܠܲܬ̤ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ(27): ܐܸܠܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܐ̄ܪܵܙܵܐ܀ ܘܗܵܐ ܙܗܝܼܪܵܐ ܒܹܗ ܘܲܡܙܲܝܚܵܐ ܠܹܗ ܘܲܚܬܼܝܼܪܵܐ ܒܹܗ: ܕܕܸܒܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܓܲܡܪܝܼܢ܀ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܟܲܝ ܗܵܕܹܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܣܲܓܝܼ ܪܲܒܵܐ: ܙܸܥܪܲܬ̤ ܝܵܘܡܵܢ ܡ̣ܢ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪܵܐ܀ ܐܲܒܼܣܝܼܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܝܬܹܝܢ ܠܹܗ: ܘܡܵܢܵܐ ܐܹܡܲܪ (ܘܲܠܡܘܿܢ ܘܐܲܝܟܵܐ ܐܵܘ ܨܹܝܕܼ ܡܲܢ̣ܘܼ(28 pb. 539 ܡܸܫܠܵܐ ܐܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܫܘܼܬܼܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܦܵܖ̈ܘܿܫܹܐ: ܐܵܘ ܐܹܡܲܪ ܟܲܝ ܟܲܕܼ ܡܲܚܸܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܵܕܼܘܿܥܹ̈ܐ܀ ܐܘܿ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ ܚܲܒ̇ܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܒܚܘܼܒܵܐ ܩܲܒܸ̇ܠ ܕܐܵܦ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܝܼ ܕܐܹܡܲܪ܀ ܠܲܚܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܥܢܲܕܼ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ: ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܹܗ ܟܠܝܘܿܡ ܢܲܩܵܝܗܝ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܐܲܝܬܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܕܲܒܼܥܘܼܗܕܵܢܵܟܼ ܢܸܥܘܿܠ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪܲܒ̇ܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܟܹ̈ܐܦܹܐ ܕܦܸܕ̇ܬܼܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܫܲܒܼܛܹ̈ܐ ܟܬܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ: ܕܢܲܥܸܠ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܩܕܼܘܼܫ ܩܘܼܕܼܫ̈ܝܼܢ ܕܘܼܟܼܖ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܦܪܝܼܣܬܵܐ ܪܫܘܿܡ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܟܼ ܘܲܕܼܥܲܢܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܘܗܲܒܼ ܠܹܗ ܠܟܼܵܗܢܵܐ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܥܒܸܕܼ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܩܪܝܼ ܠܡܝܼ̈ܬܲܝܟ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ(29) ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܡܹܐܢܵܐ ܘܢܵܘܚܵܐ(30) ܕܟܼܠ ܖ̈ܘܼܚܵܬܼܵܐ܀ ܪܵܚܡܹܗ ܕܡ̇ܝܼܬܼܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܚܵܘܵܐ (ܚܘܼܒܵܟܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ(31): ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܬܸܥܒܸ̇ܕܼ ܐܸܒܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܠܹܗ܀ ܫܡܹܗ ܘܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܥܲܡ ܩܘܼܪܒܵܢܵܟܼ(32) ܗܲܒܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟܼ ܠܵܐ ܡܸܬ̇ܛܲܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܣܝܼܡ ܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ܀ ܠܓܲܒܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܐܹܡܲܪ ܗܵܫܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: pb. 540 (ܐܸܢ ܫܵܡ̈ܥܵܢ ܠܝܼ ܒܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܒ̇ܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ(33 ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܩܲܒܼܖܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܟܲܖ̈ܟܼܵܢ ܠܲܡܒܲܟܵܝܘܼ: ܘܲܒܼ̈ܝܲܠܠܵܬܼܵܐ ܡܚܵܘ̈ܝܵܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܫܒܲܩܹ̈ܝܢ(34) ܠܥܹܕܬܵܐ ܘܲܠܬܸܫܡܸܫܬܵܗ̇ ܘܲܠܦܘܼܖ̈ܫܵܢܹܝܗ̇: ܘܐܸܙܲܠ̣(35) ܒܵܟܼ̈ܝܵܢ(36) ܒܲܝܢܵܬܼ ܩܲܒܼܖܹ̈ܐ ܠܚܲܒ̇ܝܼܒܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܐܘܿ ܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܒܥܵܝ ܠܲܪܚܘܼܡܹܟܼܝ: ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܟܠ ܖ̈ܘܼܚܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܸܩܪܹܝܢ ܠܹܗ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܟܼܝ: ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܬܲܡܵܢ ܗܵܪܟܵܐ ܒܥܵܐܝܼܘܗܝ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܠܗܵܪܟܵܐ ܨܵܝ̈ܒܵܢ ܟܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ (ܕܟܼܠ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ(37): ܕܗܵܢܵܘ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܹܐܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܸܣܬܲܡ̈ܟܵܢ(38) ܒܹܗ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܥܘܼܗܕܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܣܸܦܪܵܗ̇(39) ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ (ܕܟܼܠ ܒܹܗ(40) ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܕܡܹܗ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ ܪܲܣ̣ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܲܢܓܲܕܼ ܐܸܢܹܝܢ ܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܘܟܲܕܼ ܥܲܢܝܼܕܹܟܼܝ (ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܼܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܠܡܘܿܢ(41) ܒܹܝܬܼ ܩܲܒܼܖܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܟܲܪܟܲܬ̇ܝ ܐܲܝܟܼ ܫܵܛܝܼܬܼܵܐ܀ ܦܘܼܪܫܵܢܹܟܼܝ ܙܲܠ̣ ܐܵܘ ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܟܼܝ: ܥܝܵܕܼܵܐ ܢܲܓܼܕܹܟܼܝ ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܦܲܟ̇ܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ܀ pb. 541 ܫܲܩ̣ܠܹܟܼܝ(42) ܚܹܐܦܵܐ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܬܡܲܠܠܝܼܢ ܥܲܡ ܥܲܢܝܼܕܹܟܼܝ: ܘܐܲܣܓܝܼܬ̇ܝ ܟܸܫܠܵܐ(43) ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܒܲܪܗܝܼܒܼܘܼܬܹܟܼܝ܀ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܟܼܝ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܚܠܵܦ ܐܘܿܠܝܼܬܼܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܦܘܼܡܹܟܼܝ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܦܘܼܫ ܕܵܘܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ(44) ܕܗܸܕܼܝܘܿܛܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܣܡܘܿܟܼܝ ܢܲܦ̮ܫܹܟܼܝ ܥܲܠ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܸܗܘܸܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܠܚܘܼܒܵܐ ܚܘܼܒܹܟܼܝ ܨܹܝܕܼ ܚܲܒܝܼܒܹܟܼܝ(45): ܘܲܒܼܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܘܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܥܒܸܕܼܝ ܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ܀ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܒܸܟܼܝܹܟܼܝ ܕܲܠܘܵܬܼ ܩܲܒܼܪܵܐ ܝܵܬܲܪ ܡܝܼܬܹܟܼܝ: ܩܘܼܪܒܵܢܹܟܼܝ ܕܹܝܢ ܠܹܟܼܝ ܘܲܠܡܝܼܬܹܟܼܝ ܛܵܒܼ ܘܲܡܥܲܕܲܪ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܩܲܒܼܪܵܐ ܐܸܙܕ̇ܠܲܥ ܗ̣̄ܘܲܝ̈: ܗܵܪܟܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܪܲܣܸܣܝ ܐܸܢܹܝܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ ܐܲܝܟܼ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܚܦܝܼܛ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܣܖ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ(46) ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܛܠܝܼܡ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ: ܘܲܕܼܢܸܩܪܘܿܢ ܠܹܗ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܦܵܪܫܝܼܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇܀ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܠ̈ܨܵܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒܼ̈ܕܵܢ(47) ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܙܵܕܼ̈ܩܵܢ ܗܵܐ ܡܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ(383) ܠܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܲܪܸܒܼ ܗܵܒܹܝܠ ܒܘܼܟܼܖܹ̈ܐ ܕܥܵܢܹ̈ܗ ܘܫܲܡܝܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ(48): pb. 542 ܘܢܘܿܚ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܕܒܲܚ ܕܲܟܼ̇ܝܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܖ̈ܟܵܢܹܐ(49 ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ (ܬܘܼ̈ܠܬܹܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܒܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܐܲܣܸܩ̣(50): ܘܥܲܣܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܟܠ (ܕܲܩܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ(51) ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܘܿܛ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܚܠܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܢܵܬܹ̈ܗ ܐܲܫܠܸܡ̣: ܘܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܒܘܼܟܼܖܹ̈ܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܢܸܬ̇ܕܲܒ̇ܚܘܼܢ(52 ܠܡܲܫܟܲܢܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܗܒܼܵܐ (ܘܣܹܐܡܵܐ ܢܣܲܒܼܘ(53) ܥܸܒܼܖ̈ܵܝܹܐ: ܘܒܘܼܨܵܐ ܥܙܝܼܠܵܐ ܘܢܲܚ̈ܬܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ(54) ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܠܹܗ܀ ܒܕܸܒܼ̈ܚܹܐ ܘܢܸܕܼܖܹ̈ܐ (ܘܲܒܼܡܲܥܣܵܖܹ̈ܐ ܘܕܲܫܢܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ(55): ܚܵܘܝܼܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܦܘܼܖ̈ܫܵܢܲܝܗܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܵܟܼ ܕܹܝܢ ܝܵܘܡܵܢ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܗ̄ܘܼ(56) ܡܛܵܬܼܵܟܼ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ: ܘܐܲܒܼܣ̣ܝܼܬ̇(57) ܘܐܲܗܡ̣ܝܼܬ̇ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܵܟܼ܀ ܚܘܼܒܵܐ ܦ̣ܟܲܗ ܠܹܗ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܙܸܠܲܬ̤: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܸܫܟܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ(58) ܒܥ̣ܵܘܠܵܐ ܕܲܣ̣ܓܼܝܼ܀ ܩܨܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܠܡܲܬ̤(59) ܠܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܝܬܸܐ ܐܲܝܟܼ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܐ،ܦܝܼ ܥܝܵܕܼܵܐ(60) ܕܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܚܦܝܼܛܝܼܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ(61) ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ܀ ܘܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܹܗ ܕܡܝܼܬܼܵܐ (ܝܵܨ̇ܦܝܼܢ ܠܲܡܦܲܠܵܓܼܘܼ: pb. 543 ܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܝܕܝܼܢ(62) ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ܀ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡܸܬ̇ܕܲܟܼܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܫܩܲܠ̣ܘ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܘܲܛ̣ܥܵܘ ܚܘܼܒܹܗ ܝܵܖ̈ܬܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ ܦܲܠܸܓܼܘ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ(63) ܛܵܒܹ̈ܐ ܕܲܩܢܹܐ: ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܦܸܣܵܐ(64) ܥܲܠ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܒܫܲܝܢܵܐ ܡܦܲܠܓܼܝܼܢ ܟܠ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ ܒܸܙܬܼܵܐ ܕܐܲܥܕܝܼܘ(65): ܘܝܵܖ̈ܬܹܐ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܲܒܼܡܲܨ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ܀ (ܝܵܖ̈ܬܹܐ ܡܵܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ ܒܝܼܫܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ(66): ܕܲܒܼܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܛܵܠܡ̇ܝܼܢ ܚܘܼܒܹܗ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܟܠܝܘܿܡ܀ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܖܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܲܡܦܲܠܓܼܝܼܢ (ܐܲܚܵܐ ܥܲܒܼܕܘܼܗܝ ܐܵܦ ܝܵܪܘܿܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܡܢܵܬܼܵܐ ܢܛܲܪܘ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ: ܕܲܠܕܼܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܘܲܠܩܘܼܪܒܵܢܹܗ(67) ܒܵܬܼܪܹܗ ܬܸܗܘܸܐ܀ ܘܲܕܼܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܦܲܠܸܓܼܘ ܘܲܫܩܲܠ̣ܘ ܘܲܛܠܲܡ̣ܘ ܘܲܛܥ̣ܵܘ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܡܝܼܬܼܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܚܘܼܒܹܗ(68) ܕܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܘܲܒܼܕܘܼܟܼܖ̈ܵܢܹܐ ܘܲܒܼܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܘܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܡܲܥܸܠ ܫܲܪܒܹ̇ܗ ܩܕܼܵܡ(69) ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܠܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ܀ pb. 544 (ܕܝܵܬܼܪܝܼܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܕܥܵܒܼ̇ܕܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ(70): ܡܸܣܬܲܒܼܪܵܐ ܠܝܼ ܐܵܦ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܵܐ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܡܲܚܨܸܦ(71) ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܢܫܲܐܸܠ ܥܲܠ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܦܫܝܼܩ(72) ܗ̄ܘܼ ܕܢܸܫܡܲܥ ܫܲܪܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ܀ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܐ ܡܲܩܒܲܝ ܗܵܘ̇ ܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ(73) ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܚܠܵܦ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܐܲܣܸܩ̣܀ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܪܲܒܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܣܸܥܪܲܬ̤ ܕܝܼܠܵܗ: ܘܗ̤ܝ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ (ܒܕܸܒܼܚܵܘ̈ܗܝ ܣܸܗܕܲܬ̤ ܕܲܟܼܡܵܐ ܝܑܼܬܲܪܘ܀ ܕܝܼܬܲܪܘ(74) ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܦܵܪܘܿܫܵܐ: ܗܵܘ̇ ܬܲܟܼܬܘܼܫܹܗ ܕܥܲܡ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܡܲܟܼܪܸܙ(75 ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܝܲܕܼܘܼܥܬܼܵܢܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܛܢܵܢܵܐ܀ ܘܲܚܠܵܦ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚܲܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܢܹܐܠܲܦ ܥܵܠܡܵܐ (ܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܪܚܝܼܡܵܐ ܘܢܸܬ̇ܕܲܡܹܐ(76) ܒܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܟܲܕܼ ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܬܵܓܼܵܐ: ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ(77) ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܢܚܲܣܘܿܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ܀ ܗܵܫܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠ ܘܲܥܩܝܼܪ ܐܲܬܼܪܹܗ ܘܲܫܩܝܼܠ ܬܵܓܹܗ: ܡ̇ܢ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܚܘܼܣܵܝܵܐ (ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܸܟܹܝܠ܀ ܐܸܫܟܲܚ*ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܐ ܕܡܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܩܲܪܸܒܼ: pb. 545 ܘܪܲܥܝܹܗ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܚܲܣܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܐܸܣܬܲܝܲܒܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܥܹܕܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܖ̈ܝܵܢܹܐ: ܡܚܲܣܝܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܐܸܠܵܐ(78) ܒܲܕܼܡܹܗ ܕܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܢ (ܗܵܘ̇ ܕܸܒܼܚܹܗ(79) ܫܚܝܼܡܵܐ ܕܝܗ̄ܘܼܕܼܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܩܸܛܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܡܵܐ ܢܕܲܟܸܐ ܟܠ܀ ܚܠܵܦ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܟܵܗܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ: ܘܣܵܐܹ̇ܡ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ(80) ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ܀ ܘܡܵܘܬܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܕܼܟܲܪ(81) ܬܲܡܵܢ ܐܵܦ ܢܘܼܚܵܡܹܗ: ܘܲܠܟܼܠ ܕܲܥ̣ܢܲܕܼ ܩܵܪܹܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܠܡܸܬܼܚܲܣܵܝܘܼ܀ ܘܲܠܟܼܠ (ܕܲܦܪܲܫ̣ܘ ܘܐܲܝܬܝܼܘ(82) ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܥܲܗܸܕܼ: ܘܲܠܕܼܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܥܲܢܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܵܫܹܡ܀ ܘܲܚܠܵܦ ܟܠܗܘܿܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܕܼܡܸܟܼܘ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ(83) ܡܲܣܸܩ: ܘܩܵܪܹܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܟܲܕܼ ܡܥܲܗܸܕܼ(84) ܠܹܗ ܡܲܘܬܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ܀ ܘܙܵܐܲܚ (ܪܘܼܚܵܐ ܘܢܵܚܹ̇ܬܼ ܫܵܪܹܐ(85) ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܡܸܬܼܓܲܫܲܡ ܒܹܗ (ܒܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ(86) ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܦܲܓܼܪܵܐ܀ ܘܲܒܼܪܘܼܚܵܦܹܗ ܠܚܲܡܪܵܐ ܡܙܝܼܓܼܵܐ ܕܡܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܹܗ: ܘܡܸܟܹܝܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܡܩܲܕܸܫ(87) ܟܠ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܡܚܲܣܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܸܙܟܸܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܢܲܚܪܸܒܼ ܐܲܬܼܪܹܗ܀ pb. 546 ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܢܒܲܥ ܡܸܢܹܗ ܕܕܸܒܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܟܵܢ̈ܫܵܢ ܘܐܵܬܼ̈ܝܵܢ ܟܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܠܡܸܬܼܚܲܣܵܝܘܼ܀ (ܘܡ̣ܢ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܕܡܲܦܪܲܚ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܠܝܘܿܡ(88) ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܣܵܝ̇ܩܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܸܬܼܚܲܣܹܝܢ ܒܹܗ܀ ܡܵܕܹܝܢ ܝܑܼܨܲܦܘ(89) ܥܲܠ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܚܲܒ̇ܝܼܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܡܚܲܣܸܐ ܠܥܲܢܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ܀ ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܐܵܡܲܪ ܥܲܠ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܸܐ(90): ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܚܲܝܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܬܲܪ ܒܹܗ܀ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܥܲܒܼܕܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܗ̤ܘ ܠܹܗ ܡܘܿܢ ܡܲܗܢܸܐ: ܕܐ̄ܢܵܫ ܒܲܥܒܼܵܕܵܘ̈̇ܗܝ(91) ܕܝܼܠܹܗ ܝܵܬܲܪ ܠܵܘ ܒܲܕܼܚܲܒܼܖ̈ܵܘܗܝ(92 ܦܘܼܪܫܵܢܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܲܝܵܐ ܝܵܪܹܒܼ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܕܗ̤ܘ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܘܗ̤ܘ ܝܵܬܲܪ ܒܹܗ ܘܲܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ(93) ܠܵܐ܀ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ(94) ܓܹܝܪ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܚܲܝܵܐ ܚܠܵܦ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܹܐܬܲܪ ܡܸܢܹܗ܀ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܠܲܕܼܗܵܘ̇ (ܡܘܿܢ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܗ̤ܘ(95) ܦܪܲܫ̣ ܘܐܲܝܬܝܼ ܘܗ̤ܘ ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ ܠܵܘ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ܀ (ܐܵܡ݁ܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܝܢ(96) ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡ݁ܲܪ: (ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܥܝܵܕܼܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ(97) ܬܚܲܣܸܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܡܲܪܓܸܫ܀ ܫܲܒܼܪܵܐ ܕܥܵܡܹ̇ܕܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܒܵܗ̇ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܸܵܐ: pb. 547 ܫܩܲܠ̣ ܟܲܝ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ݁ܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܥܹܕܬܵܐ ܡܚܲܣܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܲܕܼܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫܝܼܢ ܘܲܠܕܲܪܓܼܝܼܫܝܼܢ: ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܩܝܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ܀ ܒܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܠܫܲܒܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܲܥܡܕܼܵܐ ܡܚܲܣܝܵܐ ܘܲܡܩܲܕܫܵܐ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܲܪܓܸܫ ܐܸܠܵܐ ܡܚܲܣܸܐ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ(98) ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ݁ܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܵܦܠܵܐ ܥܡܵܕܼܵܐ ܠܫܲܒܼܪܵܐ ܡܲܗܢܸܐ ܕܠܵܐ ܡܲܪܓܸܫ ܒܹܗ܀ ܡܵܕܹܝܢ(99) ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܣܪܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܝܼܩܹܐ ܠܵܐ̇ܝܵܐ ܚܠܵܦ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ(100) ܬܚܲܣܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܡ݁ܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܨܲܠܵܘ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܥ̣ܢܲܕܼ: ܘܲܠܡܘܿܢ ܡܲܥܡܸܕܼ ܠܫܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ܀ ܐ̄ܒܼܵܗܹ̈ܐ ܡܗܲܝܡ̈ܢܹܐ ܡܲܝܬܹܿܝܢ ܫܲܒܼܪܵܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܷܝܼܬܼܵܐ: ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܚܵܙܹ̇ܐ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܗ܀ ܘܲܡܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܠܣܝܼܡܲܬܼ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇: ܘܟܼܵܬܹ̇ܒܼ ܠܲܫܡܹܗ ܒܥܹܕܬܵܐ ܕܒܼܘܼܟܼܖܹ̈ܐ ܘܗ̤ܘ ܠܵܐ ܡܲܪܓܸܫ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܝܵܖ̈ܬܹܐ ܡܗܲܝܡ̈ܢܹܐ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܥ̣ܢܲܕܼ: ܡܲܝܬܹܿܝܢ ܒܲܫܡܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܠܡܲܕܼܒܲܚ ܩܘܼܕܼܱܫܵܐ܀ ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܟܼܵܗܢܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ: ܘܲܡܚܲܣܸܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܿܕܲܟܼܪܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܡܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܸܐ ܒܝܲܕܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܫܲܒܼܪܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ̣ ܒܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ܀ pb. 548 ܐܸܢ ܦܘܼܪܫܵܢܹܗ ܕܚܲܝܵܐ ܠܚܲܝܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܐ̄ܒܼܵܗܹ̈ܐ ܕܲܦܪܲܫ̣ܘ ܘܐܲܥ̣ܡܸܕܼܘ ܛܲܠܝܵܐ ܗܸܢܘܿܢ ܝܑܼܬܲܪܘ܀ ܘܐܲܝܟܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܵܕܹܝܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܚܝܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܘܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ ܬܚܲܣܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܡܲܚܬܼܵܐ ܫܲܒܼܖܹ̈ܐ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܬܩܲܕܸܫ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܟܼܠ ܡܵܐ ܕܫܵܐ̇ܠܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ܀ ܫܲܪܝܼܪ ܣܲܒܼܪܵܗ̇ ܕܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̇ܕܲܓܲܠ: ܘܦܲܐܝܵܐ ܘܪܲܒܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܫܝܵܐ܀ ܒܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܫܒܼܝܼ̈ܚܹܐ ܡܫܲܡܫܵܐ ܠܡܵܪܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܒܼܬܸܫܡܸܫܬܵܗ̇ ܬܵܗ̇ܪܝܼܢ ܥܝܼܖܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܥܹܕܬܵܐ ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܐܘܿ ܦܵܖ̈ܘܿܫܹܐ: ܕܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܬܸܥܒܸ̇ܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ܀ ܘܩܵܨ̇ܝܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܕܼܥܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܡܲܙ̇ܓܼܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܡܲܫܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܐܲܓܵܢܵܗ̇܀ ܘܩܵܪܝܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܡܝܼܬܹ̈ܝܗ̇ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܲܡܚܲܠܛܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܵܗ̇ ܒܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܘܲܡܟܲܢܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ: ܘܒܼܵܣ̇ܡܝܼܢ ܥܲܡܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܝܗ̇܀ ܐܘܿ ܦܵܖ̈ܘܿܫܹܐ ܕܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܥܒܸܕܼܘ ܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ ܠܥܲܢܝܼܕܲܝ̈ܟܘܿܢ܀ ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܕܐܲܠܦܲܬ̤ ܥܹܕܬܵܐ ܠܲܒܼܢܹ̈ܝܗ̇ ܠܡܘܿܢ ܐܸܬܼܒܲܨܲܪܘ: ܘܲܦܟܲܗ̣ܘ ܘܲܙܥܲܪܘ ܨܹܝܕܼ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܫܝܼܢ܀ pb. 549 ܒܲܣܝܵܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܐܵܦ ܫܝܼܛܵܐܝܼܬܼ ܘܲܫܚܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܐܵܬܼ̇ܝܵܐ ܩܨܵܬܼܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ܀ ܐܝܼܬܼ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܕܲܦܣܲܩ̣ܘ ܠܲܓܼܡܵܪ ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܝܬܹܝܢ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܟܲܕܼ ܡܲܝܬܸܐ ܠܵܐ ܡܲܝܬܸܐ ܠܵܗ̇ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܐܲܡܬܹܗ ܡܫܲܕܲܪ ܕܸܒܼܚܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܨܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܹܗ ܢܲܝܬܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܸܒܼܚܹܗ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ܀ ܥ̄ܠܘܿܠܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹܗ(101) ܫܝܼܛܹ̈ܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܠܲܒܼܨܝܼܪܵܬܼܵܐ(102): ܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘܼ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܢܲܝܬ̇ܘܿܢ(103) ܕܸܒܼܚܹܗ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܪܲܚܝܼܩ܀ (ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܐܘܿ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܡܲܝܬܹܝܬ̇ ܕܸܒܼܚܵܟܼ(104): ܐܲܝܟܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܲܛ̣ܥܲܢ ܥܸܓܼܠܵܐ(105) ܨܹܝܕܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܗ̤ܘ ܘܒܲܪ̄ܬܼ ܙܵܘܓܹܗ ܥܬܼܝܼܕܼ(106) ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܦܠܲܚ̣(107) ܕܲܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܝܵܘܡܵܢ ܙܸܥܪܲܬ̤ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝܢܵܫܵܐ: ܘܲܦ̣ܟܲܗ ܚܘܼܒܵܐ ܘܙܲܠ̣ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ(108 ܡ̇ܢ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܐܲܝܬܝܼ ܩܨܵܬܼܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܛܲܥ̣ܢܵܗ̇ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ (ܡܵܐ ܕܡܲܥܸܠ ܠܵܗ̇ ܠܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ(109 ܐܵܘ ܠܵܐ ܡܲܝܬܸܐ ܐܵܘ ܐܸܢ ܡܲܝܬܸܐ ܡܸܦܩܲܕܼ ܦܵܩܹ̇ܕܼ: ܠܫܝܼܛܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹܗ (ܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܕܸܒܼܚܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ(110 ܛܘܼܒܼ ܠܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܕܲܡܢܝܼܚܵܐ(111) ܠܹܗ ܠܕܸܒܼܚܵܗ̇ ܒܐܝܼ̈ܕܹܝܗ̇: pb. 550 ܘܠܲܡܓܲܙܲܝܬܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢܵܐ ܠܹܗ ܘܲܚܬܼܝܼܪܵܐ ܒܹܗ܀ ܠܵܐ ܡܫܲܕܪܵܐ ܠܹܗ ܩܨܵܬܼܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ: ܗ̤ܝ ܡܩܲܪܒܼܵܐ ܠܹܗ ܘܓܼܵܥ̇ܝܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܡܸܢܵܗ̇܀ ܗ̤ܝ ܐܲܝܟܼ(112) ܟܵܗܢܵܐ ܡܲܥܠܵܐ ܢܸܕܼܪܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬ̇ܕܲܟܼܪܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܝܗ̇ ܒܚܲܫܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܗ̇܀ ܗܵܕܹܐ ܝܸܕܥܲܬ̤ ܬܸܦܪܘܿܫ(113) ܬܲܝܬܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ(114): ܠܵܘ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܠܹܗ(115) ܐܲܝܟܼ ܠܲܣܢܝܼܩܵܐ܀ ܪܚܝܼܡ ܩܘܼܪܒܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܓܲܙܲܝܬܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ: ܕܲܚܠܝܼ̈ܛܵܢ ܒܹܗ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܩܨܵܬܼܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܹܝܗ̇ ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ ܒܥܲܝܢܹ̈ܝܗ̇ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܦܘܼܡܵܗ̇: ܘܐܵܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܪܲܒ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ: ܒܪܝܼܟܼ ܕܲܒܼܚܘܼܒܹܗ ܕܒܲܚ ܠܝܼܚܝܼܕܹܗ ܚܠܵܦ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ܀

Footnotes

‎1  ܕܨܝ̇ܬܐ R.

‎2  ܠܡ̣ܢ R.

‎3  bis ܡܠܬܐ R. L.

‎4  ܥܘܕܪܢܐ L.

‎5  ܐܦܠܐ R.

‎6  ܕܡܬܕܢܝܐ R.

‎7  ܒܐܪܥܐ R.

‎8  ܒܛܠ ܦܘܪܫܢܐ R.

‎9  Desunt in R.

‎10  ܐܪܦܝܘ ܒܠܚܘܕ R.

‎11  ܐܦ R.

‎12  ܕܢܬܚܣܐ....ܡܝܬܝܢ R. ܘܐܗܡܝ ܗܫܐ ܘܠܐ ܡܝܬܐ L.

‎13  ܪܘܚܢܐܝܬ R.

‎14  ܪܘܚܢܝܐ R.

‎15  ܡܕܡ R.

‎16  ܛܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܘܖ̈ܐ R.

‎17  ܕܠܘ ܗܘܘ ܙܘ̈ܥܐ R.

‎18  ܦܬܘܪܗ R.

‎19  ܪܘܚܢܐܝܬ. ܘܟܕ R.

‎20  ܠܡܩܪܒܘ R.

‎21  ܕܒܚܘ̈ܗܝ R.

‎22  ܟܣܝܐ ܒܦܓܪܐ ܓܠܝܐ R.

‎23  ܥܡ (ܥܠ L.) ܕܒܚܝ̈ܗܘܢ R.

‎24  ܛܘܦܣܘ̈ܗܝ ܨܪܘ ܗܘܘ ܒܩܘܖ̈ܒܢܝܗܘܢ R.

‎25  ܕܬܥܒܕ R.

‎26  ܕܐܝܟܢ R.

‎27  ܕܐܝܟ .. ܣܥܪܬ ܐܦ ܗ̣ܝ: ... ܫܩܠܬ ܕܬܥܒܕ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܐ. R.

‎28  ܘܠܡ̇ܢ ܘܐܝܟܢ ܘܨܝܕ ܡܢ̣ܘ ܟܝ R.

‎29  ܠܕܒܚܐ L.

‎30  ܘܚܝ̈ܐ R.

‎31  ܠܘܬܗ ܚܘܒܟ R.

‎32  ܩܘܪܒܢܗ R.

‎33  Des. In R.

‎34  ܫܒܩܗ̇ R.

‎35  ܘܐܙ̈ܠܝܢ R.

‎36  ܒܟ̈ܝܢ Sic. (ܒܟܲܝܹ̈ܝܢ؟ N. E.)

‎37  ܕܥܢܝܕܝ̈ܟܝܢ R.

‎38  ܕܡ̇ܣܬܡܟܝܢ R.

‎39  ܒܣܦܪܐ R.

‎40  ܕܒܟܠ R.

‎41  ܗܪܟܐ ܗܘ ܐܢܬܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܠܡ̣ܢ R.

‎42  ܘܫܩܠܟܝ R.

‎43  ܡ̈ܠܐ R.

‎44  ܪܥܝܢܐ R.

‎45  ܥܢܝܕܟܝ R.

‎46  ܒܣܪܝܩܘܬܐ R.

‎47  ܡܣܬܥܖ̈ܢ .... ܡܬܥܒ̈ܕܢ R.

‎48  ܘܫܡܝܢܝ̈ܗܝܢ R.

‎49  ܫܪܟܢܐ R.

‎50  ܒܕܒܚܐ ܕܐܲܣܩ̣ ܬܘܠܬܐ ܬܘܠܬܐ R.

‎51  ܡܐ ܕܩܢ̣ܐ R.

‎52  ܕ̇ܢܕܒܚܘܢ R.

‎53  ܘܟܣܦܐ ܝܗ̣ܒܘ R.

‎54  ܙܩܝܖ̈ܐ R.

‎55  ܘܒܩܘܖ̈ܒܢܐ ܘܒܡܥܣܖ̈ܐ R.

‎56  Des. In R.

‎57  ܘܐܦܣܝܬ Sic. R.

‎58  ܒܝ̈ܫܬܐ R.

‎59  ܐܬܛܥܝܬ

‎60  ܥܝ̈ܕܐ P.

‎61  ܝܘܡܢ R.

‎62  ܢܨ̇ܝܢ ܡܐ ܕܡܦܠܓܝܢ ... ܡܬܥܗܕܝܢ R.

‎63  ܢܚܬ̈ܐ R.

‎64  ܦܨ̈ܐ R.

‎65  ܕܡܥܕܝܢ R.

‎66  ܩܒܘܠܝܐ ܟܠܝܘܡ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܪܘܓܙܐ * R. ܝܪܬܘܬܐ Sic. P.

‎67  ܐܚ̈ܐ ܥܒܼ̈ܕܘܗܝ ܐܘ ܝܪܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܢܝܢܗ ܢܛܪܘ ܠܗ ܠܡܝܬܐ ܡܐ ܕܡܦܠܓܝܢ. ܕܠܩܘܪܒܢܗ ܘܠܕܘܟܪܢܗ R.

‎68  ܚܘܒܐ R.

‎69  ܠܘܬ R.

‎70  ܕܝ̇ܬܪ ܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܢܐ ܕܥܒ̇ܕ ܚ̇ܝܐ R.

‎71  ܡܡܪܚ R.

‎72  ܦܪܝܫ R.

‎73  ܐܬܚܝܠ R.

‎74  ܠܕܒܚܗ ܣܗܕܬ ܕܟܡܐ ܥܕܪ܀ ܐܦ ܢܨܚܢܐ ܕܚܘܝ ܬܡܢ ܗ̤ܘ ܐܟܪܙ ܠܢ :ܕܝܬܪܘ R.

‎75  ܡܟܪܙ: ܕܐܘܬܪ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܢܗ ܣܓܝܐܝܬ R.

‎76  ܠܒܪܗ ܪܒܐ ܘܢܕܡܐ P.

‎77  P. * Dubie.

‎78  ܕܡܚܣܝܢܐ ܗܘ܀ ܝܗܘܕܐ ܚܣܝ ܒܕܡ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܝ̈ܘܬܬܐ: ܘܥܕܬܐ ܡܚܣܝܐ ܠܡܝ̈ܬܐ R.

‎79  ܗ̣ܘ ܕܕܒܚܗ R.

‎80  ܕܩܘܫܬܐ P.

‎81  ܡܬܕܟܪ P.

‎82  ܕܦ̣ܪܫ ܘܐܝܼܬܝ R.

‎83  ܕܒܚܐ R.

‎84  ܡܕܟܪ R.

‎85  ܢܚܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ R.

‎86  ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ R.

‎87  ܕ̇ܡܚܣܐ R.

‎88  ܘܡܐ ܕܡܬܦܠܓ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܒܪ ܐܠܗܐ: ܟܠܗܘܢ R.

‎89  ܐܝܨܦ P.

‎90  ܡܬܥܕܪ R.

‎91  ܒܥܒܕܗ R.

‎92  ܒܕܚܒܪܗ R.

‎93  ܘܐ̄ܚܪܢܐ R.

‎94  ܒܩܘܪܒܢܐ R.

‎95  ܠܐ ܩܪܝܒܐ: ܕܗ̣ܘ R.

‎96  ܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ R.

‎97  ܕܗܢܐ ܗܘ ܥܝܕܐ ܕܥܕܬܐ R.

‎98  ܠܡܝ̈ܬܐ R.

‎99  ܘܡܕܝܢ R.

‎100  Hic lacuna in R. fol. decidit

‎101  Hic desinit lacuna in R.

‎102  ܠܒܨܝܼܖ̈ܘܼܬܼܵܐ R.

‎103  ܕܢܝܬܘܢ R.

‎104  ܠܡ̣ܢ ܠܐ ܒܐܝܕܝ̈ܟ ܛܥܢܬ ܘܡܝܬܬ ܐܘ ܦܪܘܫܐ R.

‎105  ܕܒܚܐ R.

‎106  ܚܦܝܛ R.

‎107  ܦܠ̣ܚܘ R.

‎108  ܕܫܦܝܖ̈ܬܐ R.

‎109  ܟܕ ܡܥܠ ܠܗ̇ ܠܗܝܟܠ ܩܘܕܫܐ R.

‎110  ܕܢܝܬܘܢ ܕܒܚܗ ܟܕ ܗ̣ܘ ܪܚܝܩ R.

‎111  ܕܛܥܝܢܐ R.

‎112  ܥܡ R.

‎113  ܕܬܦܪܘܫ R.

‎114  ܕܒܚܐ R.

‎115  ܠܗ̇ R.

‎116  ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܩܨܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ R.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/361
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Memorial of the Departed and on the Eucharistic Bread - ܥܠ ܕܗܟܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܩܨܬܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/361.
Bibliography:
On the Memorial of the Departed and on the Eucharistic Bread - ܥܠ ܕܗܟܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܩܨܬܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/361.

Show Citation Styles