Jacob of Serugh: On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܠܘܲܥܕܹܗ ܕܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܬܸܪܗܲܛ ܡܸܠܲܬܼܝ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܟܼ ܡܸܬ̇ܬܲܒܼܥܝܼܢ ܟܠ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܢܪܝܼܡ ܠܸܫܵܢܝ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ ܒܲܙܡܝܼܖ̈ܵܬܹܗ: ܘܒܼܵܟܼ ܠܵܟܼ ܐܸܙܡܲܪ ܬܲܗܪܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ܀ ܡܸܢܵܟܼ ܐܸܣܲܒܼ ܘܲܥܠܲܝܟ ܐܸܦܢܸܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܕܲܒܼܟܼܠ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܐܲܢ̄ܬ ܬܸܫܬܲܒܲܚ ܡ̣ܢ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ܀ ܕܝܼܠܵܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܘܡܸ̈ܠܹܐ ܐܵܦ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ: ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܘܗܵܘܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܥܲܡ ܖܸ̈ܥܝܵܢܹܐ܀ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܡܸܢܵܟܼ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܬܸܬܸ̇ܠ ܠܲܕܼܒܼܵܥܹ̇ܐ ܠܵܟܼ: ܘܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܒܵܟܼ ܗ̄ܘܼ ܘܲܡܫܲܒ̇ܚܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܲܗܢܹܝܢ ܠܵܟܼ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܲܒܸ̇ܠ ܡܸܠܲܝ̈ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܦܘܼܡܝ ܦܸܬܼܚܹ̇ܬܼ ܠܵܟܼ ܘܲܡܠܲܝܬܵܝܗܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼܬ̇: ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܹܗ ܫܲܪܒܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܦܘܼܡܵܐ ܦܬܼܝܼܚܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܕܝܼܠܝ ܝܸܗ̇ܒܹ̇ܬܼ ܠܵܟܼ: ܘܲܒܼܛܲܝܒ̇ܘܼܬܼܵܐ ܡܠܲܝܬܵܝܗܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܵܟܼ܀ pb. 552 ܡ̣ܢ ܡܲܠܝܘܼܬܼܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟܼ ܢܵܣ̇ܒ̇ܝܼܢ ܟܠ ܚܲܣܝܼܖܹ̈ܐ: ܒܵܟܼ ܢܸܬܼܡܲܠܸܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܘܢܲܟܼܪܸܙ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܠܐܲܬܵܢܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܡܸܠܬܼܵܐ( 3 ) ܡ̇ܢ ܡܸܫܬܲܒܲܚ: ܗ̤ܝ ܕܲܡܡܲܠܠܵܐ ܐܵܘ ܝܵܗ̇ܘܿܒܼܵܐ ܕܲܥܣܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ܀ ܒܥܝܼܪܵܐ ܡܲܠܠܲܬ̤ ܥܲܡ ܩܵܨܘܿܡܵܐ ܕܢܸܬܼܟܵܘܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܹܗ( 4 ) ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܘܠܵܟܼ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܒܟܼܠ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܵܢܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܟܼܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ ܐܸܬܼܦܲܢܝܼ ܘܗ̤ܝ ܠܵܐ ܝܸܬܼܪܲܬ̤܀ ܠܵܘ ܐܲܟܼܘܵܬܼܵܗ̇ ܐܸܗܘܸܐ ܓܠܝܼܙ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ: ܨܲܠܡܵܟܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ ܐܵܘܬܲܪ ܕܝܼܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܟܼ܀ ܠܵܐ ܐܲܬܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܒ̇ܘܼܒܼܵܐ ܠܡܸܠܬܼܵܟܼ ܐܸܗܘܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܗ̇ܒܵܐ ܦܹܐܖܹ̈ܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܒܲܡܵܐܐ܀ ܙܡܵܪܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒ̇ܘܼܒܼܵܐ ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܵܘܬܲܪ: ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܐܸܒܼܣܲܡ ܥܲܡ ܕܲܣܡܝܼܟܼܝܼܢ ܒܲܙܡܝܼܖ̈ܵܬܼܵܟܼ܀ ܐܵܦ ܐܲܬܵܢܵܐ ܩܢܵܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܗܲܒܼܠܝܼ ܐܸܦܪܘܿܫ ܘܲܡܠܝܼܢܝ ܚܘܼܒܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܡܵܪܲܢ ܐܵܦ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܒܵܟܼ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܠܠܲܚܡܵܐ ܠܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܟܲܦܢܝܼܢ܀ ܠܲܚܡܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܦܲܓܼܖ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܘܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ: pb. 553 ܘܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܪܲܒ̇ܝܵܐ ܓܸܦܹ̈ܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܬܸܦܪܲܚ܀ ܒܟܲܝܠܵܐ ܢܹܐܟܼܘܿܠ ܘܲܕܼܠܵܐ ܟܲܝܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܢܸܫܡܲܥ: ܢܟܲܪܸܐ( 5 ) ܛܥܘܼܡܹ̈ܐ ܘܢܹܐܪܟ̇ܘܼܢ ܗܸܖ̈ܓܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܚܵܫ̇ܟܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܵܐ ܕܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܢ: ܘܲܒܼܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܵܬܲܪ ܗܵܘܢܵܐ( 6 ) ܐܸܢ ܡܸܫܬܲܪܬܲܚ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܕܲܚܣܝܼܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ: ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܬܸܣܓܸܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܬܼܦܲܛܲܡ ܒܵܗ̇܀ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܢܵܨܲܚ̇ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܲܝ̈ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ܀ ܝܵܘܡܵܢ ܕܲܒܼܠܝܼܡ ܘܲܣܟܼܝܼܪ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܐܵܣܘܿܛܘܼܬܼܵܐ: ܬܸܦ̮ܬܲܚ ܐܸܕܼܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܟܲܪܣܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܝܼܪܵܐ: ܡܲܠܸܠ ܡܲܠܸܠ ܦܘܼܡܵܐ ܘܐܵܘܬܲܪ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܵܟܼ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܲܥܒܘܼܬܼܵܐ ܫܩܝܼܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ: ܫܲܠܝܼܛ ܗ̄ܘܼ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܕܬܲܨܠܲܚ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܘ ܟܠ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܦܹܐܖܹ̈ܐ ܚܠܲܝ̈ܵܐ ܬܹܐܟܼܘܿܠ: ܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܛܲܖ̈ܦܹܐ ܓܠܝܼܙ ܐܝܼܠܵܢܵܐ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܒܟܲܪܡܵܟܼ ܟܠ ܝܘܿܡ ܥܸܢ̈ܒܹܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܹܗ: ܦܪܝܼܫ ܗ̄ܘܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܬܸܩܛܘܧܦ ܟܠ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܟܼ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܓܕܼܝܼܫܵܐ ܘܟܲܦܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܟܠܝܘܿܡ: ܕܝܲܪܚܵܗ̇ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗ̤ܘ ܡܲܘܠܸܕ ܒܵܗ̇ ܒܚܲܩܠܵܐ ܟܲܪܝܵܐ܀ pb. 554 ܘܐܸܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܖ̈ܵܗܛܵܢ ܥܲܡ ܙܲܒܼܢܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܗ̇ ܬܸܪܗܲܛ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐ̄ܣܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܲܫ ܒܹܗ: ܢܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܟܠܢܵܫ ܢܸܡܠܸܐ ܩܦܵܣܵܘ̈ܗܝ ܟܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܡܵܐ ܒܹܗ: ܬܵܘ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܠܬܲܪܥܹܗ ܕܐܵܣܝܵܐ ܥܨܘܿܒܼܘ ܫܘܼܚܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܚܲܓܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܲܫ: ܦܘܼܩܘ ܬܲܓܵܖܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܲܥܬܲܪܘ ܡ̣ܢ ܬܹܐܓܼܘܼܪܬܵܐ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܫܘܼܩܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܗܵܐ ܡܸܙܕܲܒܢܵܐ( 7 ) ܠܲܕܼܒܼܵܥܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܣ̣ܕܲܪ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܥܲܠ ܬܲܖ̈ܥܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܩܨܵܝܹ̈ܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܗܲܒܼܘ ܠܹܗ ܘܙܘܼܒܼܢܘܼܗ̇ ܕܲܡܩܲܒܸ̇ܠ ܗ̤ܘ܀ ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ ܫܕܼܵܘ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܘܣܲܒܼܘ ܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܸܬܸܠ ܒܵܥܹ̇ܐ ܘܥܸܠܬܼܸܵܐ ܗ̄ܘܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܕܼܪܸܐ ܓܲܙܹܗ܀ ܒܦܸܖ̈ܩܹܐ ܚܝܼ̈ܛܹܐ ܘܒܲܒܼ̈ܠܵܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܵܢ: ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܚܲܠܸܦ ܥܲܡܵܟܼ ܐܸܢ ܬܸܬܸܠ ܠܹܗ܀ ܬܸܠܚܹ̈ܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܸܢ̈ܦܵܬܼܵܐ ܕܡܲܖ̈ܛܘܼܛܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܗܲܒܼܘ ܠܹܗ ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ܀ ܪ̈ܘܼܩܥܹܐ ܕܢܲܚ̈ܬܹܐ ܘܣܸܕܼ̈ܩܹܐ ܕܲܢܬܲܪܘ ܡ̣ܢ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܟܼ: ܗܲܒܼ ܠܹܗ ܘܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܥܲܪܣܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܵܗ̇܀ ܫܕܼܝܼ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܡ̣ܢ ܬܵܘܬܵܖܹ̈ܐ ܕܲܚܫܵܡܝܼܬܼܵܟܼ: pb. 555 ܘܙܸܠ ܐܸܬܼܒܲܣܲܡ ܥܲܡ ܠܵܥܵܙܲܪ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ܀ ܡܙܘܿܓܼ ܠܲܨ̈ܗܲܝܵܐ ܟܵܣܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܐܲܓܼܪܵܐ: ܟ̱ܠܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟܼ܀ ܦܬܲܚ ܠܐܲܟܼܣܢܵܝܵܐ ܬܲܪܥܹܗ ܕܒܲܝܬܵܟܼ ܚܲܒ̇ܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ: ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܬܲܖ̈ܥܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܦܲܬ̇ܚܝܸܢ ܠܵܟܼ܀ ܦܐܸܐ ܠܹܗ ܠܨܵܘܡܵܐ ܡܵܐ ܕܪܵܗܛܵܐ ܒܹܗ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܗܲܒܼ ܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܠܵܐ ܬܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܛܵܢܹܗ܀ ܠܟܲܦܢܵܐ ܗܲܒܲܝܗܝ ܠܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܒܲܨ̇ܪܬ̇ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ ܚܲܣܘܼܟܼܬܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܨܲܝܵܡܵܐ܀ ܚܣܲܟܼܬܵܝܗܝ ܡܸܢܵܟܼ ܗܲܒܲܝܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܟܲܪܣܹܗ: ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܨܵܘܡܵܐ ܬܪܹܝܢ ܦܘܼܖ̈ܫܵܢܝܼܢ( 8 ) ܢܸܫܬܲܟܼܚܘܼܢ ܠܵܟܼ܀ ܠܨܵܘܡܵܐ ܝܲܩܲܪ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܦܘܼܡ̈ܝܼܢ ܐܸܢ ܨܲܝܵܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܒܕܼܝܼܠܵܟܼ ܕܲܢܙܝܼܪ ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܡܵܙܘܿܢܵܟܼ܀ ܨܘܼܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܗܲܒܼ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܘܥܘܿܦ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ: ܕܗܵܟܲܢ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܦܵܠܲܚ ܠܵܗ̇܀ ܙܲܗܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܙܒܲܢ ܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܟܠ ܢܲܦ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܲܚܣܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟܼ: ܒܹܗ ܢܸܬܼܝܲܗ̈ܒܵܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܸܛܲܪ ܠܵܟܼ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܚܣܲܠ̣ ܨܵܘܡܵܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܟܲܪܣܵܐ ܕܟܲܦܢܹ̈ܐ ܣܝܼܡܲܝܗܝ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ pb. 556 ܐܸܢ ܠܵܐ ܐ̄ܟܲܠܬܵܝܗܝ ܘܲܢܛܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟܼ ܗܵܐ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܨܵܘܡܵܟܼ ܥܲܡ ܢܲܦ̈ܩܵܬܹܗ ܕܲܢܛܝܼܖ̈ܵܢ ܠܵܟܼ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܡܸܕܸܡ ܕܐܵܘܬܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܠܟܲܦܢܹ̈ܐ ܬܸܬܸܠ: ܨܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܨܵܘܡܵܟܼ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܙܒܲܢ ܙܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܚܵܐܹ̇ܣ ܕܢܸܕܼܪܸܐ ܙܲܪܥܹܗ: ܕܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܕܲܠܦܘܼܬܼ ܙܲܪܥܹܗ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܟܵܢܹ̇ܫ܀ ܙܪܘܿܥ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܠܵܟܼ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܬܸܚܨܘܿܕܼ ܟܲܦܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܵܐ܀ ܐܲܪܥܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܫܕܼܝܼ ܒܵܗ̇ ܙܲܖ̈ܥܲܝܟ: ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܟܼܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܡ̣ܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬܵܗ̇܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟܼܵܒܼ̇ܫܵܐ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܕܡܸܙܕܲܪܥܝܼܢ ܒܵܗ̇: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܛܵܠ̇ܡܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܥܹ̇ܝܢ ܒܵܗ̇܀ ܐܝܼܬܼ ܚܲܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܛܵܠ̈ܡܵܢ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܠܐܲܟܵܖ̈ܲܝܗܹܝܢ: ܘܚܲܩܠܵܐ ܕܒܼܵܝ̈ܫܹܐ ܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܛܵܠ̇ܡܵܐ ܠܲܕܼܙܵܪܲܥ̇ ܒܵܗ̇܀ ܟܠܗܘܿܢ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܕܡܸܙܕܲܥܪܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܒܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡ̈ܝܼܢ: ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܘܢܵܛ̇ܪܵܐ ܘܝܵܗ̇ܒܵܐ ܦܹܐܖܹ̈ܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܟܼܵܣܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܐܸܢ ܙܵܪܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܵܘܥܸܐ: ܘܟܼܵܢܹܫ ܟܲܦܵܐ ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܠܟܲܪܝܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܟܠ ܡܵܐ ܕܬܸܙܪܘܿܥ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܬܸܚܨܘܿܕܼ ܣܲܓܿܝܼܵܐܝܼܬܼ: ܢܛܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܙܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܠܲܥܠܲܠܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ ܣܩܘܼ̈ܒܼܠܹܐ ܟܠ ܝܘܿܡ: ܓܠܝܼܕܼܵܐ ܘܫܵܘܒܵܐ ܘܩܲܡܨܵܐ ܘܒܲܪܕܼܵܐ ܘܟܼܠ ܢܸܟܼܝܵܢ̈ܝܼܢ܀ pb. 557 ܐܵܦܸܢ (ܬܸܥܘܿܠ ܘܬܸܡܛܸܐ( 9 ) ܠܟܲܪܝܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܫܦܵܝܹ̈ܐ ܘܦܸܓܼܥܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ܀ ܟܠ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܟܠ ܬܵܒܼ̈ܘܿܥܹܐ ܟܠ ܒܵܙ̈ܘܿܙܹܐ: ܟܠ ܫܵܩ̈ܘܿܠܹܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܙܵܥ̇ܪܵܐ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܬܵܘܦܸܐ܀ ܠܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܐ ܕܡܸܙܕܲܖ̈ܥܵܢ ܩܸܢܛܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ: ܘܲܠܥܲܠ̈ܠܵܬܗܹܝܢ ܠܵܐ ܡܲܟ̇ܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ܀ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܣܝܼܡܵܐ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ ܘܒܲܪܕܼܵܐ ܘܩܲܡܨܵܐ ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛܝܼܢ܀ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܬܵܒܼ̈ܘܿܥܹܐ: ܘܠܵܐ ܒܵܙ̈ܘܿܙܹܐ ܡܨܹܝܢ ܡܲܟܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܣܟܹ̇ܝܡ܀ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: ܘܒܵܗ̇ ܗ̄ܘܼ ܢܛܝܼܖ̈ܵܢ ܟܠ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܠܥܵܒܼܘܿܕܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܒܗܵܝ̇ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܬܸܩܠܲܬ̤ ܛܘܼܖܹ̈ܐ ܘܛܸܦܚܲܬ̤( 10 ) ܖ̈ܵܘܡܹܐ: ܢܛܝܼܪܵܐ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܡ̇ܢ ܕܙܵܪܲܥ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܫܵܡܘܿܢܵܐ ܕܲܠܡܸܣ̈ܟܹ̇ܢܹܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ: ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܙܸܠ ܘܲܒܼܥܝܼܵܝܗܝ ܗܵܐ ܬܲܡܵܢ ܗ̣̄ܘ܀ ܙܪܘܿܥ ܒܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܘܗܵܐ ܚܵܨܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܲܕܲܪ ܗܵܪܟܵܐ ܘܬܲܡܵܢ ܟܲܢܸܫ ܟܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܣܒܼܘܿܠ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܩܸܢܛܵܐ: ܘܣܝܼܡ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܚܣܝܼܟܼ ܡ̣ܢ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ܀ ܗܵܐ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܟܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܦܵܥܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐܹ̇ܝܢ ܥܲܡܵܟܼ: pb. 558 ܒܐܲܓܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܒܸܕܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܲܠܚܸܡ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܐ̄ܓܼܘܿܪ ܡܸܣ̈ܟܹ̇ܢܹܐ ܘܲܡܛܲܝܒܼܝܼܢ ܠܵܟܼ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܥܵܠܹܡ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܣܝܼܡ ܒܹܗ ܓܲܙܵܟܼ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܒܵܢܹ̇ܝܢ ܒܝܼܪܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܕܬܸܥܘܿܠ ܬܸܫܪܸܐ ܘܬܲܡܵܢ ܬܸܫܟܲܚ ܟܠ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܟܼ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܟܵܒܼܫ̇ܝܼܢ ܕܲܖ̈ܓܹܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܟܼ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܒܗܘܿܢ ܣܵܠܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܕܵܪܫܝܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܗܲܠ̈ܟܼܵܬܼܵܟܼ: ܕܬܸܪܕܸܐ ܬܹܐܙܲܠ ܠܲܓܼܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܣܝܼܥܬܵܐ (ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܝܼܠܬܵܐ( 11 ) ܥܲܡܵܟܼ: ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܥܸܒܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܦܵܣܝܼܢ ܕܲܢܦܲܨܘܿܢܵܟܼ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܥܲܠ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܪܵܣ̇ܝܼܢ ܛܲܠܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܥܵܒܼ̇ܕܝܼܢ ܐܸܠܦܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܕܡܵܐ ܕܥ̇ܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒܼ ܠܵܟܼ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܦܵܬܼ̇ܚܝܼܢ ܬܲܪܥܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܩܘܿܫ: ܘܲܡܩܲܒ̇ܠܝܼܢ ܠܵܟܼ ܘܲܡܒܲܣܡܝܼܢ ܠܵܟܼ ܒܹܝܬܼ ܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܩܵܪܹܝܢ ܘܲܠܠܵܥܵܙܲܪ ܕܐܲܚܘܼܗܘܿܢ ܗ̣̄ܘ: ܘܲܒܼܣܝܼܥܲܬܼܗܘܿܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܐܸܢ ܬܸܩܪܸܐ ܠܹܗ܀ ܗܸܢܘܿܢ ܣܵܗ̇ܕܝܼܢ ܥܲܠ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܟܼ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܥܸܠܲܬܼܗܘܿܢ ܡܸܬܼܚܲܒܲܒܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܹܝܬܼ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ܀ pb. 559 ܗܸܢܘܿܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܘܲܡܚܵܘܹܝܢ ܠܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܨܸܒܼܥܵܐ: ܕܗܵܢܵܐ ܬܲܪܣܝܼ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܲܢ ܘܠܵܐ ܡܸܐܢܲܬ̤ ܠܹܗ܀ ܗ̤ܘܝܼ ܠܗܘܿܢ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢܵܟܼ ܒܲܡܛܲܠܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܗܸܢܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܫܲܕܲܪ ܥܲܡܗܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܙܸܠ ܐܸܫܟܲܚܲܝܗܝ ܒܲܬܼܪܲܥ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܡ ܝܘܼܬܼܪܵܢܹܗ܀ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܣܝܼܡ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܦ̮ܛܲܪ: ܕܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܫܲܢܝܼܬܿ ܠܵܐ ܢܸܚܣܲܪ ܠܵܟܼ܀ ܠܘܝܼܬܼܗܘܿܢ ܛܵܒܼܵܐ ܘܒܲܐܬܼܖ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܐ ܪܵܕܹܝܬܿ: ܘܐܸܢ ܩܸܢܝܵܢܵܟܼ ܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܲܨ܀ ܟܠ ܡܵܐ ܕܬܸܫܒܿܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܟܼ ܐܲܒܿܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟܼ: ܡܪܘܿܛ ܠܵܟܼ ܡܸܢܹܗ ܘܲܠܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܗܲܒܼ ܢܵܛܲܪ ܠܹܗ܀ ܟܡܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̣̄ܘ: ܘܡܵܐ ܕܐܲܫܟܸܢܬܵܝܗܝ ܨܹܝܕܼ ܡܸܣܟܹܢܵܐ( 12 ) ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܕܝܼܠܵܟܼ܀ ܟܡܵܐ ܕܩܲܝܵܡ ܠܵܟܼ ܗܵܘ̇ ܡܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܠܵܘ ܡܵܪܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܢ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܫܲܩ̣ܠܹܗ ܡܸܢܵܟܼ ܠܵܟܼ ܢܵܛ݁ܲܪ ܠܹܗ܀ ܐܸܢ ܚܲܟܿܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟܼ: ܩܲܕܸܡ ܫܲܕܲܪ ܥܲܡ ܡܣ̈ܟܹ̇ܢܹܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܸܢ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܩܢܸܐ ܩܢܝܼܘܗܝ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܩܵܝܗܝ ܗܵܪܟܵܐ ܡܸܢܵܟܼ ܘܬܸܗܘܸܐ ܡܸܣܟܹܿܝܢ܀ ܗܲܒܼ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܩܘܼܠܬܵܟܼ ܠܲܡܕܲܒܵܪܘܼ: pb. 560 ܕܬܹܐܙܲܠ ܬܸܫܟܲܚ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܲܩܢܲܝܬ̇܀ ܐܸܢ ܥܲܬ̇ܝܼܪܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܬ̇ ܕܬܸܗܘܸܐ ܗ̤ܘܝܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܥܲܬ̇ܝܼܪ܀ ܐܲܛܥܸܢ ܥܘܼܬܼܪܵܟܼ ܥܲܠ ܟܲܬܼ̈ܦܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ: ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܟ̱ܠܹܗ ܓܲܙܵܟܼ܀ ܗܲܒܼ ܘܲܬܼܟܼܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܟܼܠ ܡܵܐ ܕܬܸܬܸ̇ܠ ܗܵܐ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̄ܘܼ: ܫܲܕܲܪ ܘܲܕܼܡܲܟܼ ܘܲܬܼܟܼܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘܼ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܲܨ܀ ܥܲܠ( 13 ) ܚܵܕܼܘܿܖܹ̈ܐ ܐܲܪܡܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܢܝܲܒ̇ܠܘܼܢ ܥܘܼܬܼܪܵܟܼ: ܘܡܲܓܵܢ ܣܵܒܼܠ̇ܝܼܢ ܥܲܡܵܟܼ ܟ̱ܠܹܗ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܡܵܐ ܕܲܒܼܟܼܝܼܣܵܟܼ ܣܝܼܡ ܡܵܡܘܿܢܵܟܼ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܵܟܼ: ܘܐܸܢ ܒܲܕܲܪܬܵܝܗܝ ܗܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܛܲܒܼܥܹܗ ܢܛܝܼܪ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܟܡܵܐ ܕܲܒܼܒܲܝܬܲܟܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܲܗܒܼܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܩܸܢܛܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇( 14 ): ܡ̣ܢ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܝܵܙ̈ܘܿܦܹܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܒܵܙ̈ܘܿܙܹܐ ܘܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܖܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܒܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܢܸܬܼܓܲܪܘܿܢ ܒܵܟܼ܀ ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼܬܵܝܗܝ ܘܐܸܬܼܦܲܪܢܲܣܘ ܒܹܗ ܟܠ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ: ܥܲܒܼܪܹܗ ܠܩܸܢܛܵܐ ܘܥܲܠ ܚܵܐܲܪ ܠܵܟܼ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܓܵܢܹ̇ܒܼ ܬܲܡܵܢ ܡܸܢܵܟܼ ܐܵܘ ܡܲܟܸ̇ܐ ܠܵܟܼ: ܕܲܙܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܢܵܛܲܪ ܠܹܗ ܠܵܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܫܲܪܬܵܝܗܝ܀ ܠܵܘ ܪܸܒ̇ܝܼܬܼܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼܬܵܝܗܝ ܠܹܗ: ܒܲܡܵܐܐ ܥܵܐܦܝܼ̈ܢ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܠܵܟܼ ܕܲܡܦܲܢܸܐ ܠܵܟܼ܀ pb. 561 ܗܵܪܟܵܐ ܒܲܡܵܐܐ ܘܲܠܗܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ: ܦܵܪܲܥ̇ ܚܘܼ̈ܒܼܠܹܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܣ̇ܵܥܲܪ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ ܩܪܝܼ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܘܗܲܒܼ ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ: ܠܵܘ ܗ̤ܘ ܢܹܐܬܸܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܙܸܠ ܒܵܬܼܪܹܗ ܘܲܡܠܝܼ ܟܲܪܣܹܗ܀ ܠܵܘ ܐܲܖ̈ܥܵܬܼܵܐ ܐܵܬܼ̇ܝܵܢ( 15 ) ܒܵܬܼܲܪ ܐܲܟܵܖ̈ܲܝܗܹܝܢ: ܗܸܢܘܿܢ ܛܵܥ̇ܢܝܼܢ ܙܲܪܥܵܐ ܘܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܖ̈ܥܵܬܼܵܐ܀ ܛܥܲܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܙܲܪܥܵܐ ܘܲܠܚܲܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܡܲܠ̈ܵܠܵܬܼܵܐ: ܦܘܿܩ ܘܐܲܓܼܥ̱ܠܲܝܗܝ ܘܲܕܼܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܚܘܼܪ ܠܲܥܠܲܠܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܐܸܬܼܵܐ ܠܹܗ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܒܲܝܬܵܟܼ ܢܸܒܼܥܹܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܖܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܚܲܝܵܒܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܹܗ ܕܫܲܡܸܫ̣ ܐܘܼܪܚܵܟܼ܀ ܛܵܘܪܵܐ ܚܲܣܟܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܹܝܪ ܕܬܹܐܙܲܠ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܘܕܹܐܬܼܵܐ ܠܹܗ ܗ̤ܘ ܥܘܿܦ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ ܘܲܫܪܝܼܘܗܝ ܐܵܙܹ̇ܠ܀ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܚܲܩܠܵܐ ܬܗܲܠܸܟܼ ܬܹܐܬܸܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܟܵܪܵܐ: ܟܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܢܸܚܕܹܐ ܒܵܗ̇ ܘܢܸܫܕܹܐ ܙܲܪܥܵܐ ܕܲܡܣܲܝܸܟܼ( 16 ) ܠܵܗ̇܀ ܐ̄ܬܼܵܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܟܼ ܠܵܐ ܢܸܫܬܵܘܚܲܪ: ܗܲܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܚܲܩܠܵܐ ܙܲܪܥܵܗ̇( 17 ) ܘܲܫܪܝܼܗ̇ ܟܲܕܼ ܪܵܘܹܙ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܢܩܲܫ̣ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܕܡܵܖ̈ܲܢ( 18 ) ܙܵܐܹ̇ܢ: ܣܦܝܼܩܬܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܡ̇ܢ ܕܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇܀ ܕܢܸܣܲܒܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܡܲܢ ܙܵܐܹ̇ܢ ܠܹܗ: ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̣̄ܘ ܓܹܝܪ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡܸܢܵܟܼ ܡܲܢ ܙܵܐܹ̇ܢ ܠܹܗ܀ ܡܸܗܲܒܼ ܗܲܒܼ ܠܹܗ ܘܡܵܪܝܵܐ ܙܵܐܹ̇ܢ ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܹܗ: pb. 562 ܒܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ ܕܹܝܢ ܙܵܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢ ܬܸܬܸܠ ܠܹܗ܀ ܐܸܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܕܙܵܐܹ̇ܢ( 19 ) ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬܼܟܸܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ: ܗܲܒܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܠܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܬܹܐܡܲܪ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܕܲܓܵܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܒܼܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܙ̣ܵܢ ܗܵܘ̇ ܙܵܝܘܿܢܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܬܼܟܸܠܬܵܝܗܝ܀ ܝܲܩܝܼܪ ܠܲܚܡܵܐ ܘܫܲܘܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܲܕܼܐܵܡ݁ܲܪ ܠܵܗ̇: ܠܲܚܡܵܐ ܗܲܒܼ ܠܹܗ ܘܢܸܫܡܲܥ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܵܟܼ܀ ܟܲܦܢܵܐ ܟܲܪܣܹܗ ܘܐܸܬܼܵܐ ܕܢܸܡܠܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟܼ: ܘܕܲܫܡܲܥ̣ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܘܿܢ ܟܲܝ ܝܑܼܬܲܪ ܐܸܠܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ܀ ܠܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܒܥܵܟܼ ܡܣܟܹܿܢܵܐ ܫܠܝܼ ܠܵܐ ܬܲܠܸܦ: ܗܲܒܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ ܕܣܵܗ̇ܕܵܐ ܒܫܸܬܼܩܵܗ̇ ܥܲܠ ܙܵܝܘܿܢܵܐ܀ ܐܸܢ ܐܲܟܵܪܵܐ ܠܚܲܩܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܟܼܝ ܙܲܪܥܵܐ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܢܸܬܼܢܸܐ ܠܵܗ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܟܼܝ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܟܼܝ ܪܸܒܘܿ ܙܲܖ̈ܥܝܼܢ( 20 ܐܸܢܗܸܘ ܕܙܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܢܸܫܕܹܐ ܒܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ: ܕܠܵܘ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܓܕܼܝܼܫܵܐ ܐܵܘ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܪܸܒ̇ܘܿ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ: ܐܸܢ ܬܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܙܵܐܹ̇ܢ ܘܡܵܪܝܵܐ ܙܵܐܹ̇ܢ܀ ܐܸܢ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܸ̇ܠ ܠܹܗ ܘܬܸܡܠܹܐ ܟܲܪܣܹܗ: ܙܲܪܥܵܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܗ̣̄ܘ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܵܟܼ܀ ܫܬܼܘܿܩ ܝܵܗ̇ܘܿܒܼܵܐ ܘܲܦܫܘܿܛ ܐܝܼܕܼܵܟܼ ܨܹܝܕܼ ܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܫܲܬ̇ܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܒܝܲܕܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ܀ pb. 563 ܠܵܐ ܬܬܲܪܓܸܡ ܠܹܗ ܕܲܟܼܦܸܢ ܘܲܟܼܦܝܼܦ ܘܲܡܠܸܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ: ܒܠܲܚܡܵܐ ܣܡܘܿܟܲܝܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܦܸܠ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܡܲܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܬܸܬܸ̇ܠ ܗܲܒܼ ܟܲܕܼ ܫܲܬ̇ܝܼܩ: ܘܗ̤ܝ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܟܼ ܡܲܠܦܵܢܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܥܲܠ ܙܵܝܘܿܢܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܡܸܣܟܹܝܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܣܢܝܼܩ ܘܲܨܪܝܼܟܼ ܡ̣ܢ ܡܵܙܘܿܢܵܐ: ܥܢܝܼ ܠܡܸܣܟܹܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܙܵܐܹ̇ܢ ܐܵܦ ܠܝܼ ܐܵܦ ܠܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܚܲܣܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܲܒܼ ܠܹܗ: ܐܸܢܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܗܲܒܼ ܟܲܕܼ ܫܲܬ̇ܝܼܩ ܘܲܫܪܝܼ ܥܵܒܲܪ܀ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ ܙܪܘܿܥ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܟܼ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܬܸܚܨܘܿܕܼ ܘܲܒܼܝܲܡܝܼܢܵܟܼ ܘܲܒܼܣܸܡܵܠܵܟܼ܀ ܣܲܓ̇ܝܼ ܡܩܲܒ̇ܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢ ܙܲܖ̈ܥܹܐ( 21 )ܡܸܢܵܟܼ: ܫܕܼܝܼ ܒܵܗ̇ ܘܐܲܣܓܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܝܵܥܹ̇ܝܢ ܘܲܡܚܲܕܹܝܢ ܠܵܟܼ܀ ܦܘܼ̈ܡܹܐ ܟܲܦܢܹ̈ܐ ܗܵܐ ܥܲܝܝܼܦܝܼܢ ܥܲܠ ܬܲܖ̈ܥܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܦܘܿܩܘ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܣܡܘܿܟܼܘ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܘܣܲܒܼܘ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ܀ ܓܕܼܘܿܠܘ ܠܹܗ ܠܨܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܲܨܝܼܚ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܼܵܐ ܒܟܼܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘܼ ܢܲܚܬܵܐ ܥܲܠ ܨܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܣܢܝܼܩ ܨܵܘܡܵܐ ܥܲܠ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܨܲܝܵܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܨܵܪ̣ ܐܹܫܲܥܝܵܐ: ܨܲܠܡܵܐ ܠܨܵܘܡܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܬܸܚܙܸܐ ܫܘܼܦܪܹܗ܀ ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼ ܨܵܘ̈ܡܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ: pb. 564 ܨܵܪܹܗ ܠܗܵܢܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܖ̈ܵܘܗܝ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܡܸܬܼܒܲܝܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܟܸܢܵܪܵܗ̇ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܨܲܝܵܡܵܐ ܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܨܵܘܡܹܗ ܡܲܪܓܸܙ܀ ܐܝܼܬܼ ܨܲܝܵܡܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܢܦܝܼܚ ܘܲܡܫܲܩܲܠ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܟܲܕܼ ܕܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܟ̇ܬܼܵܢ ܘܲܕܼܠܝܼܚ ܘܲܡܠܸܐ ܪܘܼܓܼܙܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼ ܕܲܣܟܼܝܼܪ ܦܘܼܡܹܗ ܒܨܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ: ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܪܘܲܚ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܹܗ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼ ܕܡܲܟܸܟܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܟܼܵܐܹ̇ܦ ܨܵܘܪܹܗ: ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܕܢܸܩܨܸܐ ܠܲܚܡܹܗ ܠܵܐ ܪܵܓܵܐ ܠܹܗ܀ ܐܝܼܬܼ ܕܡܵܐܹ̇ܟܼ ܠܹܗ ܣܲܩܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ ܥܲܠ ܬܸܫܘܝܼܬܹܗ: ܘܥܵܘܹ̇ܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܢ ܠܹܗ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܓܥܲܪ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܘܲܒܼܣܲܪ ܫ̣ܵܛܹܗ: ܘܨܲܥܲܪ ܫܲܒܼܩܹܗ ܘܐܲܣ̣ܠܝܼ( 22 ) ܣܲܚ̣ܦܹܗ ܩܕܼܵܡ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ܀ ܘܨܵܪ̣ ܠܹܗ ܨܲܠܡܵܐ ܠܨܵܘܡܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ ܒܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ܀ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܨܵܘܡܵܐ( 23 ) ܐܲܝܢܵܘ: ܕܟܼܠܢܵܫ ܢܹܐܠܲܦ ܥܲܠ ܦܘܼܖ̈ܫܵܢܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܗܵܢܵܘ ܨܵܘܡܵܐ ܕܬܸܫܪܸܐ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܘܡܹܐܣܵܖ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܬܦܲܣܸܩ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ܀ ܩܸܛܪܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܩܸܛܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܩܛܝܼܪ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܘܲܒܼܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ ܒܠܝܼܡ ܕܲܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܫܵܪܹܐ ܠܹܗ܀ pb. 565 ܐܵܦ ܡܹܐܣܵܪܬܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ: ܕܨܵܠ̇ܝܵܐ ܦܲܚܹ̈ܐ ܘܢܵܟܼ̇ܠܵܐ ܘܥܵܠ̇ܒܵܐ ܠܟܼܠ ܩܲܖ̈ܝܼܒܹܝܗ̇܀ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܝܼܢܵܐ ܘܲܩܛܝܼܪ ܩܵܐܹ̇ܡ ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܨܵܘܡܵܐ: ܫܪܝܼ ܥܲܡ ܐܲܚܘܼܟܼ ܟܲܕܼ ܥܵܠܹ̇ܒܼ ܠܵܟܼ ܐܸܢ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܦܣܘܿܩ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܥܲܪܩܸܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܦܫܘܿܛ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܗܵܢܵܘ ܨܵܘܡܵܐ܀ ܪܸܚܡܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܬܸܥܘܿܠ ܬܸܫܪܸܐ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܕܲܩܛܝܼܪ: ܕܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܲܡܗܲܠܵܟܼܘܼ܀ ܟܠ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܲܒܼܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ ܩ̣ܛܲܪ ܚܸܪܝܵܢܵܐ: ܗܸܢܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܫܪܝܼ ܨܲܝܵܡܵܐ܀ ܟܠ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܥ̇ܝܵܐ ܕܬܸܚܡܸܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗ̇: ܠܗܵܝ̇ ܡܹܐܣܵܪܬܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܩܵܪܹܐ ܦܣܘܿܩ ܦܵܪܘܿܫܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܥܲܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: ܕܢܸܫܪܸܐ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܘܡܹܐܣܵܖ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܢܸܦܣܘܿܩ܀ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܲܩܛܝܼܪ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܲܟܼܣܸܐ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܲܢܟܼܝܼܠ: ܦܲܣܸܩ ܘܲܫܪܝܼ( 24 ) ܘܨܘܼܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܩܲܝܛܘܿܢܩܵܢܵܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܢܦܲܩ̣ ܚܵܘܝܼ ܠܵܟܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ ܘܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ܀ ܗ̤ܘ ܡܲܠܸܦ ܠܵܟܼ ܕܬܸܩܨܸܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܠܟܲܦܢܵܐ ܠܲܚܡܵܟܼ: ܕܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܦܐܸܐ ܠܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܝܑܼܠܸܦ ܡܵܢܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ: pb. 566 ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܢܹܐܠܲܦ ܠܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ܀ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܒܲܝܬܵܟܼ ܐܵܪܚܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܟܼܣܸܢܝܵܐ: ܪܵܚܹ̇ܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܓܼܠ̣ܵܐ ܢܒܼܝܵܐ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܬܟܲܣܸܐ ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܠܥܲܖ̈ܛܠܵܝܹܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ܀ ܨܵܒܹ̇ܐ ܣܓܼܝܼܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܗ̤ܘ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܙܡ̣ܲܪ ܐܹܫܲܥܝܵܐ܀ ܒܲܪ ܒܸܣܪܵܟܼ ܗ̣̄ܘ ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܲܣܚܝܼܦ ܥܲܠ ܐܸܣܟܿܘܼܦܬܼܵܟܼ: ܕܲܥ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܘܲܡܠܝܼ ܟܲܪܣܹܗ ܘܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܨܵܘܡܵܟܼ܀ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̣̄ܘ ܦܲܓܼܪܹܗ ܠܵܘ ܛܲܪܵܢܵܐ ܕܲܫܕܸܐ ܘܲܫܠܝܼܚ̣: ܘܲܡܢܲܬܸܿܫ ܠܹܗ ܥܲܪܝܵܐ ܘܚܘܼܡܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܣ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܟܸܬܵܐ ܕܓܲܒܼܠܘܼܟܼ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܓܲܒܼܠܘܼܗܝ ܐܵܦ ܠܹܗ: ܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘ ܛܝܼܢܵܐ ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܬܹܐܪܲܒܼ ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܟܼ ܗ̣̄ܘ܀ ܠܡܘܿܢ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܸܠܵܐ ܬܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܵܟܼ: ܕܗܵܢܵܘ ܨܵܘܡܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܢܪܲܚܸܡ ܐ̄ܢܵܫ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܹܐܚܘܿܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܖ̈ܲܚܡܹܐ ܩܕܼܵܡ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܨܲܝܵܡܵܐ ܚܲܪܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܕܨܵܘܡܹܗ ܨܲܥܪܵܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܣܢܸܐ ܒܠܸܒܵܟܼ ܠܐܲܚܘܼܟܼ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܘܡܵܟܼ ܪܹܝܚܵܐ ܣܲܪܝܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܢܸܡܚܸܐ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܠܘܼܛ ܠܡ̇ܢ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܠܵܐ ܒܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܟܼ ܨܵܘܡܵܟܼ ܢܸܣܪܸܐ ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܨܵܐܹ̇ܡ ܦܘܼܡܵܟܼ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܨܵܐܹ̇ܡ: pb. 567 ܘܡ̣ܢ ܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܘܼܝܵܩܹ̈ܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܘܼܙܵܚܵܐ ܘܡ̣ܢ ܚܸܪܝܵܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܐܹܝܢ ܘܲܒܼܠܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܕܫܵܪܝܵܐ ܨܵܘܡܵܟܼ: ܘܲܡܣܲܝܒܼܵܐ ܠܵܟܼ ܥܲܡ ܐܵܣܘܿܛܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܲܡܛܲܡܵܐܘܼ ܠܡܲܢ ܕܐܵܡ̇ܲܪ ܠܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܢܛܲܪ ܠܸܫܵܢܵܟܼ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ܀ ܗ̤ܘ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܒܲܢܛܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܣܵܡ̣ܵܗ̇: ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܦܲܩܸܕܼ ܠܲܕܼܨܲܝܵܡܵܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܠܵܘ ܟܠ ܡܸܠܝܼ̈ܢ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܫ ܫܲܘ̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܢܸܟܼܠܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܡܲܠܸܠ܀ ܐܵܦ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܐܵܦ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܲܙܡܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܠ̈ܝܵܢ ܠܐܵܡܘܿܖ̈ܲܝܗܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܫܠܸܐ ܠܲܓܼܡܵܪ ܡܸܢܗܹܝܢ ܐܸܢ ܨܲܝܵܡܵܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܐ̄ܡ̣ܲܪ ܐܹܫܲܥܝܵܐ: ܘܐܸܬܼܝܲܕܼܥܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܕܐܲܝܕܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܬܸܒܼܛܲܠ܀ ܠܵܐ ܬܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܵܘ ܕܲܚܣܵܡܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܛܢܵܢܵܐ ܘܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ ܘܲܕܼܚܸܪܝܵܢܵܐ܀ ܢܸܫܠܸܐ ܦܘܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܘܼܝܵܩܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܡܗܲܠܟܼܵܐ ܠܲܣܛܲܪ܀ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܬܹܐܚܘܿܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܨܲܝܵܡܵܐ: pb. 568 ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܲܣܠܲܝ ܡ̣ܢ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ܀ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܹܗܲܢܵܐ ܠܡܵܪܵܗ̇ ܬܸܚܣܘܿܦ: ܘܲܒܼܝܲܩܕܵܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܬܲܪܡܸܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܡ̣ܪܵܗ̇܀ ܒܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܓܲܙܵܗ̇ ܕܲܢܒܼܝܘܼܬܼܵܐ: ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܲܪܡܲܪ ܟܲܕܼ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܢܒܼܝܼܬܼܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܚܵܬܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܟܘܼܡܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܡܸܛܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܸܠ̣ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܓܲܪܒܼܵܐ ܠܸܒܼܫܲܬ̤܀ ܘܡܵܢܵܐ ܐܹܡܲܪ ܥܲܠ ܓܲܝܵܣܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܝܵܪܬܵܐ (ܒܓܲܢܲܬܼ ܛܘܼ̈ܒܹܐ( 25 ܡܵܐ ܕܟܼܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܦܘܼܡܵܐ ܠܕܼܝܼܢܵܐ ܬܸܥܘܿܠ: ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܕܼܚܲܠ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܝܲܬܿܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡܸܙܕܲܕܲܩ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܘ ܡܸܬܼܚܲܝܲܒܼ: ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܘܿܠ ܡܸܠܬܹܗ ܒܙܵܘܥܵܐ ܘܟܸܢ ܐܵܡ݁ܲܪ ܠܵܗ̇܀ ܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡܸܣܬܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ: ܠܡܘܿܢ( 26 ) ܠܵܐ ܙܵܐܲܥ ܕܢܹܐܡܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܡܲܪܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܘܓܸܪܒܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܘܥܲܠ̣ ܓܲܝܵܣܵܐ: ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܘܫܘܼܦܖܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ܀ ܡܸܟܹܝܠ ܗܵܫܵܐ ܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ: ܕܠܵܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܬܲܫܠܸܡ ܦܘܼܡܵܟܼ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܠܫܲܖ̈ܒܹܐ ܣܖ̈ܝܼܩܹܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܐܵܦܠܵܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܬܸܬܼܢܸܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ܀ pb. 569 ܡܘܿܢ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܠܵܟܼ ܬܸܩܠܘܿܦ ܫܘܼܚܢܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̣̄ܘ: ܡܘܿܢ ܗܵܕܹܣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܕܼܩܲܪܝܼܒܼܵܟܼ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܪܲܚܝܼܩ܀ ܐܲܣܟܸܠ̣ ܐܲܚܘܼܟܼ ܡܘܿܢ ܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܬܸܬܼܢܹܐ ܡܘܼܡܵܘ̈ܗܝ: ܡܵܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܚܲܠ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̣̄ܘ܀ ܫܘܼܦܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܲܫܒܵܗ̇ ܕܵܘܝܼܕܼ ܠܗܵܕܹܐ ܕܐܸܡ̣ܲܪ: ܕܠܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܡܝ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܡܲܠܸܠ ܗܵܘ̇ ܟܸܢܵܪܵܗ̇ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܬܼܢܸܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܗܝ܀ ܠܵܐ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܠܫܲܖ̈ܒܹܿܐ ܣܖ̈ܝܼܩܹܐ ܢܸܗܘܸܐ ܦܘܼܡܵܟܼ: ܡܘܿܢ ܝܵܬܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܼܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܢܸܚܛܸܐ: ܡܘܿܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܵܐ ܘܲܣ̣ܬܲܪ ܘܐܵܘܒܸܿܕܼ ܐܲܓܼܪܹܗ܀ ܨܵܡ̣ ܘܐܸܙܕܲܕܲܩ ܘܡܲܠܸܠ̣ ܣܲܪܚ̣ܵܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ: ܣܦܝܼܩܵܐ ܟܲܪܣܹܗ ܘܲܫܪܸܐ ܨܵܘܡܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܨܵܘܡܹܗ ܘܣܲܢ̈ܝܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܦܲܟܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ: ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܘܙܸܒܼܠܵܐ ܣܵܡ̣ ܥܲܠ ܦܝܼܪܡܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ ܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܕܐܵܦ ܗ̤ܝ ܩܸܛܠܵܐ ܗ̣̄ܝ ܘܒܼܝܼܫܬܵܐ ܗ̣̄ܝ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܠܲܕܼܢܵܦܹ̇ܠ ܒܵܗ̇܀ ܫܲܠܝܼܛ ܦܘܼܡܵܐ ܐܵܘ ܕܲܢܫܲܒܲܚ ܐܵܘ ܕܲܢܙܲܡܲܪ: ܐܵܘ ܕܲܢܗܲܠܸܠ ܐܵܘ ܢܸܓܼܒܸܿܐ ܠܹܗ ܫܸܬܼܩܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ܀ ܟܠ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠ ܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܟܠ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ: ܟܠ ܫܘܿܥ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܝܵܬܼ̇ܪܝܼܢ ܡܸܢܗܹܝܢ ܫܲܡܘܿܥܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ pb. 570 ܗܲܒܼ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܣܥܘܿܪ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܣܡܘܿܚ ܚܵܕܼܘܿܖܹ̈ܐ: ܦܲܪܢܸܣ ܝܲܬܼܡܹ̈ܐ ܘܟܲܣܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܥܲܖ̈ܛܸܠܵܝܹܐ܀ ܩܪܝܼ ܠܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܘܲܡܠܝܼ ܟܸܢܦܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟܼ: ܘܲܕܼܒܲܪ ܝܲܬܼܡܵܐ ܘܐܲܛܥܸܢ ܚܲܕܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܟܼ܀ ܫܬܼܘܿܩ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ( 27 ) ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܕܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܼܵܟܼ: ܘܛܲܪ ܠܸܫܵܢܵܟܼ ܡ̣ܢ ܕܲܢܗܲܦܸܟܼ ܝܲܬܿܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܨܵܘܡܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܵܟܼ ܛܲܝܸܒܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܥܲܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܬܠܘܿܚ ܐܸܫܛܵܖܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܝܼܢ ܠܵܟܼ܀ ܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܲܦܬܼܝܼܚ ܬܲܪܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܟܼܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: ܩܘܼܡ ܬܲܝܵܒܼܵܐ ܦܪܘܿܥ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܟܼ܀ ܟܠ ܚܲܛܵܝܵܐ ܢܸܣܥܘܿܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܒܪܝܼܟܼ ܗ̣̄ܘ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܲܢ ܨܵܘܡܵܐ ܕܢܸܥܨܘܿܒܼ ܠܲܚܒܼܵܪܵܬܲܢ܀

Footnotes

‎1  Ab edit. Add.

‎2  ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܡܣ̈ܟܢܐ Add. In L.

‎3  ܩܠܐ P. (ܒ. ܦܛܪܘܣ .ܒ. ܝܘ.)

‎4  ܠܗ̇ R. P.

‎5  ܢܲܟܪܐ L.

‎6  ܡܕܥܐ R.

‎7  ܡܙܕܒܼܢܐ L.

‎8  ܝܘܬܖ̈ܢܝܢ L.

‎9  ܬܥܘܠܝ ܬܡܛܐ R. ܥܐܠܐ ܘܡܛܝܐ L.

‎10  ܛܒܼܚܬ̇ R. L.

‎11  ܕܚܝܠܬܐ ܒܐܘܪܚܐ P. R.

‎12  ܡܣܟ̈ܢܐ R.

‎13  ܥܡ R.

‎14  ܣܝܡ L. P.

‎15  ܐܙ̈ܠ̄ܢ R.

‎16  ܕܡܣܒܥ L.

‎17  ܙܪܥܐ R.

‎18  ܡܪܢ R. ܕܡܪܝܐ L.

‎19  ܙܐ̇ܢ R.

‎20  ܙܒ̈ܢܝܢ L.

‎21  ܙܪܥܐ L. P.

‎22  ܘܐܣܢܝ R.

‎23  ܕܨܘܡܐ R.

‎24  ܘܫܕܝ R.

‎25  ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ L.

‎26  ܠܡ̇ܢ P. ܡ̇ܢ L.

‎27  ܕܡܢܝܐ L.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/362
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/362.
Bibliography:
On the Lenten Fast I - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/362.

Show Citation Styles