Jacob of Serugh: On Godly Virginity - ܥܲܠ ܡܲܪܬܝܵܢܘܼܬܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܥܲܠ ܡܲܝܢܲܩܬܵܐ ܣܢܝܼܩ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܘܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܬܸܬܼܩܲܝܲܡ ܒܹܗ܀ ܐܸܢ ܫܵܒܼ̇ܩܵܐ ܠܹܗ ܐܸܡܹܗ ܠܥܘܸܠܵܐ ܡܵܐ ܕܝܼܠܸܕܬܹܗ: ܦܲܩܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܐܵܦܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܠܝܲܠܕܵܐ ܡܸܢܵܗ̇܀ pb. 628 ܘܡܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܸܠܘܼ ܫܲܒܼܩܹܗ ܒܵܬܲܪ ܕܲܒܼܪܵܝܗܝ: ܦܲܩܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܐܵܦܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܹܗ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܫܵܒܼ̇ܩܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܥܘܸܠܵܗ̇: ܕܐܵܦ ܐܸܢ ܛܵܥ̇ܝܵܐ ܗ̤ܘ ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܬܼܘܿܡ܀ ܐܸܠܘܼ ܒܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܒܼܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܗܵܢܵܐ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܛܥܝܼܢ ܠܹܗ ܒܵܬܲܪ ܕܲܒܼܪܵܝܗܝ ܐܵܦ ܙܵܐܹ̇ܢ ܠܹܗ: ܘܗܵܐ ܡܸܫܬܲܡܲܗ ܐܵܦ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܐܵܦ ܙܵܝܘܿܢܵܐ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܹܐܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܡܪܲܚܸܡ ܗܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܐܵܦ ܪܲܚܡܵܢܵܐ܀ ܟܹܐܝܢ ܗ̣̄ܘ ܕܝܼܢܹܗ ܘܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܹܗ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܠܸܐ ܛܢܵܢܵܐ ܘܡܸܫܬܲܟܼܚܵܐ ܒܹܗ ܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܪܲܚܸܡ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܬܼܵܒ݁ܲܥ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܲܕܼ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ܀ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܚܕܼܵܐ ܠܲܚܕܼܵܐ ܡܥܲܕܖ̈ܵܢ ܟܠܝܘܿܡ ܟܲܕܼ ܢܲܗܝܼܖ̈ܵܢ܀ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܢܸܓܼܕܹ̈ܐ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܪܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܕܼܚܝܼܠ ܥܲܠ ܡ̇ܢ ܕܲܡܠܸܐ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܢܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܛܢܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܒܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܥܲܠ ܡ̇ܢ ܕܐܲܣܛ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 629 ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ: ܘܐܸܢ ܦܵܓܼ̇ܥܵܐ ܒܹܗ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܓܹܝܪ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܡܲܟܿܝܼ̈ܟܹܐ ܠܵܘ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܡܸܕܸܡ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܹܐܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܒܲܣܝܼܡܵܐ: ܬܪܝܼܨܵܐ ܘܪܵܡܵܐ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܲܓܲܪ ܪܘܼܚܹܗ: ܘܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܡܲܨܠܲܚ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܩܵܦܲܚ̇ ܠܹܗ܀ ܘܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܲܥܝܼܪ: ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܹܗ ܥܲܠ ܥܲܒܼܘܿܕܹ̈ܝܗ̇(1) ܕܒܼܝܼܫܬܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ܀ ܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܥܵܘ̣ܠܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܵܐ ܦܵܓܼ̇ܥܵܐ ܒܹܗ ܠܵܐ ܡܲܪܫܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܢ ܐܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܕܒܼܝܼܫܬܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ: ܡܛܵܬ̤ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܫܡܝܼܛ ܣܲܝܦܵܗ̇ ܕܬܸܡܚܸܐ ܠܐܲܒܼܕܵܢ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܒܵܠܥ̇ܝܼܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܩܝܼܢ ܐܵܦܠܵܐ ܛܵܐܹ̇ܢ ܢܸܬܼܒܲܥ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܕܼܘܼܟܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܸܢ ܐܸܨܛܲܥܲܪ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ: ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܕܝܼܢܵܐ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܠܚܘܿܪ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܪܲܓܼܡܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܚܫܲܠ̣ ܥܸܓܼܠܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܫܲܪܒܹܗ ܐ̄ܬܼܵܐ ܠܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܕܲܠܡܘܿܢ ܪܲܓܼܡܹܗ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܐܸܡܪܲܬ̤ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܓܲܪܒܼܵܐ ܠܸܒܼܫܲܬ̤: pb. 630 ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܘܲܠܖ̈ܵܓܼܘܿܡܹܐ ܘܠܵܐ ܡܲܪܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܣܝܼܪ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܘܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܕܝܼܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܹܗ: ܘܥܲܠ ܕܐܸܨܛܲܚܝܼ ܠܘܿܛ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܝܑܼܩܸܕܼ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܓܼܵܘ ܐܲܬܿܘܿܢܵܐ: ܘܦܲܟܼܪܵܗ̇ ܠܢܘܼܪܵܐ ܕܲܢܕܼܘܼܫܘܼܢܵܗ̇ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܖܸ̈ܓܼܠܹܐ܀ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕܼ ܓܲܒܼܝܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܓܸܙܡܲܬ̤: ܘܠܵܐ ܬܲܒܼܥܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܦܘܼܡܵܐ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܵܐ܀ ܢܘܼܪܵܐ ܦܟܼܝܼܪܵܐ ܘܐܝܼܙܒܸܿܠ ܫܲܪܝܵܐ ܠܲܡܨܲܥܵܪܘܼ: ܕܒܲܙܒܲܢ ܬܵܒ݁ܲܥ ܘܒܲܙܒܲܢ ܡܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܬܲܒܼ̈ܥܵܬܼܵܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܢܸܒܼܥܸܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܠܹܗ: ܕܲܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܫܘܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܒܚܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܚܲܕܼ ܒܵܠܲܥ̇ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܣܟܸܠ ܘܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܡܲܗܡܸܐ ܘܲܠܚܲܕܼ ܬܵܒܲ݁ܥ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ܀ ܛܝܼܢܵܐ ܓܒܼܝܼܠܵܐ ܠܡܘܿܢ ܡܲܡܪܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܦܲܚܵܪܵܐ: ܕܬܹܐܡܲܪ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܐܵܘ ܠܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ܀ ܚܸܟܼܡܲܬܼ ܪܵܡܵܐ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܣܝܼܡܵܐ: ܘܒܼܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܪܵܗܛ̇ܝܼܢ ܟܠ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܝܼܢ ܥܲܡ ܙܲܒܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܗܵܝ̇ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܨܵܪܲܬ̤ ܫܸܡܫܵܐ ܘܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܣܲܗܪܵܐ: ܒܵܗ̇ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܝܕܵܐ ܕܬܼܵܒ݁ܲܥ ܘܐܲܝܕܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܘܥܲܠ ܕܲܒܼܛܝܼܠ ܠܹܗ ܕܢܵܘܬܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܒܼܝܼܪ ܕܲܡܕܼܵܘܲܕܼ܀ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܡܵܐ ܕܬܼܘܼܪܣܵܝܵܐ ܠܥܝܼܖܹ̈ܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ: pb. 631 ܘܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܵܙܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܐܸܬܿܬܲܗܝܼ ܒܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܹܗ ܟܲܕܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܫܸܡܫܵܐ ܐܵܦ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܠܣܲܗܪܵܐ ܡܵܘܫܸܛ܀ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܟܼܵܘ̈ܟܿܒܹܐ ܘܪܲܗܛܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ ܠܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܕܼܵܘܕܼܝܼܢ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܲܪܗܝܼܒܼܝܼܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܡܵܐ ܕܙܲܠܝܼ̈ܩܲܝ ܫܸܡܫܵܐ ܦܵܪܹܣ: ܘܫܵܛܲܚ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܥܲܠ ܐܲܖ̈ܥܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܐ ܕܬܼܘܼܪܣܵܝܵܐ ܠܢܘܼ̈ܢܹܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ: ܒܠܸܒܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܠܥܵܡܖ̈ܲܝ ܡܲܝ̈ܵܐ ܣܵܘܩܵܐ ܢܝܼܚܵܐ܀ ܠܵܐ ܥܲܣ̈ܩܵܢ ܠܹܗ ܡܸܢܲܝ̈(2) ܣܲܥܪܵܐ ܕܢܸܚܫܘܿܒܼ ܐܸܢܹܝܢ: ܕܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܕܬܸܡܛܸܐ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܦܸܖ̈ܕܲܝ ܚܵܠܵܐ ܘܛܘܼ̈ܦܲܝ ܡܸܛܪܵܐ ܘܓܲܠܠܲܝ̈ ܝܲܡܵܐ: ܬܚܹܝܬܼ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܩܘܼܠܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܝܘܼܩܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ: ܛܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܐ(3) ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܛܲܪܲܦ܀ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܫܵܩ̇ܠܵܐ ܡܸܢܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܟܠܝܘܿܡ: ܟܠ ܕܐܝܼܬܼ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܘܲܦܫܝܼܩܝܼܢ ܠܹܗ ܦܘܼܖ̈ܢܵܣܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܵܦ ܕܘܼܒܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܫܓܼܝܼܱܫܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܢܲܣ ܒܹܗ: ܒܗܵܝ̇ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܵܬ̤ ܗܵܠܹܝܢ ܖ̈ܲܗܛܹܐ ܟܠܝܘܿܡ܀ ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܬܲܒܼ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘ ܢܝܼܫܹܗ ܕܢܵܘܪܸܬܼ(4) ܟܠܝܘܿܡ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ pb. 632 ܠܵܐ ܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܘܫܵܠܹ̇ܐ ܪܵܡܵܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܪܵܢܹ̇ܐ ܕܠܵܘ ܛܲܢܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܐܵܘ ܬܵܒܼܘܿܥܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܡܵܐ ܕܬܵܒ̇ܲܥ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܬܸܗܘܸܐ ܣܵܒܲܪ: ܕܚܸܡܬܼܵܐ ܥܨܵܬܹܗ ܘܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܢܸܬܼܒܲܥ ܥܵܘܼܠܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ܀ ܗ̤ܘܝܘܼ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܬܵܒܲܥ ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܡܲܗܡܸܐ ܗܵܪܟܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܢܸܬܿܬܲܩܢܘܼܢ ܒܹܗ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܕܝܼܢܵܐ܀ ܫܪܸܐ ܗ̣̄ܘ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܢܸܪܓܲܫ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܡܵܐ ܕܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡܲܠܸܦ܀ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܡܵܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܐ(5) ܡܸܬܿܬܿܒܲܥ ܗܵܪܟܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܢ܀ ܢܹܐܠܲܦ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܥܵܒܹܿܕܼ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܘܠܵܐ ܬܵܒܲܥ ܠܹܗ܀ ܚ̣ܵܘܝܼ ܕܲܠܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܢܛܝܼܪ ܠܹܗ ܢܕܼܘܼܢܹܗ ܬܲܡܵܢ: ܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܒܼܠܲܥ(6) ܢܹܐܠܲܦ ܕܲܢܛܝܼܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܠܗܲܠ܀ ܘܣܲܓ̇ܝܼ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܥܲܠ ܬܲܖ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܡܵܐ ܕܡܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ: ܕܲܒܼܬܲܖ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܟܠܗܘܿܢ ܦܵܫ̣ܘ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܲܒܼܥܘܼܢ: pb. 633 ܡ̇ܢ ܡܲܫܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܕܝܼܢܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܟܠ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܐܸܢ ܟܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܝܼܫܬܹܗ ܒܪܹܫܹܗ ܣܸܠܩܲܬ̤: ܘܟܼܠ ܡ̇ܢ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܹܗ ܦܪܲܥ̣ ܗ̤ܘ ܗܵܪܟܵܐ܀ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܘܕܼܝܼܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ: ܡܸܬܿܕܲܡܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܵܦ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܵܗ̇܀ ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܐܝܼܬܼ ܕܲܬܼܒܼܝܼ̈ܥܵܢ ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܢܛܝܼܖ̈ܵܢ: ܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܘܡܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܩܵܡ̣ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܡܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܡܚܵܘ̇ܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܟܹܐܢܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ ܠܲܕܼܠܵܐ ܟܹܐܢܝܼܢ܀ ܘܡܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܠܹܗ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܫܲܪܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܛܠ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܕܼܦܝܼܢ: ܕܲܠܚܲܕܼ ܦܵܪܹܩ ܘܲܠܚܲܕܼ ܡܲܗܡܸܐ ܘܠܵܐ ܦܵܪܹܩ ܠܹܗ܀ ܘܪܲܒܵܐ ܘܦܲܐܝܵܐ ܘܫܵܘ̇ܝܵܐ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܦܵܪܹܩ ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀ ܡܸܢܗܘܿܢ ܦܲܨܝܼ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܠܲܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܹܝܢ ܐܲܪܦ̣ܝܼ ܕܢܹܐܩܕܘܼܢ ܐܵܦܠܵܐ ܦܲܨܝܼ܀ ܦܪܲܩ ܠܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܘܐܲܪܦܝܼ ܠܫܲܒܼܥܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ: ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܟܲܝ܀ ܐܸܠܘܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܦܲܨܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ: pb. 634 ܣܲܓܿܝܼ ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ܀ ܘܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܵܠܲܥ̇ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܕܲܠܟܼܠ ܕܐܸܬܼܵܐ ܢܸܒܼܠܲܥ ܦܲܪܩܹܗ ܡ̣ܢ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܐܵܬܼ̈ܝܵܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܬܼ̈ܝܵܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܕܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܦܵܪܹܩ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܕܢܸܒܼܠܲܥ ܠܲܓܼܡܵܪ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܘܐܸܠܘܼ ܡܲܪܦܸܐ ܕܢܸܬܼܐܲܠܨܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܦܲܟܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܘܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܦܲܨܝܼ ܘܲܦܪܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܒܲܖ̈ܵܝܹܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܠ ܡܘܿܢ ܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܸܬܼܚܲܣܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܪܒܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܦܲܨܝܼ ܘܠܵܐ ܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ܀ ܘܥܵܠ ܗܵܝ̇ ܦܲܨܝܼ ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܪܓܲܫ ܥܵܠܡܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܡܵܪܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ܀ ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܪܦܝܼ ܣܒܲܠ(7) ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܒܕܼܘܼܟܵܐ ܕܘܼܟܵܐ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܥܵܠܡܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܪܦܝܼ ܕܢܹܐܩܕܘܼܢ ܗܸܢܘܿܢ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܝܑܼܪܸܒܼ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܼܥ̣ܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܗ̤ܘ ܐܸܬܼܢܲܨܲܚ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܦܲܨܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̤ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܒܲܚ܀ pb. 635 ܐܲܪܦܝܼ ܡܵܝ̇ܬܝܼܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ ܘܲܕܼܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܕܢܸܣܒܼܘܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܣܲܝܒܲܪ(8) ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܠܡܸܢܗܘܿܢ ܦܲܨܝܼ ܠܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܪܦܝܼ: ܕܢܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̤ܘ ܘܲܕܼܢܸܫܬܲܒܿܚܘܼܢ ܥܲܡܹܗ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܵܐ ܕܲܡܦܲܨܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܫܲܩ̣ܠܹܗ: ܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܦܲܨܸܐ ܢܫܲܒܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܒܵܥܹ̇ܐ܀ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܚܵܐܹ̇ܣ ܘܡܲܪܦܸܐ ܢܡܘܼܬܼܘܼܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܬܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܡܸܢܹܗ ܒܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܘܲܕܼܢܸܫܬܲܒܿܚܘܼܢ ܐܵܦ ܥܲܠ ܢܘܼܪܵܐ ܘܥܲܠ ܣܲܟܿܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܲܩ̣ܠܝܼ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܘܢܸܪܓܲܫ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܠܨܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܩܵܪܒܿܝܼܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܘܢܸܗܘܸܐ ܢܲܨܝܼܚ ܚܘܼܒܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ: ܘܢܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̤ܘ ܡܸܛܠܵܬܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܘܼܒܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܲܒܼܥܸܠܬܼܵܐ ܕܣܘܼܥܖ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܐܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̤ܘ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܲܠܩܘܼܠܵܣܵܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܫܲܦܝܼܪ ܗ̣̄ܘ ܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܦܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܦܵܖ̈ܘܿܫܹܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪ ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܒܕܼܘܼܟܵܐ ܕܘܼܟܵܐ: ܣܢܸܐ ܕܘܼܒܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܵܦ ܡܸܬܼܚܲܟܲܡ܀ ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼܡ ܛܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܣܒܲܪ ܒܲܪܗܝܼܒܼܘܼܬܹܗ: pb. 636 ܕܐܸܠܘܼ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܡܛܲܟܸܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܲܠܪܲܫܝܼܥܵܐ ܡܵܐ ܕܡܲܡܪܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܩܲܦܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܒܼܠܲܥܦܲܟܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ: ܘܲܠܥܵܘ̇ܵܠܵܐ ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܠܸܐ ܪܹܫܹܗ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܕܫܵܢܹ̇ܐ ܘܡܵܘܒܸܿܕܼ ܗܵܘܢܵܐ ܒܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܲܠܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܪܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܕܲܒܼܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܚܣܘܿܡ: ܗ̤ܘ ܚܵܣܹ̇ܡ ܗ̣̄ܘ ܘܲܡܠܸܐ ܥܲܝ̈ܛܹܐ ܥܲܠ ܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ܀ ܐܵܦ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܸܠܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܢܘܼܪܵܐ ܢܲܚܸܬܼ: ܥܲܠ ܖ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܘܥܲܠ ܥܵܘ̈ܵܠܹܐ ܢܵܘܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܣܲܟܼܠܵܐ ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܫܓܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܣܲܒܼ ܡܸܢܹܗ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܹܗ܀ ܠܥܵܒܼ̈ܕܲܝ ܥܵܘܼܠܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܡܲܓܲܪ ܢܸܩܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܵܘ ܫܵܘܬܵܦܵܐ(9) ܕܒܝܼ̈ܫܹܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܲܛܥܝܼܢ ܠܗܘܿܢ܀ ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܩܚܝܼܢ ܐܸܠܵܐ ܦܵܪܹܩ: ܫܘܼܦܪܵܐ ܡܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܫܘܼܦܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ ܡܸܛܠ ܕܲܪܗܝܼܒܼ ܘܲܫܓܼܝܼܫ ܘܲܡܠܸܐ ܚܘܼܬܼܪܵܐ: ܡܸܬܼܥܲܕܲܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܡܕܲܒܿܪܵܢܵܐ ܡܠܸܐ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡ̈ܫܵܢ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܗܵܝ ܬܸܒܼܨܘܿܪ ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܬܵܘܣܸܦ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ pb. 637 ܡܸܛܠ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܡܸܨܛܲܢܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܬܸܣܲܒܼ ܘܲܠܗܵܘ̇ ܬܸܬܸܿܠ ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܐܵܦ ܐܵܡ݁ܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܠܡܘܿܢ ܗܵܢܵܐ ܒܕܲܗܒܹܗ ܝܲܩܲܪ: ܘܗܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܚܲܣܝܼܪ܀ ܠܡܘܿܢ ܚܲܕܼ ܥܲܬܿܝܼܪ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܛܥܸܐ ܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܚܲܒܼܪܹܗ ܚܲܣܝܼܪ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܪܛܲܢ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܚܲܕܼ ܝܲܨܝܼܦ ܕܢܸܚܫܘܿܒܼ ܕܲܗܒܹܗ ܘܠܵܐ ܡܣܲܝܸܟܼ ܠܹܗ: ܘܗܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܲܣܢܝܼܩܘܼܬܹܗ ܠܟܲܦܢܹܗ ܡܵܐܹ̇ܬܼ܀ ܐܘܿ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡܸܢܹܗ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܥܲܕܲܠ ܒܲܡܕܲܒܿܪܵܢܵܐ ܡܠܸܐ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܬܲܖ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܡܸܫܟܲܚ ܢܲܚܸܐ ܠܡ̇ܢ ܕܲܡܣܲܝܒܲܪ܀ ܒܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܗܵܐ ܠܵܥܵܙܲܪ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: ܘܲܒܼܥܘܼܬܼܪܵܐ ܬܘܼܒܼ ܗܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܕܼ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܘܚܲܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ: ܗܵܐ ܒܚܲܕܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܓܲܐܝܵܐ ܫܪܹܝܢ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܠܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܐܲܚܬܲܪ ܥܘܼܬܼܪܹܗ (ܘܐܲܨܠܝܼ؟(10)) ܨܹܝܕܼ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܒܲܛܠܲܬ̤ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܘܥܸܠܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ: ܕܡܸܢܹܗ ܡܢܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܠܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ܀ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܲܐ̄ܚܪܹܢܹܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ: pb. 638 ܕܣܲܝܒܲܪ ܘܐܲܓܲܪ ܘܲܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܫ̣ܦܲܪ ܐܵܓܼܘܿܢܹܗ܀ ܘܲܫܘܸܐ ܗ̣̄ܘ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܦܲܓܲܥ ܒܹܗ: ܐܵܦ ܒܬܲܖ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܫܦܲܪ ܐܸܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܐܵܦ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܲܡܚܝܼܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܘܲܚܠܝܼܡܵܐ ܚܕܼܵܐ ܘܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘ ܓܘܼܫܡܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘ ܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܕܲܠܡܘܿܢ ܒܲܪܝܵܐ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ: ܢܹܐܡܲܪ ܡܵܕܹܝܢ ܕܲܠܡܵܢ ܒܲܪܝܵܐ ܐܵܦ ܣܸܡܵܠܵܐ܀ ܠܓܼܘܼܫܡܵܐ ܚܵܫ̇ܚܵܐ ܐܵܦ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܲܚܕܼܵܐ ܠܲܚܕܼܵܐ ܡܥܲܕܼܖ̈ܵܢ ܟܠܝܘܿܡ ܒܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܘܠܵܐ ܡܚܲܣܕܵܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܕܲܚܠܝܼܡܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܡܚܝܼܠܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܛܵܒܼܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܣܵܒܼ̇ܪܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܘܐܸܢ ܣܸܡܵܠܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܬܸܠܒܿܘܿܟܼ ܘܲܩܫܸܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܡܸܚܕܼܵܐ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܐܵܦ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ܀ ܘܲܠܬܲܖ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܕܲܚܕܼܵܐ ܠܲܚܕܼܵܐ ܢܵܫ̈ܡܵܢ(11) ܟܠܝܘܿܡ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܓܘܼܫܡܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܟܲܢ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܚܕܼܵܐ ܠܲܚܒܲܪܬܼܵܗ̇܀ ܣܝܼܡ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ: ܘܝܵܨܹ̇ܦ ܕܝܼܠܹܗ ܘܲܡܡܲܠܸܐ ܠܹܗ ܟܠ ܣܘܼܢܩܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ pb. 639 ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܕܹܝܢ ܣܝܼܡ ܘܲܕܼܢܸܣܓܼܘܿܕܼ ܘܲܕܼܢܸܫܬܲܥܒܲܕܼ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܪܲܛܸܢ ܢܸܦܠܘܿܚ ܘܲܢܢܝܼܚ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ܀ ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܟܵܦܲܬ̤ ܨܵܘܪܹܗ: ܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܸܦܠܘܿܚ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ܀ ܒܵܥܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܩܲܠܝܼܠ: ܘܠܵܐ ܡܲܪܟܸܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܹܫܹܗ ܕܢܸܣܓܿܘܿܕܼ ܐܲܝܟܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ܀ ܘܒܼܵܐ̇ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ: ܘܡܸܫܬܲܒܼ̈ܩܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܵܦ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܥܪܵܢ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܚܸܟܼܡܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܵܬ̤ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ: ܕܲܠܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ ܢܸܗܘܸܐ ܢܦܹܐܫܵܐ ܒܣܘܼܥܖ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܕܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܗܘܿܢ ܬܸܟܘܿܦ ܐܸܢܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ: ܠܡܸܫܬܲܥܒܵܕܼܘܼ ܘܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܡܵܕܹܝܢ ܚܲܝܵܒܼ ܐܵܦ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܠܡܸܫܬܲܥܒܵܕܼܘܼ: ܘܚܲܝܵܒܼ ܣܲܓܝܼ ܐܵܦ ܥܲܬܧܝܼܪܵܐ ܠܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼ܀ ܘܲܠܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܙܵܕܹܩ ܠܹܗ ܕܢܲܓܲܪ ܪܘܼܚܹܗ: ܘܢܸܛܥܲܢ ܡܲܪܥܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܥܵܡܵܐ܀ ܠܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܨܹܝܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܡܲܠܸܐ ܟܠ ܣܘܼܢܩܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܢܦܝܼܚ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܚܬܼܝܼܪ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܪܵܡ: ܠܵܐ ܢܲܣܒܲܪ ܠܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܠܵܘ ܓܸܢܣܹܗ ܗ̣̄ܘ܀ ܠܵܐ ܢܸܬܼܓܲܐܸܐ ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܩܲܠ ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘ ܓܸܢܣܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ ܘܲܫܘܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 640 ܐܲܝܟܼ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܐܲܝܟܼ ܣܸܡܵܠܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܣܝܼܡܝܼܢ: ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܟܝܼܢܹܗ ܠܓܼܘܼܫܡܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܫܦܲܪ ܠܹܗ܀ ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܲܠܨܲܥܪܵܐ ܣܝܼܡ: ܘܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܗ̤ܘ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܗܝ܀ ܐܘܿ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܗܵܐ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܗܲܕܵܡܵܟܼ ܗ̣̄ܘ: ܘܲܠܐܝܼܩܵܪܵܟܼ ܥܲܒܼܕܼܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܝܑܼܨܲܦ܀ ܡ̣ܢ ܡܸܕܼܪܵܟܼ ܗ̣̄ܘ ܡ̣ܢ ܛܝܼܢܵܟܼ ܗ̣̄ܘ ܒܲܪ ܓܸܢܣܵܟܼ ܗ̣̄ܘ: ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܵܟܼ ܗ̣̄ܘ ܠܵܐ ܬܚܘܼܪ ܒܹܗ ܐܲܝܟܼ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ܀ ܡܲܢ ܠܗܲܕܵܡܹܗ ܚܵܙܹ̇ܐ ܕܲܫܠܝܼܚ ܘܠܵܐ ܡܲܠܒܸܫ ܠܹܗ: ܐܵܘ ܕܲܡܦܲܪܣܲܝ ܘܠܵܐ ܝܵܨܹ̇ܦ ܠܹܗ ܘܲܡܟܲܣܸܐ ܠܹܗ܀ ܡܚܝܼܠ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܘܐܲܝܟܼ ܣܸܡܵܠܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ: ܐܘܿ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܩܪܘܿܒܼ ܘܲܣܡܘܿܟܲܝܗܝ܀ ܠܵܐ ܬܲܣܒܲܪ ܠܵܟܼ ܕܡܸܪܚܲܡ ܪܲܚܡ̣ܵܟܼ ܘܐܲܣ̣ܓܿܝܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܟܼ: ܘܲܠܗܵܘ̇ ܣܵܢܹ̇ܐ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܪܵܝܗܝ ܡܸܣܟܹܢܵܐ܀ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܟܼ ܠܵܘ ܗܲܕܵܡܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܟܼ ܐܵܘܣܸܦ̣: ܘܡܸܕܸܡ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܢܵܟܼ ܘܲܠܒܲܪ ܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̣̄ܘ܀ ܬܪܝܼܨ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܪܵܡܵܐ ܒܪܝܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ: ܘܪܲܚܝܼܩ ܡܸܢܹܗ ܡܲܣܲܒܼ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܒܟܼܠ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܝܼܢ܀ ܐܲܫܘܝܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܒܼܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘܲܒܼܨܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܟܼܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܫܘܸܐ ܕܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܕܼܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ܀ ܐܲܫܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ: ܒܝܲܠܕܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܠܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥܝܼܢ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇܀ pb. 641 ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܐ ܘܲܕܼܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܸܣܟܹܿܢܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܨܲܝܵܪܵܐ ܕܒܲܡܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܨܵܪ̣ ܨܲܠܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܠ̈ܨܵܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܵܠ̈ܨܵܢ ܠܗܵܢܵܐ ܐܲܣ̣ܓܿܝܼ ܘܲܠܗܵܘ̇ ܐܲܙܥܲܪ܀ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܠܟܼܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ: ܘܲܠܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐܲܥܠܸܒܼ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ܀ ܐܲܫܘܝܼ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܬܘܼܒܼ ܣܵܘܩܵܐ ܕܡܲܚܸܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܕܼܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܕܼܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ܀ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܣܵܘܩܵܐ ܕܣܵܐܹ̇ܩ ܡܲܠܟܵܐ ܘܚܵܝܹ̇ܐ(12) ܡܸܢܹܗ: ܡܸܢܹܗ ܣܵܐܹ̇ܩ ܐܵܦ ܚܵܕܼܘܿܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܀ ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܒܼܝܼܪܲܬܼ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܵܢܲܚ̇: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܫܲܚܠܲܦ ܗ̤ܘܝܘܼ ܕܵܢܲܚ̇ ܒܹܝܬܼ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ܀ ܪܘܼܚܵܐ ܘܡܲܫܒܼܵܐ ܘܡܸܛܪܵܐ ܘܛܲܠܵܐ ܘܟܼܠܹܗ ܐܵܐܲܪ: ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ܀ ܚܙܝܼ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܕܲܡܦܲܠܓܼܵܢܵܐ(13) ܟܹܐܢܵܐ ܘܲܕܼܚܲܠ: ܕܬܸܬܼܥܲܕܲܠ ܒܹܗ ܕܪܵܡ ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ܀ ܫܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܘܐܲܫܘܝܼ ܒܪܝܼܬܹܗ ܟܲܕܼ ܒܵܪܹܐ ܠܵܗ̇: ܘܐܲܫܘܝܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܟܠܡܵܐ ܕܐܵܠ̇ܨܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܘܣܵܘܩܵܐ ܘܡܸܠܬܼܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܨܘܼܪܲܬܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܘܒܸܢܝܵܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܀ ܐܘܿ ܕܲܡܪܲܛܸܢ ܥܲܠ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ: pb. 642 ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܝܑܼܠܲܦ ܘܲܚܙܝܼ ܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ܀ ܚܙܝܼ ܠܨܲܝܵܪܵܐ ܕܟܲܕܼ ܨܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܵܫܹ̇ܡ: ܠܵܐ ܢܣܲܒܼ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܕܲܬܼܪܝܼܨܵܐܝܼܬܼ ܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܲܠܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܘܲܠܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܨܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܣܲܡܵܐ ܘܲܚܕܼܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܨܲܒܸܿܬܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܸܛܠ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܠܵܘ ܡܸܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܐ ܡܪܲܛܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܲܕܼܡܸܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܲܫܘܸܐ ܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܒܗܵܝ̇ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܕܥܲܪܣܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ: ܚܵܣܹ̇ܡ ܣܲܟܼܠܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܬܪܝܼܨ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܦܲܠܸܓܼ܀ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܲܢ ܕܲܬܼܪܝܼܨܵܐܝܼܬܼ ܫܸܢܬܼܵܐ ܦܲܠܸܓܼ: ܘܠܵܘ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܘ ܡܸܕܸܡ ܗ̣̄ܝ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܠܵܘ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܢܝܼܚܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܫܸܢܬܼܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܘܲܠܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ܀ ܘܐܲܥ̣ܒܲܪ ܐܲܣ̣ܓܿܝܼ ܘܲܠܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܥܲܠ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܓܿܝܼܐܵܐ܀ ܫܸܢܬܼܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܘܡ̇ܢ ܕܲܒܼܓܼܘܼܫܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܢܸܥܠܘܿܒܼ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܹܗ܀ ܫܚܝܼܩ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܒܨܸܒܼܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܘܲܕܼܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܘܥܵܪܩܵܐ ܫܸܢܬܹܗ ܘܐܵܦ (ܡܕܲܝܸܒܼ؟(14)) ܠܹܗ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܫܲܗܪܵܐ܀ ܘܕܼܘܼܟܲܬܼ ܫܸܢܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܡܲܠܝܵܐ ܠܹܗ ܗܵܝ̇ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܠܵܐ ܝܵܬܲܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܸܕܸܡ ܟܲܕܼ ܣܲܓܿܝܼܐܵܐ܀ pb. 643 ܐܸܠܘܼ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܲܕܼ ܢܸܕܼܡܲܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܚܲܕܼ ܠܵܐ ܢܸܕܼܡܲܟܼ: ܗ̤ܘ ܥܵܠܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܗܵܢܵܐ ܥܠܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܲܡܢܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܫܲܘܝܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܒܥܲܪܣܵܐ ܕܪܵܡܵܐ ܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ܀ ܡܘܿܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܒܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܲܟܼܫܹܝܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܟܝܵܢܵܐ(15) ܕܢܸܛܥܲܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܚܲܕܼ ܢܲܚܬܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܢܵܘܣܸܦ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܬܘܼܒܼ: ܕܝܵܩܲܪ ܠܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܐܵܦ ܫܵܕܹܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܢ ܠܹܗ܀ ܘܪܸܒܿܘܿ ܠܒܼܘܼ̈ܫܝܼܢ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘ ܒܵܥܹ̇ܐ: ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܛܲܖ̈ܦܹܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܣܦܲܩ̣(16) ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ܀ ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܝܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ(17) ܐ̄ܢܘܿܢ: ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܠܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܠܵܟܼ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕܼ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܢܸܛܥܲܢ ܬܘܼܒܼ ܝܲܬܝܼܪܵܐ: ܗܵܐ ܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ ܥܵܦܵܐ ܘܣܵܝ̇ܡܵܐ ܘܟܼܵܫ̇ܝܵܐ ܥܲܝ̈ܒܹܐ܀ ܗܵܐ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܣܵܣܵܐ ܒܥܲܝܒܹ̈ܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܵܪܹܡ ܒܹܝܬܼ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܪܵܐ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܝܲܥܢܝܼܢ ܘܚܲܪܡܝܼܢ ܘܲܫܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܲܝܘܼܣܬܼܵܢܝܼܢ ܘܲܡܪܲܚܡܵܢܝܼܢ: ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ ܡܡܲܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܚܲܣܝܼܖ̈ܵܬܼܗܘܿܢ܀ pb. 644 ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܒܥܲܪܝܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚ: ܡ̣ܢ ܥܲܝܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܵܦ ܬܲܟܼܣܝܼܬܼܵܐ(18) ܠܥܲܖ̈ܛܸܠܵܝܹܐ܀ ܘܢܸܗܘܸܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܲܗܒܼܵܐ: ܕܪܲܒܿ ܒܲܝܬܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܹܗ ܢܦܲܪܢܸܣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܐܵܦ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ: ܕܟܼܠܡܘܿܢ ܕܲܩܢ̣ܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܦܲܪܢܸܣ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܹܗ܀ ܘܐܸܠܵܐ ܡܪܲܚܸܡ ܠܵܐ ܦܵܓܼܥ̇ܝܼܢ ܒܹܗ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܣܵܗ̈ܕܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ܀ ܐܸܢ ܛܵܒܼ̈ܵܬܹܗ ܗ̤ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܐܸܢܹܝܢ: ܠܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܲܡܖ̈ܲܚܡܵܢܹܐ: ܟܬܼܝܼܒܼ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܲܡ ܢܸܗܘܘܿܢ ܖ̈ܲܚܡܹܐ܀ ܚܵܘܒܲܬܼ ܓܵܘܵܐ ܕܲܢܪܲܚܸܡ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܠ ܒܲܪ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܐܸܠܵܐ ܡܪܲܚܸܡ ܢܸܒܼܠܲܥ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܠܲܡ ܬܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܸܣܪܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܸܠ̣: ܐܲܥܗܕܼܵܟܼ ܓܒܼܝܼܠܬܵܟܼ ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܕܒܲܪ ܓܸܢܣܵܟܼ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܵܘ ܠܲܡ ܕܲܗܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܘܼܫܡܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟܼ ܘܕܼܝܼܠܹܗ ܛܝܼܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܛܝܼܢܵܐ ܓܒܼܝܼܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܦ ܗ̤ܘ܀ ܘܒܲܪ ܓܸܢܣܵܟܼ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘ̇ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܕܲܫܕܸܐ ܘܲܫܠܝܼܚ: ܣܛܝܼ ܥܒܸܕܼ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܒܲܪ ܒܸܣܪܵܟܼ ܘܟܸܢ ܥܵܒ݁ܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܐܵܕܼܵܡ ܐܲܒܼܵܐ ܕܟܼܠܲܢ ܐܵܘܠܸܕܼ ܐܵܦ ܠܵܟܼ ܐܵܘܠܸܕܼ: pb. 645 ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܘܿ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܚܘܼܣ ܥܲܠ ܐܲܚܘܼܟܼ܀ ܚܙܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܠܵܟܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ: ܐܵܦ ܨܘܼܖ̈ܵܬܹܗ ܐܵܦ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܝܼܠܵܟܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܗܵܠ ܠܵܟܼ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐܵܦ ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ̤ ܕܐܲܚܘܼܟܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܸܣܪܵܟܼ ܠܵܟܼ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ܀ ܠܵܘ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܬܲܗܡܸܐ ܡܸܢܹܗ ܩܲܪܝܼܒܼܵܟܼ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܠܩܲܪܝܼܒܼܵܟܼ ܟܬܼܝܼܒܼ ܕܐܲܝܟܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܬܸܗܘܸܐ ܪܵܚܹ̇ܡ܀ ܘܐܸܢ ܥܲܠ ܓܸܢܣܵܟܼ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܐ ܕܐܸܫܬܲܦܲܠ: ܥܒܸܕܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܨܲܠܡܹܗ ܕܡܵܪܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܦܵܪܘܿܫܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܕܬܸܬܼܪܲܚܲܡ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܠܵܐ ܪܵܓܵܐ ܠܵܟܼ: ܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܩܲܪ ܨܲܠܡܵܗ̇ ܕܗܵܝ̇ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܠܲܟܼܬܼܵܒܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܛܥܲܝܬܵܝܗܝ ܡܵܢ ܡܲܠܸܦ ܠܵܟܼ: ܠܐܸܡܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܛܥܸܐ܀ ܗܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ ܐܵܘ ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܸܣܪܵܟܼ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ: ܐܵܘ ܥܲܠ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܲܠܡܹܗ(19) ܕܪܲܒܵܐ ܥܒܸܕܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ܀ ܐܵܘ ܥܲܠ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܚܘܼܟܼ: ܝܑܼܨܿܦ ܕܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܛܪܲܓܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܓܼܘܼܫܡܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܐ ܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܐܵܦ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܘܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓܼܪܵܐ܀ pb. 646 ܐܘܿ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܩܢܝܼ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܪܲܛܸܢ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ܀ ܫܒܼܝܼܚ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܥܲܬܿܝܼܖܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܸܣ̈ܟܹܿܢܹܐ ܠܹܗ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܥ̇ܒܘ̈ܕܘܬܝܗ̇ Sic.

‎2  ܡ̈ܐܢܝ Sic.

‎3  ܠܳܐܝܷܐ Sic.

‎4  Sic. (ܕܢܵܘܬܲܪ؟ N. E. )

‎5  Sic (ܕܥܵܘܼܠܵܐ ؟ (N. E.

‎6  Sic.

‎7  Sic (ܣܒܲܠ̣ܘ ؟ N. E. )

‎8  Sic (ܣܲܝܒܲܪܘ ؟ (N. E.

‎9  ܫ̈ܘܬܦܐ ) Sicܫܘܬܦܐ ؟(N. B.

‎10  ܘܰܨܠܲܝ Sic ( ܘܐܲܨܠܝܼ؟ N. E. )

‎11  Sic.

‎12  ܘܚ̈ܝܐ Sic (ܘܚܵܝܹ̈ܐ ؟ N. E. )

‎13  ܕܡ̈ܦܠܓܢܐ Sic (ܕܲܡܦܲܠܓܼܵܢܵܐ ؟ N. E. )

‎14  Deletum (ܡܕܲܝܸܒܼ؟ ܐ̄ܣܝܪܐ .ܠܐ. ܐ.)

‎15  ܟܝܢܗ Dubie.

‎16  Sic (ܣܦܲܩ̣ܘ؟ (N. E.

‎17  ܝܬܝܪܐ Sic.

‎18  ܬܟܝܬܐ Sic ܬܚܦܝܬܐ In marg.

‎19  ܨܠܡܗ̇ Sic.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/366
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Godly Virginity - ܥܲܠ ܡܲܪܬܝܵܢܘܼܬܼܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/366.
Bibliography:
On Godly Virginity - ܥܲܠ ܡܲܪܬܝܵܢܘܼܬܼܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/366.

Show Citation Styles