Jacob of Serugh: On the Power of Repentance - ܥܲܠ ܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܒܵܟܼ ܡܵܪܝ ܐܹܚܘܼܪ ܕܲܡܠܹܝܬܿ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܵܟܼ܀ ܚܸܫܘܿܟܼ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܒܼܬܼܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ ܣܪܝܼܓܼܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܒܢܘܼܗܪܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܐܸܪܕܸܐ ܥܲܡܵܟܼ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܟܼ܀ ܚܸܠܡܵܐ ܗ̣̄ܘ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܕܿܛܵܥܹ̇ܐ ܒܹܗ ܬܘܵܬܼܵܐ ܡܸܫܟܲܚ: ܐܲܥܝܼܪ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̣̄ܘ ܨܲܦܪܵܐ ܡܥܝܼܪ ܛܲܒܿܝܼ̈ܥܹܐ܀ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܦܲܚ̈ܬܹܐ ܘܦܲܚܹ̈ܐ ܡܲܠܝܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܗ̤ܘܝܼ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܪܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܘܲܢܗܲܠܸܟܼ ܒܵܟܼ܀ ܒܥܸܒܼܖܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܣܲܒܼ ܒܐܲܦܹ̈ܐ: ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܡܹܐܢܹܗ ܬܹܐܓܼܘܼܪܬܹܗ ܕܹܝܢ ܟܠ ܚܘܼܣܖ̈ܵܢܹܐ܀ ܒܖܹ̈ܫܵܘܗܝ ܫܘܼܚܕܵܐ ܘܲܒܼܕܲܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܓܲܢܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: pb. 647 ܒܫܘܼܩܵܘ̈ܗܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܒܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܹܗ ܡܲܣܲܒܼ ܒܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܫܠܵܡܹܗ ܢܵܟܹ̇ܠ ܚܘܼܒܹܗ ܚܵܢܹ̇ܩ ܫܘܼܦܪܹܗ ܡܲܛܥܸܐ: ܟ̱ܠܹܗ ܡܲܪܝܼܪ ܘܲܡܠܸܐ ܘܵܝܹ̈ܐ ܠܲܕܼܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ܀ ܥܲܠ ܡܲܛ̈ܪܵܬܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ: ܘܨܵܠܹ̇ܝܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܘܛܵܡ̇ܪܝܼܢ ܢܸܫ̈ܒܹܐ ܠܲܕܼܪܵܕܹܐ ܒܹܗ܀ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܚܲܦܝܘܼܗ̇ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܠܘܼܬܵܟܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܦܲܚܵܐ ܘܢܸܣܛܸܐ ܕܠܵܐ ܢܸܦܸܠ ܒܹܗ܀ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܒܸܛܠܲܬ̤ ܕܸܡܟܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܛܲܒܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܥܝܼܪ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܲܚܢܝܼܩܵܐ ܒܹܗ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܟܠܢܵܫ ܡܵܘܫܸܛ ܪܸܓܼܠܹܗ ܒܦܲܚܵܐ ܕܗ̤ܘ ܢܸܦܸܠ ܒܹܗ: ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܦܲܚܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܨܵܐܹ̇ܕܼ ܠܲܕܼܢܵܦܹ̇ܠ ܒܹܗ܀ ܡܸܫܕܲܠ ܫܵܕܹܠ ܘܲܡܫܲܓܵܫܘܼ ܡܫܲܓܸܫ ܒܝܼܫܵܐ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܥܘܼܫܢܵܐ ܢܸܙܟܸܿܐ܀ ܡܟܲܣܸܐ ܦܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܢܸܚܙܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܡܲܣܛܸܐ ܘܥܵܒ݁ܲܪ ܘܲܡܒܲܙܲܚ ܒܹܗ ܒܦܲܚܵܐ ܕܲܛܡܝܼܪ܀ ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܟܠܢܵܫ ܝܵܨܹ̇ܦ ܚܵܐܲܪ ܢܸܚܙܸܐ ܦܲܚܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܥܵܒ݁ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܲܟܸܿܐ ܠܹܗ܀ ܛܘܼܥܝܲܝ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܦܵܪܣܝܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܼܵܐ: ܘܲܕܿܛܘܼܥܝܲܝ ܗ̣̄ܝ ܟܠܢܵܫ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܨܵܒܹ̇ܐ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܐܲܝܟܼ ܨܵܦܲܚܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡܵܐ ܕܩܸܨܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܦ ܛܸܠܵܠܵܐ: pb. 648 ܘܲܡܫܲܢܸܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܸܐ ܨܹܝܕܼ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܣܝܼܡܵܐ: ܡܵܘܚܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܩܲܕܸܡ ܩܲܠܝܼܠ ܗܵܐ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܸܢ ܖܸ̈ܒܿܘܵܬܼܵܐ ܕܟܲܟܿܖܹ̈ܐ ܢܸܩܢܸܐ: ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܥܲܡܹܗ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܵܦܸܢ ܢܸܥܬܲܪ ܐܲܝܟܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܒܥܸܕܵܢ ܡܵܘܬܹܗ ܗܵܪܟܵܐ ܦܵܐܹ̇ܫ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܸܠ̣ܘ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܟ̱ܠܹܗ ܕܲܗܒܹܗ: ܒܥܸܕܵܢ ܩܸܨܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܫܘܼܚܕܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܛܵܒܼܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܫܸܕܼ̈ܠܹܐ ܕܓܲܝܵܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܘܹܐ ܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܘܥܵܪܹܩ ܡܲܣܓܸܐ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܟܲܕܼ ܡܲܗܸܠ ܒܹܗ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܗܲܪܵܪ ܢܵܨܹ̇ܐ ܘܲܕܼܠܝܼܚ: ܘܫܵܐܹ̇ܛ ܣܵܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܲܩܝܼܖܹ̈ܐ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܓܲܢܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܢ ܐܵܦ ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܥܵܒܼܘܿܕܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܡܵܕܹܝܢ ܦܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܗܵܐ ܓܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܡܵܘܫܸܛ ܪܸܓܼܠܹܗ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܢܸܦܸܠ܀ ܘܚܲܒܿܝܼܒܼ ܕܲܗܒܼܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܸܐ: ܐܵܦ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ ܕܲܡܫܲܢܸܐ ܠܹܗ܀ ܘܲܠܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܵܗ̇: pb. 649 ܘܪܵܐܹ̇ܓܼ ܚܲܡܪܵܐ ܟܲܕܼ ܓܵܥܲܪ ܒܹܗ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܘܹܐ܀ ܟܹܐܝܢ ܗ̣̄ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܐܵܦ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܣܲܓܿܝܼ: ܘܫܲܦܝܼܖ̈ܵܢ ܠܹܗ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܘܲܠܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܟܝܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ: ܘܟܲܕܼ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܗܹܝܢ ܦܵܠܲܚ ܠܗܹܝܢ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܒܼܟܸܐ ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܚܵܒܲܬ̤: ܕܪܵܚ̇ܡܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܣܵܥ̇ܪܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܓܼܪܵܐ: ܘܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܡܟܼܵܢܵܐ ܒܹܗ܀ ܘܗ̤ܝ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܗ̤ܝ ܡܸܫܬܲܒܿܚܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܪܵܚܹܡ ܠܵܗ̇܀ ܘܟܲܕܼ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܟܠܢܵܫ ܘܲܡܩܲܦܲܚ ܠܵܗ̇: ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܵܗ̇܀ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܬܘܼܒܼ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܪܝܵܐ ܒܹܗ: ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗܵܟܲܢ ܗ̤ܝ ܡܸܬܼܦܲܠܚܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܝܗܝ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܸܕܸܡ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܗܵܫܵܐ ܕܲܣܢܸܐ ܠܵܘ ܡܸܢܹܗ ܗ̣̄ܘ܀ ܟܲܕܼ ܥܲܒܼܕܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܗܵܐ ܛܵܒܼ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܘܼ̈ܡܹܐ ܚܸܘܝܵܐ ܐܲܥܸܠ̣ ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ: ܒܣܝܼܪ ܗ̣̄ܘ ܘܡܸܬܿܬܿܘܸܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܟܝܵܢܵܐ ܟܠ ܝܘܿܡ܀ ܘܪܸܓܿܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܥܸܠܲܬ̤ ܥܲܠ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: pb. 650 ܗ̤ܝ (ܡܕܲܠܚܵܐ ܠܹܗ ܕܢܵܘܒܸܿܕܼ( 1 ) ܫܘܼܦܪܹܗ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܣܵܪܲܚ: ܚܵܫ݁ܵܐ ܘܒܼܵܗ̇ܬܵܐ ܘܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܵܗ̇ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܬ̤܀ ܘܟܲܕܼ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܒܼܪܵܐ ܕܬܸܚܛܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܕܲܒܼܪܵܗ̇ ܩܛܝܼܪܵܐ ܡܥܵܩܵܐ ܥܲܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܗ̇܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܠܘܼ ܨܒܼܵܬ̤ ܠܵܐ ܚܵܛ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܠܵܗ̇: ܘܲܠܡܲܢ ܬܸܥܕܘܿܠ ܐܸܠܵܐ ܗ̤ܝ ܠܵܗ̇ ܒܟܼܠ ܣܘܼܪܚܵܢܵܗ̇܀ ܛܪܘܼܢܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܕܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܣܲܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: ܡܲܠܟܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܠܘܵܝܵܐ( 2 ) ܕܦܵܗܹ̇ܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܵܬܼܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܹܐܖܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܠܲܚܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܫܸܒܼܩܲܬ̤ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ܀ ܒܥܲܪܣܹܗ ܪܵܡܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܫܸܟܼܒܲܬ̤ ܛܲܥܡܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܸܣܡܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܫܸܢܬܼܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܸܛܠ ܓܲܒܼܪܵܗ̇܀ ܒܗܵܘ̇ ܓܵܠܘܵܝܵܐ(617) ܐܸܣܪܲܬ̤ ܚܘܼܒܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܛܥܵܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܟܲܕܼ ܦܲܛ̈ܒܼܵܓܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܗ̇܀ ܘܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܹ̈ܝܗ̇ ܘܲܡܥܵܩܵܐ ܒܹܗ: ܘܐܲܠܝܼܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܬܼܫܲܢܸܐ ܠܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ܀ ܐܘܿ ܠܹܟܼܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܕܲܒܼܪܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܒܼܣܲܡ ܠܹܟܼܝ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܦܢܵܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܦܢܵܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܣܲܪܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ: ܗ̤ܘܝܘܼ ܡܢܵܬܹܟܼܝ ܠܵܐ ܬܸܬܲܟܼܠܝܼܢ ܥܲܠ ܕܲܓܵܠܵܐ܀ pb. 651 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܼ̇ܝܵܐ ܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܗܵܘ̇ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܚܸܣܕܹܟܼܝ ܕܐܲܢ̄ܬܝ ܟܲܕܼ ܨܵܒܼܝܵܐ ܐܢ̄ܬܝ ܗܵܐ ܐܸܫܬܲܥܒܲܕܬܿܝ܀ ܥܗܲܕܝܼܘܗܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܠܨܲܠܡܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܨܝܼܪ ܥܲܠ ܝܵܬܹܟܼܝ: ܘܲܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܹܟܼܝ ܒܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹܗ܀ ܚܲܠܛܹܟܼܝ ܥܲܡܹܗ (ܘܟܲܬܼܒܹܟܼܝ ܒܲܫܡܹܗ( 3 ) ܘܗܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܝ: ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܝܼܬܸܒܼ ܠܐܸܕܼܢܹܟܼܝ ܘܲܫܒܼܵܟܼܝ ܡܸܢܹܗ܀ ܥܵܠܡܵܐ ܒܫܸܕܼܠܵܘ̈ܗܝ ܫܲܓܸܫ̣ ܕܲܒܼܪܹܟܼܝ ܠܲܖ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܹܗ: ܘܗܵܐ ܒܲܢܝܵܚܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܣܘܼܛ̈ܡܹܐ ܩܫܲܝ̈ܵܐ ܐܲܣܪܹܟܼܝ܀ ܐܲܝܟܼ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܗܵܐ ܣܕܼܝܼܪ ܘܲܡܠܸܐ: ܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܹܝܢ܀ ܠܣܲܪܵܐ ܚܹܐܪܬܼܵܐ ܠܵܐ ܒܣܸܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܘ̇ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ: ܚܘܼܪܝ ܒܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܒܼܣܲܡ ܠܹܟܼܝ ܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ܀ ܥܗܲܕܼܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܥܵܗ̇ܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܣܲܪܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ: ܘܲܦܢܵܝ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܦܢܵܬ̤ ܗ̤ܝ ܨܹܝܕܼ ܫܵܘܬܵܦܵܗ̇܀ ܗܵܐ ܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܬܲܖ̈ܥܹܐ ܕܠܵܐ ܢܲܪܦܘܿܢܹܟܼܝ: (ܬܸܬܼܦܲܢܹܝܢ ܠܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ ܕܚܵܐܲܪ( 4 ) ܘܲܡܣܲܟܸܐ ܠܹܟܼܝ܀ ܡܥܵܩܝܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܐܸܢ ܡܸܬܼܦܲܢܝܲܬܿܝ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܥܝܼܩ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܹܟܼܝ ܡܲܠܝܲܬܼ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܟܼܝ ܕܬܸܚܹܝܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܥܲܡ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܡܵܘܬܵܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ pb. 652 ܒܝܼܫܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܢܸܣܒܹܟܼܝ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܚܙܵܝ ܠܵܐ ܬܚܲܒܿܠܝܼܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܹܟܼܝ ܡܲܠܝܲܬܼ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ܀ ܐܘܿ ܒܲܪ̄ܬܼ ܣܲܪܵܐ ܦܢܵܝ ܐܲܝܟܼ ܣܲܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܣܬܲܪܚܝܼܢ ܥܲܡ ܥܵܘ̇ܵܠܵܐ ܕܫܵܐܹ̇ܠ ܢܲܦ̮ܫܹܟܼܝ܀ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܦܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ ܥܝܼܖܹ̈ܐ ܚܵܕܹܝܢ: ܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܝܵܬܼ̇ܒܿܝܼܢ ܒܐܸܒܼܠܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܪܩܵܢܹܟܼܝ܀ ܠܒܹܝܬܼ ܚܵܡ ܕܲܒܼܪܘܼܟܼܝ ܘܲܠܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܝܲܗܒܘܼܟܼܝ܀ ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿܝ ܫܲܦܠܵܐ ܒܡܲܫܟܿܢܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܕܫܲܕܹܠܘ ܕܲܒܼܪܘܼܟܼܝ܀ ܥܪܘܿܩܝ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܪܵܚܡܲܬܼ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܥܪܘܿܩܝ ܡ̣ܢ ܦܸܪܥܘܿܢ ܚܹܐܪܬܼܵܐ ܕܕܲܒܼܪܘܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܵܘܬܵܦܵܗ̇܀ ܠܵܐ ܬܸܬܲܟܼܠܝܼܢ ܥܲܠ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܕܲܡܫܲܓܸܫ ܠܹܟܼܝ: ܒܢܲܚ̈ܬܹܐ ܓܐܲܝ̈ܵܐ ܘܲܒܼܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܖܹ̈ܫܵܝܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܢܲܛܥܸܐ ܒܹܟܼܝ ܥܵܠܡܵܐ ܕܚܵܡܹ̇ܐ ܐܲܝܟܼ ܗܲܒܵܒܼܵܐ: ܚܸܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܘܼܦܪܹܗ ܚܘܼܪܝ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ܀ ܦܣܘܿܩܝ ܥܸܢܝܵܢܹܟܼܝ ܡ̣ܢ ܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ ܕܕܲܓܵܠܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܵܐ ܢܲܛܥܘܿܢܹܟܼܝ ܒܲܖ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܲܢ̈ܦܹܐ܀ ܟܡܵܐ ܒܲܣܝܼܡ ܠܹܟܼܝ ܠܲܚܡܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܕܬܹܐܟܼܠܝܼܢ ܡܸܢܹܗ: ܥܗܲܕܼܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܬܼܵܝ ܐܲܝܟܼ ܣܲܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܵܒܼܪܵܗܵܡ܀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܹܐܪܬܼܵܐ ܘܡܲܠܝܲܬܼ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ: ܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܨܲܠܡܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܪܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܖ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇: ܒܲܪ̄ܬܼ ܢܲܗܝܼܖܹ̈ܐ ܕܲܓܼܒܼܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܘܨܵܪ̣ ܒܵܗ̇ ܨܲܠܡܹܗ܀ pb. 653 ܨܘܼܪܬܵܐ ܪܚܝܼܡܬܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܘܪܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܚܲܒܸܿܠ̣ ܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ ܕܲܡܟܼܵܢܝܼܢ ܒܹܟܼܝ܀ ܚܛܵܗܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܝܼ ܘܲܣ̣ܒܲܟܼ ܢܲܟܼܬܲܢܝ ܘܲܢܬܲܪ ܨܘܼܖ̈ܵܬܼܝ: ܘܲܡܠܵܢܝ ܡܘܼ̈ܡܹܐ ܘܲܕܼܥܸܟܼܘ( 5 ) ܫܘܼܦܖ̈ܲܝ ܕܲܪܚܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܦܸܪܥܘܿܢ ܕܲܒܼܪܲܢܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪܵܚ̇ܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ: ܘܫܲܕܸܠ̣ ܚܲܒܼܫܲܢܝ ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ ܘܗܵܐ ܡܒܲܙܲܚ ܒܝܼ܀ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܢܸܦܚܲܬ̤ ܐܲܝܟܼ ܐܲܟܸܕܼܢܵܐ ܒܙܝܼܘܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈: ܘܗܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܥܸܒܼ̇ܕܹܬܼ܀ ܥܠܲܝ ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܹܐܖܹ̈ܐ ܣܢ̣ܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܸܨܪܵܝܵܐ: ܘܲܦܪܲܫ̣ ܕܲܒܼܪܲܢܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܢܒܲܙܲܚ ܒܝܼ܀ ܘܗܵܐ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܠܝܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܠܙܝܼ̈ܙܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܨܖ̈ܵܝܹܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܸܦܢܸܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܥܵܠܡܵܐ ܦܲܟܼܪܲܢܝ ܘܲܒܼܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܚܲܒܼܫܲܢܝ: ܘܡ̇ܢ ܡܲܦܸܩ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܕܥܵܡܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ܀ ܚܛܹ̇ܝܬܼ ܘܐܸܬܿܬܲܒܼܪܹܬܼ ܥܸܒܼ̇ܕܹܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܒܸܗ̇ܬܹܬܼ ܩܵܡܹ̇ܬܼ: ܡ̇ܢ ܥܵܨܹ̇ܒܼ ܠܝܼ ܘܡ̇ܢ ܐܵܡܲܪ ܠܝܼ ܕܡܸܬܼܚܲܠܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܝ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܠܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈: ܘܐܸܢ ܦܵܢ̇ܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܟܲܕܼ ܣܲܢܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̇ܢ ܦܵܬܲܚ̇ ܠܝܼ܀ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܝܼ ܐܸܥܘܿܠ ܠܐܵܬܼܪܵܐ ܕܢܸܦܩܹ̇ܬܼ ܡܸܢܹܗ: ܘܐܸܚܙܸܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܣܲܓܝܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܬܵܝ ܠܹܟܼܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܦܸܠܚܲܬ̤ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: pb. 654 ܦܢܵܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܗ̤ܘ ܡܦܲܢܸܐ ܠܹܟܼܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܐܵܘܒܸܿܕܬܿܝ܀ ܐܵܦ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܩܲܒܿܠ̣ܵܗ̇ ܠܣܲܪܵܐ ܟܲܕܼ ܛܲܡܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܐܸܬܼܩܲܕܫܲܬ̤ ܒܹܗ ܘܲܒܼܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡܹܗ ܚܲܠܛ̣ܵܗ̇܀ ܐܲܦܩ̣ܵܗ̇ ܦܸܪܥܘܿܢ ܟܲܕܼ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܹ̈ܝܗ̇: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܥܸܠܲܬ̤ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ ܥܲܒܼܕܵܗ̇܀ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܣ̣ܕܵܗ̇ ܐܵܦܠܵܐ ܥܲܕܼܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܹܐܖܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܚܕܼܝܼ ܒܵܗ̇ ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܥܲܡܹܗ ܒܢܸܩܦܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ܀ ܐܵܦ ܒܹܟܼܝ ܚܵܕܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܬܸܬܼܦܲܢܹܝܢ ܠܹܗ: ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܠܹܟܼܝ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܹܟܼܝ ܘܲܡܕܲܟܸܐ ܠܹܟܼܝ܀ ܡܸܦܲܩ ܬܵܝ ܦܘܿܩܝ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܕܲܣܚܝܼܦܲܬܿܝ ܒܵܗ̇: ܘܲܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܢܵܕܵܐ ܠܹܗ ܕܲܢܕܲܟܹܝܟܼܝ ܒܹܗ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܩܲܕܫܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܕܥܸܒܼܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ: ܡܩܲܕܸܫ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܟܼܝ ܡܵܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܛܵܢܹܗ܀ ܐܘܿ ܬܲܝܵܒܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܬܵܝ ܥܘܿܠܝ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܦܵܬܼ̇ܚܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܘܫܵܪܝܵܐ ܩܸܛܖܹ̈ܐ܀ ܡܸܦܲܩ ܬܵܝ ܦܘܿܩܝ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܕܼܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܵܘ̇ܵܠܵܐ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܦܵܬܲܚ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܟܼܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܹܟܼܝ܀ ܕܖ̈ܵܥܵܘܗܝ ܦܵܪܹܣ ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܠܹܟܼܝ ܘܲܡܚܲܒܸܒܼ ܠܹܟܼܝ: ܐܵܦ ܚܵܕܹܐ ܒܹܟܼܝ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒܲܕܬܿܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܠܵܐ ܡܚܲܣܸܕܼ ܠܹܟܼܝ ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܲܝܬܿܝ ܐܵܘ ܪܵܫܹ̇ܐ ܠܹܟܼܝ: ܐܸܠܵܐ ܚܵܕܹܐ ܡܸܛܠ ܕܲܦܢܲܝܬܿܝ ܐܵܦ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܟܼܝ܀ ܕܬܸܦܩܝܼܢ ܟܵܠ̇ܝܵܐ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܟܵܠܹ̇ܐ ܗ̤ܘ ܕܲܢܩܲܒܸܠ: pb. 655 ܕܲܡܛܲܝܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܹܟܼܝ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܢܝܲܬܿܝ܀ (ܐܵܦܠܵܐ ܕܬܸܦܢܹܝܢ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܟܵܠ̇ܝܵܐ ܡܵܕܹܝܢ: ܕܲܬܼܟܼܝܼܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܝ ܕܬܲܪܥܵܐ ܦܬܼܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܲܒܸܠ( 6 ܐܵܦܠܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܢܸܟܼܠܹܝܟܼܝ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܬܸܨܒܹܿܝܢ ܬܸܦܩܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܠܵܒܹ̇ܟܼ ܠܹܟܼܝ܀ ܠܡܘܿܢ ܒܵܣܲܪ ܠܹܟܼܝ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܒܼܝܼܟܼ ܠܹܟܼܝ ܗܵܐ ܥܲܡܹܗ ܐܲܢܬܿܝ: ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܬܸܨܒܹܿܝܢ ܠܲܡܫܲܢܵܝܘܼ ܠܵܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܹܟܼܝ܀ ܗܵܐ ܡܩܲܕܫܵܢܵܐ ܕܛܲܡ̈ܐܹܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܘܲܡܣܲܟܹܿܐ ܠܹܟܼܝ: ܘܲܛܥܝܼܢ ܙܘܿܦܵܐ ܪܣܵܣܵܐ ܕܲܕܼܡܹܗ ܕܲܢܕܲܟܹܝܟܼܝ ܒܹܗ܀ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܬܸܦܢܹܝܢ ܡܸܦܢܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܒܹܗ ܚܵܠܹ̇ܛ ܠܹܟܼܝ: ܘܡܵܐ ܕܚܲܠ̣ܛܹܟܼܝ ܒܹܗ ܡܸܛܠܵܬܹܗ( 7 ) ܒܹܗ ܩܲܕܝܼܫܲܬܿܝ܀ ܡܸܬܼܩܲܕܫܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ ܒܡ̇ܢ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܒܡܵܪܵܐ ܕܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ ܐܸܢ ܠܹܗ ܬܸܩܲܦ܀ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܥܵܐ̇ܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܸܬܼܢܲܩܦܵܐ ܠܹܗ ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܥܲܡܹܗ ܚܕܼܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܪܘܼܚ܀ ܘܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܩܲܒܿܠܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܕܐܸܬܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܡܸܬܼܩܲܒܠܵܐ ܗ̤ܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ܀ ܡܹܐܬܼܵܐ ܬܹܐܬܹܝܢ ܘܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܗܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܡܠܸܐ ܚܢܵܢܵܐ ܘܲܦܬܼܝܼܚ ܬܲܪܥܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ܀ ܐܘܿ ܠܹܟܼܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܫܒܼܵܗ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܖ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܹܗ: ܥܪܘܿܩܝ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܝܬܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܕܲܡܠܸܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ܀ pb. 656 ܠܵܐ ܢܸܒܼܣܲܡ ܠܹܟܼܝ ܗܵܘ̇ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܸܨܖ̈ܵܝܵܬܼܵܐ: ܐܲܪܦܵܝ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܖ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܢܲܛܥܸܐ ܒܹܟܼܝ ܒܲܝܬܹܗ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ܀ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܘܣܲܝܦܵܐ ܐܸܢ ܦܵܓܲܥ̇ ܒܹܟܼܝ: ܘܠܵܐ ܒܘܼ̈ܣܵܡܹܐ ܘܕܲܫ̈ܢܹܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ܀ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܒܟܹܐܒܹ̈ܝܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ: ܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ ܕܲܠܒܼܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܥܲܕܼܠܵܐ ܐܸܚܛܸܐ܀ ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ: ܫܘܼܦܖ̈ܲܝ ܕܐܸܒܲܕܼܘ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܢܦܲܢܸܐ ܠܝܼ܀ ܟܝܵܢܝ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܦܐܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܕܲܚܫܸܟܼ ܘܲܕܼܥܸܟܼ ܡܲܢ ܡܲܢܗܲܪ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܐܸܢ ܒܲܚܢܵܢܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܢܸܦ̇ܠܹܬܼ ܡܸܢܹܗ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܩܝܼܡ ܠܝܼ܀ ܡܸܫܒܲܩ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܸܢ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܝܼ ܟܠܡܵܐ ܕܲܚܛܹ̇ܝܬܼ: ܣܲܓܿܝܼ ܪܲܒܵܐ ܠܡܘܿܢ ܬܘܼܒܼ ܐܸܣܒܲܪ ܥܲܠ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܝ ܥܲܕܼܠܵܐ ܐܸܚܛܸܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܕܐܵܘܒܸܿܕܬܹܗ܀ ܬܵܝ ܠܹܟܼܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܨܘܼܪܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܒܲܕܼ ܫܘܼܦܪܵܗ̇: ܗܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܪܹܟܼܝ ܫܘܼܦܪܹܟܼܝ ܘܲܢܛܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܟܼܝ܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܬܹܐܬܹܝܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܟܼܝ ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܪܦܝܼܬܹܝܘܗܝ: ܘܗ̤ܘ ܙܗܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܘܠܹܟܼܝ ܗ̄ܘ̣ ܢܛܝܼܪ ܠܹܗ ܕܢܸܬܼܦܲܢܸܐ ܠܹܟܼܝ܀ pb. 657 ܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܐܵܣܝܵܐ ܥܵܨܹ̇ܒܼ ܫܘܼܚܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܹܟܼܝ: ܕܐܵܣܝܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܵܐ ܕܡܲܚܠܸܡ ܠܹܗ܀ ܘܟܲܕܼ ܒܲܥܨܵܒܹ̈ܐ ܘܲܒܼܥܸܩܵܖܹ̈ܐ ܘܲܒܼܡܘܼ̈ܙܵܓܹܐ: ܠܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܫܲܓܸܫ ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܒܹܗ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܠܲܓܼܡܵܪ܀ ܦܵܝ̇ܫܵܐ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܐܵܘ ܐܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܐܵܘ ܐܸܢ ܣܲܓܿܝܼ: ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ܀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ ܐܸܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܬܚܵܘܹܝܢ ܫܘܼܚܢܹܟܼܝ: ܡܵܐ ܕܥܵܨܹ̇ܒܼ ܠܹܗ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܹܟܼܝ ܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܐܵܣܝܵܐ ܦܵܣܹ̇ܩ ܒܸܣܪܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܲܫܩܝܼܠ ܒܸܣܪܵܐ ܡܸܢܵܗ̇܀ ܗ̤ܘ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܣܵܐܹ̇ܡ ܠܲܚܒܼܵܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܕܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܲܫܘܸܐ ܠܫܘܼܚܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܲܚܠܸܡ ܠܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܲܚܒܲܪܬܼܵܐ ܥܵܡ̇ܩܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܚܲܠܵܕܝܼܬܼܵܐ: ܣܪܲܓܼ ܒܵܗ̇ ܦܲܓܼܪܹܗ ܬܸܩܢܲܬ̤ ܩܵܡܲܬ̤ ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܲܐܝܵܐ܀ ܠܵܘ ܥܸܩܵܖܹ̈ܐ ܐܵܘ ܚܲܡܝܼ̈ܡܹܐ ܐܵܘ ܩܲܪܝܼܖܹ̈ܐ: ܡܡܲܙܸܓܼ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܣܲܡܵܐ ܠܫܘܼ̈ܚܢܹܐ ܕܢܸܥܨܘܿܒܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܓܘܼܫܡܹܗ ܡܢܲܬܸܫ ܒܚܘܼܒܹܗ ܘܣܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܒܼܕܹܗ ܐܸܠܵܐ (ܐܸܢ ܗ̤ܘ( 8 ܐܲܝܟܵܐ ܚܙܸܐ ܠܟܼܘܿܢ ܐܵܣܝܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܠܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܣܵܐܹ̇ܡ: ܐܸܠܵܐ ܡܵܪܲܢ ܕܝܵܨܹ̇ܦ ܘܥܵܨܹ̇ܒܼ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ܀ pb. 658 ܕܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܵܣܵܘ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܗ̤ܘ ܪܵܡܹ̇ܐ ܕܡܹܗ ܠܲܚܒܼܵܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܵܣܝܵܐ ܕܲܕܼܡܹܗ ܒܫܘܼ̈ܚܢܹܐ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܢܲܪܡܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܬܼܪܲܥ̣ ܣܸܛܪܹܗ ܘܒܲܕܼܡܹܗ ܥܲܨܒܲܢ܀ ܐ̄ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܕܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ: ܕܲܕܼܡܹܗ ܢܸܬܸܿܠ ܕܬܸܬܼܐܲܣܸܐ ܒܹܗ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܦܲܓܼܪܹܗ ܠܫܘܼ̈ܚܢܹܐ ܘܲܕܼܡܹܗ ܪܵܡܹ̇ܐ ܠܲܚܒܼܵܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܐ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܡܩܝܼܡ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܡܟܼܵܢܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܫܘܼܦܖܹ̈ܝܗ̇ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ܀ ܒܫܘܼܚܢܵܐ ܕܥܵܨܹ̇ܒܼ ܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܒܹܗ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܠܲܓܼܡܵܪ: ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܐ ܕܘܼܟܿܬܹܗ ܕܫܘܼܚܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܲܚܠܸܡ ܠܹܗ܀ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܦܲܢܸܐ ܠܹܗ: ܕܢܹܐܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܛܵܒܼ ܫܲܦܝܼܪ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̣ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܪܝܼܬܹܗ ܡܚܲܕܸܬܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܒܵܗ̇ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܣܲܢܝܵܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܐܵܣܝܵܐ ܥܵܨܹ̇ܒܼ ܫܘܼܚܢܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܒܼܪܵܐ ܒܵܪܹܐ ܘܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ܀ ܗ̤ܘ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܪܹܐ ܠܹܗ: ܗ̤ܘ ܡܲܩܢܸܐ ܠܹܗ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܫܵܒܼܹ̇ܩ ܠܹܗ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܐܲܪܦܝܼ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܚܸܣܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ pb. 659 ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܡܲܪܦܸܐ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܵܐ ܕܥܵܨܹ̇ܒܼ ܠܵܗ̇: ܗ̤ܘ ܡܸܬܼܚܲܣܲܕܼ ܕܐܲܣ̣ܝܼ ܫܘܼܚܢܵܐ ܘܡܘܼܡܹܗ( 9 ) ܩܲܝܵܡ܀ ܘܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܵܘ ܡܸܫܟܵܚܘܼ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܐܲܣ̣ܝܼ ܫܘܼܚܢܵܐ ܘܐܲܪܦܝܼ ܡܘܼܡܵܐ܀ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܘܟܸܫ̈ܠܹܐ ܘܡܲܡ̈ܠܠܹܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܹܗ ܡܲܠܝܲܬܼ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܕܼܠܵܐ܀ ܗܘ̤ܵܐ( 10 ) ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܚܢܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܟܡܸܢ ܠܹܗ ܘܐܲܪܡܝܼ ܬܲܒܪܹܗ ܒܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܐܲܝܬܝܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܥܲܨܒܹܿܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܫܘܼܦܪܹܗ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܛܸܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܹܫܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܲܟܼܦܲܪ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܘܼܟܿܬܹܗ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܐܲܚܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܐܵܘ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܲܪܓܹܗ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܣܠܸܩ̣ ܐܲܩܝܼܡܹܗ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܟܼܦܘܿܪ ܪܲܒ ܒܲܝܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܟܼܦܲܪ ܘܲܢܦܲܩ̣: ܘܲܕܿܬܵܒܼ ܐܲܥ̣ܠܹܗ ܘܐܵܘܣܸܦ̣ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܥܵܢܹ̈ܗ ܕܢܸܪܥܹܝܗ̇܀ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܩܠܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܘܒܸܿܕܼ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܵܘܣܸܦ̣ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܐܸܡܖܹ̈ܐ ܘܥܸܖ̈ܒܹܐ ܘܲܢ̈ܩܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܫܘܼܦܪܵܐ ܐܸܬܿܬܵܘܣܲܦ ܠܹܗ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܘܣܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܥܵܢ̈ܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ܀ pb. 660 ܪܲܚܡ̣ܵܗ̇ ܠܥܵܢܹ̈ܗ ܘܡܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܲܬܼܟܼܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܡܢܲܛܲܪ ܠܵܗ̇܀ ܘܗܵܢܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܗ̤ܝ ܐܲܥܸܠܬܹܗ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܗ̤ܝ܀ ܟܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܪܹܗ ܘܝܼܡ̣ܵܐ ܘܐܲܚܪܸܡ̣ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ: ܘܲܪܓܸܙ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡܸܢܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ (ܘܗܵܐ ܐܸܙܲܠ̣( 11 ) ܠܹܗ܀ ܘܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܪܸܗܛܲܬ̤ ܒܵܬܼܪܹܗ ܟܲܕܼ ܥܵܪܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܥܛܸܦܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܥܲܠ ܐܸܣܟܿܘܼܦܬܹܗ ܕܡܵܪܹܗ ܢܸܒܼܪܘܿܟܼ܀ ܘܐܲܠܸܦܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܲܝܬܸܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܚܠܵܦ ܩܘܼܖ̈ܒܵܢܹܐ: ܘܲܫܩܲܠ̣ ܘܐܲܝܬܝܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ( 12 ) ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܐܲܟܼܡܵܐ ܕܠܲܓܼܡܵܪ ܠܵܐ ܟܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܚܲܠ̣ܛܹܗ ܥܲܡܹܗ܀ ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܟܲܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܥܵܢ̈ܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇: ܠܹܗ ܝܲܗ̣ܒܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܪܵܚ̇ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚܛܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܘܲܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܨܘܼܪܬܵܐ ܐܵܦ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܛܸܐ: ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܬܼܵܐܹ̇ܒܼ ܥܵܐܹ̇ܠ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܲܒܼܚܲܛܵܝܵܐ ܕܬܼܵܐܹ̇ܒܼ ܚܵܕܼܝܢ ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: pb. 661 ܥܲܠ ܕܐܸܫܬܲܟܚܲܬ̤ ܨܘܼܪܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܒܿܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܡܸܟܹܝܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܐ ܬܟܼܝܼܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܹܟܼܝ: ܕܡܸܬܼܦܲܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܟܼܝ ܫܘܼܦܪܹܟܼܝ ܬܵܝ ܠܹܟܼܝ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܦܲܢܝܼ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫܵܐ( 13 ) ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܦܲܢܸܐ ܠܹܟܼܝ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܝܵܢܹܟܼܝ܀ ܘܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܩܲܕܫܲܬ̤ ܣܲܪܵܐ ܒܓܲܒܼܪܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ: ܡܩܲܕܸܫ ܐܵܦ ܠܹܟܼܝ ܡܵܪܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܡ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܹܟܼܝ܀ ܣܕܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: ܘܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ ܦܫܲܚ̣ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ܀ ܐܵܦ ܠܹܟܼܝ ܫܲܩ̣ܠܹܟܼܝ ܒܝܼܫܵܐ ܘܣܲܕܩܹܟܼܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܢܲܟܼܪܝܼ ܦܲܪܫܹܟܼܝ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܦܢܵܬ̤ ܕܹܝܢ ܣܲܪܵܐ ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܕܘܼܟܿܬܹܗ ܐܵܦ ܗܲܕܵܡܵܐ: ܘܲܬܼܩܸܢ( 14 ) ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܲܡܕܼܵܘܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܨܪܵܝܵܐ܀ ܗܵܟܲܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܐܸܢ ܡܸܬܼܦܲܢܝܲܬܿܝ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܲܬܼܩܸܢ ܠܹܟܼܝ ܒܹܗ ܘܲܡܚܲܠܸܛ ܠܹܟܼܝ ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ܀ ܘܣܸܕܼܩܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܒܝܼܫܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܟܼܝ ܘܲܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܗܘܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ܀ ܠܵܘ ܓܲܝܵܪܬܵܐ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܣܲܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: ܕܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܘܐܸܬܲܬ̤ ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܚܹܐܪܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܐܸܙܲܠ̄ܬ̤܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܸܬܲܬ̤ ܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܫܒܲܬ̤ ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܸܙܲܠ̄ܬ̤: 662 ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ ܥܒܲܕܬܼܵܗ̇܀ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܼܢ ܕܲܟܼܦܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܟܦܝܼܪ ܠܹܗ ܐܸܬܼܩܲܒܲܠ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܬܸܦܢܹܝܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܚܛܸܐ ܠܹܟܼܝ ܡܸܚܛܵܐ ܠܲܓܼܡܵܪ ܗܵܘܹ̇ܐ ܥܲܡܹܟܼܝ܀ ܒܵܬܲܪ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܣܲܪܵܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܥܵܘܵܠܵܐ: ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܥܲܡܵܗ̇ ܒܢܸܩܦܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܝܸܬܼܒܲܬܸ ܒܲܫܡܹܗ ܥܲܠ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܒܨܲܥܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܸܬܸܦܲܪܫܬܸ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܡܼܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܓܲܒܼܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ܀ ܘܥܲܒܼ̈ܕܲܝ ܦܸܪܥܘܿܢ ܬܲܒܼܥܘܼܗ̇ ܥܝܲܕܹ̈ܐ ܕܡܸܨܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ: ܘܗܘ݀ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܨܒܼܵܐ ܡܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܘܟܹܐܡܲܬܼ ܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟܼ ܡܸܨܪܵܝܬܵܐ ܠܥܲܪܣܹܗ ܣܸܠܩܲܬ݀: ܘܗܵܐ ܬܹܐܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܼܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ܀ ܦܢܵܬܸ ܠܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܘܲܬܼܩܸܢ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܚܲܒܲܠ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܗ݀ܘܲܝ̈ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗ݀ܘܲܝ̈ ܒܹܝܬܼ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܘܲܠܒܲܪܬܼ ܙܵܘܓܹܗ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܟܹܐܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܥܵܡܵܐ: ܘܲܚܕܼܝܼ ܕܐܸܬܲܬܸ ܘܲܒܼܛܸܠ̣ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬܲܡܲܥ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܲܦܢܵܬܸ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ: ܝܲܗ̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܡܼܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܓܲܒܪܵܐ ܟܹܐܢܵܐ܀ ܚܵܘܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܕܲܟܼܝܵܐ ܣܲܪܵܐ ܡܼܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ: ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܼ ܠܵܗ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܝܵܪܬܵܐ ܘܒܲܪ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ܀ ܘܲܟܼܒܲܪ ܣܲܪܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܨܘܼܪܬܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: pb. 663 ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܐܸܙܲܠܬ݀ ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܐܸܬܲܬ݀ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ܀ ܕܬܸܗܘܸܐ ܡܲܬܼܠܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܗܵܦ̇ܟܵܐ 15 : ܡܼܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܦܵܢ̇ܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܗ̄ܘܼ ܠܵܗ̇܀ ܘ:ܡܚܲܣܸܐ ܠܵܗ̇ ܘܲܡܕܲܟܸܿܐ ܠܵܗ̇ ܘܲܡܩܲܕܸܫ ܠܵܗ̇: ܘܠܵܒܼ݁ܫܵܐ ܘܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܲܡܟܼܵܢܝܼܢ ܒܵܗ̇܀ ܐܵܦ ܫܘܼܘ̈ܕܵܝܹܐ ܐܵܦ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܼܢ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܐܲܟܡܵܐ ܕܠܵܐ ܟܠ̣ܵܐ ܠܣܲܪܵܐ 16 : ܕܢܸܦܩܲܬܸ ܡܼܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܲܒܸܒܼܝ ܝܵܬܹܟܼܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܢܸܦܠܲܬ݀ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܩܘܼܡܝ ܬܵܝ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܲܨܠܝܼܒܼ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܘܲܡܣܲܟܸܿܐ ܠܹܟܼܝ܀ ܟ̱ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܦܫܝܼ̈ܛܵܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܠܹܟܼܝ ܚܵܐܲܪ ܕܬܹܐܙܠ̄ܝܼܢ ܥܲܡܹܗ ܠܐܲܬܼܪܹܗ 17 : ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ܀ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܩܥ̣ܵܐ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܕܬܹܐܬܹܝܢ ܬܸܦܩܝܼܢ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ ܛܲܡܐܵܐ ܕܲܫܒܼܵܟܼܝ܀ ܥܢܵܐܝܼܘܗܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܗܵܐ ܛܥܝܼܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܟܼܝ: ܘܐܸܡܲܪܝ ܐܹܝܢ ܡܵܪܝ ܥܲܡܵܟܼ ܐܹܙܲܠ ܠܟܲܪ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܟܦܝܼܪ ܒܹܗ ܒܦܸܪܥܘܿܢ ܘܲܒܼܦܲܛܒܼܵܓܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܦܵܬܼܘܿܪܹܗ: ܘܲܒܼܡܹܐ̈ܟܼܠܵܬܹܗ ܪܹ̈ܫܵܝܵܬܼܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܡܲܠ̈ܝܵܢ܀ pb. 664 ܟܦܝܼܪ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܲܒܼܣܝܼܪ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܘܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܹܗ: ܘܐܵܦ ܒܩܸܢܝܵܢܹܗ ܘܲܫܡܹܗ ܘܫܘܼܒܼܚܹܗ ܘܪܹܫܵܢܘܼܬܹܗ܀ ܟܦܝܼܪ ܒܐܵܦܲܕܼ̈ܢܹܐ ܐܸܢ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܥܸܢܝܵܢܵܟܼ: ܘܲܒܼܒܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܐܸܢ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܟܼ ܠܵܐ ܥܲܬܿܝܼܪ̈ܵܢ܀ ܩܢܝܼܢܝ ܕܲܦܪܲܩܬܵܢܝ ܘܲܫܒܼܵܢܝ ܫܲܒܵܝ ܡܼܢ ܕܐܲܪܦܝܼܬܵܢܝ: ܥܘܿܠ ܐܲܦܸܩܲܝܢܝ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܦܸܪܥܘܿܢ ܘܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟܼ܀ ܠܝܼ ܠܵܐ ܬܚܘܼܬ ܐܹܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܕܲܡܚܝܼܠܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܵܐ ܨܹܐܕܲܝ ܘܲܫܒܼܝܼܢܝ ܡܸܢܹܗ ܕܛܲܡܐܵܐ ܕܲܫܒܼܵܢܝ܀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܚܲܒܿܠ̣ܵܗ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ: ܦܢܵܝ ܘܐܸܡܲܪܝ ܠܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܹܟܼܝ ܚܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܒܼܵܢܝ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܘܚܲܒܸܿܠ̣ ܚܹܐܪܘܼܬܼܝ ܘܐܵܘܒܸܿܕܼ ܕܲܟܼܝܼܘܼܬܼܝ: ܘܲܒܼܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ ܝܸܬܿܒܲܬܼ ܥܲܡ ܥܲܘ̈ܵܠܵܐ܀ ܠܝܼ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ ܕܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܨܒܹ̇ܝܬܼ ܠܵܐ ܐܸܬܿܕܲܒܼܪܹܬܼ: ܘܠܹܗ ܟܘܼܐܵܪܵܐ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ ܘܲܫ̣ܒܼܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼܝ ܡܸܢܵܟܼ܀ ܠܝܼ ܒܣܘܿܪ ܘܐܲܦܸܩ ܡܼܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܬܼ݁ܒܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܗ̇: ܠܹܗ ܡܣܘܿܪ ܘܲܦܟܼܘܿܪ ܡܸܛܠ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܟܼ܀ ܠܝܼ ܐܲܫܵܐ ܠܝܼ ܟܠ ܠܝܼ ܡܘܿܢ ܕܲܚ̇ܙܹܝܬܼ ܒܹܝܬܼ ܥܵܘ̈ܵܠܵܐ: ܘܠܹܗ ܐܲܒܼܗܸܬܲܝܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬ݁ܕܲܒܼܪܵܐ ܕܒܪܵܪܬܹܗ ܡܸܢܹܗ܀ ܠܝܼ ܚܠܘܿܛ ܥܲܡܵܟܼ ܘܐܸܒܼܩܲܕܲܫ ܒܵܟܼ ܘܐܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟܼ: ܘܠܹܗ ܫܕܼܝܼ ܠܐܲܒܼܕܵܢ ܢܸܗܘܸܐ ܠܲܚܡܵܐ ܠܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܛܲܒܿܥܘܼܢܝ ܥܲܠ ܬܸܫܘܝܼܬܹܗ ܒܫܸܢܲܬܼ ܥܵܘܼܠܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܥܝܼܪܲܢܝ ܘܲܕܼܒܲܪܲܢܝ ܠܵܟܼ ܘܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟܼ܀ pb. 665 ܚܛܵܗܵܐ ܫܲܗܝܲܢܝ ܘܐܹܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܬܵܐ ܣܲܒܼ ܕܝܼܠܵܟܼ ܠܵܐ ܐܹܒܲܕܼ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܕܐܸܫܟܲܚܬܵܢܝ܀ ܨܒܼܝܼ ܒܝܼ ܐܸܨܒܸܿܐ ܘܲܚܠܘܿܛ ܨܒܼܝܵܢܝ ܥܲܡ 18 : ܨܒܼܝܵܢܵܟܼ: ܘܲܠܨܒܼܝܵܢܹܗ ܒܣܘܿܪ ܕܲܛܪܘܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܚܕܸܐ ܠܝܼ܀ ܚܵܒܹ̇ܬܼ ܕܲܚܛܹ̇ܝܬܼ ܒܸܗ̇ܬܹܬܼ ܕܲܛܥܹ̇ܝܬܼ ܡ̇ܝܼܬܹܬܼ ܕܲܨܒܹ̇ܬܼ: ܒܵܟܼ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܬܸܬܼ̱ܢܫܸܐ ܒܵܟܼ ܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܲܝ̈: ܪܹܝܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܚܹ̇ܐ ܡܸܢܵܟܼ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܘܿܩܝ: ܬܵܐ ܐܲܦܸܩܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܣܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܬܼ̇ܒܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܗ̇܀ ܪܹܝܚܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܟܲܪ ܠܝܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܵܝܵܐ: ܡܸܫܚܵܐ ܕܡܘܼܪܵܐ ܫܡܵܟܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܝܼ ܘܐܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܵܟܼ܀ ܠܸܠܝܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܲܚܫܸܟܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܝ ܘܐܲܣܓܿܝܼ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܝ: ܬܵܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܒܲܪܲܝܢܝ ܘܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟܼ܀ ܦܲܚܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܝܼ ܘܢܸܦ̇ܠܹܬܼ ܠܝܼ ܒܹܗ ܕܲܨܒܹ̇ܝܬܼ ܐܸܦܸܠ 19 : ܬܵܐ ܬܒܼܘܿܪ ܦܲܚܵܐ ܘܦܲܨܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܚܢܝܼܩܵܐ ܒܹܗ܀ ܒܝܼܫܵܐ ܒܢܸܫܒܵܘ̈ܗܝ ܥܲܪܩܸܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܝ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܪܵܕܼܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܐܲܝܬܵܢܝ܀ ܦܲܢܵܢܝ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܦܲܢܝܲܬ݀ ܣܲܪܵܐ ܠܐܲܒܼܪܵܡ: ܘܐܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܵܟܼ (ܘܐܸܗܘܸ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗܵܪܟܵܐ ܘܲܠܗܲܠ܀ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܚܸܡܬܲܢܝ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܟܼ: ܕܬܸܒܼܪܹܝܢܝ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܬܸܪܕܼܹܝܢܝ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܬܸܩܢܹܝܢܝ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ܀ pb. 666 ܒܗܵܢܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܩܪܲܝܬܵܢܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܒܪ̈ܵܚܡܹܐ ܗܵܢܘܿܢ ܚܲܣܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ ܘܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝ 20

Footnotes

‎1  ܡܕܠܚܐ ܠܗ ܕܐܘ̇ܒܕ R. 117

‎2  ܓܰܠܘܝܐ Sic.

‎3  ܣܒܴܬܟܝ ܥܡܗ R. 117

‎4  ܬܬܦܢܐ ܠܗ ܠܟܐܢܐ ܕܚ̇ܐܫ R. 117

‎5  ܘܢܬܖ̈ܝ R. 117

‎6  Deest in R. 117

‎7  ܡܛܠܬܟܝ R. 117

‎8  ܐܢܗ̣ܘ Sic R. 464, 117

‎9  ܘܡܘܡܗ̇ Sic. R. 117

‎10  ܚܙܝܼ .531_533

‎11  ܘܩ̣ܡ ܢܐܙܠ̣ R. 117

‎12  (ܘܐܬܼܦܢܝܼ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚ̣ܵܪ ܒܟܹܐܦܵܐ. ܘܐܸܬܿܕܟܲܪ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ . . . . . ܘܲܢܦܲܩ ܠܒܲܪ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܟܼܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܠܘܩܐ .ܟܒ. ܣܐ܆ ܣܒ. (N. E.

‎13  ܫܘܦܪܐ R. 117

‎14  ܘܐܬܩ̣ܢ R. 117

‎15  ܕܥܪܩܐ 117. R

‎16  ܒܣܐܪܐ 117. R

‎17  ܠܐܬܪܐ. L ܒܐܬܪܗ 117. R

‎18  ܥܠ 117. R

‎19  ܐܦܠܝ 117. R

‎20  ܘܐܚܐ ܥܡܟ ܠܟ ܬܫܒܘ: 177. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/367
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Power of Repentance - ܥܲܠ ܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/367.
Bibliography:
On the Power of Repentance - ܥܲܠ ܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/367.

Show Citation Styles