Jacob of Serugh: On Repentance and an Admonition - ܥܲܠ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܪܬܿܝܵܢܘܼܬܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܣܲܓܝܼ ܦܫܝܼܩܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܠܲܕܼܪܵܕܹܝܢ ܒܵܗ̇܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܙܲܕܝܼܩ ܐܲܝܟܼ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܢܗܲܠܸܟܼ ܒܵܗ̇: ܕܪܸܗܛܲܬ݀ ܥܸܠܲܬ݀ ܨܹܝܕܼ ܫܵܒܼܘܿܩܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܠܝܲܬ݀܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܚܛܲܦ̣ ܘܐܲܥܘܸܠ̣ ܘܐܲܥ̣ܘܝܼ ܐܲܝܟܼ ܓܲܝܵܣܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܣܵܡ̣ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܪܲܗܛܵܐ ܠܒܲܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܦܟܼܝܼܪ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܘܫܲܪܝܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܟܠ ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ ܦܫܝܼ̈ܩܵܢ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܒܨܸܨܸ̈ܐ ܥܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܠܵܐ ܒܸܛܠܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: pb. 667 ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܓܪܵܐ ܘܠܵܐ ܒܵܦܟܼܵܪܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܠ: ܕܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܗܹܝܢ ܢܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܢܩܘܼܡ ܡ̣ܢ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ܀ ܢܠܲܒܸܿܒܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܐܸܢ ܚܝܵܬ݀ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ: (ܠܡ̇ܢ ܚܲܛܵܝܵܐ ܠܵܐ ܦܵܬܲܚ̇ 2 : ܠܹܗ ܐܸܢ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ܀ ܡܵܟܼܣܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܡܲܢ̣ܘܼ ܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܒܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܛܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ܀ ܕܪܲܫ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܣܲܓܿܝܼ ܩܲܫܝܵܐ: ܕܲܡܗܲܠܟܼܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܙܕܲܕܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܪܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܡܸܙܕܲܕܩܝܼܢ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ܀ ܦܫܲܛ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܡܵܟܼܣܹ̈ܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܙܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܢܸܬܼܩܲܪ̈ܒܪܵܢ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܟܲܠ̈ܝܵܢ܀ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗܘ݀ܵܘ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܛܲܦ̣ܝܼ ܚܢܵܢܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܕܐܵܦ 3 : ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܵܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܡܚܝܼ̈ܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܐܲܝܟܼ ܣܵܥܘܿܪܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܲܢ ܕܢܲܚܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܲܥ̣ܢܹܗ ܕܢܸܩܪܘܿܒܼ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܐܹܝܢ ܘܲܫܩܲܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܒܹܗ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܡܚܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܗܲܠܵܟܼܘܼ܀ pb. 668 ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܗܲܠܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܝ݀ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܣܵܒܼ̇ܠܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܠܲܐܬܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܬܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܠܲܕܼܠܵܐ ܪܸ̈ܓܼܠܹܐ ܫܸܩܠܲܬ݀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܪܗܸܛ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܗܝ݀ ܕܩܲܪܒܲܬ݀ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܗܘ݀ ܗܘ݀ܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ: ܠܵܘ ܙܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܪܵܗܛܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܗܲܠܸܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܟܼܣܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ: ܚܓܼܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܨܹܝܕܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܩܵܪܹܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܢܲܡܐܸܢ ܢܸܪܕܸܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܡܵܪܲܢ ܛܵܥܹ̇ܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܠܗܵܢܵܐ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܡܠܸܐ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܗ݀ܘ ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܵܟܼ ܕܬܸܣܥܘܿܪ ܐܘܼܪܚܵܟܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܝܬܿ܀ ܒܸܛܠܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ: ܘܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܲܚܣܸܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܵܗ̇ ܪܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܒܥܲܠܡܵܐ ܒܵܗ̇ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܲܒܼܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܡܲܚܣܸܢ ܚܵܝܹ̇ܐ ܐܵܦ ܙܲܕܝܼܩܵܐ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܪܲܢ ܘܲܦܫܲܛ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܩܕܼܵܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܢܗܲܠܟܼܘܼܢ ܒܵܗ̇ 4 : ܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ܀ ܘܡܸܟܹܝܠ ܟܠܝܘܿܡ ܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ: ܡܲܢ ܓܹܝܪ ܦܵܣܹ̇ܩ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܵܕܼܝܵܐ ܥܲܡ ܗܲܠܵܟܹ̈ܐ܀ ܒܗܵܕܹܐ ܡܵܕܹܝܢ ܬܵܘ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܲܡܗܲܠܵܟܼܘܼ: pb. 669 ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܡܘܼܫܹܐ ܕܲܪܫ̣ܵܗ̇ ܐܸܠܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܐܝܼܬܿ ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܪܕܼܝܼ ܥܲܡ ܡܵܟܼܣܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟܼ ܒܵܗ̇: ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܫܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗܵܐ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܵܟܼ܀ ܪܘܼܫܥܵܐ ܦܲܟܼܪܵܟܼ ܫܲܪܝܵܐ 5 : ܐܘܼܪܚܼܵ ܥܲܡ ܓܲܝܵܣܵܐ: ܫܩܝܼܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܲܗܸܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܘ ܥܲܡ ܛܵܒܹ̈ܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܪܲܗܛܵܐ 6 : ܬܸܠܒܿܘܿܟܼ: ܒܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܡܲܪܵܐ ܕܲܡܗܲܠܟܼܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܟܣܝܼܢ܀ ܠܵܐ ܬܸܒܼܛܲܠ ܠܵܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܠ ܟ̱ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܒܝܼܫ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܲܣܥܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܚܘܼܪ ܘܲܒܼܟܼܝܼ ܥܲܡܵܗ̇ ܥܲܠ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܟ: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܬܲܕܹܫ ܒܡܘܿܢ 7 : ܐܹܨܘܼܪܵܟܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܓܲܝܵܣܵܐ ܫܐܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܘܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ ܠܵܟܼ: ܘܐܸܢܗܘ݀ ܕܬܲܗܡܸܐ ܠܵܘ ܓܲܝܵܣܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܐܸܠܵܐ ܕܹܐܒܪܵܐ܀ ܒܡܵܟܼܣܵܐ ܕܲܡܵܐ ܘܒܲܕܲܪ ܩܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܩܵܢܝܵܢܵܟܼ: ܘܐܸܢ ܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܵܐܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̇ܢ ܕܵܡܹ̇ܐ ܠܼܵ܀ ܣܪܝܼܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܝ ܡ̣ܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܿܬܵܘܝܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܐܵܘ ܚܵܛܘܿܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܡܵܟܼܣܵܐ ܕܐܸܙܕܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܕܲܡ ܒܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܓܲܝܵܣܵܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܘܠܲܐܝܟܵܐ ܡܵܛ̇ܝܵܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܟܼ ܡܵܕܹܝܢ ܐܸܢ ܗܵܟܲܢ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܡܵܟܼܣܵܐ ܘܡ̣ܢ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܓܲܝܵܣܵܐ: ܒܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܟܦܘܼܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܵܠܹ̇ܐ ܕܢܸܫܬܲܡܲܫ ܒܵܟܼ܀ pb. 670 ܪܵܡܵܐ ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܕܥܲܠܝܼܢܵܟܼ ܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܐܢ̄ܬܿ: ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܵܡܹ̇ܝܬܿ ܬܘܼܒܼ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܘܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܟܦܘܼܪܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܵܟܼ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܟܹܐܦܵܐ ܬܸܒܼܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܲܠ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܣܝܼܡ ܒܸܢܝܵܢܵܟܼ ܐܸܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܐܢ̄ܬܿ: ܡ̇ܢ ܓܹܝܪ ܛܵܥܹ̇ܢ ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ܀ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܟܹܐܦܵܐ ܐܸܠܵܐ ܣܵܕܼܪܲܬܿ ܕܘܼ̈ܡܣܹܐ ܕܡܲܛܠܠܵܟܼ 8 : ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܘܐܲܝܟܵܐ ܢܸܒܼܥܹܝܟܼ ܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ܀ ܐܵܦ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܒܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܠܹܗ ܢܸܬܿܕܲܡܸܐ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܠܵܝܬܹܝܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܠܹܝܗ̇ ܓܹܝܪ ܒܲܢܝܵܐ ܘܒܼܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ 9 : ܩܵܡܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܚܬܼܝܼܪܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܕܗܝ݀ ܗ̄ܝܼ ܣܲܒܼܪܵܗ̇: ܒܵܗ̇ ܓܹܝܪ ܨܵܝ̇ܕܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܵܦܸܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܚܵܒܼ̇ܫܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ 10 : ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ܀ ܗܵܢܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܚܙܸܐ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ 11 : ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܵܦ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܡܡܲܠܝܵܐ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܣܝܼܡ ܒܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܫܵܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܘܟܼܵܦܘܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܒܼܢܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܠܵܐ ܢܸܕܼܚܲܠ܀ ܗܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬ܀ܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܢܵܐ ܥܸܒܼܕܲܬ݀: pb. 671 ܕܡܲܢ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܥܹܕܬܵܐ ܣܵܡ̣ ܩܲܕܼܡܵܝܑܼܬܼ܀ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼ ܠܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܩܵܡ̣ ܐܲܝܟܼ ܚܵܒܼܪܵܐ ܕܢܸܕܼܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܒܲܟܼܦܘܼܪܝܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܒܓܲܒܵܐ ܕܒܹܬܼ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܒܲܚ̣ܫܹܗ ܠܟܼܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܸܥܒܲܪ ܨܹܝܕܼ ܝܲܡܝܼܢܵܐ܀ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܟܼܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܚܠܝܼܛ ܡܸܢܝܵܢܹܗ: ܕ:ܢܚܵܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܦܵܢܹ̇ܝܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܪܪܲܬ݀ ܟܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܢܹܐܒܲܕܼ ܠܹܗ: ܒܟܼܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܘܐܲܪܥܹܗ ܠܣܸܕܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܣܸܡܵܠܵܐ܀ ܟܦܲܪ ܘܐܸܫܬܲܪܲܪ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܕܓܲܒܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܟܲܕܼ ܕܲܒܼܪܘܼܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܗ̣ܦܸܟܼ ܐܝܼܕܹܗ ܘܲܕܼܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܚܲܒܼܪܵܐ ܠܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܗܘ݀ܵܐ ܟܲܕܼ ܟܵܦܲܪ ܘܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܲܡܨܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܠܡܸܗܘܵܐ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܪܵܐ ܚ̣ܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܨܹܝܕܼ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ: ܘܲܡ̣ܠܵܗ̇ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܣܸܐ܀ ܗ݀ܘ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܚܵܘܝܼ ܥ̇ܒܪܵܕܼܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܟܼܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ 12 : ܠܹܗ ܢܸܬܿܕܲܡܸܐ܀ ܡܸܒܼܟܵܐ ܒܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܘܼܪܚܵܢܹܗ 13 : ܘܲܣܦܲܩ̣ ܒܸܟܼܝܹܗ ܢܩܝܼܡܹܗ ܒܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܛܵܗܵܐ ܪܡܸܐ ܗ̄ܘܟܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܐܲܪܝܵܐ ܘܲܡܢܲܟܸܬܼ ܠܹܗ: ܘܛܘܼ̈ܦܹܐ ܕܕܸܡ̈ܥܹܐ ܫ̣ܕܼܵܐ ܒܹܗ ܘܛܲܪܕܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܣܪܘܿܚ ܒܹܗ܀ pb. 672 ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܩܸܕܼܚܲܬ݀ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܘܲܫܓܲܪܬܼܵܗ̇ ܒܹܗ: ܘܫܲܡܲܪ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥܵܠ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܘܕܼܵܫ̣ܵܗ̇ ܘܲܥ̣ܒܲܪ܀ ܫܘܼܚܢܵܐ ܥ̣ܒܲܪ ܠܹܗ ܘܝܼܬܸܒܼ ܥܲܨܒܹܗ ܩܕܼܵܡ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܥܵܨ̇ܒ̇ܝܼܢ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܠܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐ ܒܓܹܐܪܵܐ ܕܪܘܼܫܥܵܐ ܘܥܵܦ̣ ܡ̣ܢ ܚܲܫܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܡܲܝܠܸܠ ܗ̄ܘܟܵܐ ܫܡܲܛ̣ ܠܘܿܠܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܪܝܵܢܸܵܗ̇܀ ܩܪܲܒܼܬܼܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܒܵܠܲܥ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܣܵܕܼܪܹ̈ܐ ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ܀ ܒܒܸܟܼܝܵܐ 14 : ܫܲܡ̣ܛܹܗ ܠܓܹܐܪܵܐ ܕܲܡܚ̣ܵܝܘܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ: ܘܠܵܗ̇ ܠܲܡܚܘܿܬܼܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ 15 : ܥܲܨ̣ܒܵܗ̇ ܘܫܲܢܝܼ ܟܹܐܒܼܵܗ̇ 16 : ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܟܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܲܢܨܲܒܿܬܼܘܼܢ ܒܹܗ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܵܐ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܒܲܢܝܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܕܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܬܸܫܦܲܪ ܟܠܝܘܿܡ ܐܸܢ ܡܸܨܛܲܠܝܵܐ܀ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܣܵܡ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܕܼ ܥܲܠ ܚܲܒܼܪܹܗ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܢܸܣܲܩ ܥܵܠܡܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܢܸܬܼܡܲܛܸܐ ܠܹܗ܀ ܗ݀ܘ ܒܪܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܥܲܦܪܲܢ ܕܝܼܠܲܢ ܥܲܠ ܕܲܚܝܼܚܹܗ: ܘܲܒܼܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܪܲܟܸܒܼ ܐܲܣܩܲܢ ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ܀ ܒܝܲܠܕܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܟܲܒܼܫ̣ܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕܼ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܟܲܕܼ ܣܵܠܩ̇ܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܫܵܠܘܿܚܹܗ܀ ܒܲܝܢܵܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ: pb. 673 ܘܣ̣ܵܡܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܥܹܕܬܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ܀ ܟܒܲܫ̣ ܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܩܸܠ ܐ̄ܢܵܫ ܡܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܒܹܗ: ܒܕܲܪ̈ܓܼܝܼܢ ܕܲܣܕܲܪ ܘܲܢܚܸܬܼ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܪܹܫܵܗ̇ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܡ̣ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܘܗܵܐ ܩܵܪܹܐ ܠܵܟܼ: ܕܬܼܵܐ ܠܵܟܼ ܢܸܪܕܸܐ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܲܢܩܸܦܬܵܝܗܝ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܕܒܼܵܟܹܿܐ ܤܲܒܲܬܼ: ܘܟܲܕܼ ܩܵܪܹܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܫܠܝܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܵܗ̇ ܒܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܵܟܼ ܬܘܼܒܼ ܕܬܸܚܙܸܐ ܠܲܒܼܪܵܐ: ܘܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܠܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܫܹ̈ܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܲܢܩܸܦܬܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܚܲܒܼܪܵܐ ܕܬܸܪܕܸܐ ܥܲܡܹܗ: ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܕܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܣܸܠܩܲܬ݀ ܐܘܿ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ܀ ܒܕܲܟܼܦܲܪ ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܦܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܢܠܲܒܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܵܦ ܡܵܪܲܢ ܬܘܼܒܼ ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܢܲܣܝܼ ܟܬܼܝܼܒܼ ܕܲܡܥܲܕܲܪ: ܠܡܸܬܼܢܲܣ̈ܝܵܢܹܐ ܡܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܒܼܝܼܒܼ ܚܲܛܵܝܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟܼ ܥܲܡ ܟܵܦܘܿܪܵܐ: ܘܝܵܠܹ̇ܦ ܡܸܢܹܗ ܥܲܠ ܣܘܥܪܵܢܵܐ 17 : ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܬܼܚܲܝܲܠ ܬܘܼܒܼ ܡܵܐ ܕܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܕܲܙܩܝܼܦ: ܘܲܛܥܝܼܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܣܵܒܹ̇ܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ܀ pb. 674 ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܚܝܼ̈ܠܹܐ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܣ̣ܕܲܪ ܚܲܢܵܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܲܩܠܘܼܢ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܥܲܠܹܝܢ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܚܲܕܼ ܪܵܕܼܘܿܦܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܗܘ݀ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܢܚܵܘܸܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܗܵܘ̇ ܬܘܼܒܼ ܕܲܟܼܦܲܪ ܐܲܝܟܼ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܣܵܡܹܗ: ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܢܸܒܼܢܘܿܢ ܟܠ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܒܸܢܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܵܦܲܪ ܫܵܐܘܿܠ ܪܵܕܹܦ ܡܵܪܲܢ ܘܲܙܩܝܼܦ 18 : (ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ 19 ܗܵܐ ܡܣܲܒܿܪ̈ܵܢܹܐ ܚܲܕܼ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܘܚܲܕܼ ܪܵܕܼܘܿܦܵܐ: ܘܡܲܢ ܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܕܵܚܹ̇ܠ ܢܸܪܕܸܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܪܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܣܒܲܠ̣ ܬܘܼܒܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ: ܘܥܵܘ̣ܠܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܬܼܚܲܣܸܐ܀ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܨܵܕܸܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܲܠܸܦ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܠܲܬܼܒܵܝܼܘܼܬܼܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܲܣܒܲܪܬܪܵܐ܀ ܒܬܸܓ̣ܡܵܐ ܕܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܚܠܲܛ̣ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܕܢܸܕܼܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܚܲܒܼܪܹ̈ܐ 20 : ܘܢܹܐܬܸܐ ܢܸܒܼܟܸܐ ܩܕܼܵܡ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܸܟܼܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܡܠܘܿܐܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܒܹܝܬܼ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ: ܕܩܵܠ ܚܸܢ̈ܓܼܵܬܹܗ ܢܥܝܼܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܲܟܼܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܫܸܡܥܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ 21 : ܕܗܵܦܹ̇ܟܼ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܹܗ܀ pb. 675 ܐܵܦ ܠܝܼ ܒܲܙܒܲܢ ܢܲܟܼܬܲܢܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼ ܬܲܒܼܪܲܢܝ: ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܸܗ̇ܒܹܬܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܠܐܵܣܝܵܐ (ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܥܲܨܒܲܢ̣ܝܼ 22 ܗܘܚܹܝܬܼ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܘܫܵܛܹ̇ܬܼ ܠܲܒܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܨܵܠܘܿܒܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܕܪܲܒ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܟܢܵܬܼܟܼܘܿܢ ܐܝܼܬܲܝ ܬܵܘ ܐܸܬܼܟܲܫܲܦܘ ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ: ܐܸܬܿܕܲܡܵܘ ܒܝܼ ܕܚܲܢܘܼܢܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ܀ ܒܟܼܵܘ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܟܹ̇ܝܬܼ ܘܡܸܬܼܚܲܣܹܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܚܲܣ̇ܝܼܬܼ: ܓܥܵܘ ܒܲܚܢܲܓܼܬܼܵܐ ܘܒܲܥܓܲܠ ܡܵܘ̇ܦܹܝܢ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܟܿܘܿܢ܀ ܐܵܦ ܠܝܼ ܐܲܚܕܲܢܝ ܦܲܚܵܐ ܕܪܘܼܫܥܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ: ܘܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܬܲܒܼܪܹܗ ܚܢܵܢܵܐ ܘܐܸܢܵܐ ܦܸܠܛܹ̇ܬܼ܀ ܦܓܲܥ ܗ̄ܘ̣ 23 : ܠܹܗ ܒܝܼ ܚܛܵܗܵܐ ܘܥܲܩ̣ܪܲܢܝ ܡ̣ܢ ܫܲܬܼܐ̣ܣܲܝ̈: ܘܐܲܪܡ̇ܝܼܬܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܲܒܼܟܹܿܝܬܼ ܠܲܩܢܘܿܡܝ ܕܐܸܬܼܦܲܠܦܲܠ 24 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܵܦ ܠܝܼ ܗܘ݀ܵܐ ܠܝܼ ܗܵܢܵܐ ܟܹܐܒܪܵܐ ܕܲܠܟܼܘܿܢ ܡܲܚܸܫ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܲܒܼܟܹܝ̇ܬܼ ܐܸܬܼܪܵܘܚܹܬܼ ܠܝܼ 25 : ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ܀ ܢܦܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܒܹܗ ܒܗܵܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܒܸܟܼܝܵܐ ܠܵܐ ܣܲܥ̣ܪܲܢܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ܀ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܚܲܒܼܪ̈ܲܝ ܐܹܚܵܘܸܐ ܠܟܼܘܿܢ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܼ̇ܕܹܬܼ: ܘܡܸܒܼܟܵܐ ܒܟܹܿܝܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܘܐܸܬܼܚܲܠܡܹܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܥܲܡܹܗ ܕܒܸܟܼܝܵܐ ܥܪܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܛܵܗܵܐ 26 : ܕܩܵܛܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ: ܝܸܗ̇ܒܹܿܬܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܫܸܩ̇ܠܹܬܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܢܵܢܵܐ܀ pb. 676 ܥܒܸܕܼܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܡܸܬܼܚܲܠܡܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܚܲܠܡܹܬܼ: ܒܲܩܢܘܿܡܝ ܢܲܣ̇ܝܼܬܼ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܓܼܘܼܢ ܥܲܠ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܒܸܟܼܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܒܼܓܼܘܼܪܵܓܼܵܐ ܢܲܪܬܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܕܲܡܵܥܘܼ܀ ܕܲܒܼܗܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܥܢܹܝܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܲܝܠܸܠ̣ ܟܹܐܦܵܐ ܘܚܲܦܸܛ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܐܵܝܟܼ ܕܲܒܼܫܸܢܬܼܵܐ ܛܲܒܿܝܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟܼܝܵܐ ܫ̣ܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܲܢܥܝܼܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܲܪܡܝܼ ܩܢܝܼܬܵܐ ܕܢܸܥܢܘܿܢ ܒܵܬܼܪܹܗ ܟܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ 27 : ܣܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܠܲܕܼܙܵܡܲܪ ܒܵܗ̇ 28 ܣܸܦܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܟܬܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܸܡܥܵܘ̈ܗܝ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܝܵܗ̣ܒܹܿܗ ܕܢܸܬܼܗܲܓܘܿܢ ܒܹܗ܀ ܩܪܵܘ ܠܲܡ ܗܵܪܟܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܹܐܠܦܘܼܢ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܒܪܲܡܫܵܐ ܘܨܲܦܪܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ 29 : ܦܲܪܓܸܠܘ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܕܼܵܒܹ̇ܨ ܠܵܗ̇ ܚܛܵܗܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܒܸܟܼܝܵܐ ܫܘܼܡܛܘܼܗܝ 30 : ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܢܵܦܹ̇ܩ ܐܸܠܵܐ ܒܕܼܡ̈ܥܹܐ ܚܲܪ̈ܝܼܦܵܬܼܵܐ܀ ܗܵܐ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܕܲܠܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܣܵܡ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܒܼܢܘܿܢ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܬܵܐ ܒܸܟܼܝܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ: ܕܗܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܠܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܪܲܒܿ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ܀ pb. 677 ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܐܸܫܲܕܼ ܟܹܐܦܵܐ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܹܗ: ܚܵܘܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܫܒܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܬܸܬܿܕܲܡܸܐ ܒܹܗ܀ ܡܲܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘܟܵܐ ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ: ܘܡܲܢ ܡܲܫܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܵܐ ܕܒܼܵܟܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܢܘܼ ܨܵܐܲܪ ܨܲܠܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ܀ ܣܲܪܚܵܗ̇ ܚܛܵܗܵܐ ܘܡܲܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܘܿܢ 31 : ܡܸܬܼܒܲܕܼܩܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܒܟܼܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܲܠܸܦ̣ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇܀ ܠܵܐ ܫܚܝܼܡ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܒܼܣܸܐ ܥܲܠ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ: ܒܹܗ ܡܲܠܸܦ ܠܵܟܼ ܠܵܘ ܒܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒܸܿܕܼ܀ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܪܩܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܕܸܒܼܚܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܚܲܣܹܝܗ̇ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܸܠܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ܀ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܝܬܼ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܕܒܼܘܿܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܕܸܡ ܐܸܢ ܚܵܛܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܕܸܒܼܚܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗܒܼܵܐ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܵܟܼ: ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗܲܒܼ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܨܸܐ ܢܚܲܣܸܐ ܥܵܘ̣ܠܵܟܼ܀ ܗܘ݀ܝܼ ܠܲܩܢܘܿܡܵܟܼ ܟܵܗܢܵܐ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ: ܘܲܕܼܒܼܘܿܚ ܩܵܠܵܟܼ 32 : ܐܲܝܟܼ ܝܑܼܚܝܼܕܹܗ 33 : ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܦܲܠܦܸܠ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܒܲܕܼܡܵܐ 34 : ܓܲܐܝܵܐ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܗܸܢܹܝܢ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܙܲܗܡܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 678 ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܼܵ ܚܲܣܵܐ ܒܚܲܫܵܐ 35 : ܕܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܬܸܩܪܸܐ ܠܨܲܥܪܵܐ ܡܵܪܵܟܼ ܘܲܠܩܘܼܦܵܚܵܐ܀ ܝܵܘܡܵܢ ܢܸܒܼܟܸܐ ܥܲܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܲܢ ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܘܼ ܕܚܲܩ̣ܢܵܗ̇ ܠܛܵܒܼܬܼܵܐ ܡܸܢܲܢ ܒܲܛܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ 36 ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܝܵܘܡܵܢ ܢܲܚܸܒܼ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܓܼܪܵܐ: ܟܲܕܘܼ ܦܠܲܚܢܲܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܬܸܢܘܲܝ ܢܲܓܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܢܛܲܪܢܵܗ̇ ܠܲܡܚܵܪ ܒܲܕܼܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ: ܘܝܵܘܡܵܢ ܟ̱ܠܹܗ ܠܥܵܘ̣ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼܢܵܝܗܝ ܢܸܫܬܲܡܲܫ ܒܹܗ܀ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ: ܗܵܪܟܵܐ ܐܸܚܛܸܐ ܘܗܵܪ ܬܲܡܵܢ ܠܲܡ ܡܸܙܕܲܕܲܩ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܗܵܐ ܟܡܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܘܲܒܼܫܘܼܘܕܵܝܲܢ ܠܵܐ ܟܲܬܲܪܢܲܢ: ܟܠܝܘܿܡ ܬܸܘܢܲܝ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܬܘܼܒܼ ܪܲܚܝܼܩܵ ܗ̄ܝܼ܀ ܟܠ ܢܸܫܬܵܘܕܸܐ ܦܫܝܼܩ ܠܲܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܕܹܝܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܝܵܘܡܵܐ ܒܝܵܘܡܹܗ ܣܵܡ̣ܢܲܢ ܬܸܢܘܵܝ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܡܚܵܪ ܕܝܼܠܲܢ ܢܸܬܼܝܲܬܲܪ ܒܹܗ܀ ܛܪܲܝܢܲܢ ܡܸܢܲܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܥܲܡ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܕܟܼܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܵܘܦܸܐ ܕܠܵܐ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟܵܘ ܝܵܘܡܵܢ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܐܸܬܼܡܵܠܝ: ܕܐܵܘܚܲܪ ܠܲܡܚܵܪ ܕܲܡܫܲܢܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܬܼܵܐ܀ ܩܘܼܡ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܵܟܼ ܟܲܕܘܼ ܬܸܢܘܲܝ ܕܲܓܵܠܵܐܝܼܬܼ: pb. 679 ܚܛܵܗܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܵܟܼ ܩܘܼܡ ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܩܵܛܘܿܠܵܟܼ܀ ܠܵܐ ܢܸܬܼܝܲܗܒܿܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܠܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܥܲܕܼ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܚܛܲܝܢܲܢ ܐܸܬܼܡܵܠܝ ܢܸܒܼܟܸܐ ܝܵܘܡܵܢ ܥܲܠ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܢ: ܠܵܐ ܢܸܠܒܿܘܿܟܼ ܠܹܗ ܚܛܵܗܵܐ ܢܘܿܡܝܼ ܘܲܢܦܲܫܲܚ ܠܲܢ܀ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܣܐܸܒܼܢܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܡܲܢ ܕܐܲܝܟܼ ܛܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܟܸܢ 37 : ܥܵܐܹ̇ܠ ܠܵܗ̇܀ ܫܩܲܠ̣ ܥܲܠ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܛܲܠܝܵܐ ܡܵܪܲܢ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܗ̇ ܠܲܕܼܢܵܛܲܪ ܠܵܗ̇܀ ܚܘܼܪ ܒܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܠܗܘܿܢ ܚܵܘܝܹܗ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܗܘ݀ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ (ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܣܵܟܼܵܐ 38 : ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܵܪܝ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܣܵܒܼܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܛܲܠܝܵܐ: ܕܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ ܠܲܡ ܐܝܼܬܼ ܒܲܒܼܪܝܼܬܹܗ 39 : ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ 40 : ܘܗ݀ܘ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܘܣܸܦ ܡܸܕܸܡ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܹܗ܀ ܟܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܢܛܝܼܪ ܒܲܒܼܪܝܼܬܹܗ ܛܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܝܘܿܡ: ܐܸܢܕܹܝܢ ܚܵܛܹ̇ܐ ܣܐܸܒܼ ܠܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܡܸܬܼܚܲܒܵܠܘܼ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܕܘܼܡ̈ܣܹܐ ܕܲܒܼܢܵܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܨܛܲܠܝܲܬ݀: ܬܸܗܦܘܿܟܼ ܬܸܣܬܿܘܿܪ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܣܒܼܘܿܠ ܐܲܢ̄ܬܿ 41 : ܘܐܲܦܸܩ ܝܲܬܿܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܠܲܩܢܘܿܡܵܟܼ: pb. 680 ܘܗܲܒܼ ܠܝܼ ܟܝܵܢܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼ̇ܪܹܝܬܼܵܟܼ܀ ܠܵܐ ܬܸܙܕܲܕܲܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟܼ ܐܵܦܠܵܐ ܩܲܠܝܼܠ: ܟܝܵܢܵܐ ܛܲܪ 42 : ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܟܘܼ̈ܬܼܡܵܬܼܵܐ ܘܣܲܓܝܼ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܸܕܸܡ ܥܲܠ̣ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܚܵܫܲܚ̇ ܠܝܼ ܢܸܬܿܛܲܠܲܩ ܠܹܗ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܦܘܿܟܼ ܠܲܡ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܘܲܗ݀ܘܝܼ ܛܲܠܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼ̇ܪܹܝܬܼܵܟܼ: ܕܲܒܼܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܝܵܪܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܩ̇ܪܹܝܬܼܵܟܼ܀ ܡܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܼܵ ܐܝܼܬܼ ܒܵܟܼ ܒܲܨܵܐ 43 : ܘܲܫܕܝܼ ܡܸܢܵܟܼ: ܘܗܵܘ̇ ܕܝܼܠܝ ܐܲܪܦܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܘܒܲܪ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܝ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܥܩܘܿܪ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܒܪܝܼܬܼܝ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܵܐ ܬܒܲܠܒܸܠܹܝܗ̇ 44 : ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܗܦܘܿܟܼ ܠܲܡ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܘܲܗܘ݀ܝܼ ܛܲܠܝܵܐ: ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܣܵܟܼܵܗ̇ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܐ ܬܲܝܵܒܼܵܐ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܸܢ ܡܸܬܼܟܲܫܲܪ: ܕܐܵܦܸܢ ܣܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܒܼܪܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܛܲܠܝܵܐ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܦܘܼܪܝܵܐ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܣܵܒܼܵܐ ܠܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܕܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗܦܲܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܛܲܠܝܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܝܸܩܪܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܡܲܝܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܨܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܒܸܣܡܲܬ݀ ܠܹܗ܀ ܡܗܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܪܵܡ ܣܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܨܵܠ̇ܝܵܐ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܬܸܥܒܸܿܕܼ܀ pb. 681 ܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܢܝܵܐ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܘܼܡ̈ܣܹܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܥܵܩ̇ܪܵܐ ܕܬܲܦܸܩ ܡ̣ܢ ܡܸܕܼܝܵܪܹ̈ܝܗ̇܀ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܒܲܝܬܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܵܐܠܵܐ ܗܝ݀ ܠܲܩܢܘܿܡܵܗ̇: ܘܚܵܙ̇ܝܵܐ ܕܲܒܼܠܝܼܠ 45 : ܘܲܡܠܸܐ ܢܦܵܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ܀ ܣܝܼܡ ܒܹܗ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ: ܘܲܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܡܠܸܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܘܲܣܟܼܝܼܪ ܬܲܪܥܹܗ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܬܸܥܘܿܠ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ܀ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܢܵܗ̇ܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܚܙܸܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܢܵܦ̇ܠܵܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܬܸܣܒܿܘܿܠ ܬܲܩܸܦ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܚܙܵܬ݀ ܕܲܩܫܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܪ̈ܲܚܡܹ ܩܵܪܝܵܐ ܕܲܢܥܲܕܪܘܼܢܵܗ̇ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܗ̇܀ ܡܫܲܪܝܵܐ ܕܬܸܓܘܿܪ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܗ̇: ܘܐܵܓܼ̇ܪܵܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܚܢܵܢܵܐ ܕܢܸܗܘܸ ܦܵܥܠܵܐ ܥܲܡܵܗ̇܀ ܫܵܩ̇ܠܵܐ ܕܬܸܟܼܢܘܿܫ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܕܥܲܠ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܼܵܗ̇: ܘܙܵܠ̇ܚܵܐ ܩܢܘܿܡܵܗ̇ ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܕܥܲܝܢܗܹܝܗ̇ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܟܵܢ̇ܫܵܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܟܼܘܼ̈ܒܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܝܛܘܿܢܵܗ̇: ܘܪܵܬܼܚܵܐ ܒܒܸܟܼܝܵܐ ܕܬܼܵܘܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܘܼܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܫܵܕܼܝܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܒܼܝܲܩܕܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܢܵܢܵܐ ܬܲܕܼܠܸܩ 46 : ܐܸܢܘܿܢ܀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܵܟܹ̇ܐ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܲܝܠܸܠ ܐܸܢ ܚܲܛܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: pb. 682 ܥܲܠ̣ ܓܲܝܵܣܵܐ ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܟܸܠ ܐܸܢ ܬܲܝܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܵܦ ܓܲܝܵܣܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܒܵܗ̇ 47 : ܒܗܵܝ̇ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ: ܘܟܸܢ ܐܸܬܼܡܲܛܝܼ 48 : ܕܢܸܗܘܸܐ ܝܵܪܬܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ: ܫܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܕܪܘܼܗܝ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܠܵܟܼ ܐܸܢ ܬܸܒܼܥܸܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ܀ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܫܲܪܵܐ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܚܢܵܢܵܐ ܪܵܕܹܐ ܥܲܡܵܟܼ: ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܲܥܝܼܪ ܘܲܡܥܲܕܪܵܢܵܟܼ ܠܵܐ ܡܸܫܬܵܘܚܲܪ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܟܵܠܹ̇ܐ ܕܬܸܩܪܸܐ 49 : ܒܬܲܪܥܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܦܨܝܼܚܝܼܢ ܨܝܼܕܼ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ܀

Footnotes

‎1  . 117. R

‎2  ܠܡܘܢ ܚ̇ܛܝܐ ܠܐ ܦܬ̇ܚܝܢ 118. R

‎3  ܐܦ. P

‎4  ܒܗ. P

‎5  ܫܪܝܐ ܗܝ̇ 118. R

‎6  ܐܘܪܚܐ 118. R

‎7  ܒܡ̇ܢ. P

‎8  ܕܡ̇ܛܠܟ. Sic

‎9  ܗܘ. Sic

‎10  ܒܓܘܗ̇؟ Dubie

‎11  . Dubie

‎12  ܕܚܛ̇ܐ 117. R

‎13  117. Hic lacuna in R

‎14  ܒܟܝܐ 118. R

‎15  ܒܡܝ̈ܐ. R

‎16  ܟܐܒܗ. P

‎17  ܣܘܥܪܢܐ. P

‎18  117. Hic desinit lacuna in R

‎19  ܘܢܓܕ ܐܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܐ ܒܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ 117. R

‎20  ܕܠܚܒܪܐ 117. R

‎21  ܠܐܝ̈ܢܐ 117. R

‎22  ܕܐܬܐ ܥܨܒܢ 117. R

‎23  ܗܘܐ. P

‎24  ܕܐܬܢܦܠ 117. R

‎25  ܗܘ̇ܝܬ. P

‎26  ܟܐܒܐ 117. R

‎27  ܕܒܫܘܠܡܗ̇ 117. R

‎28  ܠܗ̇ 117. R

‎29  ܕܡ̈ܥܐ 117. R

‎30  ܫܡ̣ܘܛܝܗܝ. P

‎31  ܒܡ̣ܢ 117. R

‎32  Dubie

‎33  ܠܐܝܚܝܕܐ 117. R

‎34  ܒܡܕܡ. P

‎35  ܒܚ̈ܫܐ 118. R. P

‎36  118. R 117. R Sic

‎37  ܟܢ 117. R

‎38  ܕܗܢ̇ܘ ܣܟܗ̇ 117.

‎39  ܒܟܝܢܗ 118. P

‎40  ܕܚܛ̇ܐ. R

‎41  ܠܡ 117. R. P

‎42  ܛܘܼܪ 117. R

‎43  ܥܩܒ 118. R

‎44  ܬܚܒܠܝܗ̇. P

‎45  ܕܒܠܝܼܥ. P

‎46  ܬܛ̇ܠ̣ܩ 117. R

‎47  ܗܘܐ 117. R

‎48  ܡ̇ܛܝ ܗܘܐ 117. R

‎49  ܬܩܪܐ 117. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/368
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Repentance and an Admonition - ܥܲܠ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܪܬܿܝܵܢܘܼܬܼܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/368.
Bibliography:
On Repentance and an Admonition - ܥܲܠ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܪܬܿܝܵܢܘܼܬܼܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/368.

Show Citation Styles