Exhortation of the Apostle Peter - ܡܡܠܠܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܬܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܥܠ ܡܪܬܝܢܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Exhortation of the Apostle Peter - ܡܡܠܠܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܬܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܥܠ ܡܪܬܝܢܘܬܐ James E. Walters Published April 26, 2018

Preface

This text is a born-digital edition of the Exhortation of the Apostle Peter. This edition is based on the only known extant copy of this work, which is found in MS Sachau 165 (Berlin 201; fol. 9v-12v) in the Staatsbibliothek zu Berlin, which Sachau dated to the 14th century. 1 The manuscript has been digitized, and it can be viewed here. This text has never been edited in any prior edition.

There is a forthcoming English translation of this text, along with a detailed introduction in New Testament Apocrypha: More Noncanonical Scriptures, Vol. 2, ed. by Tony Burke and Brent Landau (Grand Rapids, MI: Eerdmans, forthcoming).

8 Chapter 8

ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܫܲܡܗܝܢ ܥܒܼ̈ܕܐ ܕܚܬܢܐ ܫܡܝܢܐ. ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܐܝܬ̄ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܡܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ: ܕܫܕܢ ܡܸܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ ܥܿܡܪܝܢܢ ܒܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܬܲܒܩܝܢܢ ܒܗ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ. ܐܬܿܐ ܓܝܪ ܩܸܨܐ ܕܟܠܒܪܢܫ ܡܢܢ܆ ܘܡܬܕܒܪܝܢܢ ܠܢ ܡܢܗ. ܡܫܬܕܪ ܓܝܪ ܡܠܐܟܐ ܩܫܝܐ ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܼܡܐ ܕܐܝܬ̄ܘ ܡܲܘܬܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܼܐ ܕܢܕܒܪܗܿ ܠܢܦܫܗ ܕܚܛܝܼܐ. ܗܘܿ ܕܟܲܢܫ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܣܿܓ̈ܝܼܐܐ. ܐܿܠܨ ܠܗܿ ܩܲܫܝܐܝܬ. ܘܢܿܦܠܐ ܥܠܘܗܝ ܘܪܗܒܬܐ. ܘܡܿܫܪܐ ܠܡܸܒܥܐ ܘܠܡܐܡܪ܆ ܐܓܪ ܥܠܝ ܡܪܝ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܐܬܘܒ ܘܚܲܣܐ ܚ̈ܛܗܐ ܕܚܿܛܝܬ ܒܦܓܪܝ. ܡܲܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܫܠܼܡ ܠܗ ܩܸܨܐ: ܘܠܐ ܡܨܐ ܕܢܫܒܼܩܗ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܢܐܹܙܠ ܒܚ̈ܛܗܘܗܝ܆ ܟܕ ܥܒܼ̈ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܠܝܬ ܥܡܗ܆ ܡܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܼܐ ܠܐܬܪܐ ܕܬܫܢܝܩܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܝܿܕܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܿ ܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܠܐ ܕܚܿܠܐ ܡܢ ܡܿܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܚܕܘܬܐ ܐܙܿܠܐ ܥܡܗ. ܟܕ ܚܙܼܝܐ ܘܐܡܿܪܐ. ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܥܲܘܟ ܠܝ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܩܢܝܢܝ ܥܡܝ ܐܝܬ̄ܘ ܫܡܐ ܛܒܿܐ ܘܪܒܐ ܕܩܿܢܝܬ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕܠܒܝܼܫܐ ܐܢܼܐ. ܘܒܿܥܝܐ ܐܢܼܐ ܡܢ ܗܘܿ ܕܐܫܬܕܪ ܒܬܪܗܿ ܕܠܐ ܢܫܒܩܝܗܿ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܕܠܡܐ ܢܩܘܡܘܢ. ܘܢܫܒܘܢܗܿ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫ̈ܐܕܐ: ܘܢܫܩܠܘܢ ܡܢܗܿ ܟܠܝܠܐ ܡܥܠܝܐ ܕܒܬܘܠܘܬܗܿ. ܕܒܥܡܠܐ ܘܐܘܠܨܢܐ ܩܢܬܗ. ܘܡܐ ܕܢܦܩܼܬ܁ ܢܦܫܐ ܗܿܝ ܡܢ ܦܓܪܗܿ. ܡܬܕܒܪܐ ܘܐܙܿܠܐ ܠܘܬ ܚܬܢܐ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܝܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܸܝܬ ܐܒܐ: ܘܚܿܙܐ ܠܗܿ. ܘܚܿܕܐ ܒܗܿ. ܘܡܩܝܼܡ ܠܗܿ ܒܚ̈ܝܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܕܥܡܼܠܬ܁ ܒܗ. ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ

Footnotes

‎1  Eduard Sachau, Verzeichniss der syrischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Berlin, Asher & Co., 1899), 667.

‎2  It appears as though the scribe crossed out a letter on the beginning of this word.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/372
Source:
Berlin Staatsbibliothek zu Berlin 201 Sachau 165 http://syriaca.org/manuscript/2297
Type of Text: Born Digital Diplomatic Edition  
Status: Proofed Digital Edition  
Publication Date: April 25, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by James E. Walters.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Exhortation of the Apostle Peter - ܡܡܠܠܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܬܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܥܠ ܡܪܬܝܢܘܬܐ” edited by James E. Walters, Digital Syriac Corpus, last modified April 25, 2018, https://syriaccorpus.org/372.
Bibliography:
Exhortation of the Apostle Peter - ܡܡܠܠܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܬܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܥܠ ܡܪܬܝܢܘܬܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/372.

Show Citation Styles