Digital Syriac Corpus

Ecclesiastical History - ܟܬܒܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ

   https://syriaccorpus.org/373
section :
line break :
page break :
1 Section 1 pb. I.1

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܟܿܬܒܝܢܢ ܟܬܒܿܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ܐܘܟܝܬ ܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒ̈ܢܐ. ܕܣܝܡ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܘܢ ܛܘܒܬܢܐ ܘܢܲܨܝܚܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܗܘܼ ܐܒܘ ܐܠܦܪܝܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܐܣܝܐ ܡܠܝܛܝܢܝܐ. ܐܠܗܐ ܢܚܲܣܐ ܠܢ ܒܨܠ̈ܘܬܗ ܐܡܝܢ.

pb. I.3

ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܿܢ ܥܠܡܢ̈ܝܐ ܡܢ ܡܟܬܒ̈ܢܘܬܐ ܦܬܝܼܟ̈ـܐ ܘܡܫ̈ܠܡܢܘܬܐ ܣܒ̈ܝـ[ـܢـ]ـܬܐ ܟܕ ܐܝܟ ܕܐܬܡܿܨܝܬ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ̈ܬܝ ܝܿܒܠܬ. ܡܢ ܗܐ ܡܟܼܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܫܪ̈ܒܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܩܿܪܒ ܐܢܐ܆ ܘܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܿܥܪܒܝܬܐ ܡܢ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܡܫܲܪܐ ܐܢܐ܆ ܘܐܦܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠܗ.ܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟܢ ܕܗܘܼ ܩܘܪܒܢܐ ܐܘܿ ܕܒܚܼܐ ܠܡܝܐ ܩܲܪܒܘ ܐܘܿ ܕܒ̈ܚܘ ܒܟܗ̈ܢܐ ܡܼܢܘ. ܘܕܡܢܗ ܕܐܕܡ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܫܲܪܝܬ݀ ܟܗܢܘܬܐ ܒܐܢ̈ܫܘܬܐ ܐܡܿܪܝܢ. ܘܠܗ݀ܝ ܕܓܒܠܼܬܢܝ ܘܣܡܼܬ ܥܠܝ ܐܝܼܕܟ ܠܣܗܕܘ ܡܲܝܬܝܢ. ܒܪܡ ܓܠܝܐ ܕܒܗܘܪܐ ܗܘܐ ܗܘܼ ܙܢܼܐ ܗܝܕܝܟ ܘܪܡܙܢܝܐ. ܒܕܠܐ ܫܸܡ ܟܗܢܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬܩܪܚ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܣܘܥܪܢܗܿ ܒܢܡܘܣܐ ܕܦܐܐ ܠܗ ܐܬܬܒܪܚ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܡܿܟܬ̈ܒܢܐ ܕܫܡ̈ܗܬܐ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܘܐܒܐܣ ܡܪܝ

pb. I.5

ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܟܬܒܼܘ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܠܐ ܡܡܿܫܚܬܐ ܡܫܼܬܟܚܐ ܒܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܫ̈ܢܝ ܩܝܘ̈ܡܐ ܐܠܐ ܘܒܗܘܢ ܒܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܠܢܘܲܠ ܚܲܣܝܐ ܡܿܠܟܬ ܐܢܐܼ ܙܩܘܪܝ. ܟܕ ܠܗ ܝܬܝܪ ܐܬܒܼܛܠ ܥܠ ܦܘܚܿܡ ܨܚ̈ܚܐ ܥܒܿܪ̈ܝܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܒܬܠ̈ܬܝܗܘܢ ܓܝܪ ܒܚܝܼܪܪ ܗܘܐ ܘܚܕܢܝ ܒܕܪܗ.

pb. I.7

ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ܥܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ.

ܩܕܡܝܬ݀ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܩܕܡܝܐ ܩܡ ܠܥܡܐ ܐܝܣܪܠܝܐ. ܒܫܢܬ݀ ܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥ ܕܡܘܫܐ. ܘܗܘܼ ܡܘܫܐ ܟܕ ܠܥܢܝܿܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܫܬܼܘܝ. ܘܠܘܚ̈ܐ ܟܐ̈ܦܝܬܐ ܕܒܨܒܥܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܬܟܼܬܒ̈ܝ ܩܲܒܠ. ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܘܕܝ̈ܢܼܐ ܘܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܝܠܼܦ܆ ܘܠܐܗܪܘܢ ܐܚܘܼܗܝ ܐܿܠܦ. ܐܝܟܢܘܬܐ ܟܝܬ ܕܕܒ̈ܚܐ ܘܢܡܘܣܝܘܬܐ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܛ̈ܠܢܼܝܐ. ܫܲܡܫ ܕܝܢ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܘܡܝܼܬ.

pb. I.9

ܒܬܼܪ ܐܗܠܘܢ܆ ܐܠܥܙ ܒܪܗ.

ܗܢܐ ܡܿܢ ܟܕ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܒܝܕ ܟܣܩܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܩܲܒܠ. ܘܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܒ̈ܢܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܗܪܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܥܼܛܪܘ ܐܣܬܿܠܝܼܘ. ܒܕܝ̈ܢܼܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܡܪܝܐ. ܫܩܼܠ ܕܝܢ ܐܠܝܥܙܪ ܐܢܬܬܐ: ܠܒܪܬܗ ܕܥܡܝܢܕܒ ܗ݀ܘ ܕܡܢܗ ܡܬܝܲܒܠ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܐܘܠܼܕ ܡܢܗܿ ܠܦܝܢܚܣ. ܘܗܪܟܐ ܡܬܚܲܙܝܐ ܕܗܘܼܬ ܐܚܝܿܢܘܬܐ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ. ܐܕܝܗܘܕܐ ܘܕܠܘܝ. ܐܘܟܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܿܗܢܘܬܐ. ܒܝܘܒܠܐ ܗ݀ܘ ܕܡܢܗ ܕܢܚܼ ܒܒܣܪ ܡܿܚܝܿܢܢ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܠܝܥܙܪ ܕܝܢ ܫܲܡܫ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ ܘܥܕܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܼܬ ܫܢ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕܫܒܥ ܕܢܿܬܢܐܝܠ.

ܒܬܪ ܐܠܝܙܥܙܪ ܦܝܢܚܣ ܒܪܗ.

ܗܢܐ ܛܢ ܛܢܢܐ ܡܩܲܠܣܐ. ܘܩܛܼܠ ܠܙܡܪܝ ܘܠܟܘܣܒܝ ܙܢܝܬܐ. ܘܐܢܝܼܚ ܠܚܡܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܫܡܫ ܕܝܢ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡܢܝܢ ܘܡܝܼܬ.

ܒܬܪ ܦܝܢܚܣ ܐܒܝܫܘܥ. ܫܢ̈ܝܐ ܢܙ̄܆

ܒܬܪ ܐܒܝܫܘܥ ܐܒܝـ[ܩܪ]. ܫܢ̈ܝܬ ܫܬܝܢ. ܗܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

pb. I.11

ܒܬܪ ܐܒܝܩـ[ܪ] ܥܙܪܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝ. ܐܪܚܝܐ. ܫܢܝ̈ܐ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܕܬܘܠܠ ܘܕܝܐܝܪ ܘܕܢܦܬܚ ܓܠܥܕܝܐ. ܘܕܚܫܒܘܢ ܘܐܒܝܨܢ ܕܝ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܐܪܚܝܐ. ܡܪܘ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ.

ܒܬܪ ܡܪܘ. ܐܡܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ:

ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܛܘܒ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܐ݀ܡܪ. ܕܒܬܪ ܐܡܪܝܐ ܦܝܢܚܣ ܒܪ ܡܪܘ ܩܼܡ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܘܒܬܪ ܦܝܢܚܣ ܒܪ ܡܪܘ ܥܝܠܝ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܘܟܢ ܐܚܝܛܘܒ.

ܒܬܪ ܐܚܝܛܘܒ. ܨܕܘܩ. ܫܢ̈ܝܐ ܫܬܝܢ.

ܒܬܪ ܨܕܘܩ. ܐܚܝܡܥܨ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܐܚܝܡܥܨ. ܥܙܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ. ܐܡܪܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܫܬܝܢ.

ܒܬܪ ܐܡܪܝܐ. ܐܚܝܡܠܟ. ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.

pb. I.13

ܒܬܪ ܐܚܝܡܠܟ. ܝܘܝܕܠ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܐ. ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܕܝܢ܆ ܒܬܪ ܐܚܝܡܠܟ ܗܢܐ ܕܐܬܩܼܛܠ ܡܢ ܫܐܘܠ܆ ܥܡ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܟܗ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܗܘܼܐ ܒܥܠ ܐܪܙܐ ܠܕܘܝܕ. ܠܐܩܝܬܪ ܗܘ ܕܐܩ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܬܥܗܕ ܠܗ. ܚܣܝܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܠܐ ܡܿܢܐ ܠܗ ܠܐܒܝܬܪ ܒܪ̈ܝܫܟ̈ܗܢܐ. ܐܟܠܐ ܠܥܝܼܠܝ ܘܠܒܢ̈ܘ̄ ܡܬܥܗܕ ܒܛܟܣܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܝܘܝܕܠ. ܥܙܪܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥ̈ܝܢ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ: ܫܠܘܡ. ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥ̈ܝܢ.

ܒܬܪ ܫܠܘܡ. ܐܡܨܝܐ. ܫܢܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝ̈ܥܝܢ.

ܒܬܪ ܐܡܨܝܐ܆ ܚܠܩܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ.

ܒܬܪ ܚܠܩܝܐ. ܥܙܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ. ܣܝܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ

ܒܬܪ ܣܝܪܝܐ. ܨܕܘܩ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ

ܒܬܪ ܙܕܘܩ ܝܘܨܕܩ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܝܘܨܕܩ. ܝܫܘܥ. ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܕܝ̈ܥܝܢ

ܒܬܪ ܝܫܘܥ. ܝܘܨܕܩ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ.

pb. I.15

ܒܬܪ ܝܘܨܕܩ. ܐܠܝܫܘܥ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܝܢ.

ܒܬܪ ܐܠܝܫܘܥ. ܝܘܝܕܥ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ.

ܒܬܪ ܝܘܝܕܥ. ܡܢܫܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ. ܘܚܞܕܐ.

ܒܬܪ ܡܢܫܐ. ܝܘܚܢܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܚܠܩܝܐ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ. ܗܘܼܝܘ ܐܒܘܗܝ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ. ܒܙܒܢܐ ܕܐܡܘܢ ܘܝܘܫܝܐ ܘܝܘܝܩܝܡ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܐܡܼܪܘ ܕܣܓܝܐܐܗܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܪܝܫܟ̈ܗܢܐ ܗܢܐ ܚܠܩܝܐ. ܙܕܝܩܐ ܘܛܒ ܛܒܿܝܒܐ. ܐܫܟܚ ܣܼܦܪܐ ܕܢܡܘܿܣܐ܆ ܘܚܼܘܝ ܠܝܫܝܐ ܡܠܟܐ. ܘܥܒܕܘ ܦܨܚܐ ܗ݀ܘ ܡܫܡܗܐ.

ܒܬܪ ܚܠܝܩܝܐ. ܦܫܚܘܪ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܦܫܚܘܪ. ܥܙܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ.

ܒܬܪ ܥܙܪܝܐ ܣܝܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬ.

ܒܬܪ ܣܝܪܝܐ. ܨܕܘܩ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ.

ܒܬܪ ܙܕܘܩ. ܝܘܙܕܩ ܫܢܝܐ ܬܪܬܝܢ ܘܚܡܫ. ܗܢܐ ܐܬܬܘܒܠ ܒܫܒܝܼܬܐ ܠܒܒܝܠ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܗܘܼ ܐܫܬܒܼܝ ܘܐܬܥܲܩܢ̈ܝ ܥܝ̈ܢܘܗܝ.

ܒܬܪ ܝܘܙܕܩ. ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ. ܐܦ ܗܘܼ ܐܬܬܘܒܠ

pb. I.17

ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܠܒܒܠ. ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܕܐܡܠܟ ܩܘܪܫ ܟܪܣܝܐ ܗ݀ܘ ܕܟܩܕ ܠܥܡܐ. ܠܡܣܼܩ ܘܠܡܬܒܢܝܘ ܗܝܟܠܐ. ܘܣܠܼܩ ܗܼܘ ܝܫܘܥ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܥܡ ܙܘܪܒܒܝܠ. ܘܫܪܝܘ ܒܒܢܝܗ ܕܗܝܟܠܐ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ.

ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܡܫܬܟܠܠ ܗܘܐ ܗܝܟܠܐ. ܘܐܬܩܲܛܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܢܝܿܢܐ.

ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܡܫܬܟܠܠ ܗܘܐ ܗܝܟܠܐ. ܘܐܬܩܲܛܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܢܝܿܢܐ.

ܒܬܪ ܝܘܝܩܝܡ ܐܠܝܫܥ ܒܪܗ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܥܙܪܐ ܣܦܪܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܡܲܠܦܢܐ ܕܢܿܡܘ̈ܣܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܘܓܪܡܛܝܩܘܣ ܢܨܝܚܐ. ܘܡܢ ܠܥܠ ܩܲܒܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ.

ܒܬܪ ܐܠܝܫܥ܆ ܝܘܙܝܕܠ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܝܙ̄. ܒܙܒܢܐ ܐܫܬܡܠܝ ܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܕܒܫܘܡܠܝ ܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝܢ. ܒܬܪ ܝܘܝܕܠ. ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܩܼܡ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ. ܝܘܝܕܠ ܒܪܗ ܫܢܝܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܗܢܐ ܐܬܟܼܢܝ ܐܝܘܕܘܣ. ܘܒܙܒܢܗ ܐܝܼܬ ܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܐܢܫ ܚܢܦܐ ܕܫܡܗ ܐܢܕܪܘܡܘܦܘܣ ܘܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܒܟܠܙܢܝ̈ܢ.

pb. I.19

ܒܬܪ ܐܝܘܕܘܣ. ܡܢܫܐ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܡܢܫܐ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܗܘܼ ܒܢܼܐ ܗܝܟܠܐ ܒܛܘܼܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܝܘܕܘܣ ܐܚܘܗܝܼ ܘܬܡܢ ܡܫܲܡܫ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܐܚܘܗܝ܆ ܐܚܼܕ ܪܝܫܘܬ ܟܡܗܢܘܬܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܘܪܝܫܠܡ.

ܒܬܪ ܡܢܫܐ. ܐܢܕܪܝܡܟܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥܣܪ. ܗܢܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܩܲܒܠܗ ܠܡܲܠܟܐ ܘܝܲܩܪܗ܆ ܩܲܛܠܘܗܝ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ. ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܫܡܪܝܢ ܩܲܛܠ. ܘܡܩܕ̈ܘܢܝܐ ܐܝܬܼܝ ܐܥܡܼܪ ܒܗܿ.

ܒܬܪ ܐܢܕܪܝܡܘܟܘܣ. ܚܘܢܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.

ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ. ܫܡܥܘܿܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܐܠܥܙܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ. ܠܘܬ ܗܢܐ ܫܲܕܪ ܦܛܘܠܘܡܘܣ ܦܠܠܝܠܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ܆ ܘܡܦ̈ܫܩܢܐ ܥܒ̄.

ܒܬܪ ܐܠܥܙܪ. ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ.

pb. I.21

ܒܬܪ ܡܢܫܐ. ܚܘܢܝܐ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܘܬܡ̈ܢܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܐܒܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܗ݀ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܐܣܝܪܐ. ܗܘܿ ܕܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܛܒܝܼܒܐ ܕܚܟܼܡܬܐ. ܘܗܘܼ ܫܡܥܘܢ ܛܥܘܗ ܠܡܪܢ ܟܕ ܐܥܠܘܼܗܝ ܠܗܝܟܠܐ ܫܒܪܐ. ܐܬܐܣܼܪ ܓܝܪ ܫܢ̈ܝܐ ܡܬ̈ܝܢ. ܘܝܘ̄ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗ݀ܘ. ܡܛܠ ܕܐܬܦܿܠܓ ܥܠ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܫܥܝܐ. ܕܐܡܼܪ ܗܐ ܒܬܘ̄ ܒܬܿܢܐ ܘܝܿܠܕܐ ܒܪܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܬܚܙܼܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܼܪܘ. ܕܠܐ ܬܡܘܼܬ ܥܕܡܐ ܕܒܥܝ̈ܢܝܟ ܬܚܼܙܝܘܗܝ ܠܝܼܠܕܐ ܗܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܚܼܐ ܘܛܥܢܗ ܘܐܫܬܘܕܥ ܒܪܘܚܐ܆ ܐܙܥܩܼ ܫܪܝܼܢܝ ܡܟܝܠ ܕܗܐ ܚܼܙ̈ܝ ܥܝ̈ܢܝ ܠܚܢܼܢܟ ܘܫܪܟܐ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ. ܚܘܢܝܐ ܒܼܪܗ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܢܐ ܐܬܬܙܝܥ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܡܲܘܒܕܘ ܠܝܘܕ̈ܝܐ. ܘܝܘܣܝܦܘܣ

pb. I.23

ܚܲܟܝܡܐ ܥܒܪܝܐ ܒܝܕ ܚܟܡܿܬܗ ܪܝܫ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܡܛܠܗܿܢܐ ܐܬܬܩܼܝܡ ܡܕܒܪܢܐ ܘܪܒܚܲܝܠܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ.

ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ. ܡܢܐܠܐܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ. ܗܢܐ ܐܫܠܼܡ ܠܥܡܐ ܠܐܢܛܝܟܘܣ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܠܩܝܡܐܢܘܣ ܐܢܫ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ. ܩܲܒܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܘܥܠܗܕܐ ܚܘܢܝܐ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܐܝܓܘܦܛܘܣ ܒܢܼܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܝܣܦܘܢܛܘܣ ܘܒܢܼܐ ܒܗܿ ܗܝܟܠܐ ܕܕܡܿܐ ܠܗ݀ܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ.

ܒܬܪ ܡܢܐܠܐܘܣ܆ ܐܝܐܣܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ.

ܒܬܪ ܐܝܐܣܘܢ܆ ܐܠܝܥܙܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.

ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ܆ ܡܲܬܝܬܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪܒܥ.

ܒܬܪ ܡܿܬܝܬܐ܆ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܐ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܫܢ̈ܝܐ܆ ܐܠܩܝܡܐܢܘܣ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܼܐ ܫܿܓܫ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܢܦܼܠ ܒܡܚܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܝܼܬ. ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܝܘܕ̈ܝܐ ܠܝܗܘܕܐ ܡܿܩܿܒܝ ܝܗܼܒܘܗܿ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܐܣܛܪܛܝܓܘܬܐ

pb. I.25

ܒܫܲܘܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ܆ ܘܗܘܼ ܛܪܕ ܠܐܣܛܪܛܝܓܘ ܕܐܢܛܝܘܟܘܣ ܡܢ ܝܗܘܕ. ܘܕܟܝ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܚܲܕܬ ܠܕܚܼܠܬܐ ܐܒܗܝܬܐ ܡܢܕܪܝܫ ܘܟܕ ܐܚܝܼܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܪܒܚܝܠܐ ܕܕܝܡܝܛܪܝܘܣ ܐܬܩܼܛܠ.

ܒܬܪ ܝܗܘܕܐ ܡܿܩܒܝ: ܝܘܢܬܢ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܐܣܛܪܛܝܓܘܬܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ. ܘܛܒ ܐܬܢܲܨܚ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܐܬܩܲܛܠ ܕܝܢ ܡܢ ܛܼܪܝܦܘܢ ܪܒ ܚܲܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ.

ܒܬܪ ܝܘܢܬܢ܆ ܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܝܟ ܐܚܘ̈ܗܝ ܪܝܫܟ̈ܗܢܐ ܗܘܐ ܘܐܣܪܛܝܓܐ. ܘܐܬܩܛܠ ܡܢ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܐܬܩܪܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ. ܐܦ ܟܕ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܗܘܼܐ ܩܪ̈ܒܐ ܦܠܝ̈ܚܐ ܒܢܡܘ̈ܣܐ ܡ̈ܠܟܝܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܒܪ ܝܘܢܬܢ. ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܗܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܣܛܪܛܝܓܘܬܐ. ܐܠܐ ܘܬܐܓܐ ܩܛܼܪ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܥܠܘ̄ ܢܛܝܓܘܢܘܣ ܐܚܘܗܝ ܘܩܲܛܠܗ.

pb. I.27

ܒܬܪ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܚܢܢܐܝܠ ܐܚܘܗܝ ܕܐܬܩܪܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܗܢܐ ܣܿܓܝ ܩܫܝܐܝܬ ܕܒܪ ܠܝܘ̈ܕܝܐ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܐܫܬܠܼܛܬ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܐܢܿܬܬܐ ܫܢ̈ܢܝܐ ܬܫܥ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܫܼܪܝܘ ܠܡܼܬܒܿܠܒܠܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܪܫܘܬ ܟܗܢܘܬܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܩܿܝܼܡܬ ܠܗܘܪܩܢܘܣ ܒܪܐ ܕܝܠܗܿ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܘܠܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܒܪܗܿ ܐܚܪܢܐ ܡܿܠܼܟܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܪܬ ܚܕܐ ܫܢܬܼܐ ܐܬܬܿܘܒܠ ܐܣܝܪܐ ܠܪܘܡܝ.

ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܗܘܼ ܚܢܢܐܝܠ ܗܘܪܩܢܘܣ ܒܪܗ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܠܗܠ܆ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܡܠܟܘܬܐ ܗܘܼܬ ܠܝܘ̈ܕܝܐ. ܟܕ ܐܦ ܡܲܣ̈ܩܝ ܡܲܕܐܬܐ ܡܢܕܪܝܫ ܗܘܼܘ ܠܪ̈ܘܡܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ ܠܟܠܕ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܫܲܡܫ ܗܘܪܩܢܘܣ ܗܢܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܫܬܒܝܼ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܘܐܫܬܠܛ ܗܪܘܕܝܣ ܥܠ ܝܘܕ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܫܬܘܙܒ ܘܐܬܼܐ ܩܲܛܠܗ. ܘܫܕܪ ܠܒܒܿܝܠ ܘܐܝܬܼܝ ܠܚܢܢܐܝܠ ܐܢܫ ܕܠܘ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܗܘܐ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܘܥܒܼܕܗ ܪܝܫܟܗ̈ܢܐ ܫܿܬܐ ܘܫܼܪܝܗܝ.

ܒܬܪ ܗܘܪܩܢܘܣ. ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ ܒܪܗ݀ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܗܪܘܕܝܣ ܓܝܪ ܩܲܛܠܗ

pb. I.29

ܠܗܘܪܩܢܘܣ. ܢܣܼܒ ܠܒܪܬܗ ܒܢܫ̈ܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܥܒܕܬ݀ ܒܗ ܘܒܼܛܠܗ ܠܚܢܢܐܝܠ܆ ܘܐܩܝܡ ܠܐܚܘܗܿ. ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܩܢܼܛ ܗܘܼ ܗܪܘܕܝܣ ܕܠܐ ܬܬܢܟܼܠܝ ܥܠܘܗܝ ܬܩܛܠܝܘܗܝ ܒܣܲܡܐ ܐܘܿ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܘܬܼܬܠܝ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܥܡ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܐܚܘܗܿ ܩܲܛܠܗܿ ܠܐܢܬܬܗ ܐܦ ܠܐܚܘܗܿ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒܝ̈ܬܝܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܒܬܪ ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܝܣ ܙܟܪܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܬܚܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܫܢܬܐ ܫܿܒܩ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ܙܟܪܝܐ ܫܿܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܩܝܼܡ ܠܚܢܢܐܝܠ ܗܘܿ ܕܫܼܪܝܗܝ ܗܘܐ ܘܐܩܝܼܡ ܠܐܚܘܗܿ ܕܢܬܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܫܢܬܐ ܘܫܢܬܐ ܡܩܝܼܡ ܗܘܐ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ. ܫܡܥܘܢ ܐܚܝܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܚܢܢܐܝܠ ܐܬܩܪܝ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ.

ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ: ܩܝܦܐ. ܫܢܬܐ ܚܕܐ.

ܒܬܪ ܩܝܦܐ܆ ܚܲܢܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܝܪܘܕܝܣ ܡܿܠܟܐ ܫܲܢܬܢܐܝܬ ܡܩܝܼܡ ܗܘܐ ܪ̈ܝܫܟܗ̈ܢܐ ܠܝܘ̈ܕܝܐ: ܘܫܿܪܐ ܗܘܐ ܘܡܫܲܚܠܦ ܐܟܿܡܐ ܕܢܒܲܠܒܠ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ܆ ܘܢܒܲܛܠ ܢܡܘܣ̈ܝܗܘܢ. ܕܢܼܚ ܡܪܢ ܘܐܬܝܼܠܕ ܒܒܝܬܠܚܡ ܒܫܢܬ ܡܓ̄ ܕܐܓܘܣܛܘܣ. ܘܐܣܬܲܠܩ ܠܫܡܝܼܐ ܒܫܢܬ ܝܛ̄ ܕܛܝܒܪܝܘܣ. ܘܙܒܢܐ ܟܠܗ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܐ ܕܦܫܼ ܡܪܢ

pb. I.31

ܒܥܠܡܐ. ܒܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܚܲܢܢ ܘܕܩܝܦܐ ܗܘܐ. ܘܫܲܢܝܬ݀ ܪܫܘܬ ܟܗܘܬܐ ܥܬܩܝܬܐ. ܘܩܿܡܼܬ݀ ܘܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܪܝܫܘܬ ܟܗܘܬܐ ܒܝܕ ܦܪܘܩܢ. ܟܕ ܐܩܝܡ ܠܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫ̈ܠܝܚܼܐ ܘܠܗ ܐܓܥܼܠ ܩܠܝܼ̈ܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ.

ܒܬܪ ܪ̈ܝܫܝܟܗ̈ܢܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ܆ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܟ̈ܗܢܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܿܕܬܐ:

ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܼܟ ܐܓܪܝܦܐܣ ܒܝܗܘܕ. ܩܛܼܠ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܐܘܟܝܬ ܠܐܚܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܘܐܬܪܓܼܡ ܣܛܦܢܘܣ ܡܫ̄ܡ ܘܐܬܚܒܼܫ ܦܛܪܘܣ. ܘܟܕ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܐܦܩܼܗ ܡܢ ܚܒܘܼܫܝܼܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܗܘܼܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܡܬܠܡܕ. ܘܡܼܛܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܣܼܡ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܬܲܩܢ ܡܕܒܚܐ. ܘܐܩܝܼܡ ܒܗܿ ܐܦܝܣܩܘ̄ ܩܕܡܝܐ܆ ܠܐܘܕܝܣ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܣܠܼܩ ܠܪܘܡܝ. ܘܗܘܼ ܒܗܿ ܐܦܝܣ̄ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܲܡܫ.

ܘܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܐܟܼܪܙ ܒܐܦܣܘܣ ܘܐܣܝܐ. ܘܐܢܕܪܐܐܘܣ ܐܟܼܪܙ ܒܢܝܩܝܐ ܘܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܣܩܘܬܝܐ ܘܐܟܐܝܐ. ܘܗܘܼ

pb. I.33

ܝܬܼܒ ܩܕܡܝܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܘܬܡܢ ܡܝܼܬ. ܘܦܝܠܠܝܦܘܣ ܐܟܼܪܙ ܒܦܪܘܓܝܐ. ܘܒܪܬܘܠܡܝ ܐܟܼܪܙ ܒܐܪܡܢܝܐ. ܘܬܐܘܡܐ ܐܟܼܪܙ ܠܟܪ̈ܬܘܝܐ ܘܡܕ̈ܘܝܐ. ܘܒܩܠܡܝܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܕܘ ܐܬܟܠܠ. ܘܐܬܬܝܼܬܝ ܦܓܪܗ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܬܝ ܡܝܼـ ܒܓܐܒܠܐ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܐܢܛܝܟ. ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܼܐ ܫܟܸܒ ܒܚܡܬ݀܆ ܬܕܝ ܡܛܠ ܕܚܲܟܝܼܡ ܗܘܼܐ ܐܬܩܼܪܝ ܠܲܒܝ ܡܝܼܬ ܐܬܩܒܼܪ ܒܒܝܪܘܛܘܣ. ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܲܠܦܝ ܡܝܬ ܒܣܪܘܓ. ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܐܬܩܼܛܠ ܒܐܘܪܝܫܠܡ. ܝܗܘܕܐ ܡܲܫܠܡܢܐ ܚܢܼܩ ܢܦܫܗ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗ ܡܬܝܐ܇

ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܕܫܪܟܐ ܡܣܲܒܪ̈ܢܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܡܪܩܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܦܛܪܘ ܘܒܪܗ. ܕܫܲܕܪܘܗܝ ܫܠ̈ܝܚܐ

pb. I.35

ܠܡܨܪܝܢ. ܘܬܲܠܡܕ ܠܟܠܗܿ ܐܝܓܘܦܛܘܣ. ܘܗܘܼܐ ܐܦܝܣ̄ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܼܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܿܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܘܐܝܟ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܕܐܣܼܪܚܘܗܝ ܫܠ̈ܝܚܐ ܘܗܘܼܐ ܐܦܝܣ̄ ܩܕܡܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܫܒܥܝܢ ܕܗܘܼ ܡܪܢ ܟܕ ܒܥܠܡܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܓܒܼܐ ܐܢܘܢ. ܟܢ ܠܕܝܬܝܪ ܐܫܬܲܘܫܛ ܡܢܝܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܐܬܚܼܙܝ ܠܡܼ ܠܝܬܝܪ ܡܢ ܚܲܡܫܡܐܐ ܐܚ̈ܝܢ.

ܘܒܢܬ ܝܓ̄ ܕܢܐܪܘܢ. ܕܗܝܼ ܫܢܬ ܫܦ̄ܓ ܕܝܘ̈ܢܝܼܐ ܐܬܟܲܠܠܘ ܫ̈ܠܝܚܐ ܛܘܒܢ̈ܐ ܟܛ̄ ܒܚܙܝܪܢ. ܘܒܨ̄ ܟܗ̄ ܒܬܡܘܙ. ܟܕ ܦܘܠܘܣ ܒܣܝܦܐ ܐܬܦܣܼ ܩܪܝܫܗ. ܘܦܛܪܘܣ ܗܘܼ ܫܸܐܠ ܘܐܙܕܩܼܦ ܟܕ ܪܝܫܗ ܠܬܚܼܬ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܢܲܫܩ ܕܘܟܬ ܥܩ̈ܒܬܐ ܕܪܒܗ. ܘܩܼܡ ܒܪܘܡܝ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ܆ ܥܠܢܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܥܝܼܢܘܣܐܢܢܘܩܠܝܛܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܐܢܢܘܩܠܝܛܘܣ܆ ܩܠܝܡܝܣ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܥܗܕ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܩܠܝܡܝܣ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܥܕܪ̈ܢܝ.

ܘܒܬܪ ܡܪܩܘܣ ܩܼܡ ܒܐܠܟܣܕܪܝܐ

[Vol. I, Col. 37-38]

ܐܢܝܢܘܣ. ܟܢ ܐܒܝܠܠܘܣ. ܟܢ ܩܕܪܘܢ.

ܒܬܪ ܕܒܢܐ ܥܕܬܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܙܠ ܠܪܗܘܡܐ. ܘܒܢܐ ܒܗܿ ܬܘܒ ܥܕܬܐ. ܘܗܘܘ ܝܘ̈ܡܬܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬܟܲܠܠ܆ ܟܚ̄ ܫܢ̈ܝܢ...

ܠܝܢܘܣ ܝܒ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܩܠܝܛܘܣ ܚ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܩܠܝܡܝܣ ܛ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܐܘܐܪܣܛܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܟܣܘܣܛܘܣ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܛܠܣܦܪܘܣܘ ܝ̄ܐ ܫ̈ܢܝܢ

ܗܘܓܝܢܘܣ ܕ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܦܝܣܘ ܝܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܢܝܩܛܘܣ ܝ̄ܐ ܫ̈ܢܝܢ

ܣܘܛܝܪ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܠܘܬܪܝܘܣ ܝ̄ܗ ܫ̈ܢܝܢ

ܒܝܩܛܘܪ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܙܐܦܘܪܝܢܘܣ ܝ̄ܚ ܫ̈ܢܝܢ

ܩܐܠܘܣܛܘܣ ܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܘܪܒܐܢܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܦܘܢܛܝܢܘܣ ܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܢܛܐ[ܪܘ]ܣ (ܚܕ؟) ܝܪܚܐ

ܦܐܒܝܐܢܘܣ ܝ̄ܓ ܫܢܝܢ

ܩܘܪܢܠܝܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܠܘܩܝܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܣܛܦܢܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܣܛܦܢܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܟܣܘܣܛܘܣ ܝ̄ܐ ܫ̈ܢܝܢ

ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܛ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܦܝܠܝܟܣ ܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܘܛܘܟܝܢܘܣ ܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܓܐܝܘܣ ܝ̄ܒ ܫ̈ܢܝܢ

ܡܐܪܩܠܝܢܘܣ ܝ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܡܝܠܢܝܕܝܣ ܝܚ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܣܝܠܘܐ[] ܝ̄ܚ ܫ̈ܢܝܢ

ܡܪܩܘܣ ܩ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܝܘܠܝܘܣ ܝܗ̄ ܫܢ̈ܝܢ

ܠܝܒܐܪܝܘܣ ܙ(ܐ) ܫ̈ܢܝܢ

ܦܝܠܝܟܣ ܓ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܕܡܣܘܣ...

ܣܝܪܝܩܝܘܣ ܝܗ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܢܣܛܣܝܘܣ ܓ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܐܝܢܘܩܢܛـ[ـܝܘܣ] ܝܘ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܙܘܣܝܡܘܣ ܒ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܟܘܢܘܦܛܝܣ ܓ̄ ܫ̈ܢܝܢ

ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܝ̄ (؟) ܫ̈ܢܝܢ

ܒܝܘ̈ܡܝ ܗ[ܢܐ] ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܗܘܼܐ ܣܕܩܐ ܕܒܝܬ ܢܣܛܘܪܝܣ... ܟܣܣܛܘܣ ܛ̄ ܫ̈ܢܝܼܢ ܠܐܘܢ... ܫ̈ܢܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܢܐ ܠܐܘܢ܆ ܐܬܟܢܣܬ [ܣܘܢܗܕܘܣ] ܕܩܠܩܝܕܘܢܐ܀

pb. I.39

ܘܒܬܪ ܐܢܿܕܪܐܐܣ ܩܡ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̄ܢܘ ܐܣܛܝܟܘܣ. ܟܢܐ ܐܢܣܝܡܘܣ. ܟܢ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܟܢ ܦܘܠܝܛܪܘܣ. ܟܢ ܨܕܩܘܢ.

ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ܆ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ. ܟܢ ܝܘܣܛܘܣ. ܟܢ []. ܟܢ ܛܘܒܝܐ. ܟܢ ܒܢܝܡܝܢ. ܟܢ ܝܘܚܢܢ. ܟܢ ܡܬܝ. ܟܢ ܦܝܠܠܝܦܘܣ. ܟܢ ܣܘܢܝܩܘܣ. ܟܢ ܝܘܣܛܘܣ. ܟܢ ܠܘܝ. ܟܢ ܐܦܪܝܡ. ܟܢ ܝܘܣܦ. ܟܢ ܝܗܘܕܐ. ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܐܢܘܢ ܘܓܙܘܪܬܐ ܡܫܲܡܫܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܼܬ݀ ܐܘܪܝܫܠܡ.

ܘܠܐܦܣܘܣ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܐܣܼܪܚ ܦܘܠܘܣ ܫܠܼܝܚܐ: ܠܛܝܡܘܬܐܣ ܬܠܡܝܕܗ.

ܘܡܛܠ ܕܠܐܘܬܢܛܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܫܲܥܒܕܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܡܕܢ̈ܚܝܐ. ܥܠ ܝܘܒܠ ܩܝܘ̈ܡܐ ܕܝܠܗ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܛܟܣܝܢܢ ܠܝܘܒܠ ܗܢܐ. ܒܐܝܼܕܐ ܒܝܼܕܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܐܝܿܬܝܢ.

ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ: ܐܘܐܕܝܣ. ܗܢܐ ܩܡܼ ܐܦܝܣ̄ ܩܕܡܝܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܦܛܪܘܣ ܐܦܢ ܫܿܬܣ ܒܗܿ ܥܕܬܐ ܠܘ ܗܼܘ ܩܼܡ ܒܗܿ. ܐܠܐ ܠܗܢܐ

pb. I.41

ܐܘܐܕܝܣ ܐܣܼܪܚ ܠܗܿ. ܘܗܘ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܘܡܝ ܐܚܼܕ.

ܒܬܪ ܐܘܐܕܝܣ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܦܓܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܚ̈ܛܐ ܐܝܬܿܝ ܕܐܠܗܐ ܕܒܫ̈ܢܼܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܼܐ ܕܐܬܛܿܚܢ. ܕܐܗܿܘܐ ܠܚܡܐ ܕܟܝܐ ܒܦܬܘܪܐ ܫܡܲܝܢܐ. ܘܗܘܼ ܚܙܼܐ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܡܿܙܲܡܪܝܢ ܒܬܪܬܝܢ ܓܘ̈ܕܐ. ܘܐܿܠܼܦ ܕܗܟܢ ܬܥܒܼܕܝ ܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܪܘܡܝ. ܦܩܼܕ ܛܪܝܐܢܘܣ ܘܐܫܼܬܕܝ ܠܚܝ̈ܘܬ ܫܼܢܐ ܘܐܬܐܟܠ ܐܝܟ ܕܩܲܕܡ ܐܬܢܲܒܝ ܗܘܐ.

ܒܬܪ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ. ܐܝܪܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܦܠܝܢܝܘܣ ܣܩܘܢܕܘܣ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܲܝܸܒ ܠܡܘܬܐ ܘܡܢ ܪܒܘܼܬܐ ܐܪܡܝ܆ ܘܟܕ ܐܬܕܠܚ ܡܢ ܣܓܘܐܐ ܕܥܡܐ. ܟܬܼܒ ܠܛܪܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܦܬܟܪ̈ܐ ܠܐ ܨܿܒܝܢ ܠܡܣܓܼܕ ܘܕܒܨܦܪܐ ܩ݀ܝܡܝܢ ܘܠܡܫܝܼܐ ܐܝܟ ܠܐܠܗܐ ܣܿܓܕܝܢ. ܠܐ ܡܕܡ ܕܣܢܸܐ ܫܟܚܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܟܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡܩܼܛܠ ܘܠܡܓܡܪ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܘܛܪܝܐܢܘܣ ܦܼܩܕ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܠܐ ܬܬܒܼܨܐ:

pb. I.43

ܒܬܪ ܐܝܪܘܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܒܼܥ ܒܩܘܪܝܢܬܘܣ ܐܪܣܝܘܛܐ ܕܫܡܗ ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܘܐܡܼܪ. ܕܒܚܼܙܘܐ ܠܡ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܝܠܼܦ܆ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܼܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܿܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡܢܝ̈ܢܝܐ ܕܐܠܦܐ ܫ̈ܢܝܐ ܗܘܿܥܐܕܐ ܠܡܫܬܘܬܐ. ܘܡܐܟܠܐ ܘܫܩܼܝܐ ܘܙܘܘܓܐ.

ܒܬܪ ܩܘܪܢܝܠܝܘܣ܆ ܐܘܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬܥܣܪ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܪܩܝܘܢ ܗܪܣܿܝܘܛܐ ܐܬܝܼܕܥ ܘܬܠܬܐ ܐܝܬ̈ܝܐ ܐܿܠܼܦ. ܟܐܢܐ ܘܛܿܒܐ ܘܡܼܨܥܝܐ. ܘܕܡܢ ܟܐܢܐ ܐܬܝܗܒܬ ܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܘܡܢ ܛܿܒܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܚܿܕܬܐ. ܘܐܝܬܝܐ ܡܨܥܝܼܐ ܠܗܘܼܠܐ ܩܿܪܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܥܿܒܘܕܐ ܠܡ ܡܢ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܕܟܸܐ ܒܗܼܘܠܼܐ. ܥܒܼܕ ܠܫܡܫܐ ܘܠܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐܼ ܘܠܦܪܕܝܣܐ. ܘܡܢ ܚܫܘܟܬܼܐ ܥܒܼܕ ܠܫܝܘܠ ܘܠܛܪܛܐܪܘܣ. ܘܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܢܣܼܒ ܩܘܠܥܐ ܘܓܒܼܠ ܠܒܪܐܢܫܐ. ܘܡܢ ܟܝܢܗ ܐܪܡܝܼ ܒܗ ܢܦܫܐ. ܟܿܦܪ ܕܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܡܫܝܚܐ ܐܣܼܬܒܪ ܕܠܒܸܫ ܦܓܪܐ ܘܕܚܼܫ ܟܕ ܠܐ ܠܒܸܫ ܐܦܠܐ ܚܫ.

ܒܬܪ ܐܘܕܘܣ܆ ܬܐܘܦܝܠܘܣ. ܗܢܐ ܡܐܡܪ̈ܐ

pb. I.45

ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܼܡ ܡܲܠܦܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܥܠ ܫܪ̈ܒܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܐܟܬܒ.

ܒܬܪ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܡܟܣܝܡܘܣ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܝܘܣܛܘܣ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܡܢ ܢܐܘܦܘܠܝܣ ܕܥܠ ܓܢܸܒ ܐܘܪܝܫܠܡ. ܣܠܼܩ ܠܪܘܡܝ ܘܥܒܼܕ ܡܲܦܩܒܪܘܚܐ ܚܠܼܦ ܕܚܠܼـܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܩܲܒܠ ܡܿܠܟܐ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܠܬܗ ܘܒܲܛܠ ܠܪܕܘܦܐ.

ܒܬܪ ܡܟܣܝܡܘܣ ܣܪܦܝܘܢ. ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܒܐܘܪܝܫܠܡ ܡܛܠ ܦܨܚܐ. ܘܟܬܒܼܘ ܠܐܬܪܐ ܕܐܣܝܐ ܕܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܦܨܚܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܢܥܼܒܕܘܢ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܒܪܘܡܝ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܒܦܠܣܛܝܢܝ ܥܿܒܕܝܢ. ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܕܝܢ ܕܐܦܣܘܣ ܘܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܐܣܝܐ ܠܐ ܫܠܡܼܘ. ܐܠܐ ܒܗܿ ܒܝܘܡ ܦܨܚܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐ.

ܒܬܪ ܣܪܦܝܘܢ܆ ܐܣܩܠܝܦܝܐܕܝܣ. ܫܢ̈ܝܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܗܢܐ ܛܒܿ ܐܫܬܲܒܚ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܝܼܕܥ ܒܪܕܝܨܢ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܫܒܼܩ ܠܝܘܠܦܢܐ ܚܲܢܦܝܐ ܕܟܘܡܪܐ ܕܡܲܒܘܓ.

pb. I.47

ܗܲܝܡܢ ܘܥܡܼܕ ܘܝܠܼܦ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܣܼܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܗܪ̈ܣܝܣ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܨܛܠܼܝ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܪܩܝܘܢ ܘܐܘܠܢܛܝܢܘܣ. ܘܟܼܦܪ ܩܝܡܬܐ. ܘܠܙܘܘܓܼܐ ܨܘܠܠܐ ܩܿܪܐ ܘܕܟܝܘܬܐ. ܘܕܟܠ ܝܪܚܐ ܠܡ ܟܕ ܫܿܠܚܐ ܣܗܪܐ ܐܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܢܘܗܪܗܿ. ܘܥܿܐܠܐ ܠܘܬ ܫܡܫܐ ܐܒܐ ܕܚ̈ܝܐ ܢܿܣܒܐ ܡܢܗ ܪܘܚ ܢܘܛܪܐ ܘܡܲܫܒܐ ܥܠ ܗܢܐ ܟܠ. ܚܝܼܐ ܕܝܢ ܗܘܼ ܒܪ ܕܝܨܢ ܫܢ̈ܝܐ ܣܚ̄ ܘܡܝܼـ ܒܫܢܬ ܝܿܠܓ. ܕܝܨܢ ܓܝܪ ܫܡܐ ܗܿܘ ܕܢܗܪܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܗܝ ܗܘ ܕܥܠܘܗܝ ܝܠܼܕܬܗ ܢܚܫܝܪܡ ܐܡܗ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܢܘܚܐܡܐ ܗܘܐ ܫܡܗ. ܕܝܨܢ ܕܝܢ ܐܬܩܼܪܝ ܗܘܼ ܢܗܪܐ ܡܢ ܡܲܝܬܝܘܬ ܫܡܐ ܕܐܕܝ ܫܠܝܼܚܐ ܩܕ̄. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܚܼܙܐ ܠܢܚܠܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܐܣܛܕܝܘܢ ܕܒܥܪܒܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܲܝܬܐ ܗܘܐ ܡܠܐܝܐ ܘܡܚܲܒܠ ܠܡܕܝܢܬܐ: ܥܒܼܕ ܒܝܛܠܘܬܐ ܘܒܦ̈ܣܝܠܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܣܟܪܗ ܠܢܚܠܐ. ܘܐܦܢܼܝ ܡ̈ܝܐ ܠܚܐܪܝܬܐ ܕܚܕܪܐ ܠܫܘܼܪܐ ܡܢ ܓܲܒܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܩܼܪܝ ܣܸܟܪܐ ܗ݀ܘ ܒܠܫܢܐ ܐܪܐܒܝܐ܆ ܐܕܝ ܨܐܢ. ܕܡܬܬܪܓܡ ܐܕܝ ܣܬܪ.

pb. I.49

ܒܬܪ ܐܣܩܠܝܦܝܐܕܝܣ ܦܝܠܝܦܘܣ

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܐܘܪܝܓܐܢܝܣ ܗ݀ܘ ܕܪܘܪܒܐܝܬ ܡܩܲܠܣ ܠܗ ܐܘܣܒܝܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܠܘܩܕܡ ܡܿܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܬܕܪܫ ܘܟܢ ܒܚܟܡ̈ܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܒܪ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܩܼܡ ܒܡܠܦܢܘܬܐ. ܘܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܡܠܼܦ ܗܘܐ ܘܡܬܲܠܡܕ. ܘܒܠܠܝܐ ܒܗܘܓܝܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܫܿܗܪ ܗܘܐ. ܘܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܡܼܢ ܫܢܼـܐ ܡܬܥܿܠܒ ܗܘܐ. ܠܘ ܥܠ ܥܲܪܣܐ ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܿܓܣ ܗܘܐ. ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܣܟ ܛܥܼܡ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܣܲܪܩܐ ܗܘܐ ܕܚܸܦܝܝ ܡܗܠܟ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܕܛܼܠܐ ܗܘܐ ܘܡܲܠܦ ܗܘܐ ܐܦ ܠܒܬܘ̈ܠܬܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܿܪܝܼܡ ܡܢܗ ܟܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܦܣܼܩ ܦܓܪܗ. ܘܗܕܐ ܡܿܢ ܥܒܝܕܬܐ ܐܦܢ ܥܕܝܠܼܬܐ ܗܘܬ݀ ܘܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܣ̈ܓܝܼܐܐ ܬܪܥܝܼـܐ ܕܢܟܦܘܬܗ ܐܬܩܲܒܠܬ݀. ܗܘܘ ܠܗ ܕܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܟܬ̈ܒܝ ܩܘܕܝܫܐ ܬܲܪܨ ܘܢܲܗܪ ܒܦܘܫ̈ܩܐ ܚܬܝ̈ܬܼܐ ܘܚܠ̈ܝܼܡܐ. ܘܣ̈ܓܝܠܐ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܗܲܝܡܢܼܘ ܘܥܡܼܕܘ. ܘܒܙܒܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܣܘܪܝܢܘܣܼ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܣܗ̈ܕܐ ܡܠܲܒܒ ܗܼܘܐ ܕܢܡܣܪܘܢ ܥܠ ܡܘܬܼܐ ܘܠܐ ܢܟܦܪܘܢ. ܘܐܦ ܐܒܘܗܝ ܒܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܣܗܕ ܘܐܬܟܲܠܠ. ܕܝܡܝܛܪܝܘܣ ܕܝܢ ܐܦܣ̄ܩ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܡܬܢܲܨܚ

pb. I.51

ܘܡܬܩܲܠܣ ܐܘܪܝܓܢܣ ܚܣܼܡ ܒܗ ܐܘܪܝܓܢܣ ܚܣܼܡ ܒܗ ܘܩܛܪܓܗ ܕܠܡ ܫܘܢܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܢ ܦܓܪ ܠܦܓܪ ܐܡܿܪ. ܘܠܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܲܣܠܐ. ܘܠܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܲܘܕܐ. ܘܕܐܝܬ ܫܘܠܡܐ ܠܫܘܼܢܩܐ ܕܚ̈ܛܝܐ ܡܲܠܦ. ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܛܪܕܗ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܫܡ ܗܪܣܝܘܛܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܐܦܼܩ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܗܘܬ݀ ܐܦܬܐ ܠܡܦܫ̈ܩܢܐ ܕܫܡܗ ܢܠܚܘܢ. ܘܥܠ ܡ̈ܠܦܢܘܬܗ ܟܕ ܡܲܨܚܝܼܢ ܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܢܟܼܬܒܘܢ܆ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣ̈ܢܐܘܗܝ܆ ܦܘܠܦܘܪܝܘܣ ܣܿܓܝ ܣܩܪ ܠܗ ܘܐܡܿܪ ܕܟܕ ܐܙܼܠ ܠܡ ܕܢܬܼܠܡܕ ܚܢ̈ܦܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ ܣܓܘܕ ܠܗ ܣܓܘܕ ܥܡܢ: ܘܗܝܕܝܢ ܟܠܢ ܫܿܠܡܝܢܢ ܠܟ ܘܥܡܕܝܢܢ. ܘܟܕ

ܣܓܕ ܐܗܠܼܘ ܒܗ ܚܢ̈ܦܐ ܘܠܐ ܗܝܿܡܢܘ.

ܒܬܪ ܦܝܠܝܦܘܣ܆ ܙܒܝܢܘܣ ܕܗܘ ܙܒܝܠܐ ܓܒܪܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܐܘܪܝܫܠܡ ܩܕ̄ ܢܪܩܝܣܘܣ ܘܒܙܒܢܐ ܕܦܣܟܐ ܚܣܼܪ ܗܘܐ ܡܫܼܚܐ ܘܨܲܠܝ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܗܘܘ ܡܫܼܚܐ. ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܥ̈ܘܿܠܐ ܟܕ ܚܿܣܡܝܢ ܒܗ ܡܛܒܒܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ ܕܠܐ ܗܘܼܬ ܗܕܐ. ܟܕ ܚܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܐܢ ܬܫܬܪܪܝ ܗܕܐ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕ. ܘܐܚܪܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܐܢ ܬܗܼܘܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܢܬܚܘܪܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ

pb. I.53

ܟܕ ܐܬܟܫܸܠ ܡܢܗܘܢ ܫܒܼܩ ܘܫܼܢܝ ܠܡܕܒܪܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗ݀ܘ ܚܞܕ ܟܕ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܒܒܝܬܗ ܝܼܩܕ ܐܝܟ ܕܓܙܪ ܥܠ ܢܦܫܗ. ܘܗ݀ܘ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܚܒܪܗ ܟܕ ܥܿܘܐ ܗܘܐ ܘܒܿܟܐ ܐܣܬܡܼܝ.

ܒܬܪ ܙܒܝܢܘܣ܆ ܒܐܒܘܠܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢܝ̈ܐ ܕܫܲܡܫ ܟܕ ܐܬܐ ܡܕܒܪܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܢܥܘܼܠ ܠܥܕܬܐ ܟܠܝܼܗܝ. ܘܥܠܗܕܐ ܐܬܪܥܲܡ ܘܩܲܛܠ ܣܘܓܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܦ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܘܠܬܠܬܐ ܛ̈ܠܝܐ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܦܢܘܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܘܩܣܪܝܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܠܐ ܩܲܪܝܒ ... ܐܦܝ̄ܣ ܡܢ ... ܦܕܝܡܘܣ ܐܦܝܣ̄ ܕܕܡܐܣܘܣ ܘܐܬܟܲܠܠܘ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܒܪܕܘܟܝܐ ܕܕܘܩܝܘܣ. ܘܫܲܪܝܘ ܡܬܝܕܥܝܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܛܘܒܢܐ ܟܘܠܐ ܬܐܒܢܐ. ܘܐܒܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ.

ܒܬܪ ܒܐܒܘܠܐ: ܦܒܝܘܣ.

ܗܢܐ ܥܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘ ܕܐܘܪܫܠܡ

pb. I.55

ܘܦܒܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܘܟܪܝܣܛܘܦܘܪܘܣ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܣܗܕܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܕܘܟܝܘܣ ܡܲܠܟܐ. ܘܐܦ ܫܒܥܐ ܛ̈ܠܝܐ ܥܪܩܼܘ ܡܢ ܐܦܣܘܣ ܘܐܬܛܲܫܝܘ ܒܡܥܪܬܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܟܦܲܪܘ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܛܠ ܕܘܩܝܘܣ ܘܢܼܚ ܪܕܘܦܝܐ. ܐܬܼܘ ܗܿܢܘܢ ܕܟܦܼܪܘ ܠܪܘܡܝ. ܘܫܿܐܠܝܢ ܗܘܘ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܢܒܐܛܝܣ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܫܘܼܒܩܢܐ. ܘܐܬܩܪܝ ܪܝܫܐ ܕܩܐܬܪ̈ܘ.

ܒܬܪ ܦܒܝܘܣ܆ ܕܝܡܛܪܝܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܢܐܒܛܝܣ ܩܫ̄ܝ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܫܘܼܒܩܢܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܚܿܛܝܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܟܦܼܪ ܠܥܹܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܩܫ̄. ܘܡܛܠ ܕܒܓܪܓܬ ܐܦܝܣܩܘܩܘܬܐ ܪܘܐ ܗܘܐ. ܐܛܥܝܼ ܒܐܢܫܝ̈ܢ ܬܠܬܐ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܘܒܛܘܫܝܐ ܐܣܼܪܚܘܗܝ. ܘܐܬܟܿܢܼܫܘ ܐܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܒܪܘܡܝ ܘܐܚܪܡܘܗܝ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܒܠܝܘܣ ܒܠܝܒܘܐܝ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܚܕ ܗ݀ܘ ܩܢܘܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܒܐ ܠܢܒ̈ܝܐ

pb. I.57

ܐܬܚܲܘܝ. ܘܐܝܟ ܒܪܐ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܐܬܚܼܙܝ. ܘܐܝܟ ܪܘܚܐ ܡܿܠܠ ܒܗܘܢ.

ܒܬܪ ܕܝܡܝܛܪܝܼܘܣ. ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ.

ܗܢܐ ܐܫܼܬܟܚ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܚܲܕܬ ܠܝܘܠܦܢܐ ܡܣܝܒܐ ܕܐܪܛܝܡܘܢ. ܘܒܪܢܫܐ ܫܚܝܼܡܐ ܕܡܢ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܐܙܕܕܩ ܘܐܬܐܠܗ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܡܪܝܢ. ܘܕܟܠ ܕܡܡܲܪܐ ܒܥܡ̈ܠܘܗܝ܆ ܡܲܨܐ ܠܡܬܡܛܝܘ ܠܕܪܓܐ ܕܗܘܼ ܐܬܡܿܛܿܝ. ܘܟܕ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦ̈ܝܣ̄ܩ ܘܐܟܣܼܘܗܝ. ܐܬܓܲܘܣ ܒܬܝܒܘܬܐ ܘܐܫܬܪܝܬ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܒܬܪ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܐ ܗܦܼܟ ܥܠ ܬܝܘܒܗ. ܘܬܘܒ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܘܐܚܪܡܘܼܗܝ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܛܦܼܣ ܒܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܝܘܕܝܬܐ ܕܫܡܗܿ ܙܢܘܒܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܩܝܼܡܘܗܿ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܠܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܣܿܝ ܫ݀ܟܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܿ ܡ̈ܠܼܝ ܟܘܠܐ. ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܝܢ ܐܘܥܼܘ ܠܐܘܪܝܠܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܟܕ ܛܒܿ ܚܿܢܦܐ ܗܘܐ ܫܕܪ ܛܪܕܗ ܠܦܘܠܐ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܐܡܿܪ ܕܐܦ ܢܫ̈ܐ ܢܩܝ̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܠܦܘܠܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢ ܥܠ ܫܡܗ. ܟܕ ܗܘܼ ܝܲܬܝܼܒ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܐܝܟ ܕܝܿܢܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܕܐܢܿ ܗܘܐ ܕܝܼܢܐ ܡܕܡ ܡܿܚܐ ܗܘܐ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܥܠ ܥܛܡܗ. ܘܪܦܣ ܗܘܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ. ܘܡܬܚܲܣܪ ܗܘܐ ܐܦ ܒܙܢܝܘܬܐ.

pb. I.59

ܒܬܪ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ܆ ܕܘܡܢܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܝܼܕܥ ܡܲܐܢܝ. ܗܢܐ ܒܫܘܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘ ܡܬܟܲܢܟ ܗܘܐ. ܘܗܘܼܐ ܩܫܝ̄ ܘܡܦܫܩ ܗܘܐ ܟܬܒ̈ܐ. ܘܕܪܫ ܥܡ ܝܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ. ܐܝܛܐ ܫܲܡܗ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܼܐ ܘܟܲܢܫ ܠܗ ܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝܕ̈ܐ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܕܢܲܠܦܘܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬ̈ܝܐ. ܛܒܐ ܘܒܝܻܼܫܐ. ܕܠܡ ܟܕ ܐܬܚܼܪܝ ܒܼܝܫܐ ܥܡ ܛܒܼܐ ܐܙܕܟܼܝ. ܫܲܢܝ ܠܐܬܪܐ ܬܚܬܝܐ ܕܬܝܡܢܐ. ܘܫܲܪܝ ܕܢܥܒܼܕ ܠܗ ܬܡܢ ܥܠܡܐܼ ܘܢܫܬܲܠܛ ܒܗ. ܘܟܕ ܫܪܝ ܘܥܒܼܕ ܥܓܠܬܐ ܚܕܪ ܦܘܠܘܣ ܬܝܡܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܚܕܪ ܦܘܠܘܣ. ܗܢܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܐܬܡܥܨܘ ܡܠܐ̈ܟܐ ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܠܒܝܼܫܐ ܕܢܼܪܟܢܘܢ ܠܛܒܐ ܕܢܪܡܐ ܡܢ ܢܘܗܪܗ ܥܠ ܗܘܠܐ. ܘܬܗܼܘܐ ܒܪܝܼܬܐ ܠܫܘܠܛܢܗ. ܘܘܟܕ ܐܫܬܲܝܢܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܪܡܝܼ ܡܢ ܢܘܗܪܗ ܥܠ ܗܘܠܐ. ܘܐܦܪܝܬ݀ ܒܪܝܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܘܐܫܬܲܠܛ ܒܗܿ ܒܝܼܫܐ. ܟܐܡܬܿ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܗܿܘܝܐ ܘܚܘܒܿܠܐ܆ ܛܿܒܐ ܕܝܢ ܒܕܠܐ ܡܢܿܚ ܗܘܐ ܒܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܒܪܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܬܪܬܝܢ ܐ̈ܠܼܦܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܢܗܝܪ̈ܬܐ ܣܦܝ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܬܐ ܕܢܩܲܒ̈ܠܢ

pb. I.61

ܒܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܟܠܗܿ ܛܒܬܐ ܕܐܬܚܿܒܟܬ ܒܗܘܠܐ. ܐܝܟܢܐ ܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ ܟܕ ܡܣܬܪܩܿܐ ܗܘܠܐ ܡܢ ܛܒܬܐ ܢܒܼܛܠ ܫܘܼܠܛܢ ܒܝܼܫܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܢܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܢ ܦܓܪ̈ܐ ܠܓܦܪ̈ܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܘܕܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܡܢܦܫܐ ܗܘ ܘܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܡܿܐܢܝ ܟܕ ܩܲܛܠܗ ܡܲܠܟܐ ܕܦܪܣܿ܆ ܢܿܫܛܗ ܘܡܼܠܐ ܡܫܼܟܗ ܬܒܼܢܐ ܘܬܠܝܼܗܝ ܥܠ ܫܘܼܪܐ ܥܠ ܕܐܫܬܘܕܝ ܕܢܿܚܠܼܡ ܠܒܪܗ ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝ.

ܒܬܪ ܕܘܡܢܘܣ ܛܝܡܬܐܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܘܣܒܝܘܣ ܐܦܝ̄ܣ ܕܠܐܘܕܝܩܝܐ ܡܬܼܝܕܥ ܗܘܐ ܒܡܿܠܦܢܘܬܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܐܛܘܠܝܘܣ ܬܪ̈ܝܗܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܘܪ̈ܝܫܝܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܠܓܘ ܘܕܠܒܪ. ܘܒܬܪܗܘܢ ܬܐܘܕܘܛܘܣ. ܗܢܐ ܒܚܟܡܼܬ݀ ܦܓܪ̈ܐ ܛܒ ܪܝܫܝܐ ܗܘܐ. ܘܒܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫܼܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ. ܡܪܚܡܢ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܿܓܝ ܘܚܿܐܫ ܥܡ ܣܢ̈ܝܼܩܐ. ܘܬܪܘܢܘܣ ܕܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ

pb. I.63

ܗܢܐ ܡܬܼܢܛܪ ܗܘܐ ܒܐܝܩܪܐ. ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܩܪ̈ܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

ܒܬܪ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܩܘܪܝܠܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܠܝܛܘܣ ܐܦܝ̄ܣ ܕܥܕܬܐ ܕܦܘܢܛܘܣ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ. ܕܣܿܓܝ ܡܗܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܦܝܠܘܣܘܦܘ̄ ܘܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܕܒܫܐ ܕܐܛܝܼܩܝ ܩܼܪܐܘܗܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܚܟܡܬܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܣܗܕܘ ܩܘܙܡܐ ܘܕܘܡܝܢܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܡܐܪܝܘܣ ܪܕܘܦܐ.

ܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܛܘܪܐܢܝܘܣ.

ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܬܘ̄ ܩܕ̄ ܦܛܪܘܣ ܗ݀ܘ ܕܫܒܝܼܚܐܝܬ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܼܐ ܐܬܟܲܠܠ ܒܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܐܣܗܕܘ ܕܝܢ ܥܡܗ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܕܝܠܗ ܬܠܬ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܕܡܠ̈ܟܐ. ܒܝܘ̈ܡܝܐ ܕܝܘܩܠܛܝܢܘܣ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܬܘܒ ܣܘܓܐܐ ܐܣܼܬܬܪ ܒܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܦܘܢܝܼܩܝ ܘܦܪܘܓܝܐ ܘܣܘܪܝܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢ̄ـ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܐܘܪܗܝ ܣܼܡ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܥܬܐ ܪܒܬܐ

pb. I.65

ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܬܪܗ ܩܼܡ ܫܥܘܬ ܐܦܝ̄ܣ ܘܫܿܟܠܠܗܿ. ܘܐܬܩܪܝܬ ܐܝܓܝܘܣܦܝܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܼܡ ܐܝܬܠܗܐ ܘܒܢܼܐ ܠܓܒܐ ܡܕܢܝܚܐ ܕܝܼܠܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܦ ܩܘܡܝܛܪܝܘܢ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܒܼܢܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܼܡ ܐܒܪܗܡ ܘܒܼܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܘܕܝܢܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܡ ܒܪܣܐ ܘܒܢܼܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܫܩܼܠܘ ܐܘܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܐܘܪܗܝ ܠܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܚܛܦܘܗܿ ܗܘܘ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܟܢ ܩܼܡ ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܐܦܝ̄ܣ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܢܼܐ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܐܝܠ ܕܐܬܟܢܝ ܡܪܝ ܕܝܡܛ. ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܐܝܬܝܼܘܗܝ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܡܢ ܗܢܕܘ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܣܡܼܘܗܝ ܒܗܟܝܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܬܐܡܐ. ܘܗܼܘܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘ̄ ܠܗ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼ ܒܢܼܐ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ:

ܒܬܪ ܛܘܪܐܢܝܘܣ܆ ܒܛܐܠܝܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܪܝܘܣ ܡܫܡܝܢܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ

pb. I.67

ܩܕ̄ ܦܛܪܘܣ ܐܬܬܼܚܪܡ ܗܘܐ. ܡܢ ܒܝܫ ܠܒܝܼܫ ܫܼܪܟ ܒܕܚܘܩܼܝܗ. ܘܓܣܼܐ ܡܪܪܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܝܼܫܬܐ ܐܬܗܓܓ ܠܐܦܝܣܩܘܩܘܬܐ ܓܝܪ ܪܐܓ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܬܗ ܟܠ ܟܼܐܦ ܡܙܝܼܥ ܗܘܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܐܚܪܡܗ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܐܬܛܝܲܒܘ ܘܠܝܪ̈ܝܩܘ ܕܢܦܝܼܣܘܢ ܡܬܠܬܗ. ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܕܡܘܬ ܛܠܝܐ ܕܥܛܝܼܦ ܟܘܬܝܼܢܐ ܕܡܣܲܕܩܐ. ܘܗܘܼ ܛܘܒܢܐ ܩܿܥܼܐ ܒܙܘܥܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝ ܡܲܢܘ ܬܲܠܚܗܿ ܠܟܘܬܝܼܢܟ. ܘܡܪܢ ܦܲܢܝ ܕܐܪܝܘܣ ܣܿܕܩ ܢܲܚ̈ܬܝ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܬܫܒܘܩ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܘ ܩ̄ܕ ܘܠܐ ܫܼܪܝܗܝ.

ܒܬܪ ܒܛܐܠܝܘܣ܆ ܦܝܠܘܓܘܢܝܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܟܐܠܐܘܣ ܗ݀ܘ ܕܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܆ ܚܿܢܗ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܡܫ̄ܡ ܐܣܼܪܚܗ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܓܼܠܐ ܪܘܫܥܗ ܗܦܼܟ ܐܚܪܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܓܡܕ ܘܐܛܥܝܼ ܒܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܓܘܕܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ. ܘܡܲܠܦ ܗܘܐ. ܕܐܢ ܐܒܐ ܝܼܠܕ ܠܒܪܐ. ܐܝܬܿ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܪܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܡܐ ܡܫܼܬܟܚ ܕܠܘ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ݀ ܗܘ ܕܐܒܐ ܐܠܐ ܒܪܝܬܐ݀ ܗܘ ܕܒܪܝܫ ܒܪ̈ܝܬܗ ܒܼܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܫܠܝܡܘܢ. ܦܪܚܬ݀ ܕܝܢ ܗܝ ܗܪܣܝܣ

pb. I.69

ܗܕܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܗܿ ܐܝܓܘܦܛܘܣ ܘܒܠܝܒܘܐܝ ܘܒܬܒܐܝܣ.

ܒܬܪ ܦܠܘܓܘܢܝܣ ܐܣܛܬܐܘܣ.

ܟܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܼܐ ܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܐܚܼܪܡ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ܆ ܘܐܟܼܪܙ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܼܠܗ. ܘܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܐܬܡܼܨܝ ܠܡܕܥܟܘ ܡܼܪܬܐ ܕܬܝܘܒܗ ܕܐܪܝܘܣ. ܘܚܼܙܐ ܡܲܠܟܐ ܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܪܒܝܐ ܒܝܼܫܬܐ ܘܫܲܕܪ ܘܲܥܕ ܠܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܠܢܝܩܝܐ ܗ݀ܝ ܕܒܝܬܘܢܝܐ ܢܨܛܝܒܘܢ. ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܦ̈ܝܣ̄ܩ ܡܢ ܐܘܪܝܦܝ ܘܦܘܢܝܩܝ ܘܡܨܪܝܢ ܘܦܠܝܣܛܝܢܝ ܘܩܠܝܩܝܐ ܘܣܘܪܝܐ ܘܐܪܐܒܝܐ. ܘܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܦܪܣ ܘܠܝܒܘܐܝ. ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܘܣܝܘܣ ܕܪܘܡܝ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܡ ܐܬܐܢܐܣܝܘܼܣ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܝܥܩܘܒ ܕܢܨܝܼܒܝܢ ܥܡ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܗܘܼ ܐܣܛܬܐܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܦܪܬܘܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܫܠܝܼ̈ܚܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܥܪ ܗܘܐ ܒܐܪܡܢܝܐ. ܘܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ

pb. I.71

ܐܬܦܢܝܼܘ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܛܿܝܼܒ ܡܿܠܼܟܐ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܐܪܝܟܐ ܘܛܲܝܒ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܘܝܼܬܒܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ. ܘܥܠ ܗܘܼ ܡܲܠܟܐ ܠܚܪܬܐ ܥܡ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܐܬܬܣܝܼ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܒܡܨܥܬܼܐ ܘܠܐ ܝܼܬܒ ܥܕܡܐ ܕܐܦܼܣܘ ܠܗ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩܘ. ܘܟܕ ܫܲܪܝ ܠܡܡܲܠܠܘ ܥܡܗܘܢ. ܠܘܩܕܡ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܢܫܬܲܝܢܘܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܩܫ̈ܝ̄ ܘܡ̈ܫܡ̄ ܘܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܼܘ ܡܲܠܟܐ ܡܬܪܣܐ ܗܘܐ. ܘܡܡܿܠܐ ܟܠܗ ܣܘܢܩܢܗܘܢ. ܡܢ ܥܣܪܝܢ ܒܐܝܪ ܥܕܡܐ ܠܬܫܬܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ. ܘܟܕ ܡܠܝܠܝ̈ܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܓܘܢܐ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܡܼ̈ܠܐ܆ ܣܓܝ̈ܐ ܡܬܢܓܕܝܢ. ܐܡܼܪ ܡܠܬܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܠܘ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܐܫܠܡܼܘ ܠܢ. ܐܠܐ ܗܝܡ̄ ܦܫܝܼܛܬܐ ܕܡܬܢܛܪܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܬܼܩܘ܆ ܘܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܟܕ ܠܟܠܗܘܢ ܡܲܪܬܐ ܗܘܐ. ܠܥܬܝܪ̈ܝ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܫܲܒܚ ܗܘܐ. ܘܠܡܡ̈ܠܠܝ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ

pb. I.73

ܟܗܢܝ̈ܐ ܡܩܲܠܣ ܗܘܐ. ܘܠܟܬܒ̈ܐ ܕܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܚ ܥܠ ܚܕ ܒܢܘܼܪܐ ܐܘܼܩܕ ܐܡܼܪ ܕܠܥܝ̈ܛܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܒܐܪ̈ܓܘܢܝ ܡܚܲܦܐ ܐܢܐ܆ ܘܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܬܣܝܼܡ. ܘܐܪܝܘܝܣ ܐܬܩܛܪܓ. ܐܦ ܩܢܘܢ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܬܛܲܟܣܘ. ܘܥܐܕܐ ܪܒܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܦܼܨܚܐ ܥܬܝܩܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܢܗܘܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܕܢܚܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܟ ܥܡ ܝܘܕ̈ܝ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܡܥܕܥܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܕܐ. ܘܐܢ̈ܫܝܢ ܒܟܠ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܡܥܕܥܕܝܢ ܗܘܘ ܦܼܨܚܐ ܘܝܼܠܕܐ ܘܕܢܚܼܐ. ܘܨܘܡܐ ܩܕ̄ ܕܐܪܒܥܝܢ ܟܠ ܫܢܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܠܚܘܕ ܨܿܐܡ ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܪܐܓܿ ܗܘܐ. ܚܕ ܒܩܝܛܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܣܬܘܐ. ܘܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܘܥܪܘܒܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܨܝܿܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܨܿܐܡ ܗܘܐ ܝܘܡ ܫܒܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܝܘܡ ܬܠܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܝܘܡ ܚܡܫܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐ ܥܿܡܕܝܢ ܗܘܐ ܡܗ̈ܝ̄ܡ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܐܬܬܼܪ̈ܨܝ. ܘܐܦ ܓܝܪ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܢܣܼܝܡܘܢ ܩܢܘܢܐ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܩܠܝܪܝܩܐ ܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ. ܐܠܐ ܦܦܢܘܛܝܣ ܬܐܒܝܐ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܣܒܐ ܗ݀ܘ ܕܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܠܥܝ̈ܢܐ ܕܝܠܗ ܚܼܨܘ. ܩܼܡ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܠܐ ܬܣܝܼܡܘܢ ܩܢܘܢܐ ܕܠܐ ܡܬܛܥܢ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܣܦܩܐ ܠܩܠܝܪܝܩܐ ܕܠܐ ܢܬܢܲܩܦ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܣܓܝܐܘܬ ܚܲܬܝܬܘܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܲܐܟܘܢ. ܗܕܐ ܐܡܼܪ

pb. I.75

ܗ݀ܘ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܗܼܘ ܣܟ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐ ܡܢܲܣܝ ܗܘܐ. ܘܠܡܠܬܗ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܿ ܣܘܢܢܕܘܣ ܫܠܼܡܘ. ܘܒܗܿ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܐܬܛܝܒ ܐܘܢܣܼܝܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܢܐܒ̈ܛܝܢܘ. ܘܫܲܐܠܗ ܡܠܟܐ. ܐܢ ܫܿܠܡ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡ̄. ܘܠܥܐܕܐ ܕܦܼܨܚܐ . ܘܐܡܼܪ ܕܐܝܢ. ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܕܥܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܣܕܝܼܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܦܢܼܝ ܥܠ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܢܩܲܒܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܿܛܝܢ ܚ̈ܛܗܐ ܕܡܲܘܬܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܕܡܟܝܠ ܣܝܼܡ ܠܟ ܣܒܠܬܐ ܘܒܠܚܘܕܝܟ ܣܲܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܗܢܐ ܫܘܟܠܢܐ ܫܡܝܢܝܐ ܢܣܒܼܬ݀ ܣܘܢܢܕܘ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܢܬ ܥܣܪܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܟܝܐ. ܕܗܝ ܫܢܬ ܣܿܡ̄ܒ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ....

ܘܒܬܪ ܣܘܢܢܕܘܣ ܚܡܫܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܠܚܘܕ ܚܝܼܐ ܩܕ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܬܩܼܪܝ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܪܒܐ ܘܐܬܬܣܼܪܚ ܒܕܘܟܬ݀ ܪܒܗ. ܘܛܒ ܙܪܝܙܐܝܬ ܣܿܬܪ ܗܘܐ ܠܫܘ̄ ܒܝܼܫܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ. ܒܕܓܘܢ ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܬܐܘܓܢܝܣ ܘܫܪܟܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ ܒܢܘܼܪܐ ܕܚܣܼܡܐ ܝ݀ܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܲܬܕܘ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܟܬܢܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܡܲܠܟܼܐ

pb. I.77

ܠܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܡܼܪ ܕܬܗܘܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܬܘܒ ܕܠܦܝܠܡܘܢܐ ܐܢܫ ܡܪܘܕܐ ܓܠܘܣܩܡܐ ܕܕܗܒܐ ܫܲܕܪ. ܘܟܕ ܒܥܼܘ ܬܘܒ ܕܢܥܒܕܘܢ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܩܣܪܝܐ ܕܦܠܝܣܛܝܢܝ ܘܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܫܲܢܝܘ ܠܨܘܪ ܘܦܣܼܩܘ ܐܝܼܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܕܐܢܫ ܡܝܬܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܠܐܪܣܢܝܘܣ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܡ̈ܥܝܛܝܢܘ ܩܼܛܠ. ܘܒܗܢܐ ܐܝܼܕܗ ܕܦܣܩܼ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܡܫܲܡܠܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܚܪܫܘܬܐ ܡܬܚܲܫܚ ܒܗܿ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܫܕܪ ܒܬܪ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܢܐܬܼܐ ܠܛܘܪܘܣ ܘܬܡܢ ܢܬܒܿܚܢ ܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܐܝܬܝܘ ܐܦ ܠܡܩܪܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܝܠܗ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܒܦܪܙܠܐ. ܡܿܢܥ ܕܝܢ ܐܦ ܗܘ ܐܪܣܢܝܘܣ ܒܡܲܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܚܕܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܥܠܼܘܗܝ ܩܕܡ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܚܲܘܝܘ ܬܪ̈ܬܝܗܘܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܕܢܛܝܪ̈ܢ. ܘܐܬܦܪܣܝܬ݀ ܕܓܠܘܬܐ ܕܡܩܛܪ̈ܓܢܐ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܗܟܢܐ ܨܠܼܘ ܛܠ̈ܘܡܐ ܠܕܝܼܢܐ ܥܠ ܡܩܪܝܣ. ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܛܲܫܝ ܢܦܫܗ ܘܐܬܥܲܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܥܒܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܬܘܒ ܥܒܕܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܟܢܘܫܝܐ ܘܐܝܬܝܼܘ ܐܢܬܬܐ ܕܒܙܢܝܘܬܐ

pb. I.79

ܝܠܼܕܬ ܡܢ ܐܣܘܛܬܐܝܘܣ ܩܝܢܝܐ. ܘܐܲܠܦܘܗܿ ܕܬܐܡܼܪܝ ܕܡܢ ܐܣܘܛܬܐܝܘܣ ܕܐܢܝܘܟܝܐ ܒܛܢܬ݀ ܘܩܬܪܣܘܗܝ. ܘܒܥܼܘ ܕܢܣܝܼܡܘܢ ܠܐܘܣܒܝܘܣ ܕܩܣܪܝܐ ܚܠܦܼܘܗܝ. ܘܐܫܬܸܐܠ ܡܢ ܥܠܼܬ݀ ܦܠܓܘܬܐ ܕܥܡܐ ܘܒܛܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܐ:

ܒܬܪ ܐܘܣܛܬܐܘܣ܆ ܐܘܠܐܠܝܘܣ.

ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܠܗܢܐ ܐܪ̈ܝܢܘ ܐܩܝܼܡܘܗܝ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܝܢ ܘܡܲܐܢܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܟܕ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܚܲܘܝܘ. ܐܬܩܲܒܠ. ܘܐܦܝܼܣܩ ܠܡܠܟܐ ܕܢܩܲܒܠܝܘܗܝ ܐܦ ܠܐܪܝܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܒ ܩܕܡ ܡܠܟܐܼ. ܬܪܝܢ ܟܪ̈ܛܝܣܐ ܐܝܿܬܼܝ ܥܡܗ. ܚܕ ܕܟܡܬܝܼܒܐ ܒܗ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܘܛܫܝܗ ܬܚܝܼܬ ܫܚܬܗ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܟܬܝܼܒܐ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܠܒܼܟ ܠܗ ܒܐܝܕܗ. ܘܟܕ ܣܿܐܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܟܪܛܝܣܐ ܟܣܝܼܐ ܝܿܡܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܬܲܛܥܼܝ ܡܠܟܐ. ܘܟܬܼܒ ܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܟܕ ܗܢܐ ܡܢ ܟܕܘ ܡܝܬ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܕܩܘܣܛܢܛܢܘ̄ ܕܢܩܲܒܠܝܘܗܝ ܠܐܪܝܘܣ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܩܕ̄ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܫܼܕܐ ܢܦܫܐ ܩܕܡ ܦܬܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܨܲܠܝ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܕܟܠ. ܐܢ ܥܲܘܠܐ ܛܲܡܐܐ ܕܐܪܝܘܣ

pb. I.81

ܒܗ ܟܣܸܐ ܘܥܬܝܼܕ ܕܢܥܘܼܠ ܠܥܕܬܐ. ܣܼܒ ܢܦܫܝ ܡܢܝ. ܐܪܝܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܼܩ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܩܘܣܛ̄ ܒܙܘܿܚܐ ܪܒܐ ܘܪܘܒܐ ܘܩܥܬܐ. ܟܕ ܡܿܢܥ ܕܝܢ ܠܐܟܕܢܐ ܕܡܠܟܼܐ ܡܢܫܠܝ ܙܥ. ܘܕܚܠܼـܐ ܢܦܠܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܗܦܼܟ ܓܘܵܝܗ. ܘܥܲܩܒ ܥܠ ܒܝܬ ܣܝܠܝܐ. ܘܟܕ ܥܠܼ ܝܼܬܒ ܬܠܚ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܘܝܗ ܘܢܦܩܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܗܘܼܬ݀ ܒܗܼܬܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܓܲܒܗ. ܘܩܕ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܘܕܝܼ ܠܐܠܗܐ ܕܦܪܣܝܗ ܠܪܫܝܥܐ.

ܒܬܪ ܐܘܠܐܠܝܘܣ܆ ܐܘܦܪܘܢܝܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ. ܣܘܢ̈ܢܕܘ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܒܐܢܩܘܪܐ ܕܓܠܛܝܐ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܪܒܬܥܣܪ. ܣܡܼܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ. ܟܢ ܟܢܘܫܝܐ ܗ݀ܘ ܪܒܐ ܕܒܢܝܩܝܐ. ܒܬܪ ܟܢ ܒܢܐܘܩܣܪܝܐ ܥܣܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܣܡܼܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ. ܘܬܘܒ ܒܠܐܘܕܝܩܝܐ ܕܦܪܘܓܝܐ ܣܡܼܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܫܬܥܣܪ. ܘܬܘܒ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܫܥܝܢ ܣܡܼܘ ܩܢ̈ܘܢܐ ܐܪܒܬܥܣܪ.

pb. I.83

ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܢܼܕ ܗܘܼ ܙܟܝܐ ܩܘܣܛ̄. ܒܪܗ ܡܨܥܝܐ ܗ݀ܘ ܕܐܚܼܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܨܛܠܝܼ ܒܬܪ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܗܟܢܐ ܘܡܲܠܟܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܪܐ ܪܒܐ ܕܐܫܬܲܠܛ ܒܡܥܪܒܐ ܛܒ ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܒܗܝ̄ܡ. ܘܗܘܼ ܐܦܩܼ̈ ܠܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܐܦܢܼܝܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܼܐ ܟܕ ܡܿܪ. ܕܐܦ ܡܪܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܛܝܒ ܗܘܐ ܕܢܲܗܦܟܗ ܐܠܘ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܩܼܨܐ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܗܘܼ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܒܚܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܪ̈ܝܢܘ ܡܩܛܪܓܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܕܠܡ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܠܐ ܕܢ ܘܙܿܕܩ ܠܗ. ܗܟܢܐ ܥܼܠ ܠܥܕܬܐ.

ܒܬܪ ܐܘܦܪܘܢܝܘܣ ܦܝܠܐܩܠܠܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥ. ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡ̈ܠܦܢܐ ܚܬܝ̈ܬܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܘܣܒܘܝ ܚܡܨܝܐ. ܘܐܦܪܡ ܢܨܝܒܢܝܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܗܢܐ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܛܥܼܡ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܪܡܘܢܝܘܣ ܒܪܗ ܕܒܪ ܕܝܨܢ ܣܼܡ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܡܲܙܓ ܒܗܝܢ ܪܘܫܥܗ. ܘܒܗܲܢܝܐܘܬ ܩܠܐ ܕܩܝ̈ܢܬܐ ܢ݀ܓܕ ܗܘܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ

pb. I.85

ܠܐܒܕܢܐ. ܢܣܼܒ ܡܠܦܢܐ ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܩܝ̈ܢܬܐ ܘܚܠܼܛ ܒܗܝܢ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܥܒܼܕ ܡܕܪ̈ܫܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܛܘܒܢܐ ܝܘܿܠܝܢܐ ܣܒܐ ܘܐܒܪܗܡ ܩܝܢܕܘܢܝܐ. ܐܬܝܼܕܥ ܕܝܢ ܘܐܦ ܚܟܝܡܐ ܒܘܙܛܝܣ ܚܟܼܝܡܐ ܟܪܣܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܪܝܨ ܫܘ̄ܒ ܘܥܒܼܕ ܒܐ ܕܬܚܘ̈ܝܬܐ. ܣܘܩܪܛܝܣ ܣܟܘܠܝܣܛܝܩܐ ܐܡܼܪ ܕܐܦ ܪܒܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܗ݀ܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܿܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܕܝܘ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܬܼܚ. ܕܥܠܘ̄ ܟܬܼܒ ܪܒܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܡܫܠܡܠܝܐܝܬ. ܘܠܗ ܠܐܢܛܘܢܝܘܣ ܓܠܼܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܚܒܿܠܐ ܕܥܠܼ ܠܥܕܬܐ ܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܟܘܕ̈ܢܘܬܐ ܟܕ ܚܿܕܪܝܢ ܠܦܬܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܒܥܛܝܢ ܠܗ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܬܘܒ ܘܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܗܕܪܘܗܿ ܠܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܒܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ

pb. I.87

ܥܕܡܐ ܠܬܚܘ̈ܡܝ ܦܪܣ ܬܚܬܝܬܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܡܪܝ ܐܗܪܘܢ ܣܪܘܓܝܐ ܗ݀ܘ ܕܬܪܬܬܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܛܒܝ̈ܒܐ ܒܼܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܠܝܛܝܢܝ.

pb. I.89

ܒܬܪ ܦܝܠܐܩܝܠܝܘܣ: ܣܛܦܢܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܘܐܪ̈ܝܢܘ ܡܿܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܦܐܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܙܥܘܪܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܚܲܡܬܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܫܒܲܩ ܠܟܘܪܣܝܐ ܘܣܠܼܩ ܠܪܘܡܝ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܩܘܣܛ̄ ܗܠܝܢ. ܦܩܼܕ ܘܗܘܼܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܒܣܪܕܝܩܝ ܘܫܪܪܬ݀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ ܘܙܲܕܩܬ݀ ܟܘܪܣܝܐ ܠܐܬܐܢܣ̄ܝ. ܗܝܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܫܕܪ ܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܠܘܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܚܘܗܝ ܘܐܪܬܝܼܗ ܕܢܫܼܠܡ ܠܫܪܪܐ ܘܢܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܲܢܥܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘ̄ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܣܛܦܢܘܣ ܗܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܗܘܐ ܠܟܘܪܣܝܼܐ ܥܲܬܕ ܢܟܼܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܐܬܼܘ. ܘܫܕܪ ܥܠܝܡܐ ܐܢܫ ܘܩܼܪܐ ܙܢܝܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܠܠܝܼܐ ܐܥܠܼܗܿ ܠܒܝܬܐ ܕܫܪܸܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܚܕ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܒܒܝܬܐ ܓܲܘܝܐ ܕܡܝܼܟ ܗܘܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܚܒܪܗ ܒܒܝܬܐ

pb. I.91

ܒܪܝܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܐܪܓܫܼ ܒܙܢܝܬܐܼ ܕܥܠܼܬ݀ ܘܫܡܼܥ ܩܠܗܿ. ܩܥܼܐ ܕܡܿܢ ܐܝܬܝܟܝ. ܘܩܪܐ ܬܘܒ ܠܥܠܝܡܐ ܘܐܚܼܕܘܗܿ ܠܙܢܝܬܐ. ܘܒܨܦܪܐ ܟܕ ܥܠܼܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐܼ. ܐܘܕܝܬ ܕܥܠܝܡܐ ܐܘܓܪܝܣ ܩܼܪܢܝ. ܘܐܬܬܚܕ ܗܼܘ ܥܠܝܡܐ ܘܟܕ ܐܬܢܿܓܕ܆ ܐܘܕܝ ܕܣܛܦܢܘܣ ܐܠܦܼܢܝ. ܘܐܬܕܚܩ ܐܣܛܦܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ.

ܒܬܪ ܣܛܦܢܘܣ: ܠܐܘܢܛܝܘܣ.

ܫܢܝ̈ܐ ܫܬ. ܡܠܟܐ݀ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܓܠܼܝ ܩܕܡܘܗܝ ܢܟܼܠܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ܆ ܩܲܒܠ ܦܝܣܐ ܕܐܚܘܗܝܼ ܘܫܕܪ ܐܝܬܼܝܗ ܠܐܬܐܢܿܐܣܝܘܣ݀ ܘܒܼܥܐ ܡܢܗ ܕܢܬܼܠ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܦܢܝ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܥܐ ܐܢܼܐ ܕܬܬܠ ܠܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܒܗܿ ܒܢ̈ܝ ܪܥܝܢܢ. ܘܟܕ ܨܒܼܐ ܡܲܠܟܐ ܕܢܬܼܠ ܠܐ ܫܒܩܼܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܟܕ ܐ݀ܡܪܝܢ. ܠܐ ܠܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܦܼܢܐ ܐܬܐܢܐܣܝ̄ܘ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܬܩܲܒܠ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܝܬ ܩܘܣܛ̄. ܛܘܒ ܚܲܡܬܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܗܘܼ ܠܡ ܐܪܡܼܝ ܗܪܬܐ ܒܝܬ ܠܟ ܠܐܚܘܟ.

pb. I.93

ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܕܚܼܩ ܬܘܒ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܫܕܪ ܣܒܣ̈ܛܝܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܢܩܼܛܠܘܢܝܗܝ. ܡܬܲܢܐ ܕܝܢ ܗܘܼ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܐܬܼܘ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܐܝܟ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܕܪܘܗܿ ܠܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܨܸܐ ܠܡܦܼܠܛ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܫܦܼܪܬ݀ ܠܝ ܕܠܐ ܐܥܿܪܘܩ. ܐܠܐ ܕܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐ݀ܣܝܒܪܝܘܗܝ ܠܩܝܢܕܘܢܘܣ. ܝܬܒܬ ܕܝܢ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܘܦܩܕܬ ܠܚܕ ܡܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܢܙܡܪ ܡܕܡ ܡܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ. ܘܠܥܡܐ ܕܢܥܼܢܐ ܒܬܪ ܗ݀ܘ ܦܬܓܡܐ ܕܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܛܪ̈ܛܝ̄ܘ ܠܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܢܗܘܢ ܒܥܕܬܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܚܼܕܘܢܢܝ. ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܕܝܢ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܕܢܫܼܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܚܪܸܐ ܗܿܘܝܬ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ. ܕܘܿܠܐ ܠܝ ܕܠܚܘܕܝ ܐ݀ܣܝܒܪ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܬܢܟܸܐ. ܚܛܦܘ ܘܐܚܲܬܘܢܝ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܘܐܥܒܼܪܘܢܝ ܒܝܢܬ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܘܪ̈ܘܡܝܐ ܗܿܢܘܢ. ܟܕ ܡܪܢ ܡܕܒܪ ܘܡܢܼܛܪ ܠܢ. ܘܐܬܦܲܨܝܢ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܗܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܠܬ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ. ܘܥܒܼܕܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܓܐܘܪܓܝ ܒܪ ܬܪܥܝܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ

pb. I.95

ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܒܝܼ̈ܫܬܗܼ ܩܲܛܠܘܗܝ ܘܒܢܘܪܐ ܐܘܩܼܕܘܗܝ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܥܡ ܓܡܠܐ ܒܥܪܝܪܝܐ ܐܣܼܪܘܗܝ ܘܐܬܦܼܪܬ.

ܡܼܠܟܐ ܕܝܢ ܣܿܓܝ ܒܥܼܐ ܡܢ ܠܝܒܐܪܝܘܣ ܕܪܘܡܝ ܕܢܪܡܐ ܐܝܼܕܐ ܒܩܬܪܣܝܣ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܘܟܕ ܠܐ ܣܟ ܐܬܪܦܝ. ܘܓܙܪ ܥܠܘܗܝ ܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܫܕܪ ܠܗ ܫܡܫܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܠܢܦܩܬܐ. ܘܠܐ ܩܲܒܠ ܘܐܫܼܬܕܝ ܠܒܪ. ܘܐܬܪܡܝ܆ ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܟܕ ܐܬܼܐ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝ. ܕܚܠܸܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܢ ܚܡܼܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܢܦܝܣܘܢ ܡܛܠ ܠܝܒܐܪܝܘܣ. ܐܠܐ ܡܠܼܟܘ ܠܢܫܝ̈ܗܘܢ ܕܗܢܝܢ ܢܦܝܼܣܵܢ. ܘܟܕ ܩܼܪ̈ܒܝ ܚܐܪ̈ܬܐ ܒܙܘܚܐ ܘܐܦܝ̈ܣܝ܆ ܦܲܢܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܕܬܐ ܪܥܝܐ ܦܝܠܟܘܣ. ܐܝܛܐ ܟܕ ܚܸܙܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܦܝܠܟܣ ܥܿܐܠ܆ ܩܲܒܠ ܦܝܿܣܐ ܕܡܝܩܪ̈ܬܐ ܘܦܩܼܕ ܕܢܼܐܬܐ ܠܝܒܐܪܝܘܣ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܦܪܢܣܘܢ ܠܥܕܬܐ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܩܥܼܐ ܕܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܘܚܕ ܐܦܝܣܩܘ̄ ܢܗܘܐ ܠܢ.

ܒܬܪ ܠܐܘܢܛܝܘܣ: ܐܘܕܘܟܣܝܘܣ.

ܗܢܐ ܕܓܪܡܢܝܩܝ ܗܘܼܐ ܘܒܦܘܼܩܕܢ ܡܲܠܟܐ ܥܒܼܪ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܬܪ ܕܡܝܼـ ܠܐܘܢܛܝܘܣ. ܘܬܘܒ ܟܲܢܫ ܡܠܟܐ ܣܘܢܢܕܘ̄ ܕܡܐܐ

pb. I.97

ܘܚܡܫܝܢ ܒܣܠܡܢܝܐ. ܘܐܣܒܝܘܣ ܘܐܘܕܘܟܣ ܘܐܬܛܝܘܣ ܣܠܼܩܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܘܐܘܕܘܟܣܝܘܣ ܐܚܼܪܡ ܠܟܠ ܕܐܡܿܪ ܕܡܫܿܓܢܝ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ. ܐܘܿ ܕܒܲܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܬܒܼܥܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܢܚܪܡܘܢ ܠܗ݀ܝ ܕܒܪ ܟܝܿܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܟܝܼܣܘ ܫܕܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ ܐܫܬܕܝ ܒܬܪ ܕܩܼܡ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܩܼܡ ܗܕܪܝܢܐ. ܘܢܩܕܘܢܝܘܣ ܬܘܒ ܕܩܘܣ̄ܛ ܟܕ ܩܼܡ ܚܡܫ ܫܢܝܢ ܐܫܬܕܝ. ܘܝܼܬܒ ܐܘܕܘܟܣܝܘܣ ܒܬܪ ܕܗܘܼܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ.

ܒܬܪ ܐܘܕܘܟܣܝܘܣ܆ ܡܝܠܝܛܝܘܣ.

ܗܢܐ ܐܦܝܣܩ̄ ܗܘܐ ܕܒܣܒܣܛܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܟܕ ܒܩܕܡܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡܡܲܠܠ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܼܐ ܐܬܩܲܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܬܪܓܡ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ. ܟܕ ܡܚܲܘܐ ܬܠܬ ܨܒ̈ܥܢ ܘܐܟܪܙ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܝܢ ܡܿܘܕܝܢܢ.

pb. I.99

ܘܚܕ ܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗܘܢ. ܝܕܼܥܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ ܐܚܝܼܕ. ܘܫܕܐܘܘܗܝ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܩܡ. ܘܠܘܬܗ ܐܬܬܲܠܡܕ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܗܼܘ ܐܣܪܚ ܠܩܕ̄ ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܩܣܪܝܐ ܘܩܦܐܕܘܩܝܼܐ ܐܚ̄ܘ ܦܓܪܢܝܐ ܕܦܛܪܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ. ܘܐܚ̄ܘ ܕܓܪܝܓܘܪܝ̄ܘ ܕܢܘܣܐ. ܘܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܠܘܓܘܣ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܢܐܙܝܢܙܘ ܘٰܚܘܗܝ ܩܣܪܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪ ܐܒܘܗܝ.

ܒܬܪ ܡܝܠܝܛܝܘܣ܆ ܐܘܙܝܘܣ.

ܐܪܝܢܐ ܩܼܡ ܟܕ ܠܓܒܐ ܕܐܘܪܬܕܘܟܣܘ ܦܘܠܝܢܘܣ ܗ݀ܘ ܣܒܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܕܗܘܼܐ ܚܠܦ ܐܣܘܛܬܐܘܣ ܡܕܒܪ ܗܘܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܒܼܥ ܐܦܘܠܝܢܐܪܝܘܣ ܗܪܛܝܩܐ. ܗܢܐ ܡܼܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܡܕܪܫ ܗܘܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܠܐܘܕܝܩܝܐ ܘܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܘܩܪܝܗܝ ܒܫܡܗ. ܘܗܘܼܐ ܗܘܼ ܩܫܝܫܐ ܡܢ ܬܐܘܕܘܛܐ ܐܦܝܣܩ ܕܬܡܢ. ܘܒܪܗ ܗܘܼܐ ܩܪܘܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܥܢܝܼ ܥܡ ܐܦܝܦܢ ܣܘܦܝܣܛܐ ܚܢܦܼܐ ܐܨܛܠܝܼܘ ܒܬܪܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܼܠܐ ܐܢܘܢ ܬܐܘܕܘܛܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܼܩܘ ܟܠܢܐܝܬ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܟܢ ܐܙܼܠ ܐܦܘܠܝܢܐܪܝܘܣ ܛܠܝܐ ܠܘܬ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܩܬܪ̈ܣܐ

pb. I.101

ܘܐܣܪܚܼܘܗܝ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܠܐ ܡܫܡܗܐ. ܘܗܘܼ ܘܐܒܘܗܝ ܐܒܼܥܘ ܗܪܣܝܣ ܕܕܪ̈ܓܐ ܘܡܘܫ̈ܚܬܐ. ܟܕ ܠܪܘܚܐ ܙܥܘܪ ܡܢ ܒܪܐ ܐܡܿܪܝܢ. ܘܠܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ. ܐܪܝܘܣ ܓܝܪ ܠܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܫܘ̈ܝܝ ܢܼܙܠܐ ܝܼܕܥ ܠܗܘܢ. ܘܢܣܼܒ ܒܪܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܗܘܢܬܐ ܐܠܐ ܢܨܒܬܢܝܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܡܿܠܝܬ݀ ܠܗܿ ܕܘܟܬ݀ ܗܘܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܦ ܐܘܢܘܡܝܘܣ ܐܒܥܼ ܗܪܣܝܣ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܡ ܒܟܝܢܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܠܐ ܝܿܕܥ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܚܢܢ ܝܿܕܥܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝܿܕܥ. ܥܘܕ ܬܘܒ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܕܝܨ̈ܢܝܐ ܢܩܼܦ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܗܘܐ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܦܩܼܕ ܕܢܦܼܢܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܘܦܼܢܐ ܐܦ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܒܗܕܐ ܠܡ ܨܒܼܐ ܗܼܘ ܚܢܦܐ ܠܡܓܢܒܼ ܐܢܘܢ ܕܢܫܼܠܡܘܢ ܠܨܒܝܢܗ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܐܫܬܘܕܥܘ ܚܪܡܘܬܗ ܥܼܪܩܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܦ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܥܪܼܩܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܦ ܐܬܐܢܢܣܝܘܣ ܥܪܼܩ ܘܢܦܼܩ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܫܟܝܼܪܐ ܠܡܥܼܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܪܕܘܿܦܐ. ܒܕܐܦ ܕܘܝܕ ܡܢ ܫܐܘܠ ܥܪܼܩ. ܘܝܥܩܘܒ ܡܢ ܥܝܣܘ. ܘܐܠܝܐ ܡܢ ܐܚܒ

pb. I.103

ܘܐܝܙܒܝܠ. ܘܦܘܠܘܣ ܒܐܣܦܪܝܕܐ ܫܒܘܗܝ ܡܢ ܫܘܼܪܐ. ܘܡܪܢ ܐܡܼܪ. ܡܐ ܕܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܥܪܘܩܘ ܠܐܚܪܬܐ. ܘܡܢ ܗܢܐ ܪܕܘܦܐ ܬܘܒ ܗܦܼܟ ܐܬܐܢܢܣܝ̄ ܘܐܬܩܲܒܠ ܚܕܝܐܝܬ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܟܠܼܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܚܢ̈ܦܐ ܠܘܬ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܥܼܪܩ ܙܒܢܬܐ ܕܐܪܒܥ ܟܕ ܐ݀ܡܪ. ܢܣܼܛܐ ܐܚ̈ܝ ܩܠܝܠ. ܡܛܠ ܕܥܢܢܐ݀ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܥܿܒܪܐ ܘܡܫܼܬܪܝܐ. ܘܟܕ ܪܕܐ ܒܐܼܠܦܼܐ ܐܕܪܟܘܗܝ ܪ̈ܘܕܦܐ ܘܫܲܐܠܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܼܢܘܢ ܦܲܢܝܘ ܕܠܘ ܣܿܓܝ ܡܒܥܕ ܡܢܟܘܢ. ܪܕܘܦܘ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܕܩܡܝܟܘܢܼ ܗܘ. ܘܟܕ ܥܒܼܪܘ. ܗܦܼܟ ܗܼܘ ܩܕܝ̄ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܬܡܢ ܐܬܛܲܫܝ ܠܘܬ ܒܬܘܠܬܐ ܚܕܐ ܕܝܪܝܬܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܝܘܠܝܢܘܣ.

ܡܐܪܝܣ ܕܝܢ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܕܣܿܓܝ ܣܿܐܸܒ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܢܘܼܗܪܐ ܕܥܝܢ̈ܘܗܝ ܐܘܦܼܝ. ܩܪܼܒ ܠܘܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܟܣܗ ܩܫܝܐܝܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܲܢܦܐ ܟܕ ܡܿܗܠ ܒܗ ܐܡܼܪ. ܐ݀ܘ ܣܡܝܐ ܠܐ ܡܲܣܐ ܠܟ ܐܠܗܟ ܗ݀ܘ ܓܠܝܠܝܐ. ܡܐܪܝܣ ܐܡܼܪ. ܡܿܘܕܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܣܲܡܝܢܝ ܕܠܐ ܐܚܼܙܐ ܦܪܨܘܦܟ ܚܲܢܦܐ. ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܘܡܣܲܝܒܪ ܘܠܐ ܪܓܿܙ ܗܘܼ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܡܛܠ ܕܐܣܟܹܝܡ ܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ ܡܚܲܘܐ ܗܘܐ. ܘܒܚܿܠܒ ܬܘܒ ܟܕ ܥܠܼ ܘܐܡܼܪ ܠܪܝܫܢܐ ܐܢܫ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܐܚܢܼܦ ܗܘܐ ܒܪܗ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܥܼܨܝܘܗܝ ܠܒܪܟ ܕܢܩܦ ܠܕܚܼܠܬܟ. ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܐܢܿܐ ܥܿܨܐ ܐܢܼܐ

pb. I.105

ܠܟ ܕܬܩܼܦ ܠܕܚܠܬܝ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܪܝܫܢܐ ܐܡܼܪ. ܕܥܠ ܗܢܐ ܟܿܦܘܪܐ ܕܫܒܼܩ ܠܫܪܪܐ. ܘܣܢܼܐ ܠܐܠܗܐ ܦܿܩܕ ܐܢܬ ܠܝ ܐܘ ܡܠܟܐ. ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܟܢܫ ܡܿܛܥܝܢܐܝܬ ܒܦܝܠܘܣܘܦܝܐܼ ܠܐ ܪܓܸܙ. ܐܠܐ ܐܡܪ. ܟܕܘ ܠܟ ܐܘܿ ܓܒܪܐ ܕܡܼܨܥܪ ܐܢܬ ܠܢ. ܘܐܬܟܢܝܼ ܠܘܬ ܒܪܗ ܘܐܡܼܪ ܐܢܿܐ ܝܨܦ ܐܢܼܐ ܕܝܠܟ. ܥܠ ܕܠܐ ܐ݀ܫܟܚܬ ܕܐܦܿܝܣ ܠܐܒܘܟ ܕܢܐܨܦ ܕܝܠܟ. ܘܟܕ ܣܵܦܼ ܝܘܠܝܢܘܣܼ ܘܩܼܡ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܡܗܝܡܢܐ. ܐܦܢܼܝ ܠܐܦܝܣ̈ܩܘ̄ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܫܪܪ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛ̄ ܙܟܝܐ. ܘܠܡܲܘܕܝܝ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪܟܝܢܼܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܫܲܟܢ ܘܕܠܐ ܡܿܕܐܬܐ ܥܒܼܕ.

ܘܟܕ ܡܝܡܼܬ ܝܘܿܒܝܢܝܢܘܣ. ܘܩܼܘ ܐܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܘܠܝܣ ܐܚ̈ܐ. ܗܘܼ ܐܘܠܝܣ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ ܥܡܝܼܕ ܗܘܐܼ ܛܪܕ ܠܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ݀ ܠܡܝܠܝܛܘܣ ܡܿܢ ܠܐܪܡܢܝܐ. ܘܠܐܘܣܒܝܘܣ ܕܫܡܝܫܛ ܠܬܪܟܝ. ܗܢܐ ܒܕܡܘܼܬ ܘܡܝܐ ܕ ܪܟܝܼܒ ܣܘܣܝܐ ܘܣܝܼܡ ܟܘܒܠܐ ܕܠܐ ܢܬܝܼܕܥ ܡܬܟܼܪܟ ܗܘܼܐ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ݀ ܘܥܿܒܕ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܠܐܘܪܬܘܕܘܟܣܘ. ܘܐܦ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܛܫܿܝ ܒܩܒܪܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܥܒܼܕܘ ܪܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܘܠܝܣ. ܘܦܩܼܕ ܘܦܢܼܐ ܐܬܐܢܐܣ̄ ܙܒܢܬܐ ܕܚܡܫ. ܘܠܒܟ

pb. I.107

ܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ. ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܢܨܚ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܐܒܐ ܡܿܩܪܝܣ ܕܐܣܝܼ ܠܐܢܬܬܐ ܕܗܘܬ ܣܘܣܬܐ.

ܘܥܢܕ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܚ̄ܝ ܒܚܙܝܪܢ ܫܢܬ ܣܦܒ̄. ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܥܢܼܕ ܪܒܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘ̄. ܒܬܪ ܕܫܲܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܡܘ̄. ܘܥܒܼܕ ܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܪܦ̄ܕ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܦܛܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܬܡܢܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܢܐܬܼܘܢ ܠܘܬ ܐܘܐܠܝܣ ܡܠܟܐ. ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ݀ ܘܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܠܦܐ ܘܪܕܝܢ ܒܝܡܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܐܘܚܼܕ ܢܘܪܐ ܒܐܠܦܼܐ ܘܐܘܩܼܕ ܠܟܗ̈ܢܐ.

ܗܝܕܝܢ ܐܬܬܣܝܼܡ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܙܝܢ̈ܙܘܼ ܕܢܗܘܼܐ ܝܿܨܦ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܒܩܘܣܛ̄. ܘܬܐܡܝܣܛܘܣ ܦܝܠܘܣܘ̄ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐܼ ܐܢܝܚܼ ܠܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܒܝܕ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܼܕ. ܘܐܡܼܪ ܒܗ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܬܕܡܪ ܕܦܠܝܓܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܕܚܠܼܬܗܘܢ ܒܕܠܘܬ ܚܢ̈ܦܐ ܬܘܒ ܬܠܬܡܐܐ ܐܝܬ ܕܚ̈ܠܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܗܼܘ ܐܠܗܐ ܨܿܒܐ

pb. I.109

ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܢܫܬܲܒܚ. ܒܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܦܫܝܼܩܐܝܬ ܝܕܝܥܘܼܬܗ.

ܘܟܕ ܡܝܼܬ ܐܘܠܝܣ. ܘܩܼܡ ܓܪܛܝܢܘܣ ܒܪ ܐܚܘܗܝ. ܦܢܼܘ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܟܕ ܡܝܼـ ܗܢܼܐ ܩܼܡ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܒܩܘܣܛ̄ ܟܲܢܫ. ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܩܲܝܡ ܘܫܪܪ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܕܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ. ܡܝܠܝܛܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܓܪܝܓܘ̄ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܩܘܣܛ̄. ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܘܣܦܼܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ. ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕ̄. ܕܐܝܬܘ̄ ܡܪܝܐ ܡܐܚܝܢܐ ܕܟܠ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܿܩ ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ ܘܫܪܟܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܿܢ ܠܘܩܒܠ ܒܝܼܫܬܐ ܬܪܥܝܼـܐ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ. ܘܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܬܚܡܬ݀ ܠܩܘܣ̄ܛ ܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܪܘܡܝ. ܘܕܠܐ ܢܦܪܢܣܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢ

pb. I.111

ܬܚܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܗܕܐ ܕܡܛܠ ܪܘܕܦܝܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܫܕܬ݀ ܕܝܢ ܘܐܚܪܡܬ݀ ܥܡ ܐܪܝܘܣܼ ܠܐܘܣܒܝܘܣ ܕܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܠܐܘܙܝܘܣ ܕܐܝܢܛܝܘܟܝܐ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܗܘܼܘ ܗܪ̈ܛܝܩܘ. ܘܟܕ

pb. I.113

ܣܘܢܢܕܘܣ ܙܕܩܬ݀ ܠܩܕ̄ ܓܪܝܓܘܪ̄ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛ̄ܢ. ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܡܨܪ̈ܝܐ ܚܣܡܝܢ ܗܘܘ ܘܐܪܛܲܢܝܢ. ܥܠܗܕܐ ܐܫܬܐܠ ܘܫܒܩܗܿ ܒܨܒܝܢܗ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܗܘܼܐ ܒܗܿ. ܘܥܒܼܕ ܡܐܡܪܐ ܣܘܢܛܩܛܝܪܝܘܢ ܘܐܡܼܪ ܒܗ. ܟܲܢܘ ܠܝ ܠܟܘܪܚܘܬܐ ܘܠܚܘܼܪܒܐ ܘܠܐܠܗܐ. ܘܗܼܝ ܣܘܢܢܕܘ̄ ܟܕ ܠܐܘܙܝܘܣ ܐܪܝܢܐ ܕܚܩܼܬ݀. ܠܡܝܠܝܛܘܣ ܪܒܐ ܫܲܡܗܬ݀ ܠܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܘܡܚܕܗܿ ܡܝܼܬ ܡܝܠܝܛܘܣ.

ܒܬܪ ܡܝܠܝܛܘܣ ܦܠܐܒܝܢܘܣ.

ܟܕ ܐܦ ܦܘܠܝܢܘܣ ܥܕܟܝܠ ܚܲܝܐ ܗܘܐ. ܘܡܛܗܕܐ ܗܘܼܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܩܼܪܒ ܡܘܬܗ ܕܦܘܠܝܢܘܣ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܦܪܢܣ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܝܕ ܚܣܡܐ܆ ܘܐܦܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܗܘܘ. ܣܼܡ ܐܝܕܐ ܥܠ ܐܘܓܪܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܣܼܪܚܗ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܐܦܢ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܒܗ݀ܝ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܦܿܩܕܝܢ ܕܒܠܥܕ... ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܠܐ ܢܬܬܣܪܚ ܐܦܝܣܩ̄. ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܝܢ ܘܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܡܥܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܓܪܝܣܼ ܘܡܿܠܙܝܢ ܠܡܠܟܐ ܕܢܛܪܘܕ ܠܦܠܐܒܝܢܘܣ݀ ܘܟܕ ܐܝܬܝܗ ܠܩܘܣܛ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܢܐܙܼܠ ܠܪܘܡܝ.

pb. I.115

ܐܬܥܲܠܠ ܒܣܿܬܘܐ ܘܐܡܼܪ ܕܠܢܝܣܢ ܐ݀ܙܠ ܐܢܼܐ. ܘܗܦܼܟ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܬܘܒ ܠܒܛܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܘܐܝܬܝܼܗ ܕܬܪܬܝܐ݀ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܫܟܼ̇ ܥܠܘܗܝ ܕܫܘܿܐ ܠܫܪܝܐ. ܘܦܩܼܕ ܘܦܢܼܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܣܠܩܼ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝ ܫܕܪ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܠܐܩܩܝܘܣ ܕܚܠܒ ܠܪܘܡܝ. ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܐܦ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܫܬܲܝܢܘ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܬܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܫܟܝܪ̈ܐ ܐܫܟܚ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣ̄ܝ ܒܪܘܡܝ ܘܒܛܠ ܐܢܘܢ. ܚܕ ܡܿܢ ܦܘܬܩ̈ܐ ܕܙܢܝ̈ܬܐ ܕܥܠ ܓܢܸܒ ܪ̈ܫܘܬܐ. ܕܟܕ ܐܟܣܢܵܝܐ ܕܥܿܐܠ ܗܘܐ ܠܬܡܢ. ܡܬܠܒܸܟ ܗܘܐ ܠܡܛܼܚܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܘܐܚܼܪܒ ܠܒܝܬܝ ܙܢܝ̈ܬܐ. ܘܐܚܪܢܼܐ ܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܬܬܨܝܕܐ ܗܘܬ ܒܙܢܝܘܬܐ. ܐܚܿܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܘܣܿܝܡܝܢ ܒܒܝܬܐ ܡܕܡ ܟܕ ܬܠܝܸܢ ܒܗܿ ܙܓܘ̈ܢܐ ܕܬܼܬܝܕܥܝ ܕܙܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܐܣܘ̈ܛܐ ܡܫܬܪܚܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܿ ܡܢ ܩܛܝܪ݀ ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܥܝܕܐ ܒܲܛܠ ܡܠܟܐ ܘܦܩܼܕ ܕܙܢܝܬܐ ܬܬܕܝܢܼܝ ܘܐܢ ܫܿܘܝܐ ܠܡܘܬܐ ܬܡܘܼܬܝ.

ܘܣܼܡ ܬܘܒ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ. ܕܐܢܬܬܐ ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܡܫܡܫܢܝܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܬ ܫܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܫ̄ܡ ܚܕ ܢܦܼܠ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܒܪܬ ܚܐܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܘܕܝܬ݀ ܠܩܼܫ̄ ܦܪܣܝ ܠܡܫ̄ ܘܢܦܼܠ ܡܢ ܕܪܓܗ.

pb. I.117

ܗܝܕܝܢ ܐܘܕܐܡܘܢ ܩܫ̄ ܡܠܼܟ ܠܢܩܛܪܝܘܣ ܘܐܪܝܡ ܠܩܫ̈ܝܫܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܫܒܼܩ ܟܠܚܕ ܒܬܐܪܬܗ ܢܬܫܲܪܒ ܠܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܕܠܘܬܗ ܕܐܘܕܐܡܘܢ ܗܢܐ ܐܡܿܪ ܣܘܩܪܛܝܣ ܡܲܟܬܒܢܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܡܘܠܟܢܟ ܠܡ ܐܘܿ ܡܿܘܬܐ ܠܥܕܬܐ ܐܘܿ ܠܐ. ܒܪܡ ܥܠܼـܐ ܗܘܼܝܬ ܕܠܐ ܢܿܟܣ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܘܕܠܐ ܢܛܘܪ ܡܠܬ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡܿܪ. ܠܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܥܒܪ̈ܐ ܕܚܫܘܟܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܟܣܼܘ.

ܘܬܘܒ ܐ݀ܡܪ ܗܼܘ ܣܘܩܪܛܝܣ. ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܕܐ ܗܝܡܢ̄ܘ ܐܢܘܢ. ܦܪܝܫܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܕܒܪܘܡܝ ܬܠܬ ܫ̈ܒܝܢ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡ ܦܼܨܚܐ ܨܿܝܡܝܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܛܣܪ̈ܩܣܛܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܩܕܡ ܫܒܥ ܫܒ̈ܝܢ ܕܦܨܚܐ ܡܫܪܝܢ ܒܨܘܡܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦ ܒܡܐܟ̈ܠܬܐ ܦܪܝܫܝܢ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܢܿܛܪܝܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܨܘܡܐ݀ ܘܐܝܬ ܕܐܟ̈ܠܝܢ ܢܘ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܢܘ̈ܢܐ ܐܦ ܦܪ̈ܚܬܐ ܛܿܠܼܡܝܢ. ܟܕ ܐܝܟ ܢܘ̈ܢܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܚܫܝ̈ܒܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܿܠܝܢ ܘܡܢ ܒ̈ܝܼܥܐ ܘܡܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܚܡܐ ܝܒܝܫܐ ܠܚܘܕ ܡܣܬܝܒܪܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܬܫܥ ܫ̈ܥܝܢ ܨܝܿܡܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܝܿܗܒ ܬܚܘܝܬܐ. ܠܨܒܝܢܐ ܕܟܠܢܫ

pb. I.119

ܐܦܣܘ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܕܠܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܿܝ ܢܣܥܪܝܗܿ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܗܿܢܘܢ ܕܒܬܐܒܼܝܕܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܿܠܝܢ ܠܚ̈ܡܐ ܡܫܬܘܼܬܦܝܢ ܒܐܪ̈ܙܐ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܐܪܒܥܐ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܩܪܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܘܡܫܦܩܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܚܢܢ ܒܚܕ ܒܫܒܐ. ܒܬܐܣܠܝܐ ܗ݀ܘ ܕܗܘܿܐ ܩܠܝܪܝܩܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ. ܠܐ ܡܿܦܣ ܕܢܬܩܲܪܒ ܠܗ. ܘܐܠܐ ܢܫܼܬܪܐ. ܘܒܐܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܠܨܒܝܢܐ ܕܟܠܚܕ ܝܗܝܼܒܐ ܗܕܐ. ܕܐܦ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܢ ܨܿܒܢ ܢܟܼܠܘܢ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܠܘ ܒܐܢܢܩܝ ܕܢܡܘܣܐ ܢܥܒܼܕܘܢ ܗܕܐ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܓܝܪ ܘܒܙܒܢܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܒܢ̈ܝܐ ܐܘܠܼܕܘ ܡܢ ܢܫܝ̈ܗܘܢ ܢܡ̈ܘܣܝܬܐ݀ ܒܬܐܣܠܝܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܡܕܝܢ. ܘܒܫܪܟܐ ܡܵܝܬܝܢ ܕܠܐ ܥܡܿܕܐ. ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܫܚܠܦ ܣܝܿܡܗ ܕܡܕܒܚܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܥܪܒܐ ܩܒܝܼܥܝܢ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܝܘܣ ܕܩܫ̄ ܗܘܐ ܘܕܠܼ̇ ܠܥܕܬܐ. ܣܟ ܩܫ̄ܝ ܠܐ ܡܬܪܓܡ. ܒܥܕܬܐ. ܘܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܬܪܚܩ ܪܒܝܚܐ ܘܕܡܐ ܘܚܢܝܼܩܐ ܘܙܢܝܘܬܐ. ܝܘܩܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܣܡܼܘ ܥܠ ܐܢܫ. ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܫܦܼܪ ܠܪܘܚܐ ܩܕ̄ ܐܦ ܠܢ.

ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܐܪܩܕܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܗܝ ܫܢܬ݀ ܫܒܥܡܐܐ ܘܚ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܐܬܒܼܢܝ ܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ. ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܪܝ

pb. I.121

ܫܡܘܐܝܠ ܪܝܫܕܝܪܐ ܩܕ̄. ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܬܠܡܝܕܗ. ܗܘ ܕܚܲܘܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠܗ ܪܘܫܡܐ ܕܫܬܐܣ̈ܝ ܕܝܪܐ ܘܗܝܟܠܐ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܩܼ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܐܦܝܣܩ̄ ܐܬܬܣܪܚ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘ̈ܢܝܐ݀ ܘܗܼܘ ܐܙܼܠ ܠܘܬ ܥܘܪܐ ܒܪ ܟܲܛܐܒ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܟܕ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܒܓܙܪܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܙܒܕܝ ܘܢܣܼܒ ܣܝܓܠܝܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ. ܡܬܢܲܨܚ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ܆ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܘܡܪܘܬܐ ܕܡܿܝܦܘܪܩܛܼ ܗ݀ܘ ܕܐܫܬܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܐܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܬܡܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ.

ܘܟܕ ܡܝܼـ ܢܩܛܪܝܘܣ ܕܩܘܣܛ̄. ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܐܪܩܕܝܘܣ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܘܐܝܬܝܼܘ ܠܝܘܚܢܢ ܛܒܝܼܒܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܛܠܝܘܬܗ ܠܘܬ ܠܝܒܢܝܘܣ ܘܐܢܕܪܘܓܘܬܝܣ ܦܝܠܘܣ̈ܘܦܐ ܐܬܪܕܝ݀ ܟܕ ܫܲܪܝ ܩ݀ܪܐ ܒܟܬ̈ܒܐ ܕܥܕܬܐ. ܟܕ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܕܛܪܣܘܣ ܘܩܪܛܘܪܝܘܣ

pb. I.123

ܕܥܕܟܝܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܗܘܘ ܡܿܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܦ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܡܿܡܦܣܘܣܛܝܐ ܥܡܗ ܝܿܠܦ ܗܘܐ. ܘܐܬܥܢܝܼ ܬܘܒ ܥܡ ܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܘܫܲܢܝ ܠܛܘܪܐ ܠܘܬ ܣܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܝܿܠܦ ܗܘܐ ܡܢܗ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥ. ܘܚܒܫ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܠܕܘܪܫܼܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪܬܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܬܟܪܗ ܥܠܼ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܡܫ̄ܡ ܡܢ ܡܝܠܝܛܘܣ. ܘܒܬܪܟܢ ܩܫܝܫܐ ܡܢ ܐܘܓܪܝܣ ܗ݀ܘ ܕܩܼܡ ܒܬܪ ܦܠܐܒܝܢܘܣ. ܘܦܲܫܩ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܠܫܠܝܚܐ ܟܕ ܗܘܼ ܒܪ ܟܚ̄ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܩܼܪܝ ܟܪܘܣܘܛܘܡܘܣ ܗ̄ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܡܲܪܝܪ ܗܘܐ ܒܛܢܢܐ ܕܢܟܦܘܬܐ. ܘܚܡܼܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܚܡܨܬܐ ܥܿܠܒܐ ܗܘܬ ܒܗ݀ ܘܟܕ ܬܟܝܼܠ ܗܘܐ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܠܐ ܙܗܝܼܪ ܗ̄ܘܐ ܒܡ̈ܠܘܗܝ. ܘܒܚܪܝܦܘܬ ܠܫܢܐ ܕܠܐ ܟܲܝܠܐ ܡܬܚܿܫܫ ܗܘܐ. ܘܒܪ ܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ̄ ܒܩܘܣܛ̄. ܘܡܛܠ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܐܬܚܼܙܝ ܩܫܼܝܐ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܡܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܝ ܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܓܕܫ ܘܐܙܠ ܠܐܦܣܘܣ ܠܡܲܣܪܚܘ ܠܗܿ ܐܦܝܣ̄ܩ. ܘܐܝܬ̄ܘ

[Vol. I, Col. 125 ]

ܗܘܐ ܣܘܪܝܢܐ ܕܓܐܒܘܠܐ ܒܩܘܣܛ̄ ܟܕ ܡܡܿܠܠ ܘܥܿܒܕ ܡܐܡܪ̈ܐ݀ ܘܐܬܚܙܝ ܠܩܘܒܠܗ ܣܪܘܝܘܢ ܡܫ̄ܡ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܥܒܼܕܗ ܕܢܛܪܕܝܘܗܝ ܕܠܐ ܒܘܚܢܐ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܠܬܗ ܐܘܕܘܟܣܝܐ ܡܿܠܟܬܼܐ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܫܕܪܬ݀ ܘܦܢܼܐ ܣܘܪܝܢܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܠܐ ܩܲܒܠ ܕܢܬܪܥܐ ܥܡܗ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܬ ܡܿܠܟܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ. ܘܐܝܬܼܝܬ݀ ܥܡܗܿ ܠܒܪܗܿ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܘܐܪܡܝܬܗ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܘܡܝܬܗ. ܘܠܡܿܚܣܢ ܥܒܼܕܬ݀ ܒܝܢܬܗܘܢ ܫܝܢܐ ܒܪܝܐ. ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܲܟܣ ܗܘܐ ܠܢܫ̈ܐ ܚܪܝܦܐܝܬ. ܘܨܠܡܗܿ ܕܡܠܟܬܐ ܕܩܲܪܝܒ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܐܪܡܝܼܗ. ܘܡܚܲܣܕ ܗܘܐ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܠܐܝܙܒܝܠ. ܡܛܠ ܟܪܡܐ ܕܢܣܼܒܬ݀ ܡܢ ܐܪܡܠܬܼܐ ܥܫܼܢܬ݀ ܣܢܼܐܬܗ ܠܘܬܗܿ. ܐܠܐ ܥܡܐ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܼܗ ܪܘܪܒܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ.

ܘܬܐܦܝܠܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܢܫܐܝܬ ܒܚܲܫܐ ܡܫܲܘܬܦ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܠܐܝܣܝܕܘܪܐ ܩܫܝܫܐ ܕܝܠܗ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܕܢܲܣܪܚ ܠܩܘܣܛ̄. ܒܕܓܘܢ ܐܥܝܼܪܗ ܠܛܢܢܼܐ ܘܐܦ ܠܐܦܝܦܢܝܘܣ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܘܟܕ ܐܦ ܗ݀ܘ ܐܣܬܒܝ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܐܬܼܐ ܠܩܘܣܛ̄ ܘܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܒܼܕ ܣܝܡ ܐܝܼܕܐ ܕܡܫ̈ܡ̄ ܕܠܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܐܚܼܪܡ ܐܦ ܠܟܬܒ̈ܘܗܝ ܕܐܘܪܝܓܢܝܣ ܕܒܗܘܢ ܣܿܓܝ ܗܿܪܓ ܗܘܼܐ ܝܘܚܢܢ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ

pb. I.127

ܫܠܼ̇ ܠܗ ܕܥܒܼܪܬ ܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ. ܥܒܼܕܬ ܬܫܡܫܬܐ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܝ ܕܠܐ ܦܘܦܕܢܝ. ܘܐܣܼܦܬ ܐܦ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ. ܐܙܕܗܪ ܐܦܢ ܗܫܐ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܡܐ. ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܚܠ ܘܫܲܢܝ.

ܘܝܘܚܢܢ ܥܒܼܕ ܬܘܪܓܡܐ ܘܨܲܚܝ ܠܟܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥܬ݀ ܡܠܟܬܼܐ ܥܠܝܗܿ ܩܲܒܠܬܗ ܠܨܥܪܐ. ܘܫܕܪܬ݀ ܠܘܬ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܕܢܐܬܐ ܢܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܘܐܪܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܩܼܪܝܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܘܠܐ ܐܬܐ: ܩܬܪܣܗ. ܘܐܬܬܙܝܼ݁ ܥܡܐ. ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܩܼܛܠܐ ܫܲܪܝ ܗܘܐ. ܐܠܘܠܐ ܐܬܦܲܪܣ ܗܘܼ ܝܘܚܢܢ. ܘܢܦܼܩ ܒܥܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܐܪܓܫܼ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܼܥ. ܘܫܕܪ ܐܗܦܼܟܗ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܢܝܩܘܡܘܕܝܐ. ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܥܼܘܠ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܒܲܚܢ ܫܪܒܗ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܐܬܪܥܡ ܘܐܥܠܼܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ ܒܙܘܥܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܘܒܼܘܗܝ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ. ܘܬܪܓܡ ܘܝܗܼܒ ܫܠܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܬܛܿܢܢ ܡܛܠ ܨܠܡܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܐܬܬܩܝܼܡ ܗܘܐ ܨܝܕ ܥܕܬܐ. ܘܙܲܝܢ ܠܫܢܗ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܦܝܼܡܘܗܝ. ܡܠܟܬܐ ܕܝܢ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܫܿܩܠܐ ܗܘܬ ܠܡ̈ܠܐ. ܘܦܼܩܕܬ݀ܕܬܘܒ ܬܬܟܲܢܫ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܟܕ ܐܪܓܼܫ ܥܒܼܕ ܬܘܪܓܡܐ ܗܟܢܐ. ܬܘܒ ܐܝܪܘܕܝܐ ܡܫܬܢܝܐ. ܬܘܒ ܡܪܩܕܐ. ܬܘܒ ܠܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ

pb. I.129

ܒܦܝܼܢܟܐ ܒܿܥܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܲܢܫ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܐܡܼܪܘ. ܕܥܠ ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܡ ܕܢܬܒܿܚܢ ܣܘܥܪܢܗ: ܫܿܘܐ ܠܩܬܪܣܝܣ܆ ܘܡܠܟܐ ܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܥܕܬܗ܇ ܘܥܒܿܕܘ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܪܣܩܝܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܢܛܪܝܘܣ݀ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܼܬ݀ܘ ܐܩܝܡܼܘ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܛܝܛܝܩܘܣ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ.

ܘܡܝܼـ ܐܦ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܐܝܟ ܕܐܬܢܿܒ ܥܠܘܗܝ ܝܘܚܢܢ ܕܠܐ ܥܿܐܠ ܒܚ̈ܝܐ ܠܟܘܪܣܝܗ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ ܢܡܘܬ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܗܘܘ ܘܩܕ̈ܝܫܐ. ܐܠܐ ܐܢܫܐܝܬ ܐܫܬܓܡܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܣܘܩܪܛܝܣ ܟܕ ܨܿܒܐ ܠܡܟܬܒܘ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܐܡܿܪ. ܡܛܫܐ ܗܿܘܝܬ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܟܼܠܘ ܒܝܘܚܢܢ݀ ܗܿܘܝܬ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܟܼܠܘ ܒܝܘܚܢܢ݀ ܟܕ ܟܘܿܙ ܐܢܼܐ ܡܢ ܡܝܬܪ̈ܬܗܘܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܠܘܠܐ ܐܿܠܨܐ ܕܨܒܘܼـܐ ܕܠܐ ܢܛܠܼܡ ܛܟܼܣܐ ܕܚܲܬܝܬܘܬܐ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܐܡܦܝܦܢܝܘܣ ܝܘܕܝܐ ܗܘܐ ܒܓܢܣܐ. ܘܒܪ ܝܘ̄ ܫܢ̈ܝܐ ܥܡܼܕ ܘܗܘܼܐ ܕܝܪܝܐ. ܘܩܼܒܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܘܡܿܦܩ ܗܘܐ ܫ̈ܐܕܐ. ܘܒܪ ܫܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ̄. ܘܫ̈ܢܝܐ ܚܡܫܝܢ ܘܚܲܡܫ ܫܿܡܫ ܪܥܝܘܬܐ. ܐܡܿܪܝܢ

pb. I.131

ܕܠܐ ܡܟܿܗܢ ܗܘܐ ܐܘܿ ܡܿܥܡܕ. ܐܢ ܠܐ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܗܼܘ ܐܥܡܼܕ ܠܐܪܩܕܝܘܣ ܘܐܢܘܪܝܘܣ ܡ̈ܠܟܐ.

ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܫܲܡܫ ܘܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܥܢܼܕ ܒܩܘܡܢܐ݀ ܐܡܿܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܡܢ ܟܕ ܥܡܼܕ ܠܐ ܝܡܐ ܘܠܐ ܐܘܡܝܼ. ܘܠܐ ܠܛ ܘܠܐ ܕܓܠ ܘܠܐ ܓܚܟ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܐܫܸܬܝ. ܘܥܡ ܐܢܫ ܣܟ ܠܐ ܠܥܣ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܼـܐ ܠܣܐܢ̈ܘܗܝ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܝܥܢܐܝܬ ܡܣܬܝܒܪ. ܐܦ ܡܫܼܬܟܪ ܐܣܝܡ ܦܘܼܡܗ ܟܕ ܐܟܿܠ. ܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܛܥܿܡ ܩܕܡ ܐܢܫ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܼܬ݀ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܕܩ̄ܕ ܝܘܚܢܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܢܣܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܘܒܡܥܪܒܐ ܐܫܬܓܫܼܘ. ܘܓܥܼܬ݀ ܐܪܥܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܫܒܥܐ. ܘܠܐ ܫ̈ܥܝܢ ܗܘܘ ܙܘ̈ܥܐ ܒܩܘܣܛ̄ ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܠܟܢܫ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܕܬܒܥܬܐܗܿܝ ܡܢ ܡܪܝܐ. ܡܛܠ ܩܬܪܣܝܣ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܕܩܕ̄ ܐܝܘܐܢܢܣ݀

pb. I.133

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܝܼـ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܡܡܦܣܘܣܛܝܐ. ܘܐܬܼܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܕܗܪܛܝܩܐ ܗܘܐ. ܘܡܒܓܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ. ܘܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܠܒܣܝܡܝܐ ܩܫܝܫܐ ܒܪ ܚܛܗ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ. ܗܢܐ ܣܼܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܡܲܦܩܬܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܕܢܦܼܩܘ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܩܕ̄ ܡܪܝ ܐܒܚܝ ܒܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܼ݁ ܥܠܘܗܝ ܡܲܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝ̄ ܐܘܒܼܠܗ ܠܘܬܗ. ܘܐܬܬܣܪܚ ܗܘܼ ܩ̄ ܡܝܛܪܘܬ̄ܠܢܝܩܝܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܚܼܙܝ ܠܡܠܟܐ ܚܼܙܘܐ ܕܚܝܼܠܐ. ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡܿܪ ܠܗ. ܕܠܓܪ̈ܡܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܡܝܩܪ ܐܢܬ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܫܬܓܫܼ ܗܘܼ ܡܠܟܐ. ܘܐܘܕܥ ܡܕܡ ܕܚܙܐ ܠܡܪܝ ܐܒܚܝ. ܘܗܘܼ ܩܕ̄ ܟܲܢܫ ܟܠܗܘܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ. ܘܟܼܫܐ ܣܘܓܐ ܕܩܝ̈ܣܐ. ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢܘܼ̈ܬܐ. ܘܐܘܚܼܕ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪܝܬܐ. ܘܝܼܩܕܘ ܬܠܬܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܡܢܘ̈ܢ. ܘܢܦܼܩܿ ܬܡܢܝܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܟܕ ܡܲܨܡܚܝܢ. ܘܚܼܕܝ ܡܠܟܐ ܘܝܲܩܪ ܠܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܣܼܡ ܠܡܪܝ ܐܒܚܝ ܕܢܫܡܫ ܠܗܘܢ ܒܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܕܒܢܼܐ. ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܡܠܟܼܐ ܢܣܼܒ ܗܼܘ ܡܪܝ ܐܒܚܝ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ

pb. I.135

ܡܢܘ̈ܢ. ܘܐܬܼܐ ܥܡܼܪ ܒܕܝܪܗ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܕܗܝ ܕܝܪܐ ܕܣܼ̈ܒܠܬ. ܘܠܢܝܩܝܐ ܐܬܬܣܪܚ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܒܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ݀ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܦܠܐܒܝܢܘܣ ܘܐܘܓܪܝܣ. ܡܝܼܬ ܦܠܐܒܝܢܘܣ݀ ܘܒܬ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܐܦ ܐܘܓܪܝܣ.

ܒܬܪ ܐܘܓܪܝܣ܆ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ܆ ܣܝܣܢܘܣ ܐܦܝܣ̄ ܕܢܐܘ̈ܛܝܼܢܘ ܕܐܦ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܗܢܘܬܐ ܠܘܬ

pb. I.137

ܡܛܝܒܘܬ ܡܠܬܐ. ܠܗܢܐ ܪܝܫܝܼܗܝ ܐܢܫ. ܥܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܚܘܼܪ̈ܐ ܠܿܒܫ ܗܘܐ. ܘܦܲܢܝ. ܕܐܝܟܐ ܟܬܝܼܒ ܕܠܒܼܫ ܐܘܟܡ̈ܐ. ܠܝ ܫܘܠܘܡܘܢ ܐܪܬܝܢܝ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ. ܢܚ̈ܬܝܟ ܢܗܘܘܢ ܚܘܼܪ̈ܝܢ. ܘܦܪܘܩܢ ܒܛܘܪ ܬܐܒܘܪ ܒܚܼܘܪ̈ܐ ܐܬܚܙܼܝ. ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܬܘܒ ܒܚܼܘܪ̈ܐ ܣܲܒܪܘ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܝܠܗܿ ܕܩܘܣܛ̄. ܐܡܼܪ ܠܗ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܕܠܐ ܡܫܟܼ̇ܐ ܕܢܗܼܘܘܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܝܢ ܒܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܦܢܝ ܣܝܣܝܢܘܣ. ܕܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܟܕ ܝܘܚܢܢ ܐܡܼܪ. ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܒܿܥܝܬ ܕܬܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ̄. ܘܦܲܢܝ ܕܠܐ ܐܝܿܬܝ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܒܠܚܘܕܝ ܐܦܝܣ̄. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܚܢܢ. ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܪܓܡ. ܘܦܢܝ ܕܐܢܿܐ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܟ ܐܓܪܐ ܕܚܿܣܟ ܐܢܬ ܠܝ ܡܢ ܥܡܠܐ.

ܒܬܪ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.

ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ. ܗܢܐ ܚܲܝܕ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܘ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܕܦܠܝܓܝܢ ܗܘܘ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ. ܥܒܼܕ ܕܝܢ

pb. I.139

ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܠܡܥܪ̈ܒܝܼܐ ܡܛܠ ܦܠܐܒܝܢܘܣ. ܟܕ ܠܓܘܼܕܐ ܕܦܠܐܒܝܢܘܣ ܘܕܐܘܓܪܝܣ ܐܩܦܼܗܿ ܠܚܕܐ. ܢܣܼܒ ܓܝܪ ܠܩܠܝܪܘܣ ܕܝܠܗ. ܘܐܙܼܠ ܠܐܝܟܐ ܕܟܢܝܼܣܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܒܪ ܐܝܬܝܼ ܐܢܘܢ ܒܗܘ̈ܠܠܐ ܕܪܘܚܐ ܠܥܕܬܗ. ܘܗܘܼܬ݀ ܟܠܗܿ ܡܪܝܥܬܐ ܚܕܐ. ܘܗܼܘ ܟܬܼܒ ܠܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܕܝܦܛܝܟܘܣ. ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܐܛܝܩܘܣ ܒܩܘܣܛ̄ܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܛܝܩܘܣ ܣܿܓܝ ܝܿܨܦ ܗܘܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܕܝܢܬܗ. ܐܠܐ ܘܕܡܕܝܢ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ݀ ܘܟܕ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܙܕܩ̈ܬܐܼ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܣܟ ܬܥܲܩܒܘܢ ܥܡ ܡܣ̈ܟܢܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܼـܐ ܕܝܠܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܐܓܘܪܬܐ݀ܗܝ ܠܗܘܢ ܠܥܒܘܬܼܐ ܠܐ ܬܫܲܘܬܦܘܢ ܒܡܢܬܐ ܗܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܗܒܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܲܗܬܝܢ ܕܢܚܕܪܘܢ ܛܝܒܘܬܐ.

ܘܒܬܪ ܐܛܝܩܘܣ ܗܢܐ. ܩܼܡ ܒܩܘܣܛ̄ ܣܝܣܝܢܘܣ݀ ܘܟܕ ܡܝܼـ ܣܝܣܢܘܣ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܥܼܘ ܠܦܪܘܩܠܘܣ ܗܿܘ ܕܥܒܼܝܕ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩ̄ ܠܩܘܙܝܩܘܣ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܫܒܩܼܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܒܥܼܘ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܝܼܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܝܪ ܩܠܐ ܡܢ ܓܪܡܢܝܩܝ ܕܗܝ ܡܿܪܥܝ. ܘܟܕ ܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛ̄. ܫܲܪܝ ܙܿܪܥ ܝܘܠܦܢܐ ܢܘܟܪܝܐ.

pb. I.141

ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܆ ܬܐܘܕܘܛܘܣ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܫܼܬܟܚ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܐܣܛܦܢܘܣ ܒܘܟܪܐ ܕܣ̈ܗܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ. ܕܩܿܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ ܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܚ̈ܝܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܿ݁ܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܝܼܕܥ ܐܦ ܢܲܨܝܚ ܫܘܦܪ̈ܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܟܘܪܐ ܕܫܡܝܫܛ ܒܛܘܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ.

ܘܐܬܚܙܝܼܘ ܕܩܡܼܘ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܫܒܥܐ ܗܠܝܢ ܛ̈ܠܝܐ ܒܐܦܣܘܣ. ܕܡܢ ܕܘܩܝܘܣ ܪܕܘܦܐ ܥܪܩܼܘ ܗܘܘ. ܘܒܡܥܪܬܐ ܡܕܡ ܒܚܕ ܡܢ ܛܘܪ̈ܐ ܐܬܛܫܝܘ݀ ܘܟܕ ܕܡܼܟܘ ܬܡܢ݀ ܒܦܘܩܕܢ ܐܠܗܐ ܥܢܼܕܘ݀ ܘܒܥܼܐ ܐܢܘܢ ܕܘܩܝܘܣ. ܘܐܬܐܼܡܪ ܠܗ ܕܒܡܥܪܬܐ ܦܠܢܝܼـ ܛܫܝܼܢ ܘܦܩܼܕ ܘܐܣܼܬܟܪ ܦܘܗ ܕܕܡ ܟܕ ܚܲܐܝܝܢ ܢܚܼܬܘܢ ܠܫܝܘܠ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܝܕܘܪܘܣ ܘܕܘܡܢܘܣ ܡܗ̈ܝܡ̄. ܟܬܒܼܘ ܥܠܼܬܗܘܢ ܘܣܡܼܘ ܒܓܘ ܒܢܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܡܠܟܐ ܥܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܟܕ ܒܥ̈ܬܐ ܕܚܲܝܬ݀ ܡܝܼ̈ܬܐ ܗܘܼܬ݀. ܘܡܠܟܐ ܡܬܦܲܫܟ ܗܘܐ. ܐܕܝܼܠ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗ ܕܐܠܕܝܣ ܐܢܫ ܡܪܗܿ ܕܕܘܟܬܐ ܗ݀ܝ

pb. I.143

ܕܢܒܼܢܐ ܛܝܪܵܐ ܠܩܢܝܢܗ. ܘܟܕ ܣܒܠܝܢ ܟ̈ܐܦܐ܆ ܐܬܦܬܚܬ݀ ܡܥܪܬܐ݀ ܘܐܠܗܐ ܢܦܚܼ ܚ̈ܝܐ ܒܫܟ̈ܝܼܒܐ܆ ܘܐܟ ܕܡܢ ܫܢܼـܐ ܩܡܼܘ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܕܝܘܢܢܘܣ. ܕܩܘܼܡ ܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܟܣܼܝܐ ܘܙܒܸܢ ܠܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܘܥܲܩܒ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܼܕ ܥܠܝܢ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܗܘܿ. ܘܒܐܝܕܗ ܡܢ ܟܼܣܦܐ ܕܡܘܢܝܛܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܘܡܼܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܚܙܐ ܨܠܝܼܒܐ ܕܩܒܝܼܥ ܒܗ ܘܬܡܼܗ. ܘܐܫܬܓܢܼܝܬ݀ ܡܕܝܢܬܐ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܫܲܐܠ ܕܡܿܢܘ ܫܡܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܐܦܣܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܕܚܸܠ ܘܩܼܪܒ ܕܢܙܒܼܢ ܠܚܡܐ ܘܢܦܼܘܩ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܚܘ̈ܝܐ ܠܡܘܢܝܛܝ ܥܬܝܩܬܐ܆ ܐܚܼܕܘܗܝ. ܘܐܡܪܘ ܚܲܘܐ ܠܢ ܣܝܼܡܬܐ ܕܐܫܟܚܼܬ: ܘܣܓܝܼ ܥܠܘܗܝ ܪܘܒܐ. ܘܡܛܬ݀ ܡܠܬܐ ܠܐܢܬܘܦܛܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܬܘܒܠ ܠܘܬܗ. ܘܫܲܪܝ ܡܫܬܢܕ ܒܗ ܕܢܚܲܘܐ ܠܣܝܼܡܬܐ. ܘܫܐܠܗ ܬܘܒ ܕܡܢ ܐܝܟܘ. ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܐܦܣܘܣ. ܘܥܲܩܒ ܥܠ ܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܫܡ̈ܗܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܼܪܘ ܕܫܿܢܝܐ ܗܿܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܼܘ ܡܿܫܢܐ ܢܦܫܗ ܕܢܬܦܿܠܛ. ܘܫܕܪ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܩܼܪܐ ܠܐܦܝܣ̄. ܘܟܕ ܚܼܙܝܗܝ ܛܠܝܼܐ ܢܦܠܼ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܿܥܐ ܐܢܼܐ ܡܢܟ ܡܪܝ. ܕܘܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܝܿܟܘ. ܘܐܦܝܣܩ̄ ܦܲܢܝ ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܝܼܬ. ܘܛܠܝܐ ܐܡܼܪ. ܡܟܝܠ ܬܘܿ ܥܡܝܼ ܘܐܚܿܘܝܟܘܢ ܚܲܒܪ̈ܝ ܒܡܥܪܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܘܩܝܘܣ ܥܼܪܩܢܢ ܠܬܡܢ. ܘܐܬܒܲܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ

pb. I.145

ܕܓܠܝܢܐ ܗܿܘ ܘܐܙܼܠ ܗܘܼ ܘܐܚ̈ܢܐ ܥܡܗ. ܘܥܠܼܘ ܠܡܥܪܬܼܐ ܘܐܫܟܼܚܘ ܠܡܘ̈ܕܝܢܐ ܒܙܗܝܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܩܼܪܝ ܐܦ ܠܟܬܝ̈ܒܼܬܐ ܕܐܫܟܼ̇ܘ ܬܡܢ. ܘܡܚܕܗܿ ܫܠܚܼܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܬܼܐ ܚܦܝܛܐܝܬ. ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܫܲܪܝ ܒ݀ܟܐ ܘܒܿܥܐ ܕܢܡܲܠܠܘܢ ܥܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܢܟܝܠܝܘܣ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐܡܼܪ. ܕܡܛܠܬܟ ܠܡ ܐܘ̄ ܡܠܟܐ ܐܥܝܼܪ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܢܘܚܡܐ. ܦܘܫ ܡܟܝܠ ܒܫܠܡܐ ܘܠܐ ܬܬܦܠܓ ܥܠ ܚܲܝܬ݀ ܡܝܼ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ. ܢܡܼܘ ܡܢܕܪܝܫ ܘܕܡܟܸܘ. ܘܟܕ ܓܠܘܣܩ̈ܡܐ ܕܕܗܒܐ ܨܒܼܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘܢ. ܐܬܚܙܼܝܘ ܠܗ ܒܚܼܠܡܐ ܘܙܡܼܪܘ. ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܐܬܢܚܡܘ ܦܓܪ̈ܝܢ. ܘܠܘ ܡܢ ܕܗܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܫܲܢܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܘܟܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܦܩܼܕ ܘܐܬܒܢܼܝ ܗܝܟܠܐ ܥܠܝܗܘܢ.

ܒܬܪ ܬܐܘܕܘܛܘܣ܆ ܝܘܚܢܢ.

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܬܪܓܡ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܩܘܣܛ̄. ܘܐܡܼܪ ܠܐܦ̈ܝ ܡܠܟܐ݀ ܗܒܼܠܝ

pb. I.147

ܐܘ̄ ܡܠܟܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܕܟܝܐ ܡܢ ܗܪ̈ܛܝܩܘܼ ܘܐܢܿܐ ܚܠܦܝܗܿ ܐܬ݀ܠ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܬܘܪ ܐܢܬ ܠܝ ܠܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܐܢܿܐ ܣܿܬܪ ܐܢܼܐ ܠܟ ܠܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܩ̈ܒܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܝܼܕܥ ܣܪܝܩܘܬ ܫܘܒܚܗ. ܘܕܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܬܬܲܗܐ ܩܠܝܠ ܘܢܬܝܼܬܒ ܒܟܘܪܣܝܼܐ ܘܟܢ ܢܐܼܡܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܢܣܛܣ ܩܫܝ̄ ܕܝܠܗ ܕܢܣܛ̄. ܩܼܡ ܕܢܬܪܓܡ. ܘܩܼܥܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܠܡ ܢܩܼܪܐ ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܒܪܐܢܫܐ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܝܿܠܕܐ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘܗܿ ܠܗܕܐ. ܣܒܼܪܘ ܕܡܚܕܐ ܡܢܟܪܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܠܐܢܣܛܘܣ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܲܟܪܝܗܼ ܐܫܬܘܕܥܘ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܗܕܐ ܗܿܝ ܬܪܥܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܣܓܝܬ݀ ܒܥܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܡܗ̈ܝܡ̄܆ ܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܒܫܢܬ݀ ܟܐ̄ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܕܗܝܼ ܫܢܬ݀ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܫܢܬ݀ ܬܟܓ̄ ܕܡܪܢ܆ ܘܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܡܝܬܐ ܒܐܦܣܘܣ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܙܟܪܝܐ ܡܠܝܼܠܐ.

pb. I.149

ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣܩ̄. ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܕܝܢ ܩܐܠܝܣܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ. ܒܝܕ ܢܿܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܗ. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܐܡܢܘܢ ܕܐܦܣܘܣ. ܘܝܘܒܝܠܝܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܐܩܩܝܘܣ ܕܡܠܝܛܝܢܝ. ܘܬܐܘܕܘܛܘܣ ܕܐܢܟܘܪܐ. ܘܢܣܛܘܪܝܘܼܣ ܡܿܢ ܩܲܕܡ ܐܬܼܐ ܠܐܦܣܘܣ. ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܝܢ ܘܝܘܒܝܠܝܘܣ ܒܬܪ ܦܣܟܐ ܐܬܲܘ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܟ ܐܫܬܘܚܪ. ܘܟ ܕܩܘܪܝܠܘܣ ܐܙܝܥ ܒܥܬܐ ܠܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܛܠ ܒܪܬ ܩ݀ܠܐ ܕܝܿܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܗ݀ܝ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܫܠܝܼ̈ܚܐ ܕܪܝܫܐ ܗܘܬ݀ ܒܥܕܬܐ ܩ̄ܕ ܘܒܝܢܬ ܡܗܝܡ̈ܢܐ݀ ܐܼܡܪ ܕܐܢܿܐ ܠܡ. ܠܗ݀ܘ ܕܗܼܘܐ ܒܪ ܝܪܚܐ ܘܒܪ ܬܪܝܢ. ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܿܘܕܐ ܐܢܼܐ. ܠܘܬܟܘܢ ܠܐ ܐܬܿܐ ܐܢܼܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܙܒ̈ܢܬܐ ܐܪܒܥ ܘܠܐ ܐܬܼܐ. ܐܦܩܼܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܗܼܘ ܢܣܛ̄ ܘܕܥܡܗܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܥܒܼܕܘ ܠܡ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܕ̄ ܩܘܪܝܠܘܣ ܘܕܡܐܡܘܢ ܕܐܦܣܘܣ.

ܣܘܩܪܛܝܣ ܕܝܢ ܣܟܘܠܝܣܛܝܩܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܕ ܡܿܟܬܒ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܼܐ ܐܡܼܪ. ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܡܐ ܗܿܘ ܕܝܠܝ ܢܣܛܘܪܝܘܣ

pb. I.151

ܡܩܲܠܣ ܐܢܐ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܡܥܩ ܐܢܼܐ ܠܘܬܗ ܡܪܓܢܼܐ ܐܢܼܐ. ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ. ܒܡܠܬܐ ܓܝܪ ܟܝܢܝܬܐ ܡܠܝܼܠ ܘܡܣܼܬܒܪ ܗܘܐ ܕܪܕܸܐ. ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܚܲܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܠܐ ܝܠܝܦܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܣܬܟܠܗܿ. ܠܗ݀ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡܼܪ. ܕܐܦܢ ܒܒܣܪ ܝܕܥܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܟܝܠ ܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗ. ܟܐܡܼܬ ܡܚܲܝܕܐܗܿܝ ܐܠܗܘܬܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܘ ܬܪܝܢ ܐܝܬܘ̄ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܬܪܝܢܘܬܐ ܐܥܼܠ ܗܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܪܡ ܠܘ ܒܪܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܡܿܪ ܠܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܦܘܛܝܢܘܣ ܘܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܕܘܟ ܩܢܘܡܝܐ ܡܿܘܕܐ ܠܗ.

ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܒܕܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܪܡܐ ܐܝܼܕܐ ܒܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛ̄. ܬܗܝ ܡܬܝܬܗ. ܘܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܬܐ ܥܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܥܡܗ. ܘܐܦ ܫܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܕܢ̈ܚܝܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܐܩܩ ܕܚܠܒ. ܟܕ ܪܓܝܼܙ ܠܡ ܥܠ ܩܘܠܝܠܘܣ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܓܪ ܪܘܚܐ. ܘܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ ܩܬܪܣܗ ܠܢܣܛ̄. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܪܣܝ ܗܘܼ ܝܘܚܢܢ ܕܒܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܘ ܕܢܣܛ̄. ܘܐܬܩܬܪܣ ܐܦ ܗܘܼ. ܘܫܒܼܩ ܘܐܙܼܠ ܒܟܒܕܐ ܡܪܝܪܬܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ.

pb. I.153

ܘܢܣܛ̄ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܕܡ ܕܓܕܫ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܘܬܐ ܘܩܛܝܼܪܐ ܐܡܪ. ܕܬܬܩܪܐ ܡܪܝܡ ܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܢܫ̈ܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ݀ ܡܠܬܗ. ܒܕܠܘ ܒܗܝܡܢ̄ܘ ܐܡܼܪܗ. ܒܕܓܘܢ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܐܫܼܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܐܘܕܣܐ ܕܒܐܬܐ ܕܡܨܪܝܢ.

ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܕܪ ܩܼܪܐ ܠܝܘܚܢܢ ܘܠܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܥܡܗ. ܘܦܲܩܕ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܒܘܚܢܐ ܒܚܲܬܝܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܠܩܘܣܛܞ ܘܗܘܼܐ ܒܘܚܢܐ. ܙܟܼܘ ܗܠܝܢ ܕܩܘܪܝܠܘܣܼ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܐܙܕܟܝܼ ܝܘܚܢܢ ܘܡܕܢܚ̈ܝܐ ܕܥܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢ ܡܿܠܟܐ. ܡܲܠܠܘܢ ܒܓܙܡ̈ܐ ܡ̈ܠܟܝܼܐ ܠܡܿܚܣܢ ܫܠܸܡܘ ܘܐܘܕܝܘ ܐܝܟ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܐܬܚܲܝܕܘ ܥܡ ܩܘܪܝܠܘܣ. ܘܙܲܕܩܘ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܥܒܼܕܘ ܫܲܝܢܐ ܠܐ ܡܫܲܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܿܘܕܝܢ ܗܘܘ݀ ܗܘ ܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܝܛܘܣ ܕܩܘܪܘܣ ܘܐܢܕܪܐܐ ܕܫܡܿܝܫܛ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܿܒܘܓ. ܘܐܝܪܝܢܘܣ ܕܨܘܪ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܕܡܢ ܐܓܐܣ. ܘܐܬܪܝܘܣ ܕܛܐܘܢܐ݀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܕܢܚ̈ܝܐ.

pb. I.155

ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܢܣܛ̄܆ ܐܬܬܣܪܚ ܠܩܘܣܛܢܛ̄ ܡܟܣܝܡܣܢܘܣ ܡܢܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܓܒܪ ܡܝܬܪܐ. ܦܫܝܼܛܐ ܒܙܢ̈ܝܼܐ ܘܫܚܝܼܡܐ ܒܡܠܬܐ. ܒܕܐܬܟܲܘܝܬ݀ ܗܘܬ݀ ܬܐܪܬܗܘܢ ܡܢ ܣܩܝܼܠܘܬ ܡܿܡܠܐ ܕܢܣܛܘܪܝ̄. ܗ݀ܘ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܚܗܿ ܠܥܕܬܐ. ܘܣܕܩܐ ܘܠܐ ܡܬܲܚܝܕܢܐ ܒܝܬ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܠܡܲܥܪ̈ܒܝܐ ܥܒܼܕ. ܘܒܐܘܪܗܝ ܩܼܡ ܒܬܪ ܪܒܘܠܐ ܝܗܝܼܒܐ ܢܣܛܘܪܝܢܐ. ܘܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܟܕ ܕܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚܡܫܐ ܡܝܼܬ. ܘܐܬܒܥܝܼ ܕܩܫܝܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܢܗܘܐ ܒܩܘܣܛ̄. ܐܢ̈ܫܝܢ ܚܲܣ̈ܡܐ ܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܐܣܪܚ ܟܐܡܬ݀ ܠܩܘܙܝܩܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܐܘܕܥ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܘܠܩܐܠܝܣܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܦܲܢܝܘ ܕܠܐ ܡܬܒܲܛܠܐ ܗܕܐ ܡܢ ܥܕܬܐ: ܕܢܥܼܒܪ ܐܦܝܣ̄ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܐܡܬܝ ܕܒܫܠܡܘܬܐ ܢܬܩܼܪܐ݀ ܐܝܟ ܕܦܿܩܕ ܩܢܘܢܐ ܕܬܡܢܬܥܿܣܪ. ܗܐ ܓܝܪ ܪܝܓܝܢܘܣ ܕܦܐܛܐܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܲܒܠܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܡܪܥܝܬܼܐ ܦܩܼܕ ܠܗ ܗܘ ܕܪܘܡܝ ܘܥܒܼܪ ܠܩܘܪܝܢܬܘܣ ܕܡܲܪܡܠܐ

pb. I.157

ܗܘܬ݀. ܘܓܪܝܓܘ̄ ܬܐܘܠܘܓܘ̄ ܐܦܝܣ̄ܩ ܕܣܐܣܝܼܡܘܢ ܗܘܐ. ܘܥܒܼܪ ܠܢܐܙܝܢܙܘ. ܘܒܬܪܟܢ ܠܩܘܣܛ̄. ܘܬܘܒ ܦܢܼܐ ܠܢܐܙܝܢܙܘ. ܘܡܝܠܝܛܘܣ ܕܣܒܣܛܝܼܐ ܐܬܕܒܼܪ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܕܘܣܝܬܐܘܢ ܕܠܘܩܝܼܐ ܐܬܕܒܼܪ ܠܛܪܣܘܣ. ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܕܐܝܠܝܦܘܠܝܘܣܼ ܐܬܕܒܼܪ ܠܐܣܦܢܝܐ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܦܝܡܝܼܐ. ܐܬܕܒܼܪ ܠܐܘܕܘܟܣܝܘܦܘܠܝܣ. ܘܦܘܠܘܩܪܦܘܣ ܕܡܢ ܐܟܣܛܐ ܐܬܕܒܼܪ ܠܢܝܩܘܦܘܠܝܘܣ ܕܬܪܩܝ. ܘܐܢܬܝܡܘܣ ܕܛܪܦܝܙܘܢܛܐ. ܥܒܼܪ ܠܩܘܣܛܢܛ̄. ܘܒܪܣܐ ܕܚܪܢ܆ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܒܗܠܝܢ ܫܘܪ̈ܪܐ ܝܬܼܒ ܩܕ̄ ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܘܙܝܩܘܣ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛ̄. ܘܐܬܚܲܘܝ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ. ܘܗܘܼ ܐܝܬܼܝ ܠܦܓܪܗ ܕܩ̄ܕ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܠܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܬܼܐ ܘܚܲܝܕܗ ܠܥܡܐ.

ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܕܘܡܢܘܣ.

ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܬܘܒ ܟܕ ܥܢܼܕ ܩܕ̄ ܩܘܪܝܠܘܣ. ܩܡܿ ܒܬܪܗ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ.

pb. I.159

ܘܒܩܘܣܛ̄ ܒܬܪ ܦܪܘܩܠܘܣ ܩܼܡ ܦܠܘܝܢܘܣ ܢܣܛܘܪܝܢܐ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܘܛܘܟܐ ܩܫ̄ ܘܪܝܫܕܝܪܐ ܕܚܕ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܩܘܣܛ̄. ܕܝܕܼܥ ܗܼܘܐ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܝܕ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܡܛܠ ܕܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܡܼܪ ܒܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܬܟܿܬܪܣ. ܨܒܼܐ ܗܘܼ ܕܠܚܕ ܟܝܢܐ ܢܩܝܼܡ ܒܡܫܝܚܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܐܠܐ ܕܘܓܡܐ ܢܘܟܪ[ܝܐ] ܐܥܼܠ. ܘܛܠܼܡ ܠܫܪܪܐ ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܢܣܒܼ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܒܬܘ̄. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܐܪ ܕܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܓܿܫܼܡ ܘܗܘܐ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ. ܘܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܕܡܢ ܐܐܪ ܩܪܣܐ ܗܘܿܝܢ ܓܠܝܼܕܐ ܟܕ ܡܬܥܒܕܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܬܓܲܫܡ ܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܲܒܒ ܝܘܠܦܢܗ ܫܟܝܼܪܐ. ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܦܠܘܼܝܢܐ ܕܩܘܣܛ̄ ܕܢܦܼܘܩ

pb. I.161

ܪܘܚܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܡܬܪܥܐ. ܘܠܐ ܐܬܼܐ. ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܥܠܼـܐ ܐܚܼܕ ܗܘܐ ܕܒܚܒܘܫܝܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܢ݀ܦܩ. ܘܒܙܒܢ ܕܟܪܗ ܘܫܿܥܠ ܘܕܣܒܐ݀ ܗܘ. ܘܟܕ ܐܬܥܼܨܝ ܘܡܿܢܥ. ܘܒܣܓܝ̈ܐܐ ܐܦܝܼܣܘܗܝ ܦܠܘܝܢܘܣ ܕܩܘܣܛ̄ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܕܪܘܠܐܘܣܼ. ܕܢܫܠܼܡ ܠܬܪܥܝܼܬܗܘܢ ܢܼܣܛܘܪܝܢܝܬܐ. ܘܐܫܬܼܐܠ ܘܫܕܪ ܠܝ̈ܒܠܘ ܠܪܘܡܝ ܠܠܐܘܢ ܘܒܥܼܐ ܕܢܬܒܚ̈ܢܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܐܚܪܬܐ. ܘܟܬܼܒ ܐܦ ܦܠܘܝܢܘܣ ܠܠܐܘܢ. ܘܦܲܢܝ ܠܐܘܢ܆ ܐܓܪܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܛܘܼܡܣܐ. ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܪ̈ܝܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܬܪܝܢܘܬ ܟܝ̈ܢܐ.

ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣ̄ ܟܬܼܒܼ ܠܕܝܘܣܩܘ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܝܘܒܝܢܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܕܘܡܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܢܟܲܢܫܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܬܚܝܼܬ ܫܘܠܛܢܗܘܢ. ܘܠܐܦܣܘܣ ܡܝܛܪܘܦ̄ ܕܐܣܝܐ ܢܨܛܝܒܘܢ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܢܒܲܚܢܘܢ. ܘܦܿܩܼܕ ܬܘܒ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܒܐܓܪܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܦܝ̈ܣܩ. ܕܐܢܗܘܼ ܕܫܿܦܪܐ ܠܐܠܗܝܘܬܟܘܢ܆ ܪ݀ܚܡ ܐܠܗܐ ܩܫܝ̄ ܘܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܘܒܗܝ̄ܡ ܬܪܝܨܬܐ ܡܬܢܼܨܚ܆ ܘܢܐܬܼܐ ܠܐܦܣܘܣ ܟܕ ܡܡܿܠܐ ܕܘܟܬܐ ܕܪ̈ܝܫܝ

pb. I.163

ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܕܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ݀ ܘܣܼܠܩ ܩܕ̄ ܒܪܨܘܡܐ ܠܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ. ܘܟܕ ܫܲܪܝܘ ܠܡܒܚܢܘ. ܟܬܒܼ ܐܘܛܘܟܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܗܟܢܐ. ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܨܒܝܢܐ ܗܘܼܐ ܠܝ ܡܢ ܟܕ ܣܿܓـ[ـܝ] ܛܠܸܐ ܗܿܝܬ. ܕܒܫܼܠܝܐ ܠܘܬ ܢܦܫܝ ܐ݀ܬܥܢܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ. ܘܠܒܪ ܡܢ ܘܠܗ ܫܓܘܫܝܐ ܐܗܿܘܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܫܿܬܘܝܬ ܕܒܝܕ ܒܘܣܡܐ ܐܗܿܘܐ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܢܟܝܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܩܫܝܐ ܢܦܠܿܬ. ܘܗܫܐ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܕܝܼܢܐ ܕܛܘܒܬܢܘܬܟܘܢ ܩܪܝܿܬ. ܘܡܿܣܗܕܐ ܐܢܼܐ ܩܕܡ ܡܫܝܼ̇ܐ ܝܫܘܥ. ܗ݀ܘ ܕܐܣܗܼܕ ܩܕܡ ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܬܘܕܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ. ܕܗܟܢܐ ܡܗܲܝܡܢ ܐܢܼܐ ܘܡܬܚܲܫܒ ܐܢܼܐ ܘܡܬܪܥܐ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܗܝ̄ܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܐܬܟܲܢܫܘ ܒܢܝܩܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܐܒܗ̈ܬܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܫܪܪܘ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܗܝ̄ܡ ܡܬܪܥܐ: ܠܗܢܐ ܡܚܪܡ ܐܢܼܐ. ܡܫܲܡܗܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܐܢܝ ܘܐܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܘܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ.

ܟܕ ܩܼܪܐܘܘܗܿ ܐܦ̈ܝܣܩ̄ ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܦܘܼܡܗ ܕܝܠܗ ܕܐܘܛܘܟܐ ܫܡܥܘܗܿ. ܩܒܠܘܗܝ ܘܫܪܼܘ ܠܦܣ̈ܩܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܫܥܬܐ. ܐܠܐ ܒܬܪܟܢ ܟܕ

pb. I.165

ܐܬܦܪܣܝ ܕܬܘܒ ܥܠ. ܬܝܘܒܗ ܩܕܡܝܐ ܗܦܼܟ ܐܫܼܬܕܝ ܠܛܘܡܣܗ ܕܝܢ ܕܠܐܘܢ ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܝܼܘ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܗ܆ ܠܐ ܩܼܪܘ. ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܲܦܩܘܢ ܚܪܡܐ ܥܠ ܡܟܬܒܢܗ. ܘܢܗܘܼܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥ̈ܕܬܐ. ܦܪܟܣܝܣ ܕܝܢ ܕܥܒܼܕܘ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܦܠܘܝܢܘܣ ܐܬܩܪܝܬ݀. ܘܟܕ ܐܫܟܼܚܘ ܒܗܿ ܗ݀ܝ ܕܬܪܝܢܼܟܝ̈ܢܝܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܩܥܼܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܕܐܪܝܡܼܘ ܐܪܝܡܼܘ ܘܐܘܩܕܘ. ܐܦ ܠܐܘܣܒܝܘܣ ܗܢܐ ܕܕܪܘܠܐܘܣ ܕܩܼܪܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܐܦܩܼܘ ܩܬܪܣܝܣ ܥܠ ܦܠܘܝܢܐ ܘܐܘܣܒܝܘܣ. ܘܐܦ ܥܠ ܕܘܡܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܕܫܒܥܐ ܐܚܪ̈ܢܼܐ ܕܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܫܼـܟܚܘ. ܘܠܐ ܐܬܬܘܝܘ.

ܒܗ ܒܙܒܢܼܐ ܐܝܣܚܩ ܪܝܕܝܪܐ ܘܐܦ ܣܿܝܘܡܿܐ ܒܐܘܪܗܝ ܡܬܝܼܕܥ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܐܦ ܗܪܛܝܩܘܣ ܗܘܼܐ ܟܕ ܥܡ ܙܒ̈ܢܐ ܐܫܬܚܠܦ.

ܒܬܪ ܕܘܡܢܘܣ܆ ܡܟܣܝܡܘܣ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕ̄ ܕܬܪܬܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ. ܘܗܦܟܼܘ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܢܬܪ̈ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܠܐܘܢ ܠܪܘܡܝ. ܘܐܘܕܥܼܘ ܗܝ

pb. I.167

ܕܠܐ ܐܬܩܲܒܠ ܛܘܡܣܗ. ܐܬܡܠܝܼ ܚܡܼܬܐ ܘܪܘܓܙܐ. ܘܐܚܼܕ ܐܟܬܐ ܠܘܬ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܼܠܩܬ݀ ܡܲܠܟܬܐ ܐܢܬܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܣ ܘܚܬܗ ܦܘܠܝܟܪܝܐ ܠܪܘܡܝ ܠܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܬܟܪ̈ܟܢ ܒܥ̈ܕܬܐ ܐܬܝ̈ ܠܡܼܐܥܠ ܠܒܝܬ ܫܠ̈ܝܚܐ. ܘܐܫܼܟܚ̈ܘ ܠܐܘܢ ܕܪܡܸܐ ܠܓܘ ܡܢ ܦܪܣܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܿܟܐ. ܘܐܦܝܼܣ̈ܝܗܝ ܕܢܲܘܕܥ ܐܢܝܢ ܠܥܠܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܕܒܝܘܡ̈ܬܟܘܢ ܟܘܪܣܝܐ ܗܢܐ ܫܠܝܼܚܝܐ ܐܬܬܫܝܼܛ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܬܟܢܫܬ݀ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܨܿܒܐ ܐܢܼܐ ܕܬܬܟܲܢܫܝ ܣܢܢܕܘ̄ ܘܬܹܐܒܝܠܝܬܼܐ ܘܬܒܼܛܠܝ ܗܝ ܕܐܦܣܘܣ. ܗܢܼܝܢ ܕܝܢ ܟܬ̈ܒܝܼܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܟܢ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܢܝ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܟܠܗܿ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܦܪܢܫܬ݀. ܘܐܢܿܐ ܥܡ ܚܬܝܬܘܬܐ ܝܿܠܦܬ ܟܠܡܕܡ. ܒܕܓܘܢ ܛܒܐܝܬ ܥܿܒ̈ܕܢ܆ ܟܕ ܒܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܢܦܫ̈ܬܟܝܢ ܠܐ ܪ̈ܡܝܢ ܐܢܬܝܢ.

ܘܟܕ ܥܢܼܕ ܬܐܘܕܘܣܝ̄ ܘܐܡܠܼܟ ܡܪܩܝܢܘܣ ܒܓܒܝܼܬܐ ܕܦܘܠܝܟܪܝܐ. ܒܗܿ ܒܫܢܬܼܐ ܐܬܦܲܪܣܝ ܠܐܘܢ ܕܩܕܡܝܬ݀ ܛܘܡܣܐ ܕܝܠܗ

pb. I.169

ܢܬܩܲܒܠ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܢܲܩܡ ܡܢ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ. ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܦܘܠܝܟܪܝܐ ܘܡܪܩܝܢܐ ܕܢܟܢܫܘܢ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܡܠܟܐ ܦܩܼܕ ܕܒܢܝܩܝܐ ܬܗܘܼܐ ܣܘܢܢܕܘܣ. ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܿܪ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܢܗܘܼܘܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܒܩܼܬ݀ ܒܛܝܼܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐܼ ܕܒܫܲܘܝܘܬ ܫܡܐ ܬܗܘܼܐ ܛܘܼܥܝܝ݀ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܿܢܢ ܪܥܼܠܐ ܘܢܦܼܠܬ݀ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܢܝܩܝܐ. ܘܗܦܼܟ ܗܼܘ ܡܠܟܐ ܘܦܼܩܕ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܢܬܟܢܫܘܢ. ܘܐܬܟܼܢܫܘ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ. ܫܢܬ݀ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܟܐܡܬ݀ ܥܐܦܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܢܝܩܝܐ. ܘܥܠܼܘ ܟܠܗܘܢ ܠܗܝܟܠܐ ܕܣܗܕܬܐ ܐܘܦܝܡܝܐ.

ܘܝܬܼܒܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ. ܘܡܢ ܣܡܼܠܗܘܢ ܝܼܬܒܘ ܢܿܛܪ̈ܝ ܦܪܨܘܦܐ ܕܠܐܘܢ. ܘܐܢܛܘܠܝܘܣ ܕܩܘܣܛ̄ ܘܡܟܣܝܼܡܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܼܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ܩ ܕܡܕܢܚܐ

pb. I.171

ܘܕܐܣܝܐ ܘܕܬܪܩܝ. ܘܡܢ ܝܡܝܢܗܘܢ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܝܘܒܝܢܝܠܘܣ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܕܦܘܪܢܣܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܕܐܝܠܘܪܝܩܘܢ. ܘܕܦܠܝܣܛܝܢܝ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܩܼܪܒܘ ܠܘܬ ܡܪܩܝܢܐ ܘܦܘܠܝܩܪܝܐ ܘܐܦܝܣܘ ܕܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܢܼܐܬܐ݀ ܘܫܲܕܪ ܡܲܠܟܐ ܠܘܬ ܫܪܟܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩܘ̄ ܘܫܲܐܠ ܐܢܘܢ݀ ܘܗܢܼܘܢ ܦܢܝܘ ܕܡܿܚܪܡ ܗܘ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܪܨܘܡܐ ܢܐܙܼܠ ܠܐܟܣܘܪܝܼܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܩܼܛܘܠܐ ܐܪܡܼܘ ܠܒܪ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܩܲܛܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܦܠܘܝܢܐ ܟܕ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܕܓܘܫܘ. ܗܝܕܝܢ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܠܐܘܢ ܩܡܼܘ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܪܘ. ܦܘܩܕܢܐ ܛܥܝܼܢܝܢܢ ܕܓܒܪܐ ܛܘܒܢܐ ܘܫܠܝܼܚܐ ܦܦܐ ܕܪܘܡܝ ܕܐܝܬܘ̄ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܥ̈ܕܬܐ. ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܠܐ ܢܬܼܒ ܒܟܢܘܫܝܐ. ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܐܡܼܪܘ ܥܠܼܬܐ ܕܪܫܝܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܬܬܼ̇ܙܐ. ܘܒܥܠܕܝ̈ܢܘܗܝ ܦܲܢܝܘ ܕܟܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܢܕܘܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܡܼܪܚ ܘܣܘܢܢܕܘܣ ܐܬܬܼܟܠ ܠܡܥܒܼܕ. ܕܠܐ ܡܫܲܠܛܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܼܚܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ.

pb. I.173

ܘܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܩܝܡܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܡܢ ܕܘܟܬܗܼ ܘܐܬܒܼܘܗܝ ܒܡܨܥܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܝܿܬܒܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܬܕܝܢܝܢ. ܘܥܼܠ ܬܐܘܕܘܪܝܛܐ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܕܕܘܪܘܠܝܘܢ ܘܝܗܝܼܒܐܣ ܕܐܘܪܗܝ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܿܟܼܕܘ ܫܕܝܸܢ ܗܼܘܘ ܘܫܲܪܝܘ ܫܿܓܫܝܢ. ܘܢܣܼܒܘ ܠܡܼܩܪܐ ܗܠܝܢ ܕܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܦܣܘܣ ܐܣܼܬܥܪ̈ܝ. ܒܩܬܪܣܣ ܕܦܠܘܝܢܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܐܡܼܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ ܡܕܢܚ̈ܝܐ ܟܦܼܪܘ ܘܐܡܼܪ ܕܒܠܥܕ ܫܲܠܡܘܬܢ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܗܠܝܢ. ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܐܡܼܪܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪܢܢ. ܘܗܫܐ ܐܡܿܪܝܢܢ.

ܘܩ̄ܕ ܕܝܘܣܩܘ̄ ܐܡܼܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ. ܕܥܠ ܕܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܐܡܼܪ ܦܠܘܝܢܘܣ܇ ܐܬܩܬܪܣ. ܠܝ ܕܝܢ ܬܚ̈ܘܝܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܠܡܐܡܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ. ܐܠܐ ܕܚܕ ܗ݀ܘ ܟܝܿܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܿܣܪ. ܒܕܓܘܢ ܐܢܿܐ ܥܡ ܐܒܗ̈ܬܐ ܢܿܦܩ ܐܢܼܐ. ܘܫܒܼܩ ܘܢܦܲܩ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܼܚܕܗܿ ܐܩܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܫܲܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܬܒܘ ܠܘܬܗ ܐܦܝ̈ܣܩ̄. ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕ̄ ܡܦܝܼܣܐ ܠܚܣܝܘܬܟ ܕܬܐܬܼܐ ܥܐܕܡܐ ܠܘܬܗ. ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܐܡܼܪ. ܐܢܿܐ ܡܿܢ

pb. I.175

ܡܬܼܢܛܪ ܐܢܼܐ. ܐܢܕܝܢ ܫܿܒܩܝܢ ܠܝ ܐ݀ܚܘܬ܆ ܢܐܡܪܘܢ. ܘܬܘܒ ܩܼܪܐܘܘܗܝ܆ ܘܦܲܢܝ ܕܐܢܿܐ ܡܛܝܒ ܐܢܼܐ ܕܐܬܿܐ ܠܘܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕ̄. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܼܬܒܩ ܐܢܼܐ. ܘܒܬܪ ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܐܬܩܼܪܝ ܡܢ ܡܠܟܿܐ ܡܿܪܩܝܢܐ. ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܕܐܩܘܕܝܘܢ. ܕܢܫܼܠܡ ܘܢܪܡܐ ܐܝܼܕܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܬܬܦܣܼܩܝ ܐܝܼܕܝ ܘܢܪܕܐ ܕܡܗܿ ܥܠ ܟܪܛܝܣܼܐ ܗܕܐ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܩܼܘ ܥܠ̄ܘ ܩܬܪܣܝܣ ܘܟܬܒܼܘ ܘܡܐܼܪܘ. ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܗ݀ܘ ܕܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘ̄. ܘܐܬܩܼܪܝ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܘܕܬܠܬ ܘܠܐ ܐܫܬܼܡܥ. ܢܘܟܪܝܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗ܆ ܠܟܠܗ ܐܝܩܿܪܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܕܬܫܡܫܬܐ. ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܠܓܢܓܪܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܣܼܡܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܦܪܛܘܪܝܘܣ ܕܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܩܫ̄ܝ ܥܡܗ. ܘܡܛܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ. ܘܐܝܟ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ.

ܘܐܬܟܲܢܫܘ ܐܦ̈ܝܣܩ̄ ܐܝܟ ܛܟܣܼܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܢܦܼܩ ܠܘܬܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ

pb. I.177

ܩܼܡ ܐܐܝܛܝܘܣ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܕܩܘܣܛ̄ ܘܐܡܼܪ. ܡܛܠ ܕܒܪܡܙܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ: ܘܒܛܢܢܐ ܪܚܿܡ ܐܠܗܐ ܕܡܫܲܝܢܘܬܟܘܢ܆ ܡ̈ܠܟܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ. ܐܢܬܘܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣܒܼܬܘܢ ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܟܠ. ܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܩܕ̄ ܘܬܐܒܠܝܬܐ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܐܬܟܢܫܬ݀. ܘܬܚܘܡܐ ܣܡܼܬ݀ ܬܪܝܼܨܐ. ܕܡܚܿܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܗܢܐ ܕܛܥܝܼܢ ܐܢܼܐ ܠܗ ܒܐܝ̈ܕܝ. ܘܐܢ ܫܿܦܪܐ ܠܟܘܢ ܒܪܡܼܙܐ ܕܡܫܼܝܢܘܬܟܘܢ ܗܫܐ ܩܿܪܐ ܐܢܼܐ. ܘܡܠܼܟܐ ܐܡܼܪ ܩܼܪܝ. ܘܟܕ ܩܼܪܐ. ܘܐܣܬܲܟܠ ܡܿܠܟܐ ܠܗ݀ܝ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܼܐ. ܕܓܘܐ. ܝܘܠܦܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܦܩܼܢܢ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܛܥܝܘܬܐ ܚܲܕܬܢܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܡܿܡܬܠܝܢ. ܚܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܿܕܝܢ ܐܚܼܪܡܢܢ. ܚܕ ܗܘܼ ܕܝܢ ܘܗܘܼ ܟܕ ܗܼܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܡܪܝܐ ܝܚܝܕܝܐ܆ ܒܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܫܲܐܠ ܠܐܦ̈ܝܣܩ. ܐܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܬܼܚܘܡܐ ܗܢܐ ܐܬܣܝܼܡ. ܘܟܠܗܘܢ ܩܥܼܘ. ܠܗܕܐ ܟܠܢ ܫܠܸܡܢܢ. ܠܗܕܐ ܟܠܢ ܐܬܕܢܝܼܢܢ ܘܐܪܡܝܼܢܢ ܐܝܼܕܐ.

ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܣܬܠܝܬ݀ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܐܬܦ̈ܠܓܝ. ܘܐܣܼܬܕܩܘ ܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܘܥܪܼܩܘ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘܼ ܘܐܣܼܪܚܘ ܚܠܦܝܗܘܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ: ܚܠܼܦ ܝܘܒܝܢܠܘܣ ܓܝܪ ܠܬܐܘܕܘܿܣܝܘܣ ܐܩܼܡܘ ܒܐܘܪܝܫܠܡ.

pb. I.179

ܘܚܠܦ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܠܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܒܐܠܟܣܢܪܕܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܕܘܟ. ܥܕܡܐ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܫܚܝ̈ܡܐ. ܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܗܝ̄ܡ ܐܣܛܝܼܘ. ܒܝܕ ܕܠܡܿܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ ܐܫܼܬܡܥܘ. ܟܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ ܗܢܝܐܝܬ ܠܐ ܡܬܩܲܒܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܚܘܛܪܐ ܡܲܠܟܝܼܐ ܘܒܣܝܦܐ ܛܪܘܢܝܐ ܠܡܪ̈ܥܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܚܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܦܠ ܕܡܐ ܫܪܸܟܘ݀ ܐܝܟܢܐ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܗ݀ܘ ܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܪ̈ܘܡܝܐ ܩܲܛܠ. ܘܐܬܬܙܝܼܥܘ ܒܛܢܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܘܩܲܛܠܘܗܝ ܘܓܪܘܗܝ ܘܐܘܩܕܘܗܝ ܒܛܐܛܪܐܦܘܠܘܢ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܗܝܕܢ ܟܠܩܝܕ̈ܘܢܝܐ ܥܒܼܕܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܐܘܪܬܘܕ̈ܟܣܘ ܫܼܕܘ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܓܢܓܪܐ.

ܘܐܬܠܲܚܡܘ ܬܘܒ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܬܼܒܘ ܠܡܠܟܐ ܕܒܪܨܘܡܐ ܠܡ ܪܝܫܕܝܪܐ ܡܓܘܫܐ ܗܿܘ. ܘܒܚܪ̈ܫܐ ܣܿܥܪ ܚܝ̈ܠܐ. ܘܕܗܒܐ ܬܘܒ ܘܥܡܐ ܟܲܢܫ ܕܢܡܼܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ. ܘܐܬܡܪܡܪ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܫܲܕܪ ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܢܼܐܬܘܢ ܠܕܝܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܠܟܠ ܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢ ܗܼܘ ܩܕ̄ ܒܪܨܘܡܼܐ ܐܡܼܪ. ܬܟܝܠ ܐܢܼܐ ܥܠ ܨܠܝܼܒܐ

pb. I.181

ܕܠܗ ܣܿܓܕ ܐܢܼܐ. ܕܠܐ ܗ݀ܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܪܩܝܢܐ ܥܠܝ ܘܠܐ ܗܼܘ ܚ݀ܙܐ ܐܦ̈ܝ. ܘܐܦܠܐ ܐܢܿܐ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܗ ܢܕܼܝܕܼܐ. ܘܬܟܝܼܠ ܐܢܼܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ ܕܡܲܘܬܝ ܥܿܩܪ ܠܗ ܠܡܪܩܝܢܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܥܒܿܕܐ ܗܘܼܬ݀. ܡܚܕܗܿ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܦܐ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܥܢܼܕ ܒܫܢܬ݀ ܥܿܣܛ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܥܢܼܕ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗ݀ ܘܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܩܕ̄ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܕܚܠܸܘ݀ ܕܕܠܡܐ ܢܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܼܐ. ܒܿܥܘܬܐ ܥܒܼܕܘ ܩܕܡ ܫܟܝܼܢܬܗ ܕܩ̄ܕ. ܘܐܬܓܠܝܼ ܠܗܘܢ ܒܚܼܙܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܕܩܿܐܡ ܒܡܨܥܬܿ ܗܝܟܠܐ ܘܐܡܿܪ. ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܝܼܬ݀ ܡܛܠ ܕܡܲܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܩܒܲܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܡܼܛܐ ܛܐܒܼܐ ܕܡܲܘܬܗ.

pb. I.183

ܒܬܪ ܡܟܣܝܡܘܣ܆ ܡܪܛܘܪܝܘܣ.

ܟܕ ܐܬܕܚܼܝ ܗܢܐ ܡܪܛܘܪܝܘܣ ܡܢ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣ ܕܒܐܢܛܝܘ̄. ܘܩܼܡ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܐܦܠܐ ܗܢܐ ܐܫܬܪܪ. ܘܩܼܡ ܚܠܦܼܘܗܝ ܐܣܛܦܢܘܣ. ܘܒܬܪ ܗܢܼܐ ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܚܪܢܐ. ܘܐܬܛܪܕ ܐܦ ܗܘܼ. ܘܩܼܡ ܚܠܦܼܘܗܝ ܦܛܪܘܣ ܬܪܝܨ ܫܘ̄. ܗܘܿ ܕܐܬܩܼܪܝ ܩܨܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܡܪܕܘ ܥܠ ܙܝܼܢܘܢ ܡܠܟܼ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܘܐܝܠܘܣ ܘܐܘܦܪܐܒܝܘܣܼ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܛܪܕܘ ܠܦܛܪܘܣ. ܘܐܦܝܼܡܘ ܠܩܠܐܢܕܝܘܢ ܒܪ ܐܪܙܗܘܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܐܬܟܒܸܫܘ ܗܢܼܘܢ ܡܪ̈ܘܕܐ ܡܢ ܙܝܢܘܢ܆ ܐܬܛܪܕ ܐܦ ܗܘܼ ܩܠܐܢܕܝܘܢ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܥܼܠ ܦܛܪܘܣ ܬܘܒ ܒܦܘܩܕܢ ܡܲܠܟܐ. ܘܗܘܼ ܦܛܪܘܣ ܐܣܼܪܚ ܠܩܕܝܫܐ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܠܡܒܘܓ ܓܒܪܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܡܠܦܢܐ ܬܡܝܼܗܐ. ܕܚܲܝܠܬܢܐܝܬ ܣܬܪ ܠܓܒܐ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܚܲܘܝ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܚܠ̈ܝܼܡܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܠ ܥܐܕ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܟܠܓܢܣ.

pb. I.185

ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܕܐܬܩܪܝ ܩܨܪܐ. ܦܠܐܕ