Philoxenos of Mabbug: Discourse 2: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
footnote :

ܐܝܢܐ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܘ ܠܕܘܒܳܪܐ ܕܬܰܠܡܝܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܗ ܕܰܩܕܳܡ ܟܘܠ ܡܕܡ܆ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܫܰܪܝܪܬܐ ܢܶܐܚܘܕ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܗ. ܗܳܝ ܕܰܡܗܰܝܡܢܐ ܠܰܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܒܳܨܝܐ. ܘܡܰܫܪܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܡܥܰܩܒܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܗ. ܘܫܳܡܥܐ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܕܳܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܡܗܰܝܡܢܐ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܒܟܽܠ ܡܕܡ ܕܳܐܡܰܪ. ܟܰܕ ܠܐ ܒܳܥܝܐ ܠܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܐ ܘܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܠܰܫܪܳܪܐ ܕܡܶܠܬܗ. ܕܣܳܦܩܐ3 ܠܗ ܬܰܚܘܺܝܬܐ4 ܫܰܪܝܪܬܐ ܗܳܕܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗ̣ܘ5 ܕܰܡܡܰܠܶܠ. ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܓܝܪ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ ܘܣܳܗ̈ܕܘܬܐ ܘܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ܆ ܡܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܣܳܥܰܪ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܡܕܡ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ܆ ܘܡܳܪܝܐ ܕܟܘܠ ܐܳܡܰܪ6 ܕܥܳܒܶܕ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܢ܆ ܟܰܕ ܣܳܦܩܐ ܠܰܦܝܳܣܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܘܣܳܥܰܪ.

ܘܐܢ ܕܰܢܕܽܘܢ ܨܶܒܝ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܝܪ ܡܨܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܒܺܝܕܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܥܳܒܘܕܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܐܢܐ ܪܳܫܶܐ ܠܽܐܘܡܳܢܗ܆ ܕܡܶܛܠ ܡܳܢܐ ܗܳܟܰܢܐ7 ܐܰܬܩܢܶܗ: ܐܰܘ ܕܳܐܶܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܐܢܐ ܡܠܺܝܠܐ܇ ܫܰܠܝܛ ܕܢܶܪܫܶܐ ܠܽܐܘܡܳܢܐ ܥܳܒܽܘܕܗ. ܐܳܦܶܢ ܢܶܗܘܐ ܓܝܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܥܳܒܽܘܕܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܗ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܗܘܐ ܡܩܰܠܣܳܢܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܬܩܶܢܬܶܗ. ܝܰܬܺܝܪ ܓܝܪ ܡܰܢ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܳܐܢܐ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܒܨܳܬܐ ܕܽܐܘܡܳܢܗ̇. ܪܰܚܺܝܩ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܠܺܝܠܐ ܡܶܢ ܥܘܩܳܒܐ ܕܥܳܒܘܕܗ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܰܝܒܘܬܐ8 ܓܶܝܪ ܫܩܰܠܢܰܢ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܐܰܠܗܐ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܘܰܕܢܶܬܗܰܪ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܣܳܡ ܒܰܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܘܰܕܢܰܪܓܶܫ ܒܗ̇ ܐܰܩܢܺܝܢ ܡܰܪܓܫܳܢܘܬܐ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܘܰܕܢܶܣܰܒ ܛܥܰܡܬܐ ܕܛܰܝܒ̈ܘܳܬܗ̇. ܣܳܡ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܰܢ ܛܰܥܡܐ ܕܦܳܪܘܫܘܬܐ. ܘܰܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ܇ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܗ.

ܪܰܒ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܗܐ ܡܶܢ ܒܨܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܐ. ܘܥܳܒܪܐ ܐܳܦ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗ ܠܥܘܩܳܒܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܥܰܡ ܟܝܳܢܗܓܶܝܪ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܐܳܦ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܟܝܳܢܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܥܰܩܒܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ9 ܨܶܒܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܗܳܟܰܢܐ ܨܒܳܐ܇ ܘܗܳܟܰܢܐ ܥܒܰܕ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢ10 ܡܶܢܰܢ ܕܡܶܛܠ11 ܡܳܢܐ ܒܗܳܢܐ ܐܶܣܟܺܡܐ ܥܰܒܕܰܢ܆ ܘܰܒܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ ܕܪܽܘܟܳܒܐ ܐܰܬܩܶܢ ܘܣܳܡܰܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܨܶܒܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܶܬܪܫܶܝܢ ܡܶܢܰܢ܇ ܕܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܐ ܗܳܟܰܢܐ ܨܒܳܐ ܘܰܥܒܰܕ12.

ܚܰܝܳܒ13 ܗ̣ܘ ܠܰܡ ܕܡܰܢ14 ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܘܶܐ ܦܳܪܽܘܥܐ. ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܢܳܡܘܣܐ ܐܰܓܥܶܠ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܰܐܠܗܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܘܗܳܕܐ ܚܰܘܒܬܐ ܣܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܦܪܘܥ. ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܰܠܚܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܐ ܡܥܰܩܶܒ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܗ ܐܶܢ ܫܳܡܰܥ܇ ܘܡܶܠܬܗ ܘܝܽܘܠܦܳܢܗ܆ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܰܫܰܪ. ܘܩܳܠܐ ܘܦܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܕܰܢܕܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ15 ܡܳܢܐ ܘܒܰܐܝܢܐ ܐܶܣܟܺܡܐ܇ ܘܡܶܛܘܠ ܐܰܝܕܐ ܗܳܟܰܢܐ܆ ܥܘܩܳܒܐ16 ܗ̣ܘ ܕܡܰܪܳܚܘܬܐ܇ ܕܢܰܦܫܐ ܕܒܰܐܠܳܗܐ ܠܳܐ ܐܰܪܓܫܰܬ.

ܪܶܥܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܫܰܒܪܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗ ܕܢܶܩܢܶܐ܆ ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ17 ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܒܪܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܘܰܠܘܳܬ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܫܰܒܪܐ ܝܘܠܦܳܢܐ ܡܶܢ ܪܰܒܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܳܨܶܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܥܰܩܶܒ ܝܘܠܦܳܢܗ܆ ܐܳܦ ܠܐ18 ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܳܐܶܢ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܦ ܠܗ܆ ܡܶܛܘܠ ܕܠܰܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܢܰܦܫܗ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܝܳܢܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܰܥ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܠܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܘܗܝ ܟܣ̈ܰܝܐ ܕܳܐܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܫܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܐ ܢܨܽܘܬ ܝܘܠܦܳܢܗ. ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ.

ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܕܪܝܫ ܡܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܢ19. ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܢܰܢ. ܟܰܪܣܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܐ ܣܺܝܡܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܇ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ܇ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܐ. ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܚܢܢ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ20 ܕܗܰܘ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܇ ܒܟܽܠܗ̇ ܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ: ܘܠܐ ܒܳܨܶܐ ܘܠܐ ܡܥܰܩܶܒ܇ ܘܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܘܠܐ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܕܪܦܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܘܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܢܐ21 ܥܽܘܠܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܕܰܚܠܳܦ ܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܟܰܪܣܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܡܰܘܠܕܐ ܠܗ܆ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܶܝܕ ܥܽܘܩܳܒܐ ܕܡܰܘܠܕܳܢܗ. ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܫܰܦܝܽܘܬܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܫܰܒܪܐ ܠܘܳܬ ܝܘܠܦܳܢܗ. ܟܰܕ ܡܩܰܒܶܠ ܩ̈ܳܠܐ܆ ܘܠܰܒܨܳܬܗܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ.

ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܝܳܠܶܦ: ܟܰܕ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܢܩܰܒܶܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ22 ܘܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܘܐܪܳܙܐ ܕܣܽܘܟܳܠܗܝܢ ܢܶܬܶܠ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܨܶܝܕ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ23܆ ܡܶܛܠ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܗ ܕܦܳܪܽܘܩܢ ܗܳܟܰܢܐ ܩܪܳܬܰܢ. ܫܒܽܘܩܘ24 ܠܰܡ ܛܠܳܝ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܘܠܳܐ ܬܶܟܠܽܘܢ ܐܶܢܘܢ. ܕܕܰܐܝܠܶܝܢ ܓܝܪ ܕܰܐܝܟ25 ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܘܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܐܠܳܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܡܪ. ܕܡܰܢ ܕܠܐ ܢܩܰܒܶܠ26 ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܝܐ ܠܐ ܢܶܥܘܠ ܠܗ̇܆

ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܘܢ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܠܘܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܐܡܪ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܘܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܝܰܠܘܕܐ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܫܳܡܰܥ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܗ. ܕܠܐ ܦܘܠܳܓܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܝܳܗܶܒ ܠܗ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܡܶܠܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܒܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܥܰܩܶܒ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܛܳܥܶܡ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܗ̇. ܘܟܶܢ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܗ܇ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܦܪܽܘܫ. ܐܶܠܐ ܒܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܐ27 ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܐ ܥܰܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܐ: ܐܰܘ ܬܳܓܐ ܕܣܺܝܡ ܒܪܺܫܗ܆ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܢܶܬܶܠ ܐܶܢܘܢ ܠܗ. ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒܫܰܦܝܽܘܬܐ28 ܕܪܶܥܝܳܢܗ܆ ܕܝܳܗܶܒ ܠܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܰܣܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܘܶܐܢ ܚܶܘܝܐ ܐܰܘ ܥܶܩܰܪܒܐ ܢܶܚܙܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܡܐܶܢ ܕܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕܶܗ ܠܘܳܬܗܘܢ ܒܫܰܒܪܽܘܬܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܘ ܠܶܐܡܶܗ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܗ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܗ ܒܒܶܟܝܶܗ. ܘܰܕܡܶܢ ܟܽܘܠܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܫܳܐܶܠ܆ ܣܳܗܕܐ ܠܶܙܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ. ܘܰܩܥܳܬܗ ܘܒܶܟܝܶܗ. ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܳܐܦ ܠܘܩܒܰܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܪܰܚܫܐ ܡܟܝܢܐ ܩܳܐܶܡ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ29 ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܠܰܝܬ ܦܘܠܳܓܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܕܠܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ. ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܽܘܦܣܐ ܕܝܰܠܘ̈ܕܶܐ ܦܩܰܕ30 ܡܳܪܰܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܘܠܗܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܗ. ܟܰܕ ܡܰܫܪܺܝܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ31 ܠܫܽܘ̈ܕܳܝܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܗܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.

ܐܰܟܪܶܙ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܘܰܓܠܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܗ ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ32. ܕܬܽܘܒܘ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܫܡܰܥܬ ܩܳܠܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܐ܆ ܗܰܝܡܶܢܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܡܳܐ ܕܺܐܝܠܶܦܬ ܕܩܳܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܳܐ33 ܬܶܪܢܶܐ ܒܢܰܦܫܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܐܳܦܠܐ ܬܶܒܨܶܐ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܥܠܰܝܟ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܠܳܐ ܦܓܰܪ34 ܫܳܡܰܥ ܐܢܬ. ܘܠܳܐ ܬܶܒܕܶܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܟ܇ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܛܰܝܒܰܬ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܰܒܪܐ. ܘܳܐܦ ܠܐ ܬܛܰܟܶܣ ܐܰܢܬ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ܆ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܩܰܕܡܰܬ ܐܰܬܩܶܢܬܶܗ. ܠܳܐ ܓܝܪ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܠܰܒܨܳܬܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܳܐܦ ܠܐ ܠܛܽܘܝܳܒܳܗ̇ ܘܬܽܘܩܳܢܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܝܳܪܽܘܬܐ ܘܰܙܡܺܝܢܐ. ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ ܡܶܢ ܫܶܦܥܐ35 ܕܛܽܘܒ̈ܶܝܗ̇36 ܪ̈ܽܘܚܳܢܐ. ܩܳܠܐ ܓܶܝܪ ܫܡܰܥܬ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ ܝܫܘܥ. ܕܬܽܘܒ37 ܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܕܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܘܠܰܘ38 ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܥܰܩܒܳܢܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܩܰܪܺܝܒܐ ܗ̣ܝ ܠܳܟ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܢܬ ܠܘܳܬܗ̇ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܢܬ. ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܗ̇܆ ܠܰܘ ܒܬܰܒ̈ܥܳܬܐ39 ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܘܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܩ̈ܒܳܢ܇ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܘܰܟܡܐ܇ ܘܰܠܡܳܢܐ ܕܳܡܝܐ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܛܰܪ ܐܢܳܫ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ܆ ܘܰܢܫܰܠܶܡ40 ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܐ܇ ܕܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܘܬܐ41 ܐܶܬܓܥܶܠܘ ܠܰܢ.

ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܫܡܰܥܬ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ42 ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܗ. ܟܰܕ ܡܶܢ43 ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܠܐ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ܇ ܕܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܘܡܶܬܬܰܘܕܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܳܟ ܕܬܰܫܰܪ44 ܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ. ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܳܐ ܐܶܬܦܣܶܩ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܗ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ45 ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗܘܢ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܰܘܕܶܝܬ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ46 ܐܶܡܰܬܝ ܐܰܘ ܟܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ. ܘܒܰܐܝܢܐ ܐܶܣܟܺܡܐ47 ܘܛܶܟܣܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܽܘܬܗܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܬܠܳܬܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܠܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܬܠܳܬܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܐܒܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܘܠܕܶܗ ܐܰܒܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܦܰܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܡܶܢ48 ܡܬܽܘܡ ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ܆ ܬܠܳܬܐ ܐܺܝ̈ܬܝܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܺܝܢ܆ ܗܳܠܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܠܐ ܫܶܡܥܳܐ ܫܚܺܝܡܐ܇ ܐܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܩܕܳܡܰܝܗܶܝܢ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܠܗܶܝܢ.

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܟܽܘܠ49 ܡܶܠܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ ܡܶܬܰܐܡܪܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܰܨܝܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ܇ ܕܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢ50 ܡܶܢ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܐܶܡ ܥܰܠ ܪܽܘܟܳܒܗܘܢ. ܥܰܠ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܓܶܝܪ܆ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܥܝܰܬ ܠܰܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ. ܘܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܡܫ̈ܰܓܢܝܳܢ ܡܶܢ ܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܠܰܐܝܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܰܫܰܪ. ܕܗܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܫܳܪ̈ܝܳܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܒܰܪܳܝܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܠܗܳܝ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܗܰܝܡܶܢ܆ ܠܗܳܝ ܕܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܢܰܫܰܪ܆ ܠܗܳܝ ܕܰܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ ܩܳܐܶܡ ܬܘܩܳܢܗܘܢ ܢܩܰܒܶܠ܆ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ

ܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܰܡ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ܆ ܡܠܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗܘܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢ. ܘܰܒܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܐܺܠܶܦܢܰܢ܆ ܕܰܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܒܟܽܘܠܶܗ ܚܳܙܶܐ. ܘܰܒܟܽܠܗ ܫܳܡܰܥ. ܘܰܒܟܽܠܗ ܡܰܪܓܶܫ. ܘܰܒܟܽܠܗ ܡܶܬܚܰܫܰܒ.51 ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܛܳܥܶܡ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܪܳܐܶܓ ܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗ. ܘܠܰܘ ܒܰܚܕܐ ܡܢܳܬܳܐ ܫܳܡܰܥ܇ ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܠܐ ܫܳܡܰܥ܇ ܐܰܘ ܒܰܚܕܐ ܚܳܙܶܐ ܘܒܰܚܕܳܐ ܠܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܘܠܗ ܫܶܡܥܐ ܗܘ. ܘܟܽܘܠܶܗ ܚܙܳܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܘܰܕ ܫܶܡܥܶܗ ܒܰܚܙܳܝܶܗ܇ ܡܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܡܢܳܬܐ ܕܫܳܡܰܥ ܒܳܗ̇ ܚܳܙܶܐ܇ ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ52 ܒܳܗ̇ ܛܳܥܶܡ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܕܰܘ̈ܕܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒ̈ܰܛܠܳܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ.

ܨܶܝܕ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ܆ ܕܒܰܡܢܳܬܐ ܚܕܳܐ ܫܳܡܰܥ. ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܚܳܙܶܐ. ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܛܳܥܶܡ. ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܡܪܺܝܚ. ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܡܰܪܓܶܫ܇ ܘܒܰܡܢܳܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܪܽܘܟܳܒܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܡܦܰܠܓܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܰܘܗܝ. ܠܥܶܠ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ܆ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ53 ܒܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܐ܇ ܪܺܫܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ54܇ ܘܒܶܣܬܪܐ ܘܩܽܘܕܡܬܐ. ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܐ܇ ܘܓܰܘܢܐ55 ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܰܡܫܰܓܢܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܪܽܘܟܳܒܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܥܰܝܢܐ܇ ܠܰܝܬ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܥܰܝܢܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܶܕܢܐ܇ ܠܰܝܬ ܫܶܡܥܳܗ̇ ܕܶܐܕܢܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܚܶܟܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܛܥܳܡܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܠܐ ܦܳܪܚܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ.56 ܘܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܠܶܒܐ܇ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܐ ܩܢ̈ܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܗܰܕ̈ܳܡܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ.

ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܩܰܝܡܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܘܢ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܕ̈ܳܡܐ܆ ܠܰܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ܇ ܐܶܠܐ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܐ ܕܺܝܗܺܝܒܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܘܟܰܕ ܣܳܟ ܬܚܶܝܬ ܒܨܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܢ̈ܳܫܳܝܶܐ ܠܐ ܢܳܦ̈ܠܳܢ܆ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܡܶܢܰܢ. ܕܠܐ ܦܘܠܳܓܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ57 ܗܺܝ ܗܳܕܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܝܳܠܦܺܝܢ ܚܢܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܢܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܦ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ ܥܳܒܽܘܕܗܘܢ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܢܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗ ܝܘܠܦܳܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܘܝܳܡܶܗ. ܐܳܦܶܢ ܓܝܪ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܘܪܶܗܛܗܽܘܢ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܣܰܟܶܠ ܘܡܰܠܶܦ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܗ̇ ܠܗܳܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܡܐ܇ ܗܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܐܶܬܕܰܓܠܰܬ ܠܗ̇ ܠܘܳܬ ܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ.

ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܐܡܪ58܆ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܪܽܘܚܐ ܗ̣ܘ. ܘܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܳܙܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܒܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܒܢܰܦܫܰܢ ܠܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܢܚܢܢ܆ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ܇ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ܆ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܥܰܝܢܐ ܚܳܙܝܐ ܠܗܶܝܢ. ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ ܚܳܐܰܪ ܒܗܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܥܳܠܡܐ59 ܕܶܝܢ ܟܽܘܠܗ ܕܪܽܘܚ܆ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܐܢ ܠܰܝܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ60 ܥܳܠܡܐ.

ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܓܶܝܪ ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ61 ܐܰܘ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܢ܇ ܐܶܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܳܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܐܪܳܙܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܕܚܰܝܳܒ ܡܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܦܰܩܕܶܗ ܠܶܗ62 ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܢܶܣܰܒ63 ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܗ64 ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ܆ ܐܳܦܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܥܒܕ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܰܩܕܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

ܟܽܘܠܶܗ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܐ65 ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ66 ܦܰܠܓܶܗ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܬܚܙܶܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܫܬܡܰܥ. ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܬܪܺܝܚ. ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܬܛܥܶܡ. ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܬܓܫܶܫ. ܘܝܰܗܒ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܡܫܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܛܥܡܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܐ ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ. ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܠܰܝܬ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܛܥܰܡ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܐܳܦܠܐ ܗ̣ܘ ܥܳܠܡܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܫܰܪܟܐ ܕܶܝܢ ܟܽܘܠܡܶܕܶܡ67 ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܶܐܢ ܒܪܺܝܬܐ: ܠܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܐ ܐܶܣܟ̈ܺܡܺܝܢ68 ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ܆ ܘܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܡܶܬܛܥܶܡ܆ ܘܡܶܛܽܠ69 ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ70 ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܗ̇܆ ܒܩܰܕܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܕܒܳܗ̇ ܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ܆ ܘܟܶܢ ܓܠܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܛܘܒܳܢܐ71 ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܡܶܫܡܰܥ ܐܶܕܢܐ ܗܝ܇ ܘܡܶܫܡܰܥ ܐܶܕܢܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܠܦܰܢ72 ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܰܢܩܰܒܠܳܗ̇73 ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ.

ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗ̣ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܬܘܩܳܢܰܢ ܢܨܺܝܒܐ ܒܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܳܪܽܘܝܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ ܗܘܳܬ ܘܶܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܠܗ̇ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܟܡܬܐ74 ܕܰܟܝܳܢܐ ܗ̇ܝ ܕܳܐܦ ܗ̣ܝ ܒܬܽܘܩܳܢܰܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܘܚܰܠܶܦܢܳܗ̇܇ ܘܰܚܠܳܦ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܥܳܠܡܐ ܟܰܢܶܫܢܰܢ ܒܗ̇܇ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܗܐ܆ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܚܰܠܶܦܢ ܚܢܢ. ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܥܳܠܡܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ.

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܒܰܢ. ܠܛܳܥܝܽܘܬܐ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ ܗܘܳܬ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܝܽܘܬܪܳܢܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܢ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܘ̈ܰܝ ܠܘܳܬܰܢ ܠܚܽܘܣܪܳܢܐ75. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܠܶܦܢܰܢ ܛܶܟܣ̈ܰܝܗܶܝܢ76 ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܐ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܫܗܶܝܢ ܒܗܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚܢ ܚܢܢ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܢ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܢܰܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ. ܘܚܶܟܡܬܰܢ ܝܶܕܥܰܬ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܗܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܥܰܝܢܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܒܶܗ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܐ ܟܽܘܠܶܗ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܗܳܝ ܕܒܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܢܨܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ77 ܒܰܢ܆ ܡܶܠܰܬ ܐܠܗܐ. ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܒܰܢ ܐܶܬܢܰܨܒܰܬ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܒܰܢ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܰܘܗܝ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܚܰܦܶܛ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܰܝܟ ܦܪܶܕܬܳܐ ܕܚܰܪܕܠܐ܆ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܛܽܘܪܐ ܗܳܢܐ ܕܫܰܢܳܐ ܡܶܟܐ ܘܰܢܫܰܢܶܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܢܟܘܢ ...

ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܠܦܰܢ. ܕܠܐ ܚܳܣܶܢ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܙܕܟܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܐ78 ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪ̈ܺܝܢ. ܘܬܶܗܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܡܥܰܠܰܝ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܳܒܕܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܢ79 ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܐܶܢ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܐܶܢ ܕܽܘܟܳܝܐ ܕܓܰܪ̈ܒܶܐ. ܐܶܢ ܦܘܬܳܚܐ ܕܰܣ̈ܡܰܝܳܐ. ܐܶܢ ܪܶܗܛܐ ܕܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܬܘܪܳܨܐ ܘܬܘܩܳܢܐ ܕܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܐ. ܐܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܠܥ̈ܓܐ. ܐܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܚܰܪ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܢ ܪܕܽܘܦܝܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ80 ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܳܡܪܐ ܠܗܶܝܢ. ܛܽܘܪܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܢܶܐ. ܝܰܡܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܥܒܰܪܘ ܒܰܪܓܶܠ. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܳܗܒܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܚܰܝܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ81. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܚܠܦܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܠܚܰܝܠܬܳܢܘܬܗ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܰܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܫܺܝܛܐ ܕܒܰܪ ܐܢܫܐ ܥܳܒܕܐ ܠܗ܆ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܫܡܺܝܥܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܳܝܪܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܳܫܒܐ ܠܶܗ. ܘܳܐܦ82 ܗܺܝ ܗܳܕܐ܆ ܕܡܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܳܐܶܐ ܒܝܰܡܐ ܘܡܰܘܒܶܫ ܠܗ. ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܡܰܚܪܶܒ. ܘܬܽܘܒ ܚܳܐܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܘܙܳܝܥܐ. ܘܟܳܐܶܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܬܳܐܢܶܝܢ83 ... ܘܬܘܒ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܰܠܶܠ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܩܪܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܳܪܐ. ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܕܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܚܰܝܠܐ ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܕܰܡܝܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܥܒܳܕܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܛܰܠܩܐ ܘܰܡܣܺܝܦܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܳܐܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ܆ ܗܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓ̈ܰܠܝܳܬܐ ܚܳܝܪܐ ܒܗܶܝܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܰܒܗܶܝܢ ܥܳܡܠܺܝܢ ܐܢܚܢܢ܆ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܠܗ̇. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܩܰܕܡܐ ܡܶܬܒܰܩܝܳܐ ܒܰܫܪܳܝܗܶܝܢ. ܘܟܰܕ84 ܠܳܐ ܥܒܺܝܪ̈ܳܢ ܐܰܥܒܪܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܟܰܕ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܐܰܦܛܪܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܠܗ̇. ܘܟܰܕ ܡܶܬܛܰܥܡܺܝܢ ܢܝܳܚܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܠܗ̇. ܘܟܰܕ ܪܳܗܛܳܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܫܶܠܝܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܚܳܙܝܐ ܡܰܘܬܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܫܪܐ ܕܡܰܘܬܐ ܗܘ. ܘܥܽܘܬܪܐ ܠܶܗ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܚܫܺܝܒ. ܘܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܠܡܐ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܰܟܝܳܢܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ85 ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܳܝܪܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܒܰܛܰܠ ܪܶܗܛܗ. ܘܢܶܫ̈ܠܝܳܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܶܗ.

ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܘܡܰܒܥ̈ܕܳܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܝܬܝܐ܆ ܘܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܣܳܝܡܐ ܠܗܝܢ. ܘܰܐܦ̈ܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܻ̈ܝܢ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܩܝܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܚܳܝܪܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ܆ ܘܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܟܽܘܠܗܶܝܢ ܓܢܺܝ̈ܙܳܬܐ. ܡܰܒܥܕܳܐ ܓܝܪ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܩܝܐ. ܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܦܰܓܪܳܢܐܝܬ ܗܳܠܝܢ ܐܰܘ̈ܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܐ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܟܰܕܘ ܒܗܽܘܢ ܫܰܪܝܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܪܘܚܳܢܐ܆ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܗ̇ ܕܰܢܺܝܚ ܫܒܺܝܚܳܐܝܬ. ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܒܶܗ ܡܗܰܠܟܐ. ܘܒܳܗ̇ ܚܳܙܝܐ. ܠܒܽܘܫ ܫܽܘܒܚܰܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܠܶܗ ܥܛܺܝܦܐ. ܥܽܘܬܪܰܢ ܘܩܶܢܝܳܢܰܢ ܕܪܽܘܚ ܬܰܡܳܢ ܗܘ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܒܶܗ ܫܳܩܠܐ ܘܝܳܗܒܐ ܡܕܺܝܢܬܰܢ ܕܰܫܪܳܪܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗ̣ܝ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܗܳܫܐ ܒܳܗ̇ ܥܳܡܪܐ. ܓܶܢܣܰܢ ܘܛܽܘܗܡܰܢ ܘܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܐ. ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ. ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܒܽܘܣܳܡܰܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܬܩܰܢ. ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܝܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܐ. ܡܥܺܝܢܐ ܕܫܳܩܽܘܬܢ ܕܚܰܝ̈ܐ ܬܰܡܳܢ ܪܳܕܝܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܶܢܗ ܫܳܬܝܐ. ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܛܶܟ̈ܣܰܝ ܢܽܘܗܪܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܐܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܐܝܳܐ.

ܘܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܫܒܺܝ̈ܚܺܝܢ ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܶܐܢ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܺܝܢ܆ ܚܰܕܬܐܝܬ ܗܘܰܘ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢܘ86. ܘܶܐܢ ܗܳܫܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܓܢܺܝܙܽܘܬܗܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܚܢܢ ܗ̣ܘ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܽܘܢ87܆ ܡܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܚܢܢ ܕܪܽܘܚ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܐ ܕܰܐܬܪܗܽܘܢ. ܡܳܢܐ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܐܰܝܟܐ ܕܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ88 ܐܰܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܰܒܥܰܕ ܘܪܰܚܺܝܩ܇ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗ̣ܘ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܬܪܚܶܩ89 ܡܶܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩ90. ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܡܰܒܥܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܐ ܡܰܒܥܰܕ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܓܶܫܬܐ܆ ܟܽܘܠ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܺܝ܆

ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܢܶܕܰܥ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܓܶܫ ܢܰܪܓܶܫ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟ ܡܰܒܥܰܕ܆ ܠܗܳܢܐ ܚܳܙܝܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܩܰܪܺܝܒܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܩܰܛܺܝܢ ܘܰܟܣܶܐ91 ܘܰܡܓܰܘܰܝ܆ ܘܪܽܘܚܳܢ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܝܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܬܶܚܙܶܐ܆ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܢܳܨܰܚ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܺܝܠܗ̇. ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢ܆ ܡܥܳܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܚܰܘܝܐ ܒܽܘܩܳܝܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܥܪܐ ܚܫܺܝܒ ܠܳܗ̇. ܗܳܝ92 ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܨܶܝܕ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܇ ܘܬܶܬܟܠܶܐ ܠܘܳܬ ܥܒܳܕܐ93 ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܳܒܪܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܠܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܠܘܳܬܗ ܕܒܳܪܽܘܝܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܕܰܬܣܰܝܒܰܪ ܘܬܶܐܚܘܕ94 ܚܰܝܠܳܗ̇95 ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܳܗ̇ ܕܰܥܒܺܝܕ. ܘܠܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܒܽܘܩܳܝܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܬܛܥܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ96 ܒܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܫܳܕܝܐ܆ ܘܰܠܟܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܳܝܡܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ. ܘܗܺܝ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܡܶܬܩܰܪܒܐ.

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܡܰܥܒܪܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ܆ ܘܡܰܝܬܝܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܠܶܫܳܢܐ ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܝ ܕܥܳܒܽܘܕܐ. ܦܳܩܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܫܬܰܡܥܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܪܳܡܙܐ ܘܡܶܬܥܰܢ̈ܝܳܢ ܠܳܗ̇ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܟܽܘܠܗܶܝܢ. ܘܚܰܝܠܐ97 ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܣܺܝܒ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܶܝܪ ܡܳܪܬܐ ܗܝ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܪܬܐ ܕܦܳܩܕܐ ܠܰܐܡܗ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܦܳܩܕܐ ܠܒܶܖ̈ܝܳܬܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢ98 ܠܗ̇. ܘܕܰܬܡܺܝܗܐ ܗܳܕܐ ܗܝ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܗܽܘ ܥܳܒܽܘܕܐ ܡܥܰܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇. ܘܟܽܠ99 ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܝܐ ܢܳܣܒܐ. ܘܰܕܫܳܐܠܐ ܡܶܢܶܗ. ܝܳܗܶܒ ܠܗ̇. ܘܩܳܪܝܐ ܠܶܗ. ܘܥܳܢܶܐ ܠܗ̇.

ܦܬܺܝܚ ܓܶܝܪ ܬܰܪܥܶܗ ܕܝܳܗܘܒܐ ܩܕܳܡ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܫܐܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܬܶܣܒܽܘܢ. ܡܶܦܩܰܕ ܓܶܝܪ ܦܳܩܕܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܬܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܺܝܬܐ ܕܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ.

ܬܡܺܝܗ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܐܪܳܙܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡܨܶܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܐܪܳܙܗ̇. ܘܗܳܟܰܢܐ ܪܰܒܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗܝ܇ ܘܠܰܘ ܥܕܰܡܐ ܠܩܳܠܳܐ100 ܘܰܠܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܡܶܢ ܒܽܘܚܪܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܘܡܶܢ ܩܰܘܡܐ ܩܒܺܝܥܐ ܘܰܡܫܰܪܪܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܟܳܦܪܐ ܗܺܝ ܒܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܕܰܡܝܐ ܒܰܐܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܢܶܟܦܽܘܪ101 ܒܢܰܦܫܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܺܝ ܒܗ̇ ܠܐ ܟܳܦܪܐ܇ ܘܦܘܠܳܓܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܠܐ ܡܰܥܠܐ܇ ܘܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܠܳܐ ܢܳܦܠܐ ܒܗ̇. ܘܩܶܢܛܐ ܠܳܐ ܕܳܪܶܟ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇. ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܝܐ ܣܳܥܪܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܝܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗ̇.

ܗܳܕܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܚܰܝܳܒ ܕܢܶܐܚܘܕ ܒܢܰܦܫܗ̇. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܫܳܪ̈ܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܐܳܦ ܠܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܰܡܒ̈ܰܛܠܳܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܐ. ܠܐ ܡܶܬܬܰܘܝܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܐ ܘܰܡܡܰܠܠܐ. ܘܠܐ ܥܳܕܠܐ ܗܺܝ ܠܗ̇. ܡܐ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܡܰܠܠܰܬ ܘܫܶܐܠܰܬ ܡܳܐ ܕܨܳܒܝܐ܇ ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܒܰܐܠܳܗܐ ܠܐ ܗܳܘܝܐ ܬܘܳܬܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܨܒܽܘ ܐܰܝܕܐ ܕܥܳܒܶܕ ܘܰܡܡܰܠܶܠ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܬܘܳܬܐ܆ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܥܪܐ. ܕܳܐܦ ܒܗܳܕܐ. ܒܰܐܠܳܗܐ ܬܶܬܕܰܡܐ.

ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܘ ܡܫܰܠܛܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܗ̇. ܘܰܬܟܺܝܠܐܝܬ ܡܨܰܠܝܐ ܘܰܐܝܟ ܬܽܘܟܠܳܢܗ̇ ܨܠܽܘܬܗ̇. ܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦܠܐ ܡܨܰܠܝܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܘܟܶܢ ܦܳܩܕܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܡܡܰܠܠܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܟܰܚ ܡܥܨܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܐ ܕܰܡܨܰܠܝܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܨܠܽܘܬܗ̇ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܓܳܠܝܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܡܨܰܠܝܐ ܦܳܩܕܐ ܡܫܰܠܛܳܐܝܬ ܘܡܶܬܥܰܢܝܐ.

ܠܐ ܨܰܠܺܝ ܐܶܠܺܝܐ ܩܕܳܡ ܐܳܚܳܒ ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܡܰܥ. ܐܶܠܐ ܦܶܩܕܰܬ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܶܗ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܩܳܡ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܰܠܟܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܕܽܐܘܚܕܳܢܗ܆ ܐܰܡܠܟܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܥܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܠܰܡ ܡܳܪܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ102 ܕܩܳܡܶܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܇ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܫ̈ܢܰܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܠܐ ܐܰܘ ܡܶܛܪܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܢܐ ܐܺܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܨܰܠܝ ܘܟܶܢ ܐܶܡܰܪ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܫܶܡܥܰܬ ܒܪܺܝܬܐ ܡܶܠܬܗ܆ ܐܶܬܟܰܕܢܰܬ ܬܚܶܝܬ ܪܶܡܙܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܗ. ܘܰܐܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܨܳܬܽܘܗܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ103 ܟܽܠܗܘܢ܇ ܠܦܽܘܩܕܳܢܗ ܕܒܰܪ104 ܐܢܳܫܐ ܡܳܝܘܬܐ. ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܥܢ̈ܳܢܶܐ. ܩܪܳܐ ܠܰܐܪܥܐ105 ܘܰܥܢܳܬܶܗ. ܦܩܰܕ ܠܳܐܐܰܪ ܘܠܳܐ ܬܘܒ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܫܽܘ̈ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܗܘܳܬ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܕܶܐܠܺܝܐ ܐܰܡܬܐ ܡܫܰܥܒܰܕܬܐ܇ ܕܟܰܕ106 ܪܗܺܝܒܐ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܫܐ ܗܘܳܬ܀

ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܐ܆ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܕܢܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ107 ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܟܬܺܝܒ ܦܩܰܕ. ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܡܰܠܶܠ. ܘܢܶܚܬܰܬ ܢܽܘܪܶܗ108 ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܘܰܐܘܩܕܰܬ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܢܒܺܝܐ ܐܢܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܬܶܚܽܘܬ ܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܘܬܶܐܟܠܳܟ ܠܳܟ ܘܰܠܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܳܟ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܕܠܳܐ ܬܘܗܳܝܐ܆ ܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܥܰܠ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܫܳܓܪܐ ܗܘܳܬ ܘܢܳܚܬܐ܆ ܘܰܠܡܶܠܰܬ ܢܒܺܝܐ ܫܽܘܠܳܡܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܐ.

ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܐ ܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܨܰܠܝܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܕܶܐܬܓܗܶܢ ܘܣܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ܇ ܘܫܰܕܪܶܗ109 ܠܬܰܠܡܺܝܕܗ ܕܰܢܚܽܘܪ110 ܠܽܐܘܪܚܐ ܕܝܰܡܐ. ܘܟܰܕ111 ܬܽܘܒ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܐ܆ ܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬܓܰܪܓܰܚ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܗ. ܘܒܳܗ̇ ܬܘܒ ܒܗܳܕܐ ܨܠܽܘܬܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ. ܐܶܠܽܘ112 ܓܶܝܪ ܠܐ ܗܰܝܡܶܢ ܕܰܡܩܺܝܡ ܠܗ܆ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܐ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ܇ ܘܡܰܣܶܩ ܗܘܐ ܘܡܰܪܡܶܐ113 ܠܶܗ ܒܥܰܪܣܶܗ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ114 ܠܬܰܠܡܺܝܕܗ ܡܫܰܠܛܳܐܝܬ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ܇ ܕܫܰܐܠ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ115 ܐܰܢܬ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ. ܥܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܫܶܐܠ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܘܰܦܩܰܕ ܪܰܒܐ܆ ܫܰܡܫܰܬ ܪܽܘܚܐ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܘܫܶܟܢܰܬ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܥܰܠ ܐܶܠܺܝܫܰܥ.

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܐ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܒܛܽܘܪܐ ܕܟܰܪܡܠܐ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝ ܐܳܚܳܒ. ܘܟܽܘܠܶܗ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆116 ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܐ ܗܳܢܐ܆ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܐ ܘܶܐܢܐ ܥܰܒܕܳܟ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܟ ܥܶܒܕܶܬ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܨܰܠܺܝ ܠܐ ܐܶܬܥܢܺܝ ܘܰܐܚܶܬ ܢܽܘܪܐ.

ܥܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܐ ܓܰܠܝܐ ܗܝ. ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܒܕܽܘܟ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ117 ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܗܘܘ. ܒܰܚܕܐ ܓܶܝܪ118 ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܓܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ܆ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܶܢܘܢ ܡܚ̈ܺܝܠܶܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܦܳܩܕܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܨܠܽܘܬܐ܆ ܕܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܘܶܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܗܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܗܘܳܬ. ܒܕܽܘܟ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܰܒܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܥܒ̈ܕܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܶܒܕܰܬ ܐܶܢܘܢ.

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܐ܆ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܐܝܬ ܐܰܝܟܐ ܕܰܐܝܟ ܡܫܰܠܛܳܐ ܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܐ܆ ܘܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܐ ܘܟܶܢ ܥܳܒܶܕ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܨܰܠܺܝ ܠܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܚܳܪ ܒܰܫܡܰܝܐ ܠܐ ܒܰܪܶܟ ܥܰܠ ܠܰܚܡܐ ܘܦܰܠܶܓ119 ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܪܰܩ ܘܣܳܡ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܚܰܪܫܐ ܘܚܳܪ ܒܰܫܡܳܝܐ܆ ܠܐ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܕܢܶܬܦܬܰܚ. ܠܫܰܪܟܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܐ܆ ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡܫܰܠܛܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܫܳܐܶܠ ܗܘܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܠܛܐ܆ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܰܥܠܰܝܡܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܐ. ܒܩܳܠܐ ܩܪܳܐ ܠܒܰܪܬܶܗ ܕܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܐ ܘܡܶܚܕܐ ܩܳܡܰܬ. ܦܩܰܕ ܠܝܰܡܐ ܘܰܫܠܺܝ. ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܘܶܐܙܕܰܓܪܰܬ. ܡܠܰܘ ܡ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܓ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܰܙܠܽܘܥܘ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܪܺܝܫ ܣܡܳܟܐ. ܘܠܐ ܫܰܘܚܰܪ120 ܥܒܳܕܐ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܠܶܟܝ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܪܽܘܚܐ ܚܰܪܫܬܐ܆ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܨܳܒܶܐ ܐܢܐ ܐܶܬܕܰܟܶܐ ܐܶܡܰܪ121 ܠܓܰܪܒܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܨܒܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܥܪܰܩ ܓܰܪܒܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ.

ܒܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܶܣܟܺܡܐ ܐܳܦ ܝܶܫܘܥ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܆ ܕܳܐܦ ܒܗܳܢܐ122 ܢܰܚܶܬ ܢܰܦܫܗ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܟܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ܆ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܨܰܠܺܝ. ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܡܰܥ. ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܡܳܪܐ܆ ܕܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܇ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܆ ܕܰܒܫܘܠܛܳܢܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ. ܘܢܶܬܥܢܽܘܢ. ܕܰܒܗܳܕܐ123 ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܶܢܘܢ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܬܽܘܒ ܦܰܪܗܣܺܝܰܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܝܐ ܬܶܥܒܶܕ.

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܦܩܰܕ ܠܫܶܡܫܐ ܘܰܠܣܰܗܪܐ ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ. ܘܩܳܡ124 ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܗ. ܦܫܰܛ ܠܰܡ ܝܶܫܘܥ ܐܺܝܕܶܗ܆ ܘܡܰܠܶܠ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܫܶܡܫܐ125 ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܟܰܬܰܪ. ܘܰܐܢܬ ܣܰܗܪܐ126 ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ܆ ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܩܳܡ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܦܪܰܥ127 ܥܰܡܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ.

ܘܡܳܢܐ128 ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܒܟܽܠܗ ܥܰܡܐ ܘܰܒܢ̈ܶܫܶܐ ܘܒܰܛܠ̈ܳܝܐ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܚܰܘܝܰܬ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܩܥܳܬ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܩܶܕ129 ܠܳܗ̇܆ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܢܚܰܡܣܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܩܳܠܳܗ̇. ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ ܚܰܘܝܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܥܶܒܕܰܬ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܚܰܝܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܢܶܣܝܳܢܳܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܶܒܕܰܬ܆ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܬܽܘܒ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܩܢܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܳܪܬܐ ܕܟܽܠ ܩܶܢ̈ܝܳܢܺܝܢ. ܪܺܝܫ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܠܳܗ̇ ܣܺܝܡ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܒܒܶܢܝܳܢܗ ܕܡܰܓܕܠܳܟ ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܚܛܽܘܦ ܪܰܘܡܳܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ. ܒܶܢܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܝ ܫܶܬܶܐܣܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܙܝܥ130 ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܗ̇ ܥܒܰܕ ܫܘܪܳܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܬܽܘܠܡܳܕܐ܇ ܒܶܗ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ131 ܕܰܢܫܰܪܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܓܶܝܪ ܣܳܡܳܗ̇ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܟܽܘܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܣܺܝܡܝܗ̇ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ132 ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܗܽܘ ܒܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܢܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ133 ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܟ. ܗܰܘ ܪܰܩܥܳܗ̇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܢܬ ܥܒܶܕܶܝܗ̇ ܫܘܪܳܝܐ134 ܠܚܰܝ̈ܰܝܟ ܕܒܰܐܠܳܗܐ.

ܚܙܺܝ ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܗ̇. ܕܣܶܦܩܰܬ ܕܬܶܛܥܰܢ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܓܶܝܪ ܕܣܳܡܳܗ̇ ܒܫܶܬܶܐܣܬܐ135 ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܕܥܺܕܬܗ܆ ܥܰܠ ܕܩܰܕܶܡ ܚܳܪ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܐ܇ ܘܒܰܫܪܳܪܗ̇ ܕܠܐ ܚܳܐܶܒ܆ ܘܰܒܬܽܘܩܦܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܳܚܶܒ܆ ܘܰܒܢܶܨܚܳܢܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܶܬܟܰܐܰܪ. ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܦܰܠ܇ ܘܰܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗ̇136 ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܚܠܐ܆ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܗ̇ ܕܠܐ ܡܶܬܥܨܶܐ. ܘܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܗ̇ ܕܰܠܒܶܣܬܪܶܗ ܠܐ ܗܳܦܶܟ. ܘܰܒܡܶܠܬܳܗ̇137 ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܓܠܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܗ̇ ܕܠܐ ܡܶܬܬܫܺܝܛ. ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܳܪܰܬ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܠܳܗ̇ ܥܒܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܫܶܬܶܐܣܬܳܗ̇138 ܕܥܺܕܬܶܗ. ܘܫܽܘܪܳܝܐ ܕܒܶܢܝܳܢܐ139 ܕܓܽܘܫܡܶܗ140 ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܢܰܠܶܦ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ141 ܕܒܳܗ̇ ܢܫܰܪܶܐ. ܘܠܳܗ̇ ܢܣܺܝܡ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ142 ܡܶܢܶܗ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܥܺܕܬܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ143 ܕܢܰܠܶܦ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܒܶܢܝܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܗ܆ ܕܠܳܗ̇ ܢܶܥܒܶܕ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܰܒܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗ ܒܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܗܺܝ ܬܣܰܡܶܟ ܘܬܰܣܶܩ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ144 ܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ.

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܠܩܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ145 ܠܒܶܢܝܳܢܗ ܕܡܰܓܕܠܐ ܗܳܢܐ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܡܰܣܩܐ ܠܗ̇. ܘܠܰܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܠܥܳܕ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܢܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ146 ܕܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇147 ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܢܰܦܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܳܐܦܶܢ148 ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܫܰܪܺܝܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܰܟܡܐ149 ܕܢܰܦܫܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܫܽܘܦܪܗܽܘܢ ܘܚܽܘܠܡܳܢܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܶܢ ܥܡܺܝ̈ܠܺܝܢ ܘܰܩܫ̈ܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܇ ܘܰܚܠܺܝܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܪܶܗܛܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܘܰܟܡܳܐ150 ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܝܬ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ܆ ܣܪܺܝܩܐ ܗ̣ܘ ܦܘܠܚܳܢܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܟܽܠܗܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܬܬܙܺܝܥ151 ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܚܰܕ152 ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܶܟܣܳܐ153 ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܰܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܐܰܝܕܐ154 ܕܢܳܩܦܳܐ155 ܠܳܗ̇܆ ܥܰܝܢܐ ܠܡܶܚܙܐ. ܐܶܕܢܐ ܠܡܶܫܡܰܥ܆ ܚܶܟܳܐ ܠܡܶܛܥܰܡ. ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܠܣܰܘܩܐ. ܐܺܝܕܐ ܕܰܬܡܽܘܫ. ܪܶܓܠܳܐ ܕܰܬܗܰܠܶܟ܆ ܟܽܘܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ156 ܘܢܶܣܥܽܘܪ. ܘܢܶܪܦܰܬ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܒܟܽܘܠ ܐܶܣܟܺܡ̈ܺܝܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆157 ܒܳܗ̇158 ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܐܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܒ̈ܛܝܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ.

ܨܰܘܡܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܨܰܘܡܐ ܗܘ܇ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܥܰܡܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܳܦܠܐ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܫܒܳܢ܆ ܐܶܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܳܐ ܡܶܬܝ̈ܰܗܒܳܢ. ܐܳܦ ܠܐ159 ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇160 ܡܶܕܶܡ܇ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܥܰܡܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܒܗܶܝܢ161 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܽܘܟܳܟܐ ܘܫܽܘܥܒܳܕܐ܇ ܐܶܠܐ ܛܥܺܝܢܐ ܠܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܐܰܠܺܝܨܐ܇ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܥܰܡܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܛܳܒܬܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܳܗ̇ ܠܐ ܚܠܺܝܛܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܛܳܒܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܠܳܐ ܡܰܥܪܒܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܰܘܒܕܐ ܫܡܳܗ̇ ܘܡܶܣܬܰܪܩܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܝܗ̇. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܛܶܠܳܠܗ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܛܶܠܳܠܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܐܰܘ ܕܪܶܓܠܐ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܡܶܬܩܪܶܐ ܓܽܘܫܡܐ܆ ܐܰܘ ܨܰܘܡܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܨܰܘܡܐ܇ ܐܰܘ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܐܰܘ ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠܗܶܝܢ܆ ܛܶܠܳܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܐ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ܆ ܘܰܒܟܰܪܡܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܦ̈ܳܠܚܳܢ.

ܣܝܳܓܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇162. ܘܟܽܠ ܢܶܨܒܬܐ ܐܰܝܕܐ163 ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܣܝܳܓܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܝ164 ܘܰܒܟܰܪܡܗ ܢܨܺܝܒܐ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܢܶܨܒ̈ܳܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܣܝܳܓܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܢܶܨܒ̈ܳܬܐ ܕܒܰܪܐ ܡܶܫܬܰܡܗ̈ܳܢ. ܕܰܐܘ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܛܳܥ̈ܢܳܢ165 ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܝܳܗ̈ܒܳܢ܆ ܚܰܝܽܘܬ ܫܶܢܳܐ. ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܡܬܪܐ ܘܡܰܘܒܕܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ܆166 ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܝܬ167 ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ.

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܟܰܪܡܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܐ ܐܶܓܰܪ ܠܶܗ ܦܳܥ̈ܠܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܒܰܛܺܝܠܐ ܚܰܫܒܶܗ. ܘܰܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܒܟܰܪܡܶܗ168 ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܡܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܩܰܢܝܳܢ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ169 ܡܟܰܢܫܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܓ̈ܰܙܶܐ܆ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܺܝܬܐ ܕܓ̈ܰܙܶܐ. ܗܺܝ ܛܳܡܪܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ. ܘܗܺܝ ܢܳܛܪܐ170 ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ܆ ܗܺܝ ܗܳܘܝܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ. ܘܗܺܝ ܗܳܘܝܐ ܐܰܪܕܺܟܠܐ. ܗܺܝ ܡܶܬܪܰܩܥܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܕܽܘܡ̈ܣܶܐ. ܘܗܺܝ ܣܳܠܩܐ ܥܰܡ ܕܽܘ̈ܡܣܶܐ. ܗܺܝ ܓܳܒܠܳܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܗܺܝ ܡܰܚܝܳܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܗܺܝ ܢܳܨܒܐ ܢܶܨܒ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܗܺܝ ܦܳܠܚܳܐ ܢܶܨܒ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܗܺܝ ܗܳܘܝܐ ܣܝܳܓܐ ܠܢܶܨܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܫܩܶܐ ܠܗܶܝܢ. ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܐ܆ ܘܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ܆ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܐ ܕܰܒܦܰܓܪܐ. ܗܺܝ ܡܒܰܕܪܐ ܙܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܘܗܺܝ ܚܳܨܕܐ ܘܰܡܟܰܢܫܐ ܥܰܠ̈ܠܳܬܐ܆ ܗܺܝ ܫܳܬܠܐ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ܆ ܘܗܺܝ ܩܳܛܦܐ ܘܚܳܡܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ... ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܳܦܩܐ ܗ̣ܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.

ܠܗܳܕܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܚܽܘܕ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܫܪܳܪܐ ܚܰܡܣܶܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬܪܰܦܶܐ. ܘܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܗܰܝܡܢܰܬ܆ ܫܳܐܠܰܬ ܘܢܳܣܒܰܬ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܝܳܗܶܒ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܥܳܠܰܡ171 ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܥܰܠ172 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀

حواشي النصّ السرياني:

Footnotes

‎1 1 A omitsܬܘܒ.

‎2 2 On the margin of A is writtenܡ̈ܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܣܝܡܢ ܒܗ. ܒܪܝ ܐܚܝ. ܘܠܐ ܬܫܠܐ. ܘܐܠܘܬ ܥܒܳܕܐ ܥܡ ܡܟܝܟܘܬܐ.

‎3 3 Aܕܣܳܦܶܩ, C ܘܣܦܩܐ.

‎4 4 Dܠܬܚܘܝܬܐ.

‎5 5 D omitsܫܪܝܪܐܝܬ܆ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ.

‎6 6 Cܐܶܡܪ.

‎7 7 Dܗܟܝܠ.

‎8 8 Dܠܘܩܒܠ ܓܝܪ ܛܝܒܘܬܐ.

‎9 9 Cܡܬܕܝܢܝܢ.

‎10 10 CDܡܬܕܝܢ.

‎11 11 Dܡܛܠ.

‎12 12 C ܘܥܒܕܢ܆.

‎13 13 On the margin is written ܫܠܝܚܐindicating that the author of the quotation is Saint Paul.

‎14 14 Aܡܰܢ.

‎15 15 Dܥܠ.

‎16 16 Cܗܢܐ ܥܘܩܒܐ ܗ̣ܘ.

‎17 17 CD ܘܐܝܟ.

‎18 18 CD ܘܠܐ.

‎19 19 D ܗܘܰܝܢܢ:.

‎20 20 D ܘܐܝܟ ܙܢܐ.

‎21 21 D omits ܗܢܐ.

‎22 22 Dܡ̈ܠܐ ܘܫܡܗ̈ܐ.

‎23 23 Aܡܬܡܠܠ.

‎24 24 On the margin is written ܐܘܢܓܠܝܘܢ indicating that this quotation is to be found in the Gospels.

‎25 25 Aܕܕܐܝܟ.

‎26 26 CDܡܩܰܒܶܠ.

‎27 27 Dܚܳܙܶܐ.

‎28 28 CDܒܫܦܝܘܬ ܪܥܝܢܗ.

‎29 29 Dܫܘܠܛܢܐ.

‎30 30 Cܦܩܕܢ.

‎31 31 CDܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܡܰܫܪܺܝܢ.

‎32 32 On the margin is writtenܐܘܢܓܠܝܘܢ.

‎33 33 CDܠܐ.

‎34 34 Aܦܓܪܐ.

‎35 35 Aܫܦ̈ܥܐ.

‎36 36 CDܕܛܘ̈ܝܒܝܗ̇.

‎37 37 Aܕܬܘܒܘ ܕܩܪܒܬ.

‎38 38 CDܘܠܐ.

‎39 39 Aܒܬܒܥܬܐ.

‎40 40 CDܘܢܫܡܠܐ.

‎41 41 CD omitܕܡܠܟܘܬܐ; A ܐܬܓܥܠ.

‎42 42 On the margin is written, in a late hand, a remark by a reader of which the following words are visible :ܐܨܒܐ ܕܐܕܥ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ... ܡ ܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ .... ܐܝܟ ܚܢ̈ܦܐ .....

‎43 43 AC omit ܡܕܡ, D omits ܡܢ.

‎44 44 A ܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܫܪ.

‎45 45 C ܐܝܬܝܝܐܝܬ.

‎46 46 Aܘܕܡܢ.

‎47 47 Cܐܣܟܝܡܐ.

‎48 48 CDܡܡܬܘܡ.

‎49 49 CDܟܕ.

‎50 50 CDܕܡܫܚ̈ܠܦܢ.

‎51 51 Aܡܫܬܒܚ.

‎52 52 Aܕܡܫܒܚ.

‎53 53 CDܡܦܪܫܝܢ.

‎54 54 Aܘܦܪܨܘܦܐ.

‎55 55 Aܘܓܘ̈ܢܐ.

‎56 56 Dܡܬܙܝܥܝܢ.

‎57 57 Dܐܦ.

‎58 58 CDܢܐܡܪ ܕܟܘܠ.

‎59 59 Aܘܥܠܡܐ ܟܘܠܗ.

‎60 60 CD omitܗܰܘ.

‎61 61 Aܚܳܙܝܐ sic

‎62 62 CD omitܠܗ.

‎63 63 Aܢܣܒ.

‎64 64 CDܬܠܡܝܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ.

‎65 65 Aܥܠܡܐ.

‎66 66 C ܐܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ.

‎67 67 Dܡܕܡ.

‎68 68 Cܐܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ.

‎69 69 Aܡܛܠ.

‎70 70 CDܘܐܦ.

‎71 71 CD omitܛܘܒܢܐ.

‎72 72 Dܐܶܡܪ.

‎73 73 Cܘܩܒܠܢܗ̇.

‎74 74 Aܘܒܕܡܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐ.

‎75 75 C omitsܠܚܘܣܪܢܐ. ܡܛܠ.

‎76 76 Aܛܟܣܗܝܢ ܡܘܬܪܢܐ.

‎77 77 Aܗܘܬ ܒܝܕ ܡܠܬ ܐܠܗܐ.

‎78 78 BCܦܘܣܩܢܐ.

‎79 79 CDܘܐܢ.

‎80 80 Aܠܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ.

‎81 81 Aܗܝܡܢܘܬܐ.

‎82 82 CDܕܐܦ.

‎83 83 Dܘܬܢܐܝܢ.

‎84 84 CDܘܥܕ.

‎85 85 CDܠܐ.

‎86 86 Aܘܐܬܩܢܘ.

‎87 87 CDܠܘܬܗܘܢ.

‎88 88 Aܐܝܬܝܐ.

‎89 89 Aܕܢܪܚܩ.

‎90 90 D omits fromܪܚܝܩ to ܡܢܗ.

‎91 91 Aܘܟܣܐ ܘܪܘܚܢܝ ܘܓܢܐ.

‎92 92 A omitܗܳܝ.

‎93 93 Aܥܒ̈ܕܐ ܘܒܖ̈ܝܬܐ.

‎94 94 Aܬܐܚܘܕ.

‎95 95 CDܚܝܠܐ.

‎96 96 Aܒܠܚܘܕ ܡܬܛܥܶܡ.

‎97 97 Aܚܝܠܐ.

‎98 98 C ܘܥܢ̈ܝܢ ܠܗ̇.

‎99 99 C ܒܟܠ.

‎100 100 CD ܠܡܠܬܐ ܘܠܩܠܐ.

‎101 101 CD ܕܕܢܟܦܘܪ.

‎102 102 A omits ܚܝܠܬܢܐ.

‎103 103 Cܥܰܒ̈ܕܐ.

‎104 104 Aܘܒܪ.

‎105 105 Cܐܠܝܐ.

‎106 106 C ܘܟܕ.

‎107 107 Cܢܝܬܘ̈ܢܝܗܝ.

‎108 108 Aܢܘܪܐ.

‎109 109 CDܘܫܕܪ.

‎110 110 Aܢܚܘܪ.

‎111 111 Aܘܟܢ.

‎112 112 Aܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ.

‎113 113 Aܘܪܳܡܶܐ.

‎114 114 CD omitܐܦ.

‎115 115 CDܕܨܳܒܶܝܬ.

‎116 116 CDܐܝܣܪܝܠ.

‎117 117 Aܒܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ.

‎118 118 Aܕܝܢ.

‎119 119 CDܘܝܰܗܒ.

‎120 120 CDܫܘܚܕ.

‎121 121 Aܐܶܡܪ ܗܘܐ.

‎122 122 CDܒܗܕܐ.

‎123 123 CDܕܒܗ.

‎124 124 ACܘܩܡܘ.

‎125 125 Cܫܡܫܘܢ.

‎126 126 ACܘܣܗܪܐ.

‎127 127 Aܕܢܬܦܪܥ.

‎128 128 Aܘܡܶܢ.

‎129 129 Cܕܐܬܦܩܕܘ.

‎130 130 CDܡܬܬܙܝܥ.

‎131 131 Dܠܗ̇.

‎132 132 Cܕܕܘܒܪܗ.

‎133 133 CDܕܘܒܖ̈ܐ ܘܢܨ̈ܚܢܐ.

‎134 134 Aܫܘܘܕܝܐ.

‎135 135 Aܫܬܐܣܬܐ.

‎136 136 CDܐܦ ܓܢܒܪܘܬܗ̇.

‎137 137 Aܒܡܠܬܗ̇.

‎138 138 Aܫܬܐܣܬܐ.

‎139 139 Cܕܒܢ̈ܝܢܐ.

‎140 140 A ܕܓܘܫܡܗ.

‎141 141 C omitsܐܢܫ.

‎142 142 ADܐܬܣܝܡܬ.

‎143 143 A omits ܐܦ.

‎144 144 CD ܟܠܗܘܢ.

‎145 145 A omitsܛܒ̈ܬܐ.

‎146 146 Aܗܕ̈ܡܐ.

‎147 147 Aܕܘܒܖ̈ܐ.

‎148 148 Aܕܐܦ ܐܢ.

‎149 149 CDܟܡܐ.

‎150 150 Aܟܡܐ.

‎151 151 Dܢܬܙܝܥ.

‎152 152 A omits the secondܚܕ.

‎153 153 CDܠܛܟܣܐ.

‎154 154 Dܐܝܢܐ.

‎155 155 Cܕܢܩܝܦܐ.

‎156 156 Dܕܢܬܙܝܥ.

‎157 157 Aܗܕ̈ܡܐ.

‎158 158 CD omitܒܗ̇.

‎159 159 CDܘܠܐ.

‎160 160 Aܐܝܬ ܒܗ̇.

‎161 161 Aܒܗܘܢ.

‎162 162 CD ܐܝܬܘܗܝ.

‎163 163 A omits ܐܝܕܐ.

‎164 164 A omits ܗܺܝ.

‎165 165 CD ܛܥܝ̈ܢܢ.

‎166 166 CD ܕܡܩܕܝܢ.

‎167 167 CD ܕܠܝܬ.

‎168 168 CD ܒܟܪܡܐ.

‎169 169 A omits ܓܝܪ.

‎170 170 C ܛܡܪܐ.

‎171 171 A ܠܥܠܡ̈ܝܢ.

‎172 172 CD omit ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/375
Source:
E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Roger Akhrass.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Philoxenos of Mabbug, “Discourse 2: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ” based upon E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894), Digital Syriac Corpus, last modified May 6, 2018, https://syriaccorpus.org/375.
Bibliography:
Discourse 2: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ.” In The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/375.

Show Citation Styles