Digital Syriac Corpus

Discourse 3: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ

   https://syriaccorpus.org/376
footnote :

1 ܬܳܐ ܬܽܘܒ ܫܡܰܥ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܢܶܨܚܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܬܳܐ ܨܽܘܬ ܩܳܠܐ ܕܶܐܡܳܟ܇ ܕܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܗ̇ ܚܰܠ̈ܝܳܬܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܳܗܒܐ 2 ܠܳܟ. ܬܐ ܐܺܝܢܰܩ 3 ܚܰܠܒܐ ܚܰܝܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ܇ ܡܶܢ ܬܕܳܐ ܚܰܝܐ 4 ܕܶܐܡܐ ܕܰܐܘܠܶܕܬܳܟ. ܬܐ ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܫܩܶܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ܇ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܐ ܫܳܬܶܐ܆ ܨܰܗܝܽܘܬܗ ܠܳܐ ܦܳܝܓܐ. ܬܳܐ ܬܶܒ ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܐ ܕܰܡܠܶܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܢܗ ܠܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܠܰܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܬܳܐ ܨܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥ. ܬܳܐ ܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܘܰܚܙܺܝ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܚ̈ܰܘܝܳܢ. ܬܐ ܓܠܽܘܦ ܠܳܟ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚ̈ܰܕܬܳܬܐ. ܬܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܳܟ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܠܫܶܡܥܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܡܙܰܡܢܰܬ܆ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܢ ܠܳܟ. ܘܠܰܚܙܳܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬ܆ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܽܘܚܐ ܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܳܟ. ܬܐ ܚܙܺܝ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܘܶܐܬܚܰܕܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܬܶܬܚܰܕܰܬ.

2 ܒܪܺܝܬܐ ܓܶܝܪ ܚܕܰܬܐ ܒܪܳܟ 5 ܒܳܪܽܘܝܐ. ܘܥܰܕܰܪܬܶܗ ܒܰܥܒܳܕܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܫܘܚܠܳܦܐ ܬܡܺܝܗܐ ܘܬܽܘܩܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܐܰܝܬܝܳܟ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܥܰܡܶܗ ܗܘܳܬ ܟܰܕ ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ 6 ܠܳܟ. ܒܪܺܫܺܝܬ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܥܒ̈ܳܕܐ ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ܆ ܚܶܟܡܬܐ ܥܰܡܶܗ ܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܕܡܳܪܝܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܣܳܡ ܫ̈ܶܬܶܐܣܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܫܡܰܝܐ ܒܣܽܘܟܳܠܗ. ܘܒܺܐܝܕܰܥܬܶܗ 7 ܐܶܬܒܰܙܰܥܘ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ. ܘܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܪܰܣ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܪܰܬ ܚܶܟܡܬܐ. ܕܟܰܕ ܡܰܬܩܶܢ ܫܡܰܝܐ ܥܰܡܶܗ ܗܘܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܥܒܰܕ ܚܽܘܓܬܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܥܫܶܢ 8 ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܟܰܕ ܥܫܶܢܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܬܗܽܘ̈ܡܐ.

3 ܥܰܡ ܐܰܠܗܐ ܓܶܝܪ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܚܶܟܡܬܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܒܗܳܕܐ ܕܶܝܢ 9 ܒܪܺܝܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܥܰܡܶܗ܆ ܒܗܳܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܬܶܢܝܳܢܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܘܝܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܚ̈ܰܕܬܳܬܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܐ ܣܳܥܰܪ.

4 ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ 10 ܠܶܗ 11 ܓܶܝܪ ܕܢܰܘܠܕܳܟ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܗܺܝ ܡܶܬܬܰܢܝܐ܆ ܝܰܠܕܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܠܐ ܡܰܘܠܶܕ ܠܳܟ. ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܚܰܕܬܳܟ. ܘܢܶܥܒܕܳܟ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܫܳܩܶܠ ܡܶܢܳܟ ܡܶܫܟܳܢܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܳܟ ܘܠܳܐ ܡܚܰܕܶܬ ܠܟ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܬܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܳܩܶܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܫܚܺܝܡܐ ܗܘ܆ ܐܶܬܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܐ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̣ܝ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܚܳܙܝܐ ܠܶܗ. ܫܚܺܝܡ̈ܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܺܝ̈ܛܳܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܚܳܙܝܐ ܠܗܶܝܢ.

5 ܚܰܝܠܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܠܐ ܡܶܬܛܥܶܡ. ܐܶܠܐ ܗ̣ܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܛܰܥܡܐ. ܠܐ ܡܶܬܓܰܡܪܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܶܐܕܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܐ. 12 ܐܶܕܢܐ ܓܶܝܪ. ܫܶܡܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܥܒܳܕܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܰܒܽܘܥܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܪܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܰܕܥܐ ܗܘ ܕܰܟܝܐ 13 . ܘܚܽܘܫܳܒܐ ܦܫܺܝܛܐ ܕܡܶܕܶܡ ܘܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܆ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܚܽܘܫܳܒܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܒܗ̇ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ̇.

6 ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܚܳܝܪܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܡܰܨܕܳܐ ܘܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܆ ܓܰܘܳܝܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܠܐ ܚܳܙܝܐ ܠܶܗ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܬܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕܳܗ̇ 14 ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܢܶܦܩܰܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܥܶܠܰܬ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܠܒܰܪ ܓܶܝܪ ܨܶܝܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܠܘܳܬ ܥܒܳܕܐ 15 ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܒܳܨܝܐ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܛܡܺܝܪܐ ܒܰܒܪܺܝܬܐ 16 ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܳܨܝܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܡܳܝܫܐ ܚܰܝܠܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܰܕܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܟܽܘܠܳܗ̇ 17 ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܺܝܗܺܝܒܐ ܠܦܰܓܪܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܡܳܝܫܐ܆ ܚܰܝܠܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܬܩܰܛܰܢ 18 ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܚܳܠܕܐ. ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܡܶܬܟܰܪܟܐ ܘܦܳܗܝܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܐ ܒܪܺܝܬܐ 19 ܠܐ ܡܟܰܬܪܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܚܰܝܠܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܗܽܘܢ.

7 ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܫܳܢܐ ܛܳܥܶܡ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܬܶܪܫܽܘܡ ܘܰܬܨܽܘܪ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܠܐ ܓܶܝܪ ܒܩܳܠܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܚܰܝܠܳܗ̇܆ ܐܳܦܠܐ ܒܡܶܠܬܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܳܦܠܐ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܦܳܢܝܐ ܨܶܝܕ ܦܰܓܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܕܡܰܕܥܐ ܟܰܣܝܐ ܘܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ. ܘܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢ. ܡܢܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܕܰܫܒܺܝܚܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܨܝܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܡ̈ܶܠܶܝܗ̇ ܒܶܐܕ̈ܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ. ܚܰܝܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܓܘ 20 ܒܗܰܘܢܐ ܡܶܬܛܥܶܡ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܚܙܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ܇ ܐܰܘ ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚ̈ܺܝܢ. ܐܰܘ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ. ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܳܙܶܝܬ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܒܦܰܓܪܐ ܕܩܳܐܶܡ ܚܳܙܶܝܬ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܐ ܡܰܚܝܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܰܓܪܐ ܛܳܥܡܰܬ ܚܰܝܠܳܗ̇܆ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ 21 ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܗܺܝ ܒܳܪܝܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ 22 ܒܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇܇ ܕܗܐ ܐܳܦ ܠܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ 23 ܛܳܪܕܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ.

8 ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܛܳܥܶܡ ܠܶܗ̇ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܠܡܰܕܥܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ܇ ܝܳܗܒܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܛܥܰܡܬܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܕܠܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ܇ ܦܳܓܥܐ ܒܶܗ ܘܡܰܛܥܡܐ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܗ̇. ܠܓܰܘ 24 ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ܆ ܠܰܘ 25 ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܶܨܥܳܝ̈ܳܬܐ ܠܛܰܥ̈ܡܳܬܳܗ̇ 26 ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܫܳܪܝܐ ܒܢܰܦܫܐ ܘܰܡܒܰܣܡܐ ܠܳܗ̇. ܘܡܰܢܗܪܐ ܘܡܰܪܘܙܐ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܝܗ̇. ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܶܗ ܠܓܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܘܬܳܗܪܐ ܢܰܦܫܐ ܒܢܽܘܗܪܐ ܚܰܕܬܐ ܕܡܶܬܦܪܶܣ ܥܠܶܝܗ̇ 27 . ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܦܢܝܳܐ ܘܰܡܟܰܢܫܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܚܙܳܬܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܠܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܟܝܳܢܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܢܰܦܫܐ ܕܶܬܚܙܶܝܗ̇܇ ܟܰܕ ܡܦܰܠܓܐ 28 ܚܙܳܝܳܗ̇ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܦܰܠܓ ܘܚܳܐܰܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܒܫܰܦܝܽܘܬ 29 ܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ.

9 ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܐ ܝܳܗܒܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܢܰܦܫܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܕܰܟܝܐ. ܕܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܬܚܽܘܪ ܒܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܺܝ ܨܳܒܝܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܛܥܺܝܢܰܬ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ 30 ܓܡܽܘܪܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܰܚܡܳܐ ܗ̣ܝ ܫܚܺܝܡܐ. ܘܚܳܝܪܐ ܒܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܟܰܕ ܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܚܳܝܪܐ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܚܳܝܪܐ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܥܳܨܝܐ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܚܙܳܝܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܗ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܡܶܫܚܐ 31 ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܳܙܶܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܥܳܨܝܐ ܠܰܚܙܳܝܗ̇܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܪܽܘܚܳܢܐܺܝܬ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܓܪܳܢܐܝܬ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܠܰܚܡܐ. ܢܶܛܥܰܡ ܦܰܓܪܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܡܪܐ ܢܶܫܬܶܐ ܕܡܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܶܫܚܐ. ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.

10 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܨܳܒܝܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܡܟܰܢܫܐ 32 . ܩܳܪܒܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܳܙܝܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܡܰܠܠܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܣܽܘܢܩ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܓܳܠܝܐ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܫܪ̈ܰܕܽܘܕܳܐ܆ ܕܡܳܢܐ ܣܢܺܝܩܐ ܕܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܐ 33 . ܘܰܡܦܺܝܣܐ ܠܶܗ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܟ ܐܶܣܰܒ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܚܳܝܪܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܫܰܬܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܰܫܠܶܐ ܡܶܢ ܩܳܠܐ܇ ܘܒܰܛܺܝܠ ܡܶܢ ܗܽܘܦܳܟܐ܇ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܛܶܟܣܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܳܥܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܨܥܳܝܐ. ܝܳܕܥܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܗ̇: ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܡܰܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܐ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܣܳܦܶܩ ܠܗܳܕܶܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܨܥܳܝܐ܇ ܒܶܝܬ ܒܳܪܽܘܝܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܗ. 34 ܐܶܠܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܘܡܶܢ 35 ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦ 36 ܟܰܕ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܒܳܗ̇ ܚܳܝܪܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܡܰܠܠܐ ܥܰܡ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ.

11 ܫܳܠܚܐ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܙܳܬܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢܝܳܬܐ܇ ܘܠܳܒܫܐ ܚܙܳܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ. 37 ܩܳܐܶܡ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܚܰܕ ܐܰܬܪܐ ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܐܚܪܺܢܐ. ܡܕܰܝܰܪ ܒܥܳܠܡܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܘܥܳܡܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ ܒܥܳܠܡܐ ܥܶܠܳܝܐ. ܫܳܡܥܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܩܳܡܘ ܘܶܐܬܚܰܕܰܬܘ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܳܫܒܐ. ܩܰܒܠܰܬ ܡܽܘܠܟܳܢܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܫܽܘܒܚܐ܆ ܘܥܰܠ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܛܰܥ̈ܡܳܬܐ 38 ܕܛܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܐ 39 ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܫܶܡܥܰܬ. ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܠܳܗ̇. ܡܶܨܥܳܝܬܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܕܢܶܗܘܝܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܰܢ܆ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܢܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܥ̈ܳܠܡܶܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ. ܗ̈ܘܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܩܢܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܨܶܐ ܗ̣ܘ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܟܽܘܠܗܶܝܢ 40 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܶܢܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܩܰܪܺܝܒܬܐ ܠܦܽܘܠܳܓܐ.

12 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ. ܐܳܦ ܠܐ ܥܰܠ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܣܢܺܝܩܐ܇ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܬܶܫܬܰܪܰܪ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܥܐ. ܬܰܚܘܝ̈ܳܬܐ ܓܶܝܪ ܘܣܳܗܕܘ̈ܳܬܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ. ܘܠܰܐܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܰܢܓܽܘܫ ܘܟܶܢ ܢܰܫܰܪ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ. ܠܰܘ 41 ܡܶܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܗ̣ܝ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܢܩܰܒܶܠ ܦܝܳܣܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܕܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܡܶܢܗ܆ ܕܽܟܠ ܡܶܕܶܡ ܓܠܶܐ 42 ܘܕܰܢܺܝܚ ܠܺܝܕܰܥܬܗ ܡܩܰܕܰܡܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܣܢܺܝܩܐ ܥܰܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܺܝ ܥܳܒܕܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ 43 ܡܶܣܬܰܢܩܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܺܝ ܥܳܒܕܐ܇ ܕܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܗ ܬܶܫܬܰܪܰܪ ܒܟܰܣܝ̈ܳܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܣܢܺܝܩܐ ܥܰܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ. ܠܐ ܥܰܠ ܚܙܳܝܐ܆ ܠܐ ܥܰܠ ܓܶܫܬܐ܆ ܠܐ ܥܰܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܐ܆ ܠܳܐ ܥܰܠ ܦܝ̈ܳܣܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܫܶܡܥܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܕܬܶܕܰܥ 44 ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ 45 ܆ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܩܰܒܠܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܐ.

13 ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܣܳܗܕܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܗܳܒܶܝܠ ܘܰܬܢܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܠܓܶܠܝܳܢܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܦܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܐܶܡ 46 ܬܚܽܘܡܐ ܝܺܕܺܝܥܐ 47 ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܫܳܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܺܝܬܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܩܰܕܶܡ ܚܳܪ ܒܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܥܽܘܢܕܳܢܗܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܘܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܒܳܗ̇ ܥܒܰܕܘ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܇ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܘܒܳܗ̇ ܣܰܒܰܪܘ ܘܣܰܟܺܝܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܽܘܠܟ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܺܝܢ܇ ܘܰܕܢܶܣܒܽܘܢ 48 ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܶܗ.

14 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪܥܐ ܗ̣ܝ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܙܰܪܥܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ 49 ܕܒܰܛܺܝܠ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܟܳܪܐ ܡܶܢ ܥ̈ܰܠܠܳܬܐ܆ 50 ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܩܠܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܛܺܝܠܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܠܬܶܗ 51 ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܐܰܪܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܥܰܝܢܐ ܬܽܘܒ ܠܫܶܡܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܩܰܒܶܠ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܝܢܐ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܕܐ ܗܘ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܢܰܗܺܝܪܐ 52 ܗܘ ܓܶܝܪ ܫܶܡܫܐ ܒܰܟܝܳܢܗ. ܘܚܰܝܠܬܳܢܝܳܐ ܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܒܳܐܡܽܘܪܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ 53 . ܕܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܣܰܡܝ̈ܳܬܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܡܚܺܝܠ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܝܬ ܒܗ̇. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܐ ܗ̣ܝ ܦܳܪܽܘܫܬܐ. ܕܰܠܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܚܳܙܝܐ. ܘܰܐܝܟ 54 ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܠܰܚܙܳܝܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܫܳܒܩܐ ܠܗܶܝܢ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܚܳܝܪܐ. ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ 55 . ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܶܓܫܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܩܝܐ. ܘܰܠܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܐ 56 .

15 ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܬܣܺܝܡ 57 ܠܰܢ ܐܳܦ ܫܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܐܰܘܠܶܕܬܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܘܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ܆ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܳܣܶܒ 58 . ܘܡܶܬܟܰܢܶܐ ܡܗܰܝܡܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܐܶܡܰܢ ܘܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܰܢ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕܬܰܢ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܚܢܢ. ܘܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܐ܇ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܡܛܳܬ ܪܰܒܽܘܬܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܫܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܗ 59 ܆ ܢܶܫܬܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܢܳܗ̇. ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ 60 ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܚܢܢ ܘܡܶܢ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܚܢܢ. ܘܡܶܢ ܫܡܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ ܚܢܢ. ܗܳܢܰܘ ܓܝܪ ܫܡܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܐ܇ ܘܰܡܢܰܟܪܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܗܰܝܡܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ 61 ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܇ ܘܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܶܗ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ ܒܣܰܒܪܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܚܳܐܰܪ܆ ܘܰܠܣܽܘܟܳܝܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܐ ܡܶܬܒܰܠܰܩ܆ ܘܠܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܘܺܐܝܕ̈ܺܝܥܳܢ ܠܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܰܠܗܶܝܢ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܢ ܚܢܢ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܩܪܺܝܢܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܣܰܒܪܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܘܶܐܢ ܬܶܫܬܩܶܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ܆ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ.

16 ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܐܪ̈ܳܙܺܝܢ ܕܰܬܢܳܢ. ܘܶܐܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܠܰܢ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܐܳܚܘܕܬܗܶܝܢ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܺܝܬܗܶܝܢ. ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܐܶܢ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܢܳܫ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܕܰܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܰܣܒܰܪ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢ 62 ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܐ ܒܒܰܪܳܝܽܘܬܗܶܝܢ܆ ܕܚܰܝܠܬܳܢܝܳܢ ܘܰܫܒܺܝܚܳܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܥܳܠܡܐ 63 ܥܽܘܬܪܳܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܰܠܘܳܬܗ ܫܒܺܝܚܽܘܬܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܪܳܡܽܘܬܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܫܚܺܝܡܽܘܬܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܪܺܫܳܢܽܘܬܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܟܰܦܢܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܣܰܒܥܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܪ̈ܘܳܚܳܬܐ 64 . ܠܘܳܬܰܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܢܝ̈ܳܚܶܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܫܽܘܥܒܳܕܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܐܽܘܪܚܐ ܐܰܠܺܝܨܬܐ܆ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܐܽܘܪܚܐ ܦܬܺܝܬܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܚܰܕ ܠܒܽܘܫܐ ܕܰܡܬܰܚܰܡ ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܠܬܐ ܕܟܳܠܝܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܝܰܘܡܐ܆ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ 65 ܕܰܡܟܰܢ̈ܫܳܢ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܠܰܫܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܠܘܳܬܰܢ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܣܝܽܘܬܐ ܘܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܚܙܳܬܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܐ ܘܕܺܐܝܩܳܪܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܡܚܰܘܝܳܢ ܠܥܳܠܡܐ ܕܰܫܒܺܝܚ. ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܶܢ ܢܶܣܰܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ 66 ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܽܘܬܪܰܢ ܫܰܪܺܝܪܐ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܰܠܦܳܢܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܣܗܶܕ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܕܶܐܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܳܘܶܝܢ ܚܢܢ ܗ̣ܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܥܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܠܰܢ.

17 ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܬܪܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܪܺܝܢ ܚܢܢ. ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܩܢܶܝܢ ܚܢܢ܆ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܚܢܢ ܒܗ̇ܝ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ .. ܕܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܠܰܢ܇ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܶܝܢ 67 ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܝܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܙܝܐ ܠܗܶܝܢ. ܠܐ ܥܽܘܬܪܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܙܶܐ ܬܢܳܢ. ܘܠܐ ܫܽܘܠܛܳܢܰܢ. ܘܠܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܩܳܪ̈ܰܝܢ ܘܠܐ ܢܝܳܚ̈ܰܝܢ. ܘܠܐ ܡܰܠܟܽܘܬܰܢ ܘܠܳܐ ܐܰܘ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܝ̈ܳܚܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܘܰܚܬܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܥܽܘܡܪܰܢ ܫܡܰܝܐ 68 . ܘܠܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܰܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܨܰܗܝܐ ܘܰܐܪܓܺܝܓܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܠܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܕܓܰܙ̈ܰܝܢ. ܘܠܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܩܶܢܝ̈ܳܢܰܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܥܒܳܕ. ܘܠܐ ܡܰܠܝܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܚܢܢ ܕܢܶܣܰܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܟܰܣܝܳܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܗܶܝܢ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܨܳܝܬܺܝܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܐܕܢܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܓܳܫܺܝܢ ܠܡܶܕܶܡ 69 ܕܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ. ܠܺܐܝܕܐ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܘܛܳܥܡܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܢ ܠܚܶܟܐ ܕܦܽܘܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܐ܇ ܣܺܝܡܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ 70 : ܗܰܘ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܪܓܫܳܐ ܒܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܳܐܦܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ.

18 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܪ̈ܳܐܙܰܝܢ ܕܰܬܢܳܢ ܫܒܺܝ̈ܚܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܚܙܺܝ ܕܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܫܒܺܝܚܽܘܬܗܘܢ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܢܣܺܝܒ ܠܰܢ܆ ܘܒܶܗ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ: ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܪܕܳܬ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܐܶܢ ܒܥܰܝܢܐ 71 ܕܥܳܠܡܐ ܢܚܽܘܪ ܒܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗ̣ܘ. ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܝܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܢܣܺܝܒ ܘܰܡܪܰܟܰܒ ܒܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐܶܢܘܢ ܕܗܳܝ ܥܺܕܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܐ܇ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܚܺܐܪܬܐ ܐܶܡܐ ܕܟܽܘܠܰܢ. ܘܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܐܪ̈ܳܙܐ ܕܶܐܫܬܠܶܡܘ ܠܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚܢܢ. ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܫܳܢ܆ ܪ̈ܳܡܺܝܢ ܘܰܡܥܰܠܶܝܢ. ܘܰܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܨܶܒܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ.

19 ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܰܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܢܣܺܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܝ. ܡܶܢܶܗ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܪܘܚܢܐ 72 . ܐܶܠܐ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܰܕܒܚܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܰܪܣܐ ܠܡܶܠܬܐ܇ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܳܐ ܚܰܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ.

20 ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܡ 73 ܡܶܫܚܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܐܪܳܙܐ ܕܰܥܡܳܕܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ ܡܙܰܡ̈ܢܰܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܫܚܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܟܰܪܣܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܡܰܘܠܕܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܡܫܺܝܚܐ 74 ܡܶܢ ܩܰܒܪܐ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܣܳܠܶܩ ܚܰܝܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܡܺܝܬܐ ܚܰܛܳܝܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܳܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܢܰܚܰܡ܆ ܗܽܘ ܒܰܬܠܳܬܐ ܥܡ̈ܳܕܺܝܢ ܕܒܰܬܠܳܬܐ ܫܡܳܗ̈ܺܝܢ ܡܶܬܚܰܕܰܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܫܰܢܺܝ 75 ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܽܘܬܗ 76 ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܐ܇ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ.

21 ܡܥܰܦܶܝܢ ܚܢܢ ܕܶܝܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܘܰܚܙܳܬܐ ܒܰܪܳܝܬܐ ܕܥܽܘܦܳܝܰܢ ܘܕܰܩܒܽܘܪܬܰܢ܆ ܡܶܢ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܐ ܦܪܺܝܫܐ 77 . ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܒܣܰܒܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܣܽܘܟܳܝܐ ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܚ̈ܰܝܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܠܰܘ 78 ܠܡܰܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܢ܆ ܠܰܫܡܰܝܐ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܘܠܰܘ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܒܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܗܽܘܢ ܠܐ ܫܟܺܝܚ܆ ܠܡܰܘܬܐ ܘܠܰܐܒܕܳܢܐ ܡܶܫܬܰܕܪ̈ܺܝܢ 79 ܡܺܝ̈ܬܰܝܗܽܘܢ.

22 ܪ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܰܡܥܰܠܶܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܇ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܗܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܦܰܓܪܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܰܝܢ܆ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܥܰܝܢܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܣܳܦܩܐ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܗܳܘܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܠܰܢ ܘܡܰܒܥܕܳܢ 80 ܡܶܢܰܢ܆ ܬܚܽܘܪ ܒܗܶܝܢ 81 ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ ܠܗ̇ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܬܐ.

23 ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܝܡܳܢ܆ 82 ܘܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܐܢܚܢܢ ܘܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܠܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܘܠܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܠܺܝܟܳܢ ܕܢܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܰܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܫܽܘܪܳܝ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܣܰܒ ܠܳܟ. ܘܦܽܘܩ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܳܐܦ 83 ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܕܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܩܰܕܡܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܠܶܗ.

24 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ܆ ܒܰܟܝܳܢܳܟ ܢܨܺܝܒܐ ܘܣܺܝܡܐ ܒܳܟ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܕܰܬܗܰܝܡܢܺܝܘܗܝ 84 ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܣܳܡ ܒܰܢ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܗܦܶܟ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܘܰܡܩܰܘܝܳܢ ܠܥܳܠܰܡ܇ ܬܗܰܝܡܶܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝܪ ܘܠܐ ܡܟܰܬܰܪ. ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܪܟܐ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ܆ ܥܳܒܪ̈ܳܢ 85 ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܠܗܶܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗ 86 ܕܰܟܬܳܒܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܘܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ 87 ܠܫܰܪ̈ܺܝܪܐ 88 ܆ ܗܶܢܶܝܢ ܡܟܰܬܪ̈ܳܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܰܕ ܠܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ. ܠܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܡܳܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ܇ ܠܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܰܪ. ܘܬܶܚܫܒܺܝܘܗܝ ܡܩܰܘܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܛܶܟܣܳܗ̇܆ ܘܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܪܺܝܬܐ 89 ܚܳܫܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܚܰܠܦܽܘܗܝ ܠܛܶܟܣܳܗ̇ 90 ܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܗ̇ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܐܶܢܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܟܡܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ 91 ܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܝ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ 92 ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܬܗܰܝܡܶܢ܆ ܘܬܰܣܒܰܪ ܥܠܰܝܗܶܝܢ 93 ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ 94 ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܣܳܡ ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܳܟ܆ ܕܠܶܗ 95 ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܗܰܝܡܶܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܬܗܰܝܡܢܺܝܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܠܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ.

25 ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܢ ܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܟܝܳܢܐܺܝܬ 96 . ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܐ 97 ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܺܐܝܕܺܝܥܽܘܬܗ 98 ܕܰܐܠܳܗܐ ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܒܗܽܘܢ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܓܶܝܪ ܓܠܳܗ̇ ܒܗܽܘܢ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ 99 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܒܺܝܥܳܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܳܐ 100 ܕܰܩܒܺܝܥܐ ܗܘܳܬ ܒܗܽܘܢ ܐܺܝܕܺܝܥܽܘܬܗ 101 ܕܐܠܗܐ܆ ܐܳܦܶܢ 102 ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܣܓܶܕܘ܆ ܘܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܠܐ ܝܰܩܰܪܘ܆ ܐܶܠܐ ܠܰܫܡܶܗ ܣܓܶܕܘ. ܘܝܰܩܰܪܘ ܒܟܽܘܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܢ܇ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܢ܇ ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܰܦܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ܆ ܘܰܡܚܺܝܪ ܠܳܗ̇ ܠܙܰܘ̈ܥܶܐ 103 ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܳܙܝܐ. ܐܶܢ 104 ܓܶܝܪ ܒܳܥܶܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܒܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܰܫܰܪ. ܘܶܐܢ ܒܳܥܶܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗܰܘ ܕܰܢܝܳܚ̈ܶܐ 105 . ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܠܶܗ ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܘܪܳܐܶܓ܆ ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܫܬܪܶܐ. ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪܐ܆ ܘܠܶܗ ܡܰܚܶܒ ܘܒܳܬܪܶܗ ܪܳܗܶܛ.

26 ܨܶܒܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܠܺܝܛܳܢܳܗ̇ 106 ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܢ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܗܺܝܒܳܢ 107 ܠܰܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ 108 ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܶܐܕ̈ܢܶܐ 109 ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܢܶܬܦܰܫܛܳܢ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܢܶܪ̈ܗܛܳܢ ܠܒܶܝܬ ܘܰܥ̈ܕܶܐ 110 ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܗܶܝܢ ܠܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ 111 ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܗܽܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܡܫܰܡܶܫ ܒܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܟܝܳܢܰܢ܇ ܕܒܳܗ̇ ܢܗܰܝܡܶܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܢܰܫܰܪ ܠܡܽܘܠܟܳܢ̈ܰܘܗܝ ܕܪܽܘܚܐ܇ 112 ܗܰܦܟܳܗ̇ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ 113 ܕܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܡܰܫܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ܀

27 ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܛܶܟܣܳܗ̇ ܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܗܦܟܺܝܗ̇ ܠܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܠܡܽܘܠܟܳܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇ ܠܥܳܠܡܐ ܘܠܰܢܝܳܚ̈ܰܘܗܝ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܠܶܦ. ܗܰܝܡܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܣܰܒܰܪ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܢ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܫܽܘܪܳܝܐ ܕܽܐܘܪܚܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ ܫܳܒܩܰܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܕܫܰܪܺܝܪ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܡܶܢܶܗ ܠܟܽܠܗܘܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܣܒܰܪܬܶܗ 114 . ܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܢܬ܆ ܘܪܳܗܛܰܬ 115 ܒܳܬܰܪ ܛܽܘ̈ܒܶܐ 116 ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܠܰܡ ܐܢܳܫ ܟܳܦܰܪ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܒܶܐܡܶܗ ܘܒܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܒܰܐܚܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܗܳܢܐ ܩܳܠܐ ܫܡܰܥ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܘܦܽܘܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܗܳܕܐ ܣܒܰܪܬܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܝܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܗܽܘܦ̈ܳܟܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܬܰܪܚܩܳܟ 117 . ܫܡܰܥܬܳܝܗܝ ܓܶܝܪ ܠܗܳܢܐ ܩܳܠܐ܆ ܗܰܝܡܶܢܳܝܗܝ ܘܠܶܗ ܗܘܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܘܠܐ ܠܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ 118 ܬܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܠܡܰܦܰܩܬܳܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܡܰܟܫܪܐ ܡܰܦܰܩܬܳܟ. ܐܰܝܟ 119 ܓܶܝܪ 120 ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܳܦ ܕܫܰܪܟܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܪ̈ܳܕܝܳܢ.

28 ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܒܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܫܳܒܩܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܚܕܐ ܥܶܠܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܠܐ ܡܰܟܫܰܪ ܬܽܘܠܡܳܕܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܚܠܺܝܡܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܘܡܶܢ ܥܒܳܕܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ 121 ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܰܘܫܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܚܰܘܪܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܟܪܺܝܗܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܘܰܢܣܺܝܣܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ 122 ܕܥܳܠܡܐ܇ ܚܠܺܝܡܐ ܕܶܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܐ ܓܽܘܫܡܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܦܳܣܶܩ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ 123 ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܓܽܘܫܡܐ ܟܪܺܝܗܐ. ܘܳܐܬܶܐ ܕܢܶܬܬܠܺܝܦ 124 ܒܗܳܢܐ ܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ܆ ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܗܺܝ ܬܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗ ܕܓܽܘܫܡܐ.

29 ܘܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܠܩܽܘܪܳܒܶܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܇ ܕܰܐܘ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܘܒܬܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܰܝܛܐ ܕܰܐܢܬܬܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܐ܇ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܪ̈ܰܕܦܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܰܘ܆ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܠܘܳܬ ܥܳܠܡܐ. ܗܳܪܟܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܥܰܝܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܒܰܥܒܳܕܐ ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. 125 ܗܳܪܟܐ ܡܶܛܽܠ ܥܝܳܕܐ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܐ܇ ܗܳܪܟܐ ܕܳܒܪܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܩܛܺܝܪܐ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܐܳܚܶܕ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܗܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܗܳܪܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܶܠܳܠܗܘܢ ܘܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܓܽܘܫܡܗܘܢ. ܘܰܬܢܳܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܨܽܘܪܬܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܫܰܪܺܝܪܐ.

30 ܟܰܕ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܥܶܠܬܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܐ ܠܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܠܰܚܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܚܛܽܘܦܝܐ. ܘܠܐ 126 ܒܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܥܰܡܶܗ ܐܰܘܓܰܪܘ܆ ܦܳܠܚܺܝܢ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܡܨܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܶܫܬܡܰܥܘ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܺܝܠܶܗ ܫܩܺܝܠ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܛܳܠܡܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܘܫܳܝܛܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܬܽܘܩܰܠܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܒܶܢܝܳܢܐ܆ ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܶܠܬܐ ܕܟܶܫܠܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܡܰܠܝܰܬ ܬܽܘ̈ܟܶܐ܆ ܒܶܝܬ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ 127 ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܦܳܫܘ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܟܪܺܝܗܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܠܐ ܕܶܐܬܰܘ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܟܪܗܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܺܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܢܡܺܝܬܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ.

31 ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܐ ܠܡܰܦܰܩܬܳܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܣܳܡܬ ܫܶܬܶܐܣܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܰܩ ܒܶܢܝܳܢܐ ܟܽܘܠܗ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝܟ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܩܰܠܘ ܥܒ̈ܳܕܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ 128 ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܰܦܶܩܬܳܟ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܘܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܐ܇ ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܠܘܰܥܕܐ ܕܥܰܝܢܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܘܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܒܰܡܚܰܦܛܳܢܽܘܬܐ 129 ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܥܶܠ ܚܳܝܪܐ܆ ܐܽܘܪܚܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܪܳܕܝܐ܆ ܘܰܫܒܺܝܠܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܪܳܗܶܛ܇ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܦܬܰܚܬ ܘܰܚܙܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܐ ܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܐ ܬܶܥܡܽܘܨܺܝܗ̇ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܕܦܳܓ̈ܥܳܢ ܒܳܟ܇ ܡܳܐ ܕܫܰܪܺܝܬ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܟ܆ ܕܠܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܬܶܓܕܰܫ ܠܳܟ ܬܽܘܩܰܠܬܐ܇ ܘܬܶܦܶܠ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܒܶܗ ܡܗܰܠܟܰܬ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܚܙܳܝܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ܆ ܒܶܗ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܐ܆ ܟܰܕ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܛܰܦܽܘܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܒܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ܇ ܘܰܢܥܰܘܟܽܘܢ ܠܰܚܙܳܝܐ ܡܫܰܒܠܳܢܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܇ ܕܫܰܪܺܝܬ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܇ ܚܙܳܝܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܢܛܺܝܪ ܠܘܳܬܳܟ܇ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܐ.

32 ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܒܰܩܝܐ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟ ܒܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܩܳܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܰܝܟ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܟ 130 . ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܪܶܓܠܳܐ ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܐ܆ ܟܡܐ ܕܰܦܬܺܝܚܐ ܥܰܝܢܐ ܠܰܚܙܳܬܐ 131 ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܓܠܺܝܙܐ ܘܡܰܒܥܕܐ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܘܡܶܬܒܰܩܝܐ ܘܚܳܝܪܐ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܢܰܦܫܐ ܓܶܝܪ ܕܓܳܠܙܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܘܪܳܗ̇ 132 ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܡܺܝܟܬܳܐ ܗܝ. ܐܰܘ ܡܺܝܬܬܳܐ ܗܝ܆ ܐܰܝܕܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܟܽܠܗ ܛܳܪܕܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܗ̣ܝ ܡܺܝܬܬܳܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܡܳܗ̇ 133 ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܦܬܺܝܚܐ 134 ܥܰܝܢܳܗ̇ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ܆ ܗܳܕܶܐ 135 ܢܰܦܫܳܐ ܗ̣ܝ ܕܰܡܺܝܟܬܐ܇ ܕܰܡܛܰܒܥܐ ܒܫܶܢܬܐ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ܆ ܘܟܰܕ ܥܳܡܠܳܐ ܠܐ ܡܰܪܓܫܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܙܕܰܕܩܐ ܠܐ ܝܳܕܥܐ. ܘܟܰܕ ܪܳܗܛܐ ܠܐ ܚܳܫܳܐ ܒܪܶܗܛܳܗ̇. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܕܕܰܡܺܝܟ܆ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܓܰܢܒܶܗ 136 ܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܐܰܝܢܐ ܕܛܳܦܶܐ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ܆ ܪܓܺܝܫ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܦܰܠ̈ܚܳܢ. ܐܶܠܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܰܡܝܐ ܕܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܕܒܰܪ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܡܶܬܢܰܓܰܕ܆ ܐܰܘ 137 ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܐܶܣܟܻ̈ܡܶܐ 138 ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕ. ܘܪܳܕܶܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܗ̇.

33 ܠܐ ܓܶܝܪ ܠܳܚܡܐ ܠܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܕܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܢܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܕܕܰܠܡܐ ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ܇ 139 ܐܰܘ ܒܥܰܘ ܣܳܝܽܘ̈ܡܰܝܗܘܢ ܕܰܢܚܰܠܦܽܘܢ 140 ܐܶܢܘܢ܇ ܢܶܬܦܰܠ̈ܗܕܳܢ ܘܢܶܬܒܰܕܪ̈ܳܢ ܐܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܳܡ ܠܰܢ ܐܰܓܽܘܢܐ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܐܳܦܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܇ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܢ ܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܗܳܢܐ ܐܰܓܽܘܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܣܳܐܶܡ ܐܰܓܽܘܢܐ 141 ܡܫܺܝܚܐ. ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ 142 ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܡܰܦܰܩܬܳܟ ܕܡܶܢ 143 ܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܘ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܠܰܚܬ ܡܶܢܳܟ ܢܰܚܬܐ 144 ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܦܰܟܪܳܐ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܛܳܥܝܐ ܘܡܰܣܒܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

34 ܐܶܙܕܰܗܪ ܡܳܕܶܝܢ. ܕܠܐ ܬܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟ. ܟܰܕ ܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܬܥܰܗܕܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܒܳܗ̇ ܡܪܰܒܶܝܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟ܇ ܘܡܳܪܩܰܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ܇ ܡܶܢ ܨܳܐܬܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ܇ ܐܰܝܟ 145 ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܚܰܝܳܒ ܗܽܘ ܡܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܠܳܬܐ 146 ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀

حواشي النصّ السرياني܆

Footnotes

‎1  1 CD ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ.

‎2  2 A ܝܳܗܒܬ.

‎3  3 AD ܝܢܩ.

‎4  4 A ܚܠܝܐ.

‎5  5 C ܕܒܪܟ.

‎6  6 A omits ܗܘܐ.

‎7  7 A ܒܝܕܥܬܗ.

‎8  8 A ܥܫܢ.

‎9  9 C ܓܝܪ.

‎10  10 A ܗܘ.

‎11  11 D ܠܟ.

‎12  12 A ܢܦܫܗ.

‎13  13 A ܕܟܝܢܐ.

‎14  14 A ܥܒ̈ܳܕܐ.

‎15  15 A ܥܒ̈ܳܕܐ, D ܥܒܘܕܐ.

‎16  16 A ܒܒܖ̈ܝܬܐ.

‎17  17 CD ܘܠܟܘܠܗ̇.

‎18  18 C ܬܬܩܢܛ.

‎19  19 CD ܒܪܝܘܬܐ.

‎20  20 CD ܠܘ.

‎21  21 CD ܠܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ.

‎22  22 A ܘܐܝܟܢ.

‎23  23 CD ܕܟܝܢܐ.

‎24  24 CD ܠܘ.

‎25  25 CD omits ܠܘ.

‎26  26 A ܠܛܥܡܗ̇.

‎27  27 C ܥܠܘܗܝ.

‎28  28 CD ܡܦܠܓ.

‎29  29 CD ܒܫܦܝܪܘܬ.

‎30  30 A ܐܝܕܟ.

‎31  31 C ܘܡܝ̈ܐ ܘܡܫ̈ܚܐ.

‎32  32 C ܡܫܟܢܐ.

‎33  33 D ܕܫ̈ܐܠܬܐ.

‎34  34 A ܠܒܪܝܬܗ, D ܒܝܬ ܒܖ̈ܝܬܐ ܠܒܪܘܝܐ.

‎35  35 A ܕܡܢ.

‎36  36 A ܘܐܦ.

‎37  37 D ܡܬܙܝܥܐ.

‎38  38 A ܛܥܡܬܐ.

‎39  39 C ܦܘ̈ܫܩܐ.

‎40  40 CD omit ܐܝܠܝܢ.

‎41  41 A ܠܓܘ.

‎42  42 A ܕܢܺܝܚ ܘܰܓܠܶܐ.

‎43  43 A ܡܣܬܢܩܐ ܡܕܝܢ.

‎44  44 A ܘܕܬܕܥ.

‎45  45 CD ܕܡܠܠ.

‎46  46 A ܣܡ.

‎47  47 A ܝܕܥܬܐ.

‎48  48 A ܘܢܣܒܘܢ.

‎49  49 CD ܕܐܝܟ.

‎50  50 D ܥܠܠܬܐ.

‎51  51 A ܡܠܬܐ.

‎52  52 CD ܢܗܝܪ.

‎53  53 A ܐܝܟܢ.

‎54  54 A ܘܐܝܟܢܐ.

‎55  55 A ܟܝܢܐ ܐܢ̈ܝܢ.

‎56  56 A ܡܫܬܡܥܐ.

‎57  57 CD ܐܬܣܝܡ.

‎58  58 CD ܢܣܝܒ.

‎59  59 ܕܡܝܫܝܚܗ.

‎60  60 In A ܐܠܗ̈ܐ, which follows after ܪܒܘܬܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ.

‎61  61 A ܕܡܬܝܠܕ.

‎62  62 A ܕܡܬܚܙܝܢ.

‎63  63 A ܥܡܐ.

‎64  64 D ܐܖ̈ܘܚܬܐ.

‎65  65 A ܣܝܒܖ̈ܬܐ.

‎66  66 C ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܝܬܝܗ̇.

‎67  67 CD omit ܡܢ ܗܢܝܢ.

‎68  68 CD ܫܡܝܢܐ.

‎69  69 C ܡܕܡ.

‎70  70 A ܪܓܫܐ ܪܘܚܢܐ.

‎71  71 CD ܒܟܝܢܐ.

‎72  72 CD ܡܕ̈ܒܚܐ ܖ̈ܘܚܢܐ.

‎73  73 A ܥܡ.

‎74  74 A ܕܡܫܝܚܐ.

‎75  75 C ܫܪܝ.

‎76  76 A ܨܠܝܒܗ.

‎77  77 C ܦܖ̈ܝܫܐ.

‎78  78 A ܘܠܐ.

‎79  79 A ܡܫܕܪܝܢ.

‎80  80 CD ܕܡܒܥܕܢ.

‎81  81 D ܒܗܘܢ.

‎82  82 A ܡܬܒܩܝܢ.

‎83  83 A ܐܦ.

‎84  84 A ܕܬܗܝܡܢ.

‎85  85 CD ܕܥܒܖ̈ܢ.

‎86  86 A ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ.

‎87  87 CD ܕܡܠܝ̈ܟܢ.

‎88  88 C ܠܫܪܝܪܐ.

‎89  89 A ܕܒܖ̈ܝܬܐ.

‎90  90 A ܠܛܟܣܐ.

‎91  91 A ܕܠܚܡܝܢ.

‎92  92 A ܠܐܚܖ̈ܢܐ.

‎93  93 A ܥܠܝܗܘܢ.

‎94  94 A ܐܝܬܝܗܘܢ.

‎95  95 A ܕܒܗ.

‎96  96 A ܟܝܢܝܬܐ.

‎97  97 CD omit ܛܘܒܢܐ.

‎98  98 CD ܕܝܕܥܬܗ.

‎99  99 A ܘܐܦ.

‎100  100 A ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܩܒܝܥܐ ܗܘܳܬ.

‎101  101 A ܝܕܥܬܗ.

‎102  102 A ܐܦ.

‎103  103 A ܠܙܘܥܐ ܟܝܢܝܐ.

‎104  104 CD ܐܢ ܒܳܥܐ ܓܝܪ.

‎105  105 A ܕܚܝ̈ܐ.

‎106  106 A ܫܠܝܛܗ̇.

‎107  107 A ܕܝܗܒܐ ܠܢ.

‎108  108 D ܫܘܦܪܐ.

‎109  109 A ܘܐܕܢܐ.

‎110  110 A ܘܥܕܐ ܡܘܬܪܢܐ.

‎111  111 C ܗܕܡܐ.

‎112  112 A ܖ̈ܘܚܢܐ.

‎113  113 CD ܫܘܠܛܢܐ.

‎114  114 A ܣܒܪܗ.

‎115  115 C ܘܪܳܗܶܛ ܐܢܬ.

‎116  116 A ܛܘܒܐ.

‎117  117 A ܬܪܚܡܟ.

‎118  118 C omits ܓܝܪ.

‎119  119 A ܐܝܟܢܐ.

‎120  120 CD ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܓܝܪ.

‎121  121 A ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ.

‎122  122 CD ܕܘܒܪܐ.

‎123  123 CD ܗܕܡܐ.

‎124  124 CD ܕܢܬܠܝܦ.

‎125  125 A ܘܒܫܘ̈ܒܚܐ.

‎126  126 A ܘܠܘ.

‎127  127 CD ܐܢ.

‎128  128 CD ܗܝܡܢܘܬܐ.

‎129  129 A ܒܚܦܝܬܘܬܐ.

‎130  130 D ܕܫܦܝܖ̈ܬܐ.

‎131  131 CD ܠܰܚܙܳܝܐ.

‎132  132 CD ܚܘܪܐ.

‎133  133 A ܫܡܥܗ (sic)

‎134  134 A ܦܬܚܐ.

‎135  135 D omits ܗܕܐ.

‎136  136 CD ܓܒܗ.

‎137  137 CD omit ܐܘ.

‎138  138 C ܐܣܟܝܡܐ.

‎139  139 CD ܢܡܘܣܐ.

‎140  140 A ܕܢܫܚܠܦܘܢ.

‎141  141 A ܢܡܘܣܐ.

‎142  142 D ܓܝܪ.

‎143  143 CD ܡܢ.

‎144  144 A ܢܚ̈ܬܐ.

‎145  145 CD omits ܐܝܟ.

‎146  146 CD ܕܬܪܝܢ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/376
Source:
E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Roger Akhrass.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Philoxenos of Mabbug, “Discourse 3: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ” based upon E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894), Digital Syriac Corpus, last modified May 6, 2018, https://syriaccorpus.org/376.
Bibliography:
Discourse 3: On Faith - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ.” In The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/376.

Show Citation Styles