Philoxenos of Mabbug: Discourse 4: On Faith and Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
footnote :

1 ܫܽܘܪܳܝܐ ܦܫܺܝܩܐ ܘܰܕܠܺܝܠܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܗ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܘܕܰܫܪܳܪܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܬܙܺܝܥܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܦܫܺܝܛܐ. ܕܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ. ܘܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬܶܗ܇ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܫܰܪܘ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܰܘܗܝ.

2 ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܠܶܠܽܘܬܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܕܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܐ܇ ܕܰܦܫܺܝܛ ܕܢܶܫܡܰܥ ܘܠܰܘ ܕܰܢܕܽܘܢ܇ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܘܠܐ ܢܥܰܩܶܒ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܳܐܦ ܝܰܠܽܘܕܐ ܡܩܰܒܶܠ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܣܶܦܪܐ ܡܶܢ ܪܰܒܶܗ܇ ܟܰܕ ܠܐ ܕܳܐܶܢ ܘܰܡܥܰܩܶܒ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܝܰܠܽܘܕܐ ܡܶܢ ܒܨܳܬܐ ܕܣܶܦܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܙܥܽܘܪܝܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܡܶܢ ܕܢܰܕܪܶܟ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ.

3 ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܘܰܢܩܰܒܶܠ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܢܦܰܩ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܝܳܢܐ ܠܩܳܠܐ ܕܰܠܘܳܬܗ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܬܥܰܘܰܟ ܒܓܶܢܣܐ ܘܒܰܐܚܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܒܰܐܬܪܐ ܘܰܒܪ̈ܳܚܡܶܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܫܰܡܥܶܗ ܠܩܳܠܐ ܘܺܝܕܰܥ ܕܕܰܐܠܳܗܐ ܗܘ܆ ܫܳܛ ܠܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ. ܘܫܰܡܥܶܗ ܦܫܺܝܛܳܐܝܬ܆ ܘܰܐܫܪܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ. ܐܳܦ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܚܰܪܥܳܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܠܘܳܬ ܩܳܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܬܫܺܝܛ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.

4 ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܗ ܗܳܪܟܐ ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܝܳܗ̇܆ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܐ ܠܡܳܪܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܥܒܳܕܐ ܠܥܳܒܽܘܕܗ. ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܒܶܗ̇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܗܳܪܟܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܕܬܶܒܨܶܐ ܘܰܬܥܰܩܶܒ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܝܕܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܦܽܘܩ ܠܰܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܛܽܘܗܡܳܟ܆ ܘܬܐ ܠܰܐܪܥܐ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ.

5 ܘܠܐ ܓܠܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̣ܝ ܐܰܪܥܐ܆ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܬܢܰܨܰܚ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܠܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܠܶܗ ܡܰܘܒܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܪܥܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܰܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܣܗܶܕ܆ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇܇ ܕܽܐܘܡܳܢܳܗ̇ ܘܥܳܒܽܘܕܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܺܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܠܰܐܝܕܐ ܕܛܳܒܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܪܳܓܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܰܠܦܰܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܠܰܘ ܠܰܐܪܥܐ ܗܳܝ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܐܰܥܡܪܶܗ ܒܚܳܪܳܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܦܩܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܘܒܠܶܗ ܡܶܚܕܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܠܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܛܶܒܐ ܕܰܐܓܪܳܐ ܫܡܰܥ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܢܦܰܩ ܒܳܬܰܪ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܐܰܘܕܥܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܡܰܘܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ.

6 ܚܽܘܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܦܰܩܬܐ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܦܰܩܬܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇. ܘܠܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܚܰܝܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܩܪܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܪܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܬܢܳܢ ܠܟܽܘܠ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܩܳܪܶܐ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܘܰܡܙܰܡܶܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܒܳܬܪܶܗ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦܶܗ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܩܪܳܝܬܐ ܕܓܰܘܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܬܰܡܳܢ ܓܒܳܐ ܠܚܰܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܗܳܪܟܐ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܡܙܰܡܶܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ.

7 ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܰܕܶܬ. ܘܚܽܘܪ ܐܳܦ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܕܳܡܝܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܐܬܩܪܺܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܚܕܐ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܫܡܰܥܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ܆ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܕܪ̈ܳܡܶܝܢ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܐ ܒܝܰܡܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܚܕܐ ܫܒܰܩܘ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܗܳܝ ܕܶܐܠܐ ܐܢܳܫ ܫܳܒܶܩ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ. ܘܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܘܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܫܒܰܩܘ ܗܶܢܽܘܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܢܰܓܺܝܪܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܶܡܥܳܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܚܰܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܩܰܒܠܰܬ ܠܩܳܠܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܡܶܚܕܐ ܒܳܬܪܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܩܪܽܘܢ܆ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ.

8 ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܦܝ̈ܳܣܶܐ ܡܩܰܒܠܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܥܰܝܢܐ ܚܠܺܝܡܬܐ ܘܰܫܦܺܝܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܰܒܨܶܢ̈ܥܳܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܙܰܠܺܝܩܐ ܕܡܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬܳܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܡܶܬܦܰܬܚܐ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܢܽܘܗܪܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܙܳܝܐ ܚܠܺܝܡܐ ܕܰܟܝܳܢܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܬܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܡܶܚܕܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ ܩܳܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܶܫܬܰܘܕܥܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܕܳܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܐ ܕܡܶܠܬܗ̇. ܘܰܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܣܳܘܚܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܝ ܩܳܠܝ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܟܽܘܠ ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܬܰܩܢܽܘܬܳܗ̇܆ ܥܶܪܒܶܗ ܗܽܘ ܕܪܳܥܝܐ ܗܰܘ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܕܐ.

9 ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܰܬܰܝ ܟܬܺܝܒ. ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ ܕܝܰܬܺܝܒ ܒܶܝܬ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ. ܘܡܶܚܕܐ ܫܒܰܩ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ ܥܰܡ ܟܽܘܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܙܰܠ ܒܳܬܪܶܗ. ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܶܙܰܠܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܢܥܰܘܶܟ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܠܐ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܕܢܶܟܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܒܺܝܪ̈ܳܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܕܶܡ܇ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܰܢܥܰܘܟܳܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܒܥܳܠܡܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ.

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܡܚܺܝܠܐ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ ܡܶܛܽܠ ܡܺܝܬܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܡܶܬܡܰܚܠܐ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܐ܆ ܘܡܶܬܟܪܰܗ ܒܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܚܠܺܝܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܟܽܘܠ ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܬܰܡܳܢ ܦܳܢܝܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܥܳܠܡܐ ܚܰܝ܆ ܠܘܳܬ ܥܳܠܡܐ ܗܦܺܝܟܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܰܘܗܝ ܘܰܕܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܚܰܝ܆ ܠܘܳܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܦܳܢܝܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܰܘܗܝ.

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ܆ ܝܽܘܩܪܐ ܕܪܶܚܡܬܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܐ܆ ܡܶܚܕܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܩܳܠܐ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܝܽܘܩܪܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܕܥܐ ܘܰܠܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܘܟܽܘܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ ܘܰܦܟܺܝܪ܆ ܝܰܩܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܳܡܰܥ ܩܳܠܐ ܕܰܩܪܳܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܝܟ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܺܝܢ. ܡܰܢ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܳܣܰܪ ܘܰܡܥܰܘܶܟ ܠܢܰܦܫܐ ܐܰܝܕܐ ܕܒܰܐܠܳܗܐ ܡܰܪܓܫܐ. ܦܬܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܛܰܝܒܐ܆ ܕܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܩܳܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܢܶܫܟܚܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܬܕܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘܬܗ.

ܩܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܠܙܰܟܰܝ ܡܶܢ ܬܺܐܬܐ܆ ܘܡܶܚܕܐ ܢܚܶܬ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܬ ܘܩܰܒܠܶܗ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܘܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܐ܇ ܕܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܐ ܡܰܠܶܠ܆ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ ܠܐ ܚܙܳܝܗܝ܇ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܶܗ܆ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܢܛܺܝܪܐ ܗܘܳܬ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܫܡܰܥ ܛܶܒܶܗ ܘܗܰܝܡܢܶܗ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܚܰܘܺܝ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܦܶܠܓܽܘܬ ܢܶܟ̈ܣܰܘܗܝ ܢܶܬܶܠ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܇ ܘܚܰܕ ܒܰܐܪ̈ܒܥܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܓܠܰܙ ܢܰܦܢܶܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ܇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ ܐܰܕܢܰܚ ܒܶܗ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܦܰܐܝܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܙܰܟܰܝ܆ ܠܰܘ ܗܳܢܐ ܫܽܘܘܕܳܝܐ ܫܦܺܝܥܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܒܥܰܡܠܐ ܠܰܫܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܒܥܶܕܳܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܡܰܦܶܩ ܗܘܳܐ ܘܰܡܦܰܠܶܓ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܟܰܢܶܫܬܶܗ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܶܗ ܪܳܕܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܢܺܝ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ܆ ܫܰܦܝܽܘܬ ܢܰܦܫܐ ܠܗܶܝܢ ܡܒܰܕܪܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܟܚܰܬ ܘܰܩܢܳܬ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܶܗ ܟܳܦܪܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܳܥܝܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܐ ܕܬܶܩܢܶܐ ܥܰܡܶܗ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠ ܩܶܢ̈ܝܳܢܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܩܶܢܝܳܢܐ ܡܩܰܘܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡܐ ܒܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܫܟܰܚ ܘܬܶܩܢܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܗ̣ܘ. ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇.

ܒܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܪܶܥܝܳܢܐ ܚܰܘܺܝܘ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܇ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܟܡܳܐ ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܐܶܬܥܰܒܝܰܬ܆ ܡܶܚܕܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܩܰܒܶܠܘ ܘܢܰܛܪܽܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܘܶܐܢ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܡܳܐܶܬ ܐܰܢܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܐܢܐ ܠܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܩܰܒܶܠ ܘܰܢܛܰܪ. ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܕܳܢܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܺܝܠܳܢܐ܇ ܘܰܐܫܠܛܰܢ ܥܰܠ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܡܠܰܟ ܕܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܢܳܛܰܪ ܐܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܠܐ ܕܳܢ ܐܳܕܳܡ ܘܥܰܩܶܒ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܡܶܠܟܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܐܰܠܦܳܗ̇ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܦܫܺܝܛܐ܆ ܚܽܘܫܳܒܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܰܫܘܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ. ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܕܨܳܒܶܐ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ. ܘܕܳܐܶܢ ܘܡܶܬܕܺܝܢ. ܘܡܶܬܦܰܪܬܰܟ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܘ ܠܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܫܰܒܪܐ ܘܰܦܫܺܝܛܐ܆ ܥܰܒܕܶܗ ܡܶܠܟܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ܆ ܕܰܝܳܢܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܒܶܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ܆ ܘܳܐܦ ܠܐ ܒܕܰܝܳܢܽܘܬܗ ܐܰܟܫܰܪ. ܕܳܢ ܓܶܝܪ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ܆ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܬܡܰܥ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܪܳܚܡܐ܆ ܘܩܳܛܽܘܠܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܡܰܚܝܳܢܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ. ܘܡܶܢ ܕܨܳܒܘ ܕܢܶܬܚܰܪܥܽܘܢ܆ ܗܘܰܘ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܡܶܠܟܶܗ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܓܰܒܐ ܗܝ ܕܣܛܢܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܳܪܥܐ ܘܰܨܢܺܝܥܐ܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ.

ܪܶܥܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܠܶܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܣܳܬܰܪ ܘܒܳܢܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܳܐܣܰܪ ܘܫܳܪܶܐ. ܘܡܰܫܰܪ ܘܰܡܕܰܓܶܠ. ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܕܳܐܶܢ ܕܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܓܳܒܶܐ ܠܰܐܚܪܺܬܐ. ܪܶܥܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܕܰܪܶܫ ܒܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܗ̣ܘ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒ̈ܠܺܝܠܶܐ. ܘܠܐ ܡܟܰܬܰܪ ܒܰܚܕܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܺܝܗ̇ ܘܢܶܣܬܡܶܟ ܥܠܶܝܗ̇. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗ̣ܘ ܫܡܳܗ̇ ܣܳܗܶܕ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܫܳܪ̈ܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܐ.

ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܰܐܠܳܗܐ ܩܰܒܠܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܳܐܦ ܠܰܐܠܳܗܐ ܦܫܺܝܛܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܢ܇ ܒܡܶܠܬܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܘܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܠܳܐ ܡܨܰܢܰܥ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܦܫܺܝܛܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢܰܢ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܥܝܳܕܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܒܪܶܥܝܳܢܗ ܪܳܦܽܘܬܽܘܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܚܽܘܪ ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܰܦܩܳܢܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܦܳܓ̈ܥܳܢ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܕܢܶܬܦܰܪܰܣ ܘܢܰܒܶܐܫ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܫܪܳܝܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܠܐ ܕܰܢܩܰܛܰܪ ܢܶܟ̈ܠܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܟܡܻ̈ܐܢܶܐ. ܘܠܐ ܕܢܶܨܛܰܢܰܥ ܘܢܰܒܶܐܫ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܐ ܝܳܕܥܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܘܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܐܶܬܓܥܶܠܘ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܗܺܝ ܐܶܫܬܰܘܝܰܬ ܠܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ.

ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܒܺܝܘ܆ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܦܫܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܢܒܰܙܰܚ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܗܽܘܢ ܢܚܰܘܶܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܪ̈ܕܰܝܳܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܓܒܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܣܰܟ̈ܠܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܕܢܰܒܗܶܬ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܰܘܗܝ... ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܗܳܐ ܐܰܫܛܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ .. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܥܳܠܡܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܒܫܳܛܝܽܘܬܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ܆ ܢܺܚܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ .. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܇ ܕܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܦ ܩܪ̈ܳܝܬܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܠܐ ܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܒܟܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܰܒܣܰܪ.

ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܠܰܘ ܕܠܰܝܬ ܚܶܟܡܬܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢܐ ܕܶܐܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܶܟܡܬܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܗ̇ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܶܫܽܘܟܐ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܕܢܽܘܗܪܐ܇ ܘܡܰܪܺܝܪܐ ܕܚܰܠܝܐ܆ ܘܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܚܶܟܡܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܢܰܨܚܐ܇ ܒܗܶܪܓܐ ܘܪܶܢܝܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܟܽܘܠܶܗ ܗܶܕܣܳܗ̇ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܗ̣ܘ. ܘܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܚܐ ܡܰܣܗܶܕ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܕܒܽܘܪܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝ ܠܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܝ ܩܳܢܶܐ ܐܢܐ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܗ̇ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܗ̇ ܕܚܶܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܚܶܟܡܬܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚܢܢ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܚܶܟܡܬܐ ܠܐ ܕܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚܢܢ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܐܪܳܙ. ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܗ̇ ܡܶܫܟܰܚ .. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܳܦܩܐ ܚܶܟܡܶܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ܇ ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܣܳܡ ܡܳܪܰܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܶܬܶܐܣܬܐ.

ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܟܡܐ ܦܫܺܝܛ ܗܘܐ ܗܰܘ ܙܽܘܘܳܓܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܕܪ̈ܺܝܫܰܘܗܝ ܕܛܽܘܗܡܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܰܦܫܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝܘ ܐܰܘ ܐܶܬܗܰܦܰܟܘ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ ܗܽܘܦܳܟܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܚܶܙ̈ܘܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܐܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܒܶܠ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܕܳܒܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܗܘܰܘ ܘܒܶܗ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ܆ ܘܡܰܥܶܠ ܘܣܳܐܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܩܰܪܺܝܒܳܐܺܝܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܫܩܰܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܪܶܥܝܳܢܗܘܢ܇ ܕܗܰܘ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܰܐܪܰܐ ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܘܶܐܢ ܡܶܥܒܰܕ ܥܒܺܝܕ܇ ܘܶܐܢ ܥܒܺܝܕ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ܇ ܘܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܪܳܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܐ ܒܗܳܢܐ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܣܳܡܰܢ܇ ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܗܳܢܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܰܒܥ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܢܬܺܝܦܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇. ܠܨܰܘܬܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܫܶܡܥܐ. ܘܰܡܙܺܝܓ ܚܽܘܫܳܒܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܫܰܒܪܐ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܝܢܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܡܰܠܶܠ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܓܶܢܣܰܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܣܳܡ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܗܺܝ ܗܘܳܬ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܦܽܘܩܕܳܢܐ.

ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܗ̣ܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܪܬܳܐ ܗܝ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܝܰܠܕܐ ܗ̣ܝ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܨܢܺܝܥ ܘܚܳܪܰܥ܆ ܠܰܘ ܕܠܺܝܠܐܝܬ ܡܰܫܰܪ ܠܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܰܥ. ܦܫܺܝܛܐ ܕܶܝܢ܆ ܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܫܳܡܰܥ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗܝ ܕܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܩܰܒܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܪܥܐ ܒܬܽܘܩܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܣܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇܆ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܕܚܳܫ̈ܚܺܝܢ ܠܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܦܩܰܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪ̈ܕܪܶܐ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܒܶܗ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܣܺܝܡܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ܆ ܒܥܶܠܰܬ ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܝܰܠܕܐ ܟܽܘܠܗ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ.

ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܆ ܩܕܳܡ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܡܠܶܝܢ ܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܘܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܓܰܪܘ ܒܥܳܠܡܐ ܒܝܰܕ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܗܽܘܢ܆ ܡܶܬܝܰܠܦܺܝܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܢ ܢܶܚܛܽܘܦ ܐܢܳܫ ܝܰܠܽܘܕܐ ܒܰܪ ܫܰܢܬܐ܆ ܘܢܶܦܽܘܩ ܘܰܢܪܰܒܶܝܘܗܝ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܝܬ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܕܽܘܪܳܫܳܐ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘܦܳܟܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܠܐ ܢܶܚܙܶܐ܆ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܩܳܐܶܡ܆ ܘܳܐܦ ܡܐ ܕܶܐܬܐ ܠܩܰܘܡܬܐ ܕܓܰܒܪܽܘܬܐ܆ ܘܗܳܢܐ ܣܰܓܺܝ ܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܡܶܫܟܰܚ ܡܩܰܒܶܠ ܚܶܙܘ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܡܳܐܢܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ.

ܘܰܒܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܗܰܘ ܟܳܪܽܘܙܐ ܬܡܺܝܗܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܰܒܚܽܘܪܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܘܢܺܐܠܰܦ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܢܶܣܰܒ ܚܰܝܠܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܒܗܶܝܢ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫ܆ ܗܽܘ ܒܝܰܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܳܗ̇. ܗܘܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܗܶܝܢ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܽܘܛܳܠܳܗ̇ ܕܠܰܘܛܬܐ ܘܡܰܘܬܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ: ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܬܪܰܥ ܣܝܳܓܳܗ̇ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܬܪܰܥ܆ ܗܽܘ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܐ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܪܬܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܠܡܰܕܒܪܐ ܢܶܦܽܘܩ܆ ܘܰܢܟܰܬܰܪ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܶܠܳܝܺܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ.

ܒܳܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܟܰܕ ܦܪܰܩ ܠܥܰܡܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܠܡܰܕܒܪܐ ܚܽܘܪܒܐ ܐܰܦܩܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܺܝ ܕܰܠܡܰܕܒܪܐ ܗܰܘ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܬܚܰܣܟܺܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܘܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠܘ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܬܶܬܥܰܝܰܕ ܒܗܽܘܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܺܝܬ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܘܢ ܠܡܰܕܒܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܗܳܕܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܠܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܠܐ ܨܒܰܘ ܕܢܶܫܠܚܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܘܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܦܘ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܘܰܘ ܠܡܽܘܠܟܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܗܘܢ܆ ܐܶܚܰܕ ܐܶܢܘܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܐ. ܕܬܶܬܛܰܠܰܩ ܒܺܝܫܬܐ ܥܰܡ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇܆ ܘܬܺܐܒܰܕ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܕܳܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ܇ ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܐ ܗܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܒܺܝܬܗܽܘܢ܆ ܗܽܘ ܢܶܥܽܘܠ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪܽܘܬܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܚܡܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܽܘܪܒܐ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܢܳܩܦܐ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܕܗܺܝ ܬܶܫܡܰܥ ܘܬܶܬܛܦܺܝܣ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ.

ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܣܒܰܪ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ ܗܰܝܡܶܢܘ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܕܶܐܬܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܚܙܰܘ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪܘ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪ̈ܶܝܢ܆ ܚܙܰܘ ܐܳܦ ܦܠܳܓܶܗ ܕܝܰܡܐ. ܘܗܳܝ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܚܺܝܠܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܗܦܰܟ ܐܶܬܬܚܺܝܛ ܝܰܡܐ܇ ܘܟܰܣܺܝ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܰܠܘ ܠܓܰܘܶܗ. ܘܗܳܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܡܽܘܪܰܬ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܩܰܝܣܐ ܐܶܬܚܰܠܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܫܶܩܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܗܘܰܘ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܕܰܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܕܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܛܰܠܝܐ ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܪܒܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܠܐ ܚܙܰܘ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܢ ܗ̈ܘܰܝ. ܥܰܡܽܘܕܐ. ܘܰܥܢܳܢܐ. ܘܟܺܐܦܐ ܕܡܰܪܕܝܐ. ܘܣܰܠܘܰܝ ܕܣܳܠܩܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܝܰܡܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܚܙܰܘ܆ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܟܰܬܰܪܘ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ.

ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܗܘܰܘ܇ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ܆ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܥܩܪܽܘܢ ܘܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܺܐܝܠܶܦܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܕܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܡܰܠܝܳܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܒܥܰܕ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܢܰܥܘ ܘܰܡܛܰܘ ܠܰܐܪܥܐ ܝܳܬܶܒܬܐ܆ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܫܪܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܕܝܰܢ܆ ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܙܳܬܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܨܰܒܶܬܘ ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܶܕ̈ܝܰܢܳܝܶܐ܆ ܫܰܪܟܳܢܐ ܕܥܰܡܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܐܶܫܬܪܰܚ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܰܘܕܰܥ܇ ܕܰܚܙܐ ܥܰܡܐ ܠܰܒܢ̈ܳܬ ܡܶܕܝܰܢ ܘܶܐܫܬܪܰܚ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܰܒܥܶܠ ܦܳܥܽܘܪ܆ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܣܥܰܪܘ ܐܶܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܕܦܳܫܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܫܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܠܰܡ ܡܰܘܬܳܢܐ. ܘܡܺܝܬܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܰܐܪ̈ܒܥܐ ܐܰܠܦܻ̈ܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܐ܆ ܕܗܳܪܟܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܥܰܡܐ ܡܺܝܬܘ܆ ܡܶܣܬܟܠܺܝܢ ܚܢܢ܆ ܕܳܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܢܺܝܘ܇ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܡ ܘܟܽܠܶܗ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ܆ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ. ܘܙܰܡܪܺܝ ܒܰܪ ܣܰܠܽܘ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܠܩܶܠܳܝܬܐ ܠܘܳܬ ܟܽܘܣܒܺܝ ܒܰܪܬ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܡܶܕܝܰܢ. ܠܥܺܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܠܥܺܝܢ ܟܽܘܠܶܗ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܩܳܡ ܦܺܝܢܚܶܣ. ܘܚܰܘܺܝ ܢܶܨܚܳܢܐ ܕܰܛܢܳܢܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܒܫܰܪܟܳܢܐ ܗܰܘ ܕܦܳܫ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܫܳܠܶܛ ܡܰܘܬܳܢܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܰܥܒܳܕܐ ܗܰܘ ܕܪܽܘܫܥܐ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܟܽܘܠܶܗ ܥܰܡܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܘܒܰܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܒܬܰܪܥܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܫܳܐܠ ܗܘܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܗܰܝܡܢܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܚܶܫܠܶܗ ܕܥܶܓܠܐ. ܕܳܐܦ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܐ܆ ܘܺܝܕܰܥ ܕܠܰܘ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܚܰܦܛܳܢܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܫܰܦܶܗ ܠܥܶܓܠܐ ܒܫܽܘܦܺܝܢܳܐ܆ ܘܒܰܙܩܳܗ̇ ܠܕܶܩܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܡܐ܆ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܳܚܽܘܪ̈ܶܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܗܘܳܐ ܥܶܓܠܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝܗܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܡܚܰܦ̈ܛܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܒܺܝܫܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܗܽܘܢ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܐܳܬܶܗ ܕܥܶܓܠܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܒܣܰܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܳܡ ܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚܢܢ. ܐܳܦ ܫܽܘܪܳܝ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܰܦܶܛܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܐܰܕܪܶܟ. ܐܳܦ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܓܶܙܪܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ܇ ܒܝܰܕ ܐܳܬܶܗ ܕܥܶܓܠܐ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܒܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ.

ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܡܰܘܬܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܐ܇ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܰܐܪ̈ܒܥܳܐ ܐܰܠܦܻ̈ܝܢ ܢܦܰܠܘ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܢܶܕܰܥ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܢܺܐܠܰܦ ܙܳܢܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܚܛܺܝܦܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܘܳܬ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܥܗܰܕܘ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗ̇ ܒܡܶܕܝܰܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܳܗ̇.

ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܒܚܽܘܪܒܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ܆ ܢܶܛܪܰܬ ܐܶܢܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ. ܘܒܰܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܚܣܺܝܟܺܝܢ ܡܶܢ ܢܶܟܠܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ. ܐܳܦ ܒܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܗܘܰܘ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܥܶܠܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܝܶܪܬܰܬ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܘܒܽܘܪܽܘܬܐ ܩܳܡܰܬ ܒܰܬܚܽܘܡܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܇ ܕܶܐܬܡܰܠܟܰܬ ܠܪܺܝܫ ܓܶܢܣܗܽܘܢ. ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܳܪܝܐ܆ ܗܺܝ ܢܰܨܚܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܳܐܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ. ܦܩܰܕ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܕܢܶܬܟܰܪܟܽܘܢ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܫܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܳܬܐ܆ ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܫܒܺܝܥܳܝܐ ܢܶܬܟܰܪܟܽܘܢ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܙܶܠ ܗܽܘ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܛܥܺܝ̈ܢܺܝܢ ܩܰܪ̈ܢܳܬܐ܆ ܘܩܺܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܒܳܬܰܪ ܩܺܒܽܘܬܐ.

ܘܡܳܢܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܟܽܠܶܗ܇ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܪܳܡܶܙ ܠܰܢ ܟܬܳܒܐ܇ ܕܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܒܪܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡ ܛܰܠܝܐ܆ ܠܐ ܥܳܢܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܗܘܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܽܘܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܚܣܺܝܟ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܕܽܘܪܳܫܐ ܕܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܢ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܘܗܽܘܦܳܟܐ ܕܰܒܫܶܠܝܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܐܢܳܫ ܢܣܰܓܶܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܒܫܶܠܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܗܳܘܶܐ ܩܰܢܝܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܝܳܕܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܣܳܗܶܕ ܠܰܢ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܦܰܩܬܐ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܐ. ܘܕܽܘܪܳܫܐ ܘܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܇ ܘܕܰܢܛܺܝܪܐ ܒܗܽܘܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܐ.

ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܬܪܺܝܨܽܘܬܐ ܠܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܡܰܩܶܦ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܠܰܡ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܢܩܶܦܘ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܣܳܗܶܕ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܢܐ ܠܰܡ ܒܪܺܝܪ ܗܘܺܝܬ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܰܒܥܺܝܪܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܡܳܟ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܗܳܕܶܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܒܽܘܪܽܘܬܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ܆ ܕܰܐܝܟ ܒܥܺܝܪܐ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܐܰܘ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܰܢܕܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܡܠܺܝܠܽܘܬܐ ܘܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܗܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܰܐܝܟ ܒܥܺܝܪܐ ܕܡܶܬܕܰܒܪܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܬܕܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܝܳܢܐ ܠܨܶܒܝܳܢܗ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܟܻ̈ܡܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܒܥܺܝܪܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܠܰܡ ܒܰܝܰܐܰܝܢܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܥܰܩܒܶܬ ܡܳܢܐ ܐܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܳܟ܇ ܐܰܘ ܡܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܰܐܪܥܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܩܳܡܶܬ ܥܰܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܟ܆ ܕܥܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܐܶܕܰܥ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܨܒܺܝܬ܆ ܒܥܳܐ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܚܪܺܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܰܘܕܶܬ ܠܺܝ. ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝܟ܆ ܪܶܗܛܶܬ ܐܶܚܕܶܬ ܠܺܝ ܓܰܘܣܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܥܰܡܳܟ ܒܥܺܝܪܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܝܳܕܥܐ. ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܐ܆ ܘܺܐܝܕܰܥܬܳܟ ܬܕܰܒܪܰܢܝ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ.

ܘܬܽܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܒܡܰܙܡܽܘܪܐ. ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܠܘܳܬ ܒܪ̈ܺܝܪܶܐ ܫܦܺܝܥܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܡ ܛܳܒ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܒܪ̈ܺܝܪܰܝ ܠܶܒܐ. ܐܰܩܶܦ ܕܶܝܢ ܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܦܫܺܝܛ ܘܰܫܦܶܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܗ ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ.

ܘܬܽܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘ ܢܒܺܝܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܕܪܶܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܩܳܢܶܐ ܠܒܺܝܒܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܥܰܡ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܣܳܦܪܽܘܬܐ܆ ܐܶܥܽܘܠ ܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܘܶܐܥܗܰܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܗܶܕܝܽܘܛ ܘܰܦܫܺܝܛ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ ܘܚܰܟܺܝܡ܆ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܽܘܠܦܳܢܝ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܐ܆ ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗܝ܆ ܡܬܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܠܕܰܟܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܰܘܠܐ܆ ܦܰܚܡܳܗ̇ ܒܰܫܝܳܓܬܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܠܰܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܪܩܶܬ ܘܕܰܟܺܝܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ. ܘܶܐܬܕܰܟܪܶܬ ܠܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܗܰܠܟܶܬ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܝ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܝ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܢܶܬܶܒ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܝ ܕܥܳܒܶܕ ܢܶܟܠܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܢܶܟܠܐ. ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܚܽܘܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܘܢܰܣܳܢܝ. ܘܰܒܩܺܝ ܟܽܘܠܝ̈ܳܬܝ ܘܠܶܒܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܟܺܝܬ ܠܶܒܝ. ܘܰܐܫܺܝܓܶܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ.

ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܓܰܒܝܽܘܬܶܗ ܣܳܗܕܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܕܡܰܠܶܦ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܶܬܓܒܺܝ܆ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܬ ܓܰܒܝܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܰܘܕܶܐ ܘܡܰܥܗܶܕ ܓܰܒܝܽܘܬܶܗ. ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ܇ ܓܒܳܐ ܠܰܡ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܘܕܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܓܙܳܪܐ ܕܥܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢܳܐ ܕܡܰܝܢܩܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܗ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܕܰܒܪܐ ܗܘܳܬ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܪܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ. ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗ̣ܝ܆ ܘܫܰܦܝܽܘܬܐ ܐܳܦ ܟܬܳܒܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܪܳܡܶܙ ܠܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ. ܕܰܒܗܽܘܦܳܟܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܳܠܶܟ ܡܶܠܟ̈ܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܰܚܺܝܬܘܦܶܠ ܓܶܝܪ. ܡܳܠܶܟ ܡܶܠܟܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܟܬܳܒܐ. ܟܰܕ ܦܫܺܝܩ ܠܰܢ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܢܶܚܙܶܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܟܰܕ ܥܰܡ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܒܠܶܒܝ ܒܺܝܫܬܐ܇ ܘܰܐܒܽܘܟ ܡܨܰܝܶܕ ܠܡܶܣܰܒ ܢܰܦܫܝ. ܘܗܳܝ ܛܽܘܒ ܕܡܶܢ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ: ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܩܪܳܒܐ ܘܰܩܛܰܠ ܠܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ܆ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܦܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܳܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ܆ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܫܳܐܽܘܠ܆ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܟܰܬܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܶܡܠܟܽܘܢܳܝܗܝ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ܆ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܕܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܥܝܳܕܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܟܰܬܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܫܟܰܚ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܕܡܰܘܕܥܳܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬ ܠܶܒܶܗ ܕܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܠܘܳܬ ܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܠܺܝ ܓܰܒܪܐ ܐܰܝܟ ܠܶܒܝ܆ ܥܰܠ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܠܶܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܣܳܗܕܐ ܗܘܳܬ. ܘܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܫܳܐܶܠ ܗܘܐ܆ ܕܠܶܒܐ ܕܰܟܝܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܐ.

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܫܦܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܘܰܚܕܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܰܒܒܰܝܬܐ ܩܳܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܦܪܺܝܣܬܐ܆ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢ. ܘܒܰܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܳܐ ܐܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܓܰܘܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܐ ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ. ܕܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܣܳܠܩܐ ܗܘܳܬ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܒܰܪܘܳܙܐ ܐܰܟܚܕܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܚܳܐܰܪ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܝܰܬܺܝܪܐ ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܽܘܓܳܐܐ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܕܶܡ ܒܓܰܘܳܐ ܠܐ ܐܰܪܡܺܝ܆ ܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܗܳܘܝܐ ܗܘܳܬ܆

ܘܬܽܘܒ ܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܐ܆ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܥܰܡܐ ܒܪܺܝܪ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܐ. ܘܗܳܢܐ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗ ܥܰܡܐ ܦܫܺܝܛ ܗܘܳܐ ܘܰܫܦܶܐ܆ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܐ ܒܫܰܠܝܽܘܬܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܬܓܒܺܝ ܠܗܳܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܕܒܳܬܰܪ ܪܰܒܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܕܩܰܪܺܝܒܐ ܗ̣ܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܫܟܢܐ ܐܰܘ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܬܕܰܪܫܺܝܢ ܒܡܰܥܰܠܬܐ ܘܰܒܡܰܦܰܩܬܐ܆ ܣܳܗܕܐ ܐܳܦ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܥܺܣܽܘ. ܥܺܣܽܘ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܐ ܕܝܳܕܰܥ ܨܰܝܕܐ܆ ܓܰܒܪܐ ܕܒܰܪܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܓܒܰܪ ܬܰܡܺܝܡ ܘܥܳܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܐ.

ܘܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܳܐܦ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܘܢ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ܆ ܠܥܺܣܽܘ ܚܳܪܥܐ ܘܰܨܢܺܝܥܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܗ. ܘܰܕܢܳܛܰܪ ܪܽܘܓܙܐ ܘܕܳܐܚܶܕ ܐܰܟܬܐ. ܢܳܛܰܪ ܠܰܡ ܠܥܳܠܰܡ ܪܽܘܓܙܗ܆ ܘܰܐܟܬܶܗ ܢܳܛܰܪ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܕܶܐܠܰܡ ܐܶܠܡܐ. ܘܛܰܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܶܗ ܢܰܓܺܝܪܐ ܡܒܰܕܩܐ. ܠܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܓܶܝܪ ܫܢ̈ܺܝܢ ܕܰܦܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܚܳܪܳܢ܆ ܥܝܳܪܬܐ ܕܒܽܘܪܟܬܐ ܡܶܢܶܗ ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܫܰܚܠܦܰܬ ܪܽܘܓܙܶܗ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ܆ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܢܦܰܩ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ.

ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܢ ܒܶܝܬ ܠܳܒܳܢ. ܦܫܺܝܛܐ ܓܶܝܪ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܒܰܚܕܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܡ ܓܰܒܪܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܺܝܡܐ. ܕܥܳܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܐ. ܘܬܽܘܒ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܗܳܝ ܕܢܶܓܢܽܘܒ ܒܽܘܪܟܬܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ܇ ܐܶܠܽܘ ܪܰܦܩܳܐ ܐܶܡܶܗ ܠܐ ܐܰܠܶܦܬܶܗ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ܆ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܗ ܘܠܐ ܐܶܬܥܰܣܰܩ܆ ܘܰܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܣܒܰܪ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܙܗܺܝܪ ܡܶܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܇ ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܗܳܐ ܠܰܡ ܥܺܣܽܘ ܐܳܚܝ ܓܒܰܪ ܣܥܳܪ. ܘܶܐܢܐ ܓܒܰܪ ܫܥܳܥ. ܕܰܠܡܐ ܠܰܡ ܢܡܽܘܫܰܢܝ ܐܳܒܝ܆ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܒܰܙܚܳܢܐ܆ ܘܬܰܝܬܶܝܢ ܥܠܰܝ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܘܠܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܫܪܳܐ ܠܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܘ ܠܳܗ̇܆ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܡ̈ܰܠܰܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܗܘܳܬ ܠܡܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ܆ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܪܰܒܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܰܙܥܽܘܪܐ܆ ܦܰܢܝܰܬ ܠܶܗ ܦܶܬܓܳܡܐ܆ ܕܰܥܠܰܝ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܟ ܒܶܪܝ.. ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ. ܘܰܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܕܐ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܶܐܡܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ܆ ܘܰܐܬܩܢܰܬ ܘܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ܆ ܘܩܶܪܡܰܬ ܡܶܫ̈ܟܶܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ܆ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܠܓܶܫܬܐ. ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܠܐ ܕܳܢ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܶܗ ܘܥܳܒܕܐ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܒܝܰܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܩܕܳܡ ܐܶܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܘܰܐܥܶܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܡܰܬ ܪܰܦܩܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܬܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܘܣܶܦ ܘܠܐ ܡܒܰܨܰܪ. ܘܟܰܕ ܡܛܳܐ ܬܘܒ ܙܰܒܢܐ ܕܙܽܘܘܳܓܐ܆ ܠܐ ܦܣܰܥ ܕܗܽܘ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܗ܆ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ.

ܥܺܣܽܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܨܢܺܝܥ ܠܒܺܝܫܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܥܺܝܩ ܘܰܢܡܰܪܡܰܪ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ܆ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܐܶܙܰܠ ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܟܢܰܥܢ. ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܡܰܪܡܪ̈ܳܢ ܠܪܽܘܚܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܪܰܦܩܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܣܶܓܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܣܶܢܶܐܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܥܰܝܛܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܢܶܫܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܰܕ ܚܳܪ ܕܠܐ ܢܶܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܚܳܪ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܒܨܶܢܥܬܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܠܒܶܣܡܰܬ ܒܰܪܬ ܐܺܝܫܡܳܥܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܥܰܡ ܡܚܽܘܬܐ ܢܩܰܒܶܠ ܥܨܳܒܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܪܐ ܦܳܪܽܘܫܐ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܒܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܚܶܠ ܕܠܐ ܢܰܟܪܙܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܰܕܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܒܽܘܟܪܽܘܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܩ ܗܘܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܒܶܕ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܡܢܳܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܕܢܶܟ̈ܣܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܳܩܠܺܝܢ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܠܘܳܬܶܗ܇ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܰܣܒܰܪ ܗܘܐ ܕܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܣܰܒ ܒܝܳܪܬܽܘܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܥܺܣܽܘ܆ ܥܰܠ ܚܳܪܥܽܘܬܗ ܘܒܺܝܫܽܘܬܗ ܡܰܠܦܳܢ ܠܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܗܶܝܢ. ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܽܘܒܶܗ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ ܥܺܣܽܘ ܦܢܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܶܗ ܐܰܝܟ ܒܽܘܟܪܐ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܘܥܶܠܰܬ ܪܰܦܩܳܐ ܓܠܳܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܠܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܐܶܙܠ̱ܰܬ ܗܘܳܬ ܠܡܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܚܽܘܒܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܥܺܣܽܘ܇ ܘܰܐܚܺܝܪܶܗ ܠܘܳܬ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܗܰܘ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ.

ܢܶܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܫܰܒܪܐ ܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܐ ܠܰܡ ܢܳܣܶܒ ܐܳܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܟܢܰܥܢ. ܐܶܡܪܰܬ ܪܰܦܩܳܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܐܳܙܠܺܝܢ ܠܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܦܰܩܕܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܐ ܬܶܣܰܒ ܠܳܟ ܐܰܢܬܬܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܟܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܙܶܠ ܠܘܳܬ ܠܳܒܳܢ ܒܰܪ ܒܬܽܘܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ܆ ܘܣܰܒ ܠܳܟ ܐܰܢܬܬܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܘܰܢܦܰܩ ܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܝܰܬܺܝܪܐ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܩܢܶܐ܆ ܫܰܪܺܝ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܗ. ܘܠܐ ܬܒܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܰܚܫܰܚܬܶܗ܆ ܒܥܺܝܪܐ ܠܰܛܥܽܘܢܬܐ܆ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ܆ ܘܺܐܝܩܰܪܬܐ ܠܰܚܙܳܬܐ܇ ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܦܰܢܛܰܣܺܝܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܶܠܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܚܽܘܛܪܶܗ܆ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܘܰܡܙܰܘܰܕ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ܆ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܰܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܘܕܥܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܘܫܳܐܶܠ ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܕܰܒܚܽܘܛܪܝ ܠܰܡ ܥܶܒܪܶܬ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܐ. ܘܗܳܫܐ ܗܘܺܝܬ ܠܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܢ. ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܥܺܣܽܘ ܐܳܚܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܶܠ ܐܢܐ ܡܶܢܶܗ.

ܢܶܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܐܬܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܚܙܶܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܡܳܪܝܐ ܒܰܐܬܪܐ ܗܳܢܐ. ܘܶܐܢܐ ܠܐ ܝܶܕܥܶܬ. ܘܡܳܢܐ ܣܳܒܰܪ ܗܘܰܝܬ ܐܳܘ ܬܰܡܺܝܡܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܕܒܰܐܬܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܶܗ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟ ܡܣܰܝܰܟ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܘܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܟܽܘܠ ܐܰܬܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܓܶܠܝܳܢܗ܆

ܢܶܚܙܶܐ ܬܘܒ ܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܚܠܶܦ ܐܰܓܪܶܗ ܒܶܝܬ ܠܳܒܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܶܗ ܠܚܰܪܬܐ ܐܰܟܶܣܬܶܗ ܠܗܰܘ ܨܢܺܝܥܐ. ܕܚܰܠܶܦܬ ܠܰܡ ܐܰܓܪܝ ܥܣܰܪ̈ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ܆ ܘܠܐ ܫܰܒܩܳܟ ܡܳܪܝܐ ܕܬܰܒܶܐܫ ܠܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܦܠܰܚ ܥܰܡܶܗ ܒܒܰܪܬܗ ܙܥܽܘܪܬܐ܆ ܐܚܪܺܬܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܓܢܰܒ ܘܰܐܥܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܐܛܥܝܶܗ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܘܠܐ ܐܰܪܓܶܫ. ܘܟܰܕ ܬܳܒܰܥ ܒܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܝܕܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܠܘܳܬܶܗ ܨܰܕܘܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܦܝܳܣܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܐ ܗܘܐ܆ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܘܩܰܒܠܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܥܳܐ ܠܳܒܳܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡܐ ܒܒܺܝܫܽܘܬܗ. ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܠܘܳܬܶܗ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܇ ܒܝܰܕ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܗ ܘܚܳܪܥܽܘܬܶܗ. ܘܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܠܐ ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ. ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܠܐ ܐܶܫܬܰܓܫܰܬ ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬܗ ܠܐ ܐܶܬܥܰܪܡܰܬ. ܘܰܟܡܐ ܕܗܽܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܗ ܙܗܺܝܪ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܢܰܗܺܝܪܐ܇ ܠܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܡ ܡܳܪܝܐ. ܕܠܐ ܢܒܰܛܶܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܡܶܢ ܪܶܢܝܐ ܕܒܰܐܠܳܗܐ. ܘܢܰܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܰܫܟܳܚ̈ܳܬܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܰܟܶܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ.

ܐܶܠܐ ܟܰܬܰܪ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܒܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܘܰܕܡܳܪܝܐ ܗ̣ܝ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܕܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝܟ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܬܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܘܳܬܳܟ. ܫܡܰܥܬ ܥܰܠ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܥܰܬܕܺܝܢ ܕܢܰܒܶܐܫܽܘܢ ܠܳܟ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܰܟܡܺܐܢܐ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܺܝܢ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܠܰܣܬܳܪܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܟ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܟܰܐܪ̈ܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܆ ܘܰܡܓ̈ܰܢܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܳܦܪܺܝܢ ܕܢܶܫܕܽܘܢܳܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܰܬ܆ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܖ̈ܰܡܙܺܝܢ܆ ܘܠܰܐܚܖ̈ܳܢܐ ܕܰܒܒܶܙܚܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܰܒܡܽܘܝܳܩܐ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܐ ܥܠܰܝܟ ܐܳܫܕܺܝܢ܆ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܡܰܬܠܐ ܘܬܽܘܢܳܝܐ܆ ܘܰܒܫܰܪܒܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠܶܗ ܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܢܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܟܰܬܰܪ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܢܶܐ ܠܒܶܣܬܪܳܟ܇ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܚܳܝܪܰܬ܆ ܘܠܐ ܬܶܬܒܰܛܰܠ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܟܰܣܝܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ.

ܘܠܐ ܢܶܙܟܶܐ ܩܛܺܝܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ܇ ܠܰܩܛܺܝܪܐ ܕܶܐܘܩܺܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܬܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ. ܐܶܠܐ ܐܰܚܽܘܕ ܒܣܰܒܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܓܰܠ ܡܫܺܝܚܐ: ܐܰܝܟ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܣܰܒܪܐ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܐܶܘܩܺܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܟ ܒܢܰܦܫܰܢ ܕܠܐ ܬܶܬܙܺܝܥ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܘܩܺܝܢܳܐ ܕܫܰܕܝܐ ܠܬܰܚܬ ܒܝܰܕ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܗ̇܆ ܐܳܚܕܐ ܘܟܳܠܝܐ ܠܶܐܠܦܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܦܗܶܐ ܘܬܶܬܕܰܘܰܕ ܒܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܣܰܒܪܐ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܰܢ ܒܰܫܡܰܝܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܘܩܺܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܐ܇ ܕܣܺܝܡܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܰܥܡܺܝܕ ܘܰܡܟܰܣܰܝ ܡܶܢܰܢ ܒܰܫܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܢܶܐܚܽܘܕ ܠܘܳܬܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ܆ ܘܢܶܐܣܽܘܪ ܐܶܠܦܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܕܠܐ ܬܶܦܗܶܐ ܘܬܶܬܕܰܘܰܕ ܒܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ ܘܰܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܢܳܩܫܺܝܢ ܒܗ̇. ܘܬܶܦܽܘܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܗ̇.

ܟܰܬܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܢܬ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥܬ܆ ܘܠܐ ܢܫܰܚܠܦܽܘܢܳܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܟܰܢܶܫ ܘܰܠܩܽܘܒܠܳܟ ܣܳܕܰܪ܆ ܕܰܢܫܰܚܠܦܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܳܟ ܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܫܓܽܘܫ ܘܢܶܕܠܽܘܚ ܫܰܦܝܽܘܬܳܟ. ܘܰܢܥܰܪܶܡ ܦܫܺܝܛܽܘܬܟ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܟ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ. ܘܬܶܬܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܳܐܢܐ ܠܚܶܡܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܬܶܠܒܰܫ ܢܰܚܬܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܢܚܶܬ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܡܶܢ ܗܳܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܒܚܰܕ ܚܳܝܪܐ܆ ܘܚܳܪܬ ܠܳܟ ܒܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܰܫܡܰܥܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܝܟ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ܆ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ܆ ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ܆ ܨܰܝܕܐ ܡܛܰܝܒܐ ܘܰܕܠܺܝܠܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܚܰܡܣܶܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܳܐܢܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܐܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܢܳܦܶܠ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܳܐܦ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܳܐܢܐ ܢܰܩܕܐ ܘܰܡܝܰܩܪܐ܇ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ.

ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܘܪܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܳܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܬܰܡܺܝܡܐ܆ ܗܳܢܐ ܕܪܶܫܡܶܬ ܠܳܟ ܫܰܪܒܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܐ ܕܰܢܕܰܘܶܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ܆ ܘܡܰܪܓܫܰܬ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܰܢܥܰܘܟܽܘܢܳܟ܆ ܪܢܺܝ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܛܽܘܒܳܢܐ܆ ܘܚܽܘܪ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܫܽܘܠܳܡܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܣܡܳܟܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܡܶܬܡܰܝܛܐ ܕܬܶܦܶܠ܆ ܘܒܽܘܝܳܐܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܶܬܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܝܛܐ ܕܡܰܪܓܙܳܢܐ. ܚܽܘܪ ܟܡܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܣܘ ܥܺܣܽܘ ܘܠܳܒܳܢ ܕܢܰܒܶܐܫܽܘܢ ܠܶܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܡܳܪܝܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܪܳܗܶܛ ܗܘܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܫܠܶܐ ܘܠܐ ܝܰܨܺܝܦ܆ ܕܢܶܐܪܽܘܥ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܠܒܳܬܪܐ ܡܰܗܦܶܟ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܽܘܠܳܦ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܒܶܗ ܡܰܦܓܰܥ ܗܘܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܓܶܝܪ ܥܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܗ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܗܽܘ ܡܶܬܗܦܶܟ ܒܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ܆ ܘܡܳܪܝܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܡܰܨܠܰܚ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܪܳܗܶܛ ܘܡܶܬܦܰܪܰܣ ܠܳܒܳܢ ܕܰܢܚܰܣܪܺܝܘܗܝ܆ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܘܬܰܡܺܝܡܐ ܠܐ ܚܰܫܺܝܫ. ܘܫܰܦܝܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܥܒܺܝܕ ܚܳܙܝܐ ܘܝܳܕܽܘܥܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ. ܘܡܐ ܕܰܩܛܰܪ ܠܳܒܳܢ ܫܪܳܐ ܡܳܪܝܐ. ܪܰܟܶܒ ܦܽܘܪܣܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܒܰܕܪܶܗ ܥܶܠܳܝܐ. ܐܶܫܟܰܚ ܫܟܳܚܬܐ ܕܡܰܣܓܝܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܘܰܡܙܰܥܪܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܐܰܠܳܗܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܫܠܶܐ ܓܶܝܪ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܕܰܝܳܢܐ ܥܒܺܝܕ ܣܢܺܐܓܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܡܕܰܒܰܪ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܠܳܟ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܐܶܢ ܬܩܰܘܶܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܘܰܒܫܰܦܝܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܗܰܘ ܬܰܡܺܝܡܐ.

ܕܡܳܪܝܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܠܐ ܬܶܒܗܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܡܳܐܢܐ ܕܰܒܥܶܠ ܕܰܪܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܘܚܳܪ̈ܥܶܐ. ܠܐ ܬܶܪܓܺܝܗ̇ ܘܬܶܨܒܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪܥܐ ܗܝ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܚܰܩܠܐ ܕܡܰܦܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ ܥܰܡ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܐ܇ ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܨܶܒܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܗܺܝ ܗܳܘܝܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܐ ܕܓܶܠܝ̈ܳܢܰܘܗܝ.

ܥܶܠܺܝ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܕܡܳܪܝܐ ܕܳܡܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܪܶܓܰܬ ܠܡܳܪܝܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܣܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܡܕܰܪܫܐ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܐ܆ ܘܰܡܢܰܦܩܐ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܕܩܰܒܠܰܬ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܶܐܬܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܓܒܳܐ ܠܶܗ. ܩܪܳܐ ܠܰܡ ܡܳܪܝܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܘܩܳܡܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܪܶܗܛܰܬ ܨܶܝܕ ܣܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܝܺܕܰܥ ܫܰܒܪܐ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܕܡܰܢܽܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܪܗܶܛ ܕܢܰܦܢܶܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܥܶܠܺܝ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܥܶܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠ ܕܡܳܪܝܐ ܩܪܳܝܗܝ܆ ܦܰܩܕܶܗ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܝܐ܆ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐ ܢܶܪܗܰܛ. ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܡ ܥܶܠܺܝ ܕܡܳܪܝܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܛܰܠܝܐ. ܘܫܰܕܪܰܬ ܣܰܝܒܽܘܬܐ ܠܛܰܠܝܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ ܕܬܺܐܠܰܦ ܨܶܒܝܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܣܬܰܢܩܰܬ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܬܺܐܠܰܦ ܨܶܒܝܳܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ܆ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܥܶܠܺܝ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܢܛܰܫܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܕܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܥܰܡܶܗ ܢܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܐ܆ ܒܳܥܽܘܬܐ ܠܫܰܒܪܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܶܗ ܐܪܳܙܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܡܦܰܫܩܳܢܺܝܬܐ. ܘܫܰܒܪܽܘܬܐ ܩܰܒܠܰܬ ܘܦܰܢܝܰܬ.

ܘܛܰܠܝܐ ܒܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘܦܳܟܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܐ ܡܦܳܣ ܗܘܳܐ܆ ܠܶܗ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܫܳܪܶܐ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܥܰܡ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܰܠܒܽܘܪ̈ܶܐ ܓܒܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܳܐ ܕܺܐܝܠܶܦܘ ܡܶܠܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܕܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܐܡܽܘܪܳܗ̇ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܡܰܦܢܶܝܢ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܗܳܘܝܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܡܠܽܘܐܐ ܠܚܽܘܬܪܐ ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ܆ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܡܳܪܝܐ ܗܘ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܫܟܰܚܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܰܐܣܠܺܝ ܐܰܠܳܗܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܰܘ ܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܡܶܫܬܟܰܚ ܚܰܟܺܝܡܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܫܳܩܶܠ ܛܥܰܡܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܒܠܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܒܬܐ ܗ̣ܝ ܕܺܝܠܗ. ܘܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܒܪܳܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܣܳܡ ܒܰܢ.

ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܣܺܝܡܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܒܪܽܘܚ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܢܳܚܶܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܘܰܠܕܽܘܪܳܫܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܗܳܢܐ ܨܢܺܝܥܐ ܘܚܳܪܥܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫܡܳܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܐܶܢ ܢܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܢܰܦܩܺܝܢ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܪܳܫܗܽܘܢ ܟܽܘܠܶܗ ܒܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܕܰܪܫܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܺܝܢ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܘܚܳܪ̈ܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܟܰܢܫܺܝܢ ܐܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܪܫܺܝܢ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ܆ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܣܰܟܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܟܡܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗ̣ܝ. ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܥܳܬܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܳܘܝܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܚܶܟܡܬܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܦܽܘܪܣܐ ܒܗܳܕܶܐ ܚܶܟܡܬܐ. ܘܠܰܘ ܒܪܽܘܟܳܒܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܬܩܰܝܡܐ.

ܥܳܒܪܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܠܡܶܠܬܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܳܕܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܨܛܒܶܐ܇ ܘܠܗ̇ ܓܳܒܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܟܰܕ ܗܳܐ ܘܳܐܦ ܚܶܟܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܰܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܠܐ ܐܺܝܕܰܥ ܥܳܠܡܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܢ ܚܶܟܡܬܐ ܒܬܽܘܩܳܢܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܣܺܝܡܐ ܗܘܳܬ ܚܶܟܡܬܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ܆ ܐܳܦܠܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܚܶܟܡܬܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܠܡܳܢܐ ܐܰܣܠܝܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܓܒܳܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܥܰܡܠܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܡܶܬܟܰܢܫܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܢܶܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܚܰܘܪܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܥܳܠܡܐ ܗܘ ܘܠܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܐ ܢܶܣܬܰܒܪܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܳܟܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܰܡܒܰܥܪܺܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܚܶܟܡܬܐ ܒܓܰܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܐܩܶܦܘ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܠܰܒܥܳܬܐ܇ ܘܽܐܘܠܨܳܢܐ ܘܰܫܚܳܩܐ ܕܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ. ܠܰܫܟܳܚܬܐ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܐܰܣܒܰܪܘ ܕܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗ̣ܝ. ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܒܥܰܡܠܗܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܣܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܰܓܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ.

ܘܬܽܘܒ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܝ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܚܶܟܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܠܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ ܕܢܶܬܚܰܠ̈ܛܳܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܢܽܘܗܪܐ ܒܚܶܫܽܘܟܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܕܳܐܦܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܢܶܬܚܰܟܰܡ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܫܳܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܒܩܰܕܡܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܗܳܝ ܚܶܟܡܬܐ܆ ܘܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܒܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܕܰܪܓܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܫܰܒܪܽܘܬܐ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܫܳܡܥܐ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐܝܬ܆ ܘܟܶܢ ܡܫܰܪܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܗܛܶܗ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܚܦܺܝܛ ܕܢܶܪܕܶܐ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܚܶܟܡܬܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܗ̇.

ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ ܕܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܚܠܺܝܛ ܒܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܘܠܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܰܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܳܪܝܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܗ̇ ܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܘܥܳܡܪܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܒܰܐܬܪܐ ܕܗܽܘ ܬܰܩܶܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܐ ܠܘܳܬ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܬܪܟܶܢ܇ ܘܰܫܒܰܩ ܥܪܺܝܡܽܘܬܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܪܰܒܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܘܶܐܬܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܠܐ ܥܳܕܶܠ ܠܶܗ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܥܶܠܺܝ ܒܣܰܓܺܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܕܰܐܗܡܺܝ ܘܠܐ ܟܐܳܐ ܒܰܒܢ̈ܰܘܗܝ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܗܘܐ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܰܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܕܰܒܰܪ܇ ܠܐ ܪܫܳܝܗܝ ܟܬܳܒܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܥܘܶܠܬ ܐܰܢܬ ܒܗܳܕܶܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ܇ ܘܗܳܫܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܕܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܒܺܐܝܣܪܳܝܶܠ܆ ܕܟܽܘܠ ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ ܢܶܨ̈ܠܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܕ̈ܢܰܘܗܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܐ ܕܰܫܡܰܥ ܥܶܠܺܝ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ܇ ܘܠܐ ܟܐܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܩܽܘܛܪܳܓܶܗ ܕܶܝܢ ܟܽܘܠܶܗ ܕܥܶܠܺܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܕܠܐ ܡܫܰܚ ܟܐܳܬܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܪܚܳܢܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܰܟܐܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܟܐܳܬܐ ܢܰܫܺܝܫܬܐ ܘܰܪܦܺܝܬܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܟܽܘܠܶܗ ܣܽܘܪܚܳܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܶܫܝܳܢܗ ܕܥܶܠܺܝ ܟܳܗܢܐ܆ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܗ ܘܠܰܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܟܰܢܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܠܛܰܠܝܽܘܬܐ ܓܒܳܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܥܰܡ ܫܰܒܪܽܘܬܐ ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܥܒܰܕ ܥܶܢܝܳܢܶܗ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܟܬܳܒܐ܆ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܕܡܳܪܝܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܒܡܰܫܟܢܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܘ܇ ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܕܽܘܡܳܪܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܢ ܩܪܳܐ ܡܳܪܝܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܥܰܝܰܕܘ ܒܚܽܘܪܒܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܪ̈ܰܒܺܝܘ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ܆ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܒܗܶܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܰܠܡܽܘܫܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܚܽܘܪܒܐ ܦܪܰܫ ܐܶܢܘܢ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܓܒܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܡܰܫܟܢܐ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܝܺܕܰܥܢ ܐܢܚܢܰܢ܆ ܕܰܪܚܺܝܡܐ ܗ̣ܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܰܐܠܳܗܐ.

ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܒܗܳܒܶܝܠ ܙܰܕܺܝܩܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܕܰܦܫܺܝܛܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܳܐܶܝܢ. ܪܳܡܶܙ ܠܰܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܳܪܝܐ. ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܗ̇ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܘܶܐܣܬܠܺܝ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܰܪܓܶܙ ܩܳܐܶܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܐ ܘܥܰܠ ܗܳܒܶܝܠ. ܥܰܠ ܗܳܒܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܣܰܡ ܒܶܗ. ܘܥܰܠ ܡܳܪܝܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܠܺܝ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܘܶܐܠܽܘ ܦܫܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܐ ܚܳܣܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܫܦܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܐ ܪܳܓܶܙ ܗܘܳܐ. ܘܬܘܒ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܚܳܪܥܽܘܬܗ ܕܩܨܐܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܡܰܦܩܳܢܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܒܺܝܫܽܘܬܗ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܗܳܒܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ܇ ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܒܗܳܝ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܪܕܶܐ ܠܰܦܩܰܥܬܐ. ܗܳܒܶܝܠ ܕܶܝܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܗ܆ ܫܡܰܥ ܘܶܐܬܛܦܺܝܣ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܒܺܝܫܬܐ. ܘܠܐ ܪܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܠܰܦܩܰܥܬܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܒܣܶܢܶܐܬܶܗ ܕܩܳܐܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܳܙܺܝܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ ܠܶܒܶܗ ܘܰܒܚܽܘܒܐ ܕܰܐܚܽܘܬܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܆ ܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ.

ܐܶܠܐ ܚܙܺܝ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܥܒ̈ܳܕܶܝܗ̇ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܝܗ̇ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܰܕܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܶܐܬܚܰܦܛ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܽܘܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܫܦܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܣܠܳܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܦܐܶܐ ܠܳܟ܇ ܘܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܬܽܘܠܡܳܕܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܰܬ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܕܺܝܥ ܠܒܽܘܫܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܶܐܣܟܺܡܳܟ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܠܒܰܫ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܡܶܬܓܚܶܟ ܐܰܢܬ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܦܐܶܐ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܳܟ ܠܒܽܘܫܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܘܶܐܢ ܬܶܠܒܰܫ ܗܰܘ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܥܕܺܝܠ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܗܺܝ ܡܶܫܬܽܘܬܐ ܒܰܠܒܽܘܫܐ ܗܳܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܳܟ.

ܢܶܚܙܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܐܦ ܠܝܰܘܣܶܦ ܢܰܟܦܐ܇ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܶܚܡܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܚܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܪܓܺܝܫ܆ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܩܶܛܠܐ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ. ܦܰܩܕܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܫܰܡܥܶܗ ܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ. ܚܙܳܐ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܡܰܘܕܥܺܝܢ ܪܰܒܽܘܬܗ ܘܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܺܝܠܗܘܢ܆ ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܩܪܶܒ ܘܰܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܥܒܳܕܗܽܘܢ܇ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܬܰܡܺܝܡܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܳܗ̇ ܡܰܘܣܦܐ܇ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܪܰܒܝܐ ܒܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܣܳܒܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܪܶܗ܆ ܟܐܳܐ ܒܶܗ ܕܠܐ ܢܶܓܠܶܐ. ܠܰܘ ܕܠܐ ܡܰܫܰܪ ܗܘܳܐ ܕܗ̈ܳܘܝܳܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܟܐܳܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ܆ ܕܠܐ ܢܪܰܒܶܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܚܶܠܡ̈ܰܘܗܝ܇ ܣܶܢܶܐܬܗܽܘܢ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܛܥܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܳܙܽܘܢܐ܆ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܠܰܐܬܪܐ ܒܫܽܘܐܳܠܶܗ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܡܦܳܣ ܕܰܠܘܳܬ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܪܳܗܶܛ ܘܠܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܐܶܬܡܠܺܝ ܚܰܕܽܘܬܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܟܡܺܝܪܽܘܬܐ ܘܪܽܘܓܙܐ. ܘܟܰܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܒܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܚܽܘܒܐ ܡܰܣܓܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܚܣܳܡܐ ܕܰܐܘܠܕܰܬ ܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܳܫܶܢ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܪܰܒܶܐ܆ ܘܩܶܛܠܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܒܺܝܫܬܐ ܘܰܣܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܐ. ܐܶܠܐ ܚܽܘܪ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܕܒܰܐܝܕܐ ܐܶܨܛܒܺܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܝܶܕܥܰܬ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܚܶܠܡ̈ܶܝܗ̇܆ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܺܐܝܩܳܪܐ ܡܶܙܕܰܝܚܐ ܗܘܳܬ܆ ܥܪܺܝܡܽܘܬܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܫܰܕܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܦܳܩܕܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܐ ܠܳܗ̇ ܥܪܺܝܡܽܘܬܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܒܚܶܟܡܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܪܰܒܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܥܪܺܝܡܽܘܬܐ ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܡܰܘܣܦܐ ܗܘܳܬ. ܚܙܺܝܬ ܠܰܡ ܕܠܰܝܬ ܕܚܰܟܺܝܡ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܇ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܗܰܘ ܦܫܺܝܛܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܗ̣ܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܚܶܟܡܬܐ܆ ܘܰܡܚܰܝܰܢ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ. ܘܡܳܐܢܐ ܗ̣ܝ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ.

ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܝܢ ܡܰܣܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܢܳܟܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܚܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ܆ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܗܳܐ ܐܰܠܦܳܟ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܢܶܟܠܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ ܢܰܩܺܝܦ. ܘܡܳܐܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܐܝܢܰܐܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܠܐ ܢܰܣܠܶܝܗ̈. ܐܶܢ ܫܠܺܝܚܐ ܐܰܣܠܺܝ ܘܰܐܦܩܳܗ̈. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܥܰܒܕܳܗ̇. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܠܳܚܡܐ ܠܶܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܺܝܫܬܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܕܛܳܒܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܟܳܬܶܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܐ ܚܳܪܥܐ ܒܢܶܟܠܐ ܓܢܰܒܬܟܽܘܢ. ܘܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ ܢܶܟܠܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ ܐܰܩܶܦ .. ܘܬܽܘܒ ܒܡܶܠܬܶܗ ܐܚܪܺܬܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ܆ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܟܽܘܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܚܳܪܥܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ. ܠܐ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܶܙܕܰܥܙܥܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܠܟܽܘܠ ܪܽܘܚ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܳܪܥܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ ܕܢܰܛܥܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܗܘܰܝܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܺܝܢ ܒܚܽܘܒܰܢ܆ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܪܒܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ.

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܠܗܶܪ̈ܣܝܽܘܛܶܐ܆ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܘܚܳܪ̈ܥܶܐ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ܆ ܕܶܐܙܕܰܗܪܘ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܢܳܫ ܒܰܚܕܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܒܰܐܚܪܺܬܐ܆ ܥܒܳܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ܆ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܐܰܠܦܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܫܰܡܫܐ. ܘܡܰܘܥܝܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܰܡܪܰܒܝܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܺܝ ܡܶܬܦܰܪܣܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܰܠܦܺܝܗ̇ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܘܳܠܶܐ ܬܟܰܣܶܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܝܳܕܥܐ ܕܙܳܕܶܩ ܕܬܶܓܠܶܐ ܓܳܠܝܐ. ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܣܡܺܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ.

ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܽܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܐ ܘܰܕܙܰܕܽܘ̈ܩܳܝܶܐ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܠܰܡ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܕܙܰܕܽܘ̈ܩܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܡܺܝܪܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ. ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܰܚܡܺܝܪܐ ܗܳܪܟܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ ܩܳܪܶܐ܇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܩܛܠܳܟ܆ ܬܰܥܠܐ ܩܪܳܝܗܝ ܡܶܛܽܠ ܚܳܪܥܽܘܬܗ. ܙܶܠܘ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪܘ ܠܬܰܥܠܐ ܗܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ܆ ܗܐ ܡܪܰܟܶܒ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ܇ ܕܰܬܡܰܠܶܐ ܠܶܗ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܽܘܟܰܬ ܚܰܝܠܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܠܬܰܥܠܐ ܕܽܘܟܰܬ ܚܰܝܠܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܡܰܠܝܐ ܠܶܗ. ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܠܰܡ ܐܳܙܶܠ ܐܢܐ܆ ܚܳܪܥܽܘܬܳܟ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܕܬܰܦܩܰܢܝ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ ܠܰܡ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܝܰܘܡܳܢܐ ܘܰܡܚܳܪ. ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܐܢܐ.

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܘܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܡܙܰܗܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܡܙܰܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢ̈ܘܳܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܒܚܳܪܥܽܘܬܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܕܰܒܛܺܝܠ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܟܰܕ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܝܗܽܘܢ ܒܟܶܣܝܐ ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܕܡܰܘܪܟܺܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ. ܘܕܰܡܣܰܢܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܚܙܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ. ܘܕܰܡܫܺܝܓܺܝܢ ܒܰܪܶܗ ܕܟܳܣܐ ܘܰܕܙܳܒܽܘܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܦܰܐܶܝܢ ܘܰܡܫܰܦܪܺܝܢ ܓܰܠ̈ܝܳܬܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܠܶܝܢ ܥܰܘܠܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬܐ. ܘܰܡܨܰܒܬܺܝܢ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܰܟܢܺܝܟܽܘܬܐ ܘܰܒܢܰܟܦܽܘܬܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܠܶܝܢ ܚܛܽܘܦܝܐ ܘܢܶܟܠܐ ܘܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ.

ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܢܶܟܠܐ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܘܒܶܐܣܟܺܡܐ ܕܰܓܳܠܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܆ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܢ.

ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܦܰܩܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܰܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܥܪܺܝܡܽܘܬܐ. ܠܗܳܝ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܡܺܝܡ̈ܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܠܐ ܢܰܘܒܕܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ. ܠܩܶܢܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܚܳܫܚܐ ܠܰܢ. ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܰܢ. ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܰܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܐ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܕܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܢܶܓܠܙܽܘܢܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܥܪܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܐ܆ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܝ ܘܠܰܘ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܓܽܘܫܡܶܗ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܒܰܥܪܺܝܡܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܢܳܛܰܪ ܪܺܫܶܗ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ.

ܘܬܽܘܒ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܫܰܐܶܠܘ ܚܳܪܥܳܐܺܝܬ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܰܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܇ ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܪܰܓܘ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܕܰܪܓܐ ܚܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܰܕܪܺܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܢܰܣܰܝ ܚܽܘܫܳܒܳܗ̇ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܡܺܝܢ ܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܶܐܠܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܝܐ܆ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ ܠܶܒܐ ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܳܗ̇.

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܰܠܶܦ܇ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܦܰܩܶܕ. ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܠܐ ܢܶܟܠܐ ܘܚܳܪܥܽܘܬܐ܇ ܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܰܡ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܡܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܠܐ ܒܡܶܚܙܳܐ ܥܰܝܢܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܐ ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬ ܠܶܒܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܫܺܝܚܐ.

ܘܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܠܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ ܡܦܰܩܶܕ. ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܗܽܘܢ. ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܡ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܕܩܳܐܶܡ ܒܪܺܝܫܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܳܚܽܘܪ̈ܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܬܟܰܠܝܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܗܰܒܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܝܳܗܒܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܰܚܫܒܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܥܝܳܕܳܗ̇ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܘܟܶܢ ܬܶܬܶܠ. ܐܶܠܐ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܦܰܠܓܐ ܘܝܳܗܒܐ.

ܘܡܳܪܰܢ ܬܽܘܒ ܗܺܝ ܗܳܕܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܰܠܶܦ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܟܽܘܠ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ ܗܰܒ ܠܶܗ.

ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܕܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܢܦܰܠܓܽܘܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܕܝܳܗܶܒ ܙܰܪܥܐ ܠܙܳܪ̈ܽܘܥܶܐ܆ ܘܠܰܚܡܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܘܢܰܣܓܶܐ ܙܰܪܥܟܽܘܢ. ܘܰܢܪܰܒܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܟܽܘܢ. ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܬܶܥܬܪܽܘܢ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܕܗܺܝ ܓܳܡܪܐ ܒܺܐܝܕܰܢ. ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܨܰܠܺܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܶܥܬܪܽܘܢ. ܘܡܶܢܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܕܝܳܪܒܐ ܘܥܳܫܢܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ.

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܫܬܡܰܥܬܽܘܢ ܠܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕܽܘܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܕܳܚܶܠ ܐܢܐ ܕܕܰܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܛܥܺܝ ܚܶܘܝܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܗ̇. ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܬܚܰܒܠܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ ܐܰܠܦܰܢ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܪܳܡܶܙ ܒܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܒܡܶܠܬܐ܆ ܕܳܐܦ ܚܰܘܳܐ ܥܕܰܡܐ ܕܫܶܒܩܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܩܰܒܠܰܬ ܢܶܟܠܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܶܗ ܕܰܡܢܰܣܝܳܢܐ.

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܠܳܡܐ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܶܗ ܡܦܰܩܶܕ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܰܘܠܕܐ ܠܶܗ. ܘܫܰܦܝܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ ܝܳܗܒܐ ܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܢܺܚܶܐ ܠܪܽܘܚܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܢܶܫܠܰܡ. ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܰܝ ܫܽܘܒܚܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܘܚܳܣܡܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ. ܘܰܕܐܢܳܫ ܢܺܚܶܐ ܒܪܽܘܚܐ ܘܢܶܫܠܰܡ ܠܪܽܘܚܐ܆ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܫܰܦܝܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܐ ܠܶܗ.

ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܢܶܪܗܛܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܢܶܚܣܽܘܡ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܪܥܺܝܢ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܘܰܨܢܺܝܥܺܝܢ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܘܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܠܶܦܢ ܐܢܚܢܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܕܥܰܬܺܝܩܬܐ ܘܕܰܚܕܰܬܐ܆ ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܢܳܫ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܥܰܡ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܗ̣ܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܓܶܝܪ ܘܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܘܢܶܬܚܙܽܘܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܒܚ̈ܰܫܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ܇ ܕܰܢܬܰܪܣܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܐܺܝܩܳܪܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘ ܫܽܘܒܚܐ ܐܰܘ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܕܰܢܨܽܘܕܽܘܢ. ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܝܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܘ ܢܳܡܽܘܣܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܩܰܒܠܰܬ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܶܚܠܬܐ ܕܠܐ ܬܶܫܪܶܝܘܗܝ܆ ܐܰܘ ܚܽܘܒܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܢܰܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܝܗ̇. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܶܐܬܡܰܛܝܰܬ ܠܗܳܕܶܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܰܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܚܽܘܒܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܢܳܛܪܐ ܘܰܡܣܰܡܟܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ.

ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܶܬܢܰܟܰܦ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܒܗܳܕܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܐ. ܘܰܒܟܽܘܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܺܝ ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬܳܟ. ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܡܰܥܬܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܘܠܐ ܕܳܢܬ ܘܥܰܩܶܒܬ ܥܰܡܶܗ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܪܰܥܬ ܠܐ ܫܡܰܥܬܳܝܗܝ. ܘܶܐܠܽܘ ܨܳܬܬ ܡܶܠܬܶܗ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܢܳܦܶܩ ܗܘܰܝܬ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܩܪܳܟ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܘܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܰܐܠܳܗܐ܇ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܠܬܶܗ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ܇ ܟܰܕ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܟܻ̈ܡܻܝܢ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚ. ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܦܫܺܝܛܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܐ ܣܰܓܺܝ ܛܰܠܝܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܕܳܚܠܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܪܰܒܝܐ ܒܩܰܘܡܬܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܪܥܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܒܰܣܪܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ. ܘܫܳܝܛܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܠܝܐ ܐܳܦ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܡܰܠܦܳܢܐ܇ ܘܰܙܗܺܝܪܐ ܒܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܠܐ ܬܶܛܥܶܝܘܗܝ܇ ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܫܳܐܶܛ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܘܰܡܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܢܶܐܚܽܘܕ ܡܳܕܶܝܢ ܘܢܶܙܕܗܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܘܰܒܫܰܦܝܽܘܬ ܠܶܒܐ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܰܢ. ܘܢܰܣܠܶܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܘܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ. ܘܰܢܟܰܐܰܪ ܠܒܺܝܫܽܘܬܐ ܘܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܢܶܟܠܐ. ܘܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܟܡܺܐܢܐ. ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܐ. ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܰܢ ܠܶܫܳܢܐ ܕܡܳܚܶܐ ܒܣܶܬܪܐ. ܘܰܒܡܰܕܥܐ ܦܫܺܝܛܐ ܘܰܒܗܰܘܢܐ ܫܰܦܝܐ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܥܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܀

حواشي النصّ السرياني܆

Footnotes

CD ܬܠܬܐ.

AC ܡܩܒܠ.

CD ܕܐܠܗܐ.

C ܕܡܬܬܙܝܥܐ.

A ܡܣܬܒܪܐ.

A ܕܐܖ̈ܙܝ ܐܠܗܐ.

A ܠܩ̈ܠܐ.

CD ܘܰܢܩܶܦ.

A ܘܒܦܫܝܛܘܬܐ.

D ܐܬܫܝܛ.

A ܫܘܠܛܢܐ ܗܪܟܐ.

A ܬܒܨܐ.

A ܐܬܪܟ.

A ܐܝܟܢܐ.

A omits ܡܢ.

CD ܫܡܐ.

A ܕܐܠܗܐ.

CD ܘܙܳܡܶܢ.

D ܗܳܝ (sic).

D ܩܪܐ.

A ܘܚܰܘܝ.

CD ܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢ.

CD omit ܐܢܘܢ.

CD ܘܫܡܥܘܗܝ.

A ܫܳܒܶܩ ܐܢܳܫ.

A ܚܬܝܡܬܐ.

A writes ܚܠܝܡܐ twice.

A ܕܝܳܬܶܒ.

A ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܠ.

A ܐܫܟܚܘ.

D ܘܠܟܠ.

CD ܬܬܐ.

A ܘܗܢܐ ܗ̣ܘ.

D ܛܒܐ.

A ܗܝܡܢܘܬܐ.

C ܢܟ̈ܣܝ.

A ܡܕܡ.

A omits ܗܟܝܠ.

A ܢܦܫܗ, D ܢܦܫܐ ܠܗ.

A ܟܶܦܪܰܬ ܗܘܳܬ.

AD ܐܦ.

A ܚܫܐ ܦܓܪܢܐ.

CD ܦܘܩܕܢܐ.

A ܠܐ.

A ܐܟܠܬ ܡܝܬܬ.

A ܦܘ̈ܩܕܢܐ.

A ܩܒܠܘ.

A omits ܚܕ.

A ܦܫܝܛܘܬܐ.

A ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܚܘ̈ܫܒܐ.

A ܐܦ.

CD omit ܝܬܝܪ.

A ܕܕܠܩܘܒܠܐ.

A ܗܕܐ.

A ܕܢܣܬܡܟ ܥܠܝܗ̇ ܘܢܗܝܡܢܗ.

A ܦܳܥܓܝܢ.

CD ܐܬܓܠܝܘ.

ܕܪܕܝܐ.

D ܠܚܟܝ̈ܡܐ.

C omits ܗܘܐ.

CD ܘܙܘ̈ܥܐ ܕܚܘ̈ܫܒܝܗ̇.

AD omit ܘ.

A ܢܗܘܐ.

CD ܘܡܟܪܙ.

A ܙܘܓܐ.

A ܘܐܝܟ ܟܡܐ.

CD ܕܘܒܪܐ.

D omits ܕܨܒ̈ܘܬܐ.

A ܠܚܝ̈ܐ.

CD ܥܡܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ.

A omits ܗܰܘ.

A ܪܥܝܢܗܘܢ.

A ܢܬܝܦ ܟܠܗ.

A ܡܠܬܐ.

D ܩܕܡܝܐ.

A ܗܝ ܐܦ.

A omits ܘܕܖ̈ܕܪܐ.

A ܐܦ.

D ܩܳܐܶܡ.

D ܐܦ.

A ܐܦ.

A ܒܗܠܝܢ.

CD ܐܪܓܫܘ.

CD ܣܝܓܐ.

CD ܥܡܐ.

D ܘܢܩܒܠܘܢ.

A ܒܡܕܒܪܐ.

A ܡܫܟܚܐ.

D omits ܓܝܪ.

A ܘܗܠܝܢ.

A ܗܠܝܢ.

A ܣܠܘܝ.

A ܦܫܝܛܘܬܐ.

C ܡܢܗܝܢ.

A ܐܪܥܐ.

A ܠܐܖ̈ܥܬܐ.

A ܕܢܦܩ.

A ܐܝܟ ܕܐܦ.

CD ܫܠܰܛ.

A ܡܢܝܢܐ.

A ܖ̈ܫܢܐ.

D omits ܗܘܐ.

In C ܥܠܡܐ was originally written.

A ܐܬܝܠܕ.

CD ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܘܒܒܘܪܘܬܐ.

A ܕܩܬܗ.

A ܠܒܘܚܪܢܐ.

A omits ܗܘܐ.

A ܐܬܩܛܠܘ.

CD ܡܢ.

C ܡܘܬܝܗܘܢ.

CD ܕܡܛܠ.

A ܘܠܗܘܢ.

A ܒܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ.

A ܐܦ.

A ܕܒܡܘܬܢܐ.

A ܐܦ ܡܢ.

A ܡܘܬܢܗܘܢ.

A ܢܐܠܦ.

A ܕܡܨܪܝܢ.

CD ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܕܝܢ.

AC omit ܗܘܘ.

A ܦܓܖ̈ܢܝܐ.

A ܕܝܪܬܘܬܐ.

CD ܐܒܘܗܘܢ.

A ܡܢ ܡܥܠܬܐ ܘܡܦܩܬܐ ܕܒܝܬ.

A ܡܬܟܢܫܝܢ.

A ܩܢܝܢܗ̇.

A ܒܐܘܪܚܐ.

A ܨܒܝܢܗ.

C ܐܣܟܝ̈ܡܝܢ.

A ܕܡܬܠܐ.

A ܡܛܠ.

A ܨܒܳܐ.

A ܒܛܝܒܘܬܐ.

A ܘܠܒܖ̈ܝܪܝ.

A ܛܘܒܝܗܘܢ.

A ܙܕܝܩܘܬܐ.

C omits this clause.

A ܡܢ.

A ܒܬܡܝܡܘܬ ܠܒܗ.

CD ܕܡܛܠ.

A ܡܠܟܐ.

A ܒܐܝ̈ܕܝܟ.

A ܕܢܩܛܠܗ.

C ܕܢܡܠܟܝܘܗܝ.

CD ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ.

A ܙܕܝ̈ܩܐ.

D ܒܐܪܘܙܐ.

A ܕܐܝܬ.

CD ܡܫܒܚܬܐ.

CD ܘܕܳܐܚܶܕ ܐܟܬܐ ܘܰܕܢܳܛܰܪ ܪܘܓܙܐ.

D omits ܠܡ.

CD ܠܐܘܪܥܐ.

A ܐܦ.

A ܕܢܓܝܪܐ.

D ܡܬܚܙܐ ܕܗܳܠܝܢ.

A ܐܚܘܗܝ.

C ܦܫܝܛܘܬܐ.

A ܒܫܦܝܘܬ.

A ܢܣܒܪ ܐܢܫ.

A ܒܡܗܝܡܢܘܬܗ̇.

A ܗ̈ܠܝܢ.

A ܐܙܠܐ.

A ܘܶܐܬܐܡܪ.

A ܝܗܒܬ.

A ܕܪܓ.

A ܒܦܫܝܛܘܬܗ.

CD ܕܐܬܢܟܠ.

CD ܕܚܠ.

A ܢܣܰܒ.

AD ܐܝܫܡܥܝܠ.

D ܘܐܝܟ.

CD ܘܩܢ̈ܝܢܐ.

CD ܕܐܬܥܝܩ.

A ܝܬܝܪܐܝܬ.

A ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ.

A ܐܙܠܐ.

A ܘܐܚܝܪܬܗ.

A ܚܳܙܶܐ ܐܢܬ.

A ܕܒܕܡܘܬ.

A ܘܐܝܩܪܐ.

D ܒܘܖ̈ܟܬܐ.

CD ܘܡܘ̈ܠܟܢܐ.

A ܐܝ̈ܕܘܗܝ.

D omits ܡܛܠ.

A ܐܦ ܒܝܬ.

A ܐܟܣܬ.

C ܓܢܒܘ ܘܐܥܠܘ.

A ܘܐܛܥܝܘ ܒܗ.

A ܡܠܬܐ.

A ܐܦܝܣ.

A ܒܡܪܝܪܘܬܗ.

A ܐܪܓܫܬ (sic).

CD ܕܢܦܠܚ.

A ܢܒܛܠܘܢ.

CD ܕܢܣܥܘܪ.

A ܠܣܬܪܗ.

A ܐܠܦܐ.

CD ܘܓܠ̈ܠܐ.

A ܢܳܦܩܺܝܢ.

CD ܒܦܫܝܛܘܬܟ ܐܢܬ.

A ܐܦ.

A ܘܢܕܠܚ.

C ܘܢܟܪܡ.

A ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܠܩܘܒܠܟ.

A ܐܦ.

CD ܘܡܪܝܩܐ.

A ܚܘܪܐ ܗܟܝܠ.

A ܕܐܚܖ̈ܢܐ.

A ܕܢܕܘܢ.

A ܕܢܟܘܢܟ.

A ܬܦܠ.

A ܒܣܘܥܖ̈ܢܐ.

CD omit ܚܘܠܦ.

A ܒܝܕ ܦܫܝܛܘܬܗ.

CD omit ܗܘܐ.

A ܕܢܚܣܪܗ.

A ܘܒܦܫܝܛܘܬ.

A ܡ̈ܐܢܐ.

A ܡܬܢܺܝܚܺܝܢ.

A ܗܝܟܠܗ.

A ܩܪܳܐ.

A ܕܒܬܡܝܡܘ̈ܬܐ.

A ܗܠܝܢ.

CD ܘܫܘܒܗܪܐ.

D ܡܬܪܝܡܝܢ.

A ܘܚܟܡܬܐ.

A ܠܗܘܢ.

A ܛܥܡܐ.

A ܘܓܒܝܘܬܗ.

CD ܘܕܘܪܫܐ.

A ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ.

C ܚܪܥܐ ܘܨܢܝܥܐ.

CD ܡܟܰܢܫܐ.

A ܡܛܠ.

A ܐܦ.

A ܐܝܟܢܐ.

A ܐܶܡܰܪ ܗܘܐ.

C ܝܳܕܰܥ.

A ܘܥܡ.

A ܡܬܟܢܫ.

A ܕܢܣܝܒܪܘܢ.

A ܥܡܢ.

D ܕܒܩܢܘܡܗܘܢ.

A ܐܣܬܒܪܘ.

A ܕܐܦ ܐܢ and omits ܗܟܢܐ.

A ܚܟܝ̈ܡܘܗܝ.

A ܢܬܚܟܡ.

A ܕܝܠܗ.

A ܐܝܟ.

A ܟܘܠ.

A omits ܟܘܠܗ.

CD ܕܠܐ.

C ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ.

A ܕܒܡܫܟܢܐ.

D ܐܠܗܝܐ.

A ܐܦ.

C ܠܒܝܫܬܗ.

A ܒܣܢܐܬܐ.

A ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܕܠܒܗ.

A ܒܣܘܪܚܢܗ̇.

CD ܘܒܝܫܘܬܐ.

A ܙܒܢ.

A ܕܡܕܡ.

A ܠܒܘܫܗ̇.

A ܐܦ.

CD ܓܠܳܐ.

CD omit ܗܳܠܝܢ.

A ܕܐܚܘ̈ܗܝ.

A ܝܕܥܐ.

C ܫܪܝܐ.

A ܐܦ ܥܪܩ ܡܢܗ̇ ܦܘܠܘܣ.

A ܘܐܝܢܐ ܗܘ.

A ܝܘܠܦܢܗ.

A ܗܟܢ.

CD omit ܐܢܘܢ.

A ܗܠܝܢ.

CD ܡܘܥܝܐ.

A ܒܝܫܬܐ, C ܘܡܪܒܝܐ ܒܝܫܘܬܐ. ܒܝܫܘܬܐ ܓܝܪ.

A ܬܠܦܗ̇.

A ܠܐ ܓܠܝܐ.

C omits ܒܝܫܘܬܐ ܓܝܪ.

C ܠܡܩܛܠܗ.

A ܩܪܝܗܝ ܬܥܠܐ.

A omits ܓܝܪ.

A ܗܠܝܢ.

A ܘܡܦܪܓܝܢ.

A ܠܥܝܢܐ ܕܚܙ̈ܝܐ.

CD ܠܫܠܝ̈ܚܐ.

CD ܕܢܗܘܘܢ ܠܡ.

A ܕܫܦܝܘܬܐ.

CD ܢܐܒܕܢ.

A ܝܫܘܥ.

A ܥܪܝܡܘܬܐ.

A ܒܪܚܡܬܐ ܕܐܝܩܪܐ.

A ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ ܫܒܖ̈ܐ ܘܦܫܝ̈ܛܐ.

A ܢܩܰܒܶܠ.

In D many words on this page are almost effaced.

D ܘܒܪܬܝܬܐ.

A ܐܦ.

A ܕܢܦܠܓܘܢ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡܘܗ̈ܒܬܗܘܢ.

A ܬܘܒ ܒܗ̇.

A ܠܪܘܚܐ.

A ܕܡܬܙܝܥܝܢ.

A ܕܢܨܘܪܘܢ.

A ܫܡܥܬ.

A ܫܦܝܘܬ ܪܥܝܢܐ.

A ܐܦ.

A ܪܘܚܢܐ ܡܩܒܠ.

A ܘܢܫܪܐ.

A ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ.

A omits ܩܕܡܝܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/377
Source:
E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Roger Akhrass.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Philoxenos of Mabbug, “Discourse 4: On Faith and Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ” based upon E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894), Digital Syriac Corpus, last modified May 6, 2018, https://syriaccorpus.org/377.
Bibliography:
Discourse 4: On Faith and Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ.” In The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/377.

Show Citation Styles