Philoxenos of Mabbug: Discourse 5: On Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܥܰܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܙܺܝܥ ܡܶܠܬܰܢ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ܇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬܽܘܢ܆ ܡܰܡܠܠܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܐ ܕܰܐܪ̈ܓܺܝܓܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ܆ ܘܠܐ ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܦܽܘܪܓܳܝܐ ܘܥܶܠܬܐ ܕܰܩܥܳܬܐ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܓܳܝܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܐ: ܐܰܘ ܕܰܢܥܺܝܪ̈ܳܢ ܩܽܘܠܳܣܐ ܕܰܩܥܳܬܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܐܬܪܐ ܗܳܢܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ ܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܐܟܘܳܬܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬܪܐ ܕܒܶܗ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܢܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܐܬܪܐ ܡܶܠܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ. ܕܰܛܥܺܝܢܐ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܓܰܘܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܗܰܘ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬܐ܇ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܡܰܫܡܰܥ ܠܶܗ ܒܟܽܘܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ.

ܡܶܠܬܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ܆ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܫܰܦܝܽܘܬܐ ܡܡܰܠܠܐ ܗܘܳܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢܐ܆ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܫܰܪܒܐ ܗܳܢܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܐܶܡܰܠܶܠ. ܨܒܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܕܠܳܚܡܐ ܠܰܢ. ܘܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܰܕܢܺܚܶܐ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇܆ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܝܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܠܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܢܶܬܦܰܠܚܳܢ ܒܶܠܥܳܕ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܣܰܡܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܰܝܢܐ ܚܳܫܟܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܒܽܘܛܳܠܳܗ̇ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܥܰܟܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ.

ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܠܶܐܣܟܺܡܐ ܗܳܢܐ܆ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܦܰܐܝܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܥܳܠܡܐ ܘܰܗܘܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܗܽܘܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܠܳܚܡܐ ܫܰܦܝܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܟܻ̈ܡܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܚܳܪܥܽܘܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܗܳܪܟܐ ܠܘܳܬܰܢ ܙܶܒܢܐ ܘܙܽܘܒܳܢܐ. ܠܰܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܣܽܘܦܣܳܪܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܡܰܢܽܘ ܢܺܐܪܰܒ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ܇ ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܠܰܝܬ ܗܪܟܐ ܕܥܳܠܶܒ ܘܡܶܬܥܰܠܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܥܽܘܠܒܳܢܐ. ܠܰܝܬ ܗܪܟܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ. ܐܳܦ ܠܐ ܐܰܪ̈ܥܳܬܐ ܕܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܬܰܪ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܪܬܰܚ ܒܩܶܢܝܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ. ܕܰܕܟܽܘܠܰܢ ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܠܒܽܘܫܐ ܕܶܐܒܠܐ ܘܡܽܘܟܳܟܐ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܥܒܳܕܐ ܕܟܰܪܣܶܗ܇ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܬܽܘܩ̈ܢܶܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܕܟܽܘܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܳܬܽܘܪܐ ܫܚܺܝܡܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܛܽܘܦ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ܆ ܕܟܽܘܠܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܦܩܺܝܕܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܢܝܰܩܰܪ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܺܝܢܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ. ܕܟܽܠܰܢ ܕܺܝܢܐ ܥܰܡ ܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܒܢܶܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܒܺܝܪ̈ܳܬܐ܆ ܕܰܕܟܽܘܠܰܢ ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܥܽܘܡܪܐ ܐܰܠܺܝܨܐ ܕܰܚܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܪܘܰܚ ܥܽܘܡܪܶܗ ܘܢܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܛܪ̈ܰܩܠܺܝܢܶܐ ܡܕܰܗ̈ܒܶܐ. ܕܟܽܘܠܰܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܡܬܰܚܰܡ ܡܰܕܡܟܰܢ. ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܒܡܽܘܟܳܟܐ.

ܘܰܐܝܟܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܝܳܐܝܬ ܡܢܰܟܪܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܚܳܪܥܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܫܬܟܰܚ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܦܰܩ. ܘܰܫܕܶܐ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܣܬܠܶܐ ܐܳܦ ܨܢܺܝܥܽܘܬܗ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܣܺܝܪ̈ܳܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܆ ܬܶܬܫܺܝܛ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܐ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܝܟܐ ܕܰܙܩܺܝܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ܆ ܬܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܙܕܩܶܦ ܐܳܦ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܣܢܺܐܓܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܣܬܰܠܝܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܬܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܣܬܠܶܐ ܐܳܦ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܐܶܡܳܗ̇ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܡܰܦܰܩ ܘܰܫܕܶܐ ܢܶܟܠܐ ܠܒܰܪ܇ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܡܰܘ̈ܠܕܳܢܰܘܗܝ. ܒܟܶܢܫܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܟܠܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܆ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܒܓܰܘܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܫܐ܆ ܐܳܦ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܬܫܺܝ̈ܛܳܢ. ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܽܘܫܐ ܡܡܰܟܟܳܐ ܕܣܰܥܪܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܝܰܩܰܪ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܠܳܚܡܐ ܠܶܗ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܦܐܶܐ ܠܶܐܣܟܺܡܰܢ ܠܒܽܘܫܐ ܕܟܶܬܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܛܶܟܣܰܢ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܨܽܘܪ̈ܳܬܐ ܘܰܕܨܶܒ̈ܬܶܐ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܠܬܽܘܠܡܳܕܰܢ܆ ܘܳܐܦ ܠܐ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܠܶܐܣܟܺܡܰܢ܆ ܠܐ ܦܐܶܐ ܠܰܢ ܨܶܒܬܐ ܕܪܺܝܫܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܕܰܣܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܢܶܟܠܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܟܳܚܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ.

ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܩܶܢܝܳܢܐ ܗ̣ܝ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܐ܆ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܗܽܘܦܳܟܐ ܕܥܳܠܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܫܚܐ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܡܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܚܛܽܘܦܝܐ ܘܰܠܒܶܙܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܛܠܽܘܡܝܐ ܘܥܶܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܗܽܘܢ܆ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܡܕܰܪܡܽܘܬܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܥܳܡܪܐ ܚܶܟܡܬܐ ܒܢܰܦܫܐ ܕܡܶܬܠܰܬܟܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ . ܐܳܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܘܳܐܦ ܠܐ ܫܳܪܝܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܒܦܰܓܪܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܰܚܛܺܝܬܐ. ܢܰܦܫܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܠܰܬܟܳܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܰܠܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܫܟܚܳܢܺܝܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܗܽܘ ܪܳܗܶܛ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܒܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܠܶܗ܆ ܢܶܬܦܰܪܰܣ ܢܟܰܣܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ܆ ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܚܠܳܦ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܦܰܠ̈ܚܳܢ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܣܠܝܳܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܰܛܪ̈ܺܝܕܺܝܢ ܠܪܽܘܚܩܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܥܩܰܪ ܐܳܦ ܥܶܩܳܪܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܦܣܶܩ ܘܢܶܫܬܕܶܐ. ܐܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܪܰܒܶܐ ܠܗܽܘܢ.

ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܒܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܰܒܡܺܝܟܳܐܶܝܠ . ܠܰܝܬ ܡܕܰܪܡܽܘܬܐ ܘܠܽܘܬܳܟܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܪܽܘܚ. ܠܰܝܬ ܥܰܡܛܳܢܶܗ ܕܢܶܟܠܐ܇ ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܢܰܗܺܝܪܬܐ܆ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܕܡܶܬܦܰܪܰܣ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܫܐ ܒܶܗ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܐ. ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܕܡܶܬܝܰܠܰܦ ܕܰܢܟܰܣܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܠܐ ܕܡܶܬܚܰܪܰܥ ܕܰܢܛܰܫܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܰܟܚܳܢ. ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܽܘܒܳܪܐ܆ ܕܡܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܗܳܢܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܛܽܘܦܣܰܐ ܗ̣ܘ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܢܐ ܗܽܘܦܳܟܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܦܰܓܪܐ܆ ܦܶܚܡܰܐ ܗ̣ܘ ܕܗܳܢܽܘܢ ܥܶܠܴ̈ـܝܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܦܓܰܪ. ܠܟܽܘܢ ܫܳܠܡܐ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܐܟܪܶܙ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܳܐܦܶܢ ܒܰܒܣܰܪ ܚܳܐܶܝܢ ܚܢܢ܇ ܠܰܘ ܕܒܶܣܪܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܶܠܐ ܦܽܘܠܚܳܢܟܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܒܶܣܪܐ. ܕܟܶܐ ܘܰܡܨܰܠܰܠ ܘܰܫܦܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܥܽܘܡܪܟܽܘܢ. ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܛܒܺܝܥܐ ܒܶܗ ܕܥܽܘܡܪܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܢ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܕܰܘܶܕܬܳܝܗܝ ܠܕܽܘܒܳܪܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܐ ܗ̣ܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܩܳܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܦܫܺܝܛ ܣܰܟܠܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܐܬܪܐ ܗܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܇ ܚܳܪܥܐ ܣܰܟܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܕܰܩܢܳܐ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܐ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ̇. ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܓܰܘܶܗ ܫܟܳܚܬܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܝ. ܠܐ ܐܢܳܫ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܐ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܬܽܘܒ ܬܳܒܰܥ ܕܢܶܚܙܶܐ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܒܰܐܬܪܶܗ ܡܶܬܒܥܶܐ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܫܰܦܝܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬܪܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܥܳܠܡܐ ܗܘ ܕܰܡܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܦܐܶܐ ܙܡܳܪܐ ܒܶܝܬ ܒܳܟ̈ܶܐ. ܘܒܶܟܝܐ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܓܶܝܪ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܗ̣ܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܫܟܳܚܬܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ.

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܡܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟ܆ ܡܳܢܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܳܟ ܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܒܰܟܡܺܐܢܐ ܝܰܬܺܝܒ ܐܰܢܬ ܒܓܰܘ ܕܰܝܪܐ܆ ܕܬܶܩܛܽܘܠ ܒܛܽܘܫܝܐ ܠܙܰܕܺܝܩܐ. ܠܡܳܢܐ ܚܳܫܚܐ ܠܳܟ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܘܢܶܟܠܐ. ܠܡܳܢܐ ܚܬܺܝܪ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ܇ ܒܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܚܽܘܝܳܒܳܟ. ܠܡܳܢܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܡܰܒܗܶܬ ܠܳܟ. ܡܳܢܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܟ ܒܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܐܳܪܳܟ . ܡܳܢܐ ܚܬܺܝܪ ܐܰܢܬ ܒܩܶܢܝܳܢܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܢܣܰܒܬܺܝܗ̇ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܛܪܓܰܬ܆ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܠܺܐܝܠܳܢܐ ܓܶܝܪ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܐܳܦ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܠܳܢܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܓ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܚܽܘܠܡܳܢܳܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܡܬܽܘܡ ܟܪܺܝܗܐ ܕܰܚܬܺܝܪ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܆ ܐܰܘ ܡܰܟܰܐܒܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ .

ܕܰܝܪܳܝܐ ܓܶܝܪ ܚܳܪܥܐ ܕܢܶܬܢܰܟܰܦ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܐܝܕܐ ܕܠܳܐ ܦܰܐܝܐ ܠܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܢܽܘܟܳܦܐ ܕܒܶܗܬܬܐ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܙܳܢܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܽܘܟܳܦܐ ܐܶܢ ܫܟܺܝܚܐ ܠܘܳܬܶܗ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܽܘܬܐ ܕܙܳܢܺܝܬܐ. ܒܛܽܘܦܣܐ ܓܶܝܪ ܕܙܳܢܺܝܬܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܩܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܳܝ ܥܰܡ ܟܽܠ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡܡܰܠܠܐ܆ ܘܟܽܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ ܠܳܒܫܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܬܶܬܚܙܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܐ܇ ܘܰܡܬܰܩܢܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܡܨܰܒ̈ܬܶܐ܇ ܕܬܶܬܚܰܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܕܥܰܡ ܟܽܘܠ ܟܽܠ ܗܘܺܝܬ ܕܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܺܬܰܪ܆ ܗܺܝ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܇ ܕܗܳܘܝܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܬܰܘܒܶܕ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܢܳܫ ܬܒܰܙܰܚ ܘܬܶܓܚܰܟ.

ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܝܗ̇ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܳܚܡܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܝܟܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܒܺܐܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ.

ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܥܰܝܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܫܳܘܚܳܢ. ܢܶܟܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܗܘ܆ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܒܳܗ̇ ܫܟܺܝܚܐ. ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ̇. ܡܽܘܝܳܩܐ ܪܳܚܡܳܗ̇ ܗ̣ܘ. ܕܡܰܪܡܝܳܢܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܩܶܢܳܗ̇. ܕܰܣܬܳܪܐ ܒܺܝܫܐ ܐܰܘܳܢܗ ܗ̣ܝ. ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܐ ܐܳܦ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܥܰܡ ܓܰܢܳܒܽܘܬܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ ܗ̣ܝ. ܕܓܰܘܪܳܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܢܺܐܓܪܐ . ܚܠܳܦ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܺܝ ܢܳܦܩܐ ܪܽܘܚܐ. ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܒܽܘܫܐ ܗ̣ܘ ܠܳܗ̇ ܡܚܰܬܪܐ. ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ. ܠܣܳܗܕܽܘܬ ܫܽܘܩܪܐ ܗܺܝ ܡܶܬܛܰܝܒܐ. ܕܰܣܪܽܘܒܝܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܐܶܡܳܗ̇ ܗ̣ܝ.

ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܳܟܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܠܳܗ̇ ܐܰܩܺܝܡ ܣܢܺܐܓܪܐ܆ ܕܗܺܝ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܝܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ. ܠܡܶܢܗܶܝܢ ܟܰܕ ܡܟܰܣܝܐ ܠܗܶܝܢ. ܠܡܶܢܗܶܝܢ ܟܰܕ ܢܳܦܩܐ ܪܽܘܚܐ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ. ܠܡܶܢܗܶܝܢ ܟܰܕ ܣܳܪܒܐ ܕܠܐ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܡܰܣܓܝܳܐ ܦܝ̈ܳܣܶܐ ܘܰܡܕܰܡܝܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ܆ ܠܡܶܢܗܶܝܢ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܕܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܳܐܡܪܐ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗ̈ܘܰܝ܆ ܘܠܰܘ ܒܗܳܢܐ ܢܺܝܫܐ ܐܶܣܬܥܰܪ. ܠܘܳܬܳܗ̇ ܟܢܺܝܫ ܟܽܠܶܗ ܡܰܡܠܠܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܗܺܝ ܠܳܘܝܐ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܓܢܒܽܘܢ. ܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܫܽܘܚܕܐ. ܗܺܝ ܠܳܘܝܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܐܰܢܬܬܐ ܕܨܳܒܝܐ ܕܬܶܥܒܰܪ ܐܽܘܪܚܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܫܳܩܠܐ ܠܗ ܒܰܠܘܺܝܬܳܗ̇. ܘܟܶܢ ܢܳܦܩܐ ܠܬܰܘܫܐ ܕܰܣܪܺܝܚܽܘܬܐ. ܠܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܦܺܝܢ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܒܪ̈ܰܒܒܳܢܰܝܗܽܘܢ . ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܗ̇ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܘܪܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܫ̈ܠܳܢ ܗܦܳܟ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܗܺܝ ܦܳܪܣܐ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܐ ܕܥܰܘܠܐ . ܗܺܝ ܡܳܬܚܐ ܢܶܫ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܐ ܕܗܰܠ̈ܳܟܶܐ. ܗܺܝ ܛܳܡܪܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܢܶܟܠܐ. ܗܺܝ ܚܳܦܪܐ ܓܽܘ̈ܡܳܨܶܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ. ܫܛܳܪܐ ܦܪܺܝܥܐ ܗ̣ܝ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܬܶܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ.

ܥܕܰܡܐ ܕܩܳܪܒܐ ܠܘܳܬܳܗ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܝܳܕܥܐ ܕܬܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܡܛܰܝܒܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܕܰܬܕܰܓܶܠ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܕܰܓܶܠ ܗܺܝ ܡܰܠܦܐ ܠܗ̇. ܨܶܒܝܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܡܛܰܝܒܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܝܢ ܬܰܦܩܶܗ ܠܰܥܒܳܕܐ܆ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܡܳܠܽܘܟܬܐ. ܡܫܰܪܝܐ ܕܰܬܗܰܠܶܟ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܐ܆ ܘܩܳܪܝܐ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܬܳܝ ܒܰܠܘܺܝܬܝ ܘܟܶܢ ܚܳܙܩܐ .

ܣܳܦܰܪܬܐ ܗ̣ܝ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܡܛܰܝܒܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܫܩܺܝܠܐ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܳܡܪܐ ܕܺܝܢܐ܆ ܘܥܳܒܕܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܕܰܐܢܬܝ ܒܺܝܫܬܐ ܐܰܒܶܐܫܝ ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܝܐ ܐܰܢܬܝ. ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܝ܆ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܢܶܬܦܰܢܰܩ ܓܽܘܫܡܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܟܝ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܶܡ. ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܳܕ̈ܫܰܝܟܝ ܢܟܰܢܫܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܛܰܥܡܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܪ̈ܰܒܽܘܢ ܘܢܶܒܫܠܽܘܢ. ܟܡܐ ܕܪܳܓܐ ܠܶܟܝ ܐܶܬܦܰܪܦܰܥܝ ܘܠܐ ܬܚܽܘܣܺܝܢ. ܐܶܬܦܰܢܩܝ. ܘܠܐ ܬܶܒܰܐܫ ܥܰܝܢܶܟܝ. ܐܰܥܘܶܠܝ ܟܡܐ ܕܰܡܢܳܚܰܬܝ. ܐܰܪܫܰܥܝ ܘܙܰܢܳܝ ܟܡܐ ܕܨܳܒܝܰܬܝ܆ ܐܶܫܬܰܡܠܳܝ ܒܥܰܘܠܐ ܘܠܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ. ܓܡܽܘܪܝ ܢܰܦܫܶܟܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܠܐ ܬܙܽܘܥܺܝܢ. ܠܐ ܢܰܪܗܒܶܟܝ ܛܶܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܐ. ܠܐ ܢܙܺܝܥܶܟܝ ܠܽܘܚܳܡܐ ܕܕܺܝܢܐ܆ ܠܐ ܬܶܣܬܰܪܕܺܝܢ ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܠܐ ܬܰܪܗܒܶܟܝ ܙܥܳܩܬܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܢܐ ܚܠܳܦܰܝܟܝ ܡܶܙܕܰܝܢܳܐ ܐܢܐ. ܢܳܦܩܐ ܐܢܐ ܪܽܘܚܐ ܚܠܳܦܰܝܟܝ ܠܘܳܬ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܫܽܘܝܶܐ. ܦܫܺܝܩ ܠܺܝ ܕܡܶܢ ܪ̈ܶܫܝܳܢܰܝܟܝ ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܶܓܕܽܘܠ ܠܶܟܝ܇ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܚܰܝܒܽܘܢܶܟܝ܆ ܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ ܐܶܩܛܽܘܪ ܠܶܟܝ. ܟܽܘܠܶܗ ܪܶܢܝܐ ܕܺܝܠܝ ܚܠܳܦܰܝܟܝ ܗܘ. ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܟܝ. ܡܠܺܝܛܐ ܐܢܐ. ܒܠܶܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܒܰܥܝܐ ܐܢܐ ܐܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܐ ܚܠܳܦܰܝܟܝ. ܪܳܢܝܐ ܐܢܐ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܐ. ܐܶܬܒܰܣܡܝ ܒܰܢܝ̈ܳܚܶܐ. ܘܶܐܢܐ ܝܳܠܦܐ ܐܢܐ ܣܶܦܪܐ ܕܰܡܙܰܟܶܐ ܠܶܟܝ. ܠܐ ܬܺܐܨܦܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܘ ܡܳܢܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܬܡܰܠܠܺܝܢ. ܐܶܢܐ ܥܒܺܝܕܐ ܐܢܐ ܡܰܠܳܠܬܐ ܚܠܳܦܰܝܟܝ. ܐܶܢܐ ܠܪ̈ܳܫܽܘܝܰܝܟܝ ܡܫܰܬܩܐ ܐܢܐ. ܐܶܢܐ ܙܳܟܝܐ ܐܢܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܳܐܡܪܐ ܠܩܽܘܒܠܶܟܝ. ܐܶܢܐ ܡܫܰܬܩܐ ܐܢܐ ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܟܝ. ܠܶܫܳܢܶܟܝ ܐܳܘ ܒܺܝܫܬܐ ܐܶܢܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܐܶܢܐ ܐܶܬܛܰܝܒܶܬ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܦܽܘܡܐ ܡܰܠܳܠܐ. ܟܽܘܠ ܠܶܫܳܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܶܟܝ ܕܺܝܢܐ܆ ܩܳܝܡܐ ܐܢܐ܆ ܘܰܡܚܰܝܒܐ ܐܢܐ ܠܶܗ.

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܽܘ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܇ ܠܒܺܝܫܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ. ܘܗܳܢܐ ܡܰܡܠܠܐ ܡܰܣܪܚܐ ܠܳܗ̇. ܕܰܬܓܰܪܓܺܝܗ̇ ܕܬܶܦܣܰܥ ܥܰܠ ܥܰܘܠܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܺܝܫܬܳܗ̇ ܗ̣ܝ ܕܒܺܝܫܬܐ. ܘܚܰܝܠܳܗ̇ ܗ̣ܝ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܓܽܘܫܡܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܛܳܟ ܫܰܠܝܐ ܗܘܳܬ ܒܺܝܫܬܐ ܡܶܢ ܩܶܢܛܐ ܕܚܳܝܒܐ . ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܕܺܝܢܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܒܺܝܫܐ ܗ̣ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܡܰܓܕܠܳܗ̇ ܗ̣ܝ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܕܡܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ ܥܰܠ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܐ܇ ܘܓܰܝܣܰܬ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ܆ ܪܶܗܛܰܬ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܗ̇ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ܇ ܕܬܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܠܘܳܬ ܪ̈ܳܫܽܘܝܶܝܗ̇. ܘܬܶܣܬܰܬܰܪ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܓܕܠܐ ܡܶܢ ܐܰܠܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ܆ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܒܰܥܪܽܘܢ ܥܶܩ̈ܒܳܬܳܗ̇.

ܗܐ ܒܰܐܝܕܐ ܒܺܝܫܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܳܘܝܐ. ܘܰܒܡܳܢܐ ܚܬܺܝܪ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܕܺܐܒܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܡܶܫܟܐ ܕܶܐܡܪܳܐ܆ ܐܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܳܟ ܒܳܟ܆ ܟܽܘܠܶܗ ܥܰܘܠܐ ܠܘܳܬܳܟ ܗ̣ܘ. ܐܶܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܒܢܰܦܫܳܟ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ ܒܳܟ ܥܳܡܪܐ. ܐܶܢ ܒܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܕܰܡܕܰܪܡܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܐ ܒܳܟ ܡܕܰܝܪܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܟ ܒܓܶܠܝܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܺܝ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܛܰܫܝܐ ܠܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܘܕܝܳܐ ܠܡܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܕܗܺܝ ܗܳܘܝܐ ܣܶܬܳܪܐ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ. ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܕܽܘܒܳܪܳܟ ܪܽܘܚܳܢܐ܇ ܒܺܝܫܬܐ ܕܰܥܒܺܝܕܐ ܩܶܢܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܬܪܺܝܨܐ܆ ܚܕܺܝ ܒܳܗ̇ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ܆ ܕܒܳܗ̇ ܪܗܶܛܬ ܐܽܘܪܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܬܶܬܢܰܟܰܦ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܢܬ ܫܰܒܪܐ. ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܠܳܚܶܡ ܠܳܟ. ܘܗܳܢܐ ܩܶܪܝܳܢܐ ܫܳܘܶܐ ܠܳܟ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܟ ܕܡܶܢ ܥܰܘܠܐ. ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܫܰܒܪܐ. ܡܰܘܕܥܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܫܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܘܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܰܦܫܺܝܛܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܰܟܪܶܙ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܶܟܠܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܡܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܠܚܺܝܢ ܒܶܐܣܛܰܪܛܺܝܰܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ܆ ܫܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܒܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܡܶܬܦܰܪܫܐ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ ܗܳܢܰܘ ܫܡܶܗ̇ ܕܰܦܫܺܝܛܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܕܬܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܶܗ܆

ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܐ܆ ܡܰܘܕܥܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܕܶܡ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܦܫܺܝܛܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܶܟܠܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ ܠܘܳܬܶܗ ܟܡܺܐܢܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܠܚܐ ܒܶܗ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܫܟܺܝܚܐ ܒܶܗ ܡܪܰܡܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܕܰܝܰܪ ܒܶܗ ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܐ. ܘܠܐ ܡܳܚܶܐ ܒܣܶܬܪܐ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܘܠܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܒܶܐܫ. ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܕܢܰܟܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܶܟܠܐ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒܶܗ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܒܺܝܫܬܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܡܶܗ ܒܫܶܠܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܐܢܐ ܢܰܩܕܐ ܘܰܡܨܰܠܠܐ. ܘܰܫܒܳܒܽܘܬܶܗ ܫܒܳܒܽܘܬܐ ܗܝ ܕܢܽܘܗܪܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܫܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܗܰܘ ܕܰܦܫܺܝܛ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܳܝܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܰܒܪܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܦܫܺܝܛܐ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܪܳܢܶܐ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܐ.

ܒܰܫܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܟܢܺܝ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܒܟܽܘܢܳܝܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܚܡܺܝ̈ܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܚܰܩܠܐ ܗܝ ܦܠܺܝܚܬܐ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܙܰܪܥܐ܇ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ. ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪܥܐ ܗ̣ܝ ܕܡܰܠܝܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܘܰܣܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܬܥܰܘܟܐ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܕܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ ܒܓܰܘ ܚܰܩܠܐ ܕܡܰܠܝܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܡܶܬܥܰܘܟܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܚܠܺܝܡܐ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܕܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܕܫܰܦܝܐ ܡܶܢ ܡܰܘܥܺܝܬܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܰܪܒܺܝܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ܇ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܫܳܘܚܐ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ.

ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܕܳܝܢܐ ܡܰܡܠܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܥܰܩܒܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܗܳܟܰܢܐ ܦܩܰܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܗܦܳܟܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܥܒܶܕ. ܐܶܠܐ ܫܳܡܥܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܢܳܛܪܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܘܠܐ ܫܚܺܝܩܐ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܳܐܣܪܺܝܢ ܘܫܳܪܶܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܦܫܺܝܩ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܬܰܗܝܳܢܽܘܬܐ ܪ̈ܳܕܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ.

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܩܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܐܰܣܠܺܝ ܓܶܝܪ ܠܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܓܒܳܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܐܰܦܶܩ ܠܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ. ܨܢܺܝܥܐ ܗܘܳܐ ܚܰܢܳܢ. ܚܳܪܥܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܰܝܳܦܐ. ܐܽܘܡܳܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܢܟܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܘܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܣܠܝܰܬ ܓܒܺܝܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܩܰܝܳܦܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܢܳܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܠܰܐܢܕܪܶܐܳܘܣ. ܚܠܳܦ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܡܰܬܰܝ. ܚܠܳܦ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܠܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ. ܚܠܳܦ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܠܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ. ܚܠܳܦ ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܚܠܳܦ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܘܽܢ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܝܳܕܥܺܝܢ.

ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܫܪܳܪܐ. ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܢܳܨܰܚ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܶܢܚܰܬ .

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܽܘܒ ܕܰܐܣܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܐ ܕܰܪ̈ܕܰܝܳܐ܆ ܘܰܠܣܺܝ̈ܥܳܬܐ ܕܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ܆ ܘܰܓܒܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܗܶܕ̈ܝܽܘܛܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܡܰܪܕܽܘܬܐ. ܦܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܘܣܦܽܘܢ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܢܩܰܘܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܡܫܽܘܚܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܫܩܰܠ ܛܰܠܝܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܠܘܳܬ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܠܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܰܠܝܐ ܗܳܢܐ ܆ ܠܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ܆ ܥܰܠ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܥܰܘ ܕܰܢܫܰܢܽܘܢ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܒܫܶܐܠܬܐ ܕܺܐܝܩܳܪܐ܇ ܘܰܕܢܶܣܒܽܘܢ ܕܰܪܓܐ ܚܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܫܶܐܠܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܠܐ ܒܳܥܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܕܺܝܩ ܒܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ ܫܶܐܠܬܐ.

ܘܬܰܟܣܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܫܽܘܐܳܠܐ ܕܠܺܝܚܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܇ ܟܰܕ ܟܳܐܶܐ ܘܰܡܟܰܘܶܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܕܺܝܠܝ ܐܰܢܬܘܢ܆ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܗܘܰܘ܆ ܘܶܐܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܪܳܓܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܠܗܳܢܐ ܫܰܒܪܐ ܐܶܬܕܰܡܰܘ. ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܶܣܒܽܘܢ܆ ܩܰܘܰܘ ܒܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܒܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܶܬܚܰܟܡܽܘܢ܆ ܟܰܬܰܪܘ ܒܒܽܘܪܽܘܬܟܽܘܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܐ ܐܢܐ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܚܳܖ̈ܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܪܳܗܶܛ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܳܪܥܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܐ܆ ܠܬܰܚܬ ܢܳܚܶܬ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܟܺܝܡܐ ܡܶܢ ܫܰܒܪܐ ܪܳܗܶܛ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܠܥܶܠ ܣܳܠܶܩ. ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܚܳܪܥܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܟܽܘܢ ܓܒܺܝܬ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܰܣܠܺܝܬܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܘܰܐܣܠܺܝܟܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܗܳܢܐ ܫܰܒܪܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܠܐ ܪܳܐܶܓ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܐ ܫܳܐܶܠ܆ ܠܐ ܕܰܪܓܐ ܘܠܐ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܠܐ ܥܽܘܬܪܐ ܘܠܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܣܢܺܝܩܐ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܰܢܬܘܢ ܗܘܰܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܬܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܓܒܺܝܬܟܽܘܢ.

ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܒܝܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܚܰܦܛܰܢ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܙܰܗܰܪ ܠܰܢ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܒܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܠܐ ܚܳܫܚܳܢ ܠܢ܇ ܘܢܶܬܬܫܺܝܛܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܢܶܚܫܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܠܐ ܐܳܙܠܺܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ. ܚܳܫܚܺܝܢ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܰܣܠܰܝ܆ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܓܰܒܝܰܐ ܗ̣ܘ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܣܬܠܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܣܬܢܺܝ ܘܶܐܣܬܠܺܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܣܠܶܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܫܳܐܶܛ ܘܒܳܣܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܡܶܬܬܣܺܝܡܐ ܡܢܳܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܡܰܪܳܚܐ.

ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܐ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܦܶܣܩܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܟܫܶܠ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܕܰܗܪ ܘܠܐ ܬܰܟܫܶܠ ܐܶܢܘܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܠܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܢܳܦܩܐ܆ ܕܡܰܢ ܕܢܰܟܫܶܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܬܰܠܝܐ ܪܰܚܝܐ ܕܰܚܡܳܪܐ ܒܨܰܘܪܶܗ܆ ܘܰܡܛܰܒܰܥ ܒܥܽܘ̈ܡܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܐ܆ ܐܶܠܐ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܫܳܠܡܐ܆ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܰܡܪܰܚ ܘܰܢܒܰܙܰܚ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܗܠܰܬ ܘܡܰܝܩܰܬ ܘܒܰܙܚܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ܆ ܘܥܶܕܠܰܬ ܫܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܒܶܣܪܰܬ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܚܫܶܒ ܠܳܟ ܒܰܛܺܝܠܐ ܘܰܕܠܐ ܚܰܫܚܽܘ܆ ܥܳܨܶܐ ܠܶܗ ܥܰܝܛܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܢܶܫܠܰܚ ܢܶܫܕܶܐ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܟܦܽܘܪ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܶܗ ܥܶܠܬܐ ܕܢܶܬܒܰܙܰܚ܆ ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܒܰܪ ܠܶܗ ܒܳܗ̇ ܣܰܟܠܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܰܝܛܳܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ܇ ܘܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܘܡܰܟܫܠܰܬ ܠܶܗ ܒܕܽܘܒܳܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܢܰܪܦܶܝܘܗܝ܆ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܢܶܐܚܽܘܕ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܰܠܝܐ ܗܘܳܐ ܢܰܣܠܶܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܘܢܶܓܒܶܐ ܠܶܗ ܡܰܡܠܠܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܠܝܐ܇ ܘܚܳܪܥܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܽܘܪܽܘܬܶܗ . ܘܰܕܬܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܚܰܡܺܝܬܐ ܘܪܰܓܺܝܙܐ ܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܐ ܘܰܡܫܰܝܢܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܰܟܫܶܠܬܳܝܗܝ ܘܶܐܬܥܨܺܝ ܡܶܢ ܥܰܝܛܳܟ܆ ܕܰܢܚܰܠܶܦ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܰܠܝܐ ܪܰܚܝܳܐ ܕܰܚܡܳܪܐ ܒܨܰܘܪܳܟ. ܘܰܫܕܶܐ ܐܰܢܬ ܒܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܐ܆ ܐܰܘ ܕܬܰܟܫܶܠ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܒܪܐ.

ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܙܰܥܪܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ. ܘܰܕܢܰܠܦܳܟ ܕܠܐ ܬܫܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܠܘܳܬ ܙܥܽܘܪܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܢܺܐܪܒܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܫܚܺܝܡܐ ܓܶܝܪ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܒܽܘܪ̈ܺܝܢ ܘܗܶܕܝܽܘܛ ܐܶܣܟܺܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܫܳܩܶܠ ܥܶܠܬܐ ܕܰܢܒܰܣܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܢܰܬܩܶܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܡܫ̈ܰܡܗܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܰܒ ܥܶܠܬܐ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܒܰܣܝܽܘܬܗܽܘܢ ܥܶܠܬܐ ܠܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ. ܘܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܫܰܠܡܽܘܬܳܗ̇܇ ܘܠܐ ܡܚܰܒܠܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܡܝܰܩܪܐ ܘܡܰܘܪܒܐ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܰܡܚܰܒܒܐ ܘܡܰܣܡܟܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܬܶܗܘܶܐ ܕܫܺܝܛܐ ܒܰܚܙܳܬܳܗ̇.

ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܰܟܡܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܺܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܪ̈ܚܺܝܡܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܠܟܽܠܶܗ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܘܳܬ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܶܬܟܰܦܦܺܝܢ ܩܕܳܡ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܘܰܚܙܺܝ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܡܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܥܰܦܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܘܰܡܚܰܒܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܪܽܘܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܐܢܳܫ ܢܶܬܚܙܶܐ ܒܰܡܢܳܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܪܰܒ ܘܝܰܩܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܠܰܛܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆

ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܘܚܽܘܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܳܬܶܝܢ܇ ܘܰܠܬܰܪܥܳܟ ܒܚܽܘܒܐ ܪܳܗܛܺܝܢ. ܕܰܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪܽܘܚ ܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܡܢܰܦ̈ܩܶܐ ܘܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ܆ ܕܰܡܕܰܪ̈ܫܺܝܢ ܘܰܡܠܺܝܛܺܝܢ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܘܰܠܟܰܪ̈ܟܶܐ ܥܳܐܠܺܝܢ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܢܳܦܩܺܝܢ܆ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܪ̈ܳܗܛܺܝܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܫܟܚܳܟ ܚܶܘܝܳܐ ܚܠܳܦ ܝܰܘܢܐ܆ ܘܢܶܨܳܐ ܚܠܳܦ ܨܶܦܪܐ ܬܰܡܺܝܡܬܐ܇ ܘܡܶܠܬܳܟ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܚܠܳܦ ܚܰܟܺܝܡ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܚܙܶܝܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܪܳܐܶܓ ܕܢܶܚܙܶܝܟ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܠܰܚ ܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܘܰܠܒܶܫ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܘܰܐܢܬ ܪܗܶܛܬ ܕܬܶܠܒܰܫ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܫܠܰܚ܆ ܘܰܨܒܰܝܬ ܕܬܶܩܢܶܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܐܰܣܠܺܝ܆ ܗܽܘ ܠܐ ܛܥܶܢ ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܽܘܡܪܳܟ . ܠܐ ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܫܟܰܚ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܒܰܩ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

ܫܡܰܥ ܠܰܢܒܺܝܐ ܕܳܐܦ ܠܡܳܪܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܦܫܺܝܛܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܶܗ. ܘܒܶܐܡܪܐ ܘܰܒܢܶܩܝܐ ܡܳܬܶܠ ܠܶܗ. ܚܰܝܽܘܬܐ ܕܒܰܪܺܝܪܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܐ ܠܰܡ ܠܢܶܟܣܬܐ ܐܶܬܕܒܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܢܶܩܝܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܐ ܫܰܬܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܨܢܺܝܥ ܐܰܪܝܐ ܘܕܺܐܒܐ ܘܕܶܒܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܕܫܶܢܳܐ. ܕܥܰܡ ܒܺܝܫܽܘܬܗܶܝܢ ܒܬܽܘܩܳܢܗܶܝܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܚܠܺܝܛܐ. ܬܰܡܺܝ̈ܡܺܝܢ ܕܶܝܢ ܘܒܽܘܪ̈ܺܝܢ ܒܗܽܘܦܳܟܗܽܘܢ ܘܰܒܙܰܘ̈ܥܰܝܗܽܘܢ. ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܡܬܶܠ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܒܫܶܡܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܺܝܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܬܰܠ ܡܳܪܰܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܐܪܝܐ܇ ܟܰܕ ܠܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܩܪܳܐ ܠܰܓܙܳܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ܇ ܕܰܨܢܺܝ̈ܥܳܢ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܰܒܪܺܝܬܗܶܝܢ . ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܶܡܪܐ ܘܢܶܩܝܐ. ܕܟܰܕ ܫܰܠܝܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܠܚܰܫܐ ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܐ ܠܰܡ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܐ ܫܰܬܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܘܕܰܢܫܰܪܰܪ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܟܰܕ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܫܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܳܢܽܘܗܝ ܫܰܬܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܰܓܕܽܘܗܝ ܠܐ ܒܰܓܶܢ. ܘܟܰܕ ܚܰܝܒܽܘܗܝ ܠܐ ܐܶܬܚܪܺܝ. ܘܟܰܕ ܦܰܟܪܽܘܗܝ ܠܐ ܐܶܙܕܥܶܦ. ܘܟܰܕ ܫܰܩܶܦܘ ܠܶܗ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܪܰܛܶܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܠܰܚ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܐ ܡܶܢ ܓܶܙܬܳܗ ܇ ܠܐ ܩܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܚܰܠܐ ܘܰܡܪ̈ܳܪܶܐ. ܠܐ ܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܩܰܒܥܽܘܗܝ ܒܩܰܝܣܐ ܠܐ ܐܶܬܪܰܥܰܡ ܥܠܰܝܗܘܢ.

ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܠܰܚ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܥܶܪܒܐ: ܘܢܶܣܰܒ ܣܰܝܦܐ ܠܰܬܒܰܥܬܐ ܕܨܰܥܪܐ ܕܪܰܒܶܗ܆ ܟܐܳܐ ܒܶܗ. ܕܢܶܚܡܽܘܠ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܗ̇܆ ܐܰܗܦܶܟ ܠܰܡ ܣܰܦܣܺܝܪܟ ܠܕܽܘܟܬܗ̇. ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ.

ܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܐ ܘܡܶܫܬܰܐܰܠ܆ ܗܰܘ ܣܳܦܪܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܡܬܐ. ܘܠܐ ܡܦܰܢܶܐ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪܐ ܠܢܶܟܣܬܐ ܐܶܬܕܒܰܪ. ܕܒܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܠܰܕܠܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܡܰܟܪܟܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܠܕܽܘܟܬܐ ܢܳܓܕܺܝܢ ܠܗ . ܘܡܶܢ ܕܰܝܳܢܐ ܠܘܳܬ ܕܰܝܳܢܐ ܢܳܬܦܺܝܢ ܠܶܗ. ܩܳܡ ܩܕܳܡ ܚܰܢܳܢ ܘܫܰܬܺܝܩ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܰܐܘܡܝܶܗ ܠܐ ܡܰܠܶܠ. ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܡܶܢ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܫܠܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܰܠܟܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܡܶܠܬܐ ܕܡܰܘܕܥܐ ܕܡܳܪܽܘܕܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܩܶܣܰܪ ܐܰܣܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܠܐ ܦܰܢܝܶܗ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܠܘܳܬ ܗܶܪܳܘܕܶܣ܆ ܘܰܕܢܶܚܙܶܐ ܘܰܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ ܩܳܡ ܫܰܬܺܝܩܐ ܘܠܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܦܶܬܓܳܡܐ ܠܰܡܫܰܐܠܳܢܶܗ ܠܐ ܐܰܬܺܝܒ. ܐܶܣܬܒܰܪ ܫܳܛܝܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܣܰܟܠܐ ܕܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐܰܣܒܰܪܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܢ ܕܰܨܒܰܘ. ܘܗܽܘ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܶܐܡܪܐ ܠܐ ܫܒܰܩ. ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܐ ܐܰܪܦܺܝ.

ܚܙܳܝܗܝ ܫܠܺܝܚܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܐܝܟ ܫܳܛܝܐ ܘܰܕܠܐ ܗܰܘܢܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܡܢܰܐܽܘ̈ܗܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܕܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܗ̣ܝ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ.

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܥܠܰܝܟ ܠܐ ܬܺܐܩܰܪ. ܕܬܶܣܬܒܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܫܳܛܝܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ܆ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܫܳܛܝܐ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܕܠܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܩܕܳܡ ܡܫܰܐܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܐ ܡܬܺܝܒ ܗܘܳܐ. ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ ܬܚܰܡܣܶܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܐ ܬܶܥܒܰܪ. ܐܳܦ ܠܐ ܐܶܢ ܣܰܟܠܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫ ܬܶܣܬܒܰܪ. ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܐ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܩܳܨܶܦ܆ ܐܶܢ ܢܶܣܬܒܰܪ ܡܶܢ ܐܢܳܫܐ ܦܫܺܝܛܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܐ܆ ܗܳܢܐ ܒܚܰܫܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܣܪܺܝܩܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܆ ܥܳܩܬܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܡܰܡܠܟܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܰܬܣܰܝܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܪܚܳܟ ܬܶܫܠܰܡ܆ ܘܫܽܘܠܳܡ ܐܽܘܪܚܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܟ ܬܶܥܒܶܕ.

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܒܦܽܘܪܣܐ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ܆ ܫܳܢܝܐ ܘܰܕܠܐ ܛܰܥܡܐ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܪܺܝܪܶܗ ܥܰܠ ܕܰܩܢܶܗ܆ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ܇ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܩܶܛܠܐ ܢܦܰܠܶܛ. ܘܶܐܢ ܕܰܘܺܝܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܛܽܘܠ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܐ ܠܐ ܢܰܘܒܶܕ܆ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܕܫܳܢܝܽܘܬܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ܇ ܘܰܕܠܐ ܗܰܘܢܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܟ ܙܳܕܶܩ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܬܟܰܬܰܪ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ . ܘܡܶܢ ܥܰܝܛܐ ܕܰܡܒܰܙ̈ܚܳܢܶܐ ܠܐ ܬܶܙܕܟܶܐ܇ ܘܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܢܺܝܫܐ ܕܣܺܝܡ ܠܳܟ.

ܩܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܶܗ. ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܪܳܚܡܰܬ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܥܶܪ̈ܒܰܝ ܘܶܐܡܪ̈ܰܝ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܗܰܘ ܒܦܶܠܶܐܬܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ܆ ܐܶܡܪܐ ܘܢܶܩܝܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܳܝܗܝ. ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܬܠܶܗ. ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܒܰܕܩܺܝܢ ܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܫܰܡܰܗ ܐܶܢܘܢ. ܕܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܪܳܥܝܐ܆ ܢܶܬܚܰܦܛܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܐ ܢܩܰܘܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܐ ܢܶܦܩܽܘܢ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܡܺܝ̈ܡܳܬܐ ܕܡܶܬܕܰܒܪ̈ܳܢ ܠܩܶܛܠܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܥܓܳܢ ܠܢܶܟܣܬܐ܆ ܘܡܶܬܦܰܟܪ̈ܳܢ ܠܰܓܙܳܙܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܦܛܳܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܠܐ ܩܳܥ̈ܝܳܢ ܘܰܡܒܰܓܢܳܢ܇ ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܫܶܠܝܐ ܘܰܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܡܳܪܝܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ܆ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܰܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܰܕܨܽܘܚ̈ܝܳܬܐ܆ ܕܰܚܒܽܘܫ̈ܝܶܐ ܘܕܰܥܫܽܘ̈ܩܝܶܐ܇ ܘܕܰܛܠܽܘܡ̈ܝܶܐ ܘܰܕܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܕܥܰܝ̈ܛܶܐ ܕܰܥܫܽܘ̈ܩܝܶܐ ܘܰܕܩܽܘܛܪ̈ܳܓܶܐ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ܆ ܢܟܰܬܰܪ ܗܽܘ ܒܰܒܪܺܝܪܽܘܬ ܠܶܒܶܗ܇ ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܕܫܶܠܝܗ ܠܐ ܢܰܪܦܶܐ܇ ܘܰܒܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܠܐ ܢܶܫܠܰܚ܆ ܘܠܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܘܢܶܨܛܰܢܰܥ ܠܡܰܒܳܐܫܽܘ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ܇ ܕܺܝܠܗܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܢܰܘ ܥܒܳܕܗܽܘܢ. ܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܨܶܢ̈ܥܳܬܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܰܣܦܺܝܩܺܝܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܥܒܳܕܗܽܘܢ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܥܒܳܕܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܟ ܡܶܫܟܚܳܐ ܓܳܡܪܐ ܠܶܗ. ܘܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܢܬ ܒܶܗ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܒܽܘܣܳܡܐ ܗܳܢܐ ܠܐ ܪ̈ܓܺܝܫܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܠܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܛܰܥ̈ܡܳܬܳܟ ܕܺܝܠܟ.

ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܨܶܦܬܐ ܗ̣ܝ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܰܡܺܝܢܐ ܠܳܗ̇ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܚܰܕܽܘܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܡܺܝܢܐ ܚܰܕܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܣܰܓܺܝ ܠܗܽܘܢ ܓܽܘܚܟܐ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܕܠܐ ܡܩܰܦ̈ܚܳܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܫܰܒܪܳܐܺܝܬ ܒܖ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܒܠܶܒܐ ܦܫܺܝܛܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܠܐ ܢܳܦܶܩ ܠܰܥܒܳܕܐ ܢܶܡܠܽܘܢܳܝܗܝ ܥܳܩܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܒܶܐܫ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܐܰܘ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܕܢܶܥܬܰܪ ܘܠܐ ܥܳܬܰܪ܆ ܐܰܘ ܪܳܗܶܛ ܕܢܰܕܪܶܟ ܘܠܐ ܡܰܡܶܕ܆ ܒܥܶܠܰܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܥܳܩܬܐ ܡܰܡܠܟܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܶܫܬܰܩܠܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ.

ܦܫܺܝܛܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ܆ ܠܥܳܠܡܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܚܳܫܰܚ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܰܒܪܰܬ ܕܠܐ ܚܳܫܚܰܬ ܠܥܳܠܡܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܪܺܣܛܝܳܢܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܐ ܡܕܰܪܶܫ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܠܐ ܚܳܫܰܚ ܒܡܶܕܶܡ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥܬ ܢܰܓܳܪܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܠܐ ܡܦܳܣܰܬ ܕܬܶܦܠܽܘܚ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ ܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܓܽܘܚܟܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܐ ܡܰܠܟܐ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܒܗܳܕܶܐ܇ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܪܳܡ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܕܢܶܕܰܥ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܐ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܝܺܕܰܥܬܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܓܽܘܢܳܝܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܐܳܦ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܺܐܝܩܳܪܐ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܕܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ ܘܰܡܦܳܣܺܝܢ ܒܫܰܪܟܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܬܰܚܬܝܳܢ ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ܆ ܟܳܦܪܺܝܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܣܺܝܡܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܕܽܐܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܕܩܽܘܠܳܣܶܗ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܡܨܰܢܰܥ ܘܰܡܚܰܪܰܥ܇ ܘܰܫܡܐ ܗ̣ܝ ܛܳܒܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܒܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܨܰܥܪܐ ܚܫܺܝܒܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ.

ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܣܒܺܝܪܐ ܨܰܥܪܐ ܠܡܰܠܟܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܽܐܘܡܳܢ̈ܘܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܽܘܢܳܝܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܡܰܟܬܶܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܠܶܐܣܟܺܡܶܗ܆ ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܬܽܘܠܡܳܕܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܦܺܝܩܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܺܝ̈ܛܳܬܐ܇ ܘܢܶܗܪܽܘܓ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܒܶܣܪܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܇ ܘܢܶܬܦܰܪܰܣ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܰܒܶܐܫ ܘܢܰܟܶܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ܇ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܥܬܰܪ ܘܢܶܩܢܶܐ܇ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܳܠܽܘ̈ܡܰܘܗܝ܇ ܘܰܐܝܟܐ ܢܶܫܟܰܚ ܝܽܘܬܪܳܢܐ܇ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܢܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܢܶܗܪܽܘܓ ܒܗܶܝܢ. ܘܠܐ ܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܠܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܪ̈ܶܢܝܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܶܗܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܘܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܠܳܚܡܳܐ ܠܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܢܳܒܗܐ܇ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܘܢܶܪܢܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܕܒܶܣܪܐ܇ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܐ ܕܰܚܒܳܠܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܬܶܬܚܫܶܒ ܠܳܟ ܨܰܥܪܐ܆ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܐܢܬ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܺܝܩܳܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ܆ ܕܪܳܡ ܐܰܢܬ ܘܰܡܥܰܠܶܝܬ ܒܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܒܶܣܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܐܺܝܬ ܫܟܳܚ̈ܳܬܐ ܘܨܶܢ̈ܥܳܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ ܪܳܡ ܗܘ܇ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܝ ܕܳܐܦ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܡܥܰܠܰܝ ܗ̣ܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܒܰܡܫܰܒ̈ܚܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܽܠܶܗ ܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ܇ ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܚܬܺܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܕܢܶܚܬܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܨܳܒܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܪ̈ܳܓܺܝܢ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܘܫܛܽܘܢ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܠܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܶܝܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܘܕܰܪܓܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܐ ܗܳܢܰܘ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܬܝܰܠܦܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܢܶܬܢܰܚܬܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܒܥܳܬܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܠܶܐܣܟܺܡܗܽܘܢ .

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܡܦܰܪܰܫ ܘܺܝܕܺܝܥ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܟܽܘܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ܆ ܘܰܐܝܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܳܗ̇ ܚܦܺܝܛ ܕܢܺܐܠܰܦ ܒܶܝܬ ܐܰܬܪܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܘܠܰܘ ܠܰܐܚܪܺܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܟܽܘܠܶܗ ܗܶܪܓܶܗ ܘܥܶܢܝܳܢܶܗ܇ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܟܰܕ ܒܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܐ ܡܒܰܛܶܠ ܪܶܢܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ. ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܘܰܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܘܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܘܰܕܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܟܽܘܠ ܙܒܰܢ ܠܰܩܕܳܡܰܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܐܽܘ̈ܡܳܢܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܐ ܪܳܗܶܛ܆ ܡܶܬܥܕܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܡܶܬܓܚܶܟ ܘܡܶܬܡܰܝܰܩ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܘܓܶܗ܆ ܕܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܫܳܘܶܐ ܕܢܶܬܥܕܶܠ܆ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ܆ ܘܪܳܗܶܛ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܥܰܡܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܓܠܶܐ ܘܺܝܕܺܝܥ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܚܳܣܰܪ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ. ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܚܬܺܝܡܺܝܢ ܘܰܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܥܰܝܢܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ܇ ܘܥܰܠ ܠܶܒܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ. ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܬܗ̇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܠܰܐܪܥܐ ܢܚܶܬ. ܘܣܳܟܐ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ ܕܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ.

ܪܶܥܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܰܒܶܠ܆ ܫܰܦܝܐ ܘܰܦܫܺܝܛܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܦܶܐ ܘܰܕܠܺܝܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܝܰܠܽܘܕܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܆ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܟܽܘܠ ܨܒܽܘ. ܗܳܟܰܢܐ ܦܫܺܝܩ ܪܶܥܝܳܢܐ ܦܫܺܝܛܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ. ܐܰܪܥܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܛܳܒܬܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܐ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܕܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ ܛܰܥ̈ܡܳܬܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܕܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ܆ ܘܥܳܒܕܐ ܠܗܶܝܢ ܕܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܶܬܠܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܥܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܘܢ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܢܶܨ̈ܒܳܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܳܚܶܕ ܒܗܶܝܢ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܰܪܥܐ ܕܶܝܢ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ܆ ܛܳܠܽܘܡܬܶܗ ܗ̣ܝ ܕܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܐܰܘ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܐܳܚܶܕ ܘܡܶܬܩܰܒܰܠ ܒܳܗ̇܇ ܡܶܬܚܰܢܩܐ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܒܓܰܘܳܗ̇܇ ܒܝܰܕ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪ̈ܕܪܶܐ. ܕܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܘܰܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܕܰܒܟܽܘܠ ܙܒܰܢ ܣܳܬܪܺܝܢ ܘܒܳܢܶܝܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ.

ܚܕܺܝ ܒܳܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܒܺܝܒܐ ܥܳܒܕܐ ܠܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܪܰܚܡܳܐ ܠܳܟ. ܘܰܐܕܺܝܩ ܘܰܚܙܺܝ ܐܶܢ ܪܳܓܳܐ ܠܳܟ ܒܶܗ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܰܪ̈ܚܺܝܡܺܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ. ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܰܚܶܒ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܪܳܚܶܡ. ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܓܶܝܪ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܣܰܢܝܳܐܐ. ܘܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܙܗܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܝܳܐ ܢܶܟ̈ܠܶܐ ܘܰܟܡܻ̈ܐܢܶܐ܆ ܘܰܡܥܳܕܐ ܗܳܦܟܐ ܬܰܩܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܪܚܺܝܡܐ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܗ̣ܝ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܙܗܺܝܪ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܦܳܣ ܒܫܰܦܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܫܰܒܪܐ܆ ܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܣܪܽܘܚ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܳܙܝܐ ܕܣܽܘܪܚܳܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܳܐ ܐܢܳܫ ܡܶܙܕܗܰܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪܐ ܛܥܺܝܢ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ.

ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܬܪܚܶܡ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܘܢܶܬܚܰܒܰܒ ܡܶܢ ܐܢܳܫܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ. ܠܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܳܪܩܰܬ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܪܚܺܝܡܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܚܰܒܺܝܒܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܚܽܘܒܐ ܕܡܰܓܳܢ܇ ܡܶܢ ܓܳܒܽܘܠܐ ܘܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܺܝ ܠܰܡ ܘܚܳܫܒܺܝܢ ܠܺܝ ܣܰܟܠܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܗܰܘܢܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̣ܝ ܛܳܒܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܰܝܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܳܚܠܰܬ܆ ܠܰܓܡܳܪ ܛܳܒܬܐ ܡܶܢܳܟ ܠܐ ܗܳܘܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܘܒܰܥܒܳܕܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܡܳܠܐ ܡܙܺܝܓ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܚܣܳܡܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܰܪܟܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܛܳܒܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܚܰܪܪܐ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܚܣܳܡܐ ܘܠܐ ܛܢܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܘܠܐ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܳܐܦ ܠܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܥܰܡܳܗ̇܇ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܬܫܺܝܛܐ ܘܡܶܬܒܰܣܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܫܟܺܝܚ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܒܰܣܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܦܫܺܝܛܐ ܡܰܚܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܣܶܢܶܐܬܐ ܫܺܝܛ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܥܝܳܢ ܇ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܟܠܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܗܶܕܝܽܘܛܐ ܠܗܽܘܦܳܟܐ ܕܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܚܕܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ܇ ܕܡܶܬܚܰܫܒܰܬ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܟ܇ ܘܡܶܬܩܪܶܝܬ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܰܬܕܰܓܶܠ܆ ܐܰܘ ܕܰܬܓܽܘܪ܆ ܐܰܘ ܕܬܶܓܢܽܘܒ܆ ܨܰܥܪܐ ܚܫܺܝܒܐ ܠܳܟ܆ ܐܰܘ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܰܬܩܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܶܢܝܽܘܟܐ: ܐܰܘ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܐܰܢܬ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܐܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܙܡܳܪܐ ܘܗܽܘܦܳܟܐ ܕܪ̈ܶܩܕܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܬ ܕܰܬܒܰܙܰܚ ܘܬܶܓܚܰܟ܆ ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܛܶܟܣܐ ܘܫܳܥܬܐ ܕܡܺܝܡ̈ܣܶܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܟܰܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܨܰܥܪܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܠܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܥܳܕܶܠ ܠܳܟ. ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܐܰܢܬ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܗܳܝ ܬܶܬܚܫܶܒ ܠܳܟ ܨܰܥܪܐ܇ ܕܰܓܠܺܝܙ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܨܶܢܥܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܠܽܘܬܳܟܳܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܐ.

ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܓܶܝܪ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܐܩܶܦ ܠܶܗ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ܆

ܡܶܠܰܬܝ ܓܶܝܪ ܗܳܫܐ ܥܰܠ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܇ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܇ ܒܰܥܩܽܘܪܝܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܛܶܟܣܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܕܰܪܓܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܫܘܪܳܝܰܐ ܗ̣ܘ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚ܆ ܫܽܘܠܳܡܐ ܗ̣ܝ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܡܫܰܠܶܡ ܒܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܓܒܺܝܬܗܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܗܘܰܘ܇ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܇ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܰܒܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܐ ܘܰܒܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܡܦܰܪܶܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܬܶܛܪܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܫܳܕܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܒܶܗ ܫܦܳܝܐ ܘܨܽܘܠܳܠܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܟ̈ܰܝܳܐ܇ ܘܰܕܬܰܪ̈ܒܝܳܬܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ ܒܪܽܘܚ܇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܦܠܺܝܓܽܘܬܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ. ܘܠܰܘ ܗܺܝ ܒܡܰܥܠܳܗ̇ ܦܶܪܫܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܇ ܘܰܒܬܰܟܬܽܘܫܐ ܙܟܳܬ. ܘܰܒܚܶܟܡܬܐ ܐܰܓܺܝܠܰܬ ܘܰܐܦܩܰܬ ܫܕܳܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܥܳܒܕܐ.

ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܪܝܳܐ ܗ̣ܝ ܕܽܐܘܪܚܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܇ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ܆ ܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܐܢܳܫ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܢܥܽܘܕ ܕܰܪ̈ܕܪܶܐ܆ ܘܢܶܙܟܶܐ ܐܰܪܥܐ ܘܰܢܛܰܝܒܺܝܗ̇ ܆ ܘܢܰܬܩܢܳܗ̇ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ ܘܢܶܨܒ̈ܳܬܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܗ̣ܝ ܗܳܝ ܕܰܙܪܺܝܥܐ ܘܰܫܬܺܝܠܐ ܚܰܩܠܐ ܘܰܛܥܺܝܢܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܇ ܘܚܳܝܪܐ ܠܰܐܝܕܐ ܘܰܡܟܰܢܫܐ ܥܰܠ̈ܠܳܬܐ܇ ܘܰܕܬܶܬܚܡܶܠ ܘܬܶܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܥܠܰܠܬܐ ܕܰܛܥܺܝܢܐ. ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̣ܝ ܡܫܽܘܚܬܳܗ̇. ܐܰܪܥܐ ܕܰܓܡܺܝܪܐ ܒܙܰܪܥܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܐ ܒܢܶܨ̈ܒܳܬܐ܇ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܳܐܕ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܫܽܘܠܳܡܐ. ܘܰܡܛܰܘ ܠܰܒܫܳܠܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܚܰܩܠܐ ܕܰܦܠܺܝܚܐ ܘܰܥܕܺܝܕܐ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܡܛܰܝܒܐ ܘܚܳܫܚܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܒܳܗ̇. ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ. ܐܰܪܥܐ ܗ̣ܝ ܕܡܰܠܝܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪ̈ܕܪܶܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܕܳܐܦ ܐܶܢ ܢܳܦܶܠ ܒܳܗ̇ ܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ܆ ܚܳܢܩܐ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ. ܘܰܡܩܰܦܚܐ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ. ܗܘܺܝ ܠܶܗ ܚܰܩܠܐ ܦܠܺܝܚܬܐ ܘܰܡܛܰܝܒܬܐ ܠܝܶܫܘܥ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܘܢܶܫܕܶܐ ܒܳܟ ܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܘܢܶܨܽܘܒ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ ܢܶܨܒܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܚܕܺܝ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܬܚܰܦܛ ܐܳܦ ܕܬܰܘܣܶܦ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܩܢܰܝܬ ܠܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܟܝܳܢܳܝܐ܆ ܗܰܪܛ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܒܨܶܒܝܳܢܟ ܘܰܩܢܺܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܟܳܚܬܐ ܗ̣ܝ ܡܰܘܬܪܳܢܺܝܬܐ ܠܚܰܝ̈ܰܝܟ ܕܒܰܐܠܳܗܐ. ܘܗܺܝ ܝܳܗܒܐ ܠܳܟ ܕܬܺܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ܆ ܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܐ ܕܰܐܢܬ ܒܶܗ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܦܫܺܝܛܐ ܒܺܝܫܬܐ ܥܰܠ ܐܢܳܫ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܩܰܢܰܛ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܠܐ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܕܢܰܒܶܐܫ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐܳܦ ܠܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܒܐܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܡܰܣܒܪܐ ܕܠܳܗ̇ ܕܳܡܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܢܳܫ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܣܒܪܐ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܕܰܐܝܟ ܟܽܠܢܳܫ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܚܙܺܝܬܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܚܰܘܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܒܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܟܽܘܠ ܐܢܳܫ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܺܝ ܕܠܐ ܢܶܟܠܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܣܒܪܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܩܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܫܳܪܝܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܕܠܐ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ܇ ܕܢܶܕܠܚܽܘܢ ܫܰܦܝܽܘܬܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܳܫܒܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܪܽܘܚܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܬܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܕܡܰܣܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܡܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܢܗ̇ ܡܶܬܬܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܥܰܠ ܚܰܨܶܗ ܢܳܩܫܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ܇ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܇ ܘܪܶܢܝܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܬܬܥܺܝܪ܇ ܒܝܰܕ ܡܰܫܒܐ ܕܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܕܰܒܓܰܘܗ̇ ܢܳܩܶܫ. ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܶܝܢ ܦܫܺܝܛܐ܆ ܢܰܘܚܰܐ ܗ̣ܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܢܺܝܚ ܝܰܡܐ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܢܝܳܚܐ܇ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܶܢ̈ܛܶܐ܇ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܛܳܪܶܝܢ ܒܳܗ̇.

ܠܡܺܐܢܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܡܣܰܬܪܐ ܒܓܰܘܳܗ̇܇ ܣܦܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܳܪ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܓܰܘܳܗ̇ ܥܳܐܶܠ܆ ܒܢܰܘܚܐ ܡܰܫܪܝܐ ܠܶܗ. ܘܰܠܛܶܟܣܐ ܕܫܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܰܗܦܟܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܓܺܝܫܽܘܬܐ. ܦܫܺܝܛܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܽܘ ܦܫܺܝܛ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܦܶܠ ܒܶܗ܆ ܠܛܶܟܣܶܗ ܡܰܗܦܶܟ ܠܶܗ̇.

ܢܰܩܺܝܦܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܳܐܦ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܬܕܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܪܝܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܩܕܺܝܢ ܠܗ̇. ܡܢܺܝܚ ܓܶܝܪ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܥܽܘܡܪܶܗ ܕܰܦܫܺܝܛܐ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܠܰܝܬ ܗܶܪܬܐ ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܡܰܨܽܘܬܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܗ̇. ܘܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܒܢܶܩܦܶܗ. ܘܠܐ ܥܶܨܝܳܢܐ ܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܗܦܳܟܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܚܳܛܶܦ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܒܰܓܒܺܝܬܐ. ܘܰܒܦܽܘܠܳܓܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܬܓܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܡܢܳܬܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒܬܐ ܚܫܺܝܒ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܕܠܐ ܢܶܫܬܡܰܥ. ܘܠܐ ܡܰܦܰܣ ܕܢܶܬܚܪܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܢܳܫ. ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ ܗ̣ܝ. ܘܠܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܢܢܺܝܚ ܠܦܳܩܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܬܦܰܪܰܣ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܥܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܦܰܐܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܺܐܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܙܳܕܩܐ ܠܰܐܒܺܝܠܽܘܬܐ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ. ܘܠܳܚܡܐ ܠܕܰܝܪܳܝܽܘܬܐ ܫܰܦܝܽܘܬܐ. ܘܝܳܐܝܐ ܠܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ. ܘܢܳܦܩܐ ܠܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܒܽܘܪܽܘܬܐ.

ܬܡܰܗܘ ܓܶܝܪ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܡܦܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܣܢܺܐܓܖ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܳܗ̇ ܒܒܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܣܢܺܐܓܖ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܨܚܳܢܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ܆ ܘܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ܆ ܕܠܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܠܰܡ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܣܶܦܪܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܬܕܰܟܰܪܘ ܕܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܗܘܘ. ܘܰܬܡܰܗܘ ܒܗܽܘܢ.

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܬܶܡܗܳܐ ܗܝ. ܘܰܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܕܽܘܡܳܪܐ ܗܝ܆ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܦܳܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܒܗܽܘܢ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܚܶܡ ܠܡܰܪܕܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܬܡܰܗܘ ܒܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܥܰܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܐܬܺܝܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܝܶܫܘܥ܆ ܘܶܐܬܟܰܪܙܰܬ ܚܶܟܡܬܶܗ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.

ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܓܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܣܠܺܝ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܪ̈ܕܰܝܳܐ܆ ܕܢܰܠܶܦ ܠܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܕܗܳܢܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܢܶܐܚܽܘܕ. ܘܒܶܗ ܢܶܪܕܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܣܒܺܝܪܐ ܒܥܳܠܡܐ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܚܶܟܡܬܐ܇ ܢܶܪܗܰܛ ܐܢܚܢܰܢ ܒܳܬܪܳܗ̇܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܫܺܝܛܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܗ̇.

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܒܰܓܒܺܝܬܶܗ ܡܳܪܰܢ܆ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ. ܕܰܓܒܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܰܓܒܳܐ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܶܕ̈ܝܽܘܛܶܐ ܘܰܠܥܰܘ̈ܶܠܶܐ. ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܡܳܟ̈ܣܶܐ. ܕܨܰܝܳܕܐ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܡܳܟܣܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܕܡܐ ܕܰܩܢܰܘ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܰܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܆ ܢܶܬܓܠܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܚܰܟܡܳܢܐ ܘܰܡܙܰܕܩܳܢܐ. ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܽܘܪܳܫܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܡܰܬܰܝ ܘܙܰܟܰܝ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܰܩܦܽܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܒܓܰܒܝܽܘܬܗܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܘܢ. ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ . ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܠܕܽܘܪܳܫܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܶܐܬܢܰܟܪܺܝܘ ܠܚܳܪܥܽܘܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܩܳܡܘ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܕܨܰܝ̈ܳܕܶܐ܆ ܠܐ ܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܺܝܚܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܫܰܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ.

ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܘܰܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܡܳܠܶܟ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܬܗܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܕܰܢܟܰܬܪܽܘܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܰܪܬܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܢܶܫܠܚܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܢܐ ܢܰܚܬܐ ܡܟܰܬܡܐ܆ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܒ̈ܰܝܳܐ ܠܰܚܕܐ ܫܰܘܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܪܶܓܠܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܢܫܰܪܽܘܢ ܒܪܶܗܛܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܒܠܳܝ ܕܽܘܪܳܫܐ܆ ܝܰܠܕܐ ܗܳܘܶܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ܆ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ܆ ܒܟܰܪܣܐ ܕܚܳܪܥܽܘܬܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܡܰܬܰܝ ܘܙܰܟܰܝ ܘܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܠܺܝܕܺܝܢ. ܐܰܘܠܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܠܛܶܟܣܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܐ. ܘܟܰܪܶܟ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܥܰܙܪܽܘܪܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܘܟܶܢ ܫܰܪܺܝ ܕܰܢܪܰܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܰܘܡܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܇ ܘܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ.

ܘܶܐܢ ܠܗܰܠ ܨܶܝܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܡܝܰܬܪܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܠܘܳܬܰܢ ܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܫܬܟܰܚ܆ ܐܳܦ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܺܐܝ̈ܚܺܝܕܳܝܶܐ ܬܶܬܚܰܒܰܒ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܦܽܘܠܚܳܢܰܢ ܗ̣ܝ ܗܳܕܶܐ ܬܳܒܰܥ܇ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܚܙܽܘܢܳܢ.

ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܪܥܐ ܠܐ ܡܰܟܫܰܪ. ܘܚܰܘܪܐ ܗܘ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ. ܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܠܰܘ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܘ ܕܡܽܘܬܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ. ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܽܘܬܐ. ܦܳܗܶܐ ܒܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ. ܡܡܰܠܶܠ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܚܒܺܝܫܐ ܦܳܗܝܐ. ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ. ܕܒܺܝܪ ܒܰܩܛܺܝܪܐ. ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ. ܦܳܥܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܽܘܛܳܢܐ. ܐܰܓܺܝܪܐ ܡܩܰܛܥܐ. ܕܰܠܚܶܡ ܦܽܘܡܶܗ ܠܐ ܥܳܒܶܕ. ܡܒܰܛܠܳܢܐ ܕܕܽܘܟܬܶܗ ܕܟܰܫܺܝܪܐ. ܕܰܐܚܺܝܕ ܕܽܘܟܬܶܗ ܘܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܦܶܥܠܶܗ. ܟܺܐܦܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܐ ܠܪ̈ܳܗܽܘܛܶܐ. ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܰܦܶܩ ܠܬܰܘܫܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܡܰܦܬܶܠ ܐܘܪܚܐ ܩܕܳܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܚܳܐܰܪ ܠܢܰܦܺܝ̈ܠܳܬܐ . ܪܳܐܶܓ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ . ܪܳܚܡܐ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܰܪ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܺܝܥܶܐ. ܚܰܒܪܐ ܕܰܡܓ̈ܰܐܰܝܳܐ. ܨܰܝܳܡܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܥܳܡܶܠ ܕܠܐ ܛܰܝܒܽܘ. ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܚܙܳܬܐ. ܘܠܰܘ ܕܚܽܘܫܳܒܐ. ܡܪܰܒܝܳܢܶܗ ܕܢܶܟܠܐ. ܢܰܦܫܐ ܨܳܒܝܰܬ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܠܶܫܳܢܐ ܡܡܰܝܩܳܢܐ. ܚܬܺܝܪܐ. ܣܦܺܝܩܐ. ܪܳܡܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܩܢܽܘܬܐ. ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܡܰܣܰܩ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܐ ܕܟܶܫܠܐ. ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܦܠܰܓ̈ܘܳܬܐ . ܡܶܬܥܰܕܠܳܢܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܨܒܽܘ. ܪܳܫܽܘܝܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢ. ܬܳܒܽܘܥܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܡܰܬܺܝܢ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܠܪܶܗܛܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܝܰܠܕܐ ܕܫܶܢܬܐ. ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܕܫܰܗܪܐ. ܣܳܢܐܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܐ. ܚܰܒܪܐ ܕܦܳܬܽܘܪܐ ܡܛܰܝܒܐ. ܡܣܰܟܶܐ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ . ܚܳܐܰܪ ܠܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ. ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܐ. ܕܪܳܥܶܗ ܣܬܺܝܪܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܬܰܠܡܺܝܕܐ ܚܳܪܥܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ. ܘܢܶܬܪܳܐ ܡܶܢ ܡܟܰܐܪ̈ܳܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܢܶܬܬܫܺܝܛ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܙܳܕܶܩ܆ ܕܰܒܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܬܶܬܩܦܰܚ ܒܺܝܫܬܶܗ .

ܡܚܰܣܶܕ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܐ ܫܒܰܪܬܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܠܶܒܐ. ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܐ ܘܠܳܐܬܽܘܪ ܐܶܙܰܠ. ܘܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܠܘܳܬܝ ܠܐ ܗܰܠܶܟ. ܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗܝ ܐܶܠܐ ܣܰܟܠܽܘܬܐ . ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܽܘܫܥܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܚܠܳܦ ܚܰܕ ܦܳܪܽܘܩܐ܆ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܒܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܘܒܠܐ܆ ܘܰܪܗܶܛܘ ܒܳܬܰܪ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܳܐܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܢܰܣܺܝܘ ܙܰܒ̈ܢܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܦܪܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܢܶܪܗܛܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܡܬܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܢܶܐ. ܕܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܝܰܠܕܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܚܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܠܶܒܳܐ܆ ܕܠܐ ܩܢܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܒܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ.

ܡܟܰܐܰܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܪܶܓܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ ܕܒܺܝܪ ܗܳܘܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܡܰܩܪܒܳܐ ܥܰܡ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܓܠܺܝܙ ܗܘܐ. ܗܽܘ ܠܰܡ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܬܰܘܪܐ ܕܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ ܛܰܒܳܚܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܰܠܒܐ ܠܰܐܣܽܘܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܠܐ ܕܡܰܦܪܰܚ ܓܶܐܪܐ ܒܟܰܒܕܶܗ.

ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܫܰܒܪܽܘܬܐ ܠܩܽܘܛܪܳܓܐ ܫܳܘܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܗܘܳܬ܆ ܐܶܠܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܫܰܡܫܰܬ. ܘܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܫܰܒܪܽܘܬܐ܇ ܐܳܦܶܢ ܟܬܳܒܐ ܗܳܟܰܢܐ ܫܰܡܗܳܗ̇. ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܺܝܫܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܣܰܟܠܽܘܬܐ ܘܰܐܒܺܝܕܽܘܬ ܗܰܘܢܐ. ܘܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܘܰܐܒܕܳܢܳܗ̇ ܕܘܳܠܺܝܬܐ.

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܚܰܦܛܐ ܡܶܠܬܰܢ܆ ܕܐܢܳܫ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܢܶܬܪܡܶܐ ܠܟܽܘܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ܆ ܘܢܶܬܛܦܺܝܣ ܠܢܶܟܠܐ ܕܟܽܘܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܰܢ. ܠܐ ܠܰܡ ܬܶܗܘܽܘܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܶܙܕܰܥܙܥܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܠܟܽܘܠ ܪܽܘܚ܆ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܫܳܢܝܽܘܬܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ. ܕܰܠܟܽܘܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܘܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ ܡܶܬܕܰܒܪܐ. ܘܰܡܚܰܠܦܐ ܬܰܩܢܽܘܬܳܗ̇ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܗܳܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܗܶܪܓܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ ܆ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܳܐܦ ܡܶܠܬܐ ܕܡܺܐܡܪܰܢ ܡܚܰܦܛܐ.

ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ . ܕܟܰܕ ܠܐ ܡܦܳܣܺܝܢ ܒܢܶܟܠܐ ܕܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܣܝܽܘܛܶܐ: ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܐ܆ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܫܪܳܪܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܰܩܺܝܦܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܠܐ ܝܳܕ̈ܥܺܝܢ܆ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܡܦܳܣܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܐ ܕܚܰܕ ܪܰܒܐ ܝܳܕܰܥ ܒܰܠܚܽܘܕ . ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܡܠܟܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܙܳܐܰܥ ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܶܗ ܠܚܽܘܕ ܡܶܣܬܰܪܰܕ܆ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܐܳܦ ܠܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܦܳܣ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܫܰܒܪܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܪܰܒܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܡܠܟܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܇ ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝ̈ܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܶܒܥܶܐ ܠܶܗ ܣܳܦܪܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܡܰܠܦܳܢܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܠܐ ܙܳܐܰܥ ܘܡܶܣܬܰܪܰܕ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ܇ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܪܰܒܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܙܗܺܝܪܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܒܚܰܕ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܣܳܦܪܐ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ܆ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܠܰܘ ܛܽܘܥܝܰܝ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ.

ܢܶܪܗܰܛ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ܆ ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܕܪܰܫ ܠܰܢ. ܘܬܺܐܩܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܫܟܳܚܬܳܗ̇ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܇ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܘܢܶܬܥܰܪܰܡ ܐܰܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܡܶܬܦܰܪܰܣ ܠܢܶܟܝܳܢܰܢ. ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܐ ܢܩܰܒܶܠ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܝܐ ܠܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܳܗ̇. ܕܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܆ ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܀

حواشي النصّ السرياني܆

Footnotes

A ܡܐܡܪܐ ܬܘܒ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ.

A ܝܘܬܪܢܐ ܪܘܚܢܐ.

CD ܘܥܘܕܖ̈ܢܐ.

A ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ.

C ܐܣܟܝ̈ܡܘܗܝ.

A ܕܠܝܬ.

A ܬܢܢ.

A ܠܘܬܢ.

A ܝܬܝܪ.

C ܠܒܘܫܢ.

A ܕܥܳܒܶܕ ܥܒܳܕܐ.

A ܕܝܢܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ.

A ܕܪܐܓ ܢܪܫܘܡ.

A ܬܣܬܠܐ.

A ܕܦܓܪܗ.

A ܬܡܢ ܬܬܫܝܛ.

CD ܕܡܣܠܝܐ.

C ܘܡܘܟܟܐ.

A ܗܘ.

A ܘܥܘܬܐ.

AC ܒܝ̈ܫܬܐ.

A ܐܦ.

A ܢܗܘܐ.

D ܢܟܠܐ.

C omits ܡܢ.

A ܘܡܝܟܐܝܠ.

D ܐܘ ܠܘܬܟܐ.

A ܐܦ ܠܐ ܒܐܬܪܐ.

A ܚܰܝܺܝܢ.

A ܕܬܠܡܝ̈ܕܐ.

C ܗܘ.

A ܕܖ̈ܘܚܢܐ.

A ܗܟܢ.

A ܕܒܝ̈ܫܬܐ and omits ܕܰܡܠܶܐ.

A ܗܘ.

A ܥܠ.

A ܡܢܐ.

A ܕܟܘܐܪܟ.

CD ܢܣܒܬܗ̇.

CD ܘܐܠܐ.

A ܚܘܠܡܢܐ.

A ܐܝܟܐ, CD omits ܕܝܢ.

A ܡܢ ܡܬܘܡ.

CD ܕܥܬܝܪ.

C ܒܟܘܖ̈ܗܢܘܝ.

A ܘܒܗܬܬܐ.

A ܕܬܚܘܐ.

A ܐܝܟ ܕܒܟܠ.

A ܐܝܟܢ.

A ܘܐܝܟܢ.

D ܘܕܓܠܘܬܐ.

A ܪܚܘܡܗ̇.

A ܘܡܣܛܝܢܘܬܐ and omits ܐܦ.

C ܓܢܒܖ̈ܘܬܐ.

A ܣܢܐܓܪܗ.

C ܙܢܝܬܐ.

CD ܕܟܠܗܝܢ.

C ܟܢܫ ܡܡܠܠܐ ܟܠܗ.

A ܕܒܳܥܶܝܢ.

CD ܘܟܢ.

CD ܒܖ̈ܒܢܝܗܘܢ.

A ܥܘܬܕܗ.

C ܡܖ̈ܟܒܢ.

A ܚܳܫܠܝܢ.

D omits this clause.

A ܫܛܖ̈ܐ ܦܖ̈ܝܥܐ.

D ܗܟܝܠ.

A ܚܙܩܬ.

A ܘܣܢܐܓܪܐ.

A ܗܺܝ ܐܡܪܐ.

D ܠܐ ܠܘܩܒܠ.

D omits ܚܠܦܝܟܝ ܡܙܕܝܢܐ ܐܢܐ.

A ܖ̈ܫܢܝܟܝ.

A omits ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡܛܠܬܟܝ.

A ܕܡܬܬܒܥܐ.

A ܐܢܬܝ ܐܘ.

A ܕܬܓܪܓܗ̇.

A ܘܚܝܠܐ.

A ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡܛܠܬܟܝ.

A ܕܚܘܝܒܐ. ܡܢ.

A ܘܐܣܬܬܪ.

A ܕܢܦܝܩܝܢ.

A ܕܟܐܢܘܬܟ.

A ܒܣܛܪܛܝܐ.

A ܐܦ.

A ܫܡܗ.

A ܟܡܐܢܐ ܠܘܬܗ.

C ܕܝܠܝܕܐ.

A ܦܓܖ̈ܢܐ.

A ܒܐܪܥܐ and omits ܒܓܘ.

A ܕܡܠܬܐ.

A ܡܠܬܗ.

A ܒܣܘܥܖ̈ܢܐ.

A ܘܰܩܪܐ.

CD ܓܒܝܬܐ.

A ܕܢܚܐ.

A ܕܐܣܠܝ ܬܘܒ.

C ܨܝܪܐ (sic).

A ܠܗܳܢܘܢ.

D omits ܗܢܐ.

A ܒܫܐܠܐܬܐ.

C ܠܦܫܝ̈ܛܐ.

A ܠܚܪܥܘܬܐ ܒܐܚܖ̈ܢܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ.

A omits ܗܘ.

A ܘܡܕܡ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ.

A ܐܦ.

A ܥܠ.

A ܒܝܕ.

A ܙܗܪܢ.

A ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐ ܚܫ̈ܚܢ.

CD ܡܬܣܝܡܐ.

A ܕܗܺܝ.

A ܕܦܩܚ.

A ܕܬܗܘܐ.

A ܗܕܐ.

A ܒܦܫܝܛܘܬܐ.

A ܘܒܙܚܬ.

A omits ܠܗ, C omits ܒܗ̇.

A ܒܘܪܘܬܐ.

A ܛܒ̈ܬܐ.

A omits ܙܥܘܖ̈ܐ.

CD ܐܦ.

A ܢܳܦܩܝܢ.

A ܐܝܬܝܐ.

A ܥܘܒܟ.

A omits ܗܰܘ.

D ܓܙܘܐ.

A ܕܒܪܝܪܘܬܗܝܢ.

A ܓܙܘܙܐ.

CD ܕܚܡܘܠ.

AD ܣܦܣܪܟ.

C ܕܝܘܠܦܢܗ.

D ܕܠܕܠܐ.

C omits this clause.

A ܠܕܰܝܳܢܐ and omits ܠܘܬ.

CD ܩܳܐܶܡ.

A ܠܘܩܒܠ.

A ܩܳܐܡ.

A ܘܠܐ ܡܠܠ.

A ܫܝܛܐ.

C ܡܐ.

A ܫܝܛܐ.

CD ܕܠܐ.

A ܘܣܟܠܐ.

A ܫܝܛܐ.

A ܫܝܛܐ.

A omits ܒܪ.

A ܢܣܬܒܪ.

A ܘܫܘܠܡܐ and omits ܐܘܪܚܐ.

A ܐܢ.

A ܗܟܢܐ.

C ܒܐܣܟܝܡܐ.

A ܒܦܫܝܛܘܬܐ C ܒܦܫܝܛܘܬܗ.

A ܘܐܦ.

C ܐܬܣܝܡܘ.

A ܐܡܖ̈ܐ ܘܥܖ̈ܒܐ.

A ܬܡܝ̈ܡܬܐ ܗܠܝܢ.

A ܒܬܡܝܡܘܬܐ.

A ܬܠܡܝܕܐ.

A ܘܕܐܘ̈ܠܨܢܐ.

A ܘܕܚܒܘ̈ܫܝܐ.

A ܘܕܛܠܘܡܝܐ.

A ܒܒܪܝܪܘܬܐ ܕܠܒܗ.

A ܕܦܫܝܛܘܬܐ.

A ܖ̈ܓܫܝܢ.

A omits ܐܦ.

A ܒܪܥܝܢܗܘܢ.

A ܟܘܠ ܥܕܢ ܚܕܘܬܐ.

A ܘܡܬܦܪܣ and omits ܐܘ.

D ܕܪܳܗܶܛ.

A ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ.

CD ܡܫܬܩܠܐ ܡܢܗ̇.

A ܡܕܩ.

A omits ܠܐ.

A ܡܛܠ.

A omits ܐܝܠܝܢ.

CD ܒܐܝܠܝܢ.

D ܥ̈ܠܬܐ.

AD ܡܬܙܝܥܝܢ.

A ܕܢܬܬܚܬܘܢ.

A ܢܬܬܚܬܘܢ.

C ܕܢܘܟܪܝܺܝܢ.

A ܠܐܣܟ̈ܡܝܗܘܢ.

A ܐܦ.

A ܐܡܢܘܬܢ.

A ܕܪܘܚ.

A ܕܝܘܠܦܢܗ.

A ܝܘܠܦܢܗ, C ܝܘܬܪܢܐ.

A ܫܘܬܦܘܬܐ.

A ܕܕܠܝܠ ܘܰܫܦܶܐ.

A ܕܖ̈ܘܚܢܐ.

A ܘܡܩܒܠܢ.

A ܗܟܢ.

A ܘܡܩܒܠ.

A ܒܝܬ.

A ܣܩܘܒܠܗ, D ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܩܘܒܠܝܗ̇.

A omits ܥܒܕܐ.

A ܕܝܢ.

A ܠܐ ܐܢܫ.

C ܕܒܕܡܘܬ.

A ܪܚܡܐ, C ܪܚܺܝܡܐ.

A omits ܘܛܢܢܐ.

CD ܣܢܐܬܐ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ.

AD ܡܬܫܝܛܐ.

AD ܐܦ.

A ܠܗܢܘܢ.

D ܡܬܒܥܝܐ.

C ܗܘ.

A ܐܳܡܪ.

A ܘܬܗܘܐ.

A ܫܘܘܕܝܐ.

A ܒܚܕܘܬܐ.

D ܕܡܬܙܝ̈ܥܝܢ.

C ܦܫܝܛܘܬܐ. ܦܠܝܓܘܬܐ, D ܦܫܝ̈ܛܘܬܐ. ܦܠܝ̈ܓܘܬܐ.

A ܘܢܛܝܒܗ̇.

A omits ܗܝ.

A ܗܰܘ ܡܕܡ.

CD ܕܡܬܣܝܡ.

A ܕܐܢ.

A ܐܦ ܠܐ ܡܬܚܫܒ.

A ܦܫܝܛܐ.

A ܡܣܒܪ and ܕܠܗ.

A omits ܘܕܐܝܟ.

ܕܒܝ̈ܫܬܗܘܢ.

CD ܡܬܥܝܪܝܢ.

A ܘܢܕܠܚܘܢ.

A ܢܳܫܶܒ.

C ܡܬܥܝܪܝܢ.

A omits ܟܘܠܗܘܢ, D ܟܠܗܘܢ ܓܠ̈ܠܐ.

A omits ܡܢ.

A ܒܚܪܥܘܬܐ.

AC ܕܥܪܩܝܢ.

A ܫܓܝܫܘܬܗ̇.

A ܐܦ.

C ܐܦ.

A ܗܕܐ.

A ܠܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ.

A ܠܨܒܝܢܗܘܢ.

CD ܠܘ.

C ܬܡܗܝܢ.

C ܠܡܪܘܕܘܬܗܘܢ.

A ܠܣܩܘ̈ܒܠܐ.

C ܢܘܟܖ̈ܝܢ.

C ܡܫܬܡܥܢܘܬܗܘܢ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ.

A ܡܛܠܬܗܘܢ.

A ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܚܖ̈ܢܐ.

A ܐܝܟܢ.

A ܘܒܟܢܘܫܝܐ.

A ܕܗܟܢ.

A ܘܠܐ.

A ܘܠܐ.

A ܕܪܳܕܶܝܢ.

A ܠܢܦܝ̈ܠܝܬܐ.

A ܠܫܘ̈ܠܛܢܐ.

C ܕܦܘ̈ܠܓܐ, D ܕܦܘܠܓܐ.

A ܠܒܘ̈ܣܡܐ.

A ܕܪܥܐ.

D ܘܐܝܠܝܢ.

A ܒܝܫܘܬܗ.

A ܠܗ̇.

A ܣܘܟܠܐ.

A ܕܒܫܒܪܘܬܗܘܢ.

A ܐܦ ܐܢ.

D ܒܛܒ̈ܬܐ ܗ̣ܘ.

A ܐܦ.

A ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ.

A ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗܘܢ, D ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ.

A ܒܠܚܘܕ ܝܳܕܥ.

A ܢܫܬܘܐ ܝܖ̈ܘܬܐ, C ܘܝܖ̈ܘܬܝܗ̇.

A ܕܚܡܫܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/378
Source:
E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 6, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Roger Akhrass.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Philoxenos of Mabbug, “Discourse 5: On Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ” based upon E. A. Wallis Budge (ed.), The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation. (London: Asher & Co., 1894), Digital Syriac Corpus, last modified May 6, 2018, https://syriaccorpus.org/378.
Bibliography:
Discourse 5: On Simplicity - ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ.” In The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbôgh, A.D. 485–519, Edited from Syriac Manuscripts of the Sixth and Seventh Centuries, in the British Museum, with an English Translation., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/378.

Show Citation Styles