Philoxenos of Mabbug: Discourse 9: On Poverty - ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܕܡܽܘܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ܆ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ ܠܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܐ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܐ ܕܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ܆ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܥܰܡ ܚܰܝܠܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܆ ܒܶܗ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܒܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܛܢܐ. ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܥܰܡܰܢ ܠܐ ܢܰܦܶܩ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܝܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܢܦܰܩ ܗܳܟܺܝܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܚܕܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ . ܘܰܐܪܦܺܝ ܠܥܳܠܡܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܒܶܗ. ܘܰܠܝܰܬܒܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܓܰܘܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܇ ܕܢܶܡܚܶܐ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܐ. ܟܬܺܝܒ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܇ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܰܦܶܩܬܶܗ ܠܚܽܘܪܒܐ. ܠܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܒܰܪ ܦܶܚܡܶܗ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܕܗܽܘ ܝܰܗܒܶܗ ܠܪܽܘܚܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܠܓܽܘܪܳܓܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܕܰܢܩܰܕܡܽܘܢ ܢܺܐܠܦܽܘܢ܇ ܕܚܰܝܠܐ ܡܚܰܝܠܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܠܘܶܐ ܠܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܰܐܓܽܘܢܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܘܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܣܺܝܥܬܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܐ ܢܳܩܦܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܫܳܛܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܠܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܚܕܐ ܚܰܝܠܐ ܪܽܘܚܳܢܐ.

ܗܳܪܟܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܫܰܠܶܡ ܡܳܪܰܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܥܒܰܕ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܗܘܳܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܽܘܒܳܪܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܐ . ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܩܰܒܠܶܗ ܐܰܬܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ܇ ܕܶܐܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܶܗ܇ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܐ܆ ܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܡܺܝܪܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܐ ܕܰܫܒܰܩ ܥܳܠܡܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܕܰܦܓܰܪ. ܠܥܳܠܡܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܬܪܐ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܠܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܶܢܣܐ ܠܰܡܓܰܙܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܠܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ. ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܐܢܳܫܳܐ܆ ܠܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܡܶܢ ܪܶܗܛܐ ܠܪܶܗܛܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ܇ ܡܐ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܢܶܟ̈ܣܶܐ܇ ܠܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܥܳܠܡܐ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܐ ܕܫܰܢܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܘܰܢܦܰܩ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܕܢܶܥܒܶܕ܇ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܶܗ̇ ܕܰܐܬܪܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ. ܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܢܶܫܠܰܚ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܕܢܶܫܠܰܚ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܕܢܶܫܠܰܚ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܕܢܶܫܠܰܚ ܠܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̣ܝ ܕܢܶܫܠܰܚ ܠܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ.

ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܓܶܝܪ ܕܫܳܠܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܡܐ ܕܡܶܬܪܚܶܩ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ܇ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܘܢܳܦܶܩ ܥܰܪܛܶܠ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܡܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܥܽܘܠܐ ܕܰܒܛܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܒܚܶܫܽܘܟܐ܆ ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܥܰܡܽܘܛܐ ܘܪܰܛܺܝܒܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ: ܘܠܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܘܒܰܐܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܇ ܘܰܡܟܰܣܰܝ ܐܳܦ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܕܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ܇ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܡܰܕܥܶܗ ܒܥܰܡܛܳܢܐ ܕܨܶܦܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ܇ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܫܰܢܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܰܐܝܟ ܕܬܰܡܳܢ ܡܰܪܦܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܟܰܪܣܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܥܳܠܡܐ ܘܢܶܦܽܘܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ .

ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܛܽܘܦܣܐ ܕܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܫܳܠܰܚ ܥܽܘܠܐ ܠܟܰܪܣܐ܇ ܫܳܠܰܚ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܥܳܠܡܐ.

ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܥܽܘܠܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܓܡܺܝܪ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܬܽܘܩܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܽܘܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܩܰܒܶܠܘ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܠܘ܆ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ ܡܩܰܒܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܬܰܪܒܺܝܬܐ܆ ܥܰܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܒܶܗ܆ ܘܰܟܡܐ ܕܪܳܒܶܐ ܘܳܐܬܶܐ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܡܩܰܒܶܠ ܛܰܥ̈ܡܳܬܐ܆ ܘܫܳܩܶܠ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܳܠܡܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܥܰܝܢܐ ܒܰܚܙܳܝܐ. ܐܶܕܢܐ ܒܫܶܡܥܐ. ܚܶܟܐ ܒܛܰܥ̈ܡܳܬܐ. ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܒܣܰܘܩܐ. ܠܶܫܳܢܐ ܒܡܶܠܬܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܒܰܗܠܰܟܬܐ. ܓܽܘܫܡܐ ܟܽܘܠܶܗ ܒܓܶܫܬܐ. ܠܶܒܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܟܰܒܕܐ ܒܚܶܡܬܐ. ܡܪܳܪܬܐ ܒܢܰܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܐ ܒܒܽܘܝܳܢܐ. ܛܚܳܠܐ ܒܕܶܚܠܬܐ. ܘܡܽܘܚܐ ܒܗܰܘܢܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ . ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ܇ ܒܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܬܶܝܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܡܶܬܓܡܰܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ. ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ.

ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܽܘܬܐ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܡܶܢ ܨܽܘܪܬܐ ܕܥܽܘܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܇ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܒܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܗܳܘܶܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܗܳܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܥܽܘܠܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ܇ ܠܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܬܰܡܳܢ ܡܐ ܕܶܐܬܬܨܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܬܓܒܶܠ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ܇ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܪܒܽܘܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܪܒܶܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܐ܇ ܒܟܽܘܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ.

ܘܡܐ ܕܰܪܒܐ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܥܽܘܠܽܗܬܶܗ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܩܳܡ ܒܰܐܬܪܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܘܢܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܠܰܘ ܒܓܽܘܫܡܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܪܽܘܚ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܕܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆

ܨܽܘܪܶܝܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܒܪܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܡܰܘܠܕܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܥܽܘܠܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܡܶܬܓܰܫܰܡ ܥܽܘܠܐ܇ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܒܪܺܝܬܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܳܪܟܐ. ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܒܪܶܝܢ ܒܶܗ ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܒܪܶܐ ܘܡܶܨܛܰܠܰܡ܆ ܪܳܒܶܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܡܰܠܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܥܽܘܠܽܘܬܗ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܬܰܚܡܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܳܬܶܐ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܪܳܒܶܐ ܥܽܘܠܐ ܕܪܽܘܚ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܬܰܚܡܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܢܩܰܒܶܠ ܥܽܘܠܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܩܰܘܡܬܐ ܕܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܇ ܟܡܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܐ ܥܳܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܒܩܰܕܡܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܢܶܫܠܚܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܟܽܘܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ ܠܟܰܪܣܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܫܰܪܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܰܝܬܝܐ ܨܶܝܕ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܦܰܠܚܐ܆ ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܟܡܐ ܐܶܢ ܢܶܪܒܶܐ ܘܢܶܬܚܰܝܰܠ܇ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܠܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟ ܥܽܘܠܐ ܒܟܰܪܣܐ ܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܽܘܠܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܟܡܐ ܐܶܢ ܢܶܪܒܶܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܡܬܰܚܡܳܐ ܗܝ ܬܰܡܳܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܶܗ܆ ܠܦܽܘܬ ܕܽܘܟܬܐ ܕܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܟܡܐ ܐܶܢ ܢܶܙܕܰܕܰܩ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܇ ܡܬܰܚܡܐ ܗ̣ܝ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ܇ ܠܦܽܘܬ ܟܰܪܣܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܒܛܺܝܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܗܽܘ ܥܽܘܠܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܰܒܛܺܝܢܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܝܰܠܽܘܕܐ ܘܫܰܒܪܐ ܘܛܰܠܝܐ ܘܰܥܠܰܝܡܐ: ܘܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ܇ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܥܽܘܠܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܟܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܇ ܘܪܳܒܶܝܢ ܒܶܗ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܟܡܐ ܐܶܢ ܢܶܬܚܰܝܰܠ ܘܢܶܬܩܰܛܰܪ ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܘܢܶܪܒܶܐ܇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܙܰܕܺܝܩܐ. ܘܟܺܐܢܐ . ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܘܝܳܗܽܘܒܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܚܫܰܒܢ ܚܢܰܢ: ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܐܬܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ: ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܐܬܪܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܠܶܗ . ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗܳܟܰܢܐ. ܡܣܰܪܩܐ. ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ . ܥܳܢܘܳܝܐ. ܥܡܺܝܠܐ. ܛܥܺܝܢ ܝܽܘܩܪܐ. ܙܩܺܝܦ ܠܥܳܠܡܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܐ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ. ܪܽܘܚܳܢܐ. ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܓܰܒܪܐ ܓܡܺܝܪܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܒܪܐ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܝܳܪܬܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ . ܫܰܘܬܳܦܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܛܥܺܝܢ ܨܠܺܝܒܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ܆ ܡܺܝܬܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܚܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܠܒܺܝܫ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܝܳܕܰܥ ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܚܰܟܺܝܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܠܳܚܡܺܝܢ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ ܒܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.

ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܠܟܰܪܣܐ ܫܳܠܰܚ܆ ܐܶܠܐ ܫܠܺܝܬܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܠܳܘܝܐ ܠܶܗ ܘܢܳܦܩܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܬܓܰܙܪܐ ܘܡܶܫܬܰܕܝܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܒܶܗ: ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܐܳܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܟܰܪܣܐ ܫܳܠܰܚ܇ ܐܶܠܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܒܺܝܫ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܢܳܦܶܩ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ ܠܰܫܠܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܫܠܺܝܬܐ ܡܶܢ ܥܽܘܠܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܫܠܰܚ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܫܠܺܝܬܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܗܰܠ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܐ: ܟܶܢ ܡܰܫܠܚܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܠܺܝܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܗܳܘܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܪܽܘܚ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܠܰܚ ܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܫܠܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܥܽܘܠܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܓܰܒܪܳܢܺܝܬܐ ܟܡܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܰܫܠܺܝܬܶܗ: ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܶܐܬܩܰܦܠܰܬ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܡܚܰܪܪܳܐܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܒܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܒܺܝܫ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܫܠܰܚ ܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܦܣܰܩ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܫܰܪܝܐ ܩܰܘܡܬܶܗ ܕܬܶܣܰܒ ܬܰܪܒܺܝܬܐ܇ ܘܢܺܐܥܽܘܢ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܇ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܒܕܽܘܟܰܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܐܬܦܣܶܩܘ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܕܽܘܟܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ܆ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܝܳܥܶܝܢ. ܘܰܟܡܐ ܕܓܳܡܰܪ ܘܡܶܬܛܰܠܰܩ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܘܡܶܬܓܠܶܐ ܠܢܽܘܗܪܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ.

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܫܠܰܚܢܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܘܰܠܒܶܫܢ ܚܢܰܢ ܚܰܕܬܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫܢܰܢ. ܠܐ ܟܰܕ ܫܠܰܚܢܰܢ ܘܠܐ ܟܰܕ ܠܒܶܫܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܣܶܥܪܰܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܐܫܠܰܚܬܰܢ ܥܰܬܺܝܩܐ ܘܰܐܠܒܶܫܬܰܢ ܚܰܕܬܐ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܐܪܳܙܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܰܘ ܩܰܒܶܠܢܳܝܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܫܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܰܒܥܰܡܠܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܫܳܠܚܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ: ܗܳܪܟܐ ܟܰܕ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܫܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܪܶܚܡܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ. ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܐ܇ ܘܬܶܗܪܐ ܕܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܕܽܘܡܳܪܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܪܶܗܛܐ ܬܟܺܝܒܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܰܣܝܐ ܗܳܘܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܪܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܶܐܕܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ܆ ܘܰܒܢܶܣܝܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ.

ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܐ ܗܳܢܐ܇ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܗܳܘܶܐ ܐܰܬܪܐ ܠܩܰܘܡܬܐ ܕܢܶܪܒܶܐ܆ ܘܢܶܡܬܚܺܝܗ̇ ܠܘܰܥܕܐ ܕܪܰܘܡܐ ܕܪܰܒܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܡܰܟܪ̈ܟܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܐܢܳܫ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝܬܐ܆ ܘܰܡܦܰܟܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܶܗ ܚܰܕܬܐ܆ ܡܶܬܥܰܘܟܐ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܒܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܗܳܝ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܺܝܗܺܝܒܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܪܒܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܚܰܕ ܓܰܒܪܐ ܓܡܺܝܪܐ܇ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܐ ܡܨܶܐ . ܘܶܐܠܐ ܐܶܢ ܫܠܰܚ ܒܩܰܕܡܐ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܐܪܳܙ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܐ܀

ܐܶܣܟ̈ܺܡܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܽܘܢ ܫܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܚܢܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܫܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܚܰܕܬܐ. ܘܥܰܒܕܽܘܬܐ܆ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܫܶܡܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܒܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܠܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܰܢ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܰܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܰܨܝܐ ܕܰܬܦܰܪܶܫ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܛܳܒܐ ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ܇ ܡܫܰܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܫܠܰܚ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܢܶܠܒܰܫ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܘܥܽܘܠܽܘܬܐ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܟܺܐܢܽܘܬܐ܇ ܘܛܳܠܽܘܡܽܘܬܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ܇ ܘܚܰܪܡܽܘܬܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ܇ ܘܩܰܫܝܽܘܬܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ܇ ܘܒܳܙܽܘܙܽܘܬܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝܽܘܣ̈ܬܳܢܶܐ܇ ܘܣܰܓ̈ܺܝܳܐܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܥܳܠܡܐ܇ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܫܠܚܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܢܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇. ܘܰܢܩܽܘܡ ܡܚܰܪܪܳܐܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ: ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܫܳܠܰܚ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܟܰܪܣܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇.

ܘܡܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܥܳܠܡܐ ܒܗܳܢܐ ܐܶܣܟܺܡܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܡܣܰܪܩܐ ܓܡܺܝܪܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܫܠܰܚ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܶܗ̇. ܪܶܚܡܰܬ ܓܰܘܪܐ. ܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܳܟܽܘܠܽܘܬܐ. ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܐ. ܝܰܥܢܽܘܬܐ. ܪܳܘܝܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܫܠܰܚ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܫܠܰܚ ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܢܰܟܪܺܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܢܶܦܣܽܘܩ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܠܐ ܢܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ ܐܰܘ ܢܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܳܠܰܚ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ܆ ܕܢܶܫܠܰܚ ܐܳܦ ܠܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܠܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܰܠܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝ̈ܰܠܕܳܢ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܡܶܬܥܒܶܐ ܠܶܒܳܐ ܒܝܰܕ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܐ.

ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܫܳܠܰܚ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܒܚܰܘܪܐ ܢܰܩܕܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܪܳܗܶܛ ܕܰܢܒܰܨܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܘܗܝ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܶܬܥܰܒܶܐ ܠܶܒܐ. ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܩܶܠ ܦܰܓܪܐ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ܆ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗܳܘܝܐ ܥܰܒܝܽܘܬ ܠܶܒܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܪܶܩ ܘܡܶܬܕܰܟܶܐ ܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܢܳܛܰܪ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܡܶܨܥܳܝܬܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ܆ ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܐܰܝܟ ܥܪܰܩܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܡܰܣܰܐܬܐ܆ ܘܰܡܚܰܘܝܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܡܰܬܩܳܠܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܰܦ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ܆ ܒܡܰܬܩܳܠܐ ܫܰܘܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܟܡܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܒܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇..

ܡܶܬܒܥܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܶܬܒܪܶܗ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܒܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ . ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܠܢܰܦܫܐ. ܫܳܠܶܐ ܐܢܐ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒܐ ܗܳܢܐ ܕܥܰܠ ܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ . ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܺܐܡܪܐ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܣܺܝܡܐ ܠܺܝ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܰܠܶܠ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܬܢܳܢ܆ ܕܶܐܠܐ ܫܳܠܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܠܳܒܶܫ. ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܟܽܠܰܢ ܕܢܶܫܠܰܚ ܡܶܢܰܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܠܒܰܫ ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܢܶܫܠܚܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܨܶܦܬܶܗ܆ ܕܰܕܠܐ ܥܽܘܘܳܟܐ ܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ..

ܩܰܠܺܝܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܥܰܠ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܝܗ̇. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܥܽܘܬܪܐ܆ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܰܗ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ܆ ܢܺܝܪܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܬܰܘ ܠܰܡ ܠܘܳܬܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܰܘܒ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܘܶܐܢܐ ܐܰܢܺܝܚܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐܶܝܢ ܒܝܰܬܺܝܪ̈ܘܳܬܶܗ ܕܥܽܘܬܪܐ܆ ܘܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܢܺܝܪܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܕܨܶܦܬܶܗ ܘܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܠܶܐܘܬܐ ܕܰܬܥܺܝܫܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܡܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܕܬܶܬܢܺܝܚ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܐܰܝܬ. ܐܽܘܪܚܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܇ ܨܶܦܬܐ ܕܥܽܘܬܪܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܕܰܟܡܐ ܕܪ̈ܳܕܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܬܺܝܚܳܐ ܗ̣ܝ ܩܕܳܡ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܦܳܣܶܩ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܘܡܳܐ ܕܟܳܢܶܫ ܐܢܳܫ ܥܽܘܬܪܐ ܘܡܳܡܽܘܢܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܘܢܶܬܓܰܐܶܐ ܘܢܶܬܦܰܢܰܩ܆ ܗܽܘ ܢܝܳܚܶܗ ܠܶܐܘܬܐ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܢܝܳܚܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܶܐܘܬܐ ܗܝ܆ ܗܺܝ ܠܶܐܘܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܬܩܪܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܽܘ̈ܣܳܡܰܘܗܝ ܘܦܽܘ̈ܢܳܩܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܽܘ ܥܰܡܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܫܬܰܡܰܗ. ܝܰܩܺܝܪ ܓܶܝܪ ܥܳܠܡܐ ܒܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܶܗ ܠܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܶܗ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܛܥܺܝ̈ܢܺܝܢ ܡܰܘܒ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܘܠܐ ܦܳܪ̈ܫܺܝܢ. ܘܰܛܥܺܝ̈ܢܺܝܢ ܡܰܘܒ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܘܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐܶܝܢ ܘܬܳܥܫܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܕܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܘܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܬܥܳܫܐ ܗܳܢܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܕܰܐܢܺܝܚܟܽܘܢ ܒܠܶܐܘܰܬܟܽܘܢ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܢܝܳܚܐ. ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܠܶܐܘܬܐ ܠܺܐܘܬܐ ܡܰܘܠܕܐ. ܘܥܰܡܠܐ ܥܰܡܠܐ ܡܰܒܰܥ. ܐܳܦ ܥܽܘܬܪܟܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܡܟܰܢܶܫ. ܘܰܢܝܳܚܟܽܘܢ ܛܽܘܪܳܦܐ ܗܘ. ܘܒܽܘܣܳܡܟܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܢܦܺܐܫܟܽܘܢ ܫܚܳܩܐ ܗܘ. ܐܽܘܪܚܐ ܓܶܝܪ ܕܪܶܓܰܬ ܥܽܘܬܪܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܟܽܘܢ ܕܪܰܫܬܽܘܢ܆ ܫܽܘܠܳܡܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܗ̇. ܠܘܳܬܝ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢ ܬܺܐܬܽܘܢ ܡܶܫܬܰܠܡܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܛܥܶܡܬܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܛܥܰܡܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܒܶܣܡܰܬ ܠܟܽܘܢ ܦܽܘܠܛܽܘܢܳܗ̇ . ܛܥܶܢܬܽܘܢ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܐܪܓܶܫܬܽܘܢ ܕܰܟܡܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܘܣܰܒܘ ܢܺܝܪܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܺܐܝܠܰܦܘ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܟܡܳܐ ܢܺܝܚ. ܘܒܰܣܺܝܡ. ܠܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܬܶܣܬܰܢܩܽܘܢ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܗܰܘ ܕܰܩܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܬܺܝܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܣܢܺܝܩ. ܒܥܳܠܡܐ ܓܶܝܪ ܟܡܳܐ ܕܬܶܩܢܽܘܢ܆ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܘܶܝ̈ܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܠܘܳܬܝ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܬܶܣܬܰܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܬܶܗܘܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܠܶܐ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܐܰܬܪܐ ܡܛܰܝܶܒ ܒܶܗ ܠܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܩܰܢܝܰܬ ܫܟܳܚܬܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܟܰܚ܆ ܗܺܝ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܫܟܳܚܬܐ ܕܩܶܢܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܥܰܩܒܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ ܪܶܓܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܥܽܘܒܐ ܪܘܺܝܚܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܒܳܗ̇܆ ܠܰܐܚܪܺܬܐ ܪܶܓܬܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܒܥܐ ܕܰܐܪܓܺܝ̈ܓܳܬܐ ܟܰܦܢܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܰܟܡܐ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܪܶܓܬܐ ܡܶܟܦܰܢ ܟܳܦܢܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܥܬܰܪ ܥܰܬܺܝܪܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܬܟܰܢܰܫ ܡܳܡܽܘܢܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܡܥܰܩܶܒ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܰܣܓܶܐ ܐܢܳܫ ܢܶܩܢܶܐ ܘܢܶܫܬܰܪܬܰܚ܆ ܠܩܶܢܝܳܢܐ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܝܰܐܰܒ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܪܶܓܬܶܗ ܒܗܳܢܐ ܩܶܢܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܬܽܘܒ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܩܢܶܝܘܗܝ ܠܟܽܘܠܶܗ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܡܐ ܬܽܘܒ ܕܩܰܢܝܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܟܰܠܝܐ ܪܶܓܬܶܗ ܒܰܬܚܽܘܡܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܬܽܘܒ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܩܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܫܬܰܢܰܩ ܒܰܒܥܳܬܐ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܚܽܘܫܳܒܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܡܶܬܶܐܣܰܪ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܰܒܥܳܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܬܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܟܽܘܠܟܽܘܢ ܠܰܐܝ̈ܰܝ ܒܥܽܘܬܪܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ. ܬܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ. ܬܰܘ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܳܠܡܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܆ ܘܣܰܒܘ ܛܥܳܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܢܰܣܺܝܬܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܬܰܘ ܢܰܣܰܘ ܐܳܦ ܕܺܝܠܝ. ܫܩܰܠܬܽܘܢ ܒܽܘܩܝܐ ܕܥܽܘܬܪܟܽܘܢ܆ ܬܰܘ ܒܩܰܘ ܐܳܦ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܝ. ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܥܽܘܬܪܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܬܪܐ. ܕܺܝܠܝ ܕܶܝܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܽܘܬܪܐ. ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܥܽܘܬܪܐ ܥܽܘܬܪܐ ܢܶܫܬܰܡܰܗ . ܬܰܡܺܝܡܐ ܕܶܝܢ ܘܪܰܒܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܽܘܬܪܐ. ܕܰܒܣܰܩܽܘܒܠܐ ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܪܰܒܽܘܬܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܣܺܝܬܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ ܘܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܦܢܰܘ ܛܥܶܢܘ ܡܰܘܒ̈ܠܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ.

ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܚܰܘܝܰܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܶܐܠܐ ܐܢܳܫ ܫܳܕܶܐ ܡܰܘܒܠܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܥܶܢ ܢܺܝܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܗ̣ܝ ܐܳܦ ܒܥܽܘܬܪܐ. ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ. ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܗܶܛܘ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܐܶܢ ܒܰܚܕܰܬܐ ܘܶܐܢ ܒܥܰܬܺܝܩܬܐ܆ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܐ ܘܟܶܢ ܫܰܪܺܝܘ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܒܳܬܰܪ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܨܳܪ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܫܽܘܠܳܡ ܐܽܘܪܚܐ ܘܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ. ܘܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܣܳܡ ܬܚܽܘܡܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܫܰܠܶܡ ܐܽܘܪܚܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܪܳܕܶܐ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܫܰܪܺܝ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܙܟܳܝܗܝ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܘܫܳܛ ܘܰܐܣܠܺܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܦܰܩ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܒܰܫ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܆ ܢܶܟܒܽܘܫ ܐܳܦ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ. ܠܥܳܠܡܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܡܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܒܶܗ̇ ܫܰܠܶܡܘ ܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܆ ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩܘ ܠܰܐܬܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ܆ ܕܡܳܪܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܐ ܬܶܫܬܰܠܰܛ: ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܠܶܡ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܢܶܗ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܩܰܒܶܠ ܡܰܕܒܪܐ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܐ܆ ܩܰܒܠܶܗ ܐܳܦ ܠܶܗ ܚܽܘܪܒܐ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܨܶܒܝܳܢܐ ܡܚܺܝܠܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܡܫܰܠܡܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܓܡܺܝܪܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܕܢܶܬܶܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܰܓܡܺܝܪܐ܆ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ.

ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܕܟܰܕ ܢܦܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܚܽܘܪܒܐ ܒܰܠܚܽܘܕܘܗܝ ܢܦܰܩ܆ ܕܠܐ ܠܘܺܝܬܐ ܘܰܕܠܐ ܥܽܘܕܪܳܢܐ. ܕܠܐ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܒܣܺܝܥܬܶܗ ܘܠܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܠܐ ܥܽܘܬܪܐ. ܘܠܐ ܩܶܢܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܠܐ ܨܶܒ̈ܬܶܐ . ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܦܰܩ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܘܝܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܳܪܳܟ܆ ܬܶܣܰܒ ܠܳܟ ܛܽܘܦܣܐ ܠܡܰܦܰܩܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܬܶܦܽܘܩ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܥܠܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܬܠܰܘܶܝܟ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܀

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܕܰܢܦܰܩ ܒܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܦܽܘܩ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܚܽܘܪ ܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܐܶܬܐ ܥܰܡܶܗ ܕܽܘܒܳܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܫܰܒܩܶܗ. ܘܰܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܠܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܰܫܒܰܩ ܡܳܪܳܟ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܦܽܘܩ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܥܝܳܕܶܗ ܕܢܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܢܶܝܢ. ܗܦܽܘܟ ܠܳܟ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܘܰܗܘܺܝ ܙܩܺܝܦܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܟܪܰܬ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܰܙܩܺܝܦ ܐ̱ܢܐ ܠܥܳܠܡܐ ܘܥܳܠܡܐ ܙܩܺܝܦ ܠܺܝ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܶܢܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܩܪܳܒܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܥܰܬܕܰܬ. ܘܰܣܚܺܝ ܚܠܳܦ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܣܚܽܘܬܳܟ ܐܰܩܶܦ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚܐ.

ܚܙܺܝ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܛܽܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܣܳܦ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܬܢܳܢ ܢܣܽܘ̈ܦܳܢ ܘܢܶܬܛܰܠܩ̈ܳܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܥܰܡ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܘܝܽܘܩܪܶܗ. ܘܨܶܦܬܶܗ ܘܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܝܰܡܐ܆ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܢ ܝܰܡܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܐ܆ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܛܽܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܟ ܕܰܒܥܳܠܡܐ. ܘܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ܆ ܕܡܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܬܽܘܒ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܦܰܩܬܳܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ. ܒܛܺܝܢܐ ܘܠܶܒ̈ܢܶܐ ܘܒܰܬܥܳܫܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܦܳܠܚܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܘܨܶܦܬܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܐ ܘܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܥܳܠܡܐ ܦܳܠܰܚ ܒܳܟ. ܐܶܬܬܫܺܝܓܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܛܺܝܢܶܗ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܒܝܰܡܐ. ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܥܡܽܘ̈ܕܝܳܢ. ܚܕܐ ܗܳܝ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗܳܝ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܕܡܐ ܕܰܥܡܰܕܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܢܒܰܓܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܝܰܡܐ܆ ܕܽܘܒܳܖ̈ܳܐ ܐܚܪ̈ܺܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܶܬܬܪܰܥܘ ܠܫܳܩܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢ: ܘܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠܘ: ܘܰܠܚܶܙ̈ܘܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ: ܘܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܫܡܰܥܘ ܩܰܪܺܝܒܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܰܠܢܶܩܦܐ ܘܰܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܘ. ܘܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܢܩܶܫ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܦܽܘܪܳܫܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ܇ ܘܚܶܘܝܐ ܙܩܺܝܦܐ ܐܶܬܩܒܰܥ ܠܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ܆ ܠܳܐܣܝܽܘܬܐ ܘܰܠܚܽܘܠܳܡܐ ܕܢܽܘ̈ܟܬܳܬܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܒܰܪܰܝ ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܥܝܳܕܶܗ ܕܥܳܠܡܐ: ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܝܳܪܗܽܘܢ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܥܒܰܪܬ ܒܝܰܡܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܰܒܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܡܐ ܘܰܒܓܰܘ ܝܰܡܐ ܕܶܚܠܬܐ ܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܘܙܰܘܥܬܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܩܶܢܛܶܗ ܕܝܰܡܐ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܠܓܰܘ ܝܰܡܐ: ܘܰܦܢܰܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܛܳܝ̈ܦܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܠܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܚܰܕܽܘܬܐ܆

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ܆ ܠܰܘ ܡܶܚܕܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ܇ ܐܰܘ ܠܰܛܥܳܡܬܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܫܬܘܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܶܚܕܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܩܰܒܠܰܬ ܚܰܕܽܘܬܐ܇ ܐܰܘ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܠܒܽܘܣܳܡܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܦܳܓܥܐ ܒܳܟ ܒܩܰܕܡܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܢܳܝܳܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܰܫܚܳܩܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܳܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܒܰܕܰܪܬ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܟ܇ ܐܰܘ ܫܒܰܩܬ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܫܰܢܺܝܬ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܟ. ܟܳܢܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܣܛܢܐ ܪܰܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܒܳܟ܇ ܘܛܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ ܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܨܶܦܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥ̈ܳܕܳܢ ܡܰܚܫ̈ܟܳܢ ܢܰܦܫܐ܇ ܘܓܳܠ̈ܙܳܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ. ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.

ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܕܰܢܙܺܝܥܽܘܢ ܒܓܰܘ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ . ܠܡܳܢܐ ܫܒܰܩܬ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ. ܠܡܳܢܐ ܫܩܰܠܬ ܒܰܕܰܪܬ ܥܽܘܬܪܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܳܟ܇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܰܝܬ ܒܶܗ ܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܗܳܫܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܦܰܠܶܓܬܳܝܗܝ. ܓܳܕܫܐ ܕܳܐܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܢܛܰܪ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܶܐܬܦܰܪܢܰܣ ܡܶܢܳܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܡܢܺܝܚ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢܶܗ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܰܝܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ. ܡܰܠܒܶܫ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢܶܗ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ. ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܐܳܦ ܐܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܣܰܡܶܟ ܗܘܰܝܬ ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ. ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܥܽܘܡܪܳܟ ܠܡܺܐܢܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܒܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܐ ܟܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܗܳܘܶܐ ܥܽܘܬܪܳܟ܆ ܘܰܐܢܬ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܢܺܝܚ ܗܘܰܝܬ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܽܘܒ . ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܙܕܰܕܰܩܘ. ܕܰܠܡܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܺܐܪܰܒ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܆ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܡܳܐ ܛܳܒܐ ܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܰܝܬ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܐܰܒܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗܘܰܝܬ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ. ܛܽܘܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܠܳܟ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܳܨܚܐ ܗܘܳܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܓܳܠܝܐ ܗܘܳܬ ܐܳܦ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܰܝܬ ܕܡܽܘܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܰܢܡܰܪܽܘܢ ܒܳܟ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪ̈ܰܝ ܥܽܘܬܪܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ: ܕܩܶܢ̈ܝܳܢܰܝܟ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡܦܰܠܓܰܬ܆ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܗܳܘܶܝܢ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܥܦܺܝܦܬܐ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܰܝܬ ܠܳܟ ܚܕܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܶܠܬܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܨܰܝܳܡܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܐܳܦ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܚܳܙܶܝܬ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܕܨܰܘܡܳܟ܇ ܟܡܳܐ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܟ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܰܣܕܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܳܟ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇ ܕܟܰܪܣܐ. ܘܰܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܙܳܟܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܬܝܰܬܰܪ ܗܘܰܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܙܳܟܶܐ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܳܬܐ ܕܰܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܠܶܗ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܶܝܢ. ܐܶܠܽܘ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܗ̣ܘ ܢܶܨܚܳܢܶܗ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܠܳܝ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܣܳܕܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܰܢܝܳܚܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܠܽܘܬܐ ܡܰܚܶܒ ܗܘܰܝܬ܆ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܦܫܺܝܩܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܘܕܰܬܨܰܠܶܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܕܬܺܐܙܰܠ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܬܰܘܒܶܠ ܥܰܡܳܟ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܬ ܚܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܰܝܬ ܕܬܶܥܒܶܕ܆ ܕܠܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܦܫܺܝܩܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܣܠܶܐ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܕܠܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ܇ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܐ ܠܶܗ ܕܳܐܦ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܰܛܰܝܰܒ ܠܶܗ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܫܟܺܝܚܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܡܟܰܢܫܺܝܢ ܘܟܳܫܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡ ܪܰܒܗܽܘܢ ܣܛܢܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܝܪ̈ܺܝܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܥܰܡ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ. ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ܇ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܢܰܚܒܽܘܬܐ ܕܣܰܝܒܪ̈ܳܬܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦܠܐ ܕܰܠܺܝܠܺܝܢ ܠܳܐܣܝܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܘܳܐܦ ܠܐ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܨܶܝܬ ܕܬܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܐܣ̈ܝܳܢ ܘܡܰܚ̈ܠܡܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܶܬܪܡܶܐ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܡܳܟܶܐ ܐܢ̈ܳܫܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܟܺܐܒ̈ܰܝܟ܆ ܗܘܰܝܬ ܠܳܟ ܟܶܫܠܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܬܽܘܒ ܕܢܰܓܺܝܪܐ ܗܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ. ܘܶܐܠܐ ܐܶܢ ܒܡܰܘܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܡܐ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܬܦܽܘܫ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܟ܆ ܗܐ ܥܒܺܝܕܰܬ ܓܽܘܚܟܐ ܘܒܶܙܚܐ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܟ. ܘܰܕܠܐ ܬܦܽܘܫ܆ ܗܐ ܛܥܺܝܢ ܐܰܢܬ ܝܽܘܩܪܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܣܳܓܶܐ ܫܽܘܢܳܩܳܟ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܟ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܡܶܢ ܢܰܓܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܠܐ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝܟ. ܒܝܰܕ ܣܽܘ̈ܡܳܟܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢܬ܆ ܗܳܘܶܝܬ ܠܳܟ ܓܽܘܚܟܳܐ ܠܚܳܙ̈ܝܰܝܟ. ܘܬܽܘܒ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܠܓܶܢܣܳܟ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟ܆ ܘܕܳܐܦ ܠܐ ܠܡܰܡܠܠܐ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܰܝܟ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܡܶܣܬܰܢܩܰܬ ܬܽܘܒ ܕܬܶܣܰܒ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܗܘܰܝܬ ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܬܪܡܶܐ ܘܬܶܣܰܒ܆ ܗܐ ܡܶܬܡܰܫܟܢܰܬ ܠܳܟ ܠܫܽܘܦܪܽܘܢܽܘܬܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܣܒܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܕܠܐ ܬܽܘܒ ܬܶܣܰܒ܆ ܗܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܐܰܢܬ ܒܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܟܰܢܫܺܝܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ܇ ܡܶܚܕܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܫܳܕܶܝܢ ܠܶܗ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܰܒܣܽܘܪܳܕܐ܆ ܘܰܡܕܰܘܕܺܝܢ ܬܰܩܺܝܢܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ܆ ܘܡܰܪܡܶܝܢ ܠܶܗ ܒܦܽܘܫܳܟ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܡܳܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܐ ܢܶܕܰܥ . ܘܰܡܛܰܒܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܡܶܨ̈ܥܳܝܳܬܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܕܢܶܬܥܗܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩ܆ ܘܰܕܢܶܬܕܟܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܘܚܳܐܰܪ ܒܗܽܘܢ ܒܡܶܠܟ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܦܝܳܣܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܙܺܝܥܺܝܢ ܒܳܟ ܒܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܠܰܘ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܘܕܰܣܪܺܝܚܽܘܬܐ ܘܰܕܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܕܪܶܚܡܰܬ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܕܰܡܨܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܢܬܰܚܬܽܘܢܳܟ ܡܶܢ ܕܰܪܓܐ ܪܳܡܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܡܰܥܬ ܠܗܽܘܢ ܘܰܢܚܶܬܬ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܘܳܐܦ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܚܬܺܝܢ ܠܳܟ. ܠܕܰܪܓܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܬܰܚܬܰܝ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܝܰܒܠܺܝܢ ܘܢܳܓܕܺܝܢ ܡܰܚܬܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܣܚܦܽܘܢ ܘܰܢܛܰܒܥܽܘܢܳܟ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܡܶܠ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܳܟ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܢܬ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܝܢ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܶܐ ܠܚܰܫ̈ܰܝܟ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܝܬ ܡܶܚܕܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܒܡܶܠ̈ܟܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܒܺܝܒ ܥܠܰܝܟ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܳܘܶܝܢ ܠܳܟ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ܆ ܕܩܰܠܺܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܰܫܦܽܘܢܳܟ ܡܶܢ ܚܺܝܨܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܳܟ .

ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܕܰܐܘܳܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܥܳܫܶܢ ܥܠܰܝܟ. ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܰܩܥܳܬܐ ܡܶܬܚܰܕܬܳܢ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܟܰܕ ܫܰܪܝܐ ܠܗܰܠ ܡܶܢܳܟ ܚܰܕܽܘܬܐ ܒܪܽܘܚܩܐ. ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܬܳܗ̇. ܘܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܘܦܳܝܫܐ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܶܠܦܐ ܕܕܰܡܺܝܟ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܳܗ̇܇ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܩܫܐ ܠܟܐ ܘܰܠܗܰܠ܇ ܘܦܳܗܝܐ ܘܡܶܫܬܰܩܦܐ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܇ ܘܡܶܬܛܰܪܝܐ ܠܟܽܘܠ ܟܶܫ̈ܠܺܝܢ܇ ܘܢܳܦܨܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܠܳܓܺܝܢ. ܘܡܶܬܕܰܘܕܐ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܰܕܥܐ܆ ܘܡܶܬܛܥܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܗܰܠܟ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܡܶܬܟܫܶܐ ܥܠܰܝܟ ܝܽܘܩܪܐ. ܘܳܐܚܕܐ ܠܳܟ ܢܰܘܡܬܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܒܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܠܺܠܝܐ ܡܶܬܛܰܒܥܰܬ ܒܫܶܢܬܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܣܳܓܝܐ ܕܶܚܠܬܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܠܺܠܝܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܳܓܝܐ ܥܠܰܝܟ ܕܶܚܠܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܡܛܰܬ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܐܳܦ ܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܢܽܘܗܪܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܚܶܫܽܘܟܐ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܡܶܬܦܪܶܣ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܕܥܳܩܬܐ܇ ܘܥܰܡܛܳܢܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܫܰܪܝܐ ܕܬܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪ ܘܥܰܠ ܕܳܐܬܝ̈ܳܢ. ܘܥܳܩܬܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ. ܘܩܶܢܛܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܰܐܠܺܝܨܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ . ܘܰܫܚܳܩܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܠܗ̇. ܘܓܳܕܫܐ ܕܰܡܥܳܩܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܐ ܕܥܳܩܬܐ. ܘܰܡܕܰܘܰܕ ܗܰܘܢܳܗ̇. ܟܰܕ ܠܐ ܡܦܳܣܐ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̣ܝ ܥܶܠܬܐ ܕܕܽܘܘܳܕܳܗ̇ . ܘܠܐ ܒܰܣܺܝܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇܀

ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܬܪܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܥܒܰܪ. ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܕܰܐܝܟ ܥܰܡܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܘܰܢܦܰܩܬ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܣܺܝܓ ܗܘܳܐ ܝܰܡܐ ܩܕܳܡ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܟ . ܥܽܘܡܩܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ܇ ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ. ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ܇ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܘܰܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ. ܘܪܰܚܺܝܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܐ܇ ܘܡܰܒܥܕܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ܇ ܘܫܶܬܩܐ ܘܫܶܠܝܐ܇ ܘܰܚܒܺܝܫܽܘܬܐ ܐܰܠܺܝܨܬܐ܇ ܘܰܠܒܽܘܫܐ ܡܡܰܟܟܳܐ܇ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܢܰܚܽܘܒܬܐ܆ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܘܚܶܣ̈ܕܶܐ ܘܨܰܥܪ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܬܶܬܪܰܦܶܐ ܇ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܬܥ̈ܳܫܶܐ ܐܶܢ ܬܰܟܫܰܪ܇ ܘܫܰܗܪܐ ܡܕܰܝܒܳܢܐ܇ ܘܨܶܗܝܐ ܡܫܰܢܩܳܢܐ ܟܰܦܢܳܐ ܡܢܰܘܠܳܢܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܝܰܡܐ ܕܚܺܝܠܐ ܣܳܝܓܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܦܰܩܬܳܟ. ܟܰܕ ܪܳܕܦܺܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܳܟ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܘܠܐ ܬܶܬܪܗܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܳܦ ܡܽܘܫܶܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬ ܥܰܡܳܟ܇ ܒܛܽܘܦܣܐ ܓܶܝܪ ܕܕܰܒܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܟܢܽܘܫܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܒܺܝܩ ܠܢܰܦܫܳܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܡܰܪ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܫܚܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܕܡܳܪܝܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܐܰܢܬܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܫܠܶܝܢ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܰܫܗܰܪ. ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܓܥܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ ܐܰܝܟ ܕܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ. ܕܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܟܽܘܠܶܗ ܠܺܠܝܐ. ܒܰܓܥܳܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ ܘܰܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܡܰܛܰܪܬܐ ܕܨܰܦܪܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ. ܡܳܢܐ ܓܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܩܕܳܡܰܝ. ܐܰܪܟܶܢ ܐܺܝܕܳܟ ܥܰܠ ܝܰܡܐ. ܘܰܦܠܽܘܓܳܝܗܝ. ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ ܒܶܗ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܢܶܛܒܥܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܛܽܘܦܣܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܀

ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܟܰܢܫܺܝܢ ܘܟܳܫܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܟܰܢܶܫܘ ܘܰܟܫܰܘ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܒܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܶܗ ܠܰܨܠܽܘܬܐ ܘܠܰܓܥܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܫܒܽܘܩ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܙܺܝܥܺܝܢ ܒܳܟ ܕܰܘ̈ܝܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܘܩܽܘܡ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܚܦܺܝܛܬܐ܆ ܘܰܓܥܺܝ ܒܚܰܫܐ ܡܶܢ ܠܶܒܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܩܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܢܶܣܰܩ ܩܳܠܐ ܕܰܓܥܳܬܳܟ. ܘܡܶܚܕܐ ܗܳܝ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܦܰܢܝܰܬ ܠܡܽܘܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܕܡܳܢܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܩܕܳܡܰܝ. ܐܰܪܟܶܢ ܐܺܝܕܳܟ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܘܰܦܠܽܘܓܳܝܗܝ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܐܰܬܪܐ ܥܳܩ̈ܳܬܐ܇ ܘܡܶܬܓܰܠܓܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܐ: ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܝܳܗܶܒ ܐܰܬܪܐ ܥܽܘܡܩܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܒܰܪ ܗܘܰܝܬ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢ ܒܰܪܓܶܠ܆ ܕܳܐܶܫ ܐܰܢܬ ܘܥܳܒܪܰܬ ܠܶܗ ܠܥܽܘܡܩܗܶܝܢ. ܘܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܳܟ ܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܕܠܺܝ̈ܠܳܬܐ. ܘܗܳܝ ܐܶܣܬܐ ܕܒܰܢܝܐ ܗܘܳܬ ܕܣܳܒܰܪ ܗܘܰܝܬ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܪܥܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܣܬܰܚܦܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܟܰܕ ܒܳܙܥܐ ܘܥܳܒܪܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܟܰܢ̈ܫܳܢ ܘܣܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܗܰܠ ܥܰܡܽܘܕܐ. ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܶܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ . ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܕܳܢܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܽܘܗܪܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ܇ ܘܒܶܝܬ ܠܳܟ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܚܶܫܽܘܟܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܰܐܢܬ ܥܒܰܪܬ ܒܶܗ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܬܛܰܒܥܺܝܢ. ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܶܐܬܚܰܪܰܪܬ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܦܳܢܶܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ. ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܟ ܘܥܳܩܬܳܟ ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܗܰܘ ܥܰܡܽܘܕܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܘܙܳܟܶܝܢ ܠܳܟ܆ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܬܬܣܺܝܡܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܛܰܒܰܥ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܛܢܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܫܺܐܕܰܘ̈ܗܝ܇ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ ܕܰܐܢܬ ܒܶܗ ܡܛܰܒܰܥ ܗܘܰܝܬ ܡܶܬܛܰܒܥܺܝܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܢܬ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܬܳܢܶܝܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܡܳܪܝܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܟܰܕ ܐܰܢܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܫܠܶܝܢ܆

ܘܰܐܝܟ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܥܳܒܪܺܝܢ ܥܰܡܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܒܥܶܕܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܺܠܝܐ ܡܰܡܠܟܐ ܗܘܳܬ ܕܶܚܠܬܐ ܥܰܠ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܛܽܘܦܣܐ. ܕܰܟܡܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܠܺܠܝܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܗܰܠ ܥܰܡ ܚܙܳܬܶܗ ܕܨܰܦܪܐ܆ ܥܒܰܪ ܠܺܠܝܐ ܘܶܐܫܬܰܩܠܰܬ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܡܶܚܕܐ ܕܕܳܢܰܚ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ܇ ܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܳܟ ܡܶܬܟܰܦܪ̈ܳܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܟ. ܘܩܳܠܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܐܰܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܨܰܦܪܐ. ܘܡܶܬܒܰܕܪܐ ܥܢܳܢܐ ܟܡܺܝܪܬܐ܇ ܘܕܳܢܰܚ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ ܨܰܚܘܳܐ ܦܨܺܝܚܐ܆ ܘܡܶܬܥܒܰܪ ܒܰܪܓܶܠ ܝܰܡܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝܟ. ܘܡܶܬܬܰܪܥܐ ܐܶܣܬܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܢܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܡܗܰܠܟܰܬ ܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܚܺܝܠܐ܇ ܘܥܳܒܪܰܬ ܥܽܘܡܩܐ ܕܠܐ ܥܒܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܕܳܝܫܰܬ ܐܰܬܪܐ ܕܠܐ ܕܳܫܶܗ ܟܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܇ ܘܡܶܬܦܰܠܰܛ ܐܢܬ ܡܶܢ ܢܺܝܪܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕܐ܇ ܘܥܳܐܶܠ ܐܢܬ ܠܰܐܬܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܘܫܳܒܩܰܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܬܥܳܫܳܗ̇. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܳܟ ܚܽܘܪܒܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܬܒܰܛܢܰܬ ܘܡܶܬܝܰܠܕܰܬ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܠܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܠܳܟ ܒܳܛܶܢ ܘܡܰܘܠܶܕ܆ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ. ܘܒܳܛܶܠ ܚܺܐܦܐ ܕܪܶܗܛܗܽܘܢ܆ ܘܫܳܠܝܐ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܢܳܐܰܚ ܘܡܶܫܬܰܬܰܩ ܪܰܘܒܐ ܕܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܒܶܐܫܬܶܗ ܕܰܬܗܽܘܡܐ ܡܶܬܟܰܣܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܨܒܰܘ ܕܠܳܟ ܢܟܰܣܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܝܰܡܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܐ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܩܳܝܡܰܬ ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ܆ ܦܳܢܶܝܬ ܚܳܙܶܝܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ. ܕܡܶܫܬܰܩܦܺܝܢ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܢܺܝ̈ܩܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܟܰܕ ܡܛܰܒܰܥ ܒܓܰܘܶܗ.

ܘܡܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܣܰܘܦܳܢܐ ܕܣܳܢ̈ܰܐܝܟ܆ ܘܰܩܢܰܝܬ ܬܽܘܒ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ܆ ܡܶܬܦܢܶܝܬ ܕܰܬܚܽܘܪ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܰܡܫܰܪܶܝܬ ܕܰܬܗܰܠܶܟ ܒܰܐܬܪܐ ܕܠܐ ܥܒܰܪܬ ܒܶܗ܆ ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܕܪܽܘܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗܳܘܝܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܟ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܫܬܘܶܝܬ ܕܬܶܚܙܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܡܰܢܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܠܐ ܐܶܟܰܠܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟ. ܘܬܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܠ̈ܰܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܪ̈ܳܕܶܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܺܐܦܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܶܬܶܒ ܒܓܰܘ ܥܢܳܢܐ ܕܢܽܘܗܪܐ. ܘܢܰܢܗܰܪ ܠܳܟ ܥܰܡܽܘܕܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܬܶܚܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܐ ܫܡܺܝܥܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܰܒܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ܆ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܛܽܘܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ . ܐܰܝܟܐ ܕܫܳܪܝܐ ܫܟܺܝܢܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܓܢܺܝܙܬܐ ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܘܬܰܪܓܶܫ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܟܰܕ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܩܰܘܡܬܳܟ ܪܳܒܶܐ ܠܒܽܘܫܳܟ ܘܰܣܐܽܘܢܳܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܟ ܚܰܕܬܐ ܕܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ܆ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܠܳܟ ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ ܕܰܠܒܽܘܫܳܟ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܪܳܒܶܐ ܥܰܡܳܟ ܐܳܦ ܣܐܽܘܢܳܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܫܠܳܡܐ.

ܘܥܳܐܠܰܬ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝ ܪܽܘܚܐ. ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܰܬ ܠܡܰܠܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܟܰܕ ܢܳܒܗܰܬ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܚܳܛܶܦ ܠܳܟ ܬܶܗܪܐ ܕܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܟܰܕ ܥܡܺܝܕܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܝܳܪܳܟ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܥܳܠܡܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܶܐܣܟܺܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܡܶܬܚܙܶܝܬ ܠܚܳܙ̈ܝܰܝܟ. ܟܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܟ ܟܰܣܝܐ ܒܰܫܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܰܝܪܐ. ܘܡܶܬܓܰܐܶܝܬ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܨܽܘܪܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܪܽܘܟܳܒܐ ܓܽܘܫܡܳܢܐ . ܐܰܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܪܳܗܛܐ ܕܶܐܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܫܶܠܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ܇ ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝ ܐܰܬܪܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܠܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܩܳܥܶܝܢ. ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ ܣܓܺܝܕܬܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܛܳܥܡܰܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܒܚܶܟܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܰܪܓܶܫ ܐܰܢܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܠܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܽܘܫ̈ܡܳܢܶܐ ܠܐ ܐܳܬܶܐ. ܘܰܕܡܶܬܒܰܣܡܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܥܰܬ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚܬ ܕܰܬܦܰܫܶܩ. ܐܰܝܟܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܕܥܰܡ ܐܢܳܫܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܰܬ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܠܐ ܡܰܪܓܫܰܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܗܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܰܪܦܝܐ ܠܳܟ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܬܰܪܓܶܫ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝܟ. ܘܰܚܛܺܝܦܽܘܬ ܡܰܕܥܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܪܓܶܫܬܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܓܳܠܙܐ ܠܳܟ. ܐܰܝܟܐ ܕܚܳܙܶܝܬ ܘܫܳܡܥܰܬ ܘܛܳܥܡܰܬ ܘܰܡܪܺܝܚܰܬ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܟ ܟܰܣܝܐ܆ ܫܳܩܠܰܬ ܛܥܳܡܬܐ ܕܥܳܠܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܛܳܥܡܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܐ ܕܰܐܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܽܘܫܶܐ ܦܳܠܓܺܝܢ ܒܳܟ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܰܩܒܰܥ ܐܰܠܳܗܐ ܘܠܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܘܬܶܗܪ̈ܶܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܰܓܢܺܝܙܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܳܚܝܐ ܥܰܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ ܗܽܘܦܳܟܳܟ ܒܡܰܕܥܐ ܕܪܽܘܚ. ܐܰܝܟܐ ܕܣܺܝܡܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐܪܳܙ ܩܺܒܽܘܬܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ. ܘܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܠܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܦܳܓܥܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܐܰܝܟܐ ܕܠܰܘ ܡܰܕܒܚܐ ܕܕܰܗܒܐ ܡܰܬܩܰܢ܇ ܘܣܳܠܶܩ ܡܶܢܶܗ ܥܶܛܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܕܒܚܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܥܶܛܪܐ ܕܰܟܝܐ܇ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܠܰܘ ܩܶܣܛܐ ܕܡܰܢܢܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܽܘܦܣܐ ܣܺܝܡܐ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܛܺܝܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܬܩܰܢ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ܆ ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܠܰܘ ܫܰܒܛܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܬܳܐ ܕܰܓܒܺܝܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܢܛܺܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܗܕܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܟܰܗܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ܇ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܰܥܡܺܝܕܰܬ ܟܽܠ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢ. ܟܰܕ ܡܰܐܺܝܬܺܝܢ ܒܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܘܰܠܒܺܝܫܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܳܪܝܶܗ܀

ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܽܘܒܳܪܐ ܗܳܘܶܐ ܕܽܘܝܳܪܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܰܢܶܝܬ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܡܳܐ ܕܥܰܠܬ ܠܶܗ ܠܰܐܬܪܐ ܗܳܢܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܬܳܒܰܥ ܙܶܕܩܶܗ ܕܰܐܬܪܐ ܦܳܠܚܰܬ ܒܶܗ܇ ܘܠܐ ܡܰܥܠܰܬ ܥܰܡܳܟ ܠܰܐܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܡܺܝ̈ܬܳܬܐ܆ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܗܳܝ ܕܢܶܦܽܘܩ ܐܢܳܫ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܓܰܠܝܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܶܫܠܚܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܘܰܠܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܰܠܝ̈ܳܬܐ ܐܳܦ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܘܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܣܰܩ ܘܰܫܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܢܶܦܣܽܘܩ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܢܶܝܢ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܺܝ̈ܬܳܬܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܕܡܶܬܶܐܣܰܪ ܒܶܗ ܡܰܕܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܗܳܘܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܰܕܥܐ ܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܪܳܢܶܐ܆ ܡܺܝܬܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܪܽܘܚ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܶܪܓܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܚܰܝ̈ܳܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ. ܘܣܰܒ ܠܳܟ ܛܽܘܦܣܐ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܟ܆ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܰܕܥܐ ܕܪܽܘܚ ܕܒܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܟܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܥܳܡܰܪ . ܦܰܓܪܳܢܐ ܗ̣ܘ ܥܰܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܛܳܐ ܙܰܒܢܐ ܕܰܠܥܳܠܡܐ ܕܪܽܘܚ ܢܶܫܬܰܢܶܐ ܆ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܘܗܳܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܥܳܐܶܠ ܠܥܳܠܡܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܒܐ ܟܡܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܥܳܡܰܪ. ܘܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܶܪܓܶܗ ܘܗܶܕܣܶܗ܇ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܘ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܐ ܕܪܽܘܚܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܝܳܪܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ܆ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܚܽܘܫܳܒܐ. ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܶܗ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܒܶܗ ܗܳܪܓܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܢܳܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܪܗܰܛ܇ ܟܽܘܠ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܐܰܬܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܕܽܘܒܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܕܽܘܒܳܪܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܘ܇ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܡܰܚܝܳܢܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܕܗܽܘ ܢܚܰܠܶܦ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܰܢ܆ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ̇. ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܟܽܘܠ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ.

ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܟܡܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܐ ܕܥܳܠܡܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܒܺܝܫ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܠܐ ܕܶܝܢ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢܶܗ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܇ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܦܰܓܪܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܕܥܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܛܳܥܶܡ ܠܶܗ܆ ܡܳܐ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܐ܆ ܫܽܘܠܳܡܐ ܗ̣ܝ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܠܐ ܪܳܕܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܫܽܘܠܳܡܐ ܕܶܝܢ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܗܳܕܶܐ ܗܝ ܆ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܘܡܶܢ ܚܕܳܐ ܠܐ܇ ܘܠܰܚܕܐ ܫܳܒܶܩ ܘܠܳܒܶܟ ܠܰܐܚܪܺܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܘܰܢܦܰܠܶܛ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝ̈ܕܳܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܨܶܐܕܰܝܗܶܝܢ.

ܐܺܝܬ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܘܗܝ ܠܒܺܝܟ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܦܶܠܓܶܗ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̣ܘ ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܚܕܐ ܡܢܳܬܶܗ ܩܳܝܡܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܆ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܥܰܒܕܽܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܡܫܰܥܒܰܕ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܫܪܶܝܢ ܘܰܫܒܺܝܩܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܚܺܝܕ ܘܰܦܟܺܝܪ . ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ . ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܩܳܐܶܡ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܚܰܕ ܗܰܕܳܡܶܗ܆ ܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܶܗ ܨܶܝܕ ܥܳܠܡܐ ܗ̣ܘ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܳܪܰܚܬܐ ܕܰܒܛܶܦܪܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܰܚܕܳܐ ܒܦܰܚܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܛܶܦܪܳܗ̇ ܐܰܚܺܝܕ ܒܶܗ ܒܦܰܚܐ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܫܰܪ̈ܝܳܢ ܓܶܦ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܛܳܪܦܐ ܘܰܡܙܺܝܥܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܦܪܰܚ܆ ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܶܣܳܪܐ ܘܰܦܟܳܪܐ ܕܥܰܠ ܛܶܦܪܳܗ̇܇ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܠܪܰܘܡܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܳܐܐܰܪ. ܐܶܠܐ ܫܳܕܝܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܘܡܶܬܦܰܪܦܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ܆ ܘܡܰܛܥܢܳܐ ܠܓܶܦ̈ܶܝܗ̇ ܘܠܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܥܰܦܪܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܕܟܰܕ ܫܪܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܘܗܝ ܡܳܢ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܣܺܝܪ ܒܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܚܰܕ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܶܗ ܠܟܽܘܠܶܗ ܐܳܣܰܪ. ܘܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܦܟܺܝܪ܆ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܝܬ ܆ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ ܪܡܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܙܳܕܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܓܺܝܢ ܕܢܶܫܬܪܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܫܪܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܇ ܘܢܶܫܠܚܽܘܢ ܘܢܶܫܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܠܒܽܘܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܇ ܘܢܶܠܒܫܽܘܢ ܚܰܕܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀

ܠܒܽܘܫܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܒܽܘܫܐ ܗܳܢܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܚܰܠܶܦ ܠܒܽܘܫܶܗ܆ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܫܠܰܚ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܠܒܰܫ܇ ܘ

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܣܺܝܡ ܠܳܟ ܚܰܘܪܐ. ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܳܠܶܟ ܐܢܐ ܠܳܟ܇ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܐܶܣܬܰܟܠ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܪܡܶܐ ܡܶܕܶܡ ܒܡܳܐܢܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܣܰܦܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܠܐ ܪܳܡܶܐ ܒܶܗ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܪܡܶܐ ܒܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܶܢܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܦܩܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܐ ܘܗܳܝ ܕܢܳܦܠܐ ܒܶܗ ܠܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܫܺܝܓ ܘܡܳܪܶܩ ܠܶܗ ܠܡܳܐܢܐ. ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܛܰܥܡܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܕܠܐ ܬܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܛܥܳܡܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܢܳܦܠܐ ܒܡܳܐܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܟܳܪܐ: ܕܢܶܫܕܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܶܗ ܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪ̈ܕܪܶܐ܆ ܥܳܩܰܪ ܘܥܳܐܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܩܰܕܡܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܪܳܡܶܐ ܙܰܪܥܐ ܛܳܒܳܐ ܒܓܰܘ ܚܰܩܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܠܒܰܫ ܡܳܐܢܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܫܳܠܰܚ ܒܩܰܕܡܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܥܰܠ ܓܽܘܫܡܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܳܒܶܫ ܠܶܗ ܠܚܰܕܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܳܣܝܐ ܡܶܢ ܫܽܘܚܢܐ. ܒܚܶܟܡܳܐ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܫܳܩܶܠ ܬܰܡܣܽܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܇ ܒܝܰܕ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܐܳܟܽܘ̈ܠܶܐ ܘܚܰܪ̈ܺܝܦܶܐ . ܘܟܶܢ ܣܳܐܶܡ ܐܶܣܦܠܳܢܝܐ ܐܰܝܕܐ ܕܒܳܢܝܐ ܒܶܣܪܳܐ ܚܰܕܬܐ.

ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܡܶܫܬܰܡܫܳܢ. ܕܶܐܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܦܣܶܩ ܘܶܐܫܬܕܺܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ܆ ܠܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܐ ܚܰܝܳܒ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܢܶܥܒܶܕ: ܐܶܢ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܕܽܘܒܳܪܶܗ ܓܡܺܝܪܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܕܢܶܦܣܽܘܩ ܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܘܢܶܫܠܰܚ ܠܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ܇ ܘܟܶܢ ܠܳܒܶܫ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܟܰܬܪ̈ܳܢ. ܡܶܢ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܗܳܘܝܐ. ܫܪܳܝܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܫܳܠܰܚ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܠܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܫܳܠܰܚ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܠܳܒܶܫ ܠܥܳܠܡܐ. ܠܣܰܟܠܽܘܬܐ ܠܳܒܶܫ . ܝܺܕܰܥܬܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ. ܡܐ ܕܠܐ ܛܰܥܝܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܰܣܒܪܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ . ܘܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܡܐ ܕܡܶܬܰܐܣܪܐ ܘܡܰܣܒܪܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܩܰܘܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܰܪܺܝܪܐ . ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܟܰܬܰܪ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܺܝܢ ܠܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ܇ ܕܰܛܥܰܘ ܒܛܶܠܳܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܫܡܐ. ܘܰܒܙܶܕܩܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܟܪܶܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܰܠܚܽܘܗܝ ܠܡܺܐܢܐ ܒܰܠܝܐ܇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܫܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܥܳܠܡܐ ܫܳܠܰܚ ܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘ ܠܣܽܘܥܪܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܥܳܠܡܐ ܥܪܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐܣܠܺܝ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܬܺܝܪܐ. ܫܳܘܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܛܽܘܒܐ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܛܳܒܐ ܡܶܬܢܰܟܪܶܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܥܰܘܟܳܢܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܓܶܝܪ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܚܙܳܬܐ.

ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܨܶܦܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ: ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܚܰܘܪܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܚܙܳܬܰܢ ܕܬܶܒܙܽܘܥ ܘܬܶܥܒܰܪ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܥܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇܆ ܐܰܘ ܕܛܽܘܪܐ ܐܰܘ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܘ ܦܳܣܰܥ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦܠܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܶܫܟܰܚ ܚܳܐܰܪ ܚܽܘܫܳܒܰܢ ܇ ܟܡܳܐ ܕܒܰܢܝܐ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܰܢ ܐܶܣܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܟܳܫܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܰܛܠ̈ܠܰܘܗܝ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܕܨܶܦܬܶܗ ܘܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ: ܐܰܘ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܢܶܦܽܘܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܰܘ ܢܶܣܰܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܰܒܙܰܘܥܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ܆ ܘܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܰܪܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܝܳܪܶܗ.

ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܣܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܠܰܘ ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܐ܆ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܐ܇ ܘܠܰܘ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܪ̈ܶܝܢ ܘܥܳܪܩܺܝܢ ܕܽܐܘ̈ܳܢܶܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܒܓܰܐܝܽܘܬܐ ܘܰܒܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܚܬܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܢܛܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܣܽܘܟܳܝܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ܇ ܘܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܩܶܢܛܐ ܕܡܶܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܠܡܐ ܗܰܘ ܟܽܘܠܶܗ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܐ ܗ̣ܘ. ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܚܰܕ̈ܘܳܬܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܕܰܝܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܚܰܕܽܘܬܐ ܢܛܺܝܪܬܐ ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܺܝܢ ܠܢܰܦܫܐ ܕܡܶܬܚܰܪܪܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܒܰܛܠܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܛܶܠܴ̈ܠܶܐ ܕܡܰܣܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܥܰܡ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܠܐ ܦܓܰܪ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܰܪܪܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܥܳܩܬܐ܆ ܘܨܶܦܬܐ ܘܠܐ ܬܟܺܝܠܽܘܬܐ ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܣܰܒܪܐ ܘܰܠܒܺܝܒܽܘܬܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܐ . ܘܛܽܘܒܳܢܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܒܡܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܬܬܥܺܝܩ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܰܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܕܚܰܠ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܦܣܰܩ ܘܰܫܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ ܘܰܕܕܶܚܠܬܐ. ܥܳܩܬܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܘܰܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ ܘܦܽܘ̈ܢܳܩܰܘܗܝ . ܘܕܶܚܠܬܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܘܡܳܐ ܕܐܢܳܫ ܒܦܺܝܠܳܣܳܦܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܶܫܠܰܚ܆ ܠܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܐ ܘܰܠܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܥܳܩܬܐ ܘܕܶܚܠܬܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܓܺܗܰܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ܆ ܗܶܢܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܫܰܢܩܳܢܺܝܬܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܪܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܓܺܗܰܢܳܐ ܗ̣ܝ ܡܫܰܢܩܳܢܺܝܬܐ. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܬܰܘܠܥܐ ܕܒܳܪܡܐ ܠܠܶܒܐ ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ.

ܛܥܳܡܬܐ ܓܶܝܪ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܡܶܟܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܬܳܐ ܕܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܥܬܺܝܕܐ. ܘܓܺܗܰܢܳܐ ܡܫܰܢܩܳܢܺܝܬܐ. ܕܕܶܚܠܬܐ ܘܰܕܥܳܩܬܐ. ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܗܳܝ ܓܺܗܰܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܚܠܳܦ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܆ ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܶܬܺܝܗܶܒ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܇ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ܇ ܡܚܰܝܰܢ ܗܽܘ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܪܰܗܒܽܘܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܖ̈ܳܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܗܳܪܟܐ ܒܕܽܘܟܰܬ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܠܰܢ. ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ܇ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܓܶܝܪ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܳܪܟܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܪܰܗܒܽܘܢܐ܇ ܠܗܳܝ ܕܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢܰܢ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܚܰܝܠܐ ܘܩܽܘܝܳܡܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ܆ ܘܳܐܦ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ. ܘܬܽܘܒ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ܇ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝ ܪܽܘܚܐ. ܘܕܰܟܡܐ ܡܚܳܝܢܐ ܗܳܕܶܐ ܕܪܰܗܒܽܘܢܐ ܠܗܳܝ ܕܫܽܘܡܠܳܝܐ. ܗܽܘ ܫܽܘܡܳܗܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܗܕܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܪܺܫܺܝܬܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ܆ ܘܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܪܺܫܺܝܬܐ܆ ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܒܐ ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܘܰܡܛܰܝ̈ܒܳܢ ܠܰܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܘܥܰܡܶܗ ܕܰܐܒܐ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܳܢܐ ܩܰܕܶܡ ܛܰܝܶܒ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܽܘܬܐ܇ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ܇ ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܬܢܳܢ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܠܗܳܝ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܓܺܗܰܢܐ ܕܥܳܩܬܐ ܘܰܕܟܰܪܝܽܘܬܐ : ܗܳܝ ܕܗܳܪܟܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܡܛܰܗܡܐ ܗܝ ܒܰܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܓܺܗܰܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܐ܀

ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܶܫܠܰܚ ܥܳܠܡܐ. ܕܢܶܫܠܰܚ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܫܳܘܚܺܝܢ ܒܰܢ. ܘܢܶܫܠܰܚ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܢܶܠܒܰܫ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ܇ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܕܚܽܘܒܐ.

ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܕܰܥ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܕܰܕܠܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܠܐ ܡܨܶܝܬ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܐܺܝܠܰܦ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ . ܘܶܐܬܥܰܗܕ ܐܳܦ ܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪ̈ܫܺܝܡܺܝܢ. ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ ܘܰܬܡܺܝܗܬܐ܇ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒ̈ܺܝܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܠܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ... ܘܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܆ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬܐ ܡܛܳܐ܆ ܢܶܬܒܰܝܰܢ ܘܢܶܚܙܶܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܐܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܽܘܒܳܪܶܗ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܘܒܰܐܝܕܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ. ܘܒܰܟܡܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܐܰܝܕܐ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܘܒܰܟܡܐ ܙܰܒܢܐ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܢ ܚܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܢܚܽܘܪ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ ܒܩܰܕܡܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܘܟܶܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܚܰܘܺܝ ܨܶܒܝܳܢܐ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ. ܠܐ ܝܶܗܒܰܬ ܪܽܘܚܐ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܗ̇ ܀

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܕܡܶܢ ܟܰܕ ܗ̣ܘ ܛܠܶܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܐ ܕܥܳܠܡܐ: ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܟܰܬܰܡ ܘܶܐܨܛܰܝܰܐ܇ ܘܟܶܢ ܐܶܬܚܰܠܰܠ ܘܶܐܬܡܰܪܰܩ. ܐܶܠܐ ܢܶܦܩܰܬ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܕܰܟܝܐ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܬܶܡܛܶܐ ܠܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܕܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ܆ ܟܰܕ ܣܳܟ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܐ ܛܥܶܡ ܘܦܰܠܛܳܗ̇ ܠܒܺܝܫܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ܇ ܐܰܘ ܒܩܰܕܡܐ ܐܶܫܬܓܶܫ ܒܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܘܰܒܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܐܶܬܐ ܠܫܰܝܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܣܰܒ ܛܥܳܡܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܢܫܰܢܶܐ ܡܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ܆ ܠܐ ܙܥܽܘܪ ܡܥܰܕܪܐ ܠܫܰܦܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܢܩܽܘܡ ܒܕܰܟܝܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐܖ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܦܪܶܫ܆ ܘܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܥܬܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܡܛܶܝܘܗܝ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܐܶܬܦܪܶܫ ܘܰܢܦܰܩ ܠܚܽܘܪܒܐ. ܕܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܛܰܒܥܐ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܓܶܫ ܘܡܶܬܕܰܠܰܚ ܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ ܘܨܶܦܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܢܩܰܒܶܠ ܒܫܰܦܝܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܐܖ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܰܪܓܶܫ ܒܡܶܕܶܡ. ܕܠܐ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ.

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܢܣܰܒ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܰܡܚܰܦܛܳܢܽܘܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܠܐ ܟܺܐܢܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܘܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܥܶܠܳܝܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܫܳܩܶܠ ܪܽܘܚܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܕܰܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܒܪܶܝܘܗܝ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܠܳܓܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܢܰܟܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܐ ܥܰܬܺܝܩܬܐ. ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܳܒܽܘܕܐ ܠܐ ܐܶܨܛܒܺܝ. ܕܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܠܰܓܒܺܝܠܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܰܣܠܶܐ. ܘܰܕܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܢܶܬܒܛܶܢ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܬܽܘܒ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܫܳܩܶܠ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܒܰܓܒܺܝܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܐ ܥܬܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܺܝܗܶܒ. ܡܐ ܕܡܺܝܬ ܟܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܇ ܘܡܺܝܬܰܬ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܪܳܝܐ ܕܠܰܘܛܬܐ ܘܒܽܘܛܳܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܘܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܢܣܰܒ: ܘܬܰܪܒܺܝܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ܇ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ܆ ܢܰܕܪܶܟ ܠܫܰܦܝܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܢܩܰܒܶܠ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܐܖ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ.

ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܥܰܡܺܝܩܽܘܬ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܗܳܢܐ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܒܶܗ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܒܰܛܶܠ ܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܐ ܘܫܰܪܺܝ ܚܰܕ̈ܬܳܬܐ܇ ܘܡܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܒܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬܺܝܩܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܥܰܡܶܗ̇. ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܘ ܕܫܳܘܶܐ ܠܥܽܘܡܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܐ܆ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܠܳܚܡܐ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܐܳܦ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܢܶܬܗܰܦܰܟ ܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܐܢܳܫܳܐ ܕܰܡܢܰܣܶܝܢ ܒܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ܇ ܘܰܠܡܳܟ̈ܣܶܐ. ܘܰܠܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܰܠܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܘܰܠܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܒܶܖ̈ܝܳܬܐ. ܡܶܢ ܫܠܶܝ ܚܳܛܦܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܥܽܘ̈ܬܳܕܶܐ܆ ܠܥܽܘܬܪܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܝܗ̇ ܡܰܫܘܝܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܚܰܕܬܐ. ܡܰܥܒܕܐ ܒܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܨܳܒܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܘܡܺܝܬ ܠܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܟܝܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܕܕܳܘܝܐ ܐܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܗܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܐܳܠܐ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ. ܓܠܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܒܡܶܠܬܶܗ ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܦܰܨܝܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ. ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܠܰܡ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܗܳܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ... ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܰܢ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܫܪܳܝܶܗ ܘܒܽܘܛܳܠܶܗ ܘܛܽܘܠܳܩܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܘܢܽܘܚܳܡܬܶܗ ܘܚܽܘܕܳܬܶܗ܆ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܟܽܠ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܢ ܘܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܘܟܽܘܠ ܝܰܕ̈ܥܳܢ܆ ܘܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ ܘܓܶܠ̈ܝܳܢܺܝܢ܆ ܘܟܽܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܘܥܳܒܕܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܒܟܽܘܠ ܡܰܢܽܘ ܕܨܳܒܝܐ܆ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܣܳܥܪܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܥܶܠܬܐ ܕܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܳܪܽܘܙܐ ܠܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ. ܘܰܕܥܰܠ ܡܳܢܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ. ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܡܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܒܚܽܘܪܒܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܰܦܛ ܘܰܫܠܰܚܳܝܗܝ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܒ ܠܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܢܰܩܕܐ. ܘܰܐܚܶܒ ܥܶܢܝܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܥܪܽܘܩ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܡܰܡܠܠܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܗܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ. ܕܶܐܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ ܘܰܒܛܶܠ ܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܚܰܕ̈ܬܳܬܐ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܚܺܐܪܽܘܬܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܝܰܗܒ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܩܳܡ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܶܟܡܬܐ ܕܥܶܠܳܝܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܳܟ ܗܳܫܐ ܡܩܺܝܡ ܕܽܘܒܳܪܐ ܗܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

ܣܰܒܳܝܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܗܳܢܐ ܙܰܕܺܝܩܐ. ܘܺܐܝܠܰܦ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܡܺܝܪܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ܇ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܐ ܟܺܐܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܺܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܠܶܦܬܰܢ. ܕܶܐܠܐ ܐܢܳܫ ܟܳܦܰܪ ܒܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܒܰܐܚ̈ܰܘܗܝ ܘܒܰܐܚ̈ܝܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܰܒܓܶܢܣܶܗ: ܘܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܒܶܐܡܶܗ ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ: ܘܗܳܝ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܠܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܚܕܐ܆ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ. ܘܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܟܠܳܝܗܝ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܰܟܚܕܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܰܡ ܐܰܦܶܣ ܠܺܝ ܐܺܙܰܠ ܐܶܩܒܽܘܪ ܠܳܐܒܝ ܘܠܶܐܡܝ ܘܺܐܬܶܐ ܒܳܬܪܰܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܕܶܐܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܕܦܳܩܶܕ ܠܺܝ ܕܝܰܩܰܪ ܘܶܐܫܬܰܡܥ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܟ܆ ܘܟܶܢ ܐܺܬܶܐ ܒܳܬܪܳܟ ܘܶܐܫܰܡܫܳܟ.. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܰܢܺܝ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܢܬ ܙܶܠ ܣܰܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܕܬܶܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܘܰܫܪܶܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܕܰܬܫܰܡܶܫ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܡܥܶܬ ܐܶܠܐ ܘܫܰܡܫܶܬ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܘܠ. ܫܩܺܝܠ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢܳܟ ܢܺܝܪܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܘܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܰܫܒܺܝܩܰܬ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܩܛܺܝܪܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܕܰܡܫܰܥܒܶܕ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܐ ܗ̣ܘ ܠܳܟ ܥܳܠܡܐ ܘܰܐܢܬ ܠܶܗ. ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܥܰܦ̈ܝܳܢ ܘܡܶܬܩܰܒܪ̈ܳܢ. ܫܒܽܘܩ ܡܳܕܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܢܬ ܙܶܠ ܣܰܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܐܺܝܠܶܦܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܡܶܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܰܒܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܟܬܒܶܗ ܠܶܗ ܒܪܐ܇ ܘܦܰܪܫܶܗ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܨܶܒܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܀

ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ܇ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܡܩܰܪܒܐ ܠܳܟ. ܘܰܒܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܐ܆ ܕܬܶܬܢܰܟܪܶܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܬܶܦܽܘܩ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܚܰܦܛܐ ܠܳܟ. ܩܪܶܒ ܠܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܰܐܦܶܣ ܠܺܝ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܠܶܡ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܝ܆ ܘܺܐܬܶܐ ܒܳܬܪܳܟ. ܫܡܰܥ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܡܳܢܐ ܦܰܢܺܝ ܪܰܒܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܟ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܩܰܒܶܠܶܝܗ̇. ܠܐ ܠܰܡ ܐܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܚܰܪܒܐ ܕܦܰܕܳܢܐ ܘܚܳܐܰܪ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܘܚܳܫܰܚ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܫܰܡܠܶܐ܆ ܘܦܰܕܳܢܐ ܒܬܰܘܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܕܳܒܰܪ. ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܠܒܶܣܬܪܶܗ ܚܳܐܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ . ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܠܐ ܚܛܽܘ̈ܛܰܘܗܝ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܕܩܺܝܢ. ܘܠܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܠܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܪܳܕܶܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܗܘ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܚܳܙܝܐ܆ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܐ ܗܳܘܶܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܢ ܚܳܐܰܪ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܡܶܬܕܰܘܰܕ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ.

ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܐ ܕܺܝܠܝ܆ ܡܫܰܚܠܰܦ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܐ܇ ܘܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܫܳܩܠܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܢܺܝܪܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܝ ܒܢܰܦܫܳܟ ܘܰܒܦܰܓܪܳܟ܆ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܬܫܰܡܠܶܐ. ܠܐ ܬܶܬܦܢܶܐ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܨܶܝܕ ܥܳܠܡܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܳܟ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܬܶܥܒܶܕ ܫܠܳܡܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܳܟ܆ ܘܠܐ ܬܺܐܨܰܦ ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܘܒܬܐ ܕܺܐܝܩܳܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܇ ܘܰܬܡܰܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܐܶܢ ܙܶܕ̈ܩܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܕܥܳܠܡܐ ܦܪܰܥܬ܆ ܕܺܝܠܝ ܠܐ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܬܥܺܝܩ ܠܥܳܠܡܐ ܒܡܶܕܶܡ ܚܦܺܝܛ ܐܰܢܬ. ܠܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܣܺܝܡܐ ܠܳܟ ܕܬܰܪܓܶܙ. ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܫܠܳܡܐ ܥܰܡ ܥܳܠܡܐ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܫܠܳܡܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܠܘܳܬܝ ܕܺܝܠܝ. ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܒܰܝܬܐ ܘܠܐ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܐ. ܡܳܢܐ ܪܳܗܛܰܬ ܕܰܬܫܰܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡܐ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܰܠܗܽܘܢ. ܡܳܢܐ ܝܰܨܺܝܦ ܐܰܢܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܪܳܚܡܐ. ܐܶܢܐ ܓܶܝܪ܆ ܠܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܰܐܪܡܶܐ ܫܰܝܢܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܢܐ ܪܳܗܛܰܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܫܠܳܡܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܪܥܐ. ܐܶܢܐ ܓܶܝܪ ܩܳܪܶܐ ܐܢܐ ܚܰܪܒܐ܆ ܘܰܐܢܬ ܪܳܗܛܰܬ ܠܰܫܠܳܡܐ. ܐܶܢܐ ܡܰܟܪܶܙ ܐܢܐ ܦܠܺܝܓܽܘܬܐ . ܘܰܐܢܬ ܪܳܗܛܰܬ ܚܳܒܨܰܬ ܥܰܠ ܐܰܘܝܽܘܬܐ. ܐܶܬܺܝܬ ܐܶܢܐ ܕܶܐܦܠܽܘܓ ܓܰܒܪܐ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܒܰܪܬܐ ܥܰܠ ܐܶܡܳܗ̇. ܘܟܰܠܬܐ ܥܰܠ ܚܡܳܬܳܗ̇. ܘܰܐܢܬ ܪܳܗܛܰܬ ܕܰܬܫܰܠܶܡ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܟ. ܘܰܬܚܽܘܛ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܣܶܕܩܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܐܶܢܐ ܒܥܳܠܡܐ܆ ܣܕܰܩܬܶܗ ܓܶܝܪ ܠܗܳܢܐ ܢܰܚܬܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܘܠܶܗ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܙܩܺܝܪ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܰܫܬܺܝܬ ܢܰܚܬܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܫܠܳܡܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܆ ܒܗܳܢܐ ܢܰܚܬܐ ܙܩܽܘܪ ܐܳܦ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܐ ܬܶܪܗܰܛ ܠܰܡܚܰܝܳܛܽܘ ܢܰܚܬܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܒܰܛܶܠܬܶܗ ܓܶܝܪ ܠܰܫܠܳܡܐ ܕܰܡܪܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܒܟܽܘܠ ܐܢܳܫ. ܘܒܰܕܰܪܬܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܚܰܒܪܽܘܬܐ܇ ܕܰܠܟܽܘܢܳܫܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܟܢܺܝܫܐ ܗܘܳܬ. ܠܐ ܬܶܪܗܰܛ ܐܰܢܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐ. ܐܺܙܰܠ ܠܰܡ ܐܶܫܰܠܶܡ ܠܰܒܢܱ̈ܝ ܒܰܝܬܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܫܠܳܡܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܒܰܫܠܳܡܐ ܠܰܡ ܕܐܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܐ ܠܐ ܬܶܫܶܐܠܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܢܰܟܪܺܝ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܐ. ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܫܠܳܡܶܗ̇ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܚܰܕ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܐܺܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܩܳܚ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܒܰܫܡܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܠܥܳܠܡܐ . ܘܢܰܘܓܰܪ ܥܰܡ ܚܰܕ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܐ.

ܥܳܠܡܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܬܒܰܥ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܶܣܟܺܡܶܗ ܘܕܽܘܒܳܪܶܗ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ. ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܶܝܢ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܕܶܐܣܟܺܡܶܗ܆ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܡܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܠܰܐܠܳܗܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ . ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܬܽܘܠܡܳܕܐ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ ܥܠܰܝܟ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܕܢܶܬܟܱ̈ܬܒܳܢ ܒܢܰܦܫܳܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒܴ̈ܬܐ ܡܚܰܦ̈ܛܳܢ ܠܳܟ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܒܢܱ̈ܝ ܐܢܳܫܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܟ܆ ܡܶܬܬܰܒܥܰܬ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܟ. ܫܠܰܚܬ ܓܶܝܪ ܨܶܦܬܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܫܠܰܚ ܐܳܦ ܠܪ̈ܶܚܡܬܳܗ̇ ܕܨܶܒܬܐ . ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ. ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܓܰܠܝܐ. ܐܶܬܪܰܚܩ ܐܳܦ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܢܙܺܝܪ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܘܡܶܢ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ. ܗܘܺܝ ܢܙܺܝܪܐ ܒܢܰܦܫܳܟ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܗܶܝܢ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܐܰܪܺܝܡܬ ܣܰܥܪܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܢ ܪܺܫܳܟ܆ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܬܶܬܦܟܰܪ ܒܨܶܦܬܶܗ . ܘܠܐ ܬܶܬܶܐܣܰܪ ܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܶܗ. ܘܠܐ ܬܶܬܚܶܕ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܢܦܰܩܬ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܆ ܘܶܐܬܢܰܟܪܺܝܬ ܠܶܗ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܓܰܠܝܐ܆ ܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܘܰܗܘܺܝ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܐܳܦ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܣܬܰܪܰܩܬ ܒܰܚܙܳܬܐ ܒܰܪܳܝܬܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܐ܆ ܗܘܺܝ ܡܣܰܪܩܐ ܐܳܦ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܥܽܘܬܪܐ. ܐܰܣܠܺܝܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܙܡܳܪܐ ܘܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܬܒܰܣܡ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ ܕܠܐ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ܇ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܠܒܰܪ ܠܓܰܘ ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܠܳܟ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܟ܆ ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ ܐܰܢܬ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܢܰܕܥܶܟ ܡܶܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܟ ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐܰܢܬ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܘܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܕܬܽܘܠܡܳܕܐ . ܠܐ ܬܶܙܒܶܢ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ . ܘܠܐ ܬܚܰܠܶܦ ܒܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ܇ ܓܰܙ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ . ܠܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܬ ܩܝܳܡܳܟ܆ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܩܰܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐܰܠܦܳܟ ܘܰܐܪܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܳܟ܇ ܠܨܰܕܘܐ ܗܳܢܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܰܒܕܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ.

ܘܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܳܟ܆ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܡܺܝܪܐ ܠܐ ܗܳܘܶܝܬ܆ ܦܽܘܫ ܠܳܟ ܒܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܦܰܩܳܚܐ ܠܳܟ. ܕܠܐ ܡܐ ܕܫܰܪܺܝܬ ܕܬܶܒܢܶܐ ܘܠܐ ܡܫܰܠܡܰܬ܇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܬܶܬܒܰܙܰܚ. ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܡܰܓܕܠܐ܆ ܘܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܝܳܬܶܒ ܚܳܫܶܒ ܢܰܦ̈ܩܳܬܶܗ܇ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘܬܶܗ܇ ܕܠܐ ܡܐ ܕܫܰܪܺܝ ܕܢܶܒܢܶܐ ܘܠܐ ܡܫܰܠܶܡ܇ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܘܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܢܰܗܶܠ ܘܰܢܒܰܙܰܚ ܒܶܗ܇ ܕܓܰܒܪܐ ܗܳܢܐ ܫܰܪܺܝ܇ ܘܕܰܢܫܰܠܶܡ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗ̣ܘ ܡܰܠܟܐ ܕܳܐܙܶܠ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܡܰܠܟܐ ܚܰܒܪܶܗ܇ ܘܰܕܢܶܐܪܽܘܥ ܒܥܶܣܪ̈ܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܕܠܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܺܝ̈ܙܓܰܕܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܥܰܠ ܫܠܳܡܐ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܐܪܽܘܥ ܒܰܩܪܳܒܐ ܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܀

ܗܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܦܳܟ ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܟ ܠܬܽܘܠܡܳܕܶܗ. ܕܠܐ ܬܫܰܪܶܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܣܺܝܡܳܐ ܠܳܟ ܕܰܬܫܰܠܡܺܝܗ̇. ܘܠܐ ܬܣܺܝܡ ܫܶܬܶܐܣ̈ܬܐ ܕܬܶܒܢܶܐ ܡܰܓܕܠܐ܆ ܐܶܢ ܠܰܝܬ