Digital Syriac Corpus

Discourse 10: On the Lust of the Belly - ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ

   https://syriaccorpus.org/383

ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܟܰܐܪܺܝܢ ܘܡܰܣܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܣܠܰܝ ܘܰܡܟܰܐܰܪ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܢܕܺܝܕܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܥܳܒܶܕ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܫܳܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܰܦܐܶܝܢ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܡܛܰܒܰܥ ܘܡܰܚܫܶܟ ܠܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܬܰܪܥܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܣܰܪܝܐ ܘܰܢܕܺܝܕܐ܆ ܘܰܐܝܟܐ ܕܡܶܫܬܰܠܰܛ ܐܰܝܟ ܬܰܪܥܐ ܪܰܒܐ ܘܦܰܬܝܐ ܡܶܬܦܬܰܚ ܠܡܰܥܰܠܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܟܽܘܠܳܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܘܰܡܥܰܘܟܳܢܐ ܕܟܽܠܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܰܒ ܢܺܝܪܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܡܡܰܟܰܟ ܬܚܶܝܬ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܣܢܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܟܰܪܣܐ ܡܳܪܬܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ܆ ܦܳܩܕܐ ܘܰܡܫܰܥܒܕܐ ܠܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܐܽܘܪܚܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܩܐ܆ ܡܚܰܘܝܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܡܰܚܬܐ ܠܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܬܳܠܝܐ ܒܶܗ ܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܘܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܣܰܝܒܪ̈ܳܬܐ. ܘܡܰܪܛܒܐ ܘܡܰܘܩܪܐ ܠܶܗ ܒܣܰܓܺܝܐܘܬ ܫܶܩܝܐ. ܕܡܐ ܕܰܛܥܶܢ ܝܽܘܩܪܗܶܝܢ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܢܶܛܠܰܬ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܠܬܰܚܬ܇ ܘܶܐܬܟܫܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܦܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܢܶܬܢܬܰܥ ܘܢܶܚܽܘܬ܇ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܡܰܚܰܬܬܐ ܕܰܠܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܡܝܰܒܠܐ.

ܢܕܺܝܕ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܒܕܐ. ܘܰܛܥܶܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܢܺܝܪܶܗ ܝܰܩܺܝܪܐ܆ ܠܐ ܬܽܘܒ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܫܶܠܝܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ ܦܳܠܰܚ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܬܥܺܝܫܐ ܠܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܐ ܘܠܰܐܬܪܐ ܕܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܚܳܙ̈ܝܳܢ ܢܽܘܗܪܐ ܠܪܳܚܶܡ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܐܺܝܡܳܡܐ ܓܶܝܪ ܠܺܠܝܐ ܗܘ ܠܶܗ. ܘܠܺܠܝܐ ܡܰܘܬܐ ܬܶܢܝܳܢܐ. ܡܛܰܒܰܥ ܗܰܘܢܶܗ ܒܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܕܫܶܢܬܐ. ܡܒܰܕܪܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܡܶܢ ܦܶܗܝܐ ܕܪܰܛܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܩܰܪܺܝܪܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܢܽܘܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܗܝܐ ܠܳܗ̇ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ. ܚܶܫܽܘܟܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܦܝܐ ܗܝ ܥܰܝܢܐ ܕܢܰܦܫܶܗ̇. ܗܳܝ ܕܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܝܽܘܩܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܬܠܶܐ ܒܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܡܬܰܐܰܡ ܥܰܡ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܦܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܀܀

ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܬܐ ܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܰܫܡܐ ܛܳܒܐ. ܘܰܡܥܰܘܟܳܢܺܝܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܝ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܒܗܳܝ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܫܡܐ ܘܰܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܚܳܫܚܐ ܠܶܗ. ܘܰܚܠܺܝܡܽܘܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܣܢܺܝܩ. ܘܥܰܠ ܚܰܝܠܐ ܚܠܺܝܡܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܝ ܪܶܚܡܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܚܶܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܘܶܝܢ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܣܽܘܥܳܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܕܠܺܝܠܺܝܢ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܒܥܰܝܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܠܚܰܝܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܠܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܙܶܕ̈ܩܳܬܐ. ܚܰܝܽܘܬܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܘܰܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢ ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܟܰܪܣܶܗ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܶܗ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܰܦܫܐ ܒܰܛܺܝܠ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ.

ܘܶܐܬܒܰܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ. ܠܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܠܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܠܚܽܘܒܐ. ܘܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܳܠܡܐ ܣܳܗܶܕ ܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܪܳܕܝܐ. ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܘܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܢܰܛܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܣܝܳܓܐ ܗܝ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܐ ܕܰܛܥܶܢܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܛܳܥܢܺܝܢ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗܝ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ܀܀

ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܶܝܪ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܘܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܪܺܝܩ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܛܰܪ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܳܠܝܐ .

ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܣܶܦܪܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ: ܘܡܶܬܢܰܦܩܺܝܢ ܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܘ ܠܰܣܝܳܡܐ. ܐܰܘ ܠܡܶܠܬܐ܇ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܕܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܥܶܛܪܐ ܓܶܝܪ ܥܰܒܝܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܐ ܕܣܳܓܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ܆ ܠܠܶܒܐ ܡܰܥܡܶܛ ܘܰܠܗܰܘܢܐ ܡܰܚܫܶܟ. ܘܰܠܦܽܘܪܫܳܢܐ ܡܕܰܘܶܕ. ܘܒܰܐܦ̈ܰܝ ܡܰܘܠܕܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܳܚܶܕ ܬܰܪܥܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܟܣܺܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܡܶܬܦܪܶܣ. ܘܟܳܠܶܐ ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܚܰܝܠܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܡܠܺܝܠܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܝܳܩܰܪ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ ܕܢܶܕܰܥ܆ ܘܠܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܰܘܳܝܐ ܚܳܫܶܟ ܡܶܢ ܥܶܛܪܐ ܕܥܰܒܝܽܘܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ.

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܩܰܠܺܝܠܐ ܡܙܺܝܓ ܒܰܢ܆ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܘܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܒܳܥܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܬܩܛܶܢ ܦܰܓܪܐ ܒܝܰܕ ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܗܳܘܝܐ ܠܶܗ̇ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܟܡܐ ܕܠܐ ܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܩܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ܆ ܩܰܠܺܝܠܘܬܐ ܩܳܢܶܐ. ܕܒܳܗ̇ ܥܰܡ ܩܰܠܺܝܠܘܬ ܢܰܦܫܐ ܡܫܰܘܬܰܦ ܀

ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܟܺܝܡܬܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܡܢܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܒܰܡܢܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܬܥܰܒܶܐ ܦܰܓܪܐ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܠܘܳܬܶܗ ܢܳܓܶܕ ܘܡܰܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܠܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܬܳܠܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܳܐܣܰܪ ܘܰܡܦܰܟܰܪ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܠ ܘܡܶܨܛܰܠܰܠ ܘܡܶܫܬܰܦܶܐ: ܘܒܳܨܪܐ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܰܠܢܰܦܫܐ ܕܒܶܗ ܡܰܢܗܰܪ ܘܰܡܚܰܕܶܐ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܠܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܡܰܥ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܩܳܐܶܠ ܘܡܶܬܩܰܛܰܢ܆ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܝܐ ܢܰܦܫܐ ܢܳܓܕܐ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܡܥܰܨܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܠܐ ܟܳܠܝܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܒܝܽܘܬܶܗ. ܕܰܬܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܒܰܐܬܪܐ ܕܒܳܥܝܐ.

ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܝܪ. ܐܶܢ ܢܰܦܫܐ ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܠܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܳܓܕܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܰܟܝܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܒܨܶܒܝ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܦܰܓܪܐ ܪܳܐܶܓ ܡܶܕܶܡ ܕܢܰܟܶܐ ܠܪܽܘܚܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܪܳܓܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܰܟܶܐ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܕܚܰܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܢܰܦܫܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܥܐ ܗ̣ܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܝܰܩܺܝܪܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܝܽܘܩܪܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܬܠܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܘܦܳܪܽܘܚܐ. ܘܰܡܢܰܬܰܥ ܠܶܗ ܠܬܰܚܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܟܰܪܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ ܘܝܰܩܺܝܪܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܽܘܝܳܡܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܦܰܓܪܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܗܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܝܽܘܩܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܝܽܘܩܪܐ ܥܰܠ ܝܽܘܩܪܐ܆ ܘܶܐܬܥܰܦܰܦ ܦܰܓܪܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܥܳܫܶܢ ܠܶܗ ܝܽܘܩܪܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܬܐ ܐܰܡܬܐ ܡܫܰܥܒܰܕܬܐ. ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܦܰܓܪܐ ܬܶܕܒܰܪ ܢܰܦܫܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܬܶܛܥܰܢ ܐܰܝܟ ܡܫܰܥܒܰܕܬܐ܀

ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܐܳܦ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܆ ܗܺܝ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܦܢܝܐ ܠܶܗ ܘܕܺܝܠܳܗ̇ ܥܳܒܕܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܰܡܪܰܚܡܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ܆ ܠܐ ܕܳܐܶܠ ܒܳܗ̇ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܝܳܗܶܒ ܝܰܥܢܐ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ܆ ܬܶܬܚܙܶܐ ܕܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܚܰܝܽܘܬܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܐ܆ ܐܳܦ ܒܥܺܝܪܐ ܓܶܝܪ ܡܐ ܕܰܡܠܳܬ ܟܰܪܣܳܗ̇. ܫܳܒܩܐ ܐܽܘܪܝܳܗ̇ ܘܪܳܒܥܳܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܝܰܥܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܳܠܶܐ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܠܐ ܡܶܬܬܛܦܺܝܣ ܕܒܰܐܚܪܺܢܐ ܢܚܽܘܪ ܒܥܰܝܢܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܝܳܗܶܒ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܐ ܕܰܣܢܺܝܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܰܣܒܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܪܶܓܬܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.

ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܕܠܰܝܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܢܺܝܩܐ ܐܰܝܟ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܪܶܓܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܐܢܳܫ ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܝܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ܇ ܗܺܝ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܗ̇ ܡܩܰܘܝܐ. ܘܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܢ ܟܽܘܢܳܫܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܐܶܠܐ ܟܡܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܡܶܬܝܰܐܰܒ . ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܚܰܡܖ̈ܳܢܶܐ ܡܨ̈ܰܠܠܶܐ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܟܰܦܢܶܗ ܘܠܰܘ ܣܰܒܥܶܗ ܘܫܶܩܝܶܗ ܨܶܗܝܶܗ ܘܠܰܘ ܦܽܘܝܳܓܶܗ. ܟܡܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܓܶܝܪ ܝܰܥܢܐ ܡܶܟܦܰܢ ܟܳܦܶܢ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܶܨܗܳܐ. ܨܳܗܶܐ. ܘܫܽܘܠܳܡܐ ܠܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܣܺܝܡܐ ܠܶܗ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܐܶܠܐ ܪܶܓܬܶܗ܆ ܒܥܳܐ ܠܶܗ ܐܚܪܺܬܐ ܕܰܡܝܰܬܪܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܐ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܓܳܝܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܠܰܐܚܪܺܬܐ ܕܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܰܛܥܺܝܡܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܳܐܰܪ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܥܳܒܪܐ ܝܰܥܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܣܒܰܥ ܘܰܬܠܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܟܠܐ܆ ܠܰܘ ܪܶܓܬܶܗ ܣܶܒܥܰܬ܆ ܐܶܠܐ ܟܰܪܣܶܗ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ. ܘܬܽܘܒ ܠܐ ܐܳܚܕܐ܆

ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܬ ܪܘܺܝܚܐ ܟܰܪܣܗ ܐܰܝܟ ܪܶܓܬܶܗ. ܘܶܐܣܛܽܘܡܟܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܝܢܶܗ . ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܐܶܓ ܢܶܫܟܰܚ ܢܟܰܢܶܫ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܐܰܣܳܢܶܗ ܡܦܰܠܫܐ. ܪܳܚܶܡ ܩܶܢܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܣܰܟܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܥܢܐ. ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܣܳܐܶܡ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܒܒܰܝܬܐ ܡܬܰܪܥܐ ܕܠܐ ܢܳܛܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܐܶܠ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܥܳܒܽܘܕܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܟܽܘܣ ܪܶܓܬܗܽܘܢ ܕܝܰܥ̈ܢܶܐ܆ ܟܰܝܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܟܰܪܣܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ. ܢܶܬܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܰܨܒܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܢܶܚܡܽܘܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ܆ ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗܶܝܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܟܰܪܣܐ. ܠܐ ܗܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܡܶܢ ܒܥܳܬܐ ܕܪܶܓܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܪܳܐܶܓ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܟܳܠܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܒܐ ܙܥܽܘܪܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܐܚܽܘܕ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܕܝܰܥ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܒܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ܆ ܝܰܡܐ ܘܝܰܒܫܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܳܐܐܰܪ ܘܫܶܡܫܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ ܠܐ ܡܡܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܫܐ܆ ܕܡܳܐܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܝܺܗܺܝܒ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܪܘܺܝܚܐ܆ ܗܐ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܐ ܘܝܰܒܫܐ. ܘܟܳܢܫܺܝܢ ܟܽܠ ܐܳܕ̈ܫܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ. ܘܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܘܠܐ ܣܳܒܥܺܝܢ܆ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܘܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܪܣܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܡܳܢܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܒܺܝܫ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܥܢܐ ܐܳܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܕܰܒܥܺܝܪܐ ܡܐ ܕܰܡܠܳܬ ܟܰܪܣܳܗ̇܆ ܡܰܪܦܝܐ ܠܶܗ ܠܫܰܪܟܳܢܐ ܕܽܐܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܝܳܕܥܐ ܕܬܶܛܪܺܝܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܕܳܢܐ ܐܰܘ ܠܝܰܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ . ܠܝܰܥܢܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܥܰܡ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܪܶܓܬܶܗ܆ ܡܐ ܕܰܡܠܳܐ ܟܰܝܠܐ ܕܒܶܗ̇ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܫܶܩܠܰܬ ܪܶܓܬܐ ܢܶܛܪܰܬ ܠܶܗ̇ ܫܰܪܟܳܢܐ ܠܝܰܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܘܰܠܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܝܳܬܶܒ ܝܰܥܢܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܶܗ܆ ܘܪܳܢܶܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ. ܠܐ ܝܳܨܶܦ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܡܐ ܕܰܫܟܺܝܚ܆ ܐܠܐ ܪܳܢܶܐ ܕܡܳܢܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܡܚܳܪ . ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܣܰܠܐ ܩܰܪܺܝܒܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܪܰܚܺܝܩܐ. ܛܥܺܝܢ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ܆ ܘܠܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܢܩܰܪ̈ܒܳܢ ܬܽܘܚܳܕܐ ܠܢܽܘܪܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ. ܠܡܳܪܬܐ ܩܫܺܝܬܐ ܕܣܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ. ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܶܫ ܘܠܐ ܡܰܘܦܶܐ. ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܠܐ ܡܰܡܕܺܝܢ. ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܒܳܗ̇ ܪܳܢܶܐ. ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܪܳܗܶܛ. ܘܗܺܝ ܐܰܝܟ ܡܳܪܬܐ ܡܶܫܬܰܡܫܐ: ܘܠܐ ܣܳܒܥܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܝܽܘܠ ܡܩܰܒܠܐ ܣܰܪܝܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܫܳܩܠܐ ܬܽܘܚܳܕܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܠܐ ܐܳܡܪܐ ܟܰܕܽܘ܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܥܐ ܫܳܬܝܐ ܘܠܐ ܣܳܒܥܐ. ܘܰܐܝܟ ܥܰܝܢܐ ܠܟܽܠ ܪܳܓܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܥܢܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܡܳܪܬܐ ܥܰܘܳܠܬܐ ܕܰܩܢܳܐ.

ܚܳܝܪܐ ܕܶܝܢ ܥܰܝܢܶܗ ܕܝܰܥܢܐ܆ ܐܳܦ ܒܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܒܥܰܝܢܐ ܣܩܺܝܪܬܐ. ܕܕܰܠܡܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܝܰܬܺܝܪܐ. ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܒܓܰܘ ܚܽܘܫܳܒܶܗ܆ ܐܳܦ ܦܶܬܰܘ̈ܗܝ ܡܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܕܕܰܠܡܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܢܳܬܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܟܰܪܣܶܗ ܓܶܝܪ ܡܩܰܒܠܐ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܘܚܽܘܫܳܒܶܗ ܪܳܢܶܐ ܒܚܰܒܪܶܗ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܟܽܘܠ ܐܰܫܺܝܕܐ ܒܺܝܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܒܺܐܝܫܐ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܐܳܦ ܒܗܰܘ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ܇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܬܶܒܰܐܫ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܦܶܠܓܽܘܬܳܗ̇ ܒܦܳܬܽܘܪܐ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܠܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܠܝܰܪ̈ܚܶܐ ܢܳܛܪܐ܆ ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܣܡܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ̇. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܫܰܐܠܐ ܕܡܳܢܐ ܗܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܡܶܣܬܰܕܪܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ: ܘܰܟܡܐ ܗܝ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܶܗ. ܘܡܐ ܕܫܶܐܠܰܬ ܘܡܶܫܚܰܬ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇܆ ܥܰܡ ܕܗܰܘ ܕܫܳܡܥܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܐܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܗܰܘ ܗܳܐ ܚܳܕܝܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܗܰܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܖ̈ܳܢ܆ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܠܗܰܘ ܥܳܩܬܐ: ܘܥܰܡܳܗ̇ ܕܥܳܩܬܐ ܐܳܦ ܚܣܳܡܐ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܕܰܚܣܳܡܐ ܩܽܘܠܳܝܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܢܳܫ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܚܳܣܶܡ ܐܳܟܽܘܠܐ ܝܰܥܢܐ܆ ܒܗܰܘ ܕܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܠܐ ܚܳܝܪܐ ܥܰܝܢܶܗ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܬܶܠܥܰܣ ܇ ܡܶܬܟܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܪܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܠܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܪܳܐܶܓ ܕܕܰܠܘܰܝ ܟܠܳܐ ܐܺܝܕܶܗ. ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܝܰܥܢܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ ܫܟܺܝܚ.

ܡܫܰܟܪܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܢܕܺܝܕܐ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܕܡܽܘܬܐ ܒܫܰܪܟܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܐ ܓܶܝܪ ܕܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ ܕܺܐܝܠܳܢܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܕܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܩܳܪܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܘܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܳܘܚܺܝܢ. ܘܗܺܝ ܡܰܘܠܕܐ. ܘܗܺܝ ܡܪܰܒܝܐ. ܘܗܺܝ ܡܬܰܪܣܝܐ. ܘܗܺܝ ܡܰܥܒܕܐ. ܘܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܡܶܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܣܶܡܳܠܐ܆ ܘܕܽܘܪܟܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܗܺܝ ܗܳܘܝܐ ܠܶܗ܀

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܰܘܡܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܶܗܬܬܐ. ܘܶܐܢ ܬܚܽܘܪ ܒܥܰܝܢܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܚܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܐ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܪ̈ܳܕܝܳܢ.

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܰܚܫܟܐ ܠܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܪܶܢܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܥܡܛܐ ܠܡܰܕܥܐ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܩܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܡܶܬܦܰܠܳܓܽܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܠܰܘ ܟܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܘܣܳܥܰܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܫܽܘܪܳܝܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܡܶܣܬܥܰܪ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܶܢܰܢ ܗܘ : ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ܆ ܠܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܠܰܥܒܳܕܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܥܗܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܢܳܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܩܪܶܒ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ܇ ܘܶܐܢ ܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܛܳܒܬܐ ܟܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܥܳܗܶܕ ܒܰܥܒܳܕܶܗ܆ ܠܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܝ ܛܳܒܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܩܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܥܰܒܕܶܗ. ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ܆ ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܪܶܓܬܐ ܕܟܰܪܣܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܗܝ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܟܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܩܳܐܶܡ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܒܫܽܘܪܳܝܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܩܳܝܡܐ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܘܡܐ ܕܰܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܚܰܒܪܶܗ܆ ܥܰܡ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܡܶܙܕܟܶܐ. ܥܰܡܶܗ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܰܝܬܐ ܕܠܐ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ . ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܕܠܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܡܫܰܪܰܪܬܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܦܪܽܘܣ ܩܰܪܺܝܒܐ ܗܝ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ . ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܒܰܢ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܠܺܝܨܳܐܺܝܬ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܢܰܩܺܝܦ ܠܗܶܝܢ܇ ܘܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܕܰܥܒܳܕܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܡܫܰܪܰܪܬܐ ܕܛܳܥܢܐ ܠܗܶܝܢ. ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܡܰܠܝܽܘܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܒܩܰܕܡܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܺܝܡܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܥܰܩܪܰܬ ܫܶܬܶܐܣܬܐ . ܥܰܡܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܩܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܀

ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܐܳܦ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܕܨܰܘܡܐ. ܘܰܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܨܳܐܬܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܥܰܡܛܳܢܶܗ ܕܡܰܕܥܐ܆ ܘܡܰܚܫܟܳܢܺܝܬܶܗ̇ ܕܗܰܘܢܐ. ܘܰܡܟܰܬܡܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܛܽܘܠܳܩܳܗ̇ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܣܽܘܓܦܳܢܳܗ̇ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܥܽܘܗܕܳܢܐ. ܨܳܝܪܰܬ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ. ܐܶܡܐ ܕܗܰܓ̈ܳܓܶܐ. ܪܳܘܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܛܽܘܒܳܥܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܐ ܕܫܶܢܬܐ. ܡܰܣܓܝܰܬ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܡܛܰܘܫܳܢܺܝܬܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܡܰܥܒܕܰܬ ܪܶܕܝܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܢܽܘܪܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܦܳܩܕܰܬ ܓܰܘܪܐ. ܡܙܰܢܝܰܬ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܇ ܥܰܝܢܐ ܪܳܓܰܬ ܠܟܽܠ. ܒܰܪܬ ܓܶܢܣܶܗ ܕܩܽܘܛܳܥܐ. ܐܶܡܳܗ̇ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ. ܥܶܠܬܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܡܳܡܽܘܢܐ. ܣܳܢܝܰܬ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܣܳܩܪܰܬ ܠܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܶܗ ܕܰܚܣܳܡܐ. ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܚܰܝܠܐ. ܡܫܰܦܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܬܰܘܠܥܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܪܶܡܬܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܡܒܰܨܪܰܬ ܚܰܝܠܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܦܳܗܝܰܬ ܒܡܰܖ̈ܢܝܳܬܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ. ܒܰܪܬ ܓܶܢܣܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ. ܣܳܢܝܰܬ ܠܰܚܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܚܳܣܡܰܬ ܒܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܣܳܬܽܘܪܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܬܽܘܩܰܠܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܪܳܚܡܰܬ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܒܳܥܝܰܬ ܦܽܘܪܓܳܝܐ ܕܟܽܠ ܫܳܥܐ. ܫܶܬܩܶܗ ܕܙܽܘܡܳܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܒܛܺܝܠܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܟܰܫܺܝܪܰܬ ܠܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܕܡܽܘܬܐ ܕܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܺܐܦܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܠܬܽܘܩܰܠܬܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܚܰܘܪܐ ܕܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ. ܡܰܥܒܕܰܬ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܝܗ̇. ܡܰܠܟܰܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܥܳܪܩܰܬ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܪܳܚܡܰܬ ܢܝ̈ܳܚܶܐ. ܡܥܰܩܒܰܬ ܥܰܠ ܫܳܪ̈ܘܳܬܐ. ܘܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ. ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܡܳܐܢܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܐ. ܪܺܝܚܐ ܕܙܰܦܪܽܘܬܐ. ܡܥܺܝܢܐ ܕܝܰܬܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܪܳܚܡܰܬ ܚܶܫܽܘܟܐ. ܒܰܪܬ ܓܶܢܣܶܗ ܕܥܰܡܛܳܢܐ. ܐܳܟܠܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܒܥܶܠܕܒܳܒܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܨܰܠܡܐ ܢܕܺܝܕܐ. ܕܡܽܘܬܐ ܡܫܰܟܰܪܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪܐ. ܒܥܳܠܕܒܰܒܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܳܩܽܘܪܬܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܬܰܪܥܐ ܕܡܰܥܶܠ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܬܳܒܥܰܬ ܡܰܕܰܐܬܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠ. ܡܫܰܥܒܕܰܬ ܠܟܽܠ. ܡܪܰܒܝܰܬ ܕܶܚܠܬܐ. ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܕܰܠܒܺܝܒܽܘܬܐ. ܥܶܠܬܐ ܕܥܳܩܬܐ ܘܰܕܟܰܪܝܽܘܬܐ . ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܥܰܒܝܽܘܬ ܠܶܒܐ. ܒܰܪܬ ܢܺܝܪܐ ܕܟܰܠܒܐ ܝܰܥܢܐ. ܗܳܦܟܰܬ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܳܗ̇. ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܩܶܢܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܐܳܚܕܰܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܥܶܠܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܦܳܠܚܰܬ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ.

ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܟܰܢܶܫ ܘܰܠܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܢܫܰܡܰܗ̇ ܒܗܽܘܢ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ . ܘܠܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܡܳܪܬܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܟܽܘܠ ܫܡܳܗ̈ܺܝܢ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܘܪ̈ܰܘܪܒܶܐ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ. ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܘܫܽܘܦܪܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܒܟܽܠ ܟܽܘ̈ܢܳܝܺܝܢ ܐܶܢ ܬܶܬܩܪܶܐ܆ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܢܕܺܝܕܽܘܬܳܗ̇ ܘܚܶܙܘܳܗ̇ ܡܫܰܟܪܐ. ܐܰܝܕܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܕܠܰܘ ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܺܝܫܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܰܚܛܺܝܬܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܦܺܝܩ ܝܰܥܢܐ ܠܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ. ܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ ܓܶܝܪ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܐ܆ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܗ: ܘܠܐ ܣܳܒܰܪ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܥܒܺܝܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܝܰܥܢܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܟܰܪܣܶܗ ܗܘ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܡܰܡܠܠܶܗ ܠܗܳܕܶܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܟܽܠ ܫܰܪܒܐ ܓܶܝܪ ܕܬܶܪܡܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܠܘܳܬ ܡܰܡܠܠܐ ܕܟܰܪܣܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܳܟ. ܩܕܳܡ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܓܶܝܪ ܒܰܣܺܝܡ ܠܶܗ ܗܽܘ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܪܶܢܝܶܗ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܗܘ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܘܡܶܠܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܘ. ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܠܬܶܗ ܘܫܽܘܠܳܡ ܡܶܠܬܶܗ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ ܢܣܺܝܒ. ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܡܫܰܪܶܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܡܫܰܠܶܡ. ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܰܡܠܠܶܗ. ܐܶܢ ܬܶܬܢܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܢ ܬܶܩܪܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ ܕܚܶܠܡܐ ܚܳܙܶܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܐ ܝܰܬܺܝܖ̈ܳܬܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܬܽܘܪܓܳܡܐ ܡܕܰܡܟܳܢܺܝܬܶܗ ܗܝ. ܫܰܪܒܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܫܶܢܬܐ ܡܟܰܢܶܫ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܠܐ ܥܒܳܕܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܘܡܰܠܦܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܒܰܪ ܕܠܰܝܬ ܥܒܳܕܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܠܰܒܥܳܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܪܳܫܐ ܡܟܰܢܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܠܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܥܽܘܩܳܒܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܰܕܐܢܳܫ ܢܶܗܘܶܐ ܪܶܢܝܶܗ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܡܰܪܳܚܐ ܘܗܳܕܽܘܣܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܐ ܐܢܳܫ ܕܰܐܡܺܝܢ ܒܩܶܪܝܳܢܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܰܝܬ ܠܳܟ ܥܒܳܕܐ. ܐܶܢ ܚܳܐܰܪ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܕܪܳܗܶܛ ܘܰܡܫܰܐܶܠ: ܘܒܳܥܶܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܢܶܐܣܽܘܢ ܒܶܗ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܣܳܐܶܡ ܠܗܶܝܢ܆ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܕܟܰܕ ܠܗܶܝܢ ܡܨܰܚܶܐ܆ ܢܚܰܪܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܪܶܫܝܳܢܐ. ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܥܕܶܠ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܠܐ ܐܰܡܺܝܢܰܬ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܢ܆ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܐ ܣܳܐܶܡ ܠܗܶܝܢ ܠܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܬܩܰܛܪܰܓ ܡܶܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܟܪܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܣܰܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܶܗ ܠܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܰܡܨܰܚܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܡܟܰܐܰܪ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘ̈ܦܰܘܗܝ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܳܗ̇ ܠܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܥܰܡ ܒܰܥܳܝ̈ܶܝܗ̇. ܬܳܢܶܐ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܝܗ̇. ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܰܠܗܶܝܢ ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܒܓܶܠܝܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܠܚܶܟܡܬܐ ܘܠܺܐܝܕܰܥܬܐ܆ ܠܩܶܪܝܳܢܐ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܠܰܒܥܳܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܆ ܠܗܶܪܓܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܰܝ ܪܽܘܚܐ܆ ܠܥܶܢܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܡܰܡܠܠܐ ܟܰܣܝܐ ܕܥܰܡ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܐܺܝܬܽܘܬܐ܆ ܠܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܢܨܰܚܶܐ܆ ܡܨܰܚܶܐ ܠܥܳܒܽܘ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܒܨܽܘ̈ܚܝܳܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܬܐ ܐܳܫܶܕ ܨܰܥܪܐ. ܡܨܰܚܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܶܐ ܠܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܨܳܬܐ܆ ܘܠܰܒܥܳܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܪܳܫܐ܆ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܽܘܩܳܒܐ ܝܰܬܺܝܪܐ: ܠܐ ܗܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܰܠܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܶܝܢ . ܘܰܠܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܡܟܰܢܶܐ܆

ܛܢܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܣܺܝܡ ܠܶܗ. ܘܠܰܐܝܢܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܫܪܳܪܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܗܽܘ ܫܳܓܽܘܫܐ ܚܳܫܶܒ ܠܶܗ. ܘܰܕܐܢܳܫ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐ ܢܳܣܶܒ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܶܡܠܟܺܝܘܗܝ ܕܩܽܘܡ ܘܚܰܘܳܐ ܛܢܳܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܳܥܶܐ ܗܽܘ ܕܠܐ ܣܺܝܡ ܐܢܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܐ ܪܡܶܐ ܠܺܝ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ ܓܶܝܪ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܐ ܪܳܡܶܐ ܐܢܐ ܢܰܦܫܝ ܕܶܐܦܰܪܶܩ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܕܰܐܢܬ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܦܰܢܶܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܘܠܐ ܒܳܗܶܬ܆ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܢ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܫܠܶܐ. ܗܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܶܝܢ ܢܫܰܡܶܫ ܟܰܪܣܰܢ. ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܶܠܬܶܗ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܐܶܣܟܺܡܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܡܶܢ ܗܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܟܰܦ ܕܒܳܥܶܐ ܠܰܚܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܟܳܦܰܪ ܒܰܫܪܳܪܶܗ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܫܳܐܶܛ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܡܚܰܘܶܐ ܦܰܪܨܽܘܦܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܫܶܠܝܐ ܡܰܚܶܒ . ܘܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܰܕܠܽܘܚܝܐ ܥܳܪܶܩ ܟܰܕ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܗܺܝ. ܐܶܠܐ ܕܳܚܶܠ܆ ܕܠܐ ܢܫܰܚܩܺܝܗ̇ ܒܡܶܕܶܡ ܠܗܳܝ ܡܳܪܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܶܫ. ܘܠܐ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܢܶܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܡܰܫܟܰܢ.

ܒܶܛܠܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܚܶܟܡܬܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܢܶܫܬܽܘܩ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܕܢܶܕܰܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܣܬܰܒܪܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܣܳܦܩܐ ܠܰܢ ܗܳܝ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܗܰܝܡܢܐ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܓܰܘܰܣ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܚܶܒ ܟܰܪܣܶܗ ܘܪܳܚܶܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܡܫܰܠܶܐ ܓܶܝܪ ܪܶܗܛܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܬܶܪܗܰܛ ܒܥܳܬܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܒܓܶܠܝܐ ܡܶܠܬܶܗ ܚܠܳܦ ܫܪܳܪܐ ܗܝ. ܒܟܰܣܝܐ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܐ ܐܳܡܰܪ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ. ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܟܽܘܫܳܪܐ. ܫܶܠܝܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܡܶܬܬܒܰܥ ܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܢܶܫܠܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܶܦ ܘܡܰܪܬܶܐ. ܢܦܰܠ ܡܰܡܠܠܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܡܶܟ ܠܶܗ. ܐܶܬܰܘ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܡܰܚܣܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܢܳܡ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ ܐܽܘܚ̈ܕܳܬܐ ܘܫܽܘ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܡ̈ܰܬܠܶܐ ܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܡܰܡܠܠܐ ܫܳܛܽܘܪܐ ܕܣܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܐ ܡܛܰܝܰܒ ܘܰܥܒܺܝܕ ܩܰܕܡܳܝܐ ܒܬܶܢܝܳܢܗܶܝܢ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܘܥܺܝܪ. ܕܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܢܡܰܠܶܠ ܐܶܢܶܝܢ܇ ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܪܶܓܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܡܠܠܐ ܕܚܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܣܦܺܝܩܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܝܐ ܟܢܳܫܬܐ ܕܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܫܽܘ̈ܥܝܳܬܐ ܦܳܫܽܘܪ̈ܳܬܐ . ܪܳܗܶܛ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܡܐ ܕܫܳܡܰܥ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܪ̈ܳܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܨܢܺܝܥ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܰܥܪܺܝܡ ܠܰܐܟܬܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܕܰܥ ܫܪܳܪܐ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܫܠܶܡ ܐܢܳܫ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ܆ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ. ܡܦܰܩܶܕ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܬܪܐ ܕܰܢܬܰܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ ܕܡܰܚܶܒ. ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ܆ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܟܰܪܣܶܗ ܘܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐܰܘ ܡܰܪܓܶܫ ܕܺܐܝܬ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܟܰܪܣܶܗ . ܕܡܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܫܩܺܝܠ ܝܰܥܢܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣ̈ܟܺܐܡܰܘܗܝ . ܟܰܕ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܰܦܠܐ ܘܰܡܡܰܟܟܐ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ ܥܒܺܝ̈ܕܳܢ. ܕܟܰܕ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܗܶܝܢ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܢܡ̈ܰܠܝܳܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ ܠܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܝܰܥܢܐ ܕܶܝܢ ܐܳܟܶܠ ܘܠܐ ܦܳܠܰܚ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܫܺܝܪܐ ܠܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܺܝܠܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܒ̈ܳܕܺܝܢ ܕܟܰܫܺܝܪܽܘܬܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܓܫܐ ܢܰܦܫܐ ܕܰܡܫܰܡܫܐ ܠܟܰܪܣܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܕܰܡܺܝܟܬܐ ܗ̣ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܡܶܢ ܪܶܢܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܫܳܘܚܐ: ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܳܘܝܐ܆ ܝܰܥܢܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܕܺܝܥ ܕܰܒܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܟܕܺܝܢ܆ ܒܥܰܡܽܘܛܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܘܰܒܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆

ܝܰܩܺܝܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܳܦ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܰܫܡܰܥ ܥܰܠ ܐܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܫܪܳܐ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܩܛܺܝܪܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܽܘܡܳܟܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܛܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ܆ ܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܫܰܦ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܠܒܺܝܟ ܘܬܳܢܶܐ ܒܟܽܘܠ ܙܒܰܢ܇ ܕܰܦܠܳܢ ܦܠܳܢ ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ . ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ ܡܡܰܠܶܠ ܠܳܗ̇܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܠܪܰܦܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܕܰܢܟܰܣܶܐ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ.

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܘ ܝܰܥܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܡܶܬܪܢܶܝܬ. ܠܰܘ ܒܗܰܘ ܢܺܝܫܐ ܕܰܐܢܬ ܐܳܟܠܰܬ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܝܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܠܟܰܪܣܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܣܽܘܢܩܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܳܙܽܘܢܐ. ܠܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܘ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܚܽܘܪ ܐܳܦ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܒܙܰܒܢܐ ܡܬܺܝܚܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܕܟܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܰܘ ܪܶܓܬܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܐܶܠܐ ܣܽܘܢܩܳܢܐ.

ܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܕܐܢܳܫ ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܪܶܓܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܠܣܽܘܢܩܳܢܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܠܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܠܳܥܶܣ. ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܳܟܶܠ ܘܠܰܘ ܠܦܰܓܪܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܥܬܺܝܕܐ ܘܰܡܛܰܝܒܐ܇ ܠܢܰܦܫܐ ܕܒܳܥܝܐ ܠܶܗ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܐܳܟܶܠ܆ ܠܦܰܓܪܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܣܳܠܩܐ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܐ.

ܡܺܝܬܳܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܰܥܢܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܐܰܘ ܣܳܥܪܐ ܐܰܘ ܥܳܒܕܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܝܺܝܬܐ ܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܐ ܘܕܽܘܒܳܪܐ ܕܦܰܓܪܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܠܐ ܗܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܟܰܕ ܥܳܡܪܐ ܒܦܰܓܪܐ܆ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܓܰܘܶܗ ܡܶܣܬܰܒܪܐ܆ ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ. ܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܝܗ̇ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܗܘ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܐ ܒܝܰܥܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܥܳܒܽܘܕܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܠܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܩܳܒܠܐ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܘܰܡܒܰܓܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܰܦܫܐ ܕܝܰܥܢܐ. ܐܳܦܶܢ ܗܽܘ ܒܒܽܘܓܳܢܳܗ̇ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܰܐ ܗ̣ܘ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܢܳܩܶܦ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫܡܐ ܚܰܝܳܐ ܠܡܺܝܬܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܰܩܺܝܦܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܰܥܢܐ ܠܦܰܓܪܶܗ܇ ܟܰܕ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܳܗ̇. ܫܠܰܕܐ ܓܶܝܪ ܛܥܺܝܢܐ ܘܡܶܬܟܰܪܟܐ. ܕܚܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܘܠܰܘ ܠܳܗ̇.

ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܫܳܘܶܝܢ ܠܥܶܕܠܳܝܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܕܺܝܠ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܦܰܠ ܬܚܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܠܐ ܠܥܳܠܡܐ ܆ ܘܠܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܳܫܶܒ ܒܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܠܥܳܠܡܐ ܟܰܫܺܝܪܽܘܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬ ܢܰܦܫܐ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܆ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܝ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܘܥܳܪܩܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ.

ܘܰܕܐܢܳܫ ܒܡܶܠܬܐ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܢܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܫ̈ܶܝܗ̇. ܨܰܘܡܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܗ̇ ܗܘ. ܘܫܶܡܥܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܡܰܪܗܶܒ ܘܰܡܕܰܘܶܕ ܠܳܗ̇. ܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐܚܪܺܝܢ ܠܐ ܚܰܝ ܝܰܥܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܬܕܰܒܰܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܫܡܐ܆ ܚܳܡܬܐ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܣܰܟܠܐ: ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܒܡܶܠܬܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܥܒܳܕܐ ܫܟܺܝܚ܇ ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܨܰܚܶܐ ܠܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܽܘܚܺܝܬܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܩܠܳܢ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܩܳܪܐ ܕܨܰܥܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܒܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܕܳܘܝܐ ܕܢܶܬܥܰܕܰܠ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܪܫܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܶܗ̇. ܕܗܳܐ ܗܽܘ ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܳܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܡܠܠܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܓܶܝܪ ܒܶܗ ܪܳܢܶܐ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܥܠܰܘܗܝ ܡܡܰܠܶܠ. ܚܰܕ ܡܰܦܛܰܪ ܣܶܦܬܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܪܳܡܶܙ ܒܥܰܝܢܶܗ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܡܚܰܘܶܐ ܒܨܶܒܥܶܗ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܠܰܚܫܺܝܢ ܘܰܡܬܰܢܶܝܢ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܡܰܫܺܝ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܝܰܥܢܐ ܡܶܢ ܡܣܰܝܒܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܕܺܝ̈ܫܳܢ ܠܶܗ܆ ܡܣܰܝܒܰܪ ܘܚܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܢܝܳܚܐ ܕܟܰܪܣܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܰܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܥܰܡܠܐ ܘܰܫܚܳܩܐ ܦܳܓܰܥ ܒܶܗ̇. ܢܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܛܥܰܢ ܥܰܡ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܣ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ.

ܐܶܢ ܨܶܝܕ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܶܐܢ ܠܘܳܬ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܶܐܘܬܐ ܦܳܓܥܐ ܒܶܗ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܦܰܩܳܚ ܓܶܝܪ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܥܰܡ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܘܳܬ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܠܶܐܘܬܐ ܥܰܡ ܚܶܣ̈ܕܶܐ ܘܨܰܥܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܝܰܥܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܝܰܥܢܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܳܢܘܳܝܐ. ܠܰܘ ܕܰܢܟܰܒܶܫ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ . ܘܠܰܘ ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܶܦܠܰܚ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܠܟܰܪܣܶܗ. ܘܠܰܘ ܕܰܢܚܰܡܣܶܢ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܰܦܐܶܝܢ ܠܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܟܰܕ ܬܥܺܝܫ ܘܠܐ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇ ܕܪܰܦܝܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܟܰܢܶܫ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܡܠܽܘܐܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܬܽܘܚܳܕܐ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܢܽܘܪܐ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܛܳܥܶܢ ܝܽܘܩܪܗܶܝܢ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܪܐ ܠܟܰܬܦܐ ܛܳܥܢܽܘܬܐ ܇ ܝܰܩܺܝܖ̈ܳܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܠܟܰܪܣܐ ܐܳܟܽܘܠܬܐ܆ ܘܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܕܐܢܳܫ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ܆ ܝܽܘܩܪܐ ܟܳܫ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ. ܘܢܳܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܬܳܚܶܒ ܚܰܝܠܐ ܕܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ. ܘܚܳܫܶܟ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܪܶܕܝܐ ܕܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ܆ ܐܳܦ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܥܰܝܢܐ. ܘܝܳܩܰܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܶܡܥܳܗ ܕܶܐܕܢܐ. ܘܡܶܬܚܰܓܪܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܠܶܫܳܢܐ. ܘܥܳܡܛܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܡܶܬܕܰܘܰܕ ܗܰܘܢܐ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܳܗ̇ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܡܶܬܥܰܪܩܰܠ ܘܡܶܬܬܩܶܠ ܐܳܦ ܪܶܕܝܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ. ܙܳܝ̈ܥܳܢ ܫܳܪ̈ܝܳܬܐ ܡܶܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܗܶܝܢ. ܖ̈ܳܥܠܳܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܪ̈ܳܐܬܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܘܠܶܗ ܡܳܐܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܝܰܥܢܐ܆ ܡܶܬܚܰܠܚܰܠ ܘܒܳܠܶܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܡܰܛܥܶܢ ܠܶܗ.

ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܠܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܥܳܒܕܐ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܟܺܐܒܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܫܡܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܳܐ ܝܰܥܢܽܘܬܐ. ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܢܶܬܟܰܪܗܽܘܢ ܝܰܥ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܝܳܗܒܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܠܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܗܳܝ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇܇ ܗܺܝ ܦܳܓܥܐ ܒܗܽܘܢ. ܒܰܐܬܪܐ ܓܶܝܪ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܒܶܗ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܶܗ ܠܟܽܘܪܗܳܢܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܓܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ܇ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܥܰܡ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܢܳܚܽܘܒܬܐ܆ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܓܽܘܫܡܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܡܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܡܠܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ܇ ܕܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܘܰܕܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܩܽܘܝܳܡܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ܆ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܠ ܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܦܰܩܕܺܝܢ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܦ ܕܰܗܘܳܬ ܢܳܚܽܘܒܐ ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܫܬܝܐ ܕܚܰܡܪܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܙܰܗܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܦܣܺܝܢ ܠܐܢܳܫ ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܩܳܢܐ܆ ܬܳܒܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܚܰܝܠܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܟܶܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܫܳܩܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܒܶܛܠܳܢܐ ܕܶܝܢ. ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܕܐܢܳܫ ܢܶܙܕܗܰܪ. ܘܢܰܚܶܒ ܠܶܐܘܬܐ܆ ܘܢܶܬܒܥܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ. ܘܰܒܟܽܘܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܆ ܒܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܠܐ܇ ܢܳܛܪܺܝܢ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ܆ ܕܠܐ ܠܰܡ ܢܶܬܡܠܽܘܢ ܫܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܟܽܘܡܳܣ ܚܰܝܳܐ܇ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܇ ܘܢܶܣܬܰܟܪܽܘܢ ܘܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܚܰܝܠܐ ܚܰܝܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܝܠܳܢܶܗ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܣܺܝܡܐ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ. ܕܥܶܠܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܳܘܝܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ. ܗܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܐܶܢ ܬܶܣܓܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܳܠܝܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܐ.

ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܡܶܠܬܐ ܕܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܐܳܦ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ܆ ܕܥܶܠܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܒܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܒܰܡܢ̈ܳܚܶܐ. ܘܒܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܰܒܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܘܒܰܥܡܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܡܰܢ ܢܛܺܝܪ ܓܽܘܫܡܶܗ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܘܰܕܡܰܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܘܰܣܒܺܝ̈ܣܺܝܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܗܽܘܢ ܥܳܣܩܺܝܢ ܐܳܦ ܠܳܐܣܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܨܛܰܪ̈ܝܳܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܟܠܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܆ ܠܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢܦܰܫܪܽܘܢ ܘܰܢܣܰܦܩܽܘܢ ܐܽܘܟܠܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܥܢܽܘܬܗܽܘܢ܆

ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܐ ܘܥ̈ܰܛܠܶܐ. ܘܗܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܐܰܓܪܐ ܕܝܳܗܒܐ ܠܗܽܘܢ ܝܰܥܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܫܳܘܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܐ ܦܽܘܪܥܳܢܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܳܪܬܐ ܕܥܰܘܠܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܘܟܺܐܒ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܝܶܐ ܘܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܠܗܽܘܢ ܪܶܥܠܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܢܰܘܕܐ ܕܪܺܝܫܐ. ܘܰܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܕܡܳܐܢ̈ܰܝ ܓܰܘܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܰܪܰܥ ܠܗܽܘܢ ܝܳܥܶܝܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ . ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܥܐ ܕܫܶܢܬܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܠܗܽܘܢ ܢܰܘܡܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܒܟܽܠܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܘܥܽܘܛܳܫܐ ܘܦܽܘܘܳܩܐ ܬܟܺܝܒܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܝܰܥܢܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܕܪܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܰܡܛܰܒܥܐ ܒܓܰܘ ܒܶܣܪܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܕܺܝ̈ܫܳܢ ܠܗܽܘܢ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܰܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܣܽܘ̈ܡܳܟܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܇ ܢܽܘ̈ܦܳܨܶܐ ܘܕܽܘ̈ܟܳܝܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܫܒܳܩ ܕܡܳܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܢܰܦ̈ܨܳܢܶܐ܆ ܘܡܰܣܚܽܘܬܐ ܬܟܺܝܒܬܐ. ܕܟܽܠ ܫܳܥ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܟܝܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܘܒܳܪܝܐ ܠܗܽܘܢ ܒܓܽܘܫܡܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܥ̈ܰܛܠܶܐ. ܕܥܰܣܩܐ ܐܳܦ ܠܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܗܽܘܢ.

ܡܶܣܟܺܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܥܰܡܠܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܐ܆ ܩܢܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܓܽܘܫܡܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܥܬܺܝܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕ. ܠܐ ܬܳܠܶܐ ܒܶܗ ܝܽܘܩܪܐ ܕܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܢܳܚܽܘܒܬܐ ܒܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ܆ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܥܰܡܠܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܠܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܥܰܡܠܶܗ ܐܳܣܝܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܫܳܩܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܐܰܝܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܣܝܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܰܚܠܶܡ ܓܽܘܫܡܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܰܚܠܶܡ ܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܥܰܡܠܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܠܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܠܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܐ܇ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܫܳܩܶܠ ܥܰܡܠܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܳܣܝܐ ܘܗܽܘ ܣܰܡܡܳܢܐ. ܘܗܽܘ ܥܳܨܽܘܒܐ. ܘܗܽܘ ܥܨܳܒܐ. ܘܗܽܘ ܡܰܚܠܡܳܢܐ. ܘܗܽܘ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪܳܢܐ. ܘܒܶܗ ܟܳܢܶܫ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܀

ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܳܪܩܐ ܡܶܢܶܗ ܪܰܦܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܢܝ̈ܳܚܶܐ܆ ܒܶܗ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܡܶܫܟܚܐ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܓܳܕܫܺܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܇ ܘܰܕܠܐ ܗܳܘܶܝܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܳܦ ܠܥܳܡ̈ܠܶܐ ܘܰܠܠܰܐܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܥܳܣܩܺܝܢ ܠܳܐܣܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܓܽܘܫܡܗܽܘܢ ܡܦܰܢܩܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܒܳܨܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܰܚܠܡܺܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܐ. ܒܒܶܛܠܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܓܰܡܪܺܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܟܺܐܒܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܶܣܟܺܢܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܠܳܐܣܝܽܘܬܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܓܽܘܫܡܶܗ܆ ܒܨܺܝܪܐ ܘܰܙܥܽܘܪܝܐ. ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܐ܇ ܡܶܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܣܺܝ̈ܩܳܢ ܡܶܢܶܗ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܪ̈ܰܒܝܳܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܒܓܽܘܫܡܐ.

ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܰܚܒܺܝܗ̇ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܦܳܣ ܐܢܐ܆ ܕܰܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬܺܝܖ̈ܳܬܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܟܺܝܪܐ ܐܶܕܢܶܗ ܒܪܶܓܬܶܗ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܡܰܥ. ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܚܠܺܝܡܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܥܒܺܝܕܐ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ܇ ܘܟܳܠܝܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܗܳܢܐ܇ ܕܡܰܣܪܰܚ ܒܫܰܦܠܽܘܬܶܗ ܥܒܳܕܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܫܘܶܐ ܠܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܘܡܰܪܓܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܓܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܡܣܰܪܰܚ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܒܝܰܥܢܽܘܬܶܗ܆ ܕܰܡܬܰܩܢܺܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܶܗ ܡܚܰܒܶܠ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܆ ܗܳܢܐ ܫܰܘܬܳܦܶܗ ܗܽܘ ܕܩܳܛܽܘܠܐ. ܘܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ ܕܓܰܝܳܣܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ. ܘܫܳܠܡܐ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܒܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܕܟܽܠ ܩܳܛܽܘܠܐ ܢܶܬܩܛܶܠ܇ ܘܰܕܦܳܣܶܩ ܗܰܕܳܡܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܢܶܬܦܣܶܩ ܗܰܕܳܡܶܗ. ܝܰܥܢܐ ܕܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܚܰܒܶܠ. ܘܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܘܒܶܕ ܘܰܡܓܰܡܰܪ ܚܰܝܠܐ ܕܓܽܘܫܡܶܗ ܘܰܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܡܣܰܪܰܚ ܒܪܺܝܬܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܬܰܪ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܆ ܕܩܰܕܶܡ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܪܕܺܟܠܐ ܒܰܢܝܶܗ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܡܟܰܢܶܫ ܥܠܰܘܗܝ ܡܣܳܡ ܒܪ̈ܺܫܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ .

ܩܰܕܡܳܝܰܐܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܦܩܰܕ ܕܐܢܳܫ ܥܰܒܕܐ ܠܰܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܡܶܬܥܰܘܰܟ ܡܶܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ܇ ܘܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܚܰܦܛܺܝܢ ܠܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܘܬܽܘܒ ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܳܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܡܶܬܛܰܠܡܐ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܡܓܰܪܓܐ ܠܶܗ ܝܰܥܢܽܘܬܶܗ ܬܽܘܒ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܗܽܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܣܰܪܰܚ ܠܬܽܘܩܳܢܶܗ ܦܰܐܝܐ܇ ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܪܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܰܘܗܝ.

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܥܶܠܬܐ ܕܬܽܘܩܳܢܳܟ ܐܳܘ ܝܰܥܢܐ܆ ܘܙܽܘܥ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܐ ܬܣܰܪܰܚ ܩܢܽܘܡܳܟ܇ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܣܰܒܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܡܳܢܐ ܐܰܣܺܝܪ ܣܰܒܪܳܟ ܒܟܰܪܣܳܟ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܡܳܢܐ ܫܳܢܝ ܐܰܢܬ ܒܳܬܰܪ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܦܳܬܽܘܪܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܡܳܢܐ ܬܠܶܐ ܣܽܘܟܳܝܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܘܚܳܐܰܪ ܠܥܶܕܳܢܶܗ ܕܦܳܬܽܘܪܐ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܥܰܡ ܛܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܠܡܳܢܐ ܚܒܰܫܬܳܝܗܝ ܠܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ܇ ܘܶܐܬܡܢܺܝܘ ܠܳܟ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܗܳܕܶܐ ܒܪܳܟ ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܬܣܰܝܒܰܪ ܐܰܝܟ ܡܠܺܝܠܐ܆ ܘܰܬܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܚܰܝܐ. ܠܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܚܝܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܐܟܽܘܠ. ܐܶܠܐ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܕܬܶܣܬܰܝܒܰܪ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܺܚܶܐ. ܠܰܘ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܰܬܩܢܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܐܳܘ ܕܳܘܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܦܪܽܘܫ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܟܰܪܣܳܟ܆ ܘܰܬܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ܆ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܠܐ ܬܶܟܕܽܘܢ ܢܰܦܫܳܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܢܺܝܪܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܨܰܠܡܐ ܐܰܢܬ ܦܰܐܝܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܟ. ܠܡܳܢܐ ܪܳܫܡܰܬ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܟ ܝܽܘܩܢܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܠܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܙܰܡܶܢܬܳܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܩܪܳܟ. ܠܰܐܝܟܐ ܡܶܬܥܰܪܓܠܰܬ ܘܢܳܚܬܰܬ܇ ܕܥܰܡ ܚܙܺܝܖ̈ܶܐ ܒܰܣܝܳܢܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܬܶܬܦܰܠܦܰܠ. ܡܩܰܕܫܳܢܐ ܣܺܝܡ ܐܰܢܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܠܡܳܢܐ ܥܰܡ ܒܥܺܝܪܐ ܚܰܪܫܬܐ ܡܦܰܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܒܫܰܦܠܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢ ܥܳܒܽܘܕܳܟ. ܠܡܳܢܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܥܰܒܕܐ ܠܟܰܪܣܳܟ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ. ܒܪܺܝܬܐ ܟܽܠܗ̇ ܫܰܥܒܶܕ ܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܟ. ܘܠܳܟ ܡܫܰܥܒܕܐ ܠܳܟ ܟܰܪܣܐ ܙܥܽܘܪܬܐ. ܟܽܠ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕܳܟ܆ ܘܠܳܟ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܰܬܦܳܟ ܢܺܝܪܐ ܕܡܳܪܬܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ. ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܠܡܶܠܬܳܟ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ. ܘܰܐܢܬ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܥܰܒܕܐ ܫܰܦܠܐ ܠܪܶܓܬܐ ܙܰܦܪܬܐ. ܐܰܠܳܗ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܠܳܟ ܥܒܺܝܕܐ ܠܳܟ ܟܰܪܣܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܰܠܺܝܛܐ ܐܰܢܬ ܫܒܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܥܒܳܕܶܗ. ܘܰܐܢܬ ܒܫܶܦܠܳܟ ܠܪܶܓܬܐ ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܫܺܝܛܐ ܡܶܬܬܰܚܬܶܝܬ. ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܆ ܘܰܐܢܬ ܡܚܰܠܦܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܟܰܪܣܳܟ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܠܥܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܰܣܺܝܪ ܪܶܢܝܳܟ ܒܦܳܬܽܘܪܐ. ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܡܳܐܢܐ ܡܠܺܝܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܰܐܢܬ ܡܒܰܠܶܝܬ ܩܢܽܘܡܳܟ ܘܰܡܦܰܣܩܰܬ ܒܫܰܦܠܽܘܬܳܟ ܡܶܢ̈ܶܐ ܕܟܶܢܳܪܳܟ. ܐܰܚܒܳܟ ܡܳܪܳܟ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܐܢܬ ܡܶܛܽܘܠ ܚܽܘܒܶܗ ܠܐ ܢܙܰܪܬ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܫܺܝ̈ܛܳܬܐ.

ܚܰܝܐ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܚܶܝܟ܆ ܘܰܐܢܬ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܩܰܒܪܐ ܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܗܽܘ ܠܐ ܚܳܣ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܰܠܡܰܘܬܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܠܗܽܘܢ ܢܶܬܶܠ܆ ܘܰܐܢܬ ܠܐ ܡܰܩܢܶܝܬ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܠܚܰܝ̈ܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܚܽܘܪ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܫܰܦܠܐ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܝܰܝܬ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܒܗܰܬ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ. ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܚܰܝ̈ܰܝܟ ܩܰܒܪܐ ܠܢܰܦܫܳܟ܇ ܘܰܬܚܰܒܶܠ ܩܢܽܘܡܳܟ ܐܰܢܬ ܒܳܟ܇ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܬܚܰܒܰܠ ܒܩܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܗܐ ܩܒܺܝܪܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܐ. ܡܳܐܢܐ ܫܒܺܝܚܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܘܫܰܘܬܳܦܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܠܡܳܢܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܐܰܢܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܩܰܒܪܐ܆ ܘܬܶܬܚܒܶܫ ܒܓܰܘܶܗ ܐܰܝܟ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܐ. ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܶܗ ܕܝܰܥܢܐ ܡܶܢ ܐܽܘܟܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢܚܰܒܠܶܗ ܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܒܳܠܶܐ ܘܡܶܬܢܦܶܠ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܰܒܠܶܝܘܗܝ ܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܕܝܰܥܢܐ܆ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܫܳܘܚܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܶܗ܇ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܘܬܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ.

ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܽܘܩܰܠܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܪܳܚܶܡ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܢܰܦܫܶܗ ܚܳܛܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܚܳܙ̈ܝܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܐ. ܟܺܐܦܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇܇ ܡܶܬܬܩܶܠ ܒܳܗ̇. ܪ̈ܦܰܝܳܐ. ܘܚܺܝ̈ܨܶܐ. ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ. ܡܦܰܢ̈ܩܶܐ. ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܐܳܟܽܘ̈ܠܶܐ ܘܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܥܰܠ ܪܰܦܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܥܢܐ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܪܰܦܝܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܳܐܢܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܳܐܢܐ. ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ܆ ܒܪܶܓܬܳܗ ܕܟܰܪܣܶܗ܆ ܘܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܩܰܘܶܐ ܨܶܝܕ ܚܽܘܒܶܗ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ܆ ܚܳܣܪܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܢܳܓܶܕ ܠܗܽܘܢ ܫܰܪܒܶܗ ܠܡܰܡܠܠܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܡܰܚܒܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܩܪܳܒܐ ܡܥܺܝܪ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܐܰܘ ܕܠܐ ܢܶܬܬܰܚܬܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܠܐ ܢܶܒܛܠܽܘܢ ܒܬܽܘܢܳܝܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܠܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܒܚܺܝܨܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܡܦܰܚܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܡܰܚܣܪܺܝܢ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܰܠܚܳܙ̈ܝܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܟܽܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܥܶܠܬܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ.

ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܝܰܥܢܐ ܕܣܶܢܶܐܬܐ ܗܝ. ܘܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܕܓܽܘܚܟܐ ܗܝ. ܘܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܒܶܙܚܐ ܗܝ. ܪܰܦܝܐ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܙܰܠܺܝܠܐ ܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ. ܡܦܰܢܩܐ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܠܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܠܳܗ̇ ܫܶܥܝܐ ܘܦܽܘܪܓܳܝܐ. ܘܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܓܰܘܪܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܰܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܳܟܽܘܠܽܘܬܐ ܘܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܒܳܕܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܣܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܶܡܥܐ ܕܬܽܘܢܳܝܗܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܗܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܰܩܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܰܡܠܠܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܢܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܬܰܢܶܐ ܠܶܗ ܢܶܨܚܳܢܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܳܚܕܐ ܠܶܗ ܢܰܘܡܬܐ ܘܦܽܘܘܳܩܐ. ܘܛܳܥܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܩܪܐ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܒܡܽܘܙܳܪܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܒܗܽܘܦܳܟܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܘܰܢܫܰܢܶܐ܆ ܘܶܐܠܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܢܳܐܶܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ.

ܐܰܝܟ ܟܰܠܒܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܰܥܢܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܫܡܶܗ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܕܰܡܺܝܟ ܟܰܠܒܐ ܒܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܘܡܰܡܠܠܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܡܰܫܡܰܥܬܶܗ܆ ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܫܶܡܥܐ ܕܦܳܬܽܘܪܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܝܰܥܢܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܛܰܒܰܥ ܒܫܶܢܬܐ ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ. ܘܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ ܫܳܦ̈ܥܳܢ ܥܰܠ ܐܶܕܢܶܗ. ܬܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܫܰܪܒܐ ܕܟܰܪܣܐ ܐܰܘ ܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܬܳܘܗܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ. ܘܩܳܐܶܠ ܠܶܗ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܫܳܘܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܡܠܠܐ ܕܪܳܚܶܡ܆ ܐܰܝܟ ܟܰܠܒܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܫܒܶܗ܀

ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܝܰܥܢܐ. ܕܢܶܫܡܰܥ ܫܡܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܢܶܒܗܰܬ ܡܶܢ ܪܶܓܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܚܙܺܝܪܳܐ ܒܰܣܝܳܢܐ ܕܰܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܶܬܥܰܪܓܰܠ. ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܟܰܠܒܐ ܕܢܳܐܶܕ ܠܩܳܠ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܐܳܦ ܠܶܗ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܟܰܪܣܐ܆ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܟܰܠܒܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܒܥܺܝܪܐ ܠܽܐܘܪܝܐ܆ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܦ ܪܶܗܛܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܽܘܬܐ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܘܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܚܰܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܦܰܓܪܶܗ܆ ܒܙܶܕܩܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܐ ܗܰܘ ܕܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܠܽܘ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܨܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܢܕܺܝܕܺܝܢ܆ ܠܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܡܰܗ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܨܰܥܪܐ ܠܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܕܩܳܪܝܐ ܠܶܗ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܥܪܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܗܘ. ܐܰܝܟ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܆ ܘܰܒܗܽܘܢ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܟܰܢ̈ܝܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܝܰܥܢܐ܇ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܣܺܝܒܺܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܡܨܰܥܰܪ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܝܰܩܪܺܝܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܕܗܽܘ ܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܕܗܽܘ ܡܟܰܢܶܫ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܙܚܐ ܘܡܰܡܠܠܐ ܣܰܢܝܐ ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܫܰܦܺܝܪܐ܀

ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܕܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܬܽܘܒ ܐܺܡܰܪ ܘܶܐܚܰܘܶܐ ܐܶܣ̈ܟܺܐܡܰܝܗܽܘܢ ܕܝܰܥ̈ܢܶܐ܆ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܘܢܶܬܫܺܝܛܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܣܪܽܘܢ ܒܘܳܠܺܝܬܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ ܕܰܐܝܢܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܟܰܪܣܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܐܢܳܫ ܚܽܘܒܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܡܰܚܶܒ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܥܰܒܕܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܠܪܶܓܬܶܗ ܡܰܚܶܒ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܬܽܘܒ ܟܡܐ ܕܰܡܡܰܠܶܐ ܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܘܢܰܗܡܶܐ ܘܰܢܒܰܨܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘ̈ܠܳܣܰܘܗܝ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܕܪܳܚܡܶܗ ܠܓܽܘܢܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܒܟܰܪܣܐ ܐܰܣܺܝܪ܆ ܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܶܫ ܗܽܘܝܽܘ ܪܳܚܡܶܗ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܡܒܰܣܶܐ ܒܶܗ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܣܳܢܐܐ.

ܡܥܰܩܶܒ ܬܽܘܒ ܘܒܳܥܶܐ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ. ܠܬܰܩ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܰܚܶܒ. ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܠܐ ܪܳܚܶܡ. ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܥܰܓܽܘܪ̈ܶܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܡܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܰܐܡܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܳܕܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܚܙܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܥܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܪܳܝܬܐ. ܫܡܰܥ ܛܶܒܐ ܕܐܢܶܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܣܒܰܪ ܕܗܳܘܶܝܢ. ܡܦܰܪ̈ܢܣܳܢܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ܆ ܗܐ ܦܚܰܚ ܒܪܶܗܛܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܪܶܓܬܶܗ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܐ ܟܰܪܣܶܗ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܶܡܬܟܪܶܟ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܥܒܺܝܕ ܪܳܚܡܐ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܒܕܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ ܫܽܘܒܗܳܪܐ. ܘܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܚܬܺܝܪܽܘܬܐ. ܠܐ ܚܰܒܺܝܒ ܠܶܗ ܫܶܡܥܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܕܰܛܥܶܢ ܘܰܐܝܬܺܝ ܡܽܘܠܳܝܐ ܕܪܶܓܬܶܗ. ܠܐ ܛܳܟ ܩܰܠܺܝܠܳܢ ܗܘܰܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܇ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܚܽܘܒܐ܇ ܘܪܳܗܶܛ ܠܒܰܩܪܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܥܶܓܠܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܝܰܥܢܐ ܘܪܳܗܶܛ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܶܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܚܽܘܒܶܗ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܝܰܗܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܦܰܢܶܐ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪܐ.

ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܩܢܶܐ ܪܳܚܡܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܪܳܚܶܡ. ܒܶܗ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܪܚܶܡ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܪܽܘܥܳܡܐ܆ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ ܕܰܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܟܰܪܣܐ ܡܶܫܬܰܝܰܢ. ܐܶܢ ܐܰܪܓܶܙ ܠܐܢܳܫ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܘܒܰܚܣܳܡܶܗ܆ ܒܕܳܫܢܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܪܳܗܶܛ ܕܰܢܪܰܥܶܝܘܗܝ. ܥܠܶܝܗ̇ ܣܡܺܝܟ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܣܳܒܰܪ ܕܡܶܫܬܪܶܝܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܠܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘ ܦܳܠܰܚ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ ܫܳܢܝܐ܆ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܟܕܺܝܢ. ܘܟܰܪܣܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܡܣܰܟܶܐ ܘܝܰܐܺܝܒ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܪܳܚܡܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܐ ܘܠܐ ܐܰܝܬܺܝ܆ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܣܽܘܟܳܝܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܐ. ܦܫܺܝܛܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܥܢܐ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܘܰܩܦܺܝܣܐ ܡܶܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܝܰܗܒ. ܕܢܶܪܡܶܐ ܠܶܗ ܡܠܽܘܐܐ ܕܢܶܬܦܪܰܥ ܒܣܰܓܺܝ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܰܥ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܶܗ. ܬܰܡܳܢ ܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܕܰܢܝܰܩܰܪ. ܝܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܠܐ ܢܶܦܪܽܘܥ܆ ܗܽܘ ܥܝܳܕܐ ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܦܳܪܰܥ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܬܦܪܰܥ. ܘܣܳܐܶܡ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܚܽܘܒܐ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܣܺܝܡܐ ܗܘܳܬ. ܡܬܰܢܶܐ ܬܽܘܒ ܩܕܳܡ ܡܰܚ̈ܒܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܇ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ܆ ܐܳܦ ܠܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܦܠܳܢ ܠܰܡ. ܙܰܦܠܳܢ ܫܰܕܰܪ ܠܺܝ. ܘܰܦܠܳܢ ܥܨܳܢܝ܆ ܘܟܰܕ ܠܐ ܪܳܓܳܐ ܠܺܝ ܐܰܣܪܰܢܝ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܘܫܶܩܠܶܬ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܫܡܰܥ ܘܺܐܝܠܰܦ ܘܗܳܟܘܳܬ ܗܘܰܝܬ ܥܳܒܶܕ. ܡܰܠܶܦ ܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܚ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܗܽܘܢ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ.

ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܥܒܰܪ܆ ܘܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܥܶܠ ܠܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܢܶܬܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ܆ ܐܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܥܰܡܠܐ܆ ܐܰܘ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܡܚܰܠܶܨ ܘܡܰܦܶܩ ܠܶܗ. ܕܢܰܥܶܠ ܠܰܡܨܰܥܬܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܗ̇ ܕܟܰܪܣܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝ ܠܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܠܐ ܒܥܶܢܝܳܢܶܗ. ܠܐ ܒܡܰܡܠܠܶܗ. ܠܐ ܒܗܽܘܦܳܟܶܗ. ܠܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ. ܠܐ ܒܡܰܖ̈ܢܝܳܬܶܗ܆ ܘܠܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ.

ܛܽܘܒܐ ܓܶܝܪ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܚܫܺܝܒܐ ܠܶܗ. ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܝܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܘܰܡܦܳܣ ܐܳܦ ܒܰܛܥ̈ܳܡܳܬܐ ܕܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ. ܕܰܐܝܢܐ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܒܰܣܺܝܡܺܝܢ ܐܶܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܨܰܝܕܐ ܕܰܐܝܢܐ ܢܰܗܪܐ ܛܥܺܝܡ. ܘܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܡܰܕܶܟ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܛܥܺܝ̈ܡܳܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ܆ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܰܘܗܝ.

ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܕܰܬܐ ܘܥܰܬܺܝܩܬܐ. ܫܶܡܥܐ ܕܒܰܘܬܐ ܡܰܪܗܶܒ ܠܶܗ. ܨܠܽܘܬܐ ܢܰܓܺܝܪܬܐ ܫܽܘܢܳܩܐ ܗܝ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܡܬܰܚܶܬ ܒܽܘܪܟܐ. ܪܳܛܶܢ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܐܰܘܪܶܟܬ ܨܠܽܘܬܐ. ܐܶܬܪܥܶܡ ܠܶܗ. ܗܳܦܶܟ ܚܙܳܝܐ ܕܥܰܝܢܶܗ ܟܽܠܥܶܕܳܢ ܨܶܝܕ ܟܰܘ̈ܶܐ. ܚܳܐܰܪ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܫܶܡܫܐ܇ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܚܶܪ̈ܩܶܐ܇ ܪܳܫܶܡ ܠܶܗ ܫܳܥ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܝܰܘܡܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܫܺܝܒ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܩܰܠܺܝܠܐ. ܥܶܕܳܢܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܢܰܓܺܝܪ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܟܰܪܣܶܗ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܝܰܬܺܝܪܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ. ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܘܨܰܘܡܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܨܠܽܘܬܐ ܘܙܽܘܡܳܪܐ. ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܥܝܳܕܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܢܶܟܦܬܐ ܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܰܐܺܝܢܐ ܠܶܗ. ܘܰܡܪܰܛܶܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܇ ܐܰܝܢܰܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܢܶܒܛܰܠ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܆ ܕܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܙܽܘܡܳܪܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܫܳܟܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܪܶܓܬܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܘܚܽܘܒܐ.

ܚܶܡܛܐ ܙܥܽܘܪܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܦܰܓܪܶܗ܆ ܒܕܽܘܟܰܬ ܫܽܘܚܢܐ ܩܰܫܝܐ ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܥܰܣܩܐ ܘܥܰܛܠܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܝܽܘܬܪܳܢܐ. ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ ܥܶܠܬܐ ܆ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܢܶܒܛܰܠ. ܟܰܫܺܝܪ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܽܘܪܗܳܢܐ܆ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܪܺܝܗܐ. ܕܡܐ ܕܰܒܛܶܠ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܨܰܘܡܐ܆ ܠܐ ܣܰܓܺܝ ܢܶܬܪܫܶܐ. ܡܬܰܢܶܐ ܓܶܝܪ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܟܰܕ ܙܥܽܘܪܐ ܘܫܺܝܛܐ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܆ ܡܰܘܪܶܒ ܘܡܰܣܓܶܐ ܠܳܗ̇܇ ܩܳܪܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܢܦܺܝܣ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܕܟܰܕ ܥܨܶܐ ܠܘܳܬ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܕܰܝܪܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ.

ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܝܰܥܢܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܗܝ ܥܶܠܬܐ ܕܣܳܟܪܐ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ܇ ܕܢܶܬܟܽܘܣ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܝܰܥܢܽܘܬܶܗ܆ ܦܳܗܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܢ ܬܶܡܠܟܺܝܘܗܝ ܕܰܒܨܽܘܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܽܘܟܠܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܣܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܚܫܺܝܒܰܬ ܠܶܗ. ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܠܰܡ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܠܐ ܕܰܠܟܰܪܣܐ ܐܶܥܨܶܐ ܒܡܶܕܶܡ. ܡܩܰܒܶܠ ܐܢܐ ܥܠܰܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܢܰܓܺܝܖ̈ܶܐ܆ ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܝ ܐܶܡܰܠܶܐ. ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܣܰܡܐ ܕܢܰܚܠܡܰܢܝ ܥܰܡ ܐܽܘܟܠܐ܆ ܘܶܐܠܐ ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܕܶܐܟܽܘܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܶܐܬܚܠܶܡ.

ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܕܝܰܥܢܐ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܠܶܗ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܕܪܶܓܬܶܗ. ܨܢܺܝܥ ܘܽܐܘܡܳܢ ܠܦܽܘܪܳܣܶܗ. ܘܝܳܕܰܥ ܡܰܢܽܘ ܡܰܓܒܶܐ ܠܶܗ ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܪ̈ܳܚܡܶܐ. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܒܛܽܘܥܝܰܝ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܶܩܢܶܐ ܠܶܗ ܪ̈ܳܚܡܶܐ. ܠܐܢܳܫ ܡܶܢ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܣܰܪ̈ܩܶܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܇ ܐܰܘ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܇ ܐܰܘ ܠܐܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܩܢܶܝܢ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦܠܐ ܒܫܶܓܡܐ ܐܰܘ ܒܰܫܡܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܒܳܢܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܒܰܚܙܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܰܟ̈ܣܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܰܥܢܽܘܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܩܳܨܶܦ ܒܗܽܘܢ ܘܣܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ.

ܘܶܐܢ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܒܺܐܣܟܺܡܐ ܠܗܳܕܶܐ ܥܳܒܶܕ. ܕܠܐ ܢܶܬܥܕܶܠ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܰܚܒܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܬܽܘܒ܆ ܕܰܢܫܰܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܪܶܛܢܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܢܶܬܟܽܘܣ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܚܺܐܦܐ ܕܰܛܢܳܢܐ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ.

ܐܶܢ ܢܶܚܙܶܐ ܠܐܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܶܝܢ ܒܬܽܘܠܡܳܕܗܽܘܢ܇ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܛܢܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܡܫܰܠܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܡܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܠܶܟ ܠܶܗ܆ ܕܰܫܬܽܘܩ ܠܳܟ ܘܠܐ ܬܨܰܥܰܪ ܓܶܢܣܳܟ. ܘܠܐ܆ ܬܶܫܒܽܘܩ ܫܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܗܘܰܝܬ ܠܰܡ ܫܰܬܺܝܩ܆ ܘܗܳܐ ܡܶܬܪܰܚܡܰܬ. ܐܶܬܥܢܰܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܳܟ. ܡܳܠܶܟ ܬܢܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܠܶܐ ܛܢܳܢܶܗ ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܶܨܛܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܬܰܚܬܝܶܗ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒܬܐ܆ ܕܐܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܢܩܽܘܡ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܣܬܽܘܪ܆ ܐܳܦ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܠܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܠܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܨܰܘ̈ܡܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܘܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܢܰܓܺܝܖ̈ܳܬܐ. ܠܰܘ ܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܐܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܢܶܩܢܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܐܳܚܶܕ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܡܙܰܕܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܡܰܟܣܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܦܫܺܝܩ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܬܰܡܳܢ ܥܳܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܙܰܕܺܝܩܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܘܣܳܬܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܳܒܰܥ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܥܳܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܐܢܳܫ ܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܐܠܨܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܒܢܰܦܫܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܰܢ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܕܰܪܓܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܕܳܘܝܐ ܆ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܓܡܺܝܪܐ ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܡܡܰܠܶܠ.

ܐܰܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܳܣܶܗ. ܘܶܐܢ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܕܚܳܫܚܐ ܠܶܗ܆ ܐܳܚܶܕ ܠܗ̇ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܕܬܶܚܫܰܚ ܠܶܗ ܠܥܶܕܳܢܐ ܕܩܺܐܪܣܐ܇ ܡܐ ܕܡܳܚܶܐ ܩܪܳܒܐ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܬܰܟܣܺܝܢ ܝܰܥܢܽܘܬܶܗ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܐܟܽܘܠ܆ ܘܠܐ ܢܶܟܠܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܫܰܪܺܝ ܬܳܢܶܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܐܶܠ ܠܟܰܪܣܐ ܡܣܰܝܶܒ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܩܺܝܒܐ ܐܶܕܢܶܗ ܕܢܶܫܡܰܥ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܕܝܳܗ̈ܒܳܢ ܐܺܝܕܐ ܠܪܶܓܬܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܫܶܡܥܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܐܳܚܶܕ ܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܨܛܒܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܇ ܢܶܟܦܽܘܪ ܐܳܦ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܣܰܒ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܠܐ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܚܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܢܰܘܒܕܺܝܗ̇. ܘܠܐ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܡܐ ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܚܰܬܢܐ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ. ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܗܳܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܰܝܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܥܒܰܕ ܥܺܐܕܐ ܘܶܐܟܰܠ ܦܶܨܚܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܣܳܡܘ ܠܶܗ ܡܢܳܬܐ ܡܶܢ ܢܽܘܢܐ ܕܛܰܘܝܐ ܘܡܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܐ ܕܕܶܒܫܐ܇ ܐܰܘ ܐܰܝܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܬܽܘܒ. ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܠܰܚܡܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܝܰܥܢܐ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ܇ ܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܩܰܠܬܐ ܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܥܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܽܘܒܳܪܐ. ܘܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܕܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܬܽܘܒ ܡܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܠܺܝܚܐ ܘܫܳܡܰܥ ܡܶܢܶܗ. ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܗܘ܆ ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܣܠܰܝ ܐܶܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܢܶܬܢܣܶܒ܆ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܠܰܡ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܠܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ܆ ܕܟܰܪܣܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܘܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܟܰܪܣܐ܆ ܐܰܘ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܠܐ ܐܳܟܶܠ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܠܐ ܢܕܽܘܢ܆ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܪܫܺܝܡܳܢ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܚܳܕܶܐ ܒܗܶܝܢ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܗܶܝܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܠܐ ܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܣܰܟܠܐ܆

ܘܠܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܥܰܠ ܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܘܥܰܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܡܶܨܛܒܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ܇ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܬܰܢܶܐ ܥܰܠ ܨܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܇ ܐܰܘ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܇ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܥܳܠܡܐ܇ ܐܰܘ ܟܰܕ ܟܳܬܶܒ ܕܫܰܦܺܝܪ ܕܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܐ ܘܠܐ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܐ܇ ܐܰܘ ܐܰܝܟܐ ܕܰܡܙܰܗܰܪ ܕܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܳܠܶܐ ܠܐܢܳܫ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܘ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܡܰܪ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܟܰܪܣܐ ܘܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܒܰܛܶܠ . ܥܰܠ ܩܶܪܝܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܒܰܪܳܝܬܐ ܥܳܒܰܪ ܝܰܥܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܨܛܒܶܐ ܐܳܦ ܠܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢܶܝܢ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܪܳܚܶܡ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܩܰܪܺܝܒ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܠܶܗ ܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܟܰܪܣܶܗ. ܡܙܰܡܰܪ ܘܪܳܢܶܐ ܒܳܗ̇. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܛܥܺܝܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܒܳܗ̇ ܪܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܡܰܩܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܪܶܢܝܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܐ ܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܳܠ̈ܝܳܬܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܠܝܰܥܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ ܡܶܐܟܰܠ ܐܳܟܶܠ. ܟܰܕ ܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܐܳܟܽܘܠܐ ܗܘ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܬܚܽܘܪ ܒܗܳܝ ܕܚܰܕ ܥܶܕܳܢܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܒܰܩܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܠܺܠܝܐ ܘܕܺܐܝܡܳܡܐ܇ ܗܺܝ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܢܺܝܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܠܐ ܐܳܟܶܠ܆ ܐܶܟܰܠ ܚܽܘܫܳܒܶܗ. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܚܰܝܽܘܬܐ ܐܳܦܶܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܳܟܠܐ܇ ܘܰܒܠܺܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ ܕܠܐ ܬܚܽܘܡܐ ܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܗ̇ ܪܳܢܝܐ. ܝܰܥܢܐ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܳܟܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܒܟܰܪܣܶܗ ܪܳܢܶܐ. ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ܆ ܕܳܐܟܶܠ ܚܳܙܶܐ ܒܚܶܠܡܶܗ. ܢܣܺܝܒܐ ܢܶܟܦܬܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܝܰܥܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܢܺܝ ܠܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܚܽܘܨܦܐ ܕܠܐ ܢܶܒܗܰܬ. ܫܳܡܰܥ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܶܗ ܘܡܰܕܶܫ. ܘܨܰܥܪܶܗ ܘܠܐ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. ܚܽܘܒܐ ܓܶܝܪ ܕܟܰܪܣܶܗ ܙܳܟܶܐ ܒܶܗ܆ ܠܟܽܠ ܩܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܶܗ. ܒܰܛܺܝܠ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܝܳܕܰܥ. ܗܽܘ ܡܰܓܒܶܐ ܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ. ܗܽܘ ܒܳܥܶܐ ܚܰܡܖ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܠ̈ܠܶܐ. ܗܽܘ ܡܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܛܥܺܝ̈ܡܳܬܐ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܒܳܕܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܗܳܢܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܗ̇܆ ܫܰܪܒܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܠܐ ܩܳܛܰܥ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܆ ܛܥܳܡܬܐ ܩܰܠܺܝܠ ܝܰܗܒܢܰܢ ܡܶܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܕܥܽܘܢܳܝܗܝ ܚܳܙ̈ܝܰܘܗܝ܀

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܬܪܰܦܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܡܶܢ ܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܳܟ. ܕܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܠܡܳܢܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܬ܆ ܘܗܽܘ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܐ ܠܪܶܗܛܳܟ. ܠܐ ܬܶܬܕܰܡܶܐ ܠܫܰܦܠܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܪܳܐ ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܚܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܕܡܽܘܬܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܠܐ ܬܶܚܫܒܺܝܗ̇ ܛܳܒܬܐ ܠܗܳܕܶܐ܇ ܕܳܐܟܶܠ ܐܢܳܫ ܘܫܳܬܶܐ܇ ܘܰܡܡܰܠܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܒܺܝܫܬܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܫܡܰܥ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܘܳܝܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܳܝ ܠܰܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܒܨܰܦܪܐ ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܠܫܰܟܪܐ܇ ܘܡܰܘܚܪܺܝܢ ܒܪܰܡܫܐ ܘܚܰܡܪܐ ܡܰܘܩܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܚܰܡܪܐ ܫܳܬܶܝܢ. ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ. ܗܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܐܰܠܶܦܬܳܟ܆ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܦܳܠܰܚ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܇ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܫܶܢܬܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܒܫܶܢܬܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܇ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܝܳܕܰܥ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܘܢܶܬܗܰܪ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܡܦܰܪܢܣܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܝܳܕܰܥ ܒܶܗ ܕܽܘܡܳܪܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܫܽܘܒܚܶܗ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪܐ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܘܰܥܬܺܝܕܐ ܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܒܪܶܓܬܐ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ܆ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܝܺܗܺܝܒ ܠܰܐܝܢܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ. ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܘܳܝܐ܆ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܛܽܘܒܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܠܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܬܗܰܓܶܝܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܗܰܪܛ ܕܬܶܫܘܶܐ ܠܛܽܘܒܐ܆ ܘܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܘܳܝܐ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܕܡܽܘܬܐ܆ ܠܛܳܒܬܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܫܰܦ̈ܠܶܐ. ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܘܠܐ ܐܳܟܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܠܐ ܝܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܠܰܥ̈ܒܶܐ܆ ܘܦܳܠ̈ܚܰܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܐ ܦܳܠ̈ܚܰܝ ܠܟܰܪܣܗܽܘܢ. ܘܰܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܠܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ. ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܘܠܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܚܳܣܪܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܕܡܽܘܬܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܳܟ. ܐܶܠܐ ܬܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܥܶܠ ܘܚܽܘܪ܆ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܘܣܰܩ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ: ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܓܳܒܶܐ ܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܘܰܡܥܰܠ̈ܝܳܬܐ ܢܶܓܒܶܐ ܠܰܢ. ܠܰܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܢܳܫ ܒܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܶܒ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܘܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܬܪܐ. ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ ܢܶܪܕܽܘܦ܆ ܘܢܰܚܶܒ ܥܽܘܬܪܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܝܰܥܢܽܘܬܐ. ܘܢܶܪܚܰܡ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܰܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ.

ܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܠܐ ܡܫܰܠܰܛ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܘܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܢܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܦܰܓܪܶܗ. ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܡܳܢ ܕܒܳܥܶܐ܇ ܘܠܐ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܟܪܺܝܗܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܝܰܥܢܽܘܬܐ܇ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܥܰܠ ܚܰܝܠܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܘܰܐܝܟ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܠܐ ܥܳܢܶܝܢ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܟܪܺܝܗܐ܆ ܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܙܺܝܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܠܝܰܥܢܐ ܥܳܢܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ܇ ܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܒܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܥܰܣ̈ܩܳܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܟܰܪܣܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܒܕܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܐܶܢ ܢܶܬܬܙܺܝܥ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܚܰܫܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܠܐ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܫܟܰܚ ܙܳܟܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܥܒܕܶܗ ܗܘ. ܘܠܐ ܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܶܢ ܬܕܽܘܠ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܚܶܡܬܐ. ܘܠܐ ܪܽܘܓܙܐ. ܘܠܐ ܚܣܳܡܐ ܘܠܐ ܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܙܟܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܥܰܒܕܐ ܗܘ ܘܰܡܫܰܥܒܕܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ.

ܥܳܣܩܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܟܰܒܫܽܘܢ. ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܚܰܫܐ ܐܶܢ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܆ ܘܙܰܒܢܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܢܫܰܥܒܕܰܢ ܒܰܥܒܳܕܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܶܗ܆ ܥܛܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܙܟܶܝܘܗܝ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܶܢ ܡܳܖ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܶܙܕܟܶܐ. ܥܰܡܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܝܰܥܢܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܇ ܥܳܐܠܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܫܰܪܟܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܠܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ.

ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܐ. ܘܶܐܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܰܢ ܕܰܠܚܰܕ ܡܳܪܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܳܡܽܘܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܡܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܡܳܖ̈ܰܝܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܠܰܢ܆ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܳܒܰܪ ܠܰܢ܇ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚ̈ܛܳܗܶܐ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܚܕܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܘ ܕܚܰܒܪܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢܶܐ ܠܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܓܶܝܪ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ . ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܕܝܰܥܢܽܘܬܐ܇ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ ܡܶܬܝܰܒ̈ܠܳܢ ܘܥ̈ܳܐܠܳܢ ܫܰܪܟܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܀

ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܠܟܰܪܣܶܗ܆ ܒܥܳܠܡܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡܰܪܡܝܐ ܠܶܗ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܢܟܰܢܶܫ. ܘܢܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܝܗ̇܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܒܳܥܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܡܺܝܟܐ ܗܘܳܬ ܕܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇ ܬܡܰܠܶܐ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪ ܡܶܬܡܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇ ܕܟܰܪܣܐ. ܘܰܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܫܚܺܝ̈ܡܳܬܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܕܫܰܘ̈ܝܳܢ ܒܛܺܝ̈ܡܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܥܶܣ̈ܒܶܐ ܡܰܠܺܝܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܚܫܰܚܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܽܘܢܩܳܢܗܽܘܢ ܒܥܰܘ ܘܠܰܘ ܡܽܘܠܳܝܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܐ ܥܰܬܺܝܪܐ܆ ܝܰܗܒ ܠܰܚܫܰܚܬܰܢ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܆ ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܗܳܟܰܢܐ ܢܶܬܕܰܒܰܪ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܰܣܓܺܝ ܒܥܳܠܡܐ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܘܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܰܛܥ̈ܳܡܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܟܽܘܪܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܕܡܳܢܐ ܪܳܐܓܺܝܢ܇ ܘܒܳܬܰܪ ܡܳܢܐ ܪܳܗܛܺܝܢ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܡܪ̈ܰܓܪܓܳܢ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܽܘܩܺܝܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܇ ܘܠܐ ܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܐ ܕܡܰܥܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ.

ܐܰܝܟ ܬܰܪܥܐ ܓܶܝܪ ܡܚܰܣܢܐ ܕܰܐܚܺܝܕ܆ ܘܟܳܠ̈ܝܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܪܰܚܫܐ ܡܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܒܰܐܝܕܐ ܕܗܺܝ ܥܶܠܬܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܠܢܶܟܝܳܢܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܬܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ. ܬܰܪܥܐ ܕܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܠܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܘܡܰܟܶܝܢ ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܰܪܥܐ ܗܳܢܐ ܒܝܰܕ ܪܰܦܝܽܘܬܰܢ ܢܶܬܦܬܰܚ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܠܟܰܪܣܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܒܡܶܕܶܡ ܕܪܳܓܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܘܥ̈ܳܐܠܳܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ.

ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܚܕܐ ܕܦܳܬܰܚ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܬܰܪܥܐ ܗܳܢܐ ܇ ܥܳܐܠܐ ܚܰܝܽܘܬܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܠܢܰܦܫܐ ܘܰܠܦܰܓܪܐ ܐܳܟܠܐ ܘܰܡܚܰܒܠܐ܆ ܘܒܳܬܪܳܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܐ: ܘܗܺܝ ܬܽܘܒ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܘܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܥܳܩܬܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܩܢܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܢܰܘܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܢܰܫܢܰܢ܇ ܐܰܘ ܟܽܠܶܗ ܐܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܢ ܐܳܦ ܚܰܫܐ ܕܚܶܡܬܐ. ܟܰܕ ܪܳܓܙܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܚܰܡܬܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܢܶܬܥܰܠܒܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܽܘܢ ܠܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܥܰܠ ܐܰܓܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܫܺܝܛܺܝܢ ܘܰܒܨܺܝܪܺܝܢ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܪܽܘܓܙܐ ܘܚܶܡܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܦܳܓ̈ܥܳܢ ܒܰܢ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܣܳܡܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܘܥܰܬܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܚܢܰܢ . ܘܒܶܙܬܐ ܘܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܠܩܶܛܠܐ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܒܶܗ ܒܥܽܘܬܪܐ ܐܳܦ ܪܳܡܽܘܬܐ ܐܳܚܕܐ ܠܰܢ. ܘܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܽܘܬܪܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܪܳܐܓܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ. ܘܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܝܰܠܦܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܩܕܳܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܡܶܢܰܢ. ܩܰܪ̈ܨܶܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܠܕܰܓ̈ܳܠܳܬܐ ܘܰܠܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܳܦܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܠܓܽܘܕܳܦܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܒܰܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܕܺܝܢܐ܆ ܕܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܡܶܟܺܝܠ ܣܳܥܪܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܥܶܠܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܦܰܓܪܐ ܕܳܐܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ ܘܡܶܬܦܰܢܰܩ܇ ܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܝܳܩܕܐ ܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܬܶܫܬܰܡܰܫ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܘܠܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܰܘܩܕܐ܆ ܘܡܰܦܩܳܢܐ ܠܢܽܘܪܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܒܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܠܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܪܳܐܶܓ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܕܦܱ̈ܐܝܳܢ ܒܰܚܙܳܬܗܶܝܢ ܡܶܬܬܩܶܠ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ ܛܳܝܣܺܝܢ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܚܶܙ̈ܘܺܝܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܙܰܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܡܙܰܢܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܓܶܠܝܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܡܙܰܢܶܐ ܒܟܶܣܝܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܰܝܳܪܐ ܒܦܰܓܪܶܗ܆ ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܘܰܒܟܽܠܫܳܥ܆ ܓܰܘܪܐ ܡܫܰܡܶܫ܀

ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܫܶܩܝܐ܆ ܬܽܘܚܳܕܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܕܥܶܟ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܢܽܘܪܐ ܗܳܕܶܐ ܕܟܰܣܝܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܢܰܟܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܬܽܘܚܳܕܐ ܗܳܢܐ ܘܗܐ ܕܶܥܟܰܬ. ܨܰܘܡܐ ܓܶܝܪ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܡܕܰܥܟܺܝܢ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܐ ܓܶܝܪ ܠܢܽܘܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܡܪܐ ܠܪܶܓܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܙܶܒܠܐ ܕܰܡܚܰܦܶܛ ܠܰܐܪܥܐ ܕܬܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܙܰܦܪܽܘܬܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܇ ܡܚܰܬܚܬܳܐ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ.

ܬܰܚܦܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܡܥܰܡܛܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ. ܕܰܟܡܐ ܕܶܝܢ ܫܳܓܶܫ ܕܠܽܘܚܝܐ ܕܪܶܓܬܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܠܳܓܐ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܣܝܽܘܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ܇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܶܗ ܕܡܰܕܥܐ܇ ܘܬܰܚܦܺܝܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܚܳܙܝܐ܇ ܘܥܰܡܛܳܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘܢܐ ܢܰܗܺܝܪܐ ܥܶܛܪܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܕܳܠ̈ܚܳܢ ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܘܬܶܢܳܢܐ ܠܳܐܐܰܪ ܕܰܟܝܐ ܘܰܡܪܺܝܩܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܶܛܪܳܗ̇ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܫܳܓܶܫ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ.

ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܕܝܰܩܺܝܖ̈ܳܢ ܒܰܕܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܢܶܫܬܐܶܠ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܺܝ̈ܛܳܢ ܒܨܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܝܰܩܺܝܪܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܆ ܫܳܓܫܐ ܗܰܘܢܐ ܘܰܡܥܰܡܛܐ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܗ̇. ܘܗܳܢܐ ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܫܟܺܝܚ ܗܘ܆ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܫܺܝ̈ܛܳܢ܆ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܩܺܝܖ̈ܳܢ.

ܘܫܰܦܺܝܪ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܙܰܗܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ ܟܰܪܣܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܥܢܺܝܘ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܠܐ ܐܶܬܥܰܕܰܪܘ ܒܗܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܓܠܶܙܘ܆ ܐܶܠܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܘܬܽܘ̈ܟܶܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܟܰܢܶܫܘ . ܠܐ ܠܰܡ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܘܠܐ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ. ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܆ ܘܰܩܪܺܝ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܦܰܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܐ ܠܒܺܝܫܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܥܰܡ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܬܝܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܥܰܒܺܝ ܠܶܗ ܠܶܒܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܳܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܐ ܕܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܗܝ ܒܺܝܫܬܐ ܕܠܐ ܣܳܥܰܪ܆ ܘܰܐܝܢܰܐ ܗ̣ܘ ܥܰܘܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܦܰܛ ܒܗ.

ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝܐ ܡܽܘܫܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܐ ܛܥܳܐ ܥܰܡܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ. ܘܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܠܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ. ܘܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܠܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܐܶܬܕܒܰܪܘ. ܘܡܶܢ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܠܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܐܶܬܡܰܛܺܝܘ. ܐܰܘܬܒܶܗ ܠܰܡ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܐ ܕܰܐܪܥܐ܆ ܘܰܐܘܟܠܶܗ ܥܰܠ̈ܠܳܬܐ ܕܚܰܩܠܐ ܘܰܐܝܢܩܶܗ ܕܶܒܫܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܐ܆ ܘܡܶܫܚܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܐ ܕܛܰܪܳܢܐ. ܚܶܐܘܬܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܥܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܬܰܪܒܐ ܕܰܡܦܱ̈ܛܡܶܐ. ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܝ̈ܨܐ ܘܰܓܕ̈ܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܬܰܪܒܐ ܘܫܽܘܡܢܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ. ܘܰܕܡܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܐܰܫܩܝܶܗ ܚܰܡܪܐ. ܫܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܥܰܛ. ܫܡܶܢ ܘܰܬܩܶܦ ܘܰܩܢܳܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ . ܘܡܳܢܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܕܰܫ ܠܶܗ. ܘܠܰܐܝܟܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܒܰܐܝܢܐ ܐܰܬܪܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܪܦܰܥ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܫܕܳܬܶܗ ܪܰܒܽܘܬ ܟܰܪܣܐ ܘܝܰܬܺܝܪܘܬܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܦܰܫܶܩ ܗܽܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܡܳܢܐ ܩܢܳܐ ܥܰܡܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܛܥܳܐ ܠܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܘܨܰܚܺܝ ܠܬܰܩܺܝܦܐ ܕܦܰܪܩܶܗ. ܐܰܛܢܶܗ ܒܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܕܶܚ̈ܠܳܬܐ ܐܰܪܓܙܶܗ. ܕܰܒܰܚܘ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܩܢܳܐ ܥܰܡܐ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܫ̈ܺܐܕܶܐ܇ ܝܺܪܶܬܘ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܐ ܥܰܬܺܝܪ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܶܗ̇. ܐܶܬܢܓܶܕܘ ܠܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܢܦܰܩܘ ܕܢܶܫܕܽܘܢ ܙܰܘܬܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܗܳܝ ܕܢܳܣܒܐ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܬܰܘ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܐ܀

ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܠܰܐܝܟܐ ܢܦܰܩ ܗܰܘ ܥܰܡܐ܆ ܘܰܥܩܽܘܪ ܡܶܢܳܟ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܇ ܥܶܩܳܪܐ ܕܡܰܘܥܶܐ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܢܶܨܒܬܐ ܕܟܰܕ ܡܫܰܪܝܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܡܫܰܠܡܐ܆ ܒܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܢܒܺܝܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܕܰܣܓܶܕ ܥܰܡܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܘܕܥܳܟ ܒܩܰܕܡܐ ܥܶܠܬܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܣܓܶܕ܆ ܠܐ ܐܶܫܬܰܥܺܝ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܥܰܣܩܐ ܘܥܰܛܠܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܰܐܘܕܥܳܟ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܝ. ܐܶܟܰܠ ܠܰܡ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܶܐܬܦܰܢܰܩ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܛܥܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܶܠܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ܆ ܐܰܘܠܕܰܬ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܐ ܘܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ. ܨܰܚܺܝ ܠܰܡ ܠܬܰܩܺܝܦܐ ܕܦܰܪܩܶܗ. ܘܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܬܽܘܒ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܚܫܰܠ ܠܶܗ. ܐܰܛܢܶܗ ܠܰܡ ܒܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܕܶܚ̈ܠܳܬܐ ܐܰܪܓܙܶܗ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܥܰܡ ܣܳܗܕܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܕܰܥܒܳܕܐ܇ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܶܬܰܘ ܠܗܳܝ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܶܓܠܐ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܝܺܬܶܒ ܠܰܡ ܥܰܡܐ ܠܡܶܠܥܰܣ ܘܰܠܡܶܫܬܐ. ܘܩܳܡ ܠܡܶܫܬܥܳܝܽܘ. ܥܕܰܡܐ ܕܥܶܠܰܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܠܐ ܢܦܰܩܘ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܶܐܫܶܕ ܒܗܽܘܢ ܚܰܡܪܐ ܠܐ ܐܶܬܠܰܒܫܰܬ ܒܗܽܘܢ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܥܶܒܕܰܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܗ̇. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܺܝܡܐ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܪܺܝܚܐ܆ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܐܳܟܽܘܠܐ. ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܫܳܩܶܠ ܒܢܰܦܫܶܗ ܝܰܥܢܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܪܶܒ ܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ. ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܐܢܳܫ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܟܰܪܣܶܗ . ܘܰܐܝܢܐ ܕܪܳܚܡ ܪܶܓܬܐ܆ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܗܳܢܐ ܣܳܢܐܐ ܗܘ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗܝ ܕܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܚܳܝܐ ܚܕܳܐ܆ ܕܬܺܚܶܐ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܡܰܢ ܕܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܚܳܝܐ ܒܶܗ܆ ܒܗܳܢܐ ܡܰܐܺܝܬܐ ܗܝ ܒܶܗ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܓܠܶܙ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ . ܡܐ ܕܡܶܬܢܰܟܪܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܢܰܟܪܝܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܡܐ ܕܰܓܠܺܝܙܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܫܽܘܪܳܝ ܡܰܥܰܠܬܐ ܗܝ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ. ܪܶܓܬܐ ܕܶܝܢ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܡܰܥܠܳܢܐ ܗܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ. ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܠܐ ܡܥܰܘܟܐ ܠܰܢ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܕܠܐ ܬܶܥܒܕܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܠܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܇ ܘܚܰܩܠܐ ܕܰܡܥܳܕܐ ܡܰܦܪܝܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܖ̈ܶܐ.

ܐܶܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܩܰܝܡܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܒܳܗ̇ ܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܢܶܩܢܽܘܢ܆ ܘܽܐܘܪܚܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܪܗܛܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܦܰܓܪܐ܆ ܕܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܇ ܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܗܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܇ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܬܶܣܬܢܶܩ ܥܰܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܐ ܡܒܰܨܪܐ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܘܥܳܒܕܐ ܠܶܗ ܕܠܺܝܠܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܥܳܡܪܳܐ ܒܶܗ܆ ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܝܰܩܺܝܪ ܦܰܓܪܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܒܶܣܪܐ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܥܛܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܠܗܽܘܦܳܟܳܗ̇. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܩܳܐܶܠ ܘܒܳܨܰܪ ܡܶܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܣܳܥܪܐ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܚܰܝܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܝܰܩܺܝܪ ܘܰܥܒܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܗ̣ܝ ܘܰܡܠܺܝܠܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܪܳܚܡܐ ܗܺܝ ܐܰܬܪܐ ܥܶܠܳܝܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܐ ܡܰܚܶܒ ܥܰܒܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܘܝܰܩܺܝܪܘܬܶܗ ܕܥܰܦܪܐ. ܘܟܰܕ ܗܺܝ ܡܫܰܘܪܐ ܕܬܶܣܰܩ ܠܥܶܠ܆ ܗܽܘ ܒܝܰܕ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܡܢܰܬܰܥ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܬܰܚܬ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪܰܚܫܐ ܬܶܪܫܰܦ܆

ܠܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܓܶܝܪ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܦܰܓܪܐ ܐܳܟܽܘܠܐ. ܘܰܡܚܰܠܶܨ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐܢܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܘܰܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܠܶܒܰܐ ܗܘ܆ ܡܐ ܕܶܐܬܥܰܒܺܝ ܠܶܗ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܡܶܬܥܰܒܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܳܩܰܪ ܠܶܗ̇܆ ܘܩܳܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܢܽܘܪܐ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܙܺܝܓܐ܆ ܒܳܨܪܐ ܠܳܗ̇ ܒܶܗ ܐܳܦ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܒܳܛܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܩܰܠܺܝܠܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇.

ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܡܠܺܝܠܽܘܬܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܡܫܰܪܝܐ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇܆ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܨܳܒܝܐ ܕܰܬܕܺܝܩ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܒܝܰܕ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܚܳܝܪܐ. ܘܡܐ ܕܨܳܒܝܐ ܕܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܒܳܥܝܐ ܕܰܬܫܰܕܰܪ ܠܒܰܪ ܡܶܠܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܐ ܓܺܫܪܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܥܒܪܐ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܨܳܒܝܐ ܕܬܰܪܓܶܫ ܒܡܶܕܶܡ܆ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܡܰܦܩܐ ܐܰܘ ܡܰܥܠܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܬܪܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܨܳܒܝܐ ܕܬܶܚܙܶܐ܆ ܐܰܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܬܶܫܡܰܥ܇ ܘܒܰܚܙܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܒܳܥܝܐ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܠܐ ܣܢܺܝܩܐ ܠܰܓܡܳܪ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܫܳܠܚܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܒܰܡܢ̈ܰܘܳܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ܆ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ.

ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܢܰܦܫܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܠܓܰܘ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܶܬܙܺܝܥ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܐܶܢ ܠܚܶܟܡܬܐ. ܐܶܢ ܠܒܽܘܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܠܢܰܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܐܶܢ ܠܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܠܗܰܘܢܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ. ܐܶܢ ܠܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܘܠܐ ܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܆ ܘܠܐ ܕܠܺܝܚܺܝܢ ܡܶܢ ܥܶܛܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܐ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦ ܗܺܝ ܩܰܠܺܝܠܐܝܬ ܡܰܥܒܕܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܗܪܐ ܕܡܶܬܚܠܶܛ ܒܢܽܘܗܪܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܡܰܕܢܚܺܝܢ ܢܽܘܗܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܚܰܠܛܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܘܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܬܺܛܪܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܒܶܝܢ ܘܝܰܩܺܝܪܺܝܢ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܐ ܥܰܒܝܐ܇ ܘܬܰܚܦܺܝܬܐ ܥܒܺܝܬܳܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܕܬܶܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܣܰܓ̈ܦܳܢܶܐ ܘܡܰܟ̈ܠܝܳܢܶܐ ܠܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܳܙ̈ܝܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܪܳܓܐ